[Αγνωστος παράνομος κομμουνιστής από το ΚΚΕ + Αγνωστος ασφαλίτης] - Βασικοί κανόνες επαγρύπνησης + Οδηγίες προς πράκτορα Αστυνομίας εντός του ΚΚΕ (Παράνομο έντυπο οδηγιών του ΚΚΕ + της Ασφάλειας ΣΕΛ-152-163) [19xx]

12 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto

(1)

1r2

Φ

3!1 ,,,/-'\

)

{

ι

!

ι-ggo

ικ.οt-

-t{α v-δv" εφ." *1Erαγρ*ι3s-Ys9-..ξl

sr,

*&ξ

1.

ξε1vfi6

δτι ατfiv

χομματιxfi

δοτλειcf., ι}πο1ο6ωα{

σoυ

ετγαe.

v& δφαgμ6ξειε μδ

&*ρ?βτ

;.'9:,;'*λο,'E

τftε

iπαγριi,',ηαηg

(Ποοφυλd"

ξεωE:ΓΙεριφρουq,iα,*'}

ia

iδιο,

?o*E-n*ι-

τiγ

.πολιτιπt

γραμμΦ τοΦ

xdμματοE"

πdλη γι&

τtv

iφαρμογΦ

τ6γ

παγ6γωγ τfrt 8παγρtjπγησηE εiγαε,

xαi

πιiλη

γι,

λδ'Φ

τρ,v

{iπαρξη

τοi

ΚdμματΦg.

.]

2..Yπο1ρ6ωαι!

,oou

'τ,i'

,&

*φo.αE

μou'u*δq,

"τiE

δoυλειδε

τοi

Κdμματοg

xαi

γ&

μΦ;

τΙg

&γα*ο,,6,Ξ'E

oδ xλγ6γα

:

,,Aγ

ε1ααι

αdγτQο-ΨοE

ο{Ιτε,o,iδ-φii;

,*,

λυ'1

oδ αυγγεvεΤ6 σοt,,

οiiτε

στ& γυvαΤxα σΟtJB

o{iτε

σti

μdvα

σ-9γ.

ηl.-g"-slgg:

sΦΞ-aφ-,,"o-q---d-ffi,*σ'οff*

-.

.g{g,ιgj

"n,j,λ

αiιιg*-*σ.jy.,γ**q.,yp

ρ.;.β.Tξt--wdι*Γδ;

π8=6*ο'_.ι$ Ι'βd..

Edρε

δτι

&γαιtοιγΦvογτctE τoυE τig

ltομμo,,,u{..ffi;ff;ff; iδδd

δ",';,qdλλειg

ατδγ

ιι{γ.

δυγo

τfrE αιJλληψηE, τfrE

φυλdxιoηi

*λo"

,

xαi

.tr,

9οvcivωon

ατδγ π,{γ.

δυγο

τfrg &vαxciλυψηi,,

γ,λ,i μ,'oρiτ

τυ1αΤα

γ& τοτ)E ξεφdγoυγ

λ6για"

!'.^

(Td &vωτ6ρω δ}γ

τηρoivται

πdγτοτE

iπαxριβiε

διιiτι

διdφοροι

δqγα-1.

γ(οτι1{{Eι

aο*,*μι"' *λγ"-αΦo,

,,δg χΦμμοt,,λiαE,&

χ,φηαtμο,τοl,οδγ τ&g

l

αυζι}γou,]"δa.ιδδE

}oι.

αuγγu,uτi-;δ;α,,

*iE

Tgμμαiιπ&s

θργαα(αE

xαl

i

δE

,",i'ou δi*,

εηλq

η

Ξγ--οfu"1

,,ρoαλdsειci

μCtE ατρ6φεται

.iπαo

.f

l

ρo,,dτωE

xαl

πρag

"δio.tg,ο,ο''

*"Ι

θλν &xdμη δδy

ixqησι,μoποι{sηααv

1

οδτο,

s&

*i;;

e;φ"ifi,|

- **,i.,,ιηδδn

xdτι

αμετιxδγ

μδ τΦv δφ&αιv

τοi

\u liΦιλμ,Ου,ι,αibt

σι,γTεΨοis

τωv}'

^

\

\

\-.*,

Φλυαρ6vταg

γι& τig

,tομιl,ατιπ}E δουλειδg

xdvειg.iyx},ηuα

ιnrQΟσtα,

οτδ

*Aγ

Κdμμαl

βrQΦo,δ

*,η,

s.aγ*Φ

',t1n,

μnδοg].1

J,

δλ6*ληφο

τδ

λα6'

πcisε

μ6λοE

τοi

Kdμματ9€

δδ;

φi*ob,τl

ι1i,λ&

xρατi

μυσEi,}tδE τig }tΦμμ(tτιxδ6 δουλει6i,

Τρii **i;;Φ;

λ,φi"'*oη

.&xgι,'n ποΦ

τυ1δν

ατδ.

K6μμα

πατ6ρθ*oon,

εio1ωφ.dαουγ y,αφι6δεG

jfr9

&oφcfλειαE

εiτε

ffλλα

&γτιxομματιx&

u'",i*τ"

3,,

δbuιu,,i

'**s

δυαπλλε$εται

σημ(χ.γτ Lγ,&.

3" Δδγ

πg6πει

γ&

ξ6ρει6

γ;q

'$γ.^n*μματιπfi δοψλει& rEεQισσdτεQα

&π,

i''

.ιλo.'iτ

Φ

δουλεi&

ποδ αδ δ tδιοg

xdvει5,

ΚεfΦε λογfrE θφωτ{οειg

πΦδi

αnιoug uuooφ6φουc-γι&

τflγ

χΦμμ(Ετa,uf}

δοι:λεad, tδια(τ€Φα

-;;#;+i

*υu,ο'*φ

'ftΥ

nn1iμ*'ικdrγ 8πιτφοπ6lγ, θQω.

εdαει6

γι&

τδ

ryΦi φuλ,iγ*,.*θ,,"_&πδ

,'9i

,n*ιb,orτtrι βιβλiα

τοi

K6$**

ματΦ6

j{*

;;

g;*;;

;r

κΞιi,ι,μ-Ο6. }r}ΨJ

,

τ6iοιου,

εTδοψ€ tοωτtiαειq

ttαi

trλλεg

λ-δ*μ***i δa,

**oi

*xλa,ωg 8πδ{λα}σ}} rεεφιdφγεtα€,. μ& sγxλη!,ιεg"

Ξζa,

ε1γαι

#γκλημo,'γuλ:L

iαο

r;;-*d.uφou

#,*}φο:rgοι τ& ξ$gουv α€γτdu

τdαο

δυακο},εfrτεQο,

γ{;;,*-α*,iεφiπgt*}iη

αυ.}ληΨ3(ΦV, χ$τασχ6εεωv, &γαptφ,ισε&}1,, v& $ξαxφιβε,:Φοir *Τ, αiτiεE

'oug

xα},

γ&.βφεsεi

Φ xoΨλ6 xiuπ"

e,*;'d

*δigφγειd

σΨq}

oλι

uiε frφo1ε{οεε,6.**y πφ1xαλεΤ6 iποψ{ε6. Tι&

τδ

πφ6αc,lπd

uλλ

g*εε}, δε,εψ:qο}ι,dγειG

τi

ΚffiΨeξ,ψ& καΦβεται

'

n

&,

&Ev oφ€o*u-*q1'*-*t,.ε ,dδε,*g

γ&

φ*Ταd *{jge

καi

γ& Eπιτρ6πη€ Ψ&,

φλυαφοiv

μoφoouJ

Φ,Φtr

&λi,*ι

oos,uφ*$**

πεφιττ&

rεφdματα.

