CESTA RTVS 2022 PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA

42 

Texto

(1)

CESTA RTVS 2022

PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA

ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA

(2)

Obsah

I.

MOTIVÁCIA... 3

II. VÍZIA 2022 ... 4

1. Televízia RTVS 2022 ... 4

2. Rozhlas RTVS 2022 ... 8

3. Spravodajstvo RTVS 2022 ... 11

4. Online RTVS 2022 ... 16

5. Regionálne štúdiá RTVS 2022 ... 19

6. Vysielanie pre národnostné menšiny 2022 ... 22

7. RTVS vydavateľstvo 2022 ... 25

8. Ľudia RTVS 2022 ... 26

9. Technológia a infraštruktúra 2022 ... 29

10. Ekonomika a hospodárenie 2022 ... 32

11. Zhrnutie – pozícia RTVS 2022 ... 34

III. PRÍLEŽITOSTI A RIZIKÁ 2017-2022 ... 38

IV. ČO PREDSTAVUJE RTVS? HODNOTA ZA PENIAZE ... 39

V. VIERA A ODHODLANIE ... 40

(3)

I.

MOTIVÁCIA

Projekt, ktorý predkladám, je rýdzo vizionársky. Nie je založený na možnostiach využitia konkurenčnej

výhody detailného poznania RTVS, ani na zneužití interných procesov v kontexte osobných ambícií.

Vnímam ho ako futuristické, no pritom reálne smerovanie RTVS k vytýčeným cieľom a naznačenie ako

prekonať úskalia, ktoré nás na tejto ceste čakajú.

Motivácia 2012

V tomto súboji o diváka vidím šancu využiť príležitosť, ktorú má verejnoprávne médium. Práve ono svojím obsahom a kvalitou môže potenciálne osloviť a postupne získať diváka a poslucháča aj z pohľadu hodnôt, ktoré ako jediné médium na slovenskom mediálnom trhu ponúka. Preto priestor televízie a rozhlasu vnímam nielen ako svet biznisu, diváckej a poslucháčskej priazne, ale najmä ako svet hodnôt a emócií.

*z projektu Václava Miku „RTVS bez bariér“ z roku 2012

Motivácia 2017

Je to stále platné? Z môjho pohľadu áno.

Kontinuita má zmysel. Ale najmä svet emócií a hodnôt. Mediálny svet potrebuje rovnováhu, informačnú

pravdu, prizmu objektivity a skutočného poznania. Médiá verejnej služby dávajú divákom a poslucháčom

pocit istoty a možnosť názorovej komparácie. Menia sa technológie, mediálny trh, životný štýl divákov

a poslucháčov, spoločnosť ako celok mieri do internetu vecí. Distribučné kanály úplne menia svoju

podstatu a nútia médiá k multifunkčnosti. Tým im vtláčajú inú formu a poslanie a začína sa hľadanie

nového obsahu.

Napriek tomu, alebo práve preto rastie význam verejnoprávnych médií, pretože ľudská spoločnosť bude

stále viac potrebovať mienkotvorný kompas na ceste za zmysluplným životom. Je táto filozofia

a strategický koncept správny? To by mala ukázať táto cestovná mapa verejnoprávneho média v rokoch

2017-2022.

Je to vízia, ktorej verím!

Je to cesta s jasným cieľom, po ktorej nemôžem kráčať sám. Mám skúsených sprievodcov, mojich

kolegov, s ktorými tvorím zohratý tím.

Cestujte so mnou v čase aj v priestore – konkrétne do roku 2022.

(4)

II.

VÍZIA 2022

1.

Televízia RTVS 2022

Televízia – Jednotka v audiovizuálnom priemysle

Televízia je najsilnejším a najvýznamnejším fenoménom v kultúre a životnom štýle podstatnej časti sveta. Je deklarovaná ako stály a významný spoločník v životnom štýle ľudí.

Pri televízii ľudia na Slovensku trávia priemerne 4 hodiny denne čo zodpovedá priemernej dobe sledovania divákov v rámci EBU (European Broadcasting Union – únia združujúca verejnoprávne médiá v Európe).

Na Slovensku 3,7 mil. divákov užíva televíziu denne!. 57% ľudí sleduje televíziu 5-7 dní v týždni, čo je viac času, ako ľudia trávia na pracovisku svojou hlavnou prácou. (zdroj MML 2016, Median).

V roku 2022 je aktívnych ešte 2,5 mil. ľudí z generácií, pre ktorých je televízia bezpečný spoločník prvej voľby. Naviac poskytuje zážitok aj pre ostatných v rovnakom čase doma i vo verejných priestoroch, nehovoriac o sprístupňovaní rôzneho obsahu aktuálne v čase diania - naživo. Viac ako 40% ľudí deklaruje, že „pozerajú to, čo poznajú a čo majú radi“. Znamená to, že dramaturgia, ktorú ponúka televízia im vyhovuje ako pohodlný a ľahko dosiahnuteľný priestor pre oddych, informácie, kultúru a zábavu.

Nové technológie, internet, archívy, vlastné záznamy programov stále viac podporujú individuálne aktívne rozhodovanie o sledovanom programe v čase. Trendy pre budúcnosť naznačujú, že pre podstatnú časť populácie je tento online priestor ešte stále sekundárny priestor užívania televízie a jej programov.

RTVS mala tú výsadu, že mohla už nadviazať na 5-ročnú snahu o úspech vrátiť divákov späť k televíznym programom a kontinuálne pokračovať v jej nastavenom poslaní a príťažlivosti.

Koncepcia programových služieb RTVS

Štandardné programové lineárne televízne služby v platforme free-to-air, a všetky „must-carry“ – pozn. dostupné vo

všetkých platformách.

Názov - Značka Formát Zameranie HIGHLIGHT

Jednotka

:1 plnoformát Univerzálna cieľová skupina

:1 pre všetkých Dvojka

:2 plnoformát

Výberová časť cieľovej skupiny zameraná na dokument, diskusie

a národnostné menšiny

:2 pre každého Trojka

:3 plnoformát

plnohodnotné vysielanie pre detských divákov v cieľovej skupine 4-15 rokov po 20.00 hod. pre diváka „art“ a archív

:3 pre náročných Štvorka

:4 plnoformát

spravodajstvo, šport a publicistika, životný štýl a dokument

:4

(5)

Štandardné programové nelineárne televízne služby v platforme online

Názov - Značka formát zameranie

:1 Jednotka Online

Simulcast Jednotka :1

Online televízia bude vysielať simultánne rovnaký obsah,

ako Jednotka :1 pre všetkých :2 Dvojka Online Simulcast Dvojka :2

Online televízia bude vysielať simultánne rovnaký obsah,

ako Dvojka :2 pre každého :3 Trojka Online Simulcast Trojka :3

Online televízia bude vysielať simultánne rovnaký obsah,

ako Trojka :3 pre náročných :4 Štvorka Online Simulcast Štvorka :4

Online televízia bude vysielať simultánne rovnaký obsah,

ako Štvorka :4 pre informovaných :5 Päťka Online Plnoformátová Online vzdelávacia

Plnoformátový online kanál pre najzraniteľnejšiu cieľovú

skupinu 12-25 rokov Zábavno-vzdelávací

:5 Pre zvedavých

Jednotka :1

Koncepcia vysielania je i naďalej postavená na programoch pre univerzálnu cieľovú skupinu s užším zameraním na rodinný typ diváka. Nosnými prvkami štruktúry sú spravodajské formáty, publicistika, zábava, dramatika, tvorba pre deti a mládež a náboženské programy. Hlavné časové osi spravodajského vysielania ostávajú zachované. Jednotka spolu so Štvorkou vysielajú mimoriadne spravodajské relácie v prípade výnimočných celospoločenských udalostí. Vrcholové športové podujatia sa zaraďujú čiastočne aj do programovej štruktúry Jednotky, ako boli diváci doteraz zvyknutí napríklad futbalové a hokejové zápasy slovenskej reprezentácie. Hlavnou doménou Jednotky je vlastná dramatická tvorba, seriálová i filmová. Zámerom je tvoriť a vysielať viac vlastnej tvorby ako kedykoľvek predtým a snažiť sa vysielať aspoň dva vlastné dramatické seriály ročne, rovnako naďalej podporovať vznik pôvodných slovenských filmov a posilniť aj dokumentárnu tvorbu na Jednotke. Kanál simultánne vysiela i na webe.

