Agromanuál. Profesionálna ochrana rastlín. Butisan Star. Viac času, menej rizika. Júl 2008 Regionálna príloha

44 

Texto

(1)

Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 266 111, fax: 02/58 266 566

Spoľahlivá účinnosť na všetky kľúčové buriny

Vysoká fl exibilita použitia

Nevyžaduje kombinácie

Vysoká selektivita voči repke

Následné plodiny bez obmedzenia

Viac času, menej rizika

Butisan Star

®

Agromanuál

®

Profesionálna ochrana rastlín

Regionálna príloha

(2)

Prípravky na ošetrenie

ozimnej repky na jeseň

SULTAN 50 SC

selektívny herbicíd na PRE a skoré POST

ošetrenie ozimnej repky proti jednoročným

dvoj-klíčnolistovým a jednodvoj-klíčnolistovým burinám.

Dávkovanie: 1,5–2 l/ha pri sólo aplikácii,

DA: 1,5 l/ha PRE, NA 1 l/ha, pri TM 1–1,2 l/ha

TRIFLUREX 48 EC

selektívny herbicíd určený na najlacnejšie

ošetrenie repky pred sejbou so zapravením.

Dávkovanie: 1,5–2,5 l/ha

selektívny systémový graminicíd s najrýchlejším

účinkom na trhu na ničenie všetkých trávovitých

burín vrátane výmrvu obilnín v repke.

Dávkovanie: výmrv obilnín 0,4–0,5 l/ha,

jedno-ročné trávy 0,5–0,8 l/ha, pýr plazivý 1,2–1,5 l/ha

GLYFOGAN 480 SL

systémový neselektívny herbicíd určený na

pred-sejbové a PRE ničenie všetkých jednoročných

a trvácich burín v repke. Dávkovanie: jednoročné

buriny 1,2–1,5 l/ha, pýr plazivý 3 l/ha, pichliač,

pupenec, štiavce 4–5 l/ha v 100 l vody

CONTANS WG

biologický prípravok na ničenie sklerócií, pôvodcu

bielej hniloby v pôde. Dávkovanie: 1–2 kg/ha

ORIUS 25 EW

širokospektrálny systémový fungicíd s výrazným

morforegulačným účinkom, posilňuje tvorbu

koreňového systému, bráni nadmernému

predlžovaciemu rastu a vyzimovaniu porastov.

Dávkovanie: 0,5–1 l/ha

PYRINEX 25 CS

razantný insekticíd na ničenie škodlivého

cicavého a žravého hmyzu v repke s modernou

formuláciou predlžujúcou účinnosť prípravku.

Dávkovanie: 4 l/ha

BOROVITAL

vysoko koncentrované listové hnojivo s

obsa-hom bóru miešateľné s DAM a ostatnými

prípravkami pre použitie v ozimnej repke.

Dávkovanie: 2 l/ha

KLOMAG SNB

listové hnojivo s výrazným fungistatickým

účinkom s obsahom Mg, S, N, B. Zvyšuje úrodu

a kvalitu semena repky. Dávkovanie: 3–5 kg/ha

široké spektrum účinnosti

dva odlišné spôsoby účinku na kontrolu metličky, beflubutamid

podporuje účinok izoproturonu

vynikajúca selektivita

bez obmedzenia na následné plodiny vrátane repky olejnej

flexibilný termín použitia (na jeseň aj na jar) - výhoda pre pestovateľov

výborná miešateľnosť s inými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi

a listovými hnojivami

nočné mrazy po aplikácii na jeseň nemajú vplyv na účinnosť ošetrenia

riešenie ťažko ničiteľných jesenných burín - výmrv repky, veronika, ...

jedno z najefektívnejších riešení lipkavca na jeseň

Nový dvojzložkový herbicíd na efektívnu kontrolu

zaburinenia obilnín pre jesenné aj jarné ošetrenie

Herbafl ex

Agrovita spol. s r.o.

Nádražná ulica 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji tel.: 02 45 94 47 30–1, fax: 02 45 94 47 33

(3)

Novoregistrované prípravky a rozšírenie registrácie . . . . 2

Ochrana obilnín a repky proti chorobám na jeseň . . . . 5

Ako udržať repku bez burín? . . . . 8

Racionálna výživa repky ozimnej . . . . 9

Repka olejka - Morforegulátory - jeseň . . . .13

- Použitie regulátorov rastu a fungicídov

s morforegulačným účinkom na jeseň . . . .13

- Herbicídy jeseň . . . .14

- Herbicídy - trávovité buriny . . . .16

Obilniny ozimné - Herbicídy . . . .18

Aké sú trendy v množení a pestovaní ozimných druhov

poľnohospodárskych plodín? . . . .30

Výhodná voľba pre dobrý štart ozimín . . . .32

Kukuričiar koreňový - bionómia a ochrana . . . .34

Aktuálny stav vývinu kukuričiara koreňového na Slovensku . . 37

Predzberové aplikácie

- Obilniny . . . .39

- Zemiaky . . . .40

- Kukurica . . . .40

Obsah

Regionálna príloha Agromanuálu č . 7,

samostatne nepredajné

Júl 2008

Recenzovaný odborný časopis

Vydavateľ: Kurent s.r.o.

Vrbenská 197/23, 370 01 Č. Budějovice

IČO: 25177338, DIČ: CZ25177338

OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 7995

Šéfredaktor: Ing. Petr Štěpánek,

tel.: +420 777 037 027

e-mail: stepanek@kurent.cz

Redaktor: Ing. Martin Bašta,

tel.: +420 608 888 893

e-mail: basta@kurent.cz

Redaktor: Ing. Ján Gutten

tel.: +421 907 955 144

Redakčná rada: Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,

Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Přemysl Štranc,

Ph.D., Ing. Stanislav Torma, PhD.

Adresa redakcie, miesto vydania:

Kurent s.r.o.

Vrbenská 197/23, 370 01 Č. Budějovice

tel.: +420 387 202 310, fax: +420 387 202 313

Predplatné, distribúcia a reklama

na Slovensku:

PROGARD, s.r.o., Mgr. Martin Majerský

Rezedová 4, 821 01 Bratislava

tel.: 0905 320 130

fax: 02/4342 6686

e-mail: majersky@progard.eu

predplatné 2008: 1490 Sk + DPH

(vrátene poštovného)

Design, sazba:

Kurent s.r.o.

Vrbenská 197/23, 370 01 Č. Budějovice

tel./fax: +420 387 202 310

e-mail: kurent@kurent.cz

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje

a názory autorov jednotlivých článkov ani

inzercie. Pri používaní prípravkov sa riaďte

platným Zoznamom registrovaných prípravkov

na ochranu rastlín.

ISSN 1801-7673 (print)

ISSN 1801-4895 (on-line)

MK ČR E 16226

® = Reg. ochranná známka.

Agromanuál®

(4)

Manuál

Agromanuál • Regionálna príloha • Júl 2008

2

Uvedené novo registrované prípravky na ochranu rastlín, resp. prípravky u ktorých došlo k rozšíreniu registrácie boli spracované na základe

doplnku k zoznamu registrovaných prípravkov pre rok 2008 zo dňa 15. 5. 2008.

Novoregistrované prípravky a rozšírenie registrácie

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka /ha

Ochranná doba/dni Poznámka

1 . Nové registrácie prípravkov na ochranu rastlín

ALERT EXTRA

(125 g/l carbendazim, 250 g/ flusilazole)

držiteľ registrácie: Du Pont CZ

pšenica múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze 0,8 l/ha 42 dní

jačmeň ozimný hnedá škvrnitosť, rhynchospóriová škvrnitosť jačmeňa 0,8 l/ha 42 dní max. 2× BBCH 29–51 raž múčnatka trávová, listové škvrnitosti, hrdza pšeničná 0,8 l/ha 42 dní max. 2× BBCH 29–55 tritikale septoriózy (Septoria spp.) 0,8 l/ha 42 dní max. 2× BBCH 29–55 repka ozimná biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum) 0,8 l/ha 56 dní max. 1× BBCH 59–65 repa cerkosporióza (Cercospora beticola) 0,6 l/ha 42 dní max. 2× BBCH 39

AXIAL 050 EC

(50 g/l pinoxaden)

držiteľ registrácie: Syngenta Slovakia

pšenica ozimná metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná 0,75–1 l/ha AT jačmeň jarný metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná 0,75–1 l/ha AT

CUPROCAFFARO MICRO

(652 g/kg oxychlorid Cu, t.j. 375 g/kg čistej medi)

držiteľ registrácie: Agro Aliance SK

vinič peronospóra viniča (Plasmopara viticola) 0,35 % (3,5 kg/ha) 14 dní pred kvetom, po odkvitnutí opakovať podľa potreby v intervale 7–14 dní. Predovšetkým pre posledné ošetrenia.

