Aparat cyfrowy 14.0 Mpix Câmara digital design 14.0 MP

223 

Texto

(1)

Aparat cyfrowy 14.0 Mpix

MEDION

®

LIFE

®

P43038 (MD 86565)

Manual de instruções

05/24/12

Medion Service Center Visonic S.A. c/ Miguel Faraday, 6

Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km. 13 E-28906 Getafe, Madrid

Espanha Hotline: 707 500 308 Fax: (+34) 91 460 4772 E-Mail: service-portugal@medion.com

www.medion.com/portugal/

Câmara digital design

14.0 MP

Instrukcja obsługi

PT

PL

Medion Service Center Infolinia konsumenta

(telefon stacjonarny i komórkowy): 022 / 397 4335 E-Mail: service-poland@medion.com

www.medion.pl

86565 PL PT ALDI N Cover RC1.indd 1

(2)

1

PL

Spis treści

O instrukcji obsługi ... 4

Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe ... 4

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ... 5

Zasady bezpieczeństwa ... 6

Ogólne zasady ... 6

Ostrzeżenia ... 6

Wskazówki dotyczące akumulatorów ... 7

Środki ostrożności ... 9

Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie ... 11

Widok urządzenia ... 12

Przód urządzenia ... 12

Tył urządzenia ... 13

Góra urządzenia ... 14

Dół urządzenia ... 14

Rozpoczynanie użytkowania urządzenia ... 19

Zawartość opakowania ... 19

Instalowanie akumulatorów ... 20

Ładowanie akumulatorów przez port USB ... 21

Zakładanie paska na dłoń ... 22

Instalowanie i wyjmowanie kart SD/MMC ... 23

Pierwsze kroki... 25

Włączanie aparatu ... 25

Wyłączanie aparatu ... 25

Ustawianie języka i daty/godziny ... 25

Tryb zapisu i wyświetlania/odtwarzania danych .... 28

Elementy wyświetlacza ... 29

Elementy wyświetlacza w trybie zapisu danych ... 29

Elementy wyświetlacza - tryb wyświetlania zdjęć ... 31

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 1

(3)

2

Elementy wyświetlacza - tryb odtwarzania wideo ... 32

Elementy wyświetlacza - tryb odtwarzania dźwięku ... 33

Włączanie i wyłączanie widoku elementów wyświetlacza ... 34

Wykonywanie pierwszych zdjęć/nagrań ... 36

Ustawianie trybu zapisu danych ... 36

Jak robić dobre zdjęcia ... 36

Wykonywanie zdjęć ... 37

Nagrywanie wideoklipów ... 42

Nagrywanie ścieżek dźwiękowych ... 43

Korzystanie z menu funkcji ... 44

Korzystanie z menu zapisu danych ... 53

Przeglądanie/odsłuchiwanie zapisanych obiektów... 54

Odtwarzanie pojedynczych zapisanych obiektów ... 54

Wyświetlanie zapisanych obiektów jako miniatur ... 55

Odtwarzanie wideoklipów / nagrań dźwiękowych / notatek głosowych ... 58

Usuwanie zapisanych obiektów ... 60

Menu ... 61

Nawigacja po menu ... 61

Menu zapisu ... 62

Tryb zapisu danych ... 65

Podłączanie do telewizora i komputera... 91

Wyświetlanie zapisanych obiektów na telewizorze ... 91

Drukowanie zapisanych obiektów na drukarce ... 92

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 2

(4)

3

PL

Przenoszenie danych do

komputera ... 93

Używanie kabla USB ... 93

Standard zapisu DCF ... 94

Czytnik kart ... 95

Struktura folderów w pamięci ... 96

Resetowanie numeru pliku ... 97

Instalacja oprogramowania ... 98

Udostępnianie plików w portalu YouTube ... 100

Odszukiwanie błędów ... 103

Konserwacja i pielęgnacja ... 106

Recykling i utylizacja ... 107

Dane techniczne ... 108

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 3

(5)

4

O instrukcji obsługi

Przed uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa. Stosuj się do ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w po-bliżu urządzenia. Sprzedając urządzenie albo przekazując je innej osobie, zawsze przekazuj razem z nim tę instrukcję obsługi i kartę gwa-rancyjną.

Użyte w instrukcji obsługi

symbole i słowa hasłowe

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed bezpośrednim zagro-żeniem życia!

OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwym zagroże-niem życia i/lub ciężkimi, nieodwracal-nymi zranieniami!

OSTROŻNIE!

Wskazuje na konieczność przestrzega-nia instrukcji w celu wykluczeprzestrzega-nia zranień i szkód materialnych!

UWAGA!

Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć szkód rzeczowych!

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 4

(6)

5

PL

WSKAZÓWKA!

Dodatkowe informacje na temat używa-nia urządzeużywa-nia.

WSKAZÓWKA!

Przestrzegaj wskazówek zawartych w in-strukcji obsługi!

OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeń-stwem związanym z porażeniem prą-dem elektrycznym!

• Punkt wyliczenia bądź informacja o wyni-kach podczas obsługi  Wymagająca wykonania instrukcja postę-powania

Użytkowanie zgodne z

prze-znaczeniem

Urządzenie służy do wykonywania zdjęć w formacie cy-frowym.

Nie używaj urządzenia w ekstremalnie wysokich lub ni-skich temperaturach.

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w ekstre-malnych warunkach.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do użytkowania w celach zarobkowych.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 5

(7)

6

Zasady bezpieczeństwa

Ogólne zasady

To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycz-nej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby nieposiada-jące wystarczanieposiada-jącego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one przebywały pod opieką osoby odpowie-dzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymają od tej oso-by wskazówki dotyczące właściwego używania urządze-nia.

Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w miejscu nie-dostępnym dla dzieci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzie-ci. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Ostrzeżenia

Aby zapobiec zranieniom, przestrzegaj przy używaniu produktu następujących ostrzeżeń:

• Nie fotografuj z lampą błyskową zbyt blisko oczu. Możesz w ten sposób uszkodzić wzrok fotografowa-nej osoby.

• Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj odległość co najmniej 1 metra od dzieci.

• Nie otwieraj ani nie rozbieraj urządzenia.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 6

(8)

7

PL

• Przy rozbieraniu urządzenia istnieje niebezpieczeń-stwo porażenia prądem. Kontrola elementów we-wnętrznych, zmiany i naprawy mogą być przepro-wadzane tylko przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Do kontroli oddaj produkt do autoryzowanego centrum serwisowego.

• Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

• Jeżeli nie używasz aparatu przez dłuższy czas, wyj-mij z niego akumulator, aby zapobiec wyciekowi elek-trolitu.

• Aparat i zasilacz nie mogą być narażone na kapią-cą i pryskająkapią-cą wodę. Nie stawiaj na urządzeniu żad-nych wypełniożad-nych wodą przedmiotów (np. wazonów na kwiaty).

Wskazówki dotyczące

aku-mulatorów

Aparat może pracować z dostarczonego akumulatora. Ładuj akumulator tylko przy użyciu dostarczonego ka-bla USB.

Przy używaniu akumulatorów obowiązują następujące ogólne zasady:

• Trzymaj akumulatory z dala od dzieci. Jeżeli doszło do połknięcia akumulatora, od razu skontaktuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE!

Nieprawidłowa wymiana akumulatora gro-zi wybuchem.

Wymieniaj akumulator tylko na akumulator tego samego typu lub równoważny.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 7

(9)

8

• Przed włożeniem akumulatora należy sprawdzić, czy styki urządzenia i akumulatora są czyste; brudne sty-ki należy wyczyścić.

• Zasadniczo wkładaj do urządzenia tylko dostarczony akumulator.

• Przy wkładaniu akumulatora zwracaj uwagę na poło-żenie biegunów (+/–).

• Przechowuj akumulator w chłodnym, suchym miej-scu. Bezpośrednie działanie ciepła może spowodo-wać uszkodzenie akumulatora. Nie narażaj urządze-nia na działanie wysokiej temperatury.

• Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowy-mi. Części ciała, które zetknęły się z elektrolitem, na-tychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i nie-zwłocznie udaj się do lekarza.

• Nie wrzucaj akumulatora do ognia, nie zwieraj jego biegunów i nie otwieraj go.

• Nigdy nie narażaj akumulatora na wysoką temperaturę, na przykład bezpośrednie światło słońca, płomienie itd.! • Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy

czas, wyjmij akumulator.

