SYST Návod na montáž a používanie

26 

Texto

(1)

DE – ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem

die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde.

DE

EN – ATTENTION: Use of the Innotech product is only permitted after the instruction

manual has been read in the respective national language.

EN

IT – ATTENZIONE: L’utilizzo del prodotto Innotech è permesso solo previa lettura

del manuale di istruzioni nella lingua del paese corrispondente.

IT

FR – ATTENTION : L’utilisation du produit Innotech n’est autorisée qu’après

la lecture du mode d’emploi correspondant dans la langue du pays.

FR

NL – ATTENTIE: Het gebruik van dit Innotech product is pas toegestaan, nadat

de gebruikshandleiding in de taal van het betreffende land gelezen werd.

NL

SV – O B S : Denna Innotech-produkt får inte användas, förrän bruksanvisningen

på respektive lands språk har lästs igenom.

SV

DK – BEMÆRK: Produktet fra Innotech må først anvendes efter at brugsanvisningen

på det pågældende lands sprog er læst igennem.

DK

ES – ATENCIÓN: El uso del producto Innotech sólo está permitido después de que

se hayan leído las instrucciones de uso en el idioma del respectivo país.

ES

PT – ATENÇÃO: O uso do produto Innotech apenas é permitido depois de ter lido as

instruções de uso na respectiva língua nacional.

PT

PL – UWAGA: korzystanie z produktu Innotech jest jedynie dozwolone po

przeczy-taniu podręcznika w języku narodowym.

PL

RO – ATENŢIE: Utilizarea produsului Innotech este autorizată abia după ce au fost 

citite instrucţiunile originale de utilizare în limba ţării respective.

RO

SL – POZOR: Uporaba izdelka Innotech je dovoljena šele po tem, ko navodila

preberete v svojem jeziku.

SL

CZ – POZOR: Práce s výrobkem Innotech je povolena až po prostudování návodu 

k použití v příslušném jazyce daného státu.

CZ

SK – POZOR: Používanie výrobku Innotech je povolené až potom, keď ste si 

prečítali návod na obsluhu v jazyku príslušnej krajiny.

SK

HU – FIGYELEM: Az Innotech termékek használata csak az után engedélyezett,

miután saját nyelvén elolvasta a használati utasítást.

HU

ZH – 注意:只有在阅读了当地语言的使用说明后,才能使用 Innotech 公司的产品。

ZH

SYST-20-475-695

T r a p é z o v ý p l e c h

Návod na montáž a používanie

©  INNO TECH  Arbeitsschutz  GmbH.  Om yly ,  tlačo vé  ch yb y,  technické  zmen y  vyhr adené. © INNO

TECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. W

e reserv

e the right to mak

(2)

SK

1

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím sa musia rešpektovať nasledujúce bezpečnostné predpisy

a aktuálny stav techniky.

-

„SYST” môže montovať iba spôsobilá, kompetentná / kvalifikovaná osoba dôverne oboznámená  s bezpečnostným systémom strechy podľa aktuálneho stavu techniky.

-

Systém môžu montovať alebo používať iba osoby, ktoré sú dôverne oboznámené s týmto návodom  na obsluhu – a tiež s bezpečnostnými predpismi platnými na mieste montáže, sú fyzicky alebo  duševne zdravé a absolvovali školenie o OOV (osobná ochranná výbava).

-

Zdravotné obmedzenia (poruchy srdca a krvného obehu, užívanie liekov, alkohol) by mohli  pri  výškových prácach negatívnym spôsobom ovplyvniť užívateľa.

-

Počas montáže / používania upevňovacieho zariadenia „SYST” sa musia dodržiavať príslušné   predpisy o prevencii pred pracovným úrazom (napr.: práce na strechách).

-

Musí sa vytvoriť plán, ktorý zohľadňuje záchranné opatrenia vo všetkých možných núdzových  prípadoch.

-

Pred začiatkom činností sa musia podniknúť opatrenia, aby nemohli spadnúť dole žiadne predmety  z pracovnej oblasti. Oblasť pod pracoviskom (chodníky atď.) sa musí udržiavať voľná.

-

Montéri sa musia ubezpečiť, že je podklad vhodný na upevnenie zabezpečenia proti pádu.  V prípade pochybností privolajte statika.

-

Upevňovacie zariadenie na strechu je dimenzované na namáhanie vo všetkých smeroch paralelne  k montážnej ploche alebo pravouhlo k priečke.