ξne

τΦιr

(2)

Φ

t.s.$

Φ

9.r\\s\!\ds

εtδrd9,#EΦ#UΨ.η9 i,ιCf, l3ε HEil1iζ3Ψ fεΦt"} fflΦEffl€θ, }ζC{ι

σε

μ"εξ,Ψfrr

,.igαγ

.*

α,&t&

τδ

*rεcgιτεξ Φ }iΦμ:,ξ,Γgπttr*j δ*a:λειd" gdτε μ,Φrciχζ{$

,dfiι*6 rrφ$πεa, γ&ο,αg, ε*&αεηφ*

}f,ΦLi,*iξ{gt?{C{ πει",}αgaχt?ξδζ κα}, ψ*;

πατοφ.ι3e&v*ι6 d5α,τε

ti

trΦEA

ffiΦΨ εijεε

iπ*ι*αδ{π*τε

αλλ*6

.i{ΦLe,fl,ξ,ζεE{,Ηδt

iφγ*,iιtτ.βdζ,

-{x*μιμιατarδ τμfrp*α, φφa{ξιee xτλ"} ατδψ #π*ξφ παiφvεε,6 μd-Φ*q

γ*

δ*,υλεaiΦ.ι-?xi

μi

ιiπφ{βεa.α

καi

θγεα.y,τa,p*d,""triΦε πο3,ιμιατικ,fr δδηyia*

g<αi at*μματιe*fr *9πdφαε,t,3 πφdπεa

r&

ie*εελοi,ψg{Ee d{pιεαα xαi, pιδ *κφiβειεε" {*ffpg g#:-y ,&vr,:τdφε*:

αυvdγεεαι

rτι

;

Εi*γ

iiiητε ffγα

raφiixτ,*Φα 8γεδg

θea,€g H{3μLq,Φυvιαtιxrt6 δφγαvι*αεa*:6

iμι

μdv*a,

δiv

πρdreει

γ& τδ ψ πι€ξητε

γd*

εsq

rεληφοφφφ*

δι&

rrφ#,γμαειε,m€φι"xγ a*fr *eeixλοι,τΦ.ι1 &λλi{ peαλ v& rflΦΦ.

βαflvητ,ε

εiq αυεεcfοειζ

πφδg

q&τδv δπωg μΦ iπιδειπvr5φ πεφιdφγεtαΨ παλ Φπ€φμε€ρΦr ξfrλοv δι6τe, ,ι9&

τδγ &ι,gιληφΦt:iγ

xαi

8&

τδγ

ι1ποβεiλουψ

τfrg

δφγε*vciαεω6).

5,

Δiγ

imaτφ6πεt{ζ& 1,, #γακοε,vιivεe,g, #u frλλοψg μιι& δr,οιαδ{,τοτε

gwξ.{τηgη,

gE** γ6*;m*aε

. μ*dαα

σ,

ffγcg"Ψ

δφγαvισμs,

ε-iιε ψi* ι&vαφ6φ9,ri,€

rΨifliΞG^ δaαφsφε*:t, ουvεφdφι*tr gεd,γ,.J:

s,

α&τi

τδ

ξ{εηi,ι{E Hλ:τ.

*Φεαγ π€g

&rεu

τsrα

μ$φοg σEn ιΥλλο

ιΑ&

μ*λ#α

γι*

gt.1γ

xατdαταsi,

gfrg δφγεi,γωσΦq Φ,Φψ,

Υι& πφdαωrεα

παi, πφdγματtε, παφ& μοvcigα frv α} φεΦετ,gαrε,

ri

ε&νdτεφη iφγdv*ι:αη"

Σi

rεα}"a"οtig γvιi:φιpιΦtl6 τ{ποτε μ{.tr λ6E.

Mdγφ

iγα

πεat9αφgημa€v* E{6μιpια pιπ*φεi γ&ψαι εα&εdμ€,Φ1,α peαλ& Φψγft3*

μιοειat* Φεμελιωμ#vο atαλ ξεοvε{*γδ xαλ δφαατ{φιο.

s.

ΚιfΦε

μdλοE

τοfi Κdμματ*6 πφ6πει

γ&

txτελεΙ

δφαατγiQια τi6

δlηγ,ιε6

πφ*

rα{φτ,ει

xαi

v*&qεαι

ταgτιrδ

ατλ6 tΦμ,f,nατιxdg

τοt,

δοψλειdt, EζdΦε &φγοπ*φf,α αg* gπ{gιeg αψψiγτξσγ1,Ξ, ryτ* Φαγεεβοfi, ο,τiE αυvεδφf,,d-σ€169

τδ

γ& ξε1v#6

fi

,*

Ι"ξ,djΨ t9ψμsααι &rφι$i>g διεψ,ι9ιlrσ€ι,E9 αι:vΦ{μ{χE{s

ffiλπ. ξεxαφ{3αλdι,ει τΦγ wομμ**τιxfr δοq:λει&

pιαi

&rrοgελεi xiγδι}rΦ τdgο

γι&

τοΦ6 αυvτφdφΦυg μδ το$g

δποiου5

δοψλειiειg fiαο παλ γi,& αdr#"

?.

Ι3οε*

μ&γ

κφαt€q 8rrdγr,: sΦq} φ#τg

ατδ

δ*ι:μιcfτιd σΦ,{,

δ*εψsι5γ-#rθ,G pεα}, οημειcδσει6,

MΦγ

αημειΦv€ι6 rεοεδ

8πεiγο

ποΦ

μπορεi6

γdi

*,aEΦ-ατη,9flαηE. Διευt9.ιiΨsει€

σrεttιiγ

αψγdrτησξ€,

iποsηπ,iγ,

}tΦμματιxir

αrrιτιfflγ

πφ6πει γι} εi,g ξ$φεg,g &rε" iξφp. ,,AΨ

ιiπδ

&γτιπειμεvιtιοti$ λdγ*υε

εTααι

ivαγκααμdγφg γ&

γφdψει€

gυγsdματα,

διεψ*qjγffειg y"λffi" γφιiφεα

,ffgga, rrοΦ παγ€γα6 diλλοg

irgδg

&πδ

ο,dvα

γ&

μ{,Φ] μπ*φεΤ

γ&

τ&

διαβdαε*,

rηλ.

