Análise de campos de ventos oceânicos em imagens SAR

Texto

(1)

ËÒ×ÊÛÎÍ×ÜßÜÛ ÚÛÜÛÎßÔ ÜÑ ÝÛßÎ_

ÝÛÒÌÎÑ ÜÛ ÌÛÝÒÑÔÑÙ×ß

ÝËÎÍÑ ÜÛ ÐMÍóÙÎßÜËßY]Ñ ÛÓ ÛÒÙÛÒØßÎ×ß ÜÛ

ÌÛÔÛ×ÒÚÑÎÓ_Ì×Ýß

ÙÔßÜÛÍÌÑÒ Üß ÝÑÍÌß ÔÛ×ÌÛ

ßÒ_Ô×ÍÛ ÜÛ ÝßÓÐÑÍ ÜÛ ÊÛÒÌÑÍ

ÑÝÛ^Ò×ÝÑÍ ÛÓ ×ÓßÙÛÒÍ ÍßÎ

(2)

ËÒ×ÊÛÎÍ×ÜßÜÛ ÚÛÜÛÎßÔ ÜÑ ÝÛßÎ_ ÝÛÒÌÎÑ ÜÛ ÌÛÝÒÑÔÑÙ×ß

ÝËÎÍÑ ÜÛ ÐMÍóÙÎßÜËßY]Ñ ÛÓ ÛÒÙÛÒØßÎ×ß ÜÛ ÌÛÔÛ×ÒÚÑÎÓ_Ì×Ýß

Ù´¿¼»-¬±² ¼¿ ݱ-¬¿ Ô»·¬»

ß²?´·-» ¼» Ý¿³°±- ¼» Ê»²¬±- ѽ»>²·½±- »³

׳¿¹»²- ÍßÎ

Ì»-» -«¾³»¬·¼¿ @ ݱ±®¼»²¿9=± ¼±

Ю±¹®¿³¿ ¼» Ð--óÙ®¿¼«¿9=± »³

Û²¹»²¸¿®·¿ ¼» Ì»´»·²º±®³?¬·½¿ ¼¿ ˲·ª»®-·¼¿¼» Ú»¼»®¿´ ¼± Ý»¿®? øËÚÝ÷ô ½±³± ®»¯«·-·¬± °¿®¿ ±¾¬»²9=± ¼± ¹®¿« ¼» ܱ«¬±® »³ Û²¹»²¸¿®·¿ ¼» Ì»´»·²º±®³?¬·½¿ò

Ñ®·»²¬¿¼±®¿æ Ю±º¿ò Ü®¿ò Ú?¬·³¿ Ò»´-·¦»«³¿ ͱ³¾®¿ ¼»

Ó»¼»·®±-ݱ󱮷»²¬¿¼±®¿æ Ю±º¿ò Ü®¿ò Ü¿²·»´¿ Ó¿§«³· Ë-¸·¦·³¿

(3)

Ü¿¼±- ײ¬»®²¿½·±²¿·- ¼» Ý¿¬¿´±¹¿9=± ²¿ Ы¾´·½¿9=± ˲·ª»®-·¼¿¼» Ú»¼»®¿´ ¼± Ý»¿®?

Þ·¾´·±¬»½¿ ¼» Ð--óÙ®¿¼«¿9=± »³ Û²¹»²¸¿®·¿ ó ÞÐÙÛ

Ôëîî¿ Ô»·¬»ô Ù´¿¼»-¬±² ¼¿ ݱ-¬¿ò

ß²?´·-» ¼» ½¿³°±- ¼» ª»²¬±- ±½»>²·½±- »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ ñ Ù´¿¼»-¬±² ¼¿ ݱ-¬¿ Ô»·¬»ò ó îðïïò ïîè ºò æ ·´ò ½±´±®òô »²½ò å íð ½³ò

Ì»-» ø¼±«¬±®¿¼±÷ ó ˲·ª»®-·¼¿¼» Ú»¼»®¿´ ¼± Ý»¿®?ô Ý»²¬®± ¼» Ì»½²±´±¹·¿ô Ü»°¿®¬¿³»²¬± ¼» Û²¹»²¸¿®·¿ ¼» Ì»´»·²º±®³?¬·½¿ô Ю±¹®¿³¿ ¼» Ð-- ó Ù®¿¼«¿9=± »³ Û²¹»²¸¿®·¿ ¼» Ì»´»·²º±®³?¬·½¿ô Ú±®¬¿´»¦¿ô îðïïò

_®»¿ ¼» ݱ²½»²¬®¿9=±æ Í·²¿·- » -·-¬»³¿-ò

Ñ®·»²¬¿9=±æ Ю±º¿ò Ü®¿ò Ú?¬·³¿ Ò»´-·¦»«³¿ ͱ³¾®¿ ¼» Ó»¼»·®±-ݱ±®·»²¬¿9=±æ Ю±º¿ò Ü®¿ò Ü¿²·»´¿ Ó¿§«³· Ë-¸·¦·³¿ò

ïò Ì»´»·²º±®³?¬·½¿ò îò Ì®¿²-º±®³¿¼¿-ò íò ß²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿-ò ×ò Ì3¬«´±ò

(4)
(5)
(6)

ß¹®¿¼»½·³»²¬±-` ³·²¸¿ ±®·»²¬¿¼±®¿ Ю±º¿ò Ü®¿ò Ú?¬·³¿ Ò»´-·¦»«³¿ ͱ³¾®¿ ¼» Ó»¼»·®±-ô °»´± ·²½»²¬·ª±

nas horas mais difíceis e a plena confiança na conclusão deste¬®¿¾¿´¸±ò

` Ю±º¿ò Ü®¿ò Ü¿²·»´¿ Ó¿§«³· Ë-¸·¦·³¿ô °»´¿ ·³°®»-½·²¼3ª»´ ½±´¿¾±®¿9=±ò

ß± Ю±ºò Ü®ò Ê»²»®¿²¼± Û«-¬?¯«·± ß³¿®±ô °»´± ¿°±·± » ³¿¬»®·¿·- ¼·-°±²·¾·´·¦¿¼±-ò

ß±- ¿³·¹±-ô °±® -«¿- ½±²¬®·¾«·9+»- »--»²½·¿·- °¿®¿ ®»¿´·¦¿9=± ¼»-¬» ¬®¿¾¿´¸±ô ¼·-°±²·¾·´·¦¿²¼± ®»½«®-±- ³¿¬»®·¿·- ¼» º«²¼¿³»²¬¿´ ·³°±®¬>²½·¿ô »³ ±®¼»³ ¿´º¿¾7¬·½¿æ Ý¿®´±-×¹±® Þ¿²¼»·®¿ô Ü¿²·»´ Í·´ª¿ Ú»®®»·®¿ô Û´ª·- Í¿´¼¿²¸¿ô Ù»®¿´¼± ο³¿´¸±ô ×?´·- Ý¿ª¿´½¿²¬»ô Ö¿²¿3²¿ Ý®«¦ô ѹ»²·¦ Ú¿9¿²¸¿ô Î7¹·- Ý®·-¬·¿²± з²¸»·®± Ó¿®¯«»- » α¼®·¹± Ê»®¿-ò

ß±- ¿³·¹±- »-°»½·¿·-ô Ù·´-±² Ù±²9¿´ª»- ¼» Ô·³¿ » Ü¿²·»´ α½¸¿ Ú«®¬¿¼± °»´¿ ½±²¬®·¾«·9=± ²±- ¿®¬·¹±- °«¾´·½¿¼±-ò

ß ¬±¼±- ±- ³»«- ½±³°¿²¸»·®±- ¼± ÔßÞÊ×Íô ¯«» º±®¿³ ·²½»²¬·ª¿¼±®»- » ½±²¬®·¾«3®¿³ ¼» ª?®·¿- º±®³¿- °¿®¿ ± -«½»--± ¼»-¬» ¬®¿¾¿´¸±ò

ß±- º«²½·±²?®·±- ¼± ¼»°¿®¬¿³»²¬± ¼» Û²¹»²¸¿®·¿ ¼» Ì»´»·²º±®³?¬·½¿ ¼¿ ËÚÝô °»´± ¿«¨3´·± °®»-¬¿¼± ¼«®¿²¬» ¬±¼± ± ½«®-± ¼» ¼±«¬±®¿¼±ò

ß±- °®±º»--±®»- ¼± ½«®-± ¼» ¼±«¬±®¿¼± »³ Û²¹»²¸¿®·¿ ¼» Ì»´»·²º±®³?¬·½¿ò

` ³·²¸¿ »-°±-¿ Ú®¿²½·»«¼¿ ß²¼®¿¼» Ô»·¬»ô °»´± ¿³±®ô ¼»¼·½¿9=±ô ·²½»²¬·ª± » ½±³°®»»²-=± ²¿- ¸±®¿- ³¿·- ²»½»--?®·¿-ò

À FUNCAP pelo suportefinanceiro.

` λ¼» ݱ±°»®¿¬·ª¿ ¼» л-¯«·-¿ ²± Ó±²·¬±®¿³»²¬± ß³¾·»²¬¿´ ¼e Áreas Sob Inuência da

ײ¼&-¬®·¿ 묮±´3º»®¿ øÎÛÜÛ ðëóÐÛÌÎÑÓßÎñÝÌÐÛÌÎÑóÚ×ÒÛÐñÐÛÌÎÑÞÎßÍñÝÒЯ÷ » -«¿ ·²-¬>²½·¿ ²¿ ËÚÎÒô °±® ¬»® ½»¼·¼± ¿- ·³¿¹»²- ÍßÎ «¬·´·¦¿¼¿- ²»-¬» ¬®¿¾¿´¸±ò

ß±- ³»³¾®±- ¼¿ ¾¿²½¿ò

(7)

•Ò=± -» °®»±½«°» ½±³ ± ²&³»®± ¼» º¿-»- ¯«» »¨·-¬»³ò Ü·¹¿ó³» -» ª±½6 ¶? ª·« ¿´¹± ¿--·³ ¿²¬»-ò Û--» 7 ± ³»«

desafio.”

(8)

λ-«³±

Û

-¬¿ ¬»-» ·²¬®±¼«¦ «³¿ ²±ª¿ ³»¬±¼±´±¹·¿ °¿®¿ ¼»¬»®³·²¿® ¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± -±¾®» ¿ -«°»®º3½·» ¼±- ±½»¿²±- «¬·´·¦¿²¼± ¬7½²·½¿- ¼» °®±½»--¿³»²¬± ¼¿- ·³¿¹»²- ¼» ο¼¿® ¼» ß¾»®¬«®¿ Í·²¬7¬·½¿ øÍßÎô ¼± ·²¹´6- ͧ²¬¸»¬·½ ß°»®¬«®» ο¼¿®÷ò ß ´·¬»®¿¬«®¿ ®»´¿½·±²¿¼¿ ¼»³±²-¬®¿ «³ ½®»-½»²¬» ·²¬»®»--» ²± °®±½»--¿³»²¬± ¼»--¿- ·³¿¹»²- °¿®¿ ¼»¬»½9=± ¼» ¿´ª±-ô

classicação de regiões, extração de campos de ventos, moni¬±®¿³»²¬± ¼» ¼»®®¿³»- ¼» -´»±ô ¿°´·½¿9+»- ¹»±º3-·½¿- » ³»¬»±®±´-¹·½¿-ò ß »¨¬®¿9=± ¼» ½¿³°±- ¼» ª»²¬±- »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ 7

uma tarefa desafiadora devido à contaminação das mesmas por u³ ®«3¼± ±®·«²¼± ¼± -·-¬»³¿

¼» ¿¯«·-·9=±ô ¼»²±³·²¿¼± -°»½µ´», que diculta tarefas de processamento e interpretação

¼¿- ³»-³¿-ò ᮬ¿²¬±ô »-¬¿ ¬»-» °®±°+» ³»¬±¼±´±¹·¿- ¼» »¨¬®¿9=± ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± °±® ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ¼» Ú±«®·»®ô ¬®¿²-º±®³¿¼¿- ©¿ª»´»¬- » ³7¬±¼±- ¾¿-»¿¼±- »³ ¬»¨¬«®¿ò ß-¬®¿²-º±®³¿¼¿-©¿ª»´»¬- «¬·´·¦¿¼¿- °¿®¿ »-¬¿ ¬¿®»º¿ -=± Ù¿¾±®ô ݸ¿°7« Ó»¨·½¿²± » ± ¿´¹±®·¬³±

@ ¬®±«-ò ݱ³ ®»´¿9=± @ ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ «¬·´·¦¿¼¿ô »-¬¿ -» ¾¿-»·¿ ²¿ ·²º±®³¿9=± »-°¿½·¿´ ¼¿ ³¿¬®·¦ ¼» ½±ó±½±®®6²½·¿ ¼±- ²3ª»·- ¼» ½·²¦¿ °¿®¿ »-¬·³¿® ¿ ¼·®»9=± ¼» °¿¼®+»- ´·²»¿®»- »³ ·³¿¹»²- ½±²¬¿³·²¿¼¿- ½±³-°»½µ´»ò Ñ- »¨°»®·³»²¬±- º±®¿³ ®»¿´·¦¿¼±- »³ ·³¿¹»²- ¼» ¬»¨¬«®¿ -·²¬7¬·½¿-ô ·³¿¹»²- ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ » ·³¿¹»²- ÍßÎ -·²¬7¬·½¿- » ®»¿·-ò Ú±· ±¾-»®ª¿¼± ¯«» ±- ³7¬±¼±- °®±°±-¬±- º±®¿³ ½¿°¿¦»- ¼» »-¬·³¿® ¼·®»9+»- ¼» °¿¼®+»- ´·²»¿®»- » »¨¬®¿·® ½¿³°±-¼»-¬®»¿µ-¼» ª»²¬± ª·-3ª»·- »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ ®»¿·-ò ß- °®·²½·°¿·- ½±²¬®·¾«·9+»- ¼»-¬¿ ¬»-» -=±æ ± ³7¬±¼± °®±°±-¬± °¿®¿ »-¬·³¿9=± ¼» ¼·®»9=± ¼» ª»²¬±- ²¿ -«°»®º3½·» ¼± ±½»¿²± » ¿ »¨¬»²-=± ¼» ¬7½²·½¿ ¶? »¨·-¬»²¬» ²¿ ´·¬»®¿¬«®¿ô °±--·¾·´·¬¿²¼± ¿--·³ ¿ »-¬·³¿9=± ¼¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼±- ª»²¬±- ²¿ º¿·¨¿ ¼» ì ¿ ïð ³ñ-ò Ñ- ³»´¸±®»- ®»-«´¬¿¼±- ±¾¬·¼±- ²»-¬¿ ¬»-» º±®¿³ ¿´½¿²9¿¼±- «¬·´·¦¿²¼± ± ³7¬±¼± °®±°±-¬± ¯«» ½±³¾·²¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬» ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ò

