20G-77G ERVISNÁ PRÍRUČKA. Neotáčavé upínače s posuvnými ramenami a polohovače vidlíc. cascade

54 

Texto

(1)

cascade

®

corporation

ERVISNÁ PRÍRUČKA

S

Číslo 6033703-R5 SK

20G-77G

Neotáčavé upínače s posuvnými

ramenami a polohovače vidlíc

(2)

OBSAH

Strana ÚVOD, Časť 1

Úvod 1

Špeciálne definície 1

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, Časť 2

Každodenná kontrola 2

Údržba po 1000 hodinách 2

Údržba po 4000 hodinách 3

Príslušenstvo s vonkajším bočným posunom 3

RIEŠENIE PROBLÉMOV, Časť 3

Všeobecné postupy 4

Požiadavky na systém zdvižného vozíka 4

Potrebné nástroje 4

Graf na riešenie problémov 5

Schéma hydrauliky 6

Upínače bez bočného posunu - schéma zapojenia

hadíc 6

Upínače bez bočného posunu - hydraulický obvod 7

Upínače s bočným posunom - schéma zapojenia

hadíc 8

Upínače s bočným posunom - hydraulický obvod,

20G 9

Upínače s bočným posunom - hydraulický obvod,

28G-77G 10

Upínače s bočným posunom - schéma zapojenia

hadíc, vonkajší bočný posun 11

Upínače s bočným posunom - hydraulický obvod 12

Funkcia polohy upínačov a vidlíc 13

Test napájacieho obvodu 13

Test obvodu upínačov 13

Funkcia bočného posunu 15

Test napájacieho obvodu 15

Test obvodu vnútorného bočného posunu 16

Test obvodu vonkajšieho bočného posunu 17

Elektrický obvod 18 Strana SERVIS, Časť 4 Demontáž príslušenstva 19 Ramená 20 Zostavy ramien - Demontáž a montáž 20

Rameno na manipuláciu so sudmi, viacúčelové

rameno - výmena povrchu 21

Pätky prispôsobených ramien 22

Ložiská ramien - Demontáž a montáž 23

Ventil 24

Demontáž a montáž ventilov 24

Eliminačný regeneračný obvod 25

Servis ventilov 26

Nastavenia poistných ventilov 34

Valec upínačov 36

Demontáž a montáž valcov 36

Rozobratie valcov 37

Kontrola valcov 37

Opätovné zostavenie valcov 38

Valec vonkajšieho bočného posunu

-Vykonávanie servisu príslušenstva 39

Rozobratie a kontrola valcov 39

Opätovné zostavenie valcov 40

Základná jednotka 41

Rámy a montážne dosky - Demontáž a opätovná

montáž 41

Skupina vonkajšieho bočného posúvača - demontáž

a výmena 44

Elektromagnetický ventil 45

Servis cievok 45

Servis ventilov 45

TECHNICKÉ ÚDAJE, Časť 5

Technické údaje 46

Hydraulika 46

Funkcie pomocného ventilu 46

Nosný rám vozíka 47

(3)

ÚVOD

CAT

ALOG NO.

52G-BCS-B824L

SERIAL NO.

PTL012345678

+

7 @ 123 + A2-Z

Cascade Corporation • www.cascorp.com • Icons & Patents: www.cascorp.com/support 6095754

52G-BCS-B824L PTL012345678

CL5932.eps

1.2

Špeciálne definície

Uvedené upozornenia sa objavujú v návode tam, kde sa vyžaduje zvýšená pozornosť pri čítaní. Pred vykonávaním všetkých úkonov si prečítajte všetky VAROVANIA a VÝSTRAHY. Texty s označením DÔLEŽITÉ a POZNÁMKA sa poskytujú ako doplnková informácia so špeciálnym významom alebo s cieľom uľahčenia práce.

VAROVANIE –Upozornenie s označením

VAROVANIE obsahuje opatrenia, ktoré by ste mali dodržať, aby sa zabránilo osobným zraneniam. VAROVANIE je vždy umiestnené v rámčeku.

VÝSTRAHA –Text s označením VÝSTRAHA obsahuje opatrenia, ktoré treba

urobiť, aby sa zabránilo poškodeniu stroja.

DÔLEŽITÉ –Text s označením DÔLEŽITÉ obsahuje informácie so

špeciálnym významom.

POZNÁMKA – Text s označením POZNÁMKA obsahuje informácie, ktoré

by ste mali poznať a ktoré vám môžu uľahčiť prácu.

Typový štítok

1.1

Úvod

Táto príručka poskytuje informácie o pravidelnej údržbe, odstraňovaní porúch, servise a špecifikáciách pre neotáčavé upínače s posuvnými ramenami a pre polohovače vidlíc radu Cascade G.

Tieto prídavné zariadenia sú určené na nepretržitú prevádzku na tri smeny s minimálnou údržbou. Vodičovi poskytujú výnimočnú viditeľnosť, optimálnu silu zovretia a manipuláciu s bremenom.

Pri každej komunikácii súvisiacej s príslušenstvom si pozrite produktový katalóg a sériové čísla vyrazené na typovom štítku. Ak typový štítok chýba, čísla môžete nájsť vyrazené na ráme, na ktorom bol štítok namontovaný.

DÔLEŽITÉ: Typy pripojovacích hadíc a napájacích koncoviek sa líšia v

závislosti od koncového používateľa. Špecifikácie sú uvedené v metrických jednotkách. Všetky upevňovacie prvky majú rozsah hodnoty krútiaceho momentu ±10 % určenej hodnoty.

Upozornenia/ Výstrahy

(4)

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

CL5701.eps

VAROVANIE: Po ukončení každého servisu vždy

preskúšajte príslušenstvo vykonaním piatich úplných cyklov. Skôr ako sa vrátite k práci, skontrolujte príslušenstvo naprázdno bez nákladu a potom ho preskúšajte s nákladom, či funguje správne.

2.1-1

Denná kontrola

Pred každou pracovnou zmenou vykonajte nasledujúce postupy: • Skontrolujte, či sa neuvoľnili skrutky alebo či nevypadli, či nie sú

opotrebované alebo poškodené napájacie hadice a či nedochádza k únikom v hydraulike.

• Skontrolujte konce piestnice valca a kotviace tyče (alebo kotviace matice), či nie sú poškodené.

POZNÁMKA: Kotviace koncovky piestnice sú počas prevádzky voľné a

nevyžadujú žiadne mazanie.

• Skontrolujte, či sa ramená pohybujú rovnako. • Skontrolujte čitateľnosť nálepiek a typového štítku.

2.1-2

Údržba po 1 000 hodinách

prevádzky

Po každých 1 000 hodinách prevádzky zdvižného vozíka vykonajte okrem dennej kontroly aj nasledujúce postupy:

• Skontrolujte ložiská ramena, či nie sú opotrebované alebo poškodené. Ak sú ložiská opotrebované a v niektorom mieste majú hrúbku menej ako 1,5 mm, vymeňte ložiská.

• Skontrolujte vôľu upevnených spodných montážnych hákov:

Rýchloupínacie háky – max 5 mm

Naskrutkované háky – Utiahnite oproti spodnej tyči nosného

rámu

Ak je nevyhnutná úprava, pozrite si krok inštalácie 6. • Utiahnite spodné skrutky naskrutkovaného háku:

CL II – 165 Nm CL III – 225 Nm CL IV – 435 Nm

• Utiahnite prístupné skrutky montážnej dosky. Dvakrát dotiahnite skrutky utiahnutím na konečnú hodnotu momentu, potom uvoľnite o 1/2 otáčky a znovu dotiahnite.

20G – 108 Nm

28G, 36G, 44G – 270 Nm 52G, 64G*, 70G* – 520 Nm

* Platí iba pre montážne platne, ktoré nie sú privarené.

DÔLEŽITÉ: Ak by ste zistili, že niektoré skrutky sú voľné, vyberte

príslušenstvo z vozíka a skontrolujte správnosť uťahovacieho momentu všetkých montážnych dosák a montážnych skrutiek bočného posúvača.

• Utiahnite skrutky kotviacej tyče konca piestnice valca.

20G – 63 Nm 28G, 36G – 110 Nm

44G, 52G, 64G, 70G, 77G – 275 Nm

• Utiahnite skrutky naskrutkovaného ramena vidlice.

