The Balkan gurbet/pečalbarstvo - past and present

Texto

(1)

UDC: 314.7"32"(497)

AММОptОН Пor PuЛlТМКtТon OМtoЛОr 19tС 2015

PОtko HrТstov

IЧstТtutО ШП EtСЧШХШРв КЧН FШХФХШrО ЋtuНТОs аТtС EtСЧШРrКpСТМ MusОuЦ, BuХРКrТКЧ AМКНОЦв ШП ЋМТОЧМОs

СrТstШvИp@вКСШШ.МШЦ

TСО BКХkКn

Gurbet

/

Pe

č

albarstvo

– PКst КnН PrОsОnt

TСО КrtТМХО prОsОЧts КЧ ШЛsОrvКtТШЧ ШЧ tСО vКrТШus trКНТtТШЧКХ ПШrЦs ШП МrШss-ЛШrНОr sОКsШЧКХ ХКЛШur ЦШЛТХТtв ШЧ tСО BКХФКЧs, ЛШtС Кs КРrТМuХturКХ аШrФs КаКв ПrШЦ tСО СШЦО pХКМО, КЧН Кs ХКrРО-sМКХО tОЦpШrКrв МrКПtsЦОЧ’s ЦТРrКtТШЧs ШП ЛuТХНОrs, ЛКФ-Оrs, НКТrв аШrФЛКФ-Оrs, МШЧПОМtТШЧОrs КЧН sШ ШЧ. IЧ МШuЧtrТОs ХТФО AХЛКЧТК, BuХРКrТК, GrООМО, MКМОНШЧТК КЧН ЋОrЛТК, trКНТtТШЧКХ МuХturКХ ЦШНОХs ШП trКЧs-ЛШrНОr ХКЛШur ЦШЛТХТtв tСКt ОЧМШЦ-pКssОs tСО ЦКУШrТtв ШП tСО ЦКХО pШpuХКtТШЧ ШП ОЧtТrО rОРТШЧs СКvО ОбТstОН ПШr МОЧturТОs. TСОsО ЦТРrКЧt РrШups МrОКtОН tСО spОМТПТМ suЛМuХturО ШП gurbet, аСТМС tСО ЦОЧ МКrrТОН аТtС tСОЦ

ТЧ tСО ЛТР МТtв, Кt tСО sКЦО tТЦО КХtОrТЧР tСО ОЧtТrО ЦШНОХ ШП trКНТtТШЧКХ МuХturО ТЧ tСОТr СШЦО rОРТШЧs. TСО КЧЧuКХ УШurЧОвs ШП ЦОЧ ПrШЦ tСО vКrТШus ЦШuЧtКТЧ pКrts ШП tСО BКХФКЧs “Кt аШrФ” КЧН “ПШr РКТЧ” (pečalba) ТЧ tСО МШursО ШП tСО вОКrs

НО-vОХШpОН spОМТПТМ ПОКturОs ШП tСО ПОКst-rТtuКХ sвstОЦ КЧН ПШХФХШrО ТЧ tСО vТХХКРОs ШП tСОsО rОРТШЧs. At tСО sКЦО tТЦО, tСО trКНТtТШЧ-КХ BtrКНТtТШЧ-КХФКЧ gurbet Тs КЧ ТЦpШrtКЧt МШЧНТtТШЧ ПШr ЦutuКХ

pОЧОtrК-tТШЧ ЛОtаООЧ vКrТШus МuХturОs КЧН pОШpХОs КЧН ПШr МrОКtТЧР ЧОа МuХturКХ pКttОrЧs КЧН vКrТШus ЦuХtТНТЦОЧtТШЧКХ ТНОЧtТtТОs.

TСО ПКХХ ШП tСО BОrХТЧ АКХХ 20 вОКrs КРШ КЧН tСО ЛrОКФ-up ШП ВuРШsХКvТК НrКstТМКХХв МСКЧРОН tСО НвЧКЦТМs ШП ХКЛШur ЦШЛТХТtв ШП tСО BКХФКЧ pОШpХО. ЋТЧМО tСО 1970s, ТЧ tСО НОМКНОs ШП ЧШ vТsК rОstrТМtТШЧs ШЧ ВuРШsХКvТК, ХОРКХ trКЧs-ЛШrНОr ХК-ЛШur ЦТРrКtТШЧs ЛОМКЦО аТНОsprОКН КЦШЧР Тts МТtТгОЧs, КЧН tСОТr prОsОЧМО Кs gas-tarbeiters ТЧ К ЧuЦЛОr ШП АОstОrЧ EurШpОКЧ МШuЧtrТОs ЛОМКЦО К ХШЧР ХКstТЧР

ХТПО-strКtОРв. TСО pШХТtТМКХ МСКЧРОs ШП tСО ОКrХв 1990s trКЧsПШrЦОН tСО sШМТКХ ОЧvТrШЧ-ЦОЧt ШЧМО КРКТЧ – tСО sШ-МКХХОН АОstОrЧ BКХФКЧ МШuЧtrТОs (ОбМХuНТЧР ЋХШvОЧТК) ПОХХ ЛОСТЧН tСО “ЋМСОЧРОЧ ЛКrrТОr” ПШr К ХШЧР tТЦО, аСТХО МШuЧtrТОs suМС Кs BuХРКrТК КЧН ЊШЦКЧТК РШt КЧ ШppШrtuЧТtв ПШr “ШpОЧТЧР” tШаКrНs tСО EU КЧН ПШr vКrТШus ПШrЦs ШП ХОРКХ КЧН ТХХОРКХ trКЧs-ЛШrНОr ХКЛШur ЦШЛТХТtв. TСО rОstrТМtТvО vТsК pШХТМв ШП tСО EU tШаКrНs sШЦО ШП tСО Об-ВuРШsХКvТКЧ МШuЧtrТОs ХОН tШ tСО ОЦОrРОЧМО ШП ЧОа strКtО-РТОs ПШr МШЧstruМtТЧР ТНОЧtТtТОs. LШРТМКХХв, К vОrв ТЦpШrtКЧt ЦОtСШНШХШРТМКХ ТssuО stКЧНs ТЧ ПrШЧt ШП tСО ЦТРrКtТШЧ rОsОКrМСОrs, suМС Кs НООpОЧТЧР tСО ФЧШаХОНРО ШЧ

Key words:

ЦТРrКtТШЧs, ХКЛШur ЦШЛТХТtв, РОЧНОr, РurЛОt,

(2)

tСО BКХФКЧ ЦШЛТХТtв ТЧ К МШЦpКrКtТvО pОrspОМtТvО – ЛШtС ТЧ tОrЦs ШП stuНвТЧР tСО trКНТtТШЧКХ pКttОrЧs ШП МrШss-ЛШrНОr tОЦpШrКrв ХКЛШur ЦШЛТХТtв КЧН ТЧ tОrЦs ШП trКЧs-ЛШrНОr ЦТРrКtТШЧs ПrШЦ tСО BКХФКЧs tШ АОstОrЧ EurШpО. TСТs КrtТМХО аТХХ suРРОst К rОsОКrМС vТОаpШТЧt ШЧ tСО trКНТtТШЧs ТЧ tСО ХКЛШur ЦТРrКtТШЧs ТЧ tСО vОrв СОКrt ШП tСО BКХФКЧs ТЧ tСО pКst tаШ МОЧturТОs.

TСО trКНТtТШЧ ШП sОКsШЧКХ КЧН tОЦpШrКrв ХКЛШur ЦТРrКtТШЧs, pКrtТМuХКrХв КЦШЧР tСО ЦОЧ, СКs ОбТstОН ПШr МОЧturТОs ТЧ К ЧuЦЛОr ШП rОРТШЧs ШЧ tСО BКХФКЧs. TСО ЦШНОХ, КММШrНТЧР tШ аСТМС ЦОЧ ОКrЧ ЦШЧОв sШЦОаСОrО “КаКв” Шr “КЛrШКН” (tСО ЧОТРСЛШurТЧР rОРТШЧ, tСО ЛТР МТtв, КЧШtСОr stКtО/МШuЧtrв Шr “sШЦОаСОrО ШЧ tСО BКХФКЧs”), Лut rОturЧ ОvОrв вОКr tШ tСОТr СШЦО pХКМОs КЧН ПКЦТХТОs “СОrО”, Тs ФЧШаЧ ТЧ НТППОrОЧt BКХФКЧ ХКЧРuКРОs Кs gurbet/ kurbet/ kurbéti, Шr аТtС tСО ЋШutС-ЋХКvТМ

tОrЦ pečalbarstvo (HrТstШv 2008, 217). TСО BКХФКЧs ШППОr К rОЦКrФКЛХО vКrТОtв ШП trКНТtТШЧКХ МuХturКХ pКttОrЧs ШП sОКsШЧКХ Шr tОЦpШrКrв (ЛОtаООЧ ШЧО КЧН tСrОО вОКrs) ХКЛШur ЦТРrКtТШЧs ТЧ tСО sОpКrКtО rОРТШЧs, Лut tСОв КХХ sСКrО К ЧuЦЛОr ШП МШЦЦШЧ tвpШХШРТМКХ ПОКturОs tСКt ЦКФО tСОЦ КЧ ТЦpШrtКЧt pКrt ШП аСКt аО МШuХН МКХХ К BКХ-ФКЧ “МuХturО ШП ЦТРrКtТШЧ” (МП. BrОttОХХ 2003, 3).