(9)

ß¾-¬®¿½¬

Ì

¸·- ¬¸»-·- ·²¬®±¼«½»- ¿ ²»© ³»¬¸±¼±´±¹§ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ©·²¼ ¼·®»½¬·±² ±ª»® ¬¸» ±½»¿² -«®º¿½» «-·²¹ ·³¿¹» °®±½»--·²¹ ¬»½¸²·¯«»- ±² ÍßÎ øͧ²¬¸»¬·½ ß°»®¬«®» ο¼¿®÷ ·³¿¹»-ò λ´¿¬»¼ ´·¬»®¿¬«®» ¼»³±²-¬®¿¬»- ¿ ¹®±©·²¹ ·²¬»®»-¬ ·² °®±½»--·²¹ ¬¸»-» ·³¿¹»- º±® ¬¿®¹»¬

detection, region classification, wind field extraction, oi´ -°·´´ ³±²·¬±®·²¹ô ¹»±°¸§-·½¿´ ¿²¼

meteorological applications. Wind eld extraction in SAR i³¿¹»- ·- ¿ ½¸¿´´»²¹·²¹ ¬¿-µ ¼«» ¬± ½±²¬¿³·²¿¬·±² ¿½¯«·-·¬·±² -§-¬»³ ¾§ -°»½µ´» ²±·-»ô ©hich makes difficult processing

¿²¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ¬¿-µ-ò ̸«-ô ¬¸·- ¬¸»-·- °®±°±-»- ³»¬¸±¼- º±® ©·²¼ ¼·®»½¬·±² »-¬·³¿¬·±² ¾§ ¿°°´§·²¹ ·³¿¹» ¬®¿²-º±®³-ô -«½¸ ¿- Ú±«®·»® ¿²¼ ©¿ª»´»¬- ¿²¼ º«®¬¸»®³±®» ¬»¨¬«®»ó¾¿-»¼ ³»¬¸±¼-ò ̸» ©¿ª»´»¬ ¬®¿²-º±®³- «-»¼ º±® ¬¸·- ¬¿-µ ¿®» Ù¿¾±®ô Ó»¨·½¿² Ø¿¬ ¿²¼ ¬¸» @

¬®±«-¿´¹±®·¬¸³ò ݱ²½»®²·²¹ ¬¸» ¬»¨¬«®» ¿°°®±¿½¸ô ·¬ ·- ¾¿-»¼ ±² ¬¸» ½±ó±½½«®®»²½» ³¿¬®·¨ ¬± »-¬·³¿¬» ¼·®»½¬·±² ±º ´·²»¿® °¿¬¬»®²- ·² -°»½µ´»¼ ·³¿¹»-ò ̸» »¨°»®·³»²¬- ©»®» °»®º±®³»¼ ±² -§²¬¸»¬·½ ¬»¨¬«®»ô Þ®±¼¿¬¦ ¿´¾«³ô -§²¬¸»¬·½ ¿²¼ ®»¿´ ÍßÎ ·³¿¹»-ò ׬ ©¿- ±¾-»®ª»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» °®±°±-»¼ ³»¬¸±¼- ©»®» ¿¾´» ¬± »-¬·³¿¬» ¼·®»½¬·±²- ±º ´·²»¿® °¿¬¬»®²-and extract windelds from visible

©·²¼ó·²¼«½»¼ -¬®»¿µ- ±² ÍßÎ ·³¿¹»-ò ̸» ³¿·² ½±²¬®·¾«¬·±²- ±º ¬¸·- ¬¸»-·- ¿®»æ ¬± °®±°±-» ³»¬¸±¼- º±® ©·²¼ ¼·®»½¬·±² »-¬·³¿¬·±² ±² ¬¸» ±½»¿² -«®º¿½» ¿²¼ ¬± »¨¬»²¼ »¨·-¬·²¹ ¬»½¸²·¯«»-·² ¬¸» ´·¬»®¿¬«®» ¬»½¸²·¯«»-·² ±®¼»® ¬± °®±ª·¼» ©¬»½¸²·¯«»-·²¼ ª»½¬±® »-¬·³¿¬·±² ¬»½¸²·¯«»-·² ¬¸» ®¿²¹» ±º ì ¬± ïð ³ñ-ò ̸» ¾»-¬ ®»-«´¬- ±º ¬¸·- ¬»-» ©»®» ¿½¸·»ª»¼ ©·¬¸ ¬¸» °®±°±-»¼ ³»¬¸±¼ ¬¸¿¬ ½±³¾·²»- ©¿ª»´»¬ ¬®¿²-º±®³ ¿²¼ ¬»¨¬«®» ¿²¿´§-·-ò

(10)

Ô·-¬¿ ¼»

Ú·¹«®¿-ï Û-°»½¬®± »´»¬®±³¿¹²7¬·½±ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íï

î Ì·°±- ¼» °±´¿®·¦¿9=±ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íî

í ø¿÷ Í¿¬7´·¬» ÎßÜßÎÍßÌóïô ²¿ -®¾·¬¿ ¼¿ Ì»®®¿ ø¾÷ ׳¿¹»³ ÍßÎô Þ¿3¿ ¼» Ù«¿²¿¾¿®¿ ²± η± ¼» Ö¿²»·®± øÎÖ÷ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íë

ì Ü·¿¹®¿³¿ ¼±- ³±¼±- ¼» ·³¿¹»¿³»²¬± ¼± -·-¬»³¿ ÎßÜßÎÍßÌóïñÍßÎò ò ò ò ò íë

ë ø¿÷ Í¿¬7´·¬» ÛÒÊ×ÍßÌô ²¿ -®¾·¬¿ ¼¿ Ì»®®¿ò ø¾÷ ׳¿¹»³ ÛÒÊ×ÍßÌô ®¿¼¿® ßÍßÎò η± ¼» Ö¿²»·®±ô îððíò ø½÷ ׳¿¹»³ ÛÒÊ×ÍßÌô -»²-±® ÓÛÎ×Íò λ¹·=± Í«´ ¼¿ ׬?´·¿ô îððíò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íé

ê Ñ Í¿¬7´·¬» Ï«·µÍÝßÌ ²¿ -®¾·¬¿ ¼¿ Ì»®®¿ » ¿ ®»º»®6²½·¿ ±½»¿²±gráfica. . . 40

é Ô±½¿´·¦¿9=± ¼¿ ?®»¿ ¼» »-¬«¼±ò ø¿÷ Ó¿°¿ ¼¿ ß³7®·½¿ ¼± Í«´ò ø¾÷ ׳¿¹»³ -°¬·½¿ ¿¼¯«·®·¼¿ °»´± -¿¬7´·¬» •Ù±±¹´» Û¿®¬¸Œ -±¾®» ¿ ½±-¬¿ ¼± η± Ù®¿²¼» ¼± Ò±®¬»ò Û³ ¼»-¬¿¯«» ¿ ®»¹·=± ·³¿¹»¿¼¿ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìî

8 Gráfico do modelo de onda dado pela Equação 2.6. . . ò ò ò ò ìì

ç ׳¿¹»²- -·²¬7¬·½¿- -»³ ®«3¼± » ½±³ ®«3¼±-°»½µ´»«¬·´·¦¿²¼± «³¿ ¶¿²»´¿ í í » ¼·º»®»²¬»- °¿¼®+»- ´·²»¿®»-ò ø¿ô ¼÷ ß³±-¬®¿- ¼» ·³¿¹»²- °¿®¿ ± Û¨°»®·³»²¬± ïò ø¾ô »÷ ß³±-¬®¿- ¼» °¿®¿ Û¨°»®·³»²¬± îò ø½ô º÷ ß³±-¬®¿- ¼» ·³¿¹»²-°¿®¿ ± Û¨°»®·³»²¬± íò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìë

ïð Û¨»³°´±- ¼» ·³¿¹»²- -·³«´¿¼¿- ½±²¬¿³·²¿¼¿- ½±³ ®«3¼± -°»½µ´» ½±³ ßã

éåéë ïð êò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìê

ïï ׳¿¹»²- ÍßÎ ¼¿ ½±-¬¿ ¼± η± Ù®¿²¼» ¼± Ò±®¬»ô Ò±®¼»-¬» ¼± Þ®¿-·´ò ø¿÷ ÎßÜßÎÍßÌóï ÍßÎô ¿¼¯«·®·¼¿ »³ îç ¼» -»¬»³¾®± ¼» îððê ½±³ °±´¿®·¦¿9=± ØØò ø¾÷ Ì®»½¸± »¨¬®¿3¼± ¼¿ ·³¿¹»³ ÍßÎ øìðçê ìðçê °·¨»´-÷ ®»º»®»²½·¿¼± °»´¿ ´¿¬·¬«¼» » ´±²¹·¬«¼» ø»³ ¹®¿«-÷ ®»°®»-»²¬¿²¼± ëïôî ëïôî µ³îò ø½÷

(11)

ïî ׳¿¹»²- ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ô ¼»²±¬¿¼¿- °±® Üïðíô Üïðêô Üïïðô Üïïîô Üïëô Üïéô Üïèô Üîðô Üíïô Üíéô Üìïô Üìíô Üìëô Üìéô Üìçô Üëô Üëðô Üëïô Üëîô Üëêô Üêìô Üêèô Üéïô Üéîô Üéçô Üèêô Üçë » Üççô ¼¿ »-¯«»®¼¿ °¿®¿ ¼·®»·¬¿ » ¼» ½·³¿ °¿®¿ ¾¿·¨± øîè ·³¿¹»²-÷ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìç

ïí ˳¿ º«²9=± » -«¿- °±--3ª»·- ª»®-+»- »-½¿´±²¿¼¿- ²± ¬»³°±æ ø¿÷-äïå ø¾÷-ãïå

ø½÷-âïò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëì

14 Gráco de uma©¿ª»´»¬ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëë ïë ß´¹±®·¬³± °¿®¿ ± ½?´½«´± ¼¿©¿ª»´»¬ @ ¬®±«-ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëê

ïê Ü»½±³°±-·9=± ¼» «³¿ ·³¿¹»³ -·²¬7¬·½¿ «¬·´·¦¿²¼± ¿ ©¿ª»´»¬ @ ¬®±«- ½±³ ¾¿-» Þí-spline. (a) Imagem original artificialmente contaminada e«¬·´·¦¿²¼±

í ª·-¿¼¿-ò ø¾÷ Ю·³»·®± ²3ª»´ ¼» ¼»½±³°±-·9=±©¿ª»´»¬ò ø½÷ Í»¹«²¼± ²3ª»´ ¼» ¼»½±³°±-·9=±©¿ª»´»¬ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëé

ïé Ú«²9=± ©¿ª»´»¬ Ù¿¾±® ¼¿¼¿ ²¿ Û¯«¿9=± øíòïè÷ò ø¿÷ Í«°»®º3½·» ¹»®¿¼¿ °»´¿ º«²9=±©¿ª»´»¬Ù¿¾±®ò ø¾÷ ׳¿¹»³ ®»°®»-»²¬¿²¼± ¿ °¿®¬» ®»¿´ ¼¿ ®»º»®·¼¿ º«²9=±ò ëè

ïè ß º«²9=± ݸ¿°7« Ó»¨·½¿²±ò Ú«²½=± -ø¬÷°¿®¿ »-½¿´¿--ãïåîåí » ìò ò ò ò ò ò ëç

ïç ß º«²9=± ݸ¿°7« Ó»¨·½¿²± îóÜò ø¿÷ Í«°»®º3½·» ¹»®¿¼¿ °»´¿ °¿®¬» ®»¿´ ¼¿ º«²9=±

ø¿¨÷½±³¿ãðåðîò ø¾÷ ׳¿¹»³ ®»°®»-»²¬¿²¼± ¿ °¿®¬» ®»¿´ ¼¿ ®»º»®·¼¿ º«²9=±ò êð

îð Ü·-¬>²½·¿- » ±®·»²¬¿9+»- «¬·´·¦¿¼¿- ²± ½?´½«´± ¼¿ ³¿¬®·¦ ¼» ½±ó±½±®®6²½·¿ò ò ò ò êï

îï Û¨»³°´± ¼± ½?´½«´± ¼¿ ÙÔÝÓò ø¿÷ ׳¿¹»³ ±®·¹·²¿´ò ø¾÷ Ó¿¬®·¦ ¼» º®»¯«6²½·¿-¿¾-±´«¬¿- øÙÔÝÓ÷ ±¾¬·¼¿ «-¿²¼± ¿ Û¯«¿9=± øíòîë÷ ½±³ ¼ãïò ø½÷ Ó¿¬®·¦ ¼»

º®»¯«6²½·¿- ®»´¿¬·ª¿- øÙÔÝÓ ²±®³¿´·¦¿¼¿÷ ¼»¬»®³·²¿¼¿ «¬·´·¦¿²¼± ¿ Û¯«¿9=± øíòîç÷ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êî

