Do Senice prídu. Druhý Nastin triumf! Ďalšie číslo humoristického časopisu BUMerang POZOR! UŽ ZAJTRA

28 

Texto

(1)

Do Senice prídu

Venezuelèania

Venezuelèania

Tamojší investori už údajne uzavreli dohodu

s futbalovým klubom zo Záhoria, zatia¾ do konca sezóny

Naša biatlonistka Nasśa Kuzminová má v úvode olympijskej sezóny formu ako hrom, vèera

v Annecy vyhrala už druhý šprint Svetového pohára za sebou! S rovnako ve¾kou chuśou, akú

mala na trati po víśazstve, sa potom pustila aj do jednej z cien, tamojšieho syra reblochon.

FOTO CHRISTIAN MANZONI

Druhý

Nastin

triumf!

Víśazstvom 4:2 nad Francúzskom vstúpili vèera

hokejisti Slovenska do turnaja v nórskom Hamare.

Z nášho prvého gólu sa teší jeho strelec Andrej Kudrna.

FOTO SITA/NTB

POZOR! UŽ ZAJTRA

Ďalšie číslo humoristického

časopisu BUMerang

Strana 24

Strana 6

Strana 9

Piatok

15. 12. 2017

71. ročník • číslo 288 cena 0,60

App Store pre iPad a iPhone / Google Play pre Android

POZOR! UŽ DNES

ČASOPIS PARALYMPIONIK

NA 32 STRANÁCH

Úspešný medailový rok 2017 Piatok • 15. 12. 2017 • Číslo 3 • Samostatne nepredajné

(2)

Veľké pokušenie u športových dopin-gových kaskadérov vyvolala aktuálna správa, že v USA majú prvého (zdá sa) ús-pešne geneticky upraveného človeka, kto-rému lekári priamo v tele sofistikovane „opravili“ nesprávne genetické posolstvo -vrodené smrteľné ochorenie. Technológia sa nazýva CRISPR - Cas9 a premiéru mala už v roku 2012. Rýchlo sa stala šlágrom genetických laboratórií, teraz už aj „hit-parádovo“ úspešná. Vedci dokážu s jej po-mocou precízne editovať úseky reťazca DNA, čo môže byť odrazovým mostíkom k liečbe genetických chorôb, ale tiež k tvorbe „detí na prianie“, či perspektív-nej výkonnostperspektív-nej „úprave“ športovca.

Zásahy génových inžinierov do dedič-nej informácie doposiaľ často pripomína-li streľbu do tmy. Nikdy presne nevedepripomína-li, či a kam naozaj trafia. Nedokázali

„hava-rovaný“ gén úplne úspešne nahradiť ne-porušeným. Ten poškodený ponechávali na mieste a k nemu potom do reťazca pri-dávali funkčný gén. Nad pozíciou - mie-stom, kam sa nový gén „vsunie“, nemali zásadnú kontrolu. Mohlo dôjsť (a do-chádzalo) aj k tomu, že se liečebný gén zabudoval na miesto, kde funkcie dedič-nej informácie neopravil, ale vážne naru-šil. V lepšom prípade sa „oprava“ poško-deného génu podobala absurdnej situácii, kedy príde šofér do servisu, aby mu na au-te opravili pokazené svetlá a automecha-nik ponechá poškodenú záležitosť na mieste, ale ako náhradu namontuje na strechu auta iný reflektor. Neskôr – meta-foricky povedané – opravovali celé úseky ako slová vo vete. Ale teraz už dokážu po-mocou „molekulárnych nožničiek“ CRISPR opraviť aj jednotlivé „vadné“

pís-mená slov alebo ich nahradiť inými. Je to revolučná metóda s obrovským potenciá-lom, ktorá skutočne rozhýbala medicín-sky svet ako v tomto tisícročí máloktorá iná. Ale...

Americká biochemička Jennifer Doud-nová, ktorá je jednou z popredných ex-pertiek na CRISP a bola za výskumy v tej-to oblasti navrhnutá na Nobelovu cenu, nabáda k obozretnosti a upozorňuje na etické aspekty tohto nového nástroja: „Tá-to technológia môže slúžiť nielen k terapii doposiaľ nevyliečiteľných ochorení, ale tiež ku genetickému vylepšovaniu. Môže-me sa ňou pokúšať vytvoriť človeka, ktorý bude mať pevnejšie kosti, pružnejšie svaly a odolnejšie šľachy, alebo bude menej ná-chylný na srdcovo-cievne ochorenia. Prí-padne bude mať vlastnosti, ktoré by sa nám páčili, napríklad bude vyšší alebo bu-de mať určitú farbu očí. Skrátka - človek na želanie.“ A Eric Topol zo Scrippsovho výskumného ústavu v San Diegu, dodá-va: „Toto je skutočné zahrávanie sa s mat-kou prírodou, pričom doposiaľ nie sú

zná-me všetky riziká. Ale výskum by mal po-kračovať, lebo v prvom rade ide o riešenie doteraz nevyliečiteľných ochorení.“

Vo víre doposiaľ odhalených dopingo-vých škandálov a ich súvislostí sa „gene-tické výstrižky“ a ich náhrady zdajú byť vo futuristickej sci-fi rovine, lebo pre zlep-šenie výkonnosti by bolo treba „nalepo-vať“ polygén, respektíve skupinky génov. Ale v krajinách neobmedzených možnos-tí bez ohľadu na svetové strany, ktovie... P. S. Na vysvetlenie, genetický korekč-ný nástroj CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) sú segmenty nahromadených pravidelne rozmiestnených krátkych palindromic-kých repetícií.

Autor je primár Kliniky telovýchovného lekárstva Univerzittnej

nemocnice v Bratislave

2

NÁZORY

piatok 15. 12. 2017

Je to revolučná

metóda s

obrov-ským potenciálom,

ktorá skutočne

rozhý-bala medicínsky svet

ako v tomto tisícročí

máloktorá iná. Ale...

Vo februári to budú štyri ro-ky, čo Adam Žampa zažiaril na zimných olympijských hrách v Soči. V slalome skončil šiesty a v kombinácii dokonca piaty. Medailu síce nezískal, ale vtedy 23-ročného zjazdového lyžiara vítali pod Tatrami akoby sa v Rusku na „debnu“ postavil.

Priezvisko Žampa odvtedy

u nás pozná azda každý, čo i len sviatočný, špor-tový fanúšik. Stal sa celebritou. Jeho tvár sa obja-vovala v televíznych šou, teleránach, na titulkách časopisov. Jeho hlas sme počúvali z rozhlasových éterov, dozvedeli sme sa prakticky všetko o jeho súkromí, záľubách. Aj to, čo sme možno ani ne-chceli. Bolo to ako z vtipu o Leninovi, ktorý „le-tel“ počas socializmu. Iba meno sa zmenilo. Jed-noducho, otvorili ste konzervu a aj v nej bol Žampa...

Na dvere klopú ďalšie zimné olympijské hry a pri bilancovaní medziobdobia od Soči po Pjong-čang žiaľ musíme konštatovať, že Adam sa vý-sledkovo k tomu, čo dosiahol na svahoch Červe-nej poľany, nepriblížil. V elitČerve-nej desiatke Svetové-ho pohára skončil iba dva razy. Iste, konkurencia v mužskom zjazdovom lyžovaní je obrovská, ale i tak by sa od úspešného olympionika čakalo viac. Začiatkom tohto roka sa starší z bratov Žam-povcov rozhodol, že médiám dá stopku. Dovtedy vždy ochotný respondent si zmenil telefónne čís-lo, komunikáciu so siedmou veľmocou rieši prostredníctvom manažéra strohými hlasovými nahrávkami. A tak sa o tom, že absolvoval operá-ciu dozviete iba na facebooku, to, že sa vrátil do kolotoča „sveťáka“, zase zistíte iba zo štartovej listiny. Ten návrat sa mu ale vydaril. V „obráku“ vo Val d’Isere postúpil do druhého kola z 19. po-zície. Na človeka, ktorý pred ôsmimi týždňami le-žal na operačnom stole, nie zlé.

Ak bude Adam aj naďalej mlčať, ale výsledkovo sa dostane opäť do sočskej formy, tak mu to ne-bude mať nik za zlé. Lepšie, ako mať veľké reči a „skutek utek“. IGOR GRESSNER

Bodaj by platilo

„mlčať je zlato“

KRESBA FEDOR VICO

„Nič viac neveziete?“ spýtal sa ma colný úradník na letisku v pražskej Ru-zyni a nedôverčivo pozeral na vyplnené colné tlačivo. Mal som tam zapísaného walkmana a nejaké drobné darčeky ro-dine. „Vám sa to zdá málo vzhľadom na to vreckové?“ Drzo som odvetil, hoci som mal malú dušičku. Písal sa august 1989, vracal som sa z letnej školy ang-ličtiny v Londýne a o dvoch paperbac-kových Orwellových románoch vo vnú-tornom vrecku saka na dne kufra som mu nechcel hovoriť. Pašovanie zakáza-nej literatúry sa v socialistickom

Česko-slovensku ešte stále trestalo. Bol som prvý raz v kapitalistickej cudzine, a keď-že som netušil, či sa k Orwellovi ešte niekedy dostanem, tak som to riskol. Posledné vety Zvieracej farmy „všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie,“ a román o Veľkom bratovi však boli priveľkým lákadlom.

Tour de France v roku 2016 mala je-den veľký moment, väčší ako mnohé iné – to keď sa Peter Sagan niekoľko ki-lometrov pred cieľom jednej etapy spý-tal Chrisa Frooma, či idú do úniku a on prikývol. Inak, držiteľ zeleného trička

sa spýtal držiteľa žltého trička, či sa s pomocou dvoch domestikov pokúsia ujsť celému pelotónu. Froome súhlasil a začala sa nevídaná vec – dva najcen-nejšie dresy unikli celému pelotónu, ktorý sa ich márne snažil dostihnúť, čím títo dvaja len opäť dokázali, že sú v cyk-listickom pelotóne samostatnou kategó-riou. Našťastie, bola to etapa, o ktorej sa doteraz nepochybuje, že bola čistá.

