Streda ročník číslo 129 cena 0,70. MARTIN CHUDÝ, brankár futbalistov trnavského Spartaka:

28 

Texto

(1)

Titul sme

Titul sme

získali èestne

získali èestne

Útek do šatne

Bezprostredne

po závereènom hvizde

utoròajšieho prípravného duelu

futbalistov Slovensko – Maroko (1:2) zaplavili trávnik

ženevské-ho štadióna stovky priaznivcov marockej reprezentácie.

„Uspo-riadatelia nás hnali do šatne, aby sa nám niè nestalo,“ vraví Ján

Greguš, strelec nášho gólu.

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

Veronika schva¾uje Žampovcov

Naša najúspešnejšia zjazdová lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová,

ktorá je v piatom mesiaci tehotenstva, schva¾uje svojmu

manže-lovi, že sa rozhodol prijaś ponuku trénovaś bratov Adama

a Andreasa Žampovcov. Aj preto, že: „Keï sa nám narodí dieśa,

Romain nebude chodiś po

všet-kých pretekoch, ale bude

aj doma.“

FOTO INSTAGRAM (vvz)

MARTIN CHUDÝ, brankár futbalistov trnavského Spartaka:

Orbánova vláda finanène podporila

hokejistov DVTK Miškovec a MAC Budapešś

pred ich vstupom do našej extraligy

Streda

6. 6. 2018

72. ročník • číslo 129 cena 0,70

App Store pre iPad a iPhone / Google Play pre Android

nike

.sk

najlepšie kurzy

SUPERŠANCA

1

X

2

4496 VISSEL KOBE – FUKUOKA UNIV

1,16

7,25

13,8

12:00

4351 MAR. ČILIČ – J. M. DEL POTRO

2,55

1,60

14:00

4349 S. HALEPOVÁ – A. KERBEROVÁ

1,47

2,95

14:00

24742 ČESKO – NIGÉRIA

3,90

3,40

2,16

15:00

4294 TRIGLAV KRANJ – DRAVA PTUJ

1,59

3,95

5,35

16:30

24743 NÓRSKO – PANAMA

1,80

3,55

5,15

19:00

24744 BELGICKO – EGYPT

1,33

5,55

11,4

20:45

209 CLEVELAND – GOLDEN STATE

2,85

12,5

1,65

*3:00

4361 LA GALAXY – GOLDEN STATE FORCE 1,17

7,65

11,4

*4:30

MLÁDEŽNÍCKY ŠPORT

Strany 13 – 15

Strany 2 a 3

Strana 26

Strana 10

Strany 4 a 5

(2)

Megaškandál či pochybnosti o trnavskom futbalovom titule – aj také sú prvé ohlasy kauzy, zve-rejnenej v pondelok portálom top-ky.sk, a precizovanej ďalšími tex-tami v slovenských médiách.

Doteraz známy zdokumentova-ný a publikovazdokumentova-ný príbeh a prie-beh udalostí okolo zápasu 6. kola skupiny o titul uplynulého roční-ka najvyššej domácej súťaže Ru-žomberok – Trnava (0:0) však za-tiaľ neopodstatňuje k trúfalým vy-hláseniam o odňatí titulu či po-rovnateľným sankciám. Na také-to konštataké-tovanie o jednoznačne neregulárnom priebehu súťaže máme zatiaľ málo informácií – a polícia drží bobríka mlčania. Ak by sa však tieto podozrenia o or-ganizovanej skupine potvrdili, iš-lo by skutočne o škandál s poten-ciálom otriasť slovenským futba-lom (na to je však zatiaľ jediná ve-rejná známa osoba malým hrá-čom).

Disciplinárna komisia SFZ ne-musí čakať na výsledky policajné-ho vyšetrovania, môže konať aj nezávisle, ale musí mať podnet a dostatok podkladov na rozho-dovanie. Ona totiž neskúma, či došlo k naplneniu skutkovej pod-staty trestného činu podľa Trest-ného zákona (to je výlučne v kom-petencii orgánov činných v trest-nom konaní a súdov), ale skúma naplnenie skutkovej podstaty dis-ciplinárneho previnenia podľa Disciplinárneho poriadku SFZ. V tomto prípade však bude zrej-me hrať prvé husle policajné vy-šetrovanie a futbalové orgány za-siahnu až ex post.

Aké tresty teda za korupciu a ovplyvňovanie výsledkov vyplý-vajú zo športovej a mimošporto-vej judikatúry – problematiky sa

týkajú paragrafy a ustanovenia zákona o športe, ktorého súčas-ťou bola aj novela Trestného zá-kona, a viaceré články Discipli-nárneho poriadku SFZ.

V zákone o športe – v jeho čas-ti, novele Trestného zákona – je nový paragraf o športovej korup-cii (§ 336b). Z neho, ods. 1, vy-plýva, že „kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúk-ne alebo poskytponúk-ne úplatok iné-mu,, aby konal alebo sa zdržal ko-nania tak, že ovplyvní priebeh súťaže alebo výsledok súťaže, po-tresstá sa odňatím slobody na je-den rok až päť rokov“. Podľa ods. 2 rovnako „sa potrestá, kto pria-mo alebo cez sprostreddkovateľa pre seba alebo pre inú osobu príj-me, žiada alebo si dá sľúbiť úpla-tok, aby konal alebo sa zdržal ko-nania a tak ovplyvnil priebeh ale-bo výsledok súťaže“. V prípade rozhodcov, športových delegátov a funkcionárov je možné uložiť až desaťročný trest. Ak ide o športovú korupciu vo veľkom rozsahu, zvyšuje sa horná hrani-ca trestu na dvanásť rokov.

Disciplinárny poriadok SFZ spomína viacero druhov discipli-nárnych sankcií – a rozlišuje ich pre fyzické a právnické osoby.

Článok 9, ods. 2 o fyzických osobách konštatuje: Disciplinár-ne sankcie, ktorými je možné po-stihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú osobu, sú vylúčenie zo SFZ alebo z reprezentácie, ďalej

pozastavenie výkonu funkcie, športu alebo športovej činnosti. Ďalšími trestami fyzickej osoby môžu byť zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priesto-rov hráčskej lavičky, priestopriesto-rov ex-tra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna, zákaz vstupu na štadión, zákaz účasti na všet-kých aktivitách spojených s

futba-lom, prípadne verejnoprospešná činnosť pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ.

Článok 9 DP, ods. 3, venova-ný právnickým osobám, obsa-huje ďalšie disciplinárne sank-cie, napríklad krátenie dotácie alebo refundácie už uhrade-ných výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ

štá-Momentka zo zápasu

6. kola nadstavby o titul

Ružomberok – Trnava (0:0).

FOTO TASR/BRANISLAV RAČKO

Presedlal na futbal, začal tvoriť klub v Hrubom Šúre. Po tom, ako Senec nevyhral baráž o postup do prvej ligy s Humenným, futbal v meste začal upadať. A práve Bartko sa ho pri Slnečných jaze-rách podujal zachrániť.

Hoci sa angažoval do futbalu v Senci, zároveň pôsobil v 1. FC Košice a „tigrom“ pomáhal k zis-ku dvoch majstrovských titulov (1996/97, 1997/98). Bolo to v ére prezidentovania oceliarskeho

magnáta Alexandra Rezeša, s kto-rým udržiaval nadštandardné ka-marátske vzťahy.

V sezóne 1999/2000 postúpila KOBA medzi slovenskú elitu a historický úspech klubu od Slneč-ných jazier prilákal k ich brehom už aj takmer zabudnutého šéfa klubu Bartka. Ten ešte v tejto se-zóne rozčeril futbalovú hladinu tým, že vtedajšiemu trénerovi KOBY Ladislavovi Jurkemikovi nariadil, aby ho v závere zápasu

1. FC Košice – Senec nasadil na niekoľko minút do hry. Bartko 17. septembra 1999 naozaj nastú-pil na záverečné minúty, čím sa stal vo veku 43 rokov a 224 dní najstarším hráčom, ktorý si dovte-dy zahral v najvyššej slovenskej sú-ťaži (až počas tejto jari jeho bizar-ný rekord prekonal pravidelne na-stupujúci brankár Zlatých Mora-viec Pavel Kováč). Vysvitlo, že išlo o stávku s Alexandrom Rezešom, ktorému mal Bartko povedať, že

do Košíc raz príde so svojím klu-bom a pri nástupe na ihrisko sa mu pokloní. Rezeš mu mal údaj-ne za splúdaj-nenie stávky vyplatiť de-sať miliónov, ale Bartko vždy tvr-dil, že žiadne peniaze od neho ne-dostal.

S Bartkom sa spája aj najväčší futbalový úspech Senca, ktorý sa stal v sezóne 2001/02 víťazom 33. ročníka Slovenského pohára, keď v Považskej Bystrici zdolal Pú-chov (1:1 pp, 4:2 na 11 m).

Senča-nia zakrátko zdvihli nad hlavy aj Superpohár po víťazstve nad Žili-nou (1:1 pp, 4:3 na 11 m) v Zla-tých Moravciach. Vďaka poháro-vému triumfu sa prvýkrát vôbec objavili aj na európskej pohárovej scéne, ale hneď v 1. predkole Po-hára UEFA ich vyradil macedón-sky klub NK Široki Brijeg (1:2 na bratislavskom Tehelnom poli, 0:3 v odvete).

Bartkovo pôsobenie v Senci do-padlo neslávne. Klubu pomaly

za-čali dochádzať finančné zdroje a nebolo možné ťa-hať ho bez podpory. Preto ho v sezóne 2006/07 predal ne-meckému podnikateľovi Danielo-vi JammeroDanielo-vi, ktorý sa stal prezi-dentom seneckého klubu. Nemec ho neskôr predal na Žitný ostrov arabským záujemcom.

To bola posledná stopa Daniela Bartka v našej najvyššej súťaži. Následne sa stiahol do ústrania pod tatranské končiare. (kik)

Kto je vlastne Daniel Bartko, ktorý sa spomína v poslednej kauze? Má 62 rokov, narodil sa 5. februára 1956. Rodák z Važca bol bývalý juniorský československý reprezentant v behu na

lyžiach. Po skončení vojenčiny sa však nedostal medzi najlepšiu pätnástku v Československu a zo strediska vrcholového športu odišiel ako 21-ročný.

Bartkova stopa v našej najvyššej súťaži

2 FUTBAL

streda 6. 6. 2018

Vina

a trest

v slovenskom

futbale

Daniel Bartko (na archívnej

fotografii) z čias, keď bol aktívny

funkcionár v slovenskom futbale.

