SOBRE O JOGO DE BuZIOS.doc

11  Download (0)

Full text

(1)

SOBRE O JOGO DE BÚZIOS SOBRE O JOGO DE BÚZIOS

"O JOGO DE BÚZIOS TEM POR FINALIDADE IDENTIFICAR NOSSO ORIXÁ ( ORÍ=CABEÇA (FÍSICA E "O JOGO DE BÚZIOS TEM POR FINALIDADE IDENTIFICAR NOSSO ORIXÁ ( ORÍ=CABEÇA (FÍSICA E ASTRAL) + IXÁ = GUARDIÃO OU SEJA "ANJO DE GUARDA") ! PROBLEMAS DE PLANO ASTRAESPIRITUAL ! ASTRAL) + IXÁ = GUARDIÃO OU SEJA "ANJO DE GUARDA") ! PROBLEMAS DE PLANO ASTRAESPIRITUAL ! MATERIAL E SUAS SOLUÇ#ES$" O %&'&  *,-&. / 012 3-4052 -6-72485-2  .&4/5-92 :&5 ;93<79-2 04-3-,2& 9&1& MATERIAL E SUAS SOLUÇ#ES$" O %&'&  *,-&. / 012 3-4052 -6-72485-2  .&4/5-92 :&5 ;93<79-2 04-3-,2& 9&1& 9&7.0342 >05 .%2 :252 -74-?-925 7&..& &5-;@ (&5-= 92*2 + -;@='025-&) >0 / 2 1.12 ?-'052 & 27%&  '0252 2 9&7.0342 >05 .%2 :252 -74-?-925 7&..& &5-;@ (&5-= 92*2 + -;@='025-&) >0 / 2 1.12 ?-'052 & 27%&  '0252 2 .-402& 1245-23 2.4523  .:-5-4023 :5-79-:23174 9&1 532& 2 :5&*312.  -?-9032.$

.-402& 1245-23 2.4523  .:-5-4023 :5-79-:23174 9&1 532& 2 :5&*312.  -?-9032.$

P&54274&  012 ?&512 ?-7-4-62 ! 7-7'0/1 "?232" 2& 7&..& &06-& 71 E;  421:&09& O;01 &. >02-. 41 ?&54 P&54274&  012 ?&512 ?-7-4-62 ! 7-7'0/1 "?232" 2& 7&..& &06-& 71 E;  421:&09& O;01 &. >02-. 41 ?&54 -7?30<79-2 .&*5 & %&'& 12. 7& .42 ?&512

-7?30<79-2 .&*5 & %&'& 12. 7& .42 ?&512 . 2..-1 ?&.. 7& .5-2 79..@5-& %&'@!3&.$. 2..-1 ?&.. 7& .5-2 79..@5-& %&'@!3&.$

A 3-4052 .&4/5-92 -6-72485-2 .4@ -542174 3-'22  5713 90%&. *2*23&5-;@. .& .0. :&542!6&,. &0452. A 3-4052 .&4/5-92 -6-72485-2 .4@ -542174 3-'22  5713 90%&. *2*23&5-;@. .& .0. :&542!6&,. &0452. 37

372. 2?5-9272.2. 2?5-9272.  1&.41&.4521 521 2 2 3-'23-'2& & & & %&'&  %&'&  *,-*,-&. 9&1 &. 9&1 E; O;01  E; O;01  O;23@O;23@$ $ N& 92:403& .4N& 92:403& .4-72& 2&. O5-;@. 9&7.42-72& 2&. O5-;@. 9&7.42 ..2 .45-42 532& 745 E;  I?@$

..2 .45-42 532& 745 E;  I?@$

O %&'&  *,-&. / ;930.-6& &. 927&1*39-.42. :524-9274.  59&79-2174 -7-9-2&. ?&52 -..& H FARSA H O %&'&  *,-&. / ;930.-6& &. 927&1*39-.42. :524-9274.  59&79-2174 -7-9-2&. ?&52 -..& H FARSA H MENTIRA H ENGODO$

MENTIRA H ENGODO$

O. *,-&. .& %&'2&. 1 715& 

O. *,-&. .& %&'2&. 1 715&  ,..-. >0 9&55.:&71 2&. ,..-. &. :5-79-:2-. >05 .%21,..-. >0 9&55.:&71 2&. ,..-. &. :5-79-:2-. >05 .%21 Okaran (exú); Okaran (exú); Megioko (ogum); Megioko (ogum); Etaogunda (obaluayiê); Etaogunda (obaluayiê); Iorosun (yemanjá); Iorosun (yemanjá); Oxê (oxum); Oxê (oxum);

