Metodická príručka Na uplatnenie pedagogických postupov ako súčasť projektu In_Food Quality

52 

Texto

(1)

Metodická príručka

Na uplatnenie pedagogických postupov ako

súčasť projektu – In_Food Quality

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

Sub – Programa Leonardo Da Vinci – Projectos de Transferência e Inovação Projecto nº LLP-LDV-TOI_2008-PT-412 – In_Food Quality

(2)

OBSAH

Obsah... Erro! Marcador não definido.

1. Úvod ... 4

2. Hlavné ciele metodickej príručky ... 5

3. Projekt In_food quality ... 5

3.1. Rozvoj Partnerstva ... 5

3.2. Ciele projektu ifq ... 6

4. Intervenčná stratégia... 6

4.1. úvod ... 6

4.2. výber strategických partnerov ... 7

4.3. inštruktážne školenie ... 9

4.3.1. všeobecné ciele školenia ... 10

4.3.2. účastníci ... 10

4.3.3 plán školenia ... 10

4.3.4. opis školenia ... 11

4.4. ochrana potravín – odborné školenie... 11

4.4.1. ochrana potravín - školenie pre obchodníkov ... 12

4.4.1.3. plán školenia ... 13

4.4.1.4. popis školenia ... 15

4.4.2. Ochrana potravín - školenia pre pracujúcich s potravinami ... 18

4.4.2.1 všeobecné ciele školenia ... Erro! Marcador não definido. 4.4.2.2. účastníci ... 18

4.4.2.3. plán školenia ... 18

4.4.2.4. popis školenia ... 20

5. Postup inštruktáže ... 22

5.1. Postup trénovania v projekte IFQ ... 22

5.2. INTERVENIENENTI ... 23 5.2.1. Školiteľ ... 23 5.2.2. Klient ... 23 5.3. Využité modely ... 23 5.4. Použitá príručka ... 25 6. Odborné poradenstvo ... 25 6.1. Účastníci ... 25 6.2. Príjemcovia ... 25

6.3. Realizácia a využitie metodiky ... 25

Prílohy... 27

(3)

1.1.

sprievodná príručka pre ochranu potravín - vedúci pracovníci

... 27

1.2.

sprievodná príručka pre ochranu potravín

- zamestnanci ... 27

2. Spôsoby hodnotenia školenia ... 29

2.1. Záverečné zhodnotenie školenia ... 29

2.1.1. Zhodnotenie školiaceho postupu (prostredníctvom študentov) ... 29

2.3. Hodnotenie práce učiteľa ... 31

2.4. Hodnotenie práce koordinátora ... 33

3. Spôsoby hodnotenia študentov ... 35

3.1. Rozpoznávací test ... 35

3.2. Hodnotiaci test ... 37

3.3. Tabuľka kvalitatívneho ohodnotenia ... 39

4. Presne stanovené školiace aktivity ... 40

4.2. “Kľúčové slová” ... 40 4.3.“Novinová aktivita 2” ... 40 4.4. “Korešpondencia” ... 41 4.5. “Kto je rýchlejší” ... 41 4.6. “Sieť” ... 42 4.7. “Nebezpečná cesta” ... 42 4.8. “Osobná hygiena” ... 42 4.9. “Čo si obliecť” ... 43 4.10. “Skutočná kuchyňa” ... 43 4.11. “Ideálne zariadenie” ... 43

4.12. “Dokument ochrany potravín” ... 43

4.13. “Ochrana potravín a take-away” ... 44

4.14. “Obal” ... 44

4.15. “HACCP” ... 44

4.16. “Najlepší kuchár na svete” ... 45

4.17. “Skupinové aktivity pre súdrţnosť” ... 45

5. Školiace aktivity založené na postupoch inštruktáže ... 46

5.1. Definovanie najvýznamnejšieho a najpodstatnejšieho cieľa ... 46

1.

Charakteristiky tohto významného cieľa

: ... 46

2.

Definovanie hlavných zásad pre dosiahnutie tohto hlavného cieľa

... 47

3.

Čo stojí v ceste k dosiahnutiu tohto cieľa

? ... 47

5.2. Definovanie plánu činnosti ... 47

5.3. Zoznam preverení rozhodujúcich prípadov ... 48

(4)

1. ÚVOD

Počiatočný problém

Aplikovanie noriem a ich využitia pre zaistenie ochrany potravín zapríčiňuje vážne rozvraty v rámci malých a stredne veľkých podnikov, ako aj “mikro” malých spoločností pôsobiacich v potravinárskom priemysle. V potravinárskom sektore, kde dominujú ekonomické činnosti regiónu Alto Lima, neexistuje efektívne uvedomenie pre nevyhnutnú implementáciu, ktorá znižuje kvalitu, konkurencieschopnosť a prispôsobivosť spoločností v porovnaní s trhom, v ktorom pôsobí.

Tzv. “Biela kniha” tvrdí, že sektor agro-potravín je pre európsku ekonomiku veľmi významný. Potravinársky priemysel je jedným z hlavných priemyslov v Európskej únii (EU) s ročnou produkciou takmer 600 miliónov eur, alebo lepšie povedané, skoro 15% z celkovej produkcie spracujúceho priemyslu. EU je vo svete hlavným producentom tohto sektoru. Potravinársky sektor je tretím najväčším zamestnávateľom v EU v rámci

priemyselného sektoru s 2,6 miliónom zamestnancov, z ktorých je zhuba 30% zamestnaných v malých a stredne veľkých podnikoch. Na jednej strane má poľnohospodársky sektor ročnú produkciu viac ako 220 milióna eur, čo garantuje pracovné miesta pre zhruba 7,5 milióna zamestnancov na plný úväzok. Vývoz potravinárskych a poľnohospodárskych produktov ročne takmer presahuje 50 miliárd eur. Ekonomický význam a všade prítomnosť potravín v našich životoch naznačuje, že ochrana potravín by mala byť jedným z hlavných záujmov spoločnosti. Každý rok sa vyskytne vysoký počet prípadov spojených s otravou jedlom. Príznaky môžu pretrvávať tak jeden, dva dni, preto ľudia nepovažujú za potrebné vyhľadať lekársku. Aj preto sa počet prípadov otravy jedlom nedá jednoznačne vyčísliť, keďže sa v niektorých prípadom nezistí, že ide o otravu jedlom. V Portugalsku sa týmto nezaoberá žiaden výskum, ktorý by presne určoval, koľko prípadov otravy

jedlom sa tak ročne vyskytne. V Spojených Štátoch sa počet prípadov odhaduje na 76 miliónov, ktoré súvisia s potravinami, pričom každoročne je nutné hospitalizovať asi 325 tisíc prípadov a 5700 končí smrťou.

Nedostatočná kvalifikácie, resp. nedostatočne kvalifikovaní pracovníci vystavujú tento sektor nebezpečenstvu a často krát padne za obeť kvalita ponúkaných služieb.

Spotrebitelia sú však v dnešnej dobe informovanejší a vyžadujú viac v porovnaní s minulosťou. Získali určitú prestíž a ochranu v rámci spoločnosti a to aj kvôli krízam, ktorým čelili

Preto sa projekt IFQ snaží o zavedenie programu pre ochranu potravín, ktorý je pre tento sektor veľmi dôležitý. Ide o implementáciu ochrany potravín, ktorá by sa dala zhmotniť prostredníctvom určitého pracovného postupu záväzného pre všetkých, ktorí v danom podniku pracujú.

(5)

V tomto zmysle môžeme načrtnúť všeobecnú myšlienku tohto projektu nasledujúcim diagramom:

2. HLAVNÉ CIELE METODICKEJ PRÍRUČKY

Táto príručka pre uplatnenie školiacich a vzdelávacích postupov je dokument, ktorý vznikol v rámci RP (Rozvoja Partnerstva) ako nástroj pre pomoc pri realizovaní intervenčnej stratégie využitej v projekte IFQ. Tieto postupy sú v príručke zhrnuté tak, aby ich mohli použiť akékoľvek orgány, a preto je propagácia tejto príručky veľmi dôležitá. Príručka je výsledkom zhrnutia vedomostí a skúseností všetkých partnerov získaných

počas dvojročného trvania projektu.

Cieľom príručky je usmernenie spomínaných orgánov, ktoré plánujú realizovanie školení, (ktoré sú výsledkom projektu IFQ) využitím školiacich metód použitých počas projektu.

Takýmto spôsobom je možné získať vysvetlenie a výklad postupov, ktoré využíval RP v

rôznych štádiách

experimentovania.

Zvážili sme aj význam začlenenia tejto príručky, rôzne formy využitia vzdelávacích zdrojov, ktoré sú prístupne, počnúc papierovým formátom cez e-book (elektronický formát) až po CD-ROM. Tieto sú dostupné na internete na stránke http://www.iga.com.pt.

