R O Z H O D N U T I E

24 

Texto

(1)

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE-MESTO Hlinkova 1/C, 040 01 Košice

Tel.: 055 – 79 618 11 Fax: 055 – 63 256 23 E-mail: riaditel.ke@svps.sk číslo konania: 2013/687-244/3/So Košice, 22. apríla 2013

R O Z H O D N U T I E

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice–mesto ako správny orgán príslušný podľa § 21 ods. 1 písm. d) a § 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

rozhodla:

Účastník konania:

obchodné meno: LABAŠ s.r.o. sídlo: Textilná 1, 040 12 Košice IČO: 36 183 181

porušil povinnosť podľa § 6 ods. 5 písm. a) a d), § 12 ods. 1 písm. a) a h) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a oddielu 4 článku 14 bod 2 písm. b) a bod 5 Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín a to tým, že 2. decembra 2012 v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. v prevádzkárni Supermarket FRESH, Muškátova 9, Košice umiestňoval na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby a potraviny senzoricky zmenené, nevhodné pre ľudskú spotrebu (bravčové karé s kosťou, dátum spotreby na etikete 30.11.2012 v množstve 5,238 kg zároveň senzoricky zmenené s oschnutým povrchom, tmavej farby, kyslasto zapáchajúci po pokazenom mäse; Bratislavské párky v množstve 1,504 kg, dátum spotreby neznámy, originálna etiketa nebola k dispozícii, konce párkov oschnuté, zošúverené, nepríjemný kyslastý zápach; Jaternice ryžové, dátum spotreby 7.12.2012, 30.11.2012 a 22.11.2012 v celkovom množstve 1,786 kg. Originálna etiketa s dátumom spotreby 7.12.2012 bola na množstvo 1,035 kg, zostávajúce množstvo bolo pomiešané a po uplynutí dátumu spotreby, niektoré kusy senzoricky zmenené so silne oschnutými koncami, čiernej farby, zvráskavené, s nepríjemným, kyslým zápachom; Pišta klobása, dátum spotreby 18.12.2012 v množstve 0,242 kg s výskytom kolónií bielej chumáčikovitej plesne; Cigáro klobása, dátum spotreby 28.11.2012 v množstve 0,230 kg; Laborecká klobása, na predloženej etikete s dátumom spotreby 4.12.2012 bolo množstvo 1,352 kg, v pulte sa nachádzalo množstvo 3,642 kg, na zvyšné množstvo výrobku nebola predložená etiketa, niektoré kusy senzoricky zmenené s oschnutými, stmavnutými koncami, nepríjemne kyslo zapáchajúce; hovädzie rebrá a plece balené na plastových táckach v množstve 2,286 kg senzoricky zmenené s kyslým zápachom po začínajúcom kazení, na povrchu slizké; Údená slanina bez kože v množstve 4,08 kg, na množstvo 2,36 kg bol predložený dodací list s dátumom spotreby 8.12.2012, na zostávajúce množstvo dodací list s dátumom spotreby 26.11.2012). Celkovo bolo zakázané umiestňovať na trh osem druhov výrobkov po uplynutí dátumu spotreby a senzoricky zmenených v celkovom množstve 16,718 kg a v celkovej cene 79,36 €.

(2)

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 28 ods. 2 písm. i) a § 28 ods. 4 písm. a) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení

neskorších predpisov,

ďalej porušil povinnosť podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. b) a c), § 6 ods. 5 písm. d), § 12 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 102 ods. 6 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996 – 100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky, Prílohy II Kapitoly IX ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a to tým, že 2. decembra 2012 v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. v prevádzkárni Supermarket FRESH, Muškátova 9, Košice nedodržal požiadavky a povinnosti pri manipulácii s potravinami a pri ich umiestňovaní na trh, keď opakovane prebaľoval syry stiahnuté z obehu po uplynutí dátumu spotreby a nepovolene predlžoval dátum spotreby a pri manipulácii s nebalenými mäsovými výrobkami nepoužil vhodné ochranné pomôcky a náradie.

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a) a § 28 ods. 2 písm. i) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,

ďalej porušil povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. e), j) a n) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 102 ods. 6 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996 – 100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky a to tým, že 2. decembra 2012 v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. v

prevádzkárni Supermarket FRESH, Muškátova 9, Košice nedostatočne označil potraviny a menil údaje v označení originálne balených potravín uvedených prevádzkovateľom potravinárskeho podniku (Paprikáš držkový, výrobca Mäso Zemplín Michalovce, na originálnej etikete uvedený dátum spotreby 7.12.2012, 3 ks v celkovej hmotnosti 2,222 kg, na originálny obal týchto výrobkov sú v prevádzárni lepené vlastné etikety s odlišným dátumom spotreby a to 1.12.2012; v podpultí chladiacej vitríny na predajnej ploche uložené nárezy mäsových výrobkov - 4 druhy - vo väčšom množstve, neoznačené žiadnymi údajmi, chýbal dátum a čas krájania, nebolo možné identifikovať dátum spotreby; v blízkosti predajného miesta chýba pre spotrebiteľa informácia o dátume spotreby bravčového mäsa).

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,

ďalej porušil povinnosť podľa § 10 písm. a) a d) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 4 písm. a) a § 10 ods. 5 písm. a) a b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín a podľa Prílohy II Kapitoly VI ods. 1 a Prílohy II Kapitoly IX ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a to tým, že 2. decembra 2012 v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. v prevádzkárni Supermarket FRESH, Muškátova 9, Košice v zázemí v manipulačnej chodbe spoločne skladoval nezlučiteľne druhy výrobkov a to potraviny a krmivo pre psov, drogériu, sviečky; skladoval potraviny v manipulačnej chodbe (vo veľkom množstve prekračujúcom kapacitné možnosti, skladovací priestor je vytvorení iba pre drogériový tovar); v manipulačnej chodbičke medzi chladiacim a mraziacimi zariadeniami umiestnil nákupné vozíky plné nealkoholických nápojov, prístup do chladiaceho a mraziacich zariadení sťažený; nevratné plastové obaly, kartóny a drevené palety umiestnil na

(3)

manipulačnej chodbe na viacerých miestach, na ich skladovanie nie je vytvorení osobitný priestor; v mraziacom zariadení v zázemí zhromažďoval výrobky vyradené z predaja (v čase kontroly vo veľkom množstve, nie sú pravidelne a dostatočne často odsúvané z priestorov prevádzkárne), tento tovar umiestnil v tesnej blízkosti tovaru určeného na trh; plastové prepravky a tovar v mraziacom zariadení v zázemí pokrytý vrstvou kryštálikov ľadu.

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,

ďalej porušil povinnosť podľa § 10 písm. a) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a podľa Prílohy II Kapitoly I ods. 1 a ods. 4, Prílohy II Kapitoly V ods. 1 písm. a) a b) a Prílohy II Kapitoly IX ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a to tým, že 2. decembra 2012 v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. v prevádzkárni Supermarket FRESH, Muškátova 9, Košice umiestňoval na trh potraviny v priestoroch s nedostatkami v prevádzkovej hygiene (tesnenie dverí mraziaceho zariadenia nedostatočne tesniace, v okolí tesnenia a na kľučke vytvorená silná námraza; v chladiacom boxe mäsa a údenín v zázemí nefunkčné stropné osvetlenie; plastové kláty v zázemí silno poškodené, hlboko ryhované, ťažko čistiteľné, klát v zázemí znečistený; na vodovodnej batérii pri umývadle na úseku mäsa – údením v zázemí zavesená roztrhaná handra; pri umývadlách na úseku mäsa údenín nie sú k dispozícii utierky na hygienické osušenie rúk; v rozvažovni mliečnych výrobkov chýba pri umývadle tekuté mydlo; na splachovacích nádržiach v dámskom WC chýbajú plastové kryty, nedá sa spláchnuť resp. spláchnutie je sťažené).

