• Nenhum resultado encontrado

Comparison of Limberg Flep Technique and Phenol Treatment Methods

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Share "Comparison of Limberg Flep Technique and Phenol Treatment Methods"

Copied!
1
0
0

Texto

(1)

E

d

it

ör

’e

Mektup

L

e

tt

er

s to

E

dit

or

Limberg Flep ve Fenol Tedavisi / Limberg Flap and Phenol Treatment

Ozgur Turk, Hasan Polat Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Eskişehir, Türkiye

Comparison of Limberg Flep Technique and

Phenol Treatment Methods

Limberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi

Yöntemlerinin Karşılaştırılması

DOI: 10.4328/JCAM.3183 Received: 25.12.2014 Accepted: 29.12.2014 Printed: 01.02.2015

Corresponding Author: Özgür Türk, Sivrihisar Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Sivrihisar, Eskişehir, Türkiye. GSM: +905054403377 E-Mail: drozgurturk@gmail.com Editör için:

Urgancı ve ark. tarafından kaleme alınmış olan ‘’ Pilonidal Hastalık Tedavisinde Limberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi Yöntem-lerinin Karşılaştırılması’’ başlıklı çalışmayı toplumumuzda sık olarak karşılaşılan bir hastalık olan Pilonidal hastalığın farklı te-davi seçeneklerini karşılaştırmasından dolayı ilgiyle okuduk. Yazarlara bu çalışmayı bizlerle paylaştığı için teşekkürlerimizi ilet-mek isteriz.

Pilonidal hastalık güncel ve farklı tedavi seçenekleri ve cerrahi pratikte yer alan bir hastalık olması nedeniyle güncelliğini koru-maktadır. Limberg Flep ile Pilonidal hastalık tedavisi nüks oranının düşük olması, günlük hayata erken dönüş sağlaması, hızlı iyileşme sağlanması ve komplikasyon oranının düşük olması nedeniyle Pilonidal kistin eksizyonu sonrasında rekonstrüksiyon için sık olarak tercih edilen metotlar arasında yer almaktadır (1). Altıntoprak ve ark. yapmış olduğu 303 vakalık bir çalışmada Lim-berg Flep ile tedavide nüks oranları %3,9 olarak bildirilmiştir (1). Fenol tedavisi Pilonidal hastalıkta cerrahi tedaviye alternatif olarak uygulanmakta olan bir tedavi yöntemidir (2).Fenol tedavisinin ayaktan uygulama kolaylığı, lokal anestezi altında uygula-nabilirliği, günlük aktiviteye erken dönüş ve daha az postoperatif ağrı avantajları ön plana çıkmaktadır. Urgancı ve ark.’na fenol tedavisinin bu avantajları konusunda katılmaktayız. Ancak Girgin ve ark. yapmış olduğu çalışmada 8 kez fenol uygulama ile yanıt alınamayan vaka bildirilmiştir. Ayrıca yine aynı çalışmada fenol tedavisi başarı oranı %64,5 olarak bildirilmiştir (3).

Urgancı ve ark. yapmış olduğu çalışmanın uygulanacak tedavi metodunun hasta tercihine bırakılması, sinüs sayısı ve yerleşimi-nin dikkate alınmaması, grupların oluşturulmasında kriterlerin net olarak belirlenmemesi nedeniyle eksik kaldığı kanaatindeyiz. Fenol tedavisinin maliyet açısından daha avantajlı olduğu belirtilmesine karşın metotlar maliyet açısından kıyaslanmamıştır. Fenol tedavisinin seçilmiş uygun vakalarda ilk tedavi olarak uygulanabileceği; uygulama kolaylığı, düşük maliyet, günlük haya-ta erken dönüş gibi avanhaya-tajlarının olduğu kanaatindeyiz. Ancak birden fazla seans uygulama gerekliliği, tedavide başarısızlık, komplike ve tekrarlayan hastalarda kısıtlı olarak uygulanması gibi dezavantajları göz önünde bulundurulduğunda Limberg Flep uygulamasının vazgeçilemez olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Altintoprak F, Gundogdu K, Ergonenc T, Dikicier E, Cakmak G, Celebi F. Retrospective review of pilonidal sinus patients with early discharge ater Limberg lap procedure. International surgery 2014;99(1):28-34.

2. Topuz O, Sozen S, Tukenmez M, Topuz S, Vurdem UE. Crystallized phenol treatment of pilonidal disease improves quality of life. The Indian journal of surgery 2014;76(1):81-4.

3. Girgin M, Kanat BH. The results of a one-time crystallized phenol application for pilonidal sinus disease. The Indian journal of surgery 2014;76(1):17-20.

Referências

Documentos relacionados

Esta pesquisa parte da hipótese de que a concepção de um modelo de Design de Interação baseado na abordagem do Design Centrado no Usuário constitui premissas

Para que o objetivo enunciado fosse atingido, foi realizada uma revisão bibliográfica, sobre o desenvolvimento sustentável, turismo sustentável, destinos turísticos rurais,

que o matrinxã é um organismo bem sensível ao fenol. Com este dado utilizamos uma concentração de fenol de 2 mg/L durante os experimentos de exposição subletal. Os dados

Kısacası, hemĢehri kahvehaneleri, tampon mekanizma olarak hemĢehrilik iliĢkilerinin oluĢması kadar, kentli bir ya pı olan hemĢehri derneklerine dönüĢmesinde de

Torakoabdominal ateşli silah yaralanmalarında cerrahi ilk tedavi seçeneği olsa da, cerrahinin morbiditesi nedeniyle son zamanlarda nonoperatif tedavi gündeme gelmiştir..

ile her bir patojen için özgül olan gen ekspresyon sinyallerinin tespiti, enfeksiyöz hastalıkların tanısı, tedavisi ve prognozunun belirlenmesinde yeni araç- ların

Çalışma, değişen turist profili ve buna paralel olarak ortaya çıkan alternatif yatırımlardan birisi olan eko turizm, tarım ve çiftlik turizmi konsepti ile

ve ekonomik yönleriyle çok boyutlu bir yapı olan teĢkilat Türk kültür hayatı içinde önemli bir değer olarak görülmekte ve değerlendirilmektedir.. Bugüne kadar