?εφ,iJΓ{ΤΦγφαφιxd, h{f1 ξgxγ€g δpιωg

δει

δ}v 'iπι{QχEe, μαγdγα π8}t,3ετs"

γφαφιxδ πο*

fr

&π*πφt,τπε*γΦdΨη.s,fi E.*t:

γ&γαe

&πc*τdφ,sdt}Eη"

Γι*

rg&gδ

γi

αημεf,*:μα γ.*

πd,vε*5

α*

μ*ιxφδ 1αφτdπι

xαλ

μ}

μιxφ& γφdpιμιατα,

γι}

tf.a

Φυμfrααι

πd,γτeg

rαλ

γdε

τδ

aφαvff6 #τωε,,

π*d,

ff',y

πιdsΦt:Ψ? v&

μsτ*φεE5.

τδ

δi31ε*:6

#λλο,

Ψ&

}*α,tC{sEQdΦgι€, eΤεg

&κdμα

gdαi ψ& t& ?iαE,trfitεΤ6" $ζφ,γc*ryτφ'#q:*τ*τ{36 τiε

gαφτιs,

gτοf.i xφαεffig, $y'ειg πιι9αγdεηt{δ

gαi

i

-{lιεa5 q,&' ξgμrλdξειg παi "μd* dτφοφυλ€ξει6 δ:π, τ,ft αq3λληψη τ**g

#λλουg-{Tiu

'διiφ*φr* φαvτεβ*{} flιεq:qgtjγsεtζg ο?,μ;a,#lγβ ${ατG#εηιιiα*:τ, *φιτ9.

pι&g tηλεΨι&},ζr3Ψ

?*λπ. δ

:ε*μιεmπvιατfrs E& s,ηιnf;f,dlvεa αυvsΦ**g ff'πιφ.i9εr εt,α*τηφtcιeγ ε*&εοpt*,v{ε*:v #i

τφ*μ

fi

:ιαλ

ελ

μn,xφδv φdλλ*,"v

λaπτ*i

χdΦ.*

(3)

"

t"64

Φ

Eοι,

χαι

δταv

βαδiξη

fi

πcisηται

*ι6"πaιs

rαl

περιμ6vει,

&λλογ τδ

σΥ!.

με(ωμα

αδτδ τδ

πρατff

διπλωμ6γογ

μεταξδ

τ6lγ δαxτιjλωγ

τfrE 1ειφ66

του εig τδ θoωτεφιxδγ μ6ρoE τfrg

παλciμηs

rftατε

γιi

ε1γαι

εiixολο6

fi

ιiπdgpιΨιg

αiτοi

εi6

τtgv

rατεfλληλοv

ατιγμftv. Διd

τδγ λdγov

αδτδv

δταγ 8γα6

χoμμουvιατιig

oυλλαμβεfvηται μα,{ρ&γ

τfrs

πατoιat(αg

ii

τfr6

8Φγαο[αE

τoυ

,i

πρdlτη

φQογτi6

τ&γ

δgγοivωv

εnγαι

δπω5

ατραφfr

εig

λεπταμεaη

ffgευvα

τiv

x1ειρfflv tΦ1,.

oΙδιαιτdqωg

8π6αηg χαρα}tτηQιστt,.

xδv

τoi

?(ομμoυγιατοi

δ

δποEοg

πQ€Εγμ{EEΦ,rΦιεΤ

xομματιx&

φαvτεβοi

εig οημεΤα

μαxρθιv τfrg

πατοιx{αg

ii

8ργααiαg

τΟt,

ε1vαι

ιixφfβεια

τfrg cfiφos

τoi

δρoλoγiου του μ}

τiv

εi1ραv

τοfi

δgολογ{ου

τflE π6λεω6}.

8.

Δδv πρ6πει γd πρατGG αεδ δωμdτιd

σΟυ

πομματιπ&

ι,τoχο.ι.l-μ6vτα,

Erι.ι9doειg,

βιβλiα

πλπ"

,'Aγ

εg&τδ &ποφφ6εa

&π'τδ

χαΦεg?{τfrφα τfrs }tομματt?(ηE δοιrλειGE

σoυ,

τdτε τfi vd1τα

πρ6πει γ&

τιil xρriβειζE

χr,

frψ g1γαι

δυγατd, δξω &π,

τδ

απiτυ,

ποt,

μivειE"

,Ιδια6εε8α δδv

πρdπει

γ&

i16ειg

ιiφιiλα,{τα

1gειg6γQαφα

διπci

σΦt,, εΤrc ffλλωv. ΓΙρ€πει γ&

xατααtq€.

φειE tiμ6αωs

xcfι}ε

Υ8dμμα,

αημε{ωμα

xλπ. ποδ

πfrφεE

ιiπδ

diλλουs

σtJγ-τφ6φoυE

παΙ

ποι) δδγ

παθιατfi

tiπαρα6τηEη τft

διατdρηo,i

του

fi,κομματικft

δoυλειd"

tTe διciφoqα

?{oμμαειx&

rτΦχoυμ6vτα

[δvαημα

?tαταστdαειg,

μπλδx

εiαπρdξεωv,

αφραγΤδεE, πoλιjγφαφΦg πλπ,I τ.* δποΤα ε1γαι

&vαγxα-ομι{vοg v& φυλεfττη!εig Ξηγ οirt(αγ τΦι} ivα5 ?{ομμΦΦrιατΦg τ& ιiποxg{πτε[ σtJ. γγiΦωs fiμdραv

xαl

vιjxτα flξω τfrg

οiπiα6,

,E&γ

δμωE fi 1rtπι$x8ιψι6

αliτ&v

ε1.

γαι

&διjrατog i:ετδg τΦs ο"ιπ[αE, $vεxα τεμvιxfflψ λgiyrl}v τdτε φQογτiξει οδτοg

rαi

δημιουQγετ

ixτδg

τfrE

οiπiα6

τΦtJ xατd}'ληλοv

πgtiπτηv

τj

δπο[α,

πφο.

πειμ6vου

πεφi μoκρfilv &γτιxειμ6vtΦΨ,

δυγατδΨΦ

εiρiαlεεταt

εig τfiv Ndααψ :,frE-.tf.gs*

.μ'd'Ψ ιtπδ-$rq

Ψ.λgrd*n

gδ6

δαπΞδοδ..*'iγ.iδE.τffγ'-:.=rr'φfuΙgΨ;

E.ηE

rλiγηs.

δJιδE*τοfi*ιiμπαξο.r)ρ

τοfi

frλεπτριrοδ,δγτδs

τ.$ε

.qiμdy-qi-θ|ιι-Φγ{qμ, 8γτδg

τοi

διαx6πτου

fi

μπgiξα6 ,ι}λεπτφιxοi xdτωτ}εγ

τοi

δο26ειοΨ

-γυ,{τ 6qo εEE

dποαπdlμεvοv τμfrμα

μt,ig

τφαπ6ξη6

fr

Evτδ6

xα.ι}iομ{ΕtΦ6,

.