Obara (Oxossi e logunedé, na !ri"a é um odu de xang#); Obara (Oxossi e logunedé, na !ri"a é um odu de xang#); Od$ (omolu e Oxalá);

Od$ (omolu e Oxalá); Egionile (oxaguian); Egionile (oxaguian); Ossá (oyá e yemanjá); Ossá (oyá e yemanjá); O!um (oxalu!an); O!um (oxalu!an); O%arim (oyá); O%arim (oyá); Egilexebora (xang#); Egilexebora (xang#); Egioligibam (nan&); Egioligibam (nan&); Iká (ossain e oxumarê); Iká (ossain e oxumarê); Obeogundá (e%á e obá) e Obeogundá (e%á e obá) e 'la!ia (orixalá)

'la!ia (orixalá)

D02. ?&512. .& 2. 12-. 04-3-,22. .&*5 2

D02. ?&512. .& 2. 12-. 04-3-,22. .&*5 2 uruemauruema (:7-52) &0 .&*5 (:7-52) &0 .&*5 erindilogun (?-&  9&742.) >0 1 23'07.erindilogun (?-&  9&742.) >0 1 23'07. 92.&. 73 9&7.421 &. ,..-. &5-;@. 903402&. 24023174 7& B52.-3 -'023174 9&7.421 .42 :252?57@3-2 012 &4@ 012 92.&. 73 9&7.421 &. ,..-. &5-;@. 903402&. 24023174 7& B52.-3 -'023174 9&7.421 .42 :252?57@3-2 012 &4@ 012 632 *52792 01 2%@ (.:/9-  .-742) 0.2& :252 .2025 &. &5-;@. 2*5-5 & %&'&  9&76&925 & 3@ & 9&7.0374 :252 >0 632 *52792 01 2%@ (.:/9-  .-742) 0.2& :252 .2025 &. &5-;@. 2*5-5 & %&'&  9&76&925 & 3@ & 9&7.0374 :252 >0  :51-42 012

 :51-42 012 *&2 3-4052 *&2 3-4052 @'02 -7-.:7.@63 &. @'02 -7-.:7.@63 &. ?-&.  ?-&.  O;23@  O;23@  O;01 01 O;01 01 9&9&  9&9&  -?@ 1&2. -?@ 1&2. ?262. &*- ?262. &*- &5&* 01 &5&* 01 -1-1 012 ?262 (.174) .:9-23 >0 5:5.74 7& %&'& & 3@ 9&7.0342& 2?&5274 2 -..& 01 :5:25& & *2*23&5-;@  &. &5. 012 ?262 (.174) .:9-23 >0 5:5.74 7& %&'& & 3@ 9&7.0342& 2?&5274 2 -..& 01 :5:25& & *2*23&5-;@  &. &5. (5,2.) 79..@5-&.$

(5,2.) 79..@5-&.$ O %&'&  I?@

O %&'&  I?@ >0 / 2745-&5 2& %&'&  >0 / 2745-&5 2& %&'&  *,-&. 2&42 012 532& .13274  &. 9&1 *,-&. 2&42 012 532& .13274  &. 9&1 23'012. 625-2K.23'012. 625-2K. *ji+ogbé; *ji+ogbé; oy*kú+meji; oy*kú+meji; i%ri; i%ri; -di; -di;  .rosun;  .rosun; o%nrin; o%nrin; ob/rá; ob/rá; ok/nr/n; ok/nr/n; ogundá, -sá; ogundá, -sá; iká; iká; otúrún; otúrún;

otúá ou elije oxebora; otúá ou elije oxebora; ir*t*; ir*t*; -x*; -x*; -!ún -!ún  -xet0á

-xet0á &0  &0  /xetu%á/xetu%á (( poder  poder trouxe trouxe ele ele à à nósnós)! ?-3&  &;01 ! 421*/1 9212&)! ?-3&  &;01 ! 421*/1 9212& akin oxakin ox (( poderoso mago poderoso mago) ) !!

