V Ý R O Č N É S P R Á V Y

309 

Texto

(1)

S L O V E N S K É N Á R O D N É M Ú Z E U M M U Z E O L O G I C K Ý K A B I N E T S N M

V Ý R O Č N É S P R Á V Y

o činnosti múzeí na Slovensku

za rok 2004

(2)
(3)

OBSAH

Múzeá na Slovensku za rok 2004 v číslach ... 5

Štatistické údaje o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2004... 7

Zoznam múzeí zapísaných v Registri múzeí a galérií Ministerstva kultúry SR k 31.12.2004 ... 14

1. Múzeum SNP, Banská Bystrica 2004 ... 15

2. Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum Banská Bystrica 2004 ... 20

3. Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica 2004 ... 24

4. ŠVK - Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 2004... 29

5. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 2004 ... 33

6. Šarišské múzeum Bardejov 2004 ... 38

7. Mestské múzeum v Bratislave 2004... 42

8. Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava 2004 ... 47

9. ŽSR - VVÚŽ, Múzejno-dokumentačné centrum 2004 ... 50

10. Múzeum telesnej kultúry v SR 2004 ... 52

11. Slovenské národné múzeum Bratislava 2004... 54

12. Horehronské múzeum Brezno 2004 ... 81

13. Kysucké múzeum v Čadci 2004... 86

14. Podpolianske múzeum Detva 2004 ... 90

15. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín 2004 ... 93

16. Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 2004... 99

17. Vlastivedné múzeum v Galante 2004... 102

18. Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 2004... 107

19. Vlastivedné múzeum v Hlohovci 2004 ... 112

20. Vihorlatské múzeum v Humennom 2004... 116

21. Múzeum v Kežmarku 2004 ... 120

22. Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne 2004 ... 125

23. Slovenské technické múzeum Košice 2004 ... 130

24. Východoslovenské múzeum Košice 2004... 138

25. NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica 2004 ... 146

26. Slovenské sklárske múzeum Lednické Rovne 2004 ... 149

27. Tekovské múzeum v Leviciach 2004 ... 151

28. Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš 2004 ... 156

29. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš 2004 ... 160

30. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 2004 ... 165

31. Múzeum Slovenského Červeného kríža Martin 2004 ... 169

32. SNK - Slovenské národné literárne múzeum 2004 ... 172

33. Zemplínske múzeum Michalovce 2004... 179

34. SNK - Múzeum Ľudovíta Štúra Modra 2004... 184

35. Ponitrianske múzeum v Nitre 2004 ... 188

36. Pohronské múzeum Nová Baňa 2004 ... 192

37. Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch 2004 ... 197

38. Malokarpatské múzeum v Pezinku 2004... 201

39. Mestské múzeum v Pezinku 2004 ... 205

40. Balneologické múzeum Piešťany 2004 ... 208

41. Hutnícke múzeum Železiarní, Podbrezová 2004... 212

42. Podtatranské múzeum v Poprade 2004 ... 214

43. Vlastivedné múzeum Považská Bystrica 2004... 219

44. Krajské múzeum Prešov 2004... 225

45. Hornonitrianske múzeum Prievidza 2004 ... 231

46. Mestské múzeum Rajec 2004... 238

47. Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota 2004 ... 241

48. Banícke múzeum v Rožňave 2004 ... 246

49. Liptovské múzeum Ružomberok 2004... 250

50. Záhorské múzeum v Skalici 2004 ... 255

(4)

59. Západoslovenské múzeum v Trnave 2004 ... 296 60. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene 2004 ... 301 61. Považské múzeum v Žiline 2004... 305

(5)

Múzeá na Slovensku za rok 2004 v číslach

Hodnotenie činnosti múzeí vychádza zo sledovaných a vykazovaných údajov , ktoré sme mali k dispozícii od väčšiny múzeí prostredníctvom už zaužívanej Výročnej správy o činnosti múzeí, získanej pomocou programu AMSIS a doplnené o vybrané údaje zo štatistických hlásení múzeí, ktoré pre MK SR zhromažďuje a spracováva Slovenské národné múzeum.

V roku 2004 naďalej pretrvávali už známe problémy vychádzajúce z rozdielnych potrieb a predstáv múzeí na strane jednej a možností a prístupu ich zriaďovateľov na strane druhej. Jednou zo skutočností, ktorá potvrdzuje nezastupiteľné miesto múzeí v systéme kultúry a predovšetkým pri zachovávaní kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovania širokej verejnosti je už roky relatívne vysoká návštevnosť múzeí. V roku 2004 mali možnosť návštevníci zhliadnuť 404 expozícii, 1 142 výstav a takmer 5 000 kultúrno-výchovných podujatí realizovaných v priestoroch múzeí i mimo nich. Celkovo múzeá navštívilo vyše 3 630 000 návštevníkov, z toho platiacich 2 541 957. S návštevnosťou úzko súvisí aj príjem zo vstupného, ktoré tvorí najmä u hradných múzeí poctatnú časť rozpočtu. Napriek poklesu návštevnosti, výška vybraného vstupného bola takmer 96 mil Sk. To znamená v porovnaní s rokom 2003 nárast príjmov zo vstupného o vyše 14%.Výnosy z prenájmov, boli necelých 23 mil. Sk. Spolu táto čiastka predstavuje takmer 27% z príspevku na činnosť, ktorý v roku 2004 mierne stúpol na 442,5 mil. Sk. Väčšina týchto príjmov však bola použitá na zachovanie každodenných prevádzkových potrieb múzeí a len v ojedinelých prípadoch sa takto získané prostriedky mohli použiť na skvalitnenie základných múzejných činností. Spolu s kapitálovými prostriedkami tak múzea hospodárili v predchádzajúcom roku s čiastkou 771 mil. Sk.

Prírastok zbierkových predmetov v hodnotenom roku bol 170 216 kusov. V porovnaní s rokom 2003 múzeá získali do svojich fondov o 44 000 kusov zbierkových predmetov menej. Pokles počtu získaných zbierkových predmetov nie je podľa nás zásadným problémom, pretože zbierkový fond múzeí by nemal byt postavený na kvantite, ale predovšetkým na kvalite získaných zbierkových predmetov. O možnostiach získavať nové hodnotné zbierkové predmety v tomto smere môže do istej miery vypovedať výška vynaložených finančných prostriedkov na kúpu zbierkových predmetov, ktorá bola v porovnaní s rokom 2003 o 3 500 tis. Sk nižšia, čo v reálnych číslach predstavovalo čiastku 5 700 tis. Sk. Pre ilustráciu uvádzame rozdelenie tejto sumy múzeám podľa zriaďovateľov . Najväčší podiel patril “štátnym múzeám” – 3 413 tis. Sk, obecné múzea vynaložili na nákup zbierok 1 161 tis. Sk. Múzeá, ktorých je najvyšší počet a ich zriaďovateľom je VUC mali k dispozícii na nákup zbierkových predmetov len 1 089 tis. Sk.

Napriek vyššie uvádzaným skutočnostiam došlo k zásadnej zmene v počte spravovaných zbierkových predmetov. Ich počet stúpol takmer o 6 miliónov na 14 971 566 kusov. Túto “pozoruhodnú skutočnosť”, ktorá sa už nebude s najväčšou pravdepodobnosťou opakovať v histórii slovenského múzejníctva spôsobilo Poštové múzeum v B. Bystrici, ktoré po prepo-čítaní svojich zbierok dospelo k záveru, že počet nimi spravovaných zbierkových predmetov je 6 396 759 kusov, čo je v porovnaní s rokom 2003 o 5 926 859 kusov zbierkových predmetov viac.

V oblasti ochrany zbierkových predmetov naďalej pretrváva nepriaznivá situácia v uložení zbierkových predmetov, možnosti ich konzervovania a reštaurovania. V minulom roku bolo pre ilustráciu dodávateľskou formou reštaurovaných 5 314 zbierkových predmetov za 4 747 tis. Sk. Nedostatočný je i počet konzervátorov, reštaurátorov, konzervátorsko-reštaurátorských resp. preparátorských pracovísk, ktoré sú jednou zo základných podmienok odbornej starostlivosti o

(6)

zbier-múzejných činností a slovenské múzea zostanú aj naďalej inštitúciami, ktoré sú schopné ochrániť a zachovať kultúrne dedičstvo v podobe zbierkových predmetov aj pre budúce generácie.

V roku 2004 došlo k významnej legislatívnej aktivite, MK SR vydalo novelu Vyhlášky o odbornej správe múzejných predmetov a galerijných predmetov pod č. 557/2004 Z. z. Vyhláška okrem iného upravuje aj vedenia elektronickej evidencie zbierkových predmetov, ktorá je nevyhnutnou podmienkou realizácie a vedenia Centrálnej evidencie zbierkových predmetov.

MK SR zapísalo do Registra múzeí tri nové múzeá a to Uhrovecké múzeum v Uhrovci, Múzeum kolies ETOP v Púchove, Múzeum Jána Cikkera v Bratislave. To znamená , že k 31.12.2004 bol v registri múzeí SR zapísaných 79 múzeí.

