PREDSLOV. Paríž, Ženeva, 28. júla 2005 F. RIBOUD R. OSWALD

17 

Texto

(1)

PREDSLOV

Pred 20 rokmi boli Skupina DANONE a medzinárodná odborová federácia UITA priekopníkmi sociálneho dialógu na medzinárodnej úrovni. Od prvej dohody medzi spoločnosťou DANONE a UITA sa ekonomické a sociálne podmienky, ako aj rozsah spoločnosti DANONE veľmi zmenili. Ukázalo sa, že je potrebné obnoviť naše vzájomné záväzky a dostať sa do novej dynamiky na svetovej úrovni upraviac znenie 6-tich dohôd1 uzavretých od roku 1988, pri zachovaní ich pôvodnej povahy. Témy týchto dohôd vždy predstavovali aktuálne výzvy pre spoločnosť DANONE, ako aj pre medzinárodnú federáciu UITA. Táto nová publikácia s dohodami obsahuje tiež sledované svetové sociálne ukazovatele.

Základné sociálne princípy sú teraz súčasťou publikácie « Dohody Danone – UITA ». Tento text definuje základné sociálne práva, ktoré sa spoločnosť DANONE zaväzuje dodržiavať nielen vedením svojich dcérskych spoločností, a v spoločnostiach, kde je koncern minoritným vlastníkom, ale aj u svojich hlavných dodávateľov a subdodávateľov.

Oba zmluvné strany, považujú tieto práva, ako aj všetky práva odvodené z medzinárodných konvencií o ľudských právach, za nenarušiteľné a všeobecne platné. Predstavujú základný pilier, na ktorom boli postavené dohody medzi Skupinou DANONE a federáciou UITA.

Paríž, Ženeva, 28. júla 2005

F. RIBOUD R. OSWALD

Prezident spoločnosti DANONE Generálny tajomník UITA

1Referenčný textom je francúzsky text Tento dokument aktualizuje nasledujúce texty • Spoločné vyhlásenie BSN /UITA z 23. augusta 1988

• Platforma hospodárskej a sociálnej informovanosti spoločností Groupe BSN z 26. septembra 1989 • Akčná platforma v prospech profesnej rovnoprávnosti mužov/žien z 26. septembra 1989 • Aplikačná platforma BSN /UITA Vzdelávanie pre zvyšovanie kvalifikácie z 12. apríla 1992 • Spoločná deklarácia IUITA/BSN o používaní odborárskeho práva z 25. mája 1994

(2)

PRIPOMENUTIE

PREAMBULY Z ROKU 1999

Podmienky obsiahnuté v tomto dokumente znamenajú, že Skupina DANONE a organizácia UITA konkrétne uznávajú hodnotu konštruktívnych vzťahov na pracovisku medzi vedeniami podnikov Skupiny DANONE a demokratickými a nezávislými odborovými zväzmi, ktoré zastupujú zamestnancov Skupiny DANONE. Tieto podmienky sú tiež dôkazom toho, že UITA a Skupina DANONE uznávajú hodnotu takýchto sociálnych vzťahov v ľudskej spoločnosti a pre túto ...

Podmienky stanovujú minimálne normy pre všetky podniky Skupiny DANONE a predstavujú hlavný prvok koncepcie riadenia ľudských zdrojov spoločnosťou DANONE. Tieto podmienky vyjadrujú možnosť pre IUF, podieľať sa na uzatváraní minimálnych sociálnych noriem s významnou medzinárodnou spoločnosťou v oblasti potravinárstva a nápojov.

Podmienky boli vypracované, aby doplnili existujúce ustanovenia v činnostiach spoločnosti DANONE a budú mať prednosť pred existujúcimi ustanoveniami len keď tieto budú nižšie, ako ustanovenia v podmienkach spoločnosti DANONE/IUF.

Vytvorenie dokumentu s podmienkami spoločnosti DANONE/IUF jasne udáva spoločné želanie spoločnosti DANONE a IUF podporovať aplikáciu týchto podmienok v celej spoločnosti. Spoločnosť DANONE ako aj IUF si túžobne želajú, aby vedúci predstavitelia spoločnosti DANONE na všetkých úrovniach a odborové organizácie v celej spoločnosti DANONE pracovali konštruktívne, tak aby články týchto podmienok boli plne aplikované a, vždy keď je to možné, vylepšené.

