Spartak majster. Viem, ako dlho nebol. Kto bude kráľ strelcov. futbalovej ligy? Piatok ročník číslo 120 cena 0,60

28 

Texto

(1)

Zmenami

Zmenami

ku glóbusu

ku glóbusu

Viem, ako dlho nebol

Spartak majster

Piatok

26. 5. 2017

71. ročník • číslo 120 cena 0,60

App Store pre iPad a iPhone / Google Play pre Android

Tridsaťštyriročný

Nestor el Maestro, nový

tréner trnavských futbalistov,

má naštudovanú históriu

Spartaka. Vie, že posledný

titul získal pred 44 rokmi...

FOTO DIANA POČUCHOVÁ

Veronika Velez-Zuzulová urobila pred poslednou sezónou svojej kariéry výrazné zmeny. Jazdiť bude na novej značke lyží, vymenila kondičných

trénerov a do prípravy zaradila aj skialpinizmus. Všetko pre to, aby sa na konci zimy tešila zo zisku malého glóbusu za celkové prvenstvo

v slalome Svetového pohára.

FOTO FACEBOOK (vvz)

Kto bude kráľ strelcov

futbalovej ligy?

FILIP SEYDOUBA

HLOHOVSKÝ

SOUMAH?

alebo

Strana 8

Strana 4

Strana 10

19

GÓLOV

18

GÓLOV

(2)

Pred niekoľkými dňami šokovala ve-rejnosť správa, že 34-ročný český futba-lista David Bystroň, rodák z Levoče, spáchal samovraždu obesením. Maj-strovské úspechy dosiahol s Baníkom Ostrava, Levski Sofia, ale najmä s Vik-toriou Plzeň, s ktorou účinkoval aj v Lige šampiónov. Na vrchole slávy a dobrého finančného zabezpečenia však mal v roku 2011 pozitívny dopin-gový test na metamfetamín (pervitín), čo predznamenalo strmý pád jeho osl-nivej kariéry. Po dvojročnej vynútenej pauze mu reštart v Sigme Olomouc ne-gatívne prerušilo opakované zranenie kolena a naposledy pôsobil „zabudnu-tý“ vo švajčiarskej piatej lige v klube US Schluein Ilanz. Podľa dostupných informácií a jeho listu na rozlúčku údajnou príčinou spáchania tohto

skut-ku boli hráčove dlhodobé rodinné a fi-nančné problémy.

Futbalistova duša má viac rozmerov. Divák má šancu vidieť iba niekoľko z nich – zvyčajne keď sa hráč vezie na vlnách úspechu. Finančná márnotrat-nosť po niekedy stonásobnom navýšení príjmov, sklony k narcizmu a škandá-lom so životosprávou aj zvláštny osob-ný život často vďaka nekompromisosob-ným žurnalistom plnia titulné stránky bul-váru. Zvyšok však pozná len blízka ro-dina a hráč sám. Tlak našej doby je ne-milosrdný, abstinenčný syndróm po vy-sadení futbalovej drogy horší ako čo-koľvek iné. A najmä chronicky úporný. Postupný, no najmä náhly pád vytr-valo zožiera obzvlášť tých, ktorí ne-majú „plán B“, nasledujúci rozličnú, viac či menej úspešnú kariéru a

nepo-čítajú s tým, že sa raz dostanú z roz-merne prepychovej vily do útleho ho-lobytu, prídu takmer o všetko. V prie-behu slávnych mesiacov alebo rokov je tu množstvo „kamarátov“, ktorí sa, ak to on pripustí, okolo futbalistu roja ako osy na zrelej hruške. To však raz skončí

a keď sa neráta s druhým dielom živo-ta, strácajú sa doterajšie benefity. Z „milovanej“ partnerky sa stane útoč-ne chamtivá „beštia“ (doposiaľ to bolo „len“ z lásky), deti sa odcudzia, rúca sa rodina, kamaráti neberú telefóny, zá-chvatovité pokusy o udržanie pred-chádzajúceho štandardu sa utopia v dl-žobách a bezohľadné exekúcie dajú za všetkým tri bodky... Ako vzdorovať na-stupujúcej prázdnote? Na druhom sve-te o tom už môžu len debatovať futba-listi ako Rajtoral, Špilár, Lancz, Enke, Speed, Gallacher, či Davies.

Ako vyjsť z ružových bublín? Ťažko dávať absolútne recepty na zvládnutie neočakávaného, ale nejaké preventív-ne východiská sú predsa len k dispozí-cii. O vákuu po úspešnej dráhe sa musí predovšetkým rozprávať a pokúsiť sa

mu rozumieť. Sú tu agenti a manažéri hráčov, ktorí s nimi diskutujú ich vízie, zaujímajú sa o aktuálne aj ďalšie vzde-lávanie svojich zverencov, o to, čo hod-lajú robiť či nerobiť po ukončení hráč-skej kariéry. Snažia sa im pomôcť v osobnom živote, nachádzajú pre nich psychológov a pedagógov, eliminujú následky z nie príliš radostného det-stva, požiadavky širokej blízkej aj vzdia-lenej rodiny. Tiež kluby by mohli pre-mýšľať o sociálnych programoch pre hráčov, ktorí u nich končia a sú doko-nale „vyžmýkaní“. Nájsť im „učiteľov života“ – toho aktuálneho, ale aj toho „života po živote“. Prioritne to však musia chcieť hráči sami...

Autor je primár Kliniky telovýchovného lekárstva

Univerzit-nej nemocnice v Bratisllave.

2

NÁZORY

piatok 26. 5. 2017

Tlak našej doby

je nemilosrdný,

abstinenčný syndróm

po vysadení

futbalo-vej drogy horší ako

čokoľvek iné.

Hoď do mňa kameňom, ak si bez viny. Skúmanie koreňov slo-venských hokejových neprávostí prerastá až ku koreňom biblie. Náš hokejový národ by sa predsa len nemal vešať od zúfalstva, aj keď zmarené ilúzie po šampioná-toch pribúdajú. Stále ide iba o ho-kej. Ten nepatrí medzi životne dôležité činnosti, ale len do

čeľa-de športov. Disportare, čo znamená rozptyľovať sa. Ľahko sa hovorí, ale keď si predstavíte, ako rád by si našinec konečne zaspieval hymnu po víťaznom zápase, ide všetkým puknúť srdce.

Čo sa v hokeji stalo? Bez viny nebýva nik. Ani nie je. Tréner Zdeno Cíger druhý rok za sebou nezvládol úlohu reprezentačného kouča optimálne. Na šam-pionátoch síce nemal žiadne veľké tímy, ale nevytla-čil z nich to najlepšie. Hokejová ikona, na striedačke svojho Slovana aj úspešný tréner, vyrastal ako mimo-riadne talentovaný mladý muž v obdive, zvykol si na motorkársku nezávislosť, nezriedka aj zanovitú ,ješit-nosť‘. Zdeno je rovný chlap, nerád sa ohýňa proti svojim zvyklostiam. Bol a ostane líder, hokejový ná-rod ho neprestane zbožňovať. Cíger však na sebe po-dľa zarytých odporcov starého vedenia nesie škvrnu. Za to, že prijal ponuku Igora Nemečka, ktorý bol vtedy prezident zväzu, a zachránil mu tým kožu v ča-se, keď sa proti nemu stupňovala vlna odporu, ktorá ho zmietla o rok neskôr. Nie navždy, Nemeček si v ti-chosti podľa plánu počká na funkciu šéfa organizač-ného výboru MS 2019 na Slovensku.

Cíger prežil hektický rok po vyhlásení hráčskeho štrajku, ktorý sa síce formálne zažehnal, ale vyťaho-vanie sabotáže v druhom roku vo funkcii mu skôr uškodilo. Nemalo reálny základ, vyznelo alibisticky.

Spor s Kohútom ukončil Cíger odmietavým tó-nom, neprijal ani jeho pokus o ospravedlnenie sa za jeden z jeho diplomatických kiksov. Mladý prezi-dent za rok vo funkcii získal jediný akceptovateľný tromf – pozitívny príbeh reprezentačnej osemnástky na majstrovstvách sveta v Poprade. Doslova spáso-nosný, inšpiratívny poklad. Ďalšie Kohútove rozvo-jové programy si možno hokej a ľudia okolo všimnú až po rokoch, on však potrebuje okamžitú infúziu menom Miroslav Šatan. Ak ho nezíska do funkcie generálneho manažéra do mesiaca, bude mu ťažko.

VOJTECH JURKOVIČ

Útrapy z hokeja

KRESBA FEDOR VICO

V čase, keď sa zdalo, že verejná debata o stave slovenského hokeja v tieni vystúpe-nia na majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku už nemôže klesnúť oveľa hlb-šie (ale stále sa pritom aspoň formálne dr-žala nepísaných pravidiel neútočenia pod pás), objavil sa rozsiahly internetový prís-pevok partnerky reprezentačného trénera. Tento príspevok by sa dal vnímať rôzne. V niektorých kolektívoch ako svojím spôsobom sympatické emocionálne (a do-konca opakované) vzopätie ženy, ktorá pevne stojí za svojím mužom. Štýlovo je

síce vhodný viac do telenovely alebo na babskú jazdu po treťom mojite, ale slo-venský internet zažil aj horšie veci. Istým problémom by už mohlo byť, že príspe-vok je informačne ďaleko za hranicou to-ho, čo sa má vyjadrovať verejne, je plný vecí zo súkromia, možno aj pravdivých, ale rozhodne ťažko overiteľných. Plus je tam aj niekoľko urážlivých invektív, ktoré pravdepodobne zanechajú medzi zainte-resovanými trpkú pachuť. Ešteže tá tak-zvaná pravda to má akože celé ospravedl-ňovať. Tou najväčšou bizarnosťou je však

vyhlásenie trénera Cígera (akokoľvek sa môže cítiť v niektorých veciach právom dotknutý), že ju v obsahu príspevku plne podporuje. Áno, nech im to len poriadne natrie. Ona podporuje mňa, ja ju, čo môže byť krajšie?