Poznámka: Výročné správy o činnosti múzeí SR neprešli redakčnou úpravou, sú zverejnené v takej podobe ako boli zaslané Muzeologickému kabinetu

(7)

Štatistické údaje o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2004 Celkový počet prírastkov za rok 2004

Akvizičná činnosť Spôsob nadobudnutia

Prírastky Vlastný zber Kúpa Dar Výmena - prevod

Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks Archeológia 1 267 2 779 1 033 2 326 108 108 97 310 29 35 História 7 873 11 289 2 086 3 129 1 339 2 254 3 801 5 138 622 746 Národopis 2 676 3 286 388 500 1 126 1 354 1 161 1 431 0 0 Dejiny umenia 1 169 1 508 118 175 200 459 824 847 28 28 Dejiny hudby 62 7 452 20 805 19 5 365 22 1 155 1 127 Numizmatika 2 177 4 043 962 1 656 212 1 020 795 859 208 462 Iné 2 729 79 604 494 521 502 1 359 1 148 6 188 585 71 536

Spoločenské vedy spolu 17 953 109 961 5 101 9 112 3 506 11 919 7 848 15 928 1 473 72 934 Dejiny techniky 760 870 289 318 97 125 307 310 67 117 Geológia 62 86 51 75 0 0 11 11 0 0 Mineralógia-petrografia 120 231 62 112 15 22 31 85 12 12 Paleontológia 98 15 031 42 676 37 37 17 126 2 14 192 Botanika 1 040 5 287 308 3 496 412 1 272 320 519 0 0 Zoológia 2 213 38 612 567 4 133 1 521 3 860 120 30 614 0 0 Antropológia 58 138 58 138 0 0 0 0 0 0

Prírodné vedy spolu 3 591 59 385 1 088 8 630 1 985 5 191 499 31 355 14 14 204

Prírastky spolu 22 304 170 216 6 478 18 060 5 588 17 235 8 654 47 593 1 554 87 255

Celkový počet spracovaných zb. predmetov za rok 2004

Evidencia zbierok V knihe prírast. zaevidované Skatalogizované Úbytok v danom roku

Odbor prír. č. ks evid. č. ks evid. č. ks

Archeológia 233 256 660 073 295 305 619 196 1 1 História 566 337 1 331 248 686 178 1 226 693 117 3 831 Národopis 334 243 440 415 337 766 403 343 168 229 Dejiny umenia 184 077 263 755 224 574 251 732 30 30 Dejiny hudby 6 161 111 991 96 616 102 521 0 0 Numizmatika 117 404 456 516 301 521 392 856 4 17 Iné 131 435 6 757 740 142 141 3 006 862 1 1

Spoločenské vedy spolu 1 572 913 10 251 333 2 084 101 6 003 203 321 4 109 Dejiny techniky 64 509 93 941 53 482 80 671 32 33 Geológia 18 410 41 075 34 064 40 378 1 1 Mineralógia-petrografia 47 200 91 600 70 863 89 125 22 24 Paleontológia 7 368 411 250 33 970 392 849 1 1 Botanika 45 991 742 670 55 078 696 454 6 25 Zoológia 89 239 3 425 307 116 937 3 317 720 30 738 Antropológia 191 8 321 8 779 9 779 0 0

Prírodné vedy spolu 208 399 4 720 233 319 691 4 546 305 60 789

Zbierky spolu k 31.12. 1 845 821 14 971 566 2 457 274 10 602 704 413 4 931

* Celkové počty kusov zbierkových predmetov boli doplnené za chýbajúce múzeá zo štatistických výkazov KULT 9-01 za rok 2004. Viď. Tabuľka Katalogizácia zbierok.

Katalogizácia zbierkových predmetov

(8)

5. Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici 85 431 82 306 3 125

6. Šarišské múzeum v Bardejove 781 582 781 582 0

7. Mestské múzeum v Bratislave 104 334 103 437 897

8. Múzeum obchodu v Bratislave * 59 952 59 952

9. Múzeum polície SR v Bratislave * 17 758 8821 8 937

10. Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave 20 045 0 20 045

11. Múzeum telesnej kultúry v Bratislave 23 933 2 838 21 095

12. Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR 11 240 210 11 030

13. Slovenské národné múzeum v Bratislave - -

-a) SNM - Archeologické múzeum v Bratislave 148 909 145 884 3 025

b) SNM - Historické múzeum v Bratislave 205 422 230 377 -24 955

c) SNM - Hudobné múzeum v Bratislave 101 165 96 346 4 819

d) SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave 5 118 5 083 35

e) SNM - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave 2 592 2 025 567

f) SNM - Prírodovedné múzeum v Bratislave 2 450 242 2 424 372 25 870

g) SNM - Múzeum Betliar 25 585 25 458 127

h) SNM - Múzeum Bojnice 5 648 5 648 0

ch) SNM - Múzeum Červený Kameň v Častej 13 794 13 416 378

i) SNM - Spišské múzeum v Levoči 11 318 11 184 134

j) SNM - Múzeum bábkar. kultúr a hračiek - Modrý Kameň 15 467 9 663 5 804 k) SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku 63 527 47 982 15 545

l) SNM - Múzea v Martine 435 679 430 463 5 216

m) SNM - Múzeum SNR v Myjave 6 863 6 863 0

n) SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 599 215 384

14. Horehronské múzeum v Brezne 27 587 23 088 4 499

15. Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch * 12 743 12 743

16. Kysucké múzeum v Čadci 20 903 18 739 2 164

17. Podpolianske múzeum v Detve 4 342 1 393 2 949

18. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 73 666 68 468 5 198

19. Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 9 544 9 544 0

20. Mestské múzeum vo Fiľakove * 4 124 4 124

21. Vlastivedné múzeum v Galante 18 066 15 880 2 186

22. Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 17 159 16 696 463

23. Vlastivedné múzeum v Hlohovci 118 244 115 800 2 444

24. Vihorlatské múzeum v Humennom 144 143 143 371 772

25. Múzeum v Kežmarku 24 864 23 691 1 173

26. Podunajské múzeum v Komárne 135 372 134 155 1 217

27. Slovenské technické múzeum v Košiciach 31 790 31 591 199

28. Východoslovenské múzeum v Košiciach 451 123 451 123 0

29. NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici 99 702 44 890 54 812

30. Slovenské sklárske múzeum v Lednických Rovniach 3 857 3 857 0

31. Tekovské múzeum v Leviciach 96 827 48 366 48 461

32. Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 32 239 22 629 9 610

33. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 98 497 95 795 2 702

34. Novohradské múzeum v Lučenci 22 578 11 728 10 850

35. Múzeum Slovenského Červeného kríža v Martine 1 800 1 800

36. Slovenské národné literárne múzeum v Martine 77 257 73 260 3 997

37. Zemplínske múzeum v Michalovciach 71 434 57 338 14 096

38. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 5 514 4 745 769

39. Ponitrianske múzeum v Nitre 80 370 80 370

40. Pohronské múzeum v Novej Bani 11 565 4 209 7 356

41. Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch 20 545 19 451 1 094

42. Malokarpatské múzeum v Pezinku 54 390 48 296 6 094

43. Mestské múzeum Pezinok 872 0 872

44. Balneologické múzeum v Piešťanoch 44 799 44 799 0

45. Mestské múzeum Poltár * 193 193

46. Hutnícke múzeum Podbrezová 189 189

(9)

48. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 27 040 23 162 3 878

49. Krajské múzeum v Prešove 91 044 83 769 7 275

50. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 265 910 252 640 13 270

51. Mestské múzeum v Rajci 4 589 4 113 476

52. Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote 61 389 46 607 14 782

53. Banícke múzeum v Rožňave 47 935 46 193 1 742

54. Liptovské múzeum v Ružomberku 175 578 172 868 2 710

55. Záhorské múzeum v Skalici 48 437 41 149 7 288

56. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 127 765 125 288 2 477

57. Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni 18 358 17 910 448

58. Múzeum vo Svätom Antone 13 487 13 080 407

59. Múzeum Tatranského národného parku v T. Lomnici 37 374 12 450 24 924

60. Tríbečské múzeum v Topoľčanoch 80 081 79 665 416

61. Vlastivedné múzeum v Trebišove 143 852 143 852 0

62. Trenčianske múzeum v Trenčíne 166 525 108 584 57 941

63. Miestne múzeum Turany * 344 344

64. VHÚ – Vojenské múzeum Piešťany 39 749 0 39 749

65. Západoslovenské múzeum v Trnave 156 999 153 283 3 716

66. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene 40 853 38 210 2 643

67. Považské múzeum v Žiline 132 271 131 205 1 066

Celkom: 14 971 566 10 602 704 4 368 862

* Údaje doplnené zo štatistických výkazov KULT 9-01 Sumár údajov o múzeách za rok 2004

Rok: 2003 2004

Prírastky (prír. č.) 32 118 22 304

Prírastky (ks) 214 124 170 216

Zaevidované (ks) 8 973 072 14 971 566

Skatalogizované (ks) 7 804 195 10 602 704

Počet nespracovaných zbierok (ks) 977 782 4 368 862

Počet knižničných jednotiek 1 003 397 939 861

Počet starých tlačí 70 987 239 361

Prírastok v knižnici 15 053 11 923

Príspevok na činnosť (v tis. Sk) 439 878 Sk 442 526 Sk

Kapitálové výdavky (v tis. Sk) 174 174 Sk 210 389 Sk

Počet expozícií 404 402

Počet nových expozícií 26 14

Počet výstav 1 079 1 142

z toho vlastných 546 622

Počet výskumných úloh 655 760

Počet vydaných titulov 259 260

Počet kultúrnych akcií 6 796 4 816

Počet návštevníkov expozícií a výstav 3 779 752 3 630 667

Celkový počet pracovníkov 1 781 1 753

Počet VŠ pracovníkov 565 583

Celkové náklady na činnosť múzeí za rok 2004

Finančný rozpočet V roku 2003 (tis. Sk) V roku 2004 ( tis. Sk)

(10)

Vlastné výnosy a tržby 153 100 155 007

z toho tržby zo vstupného 84 455 98 442

Návštevnosť v múzeách SR

Návštevnosť v múzeách a vybrané vstupné za rok 2004

P.č. Názov múzea Mesto Platiaci Neplatiaci Celkom Vstupné

v tis. Sk

1. Múzeum SNP Banská Bystrica 14 795 175 208 190 003 291 Sk

2. Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 12 273 15 776 28 049 131 Sk

3. Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica 31 616 4 925 36 541 156 Sk

4. Poštové múzeum Banská Bystrica 1 013 261 1 274 9 Sk

5. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 75 730 16 181 91 911 2 809 Sk

6. Šarišské múzeum Bardejov 42 314 18 337 60 651 730 Sk

7. SNM - Múzeum Betliar Betliar 169 249 45 187 214 436 9 890 Sk

8. SNM - Múzeum Bojnice Bojnice 165 998 68 721 234 719 16 426 Sk

9. Mestské múzeum Bratislava 134 803 17 494 152 297 4 664 Sk

10. SNM - Historické múzeum Bratislava 104 958 16 518 121 476 4 220 Sk

11. SNM - Prírodovedné múzeum Bratislava 33 536 7 292 40 828 642 Sk

12. SNM - Archeologické múzeum Bratislava 1 615 1 415 3 030 19 Sk

13. Múzeum polície SR Bratislava 0 15 000 15 000 0 Sk

14. Múzeum obchodu Bratislava 21 749 20 21 769 59 Sk

15. SNM - Hudobné múzeum Bratislava 4 787 97 945 102 732 239 Sk

16. SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava 3 291 2868 6159 67 Sk

17. Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR Bratislava 4 735 1 200 5 935 165 Sk

18. SNM - Múzeum židovskej kultúry Bratislava 2 469 6 955 9 424 62 Sk

19. SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava 241 1282 1 523 1 Sk

20. Múzeum telesnej kultúry Bratislava 15 000 15 000 0 Sk

21. Múzeum školstva a pedagogiky * Bratislava 0 0 0 0 Sk

22. Horehronské múzeum Brezno 7 521 3 127 10 648 44 Sk

23. Slovanské múzeum A. S. Puškina Brodzany 1 351 2363 3714 18 Sk

24. Kysucké múzeum Čadca 64 771 13 793 78 564 1 503 Sk

25. Podpolianske múzeum Detva 3 113 3 113 0 Sk

26. SNM - Múzeum Červený Kameň Častá 86 400 30 793 117 193 5 948 Sk

27. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín 163 192 16 230 179 422 12 364 Sk

28. Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 5 253 0 5 253 22 Sk

29. Mestské múzeum Fiľakovo 1 134 1 079 2 213 17 Sk

30. Vlastivedné múzeum Galanta 10 096 2 952 13 048 50 Sk

31. Vlastivedné múzeum Hanušovce n. T. 4 688 0 4 688 29 Sk

32. Vlastivedné múzeum Hlohovec 21 717 530 22 247 66 Sk

33. Vihorlatské múzeum Humenné 25 367 4 827 30 194 307 Sk

34. Múzeum v Kežmarku Kežmarok 41 163 2 508 43 671 1 237 Sk

35. Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska Komárno 17 135 3 728 20 863 250 Sk

36. Slovenské technické múzeum Košice 45 897 10 166 56 063 815 Sk

37. Východoslovenské múzeum Košice 31 409 9 607 41 016 469 Sk

38. NBS - Múzeum mincí a medailí v Kremnici Kremnica 43 741 3 494 47 235 1 195 Sk

39. Slovenské sklárske múzeum Lednické Rovne 1 430 3 018 4 448 10 Sk

40. Tekovské múzeum Levice 22 908 8 260 31 168 296 Sk

41. SNM - Spišské múzeum Levoča 165 863 14 013 179 876 7 865 Sk

42. Slovenské múzeum ochrany prír. a jaskyniarstva L. Mikuláš 27 732 112 220 139 952 240 Sk

43. Múzeum Janka Kráľa L. Mikuláš 18 648 6 504 25 152 205 Sk

44. Novohradské múzeum Lučenec 12 288 3 904 16 192 28 Sk

45. SNM - Múzeá v Martine Martin 41 080 7 624 48 704 1 226 Sk

46. Slovenské národné literárne múzeum Martin 7 974 38 500 46 474 69 Sk

47. Múzeum Slovenského Červeného kríža Martin 705 0 705 0 Sk

48. Zemplínske múzeum Michalovce 7 890 5 298 13 188 71 Sk

49. Múzeum Ľudovíta Štúra Modra 12 304 2 708 15 012 126 Sk

(11)

51. SNM - Múzeum Slovenských národných rád Myjava 49 376 815 50 191 287 Sk

52. Ponitrianske múzeum Nitra 16 067 1023 17 090 59 Sk

53. Pohronské múzeum Nová Baňa 3 640 17 762 21 402 20 Sk

54. Vlastivedné múzeum Nové Zámky 550 164 714 6 Sk

55. Malokarpatské múzeum Pezinok 5 735 3 637 9 372 169 Sk

56. Mestské múzeum Pezinok 930 745 1675 8 Sk

57. Balneologické múzeum Piešťany 18 590 1035 19 625 107 Sk

58. Hutnícke múzeum Železiarni Podbrezová 0 780 780 0 Sk

59. Podtatranské múzeum Poprad 8 733 1760 10 493 100 Sk

60. Vlastivedné múzeum Považská Bystrica 1 337 1 211 2 548 22 Sk

61. Krajské múzeum Prešov 12 826 54454 67 280 155 Sk

62. Hornonitrianske múzeum Prievidza 0 0 0 0 Sk

63. Mestské múzeum Rajec 2 658 1042 3 700 55 Sk

64. Gemersko - malohontské múzeum Rimavská Sobota 9 010 3 000 12 010 35 Sk

65. Banícke múzeum Rožňava 13 285 5 242 18 527 91 Sk

66. Liptovské múzeum Ružomberok 122 000 28 489 150 489 4 074 Sk

67. Záhorské múzeum Skalica 4 965 11 943 16 908 33 Sk

68. Múzeum Spiša Spišská Nová Ves 16 641 1 680 18 321 419 Sk

69. Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa 145 960 12 262 158 222 5 831 Sk

70. Múzeum vo Svätom Antone Svätý Anton 55 394 3 136 58 530 3 244 Sk

71. SNM - Múzeum ukrajinsko–rusínskej kultúry Svidník 17 854 10 609 28 463 166 Sk

72. Hontianske múzeum a galéria Ľ. Simonyho Šahy 2 910 1 813 4 723 12 Sk

73. Múzeum Tatranského národného parku T. Lomnica 46 003 1 050 47 053 697 Sk

74. Tríbečské múzeum Topoľčany 5 265 4 932 10 197 57 Sk

75. Vlastivedné múzeum Trebišov 6 381 15 927 22 308 64 Sk

76. Trenčianske múzeum Trenčín 127 742 54 866 182 608 4 397 Sk

77. VHÚ - Vojenské múzeum Piešťany 20 690 61 926 82 616 151 Sk

78. Západoslovenské múzeum Trnava 16 519 6 836 23 355 124 Sk

79. Miestne múzeum Turany 0 420 420 0 Sk

80. Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen 16 170 3 043 19 213 25 Sk

81. Považské múzeum Žilina 101 120 12 932 114 052 2 560 Sk

Spolu: 2 541 957 1 088 710 3 630 667 95 821 Sk *Označené múzea nemali k dispozícii vlastne výstavné a expozičné priestory

Najnavštevovanejšie objekty za rok 2004

P.č. Objekt Mesto Platiaci Neplatiaci Celkom

1. SNM - Múzeum Bojnice Zámok Bojnice 165 998 68 721 234 719

2. Múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín Oravský hrad 142 988 14 470 157 458

3. SNM - Spišské múzeum v Levoči NKP Spišský hrad 145 111 10 442 155 553

4. SNM - Historické múzeum Bratislavský hrad 104 958 16 518 121 476

5. SNM - Múzeum Červený Kameň Hrad Červený Kameň 86 884 30 309 117 193

6. SNM - Múzeum Betliar NKP Hrad Krásna Hôrka 81 942 4 843 86 785

7. Mestské múzeum Bratislava Hrad Devín 76 924 5 259 82 183

8. SNM - Múzeum Betliar NKP Kaštieľ Betliar 73 870 5 813 79 683

9. Ľubovnianske múzeum. Stará Ľubovňa Hrad Stará Ľubovňa 65 894 6 503 72 397

10. Trenčianske múzeum v Trenčíne Trenčiansky hrad 66 689 1064 67 753

11. Liptovské múzeum Ružomberok Múzeum liptovskej dediny 56 396 5 471 61 867

12. Považské múzeum Žilina Hrad Strečno 48 230 5 490 53 720

13. Múzeum vo Svätom Antone Kaštiel Sv.Anton 47 884 1 046 48 930

(12)

Návštevnosť v múzeách v rokoch 1997 - 2004

Celkový počet návštevníkov Príjem zo vstupného

Rok Celkový počet návštevníkov Rok Vstupné v tis. Sk

1997 3 395 149 1997 46 307 1998 3 247 275 1998 40 352 1999 3 105 605 1999 51 231 2000 3 485 402 2000 55 585 2001 3 317 427 2001 64 460 2002 3 915 584 2002 81 067 2003 3 779 752 2003 83 741 2004 3 630 667 2004 95 821 S Sttaavvzzbbiieerrkkoovvééhhooffoonndduuvvmmúúzzeeáácchhvvrrookkoocchh11999977--22000044 Celkový počet zbierkových predmetov

Rok Celkový počet kusov Spoločenské vedy Prírodné vedy

1997 7 690 000 3 278 947 4 352 319 1998 7 735 000 3 280 294 4 379 014 1999 7 853 597 3 390 095 4 387 414 2000 8 044 628 3 467339 4 492 459 2001 8 132 111 3 523 475 4 532 743 2002 8 497 106 3 808 080 4 598 341 2003 8 973 072 4 266 079 4 618 707 2004 14 971 566 10 251 333 4 720 233