DELTA EW 50

(50 g/l deltamethrin)

držiteľ registrácie: Bayer, dodávateľ: Agro Aliance SK

obilniny

byľomor sedlový 0,1 l/ha AT kohútik pestrý a modrý 0,15 l/ha AT voška ovsená 0,15 l/ha AT ovos - semenné porasty a na kŕmenie zunčavka jačmenná 0,15 l/ha 28 dní kukurica na zrno vijačka kukuričná 0,25 l/ha AT bôb na zrno vošky, strapky 0,1 l/ha AT šošovica plodomor šošovicový 0,1 l/ha AT zemiaky, rajčiak pásavka zemiaková 0,15 l/ha 14 dní repka, horčica

blyskáčik repkový 0,1 l/ha AT piliarka repková, skočky, krytonos repkový,

krytonos štvorzubý, byľomor kelový, krytonos šešulový 0,15 l/ha AT

lucerna listáriky 0,25 l/ha AT

lucerna - semenné porasty bzdôšky, strapky 0,15 l/ha AT trávy - semenné porasty bzdôška hnedožltá 0,15 l/ha AT

ľan skočky 0,15 l/ha AT

tabak vošky 0,15 l/ha AT

ovocné dreviny žraví a cicaví škodcovia 0,02% 28 dní jabloň obaľovač jablčný 0,2 l/ha 28 dní čerešňa vrtivka čerešňová 0,25 l/ha 28 dní jahody kvetovka jahodová 0,15 l/ha AT vinič obaľovače 0,2–0,25 l/ha 21 dní reďkovka - semenné porasty blyskáčik repkový, krytonos repkový a štvorzubý 0,1–0,15 l/ha AT kapustová zelenina húseničky môr a mlynárika kapustovéhoskočky, piliarka repková, 0,15 l/ha 7 rasca psota rascová, obaľovače, bzdôšky 0,1 l/ha AT semenné porasty - mrkva, petržlen, paštrnák,

fenikel, kôpor psota rascová, obaľovače, bzdôšky 0,1 l/ha AT

FLOWBRIX

(670 g/kg oxychlorid Cu, t.j. 380 g/kg čistej medi)

držiteľ registrácie: ASRA, dodávateľ: Agrovita

vinič peronospóra viniča (Plasmopara viticola) 2,5 l/ha 21 dní

GLYFOSEM

(360 g/l glyphosate)

držiteľ registrácie: Agro Aliance SK

orná pôda, strnisko pýr a iné trváce buriny 3,0 l/ha AT

2,5 l/ha + (5 kg) AT (TM) síran amónny jadroviny, kôstkoviny, vinič turanec kanadský, pýr, pichliače, mlieče a iné trváce buriny

2,0 l/ha AT 3,0 l/ha AT

2–2,5 l/ha AT (TM) Goal 2 E obilniny (predzberová aplikácia) pýr plazivý a iné trváce buriny 3 l/ha 10–14 dní

(5)

Agromanuál • Regionálna príloha • Júl 2008Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka /ha

Ochranná doba/dni Poznámka

lúky a pasienky obnova TTP 3–6 l/ha 21 dní ľan (predzberová aplikácia) pýr plazivý a iné trváce buriny 3–4 l/ha 8–10 dní

cukrová repa, zemiak prerastené buriny 2 l (33–50 %) 30 dní knôtový rám jahoda prerastené buriny 3 l (33–50 %) AT knôtový rám konvalinka trváce buriny 4–8 l/ha AT

zavlažovacie a odvodňovacie kanály nežiadúce dreviny, pobrežné buriny 5 l/ha AT nepoľnohospodárska pôda, železnice nežiadúca vegetácia 5 l/ha AT

lesné škôlky a kultúry buriny, nežiadúce dreviny a kry

3–6 l/ha AT

0,5–1,0 % AT postrek v škôlke 1,5–2,0 % AT postrek v kultúre

5–10 % AT náter rezných plôch pníkov 33–50 % AT potieranie knôtovým rámom

GUARDIAN TETRA

(450 g/l acetochlor, 214 g/l terbuthylazine)

držiteľ registrácie: Monsanto

kukurica dvojklíčnolistové burny a jednoročné trávy 3,5 l/ha AT

preemergentne (do 3 dní po sejbe) a skoro postemergentne (kukurica do 2 listov, buriny klíčne listy až 1. pár pravých listov)

ISOMEXX, PIKE

(20 % hm. metsulfuron methyl)

držiteľ registrácie: F&N Agro

pšenica ozimná, jačmeň jarný

dvojklíčnolistové buriny 30 g/ha AT 1) a 2) dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 30 g/ha + (50 g) AT (TM) Aurora 40 WG dvojklíčnolistové buriny, pichliač 30 g/ha + (1 l) AT (TM) Dicopur M 750 Pozn. 1) Pšenica ozimná: prípravok smie byť aplikovaný iba v jarnom období, kedy je pšenica v štádiu minimálne 2 listov (BBCH 12) do štádia začiatku stĺpkovania (BBCH 30)

Pozn. 2) Jačmeň jarný: prípravok smie byť aplikovaný iba v jarnom období, kedy je jačmeň jarný v štádiu minimálne 3 listov (BBCH 13) do štádia začiatku stĺpkovania (BBCH 30)

PILOT 5 EC

(50 g/l quizalofop-P-ethyl)

držiteľ registrácie: Arysta LifeScience

repa cukrová, repa kŕmna

jednoročné trávy 1–1,5 l/ha AT pýr 2,5–3 l/ha AT

pýr 1,5 l/ha–(2×) AT DA

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

T1: (1 l/ha) AT TM Betanal Expert, DA T2: 0,75 l/ha + (1,25 l/ha) T3: 0,75 l/ha + (1,5 l/ha) T1: (1 l/ha) AT TM Betanal Expert, DA T2: (1,25 l/ha) T3: 1–1,5 l/ha + (1,5 l/ha) repka ozimná výmrv obilnín 0,75 l/ha AT skorá jeseň jednoročné trávy a výmrv obilnín 1–1,5 l/ha

pýr 2 l/ha na jar

pýr 2,5–3 l/ha na jeseň zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója,

cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina (lúčna, plazivá, purpurová), jadroviny, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda

jednoročné trávy 1–1,5 l/ha AT

kapustová zelenina, rajčiak, paprika jednoročné trávy 1–1,5 l/ha AT výsev, výsadba mrkva, petržlen, cibuľa jednoročné trávy 1–1,5 l/ha AT semenné porasty zemiak, slnečnica, ľan, hrach, fazuľa, sója,

šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina (lúčna, plazivá, purpurová), ľadenec, jahoda

pýr 2,5–3 l/ha AT

paprika, rajčiak pýr 2,5–3 l/ha AT výsev, výsadba

lucerna pýr 2,5–3 l/ha AT semenné porasty

mrkva, petržlen, cibuľa pýr 3–4 l/ha AT semenné porasty jadroviny, kôstkoviny, vinič pýr 3–4 l/ha AT

trávy - semenné porasty (kostrava červená) trávovité buriny 1 l/ha AT

REDIGO 100 FS

(100 g/l prothioconazole)

držiteľ registrácie: Bayer

pšenica mazľavá sneť pšeničná 1 l/t AT mazľavá sneť hladká

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale pleseň snežná 1 l/t AT

SPARTAKUS

(450 g/l prochloraz)

držiteľ registrácie: BASF, dodávateľ: Agro Aliance SK

okrasné rastliny fuzariózy 0,40% AT

STRATOS ULTRA

(100 g/l cycloxydin)

držiteľ registrácie: BASF

sója, slnečnica, zemiaky, chmeľ, mak jednoročné trávy 1 l/ha AT

(6)

Manuál

Agromanuál • Regionálna príloha • Júl 2008Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka /ha

Ochranná doba/dni Poznámka

repa cukrová, repa kŕmna, hrach, fazuľa,

ľan, jahoda jednoročné trávy 1–1,5 l/ha AT repka ozimná jednoročné trávy, výmrv obilnín 1–1,5 l/ha AT chmeľ, jahoda1), hrach, fazuľa, ľan, mak,

repa cukrová, repa kŕmna, zemiak, slnečnica, sója,

repka ozimná pýr plazivý, cirok alepský 4 l/ha AT

kapustová zelenina pýr plazivý, cirok alepský 4 l/ha AT výsev, výsadba Pozn. 1) jahoda len po zbere

SUCCESOR T

(300 g/l pethoxamid, 250 g/l terbuthylazine)

držiteľ registrácie: ASRA, dodávateľ: AGROVITA

kukurica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 4 l/ha AT

SUPERSECT

(250 g/l cypermethrin)

držiteľ registrácie: Agriphar

obilniny kohútiky, vošky, byľomor sedlový 0,1 l/ha AT hrach voška hrachová 0,02 l/ha 14 dní repka blyskáčik repkový 0,1 l/ha AT