îî ×´«-¬®¿9=± ¼±- ¿¬®·¾«¬±- ¼» ¬»¨¬«®¿ò ø¿÷ ׳¿¹»³ Üë °»®¬»²½»²¬» ¿± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ ½±³ ¿´¬± ½±²¬®¿-¬»ò ø¾÷ ׳¿¹»³ Üìç ½±³ ¾¿·¨± ½±²¬®¿-¬»ò ø½÷ ׳¿¹»³ Üïðê °»®¬»²½»²¬» ¿± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ ½±³ ¾¿·¨¿ ½±®®»´¿9=±ò ø¼÷ ׳¿¹»³ Üïðê ®±¬¿½·±²¿¼¿ ¼» çð ô ½±³ ¿´¬¿ ½±®®»´¿9=±ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êí

îí ׳¿¹»³ ¼¿- ³¿¬®·¦»- ¼» ½±ó±½±®®6²½·¿- ½±³ ¯ ã ð » ¼ ã ïò ø¿÷ Ó¿¬®·¦

(12)

24 Gráficos ilustrativos dos atributos de textura da imagem Dìç ¼± ?´¾«³ ¼»

Þ®±¼¿¬¦ ³±-¬®¿¼¿ ²¿ Ú·¹«®¿ îîø¾÷ô ½±³ ÙÔÝÓ ¿ ¦»®± ¹®¿«ò ø¿÷ Ù®áco do contraste versus ângulo de rotação da imagem. (b) Gráco da d·--·³·´¿®·¼¿¼» ª»®-«- >²¹«´± ¼» ®±¬¿9=± ¼¿ ·³¿¹»³ò Ñ ¯«¿¼®¿¼± ¿¦«´ ®»°®»-»²¬¿ ± °±²¬± »³ ¯«» ± ¿¬®·¾«¬± ¿¬·²¹» ± ª¿´±® ³3²·³±ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êë

25 Gráficos ilustrativos dos atributos de textura da imagem Dìç ¼± ?´¾«³ ¼»

Þ®±¼¿¬¦ ³±-¬®¿¼¿ ²¿ Ú·¹«®¿ îîø¾÷ô ½±³ ÙÔÝÓ ¿ ¦»®± ¹®¿«ò ø¿÷ Ù®áfico da

entropia versus ângulo de rotação da imagem. (b) Gráco da ho³±¹»²»·¼¿¼» ª»®-«- >²¹«´± ¼» ®±¬¿9=± ¼¿ ·³¿¹»³ò Ñ ¯«¿¼®¿¼± ¿¦«´ ®»°®»-»²¬¿ ± °±²¬± »³ ¯«» ± ¿¬®·¾«¬± ¿¬·²¹» ± ª¿´±® ³?¨·³± ²± ½¿-± ¼¿ ¸±³±¹»²»·¼¿¼» » ± ³3²·³± °¿®¿ ¿ »²¬®±°·¿ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êë

îê Û¨»³°´± ¼± ½?´½«´± ¼¿ «²·¼¿¼» ¼» ¬»¨¬«®¿ °¿®¿ «³¿ ª·¦·²¸¿²9¿ í íò ø¿÷ Ê·¦·²¸¿²9¿ ¼¿ ·³¿¹»³ò ø¾÷ Ý?´½«´± ¼± ª¿´±® ¼» ½¿¼¿ »· «¬·´·¦¿²¼± ¿ Û¯«¿9=± íòíçò ø½÷ Ñ®¼»²¿9=± ¼¿ ª·¦·²¸¿²9¿ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êé

îé ß´¬»®¿9=± ¼± »-°»½¬®± ¼» ¬»¨¬«®¿ -»¹«²¼± ± ª¿´±® ¼¿ -·³»¬®·¿ ¹»±³7¬®·½¿ò ø¿÷ ׳¿¹»³ Üïè °»®¬»²½»²¬» ¿± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ò ø¾÷ ׳¿¹»³ Üïè ®±¬¿½·±²¿¼¿ ¼» ïèð ò ø½÷ ׳¿¹»³ Üïðê °»®¬»²½»²¬» ¿± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ò ø¼÷ ׳¿¹»³ Üïðê ®±¬¿½·±²¿¼¿ ¼» ïèð ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êè

îè ß´¬»®¿9=± ¼± »-°»½¬®± ¼» ¬»¨¬«®¿ -»¹«²¼± ± ª¿´±® ¼± ¹®¿« ¼» ¼·®»9=±ò ø¿÷ ׳¿¹»³ Üìç °»®¬»²½»²¬» ¿± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ò ø¾÷ ׳¿¹»³ Üìç ®±¬¿½·±²¿¼¿ ¼» çð ò ø½÷ ׳¿¹»³ Üíï °»®¬»²½»²¬» ¿± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ò ø¼÷ ׳¿¹»³ Üíï ®±¬¿½·±²¿¼¿ ¼» çð ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êè

îç ß´¹±®·¬³± °¿®¿ »-¬·³¿¬·ª¿- ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ «-¿²¼± ¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ®?°·¼¿ ¼» Ú±«®·»®ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éï

íð ß´¹±®·¬³± °¿®¿ »-¬·³¿¬·ª¿- ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ «-¿²¼± ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬Ø¿¿®ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éí

íï Û¨»³°´±- ¼»-¬®»¿µ--±¾®» ¿ -«°»®º3½·» ¼± ±½»¿²±ò Í»¬¿- ª»®³»´¸¿- ·´«-¬®¿³ ±-¹®¿¼·»²¬»- » ¿- -»¬¿- ¿¦«·- ¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬±ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éì

32 (a) Gráfico da razão de polarização (ÐÎ÷ ¼±- ³±¼»´±- ¼¿ ¾¿²¼¿ Ý »³ º«²9=± ¼±

ângulo de incidência. (b) Gráco do NRCS em função da direção¼± ª»²¬± °¿®¿ °±´¿®·¦¿9=± ØØ » °±´¿®·¦¿9=± ÊÊ ½±³ ¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬± »²¬®» ë ³ñ- » îë ³ñ-ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éç

(13)

íì λ¬¿ ø¿¦«´÷ ½±²»½¬¿²¼± ±- °·½±- »-°»½¬®¿·- øª»®³»´¸±÷ ¼¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ¼» Ú±«®·»® »³ ì -«¾ó½»²¿- ²¿ ·³¿¹»³ ÍßÎ ¼± ¼·¿ îçñðçñîððêò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èï

íë Ó»¬±¼±´±¹·¿ °®±°±-¬¿ °¿®¿ »-¬·³¿9=± ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± «-¿²¼± ÚÚÌ ½±³ ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ©¿ª»´»¬ò Ñ- ¿´¹±®·¬³±- °®±°±-¬±- ø½»²¬®± » ¬±°±÷ °¿®¿ »-¬·³¿9=± ¼» ¼·®»9=± ¼» ª»²¬± »-¬=± ¼»-¬¿½¿¼±- »³ ¿¦«´ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èî

íê ß´¹±®·¬³± ¼¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬Ù¿¾±®ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èí

íé Ю±½»--¿³»²¬± ¼¿ ·³¿¹»³ °»´¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬Ù¿¾±®ò ø¿÷ ׳¿¹»³ ÍßÎ ±®·¹·²¿´×ø¨å§÷ò ø¾÷ ׳¿¹»³ ¼¿- ¼·®»9+»- ¼±³·²¿²¬»- ¼¿--¬®»¿µ-·²¼«¦·¼¿- °»´± ª»²¬± -±¾®» ¿ -«°»®º3½·» ¼± ±½»¿²±ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èì

íè Ю±½»--¿³»²¬± ¼¿ ·³¿¹»³ °»´¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ©¿ª»´»¬ ݸ¿°7« Ó»¨·½¿²±ò ø¿÷ ׳¿¹»³ ÍßÎ ±®·¹·²¿´ò ø¾÷ ׳¿¹»³ ¼¿- ¼·®»9+»- ¼±³·²¿²¬»- ¼¿-

-¬®»¿µ-·²¼«¦·¼¿- °»´± ª»²¬± -±¾®» ± ±½»¿²±ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èì

íç ׳¿¹»²- ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ °¿®¿ ¿ª¿´·¿9=± ¼±ÔÐ×ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èë

ìð ß´¹±®·¬³± °®±°±-¬± °¿®¿ »¨¬®¿9=± ¼» °¿¼®+»- ´·²»¿®»- «-¿²¼± ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ò èê

ìï Ю±½»--± ¼» ½?´½«´± ¼¿ ³¿¬®·¦ ¼» ½±ó±½±®®6²½·¿ °¿®¿ «³ ½±²¶«²¬± ¼» >²¹«´±- ¼» ®±¬¿9+»- ¿°´·½¿¼±- @ ·³¿¹»³ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èé

ìî Ê»¬±®»- ¼» ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± ¼» í ¼·º»®»²¬»- ׳¿¹»²- ÍßÎæ ø¿ó½÷ ·³¿¹»³ ÍßÎ ÎßÜßÎÍßÌóïô »³ îç ¼» -»¬»³¾®± îððêô ø¼óº÷ ·³¿¹»³ ßÔÑÍ ÐßÔÍßÎô »³ îð ¼» ¶«´¸± ¼» îððé » ø¹ó·÷ ·³¿¹»³ ßÍßÎ ÛÒÊ×ÍßÌô »³ ðï ¼» º»ª»®»·®± ¼» îððëò ß- -»¬¿- ¾®¿²½¿- ·²¼·½¿³ ±- ª¿´±®»- ¼» ®»º»®6²½·¿ô ¼¿¼±- °»´± Ï«·µÍÝßÌ »³ ¬±¼¿- ¿- ·³¿¹»²-å ¿- ½±®»- ¿--±½·¿¼¿- ¿ ½¿¼¿ ³7¬±¼± ¿°¿®»½»³ ²¿ ´»¹»²¼¿ ¼» ½¿¼¿ ·³¿¹»³ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çð

ìí ݱ³°¿®¿9=± »²¬®» Ï«·µÍÝßÌ ø¿¾-½·--¿÷ » ±- ³7¬±¼±- ¾¿-»¿¼±- »³ ·³¿¹»³ ÍßÎ ø±®¼»²¿¼¿÷ °¿®¿ ¼±·- ½±²¶«²¬±- ¼» ¼¿æ ø¿ô ½ô »ô ¹÷ ¿°-- ®»³±9=±

¼±-dados de baixa conabilidade (células de chuva) do QuikSCAT » ø¾ô ¼ô ºô ¸÷ ®»¹·+»- ½±³ ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬± ³»²±® ¼± ¯«» ïð ³ñ-å ± ³7¬±¼± °®±°±-¬± ¼·º»®» »³ -«¿- ¼»½±³°±-·9+»-©¿ª»´»¬-ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çì

ìì ݱ³°¿®¿9=± ¼±- ®»-«´¬¿¼±- »-¬·³¿¼±- ¼¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬± ø±®¼»²¿¼¿÷ » ±- ±¾¬·¼±- °»´± »-½¿¬»®,³»¬®± »³¾¿®½¿¼± ²± Ï«·µÍÝßÌ ø¿¾-½·--¿÷ò ø¿ô ½ô »÷ Ü·®»9=± ¼± ª»²¬± »-¬·³¿¼¿ °»´± ³7¬±¼± °®±°±-¬± «¬·´·¦¿²¼± ©¿ª»´»¬ @

¬®±«-½±³ º«²9=± ¼» ¾¿-»Þíó-°´·²»ò ø¾ô ¼ô º÷ Ü·®»9=± ¼± ª»²¬± »-¬·³¿¼¿ °»´± ³7¬±¼±

(14)

45 Gráfico de dispersão e reta de regressão linear dos resulta¼±- »¨°»®·³»²¬¿·- ¼±

¿´¹±®·¬³± °®±°±-¬± ½±³ ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ô -»³ ± «-± ¼¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬

Ù¿¾±®ô °¿®¿ ·³¿¹»²- -·²¬7¬·½¿- ¼± Û¨°»®·³»²¬± îò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çç

46 Gráco de dispersão e reta de regressão linear dos resulta¼±- »¨°»®·³»²¬¿·- ¼± ¿´¹±®·¬³± °®±°±-¬± ½±³ ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ô -»³ ± «-± ¼¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬

Ù¿¾±®ô °¿®¿ ·³¿¹»²- -·²¬7¬·½¿- ¼± Û¨°»®·³»²¬± íò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðð

47 Gráco de dispersão e reta de regressão linear dos resulta¼±- »¨°»®·³»²¬¿·- ¼± ¿´¹±®·¬³± °®±°±-¬± ½±³ ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ «¬·´·¦¿²¼± ¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ©¿ª»´»¬

Ù¿¾±® °¿®¿ ·³¿¹»²- -·²¬7¬·½¿-ò ø¿ô ¾÷ ׳¿¹»²- ½±²¬·¼¿- ²± Û¨°»®·³»²¬± ïò ø½ô ¼÷ ׳¿¹»²- ½±²¬·¼¿- ²± Û¨°»®·³»²¬± îò ø»ô º÷ ׳¿¹»²- ¼± Û¨°»®·³»²¬± íò ò ò ò ïðî

ìè ׳¿¹»³ ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ » -«¿ ³¿¬®·¦ ¼» ½±ó±½±®®6²½·¿ò ø¿÷ ׳¿¹»³ ±®·¹·²¿´ò ø¾÷ Ê·-«¿´·¦¿9=± ¼¿ ³¿¬®·¦ ¼» ½±ó±½±®®6²½·¿ ¼¿ ·³¿¹»³ ±®·¹·²¿´ò

(c) Visualização da matriz de co-ocorrência dos coeficiente- ¼¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿

©¿ª»´»¬Ù¿¾±®ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðì

ìç λ-«´¬¿¼±- °¿®¿ ·³¿¹»²- -·³«´¿¼¿-ò ø¿ô ¼ô ¹÷ ׳¿¹»²- -·²¬7¬·½¿-

½±²¬¿³·²¿¼¿-artificialmente com ruído -°»½µ´». (b, e, h) Coeficientes da transformada