20G, 28G – 275 Nm 36G, 44G, 52G – 535 Nm 64G, 70G, 77G – 585 Nm

2.1-3

Údržba po 4 000 hodinách

prevádzky

Po každých 4000 hodinách prevádzky zdvižného vozíka vykonajte okrem

Skrutky mon-tážnej dosky

Kotviaca tyč konca piestnice valca (ak je k dispozícii)

Spodný naskrutkovaný

montážny hák Spodný montážny hák s funkciou rýchlej výmeny

Upínač bez bočného posunu a Upínač vnútorného bočného posunu

Pohľad zozadu (zo strany vodiča)

CL5703.eps

Ložiská horného ramena

Ložiská spodného ramena

Skrutky kotviacej tyče konca piestnice valca

Pravá strana

(Zobrazené čeľuste na balíky)

2.1

Všeobecne

(5)

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

CL5702.eps

Maznice vonkajšieho bočného posúvača

Skrutka s vnútorným šesťhranom

Šesťhranná skrutka

Oblasti mazania spodné-ho ložiska vonkajšiespodné-ho bočného posúvača Montážne skrutky valca vonkajšieho bočného posunu

Skrutky spodného háku

Skrutky spodnej dištančnej podložky vonkajšieho bočného posúvača

Typ 1

Typ 2

Upínač vonkajšieho bočného posunu Pohľad zozadu (zo strany vodiča)

Typy spodných dištančných podložiek Vonkajší bočný posun

2.2

Príslušenstvo s vonkajším

bočným posunom

Okrem pravidelnej údržby (alebo namiesto nej, pokiaľ by to bolo nevyhnutné), ktorá je opísaná v schéme „všeobecnej“ pravidelnej údržby, vykonajte v prípade príslušenstva s vonkajším bočným posunom nasledujúce úkony:

2.2-1

Údržba po 1 000 hodinách

prevádzky

• Skontrolujte ložiská vonkajšieho bočného posunu, či nie sú opotrebované alebo poškodené. Ak sú horné ložiská opotrebované na hrúbku menej ako 1,5 mm, vymeňte ložiská. Ak je odkrytá hrúbka spodných ložísk nižšia ako 1,5 mm, vymeňte ložiská.

• Naneste tuk na všeobecné použitie na mazanie podvozku do mazníc vrchných a spodných ložísk.

• Skontrolujte, či vôľa upevnených spodných montážnych hákov dosahuje hodnotu 1,5 až 5 mm.

• Utiahnite spodné skrutky naskrutkovaného háku:

CL II, CL III – 165 Nm CL IV – 435 Nm

• Utiahnite montážne skrutky valca vonkajšieho bočného posunu:

Skrutka s vnútorným šesťhranom (horná): 20G–36G, 44G (CL II) – 285 Nm 44G (CL III), 52G – 520 Nm 64G, 70G – 445 Nm Šesťhranná skrutka (spodná):

20G–36G, 44G (CLII) – 235 Nm 44G (CL III), 52G – 520 Nm 64G, 70G – 445 Nm

DÔLEŽITÉ: Ak by ste zistili, že niektoré skrutky sú voľné, vyberte

príslušenstvo z vozíka a skontrolujte hodnoty uťahovacieho momentu všetkých montážnych skrutiek bočného posúvača.

• Utiahnite nasledujúcu prístupnú montážnu platňu a skrutky spodnej dištančnej podložky. Dvakrát dotiahnite skrutky utiahnutím na konečnú hodnotu momentu, potom uvoľnite o 1/2 otáčky a znovu dotiahnite.

Montážna doska a spodná dištančná podložka typu 1: 20G – 108 Nm

28G, 36G, 44G – 270 Nm 52G – 435 Nm

Montážna doska a spodná dištančná podložka typu 2: 20G – 108 Nm (M12), 225 Nm (M16)

28G, 36G, 44G – 270 Nm 52G – 270 Nm (M16), 520 Nm (M20)

DÔLEŽITÉ: Ak by ste zistili, že niektoré skrutky sú voľné, vyberte

príslušenstvo z vozíka a skontrolujte správnosť uťahovacieho momentu všetkých montážnych dosák a skrutiek spodných dištančných podložiek.

• Utiahnite skrutky kotviacej tyče konca piestnice valca.

20G – 63 Nm 28G, 36G – 90 Nm 44G-70G – 225 Nm

CL6118.eps

(6)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

3.1

Všeobecné postupy

3.1-1

Požiadavky na systém zdvižného

vozíka

• Hydraulický tlak vo vozíku by mal byť v rozmedzí uvedenom v Technických údajoch, Časť 5.1. TLAK DODÁVANÝ DO

PRÍSLUŠENSTVA NESMIE PREKROČIŤ: Nízkotlakový ventil - 155 bar Vysokotlakový ventil - 190 bar

• Hydraulický prietok vo vozíku by mal byť v rozmedzí uvedenom v Technických údajoch, Časť 5.1.

• Hydraulická kvapalina dodávaná do príslušenstva musí spĺňať požiadavky uvedené v časti Technické údaje, Časť 5.1.

3.1-2

Potrebné nástroje

Okrem bežného ručného náradia mechanikov sú potrebné nasledovné nástroje:

• Súprava prietokomeru typu in-line: 37 l/min - Kat. č. Cascade 671476

ALEBO

75 l/min - Kat. č. Cascade 671477 • Súprava tlakomera:

345 bar - Kat. č. Cascade 671212

ALEBO

Bezdrôtový monitor tlaku:

Snímače tlaku monitorujú hydraulický tlak, údaje sa prenášajú bezdrôtovo do prijímača/displeja.

• Rôzne koncovky, hadice a rýchloupínacie spojky podľa potreby.

VAROVANIE: Pred vykonávaním akéhokoľvek

úkonu na hydraulických komponentoch uvoľnite tlak v systéme. Vozík vypnite a niekoľkokrát v oboch smeroch otočte pomocné regulačné ventily vozíka. Po ukončení každého servisného postupu servisu vždy preskúšajte príslušenstvo vykonaním niekoľkých úplných cyklov. Najprv skontrolujte, či je systém príslušenstva vyprázdnený - odvzdušnite všetok vzduch zachytený v systéme nádrže vozíka. Potom vyskúšajte príslušenstvo pod zaťažením, aby ste sa uistili, že pracuje správne, a až potom pokračujte v prevádzke.

Počas testovania vždy dodržujte odstup od bremena. Počas testovania nezdvíhajte bremeno viac ako 10 cm od podlahy.

GA0013.eps GA0014.eps AC0127.eps

Súpravy prietokomerov:

671476 – 37 l/min 671477 – 75 l/min (2) č. 8

JIC/Kru-hové tesnenie Prietokomer

(2) č. 6-8 JIC reduktor

Súprava tlakomera:

671212 Tlakomer ▲ Č. 6-6 Hadica ▲ Č. 6 a č. 8 - otočná prípojka JIC tvaru T

č. 6-8 JIC reduktor Č. 4, č. 6 ▲ a č. 8 JIC/Kruhové tesnenie Č. 4-6 Potrubie/ JIC ▲ ▲ POZNÁMKA: Diagnostická súprava 394382 obsahuje označené položky. Priama nástrčná, so závitom Kruhová spojka: Č. 4 (Kat. č. 212282) ▲ Č. 5 (Kat. č. 210378) Č. 6 (Kat. č. 678592)

Kruhová spojka JIC so závitom: Č. 4 (Kat. č. 210385) ▲ Č. 6 (Kat. č. 678591)

Rýchlospojky

Súpravy bezdrôtového monitora tlaku

6803614 – 12V súprava

6815672 – 12V súprava, obsahuje alarm 6803617 – 24V-48V súprava

6815675 – 24V-48V súprava, obsahuje alarm

AC1983.eps

Prijímač/displej

Snímač tlaku

Alarm (ak je vo výbave) Vysielač

(7)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

3.1-3

Graf na riešenie problémov

Zistite všetky fakty

Pred začiatkom servisu je dôležité, aby ste zhromaždili všetky skutočnosti týkajúce sa problému. Prvým krokom je porozprávať sa s operátorom zariadenia. Požiadajte o úplný opis poruchy. Nasledujúce pokyny sa potom môžu použiť ako východiskový bod riešenia problémov:

Obvod upínačov

• Príslušenstvo vypustí náklad po jeho nabratí.

• Príslušenstvo nedokáže prenášať náklad až do menovitej kapacity.

• Ramená príslušenstva sa pohybujú nerovnomerne. • Ramená príslušenstva sa pohybujú pomaly. • Ramená príslušenstva sa vôbec nepohybujú.

Ak chcete opraviť tieto problémy, pozrite si časť 3.3-1 a 3.3-2.

Obvod polohy vidlíc

• Vidlice sa nerovnomerne otvárajú a zatvárajú. • Vidlice sa neotvárajú a nezatvárajú.

Ak chcete opraviť tieto problémy, pozrite si časť 3.3-1 a 3.3-2.

Obvod bočného posunu

• Príslušenstvo vypustí náklad po bočnom posune. • Príslušenstvo vypustí náklad na konci cyklu bočného

posunu.

• Príslušenstvo vykonáva bočný posun doľava a doprava rôznymi rýchlosťami.

• Príslušenstvo vôbec nevykonáva bočný posun

Ak chcete opraviť tieto problémy, pozrite si časť 3.4-1, 3.4-2 a 3.4-3.

(8)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

RAMENÁ UPÍNAČOV

TLAK NÁVRAT

POZNÁMKA: U OTVORENÝCH RAMIEN

vymeňte zobrazenie farieb.

CL6195eps

3.2

Schéma hydrauliky

3.2-1

Upínače bez bočného posunu –

Schéma vedenia hadíc

Valce Valce REGENERÁCIA, ak je vo výbave Navijak na hadicu (alebo na vnútorné navíjanie) Ventil príslušenstva Ku koncovke hadice CL OP OP OTVORENÉ RAMENÁ TLAK REGENERÁCIA Upínač (alebo POLOHA VIDLÍC) Pomocný ventil vozíka

(9)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

CL6196.eps

3.2-2

Upínače bez bočného posunu -

Hydraulický obvod

Valce Valce

Ventil príslušenstva

(Bez regenerácie) Ventil príslušenstva (S regeneráciou)

G G T T CL CL OP OP CL CL CL CL Navijak na hadicu s 2 portami (alebo na vnútorné navíjanie)

UPÍNAČ (ALEBO POLOHA VIDLÍC) Pomocný ventil vozíka

Nádrž vozíka Poistný ventil

vozíka Čerpadlo vozíka

(10)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

CL6197.eps

3.2-3

Upínače s bočným posunom –

Schéma vedenia hadíc

RAMENÁ UPÍNAČOV

TLAK NÁVRAT

POZNÁMKA: U OTVORENÝCH RAMIEN vymeňte zobrazenie

farieb.