ЊОsОКrМСОrs ШП ЦТРrКtТШЧ prШЛХОЦКtТМ ПКМО sОvОrКХ НТППТМuХtТОs, pШsОН Лв tСО ЧООН tШ uЧМШvОr tСО rОКsШЧs ПШr ЦТРrКtТШЧ (tОЦpШrКrв Шr pОrЦКЧОЧt) ШП НТППОrОЧt sШ-МТКХ РrШups ПrШЦ ШЧО МШuЧtrв tШ КЧШtСОr Шr аТtСТЧ tСО МШuЧtrв ТtsОХП, tШ trКМО tСО ЦОМСКЧТsЦs ШП tСТs prШМОss, КЧН tШ НОtОrЦТЧО tСО аКвs ТЧ аСТМС tСОsО МСКЧРОs rО-ПХОМt ШЧ tСО ОvОrвНКв ХТПО КЧН МuХturО ШП tСО ЦТРrКЧts, ШЧ tСОТr tСТЧФТЧР КЧН uЧНОr-stКЧНТЧР. FrШЦ К BКХФКЧТstТМ pОrspОМtТvО, suМС prШЛХОЦs КrО pШsОН Лв tСО МШЦpХОб rОsОКrМС ШП ХКЛШur ЦШЛТХТtв ШЧ tСО BКХФКЧs ЛШtС ПrШЦ СТstШrТМКХ КЧН МШЧtОЦpШrКrв pШТЧt ШП vТОа. ЋОrТШus НТППТМuХtТОs КХsШ КrТsО ПrШЦ tСО rОsОКrМСОrs’ КpprШКМС, ХТЦТtОН tШ СТs ШаЧ ЧКtТШЧКХ ПrКЦОs – К ЧuЦЛОr ШП BКХФКЧ КutСШrs, аСШ stuНв ХКЛШur ЦТРrК-tТШЧs, ПШМus ШЧ tСОТr ШаЧ МШuЧtrв, аrТtО ТЧ tСОТr ЧКtТШЧКХ “МКРОs”, КЧН НШЧ’t ХШШФ КМrШss tСО ЛШrНОrs. IЧМШЦpКtТЛХв, ТЧ К СТstШrТМКХ МШЧtОбt, ХКЛШur ЦТРrКtТШЧs ШЧ tСО BКХФКЧs аОrО Кs К ruХО МrШss- КЧН trКЧs-ЛШrНОr, “ЛШrНОr” ТЧ tСО ЦОКЧТЧР ТЦpХТОН Лв FrОНrТФ BКrtС – ШП tСО ДtrКЧs-Ж ОtСЧТМ, rОХТРТШus, МuХturКХ, КЧН ХКtОr – stКtО ЛШuЧНКrТОs ШЧ tСО BКХФКЧs (МП. BКrtС 1969).

TСО purpШsО ШП tСО prОsОЧt КrtТМХО Тs ЧШt tШ prШvТНО ОбКМt НОПТЧТtТШЧs КЧН РОЧОrКХТгКtТШЧs ШЧ tСО ТssuО ШП “ХКЛШur ЦТРrКtТШЧs ШЧ tСО BКХФКЧs”. It аТХХ ПШМus ШЧ tСО sШМТКХ pСОЧШЦОЧШЧ ШП sОКsШЧКХ ЦКХО ХКЛШur ЦТРrКtТШЧs (gurbet Шr pečalbarstvo)

ТЧ Тts sШМТШ-МuХturКХ КЧН ОtСЧШХШРТМКХ КspОМts, sСШаТЧР Тts СТstШrТМКХ rШШts, spОМТПТМs КЧН stКРОs ШП НОvОХШpЦОЧt, tСrШuРС tСО ОбКЦpХО ШП tСО CОЧtrКХ BКХФКЧs – tСТs pКrt ШП tСО pОЧТЧsuХК, аСОrО tСО ПrШЧtТОrs ШП tСrОО stКtОs МШЦО tШРОtСОr ЧШаКНКвs – tСОsО ШП ЊОpuЛХТМ ШП BuХРКrТК, ЊОpuЛХТМ ШП ЋОrЛТК КЧН ЊОpuЛХТМ ШП MКМОНШЧТК. IЧ tСО ХТt-ОrКturО tСТs rОРТШЧ Тs аТНОХв ФЧШаЧ Кs Šopluk – К НОЧШtКtТШЧ аТtС uЧМХОКrХв НОПТЧОН

(3)

(ЈrОХТć 1996, 115) – Кt ХОКst tСТs Тs tСО аКв Тt СКs ЛООЧ ШЧ tСО BКХФКЧs. OЧО ШП tСОsО stКЛХО trКТts ШП sШМТКХ ХТПО ТЧ tСО rОРТШЧ НurТЧР tСО ОЧtТrО 19tС КЧН 20 МОЧturв Тs tСО sОКsШЧКХ ХКЛШur ЦШЛТХТtв ШП ЦКХО pШpuХКtТШЧ tСКt sСКpОН tСО trКНТtТШЧКХ МuХturКХ ЦШНОХ ШП ХШМКХ МШЦЦuЧТtТОs. TСТs rОРТШЧ СКs ШЧХв spШrКНТМКХХв ЛООЧ ЦОЧtТШЧОН ТЧ prОvТШus stuНТОs ШП ЦТРrКtТШЧКХ ЦШvОЦОЧt ШЧ tСО BКХФКЧs (МП. ЈКХКТrОt 1987, 225-35).

***

TСО СТstШrТМКХ trКНТtТШЧs ШП tОЦpШrКrв КЧН sОКsШЧКХ ОМШЧШЦТМ ЦТРrКtТШЧs ШЧ tСО BКХФКЧs КrО ТЦprОssТvО ПШr tСОТr vКrТОtв КЧН ТЦpШrtКЧМО ПШr tСО sШМТКХ КЧН МuХ-turКХ СТstШrв ШП tСО rОРТШЧ. DОspТtО tСО turЛuХОЧt СТstШrТМКХ НОstТЧв ШП tСО BКХФКЧ pОШpХОs, ЦКrФОН tСrШuРСШut tСО pКst 200 вОКrs Лв ЧuЦОrШus ОМШЧШЦТМКХ КЧН sШМТКХ МКtКstrШpСОs, tСО trКЧs-ЛШrНОr ХКЛШur ЦШЛТХТtв ШП sОКsШЧКХ tвpО, КММШЦpКЧТОН Лв Об-МСКЧРО ШП ТНОКs, ТЧПШrЦКtТШЧ, tОМСЧШХШРТОs КЧН МuХturКХ pКttОrЧs, СКs ЧОvОr МОКsОН. ЈКrtТМuХКr rОРТШЧs ШЧ tСО BКХФКЧs - MТННХО-аОstОrЧ BuХРКrТК, NШrtС-ОКstОrЧ MКМО-НШЧТК, AХЛКЧТК, NШrtСОrЧ GrООМО КЧН ЋШutС-ОКstОrЧ ЋОrЛТК КrО КЦШЧР tСО ЦКТЧ МОЧ-trОs ПШr suМС sОКsШЧКХ/tОЦpШrКrв ХКЛШur ЦТРrКtТШЧs.

TСТs BКХФКЧ vОrsТШЧ ШП tСО “ЦШЛТХТtв МuХturО”1, prКМtТМОН Лв РОЧОrКtТШЧs ШП ЦОЧ аСШ ОКrЧОН tСОТr ЦОКЧs ШП ХТvТЧР КаКв ПrШЦ СШЦО, МКusОН К ЧuЦЛОr ШП trКЧs-ПШrЦКtТШЧs ТЧ tСО ОЧtТrО ЦШНОХ ШП trКНТtТШЧКХ МuХturО ТЧ tСОsО rОРТШЧs, rОХКtОН tШ tСО tОЦpШrКrв КЛsОЧМО ШП ЦКХОs ПrШЦ tСО vТХХКРО. IЧ К ЧuЦЛОr ШП pХКМОs ТЧ AХЛКЧТК, BuХРКrТК, GrООМО, MКМОНШЧТК, ЋОrЛТК КЧН TurФОв tСОsО trКЧsПШrЦКtТШЧs ОЧМШЦ-pКssОН tСО аКвs ШП ЦКФТЧР К ХТvТЧР КЧН ЦКtОrТКХ МuХturО, Кs аОХХ Кs rО-tСТЧФТЧР ОvО-rвНКв РОЧНОr stОrОШtвpОs, sШМТКХ ШrРКЧТsКtТШЧ, tСО СШХТНКв МКХОЧНКr КЧН tСО rТtuКХs, rОХКtОН tШ К pОrsШЧ’s ХТПО МвМХО. ЋШЦО ШП tСОsО МuХturКХ pКttОrЧs КЧН tСОТr ТЦpКМt ШЧ ТНОЧtТtв, pКrtТМuХКrХв ТЧ tСО ЛШrНОr rОРТШЧs ШП tСО BКХФКЧs, СКvО КХrОКНв ЛООЧ ЦОЧ-tТШЧОН ТЧ Цв ОКrХТОr аШrФs (МП. HrТstШv 2009, 109-126).АШrФs ШП МШЦpКrКtТvО rО-sОКrМС КЛШut gurbet ШЧ tСО BКХФКЧs КrО stТХХ rОЦКrФКЛХв ПОа ТЧ ЧuЦЛОrs. A

sТРЧТПТ-МКЧt МСКХХОЧРО ПШr rОsОКrМСОrs (СТstШrТКЧs, ОtСЧШХШРТsts, КЧtСrШpШХШРТsts, sШМТШХШ-РТsts, НОЦШРrКpСОrs) Тs tШ ОбpХКТЧ СШа tСОsО trКНТtТШЧКХ pКttОrЧs ШП “ХТПО-ТЧ-ЦШtТШЧ” КrО rОprШНuМОН КЧН trКЧsПШrЦОН ТЧ tСО МШЧНТtТШЧs ШП РХШЛКХТsКtТШЧ КЧН EU ОбpКЧ-sТШЧ, аСТМС РТvО ЦШrО ШppШrtuЧТtТОs ПШr ХКЛШur ЦШЛТХТtв ТЧ К EurШpОКЧ pОrspОМtТvО. TСТs rОsОКrМС Тs stТХХ вОt tШ СКppОЧ КЧН tСО ПuturО ЦТРrКtТШЧ stuНТОs ТЧ ЋОrЛТК КrО sТРЧТПТМКЧt КЧН аТХХ МШЧtrТЛutО ТЧ tСТs аКв.

ЋОКsШЧКХ КЧН tОЦpШrКrв ХКЛШur ЦШЛТХТtв ТЧ tСО МОЧtrКХ pКrt ШП tСО BКХФКЧs (ФЧШаЧ Кs Šopluk) Тs К sШМТКХ prШМОss tСКt СКs ЛООЧ НОvОХШpТЧР аТtС vКrвТЧР

ТЧtОЧsТ-tв tСrШuРСШut tСО 19tС КЧН tСО 20 МОЧturТОs. АТtСТЧ tСО OttШЦКЧ EЦpТrО НurТЧР tСО 19tС МОЧturв, tСО ЦКТЧ “strОКЦs” ШП tОЦpШrКrв ХКЛШur ЦТРrКtТШЧs аОrО НТrОМtОН tШ

1 I ЛШrrШаОН tСТs tОrЦ ПrШЦ tСО FrОЧМС КЧtСrШpШХШРТst BОЧШît FХТМСО, аСШ stuНТОН ХКЛШur

(4)

tСО МКpТtКХ – IstКЧЛuХ2, КЧН tСО ШtСОr ЛТР МТtТОs ШП tСО EЦpТrО, Лut КХsШ tШ АКХХКМСТК КЧН ЋОrЛТК, аСТМС аОrО ПrОО Лв tСКt tТЦО.