Minulý týždeň som na tomto mieste napísal vetu na margo trestu ruským športovcom pre štátom organizovaný doping: „Rovnako bývajú sklamaní

fan-úšikovia, ak vyhráva športovec, ktorý berie zakázané prostried-ky - to sklamanie z Lancea Ar-mstronga, vďaka ktorého výkonom sledovali Tour de France milióny divá-kov po celom svete, bolo veľmi inten-zívne a dá sa povedať, že nebyť hviezd ako Froome či Sagan, spamätávala by sa cyklistika oveľa dlhšie.“

Dnes už tá veta žiaľ neplatí v plnom rozsahu. Posledné zverejnené informá-cie hlásia, že vo vzorke moču Frooma, ktorú odobrali 7. septembra po 18. eta-pe Vuelty, objavili 2000 nanogramov salbutamolu. Maximálna povolená hra-nica je pritom 1000 nanogramov. Froo-me mal pozitívnu vzorku A aj B.

A teraz späť k románu britského

spi-sovateľa Goergea Orwella a jeho farme. V čase, keď olympijským športom zmie-tajú vášne pre ruský doping, bude kaž-dé rozhodnutie o dopujúcom športov-covi, pochádzajúcom z inej krajiny, ako je Rusko, mimoriadne pozorne sledova-né. Froome má jednoducho smolu – už preto, že má astmu a užíva proti nej lie-ky, preto, že užil lieky zrejme v zakáza-nom množstve (predsa mohol odstúpiť, či nie?), a preto, že táto informácia vy-šla najavo v čase, keď jedna športová veľmoc dostala mimoriadny trest.

Ak však nemá mať športová verejnosť pocit, že všetci športovci užívajúci zaká-zané prostriedky sú si rovní, ale niekto-rí sú si ešte rovnejší, nemala by Medzi-národná cyklistická únia váhať.

Budú geneticky modifikovaní športovci?

PRIAMA REČ

PAVLA MALOVIČA

SPORY

(t)

Kotiana

Róberta

Prvá polovica základnej časti našej najvyššej ho-kejovej súťaže nepriniesla veľa prekvapení. Obhájiteľ-ná je dominancia Trenčína, žilinský ústup z pozícií aj trápenie sa nováčika z Detvy.

O vzostup Dukly, ktorá v minulej sezóne takmer vypadla z extraligy, sa postarali jej odchovanci. Bran-ko Radivojevič, Tomáš Starosta či Peter Ölvecký, kto-rí nastavili s trénerom Petrom Oremusom funkčný systém poctivej práce. Trenčania stavili na jednolia-tosť kolektívu, ktorý je od začiatku sezóny rovnaký. Nikto mužstvo neopustil na rozdiel od zvyšných de-viatich klubov, ktoré už niekoľkokrát prelepovali me-novky v kabíne. Dukla neexperimentuje. Každý súboj hrá, akoby už bolo play-off, čo jej vo vyraďovacej fáze

môže pomôcť. A možno aj k medailovému úspechu. Druhé až piate miesto je bez prekvapení. Po slab-šom začiatku sa dostal do formy aktuálne druhý Zvo-len, rovnako tak tretie Košice či piata Nitra. Klesajú-cu tendenciu má len výsledková krivka banskoby-strických hokejistov. Predovšetkým u súperov, kde postrácali veľa bodov. Aj preto sú úradujúci šampióni štvrtí s výraznou 12-bodovou stratou na vedúci Tren-čín.

Šieste miesto patrí Popradu s takmer rovnováž-nym počtom víťazstiev a prehier. Očakávaný ústup z pozícií zaznamenala Žilina. Vlani bronzové muž-stvo prišlo o skúseného trénera aj najväčšieho lídra, pričom ani jeden post nedokázalo nahradiť. Na

hra-nici postupu do play-off bojuje Liptovský Mikuláš a nepoučiteľné Nové Zámky. Koncepčnú prácu opäť pochovali takmer dvadsiati-mi hráčskydvadsiati-mi zmenadvadsiati-mi od štartu súťaže.

Na chvoste tabuľky je Detva,

ktorá sa do konca základnej časti z dna už pravdepo-dobne nevyhrabe. Hráči by chceli hrať o vyššie priečky, ale chýbajú im extraligové skúsenosti, ktoré nemá ani vedenie klubu. Detva si už nevyberá nová-čikovskú daň. Kopí zlyhania, hokejového aj nehoke-jového charakteru, ktoré jej pripisujú stále viac mí-nusových bodov. TOMÁŠ KYSELICA

Takmer podľa predpokladov

(3)

● Ste radi, že sa vám po zlom začiatku podari-lo zavŕšiť jeseň na dru-hom mieste, alebo vás vi-ac mmrzí strata deviatich bodov na Trnavu?

„Strata je pomerne veľ-ká, to je fakt. Pre nás bolo podstatné, aby sme po mi-moriadne slabom úvode na-skočili na víťaznú vlnu, čo sa čiastočne podarilo. Dostať sa bližšie k lídrovi už nevyšlo. Trna-va je prvá zaslúžene, jeseň mala veľmi dobrú.“

●Čomu pripisujete nevydarený rozbeh do súťaže?

„Emočnému vyhoreniu. Hráči mali veľmi krátke dovolenky, skoro sme začínali s druhým predkolom Ligy majstrov, v kto-rom sme tesne neuspeli. Na muž-stvo padla psychická ťažoba, čo sa odrazilo na zlých výkonoch i výsledkoch. Chýbala nám vášeň, aby sme tesné zápasy zvládali nielen kvalitou, systémom, ale aj morálkou. Akoby sme sa podve-dome spoliehali na fakt, že sme boli majstri a to samé o sebe nám pomôže otočiť nepriaznivý vývoj. Trochu sme zabudli, že víťazstvá sa rodia na trávniku a tam ich treba dosiahnuť, minulosť pri tom nehrá žiadnu rolu.“

●Ako sa vám podarilo

vy-bŕdnuť zo šlamastiky, v ktorej ste uviazli?

„Zvolili sme iné typy motivácie. Najviac nás však nakopla nelicho-tivá pozícia v tabuľke, na ktorej sme sa ocitli po troch kolách. Naz-val by som ju hrozivou. Chlapci chceli ukázať, že sú silní a pár ne-úspechov ich nemôže zastaviť. V strednej pasáži sa nám to poda-rilo, podávali sme solídne výkony, no stále sme sa nedostávali do po-žadovanej dominancie nad súper-mi. Nebola to majstrovská fazóna, to treba otvorene priznať.“

●Najväčšiu facku v podobe pre-hry 1:4 ste dostali v Senici. Súhla-síte?

„Áno, ale celkovo sme hrali ove-ľa slabšie na súperových ihriskách, čo považujem za najväčší problém. Doma sme boli silní, stabilní, ale vonku nie. Súperi nás dokázali ‘nachytať na hruškách’. Trenčín v poslednom kole kvalitou, no Se-nica predovšetkým emóciou, keď ukázala väčšiu vôľu po víťazstve. V danom okamihu to pre nás bola veľmi nepríjemná strata, pretože

už sme sa doťahovali na čelo tabu-ľky a zrazu prišla nečakaná rana.“

●Čím to je, že keď vonku inka-sujete ako prví, nie ste už schopní otočiť zápas?

„Do istej miery je to spôsobené štýlom, ktorým hráme. Najviac však asi tým, že sme mužstvo do-tvárali a čiastočne vo vynovenom zložení si hráči museli vyskúšať na vlastnej koži, ako sa zápasy otáčajú. Chýbal nám v tomto smere pozitív-ny impulz. Víťazná mentalita sa ne-rodí z večera do rána, tiež ju treba budovať postupne. Na tomto musí-me výrazne zapracovať, pretože ne-dostatok zvykového správania sa v kľúčových okamihoch nás brzdil pri napĺňaní cieľov.“

●Je deväťbodový náskok Trna-vy z vášho pohľadu na jar ešte do-stihnuteľný?

„Budeme sa snažiť pracovať tak, aby bol. Čaká nás s týmto súperom ešte dvojzápas, mužstvá vo vrchnej šestke budú pre Trnavu ťažšie, takže šanca žije. My sa musíme sú-strediť v prvom rade na seba, aby napredovala naša výkonnosť. Lat-ku kvality z minulej sezóny sme zatiaľ nepreskočili. To je prioritný cieľ. Pripraviť sa tak, aby sa nám to podarilo. Až potom sa môžeme baviť o konečnom umiestnení a o tom, či sa dostaneme medzi najlepšie mužstvá súťaže.“

PRIPRAVILI MIROSLAV HAŠAN a MARTIN RYBÁR

Žlto-zelené pády a vzostupy

3

FUTBAL

Tréner ADRIÁN GUĽA vie, že priestoru na zlepšovanie sa je veľa

KTO BOL PODĽA VÁS NAJLEPŠÍ

HRÁČ JESENNEJ ČASTI?

„Trenčiansky stredopoliar El Mahdioui. Ukázal rozdielový prehľad v hre.“

POKAZENÝ ŠTART

Veľmi tesné a trochu nespra-vodlivé vypadnutie s FC Kodaň v 2. predkole Ligy majstrov po-značilo žilinský vstup do súťaže. Hneď na úvod prehral MŠK u nováčika v Nitre, potom šokuj-úco odovzdal všetky tri body ma Prešovu a čiernu sériu do-vŕšil v Zlatých Moravciach, kde opäť podľahol po viac ako ne-výraznom výkone. Po troch ko-lách nula bodov na konte, skóre 2:5 a hlavy v smútku. Tak od-štartoval majster za obhajobou titulu.

VLHOVEJ STREDNÁ PASÁŽ

V ďalšej časti pretekov si Žilin-čania pre zmenu počínali bravúr-ne. Prekážky v podobe súperov prekonávali s ľahkosťou, s akou naša skvelá slalomárka Petra Vlhová obchádza bránky na tra-tiach pretekov Svetového pohá-ra. Z ďalších jedenástich ligových kôl deväť vyhrali. Počas tejto pa-rádnej jazdy strelili 31 gólov a in-kasovali 13.

ZAVÁHANIA VO FINIŠI

V závere sa o slovo prihlásili ďalšie chyby. Prehra rozdielom tri-edy v Trenčíne by sa dala pocho-piť, no pád v Senici (1:4) ani nie. Predovšetkým mdlý výkon prinie-sol žilinským fanúšikom ťažké sklamanie, ktoré sa v konečnom účtovaní môže ukázať ako rozho-dujúce.

UDIALO SA

POČAS JESENE

CELKOVÁ BILANCIA

2. 19 11 1 7 40:28 34

BILANCIA DOMA

1. 10 8 1 1 27:9 25

BILANCIA VONKU

7. 9 3 0 6 13:19 9

TRÉNERI

Hlavný: Adrián GUĽA.

