• Nenhum resultado encontrado

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Segunda Câmara Cível

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Segunda Câmara Cível"

Copied!
10
0
0

Texto

(1)

P

P

P

Poder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

A AGGRRAAVVOODDEEIINNSSTTRRUUMMEENNTTOONNºº00000011884477––5522..22001111..88..1199..00000000 A AGGRRAAVVAANNTTEESS::MMAARRIIAAHHEELLEENNAAFFEERRRREEIIRRAADDEEAALLMMEEIIDDAAGGUUIIÓÓDDEESSOOUUZZAAEEOOUUTTRROO A AGGRRAAVVAADDOOSS::AAMMAANNDDAADDEEBBAARRRROOSSMMEENNEEZZEESSEEOOUUTTRROO R REELLAATTOORR::DDEESSEEMMBBAARRGGAADDOORRAALLEEXXAANNDDRREEFFRREEIITTAASSCCÂÂMMAARRAA D Diirreeiittoo cicivviill.. SuSucceessssããoo tetessttaammeennttáárriiaa.. DDiivveerrggêênncciiaa nnaa i

inntteerrpprreettaaççããoo dede clclááuussuullaa dede tetessttaammeennttoo ppúúbblliiccoo.. DiDissttiinnççããoo e ennttrree ssuubbssttiittuuiiççããoo vuvullggaarr,, rereccíípprrooccaa ee ffiiddeeiiccoommiissssáárriiaa.. C Cllááuussuullaa tetessttaammeennttáárriiaa ququee nnoommeeiiaa dduuaass heherrddeeiirraass,, eemm i igguuaallddaaddee ddee ccoonnddiiççõõeess,, ee eessttaabbeelleeccee qquuee nnoo ccaassoo ddee ffaalleecceerr u ummaa ddeellaass susuaa ppaarrttee seserráá dada ououttrraa.. CaCassoo qquuee sese qquuaalliiffiiccaa c coommoo ddee susubbssttiittuuiiççããoo rereccíípprrooccaa.. HHiippóótteessee emem ququee o o tetessttaaddoorr f faalleecceeuu aanntteess dodo susubbssttiittuuííddoo,, oo ququee rerettiirraa a a efefiiccáácciiaa dada s

suubbssttiittuuiiççããoo.. DeDecciissããoo dede prpriimmeeiirroo ggrraauu qquuee coconnssiiddeerroouu ququee aa p paarrttee rerecceebbiiddaa poporr umumaa ddaass heherrddeeiirraass,, aappóóss o o seseuu f faalleecciimmeennttoo,, nãnãoo sese trtraannssmmiittiirriiaa ppaarraa aa hheerrddeeiirraa r reemmaanneesscceennttee,, mmaass ppaarraa ooss ssuucceessssoorreess dada hheerrddeeiirraa fafalleecciiddaa.. P

Prroonnuunncciiaammeennttoo ddoo jjuuíízzoo a a qquuoo qquuee ddeeuu ssoolluuççããoo aaddeeqquuaaddaa à à q quueessttããoo ddeebbaattiiddaa.. RReeccuurrssoo aa qquuee ssee nneeggaa pprroovviimmeennttoo.. V VIISSTTOOSS,, rreellaattaaddooss ee didissccuuttiiddooss esestteess auauttooss dodo A Aggrraavvoo dede InInssttrruummeennttoo n.n. 00000011884477 – – 5522..22001111..88..1199..00000000,, emem ququee sãsãoo agagrraavvaanntteess M MAARRIIAA HEHELLEENNAA FEFERRRREEIIRRAA DEDE ALALMMEEIIDDAA GUGUIIÓÓ DEDE SSOOUUZZAA E E OUOUTTRROOSS ee a aggrraavvaaddooss AAMMAANNDDAA DDEE BBAARRRROOSS MMEENNEEZZEESS EE OOUUTTRROO..