?-3& 

(2)

P252 012 *&2 3-4052  *,-&. 45<. .-402K. .& ?0721742-. ) C&79-174&  2:57-,2&$

) A04&5-,2& 24526/.  5-4023 :58:5-& & >023 / 1-7-.452& :&5 .295&4 5.:&7.@63 47& & -7-9-2& :2..2& :&5 9&1:34& 9&1 .5-2  159-174& .0 :5&&  -7-9-2& >0 .& 7& 17-1&  27&.$

) S5-2 & 9&7.034&5  & 9&7.0374$

E... .& :5/!5>0-.-4&. *@.-9&. :252 012 3-4052 &7.42  -1:259-23$

M0-4& -1:&54274 >01 "5.:&7" 7& %&'&  *,-&. / & &5-;@ & 9&7.0374 3 / >01 451-72 2 ?&512& &.  *,-&. :252 .51 2723-.2&. / 012 .:/9-  :51-..& & &5-;@ :252 >0 2 .-402& & .0 ?-3& .%2 ;:&.42$

A ?&512  %&'& 12-. 0.023 / 2 2 3-4052 :&5 & ?-42 :32 >0274-2  *,-&. "2*54&." &0 "?92&." 1 >0 &  *2*23&5-;@ 65@ ?4025 6@5-2. %&'22. :252 012 3-4052 12-. 9&1:342 1 23'07. %&'&. 922 >02 9&55.:&7 2 01 7-9& &!&5-;@ & >0 :254-90325174 :524-9& / :&5 & 134-:3&  :&5 ".-792" .7& & 134-:3& :&5>0 1 012 1.12 >02 5.:&71 6@5-&. &5-;@. & >0 451-72 & -79-&  .75&325 & %&'& / 2 ".-792"  7.4 4-:&  %&'& 40& / 3-& 1 012 7-92 %&'22 . 2 "90-2" &. &5-;@. 2 4&&. :5&*312. ;-.474.$ E.4 4-:&  %&'& .8 6-  ?&- &7 2:57- 2 *2. 9&1 & %@ ?239-& Mu11illo & Ogum Omin$  >0 1&5262 7& B2-55& A34& 1 C05-4-*2 & >023 1 -..  >01 2:570 12.  %@ 7& 12-. 1 59&5&$

O :&5>0  :252 >0 . 9&7.03421 &. *,-&. :3& 1.1& :5-79:-& >0 . 62- 2& 1/-9& .8 62- >01 .4@ &74 &0  :252 012 2623-2&  5&4-72 2 1.12 ?&512 >0 .8 4&12 51/-& >01 .4@ &74 .8 . 6 ?2,5 23'& . &065

