• Nenhum resultado encontrado

INFORME DE FISCALIZACIÓN DO CONCELLO DE NOIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "INFORME DE FISCALIZACIÓN DO CONCELLO DE NOIA"

Copied!
55
0
0

Texto

(1)

INFORME DE FISCALIZACIÓN

DO CONCELLO DE NOIA

(2)
(3)

Índice - 3

ÍNDICE

I. INTRODUCIÓN ... 5

I.1. OBXECTIVOS E ALCANCE ...5

I.2. LIMITACIÓNS ...5

I.3. NORMATIVA REGULADORA ...6

II. INFORMACIÓN DO MUNICIPIO ... 9

II.1. INFORMACIÓN XERAL ...9

II.2. DATOS DE TRAMITACIÓN E RENDICIÓN DE CONTAS ...9

III. CONTAS ANUAIS ... 11

III.1.LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO ...11

III.2.CONTABILIDADE FINANCEIRA ...13

IV. RESULTADOS DA FISCALIZACIÓN ... 15

IV.1.CONTROL INTERNO ...15

IV.2.MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS...15

IV.3.GASTOS DE PERSOAL ...16

IV.4.GASTOS CORRENTES ...20

IV.5.GASTOS POR TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS...22

IV.6.GASTOS DE INVESTIMENTOS ...23

IV.7.OPERACIÓNS FINANCEIRAS ...40

IV.8.OUTRAS MATERIAS ...41

V. MAGNITUDES ORZAMENTARIAS RELEVANTES ... 44

V.1.RESULTADO ORZAMENTARIO ...44

V.2.REMANENTE DE TESOURERÍA ...46

VI. CONCLUSIÓNS ... 49

VII. RECOMENDACIÓNS ... 51

(4)
(5)

Informe - 5

I. INTRODUCIÓN

I.1. OBXECTIVOS E ALCANCE

De conformidade co establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia, o Pleno da Institución, en sesión celebrada o 23 de decembro de 2011, acordou incluír no seu programa anual de actuacións para 2012, a realización dunha fiscalización de regularidade do exercicio 2010 do Concello de Noia (A Coruña).

A fiscalización de regularidade contable realizarase sobre as contas anuais ou estados contables da entidade fiscalizada, e incluirá:

- Auditoría de legalidade: revisión do cumprimento da normativa aplicable nas áreas de orzamento, ingresos de dereito público e transferencias, persoal, contratación de obras, servizos e subministracións, así como concesión de subvencións, entre outras.

- Auditoría financeira: conformidade da Conta Xeral cos principios contables e orzamentarios que son de aplicación.

- Análise financeira da situación económica da entidade.

Os obxectivos específicos desenvolvidos en cada área obxecto de análise consistiron en:

- Verificar se a xestión económico-financeira e orzamentaria se realiza de conformidade coa normativa de aplicación.

- Comprobar a fiabilidade dos rexistros contables, verificando o cumprimento dos principios e normas establecidos nas instrucións contables.

- Analizar os procedementos e as medidas de control interno aplicados pola Entidade en orde a garantir unha adecuada xestión económico-orzamentaria.

O período temporal da fiscalización estendeuse a aqueles exercicios (anteriores e posteriores) que se consideraron necesarios para a consecución dos obxectivos previstos.

I.2. LIMITACIÓNS

O Concello prestou a colaboración necesaria para que os traballos de campo finalizasen no prazo establecido polo Consello de Contas de Galicia. O feito de que non se elaborase o libro de inventarios e balances impediu determinar a valoración correcta do inmobilizado. O resto de comprobacións realizadas non se viron condicionadas por limitacións significativas.

(6)

Informe - 6

I.3. NORMATIVA REGULADORA

A normativa reguladora da materia obxecto de fiscalización, inclúese, fundamentalmente, nas seguintes disposicións:

I.3.1 LEXISLACIÓN ESTATAL

- Constitución Española do 27 de decembro de 1978 (BOE 311, do 29 de decembro de 1978). - Decreto do 17 de xuño de 1955, polo que se aproba o regulamento de servizos das

Corporacións locais (BOE 196, do 16 de xullo de 1955).

- Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública (LMRFP), nos artigos non derrogados expresamente pola Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público.

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (BOE 80, do 3 de abril de 1985, rect. BOE 139, do 11 de xuño 1985; e sucesivas modificacións, entre outra Lei 4/1996, do 10 xaneiro, publicada no BOE número 11, do 12 xaneiro 1996).

- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (BOE 96, do 24 de abril de 1986 e sucesivas modificacións, entre outras, a realizada pola Lei 30/2007, do 30 outubro, BOE 261, do 31 outubro 2007).

- Real decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se establece o réxime de retribucións dos funcionarios de Administración Local (BOE 106, do 3 de maio de 1986).

- Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais (BOE 161, do 7 de xullo de 1986).

- Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF), aprobado polo Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro (BOE 305, do 22 de decembro de 1986).

- Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve, en materia de orzamentos, o capítulo primeiro do título sexto da Lei 39/1988, reguladora das facendas locais (BOE 136, do 7 de xuño de 1990).

- Lei 30/1992, do 26 de novembro, réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE 285, do 27 de novembro de 1992, modificada entre outras pola Lei 4/1999 do 14 de xaneiro, BOE 16, do 19 de xaneiro de 1999).

(7)

Informe - 7

- Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (LGS) (BOE 276, do 18 de novembro de 2003).

- Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria (BOE 284, do 27 de novembro de 2003, modificada entre outras polas Leis 30/2005, 42/2006, 51/2007 e 2/2008, do 23 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2009).

- Lei 57/2003, do 16 decembro de medidas para a modernización do goberno local (BOE 301, do 17 decembro 2003).

- Reais decretos 1174/1987; 1732/1994 e 834/2003, polos que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (na actualidade de carácter estatal, RFHCE).

- Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais (BOE 59, do 9 de marzo de 2004, modificado entre outras pola Lei 16/2007, do 4 xullo, BOE 160, do 5 xullo 2007).

- Orde do Ministerio de Economía e Facenda, do 3 de decembro de 2008, sobre estrutura dos orzamentos das Entidades Locais (BOE 297, do 10 de decembro de 2008).

- Orde do Ministerio de Economía e Facenda, do 23 de novembro de 2004, pola que se aproba a Instrución de Contabilidade de tratamento normal (ICALN), para entidades locais (BOE 296, do 9 de decembro de 2004).

- Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público (BOE 89, do 13 de abril de 2007).

- Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público (BOE 261, do 31 de outubro de 2007, modificada, entre outras normas, polo RD 817/2009, do 8 de maio de 2009, publicado no BOE número 118 do 15 de maio de 2009).

- Real decreto 1463/2007, do 2 novembro (BOE 264, do 3 novembro 2007), polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001 do 12 de decembro de 2001, de estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais.

- Real decreto lexislativo 2/2007, do 28 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de estabilidade orzamentaria (BOE 313, do 31 de decembro 2007).

- Real decreto-lei 8/2010, do 20 de maio, polo que se adoptan medidas extraordinarias para a redución do déficit público.

(8)

Informe - 8

I.3.2 LEXISLACIÓN AUTONÓMICA

- Estatuto de Autonomía de Galicia (DOG número 101, do 1 de outubro de 1981).

- Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia (DOG número 114, do 13 de xuño de 2008).

- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia (DOG número 149, do 5 de agosto de 1997; modificada entre outras pola Lei 8/1999, do 11 de febreiro, de medidas fiscais e orzamentarias e de función pública e actuación administrativa).

- Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (DOG número 252, do 31 de decembro de 2002).

- Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, do regulamento de disciplina urbanística de Galicia (DOG 32, do 17 de febreiro de 1999).

- Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG 121, do 25 de xuño de 2009).

I.3.3 LEXISLACIÓN DE CONTROL EXTERNO

- Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de Cuentas (BOE 121, do 21 de maio de 1982).

- Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia (DOG 130, do 9 de xullo de 1985).

- Regulamento de réxime interior do Consello de Contas de Galicia do 25 de xuño de 1992 (DOG 138, do 7 de xullo de 1992).

