SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠOKOLA DIZAJNU Škultétyho 1, Nitra

24 

Texto

(1)

Strana 1 z 24

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu, Škultétyho 1, Nitra

za školský rok 2015/2016

(2)

Strana 2 z 24

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu, Škultétyho 1, Nitra

za školský rok 2015/2016

Predkladá:

PaedDr. Stanislav Krošlák

Prerokované v pedagogickej rade dňa 29.09.2016

Vyjadrenie rady školy: Rada školy

odporúča schváliť

zriaďovateľovi ŠKOLA DIZAJNU, s. r. o. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej strednej umeleckej školy, Škultétyho 1, Nitra

za školský rok 2015/2016 Gabriela Gerbelová predsedníčka Rady školy

Stanovisko zriaďovateľa: ŠKOLA DIZAJNU, s. r. o

Vinohradnícka 3389/42A, 949 01 Nitra s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach Výchovno-vzdelávacej činnosti

Súkromnej strednej umeleckej školy, Škultétyho 1, Nitra za školský rok 2015/2016

Jozef Dobiš, akad. mal. konateľ zriaďovateľa školy

(3)

Strana 3 z 24

Vypracovali:

PaedDr. Stanislav Krošlák Ing. Dana Dovalová Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006 3. Plán práce školy

(4)

Strana 4 z 24

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Škultétyho 1, Nitra

Internetová adresa: www.ssusnitra.sk

Adresa školy: Škultétyho 1, 949 11 Nitra E-mailová adresa: info@ssusnitra.sk

Telefónne číslo: 037/6422903 Zriaďovateľ: ŠKOLA DIZAJNU, s. r. o, Vinohradnícka 3389/42A, 949 01 Nitra

Faxové číslo: 037/6422903 Internetová adresa: www.ssusnitra.sk

Vedúci zamestnanci školy

Titul, meno a priezvisko Funkčné zaradenie Tel. / mobil E-mail

PaedDr. Stanislav Krošlák riaditeľ školy 037 64 22 903 / 0902 099 002 kroslak@ssusnitra.sk Ing. Dana Dovalová zástupkyňa riaditeľa 037 64 22 903 / 0910 124 003 dovalova@ssusnitra.sk

Poznámka:

Od 1.9.2016 došlo k zmene názvu školy na Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Škultétyho 1, Nitra, a zároveň k zmene zriaďovateľa, ktorým sa od 1.9.2016 stala ŠKOLA DIZAJNU, s.r.o. s konateľom Jozefom Dobišom, akad.mal.

(5)

Strana 5 z 24

Rada školy

Rada školy má 7 členov - 1 pedagogický pracovník, 1 nepedagogický pracovník, 2 zástupcovia rodičov, 1 zástupca žiakov, 1 delegovaný zástupca profesnej organizácie, 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa. V školskom roku 2015/2016 sa rada školy stretla celkovo dvakrát. Na prvom zasadnutí 28.9.2015, bola prerokovaná a schválená Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok a na druhom stretnutí 30.5.2016 kde sa Rada školy vyjadrila k pripravovaným zmenám vo vzťahu k zriaďovateľovi školy. Koncom školského roka 2015/2016 uplynulo funkčné obdobie Ing. Ingrid Čiernej z dôvodu ukončenia štúdia jej dcéry na SSUŠ Nitra. Rada školy sa preto dohodla na stretnutí v septembri 2016, aby mohla vypísať doplňujúce voľby.

Rada školy pracovala v školskom roku 2015/2016 v nasledovnom zložení: 1. Gabriela Gerbelová – predsednička, zást. zriaď. -37/6422903 2. Mgr. Žofia Majerská – zástupca ped. zamesdtnancov

3. Daniela Lieskovská - zástupca neped. zamestnancov 4. Mgr. Daniela Žáková – zástupca rodičov

5. Ing. Ingrid Čierna - zástupca rodičov

6. Matúš Žák - zástupca žiakov školy, delegovaný ŽŠR 7. Miroslav Tomaška, akad.soch. – zástupca profesnej

(6)

