UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA. Oddelenia Nemocnice Staré Mesto

10 

Texto

(1)

Zoznam je zoradený v abecednom poradí

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Bratislava 25.10.2017

Pažítková 4, 821 01 Bratislava

T E L E F Ó N N Y Z O Z N A M

Oddelenia Nemocnice Staré Mesto

(2)

Nemocnica Kramáre

5954 XXXX

Nemocnica Petržalka

6867 XXXX

Nemocnica Ružinov

48234 XXX

Nemocnica Staré Mesto

57290 XXX

Na všetky pracoviská jednotlivých nemocníc je možné telefonovať zvonku priamo

prostredníctvom príslušnej prevoľby + koncové trojčíslie resp. štvorčíslie je príslušná klapka.

Klapka na spojovateľku: 111

Zástupca riaditeľa 106, 335, 52923480

Zástupca riaditeľa - fax 52963126

Manažérka pre ošetrovateľstvo 563

sociálna sestra 316

Podateľňa 355

Odd.správy a realizácie nehnuteľného majetku 196

Odbor krízového riadenia zdravotníctva Bratislavského kraja 160, 230 Odbor krízového riadenia zdravotníctva

Vedúca sestra ambulancií 645

Denná miestnosť - ambulancií 220

Závodná ambulancia praktického lekára 52923863

I. chirurgická klinika - ambulancia - zákrokovňa 628

I. chirurgická klinika - ambulancia - muži 467

I. chirurgická klinika - ambulancia - ženy 481

I. chirurgická klinika - ambulancia G 608

I. interná kl. - Ambulancie - staničná sestra 234, 251, 536

I. interná kl. - Ambulancia príjmová - muži 536

I. interná kl. - Ambulancia príjmová - ženy 251

I. interná kl. - Ambulancia - EKG 261

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Kardiologická amb. 239

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Amb. pre poruchy rytmu 239

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Hypertenzná amb. 239

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Endokrinologická amb. 299

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Diabetologická amb. 299

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Nefrologická amb. 299

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Gastroenterologická amb. 307

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Reumatologická amb. 307

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Hematologická amb. 307

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Hepatologická amb. 307

I. interná kl. - Ambulancia odborná 560

I. interná kl. - Ambulancia odborná - Kardiologická pre Staré Mesto 560

I. interná kl. - Endoskopické pracovisko 503, 309

I. interná kl. - Ultrazvukové pracovisko - Echokg 811, 518

I. interná kl. - Ultrazvukové pracovisko - Sono, Holter, Ergometria 518, 811

I. interná kl. - Denzitometria 533

Alergologická ambulancia 52965653

Alergologická ambulancia 52635679

Hematologická ambulancia I. 307

Hematologická ambulancia II. 560

I. Neurologická klinika - ambulancie 1 a 2 781, 782

I. Neurologická klinika - amb. úsek SM centrum 210, 215

I. Neurologická klinika - amb.úsek príjmová a konzult amb. 297

Klin.telovýchovného lek. fyziatrie a rehab. - Ambulancia 1 562

PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE :

Telef. čísla do jednotlivých nemocníc z vonkajšej siete:

Vedenie nemocnice:

(3)

Klin.telovýchovného lek. fyziatrie a rehab. - Ambulancia 2 561

Klin.telovýchovného lek. fyziatrie a rehab. - Ambulancia 3 523

Lab. funkčnej diagnostiky - ambul. 104

Oftalmologická ambulancia 292, 692, 408

ORL ambulancia 231

Pneumologická ambulancia 646, 135

Prac. Fyziatrie a rehabilitácie UNB a LFUK - Ambulancia 1 792

Prac. Fyziatrie a rehabilitácie UNB a LFUK - Ambulancia 2 246

Prac. Fyziatrie a rehabilitácie UNB a LFUK - Ambulancia 3 368

Prac. Fyziatrie a rehabilitácie UNB a LFUK - Psychológ- Ambulancia 199

Psychologická ambulancia 502

Urologická amb. 580

Urologická amb. 531

Vedúci ambulantný urológ 284, 276

Zubná ambulancia - neštátna 52965274

Zubná ambulancia - neštátna 52635647

primár 170, 671

sekretariát 717

sekretariát - fax 679

sestra 890, 143

lekár 675, 499, 143

vedúca sestra + ref. pre ZD 671

Archív 804, 262, 120

Podatelňa 355

Biochémia - Medirex 581, 630, 694

hematologické laboratórium 510

Centrum lekárskej genetiky - primár 52931483

Centrum lekárskej genetiky 52968855

prednostka 270,543 sekretariát fax - 57290534 primárka 825, 827 vedúca sestra 764 dokumentačná sestra 827 stan.sestra 819 Alergologická amb. 650, 651, 652 Mykologické lab. 475, 806 Fyzikálna terapia 216, 127