V týchto dňoch sa zdá, že všetci tuho rozmýšľajú a nikto vlastne nevie sformu-lovať, čo slovenský hokej potrebuje. A ako

vidíme, najlepšie recepty v takýchto zdan-livo bezvýchodiskových situáciách vždy ponúkne sám život. Nech teda ženy zabo-jujú za chlapov. Nech si povymieňajú na-najvýš presné poznatky odpočuté od svo-jich milovaných manželov, ktorí im pri od-chode do práce alebo pri chystaní obeda nepochybne vždy vyložili situáciu úplne objektívne. Nech svoje spomienky a po-znatky zverejní pani Kohútová, aj pani Švehlová, veď aj ony doma kadečo zachy-tili. Nech si sadnú niekde do štúdia ko-merčnej televízie a povedia si, ako to len

baby vedia, kto čo komu povedal alebo spravil. Heslo znie: Síce sa do hokeja nero-zumieme a aj sa k tomu priznávame, ale máme (svoju) pravdu a hlavne nebojíme sa to povedať na plné gule (keď už ich ne-majú muži). Manželia nech nám len vy-jadria podporu a počkajú si pri obrazovke na výsledok diskusie. Slovenský hokej do-stane novú víziu, možno aj inšpirujeme svet.

P.S.: Po strede je jasné, že by to rozhod-ne mal moderovať Kovačič z Markízy. Ta-ký hlboTa-ký ponor do problematiky v kon-traste s tak ostrým prejavom sa len tak nevidí a hodil by sa k prípadným aktér-kam viac ako k tým suchárom minule.

Zúfalé (hokejové) manželky – už čoskoro vo vašom TV

Odvrátená tvár futbalistovej duše

PRIAMA REČ

PAVLA MALOVIČA

SPORY

(t)

Mariana

Zimu

Po smrti slovenského horolezca Vladimíra Štrbu na Mount Evereste sa rozprúdili na sociálnych sieťach diskusie, ktoré – ako to už zvykne na tom-to „poli“ byť – zachádzajú od extrému k extrému.

Uznávam odborníkov, ktorí sú autoritami nie-len vďaka svojim výkonom, ale aj názorom, získa-ným v často v hraničných situáciách. Zoltána Demjána či Jarýka Stejskala som spoznal už v osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď tvorili históriu výškového horolezectva. Demján povedal pred rokom svoj názor na plány Vladimíra Štrbu a Zoltána Pála diplomaticky, ale jednoznač-ne, Stejskal sa vyjadril ešte jasnejšie. Keď to niekto neberie do úvahy, alebo zľahčuje, nemá dosť súd-nosti.

Štrbu som osobne poznal od februára 1998. Po

výstupe na Čo Oju v máji 1997 – vtedy bol jediný raz vo výške nad 8000 metrov – túžil ešte po aspoň jednom „veľkom vrchole“. Skúšal to na iných ho-rách, ale v podvedomí sa mu najviac páčila legen-dárna Hard Way na Mt. Evereste. A myšlienka na túto cestu ho uplynulých deväť rokov opantávala stále viac. Myslím si, že táto utkvelá predstava po-stupne prevládla nad reálnym odhadom jeho síl a schopností. Svoj sen propagoval tak presvedčivo, že zaujal veľa ľudí. Väčšina z nich má ako spo-mienku magnetky, pohľadnice, nášivky, tričká či iné veci s logom výpravy i pocit, že aspoň takto boli pri tom.

Po neúspechu spred roka, keď Štrba a Pál zišli z Hard Way z výšky 7250 m, si prvý z nich musel uvedomiť, že bez „parťáka“ tam už nemá žiadnu

šancu prežiť. Rozhodol sa preto aspoň pre klasickú cestu, avšak na Everest sa už veľa rokov ne-chodí ako na Čo Oju. Na ňu vy-stupoval vlastným tempom po takmer prázdnej trase. Everest je na „klasike“ z Nepálu úplne

o niečom inom. Davy klientov a sprievodcov, dlhé čakanie, sily odchádzajú, aj keď človek nenapre-duje. Podľahol „vrcholovej príťažlivosti“ a keď sa konečne obrátil späť, bolo už príliš neskoro.

Nie je dobré žiť vo svojom súkromnom vysne-nom, nereálnom svete. Čím sú potom podmienky pre nedostatočne pripraveného človeka extrém-nejšie, tým býva náraz na realitu tvrdší. V Štrbo-vom prípade, žiaľ, osudný. PETER DODEK

(3)

Tréner Manchestru United Jose Mourinho je známy stratég. Už v minulosti sa netajil tým, že najdôle-žitejší je preňho výsledok. Až po-tom nasleduje cesta, akou k nemu dokráčate. Portugalský kouč sa ne-bál kritiky a neraz „zaparkoval au-tobus“ vo vlastnej šestnástke. Jeho zverenci hrali vyložene obranným štýlom, sústredili sa na jeden či dva brejky a keď ich využili, znovu sa zatvorili na vlastnej polovici ihris-ka.

Podobnú stratégiu s prísnym do-držaním taktiky Mourinho naordi-noval hráčom aj pred stredajším fi-nále Európskej ligy. Z pohľadu stra-tégie urobil správny krok. Jedným dychom však dodajme, že výkon mužstva z Old Traffordu na pohľad vôbec nebol pekný. Fanúšikom, a najmä tým nestranným, sa viac mu-sel pozdávať futbal v podaní hráčov Ajaxu Amsterdam. Tí sa síce snažili

tvoriť, lenže umreli na krásu. „Presne sme vedeli, čo musíme urobiť, aby sme vyhrali,“ priznal po finále Jose Mourinho. Päťdesiatšty-riročný rodák zo Setubalu sa stal iba tretím trénerom v histórii, ktorý vyhral niektorý z európskych pohá-rov s tromi rôznymi mužstvami. Pred ním to dokázali len Rafael Be-nitez a Udo Lattek. „Special one“ Mourinho triumfoval v Lige maj-strov s FC Porto a FC Chelsea. Na konte má aj celkové prvenstvo

s Porťanmi v Pohári UEFA. Vďaka najnovšiemu

úspe-chu sa Manchester United kva-lifikoval priamo do skupinovej fázy budúcosezónnej edície Li-gy majstrov. A to bol cieľ klubu. „Vo futbale je množstvo bás-nikov, ale keď sa pozriete do histórie, tí toho veľa ne-vyhrali,“ doplnil Jose Mou-rinho. Za básnikov pova-žuje Arsena Wengera či Jürgena Kloppa.

Na margo Portugalca ešte jeden zaujímavý fakt. Po ukončení tré-nerskej kariéry Sira

Ale-xa Fergusona získal Manchester

United pod vedením Davida Moye-sa a LouiMoye-sa van Gaala za tri roky iba dve trofeje. Pod Moyesom ang-lický Superpohár a pod Van Gaa-lom Anglický pohár. Jose Mourin-ho za necelý rok, presnejšie počas svojej premiérovej sezóny na lavič-ke Unitedu, doviedol klub k trom rôznym trofejam. Po Ligovom po-hári a národnom Superpopo-hári

zís-kal s Manchestrom prvenstvo v EL. „Sezónu môžeme označiťť za úspešnú, keďže sme ju zakončili víťazstvom v dôležitom súboji. Vo finále EL sme mali proti sebe silného súpera. No zápas sme zvládli ako veľký klub. Hrali sme rozumne a zaslúžene sme zvíťazili,“ vyhlásil Ander Herrera. Špa-nielskeho stredopoliara zvolili za najlepšieho hráča stretnutia. (lon)

5

anglických účastníkov bude

mať Liga majstrov 2017/18, v skupinovej fáze sa pred-stavia Chelsea, Totttenham, oba manchesterské kluby a v play-off si zahrá Liverpool.

3

FUTBAL

●GÓLY: 18. Pogba, 48. Mchitarjan.

●AJAX: Onana – Veltman, D. Sanchez, De Ligt, Riedewald (82. F. De Jong) – Klaassen, Schöne (70. Van de Beek), Ziyech – B. Traore, Dolberg (62. Neres), Younes. Tréner P. Bosz.

●MANCHESTER: Romero – Valencia, Smalling, Blind, Darmian – Ander Herrera – Mata (90. Roo-ney), Fellaini, Pogba, Mchitarjan (74. Lingard) – Rashford (84. Martial). Tréner J. Mourinho.

●ROZHODOVAL: Skomina (Slovinsko) – 46 961 divákov.

FAKTY ZO ZÁPASU

Š-1/10

PO STREDAJŠOM FINÁLE EURÓPSKEJ LIGY AJAX AMSTERDAM – MANCHESTER UNITED (0:2)

Víťazstvo

taktiky

nad živelnosťou

Manchester United získal do klubovej vitríny

poslednú trofej, ktorá mu chýbala. V

stre-dajšom finále Európskej ligy zdolal Ajax Amsterdam 2:0. „Červení

diabli“ po triumfoch v Lige majstrov a Pohári víťazov pohárov teda

majú celkové prvenstvo aj z tretej európskej pohárovej súťaže.

