Solárne strechy BRAMAC Investícia, ktorá sa Vám vráti už o pár rokov

10 

Texto

(1)

Solárne strechy BRAMAC

(2)

Slnko - zdroj energie, ktorý neposiela faktúry

Slnečná žiarenie zo slnka je nevyčerpateľný a bezpečný zdroj energie prístupný počas celého roka. Nemá nijaké negatívne ekologické vply-vy počas celej doby životnosti zariadenia, ktorá sa pohybuje okolo 30

02

10 dôvodov, prečo si vybrať solárnu strechu bramac

a viac rokov. Využívaním slnečnej energie sa šetria prírodné zdroje našej planéty. Nezanedbateľný je však najmä ekonomický efekt – so solárnym systémom môžete ušetriť až 70% nákladov na ohrev vody.

využitie energie zo slnka

Prečo si vybrať solárny kolektor Bramac?

1. AtrAktíVNy A moderNý dIzAjN

kolektory Bramac sú najštýlovejšími na trhu.

Ako jediné sú šikovne zapustené priamo v streche a na vašom dome budú pôsobiť esteticky a štý-lovo.

2. dokoNAlé teSNeNIe

Vďaka inštalácii kolektorov priamo do strechy máte istotu, že neexistuje žiadna možnosť za-tekania. Žiadne prechody potrubia ani

upevňo-vacie konzoly!

3. eNergIA Bez fAktúr

Ceny energií stúpajú. Nevadí. So Solárnymi stre-chami Bramac sa stanete nezávislí od neustá-leho zvyšovania cien a pokojne môžete čerpať

energiu zo slnka. energiu, ktorá sa nevyčerpá a za ktorú sa neplatí.

4. Ušetríte AŽ 70 % eNergIe

So Solárnymi strechami Bramac môžete ušetriť

až 70 % vašich nákladov na kúrenie a ohrev

vody každý rok!

5. VýBorNá AerodyNAmIkA

kolektory Bramac nezvýšia aerodynamický od-por ani dynamické zaťaženie vašej strechy. A

pre-tože kolektory nie sú namontované nad strešnou krytinou, nezaťažia vašu strechu v bodoch upev-nenia, ale ich tiaž sa rovnomerne rozloží do celej plochy strechy.

6. zárUkA AŽ 10 rokoV

So Solárnymi strechami Bramac máte po staros-tiach. záruka až 10 rokov a vysoký komfort uží-vania počas celej životnosti kolektorov vám za-bezpečia 100% spokojnosť. Navyše ich vysoká

odolnosť, mrazuvzdornosť a pevnosť predlžujú ich životnosť na maximum.

7. 100% komPAtIBIlItA

kolektory Bramac sú navrhnuté tak, aby perfektne „sadli“ do akejkoľvek strešnej krytiny. Navyše pri

ich inštalácii nepotrebujete mať vybratú technológiu do kotolne. tú si môžete spokojne vybrať neskôr. tieto kvalitné kolektory fungujú so zásobníkmi úžit-kovej vody alebo kúrením ľubovoľnej značky. 8. rýChlA A jedNodUChá moNtᎠSolárne strechy Bramac nie sú žiadnym kompli-kovaným systémom. jednoduchá montáž na stre-che zaberie maximálne 1 hodinu. Navyše,

všet-ko prebieha počas montáže strešnej krytiny, takže celú strechu aj s kolektormi máte hotovú naraz!

9. komPletNý SerVIS

Pri kúpe týchto kolektorov sa nemusíte už o nič ďalšie starať. Solárne strechy Bramac

predstavu-jú kompletný solárny systém a spoločnosť Bramac vám bezplatne zostaví najlepšiu cenovú ponuku na systém a odporučí špecializovanú firmu, ktorá vám ho kompletne nainštaluje a uvedie do prevádzky. 10. šetríte PeNIAze Aj PrírodU

Solárne strechy Bramac sú šetrné nielen k vašej peňaženke, ale aj k prírode. Nemajú žiadne ne-gatívne vplyvy na životné prostredie. Vďaka

nim nevypustíte množstvo Co2 do ovzdušia ako

(3)

4

Teplá voda a teplo do domu

Jak funguje solární zařízení

Příprava teplé vody

Teplonosné médium (nemrznoucí směs) obíhající v uzavřeném okruhu ohřívá vodu v bojleru předáním tepelné energie získané v solárním kolektoru.

Orientační hodnoty pro dimenzování - ohřev teplé vody

Podpora vytápění - částečné solární vytápění

Kombinovaná solární zařízení umožňují kromě ohřevu teplé vody i přitápění (především v přechodném období - jaro a podzim). Účelné solární podpory vytápění lze nejlépe docílit u nízkoenergetických staveb, kde jsou vytápěcí systémy provozovány s nízkými teplotami topné vody.

Orientační hodnoty pro dimenzování - podpora vytápění

Pro nízkoenergetické stavby: cca 1 - 2 m2 plochy kolektoru na 10 m2 vytápěné obytné plochy navíc ke stávající přípravě teplé vody.

Solární kolektory Bramac je možné využít také pro ohřev bazénu. Způsoby využití solárního kolektoru lze libovolně kombinovat. Protože se jedná o složitá zařízení, doporučujeme nechat zpracovat projekt solárního systému odbornou firmou.

Orientační hodnoty pro dimenzování - ohřev bazénu

Kolektorová plocha se dimenzuje pro:

Příprava teplé vody Příprava teplé vody, podpora vytápění

Zásady pro dimenzování:

1 - 2 m2 plochy kolektoru na osobu, objem zásobníku 50 - 100 l na 1 m2 plochy kolektoru. Bramac doporučuje 1,5 m2 plochy kolektoru na osobu.

Velikost Počet osob v domácnosti Velikost bojleru kolektoru (objem zásobníku

Bramac vysoká v litrech)

spotřeba průměrnáspotřeba spotřebanízká

BSK 4 BSK 6 BSK 8 BSK 10 2 3 4 200 - 400 3 4 - 5 6 300 - 600 4 5 - 6 7 - 8 400 - 800 5 - 6 7 - 8 9 - 10 500 - 1000

04

Zastřešené bazény Nezastřešené bazény

40 - 50% 50 - 100%

plochy bazénu plochy bazénu

solar katalog_3x2007.p65 4 9.1.2008, 9:45

03

vysoká

spotreba priemernáspotreba spotrebanízka

teplá voda a teplo do domu

Ako funguje solárne zariadenie

Príprava teplej vody

teplonosné médium (nemrznúca zmes) obiehajúce v uzavretom okruhu ohrie-va vodu v bojleri presunutím tepelnej energie, získanej v solárnom kolektore.

orientačné hodnoty pre dimenzovanie – teplá voda

Zásady pre dimenzovanie:

1 – 2 m2 plochy kolektoru na osobu, objem zásobníka 50 – 100 l

na 1 m2 plochy kolektoru. bramac odporúča 1,5 m2 plochy kolektoru na osobu.