BOČNÝ POSUN DOĽAVA

TLAK NÁVRAT PODRADENÝ

POZNÁMKA: U BOČNÉHO POSUNU DOPRAVA vymeňte zobrazenie farieb. Valce

Valce

Valce REGENERÁCIA, ak je vo výbave

OBVOD BOČNÉHO POSUNU

Navijak na hadicu (alebo na vnútorné navíjanie) K valcom Ventil príslušenstva Ventil príslušenstva Ventil príslušenstva Ku koncovke hadice UPÍNAČA Ku koncovke hadice UPÍNAČA Ku koncovke hadice Ku koncovke hadice BOČNÉHO POSUNU Koncovka hadice Koncovka hadice

Elektromagnet (Obvod upínačov – napájaný) (Bočný posun – nenapájaný) BOČNÝ POSUN pomocný ventil Navijak na hadicu (alebo na vnútorné navíjanie) Ku koncovke hadice BOČNÉHO POSUNU CL T P C1 C4 C3 C2 CL SSL SSR CL OP OP OP OP OTVORENÉ RAMENÁ TLAK REGENERÁCIA OBVOD UPÍNAČOV OBVOD UPÍNAČOV, S ELEKTROMAGNETOM UPÍNAČ (ALEBO POLOHA VIDLÍC)

(11)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

3.2-4

Upínače s bočným posunom -

Hydraulický obvod, 20G

T 1 2 3 4 P

B

A

B

A

B

A

CL6198.eps

Jeden pomocný ventil pre vozík (s elektromagnetom) Dva pomocné ventily vozíka

G CL CL 20G Ventil príslušenstva (Bez regenerácie) OP SSL SSR CL Valce

Navijak na hadicu s 2 portami

ALEBO

Vnútorné navíjanie Navijak na hadicu s 2 portami

ALEBO Vnútorné navíjanie Nádrž vozíka Nádrž vozíka Poistný ventil vozíka Poistný ventil

vozíka Čerpadlo vozíka

Čerpadlo vozíka

1

2

Pomocný ventil vozíka:

1

UPÍNAČ (ALEBO POLOHA VIDLÍC)

2

BOČNÝ POSUN

Elektromagnet

UPÍNAČ (ALEBO POLOHA VIDLÍC)

a BOČNÝ POSUN

(12)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

3.2-5

Upínače s bočným posunom -

Hydraulický obvod, 28G–77G

Valce Valce T 1 2 3 4 P

B

A

B

A

B

A

B

A

G G CL CL CL CL 28G-77G Ventil príslušenstva (Regenerácia) 28G-77G Ventil príslušenstva (Bez regenerácie) OP OP CL SSL SSR CL SSL SSR

Navijak na hadicu s 2 portami

ALEBO

Vnútorné navíjanie Navijak na hadicu s 2 portami

ALEBO Vnútorné navíjanie Nádrž vozíka Nádrž vozíka Poistný ventil vozíka Poistný ventil

vozíka Čerpadlo vozíka

Elektromagnet

Čerpadlo vozíka

T T

1

2

Pomocný ventil vozíka:

1

UPÍNAČ (ALEBO POLOHA VIDLÍC)

2

BOČNÝ POSUN POZNÁMKA: Vstavaný poistný ventil je vo výbave iba v prídavných zariadeniach 70G/77G POZNÁMKA: Vstavaný poistný ventil je vo výbave iba v prídavných zariadeniach 70G/77G

Jeden pomocný ventil pre vozík (s elektromagnetom) Dva pomocné ventily vozíka

UPÍNAČ (ALEBO POLOHA VIDLÍC)

a BOČNÝ POSUN

(13)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

CL6200.eps

3.2-6

Upínače s bočným posunom –

Schéma vedenia hadíc, vonkajší bočný posun

RAMENÁ UPÍNAČOV

TLAK NÁVRAT

POZNÁMKA: U OTVORENÝCH RAMIEN vymeňte zobrazenie farieb.

OBVOD UPÍNAČOV

BOČNÝ POSUN DOĽAVA

TLAK NÁVRAT

POZNÁMKA: U BOČNÉHO POSUNU DOPRAVA vymeňte zobrazenie farieb. Upínač

Valce UpínačValce

REGENERÁCIA, ak je vo výbave

OBVOD BOČNÉHO POSUNU Navijak na hadicu (alebo na vnútor-né navíjanie) K valcom upínačov K obvodu bočného posunu Ventil príslušenstva Ventil príslušenstva Ku koncovke hadice UPÍNAČA Ku koncovke hadice Ku koncovke hadice BOČNÉHO POSUNU ALEBO Elektromagnetický ventil Koncovka hadice Koncovka hadice Elektromagnet:

Upínač (alebo poloha vidlíc) Obvod – napájaný

Obvod bočného posunu – nenapájaný

Elektromagnet BOČNÝ POSUN pomocný ventil Navijak na hadicu (alebo na vnútorné navíjanie) Ku koncovke hadice BOČNÉHO POSUNU CL T P C1 C4 C3 C2 CL SSR SSR SSL SSL OP OP OP OBVOD UPÍNAČOV, S ELEKTROMAGNETOM OTVORENÉ RAMENÁ TLAK REGENERÁCIA UPÍNAČ (alebo POLOHA VIDLÍC) Pomocný ventil vozíka

(14)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

T 1 2 3 4 P

B

A

B

A

B

A

CL6201.eps

3.2-7

Upínače s bočným posunom -

Hydraulický obvod, vonkajší bočný posun

Valce upínačov

Valce bočného posunu

GA CL OP OP CL

Ventil príslušenstva OP CL SSL SSR

Navijak na hadicu s 2 portami

ALEBO

Vnútorné navíjanie Navijak na hadicu s 2 portami

ALEBO Vnútorné navíjanie Nádrž vozíka Nádrž vozíka Poistný ventil vozíka Poistný ventil

vozíka Čerpadlo vozíka

Elektromagnet

Čerpadlo vozíka

1

2

Pomocný ventil vozíka:

1

UPÍNAČ (ALEBO POLOHA VIDLÍC)

2

BOČNÝ POSUN

Jeden pomocný ventil pre vozík (s elektromagnetom) Dva pomocné ventily vozíka

UPÍNAČ (ALEBO POLOHA VIDLÍC)

a BOČNÝ POSUN

(15)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

CL5937.eps

3.3

Funkcia upínača a polohy

vidlíc

Existuje päť potenciálnych problémov, ktoré by mohli ovplyvniť funkciu UPÍNAČA a POLOHY VIDLÍC:

• Nesprávne zaobchádzanie s nákladom. Informácie o navrhovaných postupoch nájdete v Návode na obsluhu.

• Nesprávny hydraulický tlak alebo prietok zo zdvižného vozíka. • Vonkajšie úniky.

• Chybná cievka elektromagnetu alebo ventil (ak je vo výbave). • Opotrebované alebo poškodené vstavané ventily alebo tesnenia

valcov.

3.3-1

Test napájacieho obvodu

1

Skontrolujte tlak dodávaný vozíkom na koncovke hadice nosného

rámu. Tlak musí byť v rozsahu uvedenom v časti Technické údaje, časť 5.1. Pozrite si typový štítok na príslušenstve a nálepku na ventile. TLAK

DODÁVANÝ DO PRÍSLUŠENSTVA NESMIE PREKROČIŤ: Nízkotlakový ventil - 155 bar

Vysokotlakový ventil - 190 bar

2

Skontrolujte objem prietoku v koncovke hadice nosného rámu. Prietok

musí byť v rozsahu uvedenom v časti Technické údaje, časť 5.1.

3

Na úplné zatvorenie ramien podržte páčku v polohe CLAMP (UPÍNAČ)

(alebo CLOSE (ZATVORIŤ)) na niekoľko sekúnd. Uvoľnite páčku a skontrolujte vonkajšie netesnosti na armatúrach, hadiciach a ventile.

3.3-2

Test obvodu upínačov a polohy

vidlíc

1

Stlačte tlačidlo elektromagnetu, ak je vo výbave. Zistite, či

elektromagnetický ventil „klikne“. Ak nie je počuť žiaden zvuk, najskôr skontrolujte poistku, zapojenie a cievku. Uistite sa, že ventil nie je zaseknutý. Pozrite si časť 4.7.

DÔLEŽITÉ: Elektromagneticky ovládané ventily musia byť zapojené

tak, aby elektromagnet bol napájaný počas vykonávania funkcie CLAMP/OPEN (Upínač/Otvoriť).

2

Úplne otvorte a zatvorte ramená (alebo vidlice). Ak sa ramená

pohybujú pomaly alebo vôbec nie, vstavaný poistný ventil CLAMP (Upínač) môže byť chybný alebo ho treba nastaviť. Pozrite si obrázky na nasledujúcej strane. Vymeňte alebo nastavte vstavaný ventil. Ak sa ramená pohybujú nerovnomerne, vstavaný poistný ventil FLOW DIVIDER (Rozdeľovač prietoku) môže byť chybný. Vymeňte vstavaný ventil. Pozrite si časť 4.3.