FOTO ARCHÍV (pp)

Ak by sa preukázalo akékoľvek pochybenie Spartaka Trnava, medzi ktoré patrí aj korupčné správanie a pokus o ovplyvnenie zápasu na národ-nej alebo medzinárodnárod-nej úrovni, v Lige majstrov by ho nahradil Slovan Bratislava. Podľa paragrafu 4.08 pravidiel Ligy majstrov platí, že „ak klub

ne-splní podmienky vstupu do súťaže, automatic-ky ho nahradí ďalší tím v poradí najvyššej do-mácej súťaže, ak tento náhradník splnil krité-riá vstupu do súťaže.“

O necelé dva týždne pri žrebe predkôl Ligy maj-strov by mal figurovať ako slovenský zástupca Spartak, keďže sa doteraz nepreukázalo žiadne korupčné správanie z trnavskej strany. (lon)

ŽREB LIGY MAJSTROV

AJ S TRNAVOU

(3)

tom, samosprávou, FIFA alebo UEFA. Inými, ktoré môžu postih-núť kluby a ich majiteľov, sú zákaz transferov hráčov, odo-hranie stretnutia bez divá-kov, odohranie stretnutia na neutrálnej pôde, zá-kaz uskutočnenia

stret-nutia na konkrétnom štadióne, zrušenie výsledku stretnutia, vy-lúčenie zo súťaže, kontumácia, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže.

Zosumarizované, tresty vinní-kom v prípade dokázania trestnej činnosti môžu byť mimoriadne drsné.

RÓBERT KOTIAN

- Podľa portálu topky.sk majú minimálne v jed-nom prípade existovať zadokumentované svedectvá a dôkazy, podľa ktorých mali byť podplácaní hráči v zápa-soch majstrovskej Trnavy.

- Prípadom sa zaoberal aj Slovenský futbalový zväz, no vzhľa-dom na obrovské podozrenia ho prevzala Národná kriminálna agentúra.

- V kauze figuruje podľa viacerých informácií bývalý funk-cionár Senca a 1. FC Košice Daniel Bartko, ktorý sa mal stretnúť na čerpacej stanici v Liptovskom Mikuláši s bran-károm Ružomberka Matúšom Macíkom.

- Kým brankár, ktorý včera nedvíhal telefón, mal informovať políciu o ko-rupcii v aprílovom zápase Ružomberka s Trnavou (0:0), Bartko tvrdí, že ho in-formoval o prestupe do zahraničného klubu a Macík ho zle pochopil.

- Polícia sa mala začať zaoberať prvými podozreniami v decembri 2017, prípad však zatiaľ bližšie nekomentovala.

- Spartak Trnava odmietol spájanie s možnou korupciou a tvrdí, že titul v sezó-ne 2017/18 získal čestsezó-ne a korektsezó-ne. Korupciu odmietol a odsúdil.

- Trnava sa nechce nechať zatiahnuť do hry niektorých osôb z futbalového prostredia a voči nim podnikne všetky právne kroky.

O ČO V KAUZE IDE

Jej primárny cieľ bol doping, na ktorý upozornil známy český kouč Zdeněk Zeman. „Futbal by mal opustiť lekárne,“ povedal pražský rodák, ktorý narážal na svalovú hmotu niektorých hráčov Juventusu. Zinedine Zidane v tom čase vyhlásil, že bral iba kreatín. „Každý v Taliansku berie krea-tín,“ skonštatoval Francúz. Ako však neskôr uznali súdy, v Juven-tuse sa vo veľkom podávali steroi-dy. Aj preto boli na nariadenie miestneho prokurátora odpočú-vané telefonáty funkcionárov tu-rínskeho klubu.

Najzávažnejšie dôkazy prišli až o niekoľko rokov neskôr, keď sa verejnosť dozvedela o nahrávkach telefonických rozhovorov, v kto-rých figuroval generálny manažér Juventusu Turín Luciano Moggi. V hre bolo ovplyvňovanie zápa-sov, nelegálne stávkovanie a falšo-vanie dokumentov týkajúcich sa účtovníctva. Podľa nahrávok bol Moggi v kontakte s viacerými vplyvnými ľuďmi v rámci talian-skeho futbalu. Jedným z nich bol podpredseda komisie rozhodcov UEFA Pierlugi Pairetto, na ktoré-ho Moggi tlačil, aby na zápasy Ju-ventusu nominoval rozhodcov, ktorí by turínskemu tímu mohli pomáhať.

Do hry sa dokonca dostal ne-priamo aj vtedajší pápež Ján Pavol II., pre chorobu ktorého mali byť odložené niektoré duely talianskej ligy. Jeden zo súperov Juventusu mal v tom čase vážne zdravotné problémy a chýbali mu viacerí čle-novia základnej zostavy. Preto Moggi odmietal odloženie tohto zápasu.

Luciano Moggi vstupoval aj do záležitostí národného tímu, kde sa snažil pretláčať futbalistov zastú-pených agentúrou GEA World, ktorú vlastnil jeho syn. Okrem Moggiho bol dôležitou postavou v tejto schéme aj ďalší funkcionár Juventusu Antonio Giraudo. Mog-gi dostal doživotný trest vykoná-vať akúkoľvek funkciu súvisiacu s futbalom, Giraudo obišiel s päť-ročným dištancom.

Hoci najviac sa v korupčnej kauze „vykúpal“ práve turínsky

klub, do pozornosti sa dostali aj ďalšie štyri mužstvá Serie A: AC Miláno, Fiorentina, Lazio Rím a Reggina. V prípade milánskeho klubu sa diskutovalo najviac o strete záujmov, ktorý bol v Ta-liansku dlhé roky akoby nepo-všimnutý. Naprílad Adriano Gal-liani bol jedným z vrcholných predstaviteľov AC, no zároveň šé-foval aj najvyššej súťaži. Tresty pre jednotlivé kluby sa rôznili podľa závažnosti previnení. Juventus bol zbavený majstrovských titulov z rokov 2005 a 2006 a prerade-ný na posledné miesto v Serie A. De facto sa musel porúčať do Serie B, kde začínal sezónu s man-kom deväť bodov. Aj napriek to-mu sa hneď po prvom roku vrátil medzi elitu.

Druhá liga hrozila pôvodne aj Florenťanom, no napokon z toho bol „len“ vyhadzov z Ligy majstrov a – 15 bodov v sezóne 2006/07. Reggine odobrali 11 bodov, čo oka-mžite poslalo klub do boja o zá-chranu. Tá sa napokon klubu po-darila o jediný bod. Milánčania boli taktiež jednou nohou von z Ligy majstrov, ale po odvolaní zostali v súťaži a napokon ju v se-zóne 2006/07 vyhrali. V ligovej sú-ťaži prišli o osem bodov. Najmen-šie škody utrpelo Lazio, ktorému strhli iba tri body. Jeho šéf Clau-dio Lotito však dostal trest na dva a pol roka, Andrea Della Valle z Florencie ešte o pol roka vyšší dištanc. PETER JAČIANSKY

3

FUTBAL

Martin Chudý prišiel do Trnavy v priebehu tejto sezóny. Spočiatku bol náhradník Martina Vantrubu, ktorý sa však v polovici marca po 2. kole nadstavbovej časti zranil. Odvtedy stál medzi troma trnavský-mi žrďatrnavský-mi Martin Chudý, ktorý v kľúčových zápasoch podržal muž-stvo a mal veľký podiel na zisku maj-strovského titulu po dlhých 45 ro-koch. Avšak správy o údajnej mož-nej korupcii ho začínajú spochybňo-vať. Dvadsaťdeväťročný rodák z Po-važskej Bystrice dôrazne odmieta, že by akýmkoľvek spôsobom mala v tomto prípade prsty Trnava.

„Pravdupovediac, už po našom domácom zápase proti Dunajskej Strede, výhrou v ktorom sme potvr-dili titul, som niečo započul. Už ani neviem, kto spomenul, že vraj bran-kára Ružomberka sa niekto pokúsil podplatiť. Vypustil som to z hlavy a spomenul si na to až tento ponde-lok, keď sa v médiách objjavila táto kauza,“ povedal nám trnavský bran-kár.

Podľa dosiaľ me-dializovaných

in-formácií mal Daniel Bart-ko, bývalý ligový hráč a známy funkcionár, po-núknuť ružomberskému brankárovi Matúšovi Ma-cíkovi 5000 eur, aby zabez-pečil, že v zápase 6. kola sku-piny o titul Ružomberok – Spar-tak Trnava, ktorý sa napokon skon-čil remízou 0:0, domáci nevyhrajú. „Nevidím presne do celej situácie, keďže sa ma netýka. Za seba a mys-lím ssi, že aj za celú kabínu, hovorím, že titul sme si vybojovali čestne. O žiadnej snahe nášho klubu po od-plácať nemôže byť reč. Mrzí ma, že médiá nielen na Slovensku, ale už aj v susednom Česku píšu v ttom zmysle, že Trnava si titul kúpila. Aspoň také sú titulky. Pod nimi sa však už uvádzajú iné mená, žiad-nym spôsobom nesúvisiace so Spar-takom Trnava. Je to mediálna hra. Aby som to zhrnul, zdá saa mi, že niektoré titulky sa snažia poškvrniť meno Spartaka Trnava, ale násled-ne podľa obsahu článnkov a reportá-ží už nie je žiadny priamy súvis s Tr-navou. Mrzí ma to, pretože mnoho ľudí nebude ssledovať túto kauzu de-tailne, alebo do konca a zostane im v hlave len tá informácia z titulku, že TTrnava si kúpila titul. Pritom to tak vôbec nebolo a tie titulky nám ubližujú!“ podelil sa o svoje myšlienky bývalý brankár Dukly Praha či Teplíc.

O korupcii sa počas tejto sezóny, a najmä na jar, v trnavskej kabíne

nehovo-rilo. „Nikdy som niič ta-ké v šatni nepočul. Sú-stredili sme sa na naše zápasy a na boj o ti-tul,“ vyhlásil Martin Chudý a zareagoval aj na kontroverzné jarné stret-nutie Trnavy s Dunajskou Stre-dou, po ktorom Spartak spečatil dve kolá pred koncom súťaže zisk titulu. Hlavný rozhodca Pavol Chmura v ňom už v úvodnej štvrťhodine na-riadil penaltu v prospech „andelov“, vylúčil dvoch hráčov DAC a jedné-ho Trnavčana. „Záznam z tohhto duelu je k dispozícii. Dá sa spätne pozrieť, že penalta a obe žlté karty pre Tomáša Huka boli opprávnené. Najmä pri druhom zákroku pri po-strannej čiare zlyhal psychicky, presne takisto ako neskôrr Kalmár, ktorý tiež dostal červenú kartu. Vy-lúčený mohol byť ešte aj Bayo, kto-rého však rozhodca nechal na ihris-ku. Takže aká korupcia? Jedna vec je, že štatistiky z toho zápasu vyze-rajú šialene, ale druhá zase, že tie si-tuácie boli jasné a karty oprávnené. V prípade zákerného faulu, nech k nemu dôjde v akomkoľvek čase a v akejkoľvek situácii, musí roz-hodca konať v súlade s pravidlammi. A podľa môjho názoru sa v spomí-naných prípadoch rozhodol správ-ne,“ tvrdí Chudý, ktorý sa napokon vyjadril aj k trnavským pokutovým kopom. Spartak ich v uplynulej se-zóne zahrával štyri. „Podľa mňa to nie je veľľa, štatisticky jedna za osem zápasov,“ uzavrel debatu Martin Chudý. ONDREJ LAUKO

Brankár futbalistov trnavského Spartaka

MARTIN CHUDÝ popiera akúkoľvek korupciu

4

penalty kopala Trna-va počas ligovej

se-zóny 2017/18.