(2)

P

P

P

Poder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

A

ACCOORRDDAAMM,, ppoorr ununaanniimmiiddaaddee dede vovottooss,, osos DeDesseemmbbaarrggaaddoorreess qquuee c

coommppõõeemm a a SSeegguunnddaa CâCâmmaarraa CCíívveell dodo TrTriibbuunnaall dede JuJussttiiççaa dodo EsEsttaaddoo dodo RiRioo ddee J Jaanneeiirroo eemm nneeggaarr pprroovviimmeennttoo aaoo rreeccuurrssoo.. D Deess.. AALLEEXXAANNDDRREE FFRREEIITTAASS CCÂÂMMAARRAA R Reellaattoorr

(3)

P

P

P

Poder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

T Teennddoo ffaalleecciiddoo oo ssrr.. AmAméérriiccoo LLooppeess,, aabbrriiuu--ssee ssuuaa ssuucceessssããoo,, ddeevveennddoo sseerr c cuummpprriiddoo o o tteessttaammeennttoo poporr elelee eellaabboorraaddoo,, sesennddoo fufunnddaammeennttaall dedeiixxaarr ananoottaaddoo dedessddee l looggoo qquuee oo tteessttaaddoorr nnããoo ttiinnhhaa hheerrddeeiirrooss nneecceessssáárriiooss.. N Noo rreeffeerriiddoo tteessttaammeennttoo ccoonnssttaa ccllááuussuullaa aassssiimm rreeddiiggiiddaa:: “ “((……)) qquuee,, nnaa mmeellhhoorr ffoorrmmaa ddee ddiirreeiittoo,, nnoommeeiiaa ee iinnssttiittuuii ssuuaass úúnniiccaass e e ununiivveerrssaaiiss heherrddeeiirraass dada totottaalliiddaaddee dede sseeuuss bbeennss,, emem paparrtteess iigguuaaiiss,, aa C CEELLIIAA SOSOAARREESS DEDE BABARRRROOSS,, aaddiiaannttee ququaalliiffiiccaaddaa,, ee AMAMAANNDDAA DDEE B BAARRRROOSS MEMENNEEZZEESS,, fifillhhaa dede SSáávviioo CaCarrnneeiirroo MMeenneezzeess e e dede VVaalleerriiaa R Reeggiinnaa ddee BaBarrrrooss MeMenneezzeess;; ququee cacassoo umumaa dadass susupprraa bebenneeffiicciiaaddaass f faalleecceerr,, a a ssoobbrreevviivveennttee ararrreeccaaddaarráá totoddooss ooss bebennss,, nanass memessmmaass c

coonnddiiççõõeess aacciimmaa cciittaaddoo””.. A Abbeerrttaa a a susucceessssããoo dede AmAméérriiccoo LoLoppeess emem 1717 ddee mamaiioo ddee 22000022,, t trraannssmmiittiirraamm--ssee osos bebennss ddoo acaceerrvvoo heherreeddiittáárriioo ààss susuaass heherrddeeiirraass.. PoPosstteerriioorrmmeennttee,, eemm 1 133 ddee jjaanneeiirroo ddee 22000044,, ffaalleecceeuu aa hheerrddeeiirraa CCéélliiaa SSooaarreess ddee BBaarrrrooss.. A Appóóss esestteess ddooiiss ffaalleecciimmeennttooss,, a a heherrddeeiirraa AmAmaannddaa dede BBaarrrrooss MMeenneezzeess c ceelleebbrroouu cocomm osos ororaa agagrraavvaanntteess neneggóócciioo jujurrííddiiccoo atatrraavvééss dodo qquuaall llhheess ceceddeeuu osos d diirreeiittooss hheerreeddiittáárriiooss rereffeerreenntteess a a totoddoo o o aacceerrvvoo dedeiixxaaddoo poporr AmAméérriiccoo LoLoppeess.. OOss c

ceessssiioonnáárriiooss,, enenttããoo,, vivieerraamm a a jujuíízzoo popossttuullaarr a a aaddjjuuddiiccaaççããoo,, a a eelleess,, dedessssee acaceerrvvoo h heerreeddiittáárriioo.. O O jujuíízzoo dede prpriimmeeiirroo grgraauu,, poporréémm,, enentteennddeeuu ququee a a rereffeerriiddaa cceessssããoo ddee d diirreeiittooss ffooii lalavvrraaddaa a a ppaarrttiirr dede prpreemmiissssaa eqequuiivvooccaaddaa,, jjáá ququee o o qquuiinnhhããoo ddee CCéélliiaa SoSoaarreess

(4)