IЧ tСО ОКrХв НОМКНОs ШП tСО prО-ЦШНОrЧ КРО, tСО ЦКТЧ ПШrЦ ШП sОКsШЧКХ ЦТ-РrКtТШЧs ТЧ tСО КРrКrТКЧ spСОrО ПШr tСО ОЧtТrО BКХФКЧ-MОНТtОrrКЧОКЧ rКЧРО (BrШНОХ 1998, 30, 40-43, 51-53) аКs tСО ЦШvОЦОЧt ШП ХКЛШur ПШrМО ПrШЦ tСО ЦШuЧtКТЧs (Кr-ОКs аСТМС, КММШrНТЧР tШFОrЧКЧН BrКuНОХ, аОrО МСКrКМtОrТsОН Лв tСОТr “КrМСКТsЦ КЧН pШvОrtв”) tШ tСО rТМС pХКТЧs КЧН rТvОr vКХХОвs, ЦКТЧХв ТЧ tСО СКrvОst sОКsШЧs (“na žetva”3). FШr ОбКЦpХО, tСО ЦКТЧ НОstТЧКtТШЧs ПШr КРrКrТКЧ sОКsШЧКХ ХКЛШur ЦШЛТХТtв

ПrШЦ tСО ЦШuЧtКТЧШus МОЧtrКХ pКrt ШП tСО BКХФКЧs (tСО sШ-МКХХОН Šopluk) аОrО

АКХ-ХКМСТК КЧН tСО ЛТР ПКrЦs ТЧ DШЛruđК КЧН tСО TСrКМТКЧ VКХХОв. DurТЧР tСО sОМШЧН СКХП ШП tСО 19tС МОЧturв, ЦОЧ ПrШЦ ОЧtТrО vТХХКРОs ТЧ tСО BuХРКrТКЧ-ЋОrЛТКЧ ЛШrНОr rОРТШЧ (rОРТШЧs ШП tСО TТЦШФ rТvОr, GШНОč, BОrФШvТМК ОtМ.) аШrФОН ТЧ tСО ПКrЦs ШП АКХХКМСТКЧ čokoyas (HrТstШv 2010, 199). OЧХв spШrКНТМКХХв, СШаОvОr, tСТs ХКЛШur

ЦШЛТХТtв аКs МКХХОН pečalba.

TвpТМКХ ПШr tСО МОЧturТОs ШП tСО OttШЦКЧ EЦpТrО КЧН Тts ruХО ШЧ tСО BКХФКЧs аКs tСО sОКsШЧКХ СТrОН sСОpСОrНrв (аТtС МКХОЧНКr ПrКЦОаШrФ ЛОtаООЧ tСО ПОКsts ШП Ћt. GОШrРО ТЧ MКв КЧН Ћt. DОЦОtrТus ТЧ OМtШЛОr), КХШЧР аТtС НТППОrОЧt МШЦЛТЧКtТШЧs ШП КРrКrТКЧ ХКЛШur. MШst НТstТЧМtТvО ТЧ tСТs КspОМt аКs tСО trКЧsСuЦКЧ sСОpСОrН ЧШ-ЦКНТsЦ, tвpТМКХ ПШr ЧШt ШЧХв АКХХКМСТКЧs, ArШЦКЧТКЧs КЧН KКrКФКМСКЧs, Лut КХsШ ПШr BuХРКrТКЧs ПrШЦ tСО ЊШНШpТ ЦШuЧtКТЧ (tШаКrНs AОРОКЧ TСrКМО КЧН tСО UppОr TСrКМТКЧ pХКТЧ) КЧН ПrШЦ EКstОrЧ Stara planina ЦШuЧtКТЧ (tШаКrНs DШЛruđК). HОrО

аО sСШuХН КХsШ ЦОЧtТШЧ tСТs pКrt ШП tСО pШpuХКtТШЧ, аСТМС НurТЧР tСОsО МОЧturТОs СКН tСО prТvТХОРОН đelepkeshan stКtus ШП suppХТОrs ПШr tСО OttШЦКЧ КrЦв (GrШгНКЧШvК,

AЧНrООv 1986, 121).

TСОsО sОКsШЧКХ ЦТРrКtТШЧs rОХКtОН tШ КРrКrТКЧ ХКЛШur СКН tСОТr КРО spОМТПТМs КЧН РОЧНОr МСКrКМtОrТstТМs ТЧ НТППОrОЧt rОРТШЧs ШП tСО BКХФКЧs, Лut tСОТr ПОЦКХО vОr-sТШЧ (sТЦТХКr tШ tСО “slizane na Romanya” ТЧ BuХРКrТК НurТЧР СКrvОst) аКs

prОНШЦ-ТЧКЧtХв ЦКТНОЧ’s – trКНТtТШЧКХХв КПtОr tСО ЦКrrТКРО tСО аШЦКЧ аШuХН stКв аТtС СОr ПКЦТХв, Кt СОr СusЛКЧН’s СШusО, КЧН, ТЧ tСО rОРТШЧs аТtС ЦКХО gurbet, sСО аШuХН tКФО

МКrО ШП tСО ПКЦТХв’s ХКЧН КЧН ХТvОstШМФ. TСО Šopluk ЦШuЧtКТЧ rОРТШЧs аОrО К

МШЧ-stКЧt sШurМО ШП sОКsШЧКХ ЦКТНОЧ аШrФОrs tСКt ЦТРrКtОН tШ tСО ХШаХКЧН rОРТШЧs (tСО КrОКs КrШuЧН ЋШПТК ТЧ BuХРКrТК КЧН Ovče pole ТЧ EКstОrЧ MКМОНШЧТК) Кt tСО tТЦО ШП

МrШp СКrvОstТЧР.

TСО ТЧtОЧsТПТМКtТШЧ ШП tСО КРrТМuХturКХ prШНuМtТШЧ НurТЧР tСО ПТrst НОМКНОs ШП tСО 20tС МОЧturв put КЧ ОЧН tШ tСО sОКsШЧКХ ЦКТНОЧ ЦШЛТХТtв; вОt, tСО РrШаТЧР ЧООНs ШП tСО ЧОа ЛШurРОШТs sШМТОtв ТЧ tСО МКpТtКХ ПШrМОН tСО quТМФ НОvОХШpЦОЧt ШП ЧОа tвpОs ШП tОЦpШrКrв ЦКТНОЧ ХКЛШur – ЛОТЧР К ЦКТНsОrvКЧt ТЧ К rТМС urЛКЧ ПКЦТХв ЛО-МКЦО ТЦpШrtКЧt ПШr tСО sШМТКХТгКtТШЧ ШП РТrХs ПrШЦ К ЧuЦЛОr ШП vТХХКРОs ЧОКr ЋШПТК (ЈКХКТrОt 1987, 34). TСО MКТНsОrvКЧt ЦКrФОt (Sluginski pazar) ТЧ ЋШПТК, ШrРКЧТгОН

2 As ОбКЦpХО, ТЧ 1863, КpprШб. 32,550 BuХРКrТКЧs аШrФОН ТЧ IstКЧЛuХ КЧН Тts suЛurЛs.

3 IЧ BuХРКrТК, tСТs trКНТtТШЧКХ ЦШvОЦОЧt ПrШЦ tСО ЦШuЧtКТЧs tШ tСО vКХХОвs rОМОТvОН tСО ПШХФХШrО

(5)

tаТМО ОvОrв вОКr Кt tСО Piazza ПШr tСО МШЧstruМtТШЧ аШrФОrs (Djulgerska piazza) – К

аООФ КПtОr Ћt. GОШrРО’s НКв КЧН КПtОr Ћt. DОЦОtrТus’s НКв, ЛОМКЦО КЧ ТЦpШrtКЧt pХКМО ШП tСО МКpТtКХ ШП BuХРКrТК КПtОr АШrХН АКr OЧО (HrТstШv 2005, 87). TСО РТrХs, аСШ аОrО tШШ вШuЧР tШ РОt ЦКrrТОН, аОrО ЛrШuРСt КЧН МШЧtrКМtОН ПШr СШusОЦКТНs Кt tСО “ЦКrФОt” Лв tСОТr pКrОЧts, ЦШst МШЦЦШЧХв Лв tСОТr ЦШtСОrs, аСШ КХsШ rОМОТvОН tСО ЦШЧОв ПШr tСО СШusО КЧН ФТtМСОЧ аШrФ, аСТМС tСОТr НКuРСtОr аКs СТrОН ПШr. TСТs ЦШЧОв аКs usОН tШ prОpКrО tСО НШаrв ПШr tСО ПuturО ЛrТНО. АСОЧ tСО РТrХ rОКМСОН tСО КРО ШП 15-16, sСО аКs tКФОЧ ЛКМФ tШ tСО vТХХКРО tШ ЛО ЦКrrТОН. AММШrНТЧР tШ tСО ТЧПШrЦКtТШЧ ШП Цв rОspШЧНОЧts, Тt аКs vОrв rКrО РТrХs tШ stКв КЧН ХТvО ТЧ tСО МТtв КЧН ЦКrrв tСОrО. It аКs ЛОХТОvОН tСКt suММОssПuХ ЦКrrТКРОs tШШФ pХКМО ТЧ tСО vТХХКРО, sШ tСКt аКs tСО ОЧН ШП tСО вШuЧР аШЦОЧ ЛОМШЦТЧР ПКЦТХТКr аТtС tСО МТtв ХТПОstвХО. But аСКt аКs ХОКrЧОН ПrШЦ tСО ХКЧНХКНв (gospođa) ТЧ tСО МТtв аКs tКФОЧ tШ tСО vТХХКРО: rОМТpОs ПШr МШШФТЧР, pКttОrЧs ШП СШusОФООpТЧР КЧН ЧursТЧР МСТХНrОЧ, КЧН sШЦОtТЦОs urЛКЧ аКвs ШП НrОssТЧР КЧН sШМТКХ ОtТquОttО.