ambulancia konziliárna - príjmová 237

ambulancia konziliárna - infekčná 413

špecializované ambulancie 817 Laser ambulancia 324 oddelenie muži 625 oddelenie ženy 623 šatňa sestry 819 lekári 480, 441, 889, 281, 498 lekári 685, 483, 610, 407 lekári UPS 122 sanitári 489 veľká vyšetrovňa 550 vyšetrovňa - ženy 271

Oddelenia:

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Dermatovenerologická klinika Oddelenie registrastúry a archivníctva

(4)

vyšetrovňa 612

Dietológ 282

Energetik 341

zástupca prednostu 791

vedúca sestra 527

recepcia- objednávanie pacientov 246

Fyzioterapeutky 378, 851, 198

Maséri 526

Hygienik 530

Hygienik - Nemocnica Ružinov 48234225

prednosta 154 primár 323 sekretariát prednostu 474, 180, 177 sekretariát fax - 57290211 vedúca sestra 178 lekári 454, 477, 676, 401 lekári 868, 893, 895, 477 ošetrovatelia 520 RTG 179 JIRS 499 OP sály inštrumentárky 445 predsterilizačná miestnosť 395 prebúdzačka 143

traumatologické oddelenie 2.posch. 409, 709

Makarovské oddelenie 2.posch. 274, 260

brušná chirurgia 3.posch. 405

knižnica 136

anestéza lekári 675

anestéza sestry 890

primár priama linka + fax - 52966093

50923632 52967080

Oddelenie informačných technológií - podpora IS,podpora NIS 209

Oddelenie informačných technológií - technik IT 883, 200

prednostka 249, 699

prednostka - fax 392

sekretariát 249

zástupca prednostu 132

zástupca prednostu fax - 741

kancelária 266

kancelária fax - 574

knižnica 193

ved.sestra 390

ved.sestra fax - 777

koronárna a Metabolická jednotka - staničná sestra 680, 242

koronárna jednotka - lekári 680, 308

metabolická jednotka - lekári 242

ženské odd. - staničná sestra 208

ženské odd. - staničná sestra fax - 478

Fyziatria a rehabilitácia UNB a LFUK

I. chirurgická klinika

Odd.klinickej imunológie a alergológie - Americké nám.

(5)

ženské odd. - lôžková časť 287, 594

ženské odd. - lekári 137, 661, 414

mužské odd. - staničná sestra 293

mužské odd. - lôžková časť 626, 383

mužské oddelenie - lekári 599, 661, 414

sanitári, ošetrovatelia 232 sonografické pracovisko 518, 584 echokardiografické pracovisko 811 denzitometria 533 denzitometria fax - 673 endoskopické pracovisko I. 503

endoskopické pracovisko II. fax - 309

endoskopické pracovisko - laser 305

príjmová ambulancia - staničná sestra 234

príjmová ambulancia - muži 536

príjmová ambulancia - ženy 251

príjmová ambulancia - ekg 261

Hematologická amb. (z Bezručovej) 560

Kardiologická ambulancia 239

Amb. pre poruchy rytmu 239

Hypertenzná ambulancia 239

Endokrinologická ambulancia 299

Diabetologická ambulancia 299

Reumatologická a Hematologická ambulancia 307

vedúci lekár 638

lekári 638, 641, 285, 436

staničná sestra 642

staničná sestra fax - 637

ambulancia 641 lôžková časť 285 vedúca laborantka 588, 277 vyšetrovňa kamera 639 vyhodnocov. miestnosť 277 laboratórium 229 knižnica 702

denná miestnosť labor. 586

vedúca laboratória 605 príjem materiálu 546, 813 laboratórium RIA 549 izba laborantiek 519 prednosta 140 prednosta fax - 785 sekretariát 329 sekretariát fax - 785 primár 256 primár fax - 740 vedúca sestra 175, 259 staničná sestra 547, 259