P

P

P

Poder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

d dee BBaarrrrooss,, cocomm o o sseeuu fafalleecciimmeennttoo,, teterriiaa sese ttrraannssmmiittiiddoo aoaoss seseuuss susucceessssoorreess.. D Deetteerrmmiinnoouu,, enenttããoo,, ququee a a cceeddeennttee – – AmAmaannddaa dede BBaarrrrooss MeMenneezzeess –,–, qquuee é é nenettaa dada h heerrddeeiirraa aaggoorraa ffaalleecciiddaa,, ccoommpprroovvaassssee ssuuaa ccoonnddiiççããoo ddee úúnniiccaa hheerrddeeiirraa ddeessttaa ee,, ccaassoo ttaall c

coommpprroovvaaççããoo nãnãoo ssee fifizzeessssee,, ququee fofossssee apaprreesseennttaaddaa paparrttiillhhaa coconntteemmppllaannddoo ooss h heerrddeeiirrooss ddee CCéélliiaa SSooaarreess ddee BBaarrrrooss.. C Coonnttrraa eessttaa dedecciissããoo ininssuurrggeemm--ssee ooss agagrraavvaanntteess,, aoao fufunnddaammeennttoo dede qquuee a a iinntteennççããoo dodo tteessttaaddoorr ereraa qquuee,, fafalleecceennddoo uummaa ddaass hheerrddeeiirraass ppoorr eellee iinnssttiittuuííddaass,, aanntteess o ouu ddeeppooiiss ddee ssuuaa pprróópprriiaa momorrttee,, a a ououttrraa heherrddeeiirraa tetessttaammeennttáárriiaa fificcaassssee cocomm totoddoo oo a acceerrvvoo hheerreeddiittáárriioo,, rarazzããoo pepellaa qquuaall sese dedevvee coconnssiiddeerraarr qquuee AmAmaannddaa dede BaBarrrrooss M Meenneezzeess éé aa únúniiccaa ee uunniivveerrssaall heherrddeeiirraa dede AAmméérriiccoo LLooppeess.. PPeeddiirraamm,, enenttããoo,, a arereffoorrmmaa d daa ddeecciissããoo.. N Nããoo ffoorraamm ooffeerreecciiddaass ccoonnttrraarrrraazzõõeess.. O

O jjuuíízzoo ddee pprriimmeeiirroo ggrraauu pprreessttoouu iinnffoorrmmaaççõõeess.. P

Peelloo MiMinniissttéérriioo PúPúbblliiccoo fofoii ooffeerreecciiddoo paparreecceerr,, dada lalavvrraa dodo eemmiinneennttee P

Prrooccuurraaddoorr dede JJuussttiiççaa DrDr.. AAnnttôônniioo CCaarrllooss dada GrGraaççaa dede MMeessqquuiittaa,, opopiinnaannddoo ppeelloo d deesspprroovviimmeennttoo ddoo rreeccuurrssoo.. É É oo rreellaattóórriioo.. PPaassssaa--ssee aaoo vvoottoo.. A A ququeessttããoo aa seserr enenffrreennttaaddaa nono jujullggaammeennttoo dedessttee rereccuurrssoo didizz reressppeeiittoo à à i

inntteerrpprreettaaççããoo dada didissppoossiiççããoo tetessttaammeennttáárriiaa coconnttiiddaa nono tteessttaammeennttoo púpúbblliiccoo dede AAmméérriiccoo L

(5)

P

P

P

Poder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

t teemmppoo eemm ququee viviggeennttee o o CóCóddiiggoo CiCivviill dede 19191166 –– emem ququee ininssttiittuuiiuu duduaass heherrddeeiirraass,, e essttaabbeelleecceennddoo,, aiainnddaa,, ququee ccoomm o o ffaalleecciimmeennttoo dede umumaa dedellaass susuaa ppaarrttee nana heherraannççaa p paassssaarriiaa aa sseerr ddaa oouuttrraa ssuucceessssoorraa.. AAbbeerrttaa aa ssuucceessssããoo,, aaiinnddaa aaoo tteemmppoo ddoo CCóóddiiggoo CCiivviill d dee 19191166,, ttrraannssmmiittiirraamm--ssee osos bebennss,, nana rarazzããoo esesttaabbeelleecciiddaa nnoo tetessttaammeennttoo,, a aamambbaass asas h heerrddeeiirraass tteessttaammeennttáárriiaass.. P Poosstteerriioorrmmeennttee,, fafalleecceeuu umumaa dadass heherrddeeiirraass,, susurrggiinnddoo eennttããoo aa ddúúvviiddaa q

quuaannttoo a asasabbeerr ssee a adidissppoossiiççããoo tteessttaammeennttáárriiaa sese apaplliiccaa oouu nãnãoo nenessttaa hihippóótteessee,, tetennddoo e

enntteennddiiddoo oo ddoouuttoo pprroollaattoorr ddaa dedecciissããoo rereccoorrrriiddaa ququee nãnãoo.. SeSegguunnddoo o ocucullttoo mamaggiissttrraaddoo q