(9)

Informe - 9

II. INFORMACIÓN DO MUNICIPIO

II.1. INFORMACIÓN XERAL

O municipio de Noia (A Coruña), ten unha extensión de 37,2 Km2 e unha poboación de dereito

en 2010 de 14.947 habitantes, segundo o INE. O seu territorio distribúese nas seis parroquias seguintes: Argalo (Santa María), Barro (Santa Cristina), Boa (San Pedro), Noia (San Martiño ), O

Obre (Santa Mariña) e Roo (Santa María). A densidade de poboación en 2010 é de 402

habitantes por Km2. A súa economía aséntase no sector primario (agricultura e pesca), pero

fundamentalmente no sector servizos.

A Corporación municipal, resultante do proceso electoral de 2007, presenta a seguinte composición: 8 Partido Popular (PP), 6 Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PSdG-PSOE) e 3 Bloque Nacionalista Galego (BNG). Na sesión constitutiva celebrada o día 16 de xuño de 2007, foi elixido alcalde D. Rafael García Guerreiro, do PSdG-PSOE.

A entidade local forma parte da Mancomunidade de municipios Serra do Barbanza, e está integrada no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Non ten organismos autónomos nin empresas públicas dependentes.

II.2. DATOS DE TRAMITACIÓN E RENDICIÓN DE CONTAS

O resumo das datas de aprobación do orzamento, da liquidación e da tramitación da conta xeral do exercicio 2010, preséntase no cadro seguinte:

TRÁMITE DATA LÍMITE DATA CUMPRIMENTO

Aprobación definitiva orzamento xeral 31/12/2009 Prorrogado orzamento 2006 Aprobación liquidación orzamento entidade local 01/03/2011 16/05/2011

Formación conta xeral 01/06/2011 13/12/2011

Informe comisión contas sobre conta xeral 01/06/2011 02/01/2012 Presentación conta xeral ó Pleno 01/10/2011 03/02/2012

Aprobación plenaria conta xeral 01/10/2011 03/02/2012

O Concello non aprobou orzamento para 2010, prorrogándose o do exercicio anterior. O último orzamento aprobado é o correspondente ao ano 2006. Esta circunstancia, que supón unha excepción ao principio de anualidade orzamentaria, menoscaba a función programadora e afecta á execución de investimentos, subvencións e, en definitiva, ao conxunto da actividade económico-financeira da Entidade. De feito, durante o exercicio 2010 formalizáronse

(10)

Informe - 10

modificacións orzamentarias por importe de 7.259.156,01 euros, o que representa o 72,84% dos créditos inicialmente aprobados.

Verificouse que, na aplicación da prórroga, non se efectuaron os axustes previstos no artigo 21 do RD 500/1990. Con todo, a Intervención municipal informou que non foi necesario practicar devanditos axustes ao materializalos en sucesivas prórrogas.

A intervención emitiu informe sobre cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, sinalando un superávit inicial de 1.438.066,66 euros. Comprobouse que, en realidade, o superávit inicial do orzamento en termos de estabilidade orzamentaria foi de 1.437.796,66 euros, detectando a diferenza do cálculo (270 euros) na consignación do capítulo 5 Ingresos

patrimoniais, onde en vez de 30.690,61 euros considerouse 30.960,61 euros.

No que respecta á liquidación do orzamento, incúmprese o prazo previsto no artigo 191.3 do TRLRFL, que esixe confeccionar a liquidación antes do primeiro de marzo do exercicio seguinte. Comprobouse que a diferenza entre dereitos e obrigas recoñecidas netas dos capítulos 1 ao 7 de ingresos e gastos, ofrece un resultado de 475.471,07 euros. No entanto, unha vez concretados os axustes expostos pola IGAE, de conformidade co sistema de contas europeo (SEC 95), a liquidación ofrece un resultado de inestabilidade orzamentaria, cuantificándose un déficit de – 67.824,54 euros. Pero, ao permitirse un déficit máximo do 5,53% dos ingresos non financeiros liquidados, non foi necesario a aprobación dun plan de reequilibrio.

Por último, a conta xeral do exercicio 2010 foi tramitada e rendida incumprindo os prazos establecidos legalmente. Así, foi ditaminada favorablemente pola comisión especial de contas en sesión do 2 de xaneiro de 2012. Expúxose ao público, mediante anuncio no BOP número 4, de data 7 de xaneiro de 2012, e foi aprobada polo Pleno o día 3 de febreiro de 2012. Recibiuse no Consello de Contas de Galicia o día 9 de febreiro de 2012 (rexistro de entrada número 58). As contas que a entidade rendeu ante o Consello de Contas de Galicia referidas aos exercicios anteriores ao fiscalizado son as que se especifican no cadro seguinte:

(11)

Informe - 11

EXERCICIO DESCRICIÓN DATA

2000 Rendida 04/11/2002 2001 Rendida 10/07/2003 2002 Rendida 02/04/2007 2003 Rendida 02/04/2007 2004 Rendida 02/04/2007 2005 Rendida 02/04/2007 2006 Rendida 17/03/2008 2007 Rendida 27/01/2009 2008 Rendida 02/06/2010 2009 Rendida 04/04/2011

III. CONTAS ANUAIS

III.1. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

a) Liquidación do orzamento de ingresos

No seguinte cadro preséntase o resumo por capítulos da liquidación do estado de ingresos correspondente ao exercicio 2010. LIQUIDACIÓN DE INGRESOS CAPÍTULOS PREVISIÓNS INICIAIS MODIFICACIÓNS PREVISIÓNS DEFINITIVAS DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS GRAO EXECUCIÓN 1- Impostos directos 2.235.205,00 0,00 2.235.205,00 3.158.026,86 141,29 2- Impostos Indirectos 600.000,00 0,00 600.000,00 179.973,94 30,00

3- Taxas e outros ingresos 1.393.844,93 71.882,85 1.465.727,78 1.928.779,72 131,59

4- Transferencias correntes 3.313.315,40 723.198,26 4.036.513,66 3.679.806,21 91,16

5- Ingresos patrimoniais 30.690,61 0,00 30.690,61 48.231,59 157,15

6- Alleamento de invest . reais 0,00 8.322,25 8.322,25 13.470,20 161,86

7- Transferencias de capital 422.860,63 3.889.060,55 4.311.921,18 2.806.923,78 65,10

8- Activos financeiros 30.050,60 2.535.484,19 2.565.534,79 41.393,25 1,61

9- Pasivos financeiros 1.938.937,76 31.207,91 1.970.145,67 0,00 0,00

TOTAL 9.964.904,93 7.259.156,01 17.224.060,94 11.856.605,55 68,84

O grao de execución do orzamento de ingresos (relación entre dereitos recoñecidos netos e previsións definitivas) foi do 68,84%, destacando o alcanzado nos capítulos 1, 3, 5 e 6 (141,29%, 131,59%, 157,15% e 161,86%, respectivamente). O menor índice de execución, aparte do correspondente ao capítulo 9 (0,00%), onde se rexistrarían as operacións de endebedamento financeiro, prodúcese no capítulo 8 (1,61%), no que se rexistra o remanente de tesourería, porque no xera dereitos, e no capítulo 2 que rexistra exclusivamente o Imposto sobre

(12)

Informe - 12

construcións, instalacións e obras (30,00%), onde la previsión definitiva foi de 600.000,00 euros

e recoñecéronse dereitos por tan só 179.973,94 euros.