Paríž, Ženeva, 26 septembra 1999.

F. RIBOUD R. OSWALD

(3)

DOHODA O HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ INFORMOVANOSTI

SPOLOČNOSTÍ KONCERNU DANONE

S cieľom uľahčiť pre všetkých zamestnancov porozumieť fungovaniu a výzvam podniku v každej spoločnosti koncernu DANONE, a s cieľom zabezpečenia kvalitnej informovanosti v týchto oblastiach sa informácie hospodárskej a sociálnej povahy, upresnené v nasledovnom texte, budú odovzdávať zamestnancom a ich zástupcom.

Tieto informácie sú potrebné pre zamestnancov a ich zástupcov, aby poznali hospodársky a sociálny stav vo svojej spoločnosti.

Definícia ukazovateľov, obsah, forma a periodicita informácií (minimálne ročná) sa musí prispôsobiť podmienkam každej spoločnosti.

Niektoré z týchto informácií majú prísne dôverný charakter. Na túto skutočnosť je potrebné upozorniť zamestnancov a ich zástupcov.

HOSPODÁRSKE INFORMÁCIE

OBCHODNÉ ÚDAJE

• Trh: pozície spoločnosti a ich vývoj

• Objem predaja (tony alebo hektolitre) podľa druhu produktov • Predaj na export (vrátane vnútorného pohybu v rámci koncernu) • Bilancia “nových produktov” uvedených v dvoch uplynulých rokoch

FINANČNÉ ÚDAJE

• Obrat vo finančnom vyjadrení

• Sociálny výsledok alebo bežný výsledok (podľa pravidiel danej krajiny)

Podľa účtovných pravidiel platných v jednotlivých krajinách spoločnosti vyberú ukazovatele, umožňujúce odhadnúť ich finančnú situáciu (cash flow, čistý zisk...) • Výška realizovaných priemyselných investícií

• Výška realizovaných reklamných investícií

• Náklady na výskum a vývoj podľa jednotlivých oblastí činností

(4)

SOCIÁLNE INFORMÁCIE

ZAMESTNANOSŤ

• Priemerný mesačný počet zmlúv na dobu neurčitú

S použitím každej vhodnej formy rozdelenia, ktorá existuje v spoločnosti (napr. nemanažéri, manažéri, muži, ženy, odpracované roky)

• Počet stálych/príležitostných zamestnancov NZDY A ODVODY

• Objem mzdových nákladov: manažéri / nemanažéri • Výška zamestnávateľských odvodov

PRACOVNÝ ČAS

• Celkový počet odpracovaných hodín v roku • Miera absencie

• Počet pracovníkov na čiastočný pracovný úväzok

• Počet pracovníkov pracujúcich na zmeny a z nich počet tých, ktorí pracujú v noci. BEZPEČNOSŤ

• Miera výskytu

Počet úrazov s následnou práceneschopnosťou x 1 000 000 Počet odpracovaných hodín

• Miera závažnosti

Počet zameškaných kalendárnych dní x 1 000 Počet odpracovaných hodín • Počet smrteľných pracovných úrazov

• Opatrenia prijaté na zlepšenie pracovných podmienok ako aj s nimi spojené náklady (napr. výška preventívnych investícií, zavedenie bezpečnostného plánu) VZDELÁVANIE

• CELKOVÁ suma venovaná na vzdelávanie

• Počet hodín odbornej prípravy (rozdelené podľa kategórií muži / ženy a manažéri / nemanažéri)

• Podľa možnosti, analýza dopadu vzdelávacích programov na profesionálny vývoj a vývoj kkariery v danej spoločnosti.

(5)

DOHODA O PODPORE PROFESNEJ ROVNOPRÁVNOSTI MUŽOV A ŽIEN

Groupe DANONE a UITA uznávajú záujem podporovať akcie v prospech profesnej rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi, ktorí pracujú v spoločnostiach Groupe DANONE. V spolupráci so zástupcami zamestnancov sa v každej spoločnosti začnú viesť diskusie o definovaní cieľov v oblasti profesnej rovnoprávnosti.