Dvojka :2

Druhý programový okruh RTVS je koncipovaný pre výberovú časť univerzálnej cieľovej skupiny. Vďaka presunu väčšiny športových udalostí na iný kanál sa otvorí priestor pre vytvorenie pevných časových línií a dodržiavanie pravidelnosti vysielania cyklických programov. Prízvuk sa kladie na dokumentárne programy, diskusné relácie a národnostné vysielanie. Plán je vytvoriť väčší priestor programom pre národnostné menšiny, ktorý by mal dosiahnuť nárast až o 100% oproti vysielanému objemu v roku 2017. V programovej štruktúre nechýba dramatická filmová

(6)
(7)

Trojka :3

Koncepcia tretieho okruhu vychádza z potreby pripraviť plnohodnotné vysielanie pre detských divákov. Trojka vysiela od 06,00 do 24,00. Počas dňa zaraďuje programy pre divákov v cieľovej skupine 4-15 rokov. Ide o rôzne programy dramatického, vzdelávacieho, publicistického a zábavného charakteru. Využívajú sa i bohaté archívy RTVS (seriály, filmy, detské relácie). Zámerom je do troch rokov po spustení vysielať pre deti dominantne pôvodnú tvorbu a teda vytvoriť programovú štruktúru, ktorá bude z viac ako 50% obsahovať domáce diela. Vysielanie pre deti je pravidelné a neprerušované športovými udalosťami, mimoriadnymi spravodajskými formátmi, ani inými programami.

Vzhľadom na životný štýl detských divákov je stanovená časová hranica 20,00, kedy sa končí vysielanie pre deti a začína sa vysielanie pre dospelých. Od 20,00 do 24,00 sa Trojka venuje špecifickej umeleckej tvorbe. Do troch rokov od vzniku kanálu by mala byť až tretina vysielaných programov pôvodná. Cieľom je vysielať záznamy z divadelných predstavení, koncertov SOSR, Slovenskej filharmónie, Košickej filharmónie, jazzových festivalov a ďalších kultúrnospoločenských udalostí. Nechýba kultúrne spravodajstvo a publicistika, archív RTVS a umelecké programy. Vo večernej štruktúre Trojky sú zaradené i filmové profily domácich a zahraničných režisérov, či najnovšie artové snímky. Kanál simultánne vysiela i na webe.

Štvorka :4

Štvrtý kanál RTVS sa venuje spravodajstvu, športu a publicistike. Spravodajské a publicistické relácie majú vyhradené pravidelné a pevne stanovené časové osi. Dôležitou súčasťou takéhoto vysielania je orientácia na udalosti na celoslovenskej, ale aj regionálnej a miestnej úrovni. Vzhľadom na objem športových udalostí, na ktoré RTVS aktuálne vlastní vysielacie práva, je nutné vytvoriť programovú službu, kde by sa ich vysielanie zoskupovalo. Primárnym cieľom RTVS do budúcnosti nebolo vytvoriť monotypové stanice. Práve spájaním rôznych obsahov dokáže RTVS priniesť vo vysielaní pestrejšiu ponuku a tak hodnotnejšie napĺňať službu verejnosti. Na druhej strane je Štvorka pripravená na prispôsobenie svojej štruktúry mimoriadnym udalostiam a na okamžitú premenu na monotypovú stanicu na dobu určitú.

Online televízie

:1 Jednotka Online / :2 Dvojka Online / :3 Trojka Online / :4 Štvorka Online

Všetky štyri plnoformátové lineárne programové služby majú podporný online kanál. Online televízie vysielajú simultánne rovnaký obsah ako lineárne programy. Ich primárnym účelom je zabezpečiť dostupnosť tradičného televízneho

obsahu v online svete. V špeciálnych prípadoch sa vysielanie rozdvojí tak, aby bolo pokryté vysielanie športu i

vysielanie spravodajských relácií, pričom jedna časť bude šírená prostredníctvom televízneho vysielania a druhá prostredníctvom internetového vysielania. Ide však o výnimočné situácie. Takýto spôsob programovania umožňuje operatívne reagovať na špeciálne udalosti a pružne meniť programovú štruktúru podľa celospoločenských potrieb. Zároveň je prínosné tým, že nenarúša štruktúru a tok vysielania ostatných kanálov.

:5 Päťka Online

Z pohľadu segmentácie diváckeho trhu na pozadí vývoja moderných technológií sa javí online televízia ako ideálny prostriedok oslovenia cieľovej skupiny mladších divákov od 12 do 25 rokov. Títo diváci stále menej času trávia pri televízii, napriek tomu treba hľadať cesty, ako ich osloviť a priniesť im zaujímavou formou potrebné doplnkové informácie k vzdelaniu. Mladí diváci sú najovplyvniteľnejšia cieľová skupina. V online prostredí, kde sa často nekontrolovateľne šíria hoaxy a nepravdivé informácie, je treba dať na vyváženie priestor aj objektívne zameraným, vzdelávacím, informačným médiám. Cieľom RTVS bolo preto v horizonte štyroch rokov vytvoriť funkčný kanál plný domácej a zahraničnej tvorby, ktorý prostredníctvom online prostredia komunikuje s mladými ľuďmi na Slovensku. RTVS bola najvhodnejším kandidátom na vytvorenie takéhoto média, vzhľadom na úlohy, ktoré jej vyplývajú zo služby verejnosti. Kľúčom k úspechu bolo okrem kvalitného obsahu a programového formátovania najmä bezbariérová dostupnosť vo všetkých online platformách, vrátane sociálnych sietí, čo sa podarilo.

(8)

2. Rozhlas RTVS 2022

Slovenský rozhlas – Pre každého niečo, pre všetkých všetko

Rozhlas je najstaršia a najoriginálnejšia forma sociálneho média. S príchodom televízie, internetu a digitálnej technológie ho mnohí zatracovali a predpovedali mu skorý koniec. Nestalo sa tak z rôznych dôvodov a paradoxne s novými technológiami, ktoré ho mali pochovať, chytá druhý dych. Jeho podstatou je aktualizácia technického šírenia programu v harmónii s inovatívnym programovým obsahom. Slovenský rozhlas je významný organizátor kultúrneho života na Slovensku. Dominantné sú umelecky vysoko hodnotené koncerty SOSR, folklórne podujatia, medzinárodné festivaly Grand Prix Svetozára Stračinu a Prix Ex Aequo, Radio Head Awards, Zlatý oriešok, Deň otvorených dverí Rádia Regina, Košický Zlatý poklad, seriál adventných koncertov , Vianočný koncert SRo a ČRo a rôzne ďalšie spoločenské a hudobné aktivity. Má nemalý podiel na uvádzaní novej pôvodnej tvorby slovenských autorov vo všetkých hudobných i literárnych žánroch a rozhlasoví tvorcovia pravidelne získavajú ceny na medzinárodných súťažiach.

Slovenský rozhlas v roku 2022

Slovenský rozhlas v roku 2022 ponúka 15 digitálnych programových služieb, z toho 7 súčasne terestriálnych v FM pásme. Slovenský rozhlas v roku 2022 ponúka na svojich 15-tich programových službách obsah, ktorý nemá alternatívu v širokom spektre komerčných rádií.

Programové služby Slovenského rozhlasu v roku 2022

Názov stanice čas zameranie Distribúcia

Rádio Slovensko 24 h informačné rádio zamerané na väčšinového poslucháča (hudba, správy, servis, zábava)

DAB+ FM Internet Te re st ri ál ne F M p ás m o

Rádio Regina Z 24 h regionálne plnoformátové pre západné Slovensko

DAB+ FM Internet

Rádio Regina S 24 h regionálne plnoformátové pre stredné Slovensko

DAB+ FM Internet

Rádio Regina V 24 h regionálne plnoformátové pre východné Slovensko

DAB+ FM Internet

Rádio Bratislava 24 h metropolitné rádio hodinovým vlastným vysielaním (hudba, spravodajstvo a servisné informácie z hlavného mesta)

DAB+ FM Internet

Rádio Devín 24 h Artrádio - Klasická hudba, jazz, literárno-dramatické programy, publicistika

DAB+ FM Internet

Rádio FM 24 h rádio pre mladšieho poslucháča, ktorý hľadá alternatívu k mainstreamovým rádiám

DAB+ FM Internet

Rádio Patria 24 h

národnostno-etnické vysielanie s 24-hodinovým programom pre všetky menšiny žijúce na Slovensku (teda nielen pre maďarskú menšinu, ale aj ukrajinskú, rusínsku, českú, nemeckú, rómsku, atď....)

DAB+ FM Internet

(9)

Názov stanice čas zameranie Distribúcia Rádio Plus 24 h

Inforádio / Rádio Plus – programová služba, ktorá bude vysielať výlučne slovo (spravodajstvo, šport, servisné informácie, dokumenty, fíčre) DAB+ Internet In te rn et ov é a di gi ln e vy si el an ie

Rádio Junior 24 h rádio pre najmladších poslucháčov (unikátny obsah Slovenského rozhlasu)

DAB+ Internet

Rádio Litera 24 h exkluzívne literárno-dramatické programy DAB+

Internet

Rádio Lýra 24 h

programová služba, ktorá bude vysielať výlučne slovenskú a českú hudbu, nahrávky, ktoré sú len v archíve Slovenského rozhlasu a už sa bežne neobjavujú vo vysielaní + hudobno-slovné relácie zamerané na SK a CZ produkciu

DAB+ Internet

Rádio Pyramída 24 h exkluzívne nahrávky z 90 ročného archívu Slovenského a Československého rozhlasu

DAB+ Internet

Rádio Klasika 24 h

programová služba zameraná na klasickú hudbu, exkluzívne nahrávky a koncerty EBU a nahrávky Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Detského a dievčenského speváckeho zboru či Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu

DAB+ Internet

RSI 24 h vysielanie pre krajanov a do zahraničia DAB+

Internet Rozhlas je prirodzeným lídrom a mediálnym garantom úspešnej digitalizácie rozhlasového vysielania.