O detalle dos dereitos recoñecidos netos sobre o total dos mesmos, a nivel de capítulo, preséntase, para unha mellor claridade visual, no seguinte gráfico:

Os tributos propios (suma dos capítulos 1, 2 e 3), representaron o 44,43% do total dos dereitos recoñecidos polo Concello. En 2010, equivalen a 352 euros por habitante. Por outra banda, as transferencias recibidas (6.486.729,99 euros) supoñen o 54,71% do total dos dereitos do exercicio, acreditándose desta maneira certa autonomía financeira municipal respecto doutras administracións.

b) Liquidación do orzamento de gastos

A información que figura no resumo por capítulos da liquidación do estado de gastos correspondente a 2010, ofrece as magnitudes que a continuación se expresan, onde pode observarse, tamén, o grao de execución orzamentaria.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CAPÍTULOS CRÉDITOS INICIAIS MODIFICACIÓNS CRÉDITOS DEFINITIVOS OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS GRAO EXECUCIÓN 1- Gastos persoal 3.148.266,23 1.172.967,75 4.321.233,98 4.240.908,79 98,14

2- Compra bens corr. e serv. 2.874.117,99 -275.710,54 2.598.407,45 2.436.823,24 93,78

3- Gastos financeiros 68.574,56 13.338,19 81.912,75 81.775,04 99,83 4- Transferencias correntes 467.161,13 748.651,72 1.215.812,85 1.205.372,04 99,14 6- Investimentos reais 0,00 5.530.243,05 5.530.243,05 3.374.862,12 61,03 7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 8- Activos financeiros 96.161,94 0,00 96.161,94 54.676,07 56,86 9- Pasivos financeiros 459.287,99 69.665,84 528.953,83 528.935,68 100,00 TOTAL 7.113.569,84 7.259.156,01 14.372.725,85 11.923.352,98 82,96 26,64 1,52 16,27 31,04 0,41 0,11 23,67 0,35 0,00

Dereitos recoñecidos netos por capítulos/Dereitos netos totais 1- Impostos directos 2- Impostos Indirectos 3- Taxas e outros ingresos 4- Transferencias correntes 5- Ingresos patrimoniais 6- Alleamento de invers. reais 7- Transferencias de capital 8- Activos financeiros 9- Pasivos financeiros

(13)

Informe - 13

O grao de execución do orzamento de gastos (relación entre obrigacións recoñecidas netas e créditos definitivos) situouse no 82,96%. Ademais da elevada execución do capítulo 9 de pasivos financeiros (100,00%), destaca a rexistrada nos capítulos 3 e 4, superando o 99%. Pola contra, os capítulos 6 e 8 executáronse nun 61,03% e 56,86%, respectivamente, e non se consignaron créditos no capítulo 7 de transferencias de capital.

O detalle das obrigas recoñecidas netas sobre o total das mesmas, a nivel de capítulo, preséntase no seguinte gráfico:

III.2. CONTABILIDADE FINANCEIRA

O Concello ten implantado o modelo normal da Instrución de contabilidade para entidades locais (ICALN), aprobado por Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 23 de novembro de 2004. Sen embargo, na súa aplicación efectiva detectáronse as seguintes debilidades:

- Non se elaborou o libro de inventarios e balances esixido polo artigo 35 do RBEL. Este incumprimento impide determinar a valoración correcta do inmobilizado.

- No Balance de situación non se rexistraron as correccións valorativas previstas na regra 17 da ICALN. En consecuencia, non se dotaron provisións correctoras de valor e para riscos e gastos, previstas nas regras 57 a 63 da mencionada Instrución, excepto a cuantificación daqueles saldos que se consideraron de difícil ou imposible recadación. Tampouco se realizaron os axustes contables a fin de exercicio por periodificación, establecidos na regra 64 da ICALN.

35,57 20,44 0,69 10,11 28,30 0,00 0,46 4,44

Obrigacións recoñecidas netas por capítulo/Obrigacións netas totais

1- Gastos persoal 2- Compra bens corr. e serv. 3- Gastos financeiros 4- Transferencias correntes 6- Investimentos reais 7- Transferencias de capital 8- Activos financeiros 9- Pasivos financeiros

(14)

Informe - 14

- A conta 259 desembolsos pendentes sobre accións presenta saldo acredor por importe de 22,29 euros. Na Memoria infórmase que este saldo se arrastra de exercicios anteriores ao 2000 (cando se cambiou a aplicación informática de contabilidade) e que está pendente de depuración. Por tanto, o Concello deberá efectuar a correspondente depuración contable.

- Non se cumprimentou, na Memoria, o apartado destinado a indicadores de xestión que, aínda non sendo obrigatorio, se relaciona na Instrución de Contabilidade e permitiría avaliar a eficacia e eficiencia na prestación dos servizos máis destacables realizados pola Entidade.

- A vinculación xurídica dos créditos establécese, na Base de execución do presuposto número 4, a nivel de grupo de función e capítulo con carácter xeral. Como excepción, determínase que os proxectos de gasto serán vinculantes cualitativamente. Esta configuración non facilita o control fiscal do crédito orzamentario.

- O Concello non ten establecido o plan de disposición de fondos, previsto no artigo 187 do TRLRFL, ao que deberán acomodarse as ordes de pago que se expidan. Tampouco se dá cumprimento ao disposto na Base de execución número 36, onde se determina que o Tesoureiro elaborará o plan trimestral de tesourería, nos quince días anteriores ao trimestre en que deba surtir efecto.

- Non se dispón dun inventario de bens actualizado, polo que se incumpre o disposto no artigo 86 do TRRL, e 17 e seguintes concordantes do Regulamento de bens de entidades locais aprobado por RD 1372/1986, do 13 de xuño. Neste sentido, o vixente inventario municipal aprobouse en acordo plenario do 11 de xuño de 1993.

En canto á estrutura orzamentaria que utilizou o Concello durante o exercicio 2010, a disposición adicional terceira da Orde do Ministerio de Economía e Facenda, do 3 de decembro de 2008, sinala que será de aplicación aos orzamentos do exercicio 2010 e seguintes. Non obstante, segundo o previsto na disposición final primeira da dita Orde, a Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas Comunidades Autónomas e coas Entidades Locais ditou unha resolución (14 de setembro de 2009), na que se indica que, para os casos nos que iniciado o exercicio 2010 se considerase prorrogado o anterior, a súa estrutura manterase nos termos da Orde Ministerial do 20 de setembro de 1989. Por esta circunstancia, utilizouse inicialmente esa estrutura, aínda que, ao finalizar o exercicio, presentouse a liquidación acorde á nova Orde.

(15)

Informe - 15

IV. RESULTADOS DA FISCALIZACIÓN

IV.1. CONTROL INTERNO

De conformidade co disposto no apartado 3.2.3 Control Interno, dos Principios e Normas de auditoría do Sector Público, da Comisión de Coordinación dos OCEX o auditor, para determinar a

natureza e extensión da auditoría a efectuar, deberá estudar e valorar o control interno existente.

En consecuencia, analizouse a función de control e fiscalización interna, na súa tripla acepción de función interventora, función de control financeiro e función de control de eficacia, regulada nos artigos 213 e seguintes do TRLRFL e no RDFHCE.

No que respecta á función interventora, comprobouse que se realiza a intervención formal e material do pago; e que, en materia de ingresos, substitúese a fiscalización previa de dereitos pola inherente toma de razón en contabilidade. Polo que se refire ao control financeiro, que debe realizarse a través de procedementos de auditoría, a entidade local non realizou este tipo de controis. Por último, o control de eficacia, previsto no artigo 221 TRLRFL, ten por obxecto a comprobación do grao de cumprimento dos obxectivos fixados e a análise do custo de funcionamento e rendemento dos servizos ou investimentos. O Concello non ten definido uns obxectivos previos que permitan verificar a eficacia, eficiencia e economía na prestación dos servizos públicos, e a súa contabilidade non está organizada para obter resultados analíticos que poñan de manifesto devandito custo e rendemento.

A intervención municipal emitiu 52 reparos de legalidade durante o exercicio 2010, sobre determinados aspectos da actividade económico-financeira municipal, que se sintetizan en non formalización de proposta de gasto e na omisión de determinados requisitos ou trámites esenciais no expediente. De conformidade co artigo 217 do TRLRFL, o presidente da entidade local resolveu as discrepancias, sendo a súa resolución executiva.

IV.2. MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

O Concello aprobou 132 expedientes de modificacións de crédito en 2010, que totalizaron 7.259.156,01 euros netos. Seleccionáronse para analizar dez expedientes de xeración de crédito por importe conxunto de 901.344,39 euros (mostra do 24,5% do total destas modificacións); un expediente de créditos extraordinarios, por importe de 477.939,26 euros (representa o 39,12% destes expedientes); e dous de suplemento de crédito que suman 305.850,90 euros (48,03% dos suplementos aprobados).