Bude zvolený aj metodický postup s cieľom preštudovať vlastnú situáciu žien a mužov v danej spoločnosti. Postup sa zameria na uvádzanie princípu o rovnakom odmeňovaní za prácu s totožnou hodnotou do praxe, možnosti pracovného postupu, prístup k vzdelávaniu, špecifické otázky súvisiace s materstvom a návratom do profesijnej aktivity po materskej dovolenke, ako aj na opatrenia zamerané na uľahčenie zosúladenia rodinného a pracovného života.

Realizáciu stanovených cieľov budú Groupe DANONE a UITA sledovať spolu so zástupcami zamestnancov.

(6)
(7)

DOHODA KONCERNU DANONE / UITA VZDELÁVANIE PRE ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE

V spojení so zástupcami zamestnancov sa spoločnosti budú snažiť o predvídanie budúceho vývoja zamestnanosti, o vytváranie pracovných miest a kompetencií, o zadefinovanie vzdelávacích programov, ktoré budú zamerané na zachovanie úrovne kompetencií potrebných na udržanie pracovných miest a na podporu zamestnateľnosti pracovníkov. Rôznymi aktivitami bude pozornosť zamestnancov upriamená na význam vzdelávania pre ich budúcnosť.

S odborovými organizáciami môžu byť prerokované ďalšie iniciatívy, akými sú napr. profesná bilancia z hľadiska pracovného uplatnenia.

Vzhľadom na predpokladateľný vývoj, vzdelávacie aktivity pre zvyšovanie kvalifikácie budú musieť byť zamerané predovšetkým na najmenej kvalifikovaný personál, tak aby sa mohli lepšie uplatniť na trhu práce. Samotné výučné programy môžu byť realizované po výučbe pracovného jazyka.

Vzdelávacie aktivity pre zvyšovanie kvalifikácie zohľadnia požiadavky zamestnancov, ako aj potreby podniku (geografická a profesijná mobilita v rámci podniku a v rámci koncernu DANONE).

Každý úspešný účastník musí dostať na záver školenia alebo vzdelávacieho programu potvrdenie o úspešnom absolvovaní, aby predložením uznávaného osvedčenia mohol potvrdiť svoje nové kompetencie, čo môže prispieť k zvýšeniu mobility v rámci Skupiny DANONE.

Osobitná pozornosť bude venovaná podmienkam a priebehu vzdelávania, aby zamestnanec, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní, nebol finančne penalizovaný (udržanie príjmu a platenie výdavkov spojených so vzdelávaním).

Zástupcovia zamestnancov dostanú každý rok informáciu o smerovaniach a aktivitách v oblasti vzdelávania.

(8)
(9)

DODHODY KONCERNU DANONE/UITA O VÝKONU ODBORÁRSKYCH PRÁV

Koncern DANONE a UITA

• pripomínajú základné právo každého zamestnanca byť zastupovaný a obhajovaný odborovou organizáciou podľa vlastného výberu;

• prehlasujú, že protiváha odborových organizácií prispieva k zohľadneniu prianí a potrieb pracovníkov zo strany zodpovedných predstaviteľov podnikov;

• vzájomne uznávajú legitimitu druhej strany jej práva zasahovať tak do oblasti sociálnej, ako do oblasti ekonomickej, pričom si každý ponechá svoje zodpovednosti a koná v súlade s platnými zákonmi, kolektívnymi zmluvami pracovníkov alebo ďalšími platnými dohodami; • sú presvedčení, že posilnenie demokratických foriem spolupráce v podniku je

zodpovednosťou oboch strán a že zahŕňa uznanie odchýlok a rozdielov hodnotenia prostriedkov a metód ako aj hľadanie riešení cestou jednania;

• konštatujú, že tento cieľ si na to, aby bol dosiahnutý, vyžaduje úsilie v oblasti vzdelávania a hospodárskej informovanosti všetkých dotyčných zamestnancov, ako aj ich zástupcov1, aby mohli lepšie pochopiť problémy, podmienky a stav podniku

V tomto duchu sa koncern DANONE a UITA zaväzujú:

1. overiť vo všetkých filiálkach koncernu DANONE správnu aplikáciu konvencií 87, 98 a 135 ILO, ktoré sa postupne týkajú:

• práva zamestnancov vstúpiť do odborovej organizácie podľa vlastného výberu,

• ochrany zamestnancov voči akémukoľvek prejavu diskriminácie s tendenciou dotýkať sa odborárskej slobody,

• ochrany zástupcov zamestnancov voči všetkým opatreniam, ktoré by im mohli spôsobiť ujmu, vrátane prepustenia, a ktoré by boli motivované ich iniciatívnosťou alebo ich aktivitami zástupcov zamestnancov, keď jednajú v súlade so zákonmi, kolektívnymi zmluvami pracovníkov alebo ďalšími platnými zmluvnými dohodami.