Tri kľúče k úspešnej digitalizácii:

I. Informácie – sprievodca (guide) digitálnym vysielaním pre poslucháčov na Slovensku. Mediálna podpora nového typu vysielania

II. Pilotné vysielanie v digitálnom štandarde T-DAB+ s maximálnym pokrytím a širokou programovou ponukou verejnoprávnych programových služieb

III. Napĺňanie spoločnej Stratégie prechodu na digitálne rozhlasové vysielanie, schválenej Vládou SR. Stratégia prechodu o.i. stanovuje dátum vypnutia (switch off) analógového vysielania ako aj termíny postupného spúšťania digitálnych vysielačov. Bez presne stanoveného dátumu vypnutia a koordinácie medzi ostatnými vysielateľmi a regulátorom nebude digitalizácia úspešná.

Slovenský rozhlas ponúka obsah, ktorý nedokáže poskytnúť internet (zahraničné internetové rádiá) pretože ide o exkluzívny obsah RTVS.

Umelecké telesá v roku 2022

- Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na plný úväzok

- Detský a dievčenský spevácky zbor

- Orchester ľudových nástrojov s novou generáciou hudobníkov, ktorá bude pokračovať v tradícii tohto špecifického telesa

- Detská rozhlasová dramatická družina - Rezidenčný súbor Rádia Devín

Nové umelecké telesá v roku 2022

- Rádio Big Band

- Chlapčenský spevácky zbor

Hudobné festivaly na podporu novej slovenskej hudby - v priamom rozhlasovom a televíznom prenose.

- Radio Head Awards: menšinové alternatívne žánre - Košický zlatý poklad: populárna hudba

Infraštruktúra

Rozhlasová obrátená pyramída prešla komplexnou rekonštrukciou, najmä vysielacie pracoviská, štúdiový komplex, koncertné štúdiá vrátane nových nahrávacích technológií.

(10)
(11)

3. Spravodajstvo RTVS 2022

Spravodajstvo RTVS – Jednotka dôveryhodnosti

Spravodajstvo RTVS poskytuje overené, nezaujaté, objektívne informácie nezávislé od politických, ekonomických a lobistických skupín pre všetky programové služby, relácie a všetky informačné kanály RTVS. Spracovaním, etickým a profesionálnym prístupom, ale aj špecializovanými programami sa Spravodajstvo RTVS podieľa aj na zvyšovaní mediálnej gramotnosti.

Spravodajstvo RTVS sa koncentruje na dôveryhodnú informáciu. Tá je na prvom mieste a RTVS ju poskytuje všetkým bezodplatne prostredníctvom všetkých dostupných platforiem. Organizácia práce, špecializácia, či ďalšie špecifiká sa v Spravodajstve RTVS nedelia podľa media typov ale iba na získanie a spracovanie informácie a na jej

sprostredkovanie všetkými dostupným spôsobmi. Systém je tak dostatočne variabilný, aby bol schopný reagovať

nielen na akúkoľvek technologickú zmenu v sprostredkovávaní informácií, ale aj reagovať na udalosti a zmeny v spoločnosti, či vo svete. Nedeliteľnou súčasťou Spravodajstva RTVS sú výrobné a vysielacie tímy.

Informačné centrum RTVS

Jadrom nového systému fungovania Spravodajstva RTVS (v organizačnej štruktúre z roku 2017 známej pod názvom

Sekcia spravodajstva, športu a publicistiky) je Informačné centrum RTVS, ktoré sídli v spravodajskom centre RTVS (nová budova a priestor nie sú nevyhnutnosťou). Spravodajstvo RTVS poskytuje poslucháčom, divákom, či prijímateľom

na všetkých ďalších platformách podrobné a komplexné informácie z domova a zo zahraničia s dôrazom na slovenský kontext udalostí. Súčasťou aktuálneho spravodajského informovania ja aj analytická pridaná hodnota, ktorá všetky informácie dáva do kontextu a vysvetľuje ich pre slovenské publikum.

Informačné centrum RTVS je srdcom systému fungovania verejnoprávneho spravodajstva. Jeho úlohou je zhromažďovať, triediť a spracúvať informácie zo všetkých zdrojov, ktoré sú k dispozícii a tiež poskytovať tieto materiály do rozhlasového a televízneho vysielania, ale aj do všetkých ďalších informačných kanálov. Spolupracujú v ňom šéfeditori a editori zodpovední za obsah s dramaturgami a vedúcimi vydania zodpovednými za vysielanie, respektíve za informačný výstup jednotlivých informačných kanálov RTVS.

Spravodajský tím

Jedným zo zdrojov informačného centra je spoločná redakcia spravodajstva RTVS - spravodajský tím bez rozdelenia mediatypu podľa druhu výstupu, kde sa redaktori, ale aj ďalší pracovníci špecializujú podľa tematických oblastí zamerania – politika, ekonomika, zahraničie a pod. Sú schopní spracovať správy pre rôzne typy médií (rozhlas, TV, online, sociálne siete a pod.) nie je však nevyhnutné, aby jeden pracovník spracoval tému pre všetky typy médií.

! V porovnaní s rokom 2017 došlo k personálnemu rozšíreniu o 50 percent, pričom na rovnakej úrovni je aj

navýšenie nákladov.

Regionálny tím

Ďalším zdrojom informácií je regionálny tím, sieť regionálnych redaktorov, ktorej pevnou súčasťou sú regionálne informačné centrá RTVS v regionálnych štúdiách v Banskej Bystrici a v Košiciach (spravodajské centrá druhej úrovne v Žiline a v Prešove). Sieť regionálnych redaktorov tvoria spravodajskí redaktori a kameramani v každom okresnom meste Slovenskej republiky. Dosahujeme tak nielen komplexné pokrytie celého územia, ale aj vyváženosť zaťaženosti jednotlivých redaktorov.

! V porovnaní s rokom 2017 došlo k personálnemu rozšíreniu o 85 percent, pričom došlo k navýšeniu nákladov

(12)

Zahraničný tím

Tím, ktorý tvorí zahraničné spravodajstvo a sieť zahraničných korešpondentov je ďalším zdrojom informácií. Okrem redaktorov v informačnom centre pôsobia aj analytici, ktorí udalosti analyzujú a poskytujú svoje analýzy pre potreby všetkých informačných kanálov a relácií RTVS. Z pohľadu siete korešpondentov v zahraničí má RTVS samostatnú redakciu v Bruseli, korešpondentov v Prahe, Budapešti, Varšave, Berlíne, Paríži, Londýne, Moskve, Washingtone, na Blízkom Východe, v Ázii (Čína, Japonsko,..). Na týchto vyslaných pozíciách rotujú skúsení redaktori zahraničného spravodajstva RTVS.

! V porovnaní s rokom 2017 ide o zásadné rozšírenie pokrývaných oblastí, pričom v oblasti nákladov ide o nárast

minimálne na úrovni približne 200 percent nákladov na zahraničných korešpondentov. Analyticko-rešeršný tím

Novým zdrojom informácií sa stal analyticko-rešeršný tím. Okrem už spomenutých zahraničnopolitických analytikov ho tvoria analytici obsahu a rešeršisti. Pripravujú textové, vizuálne, zvukové a iné podklady. Ich úlohou je tiež analyzovať všetky prichádzajúce informácie, aby odhaľovali falošné správy a hoaxy, či možné pokusy o manipuláciu. Taktiež overujú pravdivosť výrokov respondentov. Svoje závery postupujú ďalej buď vo forme upozornení alebo samostatných výstupov o falošných správach, ktoré sú pripravené na distribúciu informačnými kanálmi RTVS. Rovnako tak analyzujú amatérske videá a fotografie, či zvukové záznamy a potvrdzujú alebo vyvracajú ich autenticitu z pohľadu témy, s ktorou súvisia. Súčasťou práce nového analytického tímu je aj spätná väzba pre jednotlivé relácie Spravodajstva RTVS.

! nový tím cca 20 ľudí

Tím kontaktu s poslucháčmi a divákmi

Práve s analýzou informácií od amatérskych zdrojov súvisí aj tím kontaktu s poslucháčmi, divákmi a všetkými ľuďmi, ktorí sa rozhodnú stať sa zdrojom informácií pre spravodajstvo RTVS. Na dennej báze prijíma, overuje, preveruje a posúva na spracovanie dôležité a tematicky zaujímavé informácie od občianskych zdrojov. Využíva na to nielen osobný, či telefonický kontakt, ale aj nové technológie a aplikácie ako napríklad iReporter a pod.