príprava vykurovania – čiastočné solárne vykurovanie miestností

kombinované solárne zariadenie umožňuje ohrev teplej vody a vykurova-nia miestnosti v prechodnom období (jar, jeseň). účelnú solárnu podporu vykurovania možno najlepšie docieliť pri nízkoenergetických stavbách, kde vykurovacie systémy pracujú s nízkymi teplotami vykurovacej vody.

orientačné hodnoty pre dimenzovanie - vykurovanie

Pre nízkoenergetické stavby: cca. 1 – 2 m2 plochy kolektoru na 10 m2

vykurovania obytnej plochy naviac k príprave teplej vody. Solárne ko-lektory Bramac je možné využiť tiež pre ohrev bazénu. Spôsoby využi-tia solárneho kolektoru možno ľubovoľne kombinovať. keďže sa jedná o zložité zariadenie, odporúčame nechať si vypracovať konkrétnu po-nuku odbornou firmou.

veľkosť kolektoru Bramac

počet osôb v domácnosti veľkosť bojleru

(objem zásobníka v litroch)

(4)

STRECHA, TO JE

17

Teplá voda a teplo do domu – ako funguje solárne zariadenie

Príprava teplej vody

Podpora vykurovania, príprava teplej vody$85I:7MF485.4<8:F:*6*,

'=B[Z@A^Q@Ab3N<^6=Q>:ZNA]%.95IF>8-*F*F<.958F-8F-86=FGF3*4F/=70=3.F;85I:7MFB*PMB.7M

"PM9:*>*F<.95KF>8-A (3>:=<=@<\QQ;\27B;Q<3;?F<=B1^Q@;]@Q=0^6/8^1^QCQBF/Cb3<\;Q=9?B6B =6b^CZQC=2BQCQ0=8:3?BQ>b32Z<^;QA3>3:<\Q3<3?573QF^@9/<\QCQ@=:Z?<^; 9=:39A=?B "8-98:*F>A<I9L7MFGFJI;<.J7KF;85I:7MF>A<I9L7MF6M;<78;<M =;07<=C/<ZQ@=:Z?<^QF/b^F3<^QB;=P`B8^Q9?=;]Q=6b3CBQA3>:\QC=2EQ7QCEAZ>]<^ ;^@A<=@A^QCQ>b316=2<\;Q=02=0^Q8/?=Q/Q>=2F7;QY[3:<\Q@=:Z?<^Q>=2>=?E CEAZ>]<^Q:F3Q<38:\>3Q2=1^:7AQBQ<^F9=3<3?53A719e16Q@A/C30Q923Q8@=BQCEAZ>]1^ @E@A\;EQ>?=C=F=CZ<EQ@Q<^F9e;7QA3>:=A/;7QA=><\QC=2E "PM9:*>*F<.95KF>8-A "8-98:*F>A<I9L7MF9PM9:*>*F<.95KF>8-A 6+,3 " " " " ,5(29F),?F F F F  F 6?5I";9I798=MHI<96M;8Q-2I596/5=9;UI</I:9>HQ?+4QII5<IB?/.+-Q-2I6+8 ,5(F?<,+(*M*/F3(5F786F963I85MF263,2:68>F8(4(*FF29F),?F  PC_10x2007_final.p65 50 7.1.2008, 17:56

Príprava teplej vody

Teplonosné médium (nemrznúca zmes) obiehajúca v uza-vretom okruhu zohrieva vodu v bojleri odovzdaním tepelnej energie získanej v solárnom kolektore.

Podpora vykurovania – čiastočné solárne

vykurovanie miestností

Kombinované solárne zariadenia umožňujú okrem ohrevu teplej vody aj vykurovanie miestností v prechodnom období (jar a jeseň). Účelnú solárnu podporu vykurovania možno najlepšie docieliť pri nízkoenergetických stavbách, kde vykuro-vacie systémy pracujú s nízkymi teplotami vykurovanej vody.$85I:7MF485.4<8:F:*6*,

'=B[Z@A^Q@Ab3N<^6=Q>:ZNA]%.95IF>8-*F*F<.958F-8F-86=FGF3*4F/=70=3.F;85I:7MFB*PMB.7M

"PM9:*>*F<.95KF>8-A (3>:=<=@<\QQ;\27B;Q<3;?F<=B1^Q@;]@Q=0^6/8^1^QCQBF/Cb3<\;Q=9?B6B =6b^CZQC=2BQCQ0=8:3?BQ>b32Z<^;QA3>3:<\Q3<3?573QF^@9/<\QCQ@=:Z?<^; 9=:39A=?B "8-98:*F>A<I9L7MFGFJI;<.J7KF;85I:7MF>A<I9L7MF6M;<78;<M =;07<=C/<ZQ@=:Z?<^QF/b^F3<^QB;=P`B8^Q9?=;]Q=6b3CBQA3>:\QC=2EQ7QCEAZ>]<^ ;^@A<=@A^QCQ>b316=2<\;Q=02=0^Q8/?=Q/Q>=2F7;QY[3:<\Q@=:Z?<^Q>=2>=?E CEAZ>]<^Q:F3Q<38:\>3Q2=1^:7AQBQ<^F9=3<3?53A719e16Q@A/C30Q923Q8@=BQCEAZ>]1^ @E@A\;EQ>?=C=F=CZ<EQ@Q<^F9e;7QA3>:=A/;7QA=><\QC=2E "PM9:*>*F<.95KF>8-A "8-98:*F>A<I9L7MF9PM9:*>*F<.95KF>8-A 6+,3 " " " " ,5(29F),?F F F F  F 6?5I";9I798=MHI<96M;8Q-2I596/5=9;UI</I:9>HQ?+4QII5<IB?/.+-Q-2I6+8 ,5(F?<,+(*M*/F3(5F786F963I85MF263,2:68>F8(4(*FF29F),?F  PC_10x2007_final.p65 50 7.1.2008, 17:56

Viac informácií nájdete na stránke www.bramacsolar.sk

BSK 4

BSK 6

BSK 8

BSK 10

Technické údaje

Plocha

4,1 m

2

6,1 m

2

8,1 m

2

10,1 m

2

Vonkajšie rozmery

2,36 x 2,38 m

3,26 x 2,38 m

4,31 x 2,38 m

5,36 x 2,38 m

vr. strešného rámu

Hmotnosť:

120 kg

180 kg

240 kg

300 kg

Objem náplne absorbéra

3,7 l

5,4 l

7,1 l

8,8 l

(vr. pripojovacieho potrubia)

Sklon strechy

20 – 80°

20 – 80°

20 – 80°

20 – 80°

Cena / ks bez DPH

53 200,00

74 900,00

96 700,00

118 900,00

Cena / ks s DPH

63 308,00

89 131,00

115 073,00

141 491,00

Ponuka kolektorov Bramac:

Solárny kolektor

Bramac

s integrovaným

oplechovaním

katalog2008_01.indd 17

STRECHA, TO JE

12. 2. 2008 11:13:43

17

Teplá voda a teplo do domu – ako funguje solárne zariadenie

Príprava teplej vody

Podpora vykurovania, príprava teplej vody$85I:7MF485.4<8:F:*6*,

'=B[Z@A^Q@Ab3N<^6=Q>:ZNA]%.95IF>8-*F*F<.958F-8F-86=FGF3*4F/=70=3.F;85I:7MFB*PMB.7M

"PM9:*>*F<.95KF>8-A (3>:=<=@<\QQ;\27B;Q<3;?F<=B1^Q@;]@Q=0^6/8^1^QCQBF/Cb3<\;Q=9?B6B =6b^CZQC=2BQCQ0=8:3?BQ>b32Z<^;QA3>3:<\Q3<3?573QF^@9/<\QCQ@=:Z?<^; 9=:39A=?B "8-98:*F>A<I9L7MFGFJI;<.J7KF;85I:7MF>A<I9L7MF6M;<78;<M =;07<=C/<ZQ@=:Z?<^QF/b^F3<^QB;=P`B8^Q9?=;]Q=6b3CBQA3>:\QC=2EQ7QCEAZ>]<^ ;^@A<=@A^QCQ>b316=2<\;Q=02=0^Q8/?=Q/Q>=2F7;QY[3:<\Q@=:Z?<^Q>=2>=?E CEAZ>]<^Q:F3Q<38:\>3Q2=1^:7AQBQ<^F9=3<3?53A719e16Q@A/C30Q923Q8@=BQCEAZ>]1^ @E@A\;EQ>?=C=F=CZ<EQ@Q<^F9e;7QA3>:=A/;7QA=><\QC=2E "PM9:*>*F<.95KF>8-A "8-98:*F>A<I9L7MF9PM9:*>*F<.95KF>8-A 6+,3 " " " " ,5(29F),?F F F F  F 6?5I";9I798=MHI<96M;8Q-2I596/5=9;UI</I:9>HQ?+4QII5<IB?/.+-Q-2I6+8 ,5(F?<,+(*M*/F3(5F786F963I85MF263,2:68>F8(4(*FF29F),?F  PC_10x2007_final.p65 50 7.1.2008, 17:56

Príprava teplej vody

Teplonosné médium (nemrznúca zmes) obiehajúca v uza-vretom okruhu zohrieva vodu v bojleri odovzdaním tepelnej energie získanej v solárnom kolektore.

Podpora vykurovania – čiastočné solárne

vykurovanie miestností

Kombinované solárne zariadenia umožňujú okrem ohrevu teplej vody aj vykurovanie miestností v prechodnom období (jar a jeseň). Účelnú solárnu podporu vykurovania možno najlepšie docieliť pri nízkoenergetických stavbách, kde vykuro-vacie systémy pracujú s nízkymi teplotami vykurovanej vody.$85I:7MF485.4<8:F:*6*,

'=B[Z@A^Q@Ab3N<^6=Q>:ZNA]%.95IF>8-*F*F<.958F-8F-86=FGF3*4F/=70=3.F;85I:7MFB*PMB.7M

"PM9:*>*F<.95KF>8-A (3>:=<=@<\QQ;\27B;Q<3;?F<=B1^Q@;]@Q=0^6/8^1^QCQBF/Cb3<\;Q=9?B6B =6b^CZQC=2BQCQ0=8:3?BQ>b32Z<^;QA3>3:<\Q3<3?573QF^@9/<\QCQ@=:Z?<^; 9=:39A=?B "8-98:*F>A<I9L7MFGFJI;<.J7KF;85I:7MF>A<I9L7MF6M;<78;<M =;07<=C/<ZQ@=:Z?<^QF/b^F3<^QB;=P`B8^Q9?=;]Q=6b3CBQA3>:\QC=2EQ7QCEAZ>]<^ ;^@A<=@A^QCQ>b316=2<\;Q=02=0^Q8/?=Q/Q>=2F7;QY[3:<\Q@=:Z?<^Q>=2>=?E CEAZ>]<^Q:F3Q<38:\>3Q2=1^:7AQBQ<^F9=3<3?53A719e16Q@A/C30Q923Q8@=BQCEAZ>]1^ @E@A\;EQ>?=C=F=CZ<EQ@Q<^F9e;7QA3>:=A/;7QA=><\QC=2E "PM9:*>*F<.95KF>8-A "8-98:*F>A<I9L7MF9PM9:*>*F<.95KF>8-A 6+,3 " " " " ,5(29F),?F F F F  F 6?5I";9I798=MHI<96M;8Q-2I596/5=9;UI</I:9>HQ?+4QII5<IB?/.+-Q-2I6+8 ,5(F?<,+(*M*/F3(5F786F963I85MF263,2:68>F8(4(*FF29F),?F  PC_10x2007_final.p65 50 7.1.2008, 17:56

Viac informácií nájdete na stránke www.bramacsolar.sk

BSK 4

BSK 6

BSK 8

BSK 10

Technické údaje

Plocha

4,1 m

2

6,1 m

2

8,1 m

2

10,1 m

2

Vonkajšie rozmery

2,36 x 2,38 m

3,26 x 2,38 m

4,31 x 2,38 m

5,36 x 2,38 m

vr. strešného rámu

Hmotnosť:

120 kg

180 kg

240 kg

300 kg

Objem náplne absorbéra

3,7 l

5,4 l

7,1 l

8,8 l

(vr. pripojovacieho potrubia)

Sklon strechy

20 – 80°

20 – 80°

20 – 80°

20 – 80°

Cena / ks bez DPH

53 200,00

74 900,00

96 700,00

118 900,00

Cena / ks s DPH

63 308,00

89 131,00

115 073,00

141 491,00

Ponuka kolektorov Bramac:

Solárny kolektor

Bramac

s integrovaným

oplechovaním

Ponuka kolektorov BRAMAC

16

Solárny kolektor

Bramac

Technické údaje

Absorbér: meď

Povrch absorbéru: vysoko selektívna vrstva Absorbivita:  95 %

Emisivita:  5 %

Krycí rám: hliník 0,8 mm s povrchovou vrstvou Farba (krycieho rámu): sivohnedá RAL 8019

Sklo: solárne bezpečnostné sklo 4 mm, tvrdené, s nízkym obsahom železa Izolácia: minerálna vata neuvoľňujúca plyny

hr. 50 mm

Pripojenie: flexibilné nerez. trubky z ušľachtilej ocele, 60 cm dlhé, opatrené tepel. izoláciou, závit 3/4“

Max. účinnosť: 81 %

Oblasť použitia: • solárna príprava teplej vody (empirické pravidlo: cca. 1,5 až 2 m2

plochy kolektora Bramac na osobu • podpora vykurovania

• ohrev vody v bazéne Vhodné pre: rôzne druhy strešnej krytiny

Výhody solárneho kolektoru Bramac:

• atraktívny a moderný dizajn – kolektor je zapustený priamo v streche, nad strechou tak nevznikajú žiadne opticky rušivé konštrukcie

• nenarúša ochrannú funkciu strechy – nie sú nutné žiadne prestupy cez krytinu, ktoré by zvyšovali riziko zatekania strechy

• jednoduchá a rýchla montáž (do 1 hodiny) – rozmery kolektorov sú prispôsobené krytine Bramac a nie je nutné žiadne pílenie škridiel

• výrazná úspora energie – len s 1,5 až 2 m2 solárneho

kolektoru Bramac na osobu môžete pokryť až 70% ročnej spotreby teplej vody

• vhodný aj pre už existujúce strechy – je použiteľný aj pre iné typy strešných krytín a materiálov

• 100% kompaktibilita - s kúrenárskymi systémovými prvka-mi rôznych značiek podľa želania zákazníka

• záruka 10 rokov

• ekologický zdroj energie – napr. s kolektorom BSK8 mô-žete ušetriť až 500 m3 zemného plynu 5300 kWh

• kompletný servis – Bramac zabezpečí všetko od výpočtu zostavy až po dodávku systému

Slnečné žiarenie je nevyčerpateľný a bezpečný zdroj energie prístupný počas celého roka. Nemá nijaké negatívne ekolo-gické vplyvy počas celej doby životnosti zariadenia, ktorá sa pohybuje okolo 30 a viac rokov. Využívaním slnečnej energie sa šetria prírodné zdroje našej planéty. Nezanedbateľný je však najmä ekonomický efekt – zo solárnym systémom môžete ušetriť až 70% nákladov na ohrev vody.

N OV I N K A

katalog2008_01.indd 16 12. 2. 2008 12:38:24

Solárne strechy Bramac

technické údaje a ceny

04

Cena v €/ks s DPH

Inf. cena v Sk/ks bez DPH

53 202,52

74 893,24

96 704,46

118 907,32

63 311,00

89 122,96

115 078,31

141 499,71

Inf. cena v Sk/ks s DPH

Cena v €/ks bez DPH

1 766,00

2 486,00

3 210,00

3 947,00

2 101,54

2 958,34

3 819,90

4 696,93

(5)

05

Kompletné solárne riešenie

Popis a ceny celého systému

10

Solární kolektor Bramac

Součásti solárního systému, dodávka a realizace

Ve spolupráci s firmou Solar Power vám nabízíme tyto solární stavebnice:

Solární systémy na přípravu teplé vody

* Změna ceny vyhrazena.

Název stavebnice TUV300BSK4 TUV400BSK6 TUV500BSK8 TUV500BSK10

Kolektor BSK 4 BSK 6 BSK 8 BSK 10

Plocha kolektoru (m2) 4,1 6,1 8,1 10,1

Počet osob 2 - 4 3 - 5 4 - 6 5 - 7

Solární bojler vč. čerpadlové

jednotky a dvouokruhového SKL 300 SKL 400 SKL 500 SKL 500

řídicího systému

Expanzomat AG 25 AG 25 AG 33 AG 33

Nemrznoucí kapalina (l) 20 20 20 20

Nerezové propojovací potrubí DN 16 DN 16 DN 16 DN 16

s izolací 2 ks po 10 m

Příslušenství k připojení ano ano ano ano

Cena stavebnice bez DPH * 84 900,00 101 900,00 120 900,00 134 900,00

Solární systémy na přípravu teplé vody a přitápění

Název stavebnice TOP550BSK8 TOP750BSK10 TOP950BSK12 TOP1600BSK16

Kolektor BSK 8 BSK 10 2 x BSK 6 2 x BSK 8 Plocha kolektoru (m2) 8,1 10,1 12,2 16,2 Počet osob 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 7 Akumulační zásobník PSK 550 PSK 750 PSK 950 2 x PSR 800 + FWM 35 Čerpadlová jednotka PSKR PSKR PSKR PSKR Expanzomat AG 33 AG 33 AG 50 AG 80 Nemrznoucí kapalina (l) 20 40 40 40

Nerezové propojovací potrubí DN 20 DN 20 DN 20 DN 20

s izolací 2 ks po 10 m

Příslušenství k připojení ano ano ano ano

Cena stavebnice bez DPH * 145 900,00 172 900,00 209 900,00 275 900,00

* Změna ceny vyhrazena.

Pozn.: tyto solární stavebnice dodá firma Solar Power

solar katalog_3x2007.p65 10 9.1.2008, 9:45

10

Solární kolektor Bramac

Součásti solárního systému, dodávka a realizace

Ve spolupráci s firmou Solar Power vám nabízíme tyto solární stavebnice:

Solární systémy na přípravu teplé vody

* Změna ceny vyhrazena.

Název stavebnice TUV300BSK4 TUV400BSK6 TUV500BSK8 TUV500BSK10

Kolektor BSK 4 BSK 6 BSK 8 BSK 10

Plocha kolektoru (m2) 4,1 6,1 8,1 10,1

Počet osob 2 - 4 3 - 5 4 - 6 5 - 7

Solární bojler vč. čerpadlové

jednotky a dvouokruhového SKL 300 SKL 400 SKL 500 SKL 500

řídicího systému

Expanzomat AG 25 AG 25 AG 33 AG 33

Nemrznoucí kapalina (l) 20 20 20 20

Nerezové propojovací potrubí DN 16 DN 16 DN 16 DN 16

s izolací 2 ks po 10 m

Příslušenství k připojení ano ano ano ano

Cena stavebnice bez DPH * 84 900,00 101 900,00 120 900,00 134 900,00

Solární systémy na přípravu teplé vody a přitápění

Název stavebnice TOP550BSK8 TOP750BSK10 TOP950BSK12 TOP1600BSK16

Kolektor BSK 8 BSK 10 2 x BSK 6 2 x BSK 8 Plocha kolektoru (m2) 8,1 10,1 12,2 16,2 Počet osob 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 7 Akumulační zásobník PSK 550 PSK 750 PSK 950 2 x PSR 800 + FWM 35 Čerpadlová jednotka PSKR PSKR PSKR PSKR Expanzomat AG 33 AG 33 AG 50 AG 80 Nemrznoucí kapalina (l) 20 40 40 40

Nerezové propojovací potrubí DN 20 DN 20 DN 20 DN 20

s izolací 2 ks po 10 m

Příslušenství k připojení ano ano ano ano

Cena stavebnice bez DPH * 145 900,00 172 900,00 209 900,00 275 900,00

* Změna ceny vyhrazena.