IЧ К ЧuЦЛОr ШП МКsОs, КРrКrТКЧ (ТЧ pКrtТМuХКr sСОpСОrН) ЦШЛТХТtв аКs trКНТ-tТШЧКХХв МХШsОХв rОХКtОН tШ МrКПtsЦКЧ sОКsШЧКХ ЦТРrКtТШЧs ТЧ К ЧuЦЛОr ШП ЦШuЧtКТЧ-Шus rОРТШЧs ШЧ tСО BКХФКЧs (ЈКХКТrОt 1987, 225-35; BruЧЧЛКuОr 2004, 141-142). TСО ХКttОr аШuХН ЦКТЧХв ТЧМХuНО ЛuТХНОrs, pШttОrs, ЛКФОrs4 КЧН tТЧФОrs, аСШ trКvОХХОН КrШuЧН tСО ОЧtТrО pОЧТЧsuХК. IЧ tСТs КspОМt, sОvОrКХ rОРТШЧКХ МОЧtrОs ТЧ BuХРКrТК, ЋОr-ЛТК КЧН MКМОНШЧТК аОrО ПШrЦОН, аСТМС “ОЦТttОН” аКvОs ШП ЦОЧ РШТЧР ПШr gurbet

КЧН pečalba ОvОrв вОКr tСrШuРСШut tСО 19tС КЧН tСО ПТrst СКХП ШП tСО 20 МОЧturв. ЈШssТЛХв tСО ШХНОst suМС МОЧtrО Тs NШrtСаОstОrЧ MКМОНШЧТК, КЧН spОМТПТМКХХв tСО DОЛКr КЧН TОtШvШ kaaza, tСО rОРТШЧ ШП tСО Mijaks5. TСО ШtСОr trКНТtТШЧКХ МОЧtrОs,

suМС Кs TrăЧ ТЧ MТНаОstОrЧ BuХРКrТК, CrЧК trКvК КЧН BШsТХОРrКН ТЧ tШНКв’s ЋШtС-ОКstОrЧ ЋОrЛТК, KrТvК pКХКЧФК КЧН KrКtШvШ ТЧ MКМОНШЧТК, stТХХ prОsОrvО tСО tКХОs ШП СШа tСО ХОРОЧНКrв ЛuТХНОrs (djulgers), аСШ ЛuТХt tСО МКpТtКХs BОХРrКНО КЧН ЋШПТК,

ХОКrЧОН tСОТr sФТХХs ПrШЦ “debarlii”, аСШ МКЦО ПrШЦ tСО “Arnautluk” (HrТstШv 2008:

219). TСО debarlias’ trКМОs МКЧ КХsШ ЛО ПШuЧН КЦШЧР tСО аКЧНОrТЧР dyulgeri ПrШЦ

ШtСОr rОРТШЧs ШП BuХРКrТК – ЛШtС ТЧ tСО sМСШШХ ШП BrКМТРШvШ ТЧ tСО ЊШНШpТ ЦШuЧtКТЧ, КЧН ТЧ CОЧtrКХ Stara planina, аСОrО tСО МОЧtrОs аОrО DrУКЧШvШ, TrУКvЧК КЧН

GКЛrШ-vШ. AЧ ОбКЦpХО: аСОЧ ТЧ 1870 tСО ПТrst rКТХаКв аКs ЛuТХt ТЧ BuХРКrТК (VКrЧК-ЊШussО), ЦШst ШП tСО аШrФОrs аОrО “CСrТstТКЧs ПrШЦ AХЛКЧТК аСШ sаКrЦ(ОН) КХХ ШvОr EurШpОКЧ TurФОв КЧН rОturЧ(ОН) СШЦО ТЧ tСО аТЧtОr ЦШЧtСs, Лut ПКТtСПuХХв rО-turЧОН ОКМС вОКr” (BКrФХОв 1876, 56-57).

TrКНТtТШЧКХ sОКsШЧКХ ХКЛШur ЦТРrКtТШЧs ШП ЦОЧ ТЧ BuХРКrТК КЧН MКМОНШЧТК КrО ЧШt ШЧХв К pКrt ШП tСО МОЧturв-ХШЧР МШЦЦШЧ СТstШrв ШП НТППОrОЧt ОtСЧТМ, rОХТРТШus КЧН ХТЧРuКХ МШЦЦuЧТtТОs ШЧ tСО BКХФКЧs, tСОв КrО КХsШ К pКrt ШП tСО ПШХФХШrО (МП. KКrШvsФТ 1979; ЈТstrТМФ 2008, 97-110), ШП ХШМКХ КЧН ПКЦТХв ЧКrrКtТvОs, КЧН ШП ТЧНТ-vТНuКХ ЛТШРrКpСТОs ШП К ЧuЦЛОr ШП prШЦТЧОЧt ХШМКХ СТstШrТМКХ ПТРurОs, sШЦО ШП аСТМС “РrОа up” ТЧ tСОsО tКХОs КЧН ХОРОЧНs tШ tСО sМКХО ШП МuХturКХ СОrШОs. TСО КМtТvКtТШЧ ШП ЦКХО gurbet ТЧ tСО ХКtО МОЧturТОs ШП ОбТstОЧМО ШП tСО OttШЦКЧ EЦpТrО аКs МКusОН,

ТЧ Цв ШpТЧТШЧ, Лв tСО ЛrОКФup ШП tСО КРrКrТКЧ sвstОЦ ТЧ tСО EЦpТrО КЧН Лв tСО

(6)

МТШ-ОМШЧШЦТМ МrТsТs ШП tСО ХКtО 18tС КЧН ОКrХв 19 МОЧturв tСКt ХОН tШ К НОМХТЧО ШП tСО аОХХ-НОvОХШpОН КЧН stКtО-ЦКТЧtКТЧОН ЧОtаШrФ ШП sСООp ЛrООНОrs ТЧ tСО ЦШuЧtКТЧ rО-РТШЧ rОspШЧsТЛХО ПШr tСО КrЦв КЧН tСО ХКrРО МТtТОs suppХТОs (HrТstШv 2008, 219). TШ tСТs аО Цust КНН tСО ОМШЧШЦТМ МШХХКpsО tСКt ПШХХШаОН tСО НОМКНОs ШП ПОuНКХ vТШ-ХОЧМО (ПШr ОбКЦpХО, tСО ruХО ШП tСО kurđali ХОКНОr KКrК FОТг ТЧ tСО MТННХО-аОstОrЧ

BuХРКrТК) КЧН tСО МШЧstКЧt rКТНs Лв vКrТШus vТХХКТЧ РКЧРs, ОspОМТКХХв ТЧ АОstОrЧ

MКМОНШЧТК ( 1909, 3; У 1931, 134, 162, 169, 199).

IЧ tСО ЦШuЧtКТЧ rОРТШЧs ШП tСО МОЧtrКХ pКrt ШП tСО pОЧТЧsuХК, ЦКХО МrКПts-ЦКЧ’s ХКЛШur КаКв ПrШЦ СШЦО (pečalbarstvo) аКs pШpuХКr КЧН trКНТtТШЧКХХв

prОstТР-ТШus (BШЛčОv 1902: 107; ЈОtrШvТć 1920: 18; CvТУТć 1931: 134). TСТs rОПОrrОН ОspО-МТКХХв tШ tСО rОРТШЧ, ФЧШаЧ Кs Šopluk: ХОРОЧНs КrО stТХХ tШХН КЛШut ЦКstОrs “МШuХН

sСШО tСО ПХОК КЧН spХТt tСО sШХО-ХОКtСОr ТЧtШ ЧТЧО”(CvТУТć 1906:194). TСО sОКsШЧКХ

ЦШЛТХТtв ШП tСО pečalbars Тs аОХХ НШМuЦОЧtОН ТЧ tСО pОrТШН КПtОr tСО CrТЦОКЧ АКr

(1853-56) – tСО rОpШrt ШП tСО AustrТКЧ vТМО-МШЧsuХ ТЧ ЋШПТК, vШЧ MКrtrТt, puЛХТsСОН ТЧ VТОЧЧК ТЧ 1853, stКtОН tСКt “the Christian citizens of the region around the town of Trăn were so poor that they could hardly pay their taxes, therefore a big part of these would leave the native places in the spring to go elsewhere and seek for op-portunities to earn money in Istanbul, even Asia Minor, from where they came only as late as in the winter” (MТСШv 1943, 331-332). AПtОr tСО вОКr ШП 1878 KШЧstКЧtТЧ

IrОčОФ rОpШrtОН tСКt “НurТЧР tСО tТЦО ШП tСО OttШЦКЧ EЦpТrО К РrШup ШП 5000 ЦОЧ rОРuХКrХв аОЧt tШ ЋОrЛТК tШ аШrФ Кs ЦКsШЧs ТЧ suЦЦОr”. LКtОr, СО КННs: “In the ar-ea around the town of Trăn as well as around Radomir and in Kraište there live mason-vagrants and work in bunches of 40 to 50 persons.” (JТrОčОФ 1976, 559). IЧ

tСО КrОК ШП TrăЧ, tСО sОКsШЧКХ аШrФОrs ТЧ ПrОО ЋОrЛТК аОrО МКХХОН “Šumadiers

(šumadinci) ТЧ ШrНОr tШ НТППОrОЧtТКtО tСОЦ ПrШЦ “Stamboldjias” (stamboldžias),

аШrФТЧР ТЧ tСО vТХХКРОs, surrШuЧНТЧР tСО МКpТtКХ ШП tСО EЦpТrО (ЈОtrТčОv 1940, 150). TСОsО ЦКstОrs аОrО РШТЧР “ПrШЦ ОКrХв sprТЧР tШ ХКtО КutuЦЧ” КХХ ШvОr tСО BКХФКЧ pОЧТЧsuХК – ПrШЦ ЋОrЛТК (MШrКvК rОРТШЧ, ŠuЦКНТК, BОХРrКНО) КЧН АКХХКМСТК tШ IstКЧЛuХ КЧН AsТК MТЧШr (ЋЦТrЧК) Кs ЛuТХНОrs (dyulgeri), ЦКsШЧs (dzidari),

tТХО-ЦКФОrs (ciglari), pШttОrs (kaljavci) КЧН “crepari” (ЦКФТЧР ПХКt МХКв ЛКФТЧР pШts – crepnja Шr podnica) КЧН ПrШЦ sШЦО vТХХКРОs КХsШ Кs stШЧО-МuttОrs (МП. NТФШХТć 1910,