Vo švédskom Štokholme však nepredviedli pohľadný futbal.

Jose Mourinho bol vo finále

európskeho pohára štvrtýkrát,

vo všetkých štyroch

bol úspešný.

FOTO SITA/AP

Ajax sa ako tradičná značka predstavil vo finále niektorého z európskych pohárov po 21 rokoch. V stredajšom štokholmskom sú-boji proti Manchestru United mu zápas ne-vyšiel podľa predstáv. Kouč holandského mužstva Peter Bosz môže byť napriek tomu hrdý na svojich zverencov, ale aj sám na se-ba. Dostať sa s takým mladým kádrom až do finále a v ňom proti neporovnateľne skúsenejším hráčom súpera postaviť omladinu, to si zaslúži pochvalu. Z prag-matického pohľadu však Amsterdam-čania môžu ľutovať, pretože po finále majú prázdne ruky a z trofeje sa te-šili „červení diabli“. „Nehrali sme dobre, nedostali sme sa k náš-mu tradičnénáš-mu štýlu. Uká-zalo sa, že súpper je fyzic-ky lepší a má viac skúseností,“ po-menoval

hlavné príčiny prehry 53-ročný Peter Bosz. Ten sedí na lavičke Ajaxu od minulého leta, mužstvo priviedol k druhému miestu v ho-landskej lige a do finále EL. Už na budúci rok však budú jeho zverenci skúsenejší práve o dôležité medzinárodné zápasy, aké odohra-li proti Manchestru United či v semifinále s Lyonom alebo vo štvrťfinále proti Schalke 04. „Síce sme vo finále prehrali a sme z toho smutní, vv konečnom dôsledku však môžeme mať hlavy hore. V Európskej lige sme absol-vovali dobrú sezónu. Našiim fanúšikom sme dali množstvo dôvodov na radosť. Ešte dlho môžeme čerpať z týchto skúseností. V tímee máme množstvo talentovaných hráčov. Ve-rím, že ich udržíme u nás,“ doplnil Peter Bosz. Z jeho zverencov je v popredných eu-rópskych kluboch záujem o stopéra Davinso-na Sancheza, brankára Andreho ODavinso-nanu, krí-delníka Hakima Ziyecha či Dána Kaspera Dolberga. Ak aspoň polovica zostane v Aja-xe, klub sa v Európe opäť dostane

ďaleko. (lon)

Budúcnosť

patrí Ajaxu

Tréner Ajaxu Amsterdam Peter Bosz sa tradične nebál dať priestor mladým

hrá-čom. V jeho základnej zostave bol jediný tridsiatnik. Po odchode Lasseho Schöneho

z ihriska vekový priemer Amsterdamčanov na trávniku klesol na 21,4 roka. Ak si

holandský klub udrží kľúčových hráčov, nemusí sa báť o svoju európsku budúcnosť.

Davinson Sanchez

z Ajaxu (vľavo) neodohral

dobrý zápas.

(4)

●Ako hodnotíte z vášho indi-viduálneho pohľadu už takmer skončenú sezónu a váš doterajší gólový násttrel?

„Veľmi pozitívne. Je to moja najlepšia sezóna v kariére, dal som naozaj veľa gólov. Čo ma však teší sú aj asistencie, ktorý-mi som pripravil zásahy pre spo-luhráčov. Za všetko vďačím tvr-dej drine na každom tréningu a, samozrejme, skvelej tímovej ro-bote na ihrisku. Celé mužstvo pracuje výborne, darí sa nám v ofenzíve, z čoho som ťažil aj ja osobne.“

●Ste optimisticky naladený v súvislosti so záverečným dielom boja o najlepšieho ligového strel-ca?

„Stále som hovoril, že sa sna-žím nevnímať to, a platí to aj pred posledným zápasom. Prio-rity nemám postavené na tom, že musím vyhrať toto indivi-duálne ocenenie. Mojím cie-ľom je rozlúčiť sa so sezó-nou a našimi fanúšikmi víťazstvom.“

●Budete sa po poslednom dueli hneď zaujímať o to, koľko gólov dal váš priamy konkurent?

„Určite sa na to po závereč-nom hvizde opý-tam. Počas duelu však rozhodne ne-budem nič zisťovať. Chcem byť stoper-centne koncentrovaný

na zápas a na naplnenie nášho cieľa, ktorým je výhra. Ak k to-mu prispejem gólom či asisten-ciou, bude to pekné.“

●Pre každého futbalistu sú dôležitejšie tímové úspechy, ale teraz, keď už je jasná pozícia vášho tímuu, je pre vás dôležité, aby ste sezónu korunovali indi-viduálnym ocenením?

„Bolo by pekné byť v zozna-me hráčov, ktorí sa stali najlep-šími strelcami ligy. Možno už nebudem mať takúto sezónu, takže by bolo fajn využiť núka-júcu sa príležitosť. Za posled-ných desať rokov dal viac ako 20 gólov v jednej sezóne len Fi-lip Šebo a ja som si práve túto métu stanovil pred jarou ako cieľ. Verím, že sa mi podarí ho naplniť, ale možno dá medzitým Soumah na Pasienkoch hetrik a

pred-behne ma. Ak to tak bude, svet sa určite nezrúti.“

●Ani jeden z vás nie je typic-ký zakončovateľ, hrotový útoč-ník. Ako si vysvetľujete, že práve vy ddvaja bojujete o najlepšieho strelca?

„Ťažko povedať. V Žiline hrá-me kolektívny futbal, celé muž-stvo dalo veľa gólov. V každom dueli ide mnoho centrov do šestnástky, potom sa aj ja dostá-vam do šancí. Plus mi vyšlo nie-koľko priamych kopov. Takže je to asi kombinácia viacerých fak-torov.“

●Akými slovami by ste cha-rakterizovali vášho súpera?

„Seydouba je vynikajúci fut-balista. Jeden z najlepších drib-lérov, s akým som hral. Myslím si, že svojou kvalitou už prerás-tol slovenskú ligu a prajem mu, aby sa v kariére presa-dil aj mimo Sloven-ska.“

●Čo by ste svojmu protivníkovi odkázali pred sobotňajším

záve-rečným kolom? „Veľa šťastia, nech sa

mu darí. Želám si, aby aj on skóroval a prekonal 20-gó-lovú hranicu. Sku-točne mu to pra-jem. Ja chcem zos-tať skromný a po-korný, navyše ne-mám príliš rád ,heco-vačky‘ pred zápasom. Až v ňom sa ukáže, ako to napokon ,vypáli.“

●Ako hodnotíte z vášho indivi-duálneho pohľadu už takmer skon-čenú sezónu a váš doterajší gólový náástrel?

„U mňa všetko vychádza z dobrej koncentrácie. Je dôležité sústrediť sa na konkrétny cieľ, na to, čo chce-te dosiahnuť. Keď som bol v Kuvaj-te, povedal som si, že sa po návrate do Slovana musím zlepšiť, aby som sa priblížil k vyspelej futbalovej Eu-rópe. Som presvedčený, že práve vďaka koncentrácii a práci sa mi podarilo dostať sa na úroveň, keď môžem hovoriť o najlepšej sezóne kariéry. Bez ohľadu na to, ako do-padne sobotňajší duel. Či dám dva góly, alebo neskórujem ani raz.“

●Ste optimisticky naladený v sú-vislosti so záverečným dielom boja o najlepšieho ligového strelca?

„Vždy sa snažím byť pozitívny. Hráme doma, čo je plus a motivá-cia navyše. Ja sa však môžem sú-strediť len na náš vlastný duel, ne-dokážem ovplyvniť, čo sa stane v inom zápase. Žilina hrá tiež doma, privíta nepríjemné-ho súpera, čo sa však sta-ne tam, ide mimo mňa.“

●Budete sa po poslednom dueli hneď zaujímať o to, koľko gólov dal váš priamy konkurent?

„Po posledných dueloch mi vždy niekto povedal, či Hlohovský skóroval alebo nie. Keď som po-tom prišiel domov, pozrel

som si výsledky aj góly. Pred po-sledným kolom som sa potešil, že som stále v reálnej hre o víťazstvo v tejto individuálnej súťaži. Predpo-kladám, že hneď po zápase s Mi-chalovcami mi spoluhráči povedia, ako na tom som.“

●Pre každého futbalistu sú dôle-žitejšie tímové úspechy, ale teraz, keď už je jasná pozícia tímu, jee pre vás dôležité, aby ste sezónu koru-novali individuálnym ocenením?

„Samozrejme. Každý chce okrem kolektívnych trofejí dosiahnuť nie-čo aj ako jednotlivec. Každý túži po tom, aby ho vyhlásili za najlepšie-ho hráča alebo aby sa stal najlep-ším strelcom. Takéto ocenenia vám pomôžu aj v budúcnosti, keď sa bu-dete chcieť posunúť v kariére.“

●Ani jeden z vás nie je typický zakončovateľ, hrotový útočník. Ako si vysvetľujete, že práve vy dva-jja

bojuje-te o najlepšieho strelca?

„Góly dokáže dávať každý, kto sa snaží a robí pre to maximum. Ja aj Filip sme hráči, ktorí sa neustále tlačia do šestnástky, preto dávame góly. Vieme sa dostať do šance a vieme ju aj úspešne zakončiť. Možno tam niekde je rozdiel medzi nami a ostatnými futbalistami.“

●Akými slovami by ste charak-terizovali vášho súpera?

