PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA. pre obdobie

101 

Texto

(1)

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO

A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

pre obdobie 2014-2020

FEBRUÁR 2016

Mesto Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk

Svätoplukova 9 e-mail: mesto@rimavskasobota.sk 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/563 11 39, 563 11 40 Fax: 047/562 35 07

(2)

Charakteristika: program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) definuje § 8 zákona

č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č.309/2014 Z.z. ako

strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v PHSR vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

Spracovateľ: pracovníci samosprávy Mesta Rimavská Sobota

Projektový tím: JUDr. Jozef ŠIMKO Ing. Ladislav RIGÓ JUDr. Štefan SZÁNTÓ Ing. Karina KOCHANOVÁ Mgr. Zuzana ZSÍROSOVÁ Ing. Eva MURÁRIKOVÁ Peter BERECZ

(3)

OBSAH

ÚVOD ... 4

1. ANALYTICKÁ ČASŤ ... 5

1.1. Kompletná analýza vnútorného prostredia ... 5

1.1.1. Základná charakteristika mesta ... 5

1.1.2. Demografické pomery mesta ... 7

1.1.3. Zamestnanosť, nezamestnanosť... 14

1.1.4. Ekonomika ... ...19

1.1.5. Občianska infraštruktúra, služby verejného a súkromného sektora ... 27

1.1.6. Technická infraštruktúra ... 33

1.1.7. Školstvo...42

1.1.8. Kultúra a šport... 49

1.1.9. Životné prostredie ...54

1.1.10. Rozpočet mesta, finančná situácia ... 56

1.1.11. Analýza projektovej podpory... 58

1.2 Hodnotenie realizácie PHSR za roky 2007-2013... 59

1.3 Analýza väzieb a vplyvu vonkajšieho prostredia ... 64

1.4 Analýza súčasného stavu – SWOT analýza... 65

1.6 Kľúčové disparity a faktory rozvoja ...67

2. STRATEGICKÁ ČASŤ ... 69 3. PROGRAMOVÁ ČASŤ ... 77 4. REALIZAČNÁ ČASŤ ... 83 Záver ... 84 5. FINANČNÁ ČASŤ ...85 Prílohy

(4)

ÚVODNÁ ČASŤ

Formulár Ú1 – Hlavička dokumentu PHSR

Názov: Program hospodárskeho a sociálneho

rozvoja mesta Rimavská Sobota na roky 2014-2020

Územné vymedzenie: Mesto Rimavská Sobota

Územný plán obce schválený: Áno

Dátum schválenia PHSR:

Dátum platnosti: 2020

Verzia: 1.0

Publikovaný verejne: www.rimavskasobota.sk

Formulár Ú5 - Osnova PHSR

ÚVOD

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) definuje § 8 zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č.309/2014 Z.z. ako strednodobý rozvojový

dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v PHSR vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza.

Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z

a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,

b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,

c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,

d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov,

e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.

Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo

Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej

spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2 vyššie

(5)

1. ANALYTICKÁ ČASŤ

1.1. Kompletná analýza vnútorného prostredia

1.1.1. Základná charakteristika mesta

Mesto Rimavská Sobota je okresným mestom. Územie okresu sa nachádza v juhovýchodnej

časti Banskobystrického kraja. Z hľadiska rozlohy je to najväčší okres v kraji. Stred okresu

patrí do Juhoslovenskej kotliny, sever do Revúckej vrchoviny, Spišsko-gemerského krasu a Stolických vrchov, juh do sopečnej Cerovej vrchoviny. Najvýznamnejšími tokmi okresu sú Rimava, Blh a Slaná. Južná hranica okresu v dĺžke 64 km susedí s Maďarskou republikou. Rozloha okresu je 1471 km2. Z celkového počtu obcí okresu majú štatút mesta Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec.

Mesto Rimavská Sobota leží v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Rimava, na úrodnej nive holocénneho nánosu v nadmorskej výške 208 m, obklopené chránenou krajinnou oblasťou Cerová vrchovina a národným parkom Muránska planina. Podľa geomorfologického členenia územie Rimavskej Soboty patrí do oblasti Lučensko-košickej zníženiny, celku Juhoslovenskej

kotliny, podcelku Rimavskej kotliny, ktorá sa práve v katastri mesta delí do geomorfologických oddielov Gemerské terasy a Valická pahorkatina.

Oblasť mesta má najviac slnečného žiarenia na Slovensku - 2150 hodín ročne, charakterizuje ju teplá a suchá klíma (priemerná teplota v januári -5 Cº, v júli 17 - 21 Cº) a dlhé bezmrazivé obdobie.

Rimavská Sobota má 24 268 obyvateľov (ku 21. 04. 2015) a rozprestiera sa na rozlohe 77,55 km2. Hranica územia mesta je vymedzená hranicou katastrálneho územia mesta Rimavská Sobota a hranicami katastrálnych území obcí Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz, ktoré sú k územiu mesta pričlenené.

Základné charakteristiky mesta (stav ku 21.4.2015)

Kód obce 514462

Názov okresu Rimavská Sobota

Názov kraja Banskobystrický

Štatút obce Mesto

PSČ 979 01

Telefónne smerové číslo 047

Prvá písomná zmienka o meste - rok 1268 Nadmorská výška stredu mesta v m 208 Celková výmera územia mesta [km2] 77,55

Počet obyvateľov 24 268

Hustota obyvateľstva na km2 313

(6)

Mesto Rimavská Sobota je centrom verejného a kultúrneho života v južnej časti Banskobystrického kraja. Zabezpečuje základnú a mestskú vybavenosť pre obyvateľov mesta a nadmestskú vybavenosť pre obyvateľov celého okresu v oblastiach základného a stredného školstva, zdravotníctva, sociálnej pomoci, kultúry, verejnej správy, administratívy, športu, rekreácie, dopravy a rezortov na úrovni okresu.

Mesto leží na križovatke dopravných osí, na východo-západnej, ktorú tvorí cesta I. triedy

č. 50 a severojužnej, ktorú tvorí cesta II. triedy č. 531, v priestore hlavnej sídelnej rozvojovej

osi ako sídelné centrum nadregionálneho až celoštátneho významu s komplexnou vybavenosťou.

Z hľadiska polohy v okrese leží mesto Rimavská Sobota v jeho južnej časti na križovatke ciest Lučenec – Rimavská Sobota – Košice a Rimavská Sobota – Jesenské.

(7)

1.1.2. Demografické pomery mesta

V Rimavskej Sobote v súčasnej dobe žije 24 268 obyvateľov (údaj k 21. 04. 2015), z toho 11 589 mužov a 12 679 žien. Veková štruktúra: do 19 rokov – 4 679, 20 - 29 rokov – 3 427, 40 - 49 rokov – 3 407, 50 - 59 rokov – 3 649 a od 60 rokov – 4 930. V Rimavskej Sobote žije 3 070 (13 %) občanov rómskej menšiny.

Základné demografické údaje a demografický vývoj za ostatné roky v meste Rimavská Sobota sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách a grafoch:

Vývoj počtu obyvateľstva a vekovej štruktúry obyvateľstva

Obyvatelia spolu Rok

Muži Ženy Spolu

Predproduktív ny vek 0-14 Produktívny vek (15-64) Poproduktívny vek (65 a viac) 2001 11908 13120 25028 4432 18169 2427 2002 11877 13064 24941 4225 18306 2410 2003 11812 12998 24810 3995 18398 2417 2004 11675 12845 24520 3749 18299 2472 2005 11606 12819 24425 3598 18317 2510 2006 11572 12802 24374 3543 18245 2586 2007 11531 12778 24309 3454 18241 2614 2008 11500 12749 24249 3417 18196 2636 2009 11474 12664 24138 3384 18046 2708 2010 11393 12647 24040 3394 17893 2753 2011 11717 12832 24549 3602 18018 2929 2012 11649 12805 24454 3562 17892 3000 2013 11597 12725 24322 3486 17752 3084 2014 11589 12679 24268 3477 17551 3240 Zdroj: http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx Spracovanie : vlastné

(8)

Vývoj počtu obyvateľov 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Spolu Muži Ženy

Z vyššie uvedených údajov je vidieť, že počet obyvateľov mesta sa každým rokom znižoval do roku 2011, kedy sa zvýšil, ale od roku 2012 je zaznamenaný mierny pokles. Oproti roku 2001 klesol počet obyvateľov o 760.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Predproduktívny vek Poproduktívny vek

Obyvateľstvo mesta starne. V posledných desiatich rokoch každoročne klesá počet obyvateľov školského veku a stúpa počet obyvateľov v dôchodkovom veku, čo dokumentuje aj nasledujúca tabuľka ukazujúca index starnutia. Priemerný vek a index starnutia je sledovaný za okres Rimavská Sobota.