©¿ª»´»¬Ù¿¾±®ò ø½ô ºô ·÷ Ü·®»9+»- ¼¿--¬®»¿µ- »-¬·³¿¼¿-ò Í»¬¿- »³ ½±® ³¿¹»²¬¿ ®»°®»-»²¬¿³ ¿- ¼·®»9+»- »-¬·³¿¼¿- °»´± ¿´¹±®·¬³± ¬»¨¬«®¿ Ù¿¾±®ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðê

ëð Ü·®»9+»- »-¬·³¿¼¿- «-¿²¼± ± ¿´¹±®·¬³± °®±°±-¬± ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ Ù¿¾±® »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ «¬·´·¦¿²¼± ¨ãêð » §ãíðò ø¿÷ ׳¿¹»³ ßÔÑÍ ÐßÔÍßÎô îë

de julho de 2009. (b) Coeficientes da transformada©¿ª»´»¬Ù¿¾±®ò ø½÷

Ü·®»9+»-¼» ª»²¬± »-¬·³¿¼¿-ò ø¼÷ ׳¿¹»³ ßÔÑÍ ÐßÔÍßÎô îð Ü·®»9+»-¼» ¶«´¸± Ü·®»9+»-¼» îððéò ø»÷

Coeficientes da transformada©¿ª»´»¬ Ù¿¾±®ò øº÷ Ü·®»9+»- ¼» ª»²¬± »-¬·³¿¼¿-ò

(g) Imagem SAR RADARSAT-1, 29 de setembro de 2006. (h) Coefici»²¬»- ¼¿

¬®¿²-º±®³¿¼¿ ©¿ª»´»¬ Ù¿¾±®ò ø·÷ Ü·®»9+»- ¼± ª»²¬± »-¬·³¿¼¿-ò Í»¬¿- ¼» ½±® °®»¬¿ ·²¼·½¿³ ¿ ¼·®»9=± ¼¿¼¿ °»´± Ï«·µÍÝßÌô »²¯«¿²¬± ¿- -»¬¿- ¼» ½±® ³¿¹»²¬¿ -=± ®»´¿¬·ª¿- @- ¼·®»9+»- »-¬·³¿¼¿- °»´± ³7¬±¼± ¬»¨¬«®¿ Ù¿¾±®ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðé

51 Gráco de dispersão para comparação entre os dados do esca¬»®,³»¬®±

(15)

ëî Ø·-¬±¹®¿³¿ ¼» ³»¼·¼¿- ÔÐ× calculado para imagens sintéticas, definidas na

Í»9=± îòïðòï » »¨·¾·¼¿- ²¿ Ú·¹«®¿ çô ½±³ ¼·º»®»²¬»- ¼»-ª·±- °¿¼®+»- ¼¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬ Ù¿¾±®ò ø¿÷ Ø·-¬±¹®¿³¿ ½±²-·¼»®¿²¼± ¬±¼¿- ¿- ·³¿¹»²-ò ø¾÷ Ø·-¬±¹®¿³¿ °¿®¿ ¿- ·³¿¹»²- »³ ¯«» §ãíðò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïð

ëí Ø·-¬±¹®¿³¿ ¼» ³»¼·¼¿- ÔÐ× calculado para imagens sintéticas, denidas na

Í»9=± îòïðòï » »¨·¾·¼¿- ²¿ Ú·¹«®¿ ïðô ½±³ ¼·º»®»²¬»- ¼»-ª·±- °¿¼®+»- ¼¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬ Ù¿¾±®ò ø¿÷ Ø·-¬±¹®¿³¿ ½±²-·¼»®¿²¼± ¬±¼¿- ¿- ·³¿¹»²-ò ø¾÷ Ø·-¬±¹®¿³¿ °¿®¿ ¿- ·³¿¹»²- »³ ¯«» §ãíëò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïð

54 Grácos para o ÔÐ× » ¼·®»9+»- »-¬·³¿¼¿- »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ -·³«´¿¼¿- » ®»¿·-½±³ ¼·º»®»²¬»- ¼»-ª·±- °¿¼®+»- ¼¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬Ù¿¾±®ò ø¿ô ¾÷ ׳¿¹»³

(16)

Ô·-¬¿ ¼»

Ì¿¾»´¿-ï Ú¿·¨¿- ¼» ª»´±½·¼¿¼» ¼» ª»²¬±ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îì

î Ю·²½·°¿·- ¾¿²¼¿- ¼±- -»²-±®»- ¼» ³·½®±±²¼¿-ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íî

í Û¨»³°´±- ¼» -·-¬»³¿- ±®¾·¬¿·-ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íì

ì Ю·²½·°¿·- ½¿®¿½¬»®3-¬·½¿- ¼± -»²-±® ÎßÜßÎÍßÌóïñÍßÎò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íê

ë Ю·²½·°¿·- ½¿®¿½¬»®3-¬·½¿- ¼± -»²-±® ßÔÑÍñÐßÔÍßÎ » ³±¼±- ¼» ·³¿¹»¿³»²¬±ò íè

ê Ñ ½±²¶«²¬± ¼» ·³¿¹»²- ÍßÎ «¬·´·¦¿¼± ²±- ¬»-¬»-ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìè

é Ñ ²&³»®± ¼» -«¾ó½»²¿- ²¿- ·³¿¹»²- ÍßÎ «¬·´·¦¿¼¿- ²±- ¬»-¬»-ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìè

è ߬®·¾«¬±- ¼± »-°»½¬®± ¼» ¬»¨¬«®¿ °¿®¿ ·³¿¹»²- ¼» Þ®±¼¿¬¦ » -»«-

®»-°»½¬·ª±-ÔÐ×-ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èë

9 Identicação dos métodos abordados. . . ò ò ò ò èç ïð ݱ³°¿®¿9=± ¼±- ®»-«´¬¿¼±- ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± ¼±- ³7¬±¼±- ½±³ ¿-

³»¼·¼¿-¼± Ï«·µÍÝßÌò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çî

11 Parâmetros estatísticos dos gráficos de dispersão mostra¼±- ²¿ Ú·¹«®¿ ìíò ò ò ò çë

12 Parâmetros estatísticos dos gráficos de dispersão mostra¼±- ²¿ Ú·¹«®¿ ììò ò ò ò çê

ïí п®>³»¬®±- »-¬¿¬3-¬·½±- ¼±- ®»-«´¬¿¼±- ¼± ¿´¹±®·¬³± °®±°±-¬± ¯«» «¬·´·¦¿ ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ô -»³ ± «-± ¼¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬Ù¿¾±®ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðð

ïì п®>³»¬®±- »-¬¿¬3-¬·½±- °¿®¿ ½±³°¿®¿9=± ¼±- ®»-«´¬¿¼±- ¼± ¿´¹±®·¬³± °®±°±-¬± ½±³ ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ «-¿²¼± ¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬Ù¿¾±®ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðï

ïë п®>³»¬®±- »-¬¿¬3-¬·½±- ¼» ½±³°¿®¿9=± »²¬®» ¿²?´·-» ¼» ¬extura utilizando ofiltro

¼» Ô»» » ²&³»®± ¼»´±±µ-ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðí

ïê λ-«´¬¿¼± »¨°»®·³»²¬¿´ °¿®¿ ¿- ·³¿¹»²- ¼» Þ®±¼¿¬¦ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðì

ïé п®>³»¬®±- »-¬¿¬3-¬·½±- °¿®¿ ½±³°¿®¿9=± ¼±- ¿´¹±®·¬³±-ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðë

(17)

19 Tabela dos coeficientes do modelo CMOD4. . . ò ò ò ò ïîë

îð Ú¿¬±® ®»-·¼«¿´ °¿®¿ ÝÓÑÜìò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïîë

21 Os coecientes do modelo CMOD-IFR2. . . ò ò ïîê

(18)

Ô·-¬¿ ¼»

Í·¹´¿-ßÔÑÍ ß¼ª¿²½»¼ Ô¿²¼ Ѿ-»®ª·²¹ Í¿¬»´´·¬»

ßÊÒ×Îóî ß¼ª¿²½»¼ Ê·-·¾´» ¿²¼ Ò»¿® ײº®¿®»¼ ο¼·±³»¬»® ¬§°» î ßÍßÎ ß¼ª¿²½»¼ ͧ²¬¸»¬·½ ß°»®¬«®» ο¼¿®

ÝÓÑÜ Ý󾿲¼

Ó±¼»´-ÜÚÌ Ü·-½®»¬ Ú±«®·»® Ì®¿²-º±®³

ÜÌ Ü·®»½¬ Ì®¿²-³·--·±²

ÜÎÌÍ Ü¿¬¿ λ´¿§ ¿²¼ Ì®¿½µ·²¹ Í¿¬»´´·¬»

ÛÝÓÉÚ Û«®±°»¿² Ý»²¬®» º±® Ó»¼·«³ ο²¹» É»¿¬¸»® Ú±®»½¿-¬-ÛÒÊ× Û²ª·®±²³»²¬ º±® Ê·-«¿´·¦·²¹

׳¿¹»-ÛÎÍ Û«®±°»¿² λ³±¬» Í»²-·²¹

ÛÍß Û«®±°»¿² Í°¿½» ß¹»²½§

ÚÞÜ Ú·²» Þ»¿³ Ü«¿´ б´¿®·¦¿¬·±² ÚÞÍ Ú·²» Þ»¿³ Í·²¹´» б´¿®·¦¿¬·±² ÚÚÌ Ú¿-¬ Ú±«®·»® Ì®¿²-º±®³

ÙÔÝÓ Ù®¿§óÔ»ª»´ ݱ󱽽«®®»²½» Ó¿¬®·¨

ØØ Ð±´¿®·¦¿9=± ¼± ¬·°± ر®·¦±²¬¿´ ó ر®·¦±²¬¿´ ØÊ Ð±´¿®·¦¿9=± ¼± ¬·°± ر®·¦±²¬¿´ ó Ê»®¬·½¿´

ÖßÎÑÍ Ö¿°¿² λ-±«®½»- Ѿ-»®ª¿¬·±² ͧ-¬»³ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±² ÖßÈß Ö¿°¿² ß»®±-°¿½» Û¨°´±®¿¬·±² ß¹»²½§

ÔÙ Ô±½¿´ Ù®¿¼·»²¬

ÓÍÛ Ó»¿² ͯ«¿®» Û®®±®

ÒÑßß Ò¿¬·±²¿´ ѽ»¿²·½ ¿²¼ ߬³±-°¸»®·½ ß¼³·²·-¬®¿¬·±² ÒÎÝÍ Ò±®³¿´·¦»¼ ο¼¿® Ý®±-- Í»½¬·±²

ÐßÔÍßΠи¿-»¼ ß®®¿§ ¬§°» Ô󾿲¼ ͧ²¬¸»¬·½ ß°»®¬«®» ο¼¿®

ÐÎ×ÍÓ Ð¿²½¸®±³¿¬·½ λ³±¬»ó-»²-·²¹ ײ-¬®«³»²¬ º±® ͬ»®»± Ó¿°°·²¹

ÐΠο¬·± б´¿®·¦¿¬·±²

ÐÔΠб´¿®·³»¬®·½ Ó±¼»

ÎßÜßΠο¼·± Ü»¬»½¬·±² ¿²¼ ο²¹·²¹

(19)

ÎÛÓ Î¿¼·¿9=± Û´»¬®±³¿¹²7¬·½¿ ÎÓÍÛ Î±±¬ Ó»¿² ͯ«¿®» Û®®±®

ÎÒ Î·± Ù®¿²¼» ¼± Ò±®¬»

ÎÍÍ Î»³±¬» Í»²-·²¹

ͧ-¬»³-ÍßΠͧ²¬¸»¬·½ ß°»®¬«®» ο¼¿®

ÌÍ Ì»¨¬«®» Í°»½¬®«³

ËÌÝ Ý±±®¼·²¿¬»¼ ˲·ª»®-¿´ Ì·³» ËÌÓ Ë²·ª»®-¿´ Ì®¿²-ª»®-¿ ¼» Ó»®½¿¬±® ËÉÌ Ë²¼»½·³¿¬»¼ É¿ª»´»¬ Ì®¿²-º±®³-ÊÊ Ð±´¿®·¦¿9=± ¼± ¬·°± Ê»®¬·½¿´ ó Ê»®¬·½¿´ ÊØ Ð±´¿®·¦¿9=± ¼± ¬·°± Ê»®¬·½¿´ ó ر®·¦±²¬¿´

ÉÞ É·¼» Þ»¿³ ͽ¿²ÍßÎ Ó±¼»

(20)

Ô·-¬¿ ¼»

Í3³¾±´±-¨ Ò±¬¿9=± ª»¬±®·¿´

È Ò±¬¿9=± ³¿¬®·½·¿´

Ó7¼·¿

ݱ³°®·³»²¬± ¼» ±²¼¿

± Ò±®³¿´·¦»¼ ο¼¿® Ý®±-- Í»½¬·±² øÒÎÝÍ÷

ߪͬ¼Ó Ó7¼·¿ ¼±- ¼»-ª·±- °¿¼®+»- ¼¿- ³7¼·¿- ¼¿- -»9+»-

¬®¿²-ª»®-¿·-Ý ½±²¬®¿-¬»

ÜÜ Ù®¿« ¼» ¼·®»9=±

Û Û²»®¹·¿

ÙÍ Í·³»¬®·¿ ¹»±³7¬®·½¿

Ø Ø±³±¹»²»·¼¿¼»

ÔÐ× Linear Pattern Identier

Óͬ¼Ó Ó?¨·³± ¼±- ¼»-ª·±- °¿¼®+»- ¼¿- ³7¼·¿- ¼¿- -»9+»- ¬®¿²-ª»®-¿·-Ú®»¯«6²½·¿

Πݱ®®»´¿9=±

(21)

Í«³?®·±

ï ×ÒÌÎÑÜËY]Ñ îí

1.1 Justificativa . . . îê

ïòî Ѿ¶»¬·ª±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îé

ïòí ß°®»-»²¬¿9=± ¼¿ ¬»-» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îè

1.4 Produção cientíca e contribuições . . . ò ò ò ò ò ò ò îç

î ÓßÌÛÎ×ß×Í íð

îòï Ñ »-°»½¬®± ¼» ³·½®±±²¼¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íð