-

Ak by došlo počas montáže k nejasnostiam, musíte sa bezpodmienečne skontaktovať s výrobcom.

-

Odborné upevnenie bezpečnostného systému na budovu sa musí zdokumentovať protokolmi  a  fotografiami príslušnej montážnej situácie.

-

Ušľachtilá oceľ nesmie prísť do kontaktu s prachom po brúsení alebo oceľovými nástrojmi,   pretože by to mohlo viesť ku korózii.

-

Všetky skrutky z ušľachtilej ocele sa musia pred montážou premazať vhodným mazacím   prostriedkom. (Priložené: Weicon AntiSeize ASW 10000 alebo rovnocenné)

-

Bod upevnenia sa musí naplánovať, namontovať a používať tak, aby pri odbornom použití   osobnej ochrannej výbavy nemohlo prísť k pádu cez hranu budovy. (Pozri plánovacie podklady  na www.innotech.at)

-

Pri prístupe do bezpečnostného systému strechy sa musia zdokumentovať polohy upevňovacích  zariadení prostredníctvom plánov (napr.: náčrt pohľadu zhora).

-

Potrebný minimálny voľný priestor pod hranou pádu z budovy sa vypočíta: Údaje výrobcu   používanej osobnej ochrannej výbavy vrát. vybočenia lana + telesná hmotnosť + 1 m bez­ pečnostnej vzdialenosti.

-

Upevnenie na „SYST” sa vykonáva cez skrutku s okom vždy pomocou karabíny a musí sa používať  s osobnou ochrannou výbavou podľa EN 361 (zachytávací popruh) a EN 363 (zachytávací systém).

(3)

SK

> 1,50 m

1

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

-

Ak by sa vykonávali po odbere bezpečnostného zariadenia prestavby v bezprostrednej blízkosti  bezpečnostného systému, potom sa musí zabezpečiť, aby tieto činnosti nemali vplyv na bezpečnosť  integrovaného bezpečnostného systému! V prípade pochybností musíte privolať statika alebo  kontaktovať výrobcu.

-

Na horizontálne používanie sa môžu použiť iba spojovacie prostriedky, ktoré sú vhodné na tento  spôsob používania a ktoré sú odskúšané pre príslušný typ hrany (ostré hrany, trapézový plech,  oceľové nosníky, betón atď.).

-

Vďaka rôznym kombináciám jednotlivých prvkov uvedenej výbavy môže prísť k vzniku nebezpečen-stva, pretože sa môže bezpečná funkcia niektorého z prvkov ovplyvniť negatívnym spôsobom. (Dodržiavajte príslušné návody na používanie!)

-

Pred použitím sa musí kompletný bezpečnostný systém skontrolovať vizuálne kvôli viditeľným   nedostatkom (napr.: uvoľnené skrutkové spoje, deformácia, opotrebenie, korózia, pokazené   tesnenie strechy atď.). Ak máte pochybnosti ohľadom bezpečnej funkcie bezpečnostného systému,  musí tento skontrolovať kvalifikovaný odborník (písomná dokumentácia).

-

Kompletné bezpečnostné zariadenie musí skontrolovať minimálne raz za rok kvalifikovaný odborník.  Kontrola kvalifikovaným odborníkom sa musí zdokumentovať v skúšobnom protokole.

-

Po zaťažení pádom sa musí kompletný bezpečnostný systém vypojiť z prevádzky a musí ho   skontrolovať kvalifikovaný odborník (jednotlivé komponenty, upevnenie na dlážke atď.).

-

„SYST” bol vyvinutý na zaistenie osôb a nesmie sa používať na žiadne iné účely. Nikdy nevešajte  nedefinované bremená na bezpečnostný systém.

-

Pri silnom vetre, ktorý prekračuje hranicu bežnej sily, sa nemôžu ďalej bezpečnostné systémy  používať.

-

Po silnej búrke sa musí plechová strecha (podklad) pred ďalším použitím bezpečnostného   zariadenia skontrolovať.

-

Na aktivovanom zaisťovacom zariadení sa nemôžu vykonávať žiadne zmeny.

-

Pri šikmých strešných plochách sa musí zabrániť vhodnými lapačmi snehu pádu lavín zo strechy  (ľad, sneh).

-

Pri prenechaní bezpečnostného systému externým dodávateľom sa dajú tieto návody na montáž  a používanie písomne potvrdiť.