• Akumulator, z którego wyciekł elektrolit, należy na-tychmiast wyjąć z urządzenia. Przed włożeniem no-wego akumulatora oczyść styki. Niebezpieczeństwo oparzenia elektrolitem (żrący kwas)!

• Zużyty akumulator należy natychmiast wyjąć z urzą-dzenia.

• W niskich temperaturach pojemność akumulatora może ulec znacznemu zmniejszeniu wskutek spowol-nienia reakcji chemicznych. Podczas wykonywania zdjęć i nagrań w niskich temperaturach, trzymaj za-pasowy akumulator w ciepłym miejscu (np. w kiesze-ni spodkiesze-ni).

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 8

(10)

9

PL

Środki ostrożności

Przestrzegaj poniższych środków ostrożności, aby za-pobiec uszkodzeniu aparatu i zapewnić jego ciągłą goto-wość do użycia.

• Przechowuj aparat w suchym miejscu

Ten aparat nie jest wodoszczelny i nie działa popraw-nie po zanurzeniu w wodzie lub w razie dostania się do jego wnętrza jakiejkolwiek cieczy.

• Chroń urządzenie przed wilgocią, solą i pyłem oraz kurzem

Wycieraj sól i pył lekko wilgotną, miękką ściereczką, jeżeli aparat był używany na plaży lub nad morzem. Po wytarciu starannie wytrzyj i wysusz aparat. • Chroń urządzenie przed silnym polem

magnetycz-nym. Nigdy nie pozwalaj, by aparat znalazł się zbyt blisko urządzeń emitujących silne pole elektroma-gnetyczne, np. silników elektrycznych. Silne pola elektromagnetyczne mogą spowodować wadliwe działanie aparatu lub niepoprawne zapisanie danych. • Unikaj zbyt wysokich temperatur

Nie używaj i nie przechowuj aparatu w miejscach, gdzie może być wystawiony na działanie słońca i/lub wysokich temperatur . Może to spowodować wyciek elektrolitu z akumulatora lub deformację obudowy. • Unikaj silnych wahań temperatury

Szybkie przeniesienie urządzenia z zimnego do cie-płego otoczenia lub odwrotnie może spowodować skroplenie pary wodnej w urządzeniu i na jego

obu-86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 9

(11)

10

dowie. Przed uruchomieniem urządzenia zaczekaj, aż jego temperatura zrówna się z temperaturą oto-czenia. Używanie futerału do noszenia lub futerału z tworzywa sztucznego zapewnia ograniczoną ochronę przed wahaniami temperatury.

• Chroń urządzenie przed upuszczeniem

Silne wstrząsy lub wibracje spowodowane upadkiem mogą powodować wadliwe działanie. Nosząc aparat przełóż pasek przez przegub.

• Nie wyjmuj akumulatora podczas przetwarzania da-nych

Gdy na karcie pamięci są zapisywane lub usuwane dane, wyłączenie zasilania może spowodować utra-tę danych lub uszkodzić wewnętrzny układ scalony albo pamięć.

• Obchodź się ostrożnie z obiektywem i wszystkimi ru-chomymi częściami

Nie dotykaj soczewki ani tuby obiektywu. Obchodź się ostrożnie z kartą pamięci i akumulatorem. Części te nie wytrzymują silnych obciążeń.

• Akumulatory

W niskiej temperaturze pojemność akumulato-ra może ulec znacznemu zmniejszeniu. Gdy robisz zdjęcia w niskich temperaturach, miej przygotowany ciepły zapasowy akumulator.

Jeżeli styki akumulatora są zabrudzone, wyczyść je suchą, czystą ściereczką albo użyj gumki do gumo-wania do usunięcia zanieczyszczeń.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 10

(12)

11

PL

• Karty pamięci

Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci wyłącz zasilanie aparatu. W przeciwnym razie karta może stracić stabilność. Podczas używania karty pamięci mogą się nagrzewać. Ostrożnie wyjmuj karty z apa-ratu.

Nigdy nie naprawiaj

urządze-nia samodzielnie

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać albo naprawiać urządzenia. Grozi to pora-żeniem prądem elektrycznym!

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa, w razie wystąpienia jakichkolwiek usterek zwróć się do Centrum Serwi-sowego Medion lub innego, odpowiedniego specjali-stycznego warsztatu.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 11

(13)

12

Widok urządzenia

Przód urządzenia

1) Lampa błyskowa

2) Wskaźnik samowyzwalacza/lampka miga: samowyzwalacz włączony 3) Soczewka aparatu z obiektywem 4) Mikrofon

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 12

(14)

13

PL

Tył urządzenia

5) Wyświetlacz LCD

6) MENU: Przycisk menu: otwieranie menu

7) : funkcja/kosz

8) Diodowy wskaźnik działania

9) PRZYCISK OK – / przyciski nawigacyjne

10) Przełącznik trybów

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 13

(15)

14

Góra urządzenia

11) POWER: włączanie-wyłączanie aparatu

12) Regulator zoomu: / : powiększanie i po-mniejszanie wybranego elementu

13) Krótkie

naciśnięcie wyzwalacza: definiuje obszar wy-ostrzania

Dół urządzenia

14) Pokrywa gniazda akumulatora / karty SDHC 15) Gwint statywu

16) Głośniki

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 14

(16)

15

PL

Lewa strona urządzenia

17) Port mini-USB

18) Oczko na pasek do noszenia

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 15

(17)

16

Przycisk nawigacyjny

/

W trybie zapisu:

włączanie/wyłącza-nie funkcji śledze-nia twarzy W trybie wyświetlania/ odtwarzania: rozpoczynanie/ przerywanie odtwa-rzania W trybie wyświetlania zdjęć: obracanie obiektu o 90° W menu przechodzenie do góry w menu/pod-menu

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 16

(18)

17

PL

/

W trybie zapisu: włączanie trybu ma-kro do ujęć z bliska W trybie wyświetlania/

odtwarzania:

pokazywanie po-przedniego ujęcia Odtwarzanie filmów

wi-deo:

włączanie/wyłącza-nie szybkiego prze-wijania do tyłu W menu zamykanie podme-nu lub wybieranie ustawień / W trybie zapisu wyświetlanie/ukry-wanie menu OSD, opis wyświetlacza (DISPLAY) W trybie wyświetlania/

odtwarzania:

wyświetlanie/ukry-wanie menu OSD, opis wyświetlacza (DISPLAY) W trybie wyświetlania

zdjęć:

wyświetlanie/ukry-wanie menu OSD, opis wyświetlacza (DISPLAY) W menu przechodzenie w dół w menu/pod-menu

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 17

(19)

18 /

W trybie zapisu

wybieranie trybu pracy lampy błysko-wej

W trybie wyświetlania/ odtwarzania

pokazywanie na-stępnego ujęcia odtwarzanie filmów

wi-deo

włączanie/wyłącza-nie szybkiego prze-wijania do przodu W menu

otwieranie podmenu lub wybieranie usta-wień OK W trybie wyświetlania/ odtwarzania zaczynanie odtwa-rzania

W menu potwierdzanie wy-boru

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 18

(20)

19

PL

Rozpoczynanie

użytkowa-nia urządzeużytkowa-nia

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania; o brakach należy nas poinformować w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Z zakupionym produktem klient otrzymał następujące przedmioty: • Aparat • 2 akumulatory litowo-jonowe • Zasilacz USB • Karta pamięci SDHC 4 GB • Kabel USB • Kabel AV • Pasek na dłoń • Futerał

• Płyta CD-ROM z oprogramowaniem

• Niniejsza instrukcja obsługi i dokumenty gwarancyjne

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzie-ci. Niebezpieczeństwo uduszenia!

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 19

(21)

20

Instalowanie akumulatorów

Do korzystania z aparatu potrzebny jest dostarczony akumulator litowo-jonowy.

 Wyłącz aparat (jeżeli był włączony).

 Przesuń gniazdo akumulatora w kierunku strzałki. Gniazdo akumulatora otwiera się.

 Włóż akumulator w sposób pokazany na rysunku do gniazda.

 Zamknij gniazdo akumulatora.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 20

(22)

21

PL

Ładowanie akumulatorów

przez port USB

Akumulator możesz ładować albo przy użyciu dostarczo-nego zasilacza USB, albo przez port USB komputera lub innego urządzenia z portem USB.

 Podłącz kabel USB do aparatu.

 Podłącz drugi koniec do zasilacza USB i podłącz za-silacz do gniazda elektrycznego.

 Alternatywnie możesz podłączyć aparat przy użyciu dostarczonego kabla USB do portu USB komputera lub innego urządzenia z portem USB.