23'012 79..-2$

O ?0405& ! / '527 >0.4& &. 9&7.0374. 7& %&'&  *,-&. :&!. ?2,5 ":5'0742." 90%2. 5.:&.42. 7& .& 42322. 12.  012 127-52 '523 / .-1 &0 7& :5&6@63  . 7& ?&.. 2..-1 7& 265-2 *2*23&5-;@ :&*5 7.4 107& & ?0405& 2 D0. :5479 .42 / 012 ?52. .@*-2 >0 23'0/1 9&1 10-42 :5&:5-2 -.. 01 -2$ O ?0405& :7 10-4& &. 7&..&. 24&. :5.74. & ;599-& & 7&..& 3-65 25*45-& / 9&7.4274 722 .4@ ?-7-4-62174 12592& &0 9--& 2 :254-5 & -7.4274 >0 ;591&. 7&..2 6&742 :&1&. 1&-?-925 2 4&& -7.4274 7&..& ?0405& ;1:3&. .-1:3. . 23'0/1 ?-92 &74  292 >0 / & .4-7& 62- 1&555 12. . :5&90525 01 1/-9& 62- . 90525 & ?0405& ?&- 23452& 2..-1 23'0/1 >0  :592 .0 1:5'& . ?-925 1 92.2 62- :2..25 ?&1 . .2-5  :5&90525 01 1:5'& 45@ '527 9279  9&7.'0-5  7&62174 234525 .0 ?0405&  2..-1 9&1 40& 72 6-2 012 '527 >0.4& / >0 10-42. :..&2. 2921 >0 .0 &5-;@ 27%& 2 '0252 &0 D0. 41 .2*5  40& 2. .02. 79..-2. &. .0. :5&*312.  .-1:3.174 5.&36<!3&. 274. 2..-1 ?&.. :&5/1 12-. 012 6, / 79..@5-& >0 & 7&..& 3-65 25*45-&  & 7&..& >055 41 >0 .5 9&7.4274 1 7&..& -2 2 -2 7& :&1&. .:525 >0 2. :..&2. "2-6-71" &0 .2-*21 & >0 .421&. >057& &0 :59-.27& . 7& ?23251&. . 7& 7&. 9&107-9251&. / 6-74 >0 . 41 012 ?&512  ?2,<!3& .1:5 :&1&. -,5 & >0 :7.21&.  :59-.21&. 12.  012 ?&512 9&5542 7& 2'5..-62 9&574$ S1:5 41&. 02. 9279. 1 922 .-402& >0 7&. 2:5.742 &  .-1   7& . 474251&. :&5/1 . 7& 474251&. .8 5.42 & 7&$ O %&'&  *,-&. 9&.401& -,5 >0 / 012 9-<79-2 ;242 .2*!. &0 7& 7& 92* 1-& 451& >01 .2* 4236, &0 2 3-4052 / 2 ;:5..&  012 523-2 :5.74 &0 7& 2 ?&512  9925 . 01 %&'& .4@ 9&554& 9&12 :32 -74-?-92& & &5-;@ 2 922 &5-;@ 9&55.:&7 01 .45&4-:&  925@45   :5.&723-2 2& .0 "?-3&" >0 2& 3 532425 7& :& 5525 &0 ?0'-5 2. .02. :5-79-:2-. 9252945.4-92. >0 & *2*23&5-;@ 992 9&1 & 9&7.0374 . 40& 9&55.:&7 2. 12-. .-402K. & %&'& 421*/1 .425& 9&5542.$ P&5/1 . &*.56 >0 01 3-4&5  %&'&  *,-&. 79..25-2174 41 >0 9&795 .&*5 2. 9252945.4-92. >0 &. &5-;@. -1:5-11 2&. .0. "?-3&." 9252945.4-92. .42. >0 1 23'07. 92.&. :252 & 1.1& &5-;@ 41 625-274. :32 .02 >023-2 2:5.7422 &0 2-72 -?5 451-722. 9252945.4-92. . & "?-3&" ?&5 & .;& 12.903-7& &0 ?1-7-7& @ >0 . 59&795 012 .-402& 01 :&09& 9&1:3;2  7& :&5-2 .5  &0452 ?&512 9&1 4&2. ..2. 625-274. / 01 %&'& :5&.4-40& -.4& / 0.2&  ?&512 -7.950:03&.2 36-272 :&5 :..&2. 4&423174 .45272. 2& :5&9..& :3&. -'7&5274. >0 . %03'21 9&79<!3&$ C&1 532& 2-72  .42 .-402& / 10-4& 9&101 23'07. -7-9-2&. &0 24/ 1.1& .295&4. >0 7& . :5&90:2521 10-4& 9&1 & 2:5?-&2174& .40& 12-. 4232& :5@4-92 ;20.4-62 -79&551 701 55&  9&795 012 :..&2  451-72& &5-;@  932..-?-925 .02. 9252945.4-92. 9&1& ?-7-4-62. :252 2>03 &5-;@  .1:5 >0 65 23'0/1 9&1 2>032. 9252945.4-92. 2925 >0 2>032 :..&2 421*/1 .5@ 2>03 &5-;@ '7523-,27& :252 .1:5 4&&. .4. 92.&.  .-402K. & 55& .42 :..&2 >0 9&79521 :& .425 9&1 & &5-;@ 552& :&-. >01 3 245-*0-0 .4 &5-;@ 7& 52 9&1:474 .4 / 01 ?24& 10-4..-1& 9&101$

H 012 ?&512  3-4052 -6-72485-2 >0 7& 12..-?-92 -.4& / 012 .-402& 623 :252 10-4&. 9&1& 7& 92.& & &58.9&:& 12. 0.22  ?&512 -7-6-023 9&1& ;1:3& & 92.&  '<1&. &-. &0 12-. 72.91 7& 1.1& -2  7& 74274& 925@45  :5.&723-2 1 10-4&. 92.&. 4&423174 -65.&.$

'baixo, está rela"ionado a "a$da dos jogos de bú1ios "on!orme "onsta do 2uadro de des"ri3&o de jogo, de 4oger 5astide, "oletados no li6ro do 7o"iologo 4eginaldo 8randi 9:erdeiras do 'xé9 (ag <=) >embrando 2ue existem,

(3)