3

Nastavte polohu ramien v strede cyklu. Vypnite vozík a pripojte

tlakomer 345 bar na port G na ventile.

4

Naštartujte vozík a uchyťte tuhý náklad (alebo indikátor sily čeľuste) alebo úplne zatvorte vidlice. Podržte páčku v polohe CLAMP (UPÍNAČ) (alebo CLOSE (ZATVORIŤ)) na niekoľko sekúnd.

VAROVANIE: Pred demontážou hydraulických vedení

alebo komponentov uvoľnite tlak v hydraulickom systéme. Vozík vypnite a niekoľkokrát v oboch smeroch otvorte pomocný regulačný ventil(y) vozíka.

CL2737.eps CL3472.eps

3

Tlakomer na porte ventilu G

4

2

Prietokomer na CL obvode Prietokomer na CL obvode

Pohľad zozadu (zo strany vodiča), ventil namontovaný vzadu

Pohľad zozadu (zo strany vodiča), ventil namontovaný vpredu

Pohľad spredu

(16)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

3.3-2

Test obvodu upínačov a vidlíc

(Pokračovanie)

5

Uvoľnite páčku a sledujte tlakomer:

• Ak je počiatočný pokles tlaku nižší ako 10 bar a ďalší pokles nepresahuje hodnotu 2 bar za minútu, chyba nie je v hydraulike. Pozrite si časť 3.1-3.

• Ak je počiatočný pokles tlaku vyšší ako 10 bar a ďalší pokles presahuje hodnotu 2 bar za minútu, môže byť chybný vstavaný spätný ventil CLAMP (Upínač). Vymeňte vstavaný ventil. Pozrite si časť 4.3.

6

Úplne zatvorte ramená. Podržte páčku v polohe CLAMP (UPÍNAČ)

(alebo CLOSE (ZATVORIŤ)) na niekoľko sekúnd. Ak tlak stále klesá ako predtým, jeden z valcov je chybný a musí sa opraviť. Pozrite si časť 4.4.

CL2766.eps SSR SSL CL OP T CL OP T G G G CL3483.eps

VENTIL BEZ BOČNÉHO POSUNU

Porty pre PRAVÝ UPÍNAČ VENTIL BOČNÉHO POSUNUPorty pre ĽAVÝ UPÍNAČ VENTIL BOČNÉHO POSUNUPorty pre PRAVÝ UPÍNAČ

VENTIL VONKAJŠIEHO BOČNÉHO POSUNU Rozdeľovač/zlu-čovač prietoku PRAVÝ UPÍNAČ, Prívodné hadice

5

Rozdeľovač/zlu-čovač prietoku Predná strana príslušenstva Rozdeľovač/zlu-čovač prietoku PRAVÝ UPÍNAČ, Prívodné hadice Rozdeľovač/zlu-čovač prietoku UPÍNAČ (alebo POLOHA VIDLÍC) Kontrola UPÍNAČ (alebo POLOHA VID-LÍC) Uvoľnenie UPÍNAČ (alebo POLOHA VIDLÍC) Uvoľnenie UPÍNAČ (alebo POLOHA VIDLÍC) Kontrola UPÍNAČ (alebo POLOHA VIDLÍC) Kontrola UPÍNAČ (alebo POLOHA VIDLÍC) Kontrola UPÍNAČ (alebo POLOHA VIDLÍC) Uvoľnenie

(17)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

3.4

Funkcia bočného posunu

Existuje päť potenciálnych problémov, ktoré môžu ovplyvniť funkciu bočného posunu:

• Nesprávne zaobchádzanie s nákladom. Informácie o navrhovaných postupoch nájdete v Návode na obsluhu.

• Nesprávny hydraulický tlak alebo prietok zo zdvižného vozíka. • Vonkajšie úniky.

• Chybná cievka elektromagnetu alebo ventil (ak je vo výbave). • Opotrebované alebo poškodené vstavané ventily alebo tesnenia

valcov.

• Ohnuté alebo poškodené ramená, rámy alebo ložisko.

3.4-1

Test napájacieho obvodu

1

Skontrolujte tlak dodávaný vozíkom na koncovke hadice nosného

rámu. Tlak musí byť v rozsahu uvedenom v časti Technické údaje, časť 5.1. TLAK DODÁVANÝ DO PRÍSLUŠENSTVA NESMIE PREKROČIŤ:

Nízkotlakový ventil - 155 bar Vysokotlakový ventil - 190 bar

2

Skontrolujte objem prietoku v koncovke hadice nosného rámu.

Prietok musí byť v rozsahu uvedenom v časti Technické údaje, časť 5.1.

3

Plný bočný posun doľava alebo doprava. Podržte páčku v polohe

SIDESHIFT (Bočný posun) na niekoľko sekúnd. Uvoľnite páčku. Skontrolujte vonkajšie netesnosti na armatúrach, hadiciach a ventile.

VAROVANIE: Pred demontážou hydraulických vedení

alebo komponentov uvoľnite tlak v hydraulickom systéme. Vozík vypnite a niekoľkokrát v oboch smeroch otvorte pomocný regulačný ventil(y) vozíka.

CL2719.eps

2

Prietokomer na

SS obvode

Pohľad zozadu (zo strany vodiča), ventil namontovaný vzadu

Pohľad zozadu (zo strany vodiča), ventil namontovaný vpredu

CL3487.eps

Prietokomer na

(18)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

POZNÁMKA: Najprv vykonajte test okruhu CLAMP (Upínač), aby ste sa

uistili, že valce fungujú správne. Pozrite si časť 3.3-2.

1

Stlačte tlačidlo elektromagnetu, ak je vo výbave. Zistite, či

elektromagnetický ventil „klikne“. Ak nie je počuť žiaden zvuk, najskôr skontrolujte poistku, zapojenie a cievku. Uistite sa, že ventil nie je zaseknutý. Pozrite si časť 4.7.

DÔLEŽITÉ: Elektromagneticky ovládané ventily musia byť zapojené

tak, aby elektromagnet nebol napájaný počas vykonávania funkcie SIDESHIFT (Bočný posun).

2

Uchopte maximálny náklad. Aktivujte bočný posun VĽAVO a VPRAVO a

pozorujte pohyb bočného posunu:

• Ak dôjde len k malému pohybu alebo nenastal žiadny pohyb, nastavte poistný ventil SS doprava, až kým príslušenstvo nezačne vykonávať bočný posun. Potom upravte doľava v krokoch o 1/4 otáčky, kým sa rýchlosť bočného posunu nezníži (otvorenie pri uvoľnení). Postup ukončite otočením vstavaného ventilu doprava o 1/4 otáčky.

• Ak sa po pokuse o uvoľnenie neaktivuje bočný posun príslušenstva, prejdite na krok 3.

3

Staršie ventily - Vyberte zátku nastavovacej skrutky pomocou

imbusového kľúča 4 mm z vyrovnávacieho ústia umiestneného v porte označenom "OR" na hornej strane ventilu. Opätovne nastavte poistný ventil SS podľa kroku 2.

• Ak na ventile nie je port „OR“, nainštalujte nový ventil s vyrovnávacím okruhom alebo nainštalujte vonkajšiu vyrovnávaciu spojku medzi vedenia CLAMP/OPEN (Upínač/Otvorené). Pozrite si servisnú súpravu 212863 (zahŕňa inštalačnú schému 212862) alebo TB167.

4

Ak príslušenstvo vykonáva bočný posun správnou rýchlosťou v jednom

smere, ale nie v druhom, možno predpokladať, že nastavenie poistného ventilu SS je v poriadku, ale spätný ventil SSL alebo SSR môže byť chybný. Zameňte alebo vymeňte spätné vstavané ventily.

• Ak príslušenstvo stále nesprávne vykonáva bočný posun v jednom alebo oboch smeroch, problém nie je v hydraulike. Pozrite si časť 3.4.

3.4-2

Test obvodu vnútorného bočného posunu

CL5938.eps

2

CL CL OP T SSR SSL G G CL3237.eps SSR SSL G CL CK OR VENTIL BOČNÉHO POSUNU

Porty ľavého bočného posunu Porty pravého bočného posunuVENTIL BOČNÉHO POSUNU VENTIL BOČNÉHO POSUNU s REGENERÁCIOUPorty pravého bočného posunu

Kontrola SSL Kontrola SSR BOČNÝ POSUN, prívodné hadice Zmena konfigurácie BOČNÉHO POSUNU, uvoľnenie BOČNÝ POSUN, prívodné hadice

2

Kontrola SSL Kontrola SSR

4

Predná strana príslušenstva

4

Zmena konfigurácie BOČNÉHO POSUNU, uvoľnenie BOČNÝ POSUN,

prívodné hadice Kontrola SSL

Kontrola SSR Imbusový kľúč 5/32 palca (4 mm) Skoršie ventily -Uzáver vyrovnáva-cieho ústia (Port OR)

3

Pohľad spredu

(19)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

3.4-3

Test obvodu vonkajšieho

bočného posunu

POZNÁMKA: Vo vonkajšom obvode bočného posunu sa nepoužívajú

žiadne vstavané ventily.