(9)

Index starnutia

Rok Priemerný vek Index starnutia

2001 35,9 60,5 2002 36,1 61,7 2003 36,3 62,4 2004 36,5 64,0 2005 36,7 64,8 2006 36,9 65,7 2007 37,1 66,1 2008 37,3 66,3 2009 37,4 66,5 2010 37,6 66,2 2011 37,6 65,1 2012 37,9 67,0 2013 38,2 69,5 2014 38,4 72,0 Zdroj: http://statdat.statistics.sk/ Prírastok obyvateľstva Rok Prirodzený prírastok obyvateľov Prirodzený úbytok obyvateľov Prírastok obyvateľov sťahovaním Úbytok obyvateľov sťahovaním Celkový prírastok obyvateľov 2001 229 215 259 377 -101 2002 234 225 279 378 -87 2003 222 229 240 368 -131 2004 230 212 140 451 -290 2005 222 215 259 375 -95 2006 230 225 324 384 -51 2007 235 223 249 334 -65 2008 252 251 241 352 -60 2009 231 232 236 352 -111 2010 251 222 193 325 -98 2011 192 235 228 351 -165 2012 233 215 245 363 -95 2013 191 217 215 336 -132 2014 204 201 257 307 -54

(10)

0

50

100

150

200

250

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prírodzený prírastok obyvateľov Prírodzený úbytok obyvateľov

Vývoj počtu obyvateľov

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prírastok obyvateľov ahovaním Ubytok obyvateľov ahovaním

(11)

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkový prírastok obyvateľov

Vývoj počtu obyvateľov

Vyššie uvedené údaje ukazujú a ich vývoj dokumentuje, že v meste sa okrem rokov 2003, 2009,2011,2013 narodilo viac detí ako bolo úmrtí. Počet narodených detí nemá jednoznačne klesajúcu tendenciu, aj keď v 2014 sa narodilo o 20 detí menej, ako v 2001. Úmrtnosť obyvateľstva vykazuje stabilnú úroveň v priemere cca 222 úmrtí ročne.

Migrácia obyvateľov mesta vykazuje jednoznačne negatívnu tendenciu. Za posledných 9 rokov sa vždy odsťahovalo viac obyvateľov ako sa prisťahovalo. Prisťahovanie obyvateľov má kolísavú tendenciu a ani v jednom roku nepresiahlo 350 obyvateľov.

Najmenej obyvateľov sa prisťahovalo v roku 2004 – 140 obyvateľov.

Zloženie obyvateľstva podľa národnosti – Rimavská Sobota

Národnosť Muži Ženy Spolu

Slovenská 6 242 7 059 13 301 Maďarská 3 375 3 923 7 298 Rómska 111 136 247 Rusínska 2 3 5 Ukrajinská 4 12 16 Česká 46 56 102 Nemecká 8 4 12 Poľská 2 7 9 Ruská 4 4 8 Židovská 2 2 4

(12)

Moravská 2 3 5

Bulharská 5 1 6

Iná 19 11 30

Nezistená 1 925 1 672 3 597

Spolu 11 747 12 893 24 640

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

internetová stránka: http://census2011.statistics.sk/tabulky.html

Údaje o národnostnom zložení sú zo sčítania ľudu v roku 2011. Podľa uvedených údajov sa k slovenskej národnosti hlási 53,98 %, k maďarskej národnosti sa hlási 29,62 % a k rómskej národnosti sa hlási 1% obyvateľstva.

Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vyznania – Rimavská Sobota

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu

Rímskokatolícka cirkev 4 413 5 576 9 989

Gréckokatolícka cirkev 50 43 93

Pravoslávna cirkev 14 10 24

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

846 1 158 2 004

Reformovaná kresťanská cirkev 812 1 036 1 848 Evanjelická cirkev metodistická 72 86 158

Apoštolská cirkev 0 3 3

Starokatolícka cirkev 9 13 22

Bratská jednota baptistov 6 5 11

Cirkev československá husitská 5 2 7

Cirkev adventistov siedmeho dňa 3 7 10

Cirkev bratská 1 2 3

Kresťanské zbory 31 26 57

Ústredný zväz židovských náboženských obcí

8 7 15

(13)

svedkovia

Novoapoštolská cirkev 1 1 2

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní 3 2 5 Bez vyznania 2 939 2 600 5 539 Iné 43 27 70 Nezistené 2 426 2 170 4 596 Spolu 11 747 12 893 24 640

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

internetová stránka: http://census2011.statistics.sk/tabulky.html

Údaje o zložení obyvateľstva podľa náboženského vyznania sú zo sčítania ľudu v roku 2011.

K rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa hlási 40,54 %, k evanjelickému sa hlási 8,13 % a k reformovanej kresťanskej cirkvi 7,50 % obyvateľstva. Bez vyznania je 22,48 % obyvateľstva.

Problematika marginalizovaných skupín

Na Slovensku v súčasnosti žijú Rómovia ako etnická menšina. Ich život v našom štáte znamená problém z hľadiska ich sociálnokultúrnej, etnickej odlišnosti. Podľa sociologických charakteristík táto menšina predstavuje tradičné odlišnosti, ktoré vytvárajú odlišný spôsob života. Spočíva v kočovnom spôsobe života, ktorý pochádza z toho, že Rómovia nemali vzťah k pôde, nepatrilo im žiadne územie. Súčasná demografická charakteristika rómskeho etnika je nízka práceschopnosť a život zo sociálnych dávok. V tejto súvislosti Rómovia neplánujú prerozdelenie financií na dlhšie obdobie, ale žijú v prítomnosti. Rómske spoločenstvo nikdy neprešlo etapu pripútania sa k pôde a obrábaniu pôdy, ako spôsobu obživy, ktorý bol na Slovensku tradičný. Ich spôsob obživy bol viazaný na: kočovanie, obchod, prípadne na remeselnú výrobu. Rómske spoločenstvo tak nemá tradíciu ekonomickej aktivity, cez ktorú by sa mohlo uživiť z vlastných zdrojov. V dôsledku absencie vzťahu k pôde Rómovia nikdy nepatrili k nijakému územiu, nemali vzťah k stabilnej ekonomickej aktivite a k nabádaniu a zveľaďovaniu majetku. Z týchto základných charakteristík sa odvinul spôsob života Rómov, ktorý by sme mohli označiť ako trvalú dočasnosť, provizórium. Do takéhoto sociálneho sveta

ťažko zaradiť stabilné inštitucionalizované aktivity, akými sú práca a vzdelávanie. Postavenie

detí v rodine je vysoké, dieťa je pre rodičov vysokou hodnotou. Pozitívnou črtou Rómov je pomoc starým a chorým príbuzným. „Odloženie" do starobincov je nepredstaviteľné. Chorého

človeka obklopujú príbuzní a zaujímajú sa o jeho zdravie. Známou črtou Rómov je „žiť zo

dňa na deň.“ Mnohé rodiny sú bez zamestnania. Pre Rómov sú charakteristické negatívne javy, ako prostitúcia, krádeže, striedanie partnerov, výkon trestu. Normy a príkazy, ktoré škola požaduje plniť, sú pre nich cudzie, vyvolávajú neistotu a nervozitu. Okrem príkazov sa v škole používajú pre nich cudzie zvyky, postoje, hodnoty i jazyk. Deti radšej napodobňujú zlozvyky svojich rodičov. Ich myslenie, vkus, morálka a zvyky sa odlišujú od majoritnej spoločnosti.

Okrem uvedených rozdielov dotýkajúcich sa postojom k škole, vzdelávaniu i výchove detí v rodine existujú aj ďalšie odlišnosti medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou komunitou.

(14)

Spočívajú v odlišnosti kultúr v oblastiach: stravovacie návyky, liečiteľstvo, odievanie, citová oblasť, chápanie osobného vlastníctva, v organizácii času, v rebríčku hodnôt, v duchovnej

oblasti, v oblasti správania, v deľbe práce, v ponímaní životného prostredia a prírody, v neschopnosti robiť kompromisy, absencii tradície inštitucionalizovaného vzdelávania, vo vzťahu k hudbe a muzikálnosti.