3. PROJEKT IN_FOOD QUALITY

3.1. ROZVOJ PARTNERSTVA

Európsky úrad pre ochranu potravín vznikol v roku 2002, dva roky potom, ako vstúpilo do platnosti Nariadenie (EK) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady, ktoré bolo zverejnené v súvislosti so

zdravím a potravinovými výrobkami. Tento dokument zaväzuje spoločnosti v potravinárskom sektore, aby zodpovedne pristupovali k dodržiavaniu správnych zdravotných zásad a postupov

založených na princípoch HACCP (Hazard Analyses Critical Control Point). Práve z tohto dôvodu sa zamestnávatelia v potravinárskom priemysle vo Asistovaná imple-mentácia Určovanie a samo-rozpoznanie činností Pracovný kontext školenia Štrukturálne a organizačné zmeny Ochrana potravín Všímavosť riadia-ceho pracovníka

(6)

väčšej miere zaoberajú ochranou potravín

To bolo podnetom pre vznik projektu In_Food Quality. TEnto projekt je financovaný Komunitnou iniciatívou PIC EQUAL a propagovaný

Rozvojom Partnerstva (DP), ktoré vzniklo v rámci ACIAB (Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca), EPRALIMA (Escola Profissional do Alto Lima), ESTG – IPVC (Escola Superior de Tecnologia e

Gestão – Instituto Politécnico de Viana do Castelo) a USVC/CGTP-IN (União dos sindicatos de Viana do castelo/Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional). Rozvoj Partnerstva

3.2. CIELE PROJEKTU IFQ

Kvôli potrebám školenia sme dospeli k týmto počiatočným cieľom projektu IFQ:

- naplánovanie a otestovanie školiaceho programu pre ochranu potravín;

- vyvinutie školiacich stratégií vhodných pre oblasť potravinového priemyslu; - mobilizácia vedúcich pracovníkov/obchodníkov potravinárskeho priemyslu pre prípadné štruktúre a organizačné zmeny;

- upozornenie pracujúcich ľudí v potravinárskom priemysle na potrebu bezpečnostných pravidiel;

- propagácia využitia postupov pre ochranu potravín medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

Na dosiahnutie spomínaných cieľov projekt rozvinul myšlienku školení v rámci ochrany potravín pre zamestnávateľov, školenia pre ľudí pracujúcich v potravinami a

inštruktážne postupy zahŕňajúce organizáciu príjemcu s poskytovaním odborného poradenstva. Jedným z výstupov projektu IFQ je príručka obsahujúca súbor vzdelávacích postupov pre realizáciu metodológie školení pre ochranu potravín a súčasťou je aj manuál a pomocné prostriedky (hry, videá, aktivity, atď.)

4. INTERVENČNÁ STRATÉGIA

4.1. ÚVOD

Intervencia projektu IFQ je založená na integrovanej stratégii, ktorá pozostáva z troch základných fáz:

- Školenie (školenie s témou ochrany potravín pre obchodníkov

a spolupracovníkov a prípravné inštruktážne školenie);

- odborné poradenstvo v oblasti ochrany potravín;

Tieto tri fázy sú nezávislé aj keď tvoria celok a intervencia je nasmerovaná na stimulovanie

dômyselných a trvalých zmien v organizáciách príjemcu.

Táto intervencia sa líši od pôvodnej myšlienky projektu IFQ, aj keď problémy, ktoré sa snažíme riešiť sú od začiatku rovnaké: na jednej strane sa snažíme riešiť organizačné problémy súvisiace s ochranou potravín, čo je vlastne hlavným zmyslom tohto projektu, čo sa odráža v hlavných cieľoch projektu. Na druhej strane pred nami stojí otázka, na ktorú

chceme nájsť odpoveď: predstava istej stratégie, ktorá umožní vykonávanie organizačných zmien v rámci spoločností: to predznačuje aj ich účasť v projekte. Už od začiatku sa na tieto otázky snažil odpovedať Rozvoj Partnerstva.

Odborné školenie v oblasti ochrany potravín je odpoveďou na prvú otázku, resp. problém, ktorý sme mali v pláne vyriešiť. Po čase sme zistili, že samotné školenie nebude jedinou

(7)

hnacou silou, ktorá by presvedčila spoločnosti, že zmeny v štruktúrnej oblasti, ako aj v rámci správania sa sú v organizáciách nevyhnutné. Rozvoj Partnerstva sa v prvom rade snažil o tom, aby našiel spôsob, ktorým by uviedol do praxe odborné znalosti organizácií získané počas každodenných aktivít odborného školenia. Rozhodla sa pre spôsob inštruktáže. Prvou možnosťou Rozvoja Partnerstva bolo zahrnutie organizácií príjemcu do tzv. postupu inštruktáže a ich následné vyškolenie v tejto

oblasti. Po určitej dobe sa ich spolupracovníci stali inštruktormi (počas realizácie obsahu školenia v rámci organizačného kontextu). Avšak táto možnosť nebola najvhodnejšia a to z dvoch dôvodov: Nebolo možné, aby sa obchodníci počas doby 40 hodín stali spolupracovníkmi - teda inštruktormi – pretože ak sa má niekto venovať niečomu takému, vyžaduje si to určitú “prirodzenú” predispozíciu k tomuto predmetu ako aj schopnosť zaradenia sa, čo by sa nemuselo podariť vo všetkých prípadoch. Teda

riešenie, s ktorým prišli ľudia z Rozvoja Partnerstva navrhuje zabudnúť na obchodníkov, ktorí by sa mali stať cieľovou skupinou inštruktáže – vedení a školení inštruktoroch z tejto oblasti – ale musí ísť nevyhnutne o odborníka pre ochranu potravín. Okrem tohto by mohli mať obchodníci úžitok z podpory zameranej na ochranu potravín cez poradenstvo ako spojitosť medzi inštruktážnym postupom. Súhrnná stratégia, ktorú sme tu použili je zhrnutá v nasledujúcej tabuľke na nasledujúcom modeli zmeny:

Súčasný stav + Zdroje = Želaný stav.

Súčasný stav Problémy spojené s dodržiavaním zákonov o bezpečnosti potravín

+ Zdroje....

Cieľ

Prvotné inštruktážne školenie Všeobecné pochopenie dynamiky inštruktážneho procesu a jeho využitie v projekte Bezpečnosť potravín – odborné

školenie pre vedúcich pracovníkov

Poskytovanie dôležitých informácií z oblasti bezpečnosti potravín pre obchodníkov

Bezpečnosť potravín – odborné školenie pre spolupracovníkov

Poskytovanie dôležitých informácií z oblasti bezpečnosti potravín pre spolupracovníkov

Proces inštruktáže Pomoc pri uplatňovaní vedomostí nadobudnutých počas školení v praxi: pomoc pri organizačnej zmene Odborné poradenstvo

Pomoc zameriavajúca sa na odhalenie potrebných zmien podľa toho, na čo sa dané organizácie príjemcu

zameriavajú;

= Ţelaný stav Splnenie všetkých požiadaviek spojených s ochranou

potravín

4.2. VÝBER STRATEGICKÝCH PARTNEROV

Výber strategických partnerov je súčasť rozhodujúcej fázy, ktorá určuje úspešnosť zavedenia intervenčnej stratégie projektu do praxe.

Príjemcovia v rámci projektu si musia osvojiť kľúčové charakteristiky spôsobom, že začlenení orgán musí postupovať nasledovne, aby

vybral najkvalifikovanejších príjemcov pre uvedenie tohto systéme do praxe:

(8)

FÁZY Aktivity: Ciele: Cieľová skupina

Prvá fáza

Šírenie a propagácia - seminár/predbeţný výber kandidátov.

Na konci seminára sa vyzbierajú kontakty na ľudí, ktorí majú záujem o spoluprácu. Tí, ktorí majú záujem by mali vyplniť formulár s niektorými údajmi ako: názov spoločnosti, adresa, oblasť, v ktorej pracujú, počet spolupracovníkov v spoločnosti, miera motivácie na zúčastnení sa projektu, má spoločnosť licenciu? Má spoločnosť sociálne poistenie? Zúčastnila sa spoločnosť nejakého školenia? V akých oblastiach? Aké rozsiahle boli školenia? Mali ste alebo mate vnútorný školiaci plán? Zúčastnili ste sa nejakých projektov? Prešla uţ vaša spoločnosť nejakými zmenami spojenými s externými pôvodcami? (napríklad externí konzultanti)

 Projekt ma zaujíma a chcel by som sa o ňom dozvedieť viac;

 Chcel by som sa do projektu zapojiť;

 Naozaj by som sa chcel projektu zúčastniť;

 Prečo?

 Z toho čo som počul, čo môţem očakávať od účasti mojej spoločnosti v tomto projekte?

Propagácia projektu; prijatie kandidátskych ţiadostí. Obchodníci v potravinárskom priemysle Druhá fáza Výber kandidátov.

Ak sa niektorí z uchádzačov zúčastnili nejakého školenia, alebo majú vnútorný školiaci plán alebo sa zúčastnili iných projektov mali by mať prednosť. Pri výbere sa môţu zorganizovať aj rozhovory, pri ktorých by sa mal klásť dôraz na jasné formulovanie cieľov a uchádzači by mali prejaviť záujem a schopnosti aktívnou spoluprácou.