(16)

Informe - 16

Como resultado da análise efectuada detectáronse incidencias nos expedientes números 2/2010 e 7/2010 de xeración de crédito, ao incumprir o disposto no artigo 181 do TRLRFL, por non quedar suficientemente acreditado o compromiso firme de achega co que se financian os devanditos expedientes, requisito indispensable que tamén esixe o artigo 44 do RD 500/1990. Os demais expedientes revisados foron fiscalizados pola intervención municipal de conformidade, e verificouse o cumprimento das disposicións legais na tramitación e o seu correcto financiamento.

IV.3. GASTOS DE PERSOAL

O capítulo I do estado de gastos da liquidación do orzamento de 2010, presenta obrigas recoñecidas netas por importe de 4.240.908,79 euros. En termos porcentuais supón o 53,2% de operacións correntes e o 35,6% dos gastos totais contabilizados.

Cargos electos

Durante o exercicio 2010 prorrogáronse as Bases de execución do exercicio 2006, onde se contemplaba ao alcalde como único membro da Corporación con dedicación exclusiva (Base número 31). Non obstante, o Pleno da entidade acordou, en sesión do 6 de xullo de 2007, a dedicación exclusiva e retribucións dos cargos que se recollen no seguinte cadro:

CARGO NOME RETRIBUCIÓNS

BRUTAS ANUAIS

Alcalde Rafael García Guerreiro 29.820,00

Tenente de alcalde José Bieito González Domínguez 27.300,00

Concelleiro de obras e servizos José Rodríguez Agulleiro 25.060,00

Concelleira de seguridade cidadá, sanidade e relación veciñais Rosa Ana Mariño González 25.060,00

Concelleira de cultura, deportes, igualdade, benestar e mocidade María Dores Caramés Hermo 25.060,00 Concelleiro de cooperación exterior, festexos e normaliz. lingüística José Manuel González Canabal 25.060,00

Con posterioridade, por acordo plenario do 26 de setembro de 2008, modificouse o réxime de dedicacións excluíndo ao Concelleiro de cooperación exterior, festexos e normalización

lingüística; e, en sesión do pleno do 27 de marzo de 2009, tamén se exclúe ao Tenente de alcalde e á Concelleira de cultura, deportes, igualdade, benestar e mocidade.

Comprobouse a constancia da publicación no BOP dos acordos plenarios referentes a estas retribucións, pero non se modificou a base de execución do orzamento que as regula.

En 2010, a proposta da alcaldía e con expresa conformidade escrita dos dous concelleiros que continuaron con dedicación exclusiva, seguindo a recomendación da Federación Española de

(17)

Informe - 17

Municipios e Provincias (FEMP) e da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), en relación coa aplicación ás Entidades locais do Real decreto lei 8/2010, de medidas para a redución do déficit público, o Pleno da corporación, en sesión do 25 de xuño de 2010, modificou as retribucións destes tres cargos con efectos do 1 de xuño dese ano, reducindo un 6% os haberes do alcalde e nun 5% as retribucións dos concelleiros.

Para dar cumprimento ao disposto no artigo 14 do citado Real decreto lei 8/2010, o Concello acordou destinar o aforro afectado que se obtén con esta medida (2.454,40 euros), a reducir o endebedamento a longo prazo da entidade, aplicándoo ao préstamo número 50030168725/4 de

Novagalicia Banco, por tratarse, segundo informe do Tesoureiro municipal, do que presenta

peores condicións económicas dos subscritos polo Concello, e tendo en conta que non procede destinar os fondos a financiar déficit do remanente de tesourería ao aprobarse con superávit. A análise do réxime retributivo dos cargos electos efectuouse a través da revisión das nóminas deste tres cargos, verificando que se lles practica a correspondente retención en concepto de IRPF, que figuran dados de alta no Réxime xeral da Seguridade Social, e que non perciben asignacións por asistencia a sesións de órganos colexiados do Concello.

En canto á fiscalización de indemnizacións por razón de servizo, analizáronse as percibidas por un concelleiro. Así, nos expedientes revisados figuran xustificantes de gastos de locomoción, onde se especifica data, lugar de destino, motivo da viaxe, importe de indemnización por quilómetros percorridos, entre outros. Esta documentación considérase suficiente para acreditar a efectividade do gasto realizado.

O Concello establece, na base de execución número 21, unha dotación económica aos grupos políticos, que consiste nun compoñente fixo (150,00 euros ao mes) e outro compoñente variable (6,00 euros mensuais por concelleiro). Segundo os datos obtidos, ao grupo popular correspóndelle no ano 2010 a cantidade de 2.376,00 euros; ao grupo socialista 2.232,00 euros, e ao grupo municipal do BNG 2.016,00 euros. Na contabilidade municipal de 2010 consta o recoñecemento da obriga polos devanditos importes (aplicación orzamentaria 111.48900 e conta financeira 651), acreditándose nos respectivos expedientes o cumprimento do previsto no artigo 73.3 LRBRL, que impide destinar estas asignacións ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da Corporación ou á adquisición de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial.

(18)

Informe - 18

Persoal funcionario

Na plantilla de persoal, prevista nos artigos 90.1 da LRBRL e 126 do TRRL, que figura anexa ao orzamento prorrogado para 2010, relaciónanse 36 postos de traballo reservados a funcionarios. Comprobouse que todos os postos de traballo están dotados orzamentariamente, e que os importes das retribucións básicas e complementarias son os establecidos na Lei de orzamentos xerais do Estado para 2010 e de acordo co previsto no Real decreto lei 8/2010, do 20 de maio, polo que se adoptan medidas extraordinarias para a redución do déficit público. De feito, comprobouse que, ademais desa minoración, tamén se reduce nun 5% a bolsa do complemento de produtividade e de gratificacións extraordinarias, destinando os fondos a diminuír o préstamo número 50030168725/4 de Novagalicia Banco, mencionado no apartado anterior.

Da análise das indemnizacións por razón de servizo percibidas polos funcionarios municipais, non se detectaron incidencias que significar.

Sen embargo, o acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario e a base de execución do presuposto número 23 regulan os anticipos reintegrables, cuxa normativa contense no Real decreto lei 2608/1929, do 16 de decembro, establecendo que a súa contía será do importe dunha ou dúas pagas do haber líquido, cando se necesiten para necesidades urxentes (artigo 1), e non comprenderán retribucións complementarias (artigo 2.1). O reintegro, sen xuros, debe producirse nos dez meses seguintes se se trata dunha paga, ou de catorce cando sexan dúas mensualidades (artigo 2.3). Tanto o Acordo regulador como a base de execución incumpren o disposto legalmente, sobre contía e prazo de reintegro, ao establecer que se poderán conceder anticipos por un importe máximo de 3.606,07 euros; e que o prazo de devolución poderá chegar ata vinte e catro mensualidades.

Analizáronse os expedientes de anticipos desta natureza concedidos en 2010, verificando que, nos casos onde se incumpre o disposto no Real decreto lei que os regula, a Intervención informa desfavorablemente, aínda que o concelleiro que ten delegación na materia, resolve concedelos e ordena o seu pago.

O Concello dispón dos instrumentos de ordenación de persoal esixidos no artigo 90 da LRBRL (Rexistro de persoal e relación de postos de traballo). Durante o exercicio obxecto de fiscalización, non se aprobou oferta de emprego público e non se realizaron procesos selectivos de persoal funcionario.

(19)

Informe - 19

Persoal laboral

Solicitouse unha relación do persoal que, no ano 2010, estivese a traballar para o Concello baixo a modalidade de contratos laborais de duración determinada. Informouse que o número total de contratados era de 34 persoas, constatando que, na actualidade (xullo, 2013), estes mesmos empregados continúan en idéntica situación.

Así, por exemplo, existe persoal cuxo primeiro contrato deste tipo data dos anos 1985 (oficial de

primeira de obras), 1986 (ordenanza colexio) e 1988 (técnico de cultura), polo que se evidencia o

mantemento desta situación irregular desde hai moitos anos.