Strana 6 z 24

Poradné orgány školy

Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú: a) Pedagogická rada

b) Predmetové komisie c) Rada školy

Predmetové komisie

Na Súkromnej strednej umeleckej škole, Škultétyho 1, Nitra boli ustanovené dve predmetové komisie: Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov

Predseda predmetovej komisie: Mgr. Simona Ballayová – SJL Členovia predmetovej komisie: Mgr. Žofia Majerská – ANJ, DEJ, OBN

PaedDr. Stanislav Krošlák – dejepis, občianska náuka Mgr. Edita Smiešková – MAT

Mgr. Veronika Masárová– BIO, CHE Mgr. Janka Poláková – NEJ

Mgr. Jozef Krajčo – INF

PaedDr. Ingrid Konárková – TEV, RUJ Mgr. Miroslav Hafera – NAB

Predmetová komisia odborných predmetov Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Eduard Sádovský, PhD. – PRA (GD) Členovia predmetovej komisie:

Jozef Dobiš, akad. mal. – NAV (GD) Ing. Dana Dovalová – TEK

MgA. Daniel Brogyányi – FOD (FD) Mgr. Jozef Peniak, PhD. – PRA (FD) Mgr. Erik Fehér – NAV (PV)

Mgr. Art. Diana Pechová – PRA (PV) Mgr. Ivan Greguš – TEC

Mgr. Ivan Dudáš, ArtD. – TVK (GVK) Mgr. Erika Kralčáková – VYP

Mgr. Ján Huňady - ZEK Mgr. Edita Smiešková – DVK

(7)

Strana 7 z 24

Údaje o žiakoch

Denné štvorročné štúdium

Ročník Stav k 15.9.2015 Stav k 31.8.2016

Počet tried Počet žiakov Z toho ŠVVP Počet tried Počet žiakov Z toho ŠVVP

1. 1 27 0 1 27 0

2. 1 22 0 1 23 0

3. 1 15 0 1 15 0

4. 1 17 0 1 15 0

Spolu 4 81 0 4 80 0

Denné trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium

Ročník Stav k 15.9.2015 Stav k 31.8.2016

Počet tried Počet žiakov Z toho ŠVVP Počet tried Počet žiakov Z toho ŠVVP

1. 1 14 0 1 10 0

2. 1 7 0 1 5 0

3. 1 2 0 1 2 0

Spolu 3 23 0 3 17 0

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy Denné štvorročné štúdium

Ročník Počet prihlásených žiakov Počet žiakov, ktorí konali talentovú skúšku Počet úspešných žiakov v prijímacom konaní Počet prijatých žiakov

Z toho bez prijímacej skúšky

1. 42 37 27 31 0

Denné trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium

(8)

Strana 8 z 24

Úspešnosť žiakov na prijímacom konaní na VŠ

V školskom roku 2015/2016 úspešne maturovalo 15 žiakov, z nich sa prihlásilo 10 na vysokoškolské štúdium a 10 žiakov bolo aj prijatých.

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

Porovnávacia tabuľka prospechu a dochádzky

Školský rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Priemerný prospech za školu (priemer súčtu priemerných prospechov žiakov z 1.a 2. polroka) 2,05 2,03 1,98

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka (priemer súčtu vymeškaných hodín žiakov z 1.a 2.polroka) 95,04 68,61 71,67

Prospech na maturitnej skúške

Časť MS/ predmet žiakov Počet SJL

priemer

ANJ priemer

NEJ priemer

Teoretická časť odbornej zložky priemer

Praktická časť odbornej zložky priemer

Externá časť 15 62,82 75,28 60,57 x x

Písomná forma internej časti 15 54,77 58,75 68,33 x x

(9)

Strana 9 z 24

Prehľad dochádzky a klasifikácie správania žiakov

Výchovné opatrenia Ročník 1. polrok 2. polrok Pokarhanie triednym učiteľom Pokarhanie riaditeľom školy Pochvala triednym učiteľom Pochvala riaditeľom školy Pokarhanie triednym učiteľom Pokarhanie riaditeľom školy Pochvala triednym učiteľom Pochvala riaditeľom školy 1. 4 0 2 0 9 0 3 3 2. 0 1 5 0 1 1 5 3 3. 4 0 0 0 2 8 1 0 4. 6 5 0 0 3 2 0 0 Spolu 14 6 7 0 15 11 9 6 Od 1. septembra 2015 do 25. januára 2016

Počet Zameškané Ospravedlnené Neospravedlnené hodnotenia Stupeň správania Trieda (študijný odbor) žiakov Počet hodiny hod. na žiaka hodiny hod. na žiaka hodiny hod. na žiaka 2. 3. 4.

