À Margem Do Corpo - Resenha

Download (0)

Full text

(1)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES

INSTITUTO DE PSICOLOGIA INSTITUTO DE PSICOLOGIA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

À MARGEM DO CORPO -

À MARGEM DO CORPO - RESENHARESENHA

JÉSSICA DA SILVA BRITO JÉSSICA DA SILVA BRITO

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

2!" 2!"

(2)

À MARGEM DO CORPO -

À MARGEM DO CORPO - RESENHARESENHA

T

Trraa##aa$$%%o o aa&&rree''eenn((aaddo o ) ) ddii''**ii&&$$iinna a ddee An(

An(ro&ro&o$oo$o+ia +ia VV, , -in-ini'(i'(radrada a &e&e$a' $a' &ro&ro.e'.e''or'ora'a' Marina N/**i e Si$0ia A+/i1o, &ara o#(en1o de Marina N/**i e Si$0ia A+/i1o, &ara o#(en1o de no(a &ar*ia$ no */r'o de

no(a &ar*ia$ no */r'o de +rad/a1o e- P'i*o$o+ia+rad/a1o e- P'i*o$o+ia da Uni0er'idade do E'(ado do Rio de Janeiro da Uni0er'idade do E'(ado do Rio de Janeiro 3UERJ45 3UERJ45 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 2!" 2!"

(3)

O

O do*/-en(6riodo*/-en(6rio À Marg À Margem do Corpoem do Corpo (ra(a da %i'(7ria de De/'e$i5 U-a -/$%er &o#re a (ra(a da %i'(7ria de De/'e$i5 U-a -/$%er &o#re a 8/a$ n1o *on'e+/i-o' de'*re0er #e-, &oi' o .i$-e

8/a$ n1o *on'e+/i-o' de'*re0er #e-, &oi' o .i$-e no' a&re'en(a 'e/ *a'o a &ar(ir no' a&re'en(a 'e/ *a'o a &ar(ir do &on(o dedo &on(o de 0i'(a de (er*eiro', *riando /- -o'ai*o do 8/e 'eria '/a iden(idade 'o*ia$ 0ir(/a$ 3*o-o 9 0i'(a 0i'(a de (er*eiro', *riando /- -o'ai*o do 8/e 'eria '/a iden(idade 'o*ia$ 0ir(/a$ 3*o-o 9 0i'(a  &e$o' o/(ro' e a

 &e$o' o/(ro' e a' e:&e*(a(i0a' *' e:&e*(a(i0a' *riada' &or e'(e' eriada' &or e'(e' e- re$a1o a e$a - re$a1o a e$a #a'eado' e#a'eado' e- di0er'o'- di0er'o' .a(ore'4 e- de(ri-en(o da rea$, 'endo *on'iderada ne- #oni(a, ne- .eia, 0;(i-a &ara /n' e .a(ore'4 e- de(ri-en(o da rea$, 'endo *on'iderada ne- #oni(a, ne- .eia, 0;(i-a &ara /n' e ardi$o'a &ara o/(ro'5

ardi$o'a &ara o/(ro'5

S/a

S/a %i'(7ria %i'(7ria *o-ea *o-ea *o- *o- /- /- e'(/&ro e'(/&ro 8/e 8/e 'o.rera 'o.rera no no in;*io in;*io de de '/a '/a 0ida 0ida ad/$(a ad/$(a &or &or /- /-%o-e- a&e$idado de Ne+ro

%o-e- a&e$idado de Ne+ro ViVi$a5 </ando o $a5 </ando o .a(o 9 .a(o 9 ana$i'ado &e$a' &e''oa' 8/e a*o-&an%ara-ana$i'ado &e$a' &e''oa' 8/e a*o-&an%ara-o *a'a*o-&an%ara-o *a*o-&an%ara-o-a*o-&an%ara-o a-i+a*o-&an%ara-o', 0i=in%a*o-&an%ara-o', a' e:>&a(ra*o-&an%ara-oa' da -/$%er

o *a'o *o-o a-i+o', 0i=in%o', a' e:>&a(roa' da -/$%er e a+en(e' da ?/'(ia, '1o en*on(rado'e a+en(e' da ?/'(ia, '1o en*on(rado'  &on(o' de 0i'(a