"ertas di!eren3as entre interreta3?es de regi&o ara regi&o e, de na3&o ara na3&o, ortanto, n&o se de6e ter o 2uadro abaixo "omo de!initi6o, orém, ser6e de ini"io ara !uturas es2uisas

a  bú1io aberto e @ !e"Aados + Bs0 . Ca C bú1ios abertos e D !e"Aados + IBEJIS. a  bú1ios abertos e  !e"Aados + OGUM  Da D bú1ios abertos e C !e"Aados + XANGÔ. @a @ bú1ios abertos e  !e"Aados + Òsún Fa F bú1ios abertos e < !e"Aados + Lógún Édé. Ga G bú1ios abertos e <H !e"Aados + EXU 

=a = bú1ios abertos e <= !e"Aados + Òsún. Ha H bú1ios abertos e <G !e"Aados + Lógún Édé  <a< bú1ios abertos e <F !e"Aados + OXALÁ. a bú1ios abertos e <@ !e"Aados + EXU. CaC bú1ios abertos e <D !e"Aados + XANGÔ. a bú1ios abertos e < !e"Aados + OMULU. DaD bú1ios abertos e <C !e"Aados + OXUMARÊ. @a@ bú1ios abertos e < !e"Aado + OBATALÁ.

FaF bú1ios abertos O F bú1ios !e"Aados + Jogada anulada, de6e+se jogar no6amente

Essas s&o algumas "on!igura3?es de jogadas de bú1ios Existem outras 6aria3?es, "omo já men"ionei, orém, isso deende da tradi3&o e os "onAe"imentos de "ada 5ábál-r.s/ e Kyál-r.s/

A. C252945.4-92. &.  OQ. & J&'&  B,-&.$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 ! OANRAN

$ F9072& O3&507 ?, & &11 >0 52 2 .02 -12'1 9212& ISELE >0 6-6-2 .8  :-0!3 012 9&1:27-52$ O3&507 74& 921&0 E.0 :252 2%025 7& >0 ?&.. :&..63 2 ISELE$ E. :&5/1 7& 29-4&0 2. 451-72K.  .&*90 -7.0*&5-722174 2. &57.  O3&507 .4 74& &57&0 2 E. >0 6-.. :252 2 4552$ P&5 .02 6, E. .2-0 :5&6&927& 56&342.$ D2 .&*-<79-2  -7.0*&5-72& ?&- :25-& OARAN$

S;& F1-7-7& E3174& A5F&'&

C&5 R&;&$ 513& P54& B5279& A,03 Í7-'& M423 F55&

R'<79-2 C&5:852 L7'02 '25'2742 6&,(3 / 35 24526/. 2 6&,)  5.:-52& &?'274 D&72. E>0-,12. 5124&.. ?057903&. :5&*312. &&74&38'-9&. (-7?9K.)

(4)

S1*&3& '5@?-9& P5?-3   5&.4&.

S74."C&1 2 .'522 &. -7?3-,. . 9&7.458- & -1:/5-& &. :&5&.&."$ "01 40& >05 40& :5"

 ! EJI!OO

F9072& E%-!&V& ?&- ?9072& 24526/. 2 07-& &. O0 O.  E%-!&7-3 S;& F1-7-7&

E3174& A5T552

C&5 513&  P54& (1 4&2. 2. 70279.) M423 F55&  P5242

R'<79-2 C&5:852 P<7-. 4.4903&. 052&  5& .412'&(03952)

D&72. G2.45-4 .4&124-4 -1:&4<79-2 .;023 -792& &72 67/52$ 4&2. 2. &72. .4&1292-.$

E& C&5 5&;2 1-&.  :&59&  *&- :-1742  >023>05 .:/9- ?-925 :54&  :..&2. &74. 9257  :&59& S1*&3& '5@?-9& Ú45& 9&1 ?4& &0 01 *,-&

S74. "E1 *&92 92322 7& 7452 1&.92"

 ! ETA!OGUNDA

F9072& A4526/. & :-; :27& *5279&  25-2  :52-2 S;& M2.903-7&

E3174& F&'&

C&5 B5279& A,03  P54& (4&2. 2. 70279.) M423 F55&

R'<79-2 C&5:852 P<7-. 4.4903&. .412'&  *52&.