Vybrať kandidátov, ktorí preukáţu záujem a schopnosť účasti a podrobia sa odborným auditom – iba v spoločnostiach, ktoré sa chystajú zúčastniť sa projektu. 1 Predbeţné kandidátske spoločnosti Tretia fáza

Rozpoznanie potreby pre školenie a odborný audit pre kandidátov (pouţitie

overovacieho zoznamu pre audit “bezpečnosť potravín”). Preskúmať, v akom štádiu je problematika bezpečnosti potravín a ako je zorganizovaná. Kandidátske spoločnosti 1

(9)

4.3. INŠTRUKTÁŽNE ŠKOLENIE

Toto školenie má dva základné ciele: na jednej strane tu ide o prezentovanie tejto metodológie inštruktáže tým, že sa predstaví jeho dynamika a možnosti a preukážu sa jeho výsledky prostredníctvom účastníkov. Teda ak by sme to mali zhrnúť, ide tu o definovanie základných znakov a charakteristík a rozsah jeho aktivít. Druhým cieľom je upraviť tento inštruktážny proces tak, aby

vyhovoval projektu IFQ, zdôrazňujúc významnú úlohu takých projektov, ktoré sa zaoberajú organizačnými zmenami. V projekte je toto školenie venované hlavne príjemcom – teda obchodníkom, na základe absolvovania tohto školenia budú pripravení začať s inštruktážnym procesom, ktorý sa ešte počas projektu prepracuje a rozvinie. Toto

školenie je prirodzenou súčasťou už spomínanej všeobecnej stratégie intervencie projektu IFQ, ktorá predznačuje, že obsah školenia sa má využiť v rámci organizácie čo podporí aj inštruktážny proces. Toto školenie je vhodný spôsob, akým sa otvorí cesta k inštruktážnemu procesu.

A. FYZICKÝ PRIESTOR PRE ROZVOJ ŠKOLENÍ

Tieto školenia by sa mali konať v triedach vybavených dostatočným počtom stolov a stoličiek pre všetkých študentov a učiteľa. Trieda by mala byť dostatočne veľká, aby sa mohli stoly usporiadať do tvaru “U”,

súčasťou je vhodné osvetlenie s možnosťou stlmenia svetla v prípade použitia projektora. Pre učiteľa môže byť výhodou použitie tzv. DIDAX tabule, flipchart-u alebo iného zariadenia v rámci metód, ktoré

plánuje učiteľ využiť. Učitelia by mali byť oboznámení s priestormi a zariadením, ktoré budú počas školenia využívať, aby si mohli zvoliť vzdelávaciu metódu, ktorá im bude najbližšia.

B. REALIZÁCIA METODOLÓGIE ŠKOLENIA

Podľa Kelvina Millera “si dospelí ľudia pamätajú iba 10% z toho, čo počujú po 72 hodinách, avšak sú schopní si zapamätať až 85% z toho, čo počujú, vidia a robia, p uplynutí rovnakého časového obdobia.” Aj preto sme sa v rámci školenia rozhodli pre uplatnenie aktívnej metódy, keďže táto metóda sa zameriava na precvičenie a prax ako spôsob vzdelávania

študentov. Už spomínaný autor zistil, že “väčšina informácií, ktoré si pamätáme sme získali počas prvých 15 minút seminára.” Aj preto by časť venovaná vysvetľovaniu teórie nemala presiahnuť stanovený čas, ktorý sme si na to vyhradili. Túto metódu by mala sprevádzať metóda spojená so zisťovaním a pátraním, čím učiteľ študentov zaujme a tí na

základe svojich vedomostí nadobúdajú nové.

Vzdelávanie dospelých takisto hovorí o tom, „že dospelých ľudí motivuje to, keď poznajú výhody učenia ako aj negatívne následky spojené s nedostatočnými znalosťami.“ Ak preto by mali byť ciele školenia vysvetlené tak, aby motivovali študentov.

(10)

4.3.1. VŠEOBECNÉ CIELE ŠKOLENIA

Cieľom školenia je poskytnutie vzdelania a teda znalostí v rámci metodológie inštruktáže ako aj zdôraznenie významu a využitia v kontexte projektu IFQ.

Teda študenti by na konci školenia mali byť schopní: - Rozpoznať dynamiku spojenú s inštruktážnym procesom; - Rozpoznať hlavné charakteristiky inštruktážneho procesu; - Rozpoznať ako vplýva inštruktáž na výkonnosť resp. produktivitu;

- Rozpoznať ako rozoznať rozličné typy inštruktáže a rôzne možnosti, v akých sa dá využiť;

- Uvedomiť si rôzne štádiá a obmedzenia organizačnej zmeny;

- Pochopiť úlohu inštruktora ako úlohu partnera;

- Rozpoznať ako upraviť proces inštruktáže, aby bol vhodný pre projekt IFQ.

4.3.2. ÚČASTNÍCI

UČITELIA

Školenie by mal odučiť iba jeden učiteľ. Učiteľ by mal

absolvovať inštruktážne školenie a mal by mať nejakú

odbornú prax v tomto alebo inom príbuznom odbore.

ŠTUDENTI

Počet študentov v skupine, ktorí sa zúčastnia školenia by mal byť v rozmedzí od 10-16 ľudí; jedným z cieľov školenia je vytvorenie vyrovnaných skupín, aj čo sa týka pohlavia.

Cieľovou skupinou školenia sú obchodníci alebo spolupracovníci spoločností alebo zariadení v

potravinárskom priemysle, ktorí zodpovedajú za oblasť bezpečnosti potravín (spracovaných alebo predávaných) na pracovisku spoločnosti.

Študenti by mali mať ukončené minimálne základné vzdelanie, keďže školenie si vyžaduje, aby boli študenti schopní zachytiť

hlavnú myšlienku a zapísať si dôležité informácie. Proces realizácie by uľahčilo, ak by skupiny tvorili študenti s rovnakou úrovňou vzdelania.

4.3.3 PLÁN ŠKOLENIA

Školiaca jednotka

(moduly, kapitoly jednotlivých tém)

Komponenty školenia Pracovné vyťaţenie Triedne školenie Postup

školenia Internship (5) IKT Form. Amb. Equal Opor. Celkové trvanie jednotk y (1) + (2) + (3) + (4) + (5) SK (1) ST (2) SP (3) Pracovný obsah (WCP) (4) 1. Inštruktáţny postup 10 10

2. Inštruktáţny postup ako uľahčenie krokov pri

organizačných zmenách 4

4 3. Inštruktáţny postup v rámci stratégie projektu

IFQ 2 4

(11)

Celkom 16 4 20

4.3.4. POPIS ŠKOLENIA

Modul Presné ciele Popis stretnutia

1. Inštruktáţny postup

Prispôsobenie sa dynamike inštruktáţneho postupu;

Spoznanie hlavných typických znakov tohto postupu;

Uvedomenie si vplyvu inštruktáţe na výkonnosť;

Uvedomiť si, ako moţno odlíšiť rôzne typy inštruktáţe a miesta, kde sa dajú vyuţiť;

Spoznať hlavné zručnosti školiteľa; Uvedomiť si, čo je dôleţité pri úlohe školiaceho sa klienta;

Uvedomiť si význam jednotlivých fáz obmedzením pri realizácii zmien;

Prvé stretnutie je v rámci celého školenia najdôleţitejšie. Okrem prezentácií ako dynamickej aktivity, zistia hlavné ciele, čo je základom toho, aby pochopili význam tohto školenia v súvislosti s projektom IFQ. Mali by si uvedomiť, ţe cieľom tohto školenia nie je zdokonalenie školiteľov, ale ide tu najmä o naučenie sa hlavných princípov, ako aj princípov pouţitých v projekte. Na konci modulu musí učiteľ potvrdiť, ţe všetci študenti pochopili ciele školenia a spôsob, akým sú zakomponované do projektu. Posledným odporúčaním je to, aby učiteľ venoval väčšiu pozornosť študentom, ktorí na nemohli na tomto stretnutí zúčastniť.

2. Inštruktáţny postup ako uľahčenie krokov pri organizačných zmenách

Uvedomiť si, aká je úloha školiteľa pri uľahčení realizácie organizačnej zmeny;

V tomto štádiu by mal učiteľ potvrdiť, ţe všetci študenti chápu projekt IFQ ako proces organizačnej zmeny, čo sa týka aj ich spoločnosti. Mali by sa informovať o rôznych fázach organizačnej zmeny, pochopenie seba analýzy a situácií, ktoré sa v spoločnosti vyskytli. Všetci by mali brať výhody inštruktáţe ako urýchľujúci činiteľ pri dosiahnutí ţelanej zmeny. Nakoniec by mali všetci vedieť odpovedať na nasledujúcu otázku: Ako môţe byť inštruktáţ prostriedkom pre podporu organizačnej zmeny?

3. Inštruktáţny postup v rámci stratégie projektu IFQ

Uvedomiť si, ako správne pouţiť postup

inštruktáţe v projekte IFQ. V tomto štádiu je veľmi dôleţitý fakt, aby študenti vedeli, čo ich v rámci inštruktáţe v projekte IFQ čaká. Malo by sa rozlišovať medzi inštruktáţnym školením a inštruktáţnym postupom na základe cieľov jednotlivých aktivít a ich zosúladenia.