Pozn.: tyto solární stavebnice dodá firma Solar Power

solar katalog_3x2007.p65 10 9.1.2008, 9:45

10

Solární kolektor Bramac

Součásti solárního systému, dodávka a realizace

Ve spolupráci s firmou Solar Power vám nabízíme tyto solární stavebnice:

Solární systémy na přípravu teplé vody

* Změna ceny vyhrazena.

Název stavebnice TUV300BSK4 TUV400BSK6 TUV500BSK8 TUV500BSK10

Kolektor BSK 4 BSK 6 BSK 8 BSK 10

Plocha kolektoru (m2) 4,1 6,1 8,1 10,1

Počet osob 2 - 4 3 - 5 4 - 6 5 - 7

Solární bojler vč. čerpadlové

jednotky a dvouokruhového SKL 300 SKL 400 SKL 500 SKL 500

řídicího systému

Expanzomat AG 25 AG 25 AG 33 AG 33

Nemrznoucí kapalina (l) 20 20 20 20

Nerezové propojovací potrubí DN 16 DN 16 DN 16 DN 16

s izolací 2 ks po 10 m

Příslušenství k připojení ano ano ano ano

Cena stavebnice bez DPH * 84 900,00 101 900,00 120 900,00 134 900,00

Solární systémy na přípravu teplé vody a přitápění

Název stavebnice TOP550BSK8 TOP750BSK10 TOP950BSK12 TOP1600BSK16

Kolektor BSK 8 BSK 10 2 x BSK 6 2 x BSK 8 Plocha kolektoru (m2) 8,1 10,1 12,2 16,2 Počet osob 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 7 Akumulační zásobník PSK 550 PSK 750 PSK 950 2 x PSR 800 + FWM 35 Čerpadlová jednotka PSKR PSKR PSKR PSKR Expanzomat AG 33 AG 33 AG 50 AG 80 Nemrznoucí kapalina (l) 20 40 40 40

Nerezové propojovací potrubí DN 20 DN 20 DN 20 DN 20

s izolací 2 ks po 10 m

Příslušenství k připojení ano ano ano ano

Cena stavebnice bez DPH * 145 900,00 172 900,00 209 900,00 275 900,00

* Změna ceny vyhrazena.

Pozn.: tyto solární stavebnice dodá firma Solar Power

solar katalog_3x2007.p65 10 9.1.2008, 9:45

10

Solární kolektor Bramac

Součásti solárního systému, dodávka a realizace

Ve spolupráci s firmou Solar Power vám nabízíme tyto solární stavebnice:

Solární systémy na přípravu teplé vody

* Změna ceny vyhrazena.

Název stavebnice TUV300BSK4 TUV400BSK6 TUV500BSK8 TUV500BSK10

Kolektor BSK 4 BSK 6 BSK 8 BSK 10

Plocha kolektoru (m2) 4,1 6,1 8,1 10,1

Počet osob 2 - 4 3 - 5 4 - 6 5 - 7

Solární bojler vč. čerpadlové

jednotky a dvouokruhového SKL 300 SKL 400 SKL 500 SKL 500

řídicího systému

Expanzomat AG 25 AG 25 AG 33 AG 33

Nemrznoucí kapalina (l) 20 20 20 20

Nerezové propojovací potrubí DN 16 DN 16 DN 16 DN 16

s izolací 2 ks po 10 m

Příslušenství k připojení ano ano ano ano

Cena stavebnice bez DPH * 84 900,00 101 900,00 120 900,00 134 900,00

Solární systémy na přípravu teplé vody a přitápění

Název stavebnice TOP550BSK8 TOP750BSK10 TOP950BSK12 TOP1600BSK16

Kolektor BSK 8 BSK 10 2 x BSK 6 2 x BSK 8 Plocha kolektoru (m2) 8,1 10,1 12,2 16,2 Počet osob 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 7 Akumulační zásobník PSK 550 PSK 750 PSK 950 2 x PSR 800 + FWM 35 Čerpadlová jednotka PSKR PSKR PSKR PSKR Expanzomat AG 33 AG 33 AG 50 AG 80 Nemrznoucí kapalina (l) 20 40 40 40

Nerezové propojovací potrubí DN 20 DN 20 DN 20 DN 20

s izolací 2 ks po 10 m

Příslušenství k připojení ano ano ano ano

Cena stavebnice bez DPH * 145 900,00 172 900,00 209 900,00 275 900,00

* Změna ceny vyhrazena.

Pozn.: tyto solární stavebnice dodá firma Solar Power

solar katalog_3x2007.p65 10 9.1.2008, 9:45

Ak máte záujem o celkové riešenie solárneho systému, t.zn. okrem kolektoru aj o zvyšné systémové prvky (bojler, čerpadlo,atď.), na stranke www.bramacsolar.sk v sekcii koNtAkt nájdete aktuálne kontakty na špecializované kúrenárske firmy. tie Vám poskytnú odborné poradenstvo, zostavenie systému podľa vašich individuálnych požiadaviek, dodávku všetkých prvkov a tiež ich montáž.

Pre vašu orientáciu vám v nižšie uvedených tabuľkách uvádzame ceny kompletných stavebníc. okrem kolektorov BrAmAC sú v nich zahrnuté komponenty osvedčenej značky

solárne systémy na prípravu teplej vody

solárne systémy na prípravu teplej vody a dokurovanie

zmena ceny vyhradená.

Plocha kolektoru (m2)

Plocha kolektoru (m2)

Solárny bojler s čerpadlovou jednotkou a dvojkruhovým riadiacim systémom

Nerezové prepojovacie potrubie s izoláciou 2 ks po 10 m

Nerezové prepojovacie potrubie s izoláciou 2 ks po 10 m

Príslušenstvo k pripojeniu áno

dN 16 20 Ag 25 Skl 400 3 - 5 6,1 áno 4 - 5 dN 20 Ag 33 PSkr PSk 750 10,1 5 - 7 dN 20 Ag 80 PSkr 2 x PSr 800 + fWm 20,2 40 50 áno dN 16 15 Ag 25 Skl 300 2 - 4 4,1 áno 3 - 4 8,1 dN 20 Ag 33 PSkr PSk 550 4 - 6 12,2 dN 20 Ag 50 PSkr PSk 950 45 30 áno 3 - 5 dN 16 20 Ag 25 6,1 PSr 350 áno áno dN 16 20 Ag 33 Skl 500 8,1 5 - 7 áno Príslušenstvo k pripojeniu Nemrznúca kvapalina (l) Nemrznúca kvapalina (l) expanzomat expanzomat Počet osôb Počet osôb čerpadlová jednotka Akumulačný zásobník 4 464,00 134 482,46 Cena stavebníc v € s dph * Cena stavebníc v Sk s dph * Cena stavebníc v € s dph * Cena stavebníc v Sk s dph * 7 834,00 236 007,08 9 310,00 280 473,06 11 261,00 339 248,89 14 685,00 442 400,31 5 510,00 165 994,26 7 365,00 221 877,99 6 638,00 199 976,39 názov stavebnice

názov stavebnice tuv350bsK6

BSK 6 BSK 8

tuv500bsK8

(6)