1

Bočný posun úplne DOĽAVA alebo DOPRAVA. Podržte páčku na 5

sekúnd:

• Ak pozorujete malý alebo žiadny pohyb, obmedzovač (e) prietoku môže byť zapojený do valca (ov). Odstráňte koncovú zátku z hlavy valca. Skontrolujte, či sú valce a obmedzovače prietoku čisté. V prípade potreby vykonajte servis valcov. Pozrite si časť 4.5-2. • Ak nastal akýkoľvek hydraulický únik na tesneniach piestnice

valca, zostavy valcov bočného posunu vyžadujú servis. Pozrite si časť 4.5-2.

• Ak nenastal žiadny hydraulický únik na tesneniach piestnice valca, chyba nie je v hydraulike. Pozrite si časť 3.4.

CL3482.eps

POZNÁMKA: Vo ventile

používanom s vonkajším bočným posúvačom nie sú žiadne vstavané ventily bočného posunu.

(20)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

3.5

Elektrický obvod

(Príslušenstvo vybavené

elektromagnetom)

Použite zobrazenú elektrickú schému zapojenia a dodržiavajte nižšie uvedené kroky:

1

Skontrolujte poistku obvodu ovládacieho gombíka. V prípade potreby

vymeňte.

2

Skontrolujte, či nie sú uvoľnené elektrické spoje na spínači zapaľovania vozíka, tlačidle ovládacieho gombíka, svorkách cievky elektromagnetu a na dióde.

3

Demontujte diódu zo svorky cievky elektromagnetu. Otestujte

pomocou ohmmetra, či je prítomný vysoký odpor v jednom smere a žiadny odpor v opačnom smere. Ak nenameriate odpor ani v jednom smere, vymeňte diódu.

POZNÁMKA: Pri výmene diódy musí byť koniec s pásikom (+)

pripojený na cievku a vodiče musia byť zapojené podľa obrázka.

4

Použite voltmeter na určenie správneho napätia na elektrických

vodičoch pri stlačení tlačidla.

• Ak na elektromagnete nie je žiadne napätie, zistite, či v elektrickom obvode nie sú skraty alebo rozpojené obvody.

• Ak je nedostatočné napätie na elektromagnete, skontrolujte obvod, či v ňom nedošlo k nadmernému poklesu napätia. • Ak je dostatočné napätie na elektromagnete, skontrolujte

kontinuitu cievky. Pokračujte krokom 5.

5

Skontrolujte kontinuitu cievky umiestnením skúšobného vodiča

ohmmetra na každú svorku cievky elektromagnetu (ohmmeter na stupnici Rx1).

• Ak ohmmeter nameria hodnotu, cievka je v poriadku. • Ak je cievka dobrá, ale elektromagnet „neklikne“, vstavaný

elektromagnetický ventil môže byť zaseknutý. Pozrite si Časť 4.7.

• Ak ohmmeter nenameria hodnotu, cievka je chybná a musí sa vymeniť. Pozrite si časť 4.7.

CL0258.eps CL0257.eps 7,5 A poistka Biely Tlačidlo gombíka (Normálne otvorené) Čierny Dióda Cievka solenoidu

Gombík ovládacej páky s tlačidlom

7,5 A poistka Biely Čierny Dióda

(21)

SERVIS

4.1

Demontáž príslušenstva

1

Nastavte polohu ramien na šírku rámu.

VAROVANIE: Pred demontážou hydraulických vedení

uvoľnite tlak v hydraulickom systéme. Vozík vypnite a niekoľkokrát v oboch smeroch otvorte pomocné regulačné ventily vozíka.

CL3478.eps

CL3477.eps

Bočný posun doľava

Bočný posun doprava Upínač

Otvorený

Bočný posun doľava Otvorený Upínač Bočný posun doprava PRÍSLUŠENSTVO S VNÚTORNÝM BOČNÝM POSUNOM

PRÍSLUŠENSTVO S VONKAJŠÍM BOČNÝM POSUNOM

2

4

3

cascad e® C-675514-1 RC0367.eps ADJUST CL2852.eps Vodiaca súčiastka Rýchloupínací hák

Poistný čap (v odistenej polohe)

Spodná lišta podvozku

Ľavý spodný hák

Podložka s vysokou odolnosťou, skrutka

RÝCHLOUPÍNACIE SPODNÉ HÁKY NASKRUTKOVANÉ SPODNÉ HÁKY

2

Odpojte a pripojte hydraulické prívodné vedenia do príslušenstva.

Označte hadice, aby ste ich vedeli znovu namontovať.

3

Odpojte spodné háky:

Rýchloupínacie háky - Demontujte uzamykacie kolíky a spustite

háky do odomknutej polohy. Založte kolíky do spodných otvorov. Pri opätovnej montáži vyberte kolíky a zasuňte háky do uzamknutej polohy. Založte kolíky do horných otvorov.

Naskrutkované háky - Vyberte skrutky a montážne háky. Pri

opätovnej montáži klepnite na háky tesne pri tyči nosného rámu a dotiahnite skrutky momentom:

Štandardné príslušenstvo: CL II – 165 Nm

CL III – 225 Nm CL IV – 435 Nm

Príslušenstvo s vonkajším bočným posunom: CL II, CL III – 165 Nm

CL IV – 435 Nm

4

Spustite príslušenstvo na paletu. Nakloňte zdvíhací mechanizmus

dopredu a spustite nosný rám tak, aby sa horné háky uvoľnili.

5

Pri inštalácii príslušenstva postupujte v opačnom poradí s

nasledujúcimi výnimkami:

• Postup úplnej inštalácie nájdete v pokynoch na inštaláciu č. 6033701.

• Prídavné zariadenia s vonkajším bočným posunom - Pred namontovaním príslušenstva na vozík skontrolujte, či sú horné ložiská a kotviaca doska správne namontované a zaistené. Pozrite si časti 4.5-2 a 4.6-2.

(22)

SERVIS

CL5302.eps

5

Upevnite horný zdvihák na zostavu ramena. Umiestnite reťaz mimo

povrchy ložísk ramien.

VÝSTRAHA: Použite druhú reťaz a skrutku s okom alebo C-sponu na

kontaktných podložkách, čím stabilizujete ramená.

6

Vysuňte zostavu ramena z rámu. Počas demontáže ramena dávajte

pozor, aby ste nepoškodili ložiská.

7

Pri opätovnej montáži postupujte v opačnom poradí s nasledujúcimi

výnimkami:

• Skontrolujte opotrebovanie vrchných a spodných ložísk. Hrúbka ložiska nesmie byť menšia než 1,5 mm na žiadnej časti ložiska. Nainštalujte nové ložiská podľa potreby ako kompletnú sadu. • Skontrolujte, či nie sú poškodené alebo poškrabané plochy ložísk

na tyčiach ramien a skosené plochy. V prípade potreby vyhlaďte ostré hrany brúsnym papierom so zrnitosťou 400.

4.2

Ramená

4.2-1

Zostavy ramien - Demontáž a

montáž

Tieto postupy možno vykonávať s príslušenstvom namontovaným na vozíku.

1

Nastavte polohu ramien na šírku rámu a spustite kontaktné platničky

príslušenstva do výšky 13 mm nad podlahou.

2

Odstráňte kotviace tyče piestnice valca na ramene, ktoré chcete

demontovať. Pomaly posúvajte piestnicu valca tak, aby ste odkryli koniec piestnice. Pri opätovnej montáži dotiahnite skrutky na kotviacich tyčiach nasledujúcimi uťahovacími momentmi:

Štandardné príslušenstvo: 20G – 63 Nm

28G, 36G – 110 Nm 44G-77G – 275 Nm

Príslušenstvo s vonkajším bočným posunom: 20G – 63 Nm

28G, 36G – 90 Nm 44G-77G – 225 Nm

3

Posuňte koniec piestnice smerom k valcu, aby ste odstránili polkruhové

spony. Vyberte koncovku z piestnice valca. Skontrolujte, či nie je opotrebovaný koniec piestnice a držiaky.

4

Úplne zatiahnite piestnice valcov.

CL2761.eps

5

2

3

7

4

Rameno Ložiská Piestnica valca C-spona Polohovacia podložka 0,5 palca (13 mm) nad podlahou Koniec piestnice, držiaky

Kotviaca tyč VIACÚČELOVÝ UPÍNAČ Rameno Polkruhové spony Koniec piestnice Kotviaca tyč Skrutky

Koniec piestnice valca VAROVANIE: Skontrolujte, či horný zdvihák a

reťaze alebo popruhy sú vhodné pre hmotnosť prídavného zariadenia. Údaj o hmotnosti príslušenstva nájdete na typovom štítku.

(23)

SERVIS

Rameno na manipuláciu s viacerými sudmi

2

Vyberte západkový krúžok, otočný čap, axiálne podložky a

vyrovnávaciu plochu, aby ste získali prístup k nitom. Vymeňte kontaktné povrchy ako v kroku 1. Znovu namontujte vyrovnávaciu plochu.

Tieto postupy možno vykonávať s príslušenstvom namontovaným na vozíku.

POZNÁMKA: Špeciálny postup na demontáž pätky z tyčí ramena nájdete

v časti 4.2-3.