! nový tím cca 5 ľudí

Investigatívny tím

Tím spravodajstva RTVS, ktorý sa zaoberá rozsiahlejšími výstupmi a investigatívnou činnosťou vo všetkých oblastiach spoločenského života, vrátane občianskej publicistiky. Je dimenzovaný tak, aby bol schopný témy spracovať rýchlo pre spravodajské potreby, ale aby bol schopný aj rozsiahlejších a dlhodobejších projektov. Jeho výstupy sú umiestňované do spravodajských relácií, ale aj do špecializovaných investigatívno-publicistických formátov ktoréhokoľvek mediatypu RTVS.

! tím založený na redakciách relácií Reportéri a Občan za dverami, nárast v personálnej oblasti cca o 100

percent, a rovnako tak v oblasti nákladov Tím informačnej grafiky a videa

Tím, ktorý zodpovedá za komplexnú vizuálnu stránku zobrazovania informácií vo všetkých informačných kanáloch. Spolupracuje s inými tímami spravodajstva RTVS pri príprave a spracovaní tém, navrhuje ich vizuálnu podobu, spracúva, bežné, ale aj špeciálne vizuálne celky pre jednotlivé obsahy a typy výstupov.

! rozšírený tím grafiky spravodajstva RTVS, personálny nárast približne o 100 percent v porovnaní s rokom 2017

Tím aktuálnej publicistiky

Tím, ktorý pripravuje do vysielania všetkých programových služieb a do všetkých informačných kanálov publicistické a diskusné formáty. Cieľom diskusných formátov je nielen analyzovať aktuálne dianie, ale nachádzať aj riešenia

spoločenských problémov. Významným posunom je zapojenie divákov, poslucháčov, resp. občanov vo všeobecnosti do viacerých diskusných formátoch tak, aby v RTVS dostávalo priestor čo najširšie názorové spektrum.

(13)

Tím športu

Tím športu je ako jediný v dvojitej úlohe. Pripravuje, spracúva a triedi spravodajské informácie zo športového diania doma aj vo svete pre všetky informačné kanály RTVS. Okrem toho však pripravuje do rozhlasového a televízneho vysielania, a tiež pre ďalšie platformy priame prenosy zo všetkých športových podujatí. Práca športového tímu RTVS sa zakladá na niekoľkých zásadných princípoch – je pri každom úspechu slovenského športu doma aj v zahraničí; je súčasťou väčšiny domácich ligových športových súťaží; podporuje významné, menšinové, mládežnícke športové odvetvia a podujatia, aj športovanie znevýhodnených. Významnou súčasťou podpory je spoluorganizovanie a vysielanie športových podujatí na Slovensku, čo do športu prináša nielen dodatočné financie od sponzorov, ale aj priťahuje k športu ďalšiu časť populácie. RTVS preto priamo propaguje a podporuje vo svojich platformách aktívny spôsob života a športové vyžitie.

Produkcia obsahu

Vysielanie

regio-nálny tím

Informačné centrum spravodajstva

RTVS

spravoda j-ský tím zahra-ničný tím tím aktuálnej publicis-tiky športo-vý tím investi-gatíva analy- ticko- rešer-šný tím tím kontaktu počasie grafika a video ďalšie zdroje šéf-editori jazyko-ví redak-tori editori post- pro-dukcia šéf- drama-turgovia vysiela-cie tímy drama-turgia a vedúci vydania Štvorka televízia Rádio Plus rozhlas online a sociál-ne siete mobilné platfor-my nové platfor-my second screen a on demand

(14)
(15)

Vysielanie spravodajstva v štruktúre programových služieb

Všetky spracované informácie Spravodajstva RTVS sú publikované prostredníctvom programových služieb a informačných kanálov RTVS.

V rozhlasovom vysielaní je to spravodajstvo a publicistika pre Rádio Slovensko, Rádio Regina Z,S,V, Rádio Devín,

Rádio FM, Rádio plus a ďalšie programové služby. Dramaturgovia a vedúci vydania spravodajstva RTVS pripravujú

informačné bloky podľa obsahových požiadaviek a zamerania programových služieb.

Špecifické je vysielania Rádia Regina, kde ide o tri autonómne spravodajské a publicistické vysielania počas celého dňa s dôrazom na daný región.

Programová služba Rádio plus a takmer jej celé vysielanie je plne v dramaturgii vedúcich vydania Spravodajstva RTVS. Okrem spravodajského obsahu je obsahom programovej služby aj šport, aktuálna publicistika, počasie a pod.

V televíznom vysielaní spravodajstvo RTVS zabezpečuje obsah spravodajských relácií pre Jednotku, Dvojku, Trojku

a nelineárne programové služby podľa požiadaviek ich dramaturgov a skladby programu.

Samostatnou zložkou je špecializovaný televízny kanál Štvorka zameraná na spravodajstvo, šport a publicistiku, ktorého programová skladba je plne v kompetencii Spravodajstva RTVS. Spravodajstvo RTVS poskytuje informácie na Štvorke kontinuálne väčšinou naživo aj v online prostredí, kde Spravodajstvo RTVS vysiela naživo aj v čase športových prenosov na lineárnom kanáli.

Spravodajstvo RTVS každodenne vysiela tri simultánne televízne regionálne spravodajstvá. Prispôsobené s nielen obsahovo daným regiónom, ale sú vysielané teritoriálne na území západného, východného a stredného Slovenska.

Mobilné, online platformy a sociálne siete zásobuje spravodajstvo RTVS všetkými svojimi informáciami. Sú medzi

nimi mobilné aplikácie, second screen aplikácie, web, sociálne siete a pod. Samozrejmosťou je spravodajský portál RTVS, spravodajské aplikácie ale aj online priame prenosy napríklad rozhlasových diskusných relácií, ktoré sa vysielajú aj na Štvorke. Second screen aplikácia ponúka kontextuálnymi informáciami k aktuálne vysielanému živému spravodajstvu, publicistiky a športu, či už v televízii alebo rozhlase.

Spravodajstvo RTVS poskytuje svoje obsahy aj do on demand online platforiem, fungujúcich napríklad na hlasové ovládanie. Ide o online knižnice aktuálnych informačných objektov spravodajstva RTVS, ktoré si používateľ vyžiada podľa potreby. Napríklad otázkami na aktuálne dianie v tej ktorej krajine, či otázkami na konkrétne fakty (Čo sa deje v Sýrii? Kto vyhral voľby vo Francúzsku? Kto je Donald Trump? a pod.) Táto on demand platforma si nevyžaduje rozsiahle dodatočné personálne kapacity, ale len technické riešenie na spracovávanie spravodajských obsahov RTVS do príslušných neustále aktualizovaných databáz.

! V porovnaní s rokom 2017 ide v Spravodajstve RTVS o nárast v oblasti personálneho a finančného

(16)

4. Online RTVS 2022

RTVS Online - Absolútna samozrejmosť

Online platformy vnímame ako esenciálnu a samozrejmú súčasť verejnoprávnych programových služieb. Vnímame ich komplexnejšie a v širšom kontexte ako to bolo v minulosti.

Online prostredie totiž nie je iba klasický web, ktorý bol v minulosti dostupný na platformách ako PC, notebook alebo smartphone. V roku 2022 úspešne produkujeme a dodávame online obsah do všetkých dostupných platforiem a to najmä priamo do televíznych a rozhlasových prijímačov a do zariadení a aplikácií tretích strán (iTunes, TuneIN, Spotify, SoundCloud, AppleTV, Raspberry, KODI a pod.).

RTVS tak plnohodnotne, finančne a technicky bezbariérovo, ponúka svoj lineárny i nelineárny obsah prostredníctvom všetkých dostupných online platforiem. Divák alebo poslucháč nachádza v online prostredí jednoducho a bezbariérovo nielen archív rozhlasového a televízneho vysielania, ale najmä množstvo doplnkového audiovizuálneho obsahu.

Live streaming a archív

RTVS ponúka okrem tzv. simulcastu svojich programových služieb aj doplnkový obsah, ktorý sa na klasickú TV obrazovku, či rozhlasový prijímač nedostane, resp. nie je primárne určený.

Okrem simulcastu programových služieb (:1, :2, :3, :4) prináša v roku 2022 RTVS aj plnohodnotnú programovú online službu – Päťka :5. Všetky online programové služby ponúkajú možnosť spustiť prehrávanie s doplnkovými službami (titulky pre nepočujúcich, audiokomentár, alternatívna jazyková stopa).

Obsahovo tak RTVS prináša naživo a zo záznamu množstvo doplnkového (netelevízneho a nerozhlasového) audiovizuálneho obsahu z podujatí športového, celospoločenského a kultúrneho charakteru.

Live streaming a distribúcia online obsahu priamo z rozhlasových štúdií (webcam streaming) každodenne a aktuálne dopĺňa rozhlasové vysielanie všetkých rozhlasových programových služieb.

Online programové služby

RTVS flexibilne reagovala na trendy v online prostredí, ktoré hovoria jednoznačne o preferencii spotrebiteľa vyberať si obsahovo iba zo žánra, nie spomedzi konkrétnych titulov v rámci žánru.