1Zástupcovia zamestnancov sa rozumejú ako to definuje článok 3 konvencie 135 ILO: pojem “zástupcovia

zamestnancov” označuje osoby uznané ako také legislatívou alebo národnou praxou, že sú:

a) odboroví zástupcovia, to znamená zástupcovia menovaní alebo volení odbormi alebo členmi odborov; b) alebo volení zástupcovia, to znamená zástupcovia slobodne zvolení pracujúcimi podniku v súlade s ustanoveniami národnej legislatívy alebo kolektívnych zmlúv, a ktorých funkcie sa netýkajú činností, ktoré sú v dotyčných krajinách uznané ako závisiace od odborových výsad.

(10)

2. podnecovať vedenia a odbory k jednaniam o dohodách, dajúc im maximálnu publicitu u pracovníkov,

3. podnecovať vedenia a organizácie zastupujúce zamestnancov k jednaniam a uzatváraniam dohôd, ktorých cieľom je, aby odboroví zástupcovia a zástupcovia zamestnancov mohli s porovnateľnou oprávnenosťou využívať rovnaké možnosti prístupu k vzdelaniu, platovému zvýšeniu a postupu ako všetci zamestnanci, a aby pokračovanie ich profesionálneho vývoja bolo zabezpečené, keď si želajú ukončiť svoj mandát. Koncern DANONE a UITA potvrdzujú, že vzdelávanie a informovanie odborových predstaviteľov a zástupcov pracovníkov sa musí rozvíjať v každej spoločnosti koncernu DANONE, aby sa zabezpečilo správne praktické zavedenie dohôd DANONE / IUF.

(11)

DOHODA APLIKOVATEĽNÁ V PRÍPADE ZMENY ČINNOSTI S DOPADOM NA ZAMESTNANOSŤ ALEBO

PRACOVNÉ PODMIENKY

Tento dokument definuje spôsoby aplikácie ustanovení zmluvného protokolu o vytvorení informačného a konzultačného výboru spoločnosti Danone pre otázky týkajúce sa zamestnanosti a pracovných podmienok.

V nadväznosti na dohody, ktoré sa týkajú hospodárskych a sociálnych informácií, vzdelávania pre zvyšovanie kvalifikácie, profesnej rovnoprávnosti a odborárskeho práva, je cieľom tohoto textu zaviesť doplňujúce opatrenia k tým, ktoré už existujú v spoločnostiach koncernu, aplikovateľné v prípade zavedenia novej techniky, nových organizačných postupov, významnej zmeny objemu výroby, transferov podstatnej časti výroby, zatvorenia časti alebo celého podniku, a všeobecnejšie v prípade každej situácie, ktorá má závažný vplyv na pracovné podmienky alebo povahu pracovných zmlúv.

Miestnym vedeniam, odborovým organizáciám, alebo pokiaľ nie sú k dispozícii, zástupcom zamestnancov koncernu Danone prislúcha transponovať všeobecné princípy, definované nižšie, na praktické ustanovenia. Tieto v žiadnom prípade nemôžu nahradiť priaznivejšie, už existujúce ustanovenia v spoločnostiach koncernu.

1. VZDELÁVANIE

Zúčastnené strany považujú vzdelávanie za prvoradý preventívny nástroj pre zachovanie zamestnanosti, pripravujúc sa na technologický alebo hospodársky rozvoj.