„S Filipom sa poznám dlho. Hrá-val som s ním v Slovane, hráHrá-val som proti nemu. V tejto sezóne sa veľmi zlepšil. Je aktívny, stále si hľa-dá miesto, mužstvu pomáha nielen gólmi. Je z neho iná osobnosť, ako keď bol v Slovane. Želám mu, aby nestratil koncentráciu, pretože niektorým hráčom, ktorí sa dosta-nú takto vysoko, sa to stane.“

●Čo by ste svojmu protivníkovi odkázali pred sobotňajším

závereč-ným kolom?

„Ako kamarátovi mu želám veľa šťastia, ale zároveň mu chcem po-vedať: ,Filip, som stále za tebou. Naháňam ťa a ak zaváhaš, som pri-pravený to využiť. Ak sa ti podarí vyhrať korunu kráľa strel-cov, zablahoželám ti, ale nebudeš to mať jednoduché. Neurob chybu, le-bo ja ju využijem. Ak chceš byť prvý, musíš dať gól, lebo ja určite nejaký dám...“

Pripravil MIROSLAV ANTOL

4 FUTBAL

piatok 26. 5. 2017

Seydouba prerástol našu ligu

Filip, som stále za tebou

„Filip má za sebou výbor-nú sezónu, bez ohľadu na to, ako budeme hrať cez víkend. Nielen z pohľadu gólov, ale aj asistencií. Je dôležitá súčasť

náš-ho mužstva. Vie zobrať na seba zodpovednosť v kľúčových situáciách a premeniť šance, do ktorých sa dostane. Výho-da je jeho futbalovosť, teVýho-da technika, cit a správne prevede-nie činností vo finálnej fáze. Je správne nastavený mentálne, nepodľahne vývoju situácie. Je vytrvalý, aj keď mu prvý pol-čas nevyjde, počká si na šancu. Verím, že keď v sobotu zvládneme zápas ako mužstvo, bude mať aj on

príležitos-ti na gól. Rozhodne to nebude tak, že mu budeme pri-hrávať za každú cenu, ale všetci by sme mu dopriali

víťazstvo v súťaži o najlepšieho strelca,“ povedal

tréner Žiliny Adrián Guľa.

GUĽA

O HLOHOVSKOM

„Na krásnu métu 18 gólov ho dostala individuálna kvalita v kombinácii s podporou spoluhrá-čov. Soumah má za sebou najlepšiu sezónu, odkedy prišiel do Slovana.

V Hlohovskom má však veľkého rivala, ktorý hrá v dobrom mužstve. Žilinčania ukázali, že v tejto sezóne mali najlepší

ká-der i projekt, na ktorom pracovali niekoľko rokov. V takom tí-me, ktorý bol v tomto roku doslova ako mašina, sa dokážu vy-tiahnuť smerom hore aj jednotlivci. V tomto aspekte to mal Hlohovský jednoduchšie ako Soumah, keďže my sme

prak-ticky v každom zápase po mojom príchode improvizovali. Seydoubovi želám, aby v sobotu znovu skóroval a po-tom uvidíme, či to bude stačiť na titul kráľa strelcov,“

povedal tréner Slovana Ivan Vukomanovič.

VUKOMANOVIČ

O SOUMAHOVI

Obaja futbalisti sa veľmi dobre poznajú, a to nielen ako súperi. Od januára 2013 do leta 2014 boli spoluhráči v Slovane. Zaujímavé je, že pre oboch ide o strelecky suverénne najúspešnejšiu sezónu a ich doterajšie

maximum v najvyššej súťaži malo rovnakú hodnotu – 8 gólov. Dvadsaťosemročný Filip Hlohovský dosiahol túto métu v sezóne 2012/13 v Slovane, o tri roky mladší Seydouba Soumah v ročníku 2014/15 tiež na

Pasien-koch a v sezóne 2015/16 v kuvajtskom Al Qadsia. Pre úplnosť dodajme, že Žilina privíta v záverečnom kole Podbrezovú a belasí hostia doma Michalovce. Oba zápasy sa hrajú v sobotu 27. mája o 17.30 h.

FILIP HLOHOVSKÝ a SEYDOUBA SOUMAH, kto z nich získa korunu krá¾a strelcov v sezóne 2016/17?

FILIP HLOHOVSKÝ a SEYDOUBA SOUMAH, kto z nich získa korunu krá¾a strelcov v sezóne 2016/17?

TÉMA

O pozíciách MŠK Žilina aj Slovana Bratislava v lige je rozhodnuté

dávnejšie, ale jedna zaujímavá otázka ešte zostáva v súvislosti

s oboma klubmi nezodpovedaná: kto sa stane krá¾om

ligových strelcov? Bude to zástupca úradujúceho šampióna

Filip Hlohovský, ktorý má pred posledným kolom

na konte 19 gólov? Alebo hráè vicemajstra Seydouba Soumah,

ktorý doteraz zaznamenal 18 presných zásahov?

Slovensko-guinejský

dvojboj

Hlohovský:

Soumah:

Filip Hlohovský

FOTO SITA/MILO FABIAN

Seydouba Soumah

FOTO ŠPORT/ MILAN ILLÍK

(5)

5

FUTBAL

š-242/51 Slovenský reprezentant a kapi-tán talianskeho SSC Neapol Ma-rek Hamšík čoskoro oslávi desať-ročnicu pod Vezuvom, do kádra „partenopei“ pribudol v júni 2007. Dvadsaťdeväťročný stredo-poliar má v neapolskom drese v tomto ročníku na svojom konte 14 presných zásahov a 13 gólo-vých asistencií, v úspešnosti pri-hrávok dlhodobo patrí k najlep-ším hráčom na svete.

„Marek vlani predĺžil kontrakt do roku 2020. Neviem, čo sa sta-ne potom, Marek chce hrať mi-nimáálne do 34 alebo 35 rokov. Každý však vie, že jediný klub, na ktorom mu záleží, je Neapol,“ citoval web sport.ilmattino.it s odvolaním sa na Radio Crc Mar-tina Petráša zo spoločnosti CSM-Agency, ktorá Hamšíka zastupu-je.

Z historického pohľadu sa Hamšík vo svojom dlhoročnom pôsobisku blíži k streleckému piedestálu: odohral 450 zápasov a na konte má 112 gólov, teda len o tri menej než legendárny Ar-gentínčan Diego Maradona. „Sa-m

mozrejme, rekordy sú dôležité. Diego však dvakrát vyhral talian-sku ligu. To je teraz Marekovým cieľľom číslo jeden,“ dodal Mar-tin Petráš.

Mužstvo Maurizia Sarriho má pred sebou už iba nedeľňajší zá-verečný duel v aktuálnom roční-ku Serie A, predstaví sa na pôde Sampdorie Janov (18.00 h). SSC figuruje na 3. priečke s jednobo-dovým mankom na AS Rím. Ak Neapol skončí na druhom mies-te, začne v nasledujúcom roční-ku Ligy majstrov v sroční-kupinovej fá-ze; ak na tretej pozícii, čaká ho play-off o účasť v skupine. Rima-nia v nedeľu v súbežne hranom stretnutí doma privítajú tím FC Janov. V tomto dueli si posledný-krát oblečie dres AS Francesco Totti. Štyridsaťročný ofenzívny futbalista pôsobí v A-tíme tohto klubu od roku 1992.

(sita) Nadstavbová skupina o postup

sa blíži ku svojmu koncu. V stre-du bolo na programe 10. kolo, ktoré sa nezaobišlo aj bez niekoľ-kých prekvapení. Skalica totiž vyhrala v Bardejove a obe muž-stvá si tak vyrovnali vzájomný účet. „Bol to ťažký duel, pretože Bardejov je doma silný a dokazo-val to počas celého zápasu. Nám sa poodaril vstup do druhého pol-času a potom sme dali dva rýchle góly po sebe. Koniec sa nám ne-vydarill podľa predstáv, keďže sme inkasovali kontaktný gól.

V závere to bolo ešte náročné, ale napokon smee to zvládli,“ po-vedal nám kapitán skalického tí-mu Pavol Majerník.

Skúsený 39-ročný obranca je zároveň aj asistent trénera Jozefa Kostelníka, ktorý dostal trest od disciplinárnej komisie. Ten však ešte nie je právoplatný. „Tréner je momentálne prítomný pri všet-kom. Neviem, ako to presne je a nerád by som sa k tomu viac vy-jadroval. O tejto téme sa toho na-rozprávalo už veľa, my sme však tomu nevennovali prílišnú

pozor-nosť. Viem, že tréner sa odvolal voči tomuto rozhodnutiu, a tak môže byť stálee pri mužstve.“

Na Skalicu, ktorá stráca na líd-ra súťaže VSS Košice šesť bodov, čakajú posledné dve stretnutia v sezóne. Skaličania do nich pôjdu s jednoznačným cieľom zabodo-vať naplno. „Posledné zápasy nám vychádzajú, určite ešte chceme zamiešať karty. Uvidíme, ako too bude vyzerať na konci sú-ťaže. V prvom rade sa však poze-ráme na seba a svoje výkony. Te-raz mámme pred sebou dve

nároč-né stretnutia proti Lokomotíve a VSS Košice, v ktorých chceme byť úspešní,“ skonštatoval Ma-jerník.