Asistenti: Marián ZIMEN, Ladislav KUBALÍK. Tréner brankárov: Miroslav SEMAN.

HRÁČI (26)

19 zápasov Diaz, Mráz, Škvarka, Špalek, 17 Káčer, Mazáň, 16 Kaša, 15 Otubanjo, Vole-šák, 14 Hancko, Králik, 13 Jánošík, 11 Chvá-tal, 10 Holúbek, 8 Cociuc, Polievka, Vallo, 7 Lačný, 5 Vavro, 3 Jankauskas, 2 Holec, Man-dous, 1 Gerebenits, Hučko, Klec, Šejdajev.

GÓLY (40)

9 Mráz, 6 Káčer, 5 Jánošík, Škvarka, 4 Špa-lek, 2 Hancko, Kaša, Otubanjo, 1 Polievka, Vavro + 3 vlastné (Ranko zo Senice, Koštrna z Dunajskej Stredy, Križan z Nitry).

POKUTOVÉ KOPY (3/3)

Premenené proti Prešovu (Vavro), proti Zla-tým Moravciam a Senici (obe Káčer).

POKUTOVÉ KOPY PROTI (4/4)

Premenili Streňo (Prešov), F. Ďuriš (Seni-ca), Mikuš (Podbrezová), Žofčák (Michalovce).

ŽLTÉ KARTY (33)

8 Káčer, 4 Kaša, 3 Hancko, Chvátal, Mazáň, 2 Diaz, Škvarka, Vavro, 1 Cociuc, Jánošík, Krá-lik, Lačný, Otubanjo, Špalek.

VYLÚČENIA (0)

DIVÁCI

Doma: 32 787, priemer 3279 (3. miesto). Vonku: 22 702, priemer 2522 (4. miesto). Najvyššia návšteva doma: 5150 (Slovan, 10. kolo)

Najnižšia návšteva doma: 1788 (Podbrezo-vá, 18. kolo)

Najvyššia návšteva vonku: 7139 (Dunajská Streda, 5. kolo)

Najnižšia návšteva vonku: 335 (Prešov, hralo sa v Poprade, 13. kolo)

HODNOTÍME ÚČASTNÍKOV JESENNEJ ČASTI NAŠEJ LIGY 2017/18

2. MIESTO: MŠK ŽILINA

Najhoršiu prehru utrpela Žilina v 15. kole

v Senici. Miroslav Káčer síce premenil

poku-tový kop, ale domáci skórovali štyrikrát...

FOTO ŠPORT/MILAN ILLÍK

HERNÝ PREJAV

Žilina má najprepraco-vanejší systém v našej lige. V dr-vivej väčšine zápasov je domi-nantná, pretože vnúti súperom svoj ofenzívny štýl futbalu založe-ný na rýchlej kombinácii, vyso-kom tempe, dobrom pohybe. Mužstvu je vlastné rozostavenie 4-3-3, úspešne v Trnave i neús-pešne v Trenčíne si vyskúšalo aj preskupenie radov na 3-5-2.

DUCH MUŽSTVA

Tím na prvom mieste, toto motto pod Dubňom platí ab-solútne. Kolektívne poňatie, sú-držnosť, vzájomná pomoc, no zároveň rešpektovanie individua-lity. Žlto-zelení sú dobrý príklad pre celé Slovensko, ako by veci mali fungovať. Potvrdili to vzostupom, keď sa po slabom začiatku se-zóny dokázali zdvihnúť z ko-lien a vrátiť sa na čelné prieč-ky ta-buľky.

OBRANA

Často sa menilo jej zloženie, no chyby sa v neúspeš-ných vystúpe-niach opakova-li. Pre úplnosť treba poznamenať, že defenzíva muž-stva nezáleží len od výkonov ob-rancov, ale od všet-kých hráčov na trávniku. Z tohto pohľadu fungovala obra-na len priemerne. Pri rozohrávke stúpala do výšin, no občas, pri triviálnych obranných situáciách, padala zas do priepastí.

ÚTOK

Produktivitou síce druhý najlepší, ale ani zďaleka nefungo-val podľa predstáv. Boli zápasy, keď Žilinčania otvorili gólové ne-bo, no aj také s obdobím sucha. Na krídle chýbal vodcovský typ rangu Hlohovského, útočné akti-vity stredopoliarov boli v minulej majstrovskej sezóne oveľa výraz-nejšie. Prísnejšie kritériá znesie Mráz, zvyšku chýbala komplex-nosť.

TRÉNER

Adrián Guľa je najlepší v systémových veciach. Moder-nému futbalu rozumie do detailov, hráčov vedie občas až k „šialené-mu“ útočnému štýlu, pri ktorom sa do rýchleho protiútoku zapoja obaja krajní obrancovia, či do-konca stopér. Riziko ich občas všetkých dobehne, ale keď sa darí, stojí to za to. V najlepšom vy-daní žilinský futbal povznáša.

CELKOVÁ ZNÁMKA

Jeseň bola v žlto-zele-nom prevedení trochu rozgajda-ná. Zo začiatku sa pri obhajobe schyľovalo k totálnemu prepadá-ku, postupne sa veci lepšili, ko-lekciu pozdvihlo pár unikátnych kúskov, ale ideál z toho napokon nebol.

VYSVEDČENIE MUŽSTVA

Nezdolaná

majstrovská latka

2

1

2

3

3

1

Adrián Guľa

(4)

●Už deväť mesiacov ste neodo-hrali žiadny duel. Ste na tom už zdravotne o niečo lepšie?

„No, mám za sebou najťažšie ob-dobie v kariére. Z vnútorného

po-koja ma vyr ušilo pravé kole-no. Roztrhol

som si meniskus, ktorý mi

dá-vali dokopy. Dúfal som, že sa mi vyhnú komplikácie a všetko sa vrá-ti do pôvodného stavu, ale opäť mi ruplo a museli ho zašívať. Keď som si myslel, že bude konečne všetko v poriadku, v kolene som zacítil nepríjemné pichanie. V oblasti chrupavky a menisku boli výrastky, ktoré museli odstrániť. Aj preto som v priebehu niekoľkých me-siacov podstúpil až šty-ri zákroky. Ten posled-ný v novembri v Ma-lackách, poškodené miesto je vyčistené a meniskus drží. Ak sa nevyskytnú komplikácie, koncom ja-nuára sa postupne vrátim do záťaže.“

●Čo ak sa tak nesta-ne? Premýšľate o tom? „Samozrejme, podstúpil som viaceré zákroky a myšlienky sú rôz-ne. Tie negatívne sa snažím rýchlo vymazať z hlavy. Mám 28 rokov, snáď ma už budú obchádzať zdra-votné problémy. Minimálne päť

ro-kov chcem zostať pri futbale ako hráč. Môže sa stať, že koleno bude proti tomu a na plnú záťaž nezare-aguje tak, ako má. Pokiaľ to nepôj-de, skončím, ale túto možnosť si nepripúšťam. Teší ma záujem re-prezentácie Beninu, funkcionári ma po zranení viackrát kontakto-vali a pýtali sa na zdravotný stav.“

●Návrat bude náročný, však? „Presne tak, ale nemám obavy. Verím si, mám už niečo „odkopa-né“ a urobím všetko, aby som sa naplno vrátil do vrcholového fut-balu. Ak budem fit, uvítam nové futbalové výzvy.“

●Čo vás čaká najbližšie? „V týchto dňoch sa po-stupne sťahujem do Žili-ny, kde bývam a mesto pod Dubňom považujem za druhý domov.“

● Ako hodnotíte pôsobenie v Trnave?

„Na jednej strane si vážim, že som bol súčasť tohto kolektívu, na druhej ma mrzí, že som nenastú-pil pod trénerom El Maestrom.

Priniesol nové a progresívne prv-ky, vytvoril kolektív, pozitívnu ná-ladu a často komunikoval s hráč-mi. Mužstvo posunul výkonnostne dopredu. Zastavím sa pri majiteľo-vi klubu Vladimíromajiteľo-vi Poóromajiteľo-vi. V le-te som ani poriadne kopačky ne-obul, napriek tomu z jeho iniciatí-vy prišlo k predĺženiu zmluiniciatí-vy, čo hodnotím ľudsky vysoko. Škoda, že futbalový osud to zariadil inak, po zranení je môj návrat otvorený a skúsim to niekde inde. V januári sa vrátim do Trnavy a osobne sa chcem poďakovať šéfovi Spartaka. Našiel som tu príjemných ľudí, zís-kal nových kamarátov a bližšie spoznal ďalšie slovenské mesto.“

●Vianočné sviatky strávite v Ži-line alebo sa chystáte do Afriky?

„V Afrike som bol v tomto roku dva razy. Zostávam na Slovensku, s priateľkou a jej rodičmi. Teším sa na rybu, zemiakový šalát, oplátky, darčeky... Pomôžem pri pečení me-dovníkov a koláčov. Po sviatkoch začnem s postupným návratom.“

RÓBERT ČAPLA

Posledné mesiace mu nepriniesli radosť. Babatounde

Bello podstúpil viaceré operácie, v Trnave mu

na-priek tomu predĺžili zmluvu a dúfali, že sa na jeseň

vráti. Nestalo sa, prišli ďalšie komplikácie a

vzá-jomná spolupráca sa rozviazala. Stredopoliar,

ktorý sa narodil v nigérijskom meste Esan

North-East a reprezentuje Benin, prišiel ako

16-ročný do Žiliny. Pod Dubňom odohral takmer

osem sezón, s MŠK získal dva tituly a strelil

gól v prestížnej Lige majstrov na Stamford

Bridge proti slávnemu FC Chelsea. Do Trnavy

prestúpil z Frýdku Místku v januári 2016.

Jediný ligový gól za celý kalen-dárny rok, to je mimoriadne nevy-hovujúca vizitka hrotového útoč-níka, ktorý bol v sezóne 2013/14 kráľ ligových strelcov so 14 pres-nými zásahmi. „Určite nie som spokojný. V Lilleströme to bolo zo začiatku celkom dobré, potom však tréner začal preferovať iný herný štýl. Navyše sa nám s man-želkou narodila dcéra Lenka, tak-že sme sa rozhodlii vrátiť na Slo-vensko. Po konzultáciách s majite-ľom a trénerom Dunajskej Stredy som sa rozhodol pprikývnuť na po-nuku DAC. Všetko vyzeralo byť v poriadku, kouč mi pred podpi-som zmluvy vysvetlil, ako chce hrať a ako ma mieni využívať. Potom vššak začal ordinovať inú taktiku a vynechával ma zo zostavy. Futba-lovo to bol skutočne ťažký rok,“ po-vedal v rozhovore pre Šport dvoj-metrový zakončovateľ, ktorý v ka-riére hrával okrem rodného Tren-čína aj za Liptovský Mikuláš, Ro-senborg či Sigmu Olomouc.