θvτδg τfrE λεxciγηg

τοi

ttαψπιv6,, eεdrωι}εv

τοi

μcΕΦμdρΦυ

τfrg

$ιiφαg

εi-.

αdδου, εis τδ

δο1εΤογ

τiγ

&πορφιμμdrωγ, εiE

αημεΤοv

τοi

το(1ου

8πι.

i 1ρυομ6vου €xdατοτε

8ξωτεgιπi5n

εi6

ξt}λιvα f!

rαi

αιδηΦ€ πουρτιvq$hlλα, ζ.,

iγτδs lεφμdατQα6, iγτδg

ραδaοφrdlψου

ii

γΦαμ!,ιΦφ6vο,ι:,

θγεδ6

8iαΞετΦ.

;

μηχαvfr6,

εis

τΦγ

φωλεdv

τδγ

πουλεριptiγ

di το{'

αxιjλου

εig

τf3v

φdτ-γηv

τilγ

ξΦω,,

εig

τf,γ κλiγηγ

iγδE

μεtlφοi,

iγεδg

τοi

ftλεxτgιxοi

αιδ$-,

ρου,

Eγτδg

τδγ

αxεtliv

τfrε

xουξivαg-

θvτδg

δομε{c,:v-

ποΦ

παφ$1ουv

διdφορα

τ8dφιμα

[rεiφ6, ξcixgαφι6, &λεdφι,

ξυμιαφιx*

χ}ιrε"}

*o

γεvιxiq

.Ιtι

€iE

μ6φη

τ&

δποΤα

δδr πιγοfiv

αt.rv{sω6

τ&γ

πφοο"ομtjι, E,{,cx6}"

9.

Στδ

δφdμο δδv

πρ6πει

v&

1αιφετig,

εijτε

γ&

με,λ&E xe*φi,g γlψαε,

dπαφα,ιτητη

i,vdγxη

μθ τοΦg αwvτgdΨΦψ€,

π**

q}vεαμ6lει,g,

{ΓΙφ*ιεεaμ$-vο.ιJ

περi μιπφig

πdλεο:6

fi

μωgf,ου

iπου

οE

xdταικοa

εΙγαι

δλ{γοι

καξ

γγεrlαεοi

μεταξιΙ

€ΦJr

δ

EΦμι,t,Φt;vιατftg μαcφετfr &vαγrαο.uιπi:6 iλα.υg σH€*

(4)

e#

iS$ :

.,&λλ-

igαv

l&γ

dκEe

ι1"a,,fl{ξi €Φ.ψ ?{Φ&,ιi,{,ffig{,}*,i} δ*'"υλgι* δδ"ψ'

αυξηεG

p*αξfl E{f,3qfl

lηιa,οαi'ψ ε&φx*t5μr,ΨΦs ε,ιg

ffwα €πλi"ψ

Κffieg}€taα6,ιdv' ,AγeιΦ*τεilε

ε?g

g&

μεγdλα

πdvεφα δποqj

δiγ

rαφαξηγεΤεαι

Φ rεαφa€λειΨι6 α,ι}τφfi

v&

χffif,φ€.

εγiαw pgαq9*

δδδr

ffγca

γvωαedv

gΦt, gdεε

οiεοg

μαιφεεs

κα},

ΦψΨGΨτ#rα*

θgdγο*ρ μ& τ*.frg ffμ,οe,τα6

μΦξi

tΦa: tΦμμs{Τικfrv αμ$αειv e*αb θφγαα{αΨ}-Γ{ηγαf,ΨΦ.ΨEeεt

αi

φ*vεεβοfi, αa.ln,εδφ{αατj, ε,{τε etοpιμαrιxδ Φ.π,tg{, ffiΦ$. ffiε{, Ηvτεy,vα

rαL

frφΦsεχgικ&

γ&

&ξαπφιβιiγειζ

ffiy

α&

frαQ,αΗΟλου8οΦγ"

ΓΙφ6πει v& ξ6φειg δμιε*6

ieι

Φ vευφαxdεηEtr} .η &vεrεε,τ{δεια 8ξα:ε*iβΦση,

εδ

γd* βλ€πειg

:τigω

σΟt,l &εεμvα,

τδ

v&

s,υιnfεεQιφdφεοαi, μt.,ΦEηθι6διxα

Φt:γ?{sΨτρ#vει πetve* σΦq} τΦγ rεφοα*1fr τ#:r

μαφι6δωv

p*αλ

φ$φvει

gτ& :dδια λ.ι,rπηφd* &ποεελ6αματα,

iπω6

καi, Φ f,Ιλλει,ψη θπαγφι6JEΨηαγ}E xαλ

ξ

8πιπdλαια

σφJ ιirεεQιφοφ,εi.

Σεδ

δφdμο δλγ

πφ6rεu οffεg αεοt}6 τφdποιlE σΟψ9

οtjτε ΦτΦ

ΨΦΦ€*

οιd

#sφ

v&

ξεμι*φ{ξεgg &rr, εο,i}g #λλοψgο

fu{,.,ι'ψ ξεgv&6 iτa, ε{:pgολc$τεφα μποφεΞg

r&

*ξαμιφιβc&αει€

αδ

παgα-rολουsφΦr

ατdg δφηι.a,α ε.ι6φη rιxi, αεο&g #δειου6 δρdμουg' Xαi, εΦpιολ6gEQα

μποφεL€

r&

ξεφ,ι1γει6

*r"

τδ

μαφι* π**

ry* frffΦα?*sλοψq9εi

οτο*g

πολυ-αdμvααEΦ1J€ δΦdμουg, οτ},6 ιiγοφδE xλrε.