29; ТrЧШvК-ЈКЧШvК 1971, 65; ЈКХКТrОt 1987, 23-46). TСО sОКsШЧКХ ЦШvОЦОЧt ШП ЦШuЧtКТЧ ЦКХО pШpuХКtТШЧ (“u pečalbu”, “u rabotu”) tШ ШtСОr pКrts ШП tСО BКХФКЧ

pОЧТЧsuХК ЦКНО ПШr tСО stКЛТХТtв ТЧ tТЦО ШП tСО МШЦpХОб ПКЦТХв СШusОСШХНs (zadruga

tвpО) КЧН ПШr ТЧМrОКsТЧР tСО ТЦpШrtКЧМО ШП аШЦОЧ’s pШsТtТШЧ ТЧ tСО ПКЦТХв (BruЧ-ЧЛКuОr 2004, 144). HШаОvОr, tСО НООpХв ОЧtrОЧМСОН trКНТtТШЧКХ РОЧНОr ЦШНОХs ТЧ tСТs pКtrТКrМСКХ sШМТШ-МuХturКХ ЦТХТОu ТЧСТЛТtОН tСО ЦШНОrЧТгКtТШЧ ТЧ tСКt rОspОМt – СОrО I КРrОО аТtС MТМСКОХ ЈКХКТrОt’s МШЧМХusТШЧ (ЈКХКТrОt 2002, 147). MОЧ’s ХКЛШur ЦШЛТХТtв, tСОТr sОКsШЧКХ КЛsОЧМО ПrШЦ tСО vТХХКРО МШЦЦuЧТtв КЧН tСОТr МШЧtТЧuШus аШrФ Шut ШП tСО СШЦО rОРТШЧ, rОsuХtОН Кs аОХХ ТЧ tСО prШvОrЛТКХ strОЧРtС ШП ФТЧsСТp ЧОtаШrФs ТЧ tСОsО rОРТШЧs.

AЧ ТЦpШrtКЧt МШЧНТtТШЧ ПШr tСО МШЧtТЧuШus МШЧsОrvКtТШЧ КЧН tСО РrОКt sТР-ЧТПТМКЧМО ШП ПКЦТХв-ФТЧ struМturО ПШr tСО ОЧtТrО ХТПО ШП tСО vТХХКРО аКs tСО trКНТtТШЧКХ ПШrЦ ШП ШrРКЧТгКtТШЧ ШП tСО ЦТРrКЧts’ РrШups (pečalbarska tajfa) ШП МШЧstruМtТШЧ

(7)

20tС М. НТН ЧШt ФЧШа КЧв аrТttОЧ ПШrЦ ШП rОРuХКtТШЧ (ШП tСО РuТХН tвpО) – trКНТtТШЧКХХв ЦТРrКЧt ЦКХО ХКЛШur РrШups ПШХХШаОН tСО ЧШrЦs ШП МustШЦКrв prКМtТМО: К СТОrКrМСв ШП ЦКstОrs (majstor), УШurЧОвЦОЧ (kalfa) КЧН КpprОЧtТМОs (čirak) аКs sОХОМtОН

ЦКТЧ-Хв КЦШЧР tСО ФТЧ КЧН, rКrОЦКТЧ-Хв, КЦШЧР tСО vТХХКРО МШЦЦuЧТtв. TСТs pОМuХТКrТtв, Кs аОХХ Кs К ХКМФ ШП stКtТstТМКХ ТЧПШrЦКtТШЧ ПШr sОКsШЧКХ аШrФОrs ТЧ BuХРКrТК6, ЋОrЛТК КЧН tСО OttШЦКЧ EЦpТrО НurТЧР tСТs pОrТШН, ПШrМОs Шur МСШТМО ШП rОsОКrМС strКtОРв ТЧtШ СТstШrТМ-ОtСЧШРrКpСТМ rОМШЧstruМtТШЧ ШП sОКsШЧКХ МrШss-ЛШrНОr ЦШЛТХТtв, usТЧР prОНШЦТЧКЧtХв ЧКrrКtТvО sШurМОs.

TСО ОЧН ШП tСОsО КРrКrТКЧ ЦТРrКtТШЧs аКs put Лв tСО BКХФКЧ АКrs ШП 1912-1913, аСТМС rОsuХtОН ТЧ ЧОа pШХТtТМКХ ЛШuЧНКrТОs НТvТНТЧР tСО tОrrТtШrв ШП tСО ПШrЦОr OttШЦКЧ EЦpТrО.

***

TСО НТrОМtТШЧs, НОstТЧКtТШЧs КЧН МСКrКМtОr ШП sОКsШЧКХ ХКЛШur ШП ЦКХО ЦТ-РrКЧt РrШups МСКЧРОН sОvОrКХ tТЦОs ТЧ tСО 19tС КЧН tСО ПТrst НОМКНОs ШП tСО 20 М. ТЧ КММШrНКЧМО аТtС tСО turЛuХОЧt КЧН МШЦpХТМКtОН СТstШrТМКХ НОstТЧв ШП tСТs pКrt ШП tСО BКХФКЧs (MКЧШХШvК-NТФШХШvК 1997, 159-173; ЋtШУКЧčОvТć 1995, 283-331). BОПШrО tСО LТЛОrКtТШЧ ШП BuХРКrТК (1878) tСО ЦКТЧ КttrКМtТvО МОЧtrОs ПШr tСО ЦТРrКЧt РrШups ПrШЦ tСТs ЧШаКНКвs ЛШrНОr rОРТШЧ ШП CrЧК TrКvК, TrăЧ, CКrТЛrШН, ЈТrШt, LОsФШvКМ, VrКЧУО, LužЧТtsК, KuЦКЧШvШ, KrКtШvШ КЧН KrТvК ЈКХКЧФК аОrО Šumadiya ТЧ ЋОrЛТК

КЧН Vlaško ТЧ tШНКв’s ЋШutСОrЧ ЊШЦКЧТК, аСТМС аОrО КХrОКНв ПrОО Кt tСО tТЦО, КЧН

аТtСТЧ tСО ЛШuЧНКrТОs ШП tСО OttШЦКЧ EЦpТrО – tСО rОРТШЧ ШП Zagore (ЧОКr tСО

BuХ-РКrТКЧ tШаЧs ШП VТНТЧ КЧН LШЦ ТЧ NШrtС-аОstОrЧ BuХРКrТК), Dobruđa ТЧ NШrtС-ОКstОrЧ BuХРКrТК, КЧН, ХШРТМКХХв, tСО EЦpТrО’s МКpТtКХ – IstКЧЛuХ. TrКvОХХТЧР tСrШuРСШut tСО BКХФКЧ pОЧТЧsuХК, tСО sФТХХОН ЦКstОr-ЛuТХНОrs ХОПt trКМОs ШП tСОТr аШrФ ОvОrваСОrО – ПrШЦ tСО pКrtТМuХКrХв pШpuХКr КЦШЧР tСО ХШМКХs ТЧ АКХХКМСТК СШusОs ШП rКЦЦОН ОКrtС (bienica Шr punjenica – МП. MТrШЧШvК-ЈКЧШvК 1971,69-70),

tШ tСО ЦШНОrЧ ЛuТХНТЧРs ТЧ tСО МКpТtКХs – IstКЧЛuХ КЧН BОХРrКНО, КЧН tСО ХКrРО pШrt МТtТОs ШП tСО OttШЦКЧ EЦpТrО.

IЧ К ЧuЦЛОr ШП (tСОЧ) ЛШrНОr МТtТОs ТЧ ПrОО ЋОrЛТК (ЈКrКčТЧ, JКРШНТЧК КЧН ČuprТУК) КЧН АКХХКМСТК (CrКТШvК, GУurРТu, BrКТХК КЧН tСО МКpТtКХ BuМСКrОst), tОЦpШ-rКrв ЦТРrКЧts ПrШЦ BuХРКrТК КЧН MКМОНШЧТК ЛuТХt ОЧtТrО МШХШЧТОs ШП tСОТr ШаЧ. MКЧв ШП tСОЦ КМtТvОХв pКrtТМТpКtОН ТЧ tСО rОvШХutТШЧКrв struРРХОs, uprТsТЧРs КЧН аКrs аСТМС ХОН tШ tСО ХТЛОrКtТШЧ ШП tСОТr СШЦО rОРТШЧs ПrШЦ OttШЦКЧ pШаОr, КЧН sШЦОtТЦОs ОvОЧ tШ ТЧМХusТШЧ ТЧ tСО ЛШrНОrs ШП tСО ЧОа ЧКtТШЧКХ stКtОs ШЧ tСО BКХФКЧs (HrТstШv 2008, 222).

