RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU Dobrovičova č. 8, Bratislava

Texto

(1)

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU

Dobrovičova č. 8, 811 09 Bratislava

Rozhodnutie č.: TKR/282/RZL/103/2012 Bratislava dňa: 10.07.2012 Správne konanie č.: 94-PLO/D-667/2012 Doložka právoplatnosti:

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie v správnom konaní č. 94-PLO/D-667/2012 zo dňa 03.02.2012, doručenú účastníkom konania (ďalej len „ÚK“):

DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 Námestovo 029 01

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

1. Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

registráciu retransmisie č. TKR/282 nasledovne:

1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa nasledovne: doterajší text

sa prečísluje na 1.1 a zapisuje sa nasl. text:

„1.2. Hlavná stanica: E-MAX Internet &IT s.r.o., Cukrová 2, Trebišov

1.3 Hlavná stanica: Prvá Bánovská informačná spol. s r.o., Farská 7, Bánovce nad Bebravou“ 2. Časť 2. Územný rozsah retransmisie sa mení a znie:

„2. Územný rozsah retransmisie :Stará Ľubovňa, Rimavská Sobota, Prievidza, Žilina, Námestovo,

Dolný Kubín, Spišská Nová Ves, Martin, Šurany, Tvrdošín, Trebišov, Bánovce nad Bebravou, Detva“ 3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie:

„3. Počet prípojok:

(2)

Dolný Kubín 454 Tvrdošín 0 Žilina 185 Prievidza 220 Rimavská Sobota 338 Stará Ľubovňa 217 Martin 442 Spišská Nová Ves 156 Šurany 150 Trebišov 89 Bánovce nad Bebravou 43 Detva 0

Spolu: 2 736“ 4. Ponuka programových služieb:

„4.1. Programová ponuka a balíky programov pre všetky lokality je jednotná: Televízne programové služby:

1. Tarifa flexi 60:

Jednotka, Dvojka, TV Markíza, Doma, JOJ, JOJ Plus, TA 3, LocALL, Musiq1, Óčko, NOE, CE TV,

2. Tarifa FLEXI 80:

Jednotka, Dvojka, TV Markíza, Doma, JOJ, JOJ Plus, TA 3, LocALL, Musiq1, Óčko, NOE, CE TV, Eurosport, Sport 1, Minimax, Animax, Disney Channel, CS Mini, Music Box, MTV Dance, CS Film, Universal Channel, AXN, TV Paprika, Discovery Channel, Animal Planet, TV LUX, TV Partiot, TV5 Monde,

3. Tarifa TV FLEXI 100:

Jednotka, Dvojka, TV Markíza, Doma, JOJ, JOJ Plus, TA 3, LocALL, Musiq1, Óčko, NOE, CE TV, Eurosport, Sport 1, Minimax, Animax, Disney Channel, CS Mini, Music Box, MTV Dance, CS Film, , AXN, TV Paprika, Discovery Channel, Animal Planet, TV LUX, TV Partiot, TV5 Monde, Eurosport 2, Nova Sport, Cartoon Network/TCM, , Duck TV, NGW, CNN, Travel Channel, VH1 Europe, VH1Classic, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Spice, Daring! TV, Film+,

Doplnkové balíky:

BEZPLATNY Balík: Deutche Welle, France 24

Discovery Balík: Discovery World, Discovery Science, Discovery Travel &Living

Discovery + HD Balík: Discovery World, Discovery Science, Discovery Travel &Living, Discovery HD

Showcase

LIFESTYLE balík: Fine Living Network, Spectrum Home, Fashion TV

MTV Balík: MTV Czech, MTV Hits, MTV Rocks

Filmový Balík: AXN Crime, AXN Sci-fi, Filmbox

Športový Balík: Sport 2, Sport 5, Extreme Sport Channel, Fishing&Hunting, HUSTLER