quuee prprooffeerriiuu a adedecciissããoo agagrraavvaaddaa,, aa didissppoossiiççããoo tetessttaammeennttáárriiaa dedevveerriiaa seserr inintteerrpprreettaaddaa n noo sseennttiiddoo ddee qquuee,, nnoo ccaassoo ddee uummaa ddaass hheerrddeeiirraass iinnssttiittuuííddaass ffaalleecceerr aanntteess ddoo tteessttaaddoorr,, a aíí ssiimm a aououttrraa heherrddeeiirraa ppaassssaarriiaa aa teterr ddiirreeiittoo aa ttooddoo o oacaceerrvvoo.. AAssssiimm nnããoo seserriiaa,, poporréémm,, n noo cacassoo ddee umumaa ddeellaass sósó fafalleecceerr dedeppooiiss ddee ababeerrttaa aa susucceessssããoo,, cacassoo emem ququee seseuu q quuiinnhhããoo heherreeddiittáárriioo sese trtraannssmmiittiirriiaa aoaoss sseeuuss heherrddeeiirrooss.. NãNãoo hhaavveennddoo nonoss auauttooss prproovvaa d dee ququee a a sseegguunnddaa heherrddeeiirraa tetessttaammeennttáárriiaa dede AmAméérriiccoo LoLoppeess é é a a úúnniiccaa e e uunniivveerrssaall s suucceessssoorraa ddee CCéélliiaa SoSoaarreess dede BBaarrrrooss,, nnããoo hahavveerriiaa ccoommoo ccoonnssiiddeerraarr--ssee váválliiddaa e eefefiiccaazz a a cecessssããoo ddee didirreeiittooss ququee ffeezz emem fafavvoorr dodoss ororaa agagrraavvaanntteess,, enentteennddiimmeennttoo eessttee c coommppaarrttiillhhaaddoo ppeelloo MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo.. A

A ququeessttããoo a aseserr aaqquuii eennffrreennttaaddaa didizz reressppeeiittoo à àinintteerrpprreettaaççããoo ddaa clclááuussuullaa t teessttaammeennttáárriiaa,, aa qquuaall ininssttiittuuiiuu uummaa eessppéécciiee dede susubbssttiittuuiiççããoo, , aoao fifixxaarr ququee,, nono cacassoo dede f faallttaa dede umum dodoss heherrddeeiirrooss iinnssttiittuuííddooss,, ououttrroo heherrddeeiirroo rreecceebbeerráá o o ququiinnhhããoo qquuee,, aa p prriinnccííppiioo,, eerraa ddeessttiinnaaddoo ààqquueellee..

(6)

P

P

P

Poder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

S

Soobbrree o o tetemmaa,, vvaallee a a ppeennaa trtraannssccrreevveerr liliççããoo dodo ememiinneennttee jjuurriissttaa G

GUUIILLHHEERRMMEECCAALLMMOONNNNOOGGUUEEIIRRAADDAAGGAAMMAA::11

“SSuubbssttiittuuiiççããoo é é a a ininssttiittuuiiççããoo emem tteessttaammeennttoo dede pepessssooaa cocommoo h

heerrddeeiirraa ouou lleeggaattáárriiaa nnoo luluggaarr dede ououttrraa tatammbbéémm ininssttiittuuííddaa ppoorr d

diissppoossiiççããoo tetessttaammeennttáárriiaa paparraa a a eveveennttuuaalliiddaaddee dede a a vovoccaaççããoo dada p prriimmeeiirraa ininssttiittuuííddaa cecessssaarr,, apaprroovveeiittaannddoo--ssee a a ssuubbssttiittuuttaa ddaass mmeessmmaass v vaannttaaggeennss ee eennccaarrggooss ssuucceessssóórriiooss””.. A Assssiimm,, sesemmpprree ququee o o tteessttaaddoorr eessttaabbeelleeccee qquuee nnoo cacassoo dede cecessssaarr aa v

vooccaaççããoo heherreeddiittáárriiaa dodo prpriimmeeiirroo susucceessssoorr nnoommeeaaddoo dedevvee seserr esesttee susubbssttiittuuííddoo ppoorr o ouuttrreemm,, aa qquueemm ssee ttrraannssmmiittiirráá oo qquuiinnhhããoo oorriiggiinnaarriiaammeennttee ddeessttiinnaaddoo aaoo pprriimmeeiirroo,, tteerr--ssee- -á á uummaa susubbssttiittuuiiççããoo. . A Appoonnttaa--ssee emem ddoouuttrriinnaa a a exexiissttêênncciiaa ddee trtrêêss esesppéécciieess ddee susubbssttiittuuiiççããoo:: v vuullggaarr ((oouu oorrddiinnáárriiaa)),, rreeccíípprrooccaa ee ffiiddeeiiccoommiissssáárriiaa..22 N