Pri aklimatizácii Tomáša Male-ca v dunajskostredskom prostredí nastal problém hneď v úvode. „Všetci očakávali, že okamžite po príchode budem dávať góly. Šan-cu som dostal v domácom zápase ss Prešovom a po bezgólovom pr-vom polčase prišiel piskot

divá-kov. Možno bol aj oprávnený, keď-že sme ako mužstvo nehrali dob-re. Ľudia si ma však akoby zaška-tuľkovali, hoci nevidia príliš do vnnútra kabíny a nevedia, že tréner jednoducho preferuje iný herný štýl.“ Ešte stále len 24-ročný útoč-ník si uvedomuje, že góly by jeho vzťah s domácim fanklubom posu-nuli do pozitívnej sféry. „Rozu-miem, že odo mňa očaakávali oveľa viac. Útočník by mal strieľať góly, tak to funguje. Možno by stačil je-den, ľudia by ssa chytili a podporo-vali by ma. Verím, že na jar sa všet-ko zmení. Už som sa rozprával s vedením klubu, chcel by som po-kračovať v Dunajskej Strede. Urči-te tu začnem zimnú prípravu a po-tom uvidíme.“

K vysvetleniu odlišnej taktiky hlavného kouča Marca Rossiho s tým, čo so svojimi fyzickými vlast-nosťami dokáže Tomáš Malec, eš-te bývalý mládežnícky reprezen-tant Slovenska doplnil: „Keď bol

v hre môj príchod do Dunajskej Stredy, ako prvý som videl zápas so Žili-nou. DAC vyhral 4:2, počas ce-lých 90 minút šlo do šestnástky veľké množstvo centrov. Hovoril som si: ,Super, presne to mi vyho-vuje. Lenže potom sa to zmenilo, za zápas ich odrazu chodilo oveľa menej a keďžže ja som silný najmä v šestnástke, bolo pre mňa ťažké niečo s tým urobiť. Hrali sme pre-dovšetkým ddlhé lopty za obranu súpera, čo je vhodné pre rýchle typy a nie hráčov s mojimi para-metrami. Nechápte ma zle, ja tré-nera rešpektujem, mal právo vy-skúšať niečo iné. Len som jedno-ducho čakal, že ma bude využívať viac...“

Za DAC síce skóroval dvakrát v príprave a raz v Slovnaft Cupe, ale taký celkovo neproduktívny rok si nepamätá. „Mám však jed-nu výhodu: nie som typ, ktorý by sa vzdával. Som presvedččený, že sa mi nemôže tak dlho lepiť smola na päty. Sľubujem, že na jar prídu aj góly, ktorými pomôžeem Dunaj-skej Strede nielen sa dostať do pr-vej šestky, ale aj v nej zabojovať

o čo najlepšie

umiiestne-nie.“ Ne-obáva

sa ani rastu konkurencie, keďže na Žitnom ostrove sa budú po strelecky slabej jeseni určite obze-rať po kanonierovi. „Väčšina

klu-bov bude v zime hľadať posily do každej formácie. Je to prirodzené. Ja si do nového roka želám, aby som zostal zdravý. Potom sa môže

udiať čokoľvek. A najpodstatnej-šie je, že je zdravá moja dcéra,“ dodal Tomáš Malec.

MIROSLAV ANTOL

4 FUTBAL

Mám jednu

výhodu: nie

som typ, ktorý by

sa vzdával.

Útočník Dunajskej Stredy TOMÁŠ MALEC

nie je spokojný s futbalovým rokom 2017

Nevzdáva sa,

na jar sľubuje góly

Rok sa preňho nezačal ideálne. Bol v kádri Slovenska, ktoré počas januárového

sústrede-nia v Spojených arabských emirátoch prehralo s Ugandou 1:3 a so Švédskom dokonca

vysoko 0:6. Príliš mu nevyšiel ani angažmán v Lilleströme, kde dal na jar jediný ligový

gól. Od konca augusta hosťuje v Dunajskej Strede, kde mal nahradiť Pavla Šafranka.

Nestalo sa, v siedmich ligových dueloch neskóroval ani raz, takže rok 2017 si útočník

Tomáš Malec určite nezapíše do svojej futbalovej kroniky vycifrovanými písmenami.

BABATOUNDE BELLO skončil v Trnave a sťahuje sa do Žiliny

Váži si, že bol

v kolektíve

Spartaka

„V lete sme s Bellom predĺžili zmluvu do konca januára,

preto-že majiteľ Vladimír Poór mal k nemu osobitý vzťah a chcel mu ľudsky pomôcť. Vedeli sme, že jeho zdravotný stav nie je opti-málny, ale chceli sme mu dať šancu na pol roka, aby sa vrátil. Pre zranenia sa však nedostal do režimu tímu, preto sme sa do-hodli, že už nepredĺžime kontrakt,“ povedal generálny manažér FC

Spartak Trnava Pavel Hoftych.

ČO NA TO KLUB?

BELLO

V ŽILINE

81 zápasov/10 gólov

BELLO

V TRNAVE

25 zápasov/1 gól

Babatounde Bello dosiahol

jeden ligový gól v drese

Trnavy, bolo to v septembri 2016

pri víťazstve 1:0 v Senici.

FOTO LUKÁŠ GRINAJ

0

gólov v siedmich ligových zápasoch za Dunajskú Stredu dal Tomáš Malec. Jeden presný zásah

zazna-meenal v drese DAC v domácom

pohári.

piatok 15. 12. 2017

V septembrovom zápase proti Senici nastúpil Tomáš Malec (vľavo) druhýkrát

v krátkom slede v základnej zostave Dunajskej Stredy, potom sa však

v otváracej jedenástke objavil už len raz.

FOTO ŠPORT/JANO KOLLER

(5)

5

FUTBAL

„Môj premiérový gól prišiel v pravý moment. Priznám sa, že som ani nepátral, či môj gól je naj-rýcchlejší v tejto sezóne. Keďže sa veľmi nerozoberal v šatni a ani ho príliš nemedializovali, tak zrejmme v tomto ročníku padol aj rýchlejší gól v dánskej Superlige,“ zamyslel sa Lesniak. Keď sa lopta odrazila na hranicu šestnástky a Filipov spoluhráč Rolim ju netrafil, otvo-rila sa výborná pozícia pre silnej-šiu Filipovu ľavačku. Nebola to sí-ce delovka, no bola umiestnená presne k žrdi a hosťujúci brankár na ňu nestihol zareagovať. „Videl som, že lopta dobre skákala,, mal som ju ideálne na ľavačku a už som sa iba snažil trafiť priestor bránky. Mal som aj šťastie, leebo lopta preletela medzi nohami dvoch obrancov a brankár už ne-stihol zachrániť situáciu.“

Filip Lesniak mal po góle ob-rovskú radosť. Nečudo, bol to je-ho prvý ligový gól v seniorskej ka-riére. „Samozzrejme, prežíval som neopísateľný pocit. FC Kodaň je ťahák pre fanúšikov i nás hráčov. Bol plný štadiión, takže po rých-lom góle boli diváci v eufórii a ja som bežal za bránku sa s nimi po-deliť o raddosť zo streleného gólu. Bola by ešte väčšia, keby sme zís-kali tri body.“

Domáci mali vyloženejšie šan-ce. Spálili však dve tutovky a na-vyše im rozhodca neuznal gól pre

prísne posúdenie ofsajdovej situá-cie. Aalborg tak bude zimovať na 7. priečke. Stačilo premeniť ešte jednu šancu a pohľad na tabuľku mohol byť oveľa veselší. Po jeseni by bol štvrtý! „Vedeli sme už pred zápasom, kam by nás prípadné ví-ťazstvo mohlo katapultovať. Štart do súťaže nebol najvydarenejší, no zzáver jesene nám vyšiel. Darilo sa nám nielen herne, ale i výsledko-vo. Pevne verím, že na jar nadviia-žeme práve na koniec jesene.“

Na Slovensku by sa pokladník tímu potešil zo strelca prvého li-gového gólu, v Aalborgu plnenie kasičky nie je na programe dňa.

„Tam nič podobné nefunguje. Do-konca ani žiadne prístupné do kluubu sa nekonalo. Myslel som si, že budem musieť niečo zaspievať alebo niečo podobné, ale nič také sa nedialo.“

Filip je už v týchto dňoch doma.

Na Slovensko priletel spolu so spoluhráčom Pavlom Šafrankom. S tretím Slovákom Jakubom Syl-vestrom sa v klube rozlúčili skôr, keďže sa mu skončil kontrakt. Je-ho kariéra by vraj mala pokračo-vať na Slovensku. Na Jutský

po-lostrov odlietajú obaja Slováci 3. januára. O dva dni neskôr odštar-tuje zimná príprava, počas ktorej si odskočia na týždeň za teplom do Španielska. Jar sa v Dánsku začne 11. februára.

Na dánsky spôsob života si

Fi-lip privykol veľmi rýchlo. V štvr-tom najväčšom meste kráľovstva má svoj byt a k spokojnosti mu nič nechýba. „Spoluhráči ma prijali veľmi dobre. Spolu s trénermi a ľuďmi okolo boli veľmi priiateľ-skí, čo mi pomohlo. Výhodou je, že všetci v klube rozprávajú po anglicky, takže nie je žiadna rečo-vá bariéra. O to ľahšie sa mi privy-kalo v klube. Hrávam stabilne na svojom poste, takže som v Aalbor-gu veľmi spokojný,“ pochvaľoval si Filip, ktorý predchádzajúcich päť rokov strávil v Tottenhame Hotspur.

TOMÁŠ PETRO

Po historicky najvyššej prehre v lige v 15. kole s Trenčínom (1:8) naštar-tovali v Zelpo aréne proces formovania kád-ra na jar 2018. Na skúš-ky povolali osem futba-listov z iných klubov, ktorých si vytypovali ako možné jarné posily. V tré-ningovom procese Fabuľovho mužstva sa objavili futbalisti z Bal-kánu, ale aj Slováci. Z testovaných sa klub rozhodol podpísať zmluvu so Sr-bom Markom Drobnjakom, brankárom z Boracu Čačak. To je zatiaľ jediné nové meno do jarného kádra.