A denominación do posto de traballo e a antigüidade de todos os traballadores laborais que se atopan en situación irregular, preséntase no seguinte cadro.

DENOMINACIÓN DO POSTO ANTIGÜIDADE

Oficial 1ª Proteción civil 25/05/92

Oficial 1ª GRUMIR 1 03/07/98

Oficial 1ª GRUMIR 2 01/08/98

Oficial 1ª GRUMIR 3 24/05/99

Asistente social Servizos Sociais 02/01/91

Peón servizo axuda no fogar 1 03/07/96

Peón servizo axuda no fogar 2 15/09/89

Peón servizo axuda no fogar 3 12/02/92

Pedagoga da CASETA 1 24/04/94

Pedagoga da CASETA 2 05/01/90

Pedagoga da CASETA 3 06/06/91

Psicóloga UAD 02/08/94

Asistente social UAD 22/11/91

Auxiliar de clínica UAD 01/06/96

Auxiliar administrativo UAD 03/11/94

Profesor conservatorio 1 22/10/92 Profesor conservatorio 2 22/10/92 Profesor conservatorio 3 20/11/92 Profesor conservatorio 4 23/10/91 Profesor conservatorio 5 08/12/95 Profesor conservatorio 6 29/01/98 Profesor conservatorio 7 26/09/97 Técnico cultura 26/12/88 Auxiliar biblioteca 12/05/06 Técnico de deportes 11/06/90

(20)

Informe - 20

DENOMINACIÓN DO POSTO ANTIGÜIDADE

Ordenanza de deportes 01/09/05 Policía local 01/12/01 Ordenanza colexio 01/10/86 Aparellador 02/06/92 Oficial 1ª obras 1 04/01/85 Oficial 1ª obras 2 14/10/93

Técnico de xestión tributaria 27/04/92

Auxiliar administrativo de nóminas 01/02/95

Auxiliar administrativo de recadación. 25/04/91

Evidénciase que estes postos responden a necesidades de carácter permanente; e que, en consecuencia, deberían ocuparse con persoal laboral fixo seleccionado previa convocatoria pública, e respectando os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como de publicidade. En todos estes casos, se incumpre sistematicamente o disposto no artigo 15 do Estatuto dos Traballadores, ao cubrir necesidades de persoal de carácter permanente con este tipo de contratos. Deste xeito, está a converterse na práctica un contrato temporal en indefinido, feito prohibido expresamente no artigo 10.4 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei da función pública de Galicia.

IV.4. GASTOS CORRENTES

O Concello non dispón dun manual de procedementos que regule o control contable dos gastos correntes da entidade. Con todo, nas bases de execución establécese o desenvolvemento da xestión orzamentaria e o procedemento para o rexistro de facturas e recoñecer obrigacións. Verificouse a acreditación fehaciente da prestación do servizo, recepción da subministración e conformidade de cantidades e prezos pactados, co que figura na factura presentada polo acredor, nunha mostra de 25 documentos contables (Fase ADO) rexistradas nas seguintes aplicacións orzamentarias: 220.00 material de oficina; 222.00 comunicacións; 224.00 primas de

seguros; 226 gastos diversos; e 227.06 estudos e traballos técnicos.

Como resultado do traballo efectuado sobre anticipos de caixa fixa, observouse que o modelo aprobado de conta xustificativa, que acompaña a todos os documentos revisados, remite á Base de execución orzamentaria 35 en lugar da 34, que é onde o Concello regula estes anticipos. Ademais, analizouse unha mostra de gastos formalizados como pagos a xustificar sen que se advertisen deficiencias na súa tramitación e xustificación. Con todo, a Base de execución orzamentaria número 33, incumpre o disposto no apartado 2 do artigo 72 do RD 500/1990, xa

(21)

Informe - 21

que non se determinan os límites cuantitativos nin os conceptos orzamentarios aplicables a este tipo de pagos.

Recoñecemento extraxudicial de créditos

O Concello aprobou oito expedientes de recoñecemento extraxudicial de créditos en 2010, por gastos do exercicio 2009 e anteriores, que totalizan 584.403,24 euros. Durante o ano 2009, aprobáronse dezaseis expedientes desta natureza por importe conxunto de 629.862,62 euros. Por último, no exercicio 2011, aprobáronse, tamén, outros oito expedientes que suman 886.751,57 euros, dos que 815.004,52 euros corresponden a facturas do ano 2010.

De acordo co anterior, o Concello utilizou de forma reiterada (non con carácter excepcional) a figura do recoñecemento extraxudicial de créditos prevista nos artigos 60.2 e 26.2 c) do RD 500/1990.

Da análise realizada sobre tres expedientes aprobados en 2010 (que suman 560.585,34 euros, o que representa unha mostra do 96% dos recoñecementos totais), verificouse a existencia de facturas de 2009 con rexistro de entrada no Concello durante o ano 2010, así como gastos pola prestación de servizos, subministracións e obras realizadas durante os anos 2008 e 2009, que non tiñan consignación orzamentaria. Os expedientes foron tramitados e aprobados polo órgano competente. No entanto, se crebou o principio de especialidade (cuantitativa e temporal) recollido nos artigos 173.5 e 176.1 do TRLRFL, ao validar gastos de anos anteriores e imputalos ao exercicio seguinte.

A este respecto, debe terse en conta, así mesmo, que o artigo 173.5 TRLRFL, determina que non

poderán adquirirse compromisos de gastos por contía superior ao importe dos créditos autorizados nos estados de gastos, sendo nulos de pleno dereito os acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan a expresada norma, sen prexuízo das responsabilidades a que haxa lugar.

Ademais, as cifras rexistradas nas principais magnitudes orzamentarias veríanse alteradas se os gastos se imputasen ao seu exercicio correspondente. En consecuencia, de acordo coa revisión efectuada, deberían restarse do exercicio 2010, polo menos, a totalidade dos gastos examinados nos tres expedientes seleccionados e que proceden de exercicios anteriores a ese ano (560.585,34 euros), e constar os gastos de 2010 atribuídos a 2011 que, de conformidade coa información obtida, totalizan 815.004,52 euros. Desta forma, resulta un efecto neto de 254.419,18 euros nas obrigacións correspondentes a 2010.

(22)

Informe - 22

IV.5. GASTOS POR TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS

O Concello non dispón dun manual de procedementos para a concesión de subvencións municipais; e tampouco se concretaron nun plan estratéxico, como esixe o artigo 8.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións (LXS), os obxectivos e efectos que se pretenden coa implantación de subvencións, o prazo necesario para a consecución do devanditos fin, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento.

Con todo, regulouse a través da correspondente ordenanza de subvencións, aprobada en Pleno o 25 de novembro de 2004, e cuxo texto íntegro se publicou definitivamente no BOP número 25, do 1 de febreiro de 2005, o réxime xurídico xeneral aplicable, así como o procedemento a seguir para a solicitude, concesión, xustificación e pago das mesmas.

O Concello modificou a Base número 20 de execución do orzamento de 2006, coa entrada en vigor, o día 6 de setembro de 2010, do orzamento para 2010. Nesta Base, especifícanse as subvencións nominativas que poderá outorgar o Concello tras a firma do oportuno convenio regulador. Da análise dos expedientes revisados obsérvase que oito asociacións e clubs, do total de vinte seis entidades que percibiron este tipo de achegas, presentaron a xustificación superando o prazo de tres meses que establece o artigo 17 da ordenanza reguladora de subvencións.

Con data do 15 de setembro de 2010, a Intervención emitiu informe sobre a xustificación realizada por estas entidades, concluíndo que se debería requirir ás asociacións Club de fútbol de

veteranos de Noia e Joaquín Vieta a presentación da memoria de actividades realizadas. No caso

desta segunda asociación, debería presentar, así mesmo, a documentación xustificativa dos gastos correntes realizados. Ademais, non considera suficientemente xustificativa a documentación presentada polo Club Noia fútbol sala, IES Virxe do Mar, CEIP Rodríguez Cadarso e pola asociación deportiva Virxe do Mar. Porén, como resultado da análise da documentación facilitada para a súa fiscalización externa, confirmouse que, na actualidade (xullo, 2013), consta a adecuada xustificación destas subvencións.