Po obrovskom korupčnom škandále CALCIOPOLI

musel ísť taliansky majster do druhej ligy

Všetko začali podozrivé

turínske svaly

Pred dvanástimi rokmi otriasol talianskym futbalom obrovský

škandál, ktorý si ľudia pamätajú pod názvom calciopoli, čo by sa

do slovenčiny dalo preložiť ako futbalová dedinka. Najviac naň

doplatil Juventus Turín, ktorému odobrali dva majstrovské tituly

a musel sa porúčať do druhej ligy. Paradoxné na tom je, že

polí-cia pôvodne vôbec nevyšetrovala kluby z dôvodu podozrenia

z manipulácie zápasov.

Do hry sa

dokonca

do-stal nepriamo aj

vtedajší pápež

Ján Pavol II., pre

chorobu ktorého

mali byť odložené

niektoré duely

ta-lianskej ligy.

Luciano Moggi

FOTO SITA/AP

Nepravdivé titulky

nám ubližujú

Brankár majstrovskej Trnavy Martin Chudý razantne popiera, že by sa hráči alebo funkcionári Spartaka

akým-koľvek spôsobom zaplietli do korupcie. „Je to mediálna hra so snahou pošpiniť náš klub,“ tvrdí.

(4)

Po takmer siedmich mesiacoch sme prehrali. Opäť v príprave, znovu mimo nášho územia, opäť 1:2 a aj tentoraz bol súper lepší.

Takisto ako minulý rok v no-vembri vo Ľvove proti Ukrajine, aj v pondelok v Ženeve s Maro-kom sme sa ujali vedenia, podob-ne ako vtedy sme však náskok podob- ne-udržali. Dôvodov môžeme nájsť viac, ale jeden najhlavnejší vyčnie-va – súper bol jednoducho lepší.

So Severoafričanmi to však bol predsa len iný zápas. Vlani v no-vembri boli na tom obe mužstvá rovnako, v plnej sezóne šli do prí-pravy, v tomto smere však žene-vská paralela neexistuje. Maroča-nia totiž o pár dní odletia na maj-strovstvá sveta do Ruska. V zápa-se proti Hamšíkovi a spol. preto nastúpili v najsilnejšom zložení, motivovaní potvrdením miest v základnej zostave a so snahou o vyladenie posledných detailov pred ostrými duelmi.

Naopak, Slováci sa po súboji s Renardovou družinou rozišli na dovolenky, bolo to pre nich po-sledné súťažné vystúpenie v se-zóne 2017/18. Mentálne nastave-nie, pri všetkej snahe, nemohlo byť na úrovni Maročanov. Navy-še, Jánovi Kozákovi chýbalo via-cero hráčov základnej zostavy a dalo sa predpokladať, že sa to

(negatívne) odrazí na celkovom prejave.

Najmenej chýbali, paradoxne, najväčšie opory zadných radov Dúbravka a Škrtel. Šulla so Šat-kom totiž predviedli veľmi solíd-ne výkony a ponúkli zaujímavý a cenný „druhý sled“. Prvopolča-sová absencia Lobotku bola ove-ľa citeľnejšia, rovnako ako Nem-cova, keďže v ich prípade sa al-ternanti výrazne trápili. Aj preto sme ako mužstvo po zmene strán ožili. Boli sme oveľa istejší v stre-de ihriska, vyhrali sme viac súbo-jov aj v útočnej tretine a vďaka

tomu sme sa častejšie dostávali do viacčlánkových kombinácií.

V prvom polčase boli Slováci príliš ďaleko od súperových hrá-čov. Po zisku lopty sme ju často stratili do niekoľkých sekúnd a po-tom sme ju znovu museli naháňať,

čo nám odčerpávalo sily. Maroča-nia veľmi vysoko napádali, okam-žite vycítili, že nám to robí problé-my. Súper bol veľmi aktívny aj v krídelných priestoroch, najmä na svojej pravej strane, kde dobrým pohybom prečísloval naše rady.

Opäť sme strelili prvý gól, už niekoľkýkrát sme však náskok neudržali. Ani v prípravných zá-pasoch netreba nad takýmto ja-vom prižmurovať oko, ak sa opa-kuje. Neskôr by sme totiž na to, v oveľa dôležitejších zápasoch,

4 FUTBAL

streda 6. 6. 2018

(tradičné hodnotenie slovenských reprezen-tantov v škále od 1 do 10, čím vyššia známka, tým lepší výkon)

MICHAL ŠULLA

Prvý vážny pokus Maroka púšťal von a lopta skončila na ľavej žrdi, potom však bol istý. V druhom polčase skvelo vyrazil hlavičku Bous-soufu aj delovku Da Costu, zlikvidoval aj ďalšie možnosti súpera. Veľmi sľubný výkon.

BORIS SEKULIČ

Ani druhý duel v slovenskom národ-nom tíme mu nevyšiel. Vyslovene nekazil, pozič-ne bol pri brápozič-není v poriadku, k zemi ho však zrá-žalo oveľa vyššie tempo v porovnaní s našou ligou.

ĽUBOMÍR ŠATKA

Nesklamal, práve naopak. Svoje mies-to v strede obrany si zastal. Ukázal, že bude do budúcnosti dobrá alternatíva, či možno neskôr aj riadny člen základu.

MILAN ŠKRINIAR

Líder nášho mužstva. Až na jeden výbuch a vyrobenú štandardku si v súbojoch počí-nal suverénne a k tomu pridal aj snahu o konšt-ruktívnu rozohrávku, ktorá nám mala pomôcť vymaniť sa z tlaku.

TOMÁŠ HUBOČAN

Výborný úvod, potom predviedol aj niekoľko nevynútených strát. Spoľahlivosťou nad-viazal na výkon zo zápasu s Holandskom, pri početných ofenzívnych akciách súpera bol často tam, kde bolo treba.

JURAJ KUCKA - 5.

Keď sa oprel a poriadne vložil

do súboja, dokázal získať loptu. Škoda, že to neurobil viackrát. Ani on nezabránil rýchlemu a kombinačnému prechodu súpera cez stred ihriska.

PATRIK HROŠOVSKÝ

Nedokázal nadviazať na výkony z klubového dresu. Viackrát prišiel v strategickom priestore o loptu, pod tlakom súpera robil chyby. Nezlepšoval sa a striedanie bolo preňho vykúpe-nie.

ONDREJ DUDA

Lepší bol v druhom polčase v strede ako v prvom na kraji, celkovo však jeho výkonu chýbala energia. Súperi boli rýchlejší. Podpísala sa na ňom slabá zápasová prax, akoby si dosta-točne neveril.

MAREK HAMŠÍK

Jeho snahy o kombinačnú hru boli často zahatené výborným pressingom afrického tímu. Viackrát dobre zasiahol pred vlastnom brán-kou a dostal sa do našej najväčšej šance, ale zo 14 metrov prestrelil.

RÓBERT MAK

Musel veľa brániť a vypomáhať na svojej strane Hubočanovi, pretože súper neu-stále útočil po pravom krídle. Smerom dopredu sa k ničomu podstatnému nedostal.

MICHAL ĎURIŠ

Bol veľmi málo v hre. Do šance sa nedostal, v prvom polčase to však mal pri veľkej prevahe súpera náročné. V súbojoch bol viackrát neskoro, pochvalu si zaslúži za prípravu Hamšíko-vej veľkej šance.

JÁN GREGUŠ

Prvé dve lopty pod tlakom stratil a takmer z toho bola pohroma. Strelený gól, keď presne upratal loptu k pravej žrdi, mu herne pomohol, potom už toľko nekazil.

ALBERT RUSNÁK

Bol pri rozhodujúcom momente. Inak bol neviditeľný a ani tentoraz nehral v tónoch chýru, ktorý o ňom ide z MLS. Viac síl musel dať do bránenia.

ADAM NEMEC

Za necelých desať minút trikrát vy-bojoval loptu, raz bol z toho sľubný brejk, Pačin-da však neuspel. Príkladne bojoval, vyhrával hla-vičky, v druhom polčase jeden z našich najlepších.

ERIK PAČINDA

Mal obrovskú šancu, jednu z dvoch najväčších nášho mužstva. V protiútoku mal ísť do koncovky, zvolil však (neúspešnú) prihrávku na Nemca.

STANISLAV LOBOTKA

Prvý dotyk s loptou premenil na zrod gólovej akcie. Pomohol nášmu stredu, bol istejší s loptou pri otáčaní ťažiska hry. Ak by nastúpil od úvodu, mohli sme herne vyzerať presvedčivejšie.

●MARTIN VALJENT - bez známky, hral menej ako 30 minút. Dobre naskočil, súbojovo bol v poriadku, dostal sa aj do jednej sľubnej šance. Naznačil potenciál.

SLOVÁCI V ZRKADLE

MAROKO – SLOVENSKO 2:1 (0:0)

MAROKO: Bounou – Hakimi, Benatia, Saiss (46. M. da Costa), Mendyl (46. Harit) – El Ahmadi (83. Bennasser), Boussoufa (75. Fajr) - N. Amrabat, Belhanda, Ziyech (75. Carcela-Gonzalez) – Boutaib (60. El Kaabi). Tréner H. Renard.

SLOVENSKO: Šulla - Sekulič, Šatka, Škri-niar, Hubočan (79. Valjent) – Hrošovský (58. Lobotka), Kucka (46. Greguš) – Duda, Hamšík (46. Rusnák), Mak (46. Pačinda) – Ďuriš (46. Nemec). Tréner J. Kozák.

● GÓLY: 63. El Kaabi, 74. Belhanda – 59. Greguš.

●ŽLTÉ KARTY: Boussoufa, Fajr – Škriniar.

●ROZHODOVALI: Tschudi – Zeder, Wicht (všetci Švajčiarsko), 7000 divákov.