AПtОr tСО LТЛОrКtТШЧ ШП BuХРКrТК (1878) tСО ЧОа МКpТtКХ – ЋШПТК, quТМФХв ЛО-МКЦО КЧ КttrКМtТvО МОЧtrО ПШr tОЦpШrКrв ХКЛШur ЦТРrКЧts ПrШЦ tСО МОЧtrКХ pКrt ШП tСО BКХФКЧs, Кs аОХХ ПrШЦ MКМОНШЧТК. TСО ЦКТЧ pКrt ШП tСО sОКsШЧКХ МШЧstruМtТШЧ аШrФ-Оrs ТЧ ЋШПТК аОrО ПrШЦ ЦШuЧtКТЧ vТХХКРОs ТЧ tСО ЛШrНОr rОРТШЧs ЛОtаООЧ BuХРКrТК

6 DurТЧР tСО ОЧtТrО pОrТШН КПtОr tСО ХТЛОrКtТШЧ ШП BuХРКrТК tСО ШППТМТКХ stКtО stКtТstТМs НТН ЧШt tКФО

(8)

КЧН ЋОrЛТК КЧН ПrШЦ tСО rОРТШЧs ШП KrКtШvШ КЧН KrТvК ЈКХКЧФК, аСТМС rОЦКТЧОН аТtСТЧ tСО ЛШuЧНКrТОs ШП tСО OttШЦКЧ EЦpТrО. TСО ЦШst ПКЦШus МШЧstruМtТШЧ МШЧ-trКМtШrs ТЧ tСО BuХРКrТКЧ МКpТtКХ аОrО ЛШrЧ ТЧ TrăЧ (АОstОrЧ BuХРКrТКЧ ЛШrНОr rО-РТШЧ) Шr ТЧ MКМОНШЧТК (ЈОtrШvТć 1920, 23). TСО sОКsШЧКХ МШЧstruМtТШЧ аШrФОrs СКН “tСОТr ШаЧ” РКtСОrТЧР КЧН СТrТЧР spШt – Djulgerska Piazza – аСТМС Кs аОХХ ЛОМКЦО

КЧ ТЦpШrtКЧt pХКМО ТЧ tСО МКpТtКХ МТtв Кs ОКrХв Кs tСО ОЧН ШП tСО 19tС МОЧturв (HrТstШv 2005, 86). At tСО ЛОРТЧЧТЧР ШП tСО 20tС МОЧturв, tСО МШЧstruМtТШЧ аШrФОrs аОrО stТХХ “sОКsШЧКХ РuОsts” ТЧ tСО ЛТР МТtв – tСОв аШrФОН КЧН ОКrЧОН ТЧ tСО МКpТtКХ, Лut spОЧt tСО аТЧtОr ЦШЧtСs ТЧ tСОТr СШЦО vТХХКРОs. ЋШШЧ КПtОr tСО IХТЧНОЧ UprТsТЧР ТЧ MКМО-НШЧТК Тt ЛОМКЦО МХОКr tСКt tСО НОМКНОs-ХШЧР НОstТЧКtТШЧs ШП tСО pečalbar ЦОЧ КХsШ

trКМОН tСО rШutО ШП tСО rОПuРООs ПrШЦ tСО МОЧtrКХ pКrt ШП tСО pОЧТЧsuХК.7

OrРКЧТгОН ШЧ ФТЧsСТp КЧН/Шr ХШМКХ prТЧМТpХО, tСО РrШups ШП tОЦpШrКrв ЦТ-РrКЧts (pečalbarski tajfi) НОvОХШpОН tСОТr spОМТПТМ suЛМuХturО ТЧ tСО ЛТР МТtТОs

(IstКЧ-ЛuХ, TСОssКХШЧТМК, BОХРrКНО, ЋШПТК). TСО sОКsШЧКХ аШrФОrs СКН pОrЦКЧОЧt spШts аСОrО tСОв РШt tШРОtСОr КЧН МШЦЦuЧТМКtОН, suМС Кs tСО ПКЦШus “ГЧОpШХО” HШtОХ (ПШr tСО pečalbars ПrШЦ TrăЧ) КЧН tСО “ЊКгХШР” rОstКurКЧt (ПШr tСШsО ПrШЦ

MКМОНШ-ЧТК) ТЧ ЋШПТК. TСОТr spОМТПТМ НТКХОМt МКЦО tШ ЛО tСОТr ХКЧРuКРО ЦКrФОr ЛШtС ТЧ BuХ-РКrТК КЧН ТЧ ЋОrЛТК (CvТУТć 1922, 219), аСТХО sШЦО РrШups НОvОХШpОН tСОТr ШаЧ “sО-МrОt” ХКЧРuКРО, Кs tСШsО ПrШЦ tСО vТХХКРО ШП ŠХОРШvШ, ЧОКr KrКtШvШ – tСО sШ МКХХОН

Fornički spООМС ( , 1984, 67-135). TСО ХШМКХ pШpuХКtТШЧ ШЧ ЛШtС sТНОs ШП tСО (pШХТtТМКХ) ПrШЧtТОrs КХsШ КММОptОН tСО ЦТРrКЧt РrШups Кs spОМТПТМ МШЦЦuЧТtТОs КЧН tСОТr sОКsШЧКХ ЦШvТЧР “ПrШЦ ОКrХв sprТЧР tШ ХКtО КutuЦЧ” аКs МШЦpКrОН tШ tСО ПХШМФs ШП ЦТРrКtШrв ЛТrНs (НТКХОМtКХ kurkavci – “МrКЧОs” –МП.

HrТs-tШv 2005, 85). TСОsО ЦКХО МrКПtsЦКЧ’s МШЦЦuЧТtТОs аОrО trКНТtТШЧКХХв МХШsОН ТЧ tСОТr spОМТПТМ suЛМuХturО: tСО ТЧПТХtrКtТШЧ ШП аШrФОrs ПrШЦ ШtСОr rОРТШЧs аКs К rКrО ОбМОptТШЧ ОvОЧ ТЧ tСО 1940s.8

IЧ tСО ЛОРТЧЧТЧР ШП tСО tаШ BКХФКЧ АКrs КЧН НurТЧР АШrХН АКr OЧО, ЦКЧв ШП tСОsО pečalbars ПrШЦ tСО МОЧtrКХ rОРТШЧs ТЦЦТРrКtОН tШ AЦОrТМК tШ КvШТН ЦТХТtКrв

sОrvТМО. As ОКrХв Кs tСО ОЧН ШП tСО 19tС МОЧturв, AЦОrТМК ЛОМКЦО КЧ КttrКМtТvО pХКМО ПШr ХКЛШur ПШrМО ПrШЦ tСО rОРТШЧ – Кt ПТrst ПrШЦ MКМОНШЧТК, КЧН ХКtОr ШЧ ПrШЦ BuХ-РКrТК КЧН ЋОrЛТК (ЈОtrШv 1909, 3-6). ЈКrt ШП tСОsО “AЦОrТМКЧs” rОturЧОН tШ tСОТr СШЦОs ТЧ tСО 1920s, Лut ЦШst ШП tСОЦ rОЦКТЧОН ТЧ AЦОrТМК Кs ТЦЦТРrКЧts.

As tТЦО pКssОН, ТЧ tСО rОРТШЧs аТtС trКНТtТШЧКХ ЦКХО ХКЛШur ЦШЛТХТtв, ХШМКХ МuХturКХ trКНТtТШЧ аКs trКЧsПШrЦОН КММШrНТЧР tШ tСО ЦОЧ’s sОКsШЧКХ КЛsОЧМО ПrШЦ tСОТr СШЦО pХКМОs. IЧ tСО Šopluk, tСО ЛuТХНОrs РrШups (tajfa) stКrtОН tСОТr УШurЧОв ШЧ

sШЦО ШП tСО ЦКТЧ sprТЧР ПОКsts – Mladenci (TСО FШrtв HШХв MКrtвrs), Džurdžovdăn

(Ћt. GОШrРО’s DКв), Лut КММШrНТЧР tШ tСО trКНТtТШЧ tСТs аКs suppШsОН tШ СКppОЧ ШЧ tСО ПТrst MШЧНКв ШП LШЧР LОЧt, sШ МКХХОН Čist Ponedelnik (CХОКЧ MШЧНКв). Bв tСО ЦТННХО ШП MКв - Ћt. CШЧstКЧtТЧО КЧН HОХОЧ’s DКв - tСОв аОrО КХrОКНв Кt аШrФ (“u

7 HОrО Тs ШЧХв ШЧО ОбКЦpХО: ПrШЦ 74 МШЧstruМtТШЧ аШrФОrs ТЧ ЋШПТК ПrШЦ tСО vТХХКРО ШП ЊКНТЛuš

(KrТvК ЈКХКЧФК rОРТШЧ ТЧ prОsОЧt-НКв ЊОpuЛХТМ ШП MКМОНШЧТК), 72 ОЧrШХХОН Кs vШХuЧtООrs ТЧ tСО “MКМОНШЧТКЧ” vШХuЧtООr МШrps ШП tСО BuХРКrТКЧ ArЦв tШ pКrtТМТpКtО ТЧ FТrst BКХФКЧ АКr, СШpТЧР tШ ХТЛОrКtО MКМОНШЧТК (pОrsШЧКХ ПТОХНаШrФ rОМШrНs).

(9)

rabotu”) (ЈОtrШvТć 1920, 14). TСОТr ОКrХТОst НКtО ШП rОturЧ аКs ЧОКr Ћt. DОЦОtrТus’s

DКв Шr Randželovdăn (Ћt. MТМСКОХ tСО ArМСКЧРОХ’s DКв). TСКt’s аСв tСО ЦШst ТЦ-pШrtКЧt ПКЦТХв-ФТЧ ПОКsts (ШП tСО svetec tвpО – tСО ПОКst ШП tСО ПКЦТХв pКtrШЧ-sКТЧt, МП.

ЈОšОvК 1960, 739) аОrО РrШupОН ТЧ tСО pОrТШН ПrШЦ Ћt. DОЦОtrТus’s DКв tШ Ћt. JШСЧ’s DКв, rОКМСТЧР tСОТr МuХЦТЧКtТШЧ ШЧ tСО ПОКsts ШП Randželovdăn (Ћt. MТМСКОХ

tСО ArМСКЧРОХ’s DКв), Nikuldăn (Ћt. NТМШХКs’s DКв) КЧН Božič (CСrТstЦКs) (МП.

HrТstШv 2014, 1-18). TСО аОННТЧРs аОrО sТЦТХКrХв МШЧМОЧtrКtОН ТЧ tСО аТЧtОr pОrТ-ШН.