E{ci.*}ε μ6λ*q gοΦ KdμμεgEΦG ffiG}$πει γdq

ξ€οει

ε* γεiφια,

τ&

€ατιατιi-QilC{g

τiι

παψεγεiα

aελ:g' ποffgουγ,δgπλ&ε *ξdδουg

γι&

γιt

τiE

χφησιμοποιεE,

iταψ

q5dλει q/* ξ*φdγ€e χ{Eφιdδε6, rεοΦ

τδγ

rΓαQ}α,t,Φλοι:sοfrψ-{,ffi&v jτc{Qα,ΗΦλφυι9οdμ€ΨΦ6 ΗΦpι&ιΦυvιατ{6

εiγαι

dγγωατο€

δι&

τΦγ

πεφιφ6φειαv,fi

παi

διωπdμ€ΨΦt aεα.Ι, v]

πφδ;

ατε,γμfrv δε,αφυγ{ του

xαsιαε$

.δaiοxολογ τΦγ 8π γdοιa ι&γαxε$λυΨιv

παi

αqiλλη$ιv

αΦτοfi adτε τ& δφγαΨα ποe} τδγ ιivτελdφΦηααv xαλ τδγ rεα.QαΗΟλο,υΦοfiv πφdπει γ& τδγ αυλλdβΦΨΨ

εδ αa:γτοpιrilεεφοι,

διdει

*iε*6.ι9* ι1γτaληφsfr τtιγ Jτtrρ{E,}rΟλοι1.ι}ηαιγ

xαi

s&

φφοvτiατl γ&

rατευΦυvΦfr εig

μι16φη πολq.,α?iχγα{Ξτα δrεου

δυγατδγ

γ&

εοδ6

διαφdγffi"

E&v διιωg

ιivτελ{φ,sη

οiεοE

τΦγ

,ταφ{χ,πολοdι}ηgιγ $&

Ψ{Xrfr

ιiπδ

τdιE

διαδφομ*q

π*Φ

Φ*

Jf,g}αγμ,ατοποι{αφ βciο,ει

τ6γ

δδηγιiv

rfr

g

<< EπαγΦt3πvηαη6})}.

1Φ,

Δiψ

πφ6πει xωφiq

αψγgρι5ΨΦ3J6,

γ*

&vτcιi,ιι$rεt6

tEφ$rrει ustdl δοψλεeiε ΦΦι,.

vdiμεtg

#vcg

ιbφιομfvο αιiατημα

ptαi ε&

φαvτεβοfl

sΦΨ9

σt,σ}{6ψε*g

xλπ,

γ&

τλg ταξιvομε.ig

ffεαι

riiο,rε γet drαΦ"

φεt5γει6

τδ

gdαιpιο

xαιφοfi, διπλig

σΨrαvτ{αειg :εαλ

πεfsε αυvdγτηαη

v&

g.i3r 3ξ.αvτλεΤ6 πλv!φω6'

11'

Ψdααεριg.

sτεvτε

μdφεq πφiv

ι&πδ xεiΦε μαξιπfr xαpιπdrsα*

.{Καμπdγιeg*EξdφμησιE*HLγriτΦJEο{ηαa,6;

Ι{αμπdγaαι

εiγαι

α[

διιtφοφοι

iξ*ρμt]Φ,εa,G

,Eπιτροrrαi

f{a&t αυλλογfaγ xφημc{rωv δι& φψλαx*ιsμ#γοψ6 xα}, iξοφiατου6, &ιαμtαφτυφiα6

δι&

τΦγ

&ποφυλdxιgιψ

,ii βΦ Lιεταγα)γΦγ ?ζ8α. τουμ€vci}.y" Ι{ε,vηYοποιdαει6

δι& τγiγ trη,

foΙαfου {at6κπιvrι Γfφωτομιαγι&l

(5)

τΦγ

πgοαo1fr

τiv

γειτdvωv.

Φ

116

Δι&

τΦv

Ι-η

Aiγοt!σEσυ

fiμ6φαv

&vειπολεμιx,ιiΥι

χιΥ$19ξ9iηαιt

-τ.οi

λαοi

δ,,i

'δ,

€οgτααλao

τΦE Eδφιjαεc,ls

τοfi

B.A.11[.,

K.Κ.E.,

EIΙΟN

πλπ"

"oργdv*o'i

διαδηλ6jεn,g,i,.uφγ,dlγ,

διαμαφτυqιδv

xατ&

τfrq- ιxπριβε{αg

'frjξ*ηs,

μ;;'d

;;;

πατ&

rφοσε}t,oλ&- δiεfφοφοι, ιiπδ.

φd$το.v-rλπ.},

nd.},

iπιλτjψιμο" ,,Aγ τ6οο

πρ6πει

v&

xαsαρiζ..ι,c

8οδ

δαο

τδ.δω"

xαi

τδ

bωμcfτιιi

,,,i

ε1γαι

γγωατ& ατfiγ &ατι,tvομ[α,

πφ6πει

vi

διαγυNτεφει1ειE

",

.dλλo

μ6qοE

τis

μι6φεg

α&τδq

{αδ

γvωoτοιi6 σoυ,

σδ σtJγγεγεΤE xi,π.}.

γδ. πιαατΦg ιrtπδ

iπιπολαιdτητα

πατit, τi1

διιiρxεια.μιdE μαξιxfrs

'aαψπ&γιαgt πρi,v ,'ραγμoτΦ,Eoιηι9εi

f, txδdλωοd

τξt,

ποιi

$1ει..

παθορι-ατεi,

&ποτελεΤ

&γτιxειμεvιx& λιποταξiα

d,π'

τδ

μ6τωπο

τfrε

πdλη€,

L2'

ΟE αυvεδριdαει6 ε1γαι

ftρotιμε6τεφο

γιi

γ{vοvεαι

αδ

μεγrΙλα

oπ[τια,

iπου

μπαι,vοβγαiγει

πολι)g

x6αμoE,

ε,iτε α,δ

xατοιπ[εg,

δπου

i

δρxομδE dγγωστ(ι}x, ιiν'sφdJτcl}v δδv πφοκαλεT

τΦγ

προαο1fr

τδγ

γειτd-,δi

"n"7,'" Τ{εfΦε θvαg,

ποδ

πdει

α}

απiτι

πρ6πει γ&

ξ6φει παλ&

ποδ

βρ(. σ?{ετα,i,t

xαi

γ&

μtγ

προxαλεΤ

μi

τiq

iρωττ]αει6

παl

μδ τ& φεgα[ματd τΦψ

,'Ao

Φ

αυvεδρiααη γ{vεται αδ &γvωατo

απ{τι oi

αιivτροΨΦιι

ποΦ

πiγ

α&εοi, πg6πει

vff1oυv

rαι}οgιαμ6vο α.ιivsημα"

αιjγsημα

πρ6πει

γd τδ

ξdρουv

μd,o

οi

αdγtgΦφοι,

ποιi

dμεαα

r&

πdφουv

μ€-Qοg^' Tδ,

αdγsημg

δδγ

πρ6πει

γl,γαι

πε8{πλo}rο

παΙ

μυστηQιiδεg,

μd

ιiπλδ

,gι

φυαιnd,

diοτε

v&

ι,ιfl γεvι,τ]oει

δποΦiεE οδ

περiπτοJση

παφεξ{Υξσγ16, &γ.

1τυπdαειg ffλλη

π6ρ,τα,

εiτε

frγ &γοtξει

&λλο

πρ6οωπο

lλπ.

1s,

.,Οταγ

γivοvται,

αοβαφdtερεs

ιiπδ

μι&

dπλfr

συvsφγααiα

i}

αυvεδg(αoη τμdματοg,

?{Φμματιxδ6 αυα16ψει9

εiτε

αυvεδριdαειg, GΨ,u.