FAKTY ZO ZÁPASU

KOMENTÁR ŠPORTU

●Ako by ste zhodnotili priebeh duelu?

„V prvom polčase nasadil súper vysoký pressing, z ktorého sme sa nevedeli dostať. Tlak na loptu bol naozaj veľký. Vedeli sme zakom-binovať, ale neboli sme nebezpeč-ní pred bránkou súpera, teda až na šancu Hamšíka. V druhom polčase sme chceli hrať vyššie, čím sme súpera zaskočili. Podari-lo sa nám streliť aj gól, čo nám malo pomôcť, ale opak bol prav-da. V ďalšom priebehu sme dva-krát inkasovali a Maroko napo-kon zaslúžene vyhralo.“

●Zohralo úlohu aj rozdielne nastavenie oboch tímov?

„Bolo jasne vidieť, v akej fáze sú mužstvá. Maročania majú hla-vy nastavené na majstrovstvá sve-ta, ich motivácia bola zrejmá a zloženie mužstva také, v akom bude hrať v Rusku. Maroko podá-va dlhodobo dobré výkony, ťahá peknú šnúru bez prehry. Ak na MS zdolá Irán, potrápi následne

aj ďalších dvoch súperov v skupi-ne Španielsko a Portugalsko. Vo futbale je všetko možné.“

●Bol to náročnejší zápas ako minulý štvrtok proti Holandsku, keď sme v Trnave remizovali 1:1? „Pred Holandskom sme mali viac času na prípravu. Prejavilo sa to aj na výkone, pretože v prvom polčase sme hrali naozaj vynika-júco. Navyše, Holanďania nebudú hrať na majstrovstvách sveta, za-tiaľ čo Maročania áno. Proti nám nastúpili v najsilnejšom zložení.“

●Aké pozitíva vám priniesol celý tento zraz?

„Chcel som vidieť v akcii všet-kých hráčov, čo sa – až na bran-kára Rodáka - podarilo. Niekto absolvoval viac minút, niekto me-nej. V oboch dueloch som si uro-bil potrebný obraz. Mám jasno, do akej miery s kým môžem počí-tať, koho môžem kedy použiť. Som rád, že sa rozšíril okruh hrá-čov, čo je do budúcnosti dôležité. Teraz im prajem peknú dovolen-ku, sú unavení, nech si oddých-nu. Musíme sa totiž dobre pripra-viť na jeseň, čaká nás dôležitá Li-ga národov.“

Faktory

nastavenia

a absencií

JÁN KOZÁK si v oboch zápasoch, proti Holandsku aj Maroku, urobil potrebný obraz

Rozšírený okruh hráčov

Ján Kozák si uvedomuje, že v Ženeve sme neboli lepším tímom.

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

6

5

6

6

5

3

4

6

5

5

5

7

5

6

4

7

(5)

mohli kruto doplatiť.

Ak by v pondelok v Ženeve na-stúpili obe mužstvá v top zložení a obe by boli v rovnakej fáze sezó-ny, bol by to herne aj výsledkovo iný zápas. Verme tomu.

MIROSLAV ANTOL

5

FUTBAL

Dvadsaťdvaročný Dubničan sa zaradil na post pravého obrancu, ktorý mu je vlastný. „Prvé mo-menty chutili pekne, veď som do-siahol niečo, o čom odmalička sníva každý futbalista. ŠŠkoda, že to nebolo s víťaznou príchuťou, ale išlo, našťastie, len o prípravný zápas. Tréner si vyskúúšal to, čo chcel, každý odovzdal na ihrisku všetko. Určite sa nemáme za čo hanbiť,“ povedal kmeňový hráč Chieva Verona, ktorý v sezóne 2017/18 hosťoval v druholigovej Ternane.

V kádri na dva záverečné prí-pravné zápasy v tomto ročníku

pôvodne nefiguroval, pribudol ako náhradník po potvrdení ab-sencií Lukáša Štetinu a Norberta Gyömbéra. „Aj preto si cením tých pár minút, na ktoré som na-stúpil. Nemal som žiadne očaká-vania. Je pre mňa česť, žee som tu mohol byť.“

Valjent sa na trávniku hneď chytil úspešným súbojom a pred-viedol aj jeden sľubný výpad za obranu súpera, ktorý však preka-zil ofsajd. „Snažil som sa pred-viesť všetko, čo viem. Dal som do toho maximum, veď repreezento-vať svoju krajinu, to je najviac, čo som si mohol želať,“ potvrdil

vďačnosť za zápasovú nomináciu. Na ihrisko prišiel za nepriazni-vého stavu 1:2, hoci v 59. minúte sa Slováci zásluhou Jána Greguša ujali vedenia. „Mrzelo ma, že sme stratili násskok, pretože sme hrali pomerne dobre v defenzíve. Jas-né, že sa nešlo do hry jednodu-cho, keďže smme prehrávali, ale

snažil som sa to nevnímať.“ Účastník vlaňajších ME hráčov do 21 rokov v Poľsku si pochvaľo-val celý reprezentačný zraz. „Bolo to skvelé. Bol som v jednej šatni s hráčmi, kktorých som odmalička sledoval a ktorých som doteraz vnímal ako svoje vzory. Mohol som si s nimi zatrrénovať, čo je pre

mňa veľká motivácia, aby som ďa-lej na sebe pracoval a napredoval. A aby som ich mohol niekedy na-podobniť. Verím, že dostanem po-zvánku aj nabudúce, aj keď si uve-domujem, že Sllovensko má najmä v obrane veľa kvalitných futba-listov,“ dodal Martin Valjent. „Pred gólovou strelou som

za-kričal Albertovi Rusnákovi, aby mi loptu pustil. Chvalabohu mi to sadllo presne na nohu a lopta skončila tam, kde mala,“ opísal svoj úspešný okamih Ján Greguš. Na ihrisko prišiel po zmene strán, skóre otvoril v 59. minúte. Slová-ci však napokon dvakrát inkaso-vali a prehrali. „Aj my sme mohli streliť ďalšie dva góly, po šan n-ciach Hamšíka a Pačindu. Maro-ko však ukázalo veľkú kvalitu, je-ho hráči boli mimoriadne pohyb-lliví a aktívni s loptou počas celé-ho zápasu. Inkasovaný gól ich vy-burcoval, druhý upokojil a po ňom to už dohrali,“ pokračoval stredopoliar FC Kodaň.

Hneď po záverečnom hvizde naskákali stovky priaznivcov Maroka na ihrisko a doslova sa vrhli na svojich hráčov. Niečo podobné predviedli aj pred pár dňami po súboji s Ukrajinou a teraz si – napriek zákazu – da-li repete. „Zaskočilo nás, keď vy-behli na ihrisko. Usporiadatelia nás hnali čo najrýchlejšie do ka-bín, abby sa nikomu nič nestalo,“ povedal na margo pozápasové-ho diania Greguš, na ktorépozápasové-ho slová nadviazal aj Milan Škri-niar: „Nebál som sa. Vedel som,

že idú za svojimi hráčmi a chcú sa s nimi pozddraviť pred odcho-dom na MS. Bol som blízko šat-ne, takže som rýchlo vbehol

dnu a potom to už bolo v po-riadku.“

Prvýkrát v seniorskom výbere nastúpil obranca Interu Miláno

Škriniar v stopérskej dvo-jici s Ľubomírom

Šat-kom. „Predtým sme hrali spolu v dvad-saťjednotke aj v nižších

mládež-níckych kategó-riách. Celkoovo sme vzadu nefun-govali zle, teda až na dve situácie, ktoré sme nezvládli. Dostali sme ne-šťastnný prvý gól z rohu, to bola škoda. Lopta šla na prvú žrď, ja som do nej išiel hlavou, ale Adam Nemec ju predo mnou nešťastne nadvihol a trafila protihráča. Ško-da, mohlo to dopadnúť lepšie. Sta-la saa chyba, z ktorej sa musíme poučiť, najmä pred Ligou náro-dov. Tam sa budeme musieť viac koncentrovaať aj na podobné štan-dardné situácie, pretože sme sa opäť presvedčili, ako dokáže gól okamžite posaadiť súpera na ko-ňa,“ dodal Milan Škriniar.

V siedmej minúte takmer

skon-čila za jeho chrbtom strela,

ktorú púšťal mimo bránku.

V ďalšom priebehu na ňom

nebolo poznať, že by ho to

roz-hodilo. Predviedol viacero

dobrých zákrokov, ktorými

držal slovenský tím nad vodou.

S Michalom Šullom,

branká-rom Slovana, sme rozobrali

všetko podstatné z prehratého

zápasu s Marokom.

●Marcové finále Kráľovského pohára v Bangkoku proti domá-cemu Thajsku vám príliš nevyšlo, teší vás teraz o to viac výkon v druhom oficiálnom zápase za Slovensko?

„Vážim si najmä, že som dostal šancu. Chcel som napraviť aj to, čo sa stalo v Bangkoku, hoci nie je dobré sa k tomu príliš vracať. Som rád, že som si zachytal, ale mrzí ma výsledok, keďže sme to mali z pohľadu skóre dobre rozo-hrané.“

●Začiatok však nevyznel ide-álne pre mužstvo ani pre vás osobne. Strela, ktorú akoby ste púšťali mimmo, skončila v 7. minú-te na vašej ľavej žrdi...

„Bol to prvý pokus súpera v zápase. Bolo to z diaľky, ihrisko bolo po daždi mokré. Lopta išla okolo nohy Milana Škriniara, preto som ju zbadal neskoro a za-reagoval som tak, ako som zarea-goval... Našťastie, dopadlo to dob-re.“

●Pred prvým inkasovaným gó-lom ste parádne chytili hlavičku Boussoufu, z následného rohu sme však innkasovali. Nedalo sa z vášho pohľadu vybehnúť na centrovanú loptu a odvrátiť ju do bezpečia?

„Myslím si, že to určite nešlo. Bola to prudká lopta na prvú žrď, tam by som sa ťažko dostal... Smola bola v tom, že ju niekto vpredu len ,lízol hlavou, na zad-nej žrdi to trafilo Maročana do ramena a lopta sa odrazila do sie-te.“

●A čo druhý gól, ktorý prišiel desať minút po prvom?

„Lopty som sa dotkol, bola to však prudká strela z hranice šest-nástky, ktorá predo mnou ešte aj skočila, a tak zrýchlila. Mal som čiastočne zakrytý výhľad, ťažko sa mi na to reagovalo.“

●Severoafričania veľmi často strieľali, vyhovovala vám toľká permanencia?

„Čakal som, že budem mať prá-cu, keďže sme čelili účastníkovi majstrovstiev sveta. Vždy, keď mali priestor v strede, pokúšali sa o streľbu, čomu pomáhal ťažší te-rén po daždi.“

Pripravil MIROSLAV ANTOL

Marocký ľavý obranca

Hamza Mendyl predviedol

v prvom polčase takýto

výborný obranný zákrok proti

Patrikovi Hrošovskému.