D&72. G2.45-4 03952 2,-2 '2.45-4 :031& (-7?9&) ?25-7'-4 21-23-4 .-70.-4 -7?3212K. 8..2. .9&5-2K. (:&5 29-74) ?524052 &. 11*5&. .0:5-&5.  -7?5-&5.$

E& '23-72 W27'&32(9&15) 2512  ?&'&(:58;-12) :&542  *&4>0-1 2'0-25(7& 9&3&) 9255'25 9&-.2. 72 92*2 :25>0  -65.K. (:252 23'07. &1&)

(5)

S74. "T&&. &. '23&. >0 &% 927421 2-72 &741 521 &6&."

 ! IOROSUN

F9072& O3&507 921&0 12-. 012 ISELE  & 127&0 52.:25 &.07(:8)  9&3&925 701 *5%&$ D2 ?9072&  I5&.07 72.90 N27 5:5.7422 :&5  *52&.(N27 I*2-7)$

S;& F1-7-7& E3174& F&'&

C&5 513& (1 4&2. 2. 70279.) M423 C&*5  P5242

R'<79-2 C&5:852 &3&. 254/5-2.(.-.412 9-59032485-&) 6.9032 :254 &. -74.4-7&. 9&.42.$

D&72. :3 >0-,12. 271-2 3091-2 ?524052. .0:5-&5. (2:5&;-122174 24/ &.  27&.)$

E& :/ 72 3212 &0 :&2 W@'02 @'02  3262'1  .42*39-174& .7425 -1-242174 2:8. &0452 :..&2 3627425 & 30'25 5&1 0.25 5&0:2. >0 %@ ?&521 0.22. :&5 &0452 :..&2$

S1*&3& '5@?-9& ?&512 .:-52322

S74. "A>03 >0 ?232 -55?34-2174 2..132!Y. 2& 922&5 >0 -.:252 .1 2:&7425"

 ! OSE

F9072& A ?9072&  O. ?&- 24526/.  9-79& .:3&. 5&7&. 01 :2&  :27& *5279& 01 :2&  :27& 21253& 72 *-52  01 5-&$

S;& M2.903-7& E3174& T552Á'02

C&5 21253&  *5279& .& 2. :5-79-:2-.$ O :54& 5&;&  & 9-7,2 7& . 0.2 :252 722 1 532& 2 .4 O0 :&5/1 0.2!. 2. 12-. 9&5.$

M423 O05&  324& 21253&

R'<79-2 C&5:852 &..&. 254-9032K.  9254-32'7.

D&72. '3209&12 92425242 2.4-'124-.1& 2545-4 50124-.1& &.4&:&5&. 29-74(-;27& 12592. 72 ?29) :5&*312. 74@5-&. ?30;& 17.45023 ;9..-6& &0 .92..& :5&*312. 7& *2-;& 6745 :5&*312. 7& :254& :& '525 1&7'&38- '032 (452,7& -74&;-92&)

E& >0*525 &..& :045?2& 9259&. 3&22-. :[7427& &*%4&.  125?-1 926-52  27-12-. .295-?-92&. 9-?5  62& '23-72 W27'&32(:252 23'012. :..&2.) 45&92!. :&5 '23& .23 '5&..&(:252 23'012. :..&2.)

(6)

S74. "N1 40& >0 530, / &05&"

"01 .:52 :&5 .2:24&.  ?074&. 2 6-2 4&2 2725@ .923&"

 ! OBARA

F9072& F&- '52&  01 *3&9&  &05&$ S02. 25.42. 5:5.7421 2 5->0,2$ O*25@ ?, 2 ?9072& 9&1 E%-!L2.*&52$ D O*25@ 6-& A%/   L2.*&52 6-& A52-07 >0 7& 4&12 2 92*2  7-7'0/1 :&5/1 '5&0  >023-2.  S27'&  4&&. &. O5-.2.$

S;& M2.903-7& E3174& A5Á'02

C&5 S231&7  A,03 (1 4&2. 2. 4&723-2.) M423 O05& O05& *5279&  :324-72

R'<79-2 C&5:852 5-7.  2:253& 05-7@5-&

D&72. -7?9& 05-7@5-2 :254& &5. ?&54.  92*2 9-59032& .27'072$ :5..& 4.4903&.$

E& 1:5.425 -7-5& 5&0:2 0.22 :&5 &0451 9&7424& 9&1 1-./5-2 25 .1&32 %&'&  92542& '74 *<*22 S1*&3& '5@?-9& U12 9&52 654-923   145&.  9&1:5-174& 9&1  78.