Ak by líder súťaže VSS Košice v nasledujúcom kole prehral na domácom ihrisku so Sereďou, Skalica by zdolala Lokomotívu a zároveň Nitra zaváhala, čakalo by nás v poslednom kole veľké fi-nále Skalica – VSS Košice. „Mys-lím si, že každý by bol rád, ak by sa rozhodlo v poslednom kole. Lenže medzi tým je ešte jeedno kolo, uvidíme, ako sa skončia

zá-pasy v ňom. Dúfame, že to bude so šťastným koncom pre nás.“ Košičania vstupovali do nadstav-by s náskokom dvanástich bo-dov, no ten sa scvrkol už len na päť. Očakávali v Skalici, že sa vý-voj nadstavby ešte takto zdrama-tizuje? „„To je ťažko povedať. Ma-li veMa-likánsky náskok, my sme to nejako neriešili. Niektoré zápasy nám nevyššli, no teraz je to už lepšie. Každopádne, nikdy sa ne-oplatí vopred kalkulovať,“ dodal na záver Pavol Majerník.

PETER JAČIANSKY

Hamšíkova

dekáda

pod Vezuvom

OZVENY DRUHEJ LIGY: Skalica zvíťazila v Bardejove a natiahla víťaznú šnúru na štyri zápasy

Dúfajú v šťastný koniec

BILANCIA KOLA – O POSTUP

●VÝSLEDKY: Spišská Nová Ves – Nitra 0:3, Žilina B – Zvolen 7:2, Liptovský Mikuláš – Poh-ronie 3:2, Šamorín – VSS Košice 0:1, Bardejov – Skalica 1:2, Sereď – Lokomotíva 2:2.

●DOMÁCI – HOSTIA

2 1 3 13:12 7/10

●GÓLY: 25 (priemer na zápas 4,2).

● STRELCI KOLA: Gerebenits (Žilina B), Karaš (Lokomotíva) dali po 2 góly.

●ŽLTÉ KARTY: 16

●DIVÁCI: 1774 (priemer na zápas 296).

●NÁVŠTEVA KOLA: 407 divákov na stret-nutí Bardejov - Skalica.

●VYLÚČENIA: žiadne.

●POKUTOVÉ KOPY: 2/1 - Letič (Žilina B) premenil. Paukner (Sereď) nepremenil.

MUŽ KOLA

Chorvátsky legionár v službách VSS Košice Karlo Bilič strelil v zápase proti Šamorínu jeden z najdôležitejších gólov sezóny. Jeho presný zásah prišiel v poslednej minúte riadneho hra-cieho času.

UDALOSŤ KOLA

Líder súťaže VSS Košice zvíťazil v dramatic-kom stretnutí nad Šamorínom 1:0. Dve kolá pred koncom nadstavby má stále náskok päť bodov pred druhou Nitrou a šesť bodov pred treťou Skalicou.

ZAUJÍMAVOSŤ KOLA

Keď hrá Žilina B na domácom ihrisku, zvy-čajne padá veľa gólov. Tentoraz si to odniesol Zvolen, ktorý pod Dubňom prehral vysoko 2:7. Za zmienku stoja dva góly 17-ročného Rolanda Gerebenitsa, veľkého talentu slovenského fut-balu.

(6)

● To sa asi ľahko nečítalo, však?

„Hm, niečo som si prečítal, niečo na túto tému sa šuchlo aj v debatách so spoluhráčmi. S klubom mám ešte rok platný kontrakt, takže celú záležitosť okolo mňa vnímam skôr ako no-vinárske špekulácie.“

●Z vedenia klubu vám zatiaľ nik čo i len slovkom nenaznačil, že si máte začať baliť veci?

„Presne! Ale v prípade, že s ta-kýmto návrhom klub napokon príde, nebudem namietať. Viete, ja som chcel odísť už po jeseni, ale tréner mi povedal, aby som eš-te ostal. Že na jar budem hrávať, čím by ešte stúpla moja cena. Opak bol pravdou. Nehrávam.“

●Dostali ste sa vari do nemi-losti trénera Piotra Stokowieca?

„K tomu sa v tejto chvíli ne-chcem, a ani nebudem vyjadro-vať.“

●Je táto sezóna z pohľadu zra-není pre vás naozaj až taká dra-matická a kritická?

„Zďaleka nie. Zabrzdila ma operácia bedra, ktorú som však absolvoval ešte v zime predchá-dzajúceho ročníka. V tejto sezó-ne som začal hrávať, v základsezó-nej zostave som odohral prvé tri zá-pasy, v ktorých sme nazbierali deväť bodov. Potom som však z pre mňa nepochopiteľných

dôvodov v nasledujúcich pia-tich dueloch odohral dokopy zhruba štyridsať minút. Napriek prísľubu, že na jar sa to výrazne zmení, ostalo všetko po starom. A pokiaľ ide o bedro, občas sa ozvalo, ale nebola to až taká dra-matická bolesť, ktorá by mi brá-nila hrávať.“

●Zo súčasnej situácie musíte byť na nervy...

„Priznávam, som nervózny. Po-dľa mňa mám byť na ihrisku a nie na lavičke. Najhoršie je, že som z toho celého znechutený.“

●Pri odchode z Trnavy ste po-vedali, že raz sa vrátite do červe-no-čiernych farieb Spartaka. Ne-myyslíte si, že práve teraz nastal ten najvhodnejší okamih?

„Ťažko povedať. Mal som iné plány. Ešte rok-dva pobudnúť v Poľsku a dostať sa vyššie. Stále

platí, že

nevyluču-jem návrat do Trnavy. Ale či to bude práve teraz, je zatiaľ otvore-né.“

● Mimochodom, Trnavčania vás neoslovili?

„Práveže áno. Zruba pred me-siacom mi telefonoval generálny manažér Pavel Hoftych. Pýtal sa ma na moju situáciu v klube. Vra-vel, že by som sa mal rozhodnúť.“

● Stále sledujete situáciu v Spartaku? Čo poviete na to, že v klube po sezóne končí ako tré-ner Mirooslav Karhan, ktorého ná-stupcom sa stane Nestor el Ma-estro?

„Samozrejme, že sledujem. Každý druhý deň surfujem po stránke Spartaka. Napokon, v Tr-nave bývam, už tam mám aj trva-lý pobyt. Vyjadrovať sa k tréner-skej výmene mi vôbec neprinále-ží, to je parketa pre ľudí z vedenia klubu.“

●Takže bude mať tréner El Maestro v hráčskom košiari aj Já-na Vlaska?

„Ako som povedal, v tejto chví-li je všetko otvorené.“

VLADIMÍR KIKUŠ

Od leta 2015 si oblieka stredopoliar Ján Vlasko dres poľského klubu Zaglebie Lubin. Predpovedali

mu, že by sa mohol vypracovať na hviezdu Ekstraklasy, no do cesty k dosiahnutiu tejto méty sa

mu postavili zranenia. Vedenie klubu, ktorý je momentálne lídrom skupiny o

záchra-nu, plánuje pred budúcou sezónou vystužiť mužstvo príchodom piatich

posíl. Jedným z tých, ktorý by mal uvoľniť miesto novej krvi je i

boj-nický rodák. To, že Vlaskova situácia je naozaj kritická

demon-štruje i fakt, že v skupine o záchranu nezasiahol z doterajších

piatich zápasov ani do jedného, pričom vo dvoch zohrieval

lavičku náhradníkov. Denník Gazeta Wroclavska dokonca

napísal: „Vlaskovu budúcnosť sprevádza otáznik. Mal byť

hviezdou ligy, ale doteraz si viac liečil zranenia, ako hral.“

Doplatí stredopoliar JÁN VLASKO po sezóne

na okysličovanie krvi v poľskom klube Zaglebie Lubin?

Rysuje sa návrat

medzi „andelov“

POLAČEK

SI TO ZASLÚŽIL

Vlasko to v Lubine ťahá po bo-ku dvoch krajanov: brankára Mar-tina Polačeka a obrancu Ľubomíra Guldana. Pred kvalifikačným duelom Slovenska v Litve reprezentačný tré-ner Ján Kozák povolal do kádra pre-miérovo i brankára Zaglebia. „Hneď

som mu zagratuloval. Martin sa vypracoval na spoľahlivého bran-kára, podáva výborné výkony, je opora. Myslím si, že si zasl-úžil byť nominovaný,“ dodal

27-ročný kreatívny stredo-poliar.

6 FUTBAL

,,Podľa poslednej korešponden-cie zaslanej od disciplinárnej ko-misie FIFA zo dňa 22. 5. 2017, práávny zástupca hráča Ivana Djokoviča - pán Mirko Poledica in-formoval disciplinárnu komisiu FIFA, žee dlžná suma, ktorá bola odoslaná zo strany klubu FC VSS Košice dňa 18. 5. 2017, bola odo-slaná na nnesprávny bankový účet, ktorý už 3 roky nefunguje. Na zá-klade uvedeného disciplinárna ko-misia konnštatovala, že disciplinár-ne konanie voči klubu FC VSS Ko-šice je naďalej otvorené. Discipli-nárnna komisia FIFA určila posled-ný termín na uhradenie dlžnej su-my do 30. mája 2017, v opačnom prípaade bude tento prípad

opätov-ne postúpený na jej najbližšie za-sadnutie. V prípade uloženia dis-ciplinárnych sankcií bude discipli-nárna komisia FIFA postupovať v súlade s článkom 64 disciplinár-n

neho poriadku,” vyjadril sa k ce-lému prípadu na stránke SFZ ve-dúci legislatívno-právneho oddele-nia SFZ Lukáš Pitek. O celej zále-žitosti sme sa pozhovárali s mana-žérom medzinárodných transferov FC VSS Košice Marcelom Podolá-kom.

●Kedy a ako ste sa dozvedeli, že kauza Djokovič sa neskončila, ale má ďalšie pokračovanie?

„SFZ mi v utorok preposlal ko-munikáciu právneho zástupcu Djokoviča s FIFA, v ktorom

infor-muje, že peniaze boli poslané na nesprávny účet.”