δο{ααη

,Eπιτροπfrg

ΓΙdληsu ΓΙεQιοχΦ€,

Συγδιdαπειpη ,Αμε(δα6,

ΓΙdληg

πiι.1

q

διειjsυγση τοδ

απιτιοi

πφ€πει

v* δiγεται

τ6oo

}tαEαEΦπιατιx&,

ποδ

τδ

πφdαωπα

πο* $&

τΦγ

πdρουι, γι&

v&

rεiγg, γ&

πηγαdvουγ πατ,

εtrΦεiαγ,

&ποxλεiοvταg

τδv

pι(γδψγο

γ&

rεαφαrrλαvηι9οiγ

xαi,

ψ&

πfiγε

1frλλοi. ΙΤφdπει

γ&

δΦγαγωsεi

ιiμοιβαΤοg ffλεγμο6

ttαi,

γ&

ιlξαxφιβωΦεΤ

γi 8πτ6λεση

αf:τοi τοfi

iφου.

Ι{αv6rα6

&π,

τοΦg

αυγτQdφΦυ€ πcpΦ δ}γ

πα{ρvουv μ6οοg στf1 αυvεδφtααη δδv πρ6πεg v& ξ6φει ο,iiτε εfg δaειjsυΨσt},

οiiτε

τΦψ #Q*"

Δδγ

iπιτφ6πεται

παε& τt}

oυξ,ι}τηαη

τi:γ

χΦμι,ιατ

ιNiv

sπο,ι}dαεCi}v

Φrtειοfi,

μ6λη

τfiE

Φ,ιπΦ-fi

παφουα,ια ij,Φ dρμοδ{ε*γ

μελiv

{?δι*κtd*ηg

γεγε(α6 EΦq, :*λπ.},

t4'

T*

x*μματικ,&

αrgiτια,

&πο$fig*εg, τdποa, αυγdγτt1σξ6, αt3vlεαηg

ftλπ'

rφ$rεει v#y-ουvε

8,vα

ιcαΦαφιαμ6v*

θξωτεφικδ

γvdiφιαμα

ποt} γ&

:τφαειδοποιεΤ

αδ πεφiπτα:αη αγακεfλυΨη6,

εiτε

gε{χΦαΗΦλοd,ι}ηατ16"

Ti

γvιf,φιαμα

α,*τδ q&πδ atαιφδ αδ πeειφδ

πφdπει

.n,*

αλλεiξει"

Ψδ

γι,ci:φιαμα

δδι, πφ6πει v&

gτυπff ατ&

μdεια

τ&γ

ξ6vαrv.

,Eπiαη6 δδγ

πρdπεe

γ& χΦflσ€,Enε:παι*iΨEtrt, τ€τοa,y, γvωφf,αFAαEffi rε*.ιi

τ&

ξ#φεa

fi

&ατψvομiα.

{-ffiE tξα:τεφε,xδv lγsQε,αE-ε,α

rtι,τδ

απiτ*,

pεαεdατγ}ΒAffi, γΦαφεΤΦγ κλπ.

iπου

πφdrειται

ι,i"

γivφ

*.ι,q,dvεησe€ HΦμμΦψγι.ατ#:v, ε?vαε, xαΦαφδ lδv ffy-η.

(6)

ibT

:

δrλe*δft μrελο:τe*φι,"εΦεE

,flrδ

τft€ #αtψγομigg iζΦ,$etrtμ$*gτοι*fiv€#ι *υv,t'"tr,.&e,:6 δa,εfeροφιe &γειxεflpe,εvα"

"*

iιεψπδ€ λαμπτ,frφ

;;{i

δωματil*a-: sδ** i3λ€ra*, ε?,g

.gδγ,rφdμι:ψ &γεa,y*αq}i*,gεgtα* .δ*dιβΦιυi"ιατ*ρερ.ο', ffiξg #γα παφeisιlΦΦa' r.} rδ

μrαλπsva, τφ,fi

lφ6μου

τ*;ε*&ετεΤτcxι Li,ι{Ξ roεεαdgα ffiΦΦΦ*i:π*ψ γi Ψ#γηΤΡfi

,$:φq,ryμ$Ψ'Gtl H,Φia$g,fl{gΦ$l

fr

#*rα €-sιfiφ*υ:i.iχΦ-fu,g μicg γφαβι{τα .#uρα

παιγ*:ilι,

oou$oε,u, rt α**iφ,η εffiv φ*dμεr:γ, #,vα

αg*ι',ι

*ιλrε"

€i

παλ

frφΦξgε,.μ€v*ι:

πεφi, rαgc,,safrιq,*εgοg. #γα &γτι:εε{,μ^εγ*v αθq

τ*γ

πφ*τ9t}xηv α,iτ*Φ,

T*

αψγ"

*ηι,l"τnπδ

α*τδ vvιiφιομια

<<8λεψ.Φ€φα6* ι&φαιφεΤu.gι &μ€αι*5 lτα*,, λ"4ξη Φ

**,*i,*γiΦl,6

?i

αυvεδφ,ια,αε,6

rαi

τ{,.ι9εται

rα} rε{λιγ

δλ{γηv *iiΦ*r JτQδ τfrg

ι,$αg σΨl{χ},E,fi αεω6},

tr-,ξ-

*i

α,i3vεφοφst

rrω* ε1γαι

iegqετ3ειμ€vοa

αc.iiγ

ffl{xφ{a}ζΦλο',dsηαη

τftε

&crτ.ι:v+:pe,iαq, ffπωg μ,cgλ

*i

vdμι',1"fl,?t α,ιSvtφοΨsι, παλ

φi

γr*}σtΦ}

*JF,

*ο'ψnομf,αu πφ€:τει

γ*

ffφμ*vεαa π*ff:eclι

ατη

bυvεδφ{αα.η,

ιlφοΦ

iλ6γ"

ξ*υv

τδ

δφsμδ

tΦ1.]€.

καλ

βεβαιε,:.ι9*iγ

iει

δλγ

**go*ολ*υ8{'9ΨχC{γ g&πi

xαφι€δε6

xαi

v&

φε.ιiγου.n: gελευαα.iΦ&"

Σδ

πεE{πτfi}ση,

ποΦ

ι&rgειβ.εΤεα.ι *,'*δφι,μγ\ τfrg &gτυγφμiαg Φ*Φ -μ€pοE τfrE αυ}εδφiαΦ,η6 rεg€π*ι ql& γ{vε" E{ji,

ia

oiγε{,λ3g€Φ 3

Γ{φffirωι

*,:τo τ,ft

*uniδφiααη

.πφ€π*ι γ& ψεdγου,v οt

&vτιπφdαc*πmg

τ&γ

&vr"xsεsφιι:v

9{sLι$iαEι:tiγ δφγαvιομ#lv,

οE

,τα-.φdvομ*ι

a&ro

^

'

b

xs,

Δλγ

iiμεa,6

τδ

lιxαi,-*μαu

ΨξγαilγΦγτε{g

μe&

vdμιμη

λcι1:πrt

iργdvωαη,

εΤτε

αδ

αψγdλε,eJq,η -τΦζ δφγdvωσηζ

-α&τξ6

v#μει6 μαξt3 6Φυ

oδλμ*u'*δ

ff^ργφαψα,

ε,tεε

γ&

iφ{ξειs

cEf,τοfi pt*μματιpgiζ σt,\,{χrtdαειE,

*υnuδφιdαειg, φαvτεβοfi, αeαπ{ψει6,

r&

φ€φvειg

βιβλiα

xαλ &λλC{-πΦμa,μζχ.

gιx& Ηn*u,o

πλrπ, * γιατ}, αδ r*εφiπτωαη &ατ13γοι&ι?{qt

iπιδφομfrE

tx,3€τ.ει€

ffy,o g,ιdvο τ&γ

iαψτ6

σG,i"}?