Rómska menšina je osobitou skupinou výrazne ohrozenou sociálnym vylúčením. V meste Rimavská Sobota je podiel rómskej menšiny 26,2 % z celkového počtu obyvateľov. Určité percento Rómov žije integrovane v meste Rimavská Sobota. Sídlisko Dúžavská cesta je segregovanou osadou, kde k 31.12.2014 bolo na trvalom pobyte prihlásených 1140 obyvateľov (z toho 575 mužov, 565 žien). Podľa zistení sociálnych pracovníkov sa však k sledovanému obdobiu zdržiavalo v komunite 857 obyvateľov a to v 158 bytoch. Vo väčšine bytov nie je zavedený prívod pitnej vody, z uvedeného dôvodu sú ohrozené hygienické návyky tejto skupiny obyvateľstva. Pitnú vodu majú zabezepečenú prostredníctvom výtokového stojana. Od roku 2006 sú poskytované sociálne služby v Stredisku osobnej hygieny a v práčovni, ktoré obyvatelia majú možnosť využívať. Problémom na sídlisku je takmer 100%-ná nezamestnanosť a z toho vyplývajúca finančná neschopnosť, nízka vzdelanostná úroveň (ktorá je najväčšou nevýhodou na trhu práce), nedostatočná hygiena v bytoch, rastúci počet dysfunkčných rodín, zvýšený výskyt sociálnopatologických javov (nielen u dospelých ale aj u detí a mladistvých), nedostatočná starostlivosť o deti, veľký počet detí, chorobnosť, nezdravý životný štýl a mnoho ďalších problémov týkajúcich sa kvality bývania, života a sociálnej integrácie. Na Dúžavskej ceste žijú v spoločnej domácnosti dvoj-trojgeneračné rodiny. Pri takomto spolužití smeruje výchova detí nesprávnym smerom, sú narušené vzťahy “rodič – dieťa”, je znížená funkčnosť rodiny, sú narušené medziľudské vzťahy a často dochádza ku konfliktom v rodinách. Rómska mládež má stúpajúcu tendenciu ku kriminalite, je to zapríčinené aj sociálne znevýhodneným prostredím. V komunite si vyžadujú osobitnú pozornosť najmä maloleté deti. Často nemajú osvojené základné hygienické návyky a komunikačné zručnosti im robia tiež veľké problémy.

1.1.3. Zamestnanosť, nezamestnanosť

Okres Rimavská Sobota je v rámci Slovenska okresom s najvyššou priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti, čo dokumentujú údaje z roku 2014. Najnižšiu priemernú mieru evidovanej nezamestnanosti v roku 2014 dosiahol okres Bratislava I (4,99 %) a najvyššiu okres Rimavská Sobota (29,84 %). Priemernú mieru evidovanej nezamestnanosti nad 25 % mali v roku 2014 dva okresy v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja (Rimavská Sobota, Revúca), pričom v roku 2013 to boli tri okresy (aj okres Poltár).

Nezamestnanosť je obzvlášť kritická v okresoch Revúca, Rimavská Sobota. Alarmujúce je vysoké percento dlhodobo nezamestnaných, kde až v 11 okresoch presahuje hranicu 50 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie (UoZ).

Porovnanie počtu uchádzačov o zamestnanie za SR, BBSK1 a okresy

(15)

SR/kraj/okres Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31. 12. 2011 Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31. 12. 2012 Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31. 12. 2013 Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31. 12. 2014 Z toho evidovaní viac ako 12 mesiacov Absolventi škôl spolu Ženy Zdravotne postihnutí SR spolu 399 800 425 858 398 876 373 754 203408 26417 183 706 13078 BBSK 68 064 72 009 66 467 63 791 39085 3350 31 346 1944 Banská Bystrica 6 006 6 309 5 926 5 690 2653 427 2 780 178 Banská Štiavnica 1 684 1 667 1 653 1 622 846 94 837 110 Brezno 6 422 6 730 5 647 5 370 2678 331 2 784 122 Detva 2951 3 353 2 581 2 648 1335 180 1 431 105 Krupina 2 459 2 559 2145 2 081 1170 136 925 32 Lučenec 8 728 9 237 8 414 7 857 4836 341 3 840 112 Poltár 2 948 3 381 3 198 2 850 2022 145 1 308 40 Revúca 6 976 7 248 6 768 6 441 4544 215 3 163 206 Rimavská Sobota 14 320 14 977 14 355 14 113 10 485 453 6 599 334 Veľký Krtíš 5 227 5 467 5 518 5 257 3 305 323 2 559 275 Zvolen 4 002 4 330 3 967 3 991 1928 291 2 018 130 Žarnovica 2771 2 926 2 589 2 373 1375 161 1 233 87 Žiar nad Hronom 3 570 3 825 3 706 3 498 1908 253 1869 213

Zdroj: UPSVaR SR, štatistiky mesačné

Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti a zloženia uchádzačov o zamestnanie v okrese Rimavská Sobota Z TOHO STAV K 31. Z TOHO 12. PRÍSLUŠNÉ HO ROKU MIERA EVIDOVANEJ NEZAMESTNAN OSTI V % STAV UoZ KU KONCU SLEDOVANÉHO MESIACA

Ženy ZPS Mladiství Absolventi

2010 33,64 14 146 6367 303 296 517 2011 34,59 14320 6693 345 284 503 2012 35,59 14 977 6948 352 322 497 2013 31,24 14 355 6682 308 312 431 2014 29,84 14 113 6599 334 291 453 K 31.09.2015 27,81 13106 6388 332 157 378

(16)

Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2010 2011 2012 2013 2014 IX.15 SR okres RS BB kraj

Na konci decembra 2014 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota 29,84 %. Ku koncu septembra 2015 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v okrese 27,81 % a okres tak opätovne potvrdil najvyššiu mieru nezamestnanosti v rámci Slovenska.

Základné údaje o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie v meste Rimavská Sobota a jej vývoj sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách a grafoch:

Štruktúra UoZ podľa pohlavia

Stav UoZ z toho ženy

k 31.12.2007 1 858 983 k 31.12.2008 1 799 933 k 31.12.2009 2 407 1 104 k 31.12.2010 2 460 1 144 k 31.12.2011 2 618 1 283 k 31.12.2012 2 706 1 269 k 31.12.2013 2 516 1 205 k 31.12.2014 2 368 1 145 k 30.9.2015 2 307 1 154

(17)

1858 983 1799 933 2407 1104 2460 1144 2618 1283 2706 1269 2516 1205 2368 1145 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Štruktúra UoZ podľa pohlavia

UoZ z toho ženy

Štruktúra UoZ podľa veku Stav do 20 r. 20-24 r. 25-29 r. 30-34 r. 35-39 r. 40-44 r. 45-49 r. nad 50 r. k 31.12.2007 70 224 250 234 194 240 233 413 k 31.12.2008 77 253 220 217 183 215 196 438 k 31.12.2009 95 333 294 306 265 264 259 591 k 31.12.2010 81 374 297 312 292 213 288 603 k 31.12.2011 109 414 336 304 315 224 286 630 k 31.12.2012 83 375 355 324 344 238 315 672 k 31.12.2013 79 333 306 304 317 223 279 675 k 31.12.2014 84 282 291 253 302 254 256 646 k 30. 9. 2015 71 270 278 259 299 253 217 660 Zdroj: UPSVR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky informačných systémov

Štruktúra UoZ pod

ľ

a veku

84; 4% 282; 12% 291; 12% 253; 11% 302; 13% 254; 11% 256; 11% 646; 26% do 20 r. 20-24 r. 25-29 r. 30-34 r. 25-39 r. 40-44 r. 45-49 r. nad 50 r.