Podczas ładowania miga diodowy wskaźnik działania. Po pełnym naładowaniu akumulatora diodowy wskaź-nik działania gaśnie. Jeżeli diodowy wskaźwskaź-nik działa-nia miga szybko, sprawdź akumulator i połączedziała-nia, a na-stępnie ponownie podłącz aparat.

Jeżeli diodowy wskaźnika działania w dalszym ciągu szybko miga, skontaktuj się z naszą infolinią serwisową.

Rysunek podobny

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 21

(23)

22

WSKAZÓWKA!

W nowym aparacie akumulator nie jest nałado-wany. Zanim zaczniesz używać aparatu, mu-sisz naładować akumulator.

Zakładanie paska na dłoń

Załóż pasek na dłoń, aby ułatwić sobie posługiwanie się aparatem oraz zwiększyć bezpieczeństwo. Przeprowadź pasek przez oczko w sposób pokazany na rysunku.  Przeciągnij drugi koniec paska przez pętelkę

cienkie-go sznureczka i zaciągnij pasek.

UWAGA!

Nosząc aparat na pasku uważaj, by w nic nim nie uderzyć. Zakładając pasek, połóż apa-rat na stabilnej powierzchni, aby nie spadł i nie został uszkodzony.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 22

(24)

23

PL

Instalowanie i wyjmowanie

kart SD/MMC

Jeżeli w aparacie nie jest zainstalowana karta, dane będą zapisywane w pamięci wewnętrznej. Pamiętaj, że pamięć wewnętrzna ma ograniczoną pojemność.

Aby zwiększyć pojemność pamięci, użyj karty SD. Gdy w aparacie jest zainstalowana karta, dane będą zapisywa-ne na tej karcie.

Instalowanie karty

 Przesuń zamek gniazda akumulatorów w kierunku strzałki. Gniazdo akumulatora otwiera się.

 Wsuń kartę w sposób pokazany na rysunku do gniazda karty.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 23

(25)

24

 Zamknij gniazdo akumulatorów i zamknij zamek.

 Jeżeli chcesz wyjąć kartę, naciśnij ją krótko, żeby ją odblokować. Karta wysuwa się i można ją wyjąć.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 24

(26)

25

PL

Pierwsze kroki

Włączanie aparatu

 Aby włączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj przycisk

POWER przez 1-2 sekundy.

Wysuwa się obiektyw, wskaźnik działania świeci zielo-nym kolorem, włącza się wyświetlacz. Aparat znajduje się w trybie zapisu danych.

WSKAZÓWKA!

Jeżeli aparat nie zostanie włączony, sprawdź, czy akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.

Wyłączanie aparatu

 Aby wyłączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj przycisk

POWER nieco dłużej.

Ustawianie języka i

daty/go-dziny

Po pierwszym włączeniu aparat prosi o ustawienie języ-ka i godziny.

Ustawianie języka

 Przyciskami  i  wybierz żądany język.  Potwierdź wybór przyciskiem OK.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 25

(27)

26

Po wybraniu języka aparat automatycznie przechodzi do menu daty i godziny.

Ustawianie daty i godziny

 Przyciskami  i  wybierz odpowiednią wartość daty lub godziny.

 Przyciskami  i  przejdź do następnej pozycji.  Potwierdź ustawienia przyciskiem OK.

Oprócz daty i godziny można też ustawiać format daty. Masz następujące możliwości:

• RR/MM/DD (rok/miesiąc/dzień); • MM/DD/RR (miesiąc/dzień/rok); • DD/MM/RR (dzień/miesiąc/rok)

WSKAZÓWKA!

Przytrzymuj przyciski wciśnięte, aby szybciej zmieniać wartości cyfr.

Aparat może pokazywać datę i godzinę tylko w trybie wyświetlania/odtwarzania. Informacje te nie są drukowane.

Ustawienie czasu jest zabezpieczone przez baterię we-wnętrzną. Zostanie ono jednak utracone, jeżeli akumula-tor zostanie wyjęty z aparatu na dłużej niż 48 godzin.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 26

(28)

27

PL

Funkcja energooszczędna

Jeżeli aparat nie będzie używany przez 60 sekund, wy-łączy się. Czas automatycznego wyłączania możesz też ustawić na 3 minuty lub 5 minut.

Funkcja energooszczędna nie jest aktywna: • podczas nagrywania dźwięku i wideo;

• podczas odtwarzania zdjęć, wideo i nagrań dźwięko-wych;

• gdy aparat jest połączony przez port USB z innym urządzeniem.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 27

(29)

28

Tryb zapisu i wyświetlania/

odtwarzania danych

Po włączeniu aparatu aktywny jest tryb zapisu danych: możesz od razu robić zdjęcia. Poza tym możesz nagry-wać dźwięk i wideo.

W trybie wyświetlania/odtwarzania możesz wyświetlać/ odtwarzać, edytować i usuwać zdjęcia, nagrania dźwię-kowe i wideo.

 Aby ustawić tryb wyświetlania/odtwarzania, przesuń przełącznik trybów na symbol wyświetlania/odtwa-rzania . Symbol wyświetlania/odtwarzania pojawia się w lewym górnym rogu wyświetlacza. Wyświetlane jest ostatnio wykonane zdjęcie.

 Aby wrócić do trybu zapisu danych, przesuń prze-łącznik trybów z powrotem w żądaną pozycję; dla zdjęć albo dla wideo.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 28

(30)

29

PL

Elementy wyświetlacza

Elementy wyświetlacza w

trybie zapisu danych

W trybie zapisu danych na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące elementy:

1) Możliwe jest ustawianie różnych trybów zapisu ( przycisk ); w tym miejscu pokazany jest ak-tywny tryb zapisu.

2) Ustawienie lampy błyskowej 3) Samowyzwalacz

4) Ustawienie zoomu

5) Pozostała ilość możliwych zdjęć (przy aktualnej rozdzielczości)

6) Status akumulatora

7) Miejsce zapisu (pamięć wewnętrzna „IN” albo karta)

8) Stempel daty

9) Automatyczne naświetlanie aktywne

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 29

(31)

30

10) Stabilizator obrazu włączony 11) Pokazuje nasycenie

12) Pokazuje kontrast 13) Histogram 14) Ustawienie ISO 15) Zakres wyostrzania

16) Pokazuje szybkość migawki 17) Ustawienie przesłony

18) Ostrzeżenie: Możliwa nieostrość! 19) Ustawienie makro 20) Ustawienie naświetlenia 21) Rozpoznawanie twarzy 22) Kompensacja bieli 23) Pomiar naświetlenia 24) Ostrość 25) Jakość 26) Rozdzielczość

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 30

(32)

31

PL

Elementy wyświetlacza - tryb

wyświetlania zdjęć

W trybie wyświetlania/odtwarzania na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące elementy:

1) Wskazanie trybu (zapisywanie lub wyświetlanie/ odtwarzanie)

2) Zdjęcie jest chronione 3) Nagrywanie dźwięku 4) Funkcje przycisków

5) Aktualne nagranie/łączna ilość nagrań 6) Status akumulatora

7) Miejsce zapisu (pamięć wewnętrzna "IN" albo karta)

8) Informacje o zapisie 9) Aktywny protokół DPOF

10) Rozdzielczość aktualnie pokazanego zdjęcia

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 31

(33)

32

Elementy wyświetlacza - tryb

odtwarzania wideo

W trybie odtwarzania wideo na wyświetlaczu mogą poja-wiać się następujące elementy:

1) Wskazanie trybu (zapisywanie lub wyświetlanie/ odtwarzanie)

2) Zdjęcie jest chronione 3) Nagranie wideo

4) Sterowanie zapisem danych

5) Aktualne nagranie/łączna ilość nagrań 6) Status akumulatora

7) Miejsce zapisu (pamięć wewnętrzna "IN" albo karta) 8) Informacje o zapisie 9) Rozdzielczość 10) Regulacja głośności 11) Długość wideo 12) Czas odtwarzania

13) Pokazuje status odtwarzania (odtwarzanie/prze-rwa/stop)

14) Tworzy screenshot

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 32

(34)

33

PL

Elementy wyświetlacza - tryb

odtwarzania dźwięku

W trybie odtwarzania dźwięku na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące elementy:

1) Wskazanie trybu (zapisywanie lub wyświetlanie/ odtwarzanie)

2) Zdjęcie jest chronione 3) Sterowanie zapisem danych

4) Aktualne nagranie/łączna ilość nagrań 5) Status akumulatora

6) Miejsce zapisu (pamięć wewnętrzna "IN" albo karta)

7) Informacje o nagraniu (data i godzina) 8) Regulacja głośności

9) Długość ścieżki audio 10) Czas odtwarzania

11) Pokazuje status odtwarzania (odtwarzanie/prze-rwa/stop)

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 33

(35)

34

Włączanie i wyłączanie

wido-ku elementów wyświetlacza

 Naciskając odpowiednią ilość razy przycisk DISP możesz włączać, wyłączać i zmieniać elementy wy-świetlacza.