îòî Í·-¬»³¿- ¼» ®¿¼¿® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íí

îòí Ñ -·-¬»³¿ ÎßÜßÎÍßÌóï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íì

îòì Ñ -·-¬»³¿ ÛÒÊ×ÍßÌ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íê

îòë Ñ -·-¬»³¿ ¼» ·³¿¹»¿³»²¬± ßÔÑÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íê

îòê ׳¿¹»¿³»²¬± ¼±- ±½»¿²±- °±® ÍßÎ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íè

îòé Ñ -¿¬7´·¬» Ï«·µÍÝßÌ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íç

îòè Û-¬®«¬«®¿ ¼» ¼¿¼±- ¼± Ï«·µÍÝßÌ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìï

îòç Ô±½¿´·¦¿9=± ¼¿ ?®»¿ ·³¿¹»¿¼¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìï

îòïð ׳¿¹»²- -·²¬7¬·½¿- » ®»¿·- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìí

îòïðòï ׳¿¹»²- -·²¬7¬·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìí

îòïðòî ׳¿¹»²- ÍßÎ ®»¿·- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìê

îòïðòí ׳¿¹»²- ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìç

(22)

í ÚÛÎÎßÓÛÒÌßÍ ÓßÌÛÓ_Ì×ÝßÍ ëï

íòï Ì®¿²-º±®³¿¼¿ ¼» Ú±«®·»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëï

íòî ß ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ®?°·¼¿ ¼» Ú±«®·»® øÚÚÌ÷ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëí

íòí Ì®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëí

íòíòï ß ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬ @ ¬®±«- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëë

íòíòî ß ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬Ù¿¾±® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëé

íòíòí ß ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬Ý¸¿°7« Ó»¨·½¿²± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëè

íòì ß ³¿¬®·¦ ¼» ½±ó±½±®®6²½·¿ ¼» ²3ª»·- ¼» ½·²¦¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êð

íòìòï ߬®·¾«¬±- ¼» ¬»¨¬«®¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êî

íòë Ñ »-°»½¬®± ¼» ¬»¨¬«®¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êê

íòëòï ß- ½¿®¿½¬»®3-¬·½¿- ¼» ¬»¨¬«®¿ ¾¿-»¿¼¿- ²± »-°»½¬®± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êé

íòê ݱ²½´«-+»- ¼± ½¿°3¬«´± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êç

ì ÓÛÌÑÜÑÔÑÙ×ßÍ ÐßÎß ÛÈÌÎßY]Ñ ÜÑÍ ÝßÓÐÑÍ ÜÛ ÊÛÒÌÑ éð

ìòï Û¨¬®¿9=± ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éð

ìòïòï Ó7¬±¼± ¾¿-»¿¼± ²¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ¼» Ú±«®·»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éï

ìòïòî Ó7¬±¼±©¿ª»´»¬ÉÜÉ¿Ì ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éï

ìòïòí Ñ ³7¬±¼± ¼± ¹®¿¼·»²¬» ´±½¿´ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éì

ìòî Û-¬·³¿¬·ª¿ ¼¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éê

ìòîòï ο¦=± ¼» °±´¿®·¦¿9=± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éé

ìòí ݱ²½´«-+»- ¼± ½¿°3¬«´± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éç

ë ÓÛÌÑÜÑÔÑÙ×ßÍ ÐÎÑÐÑÍÌßÍ èð

ëòï ß¾±®¼¿¹»³ ¾¿-»¿¼¿ »³ ¬®¿²-º±®³¿¼¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èð

ëòî ß ³»¼·¼¿ ÔÐ× ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èì

ëòí ß¾±®¼¿¹»³ ¾¿-»¿¼¿ »³ ¬»¨¬«®¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èê

(23)

ê ÎÛÍËÔÌßÜÑÍ ÛÈÐÛÎ×ÓÛÒÌß×Í èç

êòï Û-¬·³¿¬·ª¿ ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± «¬·´·¦¿²¼± ³7¬±¼± ¾¿-»¿¼± »³ ¬®¿²-º±®³¿¼¿- ¼» ·³¿¹»²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èç

êòî Ü·®»9=± ¼± ª»²¬± ¼»¬»®³·²¿¼¿ °±® ¬»¨¬«®¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çè

êòîòï ׳¿¹»²- -·²¬7¬·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çè

êòîòî ׳¿¹»²- ¼» Þ®±¼¿¬¦ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðí

êòîòí ׳¿¹»²- ÍßÎ -·³«´¿¼¿- » ®»¿·- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðë

êòí ß²?´·-» ¼¿ ³»¼·¼¿ÔÐ× ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðè

êòì ß²?´·-» ¼± ½«-¬± ½±³°«¬¿½·±²¿´ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïî

êòë ݱ²½´«-+»- ¼± ½¿°3¬«´± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïí

é ÝÑÒÍ×ÜÛÎßYKÛÍ Ú×Òß×Í ïïë

éòï ݱ²½´«-=± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïë

éòî Ì®¿¾¿´¸±- º«¬«®±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïé

Referências Bibliográficas ïïè

ß°6²¼·½» ß Ó±¼»´±- ¼¿ ¾¿²¼¿ Ý ïîë

A.1 Coecientes do Modelo CMOD4 . . . ò ïîë

A.2 Os coecientes do modelo CMOD-IFR2 . . . ò ò ò ïîê

A.3 Os coecientes do modelo CMOD5 . . . ò ïîê

ß°6²¼·½» Þ Ð-»«¼±½-¼·¹±- ïîé

Þòï ß´¹±®·¬³± ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïîé

Þòî ß´¹±®·¬³± ¾¿-»¿¼± »³ ¬®¿²-º±®³¿¼¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïîè

(24)

îí

ÝßÐSÌËÔÑ ï

×ÒÌÎÑÜËY]Ñ

ß

- ·³¿¹»²- ±½»>²·½¿- ¿¼¯«·®·¼¿- °»´±- -»²-±®»- ±®¾·¬¿·-ô ½±³± °±® »¨»³°´±ô ± ο¼¿® ¼» ß¾»®¬«®¿ Í·²¬7¬·½¿ øÍßÎô ¼± ·²¹´6- ͧ²¬¸»¬·½ ß°»®¬«®» ο¼¿®÷ ¿ ¾±®¼± ¼± -¿¬7´·¬» ÎßÜßÎÍßÌóïô °»®³·¬·®¿³ ¹®¿²¼»- ¿ª¿²9±- ²±- »-¬«¼±- ¼±- ±½»¿²±-ò Ñ- -¿¬7´·¬»- ¬±®²¿®¿³ó-»

fundamentais para estes estudos devido a diculdade de inst¿´¿® » ³¿²¬»® -»²-±®»- ²±- ³»-³±-ò Ñ- ¼¿¼±- ±¾¬·¼±- ½±³ ± »-½¿¬»®,³»¬®± Ï«·µÍÝßÌô °±® »¨»³°´±ô »-¬=± ¼·-°±²3ª»·- ²¿ ©»¾ï»³

»-½¿´¿ ¹´±¾¿´ò

Ñ °®±¾´»³¿ ¼¿ ¼»¬»®³·²¿9=± ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± «¬·´·¦¿²¼± ·³¿¹»²- ÍßÎ 7 ¿¾±®¼¿¼± ²¿ ´·¬»®¿¬«®¿ ¼» ¼·ª»®-¿- º±®³¿-ò ᮬ¿¾»´´¿ô ͬ±ºº»´»² ú Ö±¸¿²²»--»² øîððî÷ °®±°+»³ ®»½«°»®¿® ±- ª»¬±®»- ¼» ª»²¬± °±® ³»·± ¼¿ ½±³¾·²¿9=± ¼» ¼¿¼±- ÍßÎ » ³±¼»´±- ¼» °®»ª·-=± ²«³7®·½¿ ¼» ¬»³°±ô ½±³± «³ ³7¬±¼± ¼» ·²ª»®-=± ·¼»¿´ °¿®¿ ³»´¸±®¿® ¿ »-¬·³¿¬·ª¿ ¼» ª»¬±®»- ¼» ª»²¬± ÍßÎò Ñ- ¿«¬±®»- ½±²-·¼»®¿®¿³ »³ -»« ¬®¿¾¿´¸± ¯«» ±- ª»²¬±- ¾¿·¨±- °±--«»³ ª»´±½·¼¿¼»- ³»²±®»-¼± ¯«» é ³ñ-ô ¯«¿²³»²±®»-¼± ¼»½±®®»²¬»- ¼» ½¿³°±- ¼» ª»²¬± ¼» ·³¿¹»²- ÍßÎ ³»²±®»-¼± -¿¬7´·¬» ÛÎÍóîîò

Ý¿³»®±² »¬ ¿´ò øîððê÷ ½±³¾·²¿®¿³ ¼¿¼±- °®±½»¼»²¬»- ¼» »-½¿¬»®,³»¬®±- » ÍßÎ °¿®¿ ½¿®¿½¬»®·¦¿® °¿®¯«»- »-´·½±- » -«¿ °®±¼«9=± ¼» »²»®¹·¿ °±¬»²½·¿´ »³ ¬±®²± ¼» ?®»¿- ½±-¬»·®¿-ò Û-¬«¼±- -±¾®» ¿ »¨°´±®¿9=± ¼± ª»²¬± ½±³± °±¬»²½·¿´ »²»®¹7¬·½± ¬6³ ³±-¬®¿¼±ô ¯«» ± -»« ¿°®±ª»·¬¿³»²¬± ¼»°»²¼» ¼± ½±²¸»½·³»²¬± °±®³»²±®·¦¿¼± ¼» -«¿- ½¿®¿½¬»®3-¬·½¿-ô -±¾®» ¿ ?®»¿ ±²¼» -»®=± ·³°´¿²¬¿¼¿- ¿- º¿¦»²¼¿- »-´·½¿- øÍ×ÔÊß»¬ ¿´òô îððî÷ò ß ·²ª»-¬·¹¿9=± ¼» Ý¿³»®±²»¬ ¿´òøîððê÷ ·²½´«·« ± ³7¬±¼± ¼» ᮬ¿¾»´´¿ô ͬ±ºº»´»² ú Ö±¸¿²²»--»² øîððî÷ ½±³± «³ »-¯«»³¿ ¿´¬»®²¿¬·ª± °¿®¿ ¿ ®»½«°»®¿9=± ¼» ª»¬±®»- ¼» ª»²¬± ¼» ®»¬®±»-°¿´¸¿³»²¬± ÍßÎô «-¿²¼± «³¿ ¿¾±®¼¿¹»³ Þ¿§»-·¿²¿ °¿®¿ ½±³¾·²¿® »-¬»- ª»¬±®»- » ¼¿¼±- ¼» °®»ª·-=± ¼± ¬»³°±ò Ñ ³7¬±¼±

provou ser adequado para ventos classificados como moderado- » ¿´¬±-ô »³ ¯«» ¿ º¿·¨¿ ¼»

ª»´±½·¼¿¼»ô ¼» ¿½±®¼± ½±³ Ù·®¿®¼óß®¼¸«·²»¬ ¿´òøîððë÷ô »¨½»¼·¿ ïï ³ñ-ò

Ñ- -·-¬»³¿- ¼» ³±²·¬±®¿³»²¬± ¼» ¼»®®¿³¿³»²¬± ¼» -´»± «¬·´·¦¿³ ·³¿¹»²- ÍßÎ ¼±-±½»¿²±- °¿®¿ »¨¬®¿·® ª»¬±®»- ¼» ª»²¬± ²¿ -«°»®º3½·» ¼±- ³»-³±-ò ß °¿®¬·® ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬±

ïWorld Wide Web (que em português signi

fica, "Rede de alcance m«²¼·¿´þå ¬¿³¾7³ ½±²¸»½·¼¿ ½±³± É»¾ »

©©©÷ 7 «³ -·-¬»³¿ ¼» ¼±½«³»²¬±- »³ ¸·°»®³3¼·¿ ¯«» -=± ·²¬»®´·¹¿¼±- » »¨»½«¬¿¼±- ²¿ ײ¬»®²»¬ò

îÍ¿¬7´·¬» Û«®±°»« ¼» -»²-±®·¿³»²¬± ®»³±¬± ¯«» º±· ´¿²9¿¼± »³ ß¾®·´ ¼» ïççëò Ñ ÛÎÍóî º»¦ ¿± ´±²¹± ¼±- ¿²±-ô

(25)

ï ×ÒÌÎÑÜËY]Ñ îì

é possível calcular sua velocidade, que influencia na visibi´·¼¿¼» °±® -¿¬7´·¬»- ¼» ³¿²½¸¿- ²¿