Naa ssuubbssttiittuuiiççããoo vvuullggaarr,, “o“o tetessttaaddoorr ininddiiccaa sosommeennttee uumm hheerrddeeiirroo e e aappeennaass u

umm susubbssttiittuuttoo paparraa rerecceebbeerr a a heherraannççaa,, paparraa a a hihippóótteessee dede oo nonommeeaaddoo eemm prpriimmeeiirroo l

luuggaarr nnããoo ppooddeerr oouu nnããoo qquueerreerr rreecceebbêê--llaa””..33 N

Naa ssuubbssttiittuuiiççããoo rereccíípprrooccaa,, ““aa leleii adadmmiittee ququee o o tetessttaaddoorr esesttaabbeelleeççaa aa r

reecciipprroocciiddaaddee eennttrree ooss heherrddeeiirrooss iinnssttiittuuííddooss,, mamass é é nenecceessssáárriioo ququee o o ffaaççaa

1 1 G GuuiillhheerrmmeeCCaallmmoonn NNoogguueeiirraa ddaa GGaammaa,, ““SSuubbssttiittuuiiççõõeess ee ffiiddeeiiccoommiissssoo””,, iinn GGiisseellddaaMMaarriiaa FFeerrnnaannddeess N NoovvaaeessHHiirroonnaakkaaeeRRooddrriiggooddaaCCuunnhhaaPPeerreeiirraa((ccoooorrdd..)),,DiDirreeiittoo ddaass ssuucceessssõõeess..BBeellooHHoorriizzoonnttee::DDeellRReeyy,, 2 2ªªeedd..,,22000077,,pp..334466.. 2 2 I Iddeemm,,pp..334477.. 3 3 M MaarriiaaBBeerreenniicceeDDiiaass,,MMaannuuaall ddaass ssuucceessssõõeess..SSããooPPaauulloo::RRTT,,22000088,,pp..440099..

(7)

P

P

P

Poder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

e

exxpprreessssaammeennttee.. SeSe nnaaddaa didisssseerr a a rreeccuussaa dede umum ddooss bebenneeffiicciiáárriiooss fafazz ccoomm ququee o o seseuu q

quuiinnhhããoo rerettoorrnnee à à susucceessssããoo leleggííttiimmaa.. InInssttiittuuííddaa a a rerecciipprroocciiddaaddee a a ssuubbssttiittuuiiççããoo ococoorrrree e

ennttrree eleleess (C(CCC 1.1.994488)).. OO exexeemmpplloo:: (A(A)) nonommeeiiaa heherrddeeiirrooss ((BB)) e e (C(C)) e e dedeiixxaa eexxpprreessssoo q

quuee,, ssee umum nnããoo ppuuddeerr ouou nnããoo qquuiisseerr aacceeiittaarr a a hheerraannççaa,, ssuuaa ququoottaa ppaassssaa ppaarraa o o oouuttrroo.. A Aoo ffiimm,, nnaaddaa mmaaiiss ddoo qquuee aa iinnssttiittuuiiççããoo ddoo didirreeiittoo ddee aaccrreesscceerr vviiaa tteessttaammeennttoo.. ÉÉ oo qquuee d diizz IIttaabbaaiiaannaa ddee OOlliivveeiirraa:: eessttaa ssuubbssttiittuuiiççããoo,, qquuee ttaammbbéémm éé ddiirreettaa,, ppaarrttiicciippaa ddaa nnaattuurreezzaa d daa vvuullggaarr ee ccoonnffuunnddee--ssee ccoomm oo ddiirreeiittoo ddee aaccrreesscceerr””..44 D Diiggaa--ssee ququee,, tatannttoo nnaa susubbssttiittuuiiççããoo vuvullggaarr ququaannttoo nnaa rereccíípprrooccaa,, o oququee ssee p prreevvêê éé umumaa rereggrraa paparraa a a susucceessssããoo tetessttaammeennttáárriiaa nono ccaassoo dede o o prpriimmeeiirroo susucceessssoorr i innssttiittuuííddoo momorrrreerr anantteess ddoo tetessttaaddoorr ouou nono memessmmoo momommeennttoo emem ququee elelee ((pprreemmoorriiêênncciiaa o