-

Ak sa predáva vybavenie do inej krajiny, musí sa vybaviť montážnym návodom a návodom  na  používanie v jazyku príslušnej krajiny!

-

Zo statických dôvodov sa musia dodržiavať vzdialenosti okrajov ku koncu dráhy strechy   minimálne 1,50 m.

Výrobok, ktorý sa vám nezdá byť viac bezpečný, sa nesmie v prípade

pochybností ďalej používať a musí sa okamžite vymeniť!

(4)

SK

!

2

KONTROLA

2.1 PRED KAŽDÝM POUŽITÍM MUSÍTE SKONTROLOVAŤ:

-

Pred použitím sa musí kompletný bezpečnostný systém skontrolovať vizuálne 

kvôli viditeľným nedostatkom (napr.: voľné skrutkové / nitové spoje; deformácie; 

 opotrebenie; korózia; extrémne znečistenie; alebo iné poškodenia atď).

-

Žiadne príznaky opotrebenia

-

Žiadne poškodenie

-

Dodatočne sa presvedčte na základe protokolu o odbere a kontrolného protokolu 

o vhodnosti používania kompletného bezpečnostného systému a ochrannej výbavy.

2.2 ROČNÁ KONTROLA:

Zabezpečovací systém „SYST” musí skontrolovať minimálne raz ročne kvalifikova-ná osoba / odborník, ktorá je dôverne oboznámená s bezpečnostným  systémom, 

 pretože bezpečnosť užívateľa závisí od funkčnosti a životnosti  vybavenia. 

V  závislosti od intenzity používania a okolia môže dôjsť ku kratším  kontrolným 

 intervalom (napr.: pri korozívnej atmosfére a pod.). Kontrola kvalifikovanou 

osobou / odborníkom sa musí zdokumentovať v kontrolnom protokole návodu 

na montáž a používanie výrobku „SYST” a uschovať spoločne s týmto návodom 

na používanie.

Kontrolné návody nájdete na výrobnom štítku alebo v kontrolnom protokole.

2.3 POZOR! NEPOUŽÍVAŤ ĎALEJ, AK:

–  je viditeľné poškodenie alebo opotrebenie súčiastok

– prišlo k namáhaniu spôsobenému pádom

– boli zistené nedostatky pri pravidelných kontrolách

–  už nie je čitateľné označenie výrobku

Ak vzniknú pochybnosti s ohľadom na bezpečné používanie koľajnicového

systému, nesmie sa systém ďalej používať a musí ho skontrolovať kvalifikovaná

osoba / odborník (písomná dokumentácia). Prípadne sa musí výrobok okamžite

vymeniť.

(5)

SK

3

POUŽÍVANIE

Pri bežných podmienkach používania poskytujeme na všetky konštrukčné súčiastky 

záruku 2 roky na výrobné chyby. Ak sa však systém používa v mimoriadne korozívnych 

atmosférach, môže sa táto lehota skrátiť.

V prípade zaťaženia (pádu, tlaku snehu a pod.) zaniká nárok na záruku na všetky 

 súčiastky, ktoré boli koncipované na absorpciu energie, alebo sa zdeformujú a musia 

sa z tohto dôvodu vymeniť.

Pozor: Za montáž systému a súčiastky, ktoré boli naplánované a inštalované

kvalifikovanými montážnymi firmami v ich kompetencii, nepreberá pri neod­

bornej montáži firma INNOTECH ani zodpovednosť, ani záruku.

4

ZÁRUKA

Povolené ako upevňovací bod na plochú alebo šikmú strechu pre koncové

a rohové body a tiež vložený držiak lana (nie je obsahom dodávky) v horizon­

tálnom lanovom systéme INNOTECH podľa EN 795:2012 TYP C.

Vhodné pre nasledujúce systémy zabezpečenia proti pádu podľa EN 363:2008

• Spätné upevňovacie systémy

• Polohovacie systémy pracoviska

• Zachytávacie systémy

• Záchranné systémy

Pre bezpečné používanie rešpektujte príslušné údaje výrobcu OOV.

Povolené ako upevňovací bod na plochú alebo ľahko naklonenú strechu 

pre „INNOTECH ABP­10­30”.

• Systém na prístup podporovaný lanom (EN 363:2008)

„SYST” bol testovaný na montáž ako koncový a rohový bod a tiež ako vložený držiak 

lana na streche a získal certifikát podľa EN 795:2012 TYP C.