-«°»®º3½·» ¼± ³¿® øÞÎÛÕÕÛå ÍÑÔÞÛÎÙô îððë÷ò ͱ´¾»®¹ô Þ®»µµ» ú Ø«-(§ øîððé÷ ±¾-»®ª¿®¿³ »³ -»« ¬®¿¾¿´¸± «³¿ ¿´¬¿ °®±¾¿¾·´·¼¿¼» ¼» ³¿²½¸¿- º¿´-¿- »³ ®»¹·+»- ½«¶¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬± »®¿ ·²º»®·±® ¿ ë ³ñ-ò Û-¬¿ ¿²?´·-» ¬¿³¾7³ ®»´¿¬±« ³»²±- ³¿²½¸¿- »-½«®¿- »³ ?®»¿- ¼» ¾¿·¨±- ª»²¬±- ´±½¿·-ô ¯«¿²¼± ¿ ª»´±½·¼¿¼» »-¬¿ª¿ ²¿ º¿·¨¿ ¼» ë » ïð ³ñ-ò пª´¿µ·-ô Í·»¾»®¬ ú ß´»¨¿²¼®§ øïççê÷ ®»´¿¬¿®¿³ ¯«»ô -±¾ ½±²¼·9+»- ¼» ¾¿·¨¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼» ª»²¬±ô º¿·¨¿ ¼» í ¿ é ³ñ-ô ¼»®®¿³¿³»²¬±- ¼» °»¬®-´»± °±¼»³ °®±¼«¦·® -·²¿·- ¼»¬»½¬?ª»·- ²± ½±²¬®¿-¬» ¼± ®»¬®±»-°¿´¸¿³»²¬± ¼± ®¿¼¿®ò Û-¬»- ¿«¬±®»- ¿--«³»³ ¯«» ±- ª»²¬±- ³±¼»®¿¼±- »-¬=± ¼»²¬®± ¼± ·²¬»®ª¿´± ¼» é ³ñ- ¿ ïí ³ñ- » ª»²¬±- º±®¬»- »-¬=± ¿½·³¿ ¼» ïí ³ñ-ò ݱ³ ¾¿-» ²±-»-¬«¼±- ¼·-°±²3ª»·- ²¿ ´·¬»®¿¬«®¿ ½·¬¿¼¿ô ¿--«³·³±- ²»-¬¿ ¬»-»ô ¿- -»¹«·²¬»- º¿·¨¿- ¼» ª»´±½·¼¿¼» ¼» ª»²¬±æ ¾¿·¨¿ ¼» í ¿ é ³ñ- øÐßÊÔßÕ×Íå Í×ÛÞÛÎÌå ßÔÛÈßÒÜÎÇô ïççêå ÍÑÔÞÛÎÙå ÞÎÛÕÕÛå ØËÍHÇô îððé÷å ³±¼»®¿¼¿ ¼» é ¿ ïð ³ñ- øÞÎÛÕÕÛå ÍÑÔÞÛÎÙô îððë÷å ¿´¬¿ °¿®¿ ª»´±½·¼¿¼»- ³¿·±®»- ¼± ¯«» ïð ³ñ- øÚ×ÝØßËÈå ÎßÒÝØ×Òô îððîå ÐßÊÔßÕ×Íå Í×ÛÞÛÎÌå ßÔÛÈßÒÜÎÇô ïççê÷ò ß Ì¿¾»´¿ ï ¿°®»-»²¬¿ «³ ®»-«³± ¼¿- º¿·¨¿- ¼» ª»²¬± «¬·´·¦¿¼¿- ²¿ ´·¬»®¿¬«®¿ » ¿ ¿¼±¬¿¼¿ ²»-¬¿ ¬»-»ò

Ì¿¾»´¿ ï Š Ú¿·¨¿- ¼» ª»´±½·¼¿¼» ¼» ª»²¬±ò

Þ¿·¨¿ Ó±¼»®¿¼¿ ß´¬¿ λº»®6²½·¿

í ¿ é ³ñ- é ¿ ïí ³ñ- âïí ³ñ- øÐßÊÔßÕ×Íå Í×ÛÞÛÎÌå ßÔÛÈßÒÜÎÇô ïççê÷

ì ¿ ïð ³ñ- âïð ³ñ- øÚ×ÝØßËÈå ÎßÒÝØ×Òô îððî÷

ì ¿ ïï ³ñ- âïï ³ñ- øÓÑÒßÔÜÑ»¬ ¿´òô îððë÷

í ¿ é ³ñ- é ¿ ïð ³ñ- âïð ³ñ- Ú¿·¨¿ ¿¼±¬¿¼¿

Segundo Brekke & Solberg (2005) oslmes naturais são indist·²¹«3ª»·- ¼±- ¼»®®¿³»- ¼» °»¬®-´»± -» ¿ º¿·¨¿ ¼» ª»´±½·¼¿¼»- ¼± ª»²¬± »-¬? º±®¿ ¼± ·²¬»®ª¿´± ¼» í ¿ ïð ³ñ-ò ݱ³ ·--± ¿ º¿·¨¿ ¼» ª»´±½·¼¿¼» ¼» ª»²¬± ¼» í ¿ ïð ³ñ- -» ³±-¬®¿ ·¼»¿´ °¿®¿ ¿ ½´¿--ificação de manchas escuras no

±½»¿²± » ¼»½±®®» ¼¿3 ¿ ·³°±®¬>²½·¿ ¼» «³¿ °®»½·-¿ »-¬·³¿¬·ª¿ ¼±- ª»¬±®»- ¼» ª»²¬± ²»-¬¿ º¿·¨¿ò Ò»-¬¿ ¬»-»ô «³¿ ·³°±®¬¿²¬» ½±²¬®·¾«·9=± 7 ¿ »-¬·³¿¬·ª¿ ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬±ô ¿ °¿®¬·® ¼» ·³¿¹»²-ÍßÎô »³ ®»¹·+»- ½±³ ª»´±½·¼¿¼» ¼» ª»²¬± »²¬®» í » ïð ³ñ-ò

п¼®+»- ´·²»¿®»- ·³¿¹»¿¼±- »³ ®»-±´«9+»- »-°¿½·¿·- -«°»®·±®»- ¿ ìðð ³ »-¬=± ¹»®¿´³»²¬» ¿--±½·¿¼±- @- ®¿·¿- ø-¬®»¿µ-÷ ·²¼«¦·¼¿- °»´± ª»²¬± ±« ®±´±- ¿¬³±-º7®·½±-ô ¯«» -=± ª·-3ª»·- »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ ¼±- ±½»¿²±- øØÑÎÍÌÓßÒÒå ÕÑÝØô îððë÷ò Í»¹«²¼± ر®-¬³¿²² ú Õ±½¸ øîððë÷ »-¬¿- -¬®»¿µ- »-¬=± ³«·¬± ¾»³ ¿´·²¸¿¼¿- ½±³ ¿ ¼·®»9=± ³7¼·¿ ¼± ª»²¬± ¼» -«°»®º3½·»ò Ú·½¸¿«¨ ú ο²½¸·² øîððî÷ »-¬·³¿®¿³ ¿ ±®·»²¬¿9=± ¼» -¬®»¿µ- ¼» ª»²¬± ¿ °¿®¬·® ¼» ·³¿¹»²-ÍßÎô «¬·´·¦¿²¼± «³ ³7¬±¼± ¼» ¼±³3²·± »-°»½¬®¿´ò ß ³»¬±¼±´±¹·¿ ¼» »-¬·³¿9=± ½±²-·-¬» ²¿ ¿°´·½¿9=± ¼» «³¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ¼» Ú±«®·»® ¶¿²»´¿¼¿ °¿®¿ ±¾¬»r os coeficientes©¿ª»´»¬-¿ °¿®¬·®

(26)

ï ×ÒÌÎÑÜËY]Ñ îë

¬®¿²-º±®³¿¼¿ ®?°·¼¿ ¼» Ú±«®·»® øÚÚÌô ¼± ·²¹´6-ôÚ¿-¬ Ú±«®·»® Ì®¿²-º±®³÷ °¿®¿ °®±½«®¿® ¿ ¼·®»9=± ¼±³·²¿²¬» ¼¿--¬®»¿µ-·²¼«¦·¼¿- °»´± ª»²¬±ò Û--¿- ·²¼·½¿9+»- -=± ¼»¬»®³·²¿¼¿- °»´¿ ¼·®»9=± ¼¿ ®»¬¿ ¯«» ´·¹¿ ±- ³?¨·³±- ¼± »-°»½¬®± ¼» Ú±«®·»® ½¿´½«´¿¼± ²¿ ·magem de coecientes ©¿ª»´»¬-@ ¬®±«-¼± -»¹«²¼± ²3ª»´ ¼» ¼»½±³°±-·9=± øÚ×ÝØßËÈå ÎßÒÝØ×Òô îððî÷ò

Ü«ô Ê¿½¸±² ú ɱ´º» øîððî÷ °®±°«-»®¿³ ±«¬®¿ ¿¾±®¼¿¹»³ °±® ©¿ª»´»¬- ¯«» ¿--«³» ¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± ½±³± -»²¼± °¿®¿´»´¿ @ ¼·®»9=± ¼¿- -¬®»¿µ-ò Û-¬» ³7¬±¼± ¼» ®»½«°»®¿9=± ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± ¼»-½®»ª» ¯«¿²¬·¬¿¬·ª¿³»²¬» ¿--¬®»¿µ-²¿ ·³¿¹»³ ÍßÎô ¿¬®¿ª7- ¼» ·²º±®³¿9+»-¼» ¬»¨¬«®¿ò Ì¿·- ·²º±®³¿9+»- -=± ·²º±®³¿9+»-¼»¬»½¬¿¼¿- ¿ °¿®¬·® ¼±- ½±»cientes ©¿ª»´»¬-ª»®¬·½¿·-ô ¼»²¬®± ¼» «³¿ ¼»½±³°±-·9=± ¼»½·³¿¼¿ ¼¿ ©¿ª»´»¬ Ø¿¿® øÍÌÎßÒÙå ÒÙËÇÛÒô ïççê÷ò ß´7³ ¼·--±ô »-¬»- ¿«¬±®»- -«¹»®»³ »³ -»« ¬®¿¾¿´¸± ¯«» ¼·º»®»²¬»- º«²9+»- ¼» ¾¿-» ©¿ª»´»¬ °±¼»³ ´»ª¿® ¿ ®»-«´¬¿¼±- ¿°®±¨·³¿¼¿³»²¬» -·³·´¿®»-ò

˳¿ ¿¾±®¼¿¹»³ ¿´¬»®²¿¬·ª¿ °¿®¿ »-¬·³¿9=± ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ ½±²-·-¬» »³ ®»½«°»®¿® °¿®>³»¬®±- ¼» ª»²¬± «¬·´·¦¿²¼± ¿´¹±®·¬³±- ²± ¼±³3²·± »-°¿½·¿´ øÆÛÝÝØÛÌÌÑå ÜÛ Þ×ßÍ×Ñô îððîå ÝÛÝÝßÎÛÔÔ×»¬ ¿´òô îððè÷ò ˳ ¼±- ³7¬±¼±- ³¿·- «¬·´·¦¿¼± ²¿ ´·¬»®¿¬«®¿ 7 ± ³7¬±¼± ¼± ¹®¿¼·»²¬» ´±½¿´ øÔÙ ¼± ·²¹´6-ôÔ±½¿´ Ù®¿¼·»²¬÷ ¯«» ½±²-·-¬» »³ ®»½«°»®¿® ¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬±ô «-¿²¼± ·²º±®³¿9=± »-°¿½·¿´ ¼» ¹®¿¼·»²¬»- ´±½¿·- ¼»®·ª¿¼±- ¼¿- ·³¿¹»²- ¼» ¿³°´·¬«¼» -«¿ª·¦¿¼¿- øÕÑÝØô îððì÷ò Ü» ¿½±®¼± ½±³ Ý»½½¿®»´´· »¬ ¿´ò øîððè÷ô ± ¿´¹±®·¬³± ÔÙ 7

³»²±-eciente e tende a falhar em áreas caracterizadas por campos ¼» ª»²¬± ¼» ¾¿·¨¿ ª»´±½·¼¿¼» øª»´±½·¼¿¼»- ³»²±®»- ¼± ¯«» ïð ³ñ-÷ô »³ ¯«» ¿- »-¬·³¿¬·ª¿- ¬»ndem a ser não signicativamente

¸±³±¹6²»¿-ô ·-¬± 7ô ·²¼·½¿²¼± ¼·®»9+»- »®®¿¼¿-ò

Ý»½½¿®»´´· »¬ ¿´ò øîððè÷ °®±°«-»®¿³ «³¿ ¿¾±®¼¿¹»³ ¾¿-»¿¼¿ »³ ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ °¿®¿ ¿ ¼»¬»½9=± ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± ²±- ±½»¿²±- » ³±-¬®¿®¿³ ®»-«´¬¿¼±- ¯«» -=± ³¿·- ®±¾«-¬±- @ °®»-»²9¿ ¼± ®«3¼± -°»½µ´»ô ¼± ¯«» ¿´¹±®·¬³±- °¿¼®+»- » ±¬·³·¦¿¼±- ½±³± ± ÔÙò Û-¬» ³7¬±¼± »¨°´±®¿ ¿- ª¿²¬¿¹»²- ¼±- ³7¬±¼±- »-°»½¬®¿·- » ± ¹®¿¼·»²¬» ´±½¿´ô «-¿²¼± «³¿ ³»¬±¼±´±¹·¿

baseada emfiltragem localizada, combinando os domínios esp¿½·¿´ » ¼» º®»¯«6²½·¿ò ß °®±°±-¬¿

½±²-·-¬» »³ »¨¬®¿·® ¿ ±®·»²¬¿9=± °®»º»®»²½·¿´ ¼» °¿¼®+»- ¼» ¬»¨¬«®¿ ²¿ ·³¿¹»³ ÍßÎô » ²=± -«¿ ª¿®·¿9=± ¼» »²»®¹·¿ò

ß- ³»¬±¼±´±¹·¿- ¿²¿´·-¿¼¿- ²»-¬¿ ¬»-» ½±²-·¼»®¿³ ¿ »-¬·³¿¬·ª¿ ¼¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬± ¿ °¿®¬·® ¼» ·³¿¹»²- ÍßÎô ·²½´«·²¼± »-½¿¬»®,³»¬®±- ¼» ³±¼»´±- ¼» ®»½«°»®¿9=± ¼± ª»²¬± ½±³± ± ³±¼»´± ¼¿ ¾¿²¼¿ Ý øÝÓÑÜô ¼± ·²¹´6-ô ÝóÞ¿²¼ Ó±¼»´-÷ » -7®·» ¼» ®¿¼¿®»- ½±³ °±´¿®·¦¿9=± ª»®¬·½¿´ øÊÊ÷ ²± ³±¼± ¼» ¬®¿²-³·¬·® » ®»½»¾»®ô ¯«» »¨·¹»³ «³¿ ·³¿¹»³ ¾»³ ½¿´·¾®¿¼¿ò п®¿ »--»- ³±¼»´±-ô ¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± 7 «³ °¿®>³»¬®± ¼» »²¬®¿¼¿ ·³°±®¬¿²¬» ½±³± ¿¬»-¬¿³ Ü«ô Ê¿½¸±² ú ɱ´º» øîððî÷ô ر®-¬³¿²² ú Õ±½¸ øîððë÷ô Ó±²¿´¼± »¬ ¿´ò