Zúčastnené strany vyzývajú sociálnych partnerov, aby sa inšpirovali nasledujúcimi princípmi: • v prípade výraznej zmeny pracovných podmienok alebo zmeny činnosti vyvolávajúcej zrušenie

pracovných miest, dotyční pracovníci musia mať možnosť získať vzdelanie, uľahčiace vyriešenie ich problému so zamestnaním, buď v rámci koncernu Danone alebo inde;

• podmienky tohoto vzdelávania (trvanie, náklady, ciele) budú minimálne obsiahnuté v informáciách pre odborové organizácie, alebo pokiaľ nie sú k dispozícii, pre predstaviteľov pracovníkov;

• vedenie sa v takomto prípade musí ubezpečiť, že zamestnanec neznáša žiadne výdavky vyvolané vzdelávaním; v opačnom prípade spoločnosť tieto výdavky uhradí.

2. KONZULTÁCIA

Pri rešpektovaní právnych a predpisových ustanovení, platných v každej krajine, sa vedenie podniku alebo zariadenia zaväzuje vykonávať konzultácie so zamestnaneckými odborovými organizáciami, alebo pokiaľ nie sú k dispozícii, so zástupcami zamestnancov. Táto konzultácia musí zodpovedať nasledujúcim kritériám:

(12)

• musí byť uskutočnená čo možno najskôr, a minimálne 3 mesiace pred predpokladanou zmenou, keď táto zmena ovplyvňuje značný počet pracovných miest (čiastočné alebo úplné zatvorenie). Referenčné obdobie predstavuje 3 mesiace. Každá výnimka z tohto pravidla bude predmetom predbežnej komunikácie medzi generálnym tajomníkom UITA a generálnym riaditeľstvom koncernu DANONE;

• musí byť sprevádzaná dokumentmi vysvetľujúcimi rozhodnutie a udávajúcimi ciele a dôvody tohoto rozhodnutia;

• musí jasne udávať dôsledky rozhodnutia na pracovníkov z hľadiska zmien pracovných zmlúv alebo podmienok alebo zrušenia pracovných miest;

• musí pred všetkými inými opatreniami plánovať možnosti preradenia v rámci koncernu DANONE pre pracovníkov ovplyvnených týmto rozhodnutím. Preradenie v koncerne DANONE musí byť vyhľadané pokiaľ možno v blízkej geografickej zóne;

• musí umožniť odborovým organizáciám alebo zástupcom zamestnancov prezentovať návrhy, ktoré budú alternatívou k plánu z vedenia (úprava a zníženie dĺžky pracovného času, zníženie nadčasov atď.). Odborové organizácie budú mať možnosť pri tejto práci využívať asistenciu. Vedenie bude musieť preskúmať a zaujať stanovisko k týmto návrhom v rozumnom čase (ktorý nesmie prekročiť jeden mesiac) a odôvodniť svoje rozhodnutie v rámci kompetentných inštancií;

• v prípade znižovania počtu pracovníkov budú mať aktivity zamerané na udržanie zamestnanosti prioritu.

3. POMOC PRI NOVOM ZARADENÍ

Keď určité rozhodnutie vedenia spôsobí zrušenie pracovných miest, bude vytvorená špecifická štruktúra. Jej cieľom bude, pre osoby bez zamestnania, uľahčiť vyhľadanie riešení, ktoré budú v súlade s ich kvalifikáciami, ich schopnosťami, ich platobnými požiadavkami a pracovnými podmienkami, ich geografickým umiestnením. Táto štruktúra bude musieť byť vytvorená hneď, keď bude vydané rozhodnutie, v súlade so zákonnými ustanoveniami, a bude môcť pokračovať v činnosti po zavedení rozhodnutia.

Odborové organizácie, alebo pokiaľ nie sú k dispozícii, predstavitelia zamestnancov, sa môžu zúčastniť na sledovaní realizácie preraďovania pracovníkov.

Vedenie, vedomé si následkov na hospodársku činnosť stredísk kde dochádza k znižovaniu počtu pracovníkov, navrhne podporu pre pomoc pri vytváraní nových pracovných miest a stimulovanie hospodárskeho rozvoja aktivitami na pomoc pri vytváraní a rozvoji miestnych podnikov. Táto podpora môže byť prípadne vedená v spolupráci s miestnymi orgánmi. Môže mať rozličnú podobu: poradenstvo, štúdie trhu alebo uskutočniteľnosti, prípadne finančná pomoc.