Rameno na manipuláciu s jedným sudom

1

Vyvŕtajte nity pomocou 5mm vrtáka. Vŕtajte zo zadnej (vonkajšej)

strany ramena. Vyrovnajte nový povrch kontaktnej podložky s ramenom. Vyvŕtajte nové otvory do kontaktnej podložky cez otvory v ramene. Kontaktný povrch upevnite nitmi k ramenu.

Viacúčelové ramená

3

Vyvŕtajte nity pomocou 5mm vrtáka. Vŕtajte zo zadnej (vonkajšej)

strany ramena. Vyrovnajte nový povrch kontaktnej podložky s ramenom. Vyvŕtajte nové otvory do kontaktnej podložky cez otvory v ramene. Kontaktný povrch upevnite nitmi k ramenu.

CL2775.eps CL2776.eps CL2777.eps CL2778.eps

1

2

3

Nity Kontaktný povrch Tyče ramien

Pätka ramena Otočný čap, axiálne podložky, západkové krúžky Vyrovnávacia plocha Slepé nity Kontaktný povrch Hliníkové podložky Gumový kontaktný povrch Rameno Vrták Slepý nit

4.2-2

Rameno na manipuláciu so sudmi,

(24)

SERVIS

CL2532.eps CL0456.eps Model A B C D 20G 28G 14 mm 13 mm 11,3 mm 90 mm 36G 44G 52G 64G 70G 77G 17 mm 13 mm 14,5 mm 90 mm

VÝSTRAHA: Vyrobené ramená navárajte iba na pätky ramien.

Nenavárajte, ani neskrutkujte špeciálne vyrobené ramená alebo vidlice priamo na tyče ramien.

Materiál základne ramena je oceľ AISI C-1020 HR s nasledujúcimi špecifikáciami:

• PEVNOSŤ V ŤAHU – 420 mPa min. • HRANICA SKLZU – 300 mPa min. • OBSAH UHLÍKA – max. 23 %

VÝSTRAHA: Plochosť povrchu základne ramena musí ostať v hranici 0,25

mm v oblasti zasadenia skrutky a rameno sa musí dať posúvať manuálne.

VAROVANIE: Spoločnosť Cascade vyžaduje, aby kvôli

zachovaniu kvality vykonával zváranie kvalifikovaný alebo skúsený zvárač.

4.2-3

Vlastné pätky ramien

Príslušenstvo bez ramien sa dodáva s dvoma pätkami ramena. Na pätky ramien sa dajú privariť špeciálne vidlice alebo sa dajú použiť ako pätky na vlastné ramená.

1

Upevnite pätky ramien k tyčiam ramien. Utiahnite skrutky uťahovacím

momentom uvedeným nižšie, použite nástroj s nadstavcom*, ktorý je potrebný aj na odmontovanie tyče ramena:

20G, 28G – 275 Nm 36G, 44G, 52G – 534 Nm 64G, 70G, 77G – 584 Nm

DÔLEŽITÉ: Dávajte pozor, aby ste nepoškodili tyč ramena. Spôsobilo

by to urýchlené opotrebovanie a poruchu.

Rozmery nadstavca sa poskytujú, aby ste si mohli vyrobiť nástroj z imbusového kľúča. Nepoužívajte šesťhranné kľúče z mäkkej ocele, ktoré nevydržia požadovanú hodnotu uťahovacieho momentu.

2

Umiestnite koncovky na piestnice valcov. Namontujte polkruhové

spony.

3

Nainštalujte kotviacu tyč cez koniec piestnice valca a upevnite ku

kotve ramena. Utiahnite kotviacu tyč skrutkami:

Štandardné príslušenstvo: 20G – 63 Nm

28G, 36G – 110 Nm 44G-77G – 275 Nm

Príslušenstvo s vonkajším bočným posunom: 20G – 63 Nm

28G, 36G – 90 Nm 44G-77G – 225 Nm

4

Namažte povrch ložísk tyčí ramien tenkou vrstvou suchého mazacieho

grafitu, teflónu alebo silikónu.

A B C D 63 Tyč ramena Pätka ramena Adaptér skrutkovača Šesťh- ran

* Čísla náhradných dielov Cascade – nadstavec kľúča: 6040284 (14 mm šesťhran), 6040285 (17 mm šesťhran).

1

2

3

Polkruhové spony

(25)

SERVIS

CL2760.eps

4.2-4

Ložiská ramien - Demontáž a

montáž

POZNÁMKA: Vymeňte všetky ložiská ramien, ak opotrebovanie presahuje

hrúbku 1,5 mm na ktoromkoľvek povrchu. Ak chcete nainštalovať nové ložiská, musíte vybrať ramená podľa nasledovného postupu:

1

Vyberte ramená príslušenstva tak ako je zobrazené v časti 4.2-1.

2

Vyberte upevňovacie krytky ložiska pomocou nástroja Cascade Tool

6042633, ako je znázornené na obrázku.

POZNÁMKA: Možno použiť aj skrutku M10 x1,25 x 80L s vnútorným

šesťhranom a veľkú podložku s vonkajším priemerom 40 mm.

3

Zasuňte nové ložisko do rámu, pričom vysuňte staré ložisko.

4

Pri opätovnej montáži postupujte v opačnom poradí s nasledujúcimi

výnimkami:

• Nainštalujte nové upevňovacie krytky pomocou skrutky na nástroji, ktorým zasuniete krytky dnu. Presvedčte sa, že upevňovacie krytky ložiska pevne dosadli do rámu.

POZNÁMKA: Na zjednodušenie montáže použite malé množstvo

maziva. Upevňova-cie krytky ložísk Ložisko ramena

3

2

4

Rám Upevňovacia krytka ložiska

Ložiská ramena

Otočte podložku matice doprava a vytiahnite krytku

Nástroj 6042633 - Pevne dotiahnuť DEMONTÁŽ

(26)

SERVIS

CL2704.eps OP CL CL CK OP FD CL OP CL3465.eps Tieto postupy možno vykonávať s príslušenstvom namontovaným na

vozíku:

1

Montáž vzadu - Zdvihnite príslušenstvo o 60 cm tak, aby bol ventil

prístupný zozadu. Nesiahajte do zdvíhacieho zariadenia, ani na ňom nepracujte.

Montáž vpredu - Ramená úplne roztvorte tak, aby bol ventil

prístupný spredu.

2

Odstráňte chrániče ventilov alebo dorazy (ak sú vo výbave).

VAROVANIE: Pred demontážou hydraulických

komponentov uvoľnite tlak v hydraulickom systéme. Vozík vypnite a niekoľkokrát v oboch smeroch posuňte pomocné regulačné ventily vozíka.

3

Odpojte všetky hydraulické prívodné hadice a hadice valcov na

ventile. Pripojte hadice/koncovky hadíc a označte ich štítkami pre účel opätovnej montáže.

4

Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú ventil k príslušenstvu, vyberte

ventil a dištančnú podložku (ak je vo výbave). Pri opätovnej montáži dotiahnite skrutky nasledujúcimi uťahovacími momentmi:

Ventil namontovaný vzadu – 8 Nm Ventil namontovaný vpredu – 38 Nm

5

Pri opätovnej montáži postupujte v opačnom poradí s nasledujúcimi

výnimkami:

• Vykonajte servis ventilu podľa popisu v časti 4.3-3.

• Presvedčte sa, že všetky hydraulické spoje bez vylemovania sú namontované pomocou nových tesnení.

• V prípade potreby nastavte vstavané poistné ventily tak, ako je opísané v časti 4.3-4.

4.3

Ventil

4.3-1

Demontáž a montáž ventilu

3

3

4

5

4

5

Prívodné hadice, hadice do valcov Skrutky Ventil namontovaný vzadu Dištančná podlož-ka (ak je vo výbave) VENTIL NAMONTOVANÝ VZADU

Prívodné hadice, hadice do valcov

Predná pravá strana

Predná ľavá strana

(27)

SERVIS

4.3-2

Eliminujúci regeneračný obvod

(rýchle otvorenie ramena)

Regeneračný obvod možno deaktivovať, aby sa znížila rýchlosť otvárania ramena. Tento postup možno vykonávať s príslušenstvom namontovaným na vozíku.

1

Zdvihnite príslušenstvo o 60 cm tak, aby bol ventil namontovaný

vzadu prístupný zozadu. Nesiahajte do zdvíhacieho zariadenia, ani na ňom nepracujte.

2

Odpojte hydraulickú hadicu od prívodného portu CLAMP (CL) (Upínač)

a odstráňte koncovku.

3

Vyberte sedlo spätného ventilu a cievku z otvoru. Použite veľký

skrutkovač na odskrutkovanie sedla a magnetický nástroj na vytiahnutie cievky.

4

Znovu namontujte koncovku CLAMP (CL) (Upínač). Ventil bude teraz

fungovať bez regenerácie v hydraulickom okruhu a ramená sa budú otvárať a zatvárať rovnakou rýchlosťou.

G CL 6056287 CL CK F/D CL OP T MAXIMUM : MAXI MO: MASSI MO: 190 BA R 45 L-MI N CL3279.eps Cievka Sedlo Koncovka ve-denia CLAMP (Upínač)

3

(28)

SERVIS

4.3-3

Servis ventilov

Upínače série G používajú rôzne ventily v závislosti od vysokého alebo nízkeho prietoku, regenerácie, prívodu cez ľavý alebo pravý port a od vonkajšieho bočného posunu. Pozrite si typový štítok prídavného zariadenia a štítok tlaku/prietoku na ventile alebo na hornej časti príslušenstva.