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,

ďalej porušil povinnosť podľa § 4 ods. 1) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Kapitoly II článku 5 ods. 1, ods. 2 písm. d) a ods. 4 písm. b)

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a to tým, že 2. decembra 2012 v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. v prevádzkárni Supermarket FRESH, Muškátova 9, Košice predložil neaktuálny plán HAACP zahŕňajúci činnosť, ktorá sa v prevádzke nerealizuje (príjem a predaj lahôdkarských výrobkov - šaláty, nátierky, aspiky); o stanovenom CCP 1– príjem surovín na rampe, vstupná kontrola – nie je vedená evidencia, nebola predložená.

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Za to sa mu podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá

pokuta vo výške 2 300 €, slovom: dvetisíc tristo eur.

Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice–mesto, vedený Štátnou pokladnicou, číslo účtu 7000073746/8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol 6872443 konštantný symbol 3818.

(4)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice–mesto ako správny orgán príslušný podľa § 21 ods. 1 písm. d) a § 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o potravinách) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ukladá podľa ustanovenia § 23 ods. 5 zákona o potravinách tieto opatrenia:

1. Nemeniť údaje uvedené na originálnom spotrebiteľskom balení výrobcom potravín. 2. Nárezy mäsových výrobkov pripravené do zásoby označovať údajom o dátume a čase

krájania, aby bolo možné identifikovať DS.

3. Zabezpečiť, aby boli vždy k dispozícii aktuálne etikety z výrobkov predávaných na hmotnosť po otvorení originálneho obalu. Zaviesť systém na preukázanie primeraného skrátenia dátumu spotreby uvedeného na obale potravín predávaných po jednotlivých častiach resp. ma hmotnosť po porušení originálneho obalu týchto potravín.

4. V blízkosti predajného miesta zabezpečiť pre spotrebiteľa informáciu o DS bravčového mäsa.

5. Syry krájané a balené v prevádzke označiť ihneď po nakrájaní a zabalení všetkými potrebnými údajmi, neprebaľovať potraviny stiahnuté z obehu a nepredlžovať dátum spotreby.

6. Pri krájaní nárezov mäsových výrobkov za pultom používať ochranné pomôcky a náradie, výrobkov sa nedotýkať priamo nekrytou rukou.

7. V zázemí v manipulačnej chodbe neskladovať spoločne nezlučiteľne druhy výrobkov (potraviny a krmivo pre psov, drogéria, sviečky) a tovar vyradený z obehu s tovarom určeným na umiestňovanie na trh v mraziacom zariadení v zázemí.

8. Neskladovať potraviny v manipulačnej chodbe, neprekračovať kapacitné možnosti prevádzkárne.

9. Nevratné plastové obaly, kartóny a drevené palety a vratné sklenené obaly skladovať v osobitnom priestore, zabrániť ich hromadeniu v manipulačnej miestnosti v zázemí. 10. Predchádzať nadmernému hromadeniu výrobkov vyradených z predaja v mraziacom

zariadení v zázemí ich pravidelným a dostatočne častým odsúvaním z priestorov prevádzkárne.

11. Aktualizovať plán HACCP, neuvádzať v ňom činnosti, ktoré sa v prevádzkárni skutočne nerealizujú, viesť evidenciu o všetkých CCP bodoch stanovených v pláne HACCP.

12. Zabezpečiť opravu tesnenia dverí mraziaceho zariadenia na zamedzenie vytvárania námrazy v okolí tesnenia a na kľučke.

13. Opraviť stropné osvetlenie v chladiacom boxe mäsa a údenín v zázemí prevádzkárne. 14. Vymeniť resp. zrezať plastové kláty v zázemí na zabezpečenie celistvosti ich povrchu

a ľahkého čistenia, udržiavať ich v čistote.

15. Zabezpečiť pri umývadlách na úseku mäsa údenín utierky na hygienické osušenie rúk a v rozvažovni mliečnych výrobkov pri umývadle tekuté mydlo.

16. Opraviť plastové kryty na splachovacích nádržiach v dámskom WC. Termín v bodoch 1 až 11: bezodkladne

Termín v bodoch 12 a 16: do 10. mája 2013. I.

Odôvodnenie:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice–mesto (ďalej len RVPS Košice–mesto) vykonala u podnikateľa LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36 183 181, prevádzkáreň Supermarket FRESH, Muškátova 9, Košice 2. decembra 2012 v čase od

(5)

15.00 hod. do 20.00 hod. cielenú úradnú kontrolu potravín Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len ŠVPS SR) č. 255 s cieľom zvýšenia efektívnosti a účinnosti úradných kontrol v obchodnej sieti mimo pracovnej doby a cez víkend so zameraním na kontrolu dokladov potrebných k podnikateľskej činnosti a dokumentačnú kontrolu plánu HACCP, kontrolu systému zabránenia uvádzania do obehu potravín v rámci dodržiavania dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti (ďalej len DS a DMT), kontrolu výskytu potravín s narušenou kvalitou, kontrolu označovania a vysledovateľnosti potravín, kontrolu podmienok uchovávania a skladovania potravín, dodržiavania teplotných režimov, kontrolu systému likvidácie potravín po DS/DMT, kontrolu osobnej a prevádzkovej hygieny, kontrolu hygieny predaja potravín, kontrolu výskytu zdraviu škodlivých potravín v rámci rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF), cielenú kontrolu ŠVPS SR č. 263 – Vianoce 2012 (kontrola komodít tradične predávaných v období Vianoc) a cielenú kontrolu ŠVPS SR č. 238 zameranú na kontrolu slepačích vajec.

Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky:

1. Predaj potravín po uplynutí DS resp. DMT a senzoricky zmenených umiestnených v predajnej chladiacej vitríne:

- bravčové karé s kosťou, DS na etikete 30.11.2012 v množstve 5,238 kg a cene 24,56 €, zároveň senzoricky zmenené s oschnutým povrchom, tmavej farby, kyslasto zapáchajúce po pokazenom mäse,

- Bratislavské párky v množstve 1,504 kg a cene 4,80 €, DS neznámy, originálna etiketa nebola k dispozícii, konce párkov oschnuté, zošúverené, nepríjemný kyslastý zápach, - Jaternice ryžové, DS: 7.12.2012, 30.11.2012 a 22.11.2012 v celkovom množstve 1,786 kg

a v cene 4,87 €. Originálna etiketa s DS: 7.12.2012 bola na množstvo 1,035 kg, zostávajúce množstvo bolo pomiešané a po uplynutí DS, niektoré kusy senzoricky zmenené so silne oschnutými koncami, čiernej farby, zvráskavené, s nepríjemným, kyslým zápachom,

- Pišta klobása, predložené etikety s DS: 18.12.2012 v množstve 0,242 kg a cene 1,64 € s výskytom kolónií bielej chumáčikovitej plesne,