4. ODBORÁRSKE PRÁVO

V prípade čiastočného alebo úplného zatvorenia niektorej prevádzky, zastupujúce odborové organizácie budú môcť, pre splnenie svojej úlohy, mať k dispozícii určitý počet hodín, ak to inak platné predpisy alebo dohody neumožňujú. Tento výnimočný počet hodín bude predmetom jednania s miestnym vedením.

(13)

DOHODA DANONE / UITA

TÝKAJÚCA SA ZAVEDENIA SOCIÁLNYCH

UKAZOVATEĽOV KONCERNU

V čoraz viac internacionálnom kontexte Groupe Danone a s prihliadnutím na jeho implantáciu na nových územiach sa ukázalo, že je nevyhnutné znovu spoločne zadefinovať najvýznamnejšie sociálne ukazovatele. Tieto ukazovatele sú určené pre členov Informačného a konzultačného výboru (fr. skratka CIC) a pre odborové organizácie pričlenené k UITA a dokazujú vôľu hodnotiť pokroky dosiahnuté v kľúčových otázkach sociálnej politiky Groupe DANONE.

Tieto informácie pokrývajú všetky aktivity Groupe DANONE. Sú vyjadrené vo forme konsolidovanej pre všetky dôležité úrovne (koncern, centrá činnosti, geografické zóny alebo príslušné krajiny) podľa zoznamu v prílohe.

Tieto informácie sú k dispozícii členom CIC prostredníctvom UITA pred ročnou schôdzou CIC a týkajú sa roku n-1.

Táto dohoda sa bude po prvý krát aplikovať v roku 2005. Strany sa dohodli, že vyhodnotia aplikáciu tejto dohody a v prípade potreby budú revidovať jej obsah v roku 2007.

(14)

ROČNÉ SOCIÁLNE UKAZOVATELE GROUPE DANONE

Koncern Centrum Zóny1 Štát

Počty zamestnancov zaznamenané k 31/12 Priemerné ročné počty stálych/nestálych zamestnancov

Počty stálych zamestnancov zaznamenané k 31/12 manažéri/nemanažéri

Počty stálych zamestnancov zaznamenané k 31/12 nemanažéri muži/ženy

Počty stálych zamestnancov zaznamenané k 31/12 podľa vekových kategórií 2

POČTY

ZAMESTNANCOV A

ZAMESTNANOSŤ

Miera fluktuácie stáleho personálu 3

% zamestnancov, ktorí sú chránení konvenciou alebo multioblastnými kolektívnymi dohodami

% CBU, v ktorých majú zamestnanci kolektívne zastúpenie (volené alebo určené odborovou organizáciou)

SOCIÁLNY DIALÓG

Počet konfliktov so zastavením práce Počet pracovných úrazov s práceneschopnosťou

Počet smrteľných pracovných úrazov BEZPEČNOSŤ

PRÁCE

Miera výskytu pracovných úrazov 4

% zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje systém podielu na hospodárskych výsledkoch

Mzdy nemanažérov v pomere k zákonnému minimálnemu platu krajiny a k priemernému platu na miestnom trhu (porovnanie podľa krajiny na základe niektorých vybraných pracovných pozícií). Empirický a progresívny postup

ODMEŇOVANIE

% zamestnancov chránených pred závažnými rizíkami (úmrtie- invalidita) Počet zamestnancov, ktorí sa v danom roku zúčastnili vzdelávania

Počet zamestnancov manažérov / nemanažérov, ktorí sa v danom roku zúčastnili vzdelávania

% zamestnancov mužov / žien, ktorí sa v danom roku zúčastnili vzdelávania Priemerný počet vzdelávacích hodín v roku VZDELÁVANIE

Priemerný počet vzdelávacích hodín v roku (manažéri / nemanažéri)

(15)

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PRINCÍPY

1. PRÁCA DETÍ

Spoločnosť nevyužíva prácu detí do 15 rokov.

Keď zákon stanovuje vyšší vek, do ktorého je práca zakázaná alebo keď je školská dochádzka povinná do veku vyššieho ako 15 rokov, aplikuje sa tento vek (konvencia MOP 138)

Na vzdelávacie programy (diaľkového typu) sa tento zákaz nevzťahuje. 2. NÚTENÁ PRÁCA

Spoločnosť nevyužíva nútenú alebo povinnú prácu, to znamená akúkoľvek prácu alebo služby požadované od pracovníka pod hrozbou akéhokoľvek trestu, alebo s ktorou pracovník nesúhlasí (konvencie MOP 29 a 105).