06

obr: montáž upevňovacích lát

horná upevňovacia latka

východzia latka spodná upevň. latka

vonkajší rozmer kolektoru

260 až 300 cm k hrebeňu

200 cm

19

polovica šírky kolektoru (rozmer A)

pravý okraj kolektoru (vonkajší okraj oplechovania)

okraj vodnej drážky škridiel

23 cm

Solárny kolektor Bramac

Príprava a pokládka

Kolektory Bramac sa na strechu osádzajú na latovanie. Jednotlivé kroky montáže solárneho kolektoru bramac: 1. Stanovenie polohy kolektoru

kolektory sa osádzajú na strešnú rovinu, ktorá je orientovaná čo naj-viac k juhu. zo zásady majú byť kolektory montované v blízkosti hre-beňa. dôvody sú tieto:

● kratšia doba prípadného zatienenia ● v oblasti hrebeňa sa skôr rozpúšťa sneh

● jednoduchšie vedenie potrubia vo voľnom priestore podkrovia

2. označenie polohy pravého kraja oplechovania solárneho kolektoru

Poloha pravého kraja oplechovania solárneho kolektoru sa stanovuje nasledujúcim postupom:

● od vodnej drážky – vonkajšej hrany škridly - odmerať 23 cm doľava ● v tomto mieste súbežne s vodnou drážkou (krokvou) označiť líniu

šnuro-vaním - na túto bude neskôr uložený pravý kraj oplechovania kolektoru

3. montáž upevňovacích lát

Upevňovacie laty sa montujú podľa obrázku „montáž upevňovacích lát“. Upevňovacie laty musia byť z kvalitného reziva bez prasklín a uz-lov. Používajú sa laty zhodného prierezu ako laty na krytinu. minimálny

Pozn.: Podrobný návod je

súčasťou dodávky kolektoru.

prierez upevňovacích lát je však závislý na snehovej a vetrovej oblasti, v ktorej sa objekt nachádza.

4. vyznačenie stredu kolektoru, kontrola polohy a vyvŕtanie otvoru pre potrubie

šnurovaním od pravého kraja oplechovania sa rozmer A (stred

kolek-toru) prenesie doľava. rozmer A je závislý od typu kolektoru.

typ rozmer A

BSK4 118,0 cm

BSK6 163,0 cm

BSK8 215,5 cm

BSK10 268,0 cm

Stredovým označením sa kontroluje, či nebude potrubie vychádzajúce z ko-lektoru zasahovať do krokvy. V prípade, že potrubie vychádza na krokvu, musí byť kolektor posunutý o jednu radu škridiel doľava alebo doprava. Uprostred montážneho návodu sa nachádza šablóna. táto šablóna sa priloží zospodu na stred hornej upevňovacej laty a vystrihnú sa otvory do poistnej hydroizolačnej fólie, alebo sa vyvŕtajú otvory do strešného debnenia. odvodnenie nad vývrtmi sa prevedie štandardným spôso-bom pomocou priloženého odvodňovacieho profilu.

(7)

STŘECHA, TO JE

11

Solární kolektor Bramac

Detaily napojení

Horní napojení

Spodní napojení

Boční napojení

bezpečnostní sklo tl. 4 mm vysoce selektivní absorbér minerální vlna 50 mm dřevěná zadní stěna 8 mm

70

oplechování 80

Stojatá vodní drážka 84 mm (pro BSK4) 38 mm (pro BSK6) 66 mm (pro BSK8) 95 mm (pro BSK10)

kontralať střešní lať rám kolektoru pojistná hydroizolace krokev oplechování hliníkový profil (součástí dodávky) převlečná matice 3/4“ vruty 6x150 mm bezpečnostní sklo tl. 4 mm vysoce selektivní absorbér minerální vlna 50 mm dřevěná zadní stěna 8 mm

střešní lať kontralať pojistná hydroizolace krokev střešní lať kontralať pojistná hydroizolace krokev

úložná lať na zadní stěně kolektoru 24/48 mm

spodní upevňovací lať

190

bezpečnostní sklo tl. 4 mm vysoce selektivní absorbér

minerální vlna 50 mm dřevěná zadní stěna 8 mm

vruty 6x125 mm hliníkový krycí rám oplechování lemování solar katalog_3x2007.p65 11 9.1.2008, 9:45

07

808

Solární kolektor Bramac

Příprava a pokládání

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nevstupujte pod zavěšený kolektor!

Obr. Osazování kolektoru

SS SK

SS = střešní sklon

SK = sklon kolektoru - alespoň o 10° větší než střešní sklon

5. Pokládání kolektoru

Kolektor se na střechu zvedá ve vodorovné poloze pomocí jeřábu. Pro zvedání kolektoru doporučujeme použít originální zvedací lana pro solární kolektory Bramac. Teprve před položením se kolektor naklopí do sklonu asi o 10° většího, než je sklon střechy (viz obr. Osazování kolektoru). Kolektor se nejdříve usadí na spodní upevňovací lať tak, aby se dřevěné latě na zadní stěně kolektoru opřely o spodní upevňovací latě. Současným prostrčením potrubí se spustí i na horní upevňovací lať.

Tento postup vyžaduje mnoho pečlivosti, protože se musí současně zavést potrubí do podstřeší (výstup a vstup do kolektoru a hadice pro teplotní čidlo) a současně musí být kolektor přesně umístěn do předem stanovené polohy (viz bod 2).

6. Upevnění kolektoru

Kolektor zůstává i po položení na latě zavěšený na lanech. Nejdříve se přišroubuje na spodní upevňovací lať vruty 6x125 mm. Následně se přišroubují vruty 6x150 mm na horní hraně kolektoru. Teprve po přišroubování se odepnou zvedací lana a vyšroubují se závěsná oka. Také v místě těchto ok se poté kolektor přišroubuje. Vruty při spodní hraně kolektoru se zakryjí hliníkovými krytkami, které jsou součástí dodávky. Oplechování kolektoru se připevní příponkami, které jsou dodávány rovněž s kolektorem.

solar katalog_3x2007.p65 8 9.1.2008, 9:45

07

kolektor sa najskôr usadí na spodnú upevňovaciu latu tak, aby sa

dre-vené laty na zadnej stene kolektoru opreli o spodnú upevňovaciu latu. tento postup vyžaduje opatrnosť a presnosť, pretože sa musí súčasne zaviesť potrubie do podstrešia (výstup a vstup do kolektoru a hadica pre teplotný snímač) a súčasne musí byť kolektor presne umiestnený do vopred stanovenej polohy (viď bod 2).

UPozorNeNIe: Nikdy nevstupujte pod zavesený kolektor!