Inšpekčná izba lekárov 253

Inšpekčná izba sestier 259

Denná miestnosť sestier 145

Vyšetrovňa 3.p 708

Príjmová ambulancia 449

Kardiologická ambulancia fax - 780

Sonografia - echokardiografia 194

Ergometria 254

Angiologická ambulancia 511, 602

I. interná kl. - Odd.nukleárnej medicíny

I. interná kl. - laboratórium metabol. a hum. patológie

(6)

Angiologická ambulancia II 670 Gastroenterologická amb. 258 Nefrologická amb. 157 Hypertenziologická amb. 157 Diabetologická amb. 142 Reumatologická amb. 142 Endokrinologická amb. 162 Vedúci laboratória 691 Laboratóriá 144, 545 Sanitárky 269 lekár 539 lekár 788 lekár 710, 729 lekár 723, 725 lekár 721 lekár 722 lekár 724 lekár 726 lekár 727 lekár 728 Pracovňa cirkulantov 141 Investičný referát 343 Kancelária TPÚ 107, 168 Kancelária TPÚ fax - 783 Knižnica 52922228

Odbor kontroly a sťažností - vedúca 160

Odbor kontroly a sťažností 376, 490, 500, 459, 230

Krvná banka - vedúci lekár 405

Krvná banka 105

prednosta 421

sekretariát 166

zást. prednostu 522

zást. prednostu 419

sekretariát zástupcu predn 453

sekret. zástupca prednostu 159

objednávanie pacientov 462 Antropometria 521 Fyzikálna liečba 364 lekári 524, 423 sestry – šatňa 161 vedúca sestra 102

Funkčná diagnostika - Spiroergometria 380

Funkčná diagnostika - Laboratórium odbery biolog.materiálu 380

Kyslíková stanica 611

Lekáreň - verejná 363

Lekáreň - verejná 52968220

vedúca asistentka výživy 282

kuchyňa 279

asistentky výživy 682

Klinika telovýchovného lekárstva fyziatrie a rehabilitácie

(7)

sklad potravín 183

skladová účtovníčka 330

stravovacia úradníčka 330

vedúca asistentka výživy 282

prednostka 59357633, 59357207 zástupca prednostu 59357586, 59357380 sekretariát 59357207 bakteriologické lab. 59357315 sérologické lab. 59357380 parazitologické lab. 59357380, 52921649 vedúca laborantka 59357646 Mikrobiologický ústav 59357206 prednosta kliniky 301 zástupca prednostu 809 vedúca sestra 807

staničná sestra odd. 566,787,406

staničná sestra JIS 488,438

staničná sestra amb. 101

sekretariát 452

sekretariát fax:52967169

JIS 438

JIS lekárska izba 882

JIS sesterská izba 488

JIS ultrasonografia 881

oddelenie vyšetrovňa č. 24 - sestra 448

oddelenie vyšetrovňa č. 5 - sestra 787

oddelenie vyšetrovňa č. 5 lekár 786

oddelenie vyšetrovňa č. 6 - sestra 273

oddelenie vyšetrovňa č. 6 lekár 447

oddelenie vyšetrovňa č. 13 - sestra 272

oddelenie vyšetrovňa č. 13 lekár 365

oddelenie vyšetrovňa č. 14 - sestra 406

oddelenie vyšetrovňa č. 14 lekár 219

oddelenie referent pre zdrav.dok. 213

oddelenie lab.pre spánk. ochorenia 440

neurofyziol. EEG 621,147

neurofyziol. EEG popisovňa 294

neurofyziol. EMG 606

neurofyziol. EP 134

neurofyziol. USG 134

oddelenie video EEG 101

laborant likvorologické labor. 504

laborant pohot.pre služby likvor.lab. fax - 340

laborant biochemické labor. 203

laborant likvorologické labor. 206

laborant labor.funkčnej diagnostiky 104

oddelenie kuchyňka 457

oddelenie šatňa sestier 598

oddelenie šatňa sestier nadstavba 435

oddelenie šatňa sanitárov 369

oddelenie sklad staničných sestier 371

oddelenie inšpekčná izba lekári 295

oddelenie inšpekčná izba - lekárky 296,372

oddelenie vestibul 573

vedúca lekárne 537

Mikrobiologický ústav

I. Neurologická klinika

(8)