(18)

od r.2013 došlo k zmene číselníka stupňov vzdelania Stav 10 - Neukončen é základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoško lské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoško lské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoško lské vzdelanie tretieho stupňa N/A - neurčené k 31. 12. 2013 47 726 29 675 772 106 7 28 124 1 1 k 31. 12. 2014 58 627 21 676 727 112 6 30 106 3 2 k 30. 9. 2015 58 617 14 612 714 114 8 41 123 3 3

Zdroj: UPSVR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky informačných systémov

Štruktúra UoZ podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania *

Stav 0 - Bez školského vzdelania 1 - základné vzdelanie 2 - Učňovské bez maturity 3 - Stredné bez maturity 4 - Učňovské s maturitou 5 - Úplné stredné všeobecné 6 - Úplné stredné odborné 7 - Vyššie odborné a vysokoškolské bakalárske 8 - Vysokoškolské vzdelanie 9 - Vedecká výchova N/A – neur čené k 31.12.2007 23 656 580 1 145 62 311 22 56 2 0 k 31.12.2008 21 647 515 2 144 70 323 18 58 1 0 k 31.12.2009 23 789 707 2 211 95 460 36 82 2 0 k 31.12.2010 30 789 716 1 219 114 454 35 100 2 0 k 31.12.2011 30 822 720 1 231 121 507 46 135 5 0 k 31.12.20122 35 803 733 6 253 120 552 40 123 4 37

Štruktúra UoZ podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania

4,48% 28,55% 26,48% 0,25% 4,73% 1,27% 0,13%0,08% 2,45% 0,89% 30,70%

Neukončené základné vzdelanie Základné vudelanie Nižšie stredné odborné vzdelanie

Stredné vzedalenie Úplné stredné odborné vzdelanie Úplné stredné všeobecné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

(19)

Štruktúra UoZ podľa dĺžky evidencie Stav do 3 mes. 4-6 mes. 7-9

mes. 10-12 mes. 13-24 mes. 25-48

mes. nad 48 mes.

k 31.12.2007 271 260 151 101 144 128 803 k 31.12.2008 355 237 145 144 128 107 683 k 31.12.2009 377 350 260 291 235 183 711 k 31.12.2010 340 313 186 166 307 292 856 k 31.12.2011 454 285 275 166 247 213 978 k 31.12.2012 251 429 237 173 504 554 558 k 31.12.2013 247 325 221 183 404 460 676 k 31.12.2014 285 309 210 137 335 402 690 k 30. 9. 2015 341 302 206 97 321 345 695 Zdroj: UPSVR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky informačných systémov

1.1.4. Ekonomika

Podnikateľské prostredie

K 31. 12. 2014 v meste pôsobí 1 212 živnostníkov, 1 428 fyzických osôb - podnikateľov a 41 samostatne hospodáriacich roľníkov. K nosným odvetviam patria potravinársky a doplnkový strojársky priemysel. Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fyzické osoby- podnikatelia 1594 1576 1568 1599 1677 1638 1603 1564 1560 1528 1428 Samostatne hospodáriaci roľník 47 46 45 47 48 44 42 39 40 41 41 Živnostníci 1452 1439 1424 1441 1511 1467 1431 1388 1371 1325 1212

Všetky priemyselné podniky boli v procese transformácie hospodárstva sprivatizované. Najčastejšie právne formy firiem sú akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Najvýznamnejšia zahraničná kapitálová účasť je v podniku Yura Corporation Slovakia, s.r.o.. Táto spoločnosť je zároveň aj najvýznamnejším zamestnávateľom v meste Rimavská Sobota, nakoľko prácu poskytuje cca 700 občanom mesta a okolia.

(20)

Prehľad priemyselných podnikov podľa odvetví, ktoré majú viac než 20 pracovníkov, je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Odvetvie Produkcia

Strojársky priemysel

1. Talos s.r.o. Výrobca strojárskych komponentov

Kovospracujúci priemysel

2. I.P.A. Kovovýroba s.r.o., Rimavská Sobota Výroba kotlov a kachlí

Automobilový priemysel

3. YURA Corporation Slovakia, s.r.o. 4. VERSACO s.r.o.

Výroba káblových zväzkov Výroba krytov kolies

Textilný a odevný priemysel

5. AUTOPOŤAHY, s.r.o. 6. MAD SR, s.r.o. 7. MobilNET s.r.o.

Výroba autopoťahov Výroba autopoťahov

Veľkoobchodná a v súčasnej dobe aj výrobná spoločnosť pôsobiaca na trhu mobilnej komunikácie

Potravinársky priemysel

8. GEMERMILK RS, s.r.o. 9. KORO, s.r.o.

10. RISO R, .s.r.o. Konzerváreň Rimavská Sobota 11. SPOHYPO a.s., Rimavská Sobota

12. TAURIS a.s. Rimavská Sobota 13. FLASHCO, s.r.o.

Mliekarenská výroba Výroba hotových jedál Konzervárenská výroba Produkcia vajec

Výroba mäsa a mäsových výrobkov Spracovávanie húb

Elektrotechnický priemysel

14. CE EUROPE, a.s. 15. ITRES , s.r.o.

16. KISSLING SLOVENSKO s.r.o

Výroba elektrotechnických komponentov Výroba elektrotechnických komponentov Výroba elektroinštalačných zariadení

Savebníctvo 17. GEMERSTAV – E.Ádám 18.STAVART, s.r.o. 19. Ferdinand KISS 20. Renova, s.r.o. Stavebná činnosť Stavebná činnosť Stavebná činnosť Stavebná činnosť Drevospracujúci priemysel

21. Lesy SR, š.p., odštepný závod RS Spracovanie dreva

Poľnohospodárske podniky

22. AGRORIS, s.r.o. 23. GEMERNÁKUP, a.s. 24. Agro Tomašová , a.s. 25. CENTEX s.r.o.

Poľnohospodárska výroba Služby v poľnohospodárstve

Služby v poľnohospodárstve bez strojovej výroby Rôzne poľnohospodárske služby.

Služby

26. DUGYTECH s.r.o.

27. BRANTNER GEMER s.r.o. 28. ALBEMA s.r.o.

29. AGROSERVIS – Stred s.r.o.

prevádzkovanie strážnej služby

Technické služby v oblasti odpadového hospodárstva Doprava a špedícia

Služby v poľnohospodárstve Zdroj: MsÚ Rimavská Sobota a Sociálna poisťovňa Rimavská Sobota

V prípade, ak veľkosť podniku posudzujeme podľa počtu zamestnaných osôb, z domácich priemyselných podnikov uvedených v tabuľke, za najväčšie možno považovať spoločnosti: - TAURIS, a.s. s počtom zamestnancov 576

- DUGYTECH, s.r.o. s počtom zamestnancov 180 - SPOHYPO, a.s. s počtom zamestnancov 112

(21)

Prehľad podnikov s účasťou mesta Rimavská Sobota je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

NÁZOV CHARAKTERISTIKA

Technické služby mesta Príspevková organizácia mesta s ročným príspevkom cca 30 mil. Sk

Počet zamestnancov: 93

Mestské kultúrne stredisko Príspevková organizácia mesta s príspevkom ročne cca 7 mil. Sk. V tejto organizačnej štruktúre je zahrnutá i prevádzka kina Orbis, Mestskej galérie a Amfiteátra v Mestskej záhrade

Počet zamestnancov: 17

STEFE Rimavská Sobota, s r.o. Mesto ako jeden zo spoločníkov obchodnej spoločnosti pre tepelné hospodárstvo (výrobu a distribúciu tepla)

Počet zamestnancov: 24 Účasť Mesta RS 41,34%

Mestská bytová správa s.r.o. Spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou mesta, zabezpečuje správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Počet zamestnancov: 29

Zdroj: MsÚ Rimavská Sobota

Prehľad o poskytovaných službách v meste Rimavská Sobota je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Odvetvie Zriadenie Počet

Komerčné banky 8

Bankomaty 16

Peňažníctvo

Zmenárne 7

Poisťovníctvo Komerčné poisťovne 9

Poštové služby Pošty 2

Jednotky požiarnej ochrany 9

Požiarna ochrana Požiarne vozidlá 11 Dom smútku 1 Cintorínske služby Cintoríny 7 Hotely, motely 3 Penzióny 5 Turistické ubytovanie 1 Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu

Ostatné ubyt. zariadenia 2

Cestovné kancelárie 6+1 TIC

Hypermarket 2 Potravinársky tovar 91 Nepotravinársky tovar 307 Zmiešaný tovar 93 Čerpacie stanice PHM 6 Predajne Motorové vozidlá 8 Pohostinstvá a reštaurácie 88

(22)

Videopožičovňe 2

Osobných automobilov 16

Zariadenia na opravu

Motocyklov a mopedov 1

Rekreačná oblasť Zelená voda- Kurinec 1

Zdroj: MsÚ Rimavská Sobota

Celkový stav ekonomiky mesta, ako aj jej nedostatočný rast, sú príčinou nepriaznivej situácie v zamestnanosti.