5. pokládka kolektoru

kolektor sa na strechu zdvíha pomocou žeriavu vo vodorovnej polohe. Pre zdvihnutie kolektoru odporúčame použiť originálne zdvíhacie laná pre solárne kolektory Bramac. Až pred položením sa kolektor naklopí do sklonu asi o 10˚ väčšieho, než je sklon strechy (viď obr. osadzova-nie kolektoru).

6. upevnenie kolektoru

kolektor zostáva i po položení na laty zavesený na lanách. Najskôr sa priskrutkujú na spodnú upevňovaciu latu kratšie vruty 6x125 mm. Následne sa priskrutkujú dlhšie vruty 6x150mm na hornú hranu kolek-toru. Až po priskrutkovaní sa odopnú zdvíhacie laná a odskrutkujú sa závesné oká. V miestach týchto ôk sa kolektor tiež priskrutkuje. Vruty pri spodnej hrane kolektoru sa zakryjú hliníkovými krytmi, ktoré sú sú-časťou dodávky. oplechovanie kolektoru sa pripevní sponkami, ktoré sú dodávané taktiež spolu s kolektorom.

SS = strešný sklon

Sk = sklon kolektoru – aspoň o 10˚ väčší než strešný sklon

808

Solární kolektor Bramac

Příprava a pokládání

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nevstupujte pod zavěšený kolektor!

Obr. Osazování kolektoru

SS SK

SS = střešní sklon

SK = sklon kolektoru - alespoň o 10° větší než střešní sklon

5. Pokládání kolektoru

Kolektor se na střechu zvedá ve vodorovné poloze pomocí jeřábu. Pro zvedání kolektoru doporučujeme použít originální zvedací lana pro solární kolektory Bramac. Teprve před položením se kolektor naklopí do sklonu asi o 10° většího, než je sklon střechy (viz obr. Osazování kolektoru). Kolektor se nejdříve usadí na spodní upevňovací lať tak, aby se dřevěné latě na zadní stěně kolektoru opřely o spodní upevňovací latě. Současným prostrčením potrubí se spustí i na horní upevňovací lať.

Tento postup vyžaduje mnoho pečlivosti, protože se musí současně zavést potrubí do podstřeší (výstup a vstup do kolektoru a hadice pro teplotní čidlo) a současně musí být kolektor přesně umístěn do předem stanovené polohy (viz bod 2).

6. Upevnění kolektoru

Kolektor zůstává i po položení na latě zavěšený na lanech. Nejdříve se přišroubuje na spodní upevňovací lať vruty 6x125 mm. Následně se přišroubují vruty 6x150 mm na horní hraně kolektoru. Teprve po přišroubování se odepnou zvedací lana a vyšroubují se závěsná oka. Také v místě těchto ok se poté kolektor přišroubuje. Vruty při spodní hraně kolektoru se zakryjí hliníkovými krytkami, které jsou součástí dodávky. Oplechování kolektoru se připevní příponkami, které jsou dodávány rovněž s kolektorem.

(8)

0444

Tlač: Marec 2008

Bramac – strešné systémy, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu a cien.

www.bramac.sk

BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.

IČO: 31372961 IČ DPH: SK2020302537

zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre odd. Sro vl. č. 10909/N

Mojmírovská cesta 9 951 12 Ivanka pri Nitre tel.: +421/37/692 00 01 fax: +421/37/692 00 13 e-mail: infosk@bramac.com

Technické oddelenie

(spracovanie cenových ponúk a poradenstvo) tel.: +421/37/692 00 03 692 00 05 fax: +421/37/692 00 04 Bezplatná infolinka: 0800/18 18 18

STREŠNÉ

SYSTÉMY

bramac - strešné systémy, spol. s r. o.

mojmírovska cesta 9 951 12 Ivanka pri Nitre

Ičo: 31372961 Ič dPh: Sk2020302537

zapísaná v obch. reg. okresného súdu v Nitre odd. Sro vl. č. 10909/N

technické oddelenie

(spracovanie cenových ponúk a poradenstvo pre solárne strechy BrAmAC) tel.: +421/37/692 00 05 fax: +421/37/692 00 04 e-mail: solarsk@bramac.com

Verzia: marec 2009

Bramac - strešné systémy, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu a cien.

Bezplatná infolinka: 0800/18 18 18

(9)

Dotazník k předběžnému návrhu

solárního systému se solárními kolektory Bramac

Mám zájem o bezplatný předběžný návrh solárního systému pro

(zaškrtněte jednu z nabízených možností)

ohřev teplé vody ohřev teplé vody a bazénu

ohřev teplé vody a přitápění ohřev bazénu

ohřev teplé vody, přitápění a ohřev bazénu

Návrh poslat na adresu

Jméno a příjmení: Ulice: Obec: PSČ: Tel.: E-mail:

Jsem

stavebník (investor) stavební firma topenářská, instalatérská firma

projektant pokrývač . . . .

Stavba

Lokalita stavby (uveďte obec + PSČ):

stávající objekt dokončení stavby (uveďte rok) . . . . novostavba

Typ objektu

(zaškrtněte)

rodinný dům izolovaný bytový dům

rodinný dům řadový hotel, pension

rodinný dvojdomek jiný . . . .

Střešní krytina

(zaškrtněte)

Bramac plechová krytina

jiná betonová krytina jiná . . . . pálená krytina

Střešní sklon

DD

DD =

D

. . . .

°

STŘECHA, TO JE

11

Obsah

Budoucnost patří slunci 03

Zdroj energie, který se vyplatí využít

Teplá voda a teplo do domu 04

Jak funguje solární zařízení

Přiveďte do svého domu slunce 05

Solární kolektor Bramac součástí střešního pláště

Solární kolektor Bramac 06

Ceny a technické údaje

Solární kolektor Bramac 07 - 08

Příprava a pokládání

Solární kolektor Bramac 09 - 10

Součásti solárního systému, dodávka a realizace

Solární kolektor Bramac 11

Detaily napojení

Dotazník k předběžnému návrhu 12

solárního systému se solárními kolektory Bramac

Solární kolektor Bramac

Detaily napojení

Horní napojení Spodní napojení Boční napojení oplechování hliníkový profil (součástí dodávky) převlečná matice 3/4“ vruty 6x150 mm bezpečnostní sklo tl. 4 mm vysoce selektivní absorbér minerální vlna 50 mm dřevěná zadní stěna 8 mm

střešní lať kontralať pojistná hydroizolace

krokev

bezpečnostní sklo tl. 4 mm vysoce selektivní absorbér minerální vlna 50 mm dřevěná zadní stěna 8 mm

70

oplechování 80

Stojatá vodní drážka 84 mm (pro BSK4) 38 mm (pro BSK6) 66 mm (pro BSK8) 95 mm (pro BSK10)

kontralať střešní lať rám kolektoru pojistná hydroizolace krokev střešní lať kontralať pojistná hydroizolace krokev

