• Nenhum resultado encontrado

A case with Lichen planus in the lines of Blaschko

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2016

Share "A case with Lichen planus in the lines of Blaschko"

Copied!
3
0
0

Texto

(1)

D. Uçmak ve ark. Liken planus ve Blashcko çizgileri 430

J Clin Exp Invest www.clinexpinvest.org Vol 2, No 4, December 2011

Yazışma Adresi /Correspondence: Dr. Derya Uçmak

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Eposta: ucmakderya@gmail.com Geliş Tarihi / Received: 10.12.2010, Kabul Tarihi / Accepted: 01.01.2011

Copyright © Klinik ve Deneysel Araşırmalar Dergisi 2011, Her hakkı saklıdır / All rights reserved

Klinik ve Deneysel Araşırmalar Dergisi / 2011; 2 (4): 430-432

Journal of Clinical and Experimental Invesigaions doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0087

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Blaschko çizgileri dağılımlı lineer liken planus olgusu

A case with Lichen planus in the lines of Blaschko

Derya Uçmak¹, Yavuz Yeşilova², Metehan Gençoğlu³

¹Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye ²Silvan Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye ³Diyarbakır Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

ABSTRACT

Lichen planus is an inlammatory disorder that may in

-volve skin and mucous membranes. Linear lichen planus is a rare disorder occurring in approximately 0.2% of pa

-tients with lichen planus. We report a case of linear lichen planus on the upper extremity which lesions followed the lines of Blaschko. J Clin Exp Invest 2011; 2 (4): 430-432 Key words: Linear lichen planus, Blaschko’s lines, case ÖZET

Liken planus, deri ve mukozaları tutabilen, inlamatuar bir deri hastalığıdır. Lineer liken planus, liken planusun nadir görülen bir formudur ve tüm liken planuslu hastaların yak

-laşık %0.2’sini oluşturur. Makalemizde üst ekstremitede lineer liken planus lezyonu olan ve Blaschko çizgileri bo

-yunca dağılım gösteren bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Linear lichen planus, Blaschko çiz

-gileri, olgu

OLGU

Yirmi yaşında kadın hasta, yaklaşık bir aydır vü -cudunda ortaya çıkan kaşıntılı döküntü şikayeti ile başvurdu. Döküntüsü aksiller bölgeden başlayıp giderek kola doğru yayılmış. Hastada travma veya ilaç öyküsü yoktu. Dermatolojik muayenede sağ üst ekstremite aksiller bölge medial yüzden, distale doğru ilerleyen, lineer dağılımlı, yer yer hiperpig -mente, yer yer livedoid renkte makülopapüler lez -yona ek olarak aksiller bölge lateral yüzde paralel tarzda benzer lezyonu mevcuttu (Resim 1). Mukoza ve tırnak tutulumu saptanmadı.

Gövdede yer yer dağınık yerleşimli LP lezyon -ları da eşlik ediyordu. Hemogram ve karaciğer fonk -siyon testleri normaldi. Hepatit B ve C’yi içeren se -rolojik testler negatifti. Lezyondan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde üst dermiste bant şek -linde lenfositik iniltrasyon, epidermiste hipergranü -loza eşlik eden testere dişi görünümünde epidermal hiperplazi ve yer yer kolloid cisimcikler mevcuttu (Resim 2).

Klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde has -taya lineer liken planus tanısı konuldu. Tedavide, potent topikal kortikosteroid ile kombine olarak kal -sipotriol merhem başlandı. Kontrol muayenesinde lezyonların bir ay sonra geride hiperpigmentasyon

bırakarak iyileştiği kaşıntının da tamamen geçtiği tespit edildi (Resim 3).

Resim 1. Sağ aksiller bölgede paralel şekilli yerleşen line

(2)

D. Uçmak ve ark. Liken planus ve Blashcko çizgileri 431

J Clin Exp Invest www.clinexpinvest.org Vol 2, No 4, December 2011

Resim 2. Biyopside üst dermiste bant şeklinde lenfositik iniltrasyon, epidermiste hipergranüloza eşlik eden teste

-re dişi görünümünde epidermal hiperplazi

Resim 3. Olgunun tedavi sonrası görünümü

TARTIŞMA

Lineer liken planus, liken planusun nadir görülen bir formudur ve tüm LP’li hastaların yaklaşık %0.2’sini oluşturur.2 LP’de lineer form sıklıkla Koebner feno -menine bağlı olarak görülür. Ancak LLP lezyonları, Koebnerizasyon nedeni ile görülen klasik lezyonlara göre çok daha geniş, uzun ve tek şerittir.2,3 Hastamı -zın tek taralı ve lineer olarak yerleşmiş lezyonları -nın dağılımı ise Blaschko çizgileri ile uyumlu idi.