(27)

1.1 Justificativa îê

ª»²¬± ¿ °¿®¬·® ¼» ·³¿¹»²- ÍßÎò Û-¬¿ ¬»-» ¿ª¿´·¿ »-¬»- ¿´¹±®·¬³±- «¬·´·¦¿²¼± ±- ®»-«´¬¿¼±-¼¿ ª»´±½·®»-«´¬¿¼±-¼¿¼» ¼± ª»²¬± ¿ °¿®¬·® ¼» ¬®6- ³±¼»´±- ÝÓÑÜ ¼·-°±²3ª»·- ²¿ ´·¬»®¿¬«®¿ô ¿ -¿¾»®æ ÝÓÑÜì øÍÌÑÚÚÛÔÛÒå ßÒÜÛÎÍÑÒô ïççé÷ô ÝÓÑÜó×ÚÎî øÙË×Ì×ÒÙå Ç×ÖËÒå Ç×ÖËÒô îððê÷ » ÝÓÑÜë øØÛÎÍÞßÝØå ÍÌÑÚÚÛÔÛÒå ØßßÒô îððì÷ » ±- ½±³°¿®¿ @- ³»¼·¼¿- ¼± Ï«·µÍÝßÌ ø»-½¿¬»®,³»¬®± ¼¿ ÒßÍß÷ò

˳¿ ¿¾±®¼¿¹»³ ¿´¬»®²¿¬·ª¿ ½±²-·-¬» »³ ¿¼±¬¿® ¿ ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ ¾¿-»¿¼¿ ²¿ ³¿¬®·¦ ¼» ½±ó±½±®®6²½·¿ ¼± ²3ª»´ ¼» ½·²¦¿ øÙÔÝÓô ¼± ·²¹´6-ô Ù®¿§óÔ»ª»´ ݱ󱽽«®®»²½» Ó¿¬®·¨÷ô ·²¬®±¼«¦·¼¿ °±® Ø¿®¿´·½µ øïçéç÷ò ß ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ ³«·¬¿- ª»¦»- »²ª±´ª» ¿ »¨¬®¿9=± ¼» °¿®>³»¬®±- »-¬¿¬3-¬·½±- °¿®¿ ¿ ¿°´·½¿9=± »³ -»¹³»²¬¿9=± ¼¿ ¬»¨¬«®¿ ²¿ ·³¿¹»³ô ¿²?´·-» ¼» º±®³¿-ô »-¬·³¿¬·ª¿ ¼» ±®·»²¬¿9=± » ¬¿®»º¿- ¼» ·²-°»9=±ô ¿--im como classificação de imagens

¼» ®¿¼¿®ò

ß- ½¿®¿½¬»®3-¬·½¿- ¼» ¬»¨¬«®¿ ³¿·- «¬·´·¦¿¼¿- ²¿ ´·¬»®¿¬«®¿ -=± ¿¯«»´¿- ¼»®·ª¿¼¿- ¼¿ ³¿¬®·¦ ¼» ½±ó±½±®®6²½·¿ ¼» ²3ª»·- ¼» ½·²¦¿ øÙÔÝÓô ¼± ·²¹´6-ô Ù®¿§óÔ»ª»´ ݱ󱽽«®®»²½» Ó¿¬®·¨÷ øØßÎßÔ×ÝÕô ïçéçå ÕßÒÜßÍÉßÓÇå ßÜÖÛÎÑØå ÔÛÛô îððë÷ô ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬Ù¿¾±® ø×ÜÎ×ÍÍßå ßÝØÛÎÑÇô îððîå ÝÛÝÝßÎÛÔÔ× »¬ ¿´òô îððè÷ » ± »-°»½¬®± ¼» ¬»¨¬«®¿ øÌÍô ¼± ·²¹´6-ô Ì»¨¬«®» Í°»½¬®«³÷ øØÛå ÉßÒÙô ïççï÷ò Í»¹«²¼± Õ¿²¼¿-©¿³§ô ß¼¶»®±¸ ú Ô»» øîððë÷ô °¿®¿ ¿²?´·-» ¼» ·³¿¹»²- »³ -»²-±®·¿³»²¬± ®»³±¬±ô ±- ³7¬±¼±- ¾¿-»¿¼±- »³ ÙÔÝÓ ®»°®»-»²¬¿³ ¿ ¿¾±®¼¿¹»³ °®»¼±³·²¿²¬»ò Û-¬» º¿¬± ³±¬·ª±« ¿ ·²ª»-¬·¹¿9=± ¼» ¼»-½®·¬±®»-¼»®·ª¿¼±- ¼¿ ÙÔÝÓ ½±³± ¿¬®·¾«¬±- °¿®¿ ¿ »-¬·³¿¬·ª¿ ¼» ¼·®»9=± ¼» °¿¼®+»- ´·²»¿®»- ¿ °¿®¬·® ¼» ·³¿¹»²- ®«·¼±-¿- ¬»¨¬«®·¦¿¼¿-ô ·²½´«·²¼± ±²¼¿- ¼± ³¿® -·³«´¿¼¿- » ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ øÞÎÑÜßÌÆô îððê÷ò Û--¿- ·³¿¹»²- º±®¿³ «¬·´·¦¿¼¿- °¿®¿ ½¿´·¾®¿® ±- ³7¬±¼±- °®±°±-¬±-¾¿-»¿¼±- »³ ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ô » ¿--·³ °»®³·¬·® ¿ »-½±´¸¿ ¼» °¿®>³»¬®±- ¿¼»¯«¿¼±- °¿®¿ ¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿©¿ª»´»¬ Ù¿¾±® »ô ¼»-¬¿ º±®³¿ô »¨¬®¿·® ¿- ¼·®»9+»- ¼±- °¿¼®+»- ´·²»¿®»- ½±²¬·¼±-²¿- ·³¿¹»²-ò

˳¿ ²±ª·¼¿¼» ·²¬®±¼«¦·¼¿ ²»-¬¿ ¬»-» ½±²-·-¬» ²¿ »-¬·³¿9=± ¼» ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± °±® ¿²?´·-»

de textura, em que os atributos da GLCM são extraídos dos coefi½·»²¬»- ¼» ¼»¬¿´¸»-

±®·«²¼±-¼¿ ¼»½±³°±-·9=±©¿ª»´»¬Ù¿¾±®ò

1.1 Justi

cativa

(28)

ïòî Ѿ¶»¬·ª±- îé

°»®³·¬·²¼± ¿ ½±´»¬¿ ¼» ¼¿¼±- » ·²º±®³¿9+»- -±¾®» ¿ ´±½¿´·¦¿9=± » ¿- ¼·³»²-+»- ¼»-¬» ¬·°± ¼» ¼»-¿-¬®» »³ ¬±¼± ± ³«²¼±ò Ú»®®¿³»²¬¿- ½±³± »-¬¿ º¿½·´·¬¿³ ¿ ¿¬«¿9=± ¼¿ -¿´ª¿¹«¿®¼¿ ³¿®3¬·³¿ô »³ ½¿-±- ¼» ´·³°»¦¿ ¼±- ±½»¿²±-ô °±® ±½¿-·=± ¼» ¿½·¼»²¬»- ½±³ ¼»®®¿³»- ¼» -´»± ¼» ¹®¿²¼»-¼·³»²-+»-ò

Ò»-¬¿ ´·²¸¿ ¼» °»-¯«·-¿ô ¿ »¨¬®¿9=± ¼» ½¿³°±- ¼» ª»²¬± ª·-¿ ¹»®¿® ¼¿¼±- ¯«» °±--¿³ -»® «¬·´·¦¿¼±- »³ ¿°´·½¿9+»- ³»¬»±®±´-¹·½¿-ô ®¿-¬®»¿³»²¬± » ³±²·¬±®¿³»²¬± ¼» ¼»-¿-¬®»-¿³¾·»²¬¿·-ô ³¿°»¿³»²¬± ¼» °±¬»²½·¿´ »-´·½± » ³¿°»¿³»²¬± ¼» ®»¹·+»-ô ¼»²¬®» ±«¬®¿- ¿°´·½¿9+»-ò

ïòî

Ѿ¶»¬·ª±-Ñ ±¾¶»¬·ª± ¹»®¿´ ¼»-¬» ¬®¿¾¿´¸± 7 ¼»¬»®³·²¿® ¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± ²¿ -«°»®º3½·» ¼± ±½»¿²±ô »³ ®»¹·=± ¼» ½±-¬¿ » ¿´¬± ³¿®ô ¿ °¿®¬·® ¼± °®±½»--¿³»²¬± ¼» ·³¿¹»²- ÍßÎ ±®·«²¼¿- ¼±--¿¬7´·¬»- ÎßÜßÎÍßÌóïô ÛÒÊ×ÍßÌ » ßÔÑÍò ß ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± -»®? «¬·´·¦¿¼¿ °¿®¿ ¼»¬»®³·²¿® ¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬± »³ ³±¼»´±- ¹»±º3-·½±-ò Ñ- ª»¬±®»- ¼» ª»²¬±ô ·-¬± 7ô ¿ ¼·®»9=± » ¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬± -=± ·³°±®¬¿²¬»- °¿®¿ -·-¬»³¿- ¼» ³±²·¬±®¿³»²¬± ¼» ³¿²½¸¿- ¼» -´»± ²± ³¿® °±® ·³¿¹»²- ¼» -¿¬7´·¬» øÞÎÛÕÕÛå ÍÑÔÞÛÎÙô îððë÷ò Ü»²¬®± ¼»-¬» ½±²¬»¨¬±ô »-¬¿ ¬»-» °®±°+» «³¿ º»®®¿³»²¬¿ ¿«¨·´·¿® ²± ³±²·¬±®¿³»²¬± » ½±²¬®±´» ¼» ¼»®®¿³»- ¼» °»¬®-´»± &¬·´ ²¿ ¼»¬»½9=± » ²± ®»½±²¸»½·³»²¬± » ¯«» °±¼»®? -»® «¬·´·¦¿¼¿ »³ °®»¼·9=± ¼± ¼»-´±½¿³»²¬± ¼¿- ³¿²½¸¿- ¼»

óleo no mar. Dentre os objetivos específicos desta tese desta½¿³ó-»æ

·³°´»³»²¬¿9=± ¼» ³7¬±¼±- ¼» »¨¬®¿9=± ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± ³¿·- «¬·´·¦¿¼±- ²¿ ´·¬»®¿¬«®¿ô ½±³ ± ±¾¶»¬·ª± ¼» ¿ª¿´·¿® ½±³°¿®¿¬·ª¿³»²¬» ±- ³7¬±¼±- °®±°±-¬±-å

¿ª¿´·¿9=± ¼¿ °®»½·-=± ¼¿ »-¬·³¿¬·ª¿ ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± ¼»¬»®³·²¿¼¿- °±® ³»·± ¼» ·³¿¹»²- ÍßÎô ½±³°¿®¿²¼±ó¿ ¿±- ¼¿¼±- ¼± »-½¿¬»®,³»¬®± Ï«·µÍÝßÌ » ¿±- ³7¬±¼±-¼·-°±²3ª»·- ²¿ ´·¬»®¿¬«®¿å

»-¬·³¿9=± ¼¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬± «¬·´·¦¿²¼± ±- ¼¿¼±- ¼» ¼·®»9=± ±¾¬·¼±- °»´±- ³7¬±¼±-°®±°±-¬±-å

¿°´·½¿9=± ¼» ¬7½²·½¿- ¼» ¿²?´·-» ¼» ¬»¨¬«®¿ ²¿ »-¬·³¿¬·ª¿ ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬±å

proposta de uma medida de identicação de padrões lineares e³ ·³¿¹»²- ¼» ¬»¨¬«®¿ -·²¬7¬·½¿-ô ·³¿¹»²- ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ » ·³¿¹»²- ÍßÎ -·³«´¿¼¿- » ®»¿·-ò

(29)

ïòí ß°®»-»²¬¿9=± ¼¿ ¬»-» îè

»³ »-¬·³¿® ±- ½¿³°±- ¼» ª»²¬± »³ ®»¹·=± ½±-¬»·®¿ » ¼» ¿´¬± ³¿®ô ½±³ ª»´±½·¼¿¼»- »²¬®» ë » ïð ³ñ-ô º¿·¨¿ »-¬¿ ½±²-·¼»®¿¼¿ ¾¿·¨¿ -»¹«²¼± Ú·½¸¿«¨ ú ο²½¸·² øîððî÷ò Ò»-¬» ¿´¹±®·¬³±ô ¿ ·³¿¹»³ ÍßÎ ½±®®»-°±²¼» @ »²¬®¿¼¿ ¯«» 7 ¼»½±³°±-¬¿ «-¿²¼± ¿- ¬®¿²-º±®³¿¼¿-

©¿ª»´»¬-²=± ¼»½·³¿¼¿- Ù¿¾±®ô ݸ¿°7« Ó»¨·½¿²± » @ ¬®±«-½±³ º«²9=± ¼» ¾¿-» Þíó-°´·²»ò Ú·½¸¿«¨ ú

ο²½¸·² øîððî÷ «¬·´·¦¿®¿³ ¿ ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ©¿ª»´»¬ @ ¬®±«- ½±³ º«²9=± ¼» ¾¿-» ¬®·¿²¹«´¿®ô »³

que a informação espectral dos coecientes©¿ª»´»¬- »®¿ «¬·´·¦¿¼¿ °¿®¿ ´±½¿´·¦¿9=± ¼» °·½±- » »¨¬®¿9=± ¼¿ ±®·»²¬¿9=± ¼¿--¬®»¿µ-¼» ª»²¬±ò