●Čo sa stalo, že ani na druhý pokus Ivan Djokovič nedostal pe-niaze, ktoré ste mu poslali?

„My sme peniaze poslali v sta-novenom termíne. Djokovič a ani jeho právny zástupca s nami v po-slednej dobe nekomunikovali. Snažili sme sa s s nimi spojiť, no bez úspechu. Jeho právny zástupca od nás žiadal vyplatenie peňazí. Ak nás vyzval, tak bol povinný nám poslať číslo účtu svojho klien-ta, na ktoré máme poukázať fi-nančné prostriedky. Neodpovedal na mailovú komunikáciu, neús-pešne sme sa s ním spájali aj tele-fonicky. Keďže sme nechceli

‘pre-Podľa mňa

mám byť

na ihrisku a nie

na lavičke.

Najhoršie je,

že som z toho

ce-lého znechutený.

Ján Vlasko momentálne neprežíva v Lubine najšťastnejšie futbalové obdobie.

FOTO ZAGLEBIE.COM

Manažér FC VSS Košice MARCEL PODOLÁK pokladá

nekonečný príbeh kauzy Ivan Djokovič za nenormálny

Pošlú mu peniaze

aj do tretice?

Kauza VSS Košice verzus hráč Ivan Djokovič podľa webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ)

pokra-čuje. Po tom, čo minulý týždeň dostal SFZ od FIFA písomnú informáciu o tom, že košický klub uhradil

dlžnú čiastku 17 586 eur na futbalistov účet a čaká sa len na potvrdenie samotného Djokoviča,

že platbu prijal, je všetko inak.

Srbský stopér Ivan Djokovič (vpravo)

hrával v Košiciach v rokoch 2010 až 2012.

FOTO SITA/MARTIN HAVRAN

(7)

Na trávniku City arény – Štadióna Antona Malatinského sa dnes odohrá unikátny futba-lový zápas. Stretnú sa v ňom výbery Slovenska a Španielska kategórie Masters, teda hráčov nad 35 rokov. „Každý španielsky výber je vý-borný a pohľad na mená v tomto o tom svedčí tiež,“ hovorí Miroslav Karhan, ktorý by mal mať na rukáve kapitánsku pásku výberu Slo-venska. Vo svojom tíme bude mať spoluhráčov, ktorí sú ešte stále garanciou kvality – spomeň-me spomeň-mená ako Samuel Slovák, Jozef Valacho-vič, Vladimír Janočko, Kamil Čontofalský, Vla-dislav Zvara, Szilárd Németh, Henrich Ben-čík... Futbalová šou sa začne so sprievodným programom o 18.00 h. Chýbať nebude predzá-pas mladých futbalových talentov, vystúpenie tanečnej skupiny a šoumenov pri hre na bub-noch Campana Batucada. Vstup na podujatie je nakoniec voľný, čo je pri pohľade na súpisky oboch tímov skutočne ako predčasný vianočný darček.

● ● ●

Španieli posielajú na Slovensko silný výber. Jeho predvojom boli dvaja zaujímaví hráči. Majster sveta z roku 2010 Joan Capdevila, inak vo finálovej zostave Španielov v zápase proti Holandsku jediný hráč z inej adresy ako FC Barcelona alebo Real Madrid – Capdevila bol vtedy hráč FC Villarreal. Spolu s ním prišiel v dobrej nálade Santiago Ezquerro, niekdajší výborný útočník Athletica Bilbao a potom Bar-celony, s ktorou v roku 2006 vyhral Ligu maj-strov. Táto dvojica doletela do Viedne z Barce-lony, do Trnavy sa presúvala autom, ktoré po ňu poslali organizátori.

Oveľa početnejšia várka doletí z Madridu dnes. Mali by v nej byť brankár Juan Ablanedo, bývalý obranca Betisu Juanito Gutierrez,

niek-dajší obranca Realu či Malagy Pedro „Koke“ Contreras, takisto víťaz Ligy majstrov. Ďalej niekdajší obranca Valencie Fernando Giner Gi a Julen Guerrero, ktorý bol dlhé roky ústred-nou postavou Athletica Bilbao. „Sme veľmi ra-di, že môžeme prísť na Slovensko. Pozývame všetkých na štadión,“ odkázal Julen Guerrero cez videonahrávku fanúšikom. Známymi tvá-rami z Realu Madrid sú Ruben de la Red a Jose Amavisca, barcelonskú éru 80. rokov

repre-zentuje Francisco „Lobo“ Carrasco, sevillskú z toho obdobia niekdajší výborný stopér Anto-nio Alvarez.

● ● ●

V španielskom výbere je aj najlepší strelec ligy, Salva Ballesta získal populárnu trofej Pi-chichi za nástrel 27 gólov v sezóne 1999/2000 v drese Santanderu. Útočník Juan Sanchez Moreno (Valencia, Celta Vigo), obrancovia Jor-ge Otero (Celta Vigo, Valencia, Betis, Atletico Madrid), Marcelino Elena (Mallorca, New-castle), záložníci Luis Cembranos (FC Barce-lona, Espanyol) či Victor Sanchez (Real Mad-rid, La Coruňa) dopĺňajú skutočne pozoru-hodný menoslov. Kormidlovať ho bude známy Javier Clemente, 67-ročný rodák z Barakalda, ktorý bol v rokoch 1992 – 1998 tréner španiel-skej reprezentácie. Jeho asistentmi budú Ma-nuel Delgado Meco a Juan Seňor, tiež bývalý výborný reprezentant, spolu s Carrascom fina-listi ME 1984. „Pôvodne sme vystavovali le-tenku aj na meno pána Vicenteho Del Bos-queho, avšak zdravotné probllémy mu znemož-nili prísť,“ hovorí Július Šefčík z Asociácie pro-fesionálnych športovcov (APŠ), ktorá poduja-tie zastrešuje.

● ● ●

Zdá sa, že lenivo pôsobiaci pohyb na ihrisku nebude mať miesto. „Bude to skvelá šou,“ od-kazuje „Lobo“ Carrasco. „Pôjde o prestíž a pre-to sa ten zápas môže zmeniť na súťaživý,“ pro-rokuje aj Vladimír Janočko. V máji minulého roka sa presne to stalo pri remíze slovenského a českého výberu tejto kategórie v Myjave, kde sa rozišli po remíze 2:2. Hráči na oboch stra-nách majú súťaživosť v krvi, mnohí ešte hrajú v nižších súťažiach a na svoje majstrovstvo

ne-zabudli. (mmst)

7

FUTBAL

švihnúť’ termín 18. máj, do ktoré-ho sme mali Djokovičovi previesť peniaze, poslali sme ich na účet, na ktorý sme mu dovtedy posielali peniaze. Z tohto účtu sa nám nikdy finančné prostriedky nevrá-tili, lebo ide o Djokovičov účet. Je normálne, že, ak niekto chce pe-niaze, tak nekomunikuje, neodpo-vedá a ani nepošle číslo účtu?”

●Nedeklarovali ste na FIFA, že máte problémy so získaním čísla účtu, na ktorý máte odoslať penia-ze??

„Áno, mám na to i písomný do-klad. Kópiu má Slovenský futbalo-vý zväz. Argumentoval som na FIFA, že hráč a ani jeho právny zá-stupca nekomunikujú, nedodali nám číslo účtu a že vzhľadom na blížiaci sa termín vyplatenia peňa-zí posielame peniaze na posledne známy účet hráča, na ktorý mu predtým stále prešli peniaze. Na FIFA som poslal aj kópiu dokladu o zaplatení i o tom, že nám penia-ze odišli z účtu.”

●Právny zástupca argumentuje, že je to nesprávny účet, ktorý už tri roky nefunguje.

„A čo, keď znova klamú? Nech dokážu, že to nie je Djokovičov účet. Dá sa to jednoducho zistiť.”

●Konanie voči FC VSS je podľa disciplinárnej komisie FIFA naďa-lej otvorené. Čo teraz?

„Predpokladám, že sa nám pe-niaze vrátia späť do pár dní. Ak sa tak udeje, nie je problém mu po-slať obratom peniaze na jeho účet.”

●Máte už aktuálne číslo účtu? „Máme, v utorok nám ho poslal prostredníctvom SFZ.”

●Myslíte si, že sa vám peniaze vrátia späť?

„Ak je pravda, že účet je ne-funkčný, respektíve zrušený, auto-maticky sa nám peniaze vrátia. Ak však nie je zrušený a hráč ho pou-žíva, no zasa zatajuje skutočnosti, peniaze sa nám nevrátia. Je to trápna komédia z Djokovičovej strany a jeho právneho zástupcu.”

●Djokovičovi ste už raz vyplati-li peniaze, no FIFA to neuznala a museli ste platiť ešte raz. Hráč n

najprv tvrdil, že mu neprišli penia-ze.

„On to tak interpretoval. Surovo tvrdil, že peniaze nedostal. Až keď som získal dôkaz, priznal pravdu. Žiadal som banku, nech cez srb-skú korešpondenčnú banku zistí, kto je majiteľ účtu, na ktorý som poslal peniaze. Mám doklad, že bol majiteľ účtu.”

●Prvý raz ste poslali peniaze na aký účet?

„Na ten istý, čo teraz. Všetky platby na ten istý účet.”

●Neprišlo vám na um, že keď už raz s tým účtom boli problémy, že môžu byť aj druhýkrát?