RTVS preto v roku 2022 prevádzkuje viacero online virtuálnych – doplnkových televíznych a rozhlasových programových služieb, ktoré tvorí nielen televízny obsah, ale aj vlastná produkcia zameraná na online prostredie: • Detský online vzdelávací TV kanál pre deti a mládež do 15 rokov – vzdelávanie v oblasti matematiky, fyziky,

relácie zamerané na praktické pokusy, detské laboratórium, animovaná a detská hraná tvorba

Online programové služby so špeciálne upraveným obsahom pre zdravotne znevýhodnené skupiny

občanov (nepočujúci, nevidiaci a slabozrakí). Obsah je doplnený o plnohodnotné titulkovanie a posunkovú reč,

príp. o hlasové komentovanie pre nevidiacich. Technologicky je prezentácia obsahu prispôsobená príslušnej zdravotne znevýhodnenej skupine občanov.

Online programová služba zameraná svojim obsahom pre národnostné menšiny (Patria Online) obsah je doplnený SK titulkami.

Dokumentárny online kanál (príroda, história, cestovanie) Archívny online kanál (výber archívov RTVS)

Online programová služba zameraná na zahraničných Slovákov – programová služba je kvalitne distribuovaná v online prostredí bez teritoriálnych hraníc SR

(17)
(18)

Technológie a dostupnosť

RTVS je v roku 2022 jednoznačným lídrom v oblasti inovácií v online prostredí. Práve dynamický vývoj online prostredia dal RTVS príležitosť aplikovať najnovšie kvalitatívne a technologické novinky aj pre slovenské online prostredie. Technológie, ktorými RTVS disponuje v online prostredí:

• Plnohodnotná a technicky i finančne bezbariérová dostupnosť lineárneho i nelineárneho audiovizuálneho obsahu v platformách tretích strán: SmartTV’s, TuneIN, Spotify,

• Vysokokvalitné videá a audiozáznamy z koncertov vo vysokej kvalite (4K,HDR, DXD, FLAC) • 360° videá z kultúrnych, športových a celospoločensky atraktívnych podujatí

• Doplnkový audiovizuálny obsah prostredníctvom tzv. second screen platformy (obsah zo zákulisia, voľba svojej kamery, štatistiky, informácie o práve vysielanom obsahu)

• Plnohodnotné hybridné prepojenie vysielania s online platformou

ONLINE obsah

Bez ohľadu na spôsob prístupu k online obsahu ponúka RTVS v roku 2022 širokú škálu online obsahu:

Plnohodnotný spravodajský obsah dostupný vo všetkých technologických platformách (web, mobilné aplikácie, sociálne siete, multimediálne zariadenia)

Aktuálny a relevantný obsah z regiónov – na samostatnej online platforme pravidelne prinášame živé online prenosy z mestských zastupiteľstiev, kultúrnych a športových podujatí regionálneho charakteru. Podporujeme tým nielen naše regionálne štúdiá (BB, KE) a špecifický obsah, ktorý produkujú, ale najmä rôznorodé komunity previazané s regiónom

Platforma iReportér, kde používatelia posielajú do RTVS námety a vlastné autorské reportáže (tzv. user generated content). iReporter a jeho obsah vytvára samostatnú obsahovú online službu – Vaše správy. Prinášame tak kvalitný obsah nielen celoslovenského, ale najmä detailného regionálneho charakteru • Vzdelávacia online platforma pre základné a stredné školy. Interaktívnou formou sprístupňujeme diela

slovenskej literatúry (e-knihy, audio knihy) a podieľame sa na aktívnom vzdelávaní v oblasti vyhodnocovania kvality informačných zdrojov

Online systém varovania pred živelnými pohromami napojený na príslušné úrady Plnohodnotný prienik obsahu so sociálnymi sieťami (Twitter, Facebook, Instagram)

Pohromy – špeciálny web, ktorý by sa spúšťal iba v čase živelných pohrôm alebo katastrof – poskytoval by všetky potrebné informácie, fotografie, videá.

Online služby pre znevýhodnené a špecifické skupiny obyvateľstva

Celý obsah webu bude prispôsobený potrebám nepočujúcich a iných zdravotne znevýhodnených menšín vo vysielaní – multimodálny prístup (titulky, posunková reč, hlasové komentovanie, atď.).

Web

Regionálna web platforma: priame prenosy dôležitých krajských a mestských zastupiteľstiev, kľúčových udalostí pre vybrané komunity, kontinuálne sledovanie, vývoj tém. Naše kamery sú pri všetkom dôležitom - v národnom parlamente, ale aj na obecnom zastupiteľstve..., ponúkneme priestor pre vybrané regionálne športové súťaže, množstvo marketingových prienikov v regióne, ktoré podnecujú rozvoj vybraných komunít a budujú pozitívny vzťah k regiónu.

(19)

5. Regionálne štúdiá RTVS 2022

Naše pohľady sa upierajú do sveta. Sledujeme nové trendy v technológiách, príchod umelej inteligencie, citlivo vnímame dynamický vývoj mediálnych systémov sveta, chceme byť technologickými lídrami v rozhlasovom a televíznom vysielaní a vo všetkých platformách. Chceme ponúkať najkvalitnejší a najhodnotnejší obsah. Naše líderské ambície vo všetkých uvedených segmentoch nás však nemôžu vzdialiť od našich divákov a poslucháčov. Jedným z nástrojov pocitu náležitosti média verejnej služby modernej slovenskej spoločnosti je aj zveľaďovanie regionálnych štúdií. Sú unikátnym prostriedkom prehlbovania bezprostredného kontaktu poslucháčov a divákov s RTVS. Táto „prináležitosť“ verejnosti a verejnoprávneho vysielateľa sa celkom konkretizuje v podmienkach štúdií v Banskej Bystrici a Košiciach.

Regionálne NAJ

Najlepšie regionálne spravodajstvo a publicistika

Vysokokvalifikovaný spravodajský tím, najširšia sieť spolupracovníkov, technické vybavenie, umožňujúce komplexné spravodajské pokryte regionálnych a lokálnych udalostí „just in time“, analyzovanie regionálnych udalostí, poradenský lokálny servis, interaktívna publicistika, regionálny spravodajský portál, ktorého spolutvorcom sú aj naši poslucháč a diváci, iReporter.

Najlepší mediálny zamestnávateľ v regióne

Štúdiá disponujú najväčšími profesionálmi v žurnalistickom a technickom segmente v regióne. A to vďaka systematickej príprave a neustálemu zdokonaľovaniu a vzdelávaniu, spojeným s adekvátnym ohodnotením zamestnancov. Realizujeme akvizície z komerčného regionálneho mediálneho sektora, vyhľadávame a vzdelávame perspektívnych absolventov mediálnych a technických škôl. Vyhľadávame talenty a dávame im príležitosť prostredníctvom inkubátora v oboch štúdiách.

Najlepšie multimediálne a technologické vybavenie v regióne

Kompletne zdigitalizovaný archív, bezbariérový prístup k nášmu zlatému fondu, vydavateľská činnosť aj pokiaľ ide o tvorbu regionálnych štúdií. Vyrovnaná technická a technologická úroveň.

(20)

Štúdio RTVS Banská Bystrica - 2022

Štúdio RTVS Banská Bystrica - Zo stredu je všade blízko...

Rozhlas

Rádio Regina Stred

• funkčné 24 hodinové autonómne vysielanie, plné regionálneho a lokálneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky, kontaktných relácií.

• vytvorené podmienky pre odpájané vysielanie zo Žiliny – t.j. samostatné štúdio v rozvíjajúcej sa metropole severozápadného Slovenska

• rodinný rozhlasový seriál zo stredoslovenskými reáliami • samostatné regionálne web rozhranie

• aplikácia (foto, video, chat s moderátormi, top z vysielania, edukatívne súťaže, rubriky pre rôzne regionálne komunity: Regina na Orave, Regina v Novohrade – prepojenie so spravodajskou regionálnou aplikáciou – budovanie vzťahu k regiónu aj cez nové platfomy).

• Vyskladaj si svoj playlist – zdigitalizovaný obsah (v BB sú unikátne folklórne nahrávky zo stredného Slovenka). A keďže folklór spája i rozdeľuje ponúkneme „folklórny stream“ - vo vybranom čase z vybraných špecifických folklórnych oblastí.

Televízia

Štúdio má vlastný televízny spravodajský formát, akcentujúci najmä lokálnejšie témy. Štúdio vytvára podmienky pre Sekciu spravodajstva - aj v roku 2022 prostredníctvom neho primárne vyhľadáva a spracúva námety do vysielania zo všetkých sfér života na strednom Slovensku. Je lídrom v poskytovaní relevantných regionálnych informácií v rozhlase, TV, aplikáciách a na sociálnych sieťach

Regionálny obsah pre nové TV kanály RTVS a všetky video platformy: ponuka unikátneho obsahu z archívu štúdií,

živé moderované kontaktné relácie s regionálnou a lokálnou tematikou, kultúrne a športové prenosy z regiónu, záznamy divadelných predstavení stredoslovenských scén, aktuálna publicistika, profily osobností, dotvárajúcich charakter regiónu s nadregionálnymi presahmi, využitie synergie medzi rozhlasovými a televíznymi pracovníkmi.