- Cigáro klobása, DS: 28.11.2012 v množstve 0,230 kg a v cene 1,564 €,

- Laborecká klobása, na predloženej etikete s DS: 4.12.2012 bolo množstvo 1,352 kg, v pulte sa nachádzalo množstvo 3,642 kg, na zvyšné množstvo výrobku nebola predložená etiketa, niektoré kusy senzoricky zmenené s oschnutými, stmavnutými koncami, nepríjemne kyslo zapáchajúce, celková cena výrobkov 16,75 €,

- Hovädzie rebrá a plece balené na plastových táckach v množstve 2,286 kg a v cene 11,31 € senzoricky zmenené s kyslým zápachom po začínajúcom kazení, slizké,

- Údená slanina bez kože v množstve 4,08 kg a cene 13,87 €, na množstvo 2,36 kg bol predložený dodací list s DS: 8.12.2012, na zostávajúce množstvo s DS: 26.11.2012,

Vyššie uvedený tovar bolo zakázané uvádzať do obehu. 2. Nedostatky v označení:

- Paprikáš držkový, výrobca Mäso Zemplín Michalovce, na originálnej etikete uvedený DS: 7.12.2012, 3 ks v celkovej hmotnosti 2,222 kg, na originálny obal týchto výrobkov prevádzkovateľ lepí vlastné etikety s odlišným DS a to 1.12.2012, prevádzkovateľ mení údaje uvedené na originálnom spotrebiteľskom balení,

- v podpultí chladiacej vitríny na predajnej ploche uložené nárezy mäsových výrobkov (4 druhy) vo väčšom množstve, neoznačené žiadnymi údajmi, chýbal dátum a čas krájania, nebolo možné identifikovať DS,

- v blízkosti predajného miesta chýba pre spotrebiteľa informácia o DS bravčového mäsa.

(6)

3. Nedostatky pri manipulácii s rozvažovanými mliečnymi výrobkami a mäsovými výrobkami:

- v smetnom koši v priestore, kde sa rozvažujú syry a potravinárske výrobky s obsahom rastlinného tuku sa nachádzali obaly s etiketami od výrobkov Tehla eidam rodinná (balené 27.11.2012, spotrebujete do 29.11.2012, hmotnosti 0,202 kg a 0,252 kg) a Syr ementaler pierko (balené 29.11.2012, spotrebujete do 30.11.2012, hmotnosti 0,158 kg a 0,198 kg). Syr z týchto obalov nebol k dispozícii, nenachádzal sa v priestore určenom na skladovanie vyradeného tovaru. Na predajnej ploche sa nachádzali rozvažované výrobky kde hmotnosti sa zhodovali na tisícinu gramu (označené na etikete Syr ementaler pierko, balené 1.12.2012, spotrebujte do 2.12.2012 s hmotnosťou 0,158 kg a balené 2.12.2012, spotrebujte do 3.12.2012 s hmotnosťou 0,198 kg). Jedná sa evidentne o prebaľovanie mliečnych výrobkov a nepovolené predlžovanie DS,

- pracovník za pultom na úseku mäsa a údenín pri krájaní nárezov mäsových výrobkov nepoužíval ochranné pomôcky a náradie, výrobkov sa dotýkal priamo nekrytou rukou. 4. Nedostatky v skladovaní potravín:

- v zázemí v manipulačnej chodbe spoločne skladované nezlučiteľne druhy výrobkov a to potraviny a krmivo pre psov, drogéria, sviečky,

- skladovanie potravín v manipulačnej chodbe, vo veľkom množstve prekračujúcom kapacitné možnosti, skladovací priestor je vytvorení iba pre drogériový tovar,

- v manipulačnej chodbičke medzi chladiacim a mraziacimi zariadeniami umiestnené nákupné vozíky plné nealkoholických nápojov, prístup do chladiaceho a mraziacich zariadení je sťažený,

- nevratné plastové obaly, kartóny a drevené palety umiestnené na manipulačnej chodbe na viacerých miestach, nie je vytvorený osobitný priestor na ich skladovanie,

- v mraziacom zariadení v zázemí vľavo zhromažďované výrobky vyradené z predaja, v čase kontroly vo veľkom množstve, nie sú pravidelne a dostatočne často odsúvané z priestorov prevádzkárne, tento tovar bol umiestnený v tesnej blízkosti tovaru určeného na trh,

- plastové prepravky a tovar v mraziacom zariadení v zázemí pokrytý vrstvou kryštálikov ľadu.

5. Nedostatky v prevádzkovej hygiene:

- tesnenie dverí mraziaceho zariadenia nedostatočne tesní, v okolí tesnenia a na kľučke vytvorená silná námraza

- v chladiacom boxe mäsa a údenín v zázemí nefunkčné stropné osvetlenie,

- plastové kláty v zázemí silno poškodené, hlboko ryhované, ťažko čistiteľné, klát v zázemí znečistený,

- na vodovodnej batérii pri umývadle na úseku mäsa – údením v zázemí zavesená roztrhaná handra,

- pri umývadlách na úseku mäsa údenín nie sú k dispozícii utierky na hygienické osušenie rúk,

- v rozvažovni mliečnych výrobkov chýba pri umývadle tekuté mydlo,

- na splachovacích nádržiach v dámskom WC chýbajú plastové kryty, nedá sa spláchnuť resp. spláchnutie je sťažené.

6. Nedostatky v dokumentácii:

- plán HACCP nie je aktuálny - zahŕňa činnosť, ktorá sa v prevádzke nerealizuje – príjem a predaj lahôdkarských výrobkov (šaláty, nátierky, aspiky),

- o stanovenom CCP 1– príjem surovín na rampe, vstupná kontrola – nie je vedená evidencia, evidencia nebola predložená.

(7)

Zistené skutočnosti boli zdokumentované v zázname o úradnej kontrole potravín č. KE/2012/So,Na,Ju,Kr/22 z 2. decembra 2012 a prerokované s pani XXXXX, vedúcou prevádzky, prítomnou pri kontrole, ktorá k zisteným nedostatkom nepodala nijaké vyjadrenie.

II.

RVPS Košice–mesto zaslala kontrolovanému subjektu upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení ustanovení zákona o potravinách alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu pre rozhodnutie i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené 11. apríla 2013.

Účastník konania sa vyjadril k podkladu pre rozhodnutie po uplynutí lehoty určenej správnym orgánom, správny orgán sa napriek tomu zaoberal skutočnosťami uvedenými vo vyjadrení. Účastník konania vo svojom vyjadrení uvádza, citujeme:

„V zmysle Vášho oznámenia k porušeniu zákona zo dňa 2.12.2012 podávame nasledujúce vyjadrenie a to, že k porušeniu príslušných zákonov došlo z našej strany nedopatrením, pričom sme prijali operatívne patričné opatrenia (tovar po dátume spotreby a so senzorickými zmenami bol okamžite stiahnutý z predaja, nedostatky v označení mäsových výrobkov boli odstránené a personál poučený, prebaľovanie syrov bolo odstránené a personál bol poučený ako aj o používaní pracovných pomôckach na odd. mäsa, nedostatky v skladovaní potravín, v prevádzkovej hygiene a v dokumentácii boli odstránené) smerujúce k zjednaniu nápravy, tak aby k takýmto udalostiam v budúcnosti nedochádzalo.

Nakoľko predávajúci vyvinul okamžitú snahu smerujúcu k náprave vytýkaných nedostatkov, tak aby tieto nemali nepriaznivý dopad na spotrebiteľa, žiadame príslušný orgán, aby na to prihliadol pri svojom rozhodovaní,“ koniec citácie.