 &on(o' de 0i'(a #e- di'(in(o' onde #e- di'(in(o' onde a$+/n' a*redi(aa$+/n' a*redi(a0a- 'e- d@0ida0a- 'e- d@0ida' na */$&a do %' na */$&a do %o-e- o-e-en8/an(o o/(ro' di=ia- 8/e &oderia .a*i$-en(e (er

en8/an(o o/(ro' di=ia- 8/e &oderia .a*i$-en(e (er 'ido a$+o ar-ado &or De/'e$i5 I''o'ido a$+o ar-ado &or De/'e$i5 I''o de-on'(ra o (i&o de

de-on'(ra o (i&o de di'*re&n*ia 8/e &ode %a0er en(re o' &on(o' de 0i'(a di'*re&n*ia 8/e &ode %a0er en(re o' &on(o' de 0i'(a de &e''oa' di'(in(a'de &e''oa' di'(in(a' 'o#re /-a -e'-a &e''oa, e *o-o (odo' o'

'o#re /-a -e'-a &e''oa, e *o-o (odo' o' e'(i+-a' 8/e a &e''oa *arre+a &ode- 'ere'(i+-a' 8/e a &e''oa *arre+a &ode- 'er in(er&re(ado' de .or-a' di.eren(e' #a'eado' na' e:&erin*ia' e na .or-a *o-o

in(er&re(ado' de .or-a' di.eren(e' #a'eado' na' e:&erin*ia' e na .or-a *o-o 8/e- o$%a8/e- o$%a  &ro*/ra en(ende

 &ro*/ra en(ender o' .a(o' o#'er0r o' .a(o' o#'er0ado'5ado'5

No

No *a'o *a'o de de De/'e$i, De/'e$i, '/a '/a in.n*ia in.n*ia &o#re &o#re 'o.rendo 'o.rendo 0io$n*ia 0io$n*ia de de 'e/ 'e/ re'&on'60e$ re'&on'60e$ e e '/a '/a *or*or de &e$e '1o a$+/n' e'(i+-a' 8/e e$a

de &e$e '1o a$+/n' e'(i+-a' 8/e e$a *arre+a0a an(e' de re*e#er o de *arre+a0a an(e' de re*e#er o de 0;(i-a de e'(/&ro, o 0;(i-a de e'(/&ro, o 8/e8/e  &or 'i '7 ?6 *arre+

 &or 'i '7 ?6 *arre+a /-a +a-a de a /-a +a-a de &re*on*ei(o' 8/e &re*on*ei(o' 8/e e$a *arre+aria d/e$a *arre+aria d/ran(e o re'(o 0idaran(e o re'(o 0ida5 A5 A d@0ida 'o#re o o*orrido a*a#a 'endo re.orada &e$a ne+$i+n*ia do -9di*o

d@0ida 'o#re o o*orrido a*a#a 'endo re.orada &e$a ne+$i+n*ia do -9di*o 8/e de0eria (er8/e de0eria (er .ei(o o' e:a-e' ne$a, -a'

.ei(o o' e:a-e' ne$a, -a' 8/e a&7' -anda>$a 'e $a0ar o#(9- 'o-en(e re'/$(ado'8/e a&7' -anda>$a 'e $a0ar o#(9- 'o-en(e re'/$(ado' in*on*$/'i0o' e i''o d6 -ar+e- ainda &ara '/&o'ie' de 8/e e$a

in*on*$/'i0o' e i''o d6 -ar+e- ainda &ara '/&o'ie' de 8/e e$a 'eria /-a &ro'(i(/(a e (eria'eria /-a &ro'(i(/(a e (eria 'e dei(ado *o-