„Z rôznych dôvodov sme ešte nemali na jeseň na testoch všetkých hráčov, ktorých sme chceli vidieť. TTakže v skúš-kach budeme pokračovať aj v januári,“ konštatoval tréner Marek Fabuľa, ktorý sa počas jesene vrátil do Podbrezovej. Po 8. kole nahradil Karola Praženicu.

„Ďalší futbalisti na skúšku prídu

k nám 8. januára, kedy začína-me prípravu sústredením na Táľoch,,“ upresnil športový manažér klubu Michal Budovec. Známe sú už odcho-dy z kádra: na predčas-nom ukončení zmluvy k 30. novembru 2017 sa klub dohodol so stredopo-liarmi Kamilom Kuzmom a Martinom Válovčanom. Tí boli počas jesene preradení do druholigové-ho podbrezovskédruholigové-ho B-mužstva. Dvad-saťdeväťročný Kuzma stačil dovtedy odohrať v „áčku“ 6 zápasov. Válovčan, po letnom príchode zo Zlatých Mora-viec, nastúpil v podbrezovskom drese 8-krát a strelil jeden gól, do siete Žiliny.

Zmluva s FK Železiarne sa 31. januá-ra 2018 končí kapitánovi Jaroslavovi Kostelnému, aj on je podľa našich in-formácií jednou nohou už mimo klubu. Nastúpil v 17 kolách, ale v závere jesene sa ocitol medzi náhradníkmi na

lavič-ke. Manažér Michal Budovec k tomu povedal, že s Kostelným ešte budú ro-kovať.

Útočník Andrej Rendla po ďalšom zranení kolena absolvoval operáciu a v jeho prípade zrejme dôjde k ukon-čeniu platnej zmluvy zo zdravotných dôvodov. Andrej Rendla odohral v ak-tuálnom ročníku v priebehu 13 kôl spo-lu 921 minút a strelil dva góly. Dvadsať-sedemročný útočník vynechal takmer celú sezónu 2016/17 pre zranenie a ďal-šie utrpel aj v tejto, na tréningu...

V Podbrezovej nepredĺžia kontrakt s brankárom Patrikom Lukáčom. Popri Kuciakovi nedostal na jeseň 2017 ani na minútu priestor v bránke a navyše je tu Srb Drobnjak.

Podbrezovú čaká náročná jar 2018, boj o záchranu v najvyššej súťaži. To si v klube dobre uvedomujú. Počas zimy potrebujú pre jarný úspech mať roz-hodne väčšie šťastie pri posilnení kádra ako po skončení ročníka 2016/17.

IVOR LEHOŤAN

FILIP LESNIAK si v poslednom jesennom zápase Aalborgu dal najkrajší vianočný darček

Premiérový gól v kariére

Filip prežíva v najsevernejšom

klube dánskej Superligy skvelé obdobie. Nenastúpil iba v 1. kole - paradoxne, na ihrisku FC Kodaň (1:1). V 2. kole pri domácej pre-hre proti Sönderjyske (1:4) prišiel na ihrisko na záverečných 15 mi-nút. V nasledujúcich 17 zápasoch to boli zakaždým 90-minútové porcie. A vonkoncom nie odcho-dené. Napokon, najlepšie o tom vypovedá tabuľka, v ktorej uvá-dzame, ktorí hráči Aalborgu na-behali najviac metrov v jednotli-vých zápasoch. Filip Lesniak jas-ne kraľuje. Slovenský dvojblok prerušili iba dvaja dánski hráči.

3. kolo 13 714 Lesniak 4. kolo 13 382 Lesniak 5. kolo 12 597 Lesniak 6. kolo 12 507 Lesniak 7. kolo 13 091 Lesniak 8. kolo 13 177 Lesniak 9. kolo 13 268 Lesniak 10. kolo 13 467 Lesniak 11. kolo 12 622 Lesniak 12. kolo 12 527 Šafranko 13. kolo 12 484 Lesniak 14. kolo 13 282 Borsting 15. kolo 12 227 Šafranko 16. kolo 11 583 Lesniak 17. kolo 12 865 Thellufsen 18. kolo 13 074 Lesniak 19. kolo 12 908 Lesniak

VYTRVALEC S LOPTOU

Slovenský reprezentant Filip Lesniak si nemohol želať krajšiu

roz-lúčku s týmto rokom. V zápase 19. kola dánskej Superligy privítal

jeho Aalborg tabuľkového suseda FC Kodaň. Stretnutie sa skončilo

remízou 1:1, pričom skóre zápasu otvoril práve 21-ročný

sloven-ský defenzívny záložník. A bol to expresne rýchly gól. Sekunda

chýbala k naplneniu prvej minúty stretnutia.

Fanúšikovia na Slovensku ve-dia, že starým otcom Filipa Les-niaka je reprezentačný tréner Slovenska Ján Kozák. Vedia to však aj v Aalborgu? „Vedia.

Tré-ner a športový riaditeľ to ve-deli pred mojím príchodom. Keď som prišiel do klubu, tak sa to dozvedeli aj spoluhráči,“

usmial sa Filip, ktorý na diaľku fandil dedkovi pri kvalifikačnom finiši. Ten nakoniec nevyústil do baráže. „Prežíval som to, lebo

som mu veľmi prial, aby sa dostal na majstrovstvá sveta. Bolo tam veľa smoly, taký je však futbal,“ skonštatoval

šikov-ný stredopoliar.

VEDIA, KTO JE

JEHO STARÝ OTEC

Filip Lesniak sa teší zo svojho

prvého ligového gólu v kariére.

FOTO AABSPORT.DK

V Podbrezovej pokračuje preosievanie kádra, skúšky nových futbalistov aj na začiatku januára 2018

Kuzma, Válovčan

a Lukáč skončili

Kapitán tímu Jaroslav Kostelný je vraj už na odchode z Podbrezovej, klub s ním ešte chce rokovať.

FOTO TASR/MICHAL SVÍTOK

Stredajším tréningom ukončili futbalisti FK Železiarne Podbrezová jesennú časť súťaže. Bola pre nich nevydarená, pretože

po historickom 5. mieste na konci ročníka 2016/17 prišiel výkonnostný i výsledkový pád až na 10. miesto tabuľky.

38:14

bodový zisk Podbrezovej jeseň 2016 : jeseň 2017

V skúškach

budeme

pokračovať

aj v januári.

MAREK FABUĽA

(6)

●Čo vás privialo na Sloven-sko?

„Absolvovali sme seminár v súvislosti s predĺžením národ-nej licencie u trénerov branká-rov. Následne ma čaká seminár A-licencie UEFA v Estónsku, kde zas idem skontrolovať, či spĺňa tie kritériá, ktoré vytýčila UEFA.“

●Spomínate UEFA – vy ste však boli v posledných rokoch v spojení s FIFA. „Presedlali“ ste?

„Pozor, nie som zamestnanec UEFA, je to momentálne len mi-sia. A po všetkých zmenách, kto-ré sa vo FIFA udiali, už nie som zamestnaný ani vo FIFA. Všetky programy sa zastavili. Či sa to nejako ešte rozbehne, uvidíme. Teraz môžem povedať akurát to, že po šiestich rokoch sa niečo skončilo. Oslovili ma z UEFA, či by som im nevypomohol. Ale nie je to zamestnanie, sú to len misie. Uvidíme, či príde nejaká ponuka, či už z klubu alebo z fe-derácie.“

●Máte teda oveľa menej prá-ce?

„Ani náhodou (smiech). Keď ste voľný, začnete si robiť svoje projekty, ktoré stáli mimo. Roz-šírili sme sa do moderných apli-kácií pre smartfóny a tablety, kde si tréneri môžu nájsť videá, tréningy a všetko potrebné. Hrám sa teda s takýmito veca-mi, na nudu sa rozhodne nesťa-žujem.“

●Vy ste sa ako jeden z mála Slovákov a ako brankár zatiaľ jediný výraznejšie presadili vo francúzskeej lige. Teraz v nej máme Adama Jakubecha, ktorý

zatiaľ v Lille neodchytal ani zá-pas. Zaujal vás užž samotný tran-sfer?

„Myslím si, že je určite dobré, ked chlapci idú do zahraničia. Určite im to niečo dá, to viem aj z vlastnej skúsenosti. Samozrej-me, neviem celkom dobre od-hadnúť tajming jeho príchodu do Francúzska – možno vzhľa-dom na to, v akej pozícii teraz je, mohlo byť preňho lepšie, ke-by ešte ostal chytať na Sloven-sku. Ale nepoznám všetky okol-nosti, pozerám sa na to zvonku.

Viem však ako to funguje vo francúzskych kluboch.“

●Aká bola vaša skúsenosť? „Doba sa zmenila, fluktuácia hráčov je veľká, vtedy nebola až taká. Platilo, že pokiaľ zobrali cudzinca, ten musel spraviť viac ako domáci. Pre mňa to bola vý-zva, ktorá dopadla dobre. Nie, že by som cítil veľký tlak, ale to, že možno beriem miesto nieko-mu domácenieko-mu, som cítil. Musel som byť lepší ako oni.“

●Bez toho, aby sme to nejako štylizovali do časovej i

aspekto-vej roviny, poďme k pár fakto-rom, kttoré možno ovplyvnili Ja-kubecha v Lille - Marcelo Biel-sa, hra odzadu, ktorá začína od brankára, ffrancúzština.

„Bielsa. Veľký, ale aj kompli-kovaný tréner. Vo Francúzsku sa popálil druhýkrát, po Marseille v Lille, takže je otázne, či mu or-ganizácia futbalu a oror-ganizácia klubu vo Francúzsku vyhovuje. Je to minimálne otázne. Samo-zrejme, v každej krajine je futbal iný. Hra odzadu... Treba pove-dať, že brankár Magnon, ktorý

teraz chytáva v Lille, má veľmi dobrú nohu. Výbornú. Takže Adam Jakubech má v tomto smere veľkú konkurenciu. Ne-viem posúdiť, do akej miery bol na to pripravený, na Slovensku som nevidel veľa jeho zápasov. Faktorov je tam dosť.“

●Čo sa dá odporučiť nášmu mladému brankárovi?

„Musí byť trpezlivý, musí tré-novať a čakať na svoju chvíľu. A keď príde, musí byť pripavený.“

●Čo francúzština?