Blaschko çizgileri 1901 yılında Blaschko ta -rafından tanımlanmıştır. Çizgilerin kesin oluşum nedeni bilinmemekle birlikte embriyolojik gelişim sırasında derinin esnemesi, gerilmesi ve uzaması esnasında ortaya çıktığı düşünülmektedir.4 Blasch -ko çizgileri, periferal kutanöz sinirlerin innervasyon alanları arasındaki Voight çizgileri, embriyojenik ya -rıklar, pigmente demarkasyon çizgileri veya lenfatik drenaj ve kan damar traseleri gibi vücuttaki diğer paternlere uymamaktadır.4 Çeşitli konjenital, nevoid ve akkiz deri hastalıkları Blaschko çizgileri boyunca yerleşebilir.5

Liken planus ve LLP histolojisi aynı özellikleri gösterir.² LLP’nin ayırıcı tanısında inlamatuar line -er v-errüköz epid-ermal nevüs (ILVEN), liken striatus, lineer liken nitidus, lineer likenoid ilaç erüpsiyonu, lineer psoriasis, lineer Darier hastalığı, lineer graft versus host hastalığı bulunmaktadır.2,6 İnlamatuar lineer verrüköz epidermal nevüs, LLP’nin aksine, doğumda veya erken çocukluk döneminde başlar. Histolojik olarak likenoid iniltratlı epidermal nevüs -tür. Psoriasis, Blaschko çizgilerini izleyebilmekle bir -likte klinik ve histolojik olarak ayırt edilebilir.2 Liken striatus genellikle ekstremitelere yerleşen küçük pembe papüller ile karakterizedir ve Blaschko çiz -gileri boyunca dağılım gösterir.2 Histopatolojisinde ekzositoz, adneksal yapılar etrafında yoğun inla -matuar iniltrat bulunur.7 Darier hastalığı, Blaschko çizgilerini takip eden bir erüpsiyon ile kendini göste -rebilir ve histopatolojisinde diskeratoz ve akantoliz izlenir.8 Liken nitidus histopatolojisinde ise papiller dermiste granülomatöz iniltrasyon bulunur.9 Blas -chko çizgilerini takip eden akkiz dermatozların viral enfeksiyon veya ilaç gibi bir uyaran ile karşılaşması sonucu gelişiyor olabileceği ileri sürülmüştür.3,5

Tedavide topikal ve/veya sistemik kortikostero -id kullanılmaktadır.2,3,10 Hastalığın farklı bir dağılım göstermesi, tedaviye olan yanıtı değiştirmemekte -dir. Metin ve ark. tarafından bildirilen olguda topi -kal kortikosteroid, PUVA, siklosporin gibi tedavilere rağmen tedavinin başarılı olmadığı ve bu durumun, hastalığın hipertroik morfoloji göstermesi nedeni ile olabileceği ileri sürülmüştür.11 Olgumuzun lezyonları ise topikal kortikosteroid ve kalsipotriol tedavisine yanıt verdi ve yaklaşık 1 ay sonra geride hiperpig -mentasyon bırakarak iyileşti.

(3)

D. Uçmak ve ark. Liken planus ve Blashcko çizgileri 432

J Clin Exp Invest www.clinexpinvest.org Vol 2, No 4, December 2011

KAYNAKLAR

1. Reich-Boyd AS, Neldner KH: Lichen planus. J Am Acad Dermatol 1991; 25(4): 593-619.

2. Kabbash C, Laude TA, Weinberg JM, Silverberg NB. Li

-chen planus in the lines of Blaschko. Pediatr Dermatol 2002; 19(4): 541-45.

3. Long CC, Finlay AY. Multiple linear lichen planus in the lines of Blaschko. Br J Dermatol 1996;135(2): 275-6 4. Bolognia JL, Orlow SJ, Glick SA. Lines of Blaschko. J

Am Acad Dermatol 1994; 31(1); 157-90.

5. Akagi A, Ohnishi Y, Tajima S, Ishibashi A. Linear hy

-perpigmentation with extensive epidermal apoptosis: a variant of linear lichen planus pigmentosus? J Am Acad Dermatol 2004; 50(1): 78-80.

6. Hartl C, Steen KH, Wegner H, Seifert H-W, Bieber T. Unilateral linear lichen planus with mucous mem

-brane involvement. Acta Derm Venereol (Stockh) 1999; 79:145-6.

7. Zhang Y, McNutt NS. Lichen striatus. Histological, im

-munohistochemical and ultrastructural study of 37 cases. J Cutan Pathol 2001; 28(1): 65-71.

8. Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC. Dermatology second, completely revised edition. Ber

-lin, Springer-Verlag 2000; 709-50.

9. Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC. Dermatology second, completely revised edition. Ber

-lin, Springer-Verlag 2000; 571-647.

10. Hartl C, Steen KH, Wegner H, Seifert H-W, Bieber T. Unilateral linear lichen planus with mucous mem

-brane involvement. Acta Derm Venereol (Stockh) 1999; 79(2):145-6.

11. Metin A, Uğraş S, Çalka Ö. Bir verrüköz ve zosteri

Referências

Documentos relacionados

About 0.65% of the 674 patients developed epidermoid carcinoma in sites with a previous diagnosis of erosive or atrophic lichen planus, suggesting that both forms of the

The objective of this study is to report a case of oral lichen planus (OLP) with cutaneous manifestations and to discuss the clinical, histopathological aspects and the

Oral lichen planus (OLP), a chronic inflamma- tory dermatosis of unknown etiology often involving the mucous membranes, is a disease that causes bilateral white striations, papules

In addition, some researchers believe that this condition has the potential to induce malignancy, including oral squamous cell carcinoma (OSCC). Normally, a

Do primeiro total de 337, tendo descartado as linhas de pesquisa e grupos de estudo de instituições particulares por exemplo, o grupo de pesquisa Estudos de Linguagem para o Ensino

FIGURE 1 Endoscopic findings of esophageal lichen planus (multiple ulcers, friable mucosa), involving the oropharynx (A), the upper esophagus (B and C) and no changes in the

(Um ejpjisjgo de medo contraiu horrivelmente a face do naríadtrr^Iofj meu o copo, foi beber; os dentes lhe batiam como de frio, o copo estalou-lhe nos lábios).

Thelichenoid lesions typically show histopathologic features indistinguishable from those of lichen planus: orthokeratosis, hypergranulosis, irregularacanthosis, basal cell

contendo colágeno hidrolisado (Tabela 3) como para as amostras contendo goma acácia (Tabela 4) como agentes ligantes, exceção feita para as amostras 2 e 10, com goma acácia, nas

Assessment of local angiogenesis and vascular endotelial growth factor in the patients with atrophic- erosive and reticular oral lichen planus.. Angiogenesis of

Close association between metal allergy and nail lichen planus planus planus: planus : : : detection of causative metals in nail lesions. detection of causative metals in

By means of biomechanical tests, having rigidity (Rig), maximum force (Fmax), maximum deformity (Dmax) and energy (E) as a parameter, it was demonstrated that capsulorrhaphies

A solução é composta por uma interface humano-computador natural de baixo custo, baseada em visão computacional, com uma arquitetura de sistema capaz de oferecer a flexibilidade

O Direito scal não pode ser entendido como um mero conjunto de normas instrumentais à cobrança do imposto. Diga o que disser o legislador scal, não há personalidade tributária

Por conseguinte, vale ressaltar a necessidade de redução da morbimortalidade e complicações materno-fetal durante o ato anestésico-cirúrgico, alertar para os problemas e

Já no clareamento de consultório são utilizados agentes clareadores mais concentrados como peróxido de hidrogênio com 25% a 35% e também o peróxido de carbamida a

As medidas da temperatura oral foram coletadas pelos estudantes e profissionais de enfermagem das diversas categorias nos períodos : da manhã e noite durante cinco dias, de

Falarmos no processo criativo de dança dentro do projeto implica em, antes, reafirmarmos a força poética e sugestiva que possui um texto literário. O escritor ao criar o

As razões precípuas para tal procedimento são duas: em primeiro lugar, ponderando que o campo elétrico experimental em MTE tipicamente é da ordem de ~ 10 4 V/cm, 25 não

‹ HIK^HI pCAzSNDtDYR¾r$?'R§ºwD]LNR„X$DY[\RTKQLN?'RTpCHIXZRI?UDFSbrHV?'H¾SUAzSNLNDFBEHISbXACK–HI² BEAC[\RTSgSFHVj R¾?UDFHIpCAGxFHIX$RTSb[\RTB

 Existe, na cidade de Praia, um potencial urbano infra-estruturado e com acesso a equipamentos e serviços de áreas com aptidão para localizar e acolher HIS, segundo os

Não imaginamos que uma análise como essa deva funcionar como uma enumeração vazia, mas como uma panorâmica cuja função seja a de criar associações entre as obras centrais

Objectives: Considering the epidemiological and functional importance of spinal pathologies and the large number of surgeries per- formed today, the study aimed to evaluate the