Počet prírastkov zbierkových predmetov Počet nespracovaných zbierkových predmetov

Rok Počet kusov Rok Počet kusov

1997 99 019 1997 520 367 1998 149 005 1998 501 267 1999 92 295 1999 500 308 2000 188 294 2000 578 068 2001 174 762 2001 555 257 2002 242 521 2002 678 121 2003 214 124 2003 977 782 2004 170 216 2004 4 368 862

Náklady na nákup zbierkových predmetov

Rok Náklady v tis. Sk

1997 5 351 1998 3 868 1999 3 153 2000 4 466 2001 9 290 2002 9 781 2003 9 232 2004 5 701 E Exxppoozziiččnnááaavvýýssttaavvnnááččiinnnnoossťťvvrrookkoocchh11999977--22000044 Expozície Výstavy

Rok Celkom z toho nové Rok Celkom z toho vlastné

1997 367 22 1997 990 575

1998 385 22 1998 973 523

(13)

2000 399 24 2000 1 024 571

2001 397 20 2001 1 029 528

2002 400 19 2002 1 013 542

2003 404 26 2003 1 079 546

2004 402 14 2004 1 142 622

Personálny rozvoj v rokoch 1997 - 2004

Celkový počet pracovníkov

Rok Spolu z toho VŠ

1997 1 867 571 1998 1 779 562 1999 1 815 573 2000 1 792 549 2001 1 750 570 2002 1 840 618 2003 1 781 565 2004 1 753 583

(14)

Zoznam múzeí zapísaných v Registri múzeí a galérií Ministerstva kultúry SR k 31.12.2004 1. Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

2. Múzeum SNP Banská Bystrica

3. Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum Banská Bystrica 4. Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

5. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 6. Šarišské múzeum v Bardejove

7. Múzeu - Kaštiel Bela 8. Mestské múzeum Bratislava

9. Múzejno-dokumentačné centrum železníc SR v Bratislave 10. Múzeum obchodu v Bratislave

11. Múzeum polície SR Bratislava

12. Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava 13. Múzeum telesnej kultúry Bratislava 14. Plynárenské múzeum Bratislava

15. Slovenské národné múzeum v Bratislave 16. Horehronské múzeum Brezno

17. SNK - Slovanské múzeum A. S. Puškina Brodzany 18. Kysucké múzeum Čadca

19. Podpolianske múzeum v Detve

20. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín 21. Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 22. Vlastivedné múzeum v Galante

23. Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 24. Vlastivedné múzeum v Hlohovci

25. Vihorlatské múzeum v Humennom 26. Múzeum v Kežmarku

27. Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska Komárno 28. Slovenské technické múzeum Košice

29. Východoslovenské múzeum Košice 30. NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica 31. Slovenské sklárske múzeum Lednické Rovne 32. Tekovské múzeum v Leviciach

33. Spišské múzeum v Levoči

34. Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 35. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Liptovský Mikuláš

36. Novohradské múzeum Lučenec

37. Múzeum Slovenského červeného kríža Martin 38. SNK - Slovenské národné literárne múzeum Martin 39. Zemplínske múzeum Michalovce

40. SNK - Múzeum Ľudovíta Štúra Modra

41. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek - hrad Modrý Kameň

42. Múzeum národov a kultúr v Nitre 43. Ponitrianske múzeum v Nitre

44. Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra 45. Pohronské múzeum Nová Baňa

46. Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch 47. Malokarpatské múzeum Pezinok

48. Mestské múzeum v Pezinku 49. Balneologické múzeum Piešťany 50. VHÚ - Vojenské múzeum v Trenčíne 51. Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová 52. Mestské múzeum v Poltári

53. Podtatranské múzeum v Poprade

54. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Orlovom 55. Krajské múzeum v Prešove

56. Hornonitrianske múzeum Prievidza 57. Mestské múzeum v Rajci

58. Gemersko - malohontské múzeum Rimavská Sobota 59. Banícke múzeum v Rožňave

60. Liptovské múzeum Ružomberok 61. Záhorské múzeum v Skalici

62. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 63. Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni 64. Múzeum vo Svätom Antone

65. Vlastivedné a literárne múzeum Svätý Jur

66. Múzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry vo Svidníku 67. Hontianské múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho v

Šahách

68. Múzeum Tatranského národného parku Tatranská Lomnica

69. Tríbečské múzeum v Topoľčanoch 70. Vlastivedné múzeum Trebišov 71. Trenčianske múzeum Trenčín 72. Západoslovenské múzeum v Trnave 73. Miestne múzeum Turany

74. Mestské múzeum a galéria vo Veľkom Šariši 75. Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen 76. Považské múzeum Žilina

77. Uhrovské múzeum v Uhrovci 78. Múzeum kolies ETOP Púchov 79. Múzeum Jána Cikkera Bratislava

(15)

Múzeum SNP, Banská Bystrica 2004 Adresa: Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

Telefón: 048/4123258, 4152070 Fax: 048/4123716 Riaditeľ: PaedDr. Stanislav Ján, CSc.

Nadriadený orgán: Ministerstvo kultúry SR, Bratislava Zložky múzea a ich návštevné hodiny:

Nová stála expozícia Múzea SNP - Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy 1939 - 1945:

otvorená denne okrem pondelka máj - september od 9,00 do 18,00 hod., október - apríl od 9,00 do 16,00 hod.,

vstupné dospelí 50,-Sk, deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia 20,- Sk, vojaci ZS, občania ZPS, členovia SZPB zdarma, NKP Kalište: denne máj - september od 9,00 do 18,00 hod., vstupné 10,- Sk,

Expozícia lietadla Li-2: máj - september od 9,00 do 18,00 hod., vstupné 5,- Sk, Expozícia ťažkej bojovej techniky v areáli M SNP otvorená denne po celý rok, Výstavná sieň Múzea SNP: otvorená ako expozícia Múzea SNP,

Pamätník Nemecká - expozícia Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v rokoch 1944 - 1945:

otvorená denne okrem pondelka v mesiacoch máj - september od 9,00 do 18,00 hod., október - apríl od 9,00 do 16,00 hod., vstupné dospelí 25,- Sk, deti, študenti, dôchodcovia 10,- Sk, členovia SZPB a občania so ZPS zdarma.

Všeobecné problémy

Základná činnosť Múzea SNP v roku 2004 vychádzala z rozšírenej koncepcie a špecializácie múzea pre 21. storočie a Plánu hlavných úloh Múzea SNP na rok 2004. Vedecko-výskumné úlohy a akvizičná činnosť boli zamerané hlavne na dokumentáciu obdobia nacizmu, fašizmu, rezistencie a SNP v rokoch 2. svetovej vojny, na dokumentáciu súčasných prejavov neofašizmu, xenofóbie a rasovej intolerancie. Dominantné postavenie v prezentačnej a expozičnej činnosti Múzea SNP v tomto období mala príprava a realizácia novej stálej expozície Múzea SNP, ktorá bola pre verejnosť sprístupnená pri príležitosti 60. výročia SNP dňa 27. augusta 2004.

Vo vedecko-výskumných úlohách malo primárne postavenie vypracovanie libreta a scenára tematicky a obsahovo doteraz najrozsiahlejšej expozície Múzea SNP. Nová expozícia s názvom Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945 bola pripravovaná tak, aby mala niekoľko prezentačných rovín. Jedna rovina komunikuje s návštevníkom prostredníctvom muzeálnych a archívnych zbierok, ďalšiu rovinu tvoria dokumentačné ostrovy - komunikujúce prostredníctvom TV plaziem a PC monitorov, kde je k dispozícii rozsiahla databáza údajov a autentických písomných a obrazových záznamov z predmetného obdobia slovenských a svetových dejín. Tretiu rovinu prezentácie bude tvoriť dokumentačné a informačné centrum, ktoré ponúkne návštevníkovi prostredníctvom PC databázu encyklopedicky spraco-vaných hesiel týkajúcich sa histórie rokov 1939-1945. Odborní pracovníci múzea vypracovali databázu encyklopedických údajov, ktorá obsahuje vyše 5.700 hesiel. Pre krátkosť času určeného na realizáciu novej expozície bolo potrebné sústrediť všetkých odborných pracovníkov na prípravu novej expozície, a preto ostatné vedecko-výskumné úlohy a odborné činnosti nepokračovali vo zvyčajnom tempe, časť sa riešila v 2. polovici roku 2004 a niektoré úlohy boli presunuté na rok 2005. Riešené boli tieto vedecko-výskumné úlohy: Ľudské straty a obete obyvateľov Slovenska v rokoch 2. svetovej vojny, Evanjelická cirkev a. v na Slovensku v protifašistickom odboji v rokoch 1939 -1945, Štruktúra a organizácia Hlinkovej gardy 1938 - 1945, Edícia dokumentov : Nemecko-slovenské vzťahy 1938 - 1945, Deutsche Partei (Karpatendeusche Partei) a jej zložky v rokoch 1933 - 1945 na Slovensku, Dr. Jozef Tiso, predseda vlády SR, Súdne a politické procesy v 50-tych rokoch s účastníkmi odboja a SNP, Hospodárstvo 1. SR (1939-1945), Ukrajinskí utečenci na Slovensku na konci 2. svetovej vojny, Spoločensko-politické udalosti v 2. polovici 60-tych rokov v ČSR a ich odraz vo vysielaní Krajového štúdia ČsRo B. Bystrica. V rámci odbornej správy zbierok bolo v roku 2004 v chronologickej evidencii spracovaných 976 ks múzejných a archívnych zbierkových predmetov s 360 prírastkovými číslami. Z uvedeného počtu bolo 127 ks múzejných zbierkových predmetov. Skatalogizovaných bolo 2074 ks zbierkových predmetov s 594 prírastkovými číslami.