***

TСО ЧОа pШХТtТМКХ ЛШrНОrs ШЧ tСО BКХФКЧs КПtОr tСО BКХФКЧ АКrs КЧН АШrХН АКr OЧО, tСО rОstrТМtТvО ЧКtТШЧКХ ХОРТsХКtТШЧ ТЧ tСО ТЧНТvТНuКХ МШuЧtrТОs, КЧН tСО МШЦpХОб pШХТtТМКХ ОЧvТrШЧЦОЧt ТЧ ЦШst BКХФКЧ МШuЧtrТОs (ЛШtС vТМtШrТШus КЧН НО-ПОКtОН ТЧ tСО аКrs), ШЧХв ПurtСОr ТЧtОЧsТПТОН Лв ЧКtТШЧКХТst prШpКРКЧНК, ХОКН Кs К МШЧ-sОquОЧМО tШ К НrКstТМ НОМrОКsО ТЧ trКЧs-ЛШrНОr ХКЛШur ЦШЛТХТtв ШП tСО ЦОЧ ПrШЦ tСО stuНТОН rОРТШЧs. DurТЧР tСО pОrТШН ЛОtаООЧ tСО tаШ аШrХН аКrs tСО BКХФКЧ ЦКrФОt ПШr sОКsШЧКХ trКЧs-ЛШrНОr ЦТРrКЧts vТrtuКХХв МШХХКpsОН – ЧШt ШЧХв UЋA аКs НО-ЛuЧФОН Кs “tСО pečalbar EХНШrКНШ”, Лut КХsШ tСО sШМТКХ sТtuКtТШЧ ТЧ BuХРКrТК, tСО

KТЧРНШЦ ШП ВuРШsХКvТК КЧН GrООМО Мut НШаЧ НrКstТМКХХв tСО ШppШrtuЧТtТОs ПШr ХК-ЛШur ЦТРrКtТШЧs (ЈХКТrОt 1987, 34). TСТs ХОКН tШ К МСКЧРО ТЧ tСО ЦШНОХ ШП tОЦpШrКrв ХКЛШur КЦШЧР tСО ЦОЧ ПrШЦ tСОsО rОРТШЧs – tСОТr sОКsШЧКХ ЦШvОЦОЧt аКs rОНТrОМtОН tШаКrНs tСО ЛТР МТtТОs Кt tСО ‘СОКrts’ ШП tСОТr ШаЧ МШuЧtrТОs. ЋtТХХ, tСТs ХКЛШur ЦШЛТХТ-tв СКН tСО trКНТtТШЧКХ МСКrКМtОrТstТМs ШП tОЦpШrКrв ХКЛШur ТЧ 1920s-1940s – tСО ЦОЧ аОrО ОКrЧТЧР ТЧ tСО МТtв Лut tСОТr ПКЦТХТОs stКвОН Кt tСОТr СШЦО vТХХКРОs tСrШuРСШut tСО Šopluk аОrО tСО ЦОЧ spОЧt tСО ТЧКМtТvО аТЧtОr ЦШЧtСs. TСО ТЧМrОКsО ШП tСО

“ТЧ-tОrЧКХ” tОЦpШrКrв ХКЛШur ЦТРrКtТШЧs, СШаОvОr, prОpКrОН tСО sШМТКХ МШЧНТtТШЧs ПШr tСО pОrЦКЧОЧt ОЦТРrКtТШЧ tШаКrНs tСО МТtТОs tСКt ЛОМКЦО К ПКМt КПtОr АШrХН АКr TаШ КЧН аКs stТЦuХКtОН Лв tСО ТЧtОЧsО ТЧНustrТКХТгКtТШЧ ШП tСО ЧОа sШМТКХТst РШvОrЧЦОЧts ШП BuХРКrТК, ЊШЦКЧТК КЧН TТtШ’s ВuРШsХКvТК.

AПtОr tСО ОЧН ШП АШrХН АКr TаШ tСО rОРТШЧs ПrШЦ tСО МОЧtrКХ pКrt ШП tСО BКХФКЧs аОrО КППТХТКtОН аТtС tСО ЧОаХв МrОКtОН “ЈОШpХО’s rОpuЛХТМs”, аСТМС НrКЦКt-ТМКХХв МСКЧРОН tСО sТtuКtТШЧ ШЧ tСО ХКЛШur ЦКrФОt КЧН tСО МСКrКМtОr ШП ХКЛШur rОХК-tТШЧs ТЧ BuХРКrТК, ЋОrЛТК КЧН MКМОНШЧТК. TСО КММОХОrКtОН ТЧНustrТКХТгКtТШЧ ШП tСО 1950s turЧОН tСО sОКsШЧКХ ЦТРrКЧts ТЧtШ “sШМТКХТst аШrФОrs” КЧН rОsuХtОН ТЧ tСО ЦКss НОpШpuХКtТШЧ ШП vТХХКРОs. BОМШЦТЧР МТtв НаОХХОrs, tСО ЛuТХНОrs ЛrШuРСt tШ tСО ЛТР МТtТОs tСОТr ПКЦТХТОs КЧН РrКНuКХХв ХШst tСОТr МШЧЧОМtТШЧ tШ tСО ХКЧН, ХОКvТЧР ЛОСТЧН ШЧХв ОХНОrХв pОШpХО. IЧ BuХРКrТК tСТs МШЧtrТЛutОН tШ tСО ПШrМОН ЦКss МШХХОМtТvТsКtТШЧ ШП КrКЛХО ХКЧН, аСТМС ХОН tСО vТХХКРОrs tШ ХШsТЧР tСОТr ХКЧН.

TСО МОЧturв-ХШЧР trКНТtТШЧКХ ЦШНОХ ШП ЦКХО ХКЛШur ЦШЛТХТtв (gurbet) аКs

(10)

ПКЦТ-Хв rОuЧТПТМКtТШЧs ТЧ tСО 1970s, turЧТЧР suММОssПuХПКЦТ-Хв tСО АОstОrЧ EurШpОКЧ МШuЧtrТОs tШ МШuЧtrТОs ШП МШЧtТЧuШus ТЦЦТРrКtТШЧ ОvОЧ ЧШаКНКвs (GuОЧtМСОvК, KКЛКФМСТОvК КЧН KШХКrsФТ 2003).

DurТЧР tСТs pОrТШН, tОЦpШrКrв ЦТРrКЧts ПrШЦ tСО tОrrТtШrв ШП ПШrЦОr ВuРШ-sХКvТК sОttХОН НШаЧ pОrЦКЧОЧtХв ТЧ АОstОrЧ EurШpО, ЦКТЧХв ТЧ FОНОrКХ ЊОpuЛХТМ ШП GОrЦКЧв КЧН ЋаТtгОrХКЧН. TСТs аКs К МШЧsОquОЧМО ШП tСО ЧОа pШХТМв КЧН tСО ЧОа pШssТЛТХТtТОs, РТvОЧ Лв tСО ХОРТsХКtТШЧ ШП sШЦО EurШpОКЧ МШuЧtrТОs, suМС Кs АОst GОrЦКЧв. BОТЧР ТЧvТtОН Кs ХОРКХ аШrФОrs ПШr К МОrtКТЧ pОrТШН ШП tТЦО НuО tШ tСО ЧООН ШП ХКЛШur ПШrМО ТЧ sШЦО ОМШЧШЦТМ sОМtШrs, tСО BКХФКЧ gastarbeiters sШШЧ ЛrШuРСt

tСОТr ПКЦТХТОs КХШЧР КЧН ОЦТРrКtОН pОrЦКЧОЧtХв ТЧ tСО СШst МШuЧtrв. АОst GОrЦКЧв “sСКrОН” tСО ЦШНОХ КЧН tСО НОsТРЧКtТШЧ (“gastarbeiter”) ШП tСО “tОЦpШrКrв” ХКЛШur

ЦТРrКЧts аТtС tСО rОst ШП tСО АОst-EurШpОКЧ МШuЧtrТОs. TСТs КХsШ rКНТМКХХв МСКЧРОН tСО ЦШНОХ ШП tСО (tОЦpШrКrТХв) sОpКrКtОН ПКЦТХТОs ТЧ tСО rОРТШЧs I СКvО stuНТОН. TСО trКНТtТШЧКХ gurbet ЦШНОХ ШП sОКsШЧКХ ЦТРrКtТШЧs КЧН ХКЛШur ШutsТНО tСО rОРТШЧ (tСО

ПКЦТХТОs stКв ТЧ tСОТr СШЦО pХКМОs, аСТХО tСО ЦОЧ ОКrЧ КЛrШКН, sОЧНТЧР КЧН spОЧНТЧР tСОТr ЦШЧОв Кt СШЦО), аКs trКЧsПШrЦОН ПrШЦ tСО ЛОРТЧЧТЧР ШП tСО 1970s ТЧtШ tСО

pečalbar’s ЦШНОХ ШП tСО gestarbeiter МuХturО, ОspОМТКХХв ТЧ ЋОrЛТК КЧН MКМОНШЧТК.

FuturО аТХХ tОХХ аСОtСОr tСТs ЦШНОХ аТХХ ЛО rОpОКtОН ПШr BuХРКrТК КЧН ЊШ-ЦКЧТК Шr ЧШt.

RОПОrОnМОs

BКrФХОв, HОЧrв C. 1876. Between the Danube and Black See. LШЧНШЧ, 1876.

BКrtС, FrОНrТМФ. 1969. IЧtrШНuМtТШЧ. IЧ: Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. BОrРОЧ-OsХШ-LШЧНШЧ, 1969, pp. 9-38.

BШЛčОv,ЋtОПКЧ. 1902. Sbornik bălgarski juridičeski običai. VШХ. II, ЋШПТК: ЈОčКtЧТМК

ЧК Ј. M. BОгКУtШv, 1902.

BrКuНОХ, FОrЧКЧН. 1998. Sredizemno more i sredizemnomorskijat svjat po vremeto na Filip II. VШХ. І. TrКЧs. VОsОХТЧК IХТОvК, ЋШПТК: ABAGAЊ, 1998.

BrОttОХХ, CКrШХТЧО 2003. Anthropology and Migration. EssКвs ТЧ TrКЧsЧКtТШЧКХТsЦ,

EtСЧТМТtв КЧН IНОЧtТtв. АКХЧut CrООФ: AХtКMТrК ЈrОss, 2003.

BruЧЧЛКuОr, UХП. 2004. EЧvТrШЧЦОЧt, MКrФОts КЧН tСО ЋtКtО: HuЦКЧ AНКptКtТШЧ ТЧ tСО BКХФКЧ MШuЧtКТЧs, 19tС – ОКrХв 20 CОЧturв. IЧ:

Ethnologia Balkanica,

8, 2004, pp. 129-154.

CvТУТć, JШvКЧ. 1906. Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije.

BОШРrКН: ЋrpsФК KrКХУОvsФК КФКНОЦТУК, 1906.

CvТУТć, JШvКЧ. 1922. BКХФКЧsФШ pШХuШstrvШ Т УužЧШsХШvОЧsФО гОЦХУО: ШsЧШvТ КЧtrШpШРОШРrКПТУО. KЧУ. 1. BОШРrКН: KЧУТгКrЧТМК GОМО KШЧК, 1922.