DÔLEŽITÉ: Servis ventilu vykonávajte v čistom pracovnom priestore.

Servisné postupy sú pre všetky ventily rovnaké:

1

Vyberte ventil z príslušenstva podľa popisu v časti 4.3-1.

2

Vyberte vložky z ventilu.

3

Vyberte zostávajúce zátky so závitom a armatúry. Teleso ventilu musí

byť úplne rozobraté, aby sa dalo správne vyčistiť.

4

Vyberte kruhové tesnenia a oporné krúžky zo vstavaných ventilov.

5

Všetky časti očistite čistiacim rozpúšťadlom.

6038929 CKCB-XCN Sun 210377 CL2686.eps CL2687.eps CVCV-XCN Sun 204922 CL3241.eps 210266 6034595 DFD Deltrol CL0341.eps Kruhové tesnenia Oporné krúžky

A

Spätný vstavaný ventil PC Kruhové tesnenia Oporné krúžky

B, D

Nastaviteľný poistný vstavaný ventil, CLAMP, SIDESHIFT, FORK POSITION (Upínač, Bočný posun, Poloha vidlice)

Kruhové tesnenia

Oporné krúžky

C

Vstavaný rozdeľovač/zlučovač prietoku

(Podobný dvojitý spätný vstavaný ventil PO)

Oporné krúžky

C

Spätný ventil VPO, okruh regenerácie CLAMP (Upínač)

Kruhové tesnenia

6

Pri opätovnej montáži postupujte v opačnom poradí s nasledujúcimi

výnimkami:

• Vymeňte O-krúžky a oporné krúžky na vstavaných ventiloch, ako je znázornené na obrázku nižšie.

• Pred montážou namažte ventily, armatúry a zátky mazivom na kruhové tesnenia alebo vazelínou.

• Vstavané ventily doťahujte nasledujúcimi uťahovacími momentmi:

Spätný ventil PO alebo PC - 50 Nm Rozdeľovač/zlučovač prietoku - 34 Nm Nastaviteľný poistný ventil - 40 Nm

VÝSTRAHA: Skontrolujte, či sú vložky nainštalované na správnom porte

v tele ventilu. Pozrite si obrázky uvedené na nasledujúcich stranách a vyrazené označenia na tele ventilu.

(29)

SERVIS

4.3-3

Servis ventilov (Pokračovanie)

G 6038730 Part No. 6036376 MAXIM UM: MAXIM O: MASS IMO: 155 BA R 45 L-MIN CL2640.eps G CL 6056287 CL CK F/D CL OP T MAXIMUM : MAXI MO: MASSI MO: 190 BA R 45 L-MI N CL3245.eps Spätný ventil - CLAMP (Upínač)

A

C

Rozdeľovač/zlučovač prietoku Nastaviteľný poistný ventil - CLAMP (Upínač)

B

Teleso

Armatúry pripojenia valcov

Spätný ventil VPO - CLAMP (Upínač)

E

C

Rozdeľovač/zlu-čovač prietoku

Nastaviteľný poistný ventil - CLAMP (Upínač)

B

Teleso Armatúry pripojenia valcov Spätný ventil -Regenerácia Testovací port G Spätný ventil cievky - Regenerácia Sedlo

Ventil bez bočného posunu - Porty pre PRAVÝ UPÍNAČ

Ventil regenerácie bez bočného posunu - Porty pre ĽAVÝ UPÍNAČ

A

Pohľad zozadu (zo strany vodiča)

Testovací port G

(30)

SERVIS

4.3-3

Servis ventilov (Pokračovanie)

6036373 G CL CL CK Part No. 603637 6 MAXI MUM : MAXI MO: MASSI MO: 155 BA R 45 L-MI N CL2660.eps CL OP T Par t No. 6036376 MAXIMUM : MAXIMO : MASSIMO : 155 BA R 45 L-MIN CL2931.eps 6027374 CL OP CHECK SS G F/D CL

C

Rozdeľovač/zlu-čovač prietoku

Nastaviteľný poistný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun)

D

Teleso

Armatúry pripojenia valcov

Spätný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun)

Testovací port G

Ventily s bočným posunov - Porty pre ĽAVÝ UPÍNAČ

Príslušenstvo 28G-64G

A

Spätný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun)

A

Spätný ventil - CLAMP (Upínač) alebo FORK POSITION (Poloha vidlíc)

A

B

Nastaviteľný poistný ventil - CLAMP (Upínač) alebo FORK POSITION (Poloha vidlíc)

C

Rozdeľovač/zlučovač prietoku

C

Dvojitý spätný ventil

D

Nastaviteľný poistný ventil - CLAMP (Upínač) alebo FORK POSITION (Poloha vidlíc)

B

Nastaviteľný poistný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun) Upínač 20G

(31)

SERVIS

4.3-3

Servis ventilov (Pokračovanie)

Ventily s bočným posunom - Porty pre PRAVÝ UPÍNAČ

Príslušenstvo 28G-64G T Part No. 6036376 MAXIMU M: MAXIMO : MASSIMO : 155 BAR 45 L-MI N CL2661.eps 6035990 G SSR SSL CL CK CL Part No. 603637 6 MAXIMUM: MAXIMO : MASSIMO : 155 BAR 45 L-MI N CL2930.eps 6028132 SSR SSL CHECK CL G F/D

C

Rozdeľovač/zlučovač prietoku Nastaviteľný poistný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun)

B

Teleso

Armatúry pripojenia valcov

Spätný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun) Testovací port G

A

Spätný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun)

A

A

D

Nastaviteľný poistný ventil - CLAMP (Upínač) alebo FORK POSITION (Poloha vidlíc)

C

Rozdeľovač/zlu-čovač prietoku

C

Dvojitý spätný ventil

D

Nastaviteľný poistný ventil - CLAMP (Upínač) alebo FORK POSITION (Poloha vidlíc)

B

Nastaviteľný poistný ventil - BOČNÝ POSUN Upínač 20G

Pohľad zozadu (zo strany vodiča)

Spätný ventil - CLAMP (Upínač) alebo FORK POSITION (Poloha vidlíc)

(32)

SERVIS

4.3-3

Servis ventilov (Pokračovanie)

Ventily regenerácie s bočným posunom - Porty pre ĽAVÝ UPÍNAČ

Príslušenstvo 28G-52G G CL CL CK OR CL OP T Part No. 6036376 MAXIMUM : MAXI MO: MASSI MO: 190-BA R 45 L-MI N CL3236.eps 6054223

C

Rozdeľovač/zlu-čovač prietoku Nastaviteľný poistný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun)

B

Teleso Armatúry pripojenia valcov Spätný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun) Testovací port G

A

Spätný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun)

A

Spätný ventil VPO - CLAMP (Upínač)

A

D

Nastaviteľný poistný ventil - CLAMP (Upínač) Poistný ventil - REGENERÁCIA

A

Kontrola cievky Ventil - Regenerácia Sedlo Vyrovnávacie ústie vedenia CL Zátka

(33)

SERVIS

4.3-3

Servis ventilov (Pokračovanie)

Ventil upínača vonkajšieho bočného posunu

Príslušenstvo 36G-52G triedy III

Part N o. 6036376 MAXIMUM: MAXIMO: MASSIMO: 190-BA R 45 L-MI N CL3450.eps CL OP CL OP CK

C

Rozdeľovač/zlučovač prietoku

B

Teleso Testovací port G (predná strana)

Spätný ventil - CLAMP (Upínač)

A

Nastaviteľný poistný ventil - CLAMP (Upínač)

(34)

SERVIS

SSR SSL GA FD GA OR CL CL CK RLF SSRL F Part No. 60 36376 MAXIMUM: MAXIMO : MASSIMO: 155 BAR 45 L-MIN CL6119.eps

4.3-3

Servis ventilov (Pokračovanie)

Ventil s bočným posunom - Porty pre PRAVÝ UPÍNAČ

Príslušenstvo 70G

C

Rozdeľovač/zlu-čovač prietoku

B

Armatúry pripojenia valcov Testovací

port G

A

A

Nastaviteľný poistný ventil - Roz-deľovač/zlučovač prietoku (ak je vo výbave)

Spätný ventil

Spätný ventil VPO

Ventily vybavené regeneráciou:

A

D

Ústie

Pohľad zozadu (zo strany vodiča)

POZNÁMKA: Miesto „OR“

sa môže líšiť. Spätný ventil - CLAMP (Upínač) alebo FORK POSITION (Poloha vidlíc) Nastaviteľný poistný ventil - CLAMP (Upínač) alebo FORK POSITION (Poloha vidlíc) Nastaviteľný poistný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun) Spätný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun) Spätný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun)

(35)

SERVIS

CL OP FD OR FD OR CL G CK SSRLF CLRLF Part No. 60 36376 MAXIMUM: MAXIMO : MASSIMO: 155 BAR 45 L-MIN CL6120.eps

4.3-3

Servis ventilov (Pokračovanie)

Ventil s bočným posunom - Porty pre ĽAVÝ UPÍNAČ

Príslušenstvo 70G a 77G

C

Rozdeľovač/zlu-čovač prietoku

Nastaviteľný poistný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun)

D

Armatúry pripo-jenia valcov Spätný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun) Testovací port G

A

Spätný ventil - SIDESHIFT (Bočný posun)

A

Spätný ventil - CLAMP (Upínač)

A

B

Ústie Ústie Zátka Pohľad zozadu (zo strany vodiča)

Spätný ventil

Spätný ventil VPO

Ventily vybavené regeneráciou:

Nastaviteľný poistný ventil - CLAMP (Upínač) alebo FORK POSITION (Poloha vidlíc)

(36)

SERVIS

CL

CL

G

CL3916.eps

VAROVANIE: Pred demontážou hydraulických vedení

alebo komponentov uvoľnite tlak v hydraulickom systéme. Vozík vypnite a niekoľkokrát v oboch smeroch otvorte pomocné regulačné ventily vozíka.