Nesta tese é proposta ainda uma nova medida, que visa identi½¿® °¿¼®+»- ´·²»¿®»- ²¿-·³¿¹»²- »³ ¿²?´·-»ò W °±--3ª»´ô ½±³ ¿«¨3´·± ¼»-¬¿ ³»¼·¼¿ô »-¬·³¿® ¿- ¼·®»9+»- ¼±- °¿¼®+»-´·²»¿®»-ô «³¿ ª»¦ ¯«» ¿ ³»-³¿ °®»ª·¿³»²¬» ·²¼·½¿ ¿ °®»-»²9¿ ±« ¿«-6²½·¿ ¼»-¬»- °¿¼®+»- ²¿ ·³¿¹»³ ®«·¼±-¿ò

ïòí ß°®»-»²¬¿9=± ¼¿ ¬»-»

Û--¿ ¬»-» »-¬? ±®¹¿²·¦¿¼¿ ½±²º±®³» ¿ -»¹«·²¬» »-¬®«¬«®¿æ

Ñ Ý¿°3¬«´± î °®±ª6 «³¿ ®»ª·-=± -±¾®» ®¿¼¿®»- ¼» ¿¾»®¬«®¿ -·²¬7¬·½¿ » ¼»-½®»ª» ±- ¬·°±-¼» -»²-±®»- «¬·´·¦¿¼±- ²¿ °»-¯«·-¿ò ß´7³ ¼·--±ô ¬·°±-¼»-½®»ª» ± -¿¬7´·¬» Ï«·µÍÝßÌô ±- ¼¿¼±-°®±ª»²·»²¬»- ¼± ³»-³± » ±- ¬·°±- ¼» ·³¿¹»²- «¬·´·¦¿¼¿- ²»-¬» ¬®¿¾¿´¸±ò

Ñ Ý¿°3¬«´± í ¿°®»-»²¬¿ ¿- °®·²½·°¿·- º»®®¿³»²¬¿- ³¿¬»³?¬·½¿- «¬·´·¦¿¼¿- ²±- ¿´¹±®·¬³±-°®±°±-¬±- » ·³°´»³»²¬¿¼±-ò

Ò± Ý¿°3¬«´± ì -=± ¿°®»-»²¬¿¼¿- ¿- ³»¬±¼±´±¹·¿- °¿®¿ »¨¬®¿9=± ¼» ½¿³°±- ¼» ª»²¬± ¼·-°±²3ª»·- ²¿ ´·¬»®¿¬«®¿ô ¿--·³ ½±³± ±- ³±¼»´±- ¼¿ ¾¿²¼¿ Ý «¬·´·¦¿¼±- °¿®¿ »-¬·³¿¬·ª¿ ¼¿ ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬±ò Í=± ¿¾±®¼¿¼±- ¿·²¼¿ ³7¬±¼±- ¼» »¨¬®¿9=± ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬±ô ¾¿-»¿¼±-²¿- ¬®¿²-º±®³¿¼¿- ¼» Ú±«®·»®ô©¿ª»´»¬» Ù®¿¼·»²¬» Ô±½¿´ò

Ñ Ý¿°3¬«´± ë ¿°®»-»²¬¿ ±- ¿´¹±®·¬³±- °®±°±-¬±- °¿®¿ »¨¬®¿9=± ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ » ¿ ³»¼·¼¿ °¿®¿ ¿ ¼»¬»½9=± ¼» °¿¼®+»- ´·²»¿®»-ò

Ñ Ý¿°3¬«´± ê °®±ª6 ¿ ½±³°¿®¿9=± ¼ ®»-«´¬¿¼ ±¾¬·¼ ¼ ¿´¹±®·¬³ °®±°¬ ½±³ ±-¼¿¼±- ¼± Ï«·µÍÝßÌò ˳ ½±²¶«²¬± ¼» ±-¼¿¼±- ½±³°±-¬± ¼» ·³¿¹»²- ¼» ¬®6- -»²-±®»- ¼·º»®»²¬»-º±· ½±´»¬¿¼± » «-¿¼± ²¿ »-¬·³¿¬·ª¿ ¼¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬±ò Ñ- ³»´¸±®»- ®»-«´¬¿¼±- ±¾¬·¼±- °¿®¿ ¿ ¼·®»9=± ¼± ª»²¬± -=± °±-¬»®·±®³»²¬» «¬·´·¦¿¼±- ²±- ³±¼»´±- ¼» ª»´±½·¼¿¼» ¼± ª»²¬± » »-¬»-½±³°¿®¿¼±- ²±ª¿³»²¬» ½±³ ±- ¼¿¼±- ¼± Ï«·µÍÝßÌò

(30)

1.4 Produção científica e contribuições îç

1.4 Produção cientí

ca e contribuições

Ü«®¿²¬» ± ¼»-»²ª±´ª·³»²¬± ¼»-¬¿ ¬»-»ô º±®¿³ °«¾´·½¿¼±- î ¿®tigos cientícos sendo um

¼»´»- »³ °»®·-¼·½± ·²¬»®²¿½·±²¿´ ·²¼»¨¿¼± ×Í× » ±«¬®± »³ ½±²º»®6²½·¿ ·²¬»®²¿½·±²¿´ °®±³±ª·¼¿ °»´± ×ÛÛÛò

ï ó ÔÛ×ÌÛô Ùò Ýòå ËÍØ×Æ×Óßô Üò Óòå ÓÛÜÛ×ÎÑÍô Úò Òò Íòå Ô×Óßô Ùò Ùò É¿ª»´»¬ ß²¿´§-·-º±® É·²¼ Ú·»´¼- Û-¬·³¿¬·±²ò Í»²-±®-ô ²ò ïðô йò ïóîíô îðïðò Ü·-°±²3ª»´ »³

î ó ÓÛÜÛ×ÎÑÍô Úò Òò Íòå ÔÛ×ÌÛô Ùò Ýòå ËÍØ×Æ×Óßô Üò Óòå ÚËÎÌßÜÑô Üò Îò Ü·®»½¬·±² Û-¬·³¿¬·±² Ë-·²¹ Ì»¨¬«®» ß²¿´§-·-ò×ÛÛÛ ÈÊ××× ×²¬»®²¿¬·±²¿´ ݱ²¹®»-- ±º Û´»½¬®±²·½ô Û´»½¬®·½¿´ ¿²¼ ͧ-¬»³- Û²¹·²»»®·²¹ô Ô·³¿óл®«ô ß¹±-¬±ô îðïïò йò ïóèò ×ÍÞÒ çéèóêïîóìëíìëóîóîò

ß- ½±²¬®·¾«·9+»- ¼»-¬¿ ¬»-» -=± ®»´¿½·±²¿¼¿- ½±³± -»¹«»æ

ïó Ì»-®·½¿- ó

Ó»¬±¼±´-¹·½¿-«¬·´·¦¿9=± ¼¿-©¿ª»´»¬-Ù¿¾±® » ݸ¿°»& Ó»¨·½¿²± ²¿ »-¬·³¿¬·ª¿ ¼» ¼·®»9=± ¼± ª»²¬±å

¿°´·½¿9=± » ¬»-¬»- ¼±- ®»-«´¬¿¼±- ±¾¬·¼±- »³ ³±¼»´±- »³°3®·½±- ¼¿ ¾¿²¼¿ Ýå

°®±°±-¬¿ ¼» «³¿ ³»¼·¼¿ ¼» ¼»¬»½9=± ¼» °¿¼®+»- ´·²»¿®»-å

îó

Û¨°»®·³»²¬¿·-»¨¬»²-=± ¼¿ ¿¾±®¼¿¹»³ ©¿ª»´»¬ ²=± ¼»½·³¿¼¿ @ ¬®±«- ·²½´«·²¼± ¿ º«²9=± ¼» ¾¿-»

Þíó-°´·²»å

Imagem

Figura 8 – Grá fi co do modelo de onda dado pela Equação 2.6.

Figura 8

– Grá fi co do modelo de onda dado pela Equação 2.6. p.45
Figura 14 – Grá fi co de uma ©¿ª»´»¬ò

Figura 14

– Grá fi co de uma ©¿ª»´»¬ò p.56
Figura 24 – Grá fi cos ilustrativos dos atributos de textura da ·³¿¹»³ Üìç ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦

Figura 24

– Grá fi cos ilustrativos dos atributos de textura da ·³¿¹»³ Üìç ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ p.66
Figura 25 – Grá fi cos ilustrativos dos atributos de textura da ·³¿¹»³ Üìç ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦

Figura 25

– Grá fi cos ilustrativos dos atributos de textura da ·³¿¹»³ Üìç ¼± ?´¾«³ ¼» Þ®±¼¿¬¦ p.66
Figura 32 – (a) Grá fi co da razão de polarização (ÐÎ÷ ¼±- ³±¼»´±- ¼¿ ¾¿²¼¿ Ý »³ º«²9=± ¼±

Figura 32

– (a) Grá fi co da razão de polarização (ÐÎ÷ ¼±- ³±¼»´±- ¼¿ ¾¿²¼¿ Ý »³ º«²9=± ¼± p.80
Tabela 9 – Identi fi cação dos métodos abordados.

Tabela 9

– Identi fi cação dos métodos abordados. p.90
Tabela 11 – Parâmetros estatísticos dos grá fi cos de dispersã± ³±-¬®¿¼±- ²¿ Ú·¹«®¿ ìíò Ü¿¼±- ¬±¬¿·- øìï ¿³±-¬®¿-÷ ß³±-¬®¿- ½±³ ª»´±½·¼¿¼» ä ïð  ³ñ-Ó»¼·¼¿- ø ÷ Ì®·¿²¹«´¿® Þ í ó-°´·²» Ù¿¾±® ݸ¿°7« Ì®·¿²¹«´¿® Þ í ó-°´·²» Ù¿¾±® ݸ¿°7« ª·7- ø¾·¿-÷ ïçôéë ïéôðï ó

Tabela 11

– Parâmetros estatísticos dos grá fi cos de dispersã± ³±-¬®¿¼±- ²¿ Ú·¹«®¿ ìíò Ü¿¼±- ¬±¬¿·- øìï ¿³±-¬®¿-÷ ß³±-¬®¿- ½±³ ª»´±½·¼¿¼» ä ïð ³ñ-Ó»¼·¼¿- ø ÷ Ì®·¿²¹«´¿® Þ í ó-°´·²» Ù¿¾±® ݸ¿°7« Ì®·¿²¹«´¿® Þ í ó-°´·²» Ù¿¾±® ݸ¿°7« ª·7- ø¾·¿-÷ ïçôéë ïéôðï ó p.96
Tabela 12 – Parâmetros estatísticos dos grá fi cos de dispersã± ³±-¬®¿¼±- ²¿ Ú·¹«®¿ ììò

Tabela 12

– Parâmetros estatísticos dos grá fi cos de dispersã± ³±-¬®¿¼±- ²¿ Ú·¹«®¿ ììò p.97
Figura 45 – Grá fi co de dispersão e reta de regressão linear dos ®»-«´¬¿¼±- »¨°»®·³»²¬¿·- ¼±

Figura 45

– Grá fi co de dispersão e reta de regressão linear dos ®»-«´¬¿¼±- »¨°»®·³»²¬¿·- ¼± p.100
Figura 46 – Grá fi co de dispersão e reta de regressão linear dos ®»-«´¬¿¼±- »¨°»®·³»²¬¿·- ¼±

Figura 46

– Grá fi co de dispersão e reta de regressão linear dos ®»-«´¬¿¼±- »¨°»®·³»²¬¿·- ¼± p.101
Figura 47 – Grá fi co de dispersão e reta de regressão linear dos ®»-«´¬¿¼±- »¨°»®·³»²¬¿·-

Figura 47

– Grá fi co de dispersão e reta de regressão linear dos ®»-«´¬¿¼±- »¨°»®·³»²¬¿·- p.103
Figura 51 – Grá fi co de dispersão para comparação entre os dado- ¼± »-½¿¬»®,³»¬®± Ï«·µÍÝßÌ ø¿¾-½·--¿÷ » ± ¿´¹±®·¬³± °®±°±-¬± ¬»¨¬«®¿ Ù¿¾±® ø±®¼»²¿¼¿÷ °¿®¿ ·³¿¹»²- ÍßÎ ®»¿·-ò  Ü¿¼±-¼± Ï«·µÍÝßÌô ·²¼·½¿²Ü¿¼±-¼± ®»¹·+»- ½±³ ½¸«ª¿ô -=± -·²¿´·¦¿¼¿- »³ ½¿·¨¿- ¿¦«

Figura 51

– Grá fi co de dispersão para comparação entre os dado- ¼± »-½¿¬»®,³»¬®± Ï«·µÍÝßÌ ø¿¾-½·--¿÷ » ± ¿´¹±®·¬³± °®±°±-¬± ¬»¨¬«®¿ Ù¿¾±® ø±®¼»²¿¼¿÷ °¿®¿ ·³¿¹»²- ÍßÎ ®»¿·-ò Ü¿¼±-¼± Ï«·µÍÝßÌô ·²¼·½¿²Ü¿¼±-¼± ®»¹·+»- ½±³ ½¸«ª¿ô -=± -·²¿´·¦¿¼¿- »³ ½¿·¨¿- ¿¦« p.109
Figura 54 – Grá fi cos para o ÔÐ× » ¼·®»9+»- »-¬·³¿¼¿- »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ -·³«´¿¼¿- » ®»¿·- ½±³

Figura 54

– Grá fi cos para o ÔÐ× » ¼·®»9+»- »-¬·³¿¼¿- »³ ·³¿¹»²- ÍßÎ -·³«´¿¼¿- » ®»¿·- ½±³ p.112
Tabela 19 – Tabela dos coe fi cientes do modelo CMOD4.

Tabela 19

– Tabela dos coe fi cientes do modelo CMOD4. p.126
Tabela 22 – Os coe fi cientes do modelo CMOD5.

Tabela 22

– Os coe fi cientes do modelo CMOD5. p.127
Tabela 21 – Os coe fi cientes do modelo CMOD-IFR2.

Tabela 21

– Os coe fi cientes do modelo CMOD-IFR2. p.127

Referências