(11)

FТХТpШvsФТ, I. КЧН I. KТtКЧШvsФТ. 1984. ‘ŠХОРШvsФТШt tКОЧ (ПurЧТčФТ), Makedonistika

3, 1984, pp. 67-135.

FХТМСО, BОЧШît. 2006. LО ЧШЦКНО, ХО sКТsШЧЧТОr Оt ХО ЦТРrКЧt: uЧО МuХturО НО ХК ЦШ-ЛТХТtц ОЧ AЧКtШХТО МОЧtrКХО? IЧ: Etudes rurales, 2006/1 (Чњ 177).

ДСttp://ОtuНОsrurКХОs.rОvuОs.ШrР/НШМuЦОЧt3356.СtЦХЖ

GrШгНКЧШvК, E. КЧН M. AЧНrООv. 1986. Bălgarite prez VІ vek. ЋШПТК: IгНКtОХstvШ

ЧК OF, 1986.

GuОЧtМСОvК, Њ., Ј. KКЛКФМСТОvК КЧН Ј. KШХКrsФТ. 2003. Migration Trends in Se-lected Applicant Countries, vШХ.1: Bulgaria. TСО sШМТКХ ТЦpКМt ШП sОКsШЧКХ

ЦТРrКtТШЧ. VТОЧЧК: IOM, 2003.

ДСttp://ааа.pОНг.uЧТ-ЦКЧЧСОТЦ.НО/НКtОЧ/ОНг-Ф/РНО/04/IOMИIИBG.pНПЖ

HrТstШv, ЈОtФШ. 2002. UsО ШП tСО HШХТНКв ПШr ЈrШpКРКЧНК ЈurpШsОs (tСО “ЋОrЛТКЧ”

slava КЧН/Шr tСО “BuХРКrТКЧ” sabor). IЧ: Ethnologia Balkanica. 6, 2002, pp.

69-80.

HrТstШv, ЈОtФШ 2004. ‘GrКЧТМТtО ЧК ЋСШpХuФК Т/ТХТ sСШpТ ЛОг. IЧ: B. ЋТФТЦТć (ОН.),

Skrivene manjine na Balkanu, BОШРrКН: BКХФКЧШХШšФТ ТЧstТtut ЋANU, 2004,

pp. 67-82.

HrТstШv, ЈОtФШ. 2005. ЈХКМОs tШ EбМСКЧРО CuХturКХ ЈКttОrЧs: TСО MКrФОt КЧН tСО ЈТ-КггК ПШr HТrОН LКЛШur ТЧ ЋШПТК. IЧ: Ethnologia Balkanica, 9, 2005, pp.

81-90.

HrТstШv, ЈОtФШ. 2008. TrКЧs-BШrНОr EбМСКЧРО ШП ЋОКsШЧКХ АШrФОrs ТЧ tСО CОЧtrКХ ЈКrt ШП tСО BКХФКЧs (19tС – 20 CОЧturв). IЧ:

Ethnologia Balkanica, 12,

2008, BОrХТЧ: LТt VОrХКР, pp. 215-230.

HrТstШv, ЈОtФШ. 2009.BШrНОrs КЧН IНОЧtТtТОs (DТППТМuХtТОs КЧН pОrspОМtТvОs ПКМОН Лв МШЦpКrКtТvО ОtСЧШХШРТМКХ stuНТОs ШП tСО ЛШrНОr rОРТШЧs ШЧ tСО BКХФКЧs). IЧ:

Etudes Balkaniques, 2009, 3, pp. 109-126.

HrТstШv, ЈОtФШ. 2010. “VКХКСТК” МК НОstТЧКţТО ТЦpШrtКЧtă К ЦuЧМТtШrТХШr sОгШЧТОrТ (pОčКХЛКrТ) НТЧ pКrtОК МОЧtrКХă К BКХМКЧТХШr. IЧ: ŞОrЛКЧ, ЋtОХu (ОН.) Teme în antropologia socială din Europa de sud-est. Volum dedicate memoriei Profesorului Paul Stahl. BuМurОştТ: ЈКТНОТК, 2010, pp. 194-295.

HrТstШv, ЈОtФШ. 2014.IНОШХШРТМКХ DТЦОЧsТШЧs ШП tСО “BКХФКЧ FКЦТХв ЈКttОrЧ” ТЧ tСО ПТrst СКХП ШП 20tС МОЧturв. IЧ: TСО HТstШrв ШП tСО FКЦТХв, 2014, ЊШutХОНРО,

pp. 1-18.

ДСttp://ааа.tКЧНПШЧХТЧО.МШЦ/НШТ/КЛs/10.1080/1081602Б.2014.892023?УШu rЧКХCШНО=rСШП20#.Uв00vМ707MЉЖ

IrОčОФ, KШЧstКЧtТЧ. 1978. Istorija na bălgarite. ЋШПТК: BuХРКrsФК КФКНОЦТУК ЧК

ЧКuФТtО, 1978.

(12)

MКХТЧШv, ГШrКЧčШ. 2008. TСО MКМОНШЧТКЧ ЋСШps (ЋСШpТ): BШrНОrs, IНОЧtТtв КЧН ЈОrspОМtТvОs. IЧ: MКrusСТКФШvК, EХОЧК (ОН.), Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration.

CКЦ-ЛrТНРО: CКЦЛrТНРО ЋМСШХКrs ЈuЛХТsСТЧР, pp. 424-436.

MКЧШХШvК-NТФШХШvК, NКНУК. 1997. ‘ЋrОНЧК ГКpКНЧК BăХРКrТК 1877-1879: ЈrОСШНăt ЦОžНu НvО ОpШСТ v TrăЧsФШ-BrОгЧТšФШУК ФrКУ’ ДMТНаОst BuХРКrТК, 1877-1879: TСО trКЧsТtТШЧ ЛОtаООЧ tаШ ОpШМСs ТЧ tСО TrăЧ-BrОгЧТФ rОРТШЧЖ, Ro-dina ЧШ. 3-4: 159-173.

MТСШv, NТФШХК. 1943. Prinosi kăm tărgovskata istorija na Bălgarija. VШХ. II:

AvstrТУsФТ ФШЧsuХsФТ НШФХКНТ. ЋШПТК: BuХРКrsФК КФКНОЦТУК ЧК ЧКuФТtО, 1943. MТrШЧШvК-ЈКЧШvК, ЋtШУКЧФК. 1971. Trănskijat kraj. ЋШПТК: IгНКtОХstvШ ЧК OF, 1971. NКtКЧ, Ž., L. BОrШv КЧН V. HКНžТЧТФШХШv (ОНs.). 1969. Ikonomikata na Bălgarija do

socijalističeskata revoljucija. VШХ. 1. ЋШПТК: NКuФК Т ТгФustvШ, 1969.

NТФШХТć, VКsК. 1910. Iг LužЧТМО Т NТšКvО’. IЧ: Srpski etnografski zbornik, 16, 1910,

BОШРrКН: ЋrpsФК KrКХУОvsФК КФКНОЦТУК.

NШvТЧščКФ, KКrШХТЧК. 2009. TСО ЊОМruТtТЧР КЧН ЋОЧНТЧР ШП ВuРШsХКv ‘GКstКrЛОТtОr’ tШ GОrЦКЧв: BОtаООЧ ЋШМТКХТst DОЦКЧНs КЧН EМШЧШЦТМ NООНs. IЧ: BruЧ-ЧЛКuОr, UХП (EН.) Transnational Societies, Transterritorial Politics. Migra-tions in the (Post-) Yugoslav Region 19th – 21 th Century. MјЧМСОЧ: Њ.

OХНОЧЛШurР VОrХКР, pp. 121-144.

ЈКХКТrОt, MТМСКОХ. 1987. TСО MТРrКЧt АШrФОrs ШП tСО BКХФКЧs КЧН TСОТr VТХХКРОs (18tС CОЧturв – АШrХН АКr II). IЧ: ЊШtС, KХКus (HР.)

Handwerk in Mittel- und Südosteuropa. MјЧМСОЧ, 1987, pp. 23-46.

ЈКХКТrОt, MТМСКОХ. 2002. The Balkan Economies c. 1800-1914: Evolution without Development. CКЦЛrТНРО: CКЦЛrТНРО UЧТvОrsТtв ЈrОss.

ЈОtrТčОv, LОv. 1940. ‘TrăЧsФТtО НШЛrШvШХМТ v ЋrăЛsФШ-TursФКtК vШУЧК – 1876 РШНТ-ЧК’. IЧ: TШНШrШv, Њ. (ОН.), Trănski kraj, ЋШПТК: DruгОstvШ ‘ЊuУ’, 1940, pp.

147-162.

ЈОtrШv, GУШrčО. 1909. ‘EЦТРrКЧtsФШtШ НvТžОЧТО гК AЦОrТФК v MКФОНТЧТУК’. IЧ: Kul-turno edintvo, VII-VIII, 1909, pp. 3-6.

ЈОtrШvТć, JОХОЧФШ. 1920. Pečalbari, naročito iz okoline Pirota. BОШРrКН:

TТpШРrКПТ-УК, 1920.

ЈОšОvК, ЊКУЧК. 1960. ‘EНТЧ stКrТЧОЧ sОЦООЧ prКгЧТФ: ЈrКгЧuvКЧО ЧК svОtОМ v ЋОvО-rШгКpКНЧК Т ГКpКНЧК BăХРКrТК’. IЧ: LОФШv, V. (ОН.) Ezikovedski-etnografski izsledvanija v pamet na akad. Stojan Romanski. ЋШПТК: BuХРКrsФК

КФКНОЦТ-УК ЧК ЧКuФТtО, 1960, 731-754.

(13)

ЈrОХТć, MХКНОЧК. 1996. ‘ЈШsХО FrОНОrТФК BКrtК: ЋКvrОЦОЧК prШučКvКЧУК ОtЧТМТtОtК u ФШЦpХОФsЧТЦ НrustvКЦК’. IЧ: Glasnik Etnografskog instituta SANU, 45,

1996, pp. 101-121.

ЋtШУКЧčОvТć, VХКНТЦТr. 1995. Srbi i Bugari 1804-1878. NШvТ ЋКН: ЈrШЦОtОУ, 1995.

и

/

,

ђ ,

, .

, , ,

,

-, .

,

.

– ,

. ,

,

- .

:

,

, ,

Imagem

Referências