Základné údaje o vývoji počtu právnických osôb sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a grafe:

ROK Počet právnických subjektov

2007 649 2008 722 2009 766 2010 822 2011 849 2012 905 2013 966 2014 1009

Zdroj: ŠÚSR, Vybrané údaje o regiónoch v SR

649 722 766 822 849 905 966 1009 0 200 400 600 800 1000 1200 Počet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rok

Vývoj počtu právnických osôb na území mesta

Počet právnickych subjektov

Najviac právnických osôb pôsobilo na území mesta v roku 2014 (1009) a najmenej v roku 2007 (649). Od roku 2007 vykazuje počet právnických osôb pôsobiacich na území mesta rastúcu úroveň.

(23)

Základné údaje o vývoji počtu fyzických osôb sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a grafe:

Rok Počet živnostníkov

2007 1441 2008 1511 2009 1467 2010 1431 2011 1388 2012 1371 2013 1325 2014 1212 1441 1511 1467 1431 1388 1371 1325 1212 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Počet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rok

Vývoj počtu živnostníkov na území mesta

Počet živnostníkov v meste

Tendencia počtu obyvateľov živiacich sa ako fyzické osoby má od roku 2008 klesajúcu tendenciu. Najviac živnostníkov bolo v roku 2008 (1 511) a najmenej otvorených živností bolo v roku 2014 (1 212).

Celkovo má rozvoj podnikania na území mesta negatívnu tendenciu, čo sa negatívne prejavuje na náraste počtu nezamestnaných.

Do veľkej miery na možnosť vzniku a rozvoja podnikov vplýva celková úroveň podnikateľského prostredia, ktorá je determinovaná faktormi na celoštátnej úrovni, ako je napr. stav legislatívy a dostupnosť finančných zdrojov, na druhej strane významnú úlohu hrajú lokálne podmienky, kde patrí rozvoj infraštruktúry a podpora miestnej a regionálnej samosprávy, ktorá môže rozvoj podnikania ovplyvniť napr. prostredníctvom miestnych daní. Dôležitá je aj individuálna iniciatíva samotných obyvateľov.

Pre formovanie podnikateľského prostredia a pre rýchlejší hospodársky rast je potrebné spájať sily všetkých inštitúcií v regióne. Dôležitá je najmä efektívna spolupráca regionálnej občianskej samosprávy s podnikateľmi.

(24)

Poľnohospodárstvo

Rozsah poľnohospodárskej výroby mesta je podmienený pôdnoklimatickými, agroekologickými, sociálnymi a ekonomickými možnosťami využitia zdrojov.

Základné údaje o stave sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Výmera pôdy k 2014 v rámci okresu

Celková výmera v m2 Poľnohospod árska pôda v m2 % Lesná pôda v m2 % Nepoľnohospo dárska pôda - Ostatná pôda v m2 % 77 547 153 44 967 530 57,99 22 165 739 28,58 1 852 081 2,4

V rámci transformačného procesu sa v poľnohospodárstve začalo s obnovou evidencie vlastníctva, identifikácie pozemkov a programom pozemkových úprav. To prináša aj zmeny vo výmerách jednotlivých skupín pôd, a to hlavne vo výmerách poľnohospodárskej, lesnej pôdy a trvalých trávnych porastov.

Súčasná krajinná štruktúra mesta a využitie územia podľa katastrálnych území v m2

Rok 2014

Bakta Dúžava Mojín Nižná Pokorádz Rim. Sobota Tomašová Vyšná pokorádz Spolu % Výmera k.ú. 7299469 3900845 10837049 4077377 28223398 1419287 9016139 64773564 100 Orná pôda 4273159 2687789 2630143 221 56 61 11403736 4571453 1863626 29645567 45,77 Vinica 7634 258 7892 0,01 Záhrada 138626 96974 124823 168790 1025953 195699 76538 1827403 2,82 Ovocný sad 1092 4024 16191 13701 2765 37773 0,06 TTP 2039862 610081 3194984 1159424 2687789 1516534 2214501 13423175 20,72 Les 463682 197705 4423821 228665 6086255 6237177 4528434 22165739 34,22 Vod. plocha 26067 43488 72382 35856 721777 54303 19122 972995 1,50 Zast. plocha 326931 257846 310757 202220 4885015 1352603 268781 7604153 11,74 Ost. plocha 22416 6962 76115 50312 1399172 265107 42372 1862456 2,88

(25)

45,77 0,01 2,82 0,06 20,72 34,22 1,5 11,74 2,88 0 10 20 30 40 50 % druhy pozemkov

Štruktúra druhov pozemkov územia mesta

Orná pôda vinica záhrada ovocný sad TTP les vod. plocha zast. plocha ost. Plocha Zahraničné investície

Priame zahraničné investície sú nielen nezastupiteľným finančným zdrojom pri reštrukturalizácii ekonomiky a priemyslu, ale zároveň hrajú významnú úlohu v transfere

a rozvoji progresívnych technológií a manažérskych zručností, čím prispievajú k rastu konkurencieschopnosti ekonomiky.

Prílev priamych zahraničných investícií v banskobystrickom regióne rapídne rástol najvýraznejšie v rokoch 2007-2011. Počas tohto obdobia dosiahli v priemere výšku 1 218 mil EUR čo predstavuje 2,5% celkových investícií v SR.

Zdroj: Národná banka Slovenska, údaje k 31. decembru 2010; aktualizácia august 2013 V Rimavskej Sobote predstavovali priame zahraničné investície etablované spoločnosti Yura Corporation Slovakia a Kissling Slovensko.

Regionálne rozdiely na Slovensku sa neustále prehlbujú. Zaostávajúce regióny, ku ktorým patrí Rimavská Sobota, sa stávajú oblasťou, ktorej sa hospodársky rozvoj úspešne vyhýba. Vplyv na tento stav má aj nevyhovujúca dopravná infraštruktúra. Investori môžu taktiež

naraziť na problém nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. Takmer polovica z nezamestnaných má len základné vzdelanie. Navyše nezamestnaní sú bez práce dlhodobo

so stratou pracovných návykov.

Priemyselné parky

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 63/2006 zo dňa 12. 09. 2006 bol schválený bezodplatný prevod objektu „Kasárne kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote“ z vlastníctva

Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Rimavská Sobota. Prevod sa uskutočnil na základe darovacej zmluvy podpísanej zmluvnými stranami dňa 02. 03. 2007..

(26)

Mesto zabezpečilo spracovanie projektovej dokumentácie pre technickú infraštruktúru, ktorú bolo nevyhnutné vybudovať k premene kasární na priemyselnú zónu.

Investícia vo výške 917 332,63 € bola zrealizovaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v rokoch 2013 a 2014.

Z dotácie boli vybudované stavebné objekty – vodovod, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vnútroareálové účelové komunikácie – vetvy A, B,C,D, E, malá okružná križovatka a dopravné značenie.

V súčasnosti sú v priemyselnej zóne etablovaní investori Yura Corporation Slovakia a Kissling Slovensko, ako aj ďalší malí a strední podnikatelia.

Ďalšie pripravované plochy pre priemyselné zóny

PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEVER

Územie riešenej lokality sa nachádza v severozápadnej časti mesta v nadväznosti na existujúce plochy pre priemyselnú výrobu bývalého závodu ZŤS Rimavská Sobota a na severnej strane až po hranicu katastrálneho územia medzi mestom Rimavská Sobota a obcou Čerenčany. Charakterizujú ho nulové sklony terénu s vyznievaním do miernych bočných svahov. Na ich povrchu sa niekedy nachádzajú zvyšky mŕtvych ramien, ktoré však zásahom človeka miznú. V súčasnosti pri danom stupni rozvoja poľnohospodárstva a vodného hospodárstva majú riečne roviny nemenný tvar bez výraznejšieho pohybu materiálu.

V súčasnosti je územie a pozemky na ňom využívané pre pestovanie poľnohospodárskych produktov. Nenachádzajú sa na ňom žiadne porasty. V právnom stave, podľa Registra

obnovenej evidencie pozemkov, je doterajší druh pozemku uvádzaný ako orná pôda, na ktorom nie sú vybudované hydromelioračné zariadenia. Cez riešené územie prechádza

odvodňovací kanál, ktorý odvádza hlavne prívalové vody zo svahov za železničnou traťou Rimavská Sobota – Brezno s vyústením do vodného toku Rimava. Po hranici katastrálneho územia prechádza Pokoradzký potok, ktorý je od križovania s odvodňovacím kanálom nefunkčný.