I.A (G) 9 424 47,11 423 47 1 0,11 0 0 0 I.A (V) 9 218 24,22 217 24,11 1 0,11 0 0 0 I.A (F) 9 416 46,22 414 46 2 0,22 0 0 0 II.A (G) 6 343 57,17 343 57,17 0 0 0 0 0 II.A (V) 9 723 80,33 723 80,33 0 0 0 0 0 II.A (F) 8 777 97,13 774 96,75 3 0,38 0 0 0 III.A (G) 7 549 78,43 548 78,29 1 0,14 0 0 0 III.A (V) 3 318 106 318 106 0 0 0 0 0 III.A (F) 5 488 97,6 480 96 8 1,6 1 0 0 IV.A (G) 3 570 190 540 180 30 10 1 0 0 IV.A (V) 6 538 89,67 306 51 232 38,67 0 1 1 IV.A (F) 8 877 109,63 852 106,5 25 3,13 0 1 0

(10)

Strana 10 z 24 I.P 14 763 54,5 763 54,5 0 0 0 0 0 II.P 6 62 10,33 62 10,33 0 0 0 0 0 III.P 2 10 5 10 5 0 0 0 0 0 SPOLU 104 7076 68,04 6773 65,13 303 2,91 2 2 1 Od 25. januára 2016 do 27. júna 2016

Počet Zameškané Ospravedlnené Neospravedlnené hodnotenia Stupeň správania Trieda (študijný odbor) žiakov Počet hodiny hod. na

žiaka hodiny hod. na žiaka hodiny hod. na žiaka 2. 3. 4. I.A (G) 9 561 62,33 560 62,22 1 0,11 0 0 0 I.A (V) 9 463 51,44 462 51,33 1 0,11 0 0 0 I.A (F) 9 648 72 647 71,89 1 0,11 0 0 0 II.A (G) 6 459 76,5 459 76,5 0 0 0 0 0 II.A (V) 9 933 103,67 933 103,67 0 0 0 0 0 II.A (F) 8 568 71 566 70,75 2 0,25 0 0 0 III.A (G) 7 1037 148,14 1032 147,43 5 0,71 0 0 0 III.A (V) 3 367 122,33 364 121,33 3 1 0 0 0 III.A (F) 5 485 97 421 84,2 64 12,8 0 0 1 IV.A (G) 3 294 98 271 90,33 23 7,67 0 1 0 IV.A (V) 5 386 77,2 351 70,2 35 7 0 0 1 IV.A (F) 8 789 98,63 728 91 61 7,63 1 1 1 I.P 10 423 42,3 423 42,3 0 0 0 0 0 II.P 5 14 2,8 14 2,8 0 0 0 0 0 III.P 2 12 6 12 6 0 0 0 0 0 SPOLU 98 7439 75,91 7243 73,91 196 2 1 2 3

(11)

Strana 11 z 24

Vyhodnotenie prospechu

Obdobie: 1. polrok, školský rok 2015/2016

Neklasifikovaní

Počet Prospeli Neprospeli

Trieda (študijný

odbor)

Počet

žiakov chlapcov Počet

Počet

dievčat spolu

s

vyznamenaním veľmi dobre prospeli

z 1 predmetu z 2 predmetov z 3 a viac predmetov Neprospeli I.A (G) 9 2 7 9 2 0 7 0 0 0 0 0 I.A (V) 9 1 8 9 0 4 5 0 0 0 0 0 I.A (F) 9 2 7 9 1 2 6 0 0 0 0 0 II.A (G) 6 3 3 6 1 1 4 0 0 0 0 0 II.A (V) 9 0 9 7 2 1 4 1 1 0 2 0 II.A (F) 8 1 7 7 0 1 6 1 0 0 1 0 III.A (G) 7 2 5 7 1 2 4 0 0 0 0 0 III.A (V) 3 1 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 III.A (F) 5 3 2 3 0 1 2 2 0 0 2 0 IV.A (G) 3 1 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0 IV.A (V) 6 3 3 4 1 1 2 0 0 1 1 1 IV.A (F) 8 2 6 7 0 1 6 0 0 0 0 1 I.P 14 8 6 12 1 3 8 1 1 0 2 0 II.P 6 2 4 3 1 0 2 3 0 0 3 0 III.P 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 15 104 32 72 90 12 18 60 9 2 1 12 2