ZAMIR 40 EW

(133 g/l tebuconazole, 267 g/l prochloraz)

držiteľ registrácie: Agrovita

pšenica ozimná steblolam, múčnatka trávová, septoriózy, hrdze 1 l/ha 42 dní pšenica ozimná fuzariózy v klasoch 1 l/ha pred kvitnutím

slnečnica biela hniloba 1 l/ha AT

2 . Rozšírenie rozsahu použitia prípravkov na ochranu rastlín

ARRAT

(250 g/kg tritosulfuron, 500 g/kg dicamba)

držiteľ registrácie: BASF

jačmeň ozimný, ovos, raž dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,2 kg/ha AT

CUPROXAT SC

(345 g/l tribázický síran meďnatý)

držiteľ registrácie: F&N Agro

chmeľ peronospóra chmeľová (Pseudoperenospora humuli) 0,5–0,75 % 7 dní

HARVESAN

(125 g/l carbendazim, 250 g/ flusilazole)

držiteľ registrácie: Du Pont CZ

jačmeň ozimný hnedá škvrnitosť, rhynchospóriová škvrnitosť jačmeňa 0,8 l/ha 42 dní max. 2× BBCH 29–51 raž múčnatka trávová, listové škvrnitosti, hrdza pšeničná 0,8 l/ha 42 dní max. 2× BBCH 29–55 tritikale septoriózy (Septoria spp.) 0,8 l/ha 42 dní max. 2× BBCH 29–55 repka ozimná biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum) 0,8 l/ha 56 dní max. 1× BBCH 59–65 repa cerkospórioza (Cercospora beticola) 0,6 l/ha 42 dní max. 2× BBCH 39

HORIZON 250 EW, LYNX, ORNAMENT 250 EW

(250 g/l tebuconazole)

držiteľ registrácie: Bayer

pšenica ozimná múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze 0,8 l/ha 35 dní

PROSARO 250 EC

(125 g/l tebuconazole, 125 g/l prothioconazole)

držiteľ registrácie: Bayer

pšenica steblolam 0,8 l/ha AT

(7)

Agromanuál • Regionálna príloha • Júl 2008Jeseň je ročným obdobím, ktoré uzatvára

ve-getačnú periódu a viac-menej pripravuje

prí-rodu na zimný spánok. Pre poľnohospodárov

má však jeseň aj inú symboliku - začiatok

no-vého života a úrody, najmä v prípade ozimín.

Prvé agrotechnické termíny spadajú už na

ko-niec leta, kedy sa zakladajú budúce porasty

repky. Na koniec septembra a na november

zase pripadajú agrotechnické termíny ozimín,

po ktorých už aj klasický agronóm

uzatvá-ra obdobie hlavnej vegetácie a ťažiskových

agrotechnických zásahov na poliach.

Zasia-tím oziminy však nekončí práca agronóma

- ochranára. Dávno totiž pominuli časy, kedy

pestovateľ zasial ozimnú plodinu a tým

skon-čila jeho starostlivosť v danom roku. Na jeseň

totiž okrem hnojenia a herbicídneho

ošetre-nia (ktoré sa v súčasnosti čoraz častejšie

po-súva do jesenného obdobia) je totiž namieste

zvýšená pozornosť výskytu chorôb a

škod-cov. Že tomu tak skutočne je, zaiste všetkých

dostatočne presvedčili skúsenosti z

minu-lých rokov, ktoré vďaka netypickému počasiu

a netypickému výskytu chorôb a škodcov

prerušili obdobie jesenej ochranárskej

„hy-bernácie“ nejedného pestovateľa. Typickým

príkladom môžu byť virózy a s nimi spojené

premnoženia vektorov počas teplej jesene,

ako aj zvýšený infekčný potenciál listov na jar

vďaka teplej (niekedy aj vlhkej) jeseni.

Ozimný jačmeň

Ozimný jačmeň sa v posledných rokoch z

fy-topatologického hľadiska najčastejšie

sklo-ňuje v súvislosti s výskytom viróz, najmä

žltej zakrpatenosti jačmeňa (BYDV). Situácia

nie je dôsledkom premnoženia a zvýšenej

incidencie vírusu v posledných rokoch, ale

skôr vhodnými podmienkami pre jeho

vek-torov, ktoré ho šíria. Vírus BYDV tu totiž „od

nepamäti“ bol, je a bude. Otázkou je skôr zlý

osevný postup (stále zvyšujúci sa podiel

obil-nín) ale aj teplý priebeh jesene, čo umožňuje

väčšiu migráciu vektorov - vošiek (prípad.

cikád) na sviežo vegetujúce porasty ozimín.

Tie pôsobia ako magnet na prenášačov,

lo-kalizovaných na medziach a zelenom moste

- na rastlinách, ktoré na jeseň končia

svo-ju vegetáciu. Mladé rastliny vzídeného

jač-meňa alebo pšenice pôsobia ako potravové

atraktanty a majú všetky predpoklady, aby

vektory zo susedných rezervoárov infekcie

migrovali do porastov spolu s vírusmi

(lokali-zovaných v ich telách). Preto je namieste, aby

pestovateľ, najmä po skúsenostiach z

pred-chádzajúcich rokov venoval tejto hrozbe

pri-meranú pozornosť.

Prvou otázkou v súvislosti s ochranou je však

termín sejby. V praxi sa vedú neustále

po-lemiky, či ozimný jačmeň treba zasiať pred

agrotechnickým termínom, v termíne,

ale-bo zhruba 1–2 týždne po termíne, platnom

pre príslušnú oblasť. Z dlhodobého hľadiska

možno skonštatovať, že agrotechnické

ter-míny pre jednotlivé oblasti boli zostavené

tak, že v dlhodobom priemere sú optimálne.

Situácia sa však mení, keď nastane extrémny

resp. netypický priebeh počasia. V rokoch

s teplejšou jeseňou totiž porasty siate pred

alebo v agrotechnickom termíne prerastajú,

bývajú viacej napádané voškami a cicavým

hmyzom, v neposlednom rade aj chorobami.

V dôsledku toho hrozí horšie prezimovanie,

vyzimovanie (aktuálna rastová fáza

nezodpo-vedá fáze vhodnej na prezimovanie), horšia

regenerácia porastov na jar a v neposlednom

rade vyšší výskyt škodcov, viróz a hubových

Ochrana obilnín a repky

proti chorobám na jeseň

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.; Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obr. 1: Ťažké poškodenie jačmeňa vírusom BYDV, dôsledok zanedbaného monitoringu a ochrany

na jeseň

Obr. 2: Múčnatka na mladom liste môže

ojedi-nelo prekvapiť aj na jeseň

(8)

Manuál

Agromanuál • Regionálna príloha • Júl 2008chorôb už skoro na jar alebo počas hlavnej

ve-getácie. Preto síce dlhodobo lepšie výsledky

preukazujú sejby v termíne, ale v rokoch, kedy

bola alebo sa predpokladá teplá jeseň a

mier-na zima, lepšie výsledky dosahujú neskoršie

sejby (1–2) týždne po termíne. Samozrejme,

sejbu nemožno odďaľovať za každú cenu. Ak

napr. hrozí že neskoršiu sejbu nebude možné

realizovať (napr. nepriaznivé pôdne

podmien-ky, nepriaznivá predpoveď počasia), lepšie je

vrátiť sa z kratšej cesty. Poľnohospodár

na-priek zámerom totiž niekedy nemá na výber.

Či už bol porast založený pred, v, alebo po

agrotechnickom termíne, zodpovedný

pes-tovateľ nesmie zaspať na vavrínoch a porast

musí pravidelne prehliadať ihneď po vzídení.

Vošky a iné vektory sa totiž v poraste môžu

objaviť vo vysokej miere už v štádiu 2 listov.

Je pritom jedno, v akom stave má porasty

su-sed, alebo ako to bolo v minulom roku,

kaž-dý rok, lokalita a porast je totiž iný. Na margo

vektorov treba poznamenať, že

zjednoduše-ne povedané, nie každá voška alebo cikáda

je automaticky nositeľom vírusu. Na

premo-renosť resp. viroformnosť populácie

vekto-rov vírusmi by boli potrebné exaktné

popu-lačné štúdie, ktoré väčšinou pestovateľ nemá

k dispozícii a rozhodnúť sa musí okamžite.

Preto je všeobecne platné zjednodušenie,

že ako náhle sa na jeseň v poraste

začína-jú vyskytovať vošky vo väčšom počte, resp.

hrozí ich väčšie rozšírenie, treba toto riziko

eliminovať čo najskorším použitím

vhodné-ho insekticídu resp. aphicídu. Ak sa situácia

zopakuje, zopakovať treba aj ochranné

opat-renie. Nestačí totiž počkať, kým vošky

zamo-ria celý porast a potom aplikovať insekticíd.