Nemecký Balík: RTL, Super RTL, RTL 2, VOX, Kabel 1, N24, PRO7, SAT1 Film Box HD

Film Box Extra

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio

Slovakia International, Rádio Regina Banská Bystrica, Rádio Patria, Rádio Litera, Rádio Klasika; VIVA, Rádio 7, Rádio Lumen, Rádio EXPRES, Rádio HEY, Rádio Kiss, Jemné melódie, Rádio ONE“

2.Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(3)

správne konanie č. 94-PLO/D-667/2012 zo dňa 03.02.2012, v časti oznámenia o zaradení programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, KIKA, Jim Jam, Universal Channel, National Geographic Channel, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, ORF1, ORF2, M1, M2, ZDF HD, ZDF, ZDF Kultur, Eins Extra, Das erste, Das erste HD, Duna 2, Duna HD, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News, TVP Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Info, 3sat, Discovery Investigation, Eurosport HD, Pervyj kanal, RU TV, Magyar TV1, Magyar TV2, TV2, 9live, do ponuky prevádzkovateľa, pretože nesplnil náležitosti podľa § 57 ods. 2 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. a na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený“.

Od ô v o d n e n i e:

Dňa 03.02.2012 účastník konania oznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/282.

Z tohto dôvodu sa dňa 03.02.2012 začalo správne konanie č. 94-PLO/D-607/2012 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/282. Predmetom oznámenia je

zmena obsahu programovej ponuky a zmena územného rozsahu retransmisie. Účastník konania uviedol, že službu retransmisie poskytuje v týchto mestách: Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Trebišov, Stará Ľubovňa, Martin, Detva, Šurany, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves.

Účastník konania v zmysle ustanovenia § 60 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámil aktuálnu ponuku programových služieb.

* * *

Po preskúmaní doručeného podania zo dňa 03.02.2012 bolo zistené, že účastník konania do ponuky programových služieb zaradil o.i. programové služby ČT1, ČT2, ČT24, KIKA, Eurosport, Sport 1, Jim Jam, MTV, Universal Channel, National Geographic Channel, MTV CZ, Eurosport 2, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Viasat Nature, Viasat Spice, Daring!, MTV Rocks, ORF1, ORF2, France 24, MTV 1, ZDF HD, ZDF, ZDF Kultur, Eins Extra, Das erste, Das erste HD, Duna 2, Duna HD, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News, TVP Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Info, 3sat, Discovery Investigation, Discovery HD Showcase, Fine Living Network, Spectrum Home, MTV Dance, MTV Music, Sport 2, BTV, TV Central, Sport 1 CZ, SPort 2 CZ, RTL Klub, TV5 Monde, Eurosport HD, Pervyj kanal, RU TV, Viasat pack, Magyar TV1, Magyar TV2, CT Sport, TV2, na retransmisiu ktorých Rada neeviduje súhlasy pôvodných vysielateľov pre účastníka konania.

Z dôvodu, že pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní bolo potrebné, aby účastník konania doplnil svoje podanie o:

- súhlasy pôvodných vysielateľov programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, KIKA, Eurosport, Sport 1, Jim Jam, MTV, Universal Channel, National Geographic Channel, MTV CZ, Eurosport 2, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Viasat Nature, Viasat Spice, Daring!, MTV Rocks, ORF1, ORF2, France 24, MTV 1, ZDF HD, ZDF, ZDF Kultur, Eins Extra, Das erste, Das erste HD, Duna 2, Duna HD, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News, TVP Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Info, 3sat, Discovery Investigation, Discovery HD Showcase, Fine Living Network, Spectrum Home, MTV Dance, MTV Music, Sport 2, BTV, TV Central, Sport 1 CZ, SPort 2 CZ, RTL Klub, TV5 Monde, Eurosport HD, Pervyj kanal, RU TV, Viasat pack, Magyar TV1, Magyar TV2, CT Sport, TV2, že súhlasia s retransmisiou programových služieb v distribučnom systéme účastníka konania, v súlade s ustanovením § 57 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v origináli alebo v osvedčenej fotokópii a v prípade dokladov vystavených v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad,

- počet pripojených účastníkov retransmisie v jednotlivých lokalitách, kde sa poskytuje služba retransmisie, Rada dňa 05.03.2012 rozhodla o prerušení správneho konania a vyzvala účastníka

(4)

konania na doplnenie podania. Rozhodnutie o prerušení správneho konania nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2012.