W trybie zapisu

Z najważniejszymi

ele-mentami Ze wszystkimi elementami

Z ustawieniami ułatwiają-cymi komponowanie

zdję-cia Bez wskazań

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 34

(36)

35

PL

WSKAZÓWKA!

Funkcje dostępne na wyświetlaczu mogą się zmieniać zależnie od trybu zapisu.

W trybie wyświetlania/odtwarzania

Z

najważniejszy-mi elementanajważniejszy-mi Ze wszystkimi elementami

Bez wskazań

Wskazań dostępnych na ekranie wyświetlacza nie moż-na zmienić:

• podczas nagrywania i odtwarzania dźwięku i wideo; • podczas wyświetlania pokazu slajdów lub miniatur

zdjęć;

• podczas przycinania zdjęcia (w trybie edycji).

WSKAZÓWKA!

W obu trybach po pokazanych tu elementach wyświetlacza pokazane jest jeszcze okno po-mocy, które wskazuje najważniejsze funkcje przycisków odpowiedniego trybu

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 35

(37)

36

Wykonywanie pierwszych

zdjęć/nagrań

Ustawianie trybu zapisu

da-nych

Po włączeniu aparatu uaktywnia się automatycznie tryb zapisu danych. W stanie podstawowym w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawia się Auto, co oznacza tryb au-tomatycznego zapisu. Więcej informacji na temat trybów zapisu i symboli znajdziesz na stronie 65.

Jeżeli aktywny jest nie tryb zapisu danych (zdjęć, wi-deo), lecz tryb wyświetlania/odtwarzania, przesuń regu-lator na żądany tryb zapisu danych.

Jak robić dobre zdjęcia

• Przesuwaj aparat powoli, aby zdjęcia nie były zama-zane. Przy naciskaniu wyzwalacza aparat nie może się poruszyć. Nie poruszaj aparatem od razu po na-ciśnięciu wyzwalacza. Zaczekaj na sygnał zadziała-nia migawki.

• Zanim naciśniesz wyzwalacz, obejrzyj obiekt na wy-świetlaczu.

• Sprawdź kąt, jeżeli obiekt jest podświetlony od tyłu. Zmień pozycję, aby zredukować podświetlenie tła. • Aby nagrywać dobre wideoklipy, poruszaj aparatem

powoli. Jeżeli będziesz ruszać aparatem za szybko, wideo będzie nieostre i zamazane.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 36

(38)

37

PL

Wykonywanie zdjęć

 Gdy widzisz obraz na wyświetlaczu, lekko wciśnij wy-zwalacz.

Żółte znaczniki fragmentu obrazu przyjmują kolor czer-wony, wskaźnik działania miga, jeżeli funkcja automa-tycznego ustawiania ostrości nie może zadziałać. Pojawiają się wartości szybkości migawki, przesłony i wartość ISO, o ile jest ustawiona.

 Aby wykonać zdjęcie, wciśnij wyzwalacz do końca. Wykonanie zdjęcia sygnalizuje sygnał dźwiękowy. Zdjęcia zapisywane są jako pliki JPEG.

WSKAZÓWKA!

Jeżeli zdjęcie może być nieostre, widać do-datkowo symbol . W takiej sytuacji trzymaj aparat spokojnie albo użyj statywu.

W menu funkcyjnym możesz dokonywać różnych ustawień zapisu, patrz strona 44.

WSKAZÓWKA!

Aby wykonywać zdjęcia z bliska, uaktywnij tryb Makro naciskając przycisk .

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 37

(39)

38

Używanie stabilizatora

Stabilizator umożliwia wykonywanie lepszych zdjęć przy złym oświetleniu, zmniejszając ryzyko nieostrości.  Wybierz w menu aparatu punkt „Stabilizator“ i włącz

lub wyłącz tę funkcję.

Korzystanie z lampy błyskowej

Jeżeli oświetlenie jest niewystarczające do wykonania zdjęcia, możesz skorzystać ze zintegrowanej lampy bły-skowej aparatu.

Naciskanie przycisku lampy błyskowej umożliwia wy-bieranie następujących ustawień:

AUTO: Lampa błyskowa włącza się auto-matycznie, gdy do wykonania zdjęcia po-trzebne jest dodatkowe oświetlenie. Podświetlenie przed aktywacją lampy bły-skowej (redukuje tzw. "czerwone oczy"). Aparat rozpoznaje jasność obiektów i ak-tywuje lampę błyskową tylko w razie po-trzeby.

Lampa błyskowa zawsze włączona „Slow Sync“: Lampa błyskowa jest syn-chronizowana z długim czasem otwarcia (niską szybkością) migawki.

Lampa błyskowa zawsze wyłączona

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 38

(40)

39

PL

Lampa błyskowa pracuje tylko w trybie pojedynczych zdjęć lub samowyzwalania. Nie może być używana do wykonywania serii zdjęć i nagrań wideo.

Korzystanie z lampy błyskowej powoduje szybsze dowanie akumulatora. Gdy akumulator jest prawie rozła-dowany, ładowanie lampy błyskowej trwa dłużej.

OSTROŻNIE!

Nie korzystaj z lampy błyskowej, kiedy wyko-nujesz zdjęcia blisko ludzi i zwierząt. Zachowaj odległość co najmniej 1 metra.

Zoom – powiększanie i pomniejszanie obrazu

Aparat posiada zoom optyczny i cyfrowy. Zoom optyczny zależy od ustawienia obiektywu, a zoom cyfrowy usta-wiany jest w menu ustawień.

 Naciskaj regulator zoomu w kierunku / . Wyświetlany jest pasek, który pokazuje ustawienie

zoomu .

: obraz jest zmniejszany ("szeroki kąt"), obejmuje większy fragment

: obraz jest powiększany ("Telephoto"); obejmuje mniejszy fragment.

Gdy znacznik znajduje się w lewej części paska, używany jest zoom optyczny.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 39

(41)

40

Następne naciśnięcie powoduje automatyczne włączenie zoomu cy-frowego. Możesz powiększać dalej w ośmiu krokach.

W tym celu w menu ustawień musi być włączony zoom cyfrowy! Przy nagrywaniu wideo cyfrowy zoom jest niedostępny.

WSKAZÓWKA!

Funkcja zoomu cyfrowego powiększa powięk-szony już fragment obrazu na zasadzie inter-polacji; może to nieco zmniejszyć jakość ob-razu.

Ustawianie trybu wyostrzania

Przy pomocy tej funkcji możesz ustawiać sposób wy-ostrzania obrazu przy wykonywaniu zdjęcia lub nagrywa-niu wideoklipu.

 Naciskaj przycisk Makro , aż w dolnej lewej części wyświetlacza pojawi się symbol żądanego trybu wy-ostrzania.

Twój aparat dysponuje czterema różnymi trybami wy-ostrzania obrazu:

Normalny

Przy normalnym ogniskowaniu zakres ogniskowania za-czyna się od 40 cm. Gdy aparat ustawiony jest na nor-malny tryb ogniskowania, nie jest wyświetlany żaden symbol.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 40

(42)

41

PL

SuperMakro

Ten tryb nadaje się szczególnie do zdjęć z bliska. W tym trybie możesz wychwytywać szczegóły dzięki stałej ogni-skowej obrazu i uzyskiwać ostre zdjęcia obiektów nawet z bardzo niewielkiej odległości.

PF Multifokus

Gdy aktywny jest tryb Multifokus, aparat wyostrza się na każdym obiekcie.

INF — Nieskończoność

Przy ustawieniu nieskończonym aparat wyostrza szcze-gólnie dalekie obiekty.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 41

(43)

42

Nagrywanie wideoklipów

 Przesuń selektor trybów w położenie .

 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij wyzwalacz. Na wyświetlaczu pojawia się czas nagrywania.

 Regulatorem zoomu / możesz zmieniać wyci-nek obrazu.

 Naciśnij przycisk , jeżeli chcesz zatrzymać nagry-wanie.