„V tom by som problém

nevi-del. V tých kluboch je teraz toľ-ko cudzincov... Samozrejme, keď neviete po francúzsky, treba sa jazyk učiť. O to skôr vás potom medzi seba prijmú. Ale v súčas-nosti sa dá aj vo francúzskych kluboch fungovať s angličtinou. Ja som mal výhodu v tom, že som síce zo začiatku nevedel po francúzsky, ale iné jazyky dobre. V klube sme mali Íra a hráčov, ktorí hovorili po nemecky, tak-že som to mal ľahké. Jazyk môtak-že byť prekážkou, ale tá sa dá

zdo-lať.“ (mst)

6 FUTBAL

piatok 15. 12. 2017

Štrasburg, bývalý klub Ale-xandra Vencela, v 16. kole francúzskej La Ligue šo-koval miliar-dársky PSG

a zdolal ho 2:1. Ako vníma ro-dák z Bratislavy projekt PSG a ako spomínanú prehru?

„Ľu-dia nadávajú na majiteľov z Kataru. Ja by som to tak nevidel. Investovali peniaze, odkiaľ sú, na to sa dnes už nikto nepýta. Prišli veľkí hrá-či, francúzska liga postúpila dopredu a záujem o ňu sa zvýšil. Zápasy sa stali zaují-mavejšie, toto vnímam pozi-tívne. To, že PSG prehral v Štrasburgu... Zápas som

vi-del a keď sa odohrá medzi Štrasburgom a PSG ešte deväť zápasov, tak PSG

de-väťkrát vyhrá,“ povedal

Alexander Vencel. Dodajme, že od prehry PSG v Alsasku sa už jeden zápas hral a bolo to opäť na štadióne v Štrasbur-gu. Vo francúzskom Ligovom pohári v stredu večer vyhrali Parížania (4:2)...

JEDEN ZÁPAS

Z DESIATICH...

V lete v klube skončil významný pod-nikateľ Vladimír Levársky. Najmä jeho zásluhou sa zmodernizoval futbalový areál, v rámci ktorého vyrástla aj nafu-kovacia hala, aká nemá na Slovensku obdobu. Okrem toho sa vybudovali kva-litné podmienky pre mládež, ktoré mo-hla konkurencia Záhorákom len závi-dieť. Mužstvo sa po vstupe do najvyššej súťaže v lete 2009 rýchlo udomácnilo medzi elitou. Získalo na vážnosti, po priaznivých výsledkoch v lige si trikrát vybojovalo účasť v Európskej lige a dva-krát sa prebojovalo do finále národné-ho pohára. Po úspešných sezónach pri-šiel ústup z pozícií.

Posledné sezóny boli náročné, letná príprava komplikovaná. Dokon-ca sa stalo, že tréner Ivan Vrabec nemal do-statočný počet hráčov, aby odohral jeden z prí-pravných duelov a pár hodín pred ouvertúrou nevedel, s kým nastúpi. „Nebolo to

jednodu-ché,“ podotkol predseda predstavenstva a generálny manažér FK Senica Martin Šnegoň. „Každodennou poctivou prá-cou sme sa snažili posúvať klub dopre-du. Finančne nám pomáhali mesto

Se-nica a regionálni spon-zori, ktorým patrí vďa-ka.“ Postupne sa mazali finančné podlžnosti, go-lier na krku sa uvoľňo-val. Napriek tomu v kád-ri chýbala vyššia kvalita a mužstvo bolo od za-čiatku jesene priklinco-vané na dne tabuľky. Pr-vé víťazstvo prišlo až v novembri, odniesla si to majstrovská Žilina.

Na hlavnej tribúne sa počas jesene mihli rakúski či ázijskí podnikatelia. Pozreli, pokrútili hlavou, chytili sa za

bradu a rýchlo zo Záhoria odišli... Zástupcovia klubu naďalej hľadali al-ternatívy ako získať viac financií na fun-govanie.

Zhruba pred dvomi mesiacmi prejavi-la interes vstúpiť na Záhorie skupina in-vestorov z Venezuely, ktorá má zmapo-vané futbalové prostredie vo viacerých krajinách. Podľa našich informácií je už uzatvorená dohoda. Zatiaľ do konca ak-tuálnej sezóny s tým, že sa môže rozšíriť na ďalšie obdobie. V priebehu najbliž-ších dňoch sa dotiahnu ďalšie podrob-nosti zo strany skupiny podnikateľov z Karibiku. Predpokladá sa, že do ko-lektívu privedú legionárov, zmeny v

rea-lizačnom tíme sa neočakávajú, ale posil-nia sa funkcionárske posty.

R

RÓBERT ČAPLA

Žije vo Francúzsku, kde si urobil veľmi dobré meno, konkrétne

v Štrasburgu. V týchto dňoch sme však Alexandra Vencela

mlad-šieho, syna známeho brankára Slovana a neskôr aj jeho

hrdého nástupcu v bránke, stretli na Slovensku.

MIESTO A DÁTUM NARO-DENIA: Bratislava, 2. marca 1967 ●KLUBOVÁ KARIÉRA: ŠK Slovan Bratislava (1984 - 1994), RH Cheb (1989 - 1990, v rámci základnej vojenskej prezenčnej služby), Racing Štrasburg (1994 2000), HAC Le Havre (2000 -2005)

REPREZENTÁCIA: Česko-Slovensko (1991 - 1992:

2 zápasy), Slovensko (1994 - 1998: 19 zápasov)

ÚSPECHY: so Slovanom majster Československa

(1992) a Slovenska (1994), 2x víťaz Slovenského pohára (1989, 1994), 4x víťaz skupiny Interpohára či UEFA Inter-toto Cupu (1990, 1992, 1993, 1994), so Štrasburgom ví-ťaz francúzskeho Ligového pohára (1997), Zlatá lopta ča-sopisu France Football pre najlepšieho brankára sezóny vo Francúzsku (1998/99)

TRÉNERSKÁ KARIÉRA: držiteľ UEFA Pro licencie,

futbalová akadémia HAC Le Havre (2005 - 2006), tréner brankárov Racing Štrasburg (2006 - 2010), FIFA konzul-tant a inštruktor pre vzdelávanie trénerov brankárov (od 2011), autor piatich knižných publikácií, v posledných šiestich rokoch jeden z lídrov programu „Goalkeeping” v kuratele FIFA

Posledné mesiace boli pre senický futbal náročné. Chýbali finančné prostriedky a fanúšikovia sa začali obávať, aby klub predčasne neskončil v najvyššej súťaži.

Svitá na lepšie časy?

2009/10 6. 2010/11 2. 2011/12 4. 2012/13 2. 2013/14 6. 2014/15 5. 2015/16 10. 2016/17 9. jeseň 2017 12.

UMIESTNENIE SENICE

V NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽI

V Senici investori z Venezuely

Bývalý výborný brankár Štrasburgu a Le Havru

ALEXANDER VENCEL mladší o svojom nástupcovi v Ligue 1:

Jakubech musí

byť trpezlivý

VIZITKA

ALEXANDRA

VENCELA mladšieho

Alexander Vencel

mladší.

FOTO VENCEL.SK

(7)

Pre 29-ročného Lewandowské-ho mal víťazný zásah osobitý vý-znam: bol jeho 166. v 243. bunde-sligovom zápase a vďaka nemu sa dostal do prvej desiatky historic-kej tabuľky jej kanonierov.

Od začiatku zápasu hral Poliak s

chu-ťou a motivá-ciou dostať

sa na úroveň dvoch najlepších svetových strelcov tohto kalen-dárneho roka – Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. Obaja vsieti-li 53 gólov a zásahom do siete

Ko-línčanov sa útočník Bayernu do-stal na ich hodnotu.

Bayern mal v súboji proti Kolí-nu obrovskú prevahu a loptu vo svojom držaní v 80 per-centách hracieho času. Proti dobre organizovanej defenzí-ve sa však jeho hráči pre-sadzovali ťažko a prvý raz od 16. apríla minu-lého roka – vtedy proti Schalke 04 – Bavori doma do prestávky ne-skórovali. Prí-chodom Jame-sa Rodrigue-za a Coma-na Coma- namies-to Tolissa a Vidala sa ešte zvýšil útočný tenciál po-lovičného majstra a po hodine hry prišlo vykúpenie. Gól padol po osvedčenom hernom va-riante, keď Je-rome Boateng nasmeroval vy-soký center na úroveň „päť-ky“, Thomas Müller loptu

hlavou priťukol Lewandowskému a ten našiel optimálne riešenie.

Poľský kanonier dal v tejto se-zóne gól v každom z ôsmich do-mácich ligových zápasov, čo sa v bohatej klubovej histórii Bayer-nu nepodarilo nikomu. „Robert

by bol v mojich hráčskych časoch útočník akko napríklad Klaus Fi-scher či ja. Nie však ako Gerd Müller,“ povedal o svojom zve-rencovi 72-ročný tréner Bayernu Jupp Heynckes.

(ľd) zápasov v bundeslige má po ostatnom kole na

konte tím RB Lipsko, okrúhly duel absolvoval vo Wolfsburgu a skončil sa nerozhodne 1:1. Mladý klub zo

spolkovej krajiny Sasko sa môže pochváliť výnimočnou bilanciou 28 ví-ťazstiev, 11 remíz, 11 prehier a ziskom 95 bodov. Ani mníchovský Bayern nebol na tom

pri dovŕšení svojej päťdesiatky lepšie, získal o dva body menej. Štvornásobný anglický

šam-pión Manchester City má po se-demnástich kolách na čele 11-bo-dový náskok pred mestským kon-kurentom United. Hráči City za-váhali zatiaľ iba raz, keď ešte v auguste v 2. kole remizovali na pôde Evertonu. Inak majú na svojom konte šestnásť víťazstiev, pätnásť z nich teda dosiahli v sé-rii! Je to rekordná šnúra v šty-roch najvyšších anglických súťa-žiach v histórii. Ani Arsenal pri svojej spanilej jazde za titulom bez jedinej prehry v celej ligovej sezóne 2003/04, Chelsea vlani, keď suverénne kraľovala Premi-er League, alebo výnimočný Tot-tenham v 60. rokoch pod vede-ním Billa Nicholsona nedosiahli takéto dlhé série víťazstiev.