* * *

Účastník konania podaním doručeným dňa 09.05.2012 požiadal Radu o prerušenie správneho konania z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti kompetentného pracovníka účastníka konania. Účastník konania uviedol, že požadované doklady doručí v priebehu nasledujúceho mesiaca.

Rada na žiadosť účastníka konania dňa 11.05.2012 rozhodla o prerušení správneho konania na dobu 30 dní. Rozhodnutie o prerušení konania nadobudlo právoplatnosť dňa 25.05.2012.

Účastník konania dňa 11.06.2012 doplnil podanie k správnemu konaniu č. 94-PLO/D-607/2012

uvedením počtu prípojok k prevádzkovanému územnému rozsahu retransmisie, prehľadovú tabuľku programov so stavom zmlúv na poskytovanie služieb retransmisie a súhlasy vysielateľov k programovým službám: Eurosport, Eurosport 2, Viasat History, Viasat Explorer Spise, Viasat Nature. RTL Klub, COOL TV, Bánovské televízne vysielanie(BTV), potvrdenie spoločnosti Ilico, s.r.o., Praha, ČR, o uzatvorení zmluvy na retransmisiu programov France 24 a TV 5 Monde. Účastník konania zároveň uviedol, že 7 programov sú pôvodné programy dokladované v predchádzajúcom správnom konaní, nanajvýš došlo pri kopírovaní názvov programov k ich modifikáciam alebo premenovaniu programov, ako napr.: Discovery HD Showcase = Discovery HD, atď. Účastník konania bol povinný uviesť presný a úplný názov programovej služby tak, aby pri vyhotovení rozhodnutia Radou neprišlo k omylu. Z tohto dôvodu bol účastník konania vyzvaný uviesť, ktorých konkrétnych 7 programov sa to týka a ich presný pôvodný a prípadne súčasný aktuálny názov.

S ohľadom na chýbajúce údaje pre kladné posúdenie podania bolo potrebné zo strany prevádzkovateľa doručiť:

- adresy hlavných staníc KDS Trebišov a Bánovce nad Bebravou, alebo informáciu, či sú poskytované prostredníctvom IPTV

- informáciu, či bolo ukončené poskytovanie služieb retransmisie v meste Prešov

- súhlasy pôvodných vysielateľov programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, KIKA, Sport 1, Jim Jam, MTV, Universal Channel, National Geographic Channel, MTV CZ, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Daring!, MTV Rocks, ORF1, ORF2, MTV 1, ZDF HD, ZDF, ZDF Kultur, Eins Extra, Das erste, Das erste HD, Duna 2, Duna HD, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News, TVP Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Info, 3sat, Discovery Investigation, Discovery HD, Fine Living Network, Spectrum Home, MTV Dance, MTV Music, Sport 2, TV Central, Eurosport HD, Pervyj kanal, RU TV, Magyar TV1, Magyar TV2, TV2, že súhlasia s retransmisiou programových služieb v distribučnom systéme účastníka konania, v súlade s ustanovením § 57 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v origináli alebo v osvedčenej fotokópii. K dokladom vystaveným v zahraničí bolo potrebné priložiť ich úradný preklad.

- Podľa § 60 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. druhá veta (Prevádzkovateľ retransmisie je tiež povinný vyhovieť žiadosti rady o nahlásenie aktuálneho stavu údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g) osobitne podľa jednotlivých častí svojho územného rozsahu, najmä v súvislosti s preverovaním splnenia povinností podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).) aktuálnu ponuku programových služieb samostatne pre :

• Dolný Kubín, Tvrdošín , Žilina, Prievidza, Rimavská Sobota, Detva, Šurany • Stará Ľubovňa

• Martin

• Spišská Nová Ves • Trebišov

• Bánovce nad Bebravou.