Kontrola sa vykonala staticky a dynamicky na originálnom podklade.

NA SKÚŠKE KONŠTRUKČNÝCH VZORIEK ZAINTERESOVANÉ MIESTO NOTIFIKÁCIE:

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstr. 9, D – 44809 Bochum

(6)

SK

A B C D E

AIO-SYST-20-475-695

special designed for

02-10-40-20-475-695-Aufkleber-B Trapezblech JJJJ-..-... EN 795:2012 475 - 695

AIO-SYST-20-475-695-SZH

special designed for

02-10-20-20-475-695-SZH-Aufkleber-B Trapezblech JJJJ-..-... EN 795:2012 475 - 695 A B C D E

6

PODKLAD NA UPEVNENIE

Základným predpokladom je podľa platných noriem / odborných predpisov položená 

strecha z trapézového plechu (hrúbka materiálu hliník / oceľ ≥ 0,5 mm), staticky nosná 

dolná konštrukcia a používanie originálneho, pre strešný profil vhodného upevňovacieho 

prostriedku. Pri povlakovaných plechoch sa nesmie pri montáži poškodiť povlak.

A) Názov alebo logo výrobcu

/ predajcu:

INNOTECH

B) Označenie typu:  

  AIO SYST­20­475­695

 

 

  AIO SYST­20­475­695­SZH

C) Symboly, ktoré sa musia podľa

návodu na obsluhu dodržiavať:

D) Rok výroby a sériové číslo výrobcu:

JJJJ-..-...

E) Číslo príslušnej normy:  

  EN 795:2012

(7)

SK

!

1x 2x 4x 1x 1x 8x 8x 8x 25x A B C D E F

8

(AIO SYST)

SÚČIASTKY

A. Svorkovnice: kvalitná nerezová oceľ 1.4301

B. Základná doska: kvalitný hliník 6060

C. Upevňovacie skrutky / matice: kvalitná nerezová oceľ 1.4301

D. Machová guma: kaučuk

E. Nity: „BULB TITE” s tesniacou podložkou (6,3 x 20,2 mm) hliník / hliník

F. Upevňovacie príslušenstvo: pre súčiastky AIO; kvalitná nerezová oceľ 1.4301

(8)

SK

!

1x 2x 4x 1x 1x 2x 1x 8x 8x 8x 25x A B C D F E G

9

(AIO SYST­SZH)

SÚČIASTKY

A. Svorkovnice: kvalitná nerezová oceľ 1.4301

B. Základná doska: kvalitný hliník 6060

C. Upevňovacie skrutky / matice: kvalitná nerezová oceľ 1.4301

D. Machová guma: kaučuk

E. Šesťhranná skrutka: bez drieku, M16 x 160 mm, kvalitná nerezová oceľ 1.4301

F. Nity: „BULB TITE” s tesniacou podložkou (6,3 x 20,2 mm) hliník / hliník

G. Upevňovacie príslušenstvo: pre vložený držiak lana; kvalitná nerezová oceľ 1.4301

Pri montáži používajte bezpodmienečne dodávané nity „BULB TITE”!

(9)

SK

10

(AIO SYST)

(10)

SK

450 - 670 43 15 0 680 195 540 12

ü

ü

11

(AIO SYST­SZH)

PRÍKLADY NA POUŽÍVANIE

12

ROZMERY

(11)

SK

1x

2x

1x

13 24

Ø

6,

5

1x

13

MONTÁŽ

MONTÁŽNE NÁRADIE:

13

MONTÁŽ

1. NALEPENIE TESNIACEHO PRÚŽKU:

NALEPTE DODÁVANÉ TESNIACE PRÚŽKY (4 KUSY) NA PRÍSLUŠNÝ RAD

OTVOROV NA DOLNEJ STRANE UPEVŇOVACIEHO PLECHU, KTORÝ JE

NAPLÁNOVANÝ NA UTESNENIE.

(12)

SK

~ 2

m

m

!

!

13

MONTÁŽ

(13)

SK

0,5 m m > 2 m m

!

! !

14

(AIO SYST)

MONTÁŽ

PLATÍ IBA PRE ZAŠKOLENÉ ODBORNE

KVALIFIKOVANÉ PODNIKY!

3. „AIO SYST” SLÚŽI AKO UPEVŇOVACÍ BOD PRE KONCOVÉ A ROHOVÉ

BODY V HORIZONTÁLNOM LANOVOM SYSTÉME INNOTECH PODĽA EN 795:2012

TYP C:

(14)

SK

!