FOTO TASR/ MARTIN BAUMANN

MARTIN VALJENT si pripísal prvé minúty v seniorskej reprezentácii

Moment, o ktorom

sníval odmalička

V nominácii trénera Jána Kozáka na zápasy proti Holandsku

a Maroku boli dvaja nováčikovia. Brankár Marek Rodák sa

do akcie nedostal, krajný obranca Martin Valjent napokon áno.

Na ihrisko vybehol v Ženeve v 79. minúte duelu proti

Severoafri-čanom, keď nahradil Tomáša Hubočana.

Martin Valjent v pondelok

debutoval v seniorskej

reprezentácii.

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

MICHAL ŠULLA nezačal

v Ženeve ideálne, napokon

podržal mužstvo

Čakal som,

že budem

mať prácu

Zaskočený Greguš,

Škriniar: Hneď som bol v šatni

105

zápasov za slovenskú repre-zentáciu má po pondelku na konte Marek Hamšík. Na re-kordéra Miroslava

Karha-na mu chýbajú dva duely.

Radosť Jána Greguša z druhého reprezentačného gólu.

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

Marockí fanúšikovia vtrhli na ihrisko hneď

po záverečnom hvizde rozhodcu, ešte

v čase, keď boli futbalisti na ihrisku.

(6)

Zlaté Moravce majú za sebou priemernú sezónu. Napriek tomu, že jeseň bola miestami výborná, s vydarenými zápasmi a priazni-vými výsledkami. Najmä doma ViOn dokázal potrápiť kvalitatív-ne silkvalitatív-nejších a ambíciami nabi-tých súperov. Naplno bodoval s Ružomberkom, obhajcom titulu Žilinou i Slovanom, ktorému na-súkal tri góly. Smoliarska bola prehra s Dunajskou Stredou. Vý-sledky dodávali Zlatomoravča-nom optimizmus, prvá šestka bo-la pomerne blízko, ale všetko za-hatala slabá jar.

Mužstvo stratilo iskru, neraz pôsobilo bezradne, na gól sa po-riadne nadrelo a v jarnej časti zís-kalo len šesť bodov. Hoci doma ukázalo miestami solídne stránky, diváci čoraz viac šomrali. Na sú-perových trávnikoch Zlatomorav-čania pôsobili zakríknuto, mali roztrasené kolená a neznamenali výraznejšiu hrozbu. Bránka bola do-slova zaklia-ta, na jar sa vonku v koncovke

pre-sadil iba Ewerton! Nenašiel sa nikto, kto by zodvihol bojovú zástavu a zavelil k obratu. Aj pre-to sa dlhšie čakalo, kým si kolek-tív zabezpečil definikolek-tívu aj pre na-sledujúcu sezónu.

ViOn vďaka majiteľovi Viliamo-vi OndrejkoViliamo-vi stojí na zdravých a pevných základoch. Čoraz viac sa hovorí, že klub zrejme zmení fi-lozofiu a pokúsi sa získať hráčov na dlhšie obdobie, aby neprichá-dzalo k takej častej a masívnej ob-mene kolektívu.

- Vion vstúpil do sezóny solídne, darilo sa mu najmä doma, kde zo šiestich zápasov vyhral až päť, v dobrom svetle sa predviedol so Žilinou, Ružomberkom, Dunaj-skou Stredou i Slovanom.

- Na konci augusta mužstvo prekvapujúco vypadlo na pôde štvrtoligistu Šimonovany-Partizánske zo Sllovnaft Cupu po jedenástkovom rozstrele.

- Na záver jesene prišla tesná prehra s Michalovcami a zápas mal nepríjemnú dohru. Po záverečnom hvizde domáci Mateus v tuneli napadol Božoka, spôsobil mu zranenie za to, že ho údajne rasisticky urážal.

Discipli-nárka mu zastavila činnosť na štyri týž-dne a prípad nakoniec skončil na civil-nom súde. Brazílsky legionár sa v prípra-ve zranil a na jar nenastúpil.

- Podhrotový Róbert Gešnábel výrazne ťahal ofenzívu, strrelil deväť gólov a v zime prestúpil do Ružomberka, brankár Kováč sa stal najstarším hráčom v históriii ligy.

- Veľmi slabá jar, ViOn získal iba šesť bo-dov, ale v predposlednom kole sa definitív-ne zachránil.

MOMENTY SEZÓNY

PLUSY a MÍNUSY

●Jeseň bola viac ako solídna, ale mužstvo nastavenú latku neu-držalo a bojovalo len o záchranu. Preččo?

„Na začiatku sezóny sme si vý-borne sadli. Prišli Dobrotka, Zá-humenský, poľský legionár Szy-monowicz a strelecky sa prebudil Gešnábel. Presadzovali sme sa v

koncovke, zdolali sme Ružombe-rok, Žilinu i Slovan a v dobrom svetle sme sa predviedli v súbo-joch s Dunajskou Stredou. S hrou sme boli spokojní, preto si mys-lím, že by bol hriech, ak by sme po základnej časti nemysleli na pr-vú šestku.“

●Počas jari ste vyhrali iba

je-den zápas, s vypadávajúcim Pre-šovom, je to výsledok viacerých odchoodov?

„Stratili sme nosných hráčov, zranili sa nám Karlík a Mateus, kľúčová osoba našej ofenzívy, stá-le sa stá-len hľadal Urgela a odišiel deväťgólový Gešnábel. Nezvládli sme niektoré zápasy, chýbala nám

väčšia vôľa a dravosť, čo sa uká-zalo ako rozhodujúce. Jar sme ma-li veľmi slabú, nazbierama-li sme šesť bodov, čo je málo.“

●Klub je finančne limitovaný, počas prestupových termínov pri-chádza k veľkej fluktuácii hráčov a z akadémie nevychádzajú adepti na základnú zostavu...

„V lige treba mať ambície, ne-hráme ju preto, aby sme boli fac-kovací panák. Cesta ViOnu je jasná, musíme sa s ňou vyrovnať. K nám prichádzajú väčšinou hrá-či na hosťovanie, odmena kádra je výrazná a na jar nám to nesad-lo.“

●Ukázalo sa, že kolektív bol

6 FUTBAL

streda 6. 6. 2018

BRANKÁRI 2

Veterán a hrajúci

tréner brankárov Pavel Kováč patrí k vodcovským osobnos-tiam tímu. V sezóne sa stal his-toricky najstarším hráčom v lige, medzi žrďami robil, čo mohol, ale chýbala mu zdravá konku-rencia. Hosťovanie mladého Čočišviliho zo Slavie sa ukázalo ako nesprávny ťah, pretože Gru-zínec nezapadol charakterovo.

OBRANA 3

Paberkovala. Raz

držala na dištanc ašpirantov na titul, inokedy bola prie-pustná ako papier. Po odcho-de Záhumenského a Dobrot-ku dostala trhliny, navyše pre zranenie vypadol platný Kar-lík. Na jar sa po deväťmesač-nej pauze vrátil Pintér a uká-zal solídnu výkonnosť. Strie-davé výkony predvádzali Kotula či Horník.

STRED POĽA 2

Herný progres urobil 21-ročný brazílsky legionár Ewerton, ktorý bol použi-teľný v strede poľa i na kraji. Bariš odviedol štandard, po zranení sa herne dvíhal Orá-vik, ale u neho je rozdiel medzi zápasmi doma a vonku. U súperov sa nedoká-že tak emocionálne vložiť do stretnutí. Prepadol Cleber. Má skúsenosti z viacerých slovenských a českých klu-bov, ale ofenzíve nedokázal dať svoju pečať.

ÚTOK 3

Mužstvo nastupovalo s jedným hrotovým hráčom. Na jeseň žiaril Gešnábel, z podhro-tovej pozície strelil deväť gólov a vytvoril si aj osobný rekord v počte presných zásahov za pol sezóny. Ostatným sa nedarilo, bol na nich vidieť herný výpa-dok, ich výkony boli premenli-vé ako aprílopremenli-vé počasie.

LAVIČKA 3

Najslabší článok. Bola na nej slabá konkurencia. Keď náhradníci dostali šancu, nedokázali naskočiť do rozbeh-nutého vlaku a naplniť taktic-ký zámer. Zlyhali najmä vtedy, keď mali priniesť obrat a zápas sa lámal na stranu súpera.

TRÉNERI 2

Juraj Jarábek je tréner maximalista, futbalom žije, mal pri sebe ostrieľaných asisten-tov, s ktorými spolupracuje už dlhšie. Jeseň bola parádna, jar kostrbatá, preto sa počas nej oveľa viac sťažoval. V koneč-nom dôsledku vytiahol z muž-stva, čo sa dalo a dokormidlo-val ho k záchrane.

CELKOVÉ

HODNOTENIE

PROSPEL

VYSVEDČENIE MUŽSTVA

Pripravili RÓBERT ČAPLA a MARTIN RYBÁR

2

3

2

3

3

2

HODNOTÍME ÚČASTNÍKOV NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽE 2017/18

10. MIESTO: FC ViOn ZLATÉ MORAVCE-VRÁBLE

Výbornú jeseň zatienila sla

KOMENTÁR

ŠPORTU

Chýbala väčšia vôľa a dravosť

Tréner JURAJ JARÁBEK bol spokojný s jeseňou, jar ho sklamala

+

stabilizovaný klub, dobré podmienky na prípravu

+

spoľahlivé výkony doma v úvode sezóny a cenné ví-ťazstvá s najväčšími ašpiran-tami na titul, tri ggóly do sie-te Slovana

+

strelecky výborný Gešnábel

Ofenzívny líder Peter Orávik (v

stre-de) niekoľko mesiacov chýbal

muž-stvu pre zranenie.

FOTO SITA/MARTIN HAVRAN

Juraj Jarábek

(7)

najmä vonku málo odolný. Čomu to treba pripísať?