 Aby kontynuować nagrywanie, znowu naciśnij przy-cisk .

 Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij wyzwalacz jesz-cze raz.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 42

(44)

43

PL

WSKAZÓWKA!

Zoom cyfrowy jest niedostępny przy nagrywa-niu wideoklipów.

Gdy przycisk zoomu jest naciśnięty, nie będzie nagrywany dźwięk.

Podczas nagrywania wideoklipów aktywny jest także mikrofon, dźwięk jest nagrywany razem z obrazem.

Nagrania wideo są zapisywane wraz z dźwię-kiem jako pliki w formacie AVI.

Nagrywanie ścieżek

dźwięko-wych

Mikrofon znajduje się z przodu aparatu, z prawej strony pod obiektywem. Uważaj, by nie dotykać mikrofonu pod-czas nagrywania.

 Wybierz w menu zapisywania w ramach ustawienia "Tryb Scena" pozycję Zapis głosu .

 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij wyzwalacz. Na wyświetlaczu pojawia się pasek nagrywania.  Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij wyzwalacz

jesz-cze raz.

WSKAZÓWKA!

Nagrania dźwięku są zapisywane jako pliki w formacie WAV.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 43

(45)

44

Korzystanie z menu funkcji

Menu funkcji umożliwia szybkie dokonywanie ważnych ustawień zapisu danych.

W lewym pasku menu pokazane są dostępne funkcje ustawień aparatu. W dolnym pasku pokazane są możli-we ustawienia aktualnej funkcji.

 Naciśnij przycisk , aby otworzyć menu.

 Wybierz przyciskami kierunkowymi  lub  ustawie-nie, które chcesz zmienić.

 Przyciskami  albo  wybierz żądane ustawienie, na przykład rozdzielczość 14M.

 Naciśnij przycisk OK, aby zapisać to ustawienie.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 44

(46)

45

PL

Mój tryb

W tym miejscu znajduje się lista pięciu używanych ostat-nio trybów zapisu.

Każdy tryb zapisu ma inne opcje ustawień. Gdy przyci-skami  albo  zmienisz tryb zapisu, opcje ustawień też zostaną odpowiednio zmienione.

Rozdzielczość - zdjęcia

Rozdzielczość ma zasadniczy wpływ na jakość zdjęcia/ obrazu. Im większa rozdzielczość, tym więcej miejsca w pamięci zabiera zapisany obiekt. Najwyższe rozdziel-czości zaleca się głównie przy dużych wydrukach (więk-szych niż format A4)1.

Ustawienie Rozmiar w pikselach

14 M 4320 x 3240 3:2 4320 x 2880 8 M 3264 x 2448 5 M 2592 x 1944 3 M 2048 x 1536 16:9 1920 x 1080 VGA1 640 x 480

1 Ustawienie VGA zaleca się np. przy wysyłaniu zdjęć e-mailem.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 45

(47)

46

Jakość (kompresja)

Jakość określa stopień kompresji zapisanych danych. Im wyższa jakość, tym więcej miejsca w pamięci zabiera zapisany obiekt.

Ustawienie Znaczenie

B. dokł. Najwyższa jakość. Dokładne Średnia jakość. Normalne Normalna jakość.

Korekta naświetlenia (EV)

Dzięki korekcie naświetlenia (EV = Exposure Value) mo-żesz adaptować zdjęcia, które bez tego ustawienia były-by za jasne lub za ciemne.

Tę wartość możesz ustawiać w dziewięciu krokach mię-dzy +2,0 EV i -2,0 EV. Na wyświetlaczu pojawia się wy-kres paskowy z 3 zdjęciami do porównania naświetlenia. Lewe zdjęcie pokazuje np. korektę naświetlenia – 0,3, środkowy aktualnie wybraną korektę naświetlenia, a pra-we zdjęcie korektę naświetlenia + 0,3.

Przy słabym oświetleniu używaj wartości dodatniej, a przy silnym oświetleniu wartości ujemnej.

Nie korzystaj z korekty naświetlenia, jeżeli obiekt znajdu-je się w bardzo jasnej lub bardzo ciemnej strefie albo znajdu- je-żeli korzystasz z lampy błyskowej. W takiej sytuacji wy-bierz ustawienie Automatyczne.

Kompensacja bieli

Kompensacja bieli może poprawić błędy oświetlenia.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 46

(48)

47

PL

Ustawie-nie Znaczenie

AWB Automatyczny balans bieli

Kompensacja bieli ma miejsce automatycz-nie.

Światło dzienne

Do fotografowania w jasnym świetle sło-necznym.

Pochmurno

Do fotografowania przy zachmurzonym niebie, o zmroku lub w cieniu.

Św. żarówek

Do fotografowania w świetle żarówek (sztucznym). Fluores._W Do fotografowania w świetle jarzeniowym.

Koryguje zielonka-wy odcień światła ja-rzeniowego i eliminu-je konieczność użycia lampy błyskowej. Fluores._N

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 47

(49)

48

Ustawie-nie Znaczenie

Użytkownik

Dokładniejsza adapta-cja lub brak możliwo-ści klasyfikacji źródła światła. WSKA-ZÓWKA! Aby znaleźć prawidło-we ustawie-nie, skie-ruj aparat na biały ar-kusz papieru lub podob-ny przed-miot przy oświetleniu, dla którego chcesz usta-wić kompen-sację bie-li i wykonaj próbne zdję-cie.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 48

(50)

49

PL

ISO (światłoczułość)

2

To ustawienie zmienia czułość czujnika na światło. Więk-sza wartość zwiękWięk-sza czułość, ale także zwiękWięk-sza szum, co może zmniejszyć jakość obrazu. Ustawiaj więc war-tość ISO najniżej, jak jest to możliwe w danych warun-kach.

Ustawienie Znaczenie

Automatyczne Automatyczne ustawienie wartości ISO ISO 100 Ustawienie czułości na ISO 100. ISO 200 Ustawienie czułości na ISO 200. ISO 400 Ustawienie czułości na ISO 400. ISO 800 Ustawienie czułości na ISO 800. ISO 1600 Ustawienie czułości na ISO 1600. ISO 3200 Ustawienie czułości na ISO 3200. ISO 6400² Ustawienie czułości na ISO 6400.

2Tylko przy rozdzielczościach 3M, 16:9 i VGA

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 49

(51)

50

Pomiar - metoda pomiaru natężenia światła

Ta funkcja pozwala określić, w jakim zakresie ma nastą-pić pomiar światła dla zdjęć lub nagrań wideo.

Ustawienie Znaczenie

Multi

Wybiera naświetlenie na podstawie

wyników pomiarów w kil-ku

miejscach obszaru uję-cia.

Środek

Mierzone jest światło w całym zakresie ujęcia, ale wartości w pobliżu środka mają większe znaczenie.

Punktowy

Wybiera naświetlenie na podstawie

jednego wyniku pomiaru w środku obrazu.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 50

(52)

51

PL

Efekt barwny

Efekty fotograficzne możesz wykorzystywać w trybie za-pisu danych i wyświetlania/odtwarzania, aby nadawać ujęciom odcienie lub efekty artystyczne.

Ustawienie Znaczenie

Normalne Żaden efekt nie jest aktywny. Żywe

W celu podkreślenia jaskrawych ko-lorów obraz jest pokazany z wyż-szym kontrastem i wyżwyż-szym nasy-ceniem.

Sepia Obraz jest pokazany w nostalgicz-nym brązowawym odcieniu. Cz.-b.

(czarno-białe)

Obraz jest pokazany w schemacie czarno-białym.

Czerwony Obraz otrzymuje czerwonawy od-cień. Zielony Obraz otrzymuje zielonkawy odcień. Niebieski Obraz otrzymuje niebieskawy od-cień. Akcent koloru

(czerwony)

Obraz jest czarno-biały, ale zostają zachowane odcienie czerwieni. Akcent koloru

(zielony)

Obraz jest czarno-biały, ale zostają zachowane odcienie błękitu. Akcent koloru

(niebieski)

Obraz jest czarno-biały, ale zostają zachowane odcienie zieleni.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 51

(53)

52

Rozmiar filmu wideo (rozdzielczość -

sekwen-cje wideo)

Ustawienie rozmiar filmu wideo jest dostępne tylko przy nagrywaniu wideoklipów.

Ustawienie Rozmiar wpikselach Jakość obrazu

1280 x 720

HDTV (możliwy tylko z użyciem kart SDHC klasy 6 i wyższej)

640 x 480 Wysoka jakość 320 x 240 Normalna

640 x 480

Jakość internetowa Jakość potrzebna do pre-zentacji na platformach in-ternetowych

Ustawienie optymalizuje nagrywanie wideoklipów przeznaczonych do prezentacji na platformach interne-towych.