V takomto prípade je zväčša neskoro,

nakoľ-ko aj keď insekticíd vektory zničí, rastliny už

vírus obsahujú. Princíp ochrany spočíva totiž

v zabránení prenosu vírusu do rastliny, čiže

aplikácia má byť vykonaná na začiatku

abun-dancie populácie vektorov v poraste.

Z hľadiska ochrany proti chorobám je ozimný

jačmeň potrebné fungicídmi ošetriť iba

výni-močne, v ojedinelých prípadoch.

Opodstat-nená fungicídna ochrana môže nastať vtedy,

ak bol jačmeň zasiaty príliš skoro, porast je

prehustený a v dôsledku teplého a vlhkého

jesenného počasia (ak také panuje) je výskyt

chorôb (spravidla múčnatky, menej často

hr-dzí, rynchospóriovej alebo hnedej škvrnitosti)

taký silný, že ohrozuje dobrú kondíciu

poras-tu pred prezimovaním. Ohrozenie však nie je

aktuálne vtedy, keď sa na najstarších listoch

vyskytuje sporadicky kôpka mycélia alebo

úrédií hrdzí, ale keď vyslovene minimálne

tre-tina listovej plochy relevantných listov

vyka-zuje taký rozsah napadnutia, že to ohrovyka-zuje

výkonnosť a zdravý vývoj porastu ako celku.

Žiaľ, presnejšie číselné vyjadrenia prípadných

prahov škodlivosti pre otázku jesennej

apliká-cie fungicídov nie sú vypracované.

Ozimná pšenica

Otázka zakladania porastov ozimnej pšenice

v súvislosti s agrotechnickými termínmi je

založená na podobnej báze ako je uvedené

pri ozimnom jačmeni. Pri agrotechnickým

termínoch ozimnej pšenice je však

väčši-na pestovateľov konzervatívnejšia a celkovo

priemerne porasty siate v agrotechnickom

termíne vychádzajú dlhodobo najlepšie. Ale

aj v prípade pšenice sa z posledných rokov

zdá, že so sejbou sa neoplatí veľmi ponáhľať.

Ironické je, keď v extrémnych rokoch

poras-ty, ktoré boli siate neskoro, nakoniec v čase

hlavnej vegetácie dopadli lepšie (vizuálne

aj výškou úrody), ako tie, ktoré boli na jeseň

siate v riadnom termíne. Táto skutočnosť len

sarkasticky potvrdzuje pravidlo, že každý rok

je iný a žiaľ, nie všetko, čo bolo dobré vlani,

bude dobré aj v tomto roku.

Z hľadiska ochrany pšenice na jeseň proti

virózam (resp. ich vektorom) je situácia

po-dobná ako pri jačmeni. Možno síce

podo-tknúť, že pšenica je v porovnaní s ozimným

jačmeňom menej citlivejšia, avšak riziko

ne-treba v žiadnom prípade podceňovať a

pra-videlným prehliadkam porastov po vzídení

venovať náležitú pozornosť. Zriedkavosťou

totiž nebývajú ani virózami silno napadnuté

porasty pšenice!

V otázke fungicídnej ochrany ozimnej

pšeni-ce na jeseň zväčša postačí byť konzervatívny

– teda fungicídne neošetrovať. Ozimná

pše-nica totiž iba zriedka trpí takým rozsahom

poškodenia hubovými chorobami, ktoré by

si vyžadovali cielený fungicídny zásah v

je-sennom období.

Ozimná repka - „kráľovná hmyzu

a insekticídov“

Ozimná repka si pravdepodobne v počte

in-sekticídnych postrekov snáď zaslúži

pseudo-nym „Kráľovná hmyzu a insekticídov“.

Pravde-podobne žiadna plodina (snáď konkurenciou

môžu byť niektoré druhy zeleniny) neláka

toľko druhov hmyzu (logicky aj insekticídov),

ako repka. Insekticídna ochrana repky totiž

začína špeciálnym morením osiva a pokračuje

postemergentnou insekticídnou ochranou na

jeseň, zameranou proti rozmanitému spektru

hmyzu (skočkám, krytnosovi kapustovému,

Obr. 3: Infekcie hrdzí na najstarších listoch

môžu vznikať aj na jeseň

Obr. 4: Fyziologická škvrnitosť jačmeňa sa nezriedka môže objaviť

aj v jesennom odbobí

(9)

Agromanuál • Regionálna príloha • Júl 2008larvám siatic a kováčikov, kvetárky kapustovej,

moličky kapustovej, piliarky repkovej a pod.).

Ojedinelo, v niektorých lokalitách, si

prítom-nosť slizniakov v špecifických rastových

fá-zach vyžaduje aj aplikáciu moluskocídov.

Popri vymenovanom celom spektre

ento-mologických problémov vyzerá spektrum

fytopatologicky významných patogénov ako

„chudobný príbuzný“. Prakticky najvážnejším

kandidátom na fungicídnu ochranu je

fómo-vá škvrnitosť resp. fómofómo-vá hniloba (Phoma

lingam). Neznamená to však, že by sa na

je-seň na repke nevyskytovali aj iné patogénne

mikroorganizmy (botrytída, nádorovitosť

kapustovín, virózy, biela škvrnitosť,

cylin-drosporióza a pod.), z celoplošného

hľadis-ka však nemajú taký význam ako fómová

hniloba. Tá totiž okrem listovej škvrnitosti

prechádza aj stonky, na ktorých môže

zhor-šiť prezimovanie alebo spôsobiť odumretie

napadnutých jedincov. Ibaže občas v poraste

prekvapí aj taká nekonvenčná choroba, akou

bola múčnatka v ročníku 2006/2007

Z hľadiska ochrany proti fómovej škvrnitosti

je nevyhnuté najprv zvládnuť ochranu proti

krytonosom, ktorých požerky a poškodenia

na stonke otvárajú vstup pre infekciu.

Dru-hým faktorom potrebným na zváženie sú

stanovené prahy škodlivosti, vychádzajúce

z aktuálneho výskytu fómovej škvrnitosti na

listoch. Základnou podmienkou účinnosti

chemickej ochrany je aplikácia fungicídov

v čase, keď sa huba vyskytuje na listoch - vo

forme listovej škvrnitosti. Infekcie

prejavujú-ce sa na stonkách sú neliečiteľné a fungicídy

sú v tejto fáze neúčinné. Nakoľko správne

načasovaná aplikácia fungicídov v čase

kul-minácie tvorby askospór zodpovedá úzkemu

aplikačnému oknu (1–2 týždne), úplná a

vy-soko účinná chemická ochrana proti fómovej

hnilobe nie je známa, resp. nie je možná.

Prvá foliárna aplikácia fungicídov všeobecne

spadá do obdobia skorých rastových fáz, t.j.

v období 2–6 listov. Nevhodné sú aj príliš

sko-ré aplikácie (krátko po vzídení), nakoľko

niek-torí autori zistili, že repka vo fáze 3–5 listov je

voči chorobe pomerne odolná a infekcie na

listoch začínajú až po tejto rastovej fáze. Preto

o potrebnosti aplikácie fungicídov rozhoduje

stav porastu a rozsah vytvorených infekcií.

Na Slovensku a v Čechách sa fungicídy proti

fómovej hnilobe aplikujú väčšinou na jeseň

alebo na jar, najmä na silno ohrozených

po-rastoch (na základe prehliadky porastu),

prí-padne podľa skúseností s výskytom choroby

v minulých rokoch. Určitým nedostatkom je

to, že v praxi sa fungicídy väčšinou

neapli-kujú podľa aktuálneho stavu alebo podľa

inventarizácie a prehliadky porastu. Mnohí

pestovatelia pristupujú k použitiu fungicídov

skôr paušálne (podľa termínu), ako k určitej

„poistke“ a opierajú sa najmä o fungicídy

s morforegulačným účinkom (skĺbenie

fun-gicídnej ochrany s reguláciou rastu a lepším

zazimovaním rastlín). Tieto fungicídy

(väčši-nou na báze tebuconazole, metconazole ai.)

spôsobujú skrátenie nadzemnej časti rastlín,

skošatenie listovej ružice, zhrubnutie stonky

a koreňového krčka, intenzívnejšie vetvenie

bočných koreňov, čo prispieva k ich lepšiemu

prezimovaniu.