Por último, outorgouse unha subvención directa á Asociación mototurística “Ría de Noia“, por importe de 5.000,00 euros, para organizar a IV concentración mototurística da localidade. Esta subvención, canalizada a través de convenio, non figura incluída dentro das aprobadas polo Pleno, nin encadrada nos supostos previstos legalmente para a concesión de subvencións directas. Analizado o expediente, obsérvase que se presentou a documentación para a súa fiscalización interna cando o convenio estaba asinado polo representante do Concello e polo

(23)

Informe - 23

adxudicatario. Co convenio achégase o documento contable de pago en fase de recoñecemento de obrigación sen a previa fiscalización da autorización do gasto. Non consta acreditado, polo beneficiario da subvención, que se atope ao corrente das súas obrigacións fiscais e coa Seguridade Social, con carácter previo á proposta de resolución da concesión da axuda. Tampouco figura declaración responsable de non atoparse incurso en ningunha das prohibicións sinaladas no artigo 13.2 e 3, da LXS. Por todo o exposto, a Intervención formulou reparo con efectos suspensivos que foi levantado pola Alcaldía (Decreto 4438/2010).

Non consta acreditado, en ningún dos expedientes fiscalizados, que por parte do beneficiario se dese a oportuna difusión da axuda recibida, o que podería dar lugar a reintegro, segundo o previsto no apartado 1.d) do artigo 37 da LXS. Tampouco consta comunicación á Intervención Xeral da Administración do Estado destas axudas, como determina o apartado 1 do artigo 20 da LXS; nin ao Rexistro público de subvencións de Galicia, como establece o artigo 16 da Lei de subvencións de Galicia.

IV.6. GASTOS DE INVESTIMENTOS

Da certificación expedida pola Secretaria, con data sete de marzo de dous mil doce, resulta que no exercicio 2010 formalizáronse 39 contratos administrativos no Concello de Noia, dos que se fiscalizaron 7 expedientes significativos que representan o 17,94% do total.

Das comprobacións efectuadas o resultado foi o seguinte:

Expediente de contratación da obra “Mellora na estación de tratamento de auga potable municipal de Noia”

O orzamento base da licitación do contrato foi de 172.127,35 euros, sen IVE, correspondendo ao IVE un importe de 27.540,38 euros, ascendendo o prezo total con IVE a 199.667,73 euros. O procedemento para contratación foi o negociado sen publicidade e tramitación urxente, de acordo co disposto no artigo 155.d) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do sector público, e o artigo 17.1 do Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro polo que se crea o Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local, en relación co artigo 96 da Lei 30/2007, do 30 de outubro e 15.1 do Real decreto-lei 13/2009, do 26 de outubro.

O proxecto reúne os requisitos previstos no Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro polo que se crea o Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local, financiándose con cargo ao devandito Fondo.

(24)

Informe - 24

Cumpriuse na súa tramitación, ademais do disposto con carácter xeral para os contratos das corporacións locais, as seguintes normas:

- Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro, polo que se crea o Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local.

- Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do sector público.

- Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 do outubro, de contratos do sector público.

- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas.

- Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras.

- Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

- Orde EHA/3497/2009, do 23 de decembro, pola que se fan públicos os límites dos distintos tipos de contratos a efectos de contratación administrativa a partir do 1 de xaneiro de 2010. - Artigos 111 e 114 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.

- Artigos 310 ao 328 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia. - Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación.

- Resolución do 2 de novembro de 2009, da Secretaría de Estado de cooperación territorial, pola que se aproba o modelo para presentación de solicitudes e as condicións para a tramitación dos recursos librados con cargo ao Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local, creado polo Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro.

Remitíronse invitacións a participar a catro empresas: - CPS., SL

- Construcións Boqueixón, SL - Cespa, SA

(25)

Informe - 25

Foron excluídas as empresas CPS, SL e Cespa, SA por non emendar os defectos detectados na documentación do sobre A, e Construcións Boqueixón, SL por non presentar proposición.

Resultou adxudicataria por Resolución da alcaldía do 13 de maio de 2010 a empresa Aquagest, SA, único licitador admitido, por un importe de 199.641,80 euros, dos cales 27.536,80 euros corresponden ao IVE.

Presentáronse 5 certificacións de obra: o número 1, do 14 de xullo de 2010, por un importe de 22.218,43 euros e factura de 6 de agosto de 2010, do mesmo importe; o número 2, do 4 de agosto de 2010, de 10.140,45 euros, e factura de 6 de agosto de 2010 do mesmo importe; o número 3, do 3 de setembro de 2010, de 105.937,67 euros e factura do 3 de setembro de 2010 do mesmo importe; o número 4 de 22.101,03 euros, do 6 de outubro de 2010 e factura do 8 de outubro de 2010 do mesmo importe e finalmente o número 5, do 22 de novembro de 2010 de 42.686,32 euros e factura do 14 de febreiro de 2011 do mesmo importe.

O importe total das 5 certificacións e as súas correspondentes facturas ascendeu a 203.083,90 euros e a adxudicación foi por 199.641,80 euros, correspondendo a diferenza de 3.442,10 euros ao incremento do IVE do 16% ao 18% no exercicio.

Con data 30 de novembro de 2010, formalizouse a Acta de recepción, atopándose as obras en bo estado e con arranxo ás prescricións técnicas e administrativas que serviron de base para a súa adxudicación.

En definitiva, en xeral, o expediente tramitouse conforme á normativa aplicable, non habendo observacións significativas que realizar.

Expediente de contratación de “Subministración dunha aplicación informática para a xestión tributaria e recadación”

O orzamento da licitación foi de 69.835,94 euros, desagregados en 60.203,40 euros sen IVE e 9.632,54 euros de IVE.

O contrato adxudicouse polo procedemento negociado con publicidade, de acordo ao establecido nos artigos 157.f) e 161.2 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público e tramitación urxente prevista no artigo 96 e 128 da mesma lei, en cumprimento do establecido no artigo 17.1 do Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro polo que se crea o Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local.

(26)

Informe - 26

O contrato reúne os requisitos previstos no Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro polo que se crea o Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local, financiándose con cargo ao devandito Fondo.

Cumpríronse na súa tramitación, as seguintes normas

- Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

- Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

- Orde EHA/3497/2009, do 23 de decembro, pola que se fan públicos os límites dos distintos tipos de contratos a efectos de contratación administrativa a partir do 1 de xaneiro de 2010. - Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas.

- Artigos 111 e 114 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.

- Artigos 310 a 328 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia. - Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

- Real decreto lexislativo 2/2004, que aproba o texto refundido da lei de facendas locais.

- Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro, polo que se crea o Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local.

- Real decreto 500/1990, polo que se aproba o regulamento orzamentario.

- Resolución do 2 de novembro de 2009, da Secretaría de Estado de cooperación territorial, pola que se aproba o modelo para presentación de solicitudes e as condicións para a tramitación dos recursos librados con cargo ao Fondo Estatal para o emprego e a sustentabilidade local, creado polo Real decreto-lei 13/2009, do 26 de outubro.

Resultou adxudicataria, a única empresa que presentou oferta o 30 de marzo de 2010, con núm. de rexistro de entrada 3699, que foi “ABS INFORMÁTICA, SL”, segundo certifica a secretaria do Concello.

Con data 22 de decembro de 2010, formalizouse a Acta de recepción definitiva constando que unha vez subministradas e instaladas as licenzas e realizadas satisfactoriamente as actividades de implantación e formación dos usuarios e verificado o seu correcto funcionamento, o Concello

(27)

Informe - 27

de Noia procedeu á súa recepción. Debemos significar que se excedeu o prazo de execución do contrato establecido en 120 días naturais contados desde o día seguinte á data de firma do mesmo.

Con data 24.12.2010, a empresa adxudicataria, emite factura núm. 785, por un importe total de 71.040,01 euros, que excede en 1.204,07 euros o importe de adxudicación, aínda que, débese a que o IVE se incrementou nese exercicio do 16% ao 18%.

En conclusión, en xeral, o expediente tramitouse conforme á normativa aplicable e salvo as incidencias indicadas non hai observacións significativas que realizar.