Celková výmera pozemku je 13,8868 ha, druh pozemku orná pôda. Kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) je 0422002, skupina 6.

Cez riešené územie prechádzajú vzdušné 100 kV a 22 kV elektrické vedenia a hlavné prívodné vodovodné potrubia z Vyšného Skalníka pre zásobovanie obyvateľov mesta Rimavská Sobota pitnou vodou. Iné trasy verejného technického vybavenia sa na riešenom území nenachádzajú.

PRIEMYSELNÁ ZÓNA JUH

Územie riešenej lokality sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta v nadväznosti na jestvujúce plochy bývalých Vinárskych závodov Rimavská Sobota.

V súčasnosti je územie a pozemky na ňomz časti využívané pre fotovoltaickú elektráreň a z časti pre pestovanie poľnohospodárskych produktov. Nenachádzajú sa na ňom žiadne porasty. Celková výmera pozemku je 27 ha.

(27)

PP GEMER

Areál PP Gemer je majetkom súkromných vlastníkov a je tvorený časťou bývalého výrobného závodu ZŤS Rimavská Sobota, ktorý bol uvedený do prevádzky postupne v rokoch 1980 až 1984. Závod bol v minulosti súčasťou Podpolianskych strojární Detva a v Rimavskej Sobote sa vyrábali prídavné zariadenia a komponenty pre nakladače rady UNC vyrábané v Detve. Krátko po spustení však bol závod ZŤS v Rimavskej Sobote zatvorený v súvislosti s úpadkom priemyslu. Od polovice 90-tych rokov je areál nevyužívaný a v samotnej výrobnej hale nebola etablovaná žiadna nová výroba, napriek aktívnemu vyhľadávaniu investorov.

Areál PPGemer sa nachádza v severnej časti mesta Rimavská Sobota, hneď vedľa hlavnej dopravnej spojnice cesty I. triedy I/50 (Bratislava-Košice) a cesty I. triedy I/72 (R. Sobota – Tisovec). Územie spadá do priemyselnej zóny Sever, ktorú mesto Rimavská Sobota v zmysle územného plánu plánuje rozvíjať pre potreby expanzie priemyselnej výroby v meste.

1.1.5. Občianska infraštruktúra, služby verejného a súkromného sektora

Domový a bytový fond

V meste Rimavská Sobota bolo v roku 2011 9 296 bytov, z ktorých bolo 5 167 vlastných bytov v bytových domoch, 1 494 v rodinných domoch, 30 obecných bytov, 721 družstevných bytov a 805 iných. Trvale obývaných je 8 618 bytov.

Vývoj bytového fondu do roku 2020 a potreba novej výstavby vo výhľadovom období

Pri predpoklade, že v roku 2020 bude pripadať na 100 trvale obývaných bytov v Banskobystrickom kraji 112,1 cenzovej domácnosti, muselo by v meste byť 9560 bytov, t. j. o 1030 bytov viac ako v roku 2001. Vzhľadom k zmenšovaniu počtu osôb na jednu domácnosť (t. j. viac domácností jednotlivcov, bezdetných a málodetných domácností, zvyšujúci sa podiel starších osôb) treba pre budúcnosť počítať s väčším dopytom po menších bytoch. Z uvedených dôvodov by sa výstavba bytov mala zamerať na väčšie percento menších bytov, o ktoré bude zo sociologických aj ekonomických dôvodov zvýšený záujem. Predpokladaný vývoj bytového fondu

Mesto Počet trvalo obývaných bytov

r. 2001 r. 2005 r. 2010 r. 2015 r. 2020 Rimavská Sobota

9 159 9 509 9 789 9 989 10 189 Zdroj: Sprievodná správa Bytový fond, apríl 2003, Rimavská Sobota

Potreba novej bytovej výstavby

Čistý prírastok bytov

Mesto 2001 2001 – 2005 2006 - 2010 2011 - 2015 2016 – 2020 Spolu náhrada za starý b. f. čistý prírastok náhrada za starý b. f. čistý prírastok náhrada za starý b. f. čistý prírastok náhrada za starý b. f. čistý prírastok Rimavská Sobota 9159 620 350 480 280 420 200 180 200 2730 Zdroj: Sprievodná správa Bytový fond, apríl 2003, Rimavská Sobota

(28)

Potreba výstavby nových bytov je súčtom čistého prírastku bytov medzi jednotlivými

časovými etapami a odporučenej náhrady za odpad prestárleho bytového fondu. Predpoklad

je, že celkový rozsah náhrady bytového fondu v období od roku 2001 do roku 2020 bude v rozsahu 10 % až 14 % pôvodného počtu trvale obývaných bytov. Návrh počtu bytov podľa jednotlivých okrskov – mestských častí je nasledovný:

B Y T Y Por.

číslo Obvod – mestská časť

stav 2001 návrh 2020

0 Stred mesta, sídlisko Rimava, Pri štadióne 2974 3240 1 Pri železničnej trati – južná strana 485 485 2 Pri tabakovej továrni, Družstevné sídlisko 1267 1260

3 Tomašová, Včelinec 959 1125

3a Sídlisko Dúžavská cesta a ostatné neurb. územie 120 120 4 Sídlisko západ, Sobôtka 2365 2850

5 Priemysel – sever 7 10

5a ostatné neurbanizované územie 0 0 6 Za železničnou traťou, Chrenovisko, Šibeničný vrch,

Pri cintoríne 417 420

6a Vinice a ostatné neurbanizované územie 16 35

7 Priemysel – juh 5 7

7a Sabová 79 79

7b Ostatné neurbanizované územie 0 0

8 Vyšná Pokoradz 88 107

8a Ostatné neurbanizované územie 0 0

9 Nižná Pokoradz 76 85

9a Ostatné neurbanizované územie 0 0

10 Bakta 105 107

10a Ostatné neurbanizované územie 0 0

11 Dúžava 79 70

11a Ostatné neurbanizované územie 0 0

12 Mojín 77 80

12a Ostatné neurbanizované územie 0 0

13 Kurinec 15 70

13a Ostatné neurbanizované územie 0 0

Spolu 9 134 10 150

(29)

Z uvedených údajov vyplýva, že najvyšší počet bytov sa nachádza v zástavbe v strede mesta, na sídlisku Rimava a Športovej ulici, na druhom mieste je sídlisko Západ a na treťom zástavba od bývalej tabakovej továrne a Družstevnej ulici.

Zdravotníctvo

Mesto má z hľadiska demografického vývoja niektoré špecifiká, ktoré sa negatívne odrážajú na zdravotnom stave obyvateľstva. Z tohto pohľadu najvypuklejšími problémami sú novorodenecká, dojčenská úmrtnosť a nadpriemerná úmrtnosť (93 %) na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia nádorové, ochorenia tráviacich a dýchacích orgánov. Stúpajúci je trend alergických ochorení, cukrovky a psychických problémov.

Dôsledkom aj týchto skutočností je v okrese výrazné skrátenie priemernej dĺžky života, ktorá

predstavuje u mužov 64,7 rokov (SR – 67,8) a u žien 74,1 (SR – 74,8), čo je jedna z najnižších hodnôt na Slovensku.

Priemerný vek u žien v roku 2014 bolo v okrese Rimavská Sobota 40,1 (41,43) a u mužov 36,66 (SR 38,24).

Mesto Rimavská Sobota má podľa siete zdravotníckych zariadení nasledovné zdravotnícke zariadenia:

Typ Počet

Transfúziologické a hematologické oddelenie 1

Všeobecná nemocnica 1

Lekárne a výdajne a liekov 11 Privátne stomatologické ambulancie 19 Transfúzne pracoviská 1 Lekárne a výdajne liekov 10 Rýchla zdravotná pomoc 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom

v Rimavskej Sobote 1

V meste pôsobí jedna všeobecná nemocnica, ktorá od 1.1.2015 je súčasťou akciovej spoločnosti Svet zdravia, a.s. Na konci roka 2014 mala nemocnica v Rimavskej Sobote 601 zamestnancov.

Oddelenie klinickej biochémie a Oddelenie klinickej mikrobiológie boli presunuté od 1.4.2015 pod spoločnosť Alpha Medical.