Komisia na tvorbu zbierok zasadala 3-krát, a na základe jej rozhodnutia boli zakúpené zbierkové predmety v hodnote 200 000,- Sk. Zbierkotvorná činnosť bola zameraná na zbierky potrebné na dokumentáciu historických tematických celkov obdobia rokov 1939 -1968 v pripravovanej expozícii Múzea SNP. V rámci ochrany zbierkových predmetov bolo nakonzervovaných a zreštaurovaných 1973 ks zbierkových predmetov (materiál kov, drevo, papier a textil), s finančným nákladom 532.257,60,- Sk . Celkový počet v elektronickej podobe spracovaných konzervátorských kariet je 3912 ks.

Vo fotolaboratóriu bolo na základe 18 žiadaniek vyhotovených 127 ks filmových negatívov a 493 ks fotografických pozitívov na dokumentáciu činnosti Múzea SNP, na výstavné, publikačné účely múzea a na prezentačno-propagačné účely múzea a pre potreby externých bádateľov na základe objednávok.

V súvislosti s prijatím zákonov č. 305/1999 Z. z., č.105/2002 Z. z., č. 439/2002 Z. z. a č. 443/2002 Z. z. o poskytnutí jednorázového finančného odškodnenia účastníkom národného boja za oslobodenie (resp. i vdovám po nich) bol v Archíve Múzea SNP aj tento rok zvýšený záujem bádateľov o štúdium archívnych zbierok a fondov. Archív písomne vybavil 200

(16)

V mesiacoch január až marec 2004 bola na základe Plánu hlavných úloh Múzea SNP na rok 2004 uskutočnená demontáž starej expozície múzea a v mesiacoch apríl až polovica augusta realizácia novej expozície, ktorá bola slávnostne otvorená dňa 27.augusta 2004 za účasti ministra kultúry SR.

Na základe podpísanej dohody medzi múzeami bola v apríli a v októbri zamestnancami Múzea SNP vykonaná repasáž Slovenskej národnej expozície (SNE) v Štátnom múzeu Auschwitz - Birkenau v Osvienčime.

Múzeum SNP malo v prvom polroku pre rekonštrukciu expozície výstavné a expozičné priestory zatvorené. Výstavná činnosť múzea sa obnovila až v druhom polroku výstavou Svedectvá 1964 - 1969, ktorej vernisáž bola súčasťou znovuodhalenia súsošia Obete varujú v pietnej sieni Pamätníka SNP. Do konca roka 2004 múzeum zrealizovalo ešte dve výstavy. Múzeum SNP prakticky pre návštevníkov fungovalo len od 27. augusta 2004. Napriek tomuto faktu, návštevnosť v expozíciách Múzea SNP a na výstavách inštalovaných múzeom bola veľmi dobrá - 190.003 návštevníkov zo Slovenska, Veľkej Británie, Nového Zélandu, Nemecka, Česka, Poľska, Izraela, Írska, Japonska, Fínska, Belgicka, Ruska, Mexika, Talianska, Slovinska, Rakúska, Portugalska, Španielska a z Južnej Kórei. Múzeum SNP okrem expozičnej a výstavnej činnosti ponúklo návštevníkom aj 85 vzdelávacích a spoločensko-kultúrnych akcií a podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 4 695 osôb, prevažne školopovinnej a študujúcej mládeže. Návštevnosť Múzea SNP, jeho expozícií, výstav a akcií predstavuje za rok 2004 celkom194 698 osôb vrátane SNE v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau.

Reštaurovanie a preparovanie zb. predmetov Počet kusov Finančné náklady

Vlastnými prostriedkami 1 967 26 218,60 Sk

Dodávateľsky 6 506 039,00 Sk

Fotodokumentácia zbierok Prírastok v roku Celkový stav

430 29 165

Nedostatky v ochrane zbierkového fondu s návrhom riešení

V roku 2004 sa podarilo dodávateľsky zrealizovať reštaurovanie časti zbierkových predmetov - nemeckej ťažkej bojovej techniky a pancierového vozňa (jednalo sa o cenné a najviac poškodené zbierky) v areáli Múzea SNP. Boli vykonané rozsiahle odborné a časovo náročné práce (odstraňovanie náterov pieskovaním, zváranie a nahradenie skorodovaných častí, nanášanie farieb a kamufláže špeciálnou metódou - realizovanou pod vysokým tlakom...). Na lietadle Li-2 bol obnovený vonkajší náter tela lietadla a v jeho interiéri boli prečalúnené sedadlá. Išlo o najnaliehavejšie zásahy, aby v lietadle mohla byť sprístupnené ako expozícia pre verejnosť. Nedostatkom ostáva: nezastrešenie a neoplotenie areálu s ťažkou bojovou technikou. Zbierky nie sú chránené pred vandalmi a vplyvmi počasia. Potreba reštaurovania aj ďalšej časti zbierok v areáli Múzea SNP.

Akvizičná činnosť Prírastky Spôsob nadobudnutia

Vlastný zber Kúpa Dar Výmena - prevod

Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks

História 360 976 136 290 140 239 84 447 0 0

Spoločenské vedy spolu 360 976 136 290 140 239 84 447 0 0

Prírastky spolu 360 976 136 290 140 239 84 447 0 0

Komisia pre nákup zbierkových predmetov zasadala 3x

Evidencia zbierok V knihe prírast. zaevidované Skatalogizované Úbytok v danom roku

Odbor prír. č. ks evid. č. ks evid. č. ks

História 118 034 218 500 116 909 215 057 0 0

Spoločenské vedy spolu 118 034 218 500 116 909 215 057 0 0

Zbierky spolu k 31.12. 118 034 218 500 116 909 215 057 0 0

Expozičná činnosť

Názov expozície Adresa Rok Katalóg Druh

Exp. v areáli M SNP lietadlo Li-2, Kapitulská 23, B. Bystrica 1969 spoločenskovedná bojová technika

NKP Kalište – expoz . odboja a faš. Kalište 1996 spoločenskovedná represálií

II. čs. samostat. paradesantná brigáda Krpáčovo 1998 pamätná izba

Tragédia slovenských Židov Osvienčim 2002 spoločenskovedná

Represálie nacistov a prísl. POHG na Pamätník Nemecká 2003 spoločenskovedná Sloven.1944-45

Slovensko v antifašistickej rezistencii Kapitulská 23, B. Bystrica 2004 spoločenskovedná Európy

Spoločenskovedné expozície: 5 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 1 Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 1 Celkový počet expozícií: 6

(17)

Výstavná činnosť

Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh

AMFO a DIAFOTO 2004 Múzeum SNP,5.11.-19.12. AMFO a DIAFOTO 2004, vlastná 100ks

Malgorzata Gurowska -Cyklus funerálny, C. Múzeum SNP,7.10 -26.10 nebol vydaný vlastná Vágnerová

Svedectvá 1964-1969, Prof.akad.soch. J.Jankovič Múzeum SNP,27.8.- 3.10. Svedectvá, 200 ks vlastná Celkový počet výstav: 3 Vedecko-výskumná činnosť

Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup

Dr. Jozef Tiso, predseda vlády SR V. Kováčová 2004 -2006 história štúdia Edícia prameňov: Nemecko-slovenské vzťahy Suško, Schvarc 2002 - 2005 história iné 1939-45

Evanjelici v protifašistickom odboji 1939-45 Baranová 1996 - 2005 história štúdia

Hospodárstvo 1.SR (1939-1945) Mičko 2004 - 2006 história štúdia

Ľudské straty a obete obyvateľov Slovenska v r. Toth, Stanislav a kolekt. 1997 - 2006 história iné 2. sv. vojny

Nové formy, metódy muzeálnej komunikácie s Haringová 2004 história štúdia verejnosťou, s dôrazom na mládež v M SNP

Organizačná štruktúra DP na Slovensku v r. Schvarc 2003 - 2006 história iné 1938-45

Slovensko v antifašistickej rezistencii Európy v Tóth, Stanislav a kolekt. 2004 história scenár r. 1939-1945

Spoločensko-polit.udalosti v 2.polovici 60. rokov Odrobiňáková 2004 - 2006 história iné v ČSR a ich odraz vo vysielaní Kraj.štúd. ČsRo B.B

Sprievodca k zbierke spomienok účastníkov Babušíková, Schvarcová 2002 - 2008 história iné protifašist. odboja na Slovensku - I. II. TS 1.ČSA na Slov

Súdne a politické procesy v 50. r. s účastníkmi J. Odrobiňáková 2004 - 2009 história iné odboja a SNP

Ukrajinskí utečenci na Slovensku na konci 2.sv. Mičko 2004 - 2006 história štúdia vojny

Vývoj štruktúry a organizácie HG 1938-45 Kárpáthy 2002 - 2005 história iné Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 13 Ostatná prezentačná činnosť Počet podujatí Počet návštevníkov Publikačná činnosť pracov. múzea

Prednášky a besedy 12 430 Monografie 0

Vyučovacie hodiny a prezentácie 45 2 120 Štúdie 6

Špecializované akcie 23 1 373 Články v odbornej tlači 10

Iné 5 772 Recenzie 9

Spolu 85 4 695 Popularizačné články 8

Propagácia múzea Kluby a krúžky

V tlači 34

V rozhlase 30 Počet 0

V televízii 20 Počet členov 0

Odborná metodická činnosť

V dňoch 30. až 31. augusta 2004 v priestoroch kinosály uskutočnilo Múzeum SNP v spolupráci s Vojenským historickým ústavom v Bratislave a Historickým ústavom SAV Bratislava konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom SNP súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch 2. svetovej vojny. Konferencie sa zúčastnili a aktívne vystúpili s referátmi historici Múzea SNP, VHÚ Bratislava, Historického ústavu SAV Bratislava a historici z Čiech, Nemecka a Poľska. Cieľom konferencie bolo prezentovať najnovšie poznatky vedeckého výskumu histórie protifašistického hnutia odporu na Slovensku a v strednej Európe v rokoch 2. svetovej vojny. Pracovníci odborného úseku v rámci špecializovaného inovačného štúdia

(18)

Pracovníčka kultúrno-osvetového oddelenia poskytla odborné konzultácie k diplomovej práci študentke FF Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre.