Pre efektívne použitie fungicídov sú

potreb-né pravidelpotreb-né prehliadky porastov, najmä

v jesennom období, nakoľko je známe, že

fó-mová škvrnitosť sa aj z ojedinelých ohnísk

do-káže rozšíriť na celý porast pri vhodných

pod-mienkach za 2 týždne. Pravidelné prehliadky

minimálne v týždenných intervaloch by

pre-to mali byť samozrejmosťou. V zahraničí sú

vypracované aj systémy monitoringu tvorby

a uvoľňovania zrelých askospór z plodníc, čo

umožňuje pestovateľom presnejšie načasovať

prípadnú foliárnu aplikáciu fungicídov.

Z hľadiska vizuálnej diagnostiky sa pre

pesto-vateľov odporúča sledovať vznik symptómov

v nadväznosti na určité prahy škodlivosti.

Z hľadiska konkrétneho prahu škodlivosti

však nie sú literárne údaje jednotné.

Niekto-ré práce uvádzajú, že prah škodlivosti pre

je-sennú aplikáciu fungicídov je 10–20% rastlín,

ktoré majú viditeľne vytvorené listové

infek-cie. Treba však upozorniť, že počet škvŕn nie

je pre tento prah škodlivosti podstatný,

pod-statný je počet resp. % infikovaných rastlín,

nie % napadnutej listovej plochy. Na druhej

strane niektoré metodiky uvádzajú

podstat-ne vyšší prah škodlivosti pre jesennú

apliká-ciu fungicídov - až 35–45% napadnutých

rast-lín s vytvorenou formou listovej škvrnitosti.

Obr. 9: Lienka na listoch obilnín - indikátor

výskytu a prirodzený nepriateľ vošiek

Obr. 6: Botrytída (pleseň sivá) v porastoch repky na jeseň škodí často

skryto, nepovšimnuto

Obr. 7: Múčnatka na listoch repky môže v niektorých rokoch prekvapiť

intenzitou výskytu

Obr. 8: Vošky na listoch pšenice - riziko prenosu

viróz pri jesennom výskyte

(10)

Manuál

Agromanuál • Regionálna príloha • Júl 2008

8

Voľba ošetrenia

K dispozícii sú 3 základné varianty:

pred-sejbové, preemergentné a postemergentné

ošetrenie.

Predsejbové so zapravením - v minulosti

naj-rozšírenejší typ ošetrenia s dobrým účinkom,

v súčasnosti je využívaný minimálne. Hlavnou

nevýhodou je potreba zapracovania herbicídu

do pôdy, čo má o.i. za následok veľmi

nega-tívny vplyv na hospodárenie s vodou. Istým

problémom bol aj výber náhradných plodín

po zaoraní takto ošetrenej repky, pretože

pou-žité herbicídy majú dlhšie reziduálne účinky.

Preemergentné ošetrenie - jednoznačne

najrozšírenejšie, s výhodou jednoduchej

jed-norazovej aplikácie, ktorá pri vhodnej voľbe

herbicídov komplexne rieši celé spektrum

dvojklíčnolistových burín. Argumentácia

o nižšej účinnosti preemergentných

herbicí-dov za sucha je len účelová. Nové formulácie

pôdnych herbicídov sú schopné za sucha na

buriny „počkať“. Clomazone, látka prípravku

Command 36 CS je účinná aj za relatívne

su-chých podmienok, k jej aktivite stačí aj rosa

alebo slabé prehánky.

Postemergentné ošetrenie - problémom

tejto aplikácie je veľmi krátky časový úsek

vhodný na realizáciu ošetrenia. Pri

onesko-renej aplikácii je treba zvýšiť dávku

príprav-ku, čím rastú náklady, navyše hrozí reálne

nebezpečenstvo zníženia účinku na buriny,

ktoré v krátkom čase prekonajú citlivú fázu.

Zhrnutie:

- Pokiaľ sú podmienky pre výsev repky, sú

aj podmienky pre preemergentnú

apliká-ciu, nové produkty, ako Command 36 CS

nie sú citlivé na klimatické podmienky;

- Preemergentná aplikácia chráni porast

najkomplexnejšie, konkurencia burín sa

neuplatní, buriny sú ničené už pri

vzchá-dzaní;

- Pri preemergentnej aplikácii nehrozí

ne-bezpečenstvo zo zmeškania, tak typické

pre postemergentné aplikácie .

Command komplet - kombinácia

ušitá na mieru

Ideálnym riešením pre základné

preemer-gentné ošetrenie repky je Command

kom-plet, t.j. spoločná aplikácia Command 36 CS

0,15–0,25 l/ha + Butisan 400 SC 1,5 l/ha, ktorá

ničí buriny už v čase ich vzchádzania.

Výhodou je, že jedinou aplikáciou po zasiatí

repky riešime problém dvojklíčnolistových

burín počas celej vegetácie až po zber.

mand komplet je spoločné balenie

Com-mandu 36 CS (2 l) a Butisanu 400 SC (15 l) +

insekticídny bonus Fury 10 EW (1 l).

Hlavné prednosti Command kompletu sú:

- vysoká selektivita

- flexibilné dávkovanie

- široký burinohubný účinok

- žiadny vplyv na následné plodiny

- jednoduchosť aplikácie

Selektivita

Command 36 CS a Butisan 400 SC sú vysoko

selektívne herbicídy voči repke.

Mikrokap-sule Commandu sa postupne rozpadajú, čo

zabezpečuje rovnomerný a vyrovnaný

úči-nok počas celého kritického obdobia vývoja

repky. Po aplikácii kombinácie Command

komplet ide porast repky do prezimovania

bez burín a silný.

Flexibilita dávkovania

Command 36 CS je registrovaný v rozpätí

0,2–0,25 l/ha, naše skúsenosti však potvrdili

dostatočný účinok na ľahších typoch pôd už

v dávke 0,15 l/ha. Umožňuje to teda

dávkova-nie Commandu v závislosti na pôdnom type,

intenzite a spektre zaburinenia. Na druhej

strane však možnosť voľby dávky znamená

väčšiu zodpovednosť agronóma (dávka na

konkrétny pozemok).

Široký burinohubný účinok

Kombinácia Command komplet ničí takmer

úplné spektrum dvojklíčnolistových burín,

najmä lipkavec, rumančeky, hluchavku

purpu-rovú, mrlíky, tetuchu koziu, kapsičku

pastier-sku, peniažtek roľný, ľuľok čierny, mak vlčí,

mlieč, hviezdicu, ruman roľný, veroniky,

star-ček a i. Command komplet dobre účinkuje aj

na úhorník a na niektoré jednoklíčnolistové

buriny - metličku obyčajnú a ježatku kuriu.

Vplyv na následné plodiny

Pre rozhodnutie o herbicídnom ošetrení

je dôležitá aj možnosť výsevu následných

a náhradných plodín. Z tohto pohľadu je

kombinácia Command + Butisan vhodná do

všetkých osevných postupov. Následné

plo-diny sú úplne bez obmedzení. Okruh

náhrad-ných plodín v prípade zaorania repky zahŕňa

popri obilninách (po spracovaní pôdy) aj

ku-kuricu, strukoviny, slnečnicu, zemiaky, ako aj

mak a cukrovú repu.

Jednoduchosť aplikácie

Táto spočíva v tom, že ak sa dá siať, dá sa aj

postrekovať, čím sa vytvára možnosť

založe-nia porastu repky a jeho herbicídne

ošetre-nie prakticky v jednom pracovnom slede.

Správna aplikácia – základ úspechu

Pre výsev repky a pre aplikáciu Command

kompletu platia tieto zásady:

- kvalitná príprava pozemku bez hrúd

a pozberových zvyškov na povrchu;

- optimálna hĺbka sejby 15–20 mm (na

ľah-kých pôdach aj 25–30 mm);

- aplikáciou Command kompletu zabezpečiť

vytvorenie rovnomerného herbicídneho

filmu na ošetrenom povrchu - odporúčaná

dávka vody je 300 l/ha;

- ošetriť čo najskôr po sejbe - tento fakt

treba mať na zreteli najmä v období, kedy

sú dobré podmienky pre vzchádzanie

po-rastu repky, za sucha je možné aplikáciu

oddialiť.

Poznámka: Oneskorené aplikácie - poznatky

z praxe potvrdili fakt, že ani oneskorená

apli-kácia v čase, keď repka začína vzchádzať, nie

je vylúčená. Command komplet je

dostatoč-ne selektívny voči repke aj v tomto období.

Ekonomika ošetrenia - výhoda

na vašej strane

Command komplet firmy F&N Agro je

ce-novo veľmi výhodné riešenie . Tradičný

balíček obsahuje 2 l Commandu 36 CS,

15 l Butisanu 400 SC a insekticídny bonus

vo forme 1 l Fury 10 EW .

Command komplet je, ako z hľadiska

účin-nosti, tak aj z hľadiska ekonomiky,

najvý-hodnejšou voľbou. Flexibilita dávkovania,

selektivita a široké spektrum burinohubnej

účinnosti predurčujú Command komplet

k najširšiemu využitiu.