Nemocnica je dôležitým zamestnávateľom v meste Rimavská Sobota a jej okolí. V súčasnej dobe má nemocnica 13 oddelení (viď. v tabuľke):

Oddelenie Počet lôžok

Chirurgické 60 /4 JIS/

Fyziatricko rehabilitačné Len ambulantné služby Gynekologicko-pôrodnícke 40 /4 nadštandardné izby/

Transfúziologické Nemá lôžkovú časť

(30)

OAIM 4

Oddelenie centrálnej sterilizácie 0

Oddelenie vnútorného lekárstva 55 /4 JIS/

Oddelenie liečby dlhodobo chorých 30

Onkologické

Pediatrické (detské) 33 /7 JIS/

Psychiatrické 80

Rádiologické 0

V rámci oddelení pôsobia jedna a viac odborných ambulancií, spolu za celú nemocnicu 30 ambulancií, z ktorých naje poskytovaná UPS (ústavná pohotovostná služba v 24 hod. režime.

Sociálna infraštruktúra a služby

Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie hmotnej núdze alebo riešenie sociálnej núdze. Zahŕňajú opatrovateľskú službu, organizovanie spoločného stravovania, prepravnú službu, starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnu pôžičku.

1. Prehľad subjektov aktuálne pôsobiacich v sociálnom priestore cieľovej skupiny – seniori

• Mestský úrad Rimavská Sobota, Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, Oddelenie sociálnych vecí

poskytovanie jednorazovej dávky

poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta

• Klub záujmovej činnosti seniorov, ul. Daxnerova 15, Rimavská Sobota

• Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, ul. Kirejevská 23, Rimavská Sobota 2. Prehľad subjektov aktuálne pôsobiacich v sociálnom priestore cieľovej skupiny – občania so zdravotným postihnutím

• Mestský úrad, Rimavská Sobota – Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, Oddelenie sociálnych vecí - poskytovanie jednorazovej dávky

• Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, ul. Kirejevská 23, Rimavská Sobota • Základná organizácia slovenského zväzu telesne postihnutých, Rimavská Sobota • Slovenský zväz postihnutých detí - klub rodičov postihnutých detí Rimavská Sobota • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 32 Rimavská Sobota

• Klub sclerosis multiplex pri SZSM, ul. Daxnerova 17, Rimavská Sobota

• Občianske združenie Vienala, ul. Bottova 13, Rimavská Sobota (domov sociálnych služieb-denný stacionár)

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP, ul. Čerenčianska 18, Rimavská Sobota • Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, ul. Kraskova

č. 3, Rimavská Sobota (zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko,

(31)

3. Prehľad subjektov aktuálne pôsobiacich v sociálnom priestore cieľovej skupiny – sociálne ohrozené deti a mládež

• Mestský úrad, Rimavská Sobota – Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, Oddelenie sociálnych vecí

- poskytovanie jednorazovej dávky

- poskytovanie finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov na tvorbu úspor, príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej osobe a právnickej osobe

- osobitný príjemca – neplnenie povinnej školskej dochádzky

• Regionálna kancelária Slovenského národného strediska pre ľudské práva ul. SNP 15, Rimavská Sobota

• Mestské kultúrne stredisko, Rimavská Sobota - pod MsKS patrí Mestská galéria, kino Orbis, Nám. Š. M. Daxnera 1

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hviezdoslavova 441/10, Rimavská Sobota

• Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota • Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC

• Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi

• Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor školstva • Centrum právnej pomoci, Námestie M. Tompu 2, Rimavská Sobota

4. Prehľad subjektov aktuálne pôsobiacich v sociálnom priestore cieľovej skupiny – rodiny a matky s deťmi

• Mestský úrad, Rimavská Sobota – Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, Oddelenie sociálnych vecí

- poskytovanie jednorazovej dávky

- poskytovanie finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov na tvorbu úspor, príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej osobe a právnickej osobe

- osobitný príjemca – neplnenie povinnej školskej dochádzky

• Regionálna kancelária Slovenského národného strediska pre ľudské práva ul. SNP 15, Rimavská Sobota

• Krízové centrum SOS, n.o., Adresa: ul. Školská 7, Rimavská Sobota (zariadenie núdzového bývania a útulok)

• Mestské kultúrne stredisko, Rimavská Sobota - pod MsKS patrí Mestská galéria, kino Orbis, Nám. Š. M. Daxnera 1

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. Hviezdoslavova 441/10, Rimavská Sobota

• Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota • Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC

• Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi

• Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor školstva • Centrum právnej pomoci, Námestie M. Tompu 2, Rimavská Sobota

5. Prehľad subjektov aktuálne pôsobiacich v sociálnom priestore cieľovej skupiny – občania so sociálnymi a spoločenskými problémami

• Mestský úrad, Rimavská Sobota – Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, Oddelenie sociálnych vecí

(32)

- poskytovanie jednorazovej dávky

- poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni, ul. Hviezdoslavova 451/30, 452/32 Rimavská Sobota

• Občianske združenie Východisko pre lepší život, ul. Okružná 39/2, Rimavská Sobota • Územný spolok Slovenský červený kríž, Rimavská Sobota, ul. Hurbanova 15,

Rimavský Sobota

• Partnerstvo Gemera – Malohontu, ul. Francisciho 1, Rimavská Sobota

6. Prehľad subjektov aktuálne pôsobiacich v sociálnom priestore cieľovej skupiny – rómska komunita

• Mestský úrad Rimavská Sobota, Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, Oddelenie sociálnych vecí

- referát riešenia rómskej problematiky - terénna sociálna práca

- zabezpečenie dodávky pitnej vody na Dúžavskej ceste prostredníctvom výtokového stojana

- Stredisko osobnej hygieny, Dúžavská cesta, Rim. Sobota - Práčovňa, Dúžavská cesta, Rim. Sobota

• Informačné poradenské Centrum Rómov v Rimavskej Sobote, Dom Služieb Malohontská 1931, Rimavská Sobota

• Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Regionálna kancelária v Rimavskej Sobote, Nám. M. Tompu 2, Rimavská Sobota

• OZ Modifikácia, „Edukacion Prorom – EPR 21“, Hlavné nám. č.21, Rimavská Sobota • PERSPEKTÍVA 3000, občianske združenie, Tormáš 2760, P.O. Box 90, Rimavská Sobota

POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

Druh zariadenia Počet zariade

Počet miest Forma

poskytovanej sociálnej služby Cenník služieb Nocľaháreň 1 17 pobytová forma 0,50-1,20 eur/noc Opatrovateľská služba

1 neobmedzená terénna forma 0,60 Eur/hod

Stredisko osobnej hygieny 1 ambulantná forma 15 min /0,80 Eur Práčovňa 1 ambulantná forma 1 kg prádla (sušenie a pranie) / 0,45 Eur Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb /DD a DSS/

1 Zariadenie pre seniorov – 42 klientov

Domov sociálnych služieb – 75 klientov celoročná pobytová Priemerná mesačná úhrada je 250 Eur

(33)

Občianske združenie VIENALA 1 18 ambulantná forma od 0 – 20 Eur Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N 1 14 miest / Zariadenie podporovaného bývania 5 miest / Rehabilitačné stredisko

17 miest / Denný stacionár

pobytová forma / Zariadenie podporované ho bývania ambulantná forma / Rehabilitačné stredisko ambulantná forma / Denný stacionár Krízové centrum SOS 1 50 pobytová forma Od 0-90 eur

V Rimavskej Sobote je poskytovaná opatrovateľská služba pre občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na túto formu služby poskytovaním nevyhnutných

životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečovaním kontaktu so spoločenským prostredím. Pre dôchodcov mesto zabezpečuje stravovanie v jedálni JUNO

na Daxnerovej ulici (v jedálni sa stravuje cca 70 stravníkov).

Zo stravovacieho zariadenia JUNO je pre niektorých občanov, vzhľadom na ich zdravotný stav a vysoký vek, zabezpečovaný bezplatný rozvoz stravy priamo do domácnosti. Od roku 2003 je v prevádzke Krízové centrum SOS pre matky s deťmi v priestoroch Domova mládeže na Školskej ulici.