ouu cocommoorriiêênncciiaa),), ouou aaiinnddaa paparraa osos cacassooss emem ququee o o ssuubbssttiittuuííddoo nãnãoo titinnhhaa cacappaacciiddaaddee h heerreeddiittáárriiaa nnoo mmoommeennttoo ddaa aabbeerrttuurraa ddaa ssuucceessssããoo.. R Reessttaa exexaammiinnaarr aa popossssiibbiilliiddaaddee dede sese esesttaarr ddiiaannttee dede umumaa susubbssttiittuuiiççããoo f fiiddeeiiccoommiissssáárriiaa.. VVaallee rreeggiissttrraarr,, eennttããoo,, ee ddeessddee llooggoo,, qquuee aa ssuucceessssããoo ddee AAmméérriiccoo LLooppeess s see aabbrriiuu aaiinnddaa aoao tetemmppoo dodo CóCóddiiggoo CiCivviill ddee 11991166.. EEssttee é é uumm poponnttoo imimppoorrttaannttee,, jájá ququee o o CCóóddiiggoo CCiivviill ddee 22000022 éé,, eemm rreellaaççããoo aaoo ffiiddeeiiccoommiissssoo,, mmuuiittoo mmaaiiss reressttrriittiivvoo ddoo qquuee seseuu a anntteecceessssoorr.. BaBassttaa didizzeerr ququee,, nonoss teterrmmooss dodo viviggeennttee CCóóddiiggoo CiCivviill,, aa susubbssttiittuuiiççããoo f fiiddeeiiccoommiissssáárriiaa sósó é é aaddmmiissssíívveell emem fafavvoorr ddooss ququee aiainnddaa nnããoo hahavviiaamm sisiddoo coconncceebbiiddooss a

aoo tteemmppoo ddaa mmoorrttee ddoo tteessttaaddoorr (a(arrtt.. 11..995522)),, rreessttrriiççããoo eessttaa qquuee nnããoo eexxiissttiiaa aaoo tteemmppoo dodo C Cóóddiiggoo BBeevviillááqquuaa.. 4 4 I Iddeemm,,pp..441100..

(8)

P

P

P

Poder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

I Immppõõee--ssee,, aaqquuii,, rreeccoorrddaarr enenttããoo ququee nono fifiddeeiiccoommiissssoo ininssttiittuueemm--ssee dduuaass s suucceessssõõeess.. NoNo fifiddeeiiccoommiissssoo,, cocommoo eennssiinnaa NNOOGGUUEEIIRRAA DDAA GGAAMMAA,, “n“nããoo háhá oo p prreeeenncchhiimmeennttoo dada vavaggaa dodo prpriimmeeiirroo ininssttiittuuííddoo,, jájá ququee a a susucceessssããoo emem fafavvoorr dodo f fiiddeeiiccoommiissssáárriioo sese dadarráá dedeppooiiss dodo fifidduucciiáárriioo e e nãnãoo nana fafallttaa dedessttee,, momottiivvoo ppeelloo ququaall aa v

vooccaaççããoo é ésusucceessssiivvaa – –didivveerrssaammeennttee dada susubbssttiittuuiiççããoo didirreettaa.. SSããoo níníttiiddaass aass ddiiffeerreennççaass e

ennttrree asas susubbssttiittuuiiççõõeess ee o o fifiddeeiiccoommiissssoo,, ppooiiss,, enenqquuaannttoo nana ssuubbssttiittuuiiççããoo o o susubbssttiittuuttoo éé i

innddiiccaaddoo alaltteerrnnaattiivvaammeennttee,, ppaarraa a a eveveennttuuaalliiddaaddee ddee o o ssuubbssttiittuuííddoo nnããoo ququeerreerr oouu nãnãoo p