4.4. OCHRANA POTRAVÍN – ODBORNÉ ŠKOLENIE

Tieto školenia sa pripravovali pre rôzne úrovne – od obchodníkov až po ľudí, ktorí pracujú s potravinami. Cieľom teda nie je iba vzdelávanie cieľových skupín v oblasti bezpečnosti potravín, ale ide o vyvinutie istého mravného presvedčenia prameniaceho z pochopenia kritických následkov spojených s hazardom pri bezpečnosti potravín a to prostredníctvom využitej metodológie. Táto stratégia si vyžaduje

počiatočné školenie obchodníkov založeného na metodológii inštruktáže – “ide o partnerstvo, v ktorom sa inštruktor snaží pomôcť klientovi dosiahnuť to najlepšie, čo sa týka osobnej úrovne a dopomôže mu k tomu, čo chcel klient dosiahnuť v osobnom a profesionálnom živote. (Lages, Andrea, O´Connor Joseph, 2003).” Teda obchodníci sú neskôr súčasťou inštruktážneho školenia, ktorého cieľom je

systematicky im pomáhať pri využití nadobudnutých vedomostí počas odborného školenia v ich spoločnosti, motivovať ich, pomáhať im pri poukazovaní na to, aké výhody vyplývajú zo zmien, ktoré sa rozhodli vykonať, pomáhať im pri prekonávaní prekážok a zdôrazniť to, že tieto zmeny by mali byť v organizáciách prioritou.

(12)

Tieto školenia by sa mali konať v triedach vybavených dostatočným počtom stolov a stoličiek pre všetkých študentov a učiteľa. Trieda by mala byť dostatočne veľká, aby sa mohli stoly usporiadať do tvaru “U”, súčasťou je vhodné

osvetlenie s možnosťou stlmenia svetla v prípade použitia projektora.

Pre učiteľa môže byť výhodou použitie tzv. DIDAX tabule, flipchart-u alebo iného zariadenia v rámci metód, ktoré plánuje učiteľ využiť. Učitelia by mali byť

oboznámení s priestormi a zariadením, ktoré budú počas školenia využívať, aby si mohli zvoliť vzdelávaciu metódu, ktorá im bude najbližšia.

B. REALIZÁCIE METODOLÓGIE ŠKOLENIA

Podľa Kelvina Millera “si dospelí ľudia pamätajú iba 10% z toho, čo počujú po 72 hodinách, avšak sú schopní si zapamätať až 85% z toho, čo počujú, vidia a robia, p uplynutí rovnakého časového obdobia.” Aj preto sme sa v rámci školenia rozhodli pre uplatnenie aktívnej metódy, keďže táto metóda sa zameriava na precvičenie a prax ako spôsob vzdelávania študentov. Už spomínaný autor zistil, že

“väčšina informácií, ktoré si pamätáme sme získali počas prvých 15 minút seminára.” Aj preto by časť venovaná vysvetľovaniu teórie nemala presiahnuť stanovený čas, ktorý sme si na to vyhradili. Túto metódu by mala sprevádzať metóda spojená so zisťovaním a pátraním, čím učiteľ študentov zaujme a tí na základe svojich vedomostí nadobúdajú nové.

Vzdelávanie dospelých takisto hovorí o tom, „že dospelých ľudí motivuje to, keď poznajú výhody učenia ako aj negatívne následky spojené s nedostatočnými znalosťami.“ Ak preto by mali byť ciele školenia vysvetlené tak, aby motivovali študentov.

C. MANUÁL ŠKOLENIA

Manuál školenia je dokument, ktorý tvorí 8 samostatných zložiek, ktoré rozlišujeme na základe farebného odlíšenia a vzoru: Každá z týchto zložiek zodpovedá určitému školiacemu oddielu (modulu). Študenti si môžu nechať hárky k jednotlivým aktivitám, ktoré im učitelia rozdajú počas školenia a zapisovať si na nich poznámky k danej tematike. Aj preto je tento školiaci manuál

prenosný a univerzálny

prostriedok. Je prenosný, keďže si môžeme vziať časť, ktorú chceme použiť v rámci určitej časti školenia a nepotrebujeme celý dokument. A je univerzálny, lebo aj pozmeníme nejakú časť kapitoly manuálnu, nemusíme ho meniť celý od základu. Štruktúra tohto manuálu učiteľovi umožňuje vypustiť nejakú časť v prípade, že sa chce zamerať na niečo dôležitejšie, čo neznamená, že

sa učiteľ už nebude pridŕžať manuálu.

V prípade školenia pracovníkov s potravinami z tohto dokumentu sa mu venuje 5 zložiek z 8, ktoré sa použijú pri školeniach obchodníkov, čo teda predstavuje plánované časti (moduly) školenia cieľovej skupiny.

4.4.1. OCHRANA POTRAVÍN – ŠKOLENIE PRE OBCHODNÍKOV

4.4.1.1. VŠEOBECNÉ CIELE ŠKOLENIA

Cieľom tohto školenia je informovanie študentov o zásadách bezpečnosti potravín s cieľom predísť možným intoxikáciám spotrebiteľa, ako aj ohodnotenie prospešnosti

potravinových produktov pre zdravie človeka, čo môže v konečnom dôsledku upevniť dobré meno spoločnosti. Teda po ukončení školenia by mali byť študenti schopní:

- Poznať hlavné zákony spojené s bezpečnosťou potravín v rámci Európskej únie ako aj v ich vlastnej krajine;

(13)

- Charakterizovať určitú situáciu na základe odvolania sa na príslušný zákon;

- Rozpoznať rôzne typy hazardu;

- Uvedomiť si význam environmentálnych faktorov (ako aj iných faktorov), ktoré môžu predstavovať riziko pre oblasť bezpečnosti potravín; - Uvedomiť si význam dodržiavania pravidiel osobnej hygieny;

- Poznať všeobecné požiadavky pre zariadenia, kde sa pracuje s potravinami; - Uvedomiť si potrebu využitia kontrolných a monitorovacích postupov;

- Uvedomiť si význam realizácie nevyhnutných programov, ktoré sú akýmsi predpokladom;

- Pochopiť ako fungujú systémy HACCP a systém samokontroly ako nástroje ochrany potravín.

4.4.1.2. ÚČASTNÍCI

UČITELIA

Školenie by mali odučiť dvaja učitelia, aby bolo o to dynamickejšie. Tí sa môžu rozdeliť na základe oddielov, ktoré im boli pridelené na základe ich kvalifikácie a

odborných skúseností. Učitelia by mali mať skončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti potravinárstva (alebo v podobnej oblasti) a mali by absolvovať odbornú prax v

potravinárskom priemysle (zhruba po dobu jedného roka). Prednosť by mali dostať učitelia, ktorí už absolvovali školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany potravín.

ŠTUDENTI

Počet študentov v skupine, ktorí sa zúčastnia školenia by mal byť v rozmedzí od 10-16 ľudí; jedným z cieľov školenia je vytvorenie vyrovnaných skupín, aj čo sa týka pohlavia.

Cieľovou skupinou školenia sú obchodníci alebo spolupracovníci spoločností

alebo zariadení v potravinárskom priemysle, ktorí zodpovedajú za oblasť bezpečnosti potravín (spracovaných alebo predávaných) na pracovisku spoločnosti.

Študenti by mali mať ukončené minimálne základné vzdelanie, keďže

školenie si vyžaduje, aby boli študenti schopní zachytiť hlavnú myšlienku a zapísať si dôležité informácie. Proces realizácie by uľahčilo, ak by skupiny tvorili študenti s rovnakou úrovňou vzdelania.