'e dei(ado *o- Ne+ro Vi$a &or 0on(ade &r7&ria5Ne+ro Vi$a &or 0on(ade &r7&ria5

Co-o

Co-o di''e di''e Go..-an Go..-an 3!F, 3!F, &5!4, &5!4, O O indi0;d/o indi0;d/o e'(i+-a(i=ado e'(i+-a(i=ado (ende (ende a a (er (er a' a' -e'-a'-e'-a' *rena' 'o#re iden(idade 8/e n7' (e-o', en(1o a$9- do ?

(4)

De/'e$i de0e (er 'o.rido (a-#9- *o-

De/'e$i de0e (er 'o.rido (a-#9- *o- o' &r7&rio' ?/$+a-en(o' de$a -e'-a5 O' *a'o' deo' &r7&rio' ?/$+a-en(o' de$a -e'-a5 O' *a'o' de -/$%ere' e'(/&rada' 8/e (e- -edo de re0e$are- o

-/$%ere' e'(/&rada' 8/e (e- -edo de re0e$are- o 8/e $%e' o*orre/ &ara o/(ro' 8/e $%e' o*orre/ &ara o/(ro' &or a*%are-&or a*%are-8/e n1o 01o 'er a*ei(a' o/ a*%are-8/e &or a$+/- -o(i0o (e- */$&a do o*orrido n1o 9 a$+o in*o-/-5 8/e n1o 01o 'er a*ei(a' o/ 8/e &or a$+/- -o(i0o (e- */$&a do o*orrido n1o 9 a$+o in*o-/-5

Jo0e-

Jo0e- e e de de #ai:a #ai:a e'*o$aridade, e'*o$aridade, De/'e$i De/'e$i 'e-&re 'e-&re .oi .oi '/?ei(a '/?ei(a da da 0on(ade 0on(ade a$%eia, a$%eia, n/n*an/n*a *on'e+/indo e:er*e

*on'e+/indo e:er*er &$eno do-;nio do r &$eno do-;nio do &r7&rio *or&o5 Co-o e:e-&$o di''o (e-o' o &r7&rio *or&o5 Co-o e:e-&$o di''o (e-o' o e'(/&roe'(/&ro 8/e 'o.rera 8/e re'/$(a e- /-a +ra0ide= inde'e?ada5 E$a 'o$i*i(a a ?/'(ia o a#or(o a 8/e 8/e 'o.rera 8/e re'/$(a e- /-a +ra0ide= inde'e?ada5 E$a 'o$i*i(a a ?/'(ia o a#or(o a 8/e (e-direi(o, &or9- o %o'&i(a$

direi(o, &or9- o %o'&i(a$ aonde o &ro*e''o de0eria 'er rea$i=ado, 'o.rendo in.$/n*ia e:(erna'aonde o &ro*e''o de0eria 'er rea$i=ado, 'o.rendo in.$/n*ia e:(erna' de +r/&o' re$i+io'o', n1o rea$i=a o

de +r/&o' re$i+io'o', n1o rea$i=a o de'e?o de De/'e$i e e'(a a*a#a dei:ando o de'e?o de De/'e$i e e'(a a*a#a dei:ando o %o'&i(a$5 Te%o'&i(a$5 Tendondo de *on0i0er *o- /-a *riana inde'e?ada e 8/e

de *on0i0er *o- /-a *riana inde'e?ada e 8/e a $e-#ra0a de 'e/ 'o.ri-en(o, -e'e' de&oi' aa $e-#ra0a de 'e/ 'o.ri-en(o, -e'e' de&oi' a -/$%er -a(a a #e# a 8/e- %a0ia dado a $/=5 O' re$i+io'o' de.endia- 8/e i''o .ora o#ra de -/$%er -a(a a #e# a 8/e- %a0ia dado a $/=5 O' re$i+io'o' de.endia- 8/e i''o .ora o#ra de /-a en(idade de-on;a*a e n1o da &r7&ria -/$%er, &or9- (a$0e= e''a (en%a