Expediente de contrato da obra de “Reconstrución do centro cultural de Pontenafonso”

O orzamento base de licitación do contrato foi de 88.915,00 euros sen IVE, máis 14.226,40 euros correspondentes ao IVE, ascendendo a un total de 103.141,40 euros, sendo o importe de adxudicación da mesma contía.

O procedemento seguido na contratación foi o negociado sen publicidade e tramitación urxente, en base ao establecido nos artigos 155.d) e 161.2 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público e a tramitación urxente conforme aos artigos 96 e 128 da mesma, de acordo co artigo 17.1 do Real decreto lei 13/2009, o 26 de outubro, polo que se crea o Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local.

Na tramitación do expediente de contratación cumpríronse as seguintes normas: - Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

- Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

- Orde EHA/3497/2009, do 23 de decembro, pola que se fan públicos os límites dos distintos tipos de contratos a efectos de contratación administrativa, a partir do 1 de xaneiro de 2010. - Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento da Lei de contratos das administracións públicas.

- Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei de facendas locais. - Artigos 111 e 114 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.

(28)

Informe - 28

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local.

- Artigos 310 a 328 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia. - Real decreto 500/1990, polo que se aproba o regulamento orzamentario.

- Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras.

- Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación.

- Real decreto-lei 13/2009, do 26 de outubro, polo que se crea o fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local.

- Resolución de 2 de novembro de 2009, da Secretaría de Estado de cooperación territorial, pola que se aproba o modelo para a presentación de solicitudes e as condicións para a tramitación de recursos librados con cargo ao Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local, creado polo Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro.

O presente contrato finánciase con cargo ao Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local.

No expediente consta informe desfavorable da Interventora municipal, de data 12 de abril de 2010, polos seguintes motivos:

- Non se considera acreditada a dispoñibilidade das achegas ministeriais.

- Non se considera cumprido o artigo 22 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, non quedando suficientemente acreditada a natureza e extensión das necesidades que se vaian a cubrir co contrato proxectado.

- Non consta que a obra poida ser cualificada de completa nin que sexa susceptible da súa entrega ao uso xeral, unha vez rematada.

- O proxecto de obra non reúne as esixencias de contido recollidas no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

Remitíronse invitacións a participa ás seguintes empresas: - Construcións Argalzas, SL

- Construcións Ces, SL e - Promonoia, SL

(29)

Informe - 29

- Construcións Ces, SL - Promonoia, SL

A empresa Construcións Argalzas, SL, quedou excluída ao non presentar proposición.

A empresa adxudicataria foi “Promonoia, SL” ao obter a maior puntuación de acordo cos criterios de adxudicación, segundo Resolución da alcaldía núm. 1954 de data 7 de maio de 2010.

Figuran 5 certificacións de obra debidamente aprobadas pola Xunta de goberno local e 5 facturas da empresa adxudicataria Promonoia, SL da seguinte forma:

- Certificación número 1, de 22.560,00 euros do 30 de xullo de 2010, aprobada pola Xunta de goberno local o 14 de setembro de 2010 e factura do mesmo importe do 30 de xullo de 2010, con rexistro de entrada o 9 de agosto.

- Certificación número 2, de 27.730,00 euros, do 30 de agosto de 2010, aprobada pola Xunta de goberno local o 13 de outubro de 2010, e factura do mesmo importe do 30 de agosto de 2010, rexistro de entrada o mesmo 30 de agosto.

- Certificación número 3, de 27.273,87 euros do 30 de setembro de 2010, aprobada pola Xunta de goberno local o 26 de outubro de 2010, e factura do mesmo importe do 30 de setembro de 2010, rexistro de entrada o mesmo 30 de setembro.

- Certificación número 4, de 10.809,67 euros do 3 de novembro de 2010, aprobada pola Xunta de goberno local o 28 de decembro de 2010, e factura do mesmo importe do 3 de novembro de 2010, rexistro de entrada o 11 de novembro.

- Certificación número 5, e última, de 16.546,16 euros, do 8 de decembro de 2010, e factura do mesmo importe do 8 de decembro de 2010, rexistro de entrada o 22 de decembro.

A suma total das cinco certificacións e facturas ascende a 104.919,70 euros, o que supón 1.778,30 euros máis que o importe adxudicado, que eran 103.141,40 euros, aínda que esta diferenza corresponde ao incremento do IVE do 16% ao 18% producido no exercicio 2010. Con data 22 de decembro de 2010, formalizouse a Acta de recepción, constando que as obras se atopan en bo estado e con arranxo ás prescricións técnicas e administrativas que serviron de base para a súa adxudicación dándose por recibidas.

En conclusión, na tramitación do expediente, salvo as incidencias indicadas, cumpriuse, en xeral, a normativa legal aplicable, polo que non se fan observacións significativas ao mesmo.

(30)

Informe - 30

Expediente de contratación da obra “Restauración de ribeiras fluviais no río Tállara na marxe de San Lázaro”

O orzamento de licitación é de 38.744,00 euros, desagregado en 33.400 euros máis 5.344,00 euros correspondente ao IVE, sendo o importe da adxudicación da mesma contía.

O expediente fiscalizado é un contrato menor, de acordo co previsto no artigo 122.3 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público ao ser o seu importe inferior a 50.000 euros e tratarse dun contrato de obras, segundo o artigo 6 da citada Lei 30/2007, do 30 de outubro. Así mesmo, o artigo 95 da mesma Lei establece que nos contratos menores “…a

tramitación do expediente só esixirá a aprobación do gasto e a incorporación a o da factura correspondente”, engadíndose no suposto de obras o proxecto técnico.

Con data 18 de xullo de 2010 o Alcalde ditou resolución número 2577, corrixindo o erro cometido na Resolución de adxudicación número 1227/2010, do 24 de marzo de 2010, adxudicando o contrato de execución de obra a “Xardinería Couso”, Manuel Couso Pena, por un importe de 38.744,00 euros.

Na tramitación do expediente de contratación a normativa de aplicación foi a seguinte:

- Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro, polo que se crea o fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local.

- Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento da Lei de contratos das administracións públicas.

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local.

- Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei de facendas locais. - Real decreto 1496/2003, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento que regula as obrigacións de facturación.

- Resolución 11 do marzo de 2010, da Secretaría de Estado de cooperación territorial, pola que se aproban os criterios para dispor dous recursos librados e os requisitos de xustificación dos proxectos de investimento e actuacións de interese social financiadas con cargo ao Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local.

(31)

Informe - 31

Con data 5 de outubro de 2010, a Interventora municipal, emite “informe desfavorable –reparo

número 81/2010- á certificación de obra na medida en que non recolle o contido esixido polo regulamento da Lei de contratos e consta unha importante variación non só nas medicións, senón tamén nos prezos e nas propias unidades de obra.

Ademais non consta acreditada a capacidade da entidade contratista para contratar co Concello.-

Tampouco consta acreditada a contratación dos traballadores aos que se compromete contratar a empresa, conforme á normativa do Fondo estatal. Realízase o oportuno requirimento.

Dado o carácter esencial dos defectos observados, o presente informe ten efectos suspensivos na tramitación do procedemento de aprobación da presente certificación de obra, sendo o alcalde o órgano competente para a resolución da discrepancia posta de manifesto e, consecuentemente, o levantamento da suspensión”.

A Xunta de goberno local, en sesión ordinaria do 5 de outubro de 2010, acordou aprobar a certificación número 1 e única da adxudicatario “Xardinería Couso”, José Manuel Couso Pena, expedida o 13 de xuño de 2010, por importe de 38.744,64 euros, así como a factura número 37, emitida por José Manuel Couso Pena, de data 16 de xuño de 2010, rexistro de entrada no Concello de Noia o 18 de xuño, co número 7342 e un importe de 38.744,00 euros.

A acta de recepción formalizouse o 12 de xuño de 2010, expoñendo o técnico que as obras se atopan en bo estado con arranxo ás prescricións técnicas e administrativas que serviron de base para a súa adxudicación, polo que se dan por recibidas.