1.1.6. Technická infraštruktúra

Zásobovanie vodou zabezpečuje verejný vodovod mesta napojený na Rimavskosobotský skupinový vodovod, kde pribudlo i napojenie miestnych častí Nižná a Vyšná Pokoradz. V miestnej časti Kurinec je už realizovaný samostatný vodojem, podobne sú už zrealizované aj napojenia miestnych častí Mojín a Dúžava. Z prívodu SKV Rimavská Sobota – Chanava je zásobovaná miestna časť Bakta a v časti je zrealizovaný je vodovod pre miestnu časť Vinice napojený na prívod SKV Rimavská Sobota – Jesenské.

Pre vodovodný systém Rimavská Sobota je nosným zdrojom zásobovania vodou vodárenská nádrž a úpravňa vody Klenovec. Kvalita vody je dobrá a problémy v jej pravidelnej dodávke sa prakticky nevyskytujú. Potrebné dodávané množstvo do uzla Rimavská Sobota je Qd.max=208,5 l.s-¹.

(34)

I. tlakové pásmo - vodojem Bokorová I. s objemom 3 000 m³ - vodojem Sobôtka s objemom 250 m³ II. tlakové pásmo - vodojem Bokorová II. s objemom 8 000 m³

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd zabezpečuje verejná splašková kanalizácia mesta a zrekonštruovaná mestská čistiareň odpadových vôd od roku 1997. Kanalizačná sieť sa delí na dažďovú a splaškovú.

Základné údaje o vodovodnej, kanalizačnej, plynovodnej sieti a energetike na území mesta sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Technická infraštruktúra na území mesta

Počet verejných vodovodov 5

Dĺžka vodovodnej siete v km 163,7

Počet vodovodných prípojok 2 324

Počet obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu 23 619 Spotreba pitnej vody v domácnostiach v m3 1 603 388

Dĺžka kanalizačnej siete v km 45,5

Počet prípojok kanalizačnej siete 1 516

Počet obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť 22 388

Počet čistiarní odpadových vôd 3

Plynofikácia 100 %

Celková spotreba plynu na území mesta v m3 41 785 559 Celková spotreba elektrickej energie na území mesta v MWh 32 531

Územie mesta je charakterizované trendom trvalého dovozu elektrickej energie. Distribučný odber je zabezpečený prenosom elektrickej energie po nadradenom prenosovom systéme (ZVN 400 kV a VVN 220 kV a v distribučnom rozvodnom systéme 110/22 kV) prostredníctvom energetických uzlov 400/220/110 kV cez rozvodne a transformovne. Celková potreba elektrickej energie pre územie mesta predstavuje 32 531 MWh ročne.

Spotreba zemného plynu na území mesta predstavuje 42 mil. m3 ročne. Najväčšími odberateľom zemného plynu je teplárenská spoločnosť STEFE s. r.o. Rimavská Sobota. Mesto je splynofikované na 100 %.

STEFE ako dominantný výrobca a dodávateľ tepla v meste Rimavská Sobota má evidovaných 178 odberných miest tepla, pričom z tohto počtu bolo bytových objektov 121 (68 %). Tieto sa podieľali na spotrebe tepla predaného spoločnosťou STEFE až 86 %-ným podielom. V Rimavskej Sobote ja evidovaných 132 typizovaných bytových objektov. Väčšinu bytových objektov v meste spravujú dvaja dominantní správcovia: Okresné stavebné bytové družstvo

(51 objektov) a Mestská bytová správa, s.r.o. (55 objektov). Licenciu na podnikanie vo výrobe a rozvode tepla v zmysle platnej legislatívy má STEFE s. r.o. a ako jediný v meste

dodáva teplo predovšetkým pre bytovú a verejnú sféru.

Vzhľadom k ďalšiemu rozvoju územia mesta je potrebné zavádzať nové technológie vedúce k zníženiu energetickej náročnosti a zvýšenú pozornosť venovať komunálnej energetike.

(35)

Verejné osvetlenie

Základné údaje o zariadeniach verejného osvetlenia

• Počet svetelných bodov: 2 112

Verejné osvetlenie bolo modernizované v roku 2007, vzhľadom na využívanie úsporných LED svietidiel prebieha postupná výmena svietidiel.

Dopravná infraštruktúra a dopravné služby

Cestná infraštruktúra

Katastrálnym územím mesta prechádzajú dve významné dopravné trasy celoštátneho a oblastného významu:

• Cesta I. triedy č. 50 Trenčín – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice – Užhorod. Cesta I/50 je súčasťou európskej cestnej siete „E“, v úseku Zvolen – Lučenec – Košice s číslom E571.

• Cesta II/531 Rimavská Sobota – Pavlovce. Cesta je zaradená do vybranej základnej cestnej siete, ktorá tvorí spojnicu cesty I/66 s cestou I/50 a svojou polohou vytvára možné spojenie Rimavská Sobota – Lenartovce – hranica s Maďarskou republikou, kde končí cesta I/67, ktorá v Maďarskej republike pokračuje na Miškolc.

Cesta II/531 v riešenom území vedie ako prieťah mestom Rimavská Sobota a tvorí základnú dopravnú os v meste.

Základné údaje o cestných komunikáciách na území mesta sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Základné údaje o cestných komunikáciách na území mesta

Dĺžka miestnych komunikácií 116 km Z toho MK I. - III. triedy 65 km (z toho prašné 6 km)

I. trieda 12 km

II. trieda 24 km (z toho prašné 1 km) III. trieda 29 km (z toho prašné 5 km)

Chodníky 56 km (z toho prašné 1 km)

chodníky pri MK 45 km chodníky pri cestách 6 km Cyklistické komunikácie 5 km Zdroj: MsÚ Rimavská Sobota

(36)

Dĺžka ciest – prieťahy mestom 33,2 km

I/50 intravilán RS 3,5 + Bakta 4 7,5 km

II/531 intravilán RS 5 5,0 km

III/050118 intravilán RS 1,5 + Dúžava, Mojín 5 + 7 13,5 km III/050121 intravilán RS 0,2 + N. a V. Pokoradz 3 + 4 7,2 km Zdroj: MsÚ Rimavská Sobota

Autobusová doprava

Na území mesta sa nachádza 1 autobusová stanica, ktorá bola rekonštruovaná v roku 2014. Služby mestskej hromadnej dopravy na území mesta poskytuje Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. na nasledujúcich štyroch linkách:

LINKA

ČÍSLO

SMER

1 Rimavská Sobota - Mojín/Kurinec - Močiar

2 Autobusová stanica – Dobšinského ZŠ - Sídlisko Západ – Malohontská - Autobusová stanica 3 Autobusová Stanica – Lieskova – Kaufland - Sídlisko Západ – Sobôtka - Autobusová Stanica 4 Autobusová Stanica – Malohontská - Sídlisko Západ – Autobusová stanica

V súčasnosti zavedené 4 linky mestskej hromadnej dopravy v meste postačujú na hromadnú prepravu osôb, vzhľadom na zvýšenú prepravu osôb individuálnou automobilovou dopravou.

Rimavská Sobota má spojenie priamymi diaľkovými autobusmi s celým radom miest na Slovensku. Priame medzinárodné autobusové linky prechádzajúce Rimavskou Sobotou smerujú do nasledovných európskych miest: Augsburg, Bánréve, Brno, Kladno, London, Miskolc, München, Ózd, Praha, Stuttgart, Ulm.

Železničná infraštruktúra

Mesto je napojené na celoštátnu železničnú trať traťou č. 174 Jesenské – Rimavská Sobota – Brezno. V meste je jedna železničná stanica III. triedy. Uvedená železničná trať je v Brezne pripojená na celoštátnu železničnú trať Zvolen – Banská Bystrica – Margecany a v Jesenskom je pripojená na hlavnú celoštátnu dráhu – železničnú trať Zvolen – Fiľakovo – Košice, ktorá je súčasťou južného železničného ťahu Bratislava – Zvolen – Košice – Čierna nad Tisou. Zo stanice odbočuje regionálna trať č. 175 Rimavská Sobota – Poltár.

Diaľkové spoje Železníc SR prechádzajú cez Jesenské a cez Brezno. K týmto spojom sú zabezpečené prípoje z Rimavskej Soboty. Z Jesenského a Brezna existujú priame spoje do Zvolena, Bratislavy a Košíc. Z Fiľakova a Lučenca chodia priame rýchliky smerom na Budapešť, Wroclav, Szczecin a Žilinu.

Železničné trate prechádzajúce mestom:

Číslo

trate Trasa Stanice a zastávky Poznámka

Imagem

Referências

temas relacionados :