Detská dramatická družina

Oživená, efektívne fungujúca platforma práce s najmenšími divákmi a poslucháčmi. Mediálna výchova v praxi, vytvorí podmienky pre rozvoj a vzdelávanie talentov, využiteľných pre potreby rozhlasového a televízneho vysielania či dabingu.

Mediálny amfiteáter

Využitie zázemia exkluzívneho prírodného prostredia v areáli banskobystrického štúdia – živé televízne a rozhlasové vysielanie z exteriéru, Dni otvorených dverí, eventy, koncerty, divadelné predstavenia, aktivity pre rodiny s deťmi, spojené s prehliadkami televíznych a rozhlasových pracovísk – budovanie pozitívneho vzťahu s koncesionárskou verejnosťou.

Stavebné rozšírenie štúdia RTVS v Banskej Bystrici

Exponenciálny programový progres pri tvorbe obsahu z regiónov, so sebou prinesie aj potrebu rozšíreného dispozičného riešenia štúdia RTVS v Banskej Bystrici. Sme pripravení naň reagovať v podobe dostavby ďalších štúdiových, administratívnych, technických a skladových priestorov. Areál na to predpoklady má.

(21)

Štúdio RTVS Košice - 2022

Štúdio RTVS Košice - Mediálne srdce východu...

Rozhlas

Rádio Regina Východ

• 24 hodinové autonómne vysielanie (špecifický playlist, regionálne a lokálne informácie, aktuálna publicistika, interaktívne relácie). Zvýšila sa dynamika programu, nakoľko cieľová skupina poslucháčov žije aktívnym spôsobom života (tzv. Silver heroes)

• autonómne spravodajstvo 05:00 – 22:00 (využíva potenciál redakcie národnostného vysielania)

• cyklický program o národnostiach žijúcich na Slovensku vysielaný v slovenskom jazyku (prispieva k integrácii, sebapoznaniu a tolerantnejšej spoločnosti)

• cyklické vysielanie z exteriéru (publicistické, hudobné, zábavné programy) • online vysielanie (Hudobné pozdravy, publicistika pre deti, folklór) • samostatné regionálne web rozhranie, aplikácia

Televízia

Regionálne štúdio Košice vyrába programy pre všetky TV kanály RTVS a aj ďalšie video platformy prostredníctvom: • regionálne Centrum spravodajstva a športu spoločné pre rozhlas, TV, online (využíva potenciál redakcie

národnostného vysielania)

• regionálne Centrum publicistiky a dokumentu (vyrába vlastné formáty, talkshow)

• regionálne Centrum dramatickej tvorby a tvorby pre deti a mládež (vyrába seriál - dokudrámu, detský publicistický, zábavno-vzdelávací program)

• regionálne Centrum dabingu

• regionálne Centrum národnostného vysielania (vyrába program v jazykoch menšín aj pre deti, cyklicky prispieva obsahom do majoritného vysielania)

• regionálne Centrum online (distribuuje lineárny i nelineárny obsah regiónu prostredníctvom všetkých dostupných platforiem)

Kreatívne centrum

• projekt partnerstva verejného a súkromného sektora je plne funkčný

• vytvára technologické zázemie a personálny koučing pre kreatívny potenciál v regióne

• výsledkom je posilnenie výrobných kapacít a tvorby podľa programových požiadaviek RTVS nielen v televíznej a rozhlasovej tvorbe, ale aj nových médiách

(22)

6. Vysielanie pre národnostné menšiny 2022

Národnostné vysielanie RTVS – všetci sme tu doma

V roku 2022 je národnostné vysielanie pre svoje cieľové skupiny primárnym zdrojom informácií o politickom, spoločenskom, hospodárskom a kultúrnom dianí na Slovensku. Je dominantným vysielateľom textových, hlasových a audiovizuálnych obsahov pre národnostné spoločenstvá a je ich aktívnym reflexným priestorom.

Rozhlas

Rádio Patria vysiela 24 hodín na dvoch na jednom digitálnom okruhu s pomerom hudby a slova 50 percent a s pomerom premiér a repríz 60:40 percent. Je vysielateľom spravodajstva v desiatich jazykoch a 24 hodinové vysielanie je rovnomerne rozložené na hodiny pre národnostné menšiny podľa sčítania ľudu roku 2021.

Digitálny okruh je regionálne rozložený na územia, kde menšiny žijú.

Všetky obsahy vytvárajú redakčné tímy okrem hlasovej podoby aj zverejnením písomnej anotácie a informačného súhrnu s fotografiou na webe vrátane doloženého linku na stream obsahu. Spolupráca spravodajského televízneho a rozhlasového tímu docieli, aby sa na webovú plochu RTVS/Patria dostali počas dňa aj dôležité, menej náročne spracované vizuálne obsahy.

Všetky pásma Rádia Patria sú obsahovo a štrukturálne formované tak, aby boli v reálnom čase reálnou konkurenciou (alternatívou) ostatných vysielateľov.

Rádio Patria je významným objednávateľom a vysielateľom kultúrneho dedičstva národností. Vráti sa výroba umeleckých, literárnych obsahov, nahrávky pôvodnej národnostnej hudby. Svoj umelecký, edukačný a kultúrny obsah prispôsobuje osnovám škôl a prispieva tým k ponuke atraktívnych obsahov pre školy, použiteľných vo vyučovacom procese najmä jazyka a literatúry menšiny.

Televízia

Dobré ráno Patria - ranný informačný národnostný prúd na Dvojke prináša denné 90 minútové (posunuté) živé vysielanie

so štandardným informačným obsahom – spravodajstvo (národnosť, Slovensko, Európa, zahraničie), príspevky z regiónov, rozhovory na tému, kultúra a umenie, šport, hospodárstvo a trendy, krátke analýzy, blokové magazínové vstupy, hudobné klipy – rozložené v rozsahu, zodpovedajúcom národnostnému zloženiu obyvateľstva. K dosiahnutiu atraktívneho obsahu redakcia spolupracuje so sekciou spravodajstva, preberá a vymieňa si s ňou vznikajúce materiály, spolupracuje s RSI (jazyková zdatnosť) a využíva veľmi dobré kontakty RTVS s národnostnými a krajanskými štúdiami verejných vysielateľov v Rumunsku, Zakarpatskej Rusi, Maďarsku, Srbsku, Slovinku a Rakúsku.

Redakčné tímy národnostného vysielania tvoria, koprodukujú alebo objedávajú publicistické relácie a dokumentárne obsahy tak, aby s titulkovaním mohli byť zaradené do žánrových pásiem Dvojky v národnostnom jazyku. Týmto automaticky plní nielen kvóty a zákonné povinnosti vysielateľa, ale prispieva aj k poznaniu národnostných tém u väčšinového obyvateľstva. Redakcia ad hoc mapuje a dramaturgia ad hoc zaraďuje do programu Dvojky najvýznamnejšie hromadné podujatia menšín najmä v oblasti kultúry a umenia.

(23)

Obsahovo sa národnostné vysielanie drží dvakrát dvoch zásad:

A 1. vysiela pre národnosť, v národnostnom jazyku a o národnostnom spoločenstve

2. prináša poslucháčovi v materinskom jazyku reálie Slovenska a reálie celého sveta (je teda bránou do sveta pre národnostného poslucháča, diváka)

B 1. Programom prispieva k poznaniu národností na Slovensku a k etnickej gramotnosti väčšiny

a národností navzájom

2. Prispieva k poznaniu Slovákov národnosťami (predtým dlhodobo zanedbávaná funkcia verejnej služby)

Vysielanie do zahraničia a vzťahy s krajanmi

RTVS prostredníctvom svojho národnostného vysielania vytvorí kvalitné dvojstranné vzťahy s krajanskými rozhlasovými a televíznymi verejnými vysielateľmi s cieľom možnosti výmeny audiovizuálnych a hlasových obsahov pre potreby národnostného vysielania na Slovensku a pre potreby slovenského vysielania okolitých krajín.

Licenčné zmluvy navrhuje RTVS tvorcom už so znením, že šírenie ich diela umožňujú – za stávajúcich finančných podmienok - pre krajanských Slovákov, zmluvy presne určujú kde a v akom rozsahu súhlasia autori a tvorcovia so šírením ich diela.