„V prvom prípade Djokovič za-tajil, že má peniaze. Až keď som

dokladoval na FIFA, že on je maji-teľ účtu a peniaze má na účte, až potom vyšiel s pravdou von a po-vedal FIFA: áno, peniaze som do-stal, ale tie peniaze, čo mi poslal klub, nemajú nič spoločné s tými, ktoré mi má zaplatiť na základe rozhodnutia FIFA. Djokovič nikdy nespochybňoval účet, že nie je je-ho. Iba klamal, že nedostal penia-ze. Potom sa priznal.”

●No aj tak ste mu 18. mája mu-seli poslať peniaze ešte raz.

„Museli. Obaja s právnym zá-stupcom tvrdia, že tieto peniaze nemajú nič spoločné s tým, ako rozhodla FIFA. A na FIFA zdu-pľovali, že žiadajú tie peniaze, ktoré im určila FIFA. Dokonca právny zástupca Djokoviča vyslo-vene žiadal FIFA, aby sme zapla-tili do 18. mája. Ak sa tak nesta-ne, aby nás preradili o súťaž niž-šie do III. ligy. Ak už apeloval na FIFA takýmto spôsobom, prečo neposlal aj číslo účtu? Vyzval som ho cez mail, aby sa mi ozval, že chceme vyriešiť túto záležitosť, no bez úspechu.”

●Ako argumentovala FIFA, že vám nedodali číslo účtu?

„Nijako, vôbec sa nestará. Prišli peniaze? Neprišli? Dobre, ďalší ter-mín vyplatenia do 30. mája... Som veľmi vytočený z tohto prípadu.”

●Nechcete užšie komunikovať s disciplinárkou FIFA a všetko si raz a navždy vysvetliť? Veď predsa nie je normálne poslať hráčovi dvakrát peniaze a dokonca možno i tretíkrát?

„Nie je to normálne. Čakám, že sa tento prípad uzatvorí a my cez hráčsku komisiu FIFA budeme ur-čite žiadať svoje finančné pros-triedky späť.”

●Myslíte si, že hráčska komisia FIFA vyhovie vašim argumentom? „Budeme argumentovať, že sme mu dvakrát vyplatili finančné pro-striedky, takže ich chceme späť. Mal u nás podpísanú zmluvu, kto-rá mala presne stanovené finanč-né podmienky. Zoberiem všetky bankové výpisy i potvrdenia, keď peniaze prevzal v hotovosti. Dolo-žím, že v prvej platbe išlo o penia-ze, ktorý vyplývali z jeho zmluvy. Peniaze, ktoré som teraz zaplatil, boli doslova vymyslené. Dokonca som poslal auditorskú správu na FIFA, kde auditor vyhlásil, že klub nemá žiadne záväzky voči hráčovi na základe auditu urobeného špe-ciálne kvôli nemu.”

●Koľko peňazí ste mu poslali prvý raz?

„Neviem presne, bolo to v roku 2014. Išlo o čiastku okolo 26 000 eur. Vyše 21 000 sme mu zaplatili na účet a 5000 dostal v hotovosti. A Djokovič tvrdí, že tieto peniaze nemajú nič spoločné s tým, ako rozhodla FIFA. To sú peniaze na-vyše, ktoré máme zaplatiť.”

TOMÁŠ PETRO

Päťdesiattriročný kouč sa vlani na jeseň dohodol s klubom na kon-trakte len do konca sezóny. Pred spomenutým duelom na Liptove preto bola na mieste otázka, či si vie predstaviť zotrvanie v Dunaj-skej Strede aj v budúcom ročníku. „Nevidím dôvod, prečo by som mal ísť niekam inam a nezostať v Du-najskej Strede, ak bude o mňa záu-jem. V zime som dal zástupcom DAC slovo, že zostanem, chcem ho dodržať,“ povedal včera pre denník Šport László. Zároveň zdôraznil, že pri rokovaniach, ktoré by sa podľa našich informácií mali sfinalizovať po zápase s Ružomberkom, nebu-de klásť dôraz na financie, ale per-spektívu a víziu.

László začal na Žitnom ostrove dvoma tesnými prehrami 0:1 v Tr-nave a na Slovane, odvtedy však s mužstvom v lige zakaždým bodo-val (bilancia 9-7-0) a vytvoril dva no-vé klubono-vé rekordy: v počte trium-fov po sebe (5) aj v počte neprehra-tých súbojov v sérii (16). „Nie je ta-jomstvo, že keď je tréner úspešný – a my sme v tejto sezóne boli úspeš-ní – je oňho zááujem. Dostal som konkrétne ponuky z viacerých

kra-jín, napriek tomu by som rád po-kračoval v sloveenskej misii. V klube ako DAC, ktorý neustále rastie, či už futbalovo alebo infraštruktúr-ne,“ vyhlásil bývalý tréner Ferenc-városu, Hearts, MTK Budapešť či reprezentácií Ugandy a Litvy.

DAC mal veľkú možnosť prenik-núť do pohárovej Európy, po dvoch remízach s Podbrezovou a Prešovom však jeho šance klesli pred posledným kolom na mini-mum. „Vždy som optimista, ale priznám sa, že Európa už nie je v našich hlavách. Na hráčov sa ne-hneváám, aj keď sklamaný som. Všetkým v našich štruktúrach som však zdôraznil, že musia byť hrdí na to, žee vytvorili nový rekord v histórii klubu, ktorý bol založený v roku 1904,“ skonštatoval Csaba

László. (man)

Zostane tréner CSABA LÁSZLÓ aj v novej sezóne na lavičke FC DAC 1904 Dunajská Streda?

Chcem dodržať slovo

Keď v októbri minulého roka prišiel do Dunajskej Stredy, nad

klu-bom visela hrozba záchranárskych prác. V exile v Senci sa DAC

nedokázal nakopnúť pod vedením Krisztiána Németha, a preto

povolalo vedenie klubu Rumuna s maďarskými koreňmi Csabu

Lászlóa. Trénerský svetobežník mužstvo nakopol – aj

s pomocou návratu domov na Žitný ostrov – k rekordným sériám

a ešte stále s ním, hoci už len matematicky, bojuje pred duelom

záverečného 33. kola v Ružomberku o pohárovú Európu.

Csaba László priniesol do Dunajskej Stredy, okrem iného, skvelú 16-zápasovú sériu

bez prehry. V Ružomberku ju môže DAC predĺžiť o ďalší duel.

FOTO ŠPORT/JANO KOLLER

16

zápasov bez prehry po sebe si pod vedením Csabu Lászlóa

pripísala Dunajská Streda v tejto sezóne.

V predvoji španielskej výpravy, ktorá sa dnes stretne v Trnave v exhibícii so Slovákmi,

bol aj majster sveta JOAN CAPDEVILA

Janočko prorokuje súťaživý zápas

Joan Capdevila sa stal majstrom sveta pred siedmimi

rokmi. Dnes ho uvidíme v Trnave.

FOTO FOOTBALL 365

Argumentoval som na FIFA, že

hráč a ani jeho právny zástupca

nekomunikujú, nedodali nám číslo

účtu a že vzhľadom na blížiaci sa

termín vyplatenia peňazí posielame

peniaze na posledne známy účet

hráča, na ktorý mu predtým stále

prešli peniaze. Na FIFA som poslal

aj kópiu dokladu o zaplatení i o tom,

že nám peniaze odišli z účtu.

(8)

●Viete, kedy naposledy Trnava získala titul?

„Pozeral som si históriu Sparta-ka. Už uplynulo 44 rokov, čo tribú-ny burácali po zisku posledného, piateho titulu. Mená ako Adamec, Kuna, Dobiaš a mnohé ďalšie sa zlatými písmenami zapísali do his-tórie trnavského futbalu. Tréner-skému mágovi Antonovi Malatin-skému odhalili sochu pri štadióne. Viem, že v kvalitnej českosloven-skej lige získalo mužstvo za šesť se-zón päť triumfov, čo je naozaj výni-močné. Minulosť klubu je skutoč-ne pestrá, bohatá a pretkaná ús-pechmi.“

●El Maestro znamená v prekla-de veľký šampión. Myslíte si, že Spartak bude v budúcnosti úspeš-ný?

„Myslím si, že áno. Trnava má veľký potenciál a dlhoročnú tradí-ciu. Je určite zaujímavé pracovať v takom klube. To ma lákalo, aby som si v ňom otvoril dvere. A či bu-de mužstvo úspešné práve pod mo-jou taktovkou? Môže sa tak stať, ale v tejto chvíli to neviem garanto-vať. Určite viem, že spoločne urobí-me všetko, aby sa nám herne darilo a výsledkami sme robili radosť fa-núšikom.“

●Na lavičke vás čaká premiéra v najvyššej súťaži. Opíšte svoje po-city pri podpise zmluvy?

„Bol som mierne nervózny, pre-tože ide o veľkú zodpovednosť. Je to prvýkrát, keď mám na starosti tím a som hlavný tréner. Na to sa nezabúda a som Spartaku vďačný za túto možnosť. Teším sa, ako bu-deme skladať kolektív, spoznávať sa, aby sme dobre ladili a v zápa-soch dokázali správne reagovať.“

●Čím sa bude prezentovať muž-stvo pod vašou taktovkou?