! !

15

(AIO SYST­SZH)

MONTÁŽ

PLATÍ IBA PRE ZAŠKOLENÉ ODBORNE

KVALIFIKOVANÉ PODNIKY!

4. „AIO SYST­SZH” SLÚŽI AKO UPEVŇOVACÍ BOD VLOŽENÉHO DRŽIAKA

LANA (NIE JE OBSAHOM DODÁVKY) V HORIZONTÁLNOM LANOVOM SYSTÉME

INNOTECH PODĽA EN 795:2012 TYP C. VZDIALENOSŤ VLOŽENÝCH DRŽIAKOV

LANA JE MAX. 12 M. POZOR: NEPOUŽÍVAJTE AKO KONCOVÝ A ROHOVÝ BOD!:

(15)

SK

0, 5 m m > 2 m m

15

(AIO SYST­SZH)

MONTÁŽ

(16)

SK

0,

5

>

> 12

> 12

475 - 695

> 2

5

0,

5

>

16

MONTÁŽ NA STRECHU

5. UMIESTNENIE NA STRECHU:

6. MONTÁŽNE VZDIALENOSTI:

(17)

SK

!

4x Ø 6,5

1

1 3 2 4 2 3 Ø 6,5 20x

3

12 12 20x

4

12 12 4x

2

4

16

MONTÁŽ NA STRECHU

7. UPEVNENIE NA STRECHE, S NITMI „BULB TITE”

(OBLASŤ UPEVNENIA: 1 – 6,4 mm):

VYČISTITE NAVŔTANÉ

OTVORY OD TRIESOK!

(18)

SK

8 X 20 Nm

!

8. RIADNE UTIAHNUTIE SKRUTIEK MOMENTOVÝM KĽÚČOM (8 x 20 Nm):

17

MONTÁŽ NA STRECHU

(19)

SK

18

ZARIADENIA SO ZAŤAŽENÍM

Dávajte pozor pri montáži / používaní zabezpečenia proti pádu na aktivované zaťažovacie 

zariadenia!

Pracovné / užívateľské zaťaženie v smere „Osi Z” nie je povolené!

19

POZNÁMKY

(20)

SK

20

PREBERACÍ PROTOKOL

PROJEKT:

VÝROBOK:

SÉRIOVÉ Č.

OBJEDNÁVATEĽ:

NÁZOV / FIRMA / ADRESA:

DODÁVATEĽ:

NÁZOV / FIRMA / ADRESA:

MONTÁŽ:

NÁZOV / FIRMA / ADRESA:

Objednávateľ  preberá  výsledky  práce  dodávateľa.  Návody  na  montáž  a  používanie, 

montážne protokoly, fotodokumentácia a kontrolné listy boli odovzdané objednávate-ľovi (staviteľovi) a boli k dispozícii užívateľovi. Pri prístupe do bezpečnostného systému 

sa  musia  zdokumentovať  polohy  zabezpečovacích  zariadení  staviteľom 

prostredníc-tvom plánov (napr.: náčrt pohľadu zhora).

Kvalifikovaný a s bezpečnostným systémom dôverne oboznámený montér

potvrdí, že montážne činnosti boli zrealizované podľa predpisov, podľa

naj-novšieho stavu techniky a podľa návodov na montáž a používanie od výrobcu.

Bezpečnostno­technická spoľahlivosť sa potvrdí montážnym podnikom.

POZNÁMKA:

(21)

SK

20

PREBERACÍ PROTOKOL

Dátum:

Pracovisko:

 Uťahovací 

 krútivý 

 moment: [Nm]

Fotografie:

(názvy súborov)

Podpísaná montážna firma zaručuje spracovanie podľa predpisov.  (vzdialenosti okrajov, kontrola podkladu atď.)

Podklad (výrobca strechy, profil, materiál, hrúbka plechu atď): 

VOLITEĽNÉ: pri montáži horizontálneho systému podľa EN 795:2012 TYP C

Montáž upevňovacích bodov: 

Montáž lanového systému: 

Objednávateľ: 

  Montér: 

MENO MENO

(22)

SK

21

KOPÍROVACIA PREDLOHA

POKYNY K BEZPEČNOSTNÉMU SYSTÉMU

Na vstupe do systému sa musí toto upozornenie riadne pripevniť stavbyvedúcim!