„V tréningovom procese hráči išli nadoraz a nemôžem na niko-ho povedať krivé slovo. Moja filo-zofia je ofenzívny futbal, ale pre-padávali sme v obrane. V každom zápase sme sa dokázali herne vy-rovnať súperovi, ale v koncovke to bolo zložitejšie. Keď nám von-ku chýbala väčšia túžba pobiť sa o priaznivý výsledok, tak nie je náhoda, že na jar sme u súperov strelili jeden gól. Dávam klobúk dolu pred majiteľom, kolektívu

stále veril. Osobne som mal vyš-šie ambície, z tohto pohľadu som sklamaný.“

● Kto bol najlepším hráčom vášho mužstva a kto celej sezóny? „V sezóne ma najviac zaujal Bo-ris Godál, ktorý má výrazný po-diel na tom, že Trnava po 45 ro-koch získala titul. Z vlastných ra-dov vyzdvihnem brankára Pavla Kováča.“

KTO HRAL

HRÁČI ZÁPASY MINUTÁŽ GÓLY P. KOVÁČ 31 2790 0 ČOČIŠVILI 1 80 0 CHREN 30 2607 1 NIKOLIČ 26 1952 0 ZÁHUMENSKÝ 19 1635 1 HORNÍK 20 1554 0 DOBROTKA 14 1212 0 PINTÉR 9 810 11 SZYMONOWICZ 12 769 0 KOTULA 10 683 0 JANČURA 1 5 0 BARIŠ 28 2219 1 EWERTON 29 1843 6 MATEUS 17 1497 0 ORÁVIK 18 1479 5 GEŠNÁBEL 19 1386 9 KARLÍK 16 1207 3 CLEBBER 26 1177 2 PLEVA 8 655 0 BARTOLOMEU 11 543 0 DUGA 9 366 0 RIGO 5 158 0 UJLAKY 3 57 0 BAGGIO 3 57 0 HAMAR 1 1 0 URGELA 31 2388 4 HARBA 13 1069 2 ŠAŠINKA 12 666 2 SLÁDEK 16 479 1 RENAN 4 19 0 J. ŠVEC 2 11 0 + 1 vlastný gól (Kostelný z Podbrezovej)

CELKOVÁ BILANCIA

32 8 7 17 39:52 31

BILANCIA DOMA

16 7 4 5 31:25 25

BILANCIA VONKU

16 1 3 12 8:27 6

BILANCIA ZÁKLADNEJ ČASTI

22 7 4 11 28:37 25

BILANCIA NADSTAVBOVEJ

ČASTI O UDRŽANIE SA

10 1 3 6 11:15 6

POKUTOVÉ KOPY (3/3)

Premenený proti Senici (Karlík), proti Trna-ve (Šašinka) a proti Nitre (Orávik).

POKUTOVÉ KOPY PROTI (4/4)

Premenili Káčer (Žilina), Balaj (Nitra), D. Leško (Podbrezová), Castaňeda (Senica).

ŽLTÉ KARTY (61)

7 Nikolič, 5 Gešnábel, Mateus, Urgela, 4 Bariš, 3 Dobrotka, Ewerton, Horník, Chren, Karlík, P. Kováč, Pintér, 2 Cleber, Šašinka, Záhumenský, 1 Bartolomeu, Duga, Harba, Jan-čura, Kotula, Renan, Sládek, Szymonowicz.

VYLÚČENIA (7)

V 4. kole Nikolič (rozhodca Marhefka), v 6. kole Chren (Pavlík), v 12. kole Dobrotka (P. Hrčka), v 16. kole Bariš (Smolák), 1. kole nadstavby Bariš (Smolák), v 4. kole nadstavby Pleva (A. Somoláni), v 8. kole nadstavby Kotu-la (A. Somoláni).

DIVÁCI

Doma: 18 954, priemer 1185 (9. miesto). Vonku: 24 557, priemer 1535 (9. miesto). Najvyššia návšteva doma: 2246 (Nitra, 15. kolo).

Najnižšia návšteva doma: 468 (Trenčín, 22. kolo).

Najvyššia návšteva vonku: 5135 (Nitra, 4. kolo).

Najnižšia návšteva vonku: 167 (Prešov, 4. kolo nadstavby, hralo sa v Poprade).

TRÉNERI

Hlavný: Juraj JARÁBEK.

Asistenti: Branislav MRÁZ, Milan IVANKA. Tréner brankárov: Pavel KOVÁČ.

7

FUTBAL

bá jar

-

slabá útočná činnosť

-

vyradenie z pohára na pôde štvrto-ligistu

-

lacné inkasované góly

-

úzky káder, viacero zranených hráčov

-

nevyrovnané výkony, jediné víťaz-stvo na jar

Do kádra pribudli aj ďalší vý-borní hráči na čele s Kalmárom, Bayom a Blackmanom. Ide o le-gionárov, tí však tiež posunuli vý-konnosť mužstva nahor. Výnim-kou potvrdzujúcou pravidlo bol Čmelík. Odchovanca Žiliny vyme-nila Dunajská Streda s MŠK za Po-lievku. Ani jeden sa na novom pôsobisku nepresadil, hoci obaja boli súčasťou reprezentácie do 21 rokov. Čmelík však hrešil na svoj talent aj v žlto-modrých farbách. Možno nie tak okato ako v žlto-ze-lených, ale blúdiacu futbalovú dušu sa mu, žiaľ, nepodarilo vrá-tiť späť do tela. Tréner Rossi ho z kádra vyhodil potom, čo na tré-ningu zlomil nohu spoluhráčovi Blackmanovi. Panamčan mužstvu chýbal v závere súťaže, navyše stratil šancu zabojovať o miesten-ku v kádri pre svetový šampionát.

● ● ●

Naspäť k svetlejším stránkam futbalu na juhu Slovenska. Naj-staršou zo spomínaných akvizícií bol Tomáš Huk. Prišiel najskôr, naraz s Pačindom, ktorý sa však vekom vymyká úspešnému dunaj-skostredskému algoritmu. Aktuál-ne má už 29 rokov. Dostal sa síce do reprezentačného áčka, dal v klubovom tíme najviac gólov, ale čas už hrá proti nemu. V tomto ve-ku je logické, že chce odísť za lep-ším zárobkom do zahraničia. Problémom je, že už má veľmi ob-medzené možnosti. Vyspelé eu-rópske krajiny ho nezoberú, v ostatných si až tak finančne ne-pomôže. Navyše bude konfronto-vaný s podstatne väčšou konku-renciou a ako legionár neporovna-teľným tlakom okolia. Ostáva exo-tika, kde nie je ľahké sa dostať so slovenským pasom. Nie však pre problémy na hraniciach, podstata je prozaickejšia. Arabský či ázijský

svet túži oveľa viac po brazílskych ,,kanárikoch” alebo argentínskych „gaučoch“. Meno, presnejšie pôvod, je skrátka dôležitejší ako kvalita.

● ● ●

V Dunajskej Strede veľmi rých-lo pochopili zákonitosti futbarých-lové- futbalové-ho trhu. Aj to aké miesto na ňom prináleží malej krajinke rozpres-tierajúcej sa medzi Tatrami a Du-najom. Najlepších v tomto teritó-riu skrátka nie je možné udržať. Obmedzené sú možnosti ekono-mické i športové, teda kariérny rast. Za hranicami chcú iba výni-močnosť zasadenú do perspektívy. Po lopate, mladé talenty, ktoré môžu ďalej rozvíjať a predávať zas bohatším kupcom. Peniaze sú vša-de na svete až prvoradé. Takto funguje obchod od nepamäti a my v Podunajskej nížine či jej okolí sa môžeme aj na hlavu postaviť, no nezmeníme to.

● ● ●

Prvý z mladej slovenskej enklá-vy bol Huk. Člen úspešnej Hapa-lovej dvadsaťjednotky, presnejšie náhradník v nej. Charakterom mi-moriadne pevný futbalista. Žiaľ, typologicky nevyhranený. Z postu defenzívneho stredopoliara prešiel na stopérsky. Spoľahlivé výkony v lige ho vyniesli do širšieho kádra Kozákovej reprezentácie. Biolo-gické hodiny však jeho prestup do veľkého medzinárodného futbalu

postupne odtikávajú. V decembri bude mať 24 rokov. K triede eu-rópskeho stredného obrancu mu chýba pár centimetrov, prípadne pár koní pod kapotou generujú-cich bežeckú rýchlosť. Ale v na-šich zemepisných šírkach je nad-štandardný. Ľudsky i futbalovo. Dá sa na ňom stavať, unesie aj stredoveký hrad. Škoda, že tie sa už v súčasnosti nebudujú.

● ● ●

Po Hukovi prišiel Pavol Šafran-ko. Podobný matematický vzorec, trochu vyššie konštanty. Stredný útočník s výbornou postavou. Technicky limitovaný, ale o to pra-covitejší. Seniorské góly dával v Podbrezovej, predtým v druholi-govom Tatrane Prešov, ale najmä v reprezentácii do 21 rokov. Síce na rozhraní základnej jedenástky a lavičky, zato kontinuálne a do-konca sa presadil na ME do 21 ro-kov. V nastúpenom trende pokra-čoval aj v žlto-modrom drese. Ozval sa dánsky Aalborg a hrotový hráč DAC putoval na sever Euró-py. Predaj to nebol výnimočne lu-kratívny, ale v rámci možností vy-darený. Ukázalo sa, že v škandi-návskej krajine sa 23-ročný Šafran-ko bude presadzovať ťažšie, než sám očakával. Jeho posun ďalej nie je nemožný, no zostáva otázny. Preto nepravdepodobný by bol aj jeho neskorší transfer do vyhláse-nejšej futbalovej destinácie.

● ● ●

Ďalším do partie a zatiaľ najvý-raznejším je Ľubomír Šatka. Z Dubnice zamieril ako veľký prí-sľub do Newcastlu United, odtiaľ sa stále ako prísľub vrátil do Du-najskej Stredy. V nej sa prepraco-val medzi najlepších stopérov sú-ťaže. V decembri oslávi 23. naro-deniny. Tréner Rossi ho označil za najlepšieho v uplynulom ročníku ligy. Trochu preháňal, ale veľký ta-lent jeho zverencovi uprieť ne-možno. Je futbalový, inteligentný i pracovitý. Dostal sa do reprezen-tačného áčka, ba nastúpil v naj-cennejšom drese už v troch zápa-soch. Keď výrazne zapracuje na fy-zickom fonde a zlepší sa v silových i rýchlostných parametroch, otvo-rí si dvere do európskeho futbalu.

● ● ●

Ako poslední z mladých sloven-ských hráčov posilnili zatiaľ DAC Christián Herc a Timotej Záhu-menský. Prvý na hosťovanie, dru-hý na prestup. Prvý je obrovským prísľubom pre slovenský futbal, pretože má potenciál dostať sa na najvyšší stupeň medzinárodného futbalu. Podobne ako Bénes, kto-rého svojho času Dunajská Streda ľahkovážne odvrhla.