(12)

Strana 12 z 24

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2015/2016 Neklasifikovaní

Počet Prospeli Neprospeli

Trieda (študijný odbor) Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat spolu s vyznamenaním veľmi dobre prospeli z 1 predmetu z 2 predmetov z 3 a viac predmetov Neprospeli I.A (G) 0 2 7 9 2 3 4 0 0 0 0 0 I.A (V) 0 1 8 9 2 2 5 0 0 0 0 0 I.A (F) 0 2 7 9 2 2 5 0 0 0 0 0 II.A (G) 0 3 3 6 0 4 2 0 0 0 0 0 II.A (V) 0 0 9 9 2 2 5 0 0 0 0 0 II.A (F) 0 1 7 8 0 4 4 0 0 0 0 0 III.A (G) 2 2 5 7 1 2 4 0 0 0 0 0 III.A (V) 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 III.A (F) 0 3 2 2 0 1 1 1 0 0 1 2 IV.A (G) 1 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 IV.A (V) 1 2 3 5 1 1 3 0 0 0 0 0 IV.A (F) 1 2 6 7 0 1 6 0 0 0 0 1 I.P 0 4 6 9 2 2 5 0 0 0 0 1 II.P 5 2 3 4 1 1 2 0 0 0 0 1 III.P 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 15 98 27 71 92 14 28 50 1 0 0 1 5

(13)

Strana 13 z 24

(14)
(15)

Strana 15 z 24

Študijné odbory a počty žiakov k 31.8.2016

Denné štvorročné štúdium

Trieda Študijné odbory a počty žiakov k 31.8.2014

SPOLU 8260M Propagačné výtvarníctvo 8296M Grafický dizajn 8297M Fotografický dizajn 1.A 9 9 9 27 2.A 9 6 8 23 3.A 3 7 5 15 4.A 5 3 7 15 SPOLU 26 25 29 80

Denné trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium

SPOLU 8293Q Grafika vizuálnych komunikácií

1.P 10 10

2.P 5 5

3.P 2 2

SPOLU 17 17

Zamestnanci k 31.8.2016

Pracovný pomer Počet pedagogických pracovníkov Počet nepedagogických pracovníkov

TPP 10 1

TPP znížený úväzok 4 1

Dohoda 0 1

(16)

Strana 16 z 24

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Kvalifikovaní Nekvalifikovaní

14 0

Percento kvalifikovane vyučovaných predmetov

Predmet Ročník Počet hodín Kvalifikovanosť v %

SJL 1. – 4. 6 100 ANJ 1. – 4. 6 100 RUJ 4. 6 100 NEJ 3.,4. 3 100 DEJ 1. – 2. 3 100 OBN 1. – 3. 2 100 MAT 1. – 3. 3 100 INF 1. – 2. 1 100 CHE 1. – 2. 2 100 BIO 1. – 2. 1 100 TEV 1. – 4. 4 100 DVK 1. – 4. 6 100 DEU 2. 1 100 TEC 1. – 4. 9 100 OUP 2. 1 100 VYP 1. – 2. 20 100 FIK 1. – 4. 12 100

Predmet Ročník Počet hodín Kvalifikovanosť v %

PRA 1. – 4. 21 100 HOP 1.-3.PMŠ 18 100 OCJ 1.-3.PMŠ 4 100 ZVT 1.-3.PMŠ 8 100 FIK 1.-3.PMŠ 8 100 MAR 1.-2.PMŠ 4 100 PED 1.-3.PMŠ 2 100 PSY 1.-2.PMŠ 2 100 DEU 1.-2.PMŠ 4 100 KUD 1.-2.PMŠ 2 100 EST 1.-2.PMŠ 2 100 BHP 1.-2.PMŠ 1 100 IMT 1.-3.PMŠ 1 100 TVT 1.-3.PMŠ 2 100 PGR 1.-3.PMŠ 2 100 MVV 2.-3.PMŠ 2 100