4.4.1.3. PLÁN ŠKOLENIA

Školiaca jednotka

(moduly, kapitoly jednotlivých tém)

Komponenty školenia Pracovné vyťaţenie Triedne

školenie Precvičenie školenia

Internship

(5) IKT Form. Amb. Equal Opor. trvanie časti Celkové (1) + (2) + (3) + (4) + (5) SK (1) VT (2) SP (3) Pracovný kontext (WCP) (4) 0. Prezentácia 3 3

1. Cena a následky vzniku chýb pri ochrane potravín: a. Otrava jedlom

(14)

c. Intoxikácia pri otrave jedlom

2. Ochrana potravín - Nariadenia a. Potravinový kódex;

b. Ochrana potravín – súčasná starosť? c. Orgány zodpovedné za ochranu potravín; d. Súčasné nariadenia;

e. ISO 22000:2005 Norma – Systémy spravovania

ochrany potravín –

Poţiadavky pre akúkoľvek organizáciu potravinovej siete

4 4

3. Mikroorganizmy a potraviny:

a. Mikroorganizmy. Čo to vlastne je? b. Mikrobiálny rast;

c. Faktory, ktoré ovplyvňujú mikrobiálny rast; d. Hlavné skupiny mikroorganizmov; e. Mikroorganizmy a potraviny; f. Kríţová kontaminácia; g. Riziká a hazard 4 4 4. Osobná hygiena: a. Umývanie rúk; b. Pouţívanie rukavíc; c. Charakteristiky uniformy; d. Osobité správanie; e. Choroby a zranenia;

f. Školenie pre ľudí manipulujúcich s potravinami; g. Návštevníci

3 3

5. Pracovisko a vybavenie:

a. Budovanie, výstavba a pracovné plochy; b. Oddelenie oblastí;

c. Licencia zariadenia

3 3

SK – SOCIO-KULTÚRNE; VT – VEDECKO-TECHNOLOGICKÝ SP- SIMULOVANÉ PRECVIČENIE – INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECH-NIKY 6. Predbeţné poţiadavky: a. Prijatie; b. Uskladnenie; c. Výroba potravín; d. Balenie; e. Označovanie; f. Preprava a distribúcia; g. Monitorovanie; h. Čistenie a dezinfekcia; i. Spracovanie odpadu; j. Kontrola proti škodcom

8 8

7. HACCP – Základné pojmy:

a. Výhody a nevýhody systému HACCP; b. Poţiadavky systému;

c. Princípy systému HACCP;

d. Fázy implementácie systému HACCP

4 4

8. Uplatnenie znalostí 4 4

(15)

4.4.1.4. POPIS ŠKOLENIA

Modul Presné stanovené ciele Popis zasadnutia

Prezentácia Na tento modul by časovo malo vystačiť jedno stretnutie. Pre učiteľa je avšak veľmi dôleţité. Počas tohto stretnutia so študentmi si učiteľ vytvorí obraz o tom, s akou skupinou bude pracovať, v prípade, ţe sa v skupine nachádzajú študenti, ktorí by mohli spomaliť skupinu. Počas tohto stretnutia sa môţu objaviť problémy spojené s ústnym prejavom, porozumením textu prípadne problémy v rámci vzťahov v skupine a podľa tohto sa môţu učitelia zariadiť pri pripravovaní sa na ďalšie stretnutie. Pri tomto module by mali byť prítomní učiteľ ako aj vzdelávací koordinátor a modul by sa mal odučiť nasledovne:

- Koordinátor by mal privítať študentov a mal by predstaviť prvý modul s tým, ţe uvedie toto školenie, objasní hlavné ciele a predstaví skupine ich učiteľa; - Učiteľ by mal vyuţiť techniku “ice-breaking“ (=lámanie ľadu), aby sa študenti navzájom spoznali. Učitelia by sa mali predstaviť, povedať odkiaľ pochádzajú a v akej oblasti pracujú, atď.

- Učitelia môţu poţiadať ostatných študentov, aby sa predstavili, pričom kaţdý zo skupiny by sa mal zapojiť (malo by to byť avšak dobrovoľné)

- Potom učitelia rozdajú hárky počiatočného zhodnotenia školenia, ktoré študenti vyplnia2. Učitelia by mali pozorne sledovať študentov a pomôcť im pri vypĺňaní

hárku, keďţe môţe dôjsť k nezrovnalostiam. Sám učiteľ by mal poukázať na problémové body, aby sa tak študenti necítili nepríjemne a aby sa nezosmiešnili pred skupinou resp. pred učiteľom;

- Na koniec stretnutia by mali učitelia rozdať študentom Preverovací test3, ktorý sa

viaţe k odborným znalostiam. Učitelia by im mali vysvetliť, ţe cieľom tohto testu je zistiť, čo študenti vedia a kde sa nachádzajú, čo učiteľom umoţní prispôsobiť školenie potrebám skupiny vzhľadom na navrhované ciele. Tento test by nemal trvať dlhšie ako 30 minút.

Cena a následky vzniku chýb pri och-rane potravín

- poukázať na problémy spôsobené otravou

jedlom

-popísať symptómy, ktoré sa spájajú s ochoreniami zapríčinenými nedostatočnou ochranou potravín

- objasniť dôsledky chýb pri nedostatočnej ochrane potravín na zdravie národa - identifikovanie mikroorganizmov spôsobujúcich otravu jedlom

Učiteľ by mal začať toto stretnutie predstavením cieľov tohto modulu a ten by mal uviesť “Novinovou aktivitou”4.

Následne môţe učiteľ vyuţiť prezentáciu v Power Point-e na to, aby predstavil tento modul (voliteľné).

Ochrana potravín - nariadenia

- spomenúť všetky dôleţité nariadenia, rozhodnutia a dokumenty, ktoré súvisia s ochranou potravín;

- určiť kto je zodpovedný za chyby pri ochrane potravín;

- vymenovať dôsledky súčasnej potravinovej legislatívy a nariadení týkajúcich sa páchateľov;

Ak je tento modul rozdelení na dve časti (dva stretnutia), mal by sa uskutočniť nasledovne:

Prvé stretnutie:

- Učiteľ by mal začať tým, ţe objasní ciele tohto modulu; - Potom by mali študenti pokračovať aktivitou “Kľúčové slová 5;

Druhé stretnutie:

- Učiteľ by mal so študentmi vyplniť “Novinovú aktivitu 2”6;

2 Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia 3

Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia študentov 4 Viď prílohu - Aktivity

5 Viď prílohu - Aktivity 6 Viď prílohu - Aktivity

(16)

- označiť sektory a aktivity v rámci potravinového priemyslu, ktoré podliehajú týmto nariadeniam;

- označiť materiály, zariadenia a všetky zdroje, ktoré sú zahrnuté v nariadeniach o ochrane potravín;

- oboznámiť sa s právnymi ustanoveniami, ktoré sa viaţu ku ochrane potravín v prezentovanej skutočnej situácii.

- Na koniec stretnutia by sa mala vyplniť aktivita “Korešpondencia”7, aby si tak

študenti zapamätali to najpodstatnejšie z celého stretnutia v rámci tohto modulu.

Mikroorganizmy a potraviny:

- zadefinovať riziko, hazard

- určiť skupiny hazardu a kategórie rizika; - opísať správanie mikroorganizmov vo vzťahu k faktorom, ktoré vplývajú na ich rast a ţivotaschopnosť;

- definovať kríţovú kontamináciu; - určiť chemické, biologické a fyzické riziká; - zadefinovať situácie, kedy dochádza ku kríţovej kontaminácii;

- definovať mikroorganizmy;

-rozoznať rôzne druhy mikroorganizmov;

Učiteľ by mal opäť začať stretnutie tým, ţe uvedie ciele tohto modulu. Tento modul by sa mal rozdeliť na dve časti, teda na dve stretnutia. Prvé stretnutie by sa malo odučiť týmto spôsobom:

- ak sa v triede nachádza počítač a projektor, učiteľ môţe predstaviť nový modul pouţitím prezentácie v Power Point-e (“Zoom” flash);

- Učiteľ by mal začať svoju prezentáciu otázkami, ktoré študentov navedú na obsah modulu, ktorým sa budú zaoberať: “Mikroorganizmy. Čo to vlastne je?”, Mikrobiálny rast”, a faktory, ktoré ovplyvňujú mikrobiálny rast”.

- V ďalšej časti by mal učiteľ zdôrazniť význam teploty ako faktora a so študentmi by mali vyplniť aktivitu “Kto je rýchlejší”8;

- Ak je to moţné, po ukončení tejto aktivity by mal učiteľ predstaviť tzv.

“thermometer“ flash.

Druhé stretnutie:

- Učiteľ by mal začať stretnutie prezentáciou v Power Point-e (voliteľné) a mal by sa v nej venovať obsahu modulu: “Hlavné skupiny mikroorganizmov” a “Mikroorganizmy a potraviny”.

- Potom by mal vysvetliť pojmy ako hazard a riziko;

- Keď má učiteľ pocit, ţe študenti pochopili základné pojmy, môţe pristúpiť k aktivite “Sieť”9 ako premostenie k pojmu “Kríţová kontaminácia”.

- Potom by sa malo prejsť k aktivite “Nebezpečná cesta”10

- Aby učiteľ prepojil tento modul s nasledujúcou témou, môţe ukončiť toto stretnutie otázkou: „Ako môţeme kontrolovať výskyt baktérií?”

Osobná hygiena: - popísať pravidlá osobnej hygieny spojenej s potravinovým priemyslom;

- popísať vhodné správanie pri manipulácii a práci s potravinami;

- opísať postupy, ktoré nepatria k zásadám bezpečnosti potravín;

- popísať primerané správanie návštevníkov potravinových zariadení

Tento modul dokáţe študentov do veľkej miery zaujať. Týka sa najmä ľudí, ktorí pracujú s potravinami a súvisí s ich správaním na pracovisku, čo je pre študentov zaujímavé. S touto témou sa stretávajú dennodenne, a preto je to vhodné na diskusiu.