Stanovisko RVPS Košice –mesto:

Vyjadrením účastníka konania neboli spochybnené nedostatky zistené pri kontrole a nijakým spôsobom ho nezbavujú zodpovednosti za zistené protiprávne konanie. Vyjadrenie účastníka konania nemá vplyv na nedostatky zistené úradnou kontrolu potravín, nevyvracia ich existenciu, ani ich nespochybňuje, účastník konania iba vysvetľuje, aké nápravné opatrenia prijal v snahe zabrániť opätovnému vzniku zistených nedostatkov.

Je potrebné uviesť, že podľa § 18 ods. 2 zákona o potravinách sa úradnou kontrolou overuje dodržiavanie požiadaviek ustanovených zákonom o potravinách a osobitnými predpismi. Inšpektori posudzujú vždy aktuálny stav prevádzkárne v čase úradnej kontroly, prevádzkovateľ je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa v prevádzke pod jeho kontrolou plnili požiadavky zákona o potravinách a potravinovej legislatívy.

Účelom dodržiavania povinností v zmysle potravinového práva je zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a ochrana spotrebiteľa na trhu potravín. Vnútorný kontrolný systém prevádzkovateľa má byť natoľko účinný, aby predišiel porušeniam zákona.

III.

Správny orgán pri rozhodovaní vo veci posúdil skutočnosti zistené pri úradnej kontrole potravín vykonanej 2. decembra 2012 a dôsledne zvážil a vyhodnotil dôkazy. Následne uvádza, že:

Predaj potravín po DS resp. DMT, senzoricky zmenených nevhodných na ľudskú spotrebu je hrubým porušením základných povinností prevádzkovateľa potravinárskeho

(8)

podniku (ďalej len prevádzkovateľ) v rozpore s podľa § 6 ods. 5 písm. a) a d), § 12 ods. 1 písm. a) a h) zákona o potravinách a oddielu 4 článku 14 bod 2 písm. b) a bod 5 Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (ďalej len Nariadenie EP a Rady č. 178/2002).

Podľa § 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách na trh je zakázané umiestňovať potraviny iné ako bezpečné.

Podľa § 6 ods. 5 písm. d) zákona o potravinách na trh je zakázané umiestňovať potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti.

Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín.

Podľa § 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti.

Podľa oddielu 4 Všeobecné požiadavky potravinového práva článku 14 Požiadavky na bezpečnosť potravín bod 2 písm. b) Nariadenia EP a Rady č.178/2002 za nebezpečné sa budú považovať potraviny ak sú nevhodné na ľudskú spotrebu a bod 5 pri určovaní toho, či je nejaká potraviny nevhodná pre ľudskú spotrebu, sa musí brať ohľad na to, či je potravina neprijateľná pre ľudskú spotrebu podľa jej určeného použitia, a to z dôvodov kontaminácie vonkajším vplyvom alebo iným hnilobným procesom, pokazením alebo rozkladom.

Opakované prebaľovanie syrov stiahnutých z obehu po uplynutí dátumu spotreby a nepovolené predlžovanie ich DS a manipulácia s nebalenými mäsovými výrobkami bez použitia vhodných ochranných pomôcok a náradia je porušením povinnosti prevádzkovateľa v rozpore s § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. b) a c), § 6 ods. 5 písm. d), § 12 ods. 1 písm. a) a d) zákona o potravinách, § 102 ods. 6 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996 – 100,ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (ďalej len Výnos MP a MZ SR č. 981/1996-100) a Prílohou II Kapitolou IX ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (ďalej len Nariadenie EP a Rady č. 852/2004).

Podľa § 4 ods. 1 zákona o potravinách prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o potravinách fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh sú povinné dodržiavať zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh. Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o potravinách fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh sú povinné zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich bezpečnosť a kvalita.

Podľa § 6 ods. 5 písm. d) zákona o potravinách na trh je zakázané umiestňovať potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti.

Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín.

Podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi používať čisté pomôcky a náradie.

Podľa § 102 ods. 6 Výnosu MP a MZ SR č. 981/1996 – 100 ostatné potraviny porciované a zabalené v obchodnej sieti sa považujú za lahôdkárske výrobky; možno ich predávať, ak ide o

(9)

rýchlo sa kaziace potraviny len do 24 hodín od ich porciovania a zabalenia, a ak ide o trvanlivé potraviny len do 48 hodín od ich porciovania a zabalenia.

Podľa Prílohy II Kapitoly IX ods. 3 Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať.

Nedostatky v označení potravín a menenie údajov v označení originálne balených potravín (Paprikáš držkový, výrobca Mäso Zemplín Michalovce, na originálnej etikete uvedený dátum spotreby 7.12.2012, 3 ks v celkovej hmotnosti 2,222 kg, na originálny obal týchto výrobkov sú v prevádzárni lepené vlastné etikety s odlišným dátumom spotreby a to 1.12.2012; nárezy mäsových výrobkov neoznačené žiadnymi údajmi, chýba dátum a čas krájania, nie je možné identifikovať DS; v blízkosti predajného miesta chýba pre spotrebiteľa informácia o dátume spotreby bravčového mäsa) je porušením povinností prevádzkovateľa v rozpore s § 12 ods. 1 písm. e), j) a n) zákona o potravinách a § 102 ods. 6 Výnosu MP a MZ SR č. 981/1996-100.

Podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku na spotrebiteľskom balení.

Podľa § 12 ods. 1 písm. j) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí, a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti potraviny.

Podľa § 12 ods. 1 písm. n) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny; táto povinnosť sa nevzťahuje na balené potraviny vo výrobe, čerstvé ovocie a zeleninu.

Podľa § 102 ods. 6 Výnosu MP a MZ SR č. 981/1996 – 100 ostatné potraviny porciované a zabalené v obchodnej sieti sa považujú za lahôdkárske výrobky; možno ich predávať, ak ide o rýchlo sa kaziace potraviny len do 24 hodín od ich porciovania a zabalenia, a ak ide o trvanlivé potraviny len do 48 hodín od ich porciovania a zabalenia.

Nedostatky v skladovaní (spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov; skladovanie potravín v manipulačnej chodbe vo veľkom množstve prekračujúcom kapacitné možnosti; v manipulačnej chodbičke medzi chladiacim a mraziacimi zariadeniami umiestnené nákupné vozíky plné nealkoholických nápojov, prístup do chladiaceho a mraziacich zariadení sťažený; nevratné plastové obaly, kartóny a drevené palety umiestnené na manipulačnej chodbe na viacerých miestach, na ich skladovanie nevytvorený osobitný priestor; v mraziacom zariadení v zázemí zhromaždené výrobky vyradené z predaja vo veľkom množstve, nepravidelne a nedostatočne často odsúvané z priestorov prevádzkárne, umiestnené v tesnej blízkosti tovaru určeného na trh; plastové prepravky a tovar v mraziacom zariadení v zázemí pokrytý vrstvou kryštálikov ľadu) je porušením povinností prevádzkovateľa v rozpore s § 10 písm. a) a d) zákona o potravinách, § 10 ods. 4 písm. a) a § 10 ods. 5 písm. a) a b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (ďalej len Výnos MP a MZ SR č. 28167/2007 – OL) a Prílohou II Kapitolou VI ods. 1 a Prílohou II Kapitolou IX ods. 3 Nariadenia EP a Rady č. 852/2004.

(10)

Podľa § 10 písm. a) zákona o potravinách ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu.