Použív

anie

 sa

 má

 realiz

ov

 podľa

 najno

všieho

 sta

vu

 techniky

 

príslušných

 náv

odo

na

 montáž

 a

 použív

anie.

 

MIEST

OM

 USKLADNENIA

 NÁVODOV

 NA

 MONTÁŽ

 A

 POUŽÍV

ANIE

SKÚŠOBNÝCH

 PRO

TOK

OL

OV

 A

 POD

JE

:

Maximálne

 hr

aničné

 hodnot

zariadení

 na

 zabezpečenie

 proti

 pádu

 nájdete

 v

 príslušných

 náv

odoch

 na

 montáž

 

 oužív

anie

 alebo

 na

 výrobnom

 štítku

 vášho

 zariadenia.

Pri

 na

máhaní

 spôsobeným

 pádom

 alebo

 pri

 vzniknutých

 poch

ybnostiach

 sa

 musí

 zariadenie

 na

 zabezpečenie

 proti

 pádu

 

ihneď

 prestať

 použív

 a

 musí

 sa

 zaslať

 výrobco

vi

 alebo

 odbornému

 servisu

 na

 k

ontrolu

 a

 opr

avu.

K

 tomuto

 dochádza

 aj

 pri

 pošk

odení

 upevňo

vacích

 prostriedk

ov

.

PREH

ĽADNÝ

 PLÁN

 S

 POL

OH

OU

 UPEVŇOV

ACÍCH

 ZARIADENÍ

:

Zakreslite

 oblasti

 nezaistené

 proti

 zlomeniu

 (napr

.:

 sv

etelné

 k

opule

 alebo

 / 

osv

etľo

vacie

 pásy)!

NÁKRES

 BEZPEČNOSTNÉHO

 SYSTÉMU

(23)

SK

21

KOPÍROVACIA PREDLOHA

POKYNY K BEZPEČNOSTNÉMU SYSTÉMU

Na vstupe do systému sa musí toto upozornenie riadne pripevniť stavbyvedúcim!

Použív

anie

 sa

 má

 realiz

ov

 podľa

 najno

všieho

 sta

vu

 techniky

 

príslušných

 náv

odo

na

 montáž

 a

 použív

anie.

 

MIEST

OM

 USKLADNENIA

 NÁVODOV

 NA

 MONTÁŽ

 A

 POUŽÍV

ANIE

SKÚŠOBNÝCH

 PRO

TOK

OL

OV

 A

 POD

JE

:

Maximálne

 hr

aničné

 hodnot

zariadení

 na

 zabezpečenie

 proti

 pádu

 nájdete

 v

 príslušných

 náv

odoch

 na

 montáž

 

 oužív

anie

 alebo

 na

 výrobnom

 štítku

 vášho

 zariadenia.

Pri

 na

máhaní

 spôsobeným

 pádom

 alebo

 pri

 vzniknutých

 poch

ybnostiach

 sa

 musí

 zariadenie

 na

 zabezpečenie

 proti

 pádu

 

ihneď

 prestať

 použív

 a

 musí

 sa

 zaslať

 výrobco

vi

 alebo

 odbornému

 servisu

 na

 k

ontrolu

 a

 opr

avu.

K

 tomuto

 dochádza

 aj

 pri

 pošk

odení

 upevňo

vacích

 prostriedk

ov

.

PREH

ĽADNÝ

 PLÁN

 S

 POL

OH

OU

 UPEVŇOV

ACÍCH

 ZARIADENÍ

:

Zakreslite

 oblasti

 nezaistené

 proti

 zlomeniu

 (napr

.:

 sv

etelné

 k

opule

 alebo

 / 

osv

etľo

vacie

 pásy)!

NÁKRES

 BEZPEČNOSTNÉHO

 SYSTÉMU

(24)

SK

22

KOPÍROVACIA PREDLOHA

SKÚŠOBNÝ PROTOKOL

PROJEKT:

VÝROBOK:

SÉRIOVÉ Č.:

ROČNÁ SYSTÉMOVÁ KONTROLA vykonaná dňa:

ĎALŠIA KONTROLA NAJNESKÔR DO:

KONTROLNÉ BODY

skontrolované a v poriadku

ZISTENÉ NEDOSTATKY

(P

opis

 nedostatk

ov

 / 

opatrenia)

DOKUMENTÁCIA:

 Náv

od

 na

 montáž

 a

 použív

anie

 Protok

ol

 o

 odbere

 Protok

oly

 o

 montáži

 sv

oriek

 / 

Fotodokumentácia

OVV (osobná ochranná výbava proti pádu):

Kontrola podľa údajov výrobcu

 Dátum

 uplynutia

 R

očne

 vyk

onáv

 opak

ov

anú

 k

ontrolu

 Bez

 k

ontroly

 (žiadna

 autorizácia)

VIDITEĽNÉ DIELY UPEVŇOVACIEHO ZARIADENIA

 Žiadna

 deformácia

 Otáča

vosť

 upevňo

vacích

 krúžk

ov

 Žiadna

 k

orózia

 Z

aistené

 skrutk

ové

 spoje

 Uťaho

vací

 moment

 upevňo

vacích

 skrutiek

 Riadne

 upevnenie

 ...

UTES

NENIE

S

TRECHY

:

 Žiadne

 pošk

odenie

 Žiadna

 k

orózia

 ...

HORIZONTÁLNY LANOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM:

Pozor:

Bezpodmienečne

 vyplňte

 dodatočný

 SKÚŠOBNÝ

 PRO

TOK

OL

 II

 (k

opíro

vacia

 predloha

 v

 montážnom

 náv

ode

 / 

užív

ateľský

 ex

emplár)!

Výsledok odberu:

Bezpečnostné

 zariadenie

 z

odpo

vedá

 náv

odu

 na

 montáž

 a

 použív

aniu

 od

 výrobcu

 a

 súčasnému

 sta

vu

 techniky

Bola

 potvrdená

 bezpečnostno

­technická

 spoľahliv

osť.

Poznámka:...

Kv

alifik

ov

aná

 osoba

 oboznámená

 s

 bezpečnostným

 systémom:

Meno:

PODPIS:

(25)

SK

22

KOPÍROVACIA PREDLOHA

SKÚŠOBNÝ PROTOKOL

PROJEKT:

VÝROBOK:

SÉRIOVÉ Č.:

ROČNÁ SYSTÉMOVÁ KONTROLA vykonaná dňa:

ĎALŠIA KONTROLA NAJNESKÔR DO:

KONTROLNÉ BODY

skontrolované a v poriadku

ZISTENÉ NEDOSTATKY

(P

opis

 nedostatk

ov

 / 

opatrenia)

DOKUMENTÁCIA:

 Náv

od

 na

 montáž

 a

 použív

anie

 Protok

ol

 o

 odbere

 Protok

oly

 o

 montáži

 sv

oriek

 / 

Fotodokumentácia

OVV (osobná ochranná výbava proti pádu):

Kontrola podľa údajov výrobcu

 Dátum

 uplynutia

 R

očne

 vyk

onáv

 opak

ov

anú

 k

ontrolu

 Bez

 k

ontroly

 (žiadna

 autorizácia)

VIDITEĽNÉ DIELY UPEVŇOVACIEHO ZARIADENIA

 Žiadna

 deformácia

 Otáča

vosť

 upevňo

vacích

 krúžk

ov

 Žiadna

 k

orózia

 Z

aistené

 skrutk

ové

 spoje

 Uťaho

vací

 moment

 upevňo

vacích

 skrutiek

 Riadne

 upevnenie

 ...

UTES

NENIE

S

TRECHY

:

 Žiadne

 pošk

odenie

 Žiadna

 k

orózia

 ...

HORIZONTÁLNY LANOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM:

Pozor:

Bezpodmienečne

 vyplňte

 dodatočný

 SKÚŠOBNÝ

 PRO

TOK

OL

 II

 (k

opíro

vacia

 predloha

 v

 montážnom

 náv

ode

 / 

užív

ateľský

 ex

emplár)!

Výsledok odberu:

Bezpečnostné

 zariadenie

 z

odpo

vedá

 náv

odu

 na

 montáž

 a

 použív

aniu

 od

 výrobcu

 a

 súčasnému

 sta

vu

 techniky

Bola

 potvrdená

 bezpečnostno

­technická

 spoľahliv

osť.

Poznámka:...

Kv

alifik

ov

aná

 osoba

 oboznámená

 s

 bezpečnostným

 systémom:

Meno:

PODPIS:

(26)

SK

23

VÝVOJ A PREDAJ

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham / Austria

www.innotech.at

Imagem

Referências

temas relacionados :