Ako udržať repku bez burín?

Ing. Jan Valenta, Ing. Emil Krajči; F&N Agro

Preemergentnej aplikácii buriny „neutečú“, je spoľahlivá s najmenšími

rizikami a najvyšším prínosom pri zakladaní porastu repky.

(11)

Agromanuál • Regionálna príloha • Júl 2008Z celosvetového hľadiska patrí repka

ozim-ná medzi nosné poľnohospodárske plodiny.

V posledných rokoch dopyt po repke

vzrás-tol. Popri jej využití v potravinárskom

prie-mysle pri výrobe jedlých olejov, sa stále viac

do popredia dostáva ako energetická

surovi-na, ktorá sa uplatňuje pri výrobe metylesteru

repkového oleja, ktorý sa stáva v dôsledku

hroziaceho poklesu svetových zásob ropy

strategickou surovinou. Uvedený fakt má

za následok zvýšenie pestovateľských plôch

tejto plodiny v dôsledku neustáleho rastu

výkupných cien repkového semena.

Snahou každého pestovateľa musí byť

in-tenzifikácia pestovania - zvýšenie

produk-cie z jednotky plochy, na úkor zvyšovania

pestovateľských plôch za pomoci využitia

všetkých intenzifikačných faktorov. Medzi

najdôležitejšie intenzifikačné faktory pri

pes-tovaní repky ozimnej bezpochyby patrí aj

výživa rastlín zohľadňujúca nároky plodiny

na živiny, ale aj dynamiku ich príjmu počas

celého vegetačného obdobia .

Nároky na živiny

Ozimná repka sa v požiadavkách na živiny

zaraďuje medzi najnáročnejšie plodiny. Na

vyprodukovanie 1 t semena a príslušného

množstva slamy odoberie z pôdy

priemer-ne 50 kg dusíka, 11 kg fosforu, 50 kg

dras-líka, 35 kg vápnika, 6 kg horčíka, 18 kg síry,

0,3 kg bóru.

Náročnosť ozimnej repky na živiny, v

porov-naní s ozimnou pšenicou je uvedená v

ta-buľke 1.

Z hľadiska dynamiky príjmu, zvlášť veľký je

odber dusíka a draslíka už v jesennom

ob-dobí (pohybuje sa v rozpätí 40–80 kg.ha

-1

).

V jarnom období vplyvom intenzívneho

ras-tu sa príjem všetkých živín zvyšuje. Príjmová

krivka dusíka a draslíka má najdynamickejší

charakter a je približne rovnaká. Maximum

príjmu všetkých živín je vo fáze kvitnutia.

Koniec vegetácie je charakteristický

zníže-ním odberu najmä dusíka, vápnika a síry,

a to v dôsledku zníženia sušiny nadzemnej

biomasy opadom listov a translokáciou živín

z nadzemnej hmoty do koreňového systému,

resp. vylučovaním do pôdy.

Značný podiel živín odobratých porastom

repky počas vegetácie z pôdy sa

prostredníc-tvom pozberových zvyškov (slama a opad

lis-tov) vracia naspäť do pôdy (tabuľka 2).

Vzhľa-dom k tomu, že sa vracia veľký podiel živín

a organických látok pozberovými zvyškami

do pôdy patrí repka k predplodinám

zvyšu-júcich úrodu obilnín.

Najvhodnejšie podmienky pre pestovanie

ozimnej repky poskytujú pôdy

hlinito-piesoč-naté až hlinité s neutrálnou a slabo zásaditou

pôdnou reakciou s optimom pH = 6,8–7,5.

Repka vzhľadom na relatívne vysokú potrebu

vápnika dobre znáša priame vápnenie a

vyho-vuje jej, keď sa pred podmietkou aplikuje

do-Racionálna výživa repky ozimnej

Ing. Martin Marček; Ing. Ladislav Varga, PhD.; Doc. Dr. Ing. Ladislav Ducsay

Katedra agrochémie a výživy rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tabuľka 1: Odber živín nadzemnou biomasou v kg čistých živín (Ložek,

1999)

Úrody repky ozimnej

v t.ha

-1

Odber živín nadzemnou biomasou v kg

N

P

K

Ca

Mg

S

B

1 3 4 50 150 200 11 33 44 50 150 200 35 105 140 6 18 24 18 54 72 0,3 0,9 1,2 1 t pšenice 25 5 20 4,2 2,4 3 0,03

Tabuľka 2: Návratnosť živín do pôdy prostredníctvom pozberových

zvyškov (za predpokladu, že z pola je odnesená len úroda semena)

(Balík et al ., 2007)

Živina

N

P

K

Ca

Mg

S

Mn

B

Fe

Zn

Cu

Mo

(12)

Manuál

Agromanuál • Regionálna príloha • Júl 2008

10

lomitický vápenec, čím je čiastočne uhradená

aj potreba horčíka. Ak sa však plánuje pred

orbou aplikovať maštaľný hnoj, odporúča sa

vápnenie uskutočniť už pri predplodine.

Hnojenie organickými hnojivami

Z hľadiska udržiavania pôdnej úrodnosti

zo-hrávajú organické hnojivá dôležitú úlohu.

Majú vysokú hnojivovú hodnotu a sú nimi

do pôdy dodávané rastlinné živiny -

makro-elementy a mikromakro-elementy, ako aj organické

látky, mikroorganizmy, stimulačné a

hormo-nálne látky. K ozimnej repke je účelné

apliko-vať maštaľný hnoj, najmä na pôdach menej

úrodných a po menej vhodných

predplodi-nách v dávke 25–30 t.ha

-1

. Na pôdach

boha-tých na humus a po vhodných

predplodi-nách sa môže hnojenie maštaľným hnojom

vynechať. V jarnom období sa odporúča

rea-lizovať močovkovanie v dávke 40–50 t.ha

-1

.

Repka dobre reaguje aj na hnojenie

hno-jovicou. Je možné využiť hnojovicu

hovä-dzieho dobytka, ošípaných ale aj hydiny tak

pred siatím ako aj počas vegetácie.

Najlep-šie je hnojovicu aplikovať na strnisko obilnej

predplodiny, prípadne na rozdrtenú slamu

a okamžite ju zapraviť orbou alebo

podmiet-kou. Dávka hnojovice hovädzieho dobytka

by nemala prekročiť 35 t.ha

-1

, pri hnojovici

ošípaných 30 t.ha

-1

a hnojovici hydiny 15 t.ha

-1

. Ďalej je možné hnojovicou hnojiť na jeseň

vo fáze 4.–6. pravého listu (pokiaľ nebola

po-užitá predsejbová aplikácia). Pri tejto aplikácii

by dávka hnojovice mala predstavovať max.

8–10 t.ha

-1

. Taktiež je možné hnojovicu použiť

i pri jarnom hnojení v dávkach max. do 20 t.

ha

-1

. Pri hnojení v priebehu vegetácie sa

pred-pokladá použitie systému vlečných hadíc.

Hnojenie priemyselnými hnojivami

Hnojenie dusíkom

Vzhľadom na relatívne dlhšie vegetačné

ob-dobie a dynamiku odberu dusíka pri ozimnej

repke sa využíva delená dusíkatá výživa, a to

3 až 4-krát počas vegetácie (základné,

rege-neračné, produkčné a neskoré prihnojenie).

Na základné hnojenie pred sejbou repky sa

aplikuje dusík v rozpätí 0–40 kg.ha

-1

v

závis-losti od obsahu N

an

v pôde po zbere

pred-plodiny. Horná hranica rozpätia sa volí pri

veľmi malom a malom obsahu N

an

v pôde,

t.j. pri obsahu do 5–10 mg.kg-1 pôdy, ďalej

pri oneskorení výsevu repky, pri zlej

štruk-túre pôdy, po zaoraní slamy, ak sa súčasne

neaplikovala vyrovnávajúca dávka dusíka

a v suchších klimatických podmienkach. Pri

obsahu N

an

nad 20 mg.kg

-1

pôdy sa dusík

neaplikuje. Prehnojenie dusíkom na jeseň

je nežiadúce, nakoľko dusík výrazne

pod-poruje vegetatívny rast a viac vyvinuté

po-rasty skôr vymŕzajú. Na základné hnojenie

je vhodné použiť močovinu, síran amónny,

DAM-390 alebo NPK - hnojivá s nízkym

ob-sahom dusíka.