Podľa § 10 písm. d) zákona o potravinách ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu.

Podľa § 10 ods. 4 písm. a) Výnosu MP a MZ SR č. 28167/2007-OL podľa účelu predajne potravín musia mať stavebne alebo inak technicky oddelené priestory na predaj potravín, ktoré by pri spoločnom predaji mohli nepriaznivo ovplyvňovať organoleptické vlastnosti alebo mikrobiologickú kvalitu iných potravín a výrobkov, napríklad predaj živých rýb, zveriny, hydiny, mäsa, zeleniny, drogistického tovaru, tabakových výrobkov, čerstvých rezaných kvetov a odevov.

Podľa § 10 ods. 5 písm. a) Výnosu MP a MZ SR č. 28167/2007-OL osobitné priestory musia byť vytvorené na skladovanie návratných a nenávratných obalov.

Podľa § 10 ods. 5 písm. b) Výnosu MP a MZ SR č. 28167/2007-OL osobitné priestory musia byť vytvorené na skladovanie poškodených, pozastavených alebo reklamovaných potravín a iných výrobkov.

Podľa Prílohy II Kapitoly VI ods. 1 Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 potravinársky odpad , nejedlé vedľajšie produkty a iný odpad sa musí čo najrýchlejšie odstraňovať z miestností, v ktorých sa nachádzajú potraviny tak, aby sa zabránilo jeho hromadeniu.

Podľa Prílohy II Kapitoly IX ods. 3 Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať.

Nedostatky v prevádzkovej hygiene (tesnenie dverí mraziaceho zariadenia nedostatočne tesniace, v okolí tesnenia a na kľučke vytvorená silná námraza; v chladiacom boxe mäsa a údenín v zázemí nefunkčné stropné osvetlenie; plastové kláty v zázemí silno poškodené, hlboko ryhované, ťažko čistiteľné, klát v zázemí znečistený; na vodovodnej batérii pri umývadle na úseku mäsa – údením v zázemí zavesená roztrhaná handra; pri umývadlách na úseku mäsa údenín nie sú k dispozícii utierky na hygienické osušenie rúk; v rozvažovni mliečnych výrobkov chýba pri umývadle tekuté mydlo; na splachovacích nádržiach v dámskom WC chýbajú plastové kryty, nedá sa spláchnuť resp. spláchnutie je sťažené) znamenajú porušenie povinností prevádzkovateľa v rozpore s § 10 písm. a) zákona o potravinách a Prílohou II Kapitolou I ods. 1 a ods. 4, Prílohou II Kapitolou V ods. 1 písm. a) a b) a Prílohou II Kapitolou IX ods. 3 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004.

Podľa § 10 písm. a) zákona o potravinách ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu.

Podľa Prílohy II Kapitoly I ods. 1 Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby.

Podľa Prílohy II Kapitoly I ods. 4 Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 musí byť k dispozícii dostatočný počet umývadiel, ktoré sú vhodne umiestnené a určené na umývanie rúk. Umývadlá na umývanie rúk musia byť vybavené prívodom teplej a studenej tečúcej vody, prostriedkami na umývanie rúk a na ich hygienické osušenie. Kde je to potrebné, musia byť zariadenie na umývanie potravín oddelené od zariadení na umývanie rúk.

Podľa Prílohy II Kapitoly V ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia, s ktorými potraviny prichádzajú do styku, musia byť

(11)

účinne čistené a tam, kde je to potrebné, dezinfikované. Čistenie a dezinfekcia sa musí vykonávať s dostatočnou frekvenciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku a kontaminácie. Podľa Prílohy II Kapitoly V ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia, s ktorými potraviny prichádzajú do styku, musia byť skonštruované tak, byť z takých materiálov a byť udržiavané v takom dobrom technickom stave a poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie.

Podľa Prílohy II Kapitoly IX ods. 3 Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať.

Nedostatky v dokumentácii HACCP (neaktuálny plán HACCP zahŕňajúci činnosť, ktorá sa v prevádzke nerealizuje; nevedená evidencia o stanovenom CCP 1– príjem surovín na rampe, vstupná kontrola) je porušením povinností prevádzkovateľa v rozpore s § 4 ods. 1) zákona o potravinách a Kapitolou II článkom 5 ods. 1, ods. 2 písm. d) a ods. 4 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o potravinách prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Podľa Kapitoly II článku 5 ods. 1 Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia určiť, zaviesť a zachovávať trvalý postup alebo postupy založené na zásadách HACCP.

Podľa Kapitoly II článku 5 ods. 2 písm. d) Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 zásady uvedené v odseku 1 pozostávajú z určenie a zavedenie účinných postupov monitorovania v kritických kontrolných bodoch.

Ak sa vykoná akákoľvek zmena produktu, procesu a ktoréhokoľvek kroku, prevádzkovatelia musia prehodnotiť tento postup a vykonať jeho potrebné zmeny.

Podľa Kapitoly II článku 5 ods. 4 písm. b) Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečujú, aby boli všetky dokumenty opisujúce postupy vypracované v súlade s týmto článkom vždy aktuálne.

Podľa § 23 ods. 5 zákona o potravinách orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty.

IV.

Zistené nedostatky pri úradnej kontrole potravín vykonanej 2. decembra 2012, ktoré sú uvedené v zázname o úradnej kontrole potravín a v časti I. odôvodnenia tohto rozhodnutia a opísané v časti III. odôvodnenia tohto rozhodnutia, sú spoľahlivo zisteným a vierohodne preukázaným porušením ustanovení zákona o potravinách a osobitých predpisov. Týmto porušením boli naplnené znaky skutkovej podstaty uvedené v § 28 ods. 1 písm. a), § 28 ods. 2 písm. f) a i) a § 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách.

Dňa 1. apríla 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 42/2013 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. V súlade so všeobecne uznávanou právnou zásadou zákazu retroaktivity právnej normy, protiprávne konanie sa posudzuje podľa práva platného v čase, v ktorom k porušeniu práva došlo. Kontrola bola vykonaná 2. decembra 2012, teda za účinnosti staršej právnej úpravy. Novšia právna norma sa uplatní len v prípadoch, keď sú jej účinky pre účastníka konania výhodnejšie, platí vtedy spätne na také prípady konania účastníka správneho konania, ktoré by predchádzajúca právna úprava posudzovala prísnejšie, prípadne spôsobom pre účastníka konania nevýhodnejším.

(12)

Novela zákona o potravinách okrem iného zaviedla prísnejšie sankcie za porušenia zákona o potravinách. Novelou zákona zároveň bola zrušená Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky. Kontrolovaný subjekt by bol v zmysle tejto Vyhlášky zaradený podľa § 3 ako stredná prevádzka (25 zamestnancov, počet položiek okolo 5 600). Podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách účinného v čase spáchania správneho deliktu orgán úradnej kontroly potravín uloží malému prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu od 2 000 eur do 150 000 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu od 3 000 eur do 200 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené.

Podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách účinného v čase vydávania rozhodnutia orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 1 000 eur do 500 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené.

Nová právna úprava podstatne zvýšila hornú hranicu výšky sankcie, čo je pre účastníka konania nevýhodnejšie oproti predchádzajúcej právnej úprave, na druhej strane sa znížila dolná hranica stanoveného rozpätia, čo je pre účastníka konania výhodnejšie. Vzhľadom k tomu, že výhodnosť právnej úpravy nie je možné jednoznačne posúdiť, správny orgán posudzoval protiprávne konanie podľa právnej úpravy účinnej v čase vydávania rozhodnutia a rozhodnutie vydal v súlade s právnou úpravou účinnou v čase jeho vydávania.

Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný a spáchanie viacerých správnych deliktov považuje za priťažujúcu okolnosť. Správny orgán konštatuje, že uložená pokuta podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách za umiestňovanie nebezpečných potravín na trh vo výške 2 300 € bola uložená odôvodnene a jej výška bola stanovená správne.

Stanovenie výšky pokuty je vecou správnej úvahy vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín, pričom pri jej určení sa obligatórne prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.

Správny orgán pri uplatňovaní sankcie prihliadal na charakter prevádzkárne a možné následky poškodenia zdravia spotrebiteľa predajom potravín po uplynutí DS a senzoricky zmenených, nevhodných na ľudskú spotrebu, predajom potravín nesprávne označených, nepovoleným prebaľovaním syrov a predlžovaním ich DS, nehygienickou manipuláciou s nárezmi mäsových výrobkov, nedostatkami v skladovaní a v prevádzkovej hygiene.

Skazené potraviny sú potraviny, ktorých zmyslové vlastnosti a vnútorné zloženie sa poškodili alebo zhoršili vplyvom chemických, fyzikálnych, biochemických, biologických faktorov a vzájomným pôsobením zložiek potravín alebo ktoré v dôsledku toho vzbudzujú odpor.

(13)

Dátum spotreby je dátum ukončujúci dobu použitia potravín, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze a môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí. Uvádzanie výrobkov do obehu, u ktorých dátum spotreby prekročil v čase kontroly viacero dní predstavuje vážne riziko ohrozenia zdravia spotrebiteľa. Mäso a mäsové výrobky predstavujú skupinu vysoko rizikových potravín, ktoré môžu podporovať množenie sa patogénnych mikroorganizmov alebo tvorbu toxínov, čo môže mať závažný vplyv na zdravie spotrebiteľa. Potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti musia byť vyradené z predaja a uložené oddelene od ostatných potravín až do ich odstránenia z predajne. Závažnosť zámerného miešania výrobkov s rôznym DS pričom niektoré potraviny javili známky senzorických zmien a predaj potravín po DS v snahe vypredať tento tovar spoločne s čerstvým tovarom vyplýva už zo samotnej podstaty takéhoto konania. Potraviny po uplynutí DS je zakázané uvádzať na trh. Jednou zo základných povinností predávajúceho je neuvádzať do obehu potraviny po uplynutí DS resp. DMT a potraviny senzoricky zmenené, nevhodné na ľudskú spotrebu. Spotrebiteľ má právo na zakúpenie bezpečnej a kvalitnej potraviny.

Neoznačenie v prevádzke krájaných nárezov mäsových výrobkov ihneď po nakrájaní údajom o dátume a čase krájania budí podozrenie na nekalé praktiky a označovanie týchto výrobkov nesprávnymi a zavádzajúcimi údajmi o DS. Túto skutočnosť potvrdzuje a samotné zistenie nekalých praktík pri manipulácii s mliečnymi výrobkami, kedy tieto boli stiahnuté z predaja, prebalené a dátum spotreby bol predlžovaný. Prevádzkovateľ zároveň nemá zavedený účinný systém preukazujúci primerané skrátenie DS po narušení originálneho obalu potravín za účelom predaja ich jednotlivých častí. Medzi potraviny ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze a po krátkom čase môžu predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí jednoznačne radíme aj mäsové a mliečne výrobky. Ak bola potravina rozbalená za účelom predaja jednotlivých častí, je ten kto takto koná povinný primerane skrátiť dátum spotreby resp. minimálnej trvanlivosti, ihneď potravinu označiť potrebnými údajmi a určiť ďalšie podmienky pre uchovávanie, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti danej potraviny. Takéto rozvažované výrobky sa podľa aktuálne platnej legislatívy považujú za lahôdkárske s dobou spotreby 48 hodín (u syrov) resp. 24 hod. (u tvarohu a mäsových výrobkov) od porciovania a zabalenia. Pri manipulácii s nárezmi mäsových výrobkov pracovník manipuloval nehygienicky, nepoužil vhodné ochranné pomôcky či náradie, nárezy chytal priamo do holej ruky a tým mohol ohroziť ich kvalitu a bezpečnosť.

Neuvedením údajov o DS výsekového mäsa a menením údajov v označení originálne balených potravín nie je spotrebiteľovi poskytnutá dostatočná informácia o DS, spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu čo sa týka DS potraviny.

Potraviny musia byť umiestnené a chránené tak, aby sa riziko vzniku alimentárnych ochorení znížilo na minimum, či už primárnou alebo sekundárnou kontamináciou a to v každom okamihu pokiaľ sú pod kontrolou prevádzkovateľa. Skladovanie potravín v manipulačnom priestore, kde sa zároveň manipuluje s odpadom, zeleninou a ovocím, nevratnými obalmi a tieto sú tu aj na viacerých miestach skladované zvyšuje riziko kontaminácie potravín.

Uvedené nedostatky v prevádzkovej hygiene sú predpokladom pre nesprávne praktiky hygieny potravín, nedostatočnej ochrany potravín, vrátane možnosti ich kontaminácie.

Správny orgán zohľadnil skutočnosť, že sa jedná o prevádzku supermarketu zásobujúcu veľký okruh spotrebiteľov zo širokým rozsahom pôsobnosti predajne v danej oblasti.

Správny orgán pri stanovení výšky sankcie prihliadol aj na minulosť prevádzkovateľa. Od roku 2010 boli voči prevádzkovateľovi za nedostatky zistené v prevádzkárni na Muškátovej 9, Košice, vedené dve správne konania a to v roku 2010 za nedostatky v skladovaní (uložená pokuta 390 €) a v roku 2012 za klamlivé označenie potravín (uložená pokuta 330 €).

(14)

Súčasne pri určovaní výšky pokuty prihliadal správny orgán aj na spoločenskú neprijateľnosť protiprávneho konania prevádzkovateľa trvajúceho minimálne počas výkonu úradnej kontroly potravín 2. decembra 2012.

Správny orgán pokutu uložil v rámci povoleného rozpätia ustanoveného v 28 ods. 4 zákona o potravinách, platného v čase vydávania rozhodnutia. Pri určovaní výšky pokuty dostatočne prihliadal na práva samotného účastníka konania, ale zároveň dodržal aj svoju úradnú povinnosť vo verejnom záujme prihliadať na práva a právom chránené záujmy ostatných fyzických a právnických osôb. Takto uložená pokuta vo výške 2 300 € spĺňa primeraný represívny, ale aj preventívny účinok.

Správny orgán je bez pochybností, že stav prejednávanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, že rozhodnutie vo veci vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu, ktorý zakladá právnu zodpovednosť účastníka konania, čím boli splnené hmotnoprávne i procesnoprávne predpoklady rozhodnutia. Dôkazy zabezpečené vykonaním úradnej kontroly potravín považuje správny orgán za dostatočné k preukázaniu postupu účastníka konania v rozpore s citovaným zákonom o potravinách a k naplneniu skutkovej podstaty pre uloženie pokuty.

Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice–mesto, Hlinkova 1/C, 040 01 Košice v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia.