O alcalde ditou Resolución núm.4405, de data 20 de decembro de 2010, declarando a conformidade coa execución das obras do proxecto de “Restauración das ribeiras fluviais no río Tallase na marxe de San Lázaro”.

En conclusión, salvo os reparos indicados pola Interventora municipal no informe ao que nos referimos anteriormente, en xeral cumpriuse na tramitación do expediente a normativa legal aplicable, polo que non se fan observacións significativas ao mesmo.

Expediente de contratación de obra “Construción do centro cultural en Ponte de San Francisco”

O orzamento base de licitación do contrato é de 112.750,50 euros con IVE, desagregado en 97.198,71 euros, prezo sen IVE e 15.551,79 euros correspondente ao IVE. O importe de adxudicación foi de 112.518,50 euros, cunha baixa de 232,00 euros.

(32)

Informe - 32

O expediente fiscalizado foi adxudicado por procedemento negociado sen publicidade de acordo ao establecido nos artigos 155.d) e 161.2 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, e tramitación urxente prevista no artigo 96 e 128 da mesma, en cumprimento do establecido no artigo 17.1 do Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro polo que se crea o Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local.

Na tramitación do expediente de contratación a normativa de aplicación foi a seguinte: - Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

- Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

- Orde EHA/3497/2009, do 23 de decembro, pola que se fan públicos os límites dos distintos tipos de contratos a efectos de contratación administrativa a partir do 1 de xaneiro de 2010. - Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento da Lei de contratos das administracións públicas.

- Artigos 111 e 114 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.

- Artigos 310 a 328 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia.

- Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei de facendas locais. - Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras.

- Lei 38/1999, do 2 de novembro, de ordenación da edificación. - Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local.

- Real decreto 500/1990, polo que aproba o regulamento orzamentario.

- Real decreto-lei 13/2009, do 26 de outubro, polo que se crea o Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local.

- Resolución de 2 de novembro de 2009, da Secretaría de Estado de cooperación territorial, pola que se aproba o modelo para a presentación de solicitudes e as condicións para a tramitación dos recursos librados con cargo ao Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local, creado polo Real decreto lei 13/2009, do 26 de outubro.

(33)

Informe - 33

Figura un informe favorable ao expediente de contratación dos servizos xurídicos, de data 13 de abril de 2010, coa recomendación de solicitar informe técnico sobre se a obra afecta á estabilidade, á seguridade ou á estanqueidad da obra, para os efectos de determinar a obrigatoriedade ou non da supervisión do proxecto técnico.

“Coa mesma data do 13 de abril de 2010, a Interventora municipal, emite informe desfavorable ao expediente de contratación da obra polos seguintes motivos:

- Non consta dispoñibilidade dos terreos sobre os que se proxecta construír o novo

edificio, o que comporta a posible perdida de axuda por incumprimento das condicións e a imposibilidade de adxudicación do contrato.

- O proxecto de obra non reúne as esixencias de contido recollidas no artigo 107 da Lei

30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

Ademais, débese acreditar por un técnico se o proxecto afecta á estabilidade, seguridade ou estanqueidad da obra, a fin de determinar se é obrigatoria a supervisión do proxecto, debéndose requirir informe respecto diso do redactor do proxecto”.

Remítense invitacións a participar ás seguintes empresas - Construcións Oliesi, SL

- Construcións Silne, SL - Servinoia, SL

Das 3 empresas convidadas só presenta proposición “Construcións Oliesi, SL”, sendo excluídas as outras dúas, por non presentar proposición.

O Alcalde ditou resolución número 2174/2010, do 20 de maio, adxudicando definitivamente o contrato das obras de “construción do centro cultural en Ponche San Francisco”, a “Construcións Oliesi, SL.”, por un importe de 112.518,50 euros, IVE incluído.

Con data 30 de decembro de 2010 formalizouse a acta de comprobación de reformulo, comprobándose a posesión e dispoñibilidade real dos terreos precisos para a realización da obra, a súa idoneidade e a viabilidade do proxecto, prestando a súa conformidade o facultativo director da obra e sen reserva por parte do contratista.

Constan 3 certificacións de obra: a primeira, de data 8 de abril de 2011, rexistro de entrada núm. 4043 do 11 de abril de 2011, por importe de 35.059,85 euros, e factura do adxudicatario do 18 de abril de 2011, rexistro o 19 de abril de 2011, núm. 4394, do mesmo importe. Con data 3 de xuño de 2011, a Xunta de goberno local aprobou a certificación número 1. A segunda, é de data

(34)

Informe - 34

18 de maio de 2011, rexistro de entrada núm. 7434 do 11 de xullo de 2011, por importe de 71.499,70 euros e factura do adxudicatario do 30 de maio de 2011, rexistrada o 31 de maio de 2011 con núm. 5882 do mesmo importe. Con data 19 de xullo de 2011, a Xunta de goberno local aprobou a certificación número 2, e a factura correspondente.

A certificación terceira e final, por importe de 7.894,05 euros, de data 27 de xuño de 2011, rexistrada o 11 de xullo con núm. 7434, e a factura da adxudicación do mesmo importe, de data 27 de xuño de 2011, e rexistrada o mesmo 11 de xullo de 2011. A Xunta de goberno local, aprobou a certificación número 3 e final, e a correspondente factura en sesión do 19 de xullo de 2011.

O total das 3 certificacións de obra, así como as facturas ascendeu a 114.453,60 euros, e a adxudicación importaba 112.518,50 euros, o que supón un incremento de 1.935,10 euros, que se debe á subida do IVE do 16% ao 18% no exercicio 2010

A acta de recepción formalizouse o 27 de xuño de 2011, atopándose as obras en bo estado e con arranxo ás prescricións técnicas e administrativas que serviron de base para a súa adxudicación, polo que se dan por recibidas.

En conclusión, salvo as recomendacións anteriormente indicadas que constan no informe dos servizos xurídicos e as observacións da Interventora municipal no seu informe, o expediente tramitouse en xeral conforme á lexislación aplicable, polo que non se fan reparos significativos ao mesmo.

Expediente de contratación de obra “Saneamento e abastecemento de auga en Pereiro de Arriba (Noia)”

O orzamento base de licitación sen IVE é de 130.721,45 euros e o IVE do 18%, ascende a 23.529,86 euros, sendo o importe total do orzamento de licitación de 154.251,31 euros.

O contrato foi adxudicado en 153.841,31 euros, cunha baixa de 410,00 euros. A obra obxecto do contrato foi incluída por acordo do Pleno da corporación municipal de Noia do 27 de novembro de 2009, no Plan de obras e servizos da Deputación Provincial da Coruña para o 2010. O expediente fiscalizado foi adxudicado polo procedemento negociado sen publicidade e tramitación ordinaria, de acordo co establecido nos artigos 155.d e 161.2 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

Consta informe favorable da secretaria municipal de data 19 de outubro de 2010, coa advertencia de que a secretaría non dispón do proxecto no que conste a dilixencia na que se faga

Referências

Documentos relacionados

Na apropriação do PROEB em três anos consecutivos na Escola Estadual JF, foi possível notar que o trabalho ora realizado naquele local foi mais voltado à

No primeiro, destacam-se as percepções que as cuidadoras possuem sobre o hospital psiquiátrico e os cuidados com seus familiares durante o internamento; no segundo, evidencia-se

O Documento Orientador da CGEB de 2014 ressalta a importância do Professor Coordenador e sua atuação como forma- dor dos professores e que, para isso, o tempo e

As questões acima foram a motivação para o desenvolvimento deste artigo, orientar o desenvol- vedor sobre o impacto que as cores podem causar no layout do aplicativo,

The challenges of aging societies and the need to create strong and effective bonds of solidarity between generations lead us to develop an intergenerational

El hombre del Tercer Cine, ya sea desde un cine-guerrilla o un cine-acto, con la infinidad de categorías que contienen (cine-carta, cine-poema, cine-ensayo,

Therefore, the time required for desorption (~ 120 min or more) was always one order of magnitude higher than the time required for complete sorption (~ 30 min). In the

Pretendo, a partir de agora, me focar detalhadamente nas Investigações Filosóficas e realizar uma leitura pormenorizada das §§65-88, com o fim de apresentar e