Ze względu na to, że dopuszczalna wielkość plików na platformach internetowych jest ograniczona, aparat wy-łącza się automatycznie, gdy plik osiągnie wielkość 100 MB.

Gdy wybrana jest rozdzielczość "Jakość internetowa", pliki zapisywane są w formacie DCF (patrz strona 94) w folderze „101UTUBE“.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 52

(54)

53

PL

Pre Rec (wideo)

Ustawienie “Pre Rec” umożliwia wykonywanie 3-sek. ujęć wstępnych.

Gdy ustawienie to jest aktywne, aparat zaczyna nagry-wanie 3 sek. przed uruchomieniem wyzwalacza.

Korzystanie z menu zapisu

danych

Ustawienia funkcji zapisu danych możesz też definiować w menu zapisu danych.

Bliższe informacje na temat nawigacji po menu i różnych ustawieniach są podane w rozdziale „Menu zapisu“ na stronie 62.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 53

(55)

54

Przeglądanie/odsłuchiwa-nie zapisanych obiektów

Odtwarzanie pojedynczych

zapisanych obiektów

Zapisane ostatnio obiekty możesz po kolei odtwarzać w menu wyświetlania/odtwarzania.

 Przesuń selektor trybów na , aby uaktywnić tryb wyświetlania/odtwarzania.

Na wyświetlaczu pojawia się zapisany ostatnio obiekt, zależnie od typu istnieją następujące możliwości

Zdjęcie Wideo Nagrywanie dźwięku

 Naciskaj przycisk  albo , aby wyświetlać po-przednie lub następne nagranie.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 54

(56)

55

PL

Wyświetlanie zapisanych

obiektów jako miniatur

 W trybie wyświetlania/odtwarzania naciskaj przycisk zoomu w kierunku W, aby wyświetlić do dziewięciu miniatur.

 Przyciskami kierunkowymi  albo ,  lub  mo-żesz wybrać żądany plik.

 Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić zapisany obiekt jako pełny obraz.

 Naciśnij przycisk zoomu w kierunku , aby wrócić do pełnego widoku.

Niektóre miniatury zawierają ikony określające

typ pliku.

Ikona Typ pliku Znaczenie

Nagrywanie dźwięku

Oznacza nagranie dźwiękowe. Wadliwy plik. Oznacza wadliwy plik.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 55

(57)

56

Tryb kalendarza

 W trybie wyświetlania/odtwarzania naciśnij przycisk zoomu dwa razy w kierunku , aby uaktywnić tryb kalendarza.

Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy plik (zdjęcie, wideo albo audio) zapisany w danym dniu.

 Przyciskami kierunkowymi  albo ,  lub  mo-żesz wybrać żądany plik.

 Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić zapisany obiekt jako pełny obraz.

 Naciśnij przycisk zoomu w kierunku , aby za-mknąć tryb kalendarza.

Zoomowanie zdjęć

W przypadku zdjęć możesz przeglądać ich poszczegól-ne wycinki.

 Przez naciskanie przycisku zoomu w kierunku w podglądzie pełnych obrazów, możesz powiększyć wycinek obrazu maksymalnie do jego 12-krotności.  4 strzałki na krawędzi informują, że wycinek obrazu

jest powiększony.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 56

(58)

57

PL

 Przyciskami kierunkowymi  albo  możesz zmieniać wycinek w ramach zdjęcia.

 Naciśnij przycisk , aby wrócić do pełnego obra-zu.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 57

(59)

58

Odtwarzanie wideoklipów /

nagrań dźwiękowych /

nota-tek głosowych

 Wybierz żądany obiekt.

 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.  Przy odtwarzaniu wideoklipów naciskaj przyciski 

albo , aby zacząć szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu.

 Naciskaj przycisk zoomu w kierunku , aby zwięk-szyć głośność.

 Naciskaj przycisk zoomu w kierunku , aby zmniej-szyć głośność.

 Jeżeli chcesz zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przy-cisk .

 Jeszcze raz naciśnij przycisk , aby kontynuować odtwarzanie.

 Jeżeli chcesz zakończyć odtwarzanie, naciśnij przy-cisk .

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 58

(60)

59

PL

Tworzenie screenshotu wideoklipu

 Podczas odtwarzania wideoklipu naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.

 Naciśnij wyzwalacz, aby zapisać wyświetlony obraz jako screenshot. Na wyświetlaczu pojawia się symbol wyzwalacza .

Aparat automatycznie kończy odtwarzanie i przechodzi w tryb wyświetlania/odtwarzania.

WSKAZÓWKA!

Ta funkcja dostępna jest tylko przy wystarcza-jącej ilości wolnej pamięci, w przeciwnym razie symbol wyzwalacza nie jest widoczny.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 59

(61)

60

Usuwanie zapisanych

obiek-tów

Zapisane obiekty możesz usuwać w trybie wyświetlania/ odtwarzania albo za pośrednictwem menu wyświetlania/ odtwarzania (patrz strona 60).

Pojedynczy obiekt możesz najszybciej usunąć przyci-skiem w trybie wyświetlania/odtwarzania.

 W trybie wyświetlania/odtwarzania wybierz obiekt i naciśnij przycisk .

 Na wyświetlaczu pojawi się pytanie „Usunąć“. Przy-ciskami  albo  wybierz punkt „Usuń”.

 Naciśnij przycisk OK i potwierdź monit.

Aby przerwać wykonywanie funkcji, wybierz opcję „Anuluj“ i potwierdź przyciskiem OK.

 Na wyświetlaczu pojawia się następny obiekt.

WSKAZÓWKA!

Chronionych plików nie można usuwać, w ta-kiej sytuacji na wyświetlaczu pojawi się infor-macja „Plik zablokowany“.

Jeśli do urządzenia włożona jest karta pamięci, możesz usuwać tylko pliki znajdujące się na karcie pamięci. Jeśli karta pamięci jest zabezpieczona przed usunięciem danych, to nie możesz z niej usuwać żadnych plików. Usuniętego pliku nie będzie już można odzyskać. Nie usuwaj plików pochopnie.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 60

(62)

61

PL

Menu

Nawigacja po menu

Jeżeli chcesz otworzyć menu wyświetlania/odtwarzania, przesuń selektor trybów na .

 Naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć strukturę menu.

 Wybierz przyciskami kierunkowymi  lub  ustawie-nie, które chcesz zmienić.

 Naciśnij przycisk OK, otwiera się odpowiednie pod-menu.

 Przyciskami kierunkowymi  albo  wybierz żądaną opcję i potwierdź przyciskiem OK.

 Przyciskiem MENU możesz w każdej chwili wrócić na wcześniejszy poziom.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 61

(63)

62

Menu zapisu

Ustawienie Znaczenie

Tryb zapisu da-nych

Tutaj możesz wybierać spośród różnych trybów zapisu.

Tryb pracy

Tutaj możesz ustawiać samowy-zwalacz albo wybierać kolejność obrazów.

10 sek. – Zdjęcie zostanie wyko-nane 10 sekund po naciśnięciu wyzwalacza.

2 sek. – Zdjęcie zostanie wykona-ne 2 sekundy po naciśnięciu wy-zwalacza.

Podwójne – zostaną wykonane 2 zdjęcia. Pierwsze zdjęcie 10 se-kund, drugie 12 sekundy po naci-śnięciu wyzwalacza.

Sekwencja - Przy tym ustawieniu aparat wykonuje zdjęcia tak dłu-go, jak długo naciskany jest wy-zwalacz.

Szybka seria. – Przy tym usta-wieniu aparat wykonuje serię 30 zdjęć.

Wył. – zatrzymuje wykonywanie serii zdjęć.

AEB Tutaj możesz włączać i wyłączać automatyczne naświetlenie.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 62

(64)

63

PL

Ustawienie Znaczenie

Obszar automa-tycznego

wyo-strzania Tutaj możesz wybierać zakres au-tomatycznego wyostrzania (AF).

Szeroki – Wyostrzany jest

szer-szy obszar.

Centralny – Ostrość zostanie

ustawiona na środek.

Ostrość W tym miejscu możesz nadawać szczegółom zdjęcia ostrzejszy lub bardziej miękki wygląd.

Wysoka – Ostry obraz.

Normalna – Normalna ostrość ob-razu

Niska – Delikatny obraz.