V zmysle § 55 ods. 2 a ods. 3 zákona o správnom konaní je odkladný účinok odvolania sa vylúčený proti opatreniam uloženým vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Opatrenia uložené rozhodnutím orgánu štátnej správy vo veci úradnej kontroly potravín sú v zmysle § 55 ods. 2 zákona o správnom konaní vykonateľné dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia.

Právoplatné rozhodnutie po vyčerpaní všetkých možností riadnych opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom.

MVDr. Anna Ondová riaditeľka RVPS Košice - mesto

Rozhodnutie sa doručuje (do vlastných rúk): LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice

(15)

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE–MESTO Hlinkova 1/C, 040 01 Košice

Tel.: 055 – 7961811, 79 618 12; Fax: 055 –63 256 23 E-mail: riaditel.ke@svps.sk Číslo konania: 2013/681-62/2/Ma Košice, dňa 22. 4. 2013

Rozhodnutie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto ako orgán príslušný podľa § 21 ods. 1 písm. d) a § 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších

predpisov v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

rozhodla:

Účastník konania: DEKORT, spol. s r.o., Štefánikova 42, Košice, IČO: 36 191 833, prevádzkáreň: DEKORT, spol. s r.o., Americká trieda 13, Košice porušil povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. a) a m) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Prílohy II, Kapitoly I, bod 1 a bod 2 písm. a), b), c) a d), Prílohy II, Kapitoly II bod 1 písm. a), b) a f) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín, a to tým, že dňa 19. 11. 2012 v čase od 14.00 hod. do 20.00 hod. boli zistené nedostatky v hygiene skladovania a predaja potravín - dvere na príjme tovaru z rampy do suchého skladu v mieste kontaktu s podlahou netesnili, v mraziarenskom sklade, v ktorom boli uskladnené hlbokozmrazené pekárske polotovary z výparníka kvapkala voda priamo na podlahu, kde sa vytvorila hrubá vrstva ľadu, v priestore krájania a balenia čerstvej zeleniny boli okraje stola a pracovná plocha, na ktorej sa zelenina krája, poškodené a značne opotrebované, povrch nebol hladký, bol ťažko čistiteľný, v chladiarni označenej ako box na mäso boli na podlahe výtlky, nebola celistvá, porušená podlaha bola aj v časti rozrábky, v miestnosti umývania prepraviek pri dverách boli odtlčené rohy, nedodržanie skladovacích podmienok v chladiacich a mraziacich zariadeniach, umiestňovanie štyroch výrobkov na trh s porušeným vákuovým obalom.

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Ďalej porušil povinnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b), c), d), e), f), m) a i), § 12 ods. 1 písm. j) a n) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 a ods. 3 písm. b), c), d), e), f) a h), ods. 5 písm. e), § 9 ods. 8 písm. a) a § 14 ods. 2 Vyhlášky

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29. marca 2012 č. 127/2012 o označovaní potravín, § 6 ods. 4 písm. b) Výnosu Ministerstva

pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 811/1/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat, čl. 24 ods. 1 Príloha V Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách, § 13 ods. 7 písm. b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky, a to tým, že dňa 19. 11. 2012 od 14.00 hod. do 20.00 hod. umiestňoval na trh potraviny neoznačené, s nedostatočným označením,

(16)

umiestňovanie nedostatočne označených výrobkov – u dvoch výrobkov neuvedená doplnková informácia o nepriaznivých účinkoch prídavných látok na činnosť a pozornosť detí, jeden výrobok neoznačený v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, u jedného výrobku nebolo uvedené množstvo zložky, ktorá bola použitá v názve výrobku, u dvoch druhov syra neboli uvedené povinné údaje – boli odstránené etikety, u jedného tovaru nebolo uvedené obchodné meno a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva, umiestňoval na trh nebalené mäsové výrobky predávané na hmotnosť neoznačené kontrolným identifikačným číslom prevádzkárne, mäsové výrobky neboli pri predaji spotrebiteľovi označené na výveske sídlom výrobcu, pri predaji mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov, ktoré boli rozbalené na účel predaja jednotlivých častí, nepreukázal primerané skrátenie dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti, podľa odporúčania výrobcu a neustanovil podmienky ich ďalšieho uchovávania.

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Za to sa mu podľa § 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá

pokuta vo výške 400 ,-€, slovom: štyristoeur

Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-mesto, vedený štátnou pokladnicou, číslo účtu: 7000073746/8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol: 618622 konštantný symbol: 3818.

Odôvodnenie:

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto vykonala dňa 19. 11. 2012 u prevádzkovateľa DEKORT,

spol. s r.o., Štefánikova 42, Košice, IČO: 36 191 833, prevádzkáreň: DEKORT, spol. s r.o., Americká trieda 13 v Košiciach úradnú kontrolu potravín zameranú na dodržiavanie požiadaviek zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. V čase výkonu úradnej kontroly potravín boli zistené nasledovné nedostatky:

Nedostatky v hygiena skladovania a predaja potravín

Dvere na príjme tovaru z rampy do suchého skladu v mieste kontaktu s podlahou netesnili, dôsledkom čoho je možné, aby do prevádzky vnikali hlodavce. Boli prekontrolované všetky chladiarenské a mraziarenské boxy v zázemí prevádzkarne. V jednom mraziarenskom sklade, v ktorom boli uskladnené hlbokozmrazené pekárske polotovary z výparníka kvapkala voda priamo na podlahu, kde sa vytvorila hrubá vrstva ľadu. V priestore krájania a balenia čerstvej zeleniny boli okraje stola a pracovná plocha, na ktorej sa zelenina krája, poškodené a značne opotrebované, povrch nebol hladký, bol ťažko čistiteľný. V chladiarni označenej ako box na mäso boli na podlahe výtlky, nebola celistvá, porušená podlaha bola aj v časti rozrábky, v miestnosti na umývanie prepraviek pri dverách boli odtlčené rohy.

Nedodržiavanie teplotných režimov

Boli prekontrolované teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach na predajnej ploche predajne. V niektorých prípadoch boli namerané nevyhovujúce teploty. Išlo o:

- chladiacu vitrínu, v ktorej boli uložené rastlinné tuky a maslo. V tejto vitríne bola nameraná teplota 7,0°C. Butter ZANAS - maslo talianske kravské á 250 g uložené v tejto vitríne má byť podľa výrobcu skladované pri teplote 0-4°C,

(17)

- v chladiacej vitríne, v ktorej boli umiestnené smotany bola nameraná teplota 14,7°C, v priestore, kde bola uskladnená kyslá smotana (pričom výrobca na obale uvádza: skladovať pri teplote 4°C až 7°C ) a v priestore, kde bola sladká smotana bola nameraná teplota 10,5°C (výrobca na obale uvádza: skladovať pri teplote 2°C až 6°C ), teploty boli merané digitálnym elektronickým teplomerom vpichovým, výrobné číslo: 7100000239, s certifikátom o kalibrácii č. 1283/312.01/11 zo dňa 27.06.2011,

- v chladiacej vitríne na uchovávanie mäsových výrobkov bola teplota v čase kontroly 10,6°C – boli tam skladované mäkké mäsové výrobky, hydinové párky, u ktorých výrobca deklaruje na obale teplotu skladovania 0°C až 4°C,

- v chladiacej vitríne na uchovávanie chladenej hydiny bola teplota v čase kontroly 8,7°C, pričom podľa odporúčania výrobcu uvedenom na dodacom liste deklaruje výrobca teplotu skladovania do 4°C, teploty boli merané digitálnym vpichovým teplomerom SUMMIT SDT8 číslo kalibrácie 1780/31201/12.