Stretnutie by sa mohlo uskutočniť nasledovne:

 Učiteľ by mal začať stretnutie tým, ţe sa študentov opýta rovnakú otázku, akou minule ukončil stretnutie: “Ako môţeme kontrolovať výskyt baktérií?”;

 Učiteľ by mal naviesť študentov k jednej z moţností a to tá, ktorá je pre túto chvíľu najpodstatnejšia: “prostredníctvom osobnej hygieny”;

 Učiteľ by mal predstaviť obsah, ktorému sa bude venovať: “Umývanie rúk” a nalepiť na stenu plagát “Ako si správne umývať ruky”;

 Učiteľ by mal predstaviť ďalšiu časť a to “Osobná hygiena”11 ,

“Choroby a zranenia” a “Osobité správanie”;

Potom by mala nasledovať aktivita “Čo si obliecť?”12.

 Po ukončení tejto aktivity by sa mal učiteľ vyjadriť k “školeniam pre ľudí pracujúcich s potravinami”;

 Učiteľ by mal takisto uviesť tému “návštevníkov”.

 Stretnutie by sa malo skončiť tým, ţe študenti vyplnia formulár “Hodnotenie školenia”13 .

Pracovné plochy a vybavenie:

Hlavné ciele tohto modulu sú nasledujúce: - popísať základné poţiadavky na budovy a infraštruktúru v rámci potravinového priemyslu;

- Vymedziť špecifické poţiadavky pre oblasti (resp.) súčasti pracoviska, kde dochádza k príprave potravín;

- popísať princípy, ktorými sa riadi príprava a projektovanie vhodného závodu;

- Určiť základné poţiadavky vybavenia

Ako predošlí modul, aj tejto dokáţe študentov zaujať a samozrejme obchodníkov, ktorí investujú do infraštruktúry. Na tento modul je vyhradené iba jedno stretnutie, preto by si mal učiteľ jednotlivé aktivity rozvrhnúť tak, aby ostal priestor aj na moţnú diskusiu medzi študentmi, keďţe na to môţu mať rôzne názory. Stretnutie by malo prebiehať nasledovne:

 Ak sa má učiteľ k dispozícii počítač a projektor, môţe študentom predstaviť časť “zariadenia a vybavenie” (prostredníctvom flash-u);

 Učiteľ by mal začať tým, ţe študentom predstaví obsah a ciele tohto modulu;

Potom môţe nasledovať aktivita “Skutočná kuchyňa”14;

7

Viď prílohu - Aktivity

8

Viď prílohu - Aktivity

9Viď prílohu - Aktivity 10

Viď prílohu - Aktivity

11

Viď prílohu - Aktivity

12

Viď prílohu - Aktivity

(17)

potravinovej jednotky;

- Pripraviť náčrt potravinárskeho závodu; - Poukázať na to, ako môţe takýto závod fungovať, ak má vyhovieť všetkým poţiadavkám v rámci bezpečnosti potravín.

 Po ukončení tejto aktivity by mal učiteľ zhrnúť jej obsah, (ideálne formou krátkej prezentácie);

Tak by mala nasledovať aktivita “Ideálne zariadenie”15;

 Po tejto aktivite by mal učiteľ ukončiť toto stretnutie zhrnutím obsahu časti “Oddelenie oblastí pracoviska”.

Predbeţné opatrenia

- vymedziť opatrenia spojené s kontrolou prevádzky (kontrola registra, vrátenie výrobku, určenie vybavenia, špecifík a baliaceho materiálu);

- určiť opatrenia spojené s údrţbou a čistením (kontrola výskytu baktérií, dezinfekcia a čistota, údrţba vybavenia a správa odpadu)); - popísať princípy spojené s prevozom potravín;

- pripraviť systém predbeţných opatrení pre bezpečnosť potravín – vymedzenie dôkazov spojených s týmto systémom;

- vymedziť isté faktory, ktoré spotrebiteľa ovplyvňujú pri výbere potravín v rámci informácií na obale výrobku.

Prvé stretnutie:

Učiteľ by mal začať uvedením cieľov daného modulu.

 Učiteľ by mal začať otázkou: Čo rozumieme pod pojmom predbeţné opatrenia;

 Učiteľ by mal opraviť nesprávne odpovede študentov nasmerovať ich k správnej odpovedi;

 Učiteľ by mal študentom pripomenúť niektoré časti z

predchádzajúceho modulu, kde sa rozoberali opatrenia týkajúce sa osobnej hygieny a zariadení a vybavenia;

 Po tomto úvode by mala nasledovať kratšia prezentácia obsahujúca stručný obsah modulu;

Učiteľ by mal toto stretnutie ukončiť aktivitou “Dokument – ochrana

potravín”16.

Druhé stretnutie:

 Učiteľ môţe študentom navrhnúť multimediálnu hru “Hľadané baktérie”;

Učiteľ by mal so študentmi zahrať hru “Ochrana potravín -

Take-away”17.

Tretie stretnutie:

 Učiteľ by mal študentom rozdať časti legislatívy týkajúcej sa označenia potravinových produktov;

Nakoniec by si mal učiteľ so študentmi prejsť aktivitu “Obal”18, čím

ukončí tento modul.

HACCP – Základné pojmy:

- určiť výhody realizácie systému HACCP; - definovať pojmy spojené so systémom HACCP;

- nájsť spoločné črty medzi predbeţnými opatreniami a systémom HACCP;

- popísať princípy systému HACCP; - vymenovať nevyhnutné stupne aplikácie systému HACCP;

- určiť potvrdenie platnosti, verifikáciu a zdokonalenie opatrení pre systémy bezpečnosti potravín.

Na tento modul sa vymedzilo iba jedno stretnutie, ale kvôli tomu, ţe ide o zloţitejší obsah, môţe sa to rozdeliť na dve časti. A tak by sad al tento modul odučiť nasledovne:

Prvé stretnutie:

 Učiteľ by mal začať tým, ţe predstaví ciele modulu.

 Potom by mal študentom vysvetliť teoretické pojmy súvisiace so systémom HACCP, alebo skôr vymenovať jednotlivé princípy a fázy jeho realizácie;

Druhé stretnutie:

Učiteľ by si mal so študentmi prejsť aktivitu “HACCP”19 na základe pouţitia materiálov “Ochrana potravín - Take-away”.

Uplatnenie znalostí

- určiť situácie, o ktorých by sa dalo povedať, ţe predstavujú istý hazard

- vytvoriť si spojitosť medzi mikrobiologickým, chemickým a fyzickým typom hazardu a istým správaním pri manipulácii a spracovaní potravín

-vymedzenie istého hazardu v daných situáciách

- určiť zdroje a faktory, ktoré môţu viesť ku chybám pri ochrane potravín.

Učiteľ by mal začať toto stretnutie predstavením cieľov tohto modulu. V tomto prípade by mal byť modul rozdelení na dve časti, teda dve stretnutia: Prvé stretnutie:

Mala by sa pripraviť a vyplniť aktivita “Najlepší kuchár na svete20;

Druhé stretnutie:

 Učiteľ by mal študentom rozdať dotazníky na hodnotenie procesu školenia21, hodnotenia práce učiteľa22 a hodnotenia práce

koordinátora23, ktoré by mali študenti vyplniť.

 Učiteľ ukončí školenie záverečným zhodnotením študentov24, ktoré

sa bude týka nadobudnutia odborných znalostí a nemalo by trvať dlhšie ako 30 minút.

 Poslednou aktivitou školenia by mala byť “skupinová aktivita pre súdrţnosť”25.

14

Viď prílohu - Aktivity 15

Viď prílohu - Aktivity

16Viď prílohu - Aktivity 17Viď prílohu - Aktivity 18Viď prílohu - Aktivity 19Viď prílohu - Aktivity 20Viď prílohu - Aktivity 21

Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia

22

Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia

23

Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia

24

Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia

25

(18)

4.4.2. OCHRANA POTRAVÍN – ŠKOLENIE PRE ĽUDÍ PRACUJÚCICH S POTRAVNAMI

Cieľom tohto školenia je informovanie študentov o zásadách bezpečnosti potravín s cieľom predísť možným intoxikáciám spotrebiteľa, ako aj ohodnotenie prospešnosti potravinových produktov pre zdravie človeka, čo môže v konečnom dôsledku upevniť dobré meno spoločnosti.

Po ukončení školenia by študenti mali byť schopní: - Uvedomiť si potrebu ochrany potravín;

- Rozoznať rôzne typy hazardu; - Uvedomiť si význam environmentálnych a (ako aj iných faktorov), ktoré môžu predstavovať riziko pre oblasť bezpečnosti potravín;

- Uvedomiť si význam dodržiavania pravidiel osobnej hygieny;

- Poznať všeobecné požiadavky spojené s kontrolnými postupmi, údržbou a hygienou, prepravou a monitorovaním;

4.4.2.2. ÚČASTNÍCI

UČITELIA

Školenie môže odučiť aj jeden učiteľ, keďže ide o kratšie školenie. Ale mohli by ho odučiť aj dvaja učitelia. Tí sa môžu rozdeliť na základe oddielov, ktoré im boli pridelené na základe ich kvalifikácie a odborných skúseností. Učitelia

by mali mať ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti potravinárstva (alebo v podobnej oblasti) a mali by absolvovať odbornú prax v potravinárskom priemysle (zhruba po dobu jedného roka). Prednosť by mali dostať

učitelia, ktorí už absolvovali školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany potravín.