Napájanie upínača Vložka na uvoľnenie upínača

D

B

Prívod pre bočný posun

4.3-4

Nastavenia poistného ventilu

Aby ste predišli príliš vysokej sile upnutia alebo nízkej rýchlosti pri bočnom posune, treba upraviť vstavané poistné ventily tak, aby boli zaistené správne nastavenia. Skontrolujte štítok s údajmi a nálepku na ventile, kde sú uvedené správne nastavenia hydraulického tlaku UPÍNAČA.

POZNÁMKA 1: Príslušenstvo, ktoré používa polohovač vidlíc, si

nevyžaduje úpravu poistného ventilu UPÍNAČA. Pred akoukoľvek úpravou kontaktujte spoločnosť Cascade.

POZNÁMKA 2: Funkcia vonkajšieho bočného posunu nemá možnosť

úpravy uvoľnenia.

Úprava uvoľnenia upínača

A

Skontrolujte, či tlak, ktorý VOZÍK poskytuje ventilu príslušenstva, je v rozsahu uvedenom na typovom štítku príslušenstva.

Nízky tlak Vysoký tlak

155 bar 190 bar Odporúč.

189 bar 250 bar Max.

B

Nainštalujte tlakomer 5000 psi (345 bar) (s kruhovým tesnením č. 4) na

SKÚŠOBNÝ port ventilu (miesto je rôzne).

C

Z úplne otvorenej polohy zatvorte ramená normálnou rýchlosťou,

aby ste uchopili pevný náklad (alebo uchopte indikátor sily čeľuste). Uvoľnite rukoväť vozíka a odčítajte hodnotu na tlakomere.

D

Upravte vstavaný poistný ventil CLAMP (Upínač), aby sa zobrazilo

maximálne nastavenie (pozrite si štítok ventilu):

Nízky tlak Vysoký tlak

155 bar 190 bar Max.

Otočením doprava (v smere hodinových ručičiek – CW) sa tlaku zvýši, doľava (proti smeru hodinových ručičiek – CCW) sa tlak zníži. Utiahnite poistnú maticu.

E

Zopakujte kroky C a D na potvrdenie nastavenia.

VENTIL BOČNÉHO POSUNU Porty pre PRAVÝ UPÍNAČ

Predná strana príslušenstva

B

D

D

D

Zvýšenie tlaku (CW) Zníženie tlaku (CCW) Vložka na uvoľnenie upínača Napájanie upínača Zníženie tlaku (CCW) Zvýšenie tlaku (CW) Vložka na uvoľnenie upínača

D

Vložka na uvoľnenie upínača Napájanie upínača Napájanie upínača

Prívod pre bočný posun

(37)

SERVIS

OR SS G CL CL3917.eps

D

Vložka na uvoľnenie bočného posunu Prívod pre bočný posun

B

D

Zvýšenie (CW) Zníženie (CCW) Skoršie ventily -Uzáver vyrovnávacie-ho ústia (5/32 " Vnútorný šesťhran) Napájanie upínača

VENTIL BOČNÉHO POSUNU

Porty pre PRAVÝ UPÍNAČ VENTIL BOČNÉHO POSUNU Porty pre ĽAVÝ UPÍNAČ Prívod pre bočný posun Predná strana príslušenstva Napájanie upínača

VAROVANIE: Pred demontážou hydraulických vedení

alebo komponentov uvoľnite tlak v hydraulickom systéme. Vozík vypnite a niekoľkokrát v oboch smeroch otvorte pomocné regulačné ventily vozíka.

4.3-4

Nastavenia poistného ventilu

(Pokračovanie)

Úprava uvoľnenia bočného posunu (iba vnútorný bočný posun)

A

Uchopte maximálny náklad a aktivujte bočný posun VĽAVO a VPRAVO

a pozorujte pohyb bočného posunu:

• Ak príslušenstvo nevykonáva bočný posun alebo sa posúva pomaly, upravte poistný ventil pre SIDESHIFT (Bočný posun) doprava, kým príslušenstvo nevykoná bočný posun, potom prejdite na krok D.

• Ak sa príslušenstvo neposunie po pokuse o nastavenie poistného ventilu, prejdite na krok B.

B

Skoršie ventily - Vyhľadajte uzáver s vyrazeným nápisom „OR“ na

vrchu ventilu a vyberte vnútorný uzáver s nastavovacou skrutkou (vnútorný šesťhran 5/32 palcov alebo 4 mm), k vyrovnávaciemu ústiu vedenia CLAMP/OPEN (Upínač/Otvoriť).

C

Skoršie ventily - Ak na ventile nie je port „OR“, nainštalujte nový ventil

s vyrovnávacím okruhom alebo nainštalujte vonkajšiu vyrovnávaciu spojku medzi vedenia CLAMP/OPEN (Upínač/Otvorené). Pozrite si servisnú súpravu 212863 (zahŕňa inštalačnú schému 212862) alebo TB 167.

D

Upravte vstavaný poistný ventil pre BOČNÝ POSUN doľava v krokoch

o 1/4 otáčky, kým sa rýchlosť bočného posunu nezníži (otvorenie pri uvoľnení). Ukončite postup otočením vstavaného ventilu v smere hodinových ručičiek (CW) o 1/4 otáčky. Utiahnite poistnú maticu.

Rovnaký pohyb ramena, ak je vo výbave (príslušenstvo 70G)

• Ak chcete zlepšiť synchronizáciu ramien, otočte nastavovací poistný ventil proti smeru hodinových ručičiek (CCW).

• Ak chcete zlepšiť synchronizáciu ramien, otočte nastavovací poistný ventil v smere hodinových ručičiek (CW).

CL6193.eps

Nastaviteľný poistný ventil - Rozdeľovač/zlučovač prietoku

(38)

SERVIS

CL2702.eps

CL2658.eps

VAROVANIE: Pred odpojením hydraulických vedení

uvoľnite tlak v hydraulickom systéme príslušenstva. Vozík vypnite a niekoľkokrát v oboch smeroch posuňte pomocné regulačné páky vozíka.

POZNÁMKA: Tieto postupy možno vykonávať s príslušenstvom

namontovaným na vozíku a s ramenami zostávajúcimi na príslušenstve.

1

Vysuňte ramená za šírku rámu.

2

Ak je vo výbave, vyberte dve dorazové skrutky a demontujte doraz.

3

Odpojte kotviace tyče konca piestnice valca.

4

Presuňte piestnicu valca smerom von a odkryte polkruhové spony.

Vyberte spony a vysuňte koncovku z piestnice valca.

4.4

Valec upínača

4.4-1

Demontáž a montáž ventilu

5

Uvoľnite konzoly a odpojte hydraulické vedenia od portov valcov.

Hadičky musia byť čo najmenej ohnuté. Vedenia uzavrite a nasaďte uzávery na porty valcov. Vedenia označte štítkami pre opätovnú montáž.

6

Odpojte koncovku spodnej časti valca.

S guľovou koncovou manžetou - Demontujte západkový krúžok,

posuňte manžetu smerom von a vyberte polkruhové spony.

Guľová koncová matica - Vyberte závlačku, poistný uzáver a maticu,

ktorá pripevňuje koncovku spodnej časti valca k základnej jednotke. Pri opätovnej montáži dotiahnite maticu uťahovacím momentom:

20G-52G – 235 Nm 64G-77G – 340 Nm

Uvoľnite valec z montážneho nástavca a zdvihnite ho z rámu.

7

Pri opätovnej montáži postupujte v opačnom poradí s nasledujúcimi

výnimkami:

• Pri opätovnej inštalácii valcov namontujte nové spony. • Utiahnite skrutky kotviacej tyče:

Štandardné príslušenstvo: 20G – 63 Nm

28G, 36G – 110 Nm 44G-77G – 275 Nm

Príslušenstvo s vonkajším bočným posunom: 20G – 63 Nm

28G, 36G – 90 Nm 44G-70G – 225 Nm

• Uistite sa, že na hlave valca je namontovaný čap proti otáčaniu. • Vykonajte päť úplných cyklov pohybu príslušenstva, aby ste

odstránili zachytený vzduch z valcov.

POZNÁMKA: Piestnica valca a pripojenie spodnej koncovky sú

konštrukčne voľné. To umožňuje vyrovnanie valca počas upnutia.

Kotviaca tyč Koniec piestnice Polkruhové spony Výstupok ramena Piestnica valca Skrutky

3

4

5

7

2

1

6

Guľová koncová manžeta Guľová kon-cová matica Upínací prstenec Objímka Polkruhové spony

Čap proti otáčaniu

Imagem

Referências

temas relacionados :