Herca čaká ešte dlhá cesta, ale má všetky predpoklady uspieť. Je tvorivý, obojnohý, produktívny, pritom sa nebojí súbojov a chce za každých okolností hrať. Záhu-menský má výbornú ľavačku i veľ-ké srdce. Technicky možno nie je dokonalý, no čo nedostal do vien-ka darom, nahrádza neutíchajú-cou vášňou. V polovici júla bude mať 23 rokov, čiže lepšie hráčske časy ho ešte len čakajú. Rovnako ako celý klub zo Žitného ostrova. Dobrá filozofia prináša vždy vý-sledky. Športové skĺbené s ekono-mickými. MIROSLAV HAŠAN

Pozoruhodný trend hráčskej koncepcie v Dunajskej Strede

Futbaloví a perspektívni Slováci

Dunajská Streda skončila na treťom mieste. Za to si zaslúži pochvalu. Oveľa väčšiu za transferovú politiku. Práve klub zo Žitného

ostrova urobil v poslednom čase najlepšie nákupy. Nie všetky vyšli, ale väčšina zapadala do koncepcie, ktorú si v DAC zjavne vytýčili.

Angažovať prevažne futbalistov nie starších ako 23 rokov, najlepšie mládežníckych reprezentantov. Najzaujímavejšie na tom je, že

slo-venských. Postupne tak prichádzali Huk, Šafranko, Šatka, Záhumenský, Herc.

Peniaze sú všade na svete až

prvoradé. Takto funguje obchod

od nepamäti a my v Podunajskej

níži-ne či jej okolí sa môžeme aj na hlavu

postaviť, no nezmeníme to.

Ľubomír Šatka (vpravo)

má na konte už aj tri štarty

v seniorskej reprezentácii.

(8)

POLIACI BEZ GLIKA

Poľská reprezentácia sa na MS v Rusku definitívne musí zaobísť bez Kamila Glika. Dôrazný stopér a výborný hla-vičkár síce figuroval v závereč-nej nominácii na MS, no šéf Poľského futbalového zväzu (PZPN) Zbigniew Boniek včera oznámil, že národný tím s ním nemôže počítať. Obranca AS Monako totiž utrpel na pondel-ňajšom tréningu zranenie ra-mena, ktoré mu neumožní štar-tovať na turnaji. „Je bolestivé, keď musí hráč opustiť národný tím pre zranenie. Nezostáva nám nič iné ako bojovať,““ cito-vala Bonieka agentúra AP. Glik mal v utorok namierené za svo-jím lekárom do Nice, v nominá-cii ho pravdepodobne nahradí Marcin Kaminski z VfB Stutt-gart.

IBA ANGLIČANIA

Z DOMÁCICH ZDROJOV

Až 124 futbalistov, ktorí sa predstavia na šampionáte v Rusku, si zarába v Anglicku v tamojších dvoch najvyšších súťažiach Premier League a Championship. Druhé mies-to podľa počtu účastníkov MS patrí ligovým súťažiam v Špa-nielsku s 81 aktérmi a na tre-ťom mieste sú Nemci, ktorí do-dali 67 hráčov zo svojej I. a II. bundesligy. Nasledujú talian-ske (55 hráčov) a francúztalian-ske súťaže (49 hráčov). Iba jediný z účastníkov „mundialu“ v Rusku – Anglicko – sa môže pochváliť tým, že všetci jeho futbalisti zo záverečnej 23-člennej nominácie pochád-zajú z domácich zdrojov, čiže hrávajú za anglické kluby. Špa-nielsky klub FC Barcelona vy-šle na turnaj trinásť futbalistov a ako prvý v histórii má hráča v každej z ôsmich základných skupín.

LICHTSTEINER DO ARSENALU

Švajčiarsky reprezentant Stephan Lichtsteiner sa už môže sústrediť na majstrov-stvá sveta, pretože má vyrie-šenú svoju budúcnosť. Trid-saťštyriročný pravý obranca, ktorý doteraz pôsobil v Ju-ventuse Turín, kde získal se-dem majstrovských titulov, bude pokračovať v kariére v londýnskom Arsenale. Do metropoly Anglicka prichá-dza ako voľný hráč. Lichtstei-ner je prvou akvizíciou tréne-ra Unaia Emeryho. „Má množstvo skúseností, výraz-nú kvalitu a pozitívny prí-stup. Stephan nám pomôže na ihrisku ajj mimo neho,“ ci-tuje španielskeho kouča „ka-nonierov“ portál Goal.com. Lichtsteiner po podpise zmluvy uviedol: „Je to skvelý moment v mojej kariére. Je predo mnou veľká výzva, aby som s týmto veľkkoklubom do-kázal veľké veci.“ Na turnaji v Rusku by mal dosiahnuť vý-znamný míľnik, keďže má na konte 99 reprezentačných štartov.

(sita, tasr) Iba dva tímy budú bývať v

tes-nej blízkosti hlavného mesta – Nemecko a Peru. Úradujúci maj-stri sveta hrajú práve v Moskve svoj úvodný zápas proti Mexiku. Pravda, ďalších osem reprezentá-cií si rozloží hlavný stan v Mos-kovskej oblasti, tiež v dostupnosti od medzinárodných letísk Šere-metevo a Domodedovo. Päť muž-stiev bude bývať v Petrohrade ale-bo v jeho okolí, hoci iba Kostari-ka z tejto štvorice má v tomto meste naplánovaný zápas. Sedem tímov sa rozhodlo pre oblasti s príjemnou klímou medzi Čier-nym a Kaspickým morom. Naprí-klad Dáni budú bývať v hoteli,

ktorý sa nachádza iba kilometer od pobrežia Čierneho mora.

Pozornosť pútajú aj hotely či ubytovacie kapacity jednotlivých tímov. Domáci Rusi sa budú pri-pravovať v národnom olympijskom centre, ktoré využívajú národné tí-my aj v iných športoch. Austrálča-nia využijú tréningovú bázu

úra-dujúceho víťaza hokejového Gaga-rinovho pohára AK Bars Kazaň, je pre nich výhodné, že v tomto mes-te hrajú prvý zápas s Francúzskom a ďalší s Dánskom iba v 300 km vzdialenej Samare. Portugalci bu-dú bývať a trénovať na báze niek-dajšieho prvoligového klubu Sa-turn. Iránci budú využívať

trénin-govú bázu Lokomotivu Moskva, Mexičania zase Dinama Moskva.

Ktoré tímy vsadili na overené hotelové značky? Reprezentácia Saudskej Arábie si dopraje luxus v Belmond Grand Hotel Europe, ktorý patrí medzi najstaršie v Pet-rohrade a trénovať bude na báze Zenitu. Maročania si vybrali

sve-toznámy hotel Marriott vo Voro-neži, Peruánci Sheraton pri Mosk-ve a Francúzi Hilton.

Kolumbijčania sa budú pripra-vovať v lyžiarskom rezorte pri Ka-zani a budú to mať pomerne blíz-ko do všetkých troch dejísk svo-jich zápasov. Japonci využijú tré-ningové prostredie Rubinu Ka-zaň, na prvé dva zápasy skupiny do Saransku a Jekaterinburgu tiež nebudú cestovať ďaleko. Srbi sa rozhodli bývať v exkláve v spa ho-teli v Kaliningrade, určite aj pre-to, že druhý zápas so Švajčiar-skom hrajú práve tam.

Preto je zaujímavé, že Egypťania budú bývať v čečenskom Groz-nom a na zápasy do Jekaterinbur-gu, Petrohradu a Volgogradu sa nalietajú najviac zo všetkých účastníkov šampionátu. (mar)

DO ZAČIATKU MAJSTROVSTIEV SVETA 2018 V RUSKU

8 FUTBAL

streda 6. 6. 2018

Svetový šampionát v Rusku sa bude konať v 11 mestách na 12 štadiónoch, tímy, novinári a fanúšiko-via sa však budú presúvať prevažne v európskej čas-ti. Najzápadnejšie sa nachádza Kaliningrad, toto mesto nájdete v exkláve medzi Poľskom a Litvou. Najvýchodnejšie dejisko je Jekaterinburg, jediné,

ktoré sa nachádza na východ od pohoria Ural a kto-ré geograficky možno považovať za hranicu medzi Európou a Áziou. Od Kaliningradu je vzdialený 2500 km vzdušnou čiarou. Najsevernejšie sa na-chádza Petrohrad a najjužnejšie zase Soči, tieto dve mestá delí vzdušnou čiarou 2000 km.

ZA URALOM IBA JEKATERINBURG

8

DNÍ

ZABIVAKA

CENTRUJE

A-SKUPINA

RUSKO Novogorsk, Moskovská oblasś URUGUAJ Bor, Nižnonovgorodská oblasś EGYPT Groznyj, Èeèensko

SAUDSKÁ ARÁBIA Petrohrad

B-SKUPINA

PORTUGALSKO Kratovo, Moskovská oblasś ŠPANIELSKO Krasnodar

MAROKO Voronež

IRÁN Bakovka, Moskovská oblasś

C-SKUPINA

FRANCÚZSKO Kostrovo, Moskovská oblasś DÁNSKO Anapa, Krasnodarská oblasś AUSTRÁLIA Kazaò, Tatársko

PERU Moskva

D-SKUPINA

ARGENTÍNA Bronnicy, Moskovská oblasś CHORVÁTSKO Ilièevo, Leningradská oblasś ISLAND Gelendžik, Krasnodarská oblasś NIGÉRIA Jessentuki, Stavropolská oblasś

E-SKUPINA

BRAZÍLIA Soèi, Krasnodarská oblasś ŠVAJÈIARSKO Togliatti, Samarská oblasś SRBSKO Svetlogorsk, Kaliningrad. oblasś KOSTARIKA Petrohrad

F-SKUPINA

NEMECKO Desenovskoje, Moskva ŠVÉDSKO Gelendžik, Krasnodarská oblasś MEXIKO Novogorsk, Moskovská oblasś KÓREJSKÁ REP. Petrohrad

G-SKUPINA

BELGICKO Nachabino, Moskovská oblasś ANGLICKO Repino, Petrohrad

TUNISKO Pervomajskoje, Moskovská oblasś PANAMA Saransk, Mordviansko

H-SKUPINA

PO¼SKO Soèi, Krasnodarská oblasś KOLUMBIA Savino, Tatársko

JAPONSKO Kazaò, Tatársko SENEGAL Kaluga, Kalužská oblasś

KDE BUDÚ BÝVAŤ

Najviac sa nalietajú Egypťania

Okrem domáceho Ruska ešte každý z účastníkov blížiaceho sa svetového šampionátu odohrá nejaký prípravný zápas, Belgicko,

Japon-sko, Kórejská republika, Kostarika, PoľJapon-sko, Senegal dokonca po dva. Tieto stretnutia sa hrajú buď doma ako rozlúčka s fanúšikmi,

alebo na overených miestach v Európe. Až potom jednotlivé tímy odcestujú do Ruska. Kde bude mať ktorý tím svoj hlavný stan?

Austrálčania budú bývať na tréningovej báze hokejového klubu AK Bars Kazaň.