/-a en(idade de-on;a*a e n1o da &r7&ria -/$%er, &or9- (a$0e= e''a (en%a 'ido a -aneira 8/e'ido a -aneira 8/e en*on(ro/ de &e$a &ri-eira 0e= e:er*er '/a

en*on(ro/ de &e$a &ri-eira 0e= e:er*er '/a 0on(ade -e'-o 8/e n1o e- 'e/ *or&o5 0on(ade -e'-o 8/e n1o e- 'e/ *or&o5 E$a n1oE$a n1o 0ia a8/e$e #e# *o-o 'endo 'e/ .i$%o en(1o a .a*i$idade *o- 8/e e$a *o-e(e/ o *ri-e n1o 9 0ia a8/e$e #e# *o-o 'endo 'e/ .i$%o en(1o a .a*i$idade *o- 8/e e$a *o-e(e/ o *ri-e n1o 9 de 'e e'(ran%ar5

de 'e e'(ran%ar5

C/rio'o

C/rio'o en(re(an(o en(re(an(o 9 9 o o $e0o/ $e0o/ a a -/$%er -/$%er a a (a$ (a$ a(o a(o *on(ra *on(ra /- /- ino*en(e5 ino*en(e5 A&e'aA&e'ar de r de (oda (oda aa *rena re$i+io'a en0o$0ida, *o- e$a *%e+ando a &a''ar &or 'e''e' de e:or*i'-o a

*rena re$i+io'a en0o$0ida, *o- e$a *%e+ando a &a''ar &or 'e''e' de e:or*i'-o a -ando da-ando da I+re?a, &ode>'e o#'er0ar 8/e e$a 'o.ria

I+re?a, &ode>'e o#'er0ar 8/e e$a 'o.ria de (ran'(orno', e '/a *ondi1o .i*a *$ara de (ran'(orno', e '/a *ondi1o .i*a *$ara e- re$a(o'e- re$a(o' 'o#re a/(o.$a+e$a1o da -e'-a, e i''o re0e$a (a-#9- '/a

'o#re a/(o.$a+e$a1o da -e'-a, e i''o re0e$a (a-#9- '/a an+/'(ia &ara *o- e$a -e'-a5an+/'(ia &ara *o- e$a -e'-a5 Podendo 'er re'/$(ado do e'(/&ro 'o.rido, a*/-/$o do' (ra/-a'

Podendo 'er re'/$(ado do e'(/&ro 'o.rido, a*/-/$o do' (ra/-a' de in.n*ia o/ da in.$/en*iade in.n*ia o/ da in.$/en*ia re$i+io'a, e''e' di'(@r#io' o/ &o''e''1o &ode- (er $e0ado De/'e$i a a$/*inae', o 8/e re$i+io'a, e''e' di'(@r#io' o/ &o''e''1o &ode- (er $e0ado De/'e$i a a$/*inae', o 8/e e:&$i*aria o '/r(o 8/e

e:&$i*aria o '/r(o 8/e re'/$(o/ na -or(e da *riana5 Por9- re'/$(o/ na -or(e da *riana5 Por9- 'e *o-&ro0ada' a' (eoria' da''e *o-&ro0ada' a' (eoria' da'  &e''oa' 8/e

 &e''oa' 8/e di=ia- 8/e (odo di=ia- 8/e (odo o *a'o do e'o *a'o do e'(/&ro .ora ar-a1o d(/&ro .ora ar-a1o da -/$%er no' dea -/$%er no' de&ara-o' *o-&ara-o' *o-/- *a'o de &er0er'idade &or &ar(e