Kvalifikovanosť spolu za školu 168 100

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich

Adaptačné vzdelávanie 1 0

1.kvalifikačná skúška a jej náhrady 0 0

2. kvalifikačná skúška a jej náhrady 0 0

(17)

Strana 17 z 24

Zoznam súťaží a aktivít, do ktorých sa škola zapojila v školskom roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 sa 16 našich žiakov a jeden absolvent zúčastnili desiatich najrozličnejších súťaží a aktivít, v ktorých sme získali 6 čestných uznaní, 1 tretie miesto, 1 druhé miesto, 3 prvé miesta a jednu národnú cenu.

Medzinárodné súťaže a aktivity:

1. UAT Photo

Čestné uznanie: 1.Patrícia Jágriková (4.A/FD) 2.Nikoleta Gazdová (4.A/FD)

2. TEDx Young

Účasť: 3.Veronika Ballová (3.A/GD)

Celoslovenské súťaže: 3. Cirkulátor

Kategória VŠ, Logo

1.miesto: 4.Dušan Macko (absolvent/GD) Kategória Young creative

1.miesto Dušan Macko (absolvent/GD) 3. miesto Veronika Ballová (3.A/GD) Národná cena za dizajn: Dušan Macko (absolvent/GD)

4. iBobor

Kategória Junior

Čestné uznanie (Percentil 91): 5.Adela Bradlerová (1.A/FD)

6.Veronika Verešová (1.A/PV) Čestné uznanie (Percentil 78: 7.Marek Zaťko (2.A/G)

(18)

Strana 18 z 24

Kategória Senior

Čestné uznanie (Percentil 60): 9.Hana Vankova (4.A/F)

Krajské súťaže:

4. Stredoškolská odborná činnosť (

SOČ)

Účasť: 10.Miriam Hamarová (2.A/GD)

5. Amatérska fotografia (AMFO)

2. miesto: 11.Miroslav Šebök (3.A/FD)

6. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Účasť: 12.Hana Dodoková (4.A/GD)

Regionálne súťaže:

7. Hviezdoslavov Kubín

Účasť: Veronika Verešová (1.A/PV)

Obvodné a okresné súťaže:

8. Amatérska fotografia (AMFO)

1. miesto: Miroslav Šebök (3.A/FD)

9. Olympiáda v anglickom jazyku

Účasť: 13.Zuzana Balkoová (3.A/FD)

10. Bedminton

Kategória chlapci

Účasť: 14.Ján Hrutka (3.A/PV) 15.Richard Bíro (3.A/FD) Kategória dievčatá

Účasť: Miriam Hamarová (2.A/GD) 16.Karin Dubeňová (2.A/GD)

(19)

Strana 19 z 24

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Naše výstavy:

Nitrianska synagóga – výstava Výber 26.1.2016 Fotogaléria Trafačka – Za päť 3.6.2016

Galéria Úsmev – Z radosti 22.6.2016 Partnerská škola:

Stredná odborná škola obchodu, užitého umenia a dizajnu Plzeň (Nerudovka), spoločný projekt pod názvom Česko a Slovensko – krajiny v srdci Európy

Iná spolupráca:

Materská škola Nedbalová Nitra (2.A/PVprax) – dotváranie interiéru MŠ Divadelná Nitra (3.A/GD navrhovanie) - plagát

Mesto Nitra (3.A/FD) – tvorba databázy fotografii o meste Nitra pre Nitriansky informačný systém Spojená škola internátna Nitra (2.A/ FD) – fotodokumentácia aktivít žiakov školy

Ďalšie aktivity

DOD 2015 – účasť cca 55 ľudí

Mladý tvorca 2016 – prezentácia kreativity žiakov vo vlastnom stánku Pravidelná porada výchovných poradcov okresu Nitra.

Reklama a inzercia v mestských autobusoch spoločnosti ARIVA Nitra, MY Nitrianske noviny – hradené z prostriedkov školy, Megaboard – hradený sponzorsky.