S74. " 01 9&1  '0252 41 1.2 02. 6,." "D2 174-52 72.9 2 652"

"2 72405,2 0!7&. 02. &532.  012 .8 *&92 :252 7&. 2654-5 >0 . -1:K. 12-. &06-5 & >0 ?2325"

 ! ODI

F9072& Á'02 ?25&?2 7>03  :5242 ?9072521 O- .4 721&5&0!. :&5 E42!O'072  72.90 I1&7%2  O.&'0\27$ O- :25-0 O.0125  E42!O'072 '5&0 ]1&7%2  A7-*-7  .4. 72.9521 O'07 T&5-7-727  A'*232%0 (O'07%2)

S;& F1-7-7& E3174& T552

C&5 P54&  4&& >025-9032& >0 472 & ?07& :54& M423 E.427&

R'<79-2 C&5:852 7@'2. :3

D&72. T&2.  :3 A-. 72. 7@'2. 9[795  :3

E& 25  6.4-5 5&0:2. 0.22. :252   &0452 :..&2 5&0:2. 51722. 4526..-5& 0.2& :&5 &0452 :..&2 49-&.  *55274.

(7)

S1*&3& '5@?-9& N@'2.

S74. " 0274& 12-&5 & 9&>0-5& 12-&5 & 4&1*&"

" A 2312 7& 41 .'5&. >0 2 9&7042 7& 563" (E.. / 3-7&)

^ ! EJI!ONILE

F9072& I.3 36&0 2& 234&  012 1&74272 01 >025:  & &?590 1 &3&920.4& .05'-7& 74& E%-!O7-3 >0 '5&0 -72127$

S;& M2.903-7& E3174& Á'02 C&5 B5279& M423 C01*&

R'<79-2 C&5:852 .-.412 5.:-52485-& 9&3072 654*523 254/5-2 (.1 & .27'0) D&72. C83-92. ('52-.)

E& 9257 .92 12;-; 42-&*2 -721 S1*&3& '5@?-9& U1 95903& 62,-&

S74. " O 2?&*2& 9&1 950  :2..2 123" " 01 >05 40& & >0 6< 7& 6< & >0 >05"

_ ! OSA

F9072& F&- ?9072& 24526/. 2 07-& 2 :2:&032 65132 9&1 :27& 6513&$ E.4 O0 '5&0 O\2$ S;& F1-7-7&

E3174& T552

C&5 513& *5279&  2,03 M423 P5242  C&*5

R'<79-2 C&5:852 4&&. &. 85'&. :5-79-:23174 2. 6.952. &3&. 2. ?&..2. 72.2-. &. 3@*-&. 2. 9&;2. 2. :572.  &.  :/. '7-4@3-2 ?1-7-72

D&72. :2523-.-2 .452*-.1& 23'07. 4-:&.  9[795  E& 6-.-425 &0 .425 9&1 1035 '5@6-2 63&.

(8)

S1*&3& '5@?-9& L02 1-7'0274 9&1 01 5&.4& .2-7& 32 S74. "01 .:52 .1:5 239272"

Y ! OFUN

F9072& O3&507 &57&0 2 I.3 >0 52.:2.. ?07  1-.4052.. 9&1 & &5623&  2 7*3-72 ?90727& ..2 ?&512 O?07$ O?07 '5&0 O.232  O002

S;& F1-7-7& E3174& F&'& C&5 B5279&

M423 C01*&  .427&

R'<79-2 C&5:852 :572. %&3& *255-'2 01*-'&

D&72. -792& 72. :572. :031&725. .27'0 '5&..& .0&5. .935&. 2545&. 9&3.45&3 234& -2*4. 1-3-4. E& :27& :54& 6513& 2,-4  7< 9256&$ '23& (>023>05 9&5)

S1*&3& '5@?-9& 025: 4&& *5279& &0 01 92.23  279-&. S74. " F22 & >0 -'& 12. 7& ?22 & >0 0 ?2&"

! O`ONRIN

F9072& F&- ?9072& 24526/. & :27& :54& 6513& *5279& @'02 13  92922 7012 7950,-322  >0245&  :&742.$

S;& F1-7-7& E3174& F&'&

C&5 4&2. 2. 9&5. .1:5 1 715&  .-. M423 F55&  9&*5

R'<79-2 C&5:852 1&. :/. 254-9032K.

D&72. 983-92. 17.4502-. 3091-2 76772174& (920.27& 1&54)

E& 5&0:2 1 49-& ;25, :-; "6513&" .922  12-52 (.0*-5) 9&9& :-; "9&56-72" S1*&3& '5@?-9& T5<. 45-[7'03&. .0:5:&.4&.