Regeneračné hnojenie sa realizuje čo

naj-skôr na jar, len čo to umožnia pôdne a

kli-matické podmienky. Dávka dusíka sa

po-hybuje okolo 60–100 kg.ha

-1

a spresňuje sa

na základe výsledkov anorganického

roz-boru rastlín zo vzoriek nadzemnej

bioma-sy, odobratej na jeseň vo fáze štyroch až

šiestich pravých listov (tabuľka 3). Zo

sta-novenej optimálnej dávky dusíka

(vyráta-nej z pomeru N/P) sa použije 1/2 až 2/3 na

regeneračné hnojenie. Dávka dusíka sa ešte

môže korigovať podľa obsahu N

an

v pôde

po zimnom období. Vhodným hnojivom na

regeneračné hnojenie sú LAV, LAD a DASA

26/13, pri použití kvapalného hnojiva

DAM-390 jednorazová aplikácia dusíka nesmie

prekročiť 60 kg.ha

-1

. V prípade očakávania

pravdepodobných mrazov sa dáva

pred-nosť tuhým priemyselným hnojivám pred

kvapalnými.

Pôdny druh má značný význam pri voľbe

sys-tému jarného hnojenia. Na ťažkých pôdach

hrozí s malou pravdepodobnosťou

nebez-pečie prepojenia pôdnej vlahy s hladinou

podzemnej vody, preto nastáva podstatne

menšie riziko strát dusičnanového dusíka

vy-plavovaním. Na týchto stanovištiach volíme

výrazne vyššiu dávku dusíka k

regeneračné-mu hnojeniu.

Produkčné hnojenie sa realizuje približne

3–4 týždne po regeneračnom prihnojení

a to dávkou dusíka 40–60 kg.ha

-1

, t.j.

apliko-vaním 1/3 až 1/2 z vyrátanej dávky dusíka

pre regeneračné hnojenie. V tomto období je

výhodné aplikovať DAM-390 spolu s bórom

a humátovými preparátmi, ktoré zvyšujú

vy-užiteľnosť použitých živín a zmierňujú

nekró-zy z foliárnej aplikácie DAMu-390.

Pri slabších porastoch ozimnej repky, a

spo-ločne s chemickou ochranou, je vhodné

rea-lizovať aj tretie jarné dusíkaté prihnojenie vo

fáze butonizácie, ktorému hovoríme neskoré

prihnojovanie. V tomto období sa obyčajne

aplikuje DAM-390 v dávke 30 kg.ha

-1

N spolu

s bórom a humínovými preparátmi, ak sme

ich nepoužili pri produkčnom hnojení.

Hnojenie fosforom a draslíkom

Stanovenie dávky fosforu a draslíka sa robí

na základe obsahu prístupného P a K v pôde

a bilančnej potreby na plánovanú úrodu

repky. Ak je obsah fosforu a draslíka v pôde

v kategórii „dobrej zásoby“, odporúča sa

zvoliť nahradzovací systém hnojenia, t.j.

koľko živín sa úrodou odoberie, také isté

množstvo živín sa do pôdy vráti cez hnojivá,

pričom zostane zásoba živín na pôvodnej

úrovni. V prípade, ak je obsah živín v pôde

v kategórii strednej alebo malej

zásobenos-ti, tak vypočítané dávky živín zvýšime o 25

až 50 %, čím sa zabezpečí potreba ozimnej

repky na fosfor a draslík a súčasne zvyšuje

obsah živín v pôde. Takýmto prístupom sa

za niekoľko rokov dosiahne požadovaný

cieľ, a to zvýšenie obsahu živín v pôde do

kategórie dobrej zásobenosti, pri

súčas-nom zabezpečovaní plánovanej úrody. Ak

sa v danom roku aplikuje maštaľný hnoj,

napríklad 30 t.ha

-1

, potom sa môže dávka

fosforu znížiť o 7 kg.ha

-1

a dávka draslíka

o 60 kg.ha

-1

, ktoré sa uvoľnia mineralizáciou

z organickej hmoty v prvom roku

aplikova-nia maštaľného hnoja. Ak pôda vykazuje

vysokú zásobu niektorej živiny, môže sa

hnojenie touto živinou niekoľko rokov

vy-nechať, pokiaľ obsah živiny v pôde

nedo-siahne hodnotu zodpovedajúcu rozpätiu

pre dobrú zásobu.

Hnojenie fosforom a draslíkom sa

uskutoč-ňuje v letnom období, pričom z celkovej

dáv-ky P a K sa 2/3 zapracujú do pôdneho profilu

orbou a zvyšok, t.j. 1/3 sa aplikuje pri

pred-sejbovej príprave pôdy. Ako vhodné hnojivá

sa môžu použiť všetky druhy superfosfátov

a draselnej soli, prípadne ak je potrebná aj

dusíkatá výživa, je vhodné aplikovať NPK

hnojivo s nízkym obsahom dusíka.

Hnojenie sírou

Repka patrí medzi plodiny náročné na výživu

sírou. Úrodou 3 t.ha

-1

odoberie repka z pôdy

54 kg síry. Približne polovica z tohto

množ-stva je lokalizovaná v semenách, čiže síra má

bezprostredný dopad na produkciu repky.

V tabuľke 4 sú uvedené limitné obsahy

mi-nerálnej síry v ornici.

Tabuľka 3: Základná optimalizácia

dusíkatého hnojenia podľa

anorganického rozboru rastlín

(Baier et al ., 1988)

Pomer živín N/P v suš.

nadzemnej biomasy

pri 4 až 6 pravých listoch

Optimálna dávka dusíka

(kg.ha

-1

)

> 12,5 80 11,1 ... 12,5 90 10,1 ... 11,0 100 9,3 ... 10,0 110 8,6 ... 9,2 120 8,0 ... 8,5 130 7,5 ... 7,9 140 7,1 ... 7,4 150 < 7,1 160

Tabuľka 4: Limitné obsahy minerálnej síry v ornici (vodný výluh)

(Balík et al ., 2007)

Pôdny druh

Ľahká

Stredná

Ťažká

(13)

Potrebu síry je možné uhradiť hnojením pred

založením porastu a to cez síran amónny,

sí-ran draselný a jednoduchý superfosfát.

Pri prejavoch nedostatku síry koncom

sep-tembra až začiatkom októbra (ak nebola

apli-kovaná síra pred sejbou) je možné použiť

kieserit, prípadne špeciálne listové hnojivá

s obsahom síry. Hnojenie sírou by malo

sme-rovať hlavne do obdobia skorej jari, kedy

je využitie síry z hnojiva najvyššie a taktiež

deficit síry v pôde je najzreteľnejší.

Najvhod-nejším hnojivom je dusíkato-sírne hnojivo

DASA 26/13 s obsahom 13 % síry a 26 %

du-síka. Toto hnojivo je vhodné aplikovať na

regeneračné prihnojovanie. Celkové dávky

síry v jarnom období by mali predstavovať

20–40 kg S.ha

-1

. Vysoké dávky hnojenia sírou

vedú k nadmernej akumulácii síry v pletivách

rastlín a následne k zvýšenej syntéze

glukosi-nolátov v semene. Za dostatočný obsah síry

vo fáze predlžovacieho rastu možno

považo-vať asi 0,55 % S v sušine nadzemnej hmoty.

Hnojenie horčíkom

Pri pestovaní ozimnej repky na ľahších

pôdach sa môže vyskytnúť deficit horčíka.

Nedostatok horčíka znižuje tvorbu

chloro-fylu s čím súvisí zníženie tvorby asimilátov

s negatívnym dopadom na úrodu repky.

Hnojenie horčíkom na úrodu 3 t.ha

-1

pred-stavuje dávku 18 kg.ha

-1

Mg a môže sa

reali-zovať buď pevným liadkom horečnatým pri

regeneračnom hnojení, alebo Dasamagom,

resp. aplikovať vhodnú alternatívu z rady

kvapalných hnojív (Dumag, Dammag).

Hnojenie bórom

Repka patrí medzi plodiny mimoriadne

cit-livé na nedostatok bóru. Viac ako 80–90 %

porastov ozimnej repky je potrebné hnojiť

bórom. Výnimku tvoria iba hlinité, hlboké

pôdy s dostatočnou zásobou organických

látok. Dávky bóru sa pohybujú od 0,1 do

1,5 kg B na hektár v závislosti od pôdneho

druhu a obsahu prístupného bóru v pôde

(tabuľka 5).

Dávka bóru sa môže korigovať podľa obsahu

bóru v listoch repky. Za optimálnu hodnotu

je považovaný obsah 50–60 mg B.kg

-1

sušiny.

Nedostatok bóru sa prejavuje slabším

nasa-dením šešúľ s menším počtom semien. Pri

väčšom deficite bóru odumierajú vegetačné

vrcholy rastlín. Zvýšenie úrod repky úzko

sú-visí s obsahom bóru v pôde a jeho

prijateľ-nosťou rastlinami.

Pri nedostatku bóru je možné ho aplikovať

do pôdy pred sejbou repky, a to vo forme

bóraxu v množstve asi 10–20 kg.ha

-1

.