úložná lať na zadní stěně kolektoru 24/48 mm

spodní upevňovací lať

190

bezpečnostní sklo tl. 4 mm vysoce selektivní absorbér

minerální vlna 50 mm dřevěná zadní stěna 8 mm

vruty 6x125 mm hliníkový krycí rám oplechování lemování kolektor V Z J JZ JV Na obrázku zakroužkujte

přibližnou orientaci kolektoru ke světovým stranám (podle vaší střešní plochy).

obalka_solar_3x2007.p65 1 9.1.2008, 9:44

dotazník k predbežnému návrhu

solárneho systému s kolektormi Bramac

mám záujem o bezplatný predbežný návrh solárneho systému pre

(označte jednu z ponúkaných možností) ohrev teplej vody

ohrev teplej vody a prikurovania

ohrev teplej vody, prikurovanie a ohrev bazénu

ohrev teplej vody a bazénu ohrev bazénu

návrh poslať na adresu

meno a priezvisko: Ulica: obec: PSč: tel.: e-mail:

Stavba

Lokalita stavby (uveďte obec + PSČ):

dokončenie stavby (uveďte rok) ...

samostatne stojaci rodinný dom rodinný dom radový

rodinný dvojdom

typ objektu

bytový dom hotel, penzión

iný ...

Strešný sklon =

...

°

Na obrázku zakrúžkujte

približnú orientáciu kolektoru k svetovým stranám (podľa vašej polohy).

(10)

STŘECHA, TO JE

Další potřebné údaje pro návrh solárního ohřevu teplé vody

Teplá voda pro . . . osob (uveďte počet osob v domácnosti) Denní spotřeba teplé vody na osobu (zaškrtněte):

30 ~ 40 litrů (nízká) 50 ~ 60 litrů (střední) 70 ~ 100 litrů (vysoká)

Další zdroj energie pro dohřev teplé vody v zimních měsících (zaškrtněte):

zemní plyn elektřina jiný

Vzdálenost mezi kolektorem a zásobníkem . . . m (délka potrubí) Cirkulace teplé vody (zaškrtněte):

ano denní doba cirkulace . . . minut ne

Další potřebné údaje pro návrh solárního přitápění

(vyplňte jen v případě, že plánujete solární přitápění)

Uvažovaná obytná plocha se solárním přitápěním . . . m2

Roční spotřeba na vytápění těchto ploch . . . kWh; m3 zem. plynu (pokud známo)

Požadovaná teplota v interiéru . . . °C Hlavní zdroj energie pro topení (zaškrtněte)

zemní plyn biomasa

elektřina dřevěné peletky

uhlí jiný . . . . dřevo

Výkon topného zdroje . . . kW

Výstupní teplota z kotle . . . °C / vstupní teplota do kotle . . . °C Tepelná izolace ve střeše . . . (uveďte typ a tloušťku - např. Orsil 30 cm)

Obvodové stěny . . . (uveďte typ a tloušťku - např. Porotherm 44 cm) Tepelná izolace obv. stěn . . . (uveďte typ a tloušťku - např. polystyren 15 cm)

Okna . . . (uveďte materiál, výrobce a typ - např. dřevo, Vekra, Euro 68)

Další potřebné údaje pro návrh solárního ohřevu bazénu

(vyplňte jen v případě, že plánujete solární ohřev bazénu)

Plocha bazénu . . . m2 průměrná hloubka . . . m

Požadovaná teplota . . . °C max.teplota . . . °C Krytí bazénu (zaškrtněte)

se střechou zakrytý solární plachtou

bez střechy bez zakrytí solární plachtou

Kromě solárního ohřevu další zdroj (např. plynový kotel)

ano ne

Sezóna od . . . do . . . (uveďte alespoň v měsících)

Datum: Podpis:

Tento dotazník zašlete společně s projektovou dokumentací stavby na adresu:

BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., technické oddělení, Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9

www.bramac.cz

STŘEŠNÍ

SYSTÉMY

BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. Vedení společnosti: 190 00 Praha 9, Kolbenova 5a Tel.: 266 770 111 Fax: 283 891 531 bramac.cz@bramac.com Výrobní závody:

537 36 Chrudim IV., Škroupova ul. Tel.: 469 643 113-15 Fax: 469 643 114 671 76 Olbramovice Tel.: 515 336 227 Fax: 515 336 121 398 11 Protivín, Jiráskova 291 Tel.: 382 252 952 Fax: 382 252 953 Infolinka: 844 106 106 e-mail: solar.cz@bramac.com 30.000 / 2006 - 08

STŘECHA, TO JE

Solární kolektor:

Zdroj energie s budoucností

Záruka na funkčnost

střešního systému Bramac Přehled a ceník prvků- katalog

Technická příručka - kapesní vydání Taška Tegalit: Nový tvar

pro moderní střechy

Ďalšie potrebné údaje pre návrh solárneho ohrevu teplej vody

30 – 40 litrov (nízka)

teplá voda pre ... osôb (uveďte počet osôb v domácnosti) denná spotreba teplej vody na osobu:

50 – 60 litrov (stredná) 70- 80 litrov (vysoká)

Ďalší zdroj energie pre dohrev teplej vody v zimných mesiacoch:

zemný plyn elektrina iný

Vzdialenosť medzi kolektorom a zásobníkom ...m (dĺžka potrubí)

Cirkulácia teplej vody (cirkulačné potrubie cirkuluje teplú vodu a tým zabezpečuje, aby mala voda pri výtoku vždy požadovanú teplotu):

áno nie

denná doba cirkulácie ... minút

Ďalšie potrebné údaje pre návrh solárneho prikurovania:

(vyplňte len v prípade, že plánujete solárne prikurovanie)

Uvažovaná obytná plocha so solárnym prikurovaním ... m2

ročná spotreba na vykurovanie týchto priestorov... Požadovaná teplota v interiéri ... ˚C hlavný zdroj energie pre kúrenie:

zemný plyn elektrina uhlie drevo biomasa drevené brikety iné...

Výkon tepelného zdroja ... kW

Výstupná teplota z kotla ... ˚C/ vstupná teplota do kotla ... ˚C

Ďalšie potrebné údaje pre návrh solárneho ohrevu bazénu

Plocha bazénu m2 priemerná hĺbka ...m

Požadovaná teplota ˚C max.teplota ... ˚C

(vyplňte len v prípade, že plánujete solárny ohrev bazénu)

so strechou bez strechy

krytie bazénu

zakrytie solárnou plachtou bez zakrytia solárnou plachtou

okrem solárneho ohrevu ďalší zdroj (napr. plynový kotol)

áno nie

Sezóna od... do... (uveďte aspoň v mesiacoch)

dátum: Podpis:

Tento dotazník:

- zašlite spoločne s projektovou dokumentáciou stavby poštou na adresu:

BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o., Technické oddelenie, Mojmírovská 9, 951 51 Ivanka pri Nitre

- alebo odfaxujte na číslo: 037/692 00 04

Imagem

Referências

temas relacionados :