(24)
(25)

7. RTVS vydavateľstvo 2022

RTVS – exkluzívne vydavateľstvo

RTVS má v roku 2022 funkčné vydavateľstvo, ktoré pokrýva nasledujúce činnosti: - pravidelne vydáva formáty vlastnej tvorby na rôznorodých nosičoch

- vydáva knihy a iné najmä detské vzdelávacie produkty týkajúce sa vybranej vlastnej tvorby

- má vysporiadané staršie rozhlasové práva k dramatickým reláciám s možnosťou vydávania aj e-kníh, najmä však s možnosťou použitia Zlatej klasiky archívu SRo

- vydáva pravidelne nové dramatizované rozprávky

- má vysporiadané staršie televízne práva (napr. Maťko a Kubko, Slimák Maťo a škriatok Klinček, deduško Večerníček) na šírenie a obchodné využitie (merchandising)

- sústreďuje sa aj na špeciálne cieľové skupiny: žiaci základných a stredných škôl, znevýhodnené skupiny (nevidiaci, slabozrakí, nepočujúci)

- nahrávky rozhlasových hier a audiokníh sú pomôckou v školách – najmä v oblasti povinnej literatúry pre základné a stredné školy

- pravidelne vydáva koncerty a štúdiové nahrávky Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu (SOSR), Orchestra ľudových nástrojov (OĽUN), Detského a dievčenského speváckeho zboru, Detskej rozhlasovej dramatickej družiny, Rezidenčného súboru Rádia Devín, ale aj nahrávky Rádia Big Band a Chlapčenského speváckeho zboru

- pripravuje a realizuje edukačné programy špeciálne pripravované pre účely vzdelávania - sú pravidelnou súčasťou vysielania programových služieb SRo)

(26)

8. Ľudia RTVS 2022

RTVS – zamestnávateľský líder v kreatívnom priemysle

V roku 2022 je RTVS najväčší zamestnávateľ v kreatívnom priemysle, aktívne formuje pracovný trh. Určuje potrebné spôsobilosti a zručnosti, je aktívny pri ich nadobúdaní a zlepšovaní. Poskytuje najlepšie pracovné podmienky na trhu, je efektívny a flexibilný v organizovaní práce a poskytuje dlhodobé zamestnanie a spoluprácu. Má efektívne nástroje na motiváciu pre zvyšovanie výkonnosti zamestnancov, ich produktivity, aktívne formuje angažovanosť zamestnancov. K naplneniu vízie je potrebné mať cca 2000 zamestnancov, t.j. nárast o 600 zamestnancov (40%) voči aktuálnemu stavu. Zamestnanci sú hlavne potrební činnosti súvisiace s novými činnosťami - editorov a redaktorov spravodajstva, dramaturgov a redaktorov programových služieb (STV a SRo a Online), kreatívnych zložiek, výroby programov a technikov. Podporné činnosti budú optimalizované nastavením procesov, aktivít a produktivity.

RTVS formuje pracovný trh

Cieľom je vytvoriť povedomie, že RTVS umožňuje uplatnenie a sebarealizáciu celoživotného zamestnania a spolupráce, preto:

- RTVS buduje zamestnávateľskú značku, vstupuje do povedomia žiakov pri rozhodovaní pre budúce povolanie v kreatívnom priemysle a médiách,

- organizuje a podporuje aktivity, ktoré približujú prácu v médiách: besedy, prezentácie, exkurzie, podporuje umelecké školy, mediálne krúžky, tábory, organizuje súťaže, športové hry...,

- predstavuje významné osobnosti a úspešných profesionálov z kreatívneho trhu.

RTVS vzdeláva a rozvíja

Cieľom je pomôcť stredným a vysokým školám vzdelávať žiakov. Umožniť záujemcom RTVS o nadobudnúť potrebné praktické vedomostí a zručnosti v rámci rekvalifikácie. RTVS sa sústredí predovšetkým na formovanie žurnalistov, dramaturgov, kreatívne povolania, výrobné profesie, technické pozície v spojení s tradičnými platformami ale predovšetkým s novými médiami preto:

Prvý stupeň spolupráce – RTVS na školách:

- RTVS definuje strednodobé potreby trhu, budúce znalosti, spôsobilosti a zručnosti,

- RTVS ovplyvňuje učebné osnovy, zamestnanci a spolupracovníci vyučujú na školách, pracujú s talentmi, - RTVS poskytuje pre výuku techniku, technológie a odborníkov, konkrétne témy na práce.

Druhý stupeň spolupráce - RTVS organizuje výuku na svojich pracoviskách:

RTVS má Akadémiu RTVS pre žurnalistov, technikov, výrobné zložky (kamera, zvuk, strih) a nové média, kde: - študenti v rámci praxe priamo skúšajú a zdokonaľujú sa v kreatívnych povolaniach RTVS,

- RTVS organizuje pre absolventov škôl, prípravne kurzy do zamestnania v RTVS , - RTVS organizuje preškoľovania a kurzy pre ostatných záujemcov v kreatívnom priemysle.

(27)

Tretí stupeň – vzdelávane zamestnancov a spolupracovníkov:

Vzdelávanie zamestnancov a spolupracovníkov je orientované na prehlbovanie si vedomosti a zručností a zároveň na získavanie nových vedomosti. Pracovne pozície majú popísané požadované znalosti, ktoré sú dopĺňané stanovenými cieľmi RTVS a osobnými cieľmi.

Priority vzdelávania sú stanovené dostatočné vopred, aby bolo možné zamestnancov efektívne pripraviť na ich budúce využitie. Podstatné bude orientácia na prácu s technológiami a sociálne zručnosti a odborný rozvoj.

Nové trendy zamestnanci získavajú na konferenciách a stážach v iných verejnoprávnych médiách.

Aktívnu rolu hrá Akadémia RTVS, ktorá je využívaná v rámci rozvojového vzdelávania, implementácie nových postupov a procesov, technológií.

Jazykové vzdelávanie

Zlepšovanie jazykového prejavu redaktorov a moderátorov je zamerané komplexne na gramatickú, štylistickú, lexikálnu, ako aj na ortoepickú stránku prejavu.

Šéfdramaturgovia, šéfeditori a editori v rámci pravidelných odposluchov venujú pozornosť jazykovému prejavu, poskytujú spätnú väzbu na individuálnej úrovni. Pravidelne na poradách je venovaný priestor na analýzy a diskusiu v rámci tímu. Redaktorom a moderátorom sú k dispozícii lektorky, ktoré sa venujú interpretačnej a obsahovej úrovni.

RTVS vytvára najlepšie pracovné podmienky

Pracovné podmienky, vrátane odmeňovania a riadenia organizácie a kultúry spoločnosti, patria k najpodstatnejším faktorom, ktoré ovplyvňujú spokojnosť, motiváciu a angažovanosť zamestnancov a spolupracovníkov, preto:

- RTVS si váži svojich zamestnancov, vytvára im dôstojné a bezpečné pracovné podmienky odrážajúce ich prínos pre spoločnosť a ctí si sociálny zmier,

- RTVS vie poskytnúť flexibilné podmienky zamestnávania a kontrahovania spolupracovníkov, potrebnú stabilitu a work-life balance, stará sa o zdravie zamestnancov a ich adekvátnu regeneráciu,

- RTVS pozná potreby a motivátory jednotlivých skupín zamestnancov. Rieši výrazné rozdiely v prístupoch, očakávaniach a požiadavkách rôznych generácií na pracoviskách a podmienok externých spolupracovníkov a interných zamestnancov,

- RTVS odmeňuje na úrovni trhu, využíva formy odmeňovania, ktoré odrážajú prínos a motivujú k vyššej výkonnosti, - RTVS má nástroje, ktoré smerujú k spokojnosti, motivácii a angažovanosti zamestnancov a efektívne ich využíva, - RTVS má optimalizovaný procesný model a organizáciu práce a vyžaduje zvyšovanie výkonnosti, produktivity,

aktívne formuje angažovanosť zamestnancov,

- RTVS má systém internej komunikácie. Zamestnanci sú informovaní o budúcom smerovaní, majú možnosť sa vyjadriť a formovať ciele.

(28)
(29)

9. Technológia a infraštruktúra 2022

Technológia RTVS – slovenský mediálny inovátor

Stav technológií a infraštruktúry RTVS v roku 2022 plne zodpovedá kvalite a postaveniu inštitúcie, akou RTVS bezpochyby je. Technológie vytvárajú absolútne zázemie pre tvorbu i vysielanie audiovizuálnych diel. Nasadené technológie tvoria komplexný celok a sú v súlade s televíznymi i rozhlasovými štandardmi vo svete.

Okrem overených a súčasných technológií RTVS dlhodobo spolupracuje s trendsettermi v oblasti vývoja nových technológií, testuje a prináša technologické novinky, ktoré sú reálnym prínosom pre našich divákov a poslucháčov. Prínosnou je najmä aktívna spolupráca s technickými univerzitami, ktoré v RTVS nachádzajú partnera pre svoje vývojové projekty v oblasti audiovizuálnej techniky.

Vďaka systematickej obnove infraštruktúry a zázemia budov, majú pracovníci v RTVS plnohodnotné pracovné podmienky, ktoré stimulujú ich pracovné nasadenie.