/- *a'o de &er0er'idade &or &ar(e de$a, 8/e (a$0e= 0endo o #e# an(i+o de$a, 8/e (a$0e= 0endo o #e# an(i+o *o-o o#'(6*/$o &ara*o-o o#'(6*/$o &ara o 8/e e'&era0a &ode (er 0i'(o

(5)

J6

J6 na na &ri'1o, &ri'1o, De/'e$i De/'e$i +an%o/ +an%o/ -ai' -ai' /- /- e'(i+-a e'(i+-a de(er-inan(e de(er-inan(e &ara &ara '/a '/a 0ida, 0ida, a$9- a$9- dede a''a''ina da &r7&ria .i$%a era a+ora

a''a''ina da &r7&ria .i$%a era a+ora &re'idi6ria (a-#9-, &or9- n1o &or -/i(o &re'idi6ria (a-#9-, &or9- n1o &or -/i(o (e-&o5 A(e-&o5 A -/$%er -orre/ de in'/.i*in*ia *ard;a*a en8/an(o e'&era0a 'e/ (er*eiro #e# de -/$%er -orre/ de in'/.i*in*ia *ard;a*a en8/an(o e'&era0a 'e/ (er*eiro #e# de /-re$a*iona-en(o 8/e (i0era en8/an(o &re'a5

re$a*iona-en(o 8/e (i0era en8/an(o &re'a5

Ca'o'

Ca'o' *o-o *o-o o o de de De/'e$i De/'e$i 0e- 0e- &ara &ara no' no' .a=er .a=er re.$e(ir re.$e(ir 'o#re 'o#re *o-o *o-o o' o' e'(i+-a' e'(i+-a' '1o'1o  &re'en(e' na n

 &re'en(e' na no''a 0ida e *o''a 0ida e *o-o &ara *ada o-o &ara *ada &e''oa &ode&e''oa &ode-o' 'er &e''o-o' 'er &e''oa' di.eren(e', e a' di.eren(e', e (a-#9- (a-#9-no' -o'(ra- *o-o di0er'o' .a(ore' *o-o *$a''e 'o*ia$, *or

no' -o'(ra- *o-o di0er'o' .a(ore' *o-o *$a''e 'o*ia$, *or de &e$e e e'(/do in.$/en*ia- nade &e$e e e'(/do in.$/en*ia- na no''a re$a1o *o- a 'o*iedade e '/a' in'(i(/ie'5 O'

no''a re$a1o *o- a 'o*iedade e '/a' in'(i(/ie'5 O' e'(/do' an(ro&o$7+i*o' e 'o*io$7+i*o'e'(/do' an(ro&o$7+i*o' e 'o*io$7+i*o' no' a?/da- a ana$i'ar (ai'

no' a?/da- a ana$i'ar (ai' 'i(/ae' *o- -ai' *$are=a de -odo a 'i(/ae' *o- -ai' *$are=a de -odo a n1o 'er-o' $e0ado' &or /-n1o 'er-o' $e0ado' &or /- &on(o de 0i'(a e

 &on(o de 0i'(a e'(6(i*o 8/e &or 0e'(6(i*o 8/e &or 0e=e' &ode 'er e=e' &ode 'er errneo, &oi' *o-rrneo, &oi' *o-o o &r7&rio *a'o o o &r7&rio *a'o de De/'e$i,de De/'e$i, ne- (oda' a' %i'(7ria' (e-

ne- (oda' a' %i'(7ria' (e- '7 /-a 0er'1o5'7 /-a 0er'1o5

Re.ern*ia'

Re.ern*ia'

Dini=, D5 3Dire(or45 3245

Dini=, D5 3Dire(or45 3245 À Margem d À Margem do Corpoo Corpo55

Go..-an, E5 3!F45

Go..-an, E5 3!F45 Estigma: Notas sobre  Estigma: Notas sobre a Manipulação da a Manipulação da Identidade DeterioradaIdentidade Deteriorada5 Rio de5 Rio de JaneiroK a%ar5

Figure

Updating...

References

Related subjects :