Nedostatky v označovaní potravín

Pri kontrole boli námatkovo prekontrolované niektoré druhy potravín a boli zistené nedostatky:

- Extrudované kukuričné chrumky sladké 35g, dovozca: TA-TRANS Ing. Andrej Timko, Štefánikova 713, 075 01 Trebišov, v zložení je uvedené: kukuričná krupica, cukor, arómy a prírodné farbivá (E 102, E 104, E 110, E 122, E 124, E 132), krajina pôvodu: Maďarsko, dátum minimálnej trvanlivosti: do 25. 09. 2013, na obale nie je uvedená doplnková informácia, že farbivo (E 102, E 104, E 110, E 122, E 124) môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí, v predaji bolo 25 ks a´0,18 €/ks,

- Friend Cukríky s príchuťou medu 250g, dovozca: RiD s.r.o., 044 43 Vajkovce 143, SR, zloženie: cukor, glukózový sirup, farbivo E 110, aróma, krajina pôvodu: Sýria, dátum minimálnej trvanlivosti: 10/2013, na obale nie je uvedená doplnková informácia, že farbivo E 110 môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí, v predaji bol 1 ks a´1,42 €/ks,

- NOWACO Treska a la losos jemné plátky v oleji 100g, predajca: NOWACO Czech Republic s.r.o, V rúžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou, dátum minimálnej

trvanlivosti:18.03.13 – uvedený výrobok nebol označený v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, v predaji bolo 10 ks, v cene 1,54 €/ks,

- Miešané želé salónky pomaranč, citrón, malina (máčané v kakaovej poleve) 400g, zloženie: cukor, kakaová poleva (cukor, rastlinný tuk, kakaový prášok (8%), emulgátor: sójový lecitín, aróma: kryštálový vanilín), voda, glukózový sirup, želírovacia látka (pektín), regulátor kyslosti (kyselina citrónová, hydrogénuhličitan sodný), arómy, spotrebujte do: 28 02 2013, distribútor: DOLCETTA QUL Kft, H-5600 Békescsaba, Csorvási ut. 15, výrobok bol do prevádzky dodaný z VOS LABAŠ s.r.o., Košice, na výrobku nebolo uvedené množstvo zložky, ktorá bola použitá v názve výrobku, v predaji bolo 13 ks v cene 1,46 €/ks,

- Diplomata Kuracia pečienka hlbokozmrazená 500g, výrobca: DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E Comercial Matadouro de Aves e Coelhos-Rua Andre Lunarpi, 948 CEP: 89825-000-Xaxim-Estado de Santa Catarina, product of Brazilia, IZ Brasil BR 601, krajina pôvodu: Brazília, na uvedenom výrobku nebolo uvedené obchodné meno a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva, podľa predloženého dodacieho listu zo dňa 19. 11. 2012 dodávateľom je LABAŠ s.r.o., Košice, v predaji bolo 30 ks v cene 0,75 €/ks,

- pri predaji syrov bol zistený predaj dvoch druhov syra, z ktorých bola odstránená úplne alebo čiastočne etiketa, jednalo sa o syr FAMILY EIDAMSKÁ TEHL v množstve 0,526 kg a celkovej cene 2,99 € a syr FAMILY Svajcar blok ProBIOtický v množstve 0,620 kg a celkovej cene 3,78 €,

(18)

- nebalené mäso uchovávané v chladiacich vitrínach nebolo označené pri uvádzaní do obehu kontrolným identifikačným číslom prevádzkarne a dátumom spotreby,

- mäsové výrobky (ktoré nie sú označené na priamom obale), neboli pri predaji spotrebiteľovi označené na výveske sídlom výrobcu a dátumom spotreby,

- prevádzkovateľ pri predaji mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov (ktoré boli rozbalené na účel predaja jednotlivých častí) nepreukázal primerané skrátenie dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti (podľa odporúčania výrobcu) a neustanovil podmienky ich ďalšieho uchovávania.

Umiestňovanie tovarov s porušeným vákuovým obalom

- Treska tmavá – filety bez kože á 400 g, hlbokozmrazené, vákuovo balené, distribútor: Ryba Košice, spol. s r.o., Južná trieda 54, Košice, dátum minimálnej trvanlivosti: 10/2013, 1 kus v cene 3,06 €/ks,

- Losos filety bez kože, á 500 g, hlbokozmrazené, glazúrované, vákuovo balené, distribútor: Ryba Košice, spol. s r.o., Južná trieda 54, Košice, dátum minimálnej trvanlivosti: 12. 4. 2014, 2 ks v cene 6,95 €/ks,

- Porce filé zo štikozubca chilského 300g, dátum minimálnej trvanlivosti: 30. 06. 2013, 1 ks v cene 1,83 €/ks,

- Filé z treskovitých rýb hlbokozmrazené 200g, dátum minimálnej trvanlivosti 08. 10. 2013, 1 ks v cene 1,52 €/ks.

Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín inšpektori kontrolovanému subjektu uložili podľa § 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a článku 54 ods. 2 Nariadenia (ES) č.882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového krmivového práva a predpisov, dve opatrenia na mieste. Dňa 4. 1. 2013 bola v kontrolovanom subjekte vykonaná dodatočná úradná kontrola potravín zameraná na kontrolu uložených opatrení. Opatrenia boli v plnom rozsahu splnené, nedostatky zistené pri úradnej kontrole potravín vykonanej dňa 19. 11. 212 boli odstránené.

Dňa 1. apríla 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 42/2013 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. V súlade so všeobecne uznávanou právnou zásadou zákazu retroaktivity právnej normy, protiprávne konanie sa posudzuje podľa práva platného v čase, v ktorom k porušeniu práva došlo. Kontrola bola vykonaná 19. 11. 2012, teda za účinnosti staršej právnej úpravy. Novšia právna norma platí len v prípadoch, keď sú jej účinky pre adresáta výhodnejšie, platí vtedy spätne na také prípady konania adresáta, ktoré by predchádzajúca právna úprava posudzovala prísnejšie, prípadne spôsobom pre adresáta nevýhodnejším. Novela zákona č. 152/1995 Z.z. okrem iného zaviedla prísnejšie sankcie za porušenia zákona č. 152/1995 Z.z. Nová právna úprava nie je pre adresáta výhodnejšia, preto správny orgán bude posudzovať protiprávne konanie podľa právnej úpravy účinnej v čase keď k porušeniu zákona došlo.

Zistené skutočnosti boli zdokumentované v zázname o úradnej kontrole potravín č. ŠVPS SR/2012/So,Mi,Ja,Ma/07 zo dňa 19. 11. 2012, ktoré boli prerokované s XXXX, zástupkyňou vedúcej prevádzkárne, ktorá k výsledkom úradnej kontroly uviedla,

citujeme: „ Tovar nesprávne označený - stiahnem z predaja. O výsledku kontroly budem informovať konateľa spoločnosti“, koniec citácie. Zistené skutočnosti z dodatočnej úradnej kontroly potravín boli zdokumentované v zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. ŠVPS/2012/So,Mi,Ja,Ma/07/DÚKP/Ma, Na zo dňa 4. 1. 2013, ktoré boli prerokované s XXXXX, vedúcou prevádzkárne, ktorá k výsledkom úradnej kontroly nepodala žiadne námietky.

Imagem

Referências

temas relacionados :