μ*

π9εi.Ρ,frn,iQγ.{,{$ση

αilτfr

καi,

ilται

βοηΦ&g

τfjγ

.

*gτ,ι,lγομ{α γ*, mετd1εil EΦ διdλqJαη uηg"

ξε1vfi6

igι

τi,g

δφγαv6οει6

c*"&τδε- τ},6 παφαagολοψa9*frq, 8γταaιπ&

{αυxγ& Φ

&αrψγομiα

πιd'ψεθ, δ*,ιμdειο &rεdγαγi(

tοuε

παλ &πδ

$πεi

τοi,6

a,'*βtε^uo σs6τrg$nαειτ*€}.

*i

mαφdvομφη

liγ

πφdrεει ψ* πηγαiι,Φ1JΨ οτ}€

δφγαvιi:σεL6 α& ε*q,

οiiτε

suα

tt.}frflΦγφαφεΤα.

i$α-{xδg &φγαγ*sεfr,t δv*ψdξgvταi,

δπδ

τiγ

?ιGμμΟψγ*αtir

αi

δφγα.

-rεi:αε,E

τi:γ

θφγατiγ

πα} Φπαλλ.iiλ*lν <<Σωματεiα_Σaiλλογοι>

cιi

δΦγα-γtsε'ξ

,Avαπ{QζΦr

€φ{*tJθ.ε,αrιi.y 8φ$βφωγ rrεgλαιftγ πολεtr,ιισεffiι,, φι.1$,{,C{te,*

πγ

*λ"u"

;\i

&vωτdφr* δ*γαψr6σει-€ εig τ&γ πα,s,

α&ε*Φ

?{sμμΦt.1vισEιπrv

γλ#αααv

φ€Qr:υψ τδ..y τ,ιτλογ

αMαξιxαi

δφγαwdlαειe,,},

1?,

,'AΨ ;τ{aρ{χτηφtiαηq

iτι

αi

rτtΦαπ'ολ*q,,Φοfiv, &vακοiγc*αd το αεftv ffiΦι,ιi,ξ,fiiτικfτ Φ.φγdvιιlεη- {*Tftγ Eζi{3α. ο*.τ: {i

αrδγ

γφΓJ$,tLi,Citdα τq:fi τμd1ματd6

o*,3"

.Aψ

l$γ

μπ*:φεΤ6 &*gsμc* :,"α-i .JτφLis{*Φιγ* .γ, ι1φ6,αει6

τft

.δοψλει&

rε*Φ

xdvει6, rιd*ε

αειφ& ι1ruδ :εp*φυλαxεηadq pιdτφα: 9Χ{γαιγε *grδ #λλπψE

δφdμοψζ, i*& πεφνfr6 ι1πδ

τ*

μ€ΦT ΨΦ{, αδ

εiδε

gαψe€,;, #λλαξg, ffiv ε1γαι

lir*aδ

g& φοΦgλ

αου,

β,ι&v

x*vβαλfr6

ιια.ξ{

sΦj: aαi

μ,*1γ xφcετdE ατδ

αrε{ει σGψ τ}}"ιx&

καλ

il.γγφαφα, rεοΦ βπφφοΦψ γig αδ θxΦ€σΦυsy" ΙVΙrtv π#g

(7)

Φ

1δ8Φ

απiτια,

σδ

τdπουq

αυvdvτξσξ6,

αdγδεο,γ}q

χηr,

,.Aγ

εiααa

παφdvομΦG

πg6πει

&παφα[,tηtα

v,

ιiλλciξειg

τδ

μ$φ9s ποΦ

xοιμiοαι,

-_ξ_-

].s,

Λ$γ

iχει6

τδ

δικαiωμα

ψ,

&γαxοιγcirειg

ταχυδΦομιπd,-

τηλε-γφoφλ.{,

ε,ι1τε τη},εφωγιπ&

καμια

,cοlnμαEιxft ^πληφο"φοφ,ια, διεψ.ι}t1rσεE,g,.

ψi"aωγυμε1

ιι"}*t. E,6gε

.iτι

α,

iλε6

τtE π{E,Ei,tαλaατιx}E K&ρ.FE

γ[vεται

μ:l-αr*δc

Eλεγχοg ατ& γφ.fμμoτα -:εαi

ατ&

τηλεγφαφ{ματα,

δτι

?{Qn,φ{Eχοfiv

;;;

'ηigδi,,α

:tαL

δ;

α&εδ

εivαι,

μiε*

ι&π" τi,g

xυφιc6τεQε6

,3γδc

γ{&

;Φ; d,o*,tιυΨη

τοi

παραvdμ,ΦτJ i,ξ,ηχαγιαμοi

τοi

ΦμμoΞο6"

-

E6φε

iτι

,;g,φeiλεια.δδ

δυαxολεdεταa

γ&

&ποπpυπtΦγQαφdαει

τδ μεfsε

χ8υf[τΦ*

γφαφιx6- ,* _-. ξ, eP 1

19"

,Eλ6γxοrτ{χ€9 #v

rεαQακ*λουsοiγ

Bαdγα,

εTτε

ffvα

πομματaxΦ

α*iτ,,

n.i

gx.,ξ..{,*, trΦη σΦ1J,-δτυ

οi

μαφι6δε6 ^

μ,τ*φοtiv

γ&

αεtiαουv

;;;;dan

αg'".fffιεοα

α,,αfrτδ

τδ

απf,τe,-- *,d'ε

ατfiv-πdφτα

tΦtj,

eftλ}'& σ,

rλ;;;;,G

*οoτιnοΦE δφdμοψg

rεο,ιi

δδηγοfiv σ*

α&τd:

Στ&

κογτιγ&

oi**δoδρdμιo,

αεΙE ατι{αειE λεωφοφεiωv, EQ€β,

ταξλ.πλπ..

γt& Υq

$,&fEΦ.