(20)

Strana 20 z 24

Projekty

Projekt MŠVVaŠ: Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti - úspešne Projekt Nitrianskej komunitnej nadácie: Galéria most - úspešne

Zdravie a bezpečnosť v školách 2016 – neúspešne

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2015/2016 bola na našej škole vykonaná inšpekčná činnosť zameraná na stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k ľudským právam v strednej odbornej škole. Inšpekcia sledovala úroveň dosiahnutých vzdelávacích výsledkov prostredníctvom testu a stav uplatňovania ľudských práv prostredníctvom dotazníkov.

Test realizovali žiaci štvrtého ročníka a skladal sa z dvoch častí: základnej časti, ktorá bola zameraná na vedomosti a praktickej časti, zameranej na aplikáciu teoretických poznatkov. Z teoretických vedomostí žiaci dosiahli priemernú úspešnosť (55,9 %) a v aplikačnej dosiahli dobrú úspešnosť (63,8 %).

Dotazník vypĺňali žiaci druhého ročníka a vyplynulo z neho o.i. aj to, že v škole sa s prejavmi extrémizmu nestretli.

Zo záveru inšpekcie vyplynulo, že v škole je priaznivá klíma a škola podporuje spoluprácu medzi žiakmi navzájom a učiteľmi ažiakmi.

Materiálno – technické a psychohygienické podmienky

Prevádzka Súkromnej strednej umeleckej školy, Škultétyho 1 Nitra je od roku 2010 umiestnená na štvrtom nadzemnom podlaží v budove

Základnej školy na Škultétyho ul. č. 1 Nitra. Vnútorné prostredie školy spĺňa požiadavky na denné i umelé osvetlenie, zásobovanie pitnou vodou, vykurovanie a vetranie. Ovzdušie v škole nepredstavuje riziko vzniku poškodenia zdravia v dôsledku prítomnosti fyzikálnych, chemických, biologických a iných zdraviu škodlivých faktorov. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie školy zodpovedá veku, zdravotnému stavu, stupňu psychosomatického vývoja, telesným rozmerom detí a mládeže. Pri predchádzaní vzniku a šíreniu prenosných ochorení škola dôsledne spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov, v prípade potreby kontaktuje príslušných detských lekárov, ďalej spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre.

(21)

Strana 21 z 24

Miestnosti:

 triedy pre teoretické vyučovanie: 5 tried – 1 trieda - cca 38 m²  pre odborné vyučovanie: 3 triedy - 84 m² a 15 m²

 multimediálna učebňa  PC učebňa: 1 - cca 38 m²  kancelária - 38 m²

 kabinety – 3

 fotoateliér s fotokomorou – cca 55 m²  zariadenia osobnej hygieny:

 ženy (4 umývadlá a 4 kabíny WC)

 muži (4 umývadlá, 4 pisoáre a 1 kabína WC) Pomôcky:

 plne vybavený fotoateliér

 počítačová technika so softwarom  plne vybavený ateliér grafiky  plne vybavený ateliér výtvarníctva  plne vybavené ateliéry na maľbu a kresbu

Charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:

 Škola vytvára vhodné podmienky na zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody a výkonnosti, permanentnou starostlivosťou o priestory školy.

 Pravidelnou údržbou tried sa vytvárajú vhodné podmienky pre vzdelávací proces žiakov v škole.  Pedagogickí zamestnanci majú k dispozícii kabinet a pracovisko s IKT.

 Organizácia vyučovania rešpektuje pokyny a usmernenia príslušných orgánov a rezortných predpisov, ako pedagogické, psychohygienické, psychologické zásady.

 Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečované v školskej jedálni ZŠ.

(22)

Strana 22 z 24

 Hygienické sociálne zariadenia školy sú na výbornej úrovni, pretože prešli rekonštrukciou.

Finančné a hmotné zabezpečenie

Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 2015 v prílohe č. 1., ktorú schvaľoval pôvodný zriaďovateľ elitná škola, s.r.o.