Stav archívu Celkový stav Prírastok Výpožičky Prezenčne študujúci

149 701 849 6 889 843

Knižnica

Počet knižničných jednotiek k 31. 12. 20 665

Počet starých tlačí do roku 1918 0

Prírastok za daný rok 53

Úbytok za daný rok 0

Počet titulov dochádzajúcich periodík 10

Návštevníci knižnice 251

Výpožičky prezenčné 270

Výpožičky absenčné 289

Výpožičky MVS 0

Výpožičky spolu 559

Počet vypracovaných bibliografií 3

Počet vypracovaný rešerší 0

Počet študovní 0

Počet miest pre študujúcich 2

Plocha priestorov knižnice 84

Náklady na nákup literatúry 6 300,00 Sk

Personálny rozvoj VH V ÚS SO Z Spolu

Spoločenské História 1 7 0 0 0 8

vedy Výtvarné 0 2 0 0 0 2

Lektori 0 2 0 0 0 2 Vzdelanie si doplňovali

Dokumentátori 0 1 2 0 0 3 Stredoškolské 1

Knihovníci 0 0 1 0 0 1 Vysokoškolské 0

THP 0 2 4 0 0 6 Postgraduál 0

Konzervátori 0 0 1 1 0 2 Ašpiranti 5

Fotografi 0 0 0 1 0 1 Pohyb pracovníkov

Ostatní 0 5 8 9 5 27 Noví 20

Počet pracovníkov spolu 1 19 16 11 5 52 Odišli 20

Kustódi zbierok

Zbierky Kustódi Počet

Historické Baranová Daniela PhDr., Babušíková Tatiana Mgr., Schvarcová Mária, Čemanová Mária 4

Z dejín výtvar. umenia Šándor Martin, Mgr. 1

Zahraničné študijné cesty

Meno Účel Miesto Dni

PhDr. Mgr. Tóth Dezider Štúdium materiálov, repasáž SNE Ľublin, Osvienčim, Poľsko 6 Osvienčim

Mgr. Vágnerová Carmen Štúdium materiálov, repasáž SNE Ľublin, Osvienčim, Poľsko 6 Osvienčim

Čemanová Mária Štúdium materiálov, repasáž SNE Ľublin, Osvienčim, Poľsko 6 Osvienčim

Daubner Dušan Štúdium materiálov, repasáž SNE Ľublin, Osvienčim, Poľsko 6 Osvienčim

PaedDr. Stanislav Ján, CSc. Konferencia - referát Varšava, Poľsko 3

Gibala Jozef Konferencia Varšava, Poľsko 3

PaedDr. Stanislav Ján, CSc. Proces s L. Nižňanským, odborné Mníchov, SNR 3 stanovisko

PhDr.Schvarc Michal Proces s L. Nižňanským, odborné Mníchov, SNR 3 stanovisko

PhDr.Mgr. Tóth Dezider SNE- repasáž expozície, štúdium v Oswienčim, Poľsko 6 archíve

Mgr. Vágnerová Carmen SNE- repasáž expozície, štúdium v Oswienčim, Poľsko 6 archíve

(19)

archíve

Daubner Dušan SNE- repasáž expozície, štúdium v Oswienčim, Poľsko 6 archíve

Mgr. Odrobiňáková Jana Památník Terezín, konferencia Terezín, ČR 6

Daubner Daubner Památník Terezín, Tryzna Terezín, ČR 3

Kosková Magdaléne Památník Terezín, Tryzna Terezín, ČR 3

Mgr. Gallová Ivana Památník Terezín, Tryzna Terezín, ČR 3

Môciková Eva Památník Terezín, Tryzna Terezín, ČR 3

Mgr, Kováčová Viera Památník Terezín, konferencia Terezín, ČR 6

PaedDr. Stanislav Ján, CSc. Ľublin, Štát.múzeum na Majdanku, Ľublin, Poľsko 4 60.výr., konferencia

PhDr.Mgr. Tóth Dezider Ľublin, Štát. múzeum na Majdanku, 60. Ľublin, Poľsko 4 výr. konferencia

Pálka Ján Ľubllin, Štát.múzeum na Majdanku, Ľublin, Poľsko 4

60.výr., konferencia

Daubner Dušan Ľublin, Štát. múzeum na Majdanku, 60. Ľublin Poľsko 4 výr., konferencia

Celkový počet zahraničných študijných ciest: 22 Návštevnosť a vstupné

Názov sídla Návštevníci celkom z toho neplatiaci Vstupné

Múzeum SNP, stála expozícia 26 316 17 477 248 994 Sk

Múzeum SNP, výstavná sieň 16 850 16 850 0 Sk

Pamätník SNP, areál - lietadlo Li-2 6 910 2 216 23 470 Sk

Kalište, Národná kultúrna pamiatka Kalište 4 807 4 610 1 970 Sk

Pamätník SNP, areál -skanzen bojovej techniky 53 700 53 700 0 Sk

Krpáčovo, pamätná izba II. čs. paradesant. brigády 150 150 0 Sk

Nemecká, Pamätník Nemecká 3 332 2 267 16 418 Sk

Osvienčim koncentr. tábor Auschwitz-Birkenau - SNE 77 188 77 188 0 Sk

Múzeum SNP - areál 750 750 0 Sk

Spolu 190 003 175 208 290 852 Sk

Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea Vykazovaný rok Zbierkové predmety v 1. stupni evidencie (ks) 218 500 Zbierkové predmety v 2. stupni evidencie - skatalogizované (ks) 215 057

Počet prírastkov (ks) 976

Počet nespracovaných zbierok (ks) 3 443

Počet expozícií 6

Nové expozície 1

Celkový počet výstav 3

z toho vlastných 3

prevzatých 0

dovezených zo zahraničia 0

vyvezených do zahraničia 0

repríz 0

Počet kultúrnych akcií 85

Celkový počet návštevníkov 194 698

z toho expozícií a výstav 190 003

podujatí ostatnej prezentačnej činnosti 4 695

Celkový počet pracovníkov 52

(20)

Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum Banská Bystrica 2004 Adresa: Partizánska cesta č. 9, 976 99 Banská Bystrica

Telefón: 048/41 46 107 Fax: 048/41 15 225

Riaditeľ: PhDr. Štefan Kollár PhD. vedúci

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Zložky múzea a ich návštevné hodiny:

expozícia, výstavné priestory, detská pošta, pondelok - piatok, 9.00 - 17.00 h. Všeobecné problémy

Plnenie úloh Poštového múzea Slovenskej pošty, a.s., (ďalej len Poštové múzeum) v roku 2004 vychádzalo z plánu hlavných úloh, ako aj úloh nadväzujúcich na rok 2003. V priebehu roku 2004 sa prioritou stali úlohy súvisiace s pretransformovaním štátneho podniku na akciovú spoločnosť. Okrem toho sa zabezpečovali ďalšie odborné úlohy a to I. a II. stupňová evidencia, budovanie knižného fondu, ako aj prehodnotenie zbierkového fondu . Uvedenou transformáciou sa zmenila metodika výberu zbierkového fondu , čím vznikol nárast, ktorý vykazujeme v ďalšej časti odpočtu úloh.