(9)

 ! EJI!LASEBORA

F9072& S02 ?9072& 0!. 24526/.  52-&.  45&6K. S;& M2.903-7&

E3174& A5  ?&'&

C&5 C&*5 G57@ D&052&  B5279& M423 C&*5

R'<79-2 C&5:852 5-7.

D&72. 572-. -:547.& 239&&3-.1& &5.  92*2 ?&54 :5&*312. 1742-. :5&6&92&. :&5 :27922 72 92*2 E& 9&5 65132 (:252 23'07.) 3&02 >0*522 ::-7& 1&3&  :-1742 *24242 -7'3.2 (:'25) '12  &6&(:252 23'07.) 12'783-2 (?3&5)

S1*&3& '5@?-9& U12 ?&'0-52 9&1  &5174. &0  >0-2*&. ?&5127& 012 9&5&2 S74. " 01 9&1 & 13 .&,-7& ?2, &5 .0 .412'&"

 ! EJI!OLOGBON

F9072& S02 ?9072& . 0 9&1 2 07-&  @'02  127'0 4552  *255&$ S;& F1-7-7&

E3174& T552  Á'02 C&5 P54&

M423 F55& (1 :8)

R'<79-2 C&5:852 &..&. (%0742.) 9254-32'7. 072. 92*3&.$

D&72. &5. '7523-,22. :3& 9&5:& 2545-4 2545&. 50124-.1& &5. 72 9&3072$ E& 3-;& :&5 10-4& 41:& 1 92.2 3212  127'0 2..&*-&. 91-4/5-&

S1*&3& '5@?-9& U1 95903& 7'5& S74. " C-?5. 1 92*2  *055&"

 ! IA!ORI

F9072& E.4 O0 ?&- ?9072& :32 .5:74 7927422 ! OÁ!  :252 .450-5 I.3 S;& M2.903-7&

(10)

E3174& T552  Á'02

C&5 T&2. 2. 9&5. :5?5<79-2 :3& :54& 6513&  2,03 M423 C&*5 ?55&  324& 1-.4052&.

R'<79-2 C&5:852 /54*52.(1&6-174&. &3&. 2402 421*/1 .&*5 &. .'0-74. 92.&. 9-505'-2 '523 '526-,  :5&6&927& 2*&54&

D&72. *09&!?29-2-. '3209&12 92425242 '7'-62 9&3072 76523'-2. E& 1242 .9052 '24& 745&  92.2 929&55& 92*52

S1*&3& '5@?-9& U12 .5:74

S74. " E1 4552  .2:&  989&52. 9&1 3"

! OGBE!OGUNDA

F9072& S02 ?9072& 0!. 24526/. 2 07-&  2V2.2 *5279&.  21253&. :58;-1& 2 012 %2,-2  ?55&$ A 74& ?&- '52& & :5-1-5& O'07$

S;& F1-7-7&

E3174& T552 (7'52 &0 2651322)

C&5 T5529&42 6513& 92*&93&  1255&1 265132& M423 P5242  F55&

R'<79-2 C&5:852 :572. &3&. 4852; 3@*-&.  &532

D&72. G3209&12 92425242 6-4-3-'& .452*-.1& >023>05 &72 4&5@9-92

E& 27-123  :3& .905& (1 92.2) ?292 :252 .295-?9-& (0.25) :@..25&. 7'2-&32&. S1*&3& '5@?-9& U12 -72

S74. " D62'25  .1:5"

 !ALÁFIA

F9072& S02 ?9072& 0!. :32 07-& & 23'&& E?01 7>03  .427& S;& F1-7-7&

E3174& T552  A5 

(11)

M423 M25?-1 (1*&52 7& .%2 1423 / & :5-79-:23 5:5.74274) 901*&  .427& R'<79-2 C&5:852 T&& 9&5:& 0127&

D&72. 4&2  >023>05 &72

E& N& @ :&5>0 9&76-6 9&1 40& >0 ;-.4 72 6-2

S1*&3& '5@?-9& U1 95903& 62,-& 5:5.7427& & 107& .:-5-4023 745& .4 01 >0252& >0 5:5.742 & 107& 1245-23$

S74. " N2 .9&32 2 6-2 7& . 4-52 ?/5-2."

Figure

Updating...

References

Related subjects :