ŠTUDENTI

Počet študentov v skupine, ktorí sa zúčastnia školenia by mal byť v rozmedzí od 10-16 ľudí; jedným z cieľov školenia je vytvorenie vyrovnaných skupín, aj čo sa týka pohlavia.

Cieľovou skupinou školenia sú spolupracovníci spoločností alebo zariadení v

potravinárskom priemysle, ktorí zodpovedajú za oblasť bezpečnosti potravín (spracovaných alebo predávaných) na pracovisku spoločnosti.

Študenti by mali mať ukončené minimálne základné vzdelanie, keďže školenie si vyžaduje, aby

boli študenti schopní zachytiť hlavnú myšlienku a zapísať si dôležité informácie. Proces realizácie by uľahčilo, ak by skupiny tvorili študenti s rovnakou úrovňou vzdelania.

4.4.2.3. PLÁN ŠKOLENIA

Školiaca jednotka

(moduly, kapitoly jednotlivých tém) Komponenty školenia Pracovné vyťaţenie

Triedne školenie Precvičenie školenia Internship (5) IKT Form. Amb. Equal Opor. Celkové trvanie jednotky/časti (1) + (2) + (3) + (4) + (5) SK (1) VT (2) PS (3) (WCP) (4) 0. Prezentácia 1 1

(19)

potravín: a. Otrava jedlom

b. Náklady a dôsledky spojené s otravou jedlom c. Intoxikácia pri otrave jedlom

2. Mikroorganizmy a potraviny:

a. Mikroorganizmy. Čo to vlastne je? b. Mikrobiálny rast;

c. Faktory, ktoré ovplyvňujú mikrobiálny rast;

d. Hlavné skupiny mikroorganizmov; e. Mikroorganizmy a potraviny; f. Kríţová kontaminácia; g. Riziká a hazard

2 2

SK – SOCIO-KULTÚRNE; VT – VEDECKO-TECHNOLOGICKÝ SP- SIMULOVANÉ PRECVIČENIE – INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECH-NIKY 3. Osobná hygiena: a. Umývanie rúk; b. Pouţívanie rukavíc; c. Charakteristiky uniformy; d. Osobité správanie; e. Choroby a zranenia;

f. Školenie pre ľudí manipulujúcich s potravinami; g. Návštevníci 1 1 6. Predbeţné opatrenia: a. Prijatie; b. Uskladnenie; c. Výroba potravín; d. Balenie; e. Označovanie; f. Preprava a distribúcia; g. Monitorovanie; h. Čistenie a dezinfekcia; i. Spracovanie odpadu; j. Kontrola proti škodcom

3 3

5. Uplatnenie znalostí 3 3

(20)

4.4.2.4. POPIS ŠKOLENIA

Modul Presné ciele Popis zasadnutia

Prezentácia - Zhodnotiť začiatok školenia; - Vyplnenie preverovacieho testu; - Oboznámenie sa so študentským materiálom;

- Spolupráca skupiny a učiteľa.

- Učiteľ by mal vyuţiť techniku “ice-breaking“ (=lámanie ľadu), aby sa študenti navzájom spoznali. Učitelia by sa mali predstaviť, povedať odkiaľ pochádzajú a v akej oblasti pracujú, atď.

- Učitelia môţu poţiadať ostatných študentov, aby sa predstavili, pričom kaţdý zo skupiny by sa mal zapojiť (malo by to byť avšak dobrovoľné)

- Potom učitelia rozdajú hárky počiatočného zhodnotenia školenia, ktoré študenti vyplnia26. Učitelia by mali pozorne sledovať študentov a pomôcť im pri vypĺňaní

hárku, keďţe môţe dôjsť k nezrovnalostiam. Sám učiteľ by mal poukázať na problémové body, aby sa tak študenti necítili nepríjemne a aby sa nezosmiešnili pred skupinou resp. pred učiteľom;

- Na koniec stretnutia by mali učitelia rozdať študentom Preverovací test27, ktorý

sa viaţe k odborným znalostiam. Učitelia by im mali vysvetliť, ţe cieľom tohto testu je zistiť, čo študenti vedia a kde sa nachádzajú, čo učiteľom umoţní prispôsobiť školenie potrebám skupiny vzhľadom na navrhované ciele. Tento test by nemal trvať dlhšie ako 15 minút.

Cena a dôsledky vziku chýb pri ochrane potravín:

- poukázať na problémy spôsobené

otravou jedlom

- popísať symptómy, ktoré sa spájajú s

ochoreniami zapríčinenými

nedostatočnou ochranou potravín

- objasniť dôsledky chýb pri

nedostatočnej ochrane potravín na zdravie národa

Učiteľ by mal začať toto stretnutie predstavením cieľov tohto modulu a ten by mal uviesť “Novinovou aktivitou”28.

Následne môţe učiteľ vyuţiť prezentáciu v Power Point-e na to, aby predstavil tento modul (voliteľné).

Mikroorganizmy a potraviny

- zadefinovať riziko, hazard

- určiť skupiny hazardu a kategórie rizika;

- opísať správanie mikroorganizmov vo vzťahu k faktorom, ktoré vplývajú na ich rast a ţivotaschopnosť;

- definovať kríţovú kontamináciu; - určiť chemické, biologické a fyzické riziká;

- zadefinovať situácie, kedy dochádza ku kríţovej kontaminácii;

- definovať mikroorganizmy;

-rozoznať rôzne druhy

mikroorganizmov;

- Ak sa v triede nachádza počítač a projektor, učiteľ môţe predstaviť nový modul pouţitím prezentácie v Power Point-e (“Zoom” flash);

- Učiteľ by mal začať svoju prezentáciu otázkami, ktoré študentov navedú na obsah modulu, ktorým sa budú zaoberať: “Mikroorganizmy. Čo to vlastne je?”, Mikrobiálny rast”, a faktory, ktoré ovplyvňujú mikrobiálny rast”.

- V ďalšej časti by mal učiteľ zdôrazniť význam teploty ako faktora a so študentmi by mali vyplniť aktivitu “Kto je rýchlejší”29;

- Ak je to moţné, po ukončení tejto aktivity by mal učiteľ predstaviť tzv. “thermometer“ flash.

- Učiteľ by mal začať stretnutie prezentáciou v Power Point-e (voliteľné) a mal by sa v nej venovať obsahu modulu: “Hlavné skupiny mikroorganizmov” a “Mikroorganizmy a potraviny”.

- Potom by mal vysvetliť pojmy ako hazard a riziko;

- Keď má učiteľ pocit, ţe študenti pochopili základné pojmy, môţe pristúpiť k aktivite “Sieť”30 ako premostenie k pojmu “Kríţová kontaminácia”.

- Aby učiteľ prepojil tento modul s nasledujúcou témou, môţe ukončiť toto stretnutie otázkou: „Ako môţeme kontrolovať výskyt baktérií?”

Osobná hygiena

- popísať pravidlá osobnej hygieny

spojenej s potravinovým priemyslom; - popísať vhodné správanie pri manipulácii a práci s potravinami; - opísať postupy, ktoré nepatria k

Tento modul dokáţe študentov do veľkej miery zaujať. Týka sa najmä ľudí, ktorí pracujú s potravinami a súvisí s ich správaním na pracovisku, čo je pre študentov zaujímavé. S touto témou sa stretávajú dennodenne, a preto je to vhodné na diskusiu.

Stretnutie by sa mohlo uskutočniť nasledovne:

 Učiteľ by mal začať stretnutie tým, ţe sa študentov opýta rovnakú otázku, akou minule ukončil stretnutie: “Ako môţeme kontrolovať výskyt baktérií?”;

 Učiteľ by mal naviesť študentov k jednej z moţností a to tá, ktorá je

26

Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia 27

Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia študentov

28

Viď prílohu - Aktivity 29

Viď prílohu - Aktivity 30 Viď prílohu - Aktivity

(21)

zásadám bezpečnosti potravín;

- popísať primerané správanie

návštevníkov potravinových zariadení;

pre túto chvíľu najpodstatnejšia: “prostredníctvom osobnej hygieny”;

 Učiteľ by mal predstaviť obsah, ktorému sa bude venovať: “Umývanie rúk” a nalepiť na stenu plagát “Ako si správne umývať ruky”;

 Učiteľ by mal predstaviť ďalšiu časť a to “Choroby a zranenia” a “Osobité správanie”;

Potom by mala nasledovať aktivita “Čo si obliecť?”31;

 Po ukončení tejto aktivity by sa mal učiteľ vyjadriť k “školeniam pre ľudí pracujúcich s potravinami”;

 Učiteľ by mal takisto uviesť tému “návštevníkov”.

Stretnutie by sa malo skončiť tým, ţe študenti vyplnia formulár “Hodnotenie školenia”32.