pooddeerr acaceeiittaarr a a heherraannççaa ouou oo leleggaaddoo,, nono ffiiddeeiiccoommiissssoo o ofifidduucciiáárriioo asasssuummiirráá a a ppoossiiççããoo d dee ssuucceessssoorr ddoo tteessttaaddoorr ee,, ssuucceessssiivvaammeennttee,, oo ffiiddeeiiccoommiissssáárriioo rreecceebbeerráá aa hheerraannççaa oouu oo l leeggaaddoo””..55 E Emm ououttrraass papallaavvrraass,, nono fifiddeeiiccoommiissssoo o o tetessttaaddoorr esesttaabbeelleeccee ququee ccoomm seseuu f faalleecciimmeennttoo a a heherraannççaa ppaassssaarráá paparraa umumaa dedetteerrmmiinnaaddaa pepessssooaa (o(o fifidduucciiáárriioo) )e,e, cocomm aa m moorrttee ddeessttee,, ttuuddoo ppaassssaarráá ppaarraa oouuttrraa (o(o ffiiddeeiiccoommiissssáárriioo)).. É É qquuee,, cocommoo enenssiinnaa O ORROOSSIIMMBBOO NNOONNAATTOO, , “a“ass lilibbeerraalliiddaaddeess nnoo fifiddeeiiccoommiissssoo ssããoo susucceessssiivvaass e,e, asasssiimm,, aa p prroopprriieeddaaddee sese mamannttéémm,, íníntteeggrraa,, nono grgraavvaaddoo ouou fifidduucciiáárriioo,, eemmbboorraa rreessttrriittaa ee reressoollúúvveell q

quuaannddoo ddeeppeennddee ddee ccoonnddiiççããoo oouu tteerrmmoo aa ttrraannssmmiissssããoo aaoo ffiiddeeiiccoommiissssáárriioo””..66 N Noo ccaassoo eemm eexxaammee nnããoo sese ppooddee ccoonnssiiddeerraarr qquuee ssee esestteejjaa ddiiaannttee ddee uummaa d diissppoossiiççããoo tetessttaammeennttáárriiaa ininssttiittuuiiddoorraa dede fifiddeeiiccoommiissssoo.. É É ququee esesttee,, aabbssoolluuttaammeennttee e exxcceeppcciioonnaall nono didirreeiittoo momoddeerrnnoo,, prpreecciissaarriiaa reressttaarr aabbssoolluuttaammeennttee clclaarroo dodoss teterrmmooss dodo t teessttaammeennttoo,, qquuee dedevveerriiaa eennttããoo eessttaabbeelleecceerr – – aiainnddaa qquuee nãnãoo nenecceessssaarriiaammeennttee cocomm 5 5 G GuuiillhheerrmmeeCCaallmmoonnNNoogguueeiirraaddaaGGaammaa,,opop.. ccitit..,,pp..334477.. 6 6 O Orroossiimmbboo NNoonnaattoo,, EsEsttuuddooss ssobobrree ssuucceessssããoo tetessttaammeennttáárriiaa,, vvooll..33..RRiioo ddeeJJaanneeiirroo:: FFoorreennssee,, 11995577,,pp.. 1 15599..

(9)

P

P

P

Poder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

e essttaass ppaallaavvrraass – – qquuee ccoomm oo ffaalleecciimmeennttoo ddoo tteessttaaddoorr a a hheerraannççaa ppaassssaarriiaa ppaarraa uummaa dadass h heerrddeeiirraass ininssttiittuuííddaass e,e, aappóóss o ofafalleecciimmeennttoo dedessttaa,, ttuuddoo sese trtraannssmmiittiirriiaa paparraa aa sesegguunnddaa h heerrddeeiirraa nnoommeeaaddaa.. T

Taammppoouuccoo ssee trtraattaa ddee susubbssttiittuuiiççããoo vuvullggaarr (o(ouu ororddiinnáárriiaa)),, jájá ququee nãnãoo sese i

inncclluuiiuu nnoo tteessttaammeennttoo qquuaallqquueerr ddiissppoossiiççããoo nnoommeeaannddoo umumaa dadass heherrddeeiirraass ee,, aappeennaass p