Technológie

Všetky použité technológie v roku 2022 vychádzajú z dodržaného plánu koncepčného rozvoja RTVS. Do rozhlasovej i televíznej časti RTVS sme v posledných rokoch investovali vždy s jasným cieľom a pripravenou koncepciou. Všetky technologické časti tak na seba nadväzujú a vytvárajú podmienky pre vysoko efektívnu produktivitu výrobných zložiek. V roku 2022 sledujeme najnovšie technologické trendy, kde sa ukazuje ako vysoko efektívne umiestniť časť technológií do tzv. cloudu. Významne sme tak znížili prevádzkové náklady najmä čo sa týka spotreby elektrickej energie a nákladov na HW údržbu zariadení.

Technológia v rozhlase i televízii je už z veľkej časti postavená čisto na IP technológiách a štandardnej IT serverovej a sieťovej infraštruktúre. V správe týchto zariadení sledujeme trend ústupu od tradičných televíznych a rozhlasových prístupov, veľmi nám preto pomáha fungujúca akadémia vzdelávania, kde intenzívne spolupracujeme s viacerými technickými univerzitami.

V roku 2022 disponuje RTVS dostatočnými výrobnými a postprodukčnými kapacitami. Podarilo sa tak významne znížiť objem prenájmov technológií a preto dokáže vyrábať audiovizuálny obsah s nižšími výrobnými nákladmi.

Vysielanie a distribúcia

Rozhlasové i televízne vysielanie je plnohodnotne digitalizované a prináša programovú a technickú kvalitu do širokej siete prijímacích zariadení.

• Televízia vysiela všetky svoje televízne programové služby v terestriálnom štandarde DVB-T2, vo formáte HD resp. ultraHD. Prostredníctvom satelitného vysielania a šírenia v káblových a IPTV sieťach dosahujú verejnoprávne programové služby 100% penetráciu v zmysle dostupnosti TV signálu.

• Vďaka legislatíve majú všetky programové služby štatút tzv. must-carry, a tak sú všetky programové služby zaradené v základných programových balíkov u každého operátora, ktorý šíri programové služby RTVS.

• V roku 2022 sú verejnoprávne programové služby jediné v SR, ktoré sú šírené v režime FTA (Free-To-Air) a tak poskytované bezodplatne v zmysle príjmu signálu

• RTVS si plní úlohu vyplývajúcu z hodnôt verejnoprávnosti a je lídrom v oblasti zavádzania pravidelného celoplošného digitálneho rozhlasového vysielania v štandarde T-DAB+, v ktorom vysiela všetky svoje rozhlasové

(30)

• Vysporiadaním autorských a vysielacích práv umožňujeme sledovanie širokého programového portfólia i v zahraničí

Poskytujeme služby pre znevýhodnené časti obyvateľstva v zmysle zákona o retransmisii – nad rámec tohto zákona poskytujeme vysoký objem skrytých titulkov pre nepočujúcich a významne sme zvýšili podiel audio komentárov pre nevidiacich

• Zahraničným Slovákom a slovenským menšinám v zahraničí je venovaný samostatný vysielací okruh, ktorý obsahuje najmä informácie spravodajského a kultúrneho charakteru. Toto vysielanie je dostupné prostredníctvom satelitnej technológie nielen v Európe, ale aj v Severnej a Južnej Amerike, v Austrálii a Ázii.

Infraštruktúra

V RTVS prebiehala v posledných rokoch konsolidácia a optimalizácie využívania jednotlivých sídiel a budov. Všetky budovy v rámci infraštruktúry RTVS spĺňajú prísne energetické normy v zmysle úspory energií.

Systematickými investíciami do infraštruktúry a strategickými rozhodnutiami sme zabezpečili:

• Vybudovanie jednotného spravodajského komplexu v Mlynskej doline a vytvorenie podmienok pre prácu jednotnej spravodajskej redakcie

• Energetickú redundanciu v zmysle napájania a chladenia všetkých strategických výrobných a vysielacích technológií

• Pracoviská spĺňajú všetky podmienky, ktoré definujú pracovisko s bezbariérovým prístupom

• Všetky lokality RTVS sú prepojené vlastnou infraštruktúrou, ktorá významne znížila prevádzkové náklady spojené s telekomunikačnými službami.

• Vlastná vysokorýchlostná infraštruktúra umožňuje flexibilne zdieľať výrobné kapacity medzi jednotlivými lokalitami RTVS

(31)
(32)

10. Ekonomika a hospodárenie 2022

RTVS – Hospodárenie s efektom

RTVS si plní svoje ekonomické úlohy – to znamená nie generovať zisk, ale hospodáriť vyrovnane a nevytvárať straty. V roku 2022 už je vyriešené financovanie RTVS systémovo a koncepčne. Financovanie vychádza z toho, že RTVS je lídrom a trendsetterom na mediálnom trhu.

Lepšie výsledky hospodárenia sú priamo agregované do ambicióznych projektov pri výrobe a vysielaní programu. Túto úlohu by RTVS bez adekvátnych finančných prostriedkov nemohla zastávať.

V roku 2022 je už funkčná automatická výmena dát s jednotlivými štátnymi inštitúciami v tom zmysle, že platca úhrad za služby verejnosti je oslobodený od byrokracie dokazovania jednotlivých úľav. Tým sa zrýchlil proces nielen komunikácie, ale aj samotnej platby.

V 2022 je dokončený aj automatizovaný systém kontrolingu a výkazníctva, čo prinesie urýchlenie administratívnych procesov a uľahčí a zrýchli rozhodovacie procesy v rámci RTVS.

V priebehu rokov 2017-2022 RTVS začala spolupracovať so všetkými registrami, ktoré sú napojené na výber úhrad za služby verejnosti –- integrácia s metainformačným systémom štátnej správy (register odberateľov elektriny od dodávateľov elektriny, register fyzických osôb prevádzkovaný Ministerstvom vnútra, register poberateľov dôchodkových dávok Sociálnej poisťovne, register ťažko zdravotne postihnutých osôb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, register poberateľov dávky v hmotnej núdzi alebo osôb spoločne posudzovaných s poberateľom dávky v hmotnej núdzi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR).

Cieľom RTVS, ako vyberateľa úhrady naďalej zostáva v najbližších rokoch získavanie nových platiteľov prostredníctvom úspešných akvizičných akcií, ktorí si nesplnili svoju povinnosť prihlásiť sa na platenie úhrady a zároveň vymáhať evidované nedoplatky zasielaním výziev a predžalobných výziev a následne aj súdnym vymáhaním.

Z pohľadu financovania RTVS boli pred účinnosťou mandátu generálneho riaditeľa RTVS v roku 2017 možné tri nasledovné alternatívy financovania RTVS:

Alternatíva 1

Úhrady za služby verejnosti (koncesie) + Zmluva so štátom (ZsŠ) + vlastné príjmy - Koncesie vo výške 7 EUR s valorizáciou každé dva roky

- Zmluva so štátom na formáty vo verejnom záujme vo výške min. 26 mil. EUR ročne - Vlastné príjmy v úrovni 10 až 20 mil. EUR ročne

(33)

Alternatíva 2

Priame financovanie zo štátneho rozpočtu

- Percento z HDP s valorizáciou každý rok podľa skutočnosti predchádzajúceho roka - Toto predstavuje cca 0,225% HDP

- Nepočíta sa so zvýšenou reklamou – percentá povolenej reklamy zostávajú zachované

Alternatíva 3

Zvýšenie objemu povolenej reklamy a liberalizácia komerčných aktivít média - Možná kombinácia s oboma predchádzajúcimi alternatívami

Alternatíva 3 nebola realizovaná – je v príkrom rozpore s princípmi fungovania média verejnej služby.

Preferovaný model je financovanie RTVS prostredníctvom výberu úhrad za služby verejnosti – tj. Alternatíva č. 1.

Z hľadiska finančného manažmentu (ale prirodzene nie z pohľadu programového konceptu a nezávislosti) je jedno aký model zabezpečenia príjmov RTVS bude mať, je však nutné, aby model financovania bol stabilný. Len dlhodobo stabilné a systémové financovanie zabezpečí plnenie základných, ale aj aj rozvojových úloh RTVS do budúcnosti.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov je však nutné v každom z nasledujúcich rokov dosiahnuť príjmy minimálne vo výške uvedenej v tejto tabuľke:

v mil. EUR 2018 2019 2020 2021 2022

Príjmy RTVS spolu 152 157 172 177 191

▪ Daňové príjmy 115 117 130 133 145

▪ Nedaňové príjmy - reklama, nájmy,

kapitálové príjmy 10 13 15 17 19

▪ Granty a transfery

(Zmluva so štátom) 26 26 26 26 26

▪ Zostatok z min. roku 1 1 1 1 1

Výdavky RTVS spolu 151 156 171 176 190

▪ Bežné výdavky, z toho: 142 147 161 166 179

mzdy, odvody a ostatné soc. náklady 35 36 40 41 44 výrobné náklady 50 51 56 58 63 vysielače 23 24 26 27 29 režijné náklady 34 36 39 40 43

▪ Kapitálové výdavky 9 9 10 10 11

*V tabuľke sa počíta so základnou výškou úhrady za služby verejnosti vo výške 7,00 EUR s dvojročnou valorizáciou

Imagem

Referências

temas relacionados :