Za sledované obdobie bolo I- stupňovo zaevidovaných 831 prírastkov a II- stupňovo spracovaných 1468 evidenčných čísiel, ako aj 459 prírastkov knižnice. V expozičnej činnosti sa múzeum zameralo na doplnenie zbierok v oblasti známkovej tvorby za rok 2003 - 2004. V rámci novo pripravovanej expozície v prírode bol spracovaný základný prieskum v zmysle realizovaného grafického návrhu. Môžeme konštatovať, že pokračovanie prác na tejto úlohe bolo upravené v dôsledku zmien, ktorými prešla Slovenská pošta, a.s. Vo výstavníckej činnosti sa sústredila pozornosť najmä na Medzinárodnú výstavu olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMFLILA 2004, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 25.10.2004 -27.10.2004, ďalej na medzištátnu výstavu Slovensko - Maďarsko spoločnou cestou v Nitrianskych Hrnčiarovciach a neposlednej rade na výstavu Pošta na Slovensku v 20.storočí - fotografie a predmety v Banskej Bystrici, realizovanej pri príležitosti Svetového dňa pošty. Okrem týchto akcií v rámci marketingovej pôsobnosti Poštové múzeum realizovalo výstavy pri otváraní špeciálneho poštového predaja produktov ŠOPPOST v Banskej Bystrici, Vianočnej pošty a Pošty Ježiškovi. Múzeum sa prezentuje i medzi mládežou a to vyhlásením súťaže pre materské školy, ZŚ a SS, zameranej na vedomosti získané v expozícií Poštového múzea a v Detskej pošte. Vyhodnotenie uvedenej akcie bude v marci roku 2005. Výhercovia obdržia vecné ceny, ako napr. športové potreby a spoločenské hry. Vychádzajúc už z uvedených zmien v rámci spracovávania projektov, múzeum vypracovalo k 31.8.2004 návrh koncepcie ďalšieho rozvoja Poštového múzea, ktoré následne k 30.12.2004 prepracovalo na potreby, ktoré vznikli k 1.11.2004 a to prechodom do riadiacej pôsobnosti úseku GR. V rámci emisnej činnosti Poštové múzeum spolupracovalo s POFISOM a so Zväzom filatelistov. Úspechom v tejto oblasti bolo podujatie Bratislavské zberateľské dni , ktorých I. ročník bol venovaný zberateľskej činnosti z oblasti dejín pošty, poštovníctva a známkovej tvorby. Poštové múzeum predstavilo svoje historické zbierky, týkajúce sa už uvedenej zberateľskej činnosti a uviedlo niekoľko emisií súčasných slovenských poštových známok s poukázaním na ich dokumentárne hodnoty v rámci historického vývoja. V oblasti ochrany zbierok sa v sledovanom roku múzeum zameralo na konzervovanie ryteckých dosiek v počte 206 ks. a trojrozmerných zbierok v počte 9 ks. V roku 2004 múzeum spolupracovalo s Technických múzeom v Brne ako aj s Medzinárodnou asociáciu dopravných múzeí. s Medzinárodnou úniou technických múzeí a so Zväzom múzeí Slovenska. Okrem toho boli realizované rokovania o spolupráci s Poštovým múzeom v Budapešti a Prahe, kde boli dohodnuté konkrétne spoločné projekty, ktoré sa budú realizovať v Budapešti v roku 2005, v Prahe r.2006 a v Banskej Bystrici v roku 2007. V roku 2004 sa nepodarilo pokračovať na zabezpečovaní realizačných prác už dlhoročne rozpracovanej konzervátorskej dielni. V odbornej činnosti boli zrealizované prednášky v mesiaci máj pre študentov Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, Stredného odborného učilišťa pôšt a telekomunikácií Banská Bystrica , Športového gymnázia ako i pre žiakov ZŠ, v rámci Olympijskej štafety za účasti popredných olympionikov. V spolupráci so Zväzom filatelisticého vedeckého spoločenstva sa uskutočnil v mesiaci október seminár zameraný na poštovú históriu, na ktorom za Poštové múzeum vystúpila Bc. Poliaková s prednáškou pečiatkovací stroj "Rotoražec".

V rámci publikačnej činnosti bolo odpublikovaných 15. článkov napr. Múzeum a změna (PhDr.Kollár PhD.), Pošta v 20.storočí- fotografie a predmety (Mgr. Lichvár) , Národná výstava poštových známok EFIRO 2004 (Ing.Pollák) . V rámci spolupráce s médiami bolo vysielaných 8 vstupov o Poštovom múzeu (Slovenská televízia, Regionálna televízia Banská Bystrica , Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica, OK rádio). V odbornometodickej činnosti sa múzeum venovalo záujemcom o dejiny pošty a poštovníctva a študentom muzeológie. V školskom roku 2003-2004 v spolupráci so Žilinskou univerzitou bola spracovaná diplomová práca na tému : Technický pokrok a poštová prevádzka a so Slovenskou technickou univerzitou Bratislava diplomant spracoval diplomovú prácu na tému: Transformácia Slovenskej pošty. V školskom roku 2003-2004 v múzeu dokončil štúdium muzeológie jeden pracovník (Bc.), další si naďalej dopĺňa vzdelanie (Mgr.), tretí obhájil doktorandskú prácu (PhD.) na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V priebehu roka z Poštového múzea odišli dvaja zamestnanci a taktiež nastúpili dvaja zamestnanci. Napriek požiadavkám o zvýšenie počtu zamestatncov, ostal počet zamestnancov nezmenený. V rámci transformácie Slovenskej pošty , š.p. na akciovú spoločnosť. bolo múzeum v roku 2004 niekoľko krát začlenené do inej riadiacej sféry v rámci SP a to : 1.7.2004 z úseku prevádzky na úsek Obchodu a merketingu a od 1.11. na úsek GR, v ktorého riadiacej činnosti pôsobí.

Reštaurovanie a preparovanie zb. predmetov Počet kusov Finančné náklady

Vlastnými prostriedkami 206 0,00 Sk

(21)

Fotodokumentácia zbierok Prírastok v roku Celkový stav

0 0

Akvizičná činnosť Prírastky Spôsob nadobudnutia

Vlastný zber Kúpa Dar Výmena - prevod

Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks

História 237 239 0 0 4 4 95 96 138 139

Iné 594 71 545 0 0 0 0 9 9 585 71 536

Spoločenské vedy spolu 831 71 784 0 0 4 4 104 105 723 71 675

Prírastky spolu 831 71 784 0 0 4 4 104 105 723 71 675

Komisia pre nákup zbierkových predmetov zasadala 2

Evidencia zbierok V knihe prírast. zaevidované Skatalogizované Úbytok v danom roku

Odbor prír. č. ks evid. č. ks evid. č. ks

História 2 438 3 761 1 622 1 638 0 0

Iné 3 170 6 392 998 3 403 2 699 823 0 0

Spoločenské vedy spolu 5 608 6 396 759 5 025 2 701 461 0 0

Zbierky spolu k 31.12. 5 608 6 396 759 5 025 2 701 461 0 0

Expozičná činnosť

Názov expozície Adresa Rok Katalóg Druh

Detská pošta B.Bystrica, Partizánska ce 2001 zborník Formy a metódy spoločenskovedná muzeálnej prezentácie v špe

Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej B.Bystrica, Partizánska ce 2001 bulletin História pošty spoločenskovedná

komunikáci a poštovníctva

Spoločenskovedné expozície: 2 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 2 Výstavná činnosť

Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh

50 rokov menovej reformy a jej odraz v poštovníctve B.B. 9.10.03-30.3.04 nebol vydaný vlastná Pošta na Slovensku v 20.storočí-fotografie a predmety B.B.6.10. - 15.3.05 nebol vydaný vlastná Spolup. na podujatí: Slovensko - Maďarsko N.Hrnčiarovce24.9.-2.10. bol vydaný vlastná spoločnou cestou

Spolupráca na výstave návr. detí a mládeže na poštové 25.4.04-28.8.04 nebol vydaný vlastná známky Detva

Účasť na výstave "Ochrana život. prostredia " BA 25.10.04-27.10.2004 nebol vydaný vlastná EKOTOPFILM 2004

Vianočná pošta Banská Bystrica B.B.25.11.04-10.1.05 nebol vydaný vlastná Vianočná pošta Rajecká Lesná R.Lesná 24.11.04 vydaný - propagačný vlastná

materiál

Výstava uniforiem v rámci zriadenia Postšopu Pošta 1 B.B. 7.7.04-31.12.04 vydaný - propagačný vlastná

B. Bystrica materiál

Výstava známok na podujatí Slovolympfila 2004 BA 23.4.04-2.5.04 bol vydaný vlastná Výstava zo zbierok SP, š.p. PM - Bratislavské BA 4.6.04-5.6.04 vydaný - propagačný vlastná

zberateľské dni materiál

Z dejín Klubu filatelistov Harmanec B.B. 13.4.04-30.9.04 nebol vydaný vlastná Zo zbieerok Poštového múzea Detva 26.10.04-30.11.04 nebol vydaný vlastná Národná výstava poštových známok EFIRO 2004 Bukurešť 15.9.04- 5.10.04 nebol vydaný vyvez. do

zahr. Dejiny pôšt, poštovníctva a 750 rokov Smižian v Smižany 9.2.04-19.3.04 nebol vydaný repríza spolup. múz. Spiša

(22)

Propagácia múzea Kluby a krúžky

V tlači 7

V rozhlase 2 Počet 0

V televízii 4 Počet členov 0

Knižnica

Počet knižničných jednotiek k 31. 12. 2 859

Počet starých tlačí do roku 1918 27

Prírastok za daný rok 459

Úbytok za daný rok 0

Počet titulov dochádzajúcich periodík 14

Návštevníci knižnice 51

Výpožičky prezenčné 201

Výpožičky absenčné 6

Výpožičky MVS 0

Výpožičky spolu 207

Počet vypracovaných bibliografií 0

Počet vypracovaný rešerší 0

Počet študovní 0

Počet miest pre študujúcich 3

Plocha priestorov knižnice 51

Náklady na nákup literatúry 15 395,00 Sk

Personálny rozvoj VH V ÚS SO Z Spolu Vzdelanie si doplňovali

Technické vedy 0 1 0 0 0 1 Vysokoškolské 1

Spoločenské vedy História 1 2 0 0 0 3 Ašpiranti 1

Lektori 0 0 1 0 0 1 Pohyb pracovníkov

Dokumentátori 0 0 0 1 0 1 Noví 2

Počet pracovníkov spolu 1 3 1 1 0 6 Odišli 2

Kustódi zbierok

Zbierky Kustódi Počet

Historické Mgr. Leo Lichvár - dejiny pošty a poštovníctva 1

Z dejín techniky Bc. Monika Poliaková - ryté pomôcky 1

Ing. Štefan Pollák - známky a známková tvorba 1

Zahraničné študijné cesty

Meno Účel Miesto Dni

PhDr. Kollár PhD. marketingové zámery Maďarskej pošty a Budapešť 2 Múzea známkovej tvorby

Celkový počet zahraničných študijných ciest: 1 Návštevnosť a vstupné

Názov sídla Návštevníci celkom z toho neplatiaci Vstupné Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum, B. Bystrica 1 274 261 8 810 Sk

Spolu 1 274 261 8 810 Sk

Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea Vykazovaný rok Zbierkové predmety v 1. stupni evidencie (ks) 6 396 759 Zbierkové predmety v 2. stupni evidencie - skatalogizované (ks) 2 701 461

Počet prírastkov (ks) 71 784

Počet nespracovaných zbierok (ks) 3 695 298

Počet expozícií 2

Nové expozície 0

Celkový počet výstav 14

z toho vlastných 12

prevzatých 0

dovezených zo zahraničia 0

vyvezených do zahraničia 1

(23)

Počet kultúrnych akcií 2

Celkový počet návštevníkov 1 448

z toho expozícií a výstav 1 274

podujatí ostatnej prezentačnej činnosti 174

Celkový počet pracovníkov 6

(24)

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica 2004 Adresa: Nám. SNP 4, 975 90 Banská Bystrica

Telefón: 048/4125896 Fax: 048/4155077

Riaditeľ: PhDr. Zuzana Drugová

Nadriadený orgán: Banskobystrický samosprávny kraj Zložky múzea a ich návštevné hodiny:

Spoločenskovedná expozícia: pondelok - piatok (okrem stredy) 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00, streda 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00 hod.

nedeľa 9,00 - 12,00 hod. 13,00 - 16,00 hod.