Nasycenie

Tutaj możesz wybierać nasycenie barw zdjęcia.

Duże nasycenie daje wyraźne ko-lory, a małe nasycenie naturalne odcienie kolorów.

Wysokie – mocne kolory Normalne

Niskie – naturalne kolory Kontrast Tutaj możesz ustawiać kontrast.

Wysoki – zwiększa kontrast Normalny – normalny kontrast Niski – zmniejsza kontrast

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 63

(65)

64

Ustawienie Znaczenie

Zoom cyfrowy

Tutaj możesz wybierać zoom cy-frowy dla niektórych trybów zapi-su.

Intelig. Zoom – powiększa obraz cyfrowo i optymalizuje

Standard Zoom – powiększa wszystkie obrazy do ich 5-krotno-ści, ale pogarsza jakość obrazu. Wył. – Używany jest tylko zoom optyczny.

Stempel daty

W tym miejscu możesz wybrać funkcję drukowania daty i godziny na zdjęciach. Data Data/czas Wył. Automatyczny podgląd

Po wykonaniu zdjęcie będzie wy-świetlane przez kilka sekund. Tę funkcję możesz włączyć lub wy-łączyć.

Stabilizator

Stabilizator pomaga unikać zama-zania obrazu wskutek ruchu apa-ratu.

Tutaj możesz włączać i wyłączać stabilizator.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 64

(66)

65

PL

Tryb zapisu danych

W niektórych sytuacjach lub w przypadku niektórych mo-tywów możesz korzystać z wstępnie zdefiniowanych try-bów zapisu. Nie musisz dzięki temu ustawiać parame-trów ręcznie.

Po dokonaniu wyboru, wybrany tryb (z wyjątkiem trybu nagrywania dźwięku) zostanie dodany do listy dostępnej w punkcie „Ulubionych“ w menu funkcji.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 65

(67)

66

Dostępne są następujące tryby zapisu

obiek-tów:

Symbol Ustawienie Znaczenie

Automat.

Ustawienia wykonywane-go zdjęcia zostaną wybra-ne automatycznie.

Program

Aparat szuka automatycz-nie pasujących ustawień, np. czasu naświetlenia i wartości przesłony Inteligentna

scena

Aparat analizuje warunki ujęcia i automatycznie ak-tywuje pasujący tryb sce-nerii.

W wymienionych niżej trybach niektórych zdefiniowa-nych wstępnie ustawień (np. lampy błyskowej, makro) nie można zmieniać.

Portret Mniej ostre tło, ostre cen-trum obrazu.

Krajobraz

Do fotografowania szer-szych fragmentów krajo-brazu.

Zachód słońca

Wzmacnia czerwony kolor przy fotografowaniu za-chodów słońca.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 66

(68)

67

PL

Symbol Ustawienie Znaczenie

Pod światło

Dopasowuje ustawienie naświetlanie do fotografo-wania pod światło. Dzieci Do wykonywania zdjęć osób w ruchu.

Scena nocna Dopasowuje ustawienia do ujęć nocnych

STYLISH Artystyczny efekt

Sztuczne ognie

Redukuje szybkość mi-gawki, aby uchwycić efekt fajerwerku.

Śnieg Do wykonywania zdjęć na plaży i na śniegu.

Sport Do wykonywania zdjęć przedmiotów w szybkim ruchu. Przyjęcie Do wykonywania zdjęć w pomieszczeniach i na pry-watkach.

Świece Wykonuje zdjęcia w cie-płym oświetleniu.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 67

(69)

68

Symbol Ustawienie Znaczenie

Nocny portret Do wykonywania portre-tów na ciemnym tle.

Gładka skóra

Wykonuje zdjęcia o mięk-kich przejściach i delikat-nych barwach.

Płynąca woda Tworzy miękki efekt przy szybkich ruchach.

Żywność Zwiększa nasycenie ko-lorów.

Budynek

Silniej zaznacza obrys (kontur) fotografowanego przedmiotu.

Tekst Zwiększa kontrast między czernią i bielą.

Liście Ta funkcja zwiększa nasy-cenie odcieni zieleni.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 68

(70)

69

PL

Symbol Ustawienie Znaczenie

Aukcja

Optymalizuje zdjęcia prze-znaczone do prezentacji na platformach interneto-wych (aukcjach), np. do rozdzielczości VGA (patrz strona 45). Dostępne są 4 różne wzory.

Wykryw. uśmiechu

Wykorzystuje funkcję roz-poznawania twarzy do automatycznego rozpo-znawania uśmiechniętej twarzy.

Wykr. mrugania

Aparat rozpoznaje, czy oczy motywu były w trak-cie wykonywania zdjęcia zamknięte i pozostawia decyzję, czy obraz ma zo-stać zapisany.

Komp. wstępna

Ta funkcja wykonuje zdję-cie jako tymczasowy ele-ment orientacyjny. Wciśnij wyzwalacz do końca, po skierowaniu fotografowa-nej osoby na punkt odnie-sienia.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 69

(71)

70

Symbol Ustawienie Znaczenie

Portret romant.

Ta funkcja wykorzystuje funkcję śledzenia twarzy do automatycznego roz-poznawania twarzy i wy-konywania w ten sposób portretów bez pomocy in-nych osób.

Jeżeli zostaną rozpozna-ne więcej niż dwie twarze, uaktywnia się automatycz-nie funkcja AutoFocus. Aparat zaczyna odliczać czas i wykonuje zdjęcie po upływie dwóch sekund.

Autoportret

Ta funkcja ustawia zoom panoramiczny. Gdy zo-stanie rozpoznana twarz, aktywuje się autofokus i aparat generuje sygnał dźwiękowy. Aparat za-czyna odliczać czas 2 se-kund, po czym wykonuje zdjęcie.

D-Lighting

Ta funkcja zwiększa dyna-mikę zdjęcia dzięki zasto-sowaniu wyższej jasności i większego kontrastu. Rybie oko Ta funkcja wykonuje pół-koliste zdjęcie

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 70

(72)

71

PL

Symbol Ustawienie Znaczenie

Prior. przysł.

Przy użyciu tej funkcji mo-żesz ustawiać wartość przesłony.

Priorytet cza-sów

Przy użyciu tej funkcji mo-żesz ustawiać szybkość migawki.

Ekspoz. ręczna

Przy użyciu tej funkcji mo-żesz ustawiać szybkość migawki i wartość prze-słony.

Łączenie zdjęć

Przy użyciu tej funkcji mo-żesz tworzyć zdjęcia pa-noramiczne.

Zapis

głosu Nagrywanie audioklipów.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 71

(73)

72

Korzystanie z trybu „Chwytania uśmiechu”

Tryb „chwytania uśmiechu” wykonuje zdjęcie automa-tycznie natychmiast po rozpoznaniu uśmiechu. Aktywacja trybu „chwytania uśmiechu”:  W trybie zapisu wybierz funkcję .  Ustaw ostrość aparatu na motywie..

 Aparat wykonuje zdjęcie od razu po rozpoznaniu uśmiechu.

Korzystanie z funkcji panoramicznej

Funkcja panoramiczna pomaga tworzyć zdjęcia panora-miczne przez łączenie zdjęcia z poprzednim zdjęciem na podstawie pomocniczej grafiki.

Włączanie funkcji panoramicznej:  W trybie zapisu wybierz funkcję .

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 72

(74)

73

PL

 Wykonaj pierwsze zdjęcie uję-cia panoramicznego i wybierz przyciskiem  kierunek, zgod-nie z którym ma zostać wyko-nane ujęcie panoramiczne.  Przy górnej krawędzi

wyświe-tlacza pojawia się pasek po-zycji. Zielony prostokąt poka-zuje pozycję drugiego zdjęcia ujęcia panoramicznego. Ob-racając i przechylając aparat ustaw symbol zdjęcia w tej pozycji. Gdy symbol zdję-cia znajdzie się w prawidło-wym miejscu, aparat automa-tycznie aktywuje wyzwalacz.  Po wykonaniu drugiego

zdję-cia prostokąt przechodzi na

koniec paska pozycji. W opisany wyżej sposób ustaw symbol zdjęcia w tej pozycji. Po osiągnięciu tej pozy-cji aparat ponownie automatycznie aktywuje wyzwa-lacz.

 Przez naciśnięcie przycisku MENU możesz wycofać ostatnie ujęcie i poprawić motyw.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 73

(75)

74

Menu ustawień

Ustawienie Znaczenie

Dźwięki

Tutaj możesz wyłączyć dźwięk początkowy albo wybrać jeden z 3 dźwięków początkowych, włą-czyć dźwięk sygnałowy i dźwięk sygnalizujący wykonanie zdjęcia, a także ustawić głośność wszyst-kich tych dźwięków.