FOTO FIFA.NET.RU

Španieli budú mať v akadémii Krasnodaru, ktorej súčasťou sú aj futbalové ihriská, všetko pokope.

FOTO FIFA.NET.RU

Portugalská reprezentácia sa bude pripravovať na tréningovej báze Saturnu.

(9)

9

HOKEJ

●V pondelok sme sa oficiálne dozvedeli, že budete nový tréner slovenského úradujúceho majstra. Keďže ste cestovali z Dánska, kde ste bývali, do Kanady, neboli ste prítomný na predstavení realizač-néhoo tímu HC ’05 iClinic. Takže takto na diaľku, čo hovoríte na va-še vymenovanie?

„Som tým nadšený a teším sa na začiatok práce v novom hokejo-vom prostredí. Banská Bystrica je už niekoľko rokov top tím v slo-venskej extralige. Som hrdý, že ma angažoval taký klub. Som pripra-vený tvrdo pracovať na pokračo-vaní úspechu.“

●Čo vám vychádza po rozhovo-roch s Vladimírom Országhom, bývalým trénerom, s funkcionármi klubu, alee aj vaším novým asisten-tom Ivanom Droppom počas maj-strovstiev sveta v Kodani a po jed-nej vašejj osobjed-nej návšteve finálo-vého zápasu v Banskej Bystrici, že vás čaká v novom pôsobisku?

„Zápas číslo štyri mal pre

muž-stvo skutočne nervózny začiatok. Čo sa mi však páčilo, že napokon to chlapci vo finále zvládli predov-šetkým kolektívnou robotou. Sle-doval som šiesty a siedmy duel proti Trenčínu online. Bol to tvrdo pracujúci tím, ktorý sa vzoprel v siedmom súboji možnému obra-tu v sérii. Videl som tam veľa osob-nej statočnosti, kvalitných výko-nov, ale nad všetkým bol ten tímo-vý. To bol podstatný moment ich úspechu. Slováci v mužstve tvorili jadro v zmysle vedenia a všetci ostatní sa prispôsobili cieľu. Videl som, že filozofia byť lepší každý deň bola jasná. Aj o tom sme ho-vorili s Vladym (Országhom, pozn. red.) asi štyri hodiny v Kodani. Chceme zopakovať podobnú robo-tu aj s novým tímom na striedačke, ktorý sa vytvoril. Možno budú ne-jaké malé zmeny v detailoch, ale chceli by sme hrať rovnako, čiže fyzický hokej, rýchlo a tvrdo. Pre mňa bol Vladyho štýl typický seve-roamerický, k čomu pomáha aj

menšie klzisko. Viacero rokov hrá Banská takto, netreba to meniť.“

●Ľahší začiatok pre vás môže byť zrejme aj v tom, že až 90 per-cent z predchádzajúceho kádra bu-de k dispozícii. To predtým u „ba-ranov“ nebývalo zvykom. Čo vy na to?

„Viem, do čoho vstupujeme. S Júliusom Kovalom, manažérom klubu, sme hovorili aj o doplnení mužstva a myslím si, že sme našli aj niekoľko skvelých nových hoke-jistov. Chce to udržať pozitívnu chémiu v tíme a zároveň to okysli-čiť. Prvá časť sezóny je o tom, aby

sme vyťažili z hráčov to, čo v nich je a potom to zlepšili. Teší ma, že máme k dispozícii aj chlapcov, kto-rí sa vracajú do známeho klubu a v minulosti v ňom zanechali veľ-mi dobrý dojem. Zažil som to v Sönderjyske, pri opakovaní titu-lu, že udržať kľúčových chalanov pre zisk majstrovského pohára je veľmi dôležité. Chémia v tíme je aj o tom, že hráči vedia, čo v klube môžu očakávať. V Banskej Bystrici je víťazná mentalita, ale chlapci sú ochotní aj tvrdo robiť, lebo už po-znajú, čo treba pre dosiahnutie ús-pechu.“

●Boli ste prekvapený, že ste do-stali ponuku od slovenského ho-kejového majstra? Nevieme, ako ste ppredtým poznali slovenský ho-kej a extraligu.

„Niečo málo som o nej vedel, pretože o niektorých hokejistov, ktorí išli do Banskej Bystrice, sme mali záujem aj v Sönderjyske. Po-vedzme to tak, že na mojom rada-re nebola hneď ponuka z Banskej Bystrice. Hovoril som s klubmi z Nórska a Nemecka. Viem, že v slovenskej lige nemá angažova-nie trénera z Kanady nejakú boha-tú históriu. Ponuku zo Slovenska

som neočakával. Ale čo mi rozprá-val Július Korozprá-val o Banskej ako o hokejovom meste, z toho som bol nadšený. Hovoril som aj s agentmi niektorých hráčov z HC ’05 z minulosti a potom som prijal túto ponuku. Som pozitívne naladený a zároveň poctený ponu-kou z Bystrice.“

●V hľadisku ste sledovali štvrtý finálový zápas spolu s Richardom Zedníkom. On má byť nápomoc-ný prii vašom rozbehu v Banskej Bystrici do polovice septembra. To je krok smerom k rýchlejšej adap-tácii pre vás v novom prostredí?

„To bude ďalší krok k lepšiemu spoznaniu kabíny, lepšej komuni-kácii v nej, aby sme si stopercent-ne porozumeli. Budem sa snažiť naučiť sa čo najviac z hokejovej slovenčiny a to veľmi rýchlo. Je to všetko v rámci procesu, v kto-rom som ako nový kouč súčasť úsilia klubu o ďalší titul. To je najlepší tlak zo všetkých mož-ných, keď mužstvo chce vyhrá-vať.“

●Nateraz jediný problém v tí-me, ktorý máte, je s obsadením postu brankára. Aká je vaša pred-stavaa?

„Neobmedzujeme sa na nejakú národnosť brankára, jednoducho chceme mať čo možno dvoch naj-lepších, akých môžeme angažovať. Máme niekoľko skutočne zaujíma-vých mien na zozname. Treba tro-chu trpezlivosti, aby sme urobili dobrú voľbu.“

●Slovenský reprezentačný tré-ner Craig Ramsay viackrát sledo-val zápasy Banskej Bystrice osob-ne zz hľadiska. Spoznal extraligu aj z iných štadiónov. Mali ste mož-nosť hovoriť aj s ním počas maj-sttrovstiev sveta o slovenskej extra-lige?

„Nie. Krátko som hovoril s ge-nerálnym manažérom reprezentá-cie Miroslavom Šatanom. Dúfam, že s pánom Ramsaym budem mať príležitosť na debatu na Sloven-sku. Je to veľmi vážený a uznávaný tréner.“

IVOR LEHOŤAN

„Helvéti“ boli v Kodani najväč-ším prekvapením, keď na ceste do bojov o zlato vyradili Fínsko i Ka-nadu. Práve proti ,,javorovým lis-tom” v semifinále si zadák Nash-villu Josi privodil zlomeninu. „Museli sme kontaktovať zástup-cov Predators a vyžiadať si od nich súhlas, aby mohol Roman hrať aaj v záverečnom súboji o zla-to,“ povedal Fischer.

Dvadsaťosemročný rodák z Ber-nu napokon na finále nastúpil, odohral takmer 30 minút, asisto-val na oba góly svojho mužstva. Moser odohral takmer 15 minút,

mal dve strely na bránku. „Hokej prináša neuveriteľné príbehy, ten-to je jeden z nich. Chlapci dali do boja za úspech svojej krajiny všet-ko,“ poznamenal Fischer.

Najmä v prípade hviezdy Nash-villu je jeho obetavosť príkladná. V základnej časti odohral 75 zá-pasov, v play-off pridal 13. Na-priek sklamaniu z vypadnutia ihneď pricestoval do Kodane, kde nastúpil na ďalších päť stretnutí. „Hrať za národný tím znamená pre hráčov neuveriteľne veľa, čo sa znova potvrdilo. Nik neodmie-tol prísť reprezentovať. Pred

štvrť-finále ssme si neustále opakovali, že nič nie je nemožné. Proti Fí-nom sme sa nakopli a dotiahli to až do fiinále. Tam nám chýbalo málo, aby sme sa stali majstrami sveta,“ konštatoval Fischer.

Kapitán Nashvillu Josi by sa mal zo zlomeniny zotaviť do štar-tu prípravného kempu, ktorý sa začína v septembri a bez problé-mov naskočiť do ôsmej sezóny v drese Preds. Rovnako tak bude na nový ročník pripravený nastú-piť aj Moser, ktorý nosí “C” na drese v tíme Bernu.

(sb)

Hviezdny švajčiarsky obranca ROMAN JOSI ako aj útočník SIMON MOSER odhalili po šampionáte veľké tajomstvo

Nový tréner banskobystrických „baranov“ DAN CEMAN pricestuje o päť týždňov na Slovensko

Finále hrali napriek zlomeninám

Dva týždne po skončení svetového šampionátu v hokeji v Dánsku prezradil švajčiarsky tréner Patrick

Fischer, že hneď duo jeho zverencov nastúpilo na finále proti Švédom napriek výrazným zdravotným

komplikáciam. Pilier defenzívy Roman Josi mal zlomenú ruku, útočník Simon Moser zasa korčuľoval

so zlomeným prstom.

Roman Josi v súboji so

Švé-dom Gustavom Nyquistom.

Hviezda Švajčiarska

nastúpi-la na nedávne finále napriek

zlomenej ruke.

FOTO SITA/AP

Rýchlo

a tvrdo

za ďalším

úspechom

V deň, keď oznámili jeho vymenovanie za hlavného trénera

ban-skobystrických hokejistov, letel Dan Ceman z Kodane do Toronta.

Muž, ktorý skončil vo februári na striedačke dánskeho

Sönderjys-ke, si oddýchne v rodnej Kanade a okolo 12. júla pricestuje spolu

s rodinou do Banskej Bystrice.

Na linke BRATISLAVA – TORONTO

V Banskej

je víťazná

mentalita.

Po Cemanovej zlatej ére v Sönderjyske v sezó-nach 2013/14 a 2014/15 prišli aj menej úspešné. Vo februári tohto roka mu vedenie klubu oznámilo, že keďže neplní s mužstvom na priebežnom 9. mieste cieľ hrať na konci vo Final Four o titul,

uvoľňuje ho z postu trénera. „Ceman u nás

odvá-dzal kvalitnú prácu ako hráč i tréner. Vždy bol neuveriteľne pracovitý. Je nám úprimne ľúto, že sa naše cesty rozchádzajú,“ povedal Klaus

Rasmussen, riaditeľ Sönderjyske.

CEMANOV KONIEC V SÖNDERJYSKE

Tréner Dan Ceman.

Imagem

Referências

temas relacionados :