sekretariát 357

vedúca odd. klinickej farmácie 319

odd. klinickej farmácie 314

odd. infúznych roztokov 184

klinické štúdie 715

vedúca odd. zdravot. pomôcok 744

odd.zdrav. pomôcok 712

odd.zdrav. pomôcok fax - 712

vedúca odd. kontroly 578

odd. kontroly fax -334

odd. manažmentu a ekonomiky 337, 558

Odd.personálnej práce a miezd 347, 345, 205, 139

oddelenie prania - sklad prádla 321

Odd.tepelných zariadení - vedúci referent 341

kotolňa 548 prednosta 59357203 primár 225 vysokoškoláci 244 príjem vzoriek 192 labor. bioch.,enzym. 264, 241

labor DNA, RNA 689

Pokladňa 600 prednosta 737 primár 346 sekretariát 385 sekretariát fax - 288 vedúca sestra 828 príjmová ambul. 442, 897 pedops.amb. 348 JIPS 513,291 Denné sanatórium 360, 389, 374 sociálna sestra 463

sociálna sestra fax - 880

psychológ 217, 362, 496 EEG lab. 202 staničná sestra 387 sestra 466, 430, 397, 513 sanitár 397 kuchyňka 582 pracovne lekárov 164, 187, 188, 283 pracovne lekárov 290, 291, 339, 360 pracovne lekárov 388, 451, 464, 495 pracovne lekárov 360, 464, 525, 618 vrátnica 443 prednosta 412, 515, 707, fax 52492729 primár 784 sekretariát 789, fax - 706 vedúci asistent 577 ekonomický úsek 541 USG 353 CT 119

Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky

Psychiatrická klinika

(9)

RTG chirurgia 179,402 RTG chirurgia - popisovňa 465 angiografia 182,596,186 RTG - I.interná 151 mamografia 704 seminárna miestnosť 115 Referát BOZP a PO 749

Referát BOZP a PO - Nemocnica Ružinov 48234657

Referát MTZ 190

Referát MTZ fax - 315

Referát MTZ - všeobecný sklad 240, 233

Referát operatívnej evidencie 150,361

vedúca 128, fax 603, fax 52442254

referát 128

Referát civilnej ochrany 564

Referát 52923748

Referát zdravotných výkonov 318, 358, 325

Šatňa medikov 529

Technicko-prevádzkové oddelenie - vedúci 149, 416

Technicko-prevádzkové oddelenie - vedúci 107

Technicko-prevádzkové oddelenie - referent 711

Ubytovňa - vedúca 351

prevádzkar 44887088

Ubytovňa Pekná cesta - vrátnica 44871781

vedúci 149 elektrikár 476 sklenár 693 stolárska dielňa 257 zámočnícka dielňa 176 pohotovostná služba 126 laboratórium 59357594 laboratórium 59357247 laboratórium 59357589 pitevňa 59357253 sanitári 59357255 prednosta 59357444 zast.prednostu 59357259 primár 59357250, 52921979 sekretariát 59357258 sekretariát fax - 59357592 vedúca laborantka 59357349 vedúca laborantka 59357259 biopt.farbiace laboratórium 59357230 bioptické laboratórium 59357257, 59357589

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Ústav patologickej anatómie Referát platených služieb

(10)

cytologické lab. 59357256 EM laboratóriá 59357273, 59357597, 59357593 excidačná miestnosť 59357598 histochemické laboratórium 59357241 imunohistolog.laboratórium 59357248 Boipsia 59357257 príjem materiálu 59357304, 59357281 príjem materiálu 59357249 príjem materiálu 59357421 príjem materiálu 59357454 príjem materiálu 59357247 príjem materiálu 59357669 príjem materiálu 59357652 príjem materiálu 59357252 príjem materiálu 59357588

Vodohospodár - Životné prostredie 869

Vrátnica 238, 720

Závodný výbor 52962826

vedúci 415, fax - 455

dielňa 174

Imagem

Referências

temas relacionados :