Oszcz. energ.

Tryb energooszczędny

Aparat wyłączy się automatycz-nie po wybranym czasie, aby za-pewnić oszczędność akumulato-ra. Wybierz

1 min, 3 min albo 5 min. Funkcja energooszczędna nie jest aktywna,

• podczas nagrywania dźwięku i wideo;

• podczas odtwarzania zdjęć, wideo i nagrań dźwiękowych; • gdy aparat jest połączony

przez port USB z innym urządzeniem.

Wygaszanie ekranu

Po ustawieniu tej funkcji na Wł. wyświetlacz będzie przyciemnia-ny po krótkim czasie nieużywania aparatu.

Data i czas

Tutaj możesz ustawić datę i godzinę oraz wybrać format daty i godziny. (strona 26)

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 74

(76)

75

PL

Ustawienie Znaczenie

Język Tutaj możesz wybrać język menu. (strona 25)

Nr pliku

Numerowanie plików

W tym miejscu możesz ustawić sposób numerowania plików. Ciągłe: Pliki będą numerowane kolejno, zaczynając od 0001. Resetuj: Przywraca numerację do wartości 0001. Ta funkcja jest przydatna np. po zmianie karty pamięci.

Wyjście TV

Przy pomocy dostarczonego ka-bla TV możesz wyświetlać obra-zy na telewizorze. Wybierz format obrazu używany w Twoim regio-nie.

NTSC: Ameryka, Japonia, Taj-wan i in.

PAL: Europa, Australia i in.

Jasność LCD

Tutaj możesz ustawiać jasność wyświetlacza.

Jasny: Wyświetlacz jest rozja-śniony.

Normalny: Standardowa jasność

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 75

(77)

76

Ustawienie Znaczenie

Zestaw pamięci

W tym menu możesz organizo-wać dane w pamięci wewnętrz-nej.

Format: Formatuje aktualną mięć, tzn. kartę pamięci lub pa-mięć wewnętrzną.

Wszystkie zapisane obiekty są usuwane.

WSKAZÓWKA!

Sformatowanie pa-mięci powoduje utratę wszystkich zapisanych danych.

Upewnij się, że w pamięci lub na karcie SD nie znajdują się waż-ne daważ-ne.

Kopiuj na kartę: Kopiuje zapisa-ne obiekty z pamięci wewnętrzzapisa-nej na włożoną kartę pamięci. Wybierz przyciskiem  albo  „Tak“ i naciśnij przycisk OK, jeże-li chcesz wykonać wybraną funk-cję.

Resetuj

Ta funkcja przywraca wartości fa-bryczne wszystkich ustawień. Na-leży przy tym potwierdzić monit („Tak“). Następujące ustawienia nie zostaną przywrócone: data i czas,

język, system TV

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 76

(78)

77

PL

Menu wyświetlania/odtwarzania

Ustawienie Znaczenie

Pokaz slajdów

Obrazy (tylko zdjęcia) możesz też wyświetlać w formie pokazu slajdów. (patrz strona 81)

Usuń

Ta funkcja usuwa niepotrzebne pliki z pamięci wewnętrznej lub z karty pamięci (patrz strona 60). Masz następujące możliwości: Pojedyncze: Usuwanie jednego zapisanego obiektu

Tylko głos: Usuwanie ścieżki dźwiękowej nagranej do zdjęcia Wiele: Usuwa kilka zapisanych obiektów, wybranych w podglą-dzie miniatur.

Usuń wszystkie: Usuwa wszyst-kie zapisane obiekty

Zabezpiecz

Przy pomocy tej funkcji możesz chronić swoje obiekty przed przy-padkowym usunięciem.

Masz następujące możliwości: Pojedyncze: Chroni jeden obiekt Wiele: Chroni kilka zapisanych obiektów, wybranych w podglą-dzie miniatur.

Zabl. wszyst.: Chroni wszystkie obiekty

Odbl. wszyst.: Wycofuje ochro-nę wszystkich obiektów.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 77

(79)

78

Ustawienie Znaczenie

Kor. czerw. oczu

W tym miejscu możesz korygować zdjęcia, które nie zostały wykonane przy użyciu podświetlenia przed aktywacją lampy błyskowej. (patrz strona 85) Możesz albo nadać skorygowa-nemu plikowi nową nazwę, albo nadpisać oryginalny plik.

Notatka głosowa

Z każdym wykonanym zdjęciem możesz zapisać notatkę głosową. (patrz strona 86) Maksymalny czas trwania notatki głosowej wynosi 30 sekund. Po-zostały czas nagrania jest poka-zany na wyświetlaczu.

Jeżeli wybrane zdjęcie ma już notatkę głosową, zostanie ona nadpisana.

Tryb kolorów

Możesz tworzyć dodatkowe efek-ty barwne po wykonaniu zdjęcia (patrz strona 51).

Przytnij

Ta funkcja umożliwia wybiera-nie wycinka zdjęcia i przycinania zdjęcia do wielkości tego wycin-ka. Niewidoczna na wyświetlaczu krawędź jest usuwana.

Możesz albo zapisać poprawiony plik pod nową nazwą, albo nadpi-sać aktualny plik.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 78

(80)

79

PL

Ustawienie Znaczenie

Zmień rozmiar

Przy pomocy tej funkcji możesz zmniejszyć rozdzielczość zdję-cia, a tym samym wielkość pliku. Możesz przy tym albo zapisać poprawiony plik pod nową na-zwą, albo nadpisać pierwotny plik.

Zdjęć wykonanych w rozdziel-czości VGA nie można zmieniać.

Obraz startowy

Tutaj możesz wybrać zdjęcie po-czątkowe, które pojawi się na wyświetlaczu po włączeniu apa-ratu.

Możesz wybierać między nastę-pującymi opcjami:

System: Wyświetlany jest obraz standardowy.

Mój obraz: Wyświetlane jest wy-brane zdjęcie.

Wył.: Nie jest wyświetlane żad-ne zdjęcie.

Wybierz przyciskiem  albo  punkt Mój obraz.

Wybierz zdjęcie przyciskiem  albo  i potwierdź przyciskiem

OK.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 79

(81)

80

Ustawienie Znaczenie

DPOF

Skrót DPOF oznacza „Digital Print Order Format“ (cyfrowy for-mat wydruku).

Tutaj możesz określić ustawie-nia druku dla zdjęć, które mają być drukowane bezpośrednio w drukarce kompatybilnej z forma-tem Fotostudio albo DPOF. Przy pomocy drukarki kompatybilnej z formatem DPOF możesz od razu drukować zdjęcia, nie prze-nosząc ich wcześniej do kompu-tera.

Możesz wydrukować wszystkie zdjęcia lub jedno zdjęcie, albo zresetować ustawienia DPOF. Przyciskami  albo  ustaw liczbę wydruków dla każdego zdjęcia.

Przyciskiem możesz włą-czyć lub wyłąwłą-czyć stempel cza-sowy.

WSKAZÓWKA!

W przypadku funkcji DPOF możesz wybrać do 99 kopii. Ustawie-nie wartości 0 automa-tycznie wyłącza funkcję DPOF danego obrazu.

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 80

(82)

81

PL

Ustawienie Znaczenie

Rozmaz. promie-niste

Radialny zmiękczacz obrazu po-kazuje środek obrazu nieostro. Przyciskami  albo  możesz wybrać poziom zmiękczenia. Naciśnij OK, aby zapisać obraz.

Aktyw. wyświetl.

Ta funkcja pozwala zmieniać zdjęcia w trybie pojedynczego podglądu przez potrząsanie apa-ratem.

Kolejność wyświetlania odpowia-da kolejności przy normalnym przeglądaniu.

Autom. Obrót

Funkcja automatycznego obraca-nia zapewobraca-nia wyświetlanie zdjęć zawsze w odpowiedniej orien-tacji.

Gdy aparat zostanie obrócony o 180°, automatyczne obracanie nie jest aktywne.

Wyświetlanie pokazu slajdów

Zdjęcia możesz też wyświetlać w formie pokazu slajdów.  Wybierz w menu wyświetlania/odtwarzania opcję

Po-kaz slajdów. Otwiera się menu "PoPo-kaz slajdów".

86565 PL ALDI PL Content RC1.indd 81

Imagem

Referências

temas relacionados :