Hnoje-nie bórom na list sa používa vtedy, keď pôda

vykazuje vysoké hodnoty pH (alkalické), keď

sa nehnojilo bórom do pôdy pred sejbou,

resp. keď sa začal nedostatok bóru

preja-vovať až počas vegetácie repky. Vhodným

obdobím pre mimokoreňovú výživu je fáza

predlžovacieho rastu až začiatok kvitnutia.

Na trhu je celá rada listových hnojív, ktoré je

možno kombinovať s DAM-390. Na pôdach

s vysokým deficitom bóru je ho možné

apli-kovať použitím špeciálnych listových hnojív

už na jeseň (v priebehu mesiaca október).

Dávka bóru pri foliárnej aplikácii by mala

či-niť 150–250 g.ha

-1

.

Toxické pôsobenie bóru sa začína prejavovať

ak je obsah bóru nad 2 mg.kg

-1

pôdy, preto

treba hnojeniu bórom venovať patričnú

po-zornosť, aby jeho obsah bol optimálny.

Tabuľka 6: Kritériá hodnotenia stavu výživy ozimnej repky mikroživinami

pri výške porastu 30–40 cm, orgán - listy (Ložek, 1999)

Mikroživina

Obsah v mg.kg

-1

sušiny

nízky

stredný

vysoký

Cu < 5 5–20 > 20

Zn < 17 17–45 > 45

Mn < 25 25–50 > 50

B < 30 30–60 > 60

Mo < 0,4 0,4–0,7 > 0,7

Tabuľka 5: Určenie dávok bóru k repke ozimnej v závislosti od pôdneho

druhu a obsahu bóru v pôde (Ložek, 1999)

Druh pôdy

Obsah bóru v mg.kg

-1

pôdy

Dávka bóru v kg.ha

-1

Ľahká pôda do 0,25 0,26–0,50 0,51–1,00 1 0,5 0,1 Stredná a ťažká pôda do 0,30 0,31–0,70 0,71–1,50 1,5 0,7 0,2

11

(14)

Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 11, 831 03 Bratislava

www.syngenta.sk

Ing. Milan Vilhan 0903/800633, Ing. Ján Cvopa 0903/278160, Ing. Róbert Kovács 0903/596331,

Ing. Ján Vrbičan 0910/967668, Ing. Martin Lenďák 0903/288583, Ing. Vladislav Bulak 0911/218196,

Ing. Rastislav Tirscher 0903/711322, Ing. Ján Murín 0903/720381

Pozn. Prípravok Colzor® Trio je v SR v registračnom konaní.

Bringing plant potential to life

Pack

+

Je balíček zložený z produktov Colzor

®

Trio

a Teridox

®

500 EC určený na ošetrenie

10 ha repky.

... jedna preemergentná aplikácia

proti všetkým burinám

v repke ...

Prednosti:

»

3 účinné látky so synergickým

efektom účinku

»

najširšie kontrolované

burinné spektrum

»

vynikajúca selektivita voči repke

Dávkovanie na ha:

(15)

Agromanuál • Regionálna príloha • Júl 2008

1

Repka olejka

Morforegulátory - jeseň (ošetrenie porastov pre zlepšenie

prezimovania a na podporu zakladania bočných pupeňov)

Prípravok

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku Zaradenie

Človek|Včely|PHO Zástupca

Termín aplikácie

Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Poznámka

RETACEL EXTRA R 68

720 g chlormequat-chlorid Xn|Vč3|– Welba

na jeseň, do konca septembra aplikácia sa odporúča:

• na hustých porastoch (80–100 rastlín/m2, výnos biomasy 0,7–1 kg/m2)

• dĺžka rastlín (napriamené listy) 15–20 cm • pred začiatkom predlžovania byle

• na zvýšenie účinnosti prípravku použite zmáčadlo

rastliny 2.–4. pravý list 1,7–2,3 l + z/200–400 l, Q 70–100 l

zákaz skrmovania na zeleno

TM fungicídy, insekticídy

rastliny 5.–7. pravý list, dlžka rastlín 15–20 cm

5,0–6,5 l + z/200–400 l,

Q 70–100 l

zákaz skrmovania na zeleno

TM 2,0 l + HORIZON 250 EW + z, ORNAMENT 250 EW, LYNX, ORIUS 25 EW, CAPITAN 25 EW alebo CARAMBA

Dôvod aplikácie: zvýšenie istoty prezimovania, zabránenie prerastania pred zimou. Používajú sa regulátory rastu s účinnou látkou (chlormequat, CCC), ktoré brzdia biosyntézu kyseliny giberelovej a zvyšujú hladinu

cytokinínov. Aplikácia CCC spôsobuje vytvorenie kompaktnej, k zemi prisadnutej ružice a zosilenie kore&ńovej sústavy.

Aplikácia: Použiť u skoro siatych, rýchlo sa vyvíjajúcich porastov, kde hrozí nebezpečie prerastania. Aplikuje sa od 2. do 6. pravého listu repky. Celková dávka použitého regulátora rastu nemá prekročiť 3000 g účinnej látky na 1 ha. Odstup dažďa od aplikácie: 4 hodiny.

Obmedzenie: V dobe aplikácie a týždeň po jej prevedení by priemerné teploty nemali klesnúť pod 8 °C a porast po aplkácií by mal aspoň 2 týždne vegetovať.

Použitie regulátorov rastu a fungicídov s morforegulačným

účinkom na jeseň

Fungicídy s morforegulačným účinkom

Aplikácia na skoro siate porasty repky a na porasty s rýchlim jesenným vývojom

• obmedzenie rastu vegetačného vrcholu v dôsledku porušenia apikálnej dominancie - zníženie nebezpečia prerastania a vyzimovania

• posilnenie rastu koreňov, zosilnenie koreňového krčku

• väčší počet listov - zvýšení asimilácie, zahustenie bunkových roztokov

• v znížených dávkach len čiastočný účinok proti houbovým chorobám

• aplikácie za teplého a slnečného počasia

• možno kombinovať s insekticídmi

Fungicíd

obsah účinnej látky v l (kg) prípravku Obmedzenie

Človek|Včely| PHO Zástupca

Orientačná cena

ošetrenia 1 ha

(bez DPH)

Rastová fáza

Dávka prípravku/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

ALTO COMBI 420 SC

120 g cyproconazole + 300 g carbendazim Xn,N|Vč3|– Syngenta 1050 Sk 4.–8. pravý list 0,5 l/200–500 l OD 42

Na posilnenie morforegulačného účinku pri skoršie siatych porastoch sa odporúča spoločná aplikácia s regulátormi CCC v dávke 750–1100 g ú.l./ha

CAPITAN 25 EW

250 g flusilazole

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

698–931 Sk 4.–6. pravý list 0,6–0,8 l/300–400 l, rýchle zastavenie rastu repky, podpora prezimovania Vyššia dávka pri vysokom výskyte fómovej hniloby, + listové hnojivá

CARAMBA

60 g metconazole

Xn,N|Vč3|– BASF

699–999 Sk 4.–6. pravý list 0,7–1,0 l/200–400 l, hybridné odrody 1,0 l/ha + listová hnojiva Pri výskyte Phoma dávka 1,0–1,2 l/ha

HORIZON 250 EW

250 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer

637–275 Sk 4.–6. pravý list 0,5 l/200–400 l vody/ha v 4. pravom liste Na každý ďalší vyvinutý list pridať 0,1 l/ha

U bujne rastúcich porastov a pri napadnutí fómovou hnilobou je vhodné dávku zvýšiť až na 0,75–1,0 l/ha.

LYNX

250 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|– Dow AgroSciences

629–1259 Sk 4.–6. pravý list 0,5 l/200–400 l vody/ha v 4. pravom liste Na každý ďalší vyvinutý list pridať 0,1 l/ha

U bujne rastúcich porastov a pri napadnutí fómovou hnilobou je vhodné dávku zvýšiť až na 0,75–1,0 l/ha.

ORNAMENT 250 EW

250 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance

631–1262 Sk 4.–6. pravý list 0,5 l/200–400 l vody/ha v 4. pravom liste Na každý ďalší vyvinutý list pridať 0,1 l/ha

U bujne rastúcich porastov a pri napadnutí fómovou hnilobou je vhodné dávku zvýšiť až na 0,75–1,0 l/ha.

ORIUS 25 EW

250 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|– Agrovita

627–1255 Sk 4.–6. pravý list 0,5 l/200–400 l vody/ha v 4. pravom liste Na každý ďalší vyvinutý list pridať 0,1 l/ha

U bujne rastúcich porastov a pri napadnutí fómovou hnilobou je vhodné dávku zvýšiť až na 0,75–1,0 l/ha.

PROSARO 250 EC

250 g prothioconazole + 250 g tebuconazole Xn|NK|– Bayer

Imagem

Referências

temas relacionados :