Plnenie stanoveného cieľa

Naším hlavným a dlhodobým cieľom je stabilizovať pedagogický zbor a zaradiť sa medzi top stredné umelecké školy na Slovensko. Uvedené ciele sa nám postupne darí napĺňať aj prostredníctvom najrozličnejších aktivít a projektov, z ktorých najvýraznejší v minulom školskom roku bol projekt netradičnej otvorenej galérie Most. Aktívne pracujeme aj vo vedení Asociácie riaditeľov umeleckých škôl a škôl úžitkového výtvarníctva na Slovensku a asociácii súkromných škôl.

Za veľmi dôležité považujeme aj začatú spoluprácu s českou Strednou odbornou školou obchodu, užitého umenia a dizajnu v Plzni (Nerudovka), na základe ktorej by malo dôjsť k spoločnej výstave a vzájomnej výmene skúsenosti.

Rovnako podstatné bolo v uplynulom školskom roku aj zavedenie elektronickej triednej knihy, ktorá zefektívnila výchovno-vzdelávací proces a zjednodušila triednickú agendu triednych učiteľov.

(23)

Strana 23 z 24

Swot analýza

Silné stránky školy Slabé stránky školy

 Spolupráca s významnými zamestnávateľmi v Nitre  Postavenie školy v regióne

 Dobrá dopravná dostupnosť  Počítačové vybavenie  Kvalifikovanosť pedagógov

 Otvorenosť a demokratický prístup k žiakom

 Participácia žiakov na živote školy prostredníctvom ŽŠR  Atraktívnosť študijných odborov

 Nové vybavenie školy

 Možnosť spolupodieľať sa na budovaní školy nielen zo strany zamestnancov, ale aj žiakov

 Podpora sebaprezentácie, umeleckej sebarealizácie a sebahodnotenia žiakov vo vyučovacom procese  Prepojenosť praxe a teórie prostredníctvom pedagógov,

ktorí sú aktívnymi umelcami  Elektronická triedna kniha

 Prenajaté priestory  Nízka kapacita priestorov

 Nevyhovujúca energetická náročnosť

Príležitosti Riziká

 Pomaturitné vyššie odborné štúdium  Nové študijné odbory

 Pomerne široký priestor na rozvoj v danom regióne  Možnosť tvorby vlastného vzdelávacieho programu  Zvýšenie počtu PC na žiaka

 Zahraničná spolupráca

 Demografický vývoj

 Príliš veľa aj neumeleckých škôl ponúkajúcich umelecké odbory  Rast cien energii

 Financovanie odborného školstva  Školská legislatíva

(24)

Strana 24 z 24

Voľnočasové aktivity a spolupráca s verejnosťou a rodičmi

V školskom roku 2015/2016 na našej škole pracovalo 5 krúžkov: Výtvarný ateliér pod vedením J. Dobiša, akad. mal., Dopravný krúžok pod vedením Ing. D. Dovalovej a P. Degloviča, krúžok zameraný na tvorbu PC hier a grafiky pod vedením Mgr. E. Sádovského, PhD., a krúžky zamerané na zdokonalenie vedomostí z anglického jazyka a slovenského jazyka a literatúry pod vedením Mgr. Ž. Majerskej a Mgr. S. Ballayovej. V rámci Dopravného krúžku mohli žiaci získať vodičské oprávnenie prostredníctvom partnerskej autoškoly Panter.

V rámci vyučovania sa žiaci zúčastnili školského výletu do vianočnej Viedne, exkurzií Trienále plagátu v Trnave, výstav pri príležitosti mesiaca fotografie v Bratislave a ďalších odborných exkurzií.

Pedagógovia školy sa pravidelne zúčastňujú na rodičovských združeniach, ktoré boli počas roku tri. Rodičia majú kedykoľvek aj počas roka prístup k pedagógom a po vzájomnej dohode aj na samotný vyučovací proces. Rodičia majú takisto možnosť podieľať sa prostredníctvom Rady školy na kontrole a rozhodovacích procesoch. Operatívny kontakt s rodičmi je zabezpečený aj naďalej prostredníctvom mailovej komunikácie a interného chatu v prostredí aplikácie EDUPAGE, ktorú využíva čoraz viac rodičov.

Imagem

Referências

  1. www.ssusnitra.sk
temas relacionados :