Vo forme je celé mužstvo Citi-zens, ale najmä David Silva. Špa-nielsky reprezentačný stredopoli-ar akoby chytil druhú mladosť. Výberom miesta, nečakanými pri-hrávkami a pohotovými

kľučka-mi vynikal vždy, lenže pridal k to-mu ešte niečo navyše. Futbalovú chladnokrvnosť, ktorá sa nedá naučiť, príde rokmi praxe na naj-vyššej možnej úrovni. Tridsaťje-denročný špílmacher je najväčší adept na zisk ceny pre najlepšie-ho hráča Premier League v tejto sezóne. „David je neskutočne sú-ťaživý. Jeho futbalové schopnosti sú výnimočné, o tom niet po-chýb, vidí ich aj slepý. Neviete si však predstaviť, akú súťaživosť

a chuť víťaziť má v sebe,“ vyhlásil tréner Manchestru City Guardio-la o svojom zverencovi a zároveň krajanovi, ktorý prispel k výhre nad Swansea City

dvo-ma gólmi. „Síce jje štýlo-vý chlapík, ale na ihris-ku sa správa ako zvie-ra,“ doplnil Guardiola. Manchester City, ktorý získal ligový

ti-tul naposledy v roku 2014, strelil už 52 gólov. Je to o pätnásť viac

ako má druhý v tejto bilancii Manchester United. Štyridsaťde-väťbodový zisk modrého man-chesterského klubu je, prirodze-ne, rekord najvyššej anglickej súťaže po úvodných

se-demnástich kolách. V stredajších

du-eloch zaujalo

aj víťazstvo Leicestru City na pôde Southamptonu. „Líšky“ sa otrepali z nevydareného začiatku ročníka a zásluhou štvrtého ví-ťazstva po sebe sa vyšplhali na ôsmu pozíciu. Vyhral aj Man-chester United, doma zdolal Bournemouth najtesnejším roz-dielom. Jediný gól stretnutia

stre-lil Romelu Lukaku. Robustný belgický útočník, ktorý žiaril naj-mä v úvode sezóny, si pripísal iba svoj druhý pres-ný zásah v posled-ných desiatich li-gových zápa-soch. (lon)

7

ZAUJALO NA ZAHRANIČNÝCH TRÁVNIKOCH

Tak hrajú majstri

Medzi futbalovými fanúšikmi sa zrejme nenájde veľa ľudí, ktorí si myslia, že titul v Anglicku

získa niekto iný ako Manchester City. Zverenci Pepa Guardiolu hrajú ako z partesu,

čo ukázali aj v stredajšom zápase na pôde Swansea City. Zvíťazili jednoznačne 4:0

a vytvorili rekord v počte víťazstiev za sebou v najvyššej anglickej súťaži.

David Silva (vpravo) je

lí-der Manchestru City.

FOTO SITA/AP

Druhý menovaný, ktorý odišiel do Srbska v lete zo Slovana Bratislava, stre-lil úvodný gól zápasu z pokutového ko-pu. Hoci sa brankár červeno-bielych Mi-lan Borjan lopty dotkol, nedokázal jej za-brániť v tom, aby sa dostala do siete. „Bod sme si zaslúžili a možno aj tri. Mys-lím si, že sme boli Zvezde vyrovnaným súperom, no nepoddarilo sa nám to do-tiahnuť do víťazného konca. Sám som mal dobrú šancu, ale videli ste ten terén, lopta mi odskočila,“ vravel po stretnutí záložník Partizanu Ognjen Ožegovič, ktorý vybojoval v druhom polčase pe-naltu pre svoj tím.

V záverečnej desaťminútovke vyrov-nal na konečných 1:1 odchovanec FC Ja-nov Richmond Boakye. Ten má, mimo-chodom, vo svojom životopise aj také kluby ako Juventus či Atalanta. Pre ghanského hráča to bol už 15. gól v tejto sezóne. Aj vďaka nemu a Aleksandarovi Pešičovi, ktorý ich má na konte 17, je Crvena zvezda na čele ligy s deväťbodo-vým náskokom. „Verím v tímovú prácu. Každý gól, ktorý strelím, je dielom mo-jich spoluhráččov a taktiež fanúšikov. Bez nich by nebol ani Boakye. Veľmi si

vá-žim to, čo mám tu vo Zvezde,“ povedal Boakye, ktorého by veľmi chcel získať francúzsky klub z Rennes. Francúzi nú-kajú 8 miliónov eur, ale Zvezda žiada mi-nimálne desať.

Belehradské derby však nebolo len o futbale, počas duelu došlo na tribúne

k brutálnej bitke medzi prízvržencami oboch klu-bov. Podľa posledných správ museli viac ako dvadsiatich ľudí vyšetriť lekári, jeden z fanúšikov si zo zápasu odniesol aj bodné po-ranenie. (jač)

MANCHESTER CITY 2017/18 15 VÍŤAZSTIEV

ARSENAL 2001/02 a 2002/03 14 VÍŤAZSTIEV PRESTON 1891/92 13 VÍŤAZSTIEV SUNDERLAND 1891/92 13 VÍŤAZSTIEV TOTTENHAM 1958/59 a 1959/60 13 VÍŤAZSTIEV CHELSEA 2016/17 13 VÍŤAZSTIEV EVERTON 1892/93 a 1893/94 12 VÍŤAZSTIEV LIVERPOOL 1988/89 a 1990/91 12 VÍŤAZSTIEV

MANCHESTER UNITED 1998/99 a 1999/00 12 VÍŤAZSTIEV

SÉRIE V NAJVYŠŠEJ ANGLICKEJ SÚŤAŽI

Lewandowski v historickej desiatke

1. GERD MÜLLER (427 - 365) 2. KLAUS FISCHER (535 - 268) 3. JUPP HEYNCKES (369 - 220) 4. MANFRED BURGSMÜLLER (447 - 213) 5. CLAUDIO PIZARRO (433 - 191) 6. ULF KIRSTEN (350 - 182) 7. STEFAN KUNTZ (449 - 179) 8.-9. DIETER MÜLLER (303 - 177) KLAUS ALLOFFS (424 - 177) 10.-11. ROBERT LEWANDOWSKI (243 - 166) HANNES LÖHR (381 – 166)

NAJLEPŠÍ STRELCI BUNDESLIGY

Gólová radosť

Roberta

Lewandowského.

FOTO SITA/AP

POZNÁMKA: V zátvorke za hráčom je počet odohraných bundesligových zápasov a zaznamena-ných gólov.

Poľský čarostrelec Robert Lewandowski jediným gólom zápasu vydoloval tri body pre Bayern Mníchov proti beznádejne

poslednému 1. FC Kolín. Bavorský gigant zvýšil náskok na čele tabuľky pred aktuálne druhým Schalke 04 na deväť bodov.

50

Prilákať divákov na štadión je najmä v zimných mesiacoch náročná úloha.

Nie však v Belehrade, kde sa v stredu konalo 156. mestské derby medzi Partizanom

a Crvenou zvezdou a naživo ho sledovalo 15-tisíc fanúšikov. V základnej zostave

domáceho Partizanu nastúpili aj dvaja legionári, ktorých sme mali možnosť vídať na našich

trávnikoch: Leandre Tawamba a Seydouba Soumah.

Soumahov gól nestačil

V stredu na štadióne

Partizanu tiekla krv...

FOTO ZURNAL.RS

(8)

8 INZERCIA

piatok 15. 12. 2017

(9)

Zápas troch odlišných tretín odohrali zverenci trénera slovenského tímu Craiga Ramsaya. Proti ligovému výberu Fran-cúzska začali výborne. Boli aktívni, dobre korčuľovali a za trinásť minút aj dvakrát skórovali po zásahoch dôrazného útoční-ka Kudrnu a aktívneho obrancu Čerešňá-ka. Ten sa presadil krásnou strelou do horného rohu bránky po vydarenej akcii skúseného Graňáka v presilovke. „Začali sme veľmi dobre, dosť rýchlo sme viedli 2:0. Potom to bolo horšie, povolili sme Francúzom dostať sa späť do stretnutia,“ povedal strelec prvého gólu Kudrna.

GODLA ZOBRAL GÓL NA SEBA

Slováci sa dostali do útlmu. Najprv ich v 18. minúte nepodržal brankár Denis Godla, ktorému prešla za chrbát ľahšia strela Romanda. Po prestávke prišla chy-ba našej obrany v 25. minúte, po ktorej Francúzi nahodili puk za našu bránku. Nikto zo slovenských hokejistov ho ne-dokorčuľoval, Guttig našiel nekrytého Da Costu a ten vyrovnal na 2:2.

„Bol to ťažký zápas. Francúzi nemali veľa striel a padli im šťastné góly. Prvý beriem na seba. Cellkovo však musím náš

tím pochváliť, že sa nevzdal a väčšinu zá-pasu bol jasne lepší,“ hodnotil náš mladý brankár Godla.

Našťastie facka v podobe druhého gólu súpera slovenskému tímu pomohla. Zno-va sa rozbehol a v tretej tretine rozhodol o úspešnom vstupe do turnaja. K

priaz-nivému výsledku pomohli skúsení navrá-tilci do reprezentácie. Víťazný gól strelil v 50. minúte kapitán Tomáš Surový, kto-rého strela od modrej prekvapila branká-ra Hardyho. V 55. minúte pridal istiaci gól na 4:2 v presilovej hre Ivan Baranka.

RAMSAY: VÝHRU SME SI ZASLÚŽILI

„Francúzi sú dobrý súper. Dobre, že sme sa nepoložili, keď vyrovnali a do-tiahli sme to k víťazstvu,““ hodnotil slo-venský kapitán Tomáš Surový a opísal svoj víťazný gól: „Videl som, že bola pred bránkou skrumáž. Chalani spravili dobrú robotu pri zisku puku, mojou úlohou bo-lo trafiť do hornej časti. Tréner nám opa-koval, že sa musíme tlačiť do bránky.“

Slovenský kouč Craig Ramsay bol na-priek slabším momentom spokojný s vý-konom svojho tímu: „Zaslúžžili sme si vy-hrať, predviedli sme dobrý výkon. V pre-silovkách sme si vytvorili množstvo šan-cí. Mali sme ich premeniť viac. Francúzi tiež ukázali kvalitu. Za stavu 2:2

predvie-dol skvelý zákrok DDenis Godla, čo nás naštartovalo k výhre.“ Náš kormidelník poukázal aj na systém hry: „Ak dodrží-me všetko, čo si poviedodrží-me, tak sa nám bu-de hrať ľahšie. Musíme sa zamerať na bu- de-taily, aby sme podržali puk. Ak ho máme na hokejkách, súper saa nedostane do tla-ku.“

Jeho tím dnes čaká najťažší súper na turnaji - olympijský výber Ruska.