- v letnej sezóne: 15.6. - 15. 9. : 9,00 - 12,00 hod. 13,00 - 17,00 hod. okrem soboty, nedeľa: 12,00 - 19,00 hod.

- výška vstupného v spoločenskovednej exp. a na výstavách :- deti: 10,- Sk, dospelí: 20,- Sk Prírodovedná expozícia: pondelok - piatok 8,00 - 11,30 hod. 12,30 - 16,00 hod.

nedeľa 9,00 - 11,30 hod. 12,30 - 16,00 hod.

- výška vstupného v prírodovednej expozícii: - deti - 10,- Sk, - dospelí - 20,- Sk Všeobecné problémy

Dlhodobým cieľom Stredoslovenského múzea je oživenie jeho činnosti po všetkých stránkach so zameraním na niekoľko oblastí:

Oživenie stálej spoločenskovednej expozície v Thurzovom dome - v roku 2004 boli doplnené expozície historického nábytku, sakrálneho umenia, baníctva a ako nová bola koncipovaná expozícia militárií.

Prvá komplexná revízia zbierkového fondu - v jej rámci bola ukončená revízia prírodovedného zbierkového fondu, revízia spoločenskovedného fondu vzhľadom na zložitosť situácie a veľké množstvo zbierkových predmetov prebieha naďalej.

Oživenie stálej prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli - v roku 2004 zamestnanci pokračovali v bohatej spolupráci so školskými výpravami, zamerali sa hlavne na rozšírenie činnosti novými spôsobmi - formou tvorivých dielní ako súčasti výstav. Pripravili textovú časť plánovaného dopĺňania stálej expozície.

Zlepšenie stavu dokumentácie zbierkového fondu - v roku 2004 SM zakúpilo 3 nové počítačové zostavy a darom získalo 2 ďalšie staršie zostavy, čo podstatne zlepšilo možnosti spracovávania zbierkového fondu. Na úseku spoločenskovednej dokumentácie sme zároveň pristúpili k zosieťovaniu počítačov a k doplneniu počítačového softveru systémom Bach aj do ďalších počítačov, čo vytvára predpoklad pre plynulé spracovávanie zbierkového fondu v elektronickej forme. V roku 2004 však boli uprednostňované prezentačné aktivity múzea a dopĺňanie spoločenskovednej expozície. Prírodovedná dokumentácia ukončila revíziu zbierkového fondu a pokračovala v systematickej evidencii v elektronickej forme.

Zlepšenie propagácie múzea - na tomto úseku došlo k citeľnému posunu v prospech informovanosti obyvateľov predovšetkým mesta Banská Bystrica prostredníctvom mnohých rozhlasových aj televíznych relácií aj informačných vstupov, ktorých cieľom bolo upozornenie potencionálnych návštevníkov na rozšírenie a oživenie činnosti múzea. V nemalej miere prispeli k zlepšeniu propagácie múzea aj aktivity, ktoré sme pripravili ako súčasť celonárodných osláv 60.výročia SNP.

Pokračovanie v odbornej činnosti a výskumných úlohách - odborná činnosť je podstatnou časťou náplne práce odborných pracovníkov SM. Tejto časti sa pracovníci venovali vo veľkej miere aj v roku 2004.

Rozšírenie spolupráce so školami - v roku 2004 sa súčasťou oboch expozícií stali aj ponuky na tvorivé dielne pre návštevníkov múzea. V prírodovednej expozícii sú tieto dielne zatiaľ zamerané predovšetkým na zvýšenie návštevnosti múzea počas weekendov, vzhľadom na bohatú spoluprácu so školami všetkých stupňov uvažujeme o rozšírení ponuky tvorivých dielní aj pre túto časť návštevníkov. V spoločenskovednej expozícii v Thurzovom dome vznikla v roku 2004 samostatná miestnosť, ktorá slúži na organizovanie vyučovacích hodín pre žiakov od materských škôl až po stredné školy. Ponuka tvorivých dielní podstatne zvýšila návštevnosť spoločenskovednej expozície. V roku 2004 bola zároveň podpísaná Zmluva o spolupráci medzi Stredoslovenským múzeom a Katedrou histórie FHV UMB v Banskej Bystrici.

Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami - v roku 2004 sa rozšírila miera spolupráce SM s PKO, RKS a s BDNR v Banskej Bystrici, ako aj spolupráca s Komisiou kultúry mesta Banská Bystrica, od ktorej sme pre činnosť múzea získali finančné prostriedky na dva druhy aktivít. Rovnako prebiehala spolupráca s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto, od ktorej sme taktiež získali finančné prostriedky na dva rôzne projekty.

Starostlivosť o zverené budovy - predovšetkým budovy Matejovho a Thurzovho domu sú vo veľmi zlom technickom stave. Nakoľko projekt podaný v roku 2003 do predvstupového fondu PHARE na získanie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na oba objekty bol neúspešný, v roku 2004 sme pristúpili k postupnému riešeniu spomínaných problémov. Pre objekt Thurzovho domu sme v decembri 2004 v spolupráci s Odborom kultúry Ú BBSK odovzdali na MVaRR projekt do Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorého cieľom je realizácia prvej fázy postupnej komplexnej rekonštrukcie objektu. V Thurzovom dome bol v roku 2004 vďaka získaným navýšeným finančným prostriedkom čiastočne riešený aj havarijný stav elektrorozvodov, ktoré hrozili vznietením požiaru v objekte.

Pre objekt Matejovho domu v druhom polroku 2004 prebiehala užšia súťaž za účelom výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu Matejovho domu. V závere roku 2004 bola s víťazom užšej súťaže podpísaná Zmluva o dielo. Cieľom je získať projektovú dokumentáciu, ktorá poslúži ako podklad pre možnosť vypracovania projektu do Operačného programu Základná infraštruktúra na realizáciu komplexnej prestavby priestorov Matejovho domu a jeho

(25)

predloženie na MVaRR v roku 2005. Poznámka k tabuľke AKVIZÍCIE: Prírastok za r. 2004 do prírodovedného zb. fondu bol iba administratívny. Počas revízie ZF PV sa zistilo, že 75 položiek (ks) zo zbierky anorganických prírodnín bolo už dávnejšie skatalogizovaných, a aj zapísaných v pomocnom odbornom Inventári. Tieto predmety však boli spracované v I. stupňovej evidencii až v roku 2004.

Reštaurovanie a preparovanie zb. predmetov Počet kusov Finančné náklady

Vlastnými prostriedkami 0 0,00 Sk

Dodávateľsky 0 0,00 Sk

Fotodokumentácia zbierok Prírastok v roku Celkový stav

212 18 117

Akvizičná činnosť Prírastky Spôsob nadobudnutia

Vlastný zber Kúpa Dar Výmena - prevod

Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks

Geológia 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0

Mineralógia-petrografia 1 45 1 45 0 0 0 0 0 0

Paleontológia 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0

Prírodné vedy spolu 1 75 1 75 0 0 0 0 0 0

Prírastky spolu 1 75 1 75 0 0 0 0 0 0

Komisia pre nákup zbierkových predmetov zasadala 1

Evidencia zbierok V knihe prírast. zaevidované Skatalogizované Úbytok v danom roku

Odbor prír. č. ks evid. č. ks evid. č. ks

Iné 11 325 36 460 23 134 27 441 0 0

Spoločenské vedy spolu 11 325 36 460 23 134 27 441 0 0

Geológia 255 523 284 505 1 1

Mineralógia-petrografia 3 518 7 032 4 931 6 990 1 3

Paleontológia 278 1 153 380 1 141 0 0

Botanika 669 12 494 663 12 443 5 24

Zoológia 3 534 108 661 3 438 98 753 10 301

Prírodné vedy spolu 8 254 129 863 9 696 119 832 17 329

Zbierky spolu k 31.12. 19 579 166 323 32 830 147 273 17 329

Expozičná činnosť

Názov expozície Adresa Rok Katalóg Druh

Spoločenskovedná Nám. SNP 4 1958 spoločenskovedná

Príroda stredného Slovenska Tihányi kaštieľ, Radvaň 1989 prírodovedná Spoločenskovedné expozície: 1 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 Prírodovedné expozície: 1 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 2 Výstavná činnosť

Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh

Horehronský plenér, združenie Artefakt ThD, 7. 9. - 26.9 . prevzatá Horúca planéta - globálne klimatické zmeny, TK, 16.3. - 30.4. prevzatá OZ TATRY, L. Mikuláš

Chránená príroda Slovenka, SMOPaj L. Mikuláš TK, 10.5. - 30.7. prevzatá III. celoslovenská prehliadka kraslíc a ich tvorcov, ThD, 12. 3. - 22. 4. prevzatá V. Majling

Journeys from home - Návraty z domova, ThD, 4.10.- 30.10. prevzatá Veľvyslanectvo USA

Obrázky a drievka, M. Magula ThD,11. 6. - 27. 6. prevzatá

Imagem

Referências

temas relacionados :