paarraa o o cacassoo ddee esesttaa nnããoo popoddeerr ouou nnããoo ququeerreerr rerecceebbeerr aa heherraannççaa éé ququee a a sseegguunnddaa s seerriiaa cchhaammaaddaa aa aattuuaarr.. O O ququee sese tteemm,, iinn ccaassuu, ,é éninittiiddaammeennttee umum cacassoo dede susubbssttiittuuiiççããoo rereccíípprrooccaa.. C Caaddaa uummaa ddaass hheerrddeeiirraass nnoommeeaaddaass éé ssuubbssttiittuuttaa ddaa oouuttrraa nnoo sseeuu ququiinnhhããoo.. OOccoorrrree ququee,, p paarraa a a susubbssttiittuuiiççããoo rereccíípprrooccaa prproodduuzziirr efefeeiittooss,, é é ababssoolluuttaammeennttee iimmpprreesscciinnddíívveell qquuee oo s suubbssttiittuuííddoo tteennhhaa fafalleecciiddoo anantteess dodo tetessttaaddoorr ((oouu ssiimmuullttaanneeaammeennttee aa elelee)),, ouou ququee nãnãoo t teennhhaa qquueerriiddoo oouu popoddiiddoo rerecceebbeerr a a heherraannççaa.. NNoo ccaassoo emem tetellaa,, poporréémm,, nanaddaa didissssoo o occoorrrreeuu.. AfAfiinnaall,, qquuaannddoo fafalleecceeuu AmAméérriiccoo LoLoppeess,, susuaa heherraannççaa sese trtraannssmmiittiiuu,, i immeeddiiaattaammeennttee,, aa aammbbaass aass hheerrddeeiirraass qquuee hhaavviiaa iinnssttiittuuííddoo,, eemm ppaarrtteess iigguuaaiiss.. D Deessttee momoddoo,, éé ddee ssee coconnssiiddeerraarr ququee,, tetennddoo dedeppooiiss fafalleecciiddoo umumaa dadass h heerrddeeiirraass tetessttaammeennttáárriiaass,, seseuu papattrriimmôônniioo nãnãoo sese trtraannssffeerriiuu paparraa aa ououttrraa heherrddeeiirraa dede A Amméérriiccoo LoLoppeess,, mamass paparraa osos ssuucceessssoorreess dedellaa prpróópprriiaa,, CéCélliiaa SSooaarreess dede BaBarrrrooss.. E,E, a assssiimm,, é édede sese teterr ppoorr cocorrrreettaa a a ddeecciissããoo jujuddiicciiaall qquuee coconnssiiddeerroouu iinneeffiiccaazz aa cecessssããoo ddee d diirreeiittooss heherreeddiittáárriiooss rreeaalliizzaaddaa poporr AmAmaannddaa dede BaBarrrrooss MeMenneezzeess emem ffaavvoorr ddooss oorraa a aggrraavvaanntteess.. AAffiinnaall,, ccoommoo ddiittoo,, nnaa ssuubbssttiittuuiiççããoo rreeccíípprrooccaa ((ttaannttoo ququaannttoo nnaa vuvullggaarr)) ssóó hháá u ummaa lliibbeerraalliiddaaddee ssuucceessssóórriiaa,, didivveerrssaammeennttee dodo ququee ssee ddáá nnoo ffiiddeeiiccoommiissssoo,, emem ququee sãsãoo d duuaass aass lliibbeerraalliiddaaddeess..

(10)

P

P

P

Poder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

oder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

À À ccoonnttaa ddoo eexxppoossttoo,, vvoottaa--ssee ppoorr NNEEGGAARR PPRROOVVIIMMEENNTTOO aaoo rreeccuurrssoo.. R Riioo ddee JJaanneeiirroo,, 2233 ddee ffeevveerreeiirroo ddee 22001111.. D Deess.. AAlleexxaannddrree FFrreeiittaass CCââmmaarraa R Reellaattoorr

Certificado por DES. ALEXANDRE CAMARA

A cópia impressa deste documento poderá ser conferida com o original eletrônico no endereço www.tjrj.jus.br.

Referências

Documentos relacionados

Por fim, na terceira parte, o artigo se propõe a apresentar uma perspectiva para o ensino de agroecologia, com aporte no marco teórico e epistemológico da abordagem

Na população estudada, distúrbios de vias aéreas e hábito de falar muito (fatores decorrentes de alterações relacionadas à saúde), presença de ruído ao telefone (fator

As análises realizadas sobre a dinâmica das formas de ocupação e uso da terra, na área do Cruzamento de Inchope, permitiram entender que a partir do ano de 2000,

Para estes valores de parâmetros, o sistema, dependendo das condições iniciais, exibe o equilíbrio tridimensional estável ou um ciclo limite estável apenas para as populações

O Processo Seletivo Interno (PSI) mostra-se como uma das várias ações e medidas que vêm sendo implementadas pela atual gestão da Secretaria de Estado.. Importante

O fortalecimento da escola pública requer a criação de uma cultura de participação para todos os seus segmentos, e a melhoria das condições efetivas para

Ressalta-se que mesmo que haja uma padronização (determinada por lei) e unidades com estrutura física ideal (física, material e humana), com base nos resultados da

Este trabalho destina-se a avaliar a história da CEPAL. Não toda sua história, mas esforça-se para entender sua atuação recente, diante das crises que se iniciaram a partir dos