31

Viď prílohu - Aktivity

32 Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia 33

Viď prílohu - Aktivity 34

Viď prílohu - Aktivity

35 Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia

36

Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia

37

Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia

38

Viď prílohu – Spôsoby hodnotenia školenia

39

Viď prílohu - Aktivity

Predbeţné opatrenia: - vymedziť opatrenia spojené s kontrolou prevádzky (kontrola registra, vrátenie výrobku, určenie vybavenia, špecifík a baliaceho materiálu); - určiť opatrenia spojené s údrţbou a čistením (kontrola výskytu baktérií, dezinfekcia a čistota, údrţba vybavenia a správa odpadu);

- popísať princípy spojené s prevozom potravín;

Učiteľ by mal začať toto stretnutie predstavením cieľov tohto modulu a potom by mala nasledovať otázka, čo sú to vlastne predbeţné poţiadavky;

 Učiteľ by mal opraviť nesprávne odpovede študentov nasmerovať ich k správnej odpovedi;

 Učiteľ by mal študentom pripomenúť niektoré časti z

predchádzajúceho modulu, kde sa rozoberali poţiadavky týkajúce sa osobnej hygieny a zariadení a vybavenia;

Po tomto úvode by mal učiteľ so študentmi zahrať hru “Ochrana

potravín - Take-away”33.

 Na konci stretnutia by mal učiteľ zhrnúť pojmy súvisiace so spomínanými poţiadavkami.

Uplatnenie znalostí - určiť situácie, o ktorých by sa dalo povedať, ţe predstavujú istý hazard

- vytvoriť si spojitosť medzi

mikrobiologickým, chemickým a

fyzickým typom hazardu a istým správaním pri manipulácii a spracovaní potravín

-vymedzenie istého hazardu v daných situáciách

- určiť zdroje a faktory, ktoré môţu viesť ku chybám pri ochrane potravín.

Učiteľ by mal začať toto stretnutie predstavením cieľov tohto modulu. V tomto prípade by mal byť modul rozdelení na dve časti, teda dve stretnutia: Prvé stretnutie:

Mala by sa pripraviť a vyplniť aktivita “Najlepší kuchár na svete”34; Druhé stretnutie:

 Učiteľ by mal študentom rozdať dotazníky na hodnotenie procesu

školenia35, hodnotenie práce učiteľa36 a hodnotenie práce

koordinátora37, ktoré by mali študenti vyplniť.

 Učiteľ ukončí školenie záverečným zhodnotením študentov 38, ktoré

sa bude týka nadobudnutia odborných znalostí a nemalo by trvať dlhšie ako 30 minút.

Poslednou aktivitou školenia by mala byť “skupinová aktivita pre

(22)

5. POSTUP INŠTRUKTÁŽE

5.1. POSTUP TRÉNOVANIA V PROJEKTE

IFQ

K realizácii metodiky založenej na inštruktážnom postupe v projekte IFQ došlo na základe získaných skúseností z iných projektov, v ktorých sa dalo hovoriť o istej nezlomnej skutočnosti: proces určitej organizačnej zmeny – čo je rovnako podstatou aj tohto projektu ako a v prípade iných projektov, na ktorých spolupracujú a ktoré propagujú ľudia z Rozvoja Partnerstva. Obchodníci, ktorí majú záujem o realizáciu tohto programu musia vyvinúť istú snahu a v

prípade, že je toto úsilie nedostatočné alebo tu nie je dostatočná podpora až po obdobie dosiahnutia želaných výsledkom, riskujú tak, že prídu o všetky každodenné povinnosti prijímajúcich spoločností. To neznamená, že títo príjemcovia nemajú záujem o túto zmenu: naopak to znamená, že na potrebu zmeny by mali v mnohých prípadoch upozorňovať ľudia z projektu a to podporovaním, motivovaním, prekonávaním prekážok, ktoré sa môžu počas realizácie

vyskytnúť a napokon môžu viesť k zmenám v spôsobe práce ako aj k zmenám, ako sa na tú organizáciu pozeráme. V tejto súvislosti Rozvoj Partnerstva projektu IFQ tvrdí, že existuje nástroj, ktorý s presnosťou zodpovedá potrebám realizačných postupov projektu IFQ: tento nástroj aj v rámci sveta obchodu je známy ako určitý druh inštruktáže.

Coaching [alebo spomínaná inštruktáž] je označuje trendový výraz, ktorý sa používa v oblasti riadenia. Aj keď ide o starší postup. Sú to činnosti,

ktoré vykonávajú vedúci

(školitelia) a ich heslom je: pomáhať iným, aby tak mohli

nájsť cestu k vlastnému

rozvoju.

Miguel Pina e Cunha Director de MBA da

Universidade Nova de Lisboa Aj keď ide o činnosť s niekoľkoročnou skúsenosťou najmä v anglicky hovoriacich krajinách, V Portugalsku sa táto metóda ešte len začína používať.

Definovanie tejto metódy sa môže líšiť, avšak všetky jej definície majú spoločného menovateľa.

Inštruktáž je v každom prípade postup, ktorý zahŕňa zmenu a zlepšenie. Zahŕňa to postupovanie od počiatočného stavu až po dosiahnutie ideálneho stavu. Tento ideálny stav by si mal definovať každý školiaci sa (cieľ inštruktážneho postupu).

Akýkoľvek inštruktážny postup si vyžaduje aktívnu spoluprácu zo strany klienta (školiaceho sa). V skutočnosti je úlohou inštruktora pýtať sa klienta na plány k dosiahnutiu stanovených cieľov a tým ho systematicky podporovať k ich dosiahnutiu. Pre tento projekt sme definovali metodiku, ktorá okrem už spomínaného postupu informuje prijímateľov o téme, na ktorej sa bude pracovať. Táto informačná fáza sa premietla do školenia z oblasti bezpečnosti potravín,

ktoré sú určené pre obchodníkov a spolupracovníkov spoločnosti. Inštruktážny postup sa realizoval v presne určenej oblasti s cieľom vytvorenia podpory pri uplatňovaní získaných znalostí počas školenia v praxi. Vykonali sa aj isté zmeny a to v rámci potrieb klientov. Teda záverečné výsledky sa presne vymedzili v oblasti bezpečnosti potravín a spomínané úpravy sa vykonali na základe výskytu vonkajších pochybností alebo problémov v rámci témy ako prekážky pre realizovaní cieľa, čo je v podstate prirodzené. Nasledujúci diagram – ktorý sme už spomenuli – je vytvorený podľa modelu inštruktáže – súčasný stav +

zdroje = ţelaný stav – toto je

(23)

ktorá sa v projekte využila a ktorá okrem ostatných aktivít zahŕňa aj inštruktážny postup.

Súčasný stav Problémy spojené s dodržiavaním zákonov o bezpečnosti potravín

+ Zdroje....

Cieľ

Prvotné inštruktážne školenie

Všeobecné pochopenie dynamiky inštruktážneho procesu a jeho využitie v projekte

Bezpečnosť potravín – odborné školenie pre vedúcich pracovníkov

Poskytovanie dôležitých informácií z oblasti bezpečnosti potravín pre obchodníkov

Bezpečnosť potravín – odborné školenie pre spolupracovníkov

Poskytovanie dôležitých informácií z oblasti bezpečnosti potravín pre spolupracovníkov

Proces inštruktáže Pomoc pri uplatňovaní vedomostí nadobudnutých počas školení v praxi: pomoc pri organizačnej zmene

Odborné poradenstvo

Pomoc zameriavajúca sa na odhalenie potrebných zmien podľa toho, na čo sa dané organizácie príjemcu zameriavajú;

= Ţelaný stav Splnenie všetkých požiadaviek spojených

s ochranou potravín

5.2.

INTERVENIENTI

5.2.1. ŠKOLITEĽ

Školiteľ alebo inštruktor je osoba, ktorá pomáha klientovi definovať svoj hlavný cieľ, ukazovatele, plán činnosti, ako aj všetky ostatné činnosti, ktoré

sú súčasťou inštruktážneho postupu. Mal by sa prirodzene zamerať na pomoc klientom, pri dosahovaní ich cieľov. Inštruktor by mal mať istú

skúsenosť s takým typom školenia, príp. podobnú skúsenosť.

5.2.2. KLIENT

Klient (resp. školiaci sa) je osoba, ktorá je v rámci inštruktáže prijímateľom a je to osoba, ktorá v organizácii (v spoločnosti) spolu s

inštruktorom definuje isté medzníky, ktoré sa dosiahnu. Mala by to byť vedúca osobnosť alebo vedúci pracovník, ktorého právomocou

je realizovanie samotného projektu. Klient (resp. príjemca) by sa mal takisto zúčastniť na odbornom školení ochrany potravín pre obchodníkov.

5.3. VYUŽITÉ MODELY

Formát, ktorý bol použitý v rámci inštruktážnych stretnutí pre rozličné spoločnosti prijímateľa bol v každom prípade podobný. Ukončenie

pracovných stretnutí, pričom ich počet a trvanie je možné upraviť podľa potrieb cieľovej skupiny. Počas prvého stretnutia si každý obchodník

stanoví presné ciele, ktoré chce v svojej organizácii dosiahnuť. Tieto ciele sa môžu u jednotlivých pracovníkov ich alebo vedúcich líšiť či už ide o

Imagem

temas relacionados :