„Vo futbale sa pohybujem zhru-ba pätnásť-šestnásť rokov. Prichá-dzam v prvom rade pracovať, som tímový hráč. Nechcem strieľať veľ-kohubými vyjadreniami. Mám rád futbal s využívaním krídelných priestorov, s množstvom zakončení a emóciami. Dôležité je, koho sa nám podarí v lete uloviť a následne si môžeme stanoviť ciele a ambície. Musím sa stotožniť s filozofiou klu-bu a dostať z kolektívu čo najviac. Neplánujem ho rozbiť, pretože má perspektívu. Zatiaľ by som nechcel rozprávať o hlbších taktických zá-meroch, na to bude priestor v naj-bližších týždňoch. Viem, že ne-chcem sklamať. Futbal je vrtkavý, ak vyhráme tri zápasy, všetci budú ospevovať body, herný prejav pôjde bokom. Pokiaľ tri kolá za sebou za-kopneme, začne sa ukazovať na tré-nera. Pokúsime sa prepojiť výsled-ky s hrou, aby bola aktívna smerom dopredu.“

●Kto a kedy vás prvý raz oslo-vil?

„V decembri som sa v rámci se-mináru stretol s viacerými tréner-mi, asistentmi či manažértréner-mi, medzi nimi bol aj Pavel Hoftych z Trna-vy. Hovorili sme o všetkom mož-nom, točili sa okolo futbalu, o Spar-taku i bežných starostiach, ale vte-dy som ešte nedostal ponuku na konkrétnu spoluprácu. Následne sme si volali až na konci apríla. Hoftych vycestoval za mnou do Vi-edne, sadli sme si a vycítil som, že by som mohol byť pre klub tréner-skou voľbou pre nasledujúcu sezó-nu...“

●Zobrali ste si čas na

rozmysle-nie, alebo ste okamžite prikývli? „Chcel som si všetko uležať v hla-ve a zobral som si pár dní na pre-myslenie. Bol som pracovne spo-kojný v Austrii, ale zároveň som tú-žil posunúť sa vyššie z pozície asis-tenta a prebrať kolektív. V Trnave sa mi zapáčilo zázemie, štadión i celkové futbalové prostredie.“

●V Austrii hodnotia pozitívne vašu prácu...

„To si vážim, pretože mnoho ľudí si myslí, že asistent je pohodlná a oddychová práca bez stresov. Au-stria je veľký klub, vo Viedni žijem s manželkou a tromi deťmi. O to bolo moje rozhodovanie ťažšie. Nechcel som ísť príliš ďaleko. Videl som zápasy Trnavy, aj ten príprav-ný v zime s Mladou Boleslavou, ktorý sa hral u nás. Najväčší dojem na mňa urobil vzájomný dvojzápas v Európskej lige. Mužstvo si u nás získalo rešpekt, výborní boli fanú-šikovia, ktorí prišli vo veľkom počte a vytvorili skvelú kulisu. Po-dobne aj v odvete v Trnave, kde vy-predali štadión. Skutočne sme sa vtedy zapotili, aby sme postúpili. Rozhodol o tom až jedenástkový rozstrel, výborný reprezentačný

brankár Almer a smutný hrdina a vtedajší kapitán Spartaka Miko-vič...“

● Stretli ste sa už s majiteľom Poórom?

„Skôr náhodne na tri-štyri minú-ty. Priestor na debatu ešte určite bude, teším sa, ako spolu otvoríme viaceré témy.“

●Pôvodne ste sa volali Nestor Jevtič. Prečo ste si vlastne zmenili priezvisko?

„Pravda je taká, že som bol mla-dý a trochu hlúpy. Zmenil som si priezvisko, keď som mal šestnásť rokov. Ako Srb som prišiel do Ang-licka, chcel som byť zaujímavý pre kamarátov, tak som si začal hovoriť inak. Išiel som na príslušný orgán, zaplatil kolok, dostal pečiatku a už som bol El Maestro. Keby som mo-hol vrátiť čas...“

●Máte s tým komplikácie? „Každý z nás urobí nejakú hlú-posť. Dnes mám 34 rokov, som že-natý a radosť nám robia deti. El Maestro je napísané na bankových účtoch, vodičskom preukaze, rôz-nych dokumentoch a je ťažšie vrátiť sa k pôvodnému priezvisku. To sú-časné mi robí skôr komplikácie.“

●O vašej kariére sme toho veľa nenašli. Aká bola?

„Nikdy som poriadne nehral fut-bal. Ale určite ho milujem, je to okúzľujúca hra.“

●Prečo ste si ho teda vybrali? (smiech) „Neviem... Môj otec má rád futbal a tiež nebol veľký hráč. Zrejme som túto vášeň zdedil po ňom. Považoval som sa za šikovné-ho žiaka a popritom som sa zaují-mal o šport. Dominoval futbal. Vte-dy ešte nebolo toľko televíznych prenosov, tak som si vystrihoval re-portáže z novín, sledoval zaujímavé mená a čítal príbehy. Fascinovali ma oddaní anglickí fanúšikovia. Nasával som všetko, čo sa dalo. Čo-raz viac ma zaujímala práca tréne-ra. Futbal mi výrazne zmenil život. Dáva mi logiku, vzrušenie, pozitív-nu energiu.“

●Pôsobili ste v bundeslige. Pre-čo je nemecký futbal taký úspešný? „Bundesliga patrí k najkvalitnej-ším súťažiam na svete a napriek to-mu sa ju kompetentní snažia ne-ustále posúvať vyššie. Nemecko je veľká a ekonomicky vyspelá kraji-na. Do futbalu tečú obrovské pe-niaze, vrátane mládeže, ktorá má vytvorené fantastické podmienky. Prichádzajú kvalitní legionári, tré-neri a záujem je obrovský. Štadióny sú vypredané, fankluby majú desať-tisíce členov.“

●Obdivujete Joseho Mourinha, ktorý už v tridsiatke robil asistenta v Porte. Vypracoval sa na trénera,, ktorý zvláda najväčšie hviezdy a je úspešný...

„Keď som bol mladší, tak som v rozhovoroch spomínal, že Mou-rinho je najlepší tréner na svete. Vie si vybudovať rešpekt, zdá sa byť

aro-gantný, ale svojimi postojmi vždy vzbudí pozornosť médií a fanúšikov. Moja tré-nerská filozofia je iná. Obdivujem Simeoneho, Guardiolu či elegána Johana Cruyffa, ktorý vlani odišiel do futbalového neba. Inšpiráciou mi je Thomas Tuchel, ktorý ako hráč neokúsil najvyššiu súťaž a tré-nersky žiari v Dortmunde. Zaují-mavý je stále len 29-ročný Julian Nagelsmann. V Hoffenheime mu dôverovali, mladíkovi zverili do rúk prvý tím a za dôveru sa odvďačil historickou miestenkou v Lige maj-strov.“

●S kým budete spolupracovať v realizačnom tíme?

„Trénersky tím je podobný tomu hráčskemu. Musíte si sadnúť myš-lienkovo, charakterovo. Ak všetko zapadne do seba, pracujete spoloč-ne a je medzi vami čo najmespoloč-nej tre-cích plôch, môžete pomýšľať na priaznivé výsledky. Budem spolu-pracovať s ľuďmi, ktorí poznajú klub a sú lojálni. Chcem, aby sme otvorene hovorili o tom, čo je dob-ré, čo nevyšlo, kde musíme pridať. Vzájomná dôvera je vo futbalovom klube, kde musíte skĺbiť viaceré čin-nosti, nesmierne dôležitá.“

●Čo hovoríte na súčasný káder? „Videl som zápasy, v ktorom mužstvo ukázalo lepšiu tvár, ale aj tie, ktoré nevyšli. V kolektíve je po-tenciál, hráči majú futbalové da-nosti. Uvidíme, koho počas leta zís-kame a kto od nás odíde.“

● Viacerým oporám (Schranz, Čögley, Sloboda, Halilovič) sa kon-čia zmluvy. S kým počítate?

„Vzhľadom na moju pozíciu krát-ko po podpise zmluvy odpoviem diplomaticky. Spoločne s funkcio-nármi chceme vybudovať čo naj-lepší tím pre nasledujúcu sezónu, aby sme udržali identitu Trnavy. Riešime príchody i odchody, sme v kontakte s novými futbalistami a budeme to kompletizovať v naj-bližších dňoch.“

● Ako budete komunikovať s hráčmi?

„Dúfam, že dobre... Je to výzva a zaujímavá situácia. Neplánujem mať pri sebe prekladateľa, to by sa komunikácia len zbytočne naťaho-vala. Rozprávam po anglicky, ne-mecky i srbsky, trochu po francúz-sky, portugalsky a španielfrancúz-sky, ale nie po slovensky. Učím sa váš jazyk a pevne verím, že sa v ňom budem zlepšovať.“ RÓBERT ČAPLA

8 FUTBAL

piatok 26. 5. 2017

Ako Srb som prišiel do Anglicka,

chcel som byť zaujímavý pre

ka-marátov, tak som si začal hovoriť

inak. Išiel som na príslušný orgán,

zaplatil kolok, dostal pečiatku

a už som bol El Maestro. Keby som

mohol vrátiť čas...

Nový tréner

FC Spartak Trnava

NESTOR EL MAESTRO

si v mladosti

zmenil meno,

ktoré mu teraz vraj

spôsobuje komplikácie

Futbal nikdy nehral na najvyššej úrovni. Ako asistent sa však zviditeľnil v Hannoveri, Hamburgu či Schalke. Za posledný rok v Austrii Viedeň si vybudoval výborné meno

a vedenie 23-násobného rakúskeho majstra sa pozitívne vyjadrovalo na jeho adresu. Napriek tomu Nestor el Maestro vymenil relatívnu pohodu za neistotu v Trnave.

So Spartakom podpísal dvojročný kontrakt a premiérovo tak okúsi pozíciu hlavného trénera.

Každý

urobí nejakú hlúposť...

FOTO

Imagem

Referências

temas relacionados :