Na základe týchto skutočností Rada dňa 14.06.2012 konanie opätovne prerušila na dobu 5 dní

(5)

Dňa 28.06.2012 účastník konania doručil Rade upravenú ponuku programových služieb zaradených do

ponuky prevádzkovateľa a prehľadovú tabuľku k stavu zmlúv k jednotlivým programovým službám – stav súhlasov vysielateľov.

Z doručeného vyplynulo nasledovné: pri programových službách MTV, MTV Dance ide o správny názov MTV Europe. Programová služba bola predmetom predchádzajúceho správneho konania a súhlas vysielateľa nebol prevádzkovateľom doručený. Program Daring = pôvodne XXX Treme, program TV Central = CE TV , Spektrum HOME = TV DEKO .

K programovým službám:

- Universal Channel, National Geographic Channel, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, JimJam prevádzkovateľ uviedol, že čaká súhlasy vysielateľa.

K programovým službám:

- ČT1, ČT2, ČT24, KIKA, Magyar TV1, Magyar TV2, TV2 ,ORF1, ORF2, ZDF HD, ZDF, ZDF Kultur, Eins Extra, Das erste, Das erste HD, Duna 2, Duna HD, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News, TVP Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Info, 3sat, zaradeným do jednotlivých ponukových balíkov uviedol, že tieto programy sú z dôvodu odporučenia SAKT dočasne z ponuky prevádzkovateľa stiahnuté,

K programu : 9live nebol doručený súhlas vysielateľa.

K programom Sport 1, Sport 2, Fine Living, Discovery Channel, Animal Planet, Discovery World, Discovery Science bol doručený súhlas vysielateľa.

Programy: Discovery Investigation, MTV Czech., Eurosport HD, Pervyj kanal, RUTV sú len v prípravnom konaní a podľa prevádzkovateľa nie sú zaradené v ponuke.

Zároveň boli oznámené hlavné stanice KDS v Trebišove a Bánovciach nad Bebravou. K územnému rozsahu mesta Prešov prevádzkovateľ uviedol, že v Prešove už nie sú poskytované spoločnosťou DSI DATA s.r.o., služby retransmisie.

Počet prípojok (stav k 01.01.2012)sa zvýšil z 1100 v roku 2010 na počet 2 736 . * * *

Účastník konania v lehotách stanovených Radou nepredložil Rade vyššie uvedené údaje a doklady potrebné pre meritórne rozhodnutie v predmetnom správnom konaní v plnom rozsahu.

* * *

Podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správny orgán

konanie zastaví, ak účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.

Z uvedeného dôvodu Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č.94-PLO/D-667/2012 zo dňa 03.02.2012 v časti oznámenia

o zaradení programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, KIKA, Jim Jam, Universal Channel, National Geographic Channel, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, ORF1, ORF2, M1, M2, ZDF HD, ZDF, ZDF Kultur, Eins Extra, Das erste, Das erste HD, Duna 2, Duna HD, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News, TVP Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Info, 3sat, Discovery Investigation, Eurosport HD, Pervyj kanal, RU TV, Magyar TV1, Magyar TV2, TV2, 9live, do ponuky prevádzkovateľa zastavila, pretože nesplnil náležitosti podľa § 57 ods. 2 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. a na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený“.

P o u č e n i e:

Podľa § 60 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. proti rozhodnutiu, ktorým Rada rozhodla o zmene registrácie retransmisie podľa odseku 3, môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Rady.

(6)

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

* * * Toto rozhodnutie sa vydáva v troch rovnopisoch: 1 x účastník konania

2 x Rada

Prof. Miloš Mistrík

predseda

Imagem

Referências

temas relacionados :