(top)

9

HOKEJ, INZERCIA

Š-131/2

MECA HOCKEY GAMES

HAMAR

14. – 16. DECEMBRA 2017

Slováci vstúpili do turnaja v nórskom Hamare víťazne. S výkonom však môžu

byť naši hokejisti spokojní len čiastočne. V súboji s Francúzskom stratili

vede-nie 2:0, no dvoma gólmi v tretej tretine zachránili výsledok. Dnes ich čaká

o 16.00 favorizovaný olympijský výber Ruska.

SLOVENSKO – FRANCÚZSKO

4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

●Góly: 7:43 Kudrna (Baranka) – 1:0, 12:27 Čereš-ňák (GraČereš-ňák) – 2:0, 17:37 Romand (Matima) – 2:1, 25::17 T. Da Costa (Guttig) – 2:2, 49:02 Surový (Skalic-ký) – 3:2, 55:13 Baranka (Starosta, Kudrna) – 44:2

●Vylúčení: 7:2 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.

AKO NASTÚPILI

FRANCÚZSKO: Hardy - Chakiachvili, Dame Malka, Raux, Hecquefeuille, Crinon, Janil, Bedin, Llorca - Lamperier, Gut-tig, T. Da Costa - Ritz, Bouvet, Guttierez - Perret, Terrier, Maia - Romand, Matima, Ville. Tréner D. Henderson.

SLOVENSKO: Godla - Graňák, Čerešňák, Starosta, Baranka, Meszároš, A. Jánošík, Švarný, O. Kotvan - Cingeľ, T. Surový, Lamper A. Kudrna, Bubela, L. Hudáček -Paulovič, Krištof, Matúš Sukeľ - Skalický , Ölvecký, T. Hrnka. Tréner C. Ramsay.

FAKTY Z HAMARU

16.00 Slovensko - olympijský vý-ber Ruska

20.00 Nórsko - Francúzsko

DNEŠNÝ PROGRAM V HAMARE

Slovenskí hokejisti zdolali na úvod turnaja

v Nórsku Francúzsko 4:2

8106

Rusko (ol. tím) – Slovensko

X 2 1

1,45

5,20

4,35

8107

Nórsko – Francúzsko

X 1 2

1,75

4,60

3,10

HOKEJ – TURNAJ NÓRSKO

Veľmi dobrý zápas

odo-hral včera slovenský

útočník Andrej Kudrna

(vpravo). V nórskom

Ha-mare otvoril skóre a

asi-stoval aj pri štvrtom góle

Baranku.

FOTO SITA/AP

(10)

10 HOKEJ, INZERCIA

piatok 15. 12. 2017

Š-76/11/2

Slovenskému brankárovi sa ne-darí stabilizovať formu. V po-slednom čase to už vyzeralo, že prekonal horšie obdobie. V dvoch stretnutiach kryl 61 zo 64 striel súperov, ale v stredu mu znova nevyšiel duel s Dallasom, v ktorom striedal po polovici stretnutia. Z 20 striel dostal štyri góly.

Ešte horšie chytá Halákov kon-kurent Thomas Greiss. Bratislav-ský rodák má v sezóne priemer 2,97 gólu na zápas pri 90,5 per-centuálnej úspešnosti zákrokov, jeho nemecký konkurent má priemer 3,72 gólov pri 89 per-centnej úspešnosti.

VYCHYTAL WASHINGTON,

STRIEDAL S DALLASOM

Halák vyzeral pred duelom s Dallasom veľmi dobre nastave-ný. Vychytal predtým Ovečkinov Washington, ktorý mu dal len je-den gól z 32 striel. „Jaro mal ob-rovskú zásluhu na tom, že sme vyhrali. Je to výborný pocit, keď vám podobne zachytá brankár,“ hovoril tréner Doug Weight pre Newsday po súboji s Capitals. Po zápase so Stars mal už iný tón. „Jaro vie, že minimálne dru-hý gól mohol chytiť. Je to frust-rujúce. Všetci sme znepokkojení, som si istý, že on tiež,“ vravel bý-valý vynikajúci center, ktorý je

v náročnej pozícii.

Ani jednému z jeho brankárov sa nedarí dostať do stabilnej for-my. „Brankárska pozícia je veľmi náročná. Všetky oči sú na vás. Ak nemáte formu, je to hrozne ťažké zaakryť,“ dodal Weight.

Zaujímavý poznatok pri Halá-kovi ponúkajú podrobnejšie šta-tistiky. V hre piatich proti piatim stále patrí medzi špičku NHL. S percentuálnou úspešnosťou zá-krokov 93,5 je druhý spomedzi všetkých brankárov v lige, ale

v oslabeniach to je presne na-opak. Pri presilovkách súpera má úspešnosť len okolo 83,5 percen-ta, čo ho radí na druhé najhoršie miesto v profilige. Greiss nie je na tom oveľa lepšie, jeho čísla sú na úrovni 86,6 percent.

KRITIKA

OD THE HOCKEY NEWS

Výkony brankárov New York Islanders výrazne kritizovali v prestížnom magazíne The Hoc-key News. Redaktori kanadské-ho časopisu píšu, že newyorský klub má ofenzívu aj obranu na to, aby zaútočil na prvé miesto vo Východnej konferencii. Jeho slabinou je však brankárska po-zícia.

S niečím podobným bojovali v Brooklyne aj vlani. Slabší úvod ročníka si odniesol Halák prera-dením na farmu. Tam chytal vý-borne, ale vedenie klubu ho za-volalo späť až na konci základnej časti. Slovák sa dostal do výbor-nej formy, no tesne to nestačilo na play-off. V ňom chýbali Islan-ders po dvoch rokoch. Teraz sa pohybujú v konferencii okolo šiesteho miesta.

O nie najlepšej pohode Haláka navráva aj jeho nedávny rozho-vor pre nhl.com, kde dúfal, že je-ho budúcnosť bude stále spätá s NHL. „Mám za sebou štyristo

zápasov a verím, že ich ešte dosť pridám. Budem mať tridsaťtri ro-kov,, čo je pre brankára dobrý vek,“ vravel odchovanec brati-slavského Ružinova.

Po sezóne mu končí štvorroč-ný kontrakt. Ak si chce vybojo-vať jeho predĺženie, potrebuje si v prvom rade stabilizovať formu.

TOMÁŠ PROKOP

Slovenský brankár Islanders dominuje v hre piatich proti piatim, ale v oslabeniach prepadáva

Hokejisti Bostonu Bruins zvíťa-zili 3:2 po predĺžení nad Detroi-tom Red Wings. V zápase sa pred-stavili dvaja Slováci, Zdeno Chára v drese Bostonu a Tomáš Tatar za Detroit. Obranca „medveďov“ Chára odohral 22:02 min, útočník „červených krídel“ 16:29 min.

Úvodný gól duelu strelil v 30. min Tatar. Tuukku Raska v brán-ke Bruins prekonal švihom z priestoru ľavého kruhu. Sloven-ský krídelník skóroval v presilovej hre, bol to jeho deviaty gól v se-zóne.

Boston neskôr vyrovnal záslu-hou Noela Acciariho, ale Detroitu vrátil jednogólový náskok Dylan Larkin. Zápas sa dostal do pre-dĺženia, „medvede“ dokázali vy-rovnať aj druhý raz. V 59. min sa pri hre Bruins bez brankára presa-dil David Pastrňák. Hrdinom Bos-tonu sa stal útočník Brad Mar-chand, ktorý prihral Pastrňákovi na rozhodujúci gól v predĺžení. „Videl som ho, ale je náročné pri-hrávať cez viacero hokejok. Vyjde iba jeden z desiatich pokuusov, možno jeden z dvadsiatich, ten môj bol však úspešný,“ povedal Marchand o svojej asistencii pri ví-ťaznom góle pre nhl.com. „Myslel som si, že bude strieľať. Puk som zbadal v poslednej chvíli, našťas-tie som bol schopný ešte vypáliť,“ uviedol Pastrňák. Red Wings ne-uspeli ani v šiestom zo šiestich dĺžení v tejto sezóne, navyše pre-hrali už desiate z posledných jede-nástich stretnutí. (sita)

Výborný začiatok sezóny, vychytané štyri víťazstvá za sebou, potom pokles formy a tri stretnutia s podpriemernými štatistikami. Taký

mal začiatok sezóny Jaroslav Halák. Ozvali sa hlasy, že pre Islanders je luxus mať dvoch slušne platených brankárov.

Slovenský brankár Jaroslav Halák v poslednom zápase Islanders len striedal.

FOTO SITA/AP

● NEW YORK ISLANDERS - DALLAS 2:5 (0:2, 0:2, 2:1), góly: 42. A. Lee (Josh Bailey, Tavares), 57. A. Lee (Tavares, Josh Bailey) - 8. Pitlick (Hamhuis, Jamie Benn), 16. A. Radulov (Spezza, Janmark), 22. Elie (Devin Shore, J. Klingberg), 30. Jamie Benn (Honka), 41. Pit-lick (Jamie Benn). SLOVÁK V ZÁPASE: HALÁK (NY Islanders) chytal do 30. min, 16/20, úspešnosť 80 percent.

●OTTAWA - NEW YORK RANGERS 3:2 (1:0, 1:1, 1:1), 5. B. Ryan (Mark Stone), 36. Ceci (Duchene, B. Ryan), 41. Z. Smith (Pyatt) - 24. Grabner (Zuccarello, McDonagh), 45. Bučnevič (Kreider, Desharnais).

● DETROIT - BOSTON 2:3 po predĺžení (0:0, 1:0, 1:2 – 0:1), 30. TATAR (N. Kronwall, Zetterberg), 52. D. Larkin (Helm, Daley) - 44. Acciari (Schaller), 59. Pastrňák (Marchand, Krug), 61. Marchand (Krug). SLOVÁCI V ZÁPA-SE: TATAR (Detroit) odohral 16:29 min, 1+0, 1 strela, 1 hit, CHÁRA (Boston) 22:03 min, 0+0, 2 strely, 3 hity

●VANCOUVER - NASHVILLE 1:7 (0:2, 1:2, 0:3) ,26. Burmistrov (Boeser, H. Sedin) - 2. P.K. Subban, 15. Arvidsson (Johansen, Josi), 24. P.K. Subban, 26. F. Forsberg, 49. C. Smith (Ekholm, Fiala), 52. Fiala (Turris, C. Smith), 53. Järnkrok (F. Forsberg).

VÝSLEDKY NHL (STREDA)

Tatar dal gól,

ale Detroit

Imagem

Referências

temas relacionados :