3. NEDISKRIMINÁCIA

Spoločnosť, v súlade s miestnou legislatívou, nebude praktizovať akékoľvek diskriminačné praktiky.

Diskrimináciou rozumieme každé odlíšenie, vylúčenie alebo preferovanie, ktorého výsledkom je zníženie alebo poškodenie rovnosti príležitostí alebo zaobchádzania.

Môže byť založená na rase, farbe pleti, pohlaví, sexuálnej orientácii, náboženstve, politickej voľbe, veku, národnosti, rodinných povinnostiach alebo iných prvkoch (konvencie MOP 100 a 111).

4. SLOBODA ZDRUŽOVANIA SA A PRÁVO KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA

Spoločnosť uznáva a rešpektuje slobodu združovania sa zamestnancov, ktorí môžu slobodne zvoliť svojich zástupcov.

Uznáva tiež právo kolektívneho vyjednávania (konvencie MOP 87 a 98).

Spoločnosť sa uisťuje, že zástupcovia pracovníkov nie sú žiadnym spôsobom diskriminovaní (konvencia MOP 135).

(16)

5. ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Spoločnosť sa uisťuje, že pracovné miesto a jeho prostredie neškodia fyzickej integrite a zdraviu zamestnanca (konvencia MOP 155).

Znižovanie príčin úrazov a zlepšovanie pracovných podmienok sa pravidelne sleduje. Sociálne zariadenia, jedáleň, ako aj ubytovacie priestory, poskytované spoločnosťou, sú konštruované a udržiavané v súlade s platnými miestnymi zákonnými normami.

Spoločnosť musí poskytovať aspoň pitnú vodu, čisté WC a v dostatočnom počte, účinné vetranie, únikové východy, správne osvetlené pracovné miesta a prístup k zdravotnej starostlivosti.

6. PRACOVNÝ ČAS

Spoločnosť sa musí uistiť, že sú dodržiavané miestne zákony týkajúce sa dĺžky pracovného času vrátane nadčasov.

Okrem výnimočných prípadov v obmedzenom trvaní majú zamestnanci majú v týždni minimálne jeden voľný deň.

7. ODMEŇOVANIE

Spoločnosť za uisťuje, že:

‰ žiadna odmena nie je nižšia ako zákonom stanovené minimum v danej krajine; ‰ všetci zamestnanci dostávajú výplatnú pásku;

‰ pracovníci sú primerane platení, vychádzajúc z miezd aplikovaných v danej krajine; ‰ nadčasy sú systematicky platené s vyššou hodinovou sadzbou ako počas

(17)

Remarques - Bemerkungen - Comments –- Забележки - Observaciones – Huomautuksia – Megjegyzések – Tanggapan-tanggapan – Osservazioni – Keterangan – Opmerkingen – Uwaga – Comentários – Remarci – Примечание –

Poznámky – Poznámky – Açıklamalar – Примітки -

注意

Le texte de référence des conventions est le texte en français. Bezugstext der Rahmenvereinbarungen ist der französische Text The reference text for conventions is the French text.

Референтен текст на споразуменията е текстът на френски език. El texto de referencia de las convenciones es el texto redactado en francés. Sopimusten ranskankielinen teksti on sitova.

A megállapodások alapszövege francia nyelven készült.

Naskah acuan dari konvensi-konvensi adalah naskah bahasa Perancis. Il testo di riferimento delle convenzioni è quello in lingua francese. Perjanjian referensi adalah perjanjian dalam Bahasa Perancis De referentietekst van de afspraken is de Franse tekst. Wersja francuska umów jest wersją nadrzędną.

O texto de referência das convenções é o texto em francês. Textul de referinţă al convenţiilor este textul în franceză.

Официальным текстом соглашений является текст на французском языке. Referenčný text dohôd je text vo francúzštine.

Francouzský text je právoplatným textem všech dohod. Anlaşmaların referans metni Fransızca metindir.

Основним текстом угод вважається текст французькою мовою. 法文文本为协议的参考性文本。

Imagem

Referências

temas relacionados :