ω;gi;

triαι

γ*

**λd,μoo,

τηv

παφαxολοΦ8ηαη,

v&

gf3γ *tdγοιrγ .rtdρΨ1η" E_-.-

ΣτΙ;

μιπρδ6 πdλλιε

fi

παφαxολοdsηαη

γ,ιvεtαι

αυμv&

xατ&

τδγ

iξ.ξg

τρ6πο,

"E,og

xλφ*}g oδ

&n*λiυι}εt

ε1πδ μ,απ8υ&

xαi

dλλοe,

δtjο

μ.αφι6,

δa

βαδ(,ξο,,

-,,7u*

ατοt}E παρc{λληλουg

μδ τδ

διxd

σΦυ δρ6μο

ftθ,, ffταε,

μ6vo ατ& σταιl8oδE.6μια

αδ

βλ$παυv.

'-- -

-

20"

Δ}γ πg6πiι.γ&

μοιρεfξειq

τΙε

φif}τογφαφiεg σΦ1,^

αi

γvφαεοd6,

v&

φωEoγQαφiξiααι μδ

παρ6εξ

ατδ αυγδιπdτο"

ατi,g

8:εδ8ομdE, ατλg γιορτδc . _

E

μλπ.

nd+ι, ξε1νfiε

iτι

&v

,i

&ατυγομiα

&φ1(αει

γc}

αδ

ξητdεa,

ξ

πcf,sε

φCI}τογφλφιo.ποli

ilδωαε6, &x6μα

:tαi

οτοδg

πιδ

}iΦγτιγοdE σ,Φt,

ι&γι9φdl-fEΦυζ " μπορεΤ

γd

τft

δaεψxολdγει

στη

δoψλgιιi

τηs

α&τd.

21.

i{ατ& παγdγα

οE

?{Φμματιetδg αυvεδφιdαειq,

οi

τ6ποι

αυvdvτη.

ο,ηg

παl

οιivδεοηE,

ραvτεβοΦ πλπ" πφ6πει

v{vΦrταs, αδ

ο,πiτια

παλ δxa

*'6t,E

δφdμουE

xαΙ

ο,δ

καμι&

πεφ(πτΨαη αδ παφφ.εvεiα, -€9τιατ6φια πλrE.

;rτ

a-gγ,f,*"η

ποΦ δδγ μποφεE

v&

βφεΤ μδ

τ&

μ6ηη τοΦ Ι{6μμα'!,s.

xαΙ

uλ,ig

}λμ*o$οδvτεE τδv

t1φι'sμδγ

τ&v

απιτgiv

oΦγ. μφειciξεται

δεi1ι,εε,

τφ1γ

-&γιNαγdτηεci

τη6 παi,

γ',&

τ& παsοδηγητιτε&

iργαvεg

αiτδ

δεiμvει

τtlγ

-.|.

Ηλλειψη

δργαvωτιx€lγ

E,παγοτniΙ*γ.

Οi

ο,$γoqδφ*,, εTτε

οi

σ,.ι:με,,ταΦοiγgεg ποΦ δ{γοψψ

τ&

απiτια

g,dτε

τig

διευsι$vαειg

τουg

γιd

αοβαφδg

xοββΨτικδ6 δoυλειδ6

{αψvεδφιdαει6,

τdλουε

αυvdvτηαηE

xαl

α.ι3vδεαηg, &ποsγixεg xλπ,} ^r,,gφ6πεu ,τφΦσeι}ριι,&

γ&

&πλιι*1τοiv

,l,πδ

ττ}v

τφ63gουαα καμμεετe,xft δoυλειεf,

γι& v&

μθ}r

&γακαλυφτοiv

τ&

απ{EιεΕ.

{.Φ

χΦμμΦυγιαεf3E πο.ιi διαtg€τει

τΦv

pεατοa,πiαψ τΟ,ι}9

εδ

γφαφεEοv

ft

πεμτufu'ημ.i EοtJ δι& xομμαειx&€ αψψεδφιdαει6 8&ψ ψ&o εxψαι μ6λοg

τοi

ndμμo'og".i,'oλλεiααεται

θxτδs τ6}v ffλλωγ

ιtαi, τ$s

δπομφε6oεωε

γ&

με-'Ξio

δui. εξE

τ*c

αυvεδφaiαει6 g&g

ry-p,B.

εθg. τf1γ irεοf,αγ ιrtvtixει

#ατε

Ψn},

'fri

&πουα(αg

ioo

ατ}τfrξ

v&

qirομα:εΦdvμ

τοΦ6

xιτ,δdvψiε_$vgκαλτ5"

(8)

Φ1f;pΦ

τξ5 rεe*φ*xΦε afr6 ε:iπ{*g, γ,Φgφε{*u:, tr ,Η{ξEζ{sεt]μaκs6 gΦ3.9

δ*,

αq:γεδφιdα€ag},

}y{,fiγ E*.κv,fiε u$τι, #,ψ

ri

,s*,i l{v*'a:ψ πφs,agυ3,ι**

*rieια,

εx&τδ γivεταα* γaατi, -3,* l&Ψ. κ.εφ.lιsε; E,*v €μπaετ*αdγη

tffiγ

*v.lgφε*ffi{$}, gτοΦ g*, l*α#d"

E*ψΨ3 δ*-y τ*Φg i.ψ*rxrεq.pgg,.$ gfa βεffiaqedrr]Ef"{ #gg, 39d{

τιt

πφοψυλε{ξεa,g με #}'α.t*,

μdαα

GsΞ- gΦx.i #"γ*,:*r.{λtJΨξ, ε,dτg

γιατi,

π*ιφ*

υg

e*.ilg **iu$u*g εfrg ξτταΥΦj$ηvηfi,η6 μn* Ηrg.a', .Eε-l.fi τ'#δε*Eαt,,- .τ& ]{Φ.ησxLt*rε*f,ηαεg rπολΦ

**μ,δ

xgλ #g#a ,€γd:εγεtj,ss6 φ',$#* q5τδψ iδιοxττ,jaη,

gg"

,Αμdα*l6

ψ$},ιε sτλ,ηφ*ψ*φηΦε?6 sgι γ{vηxε

xdπ*ια

αa$λληψξ, ΚΦ*

φ}g "rα. reaφιμοΨ.frx,€ ε1δ$ι:ει5 **gg& aε.εiv*υ6 re*Φ ffitdsτη}ζCflΨ καi,jg*ι:φig"γdq $λα.

rαgδα?5εΦ,e{θ,

ry*

εgαa9εφd'ητα-Ηrgλ τ&γ *vτ*p.fr gΦffg, πφdπεar&rει{φεe5μι*& αευφ& $E*}*Ψe:λc*B*gg.?t* μdτφα:

Νdε xαι9αφfg*ni

g& δεa:μdτ*α, ,Ψu α}λλciξειg

τοqiE τεir*'ιsg efr:v

strΨαrg*-Ψn,

gξ,γδ€αiωγ

κλπ,

τdg αυvt9,d!ματry,g τ&

γvae-φiαματ,ω {αψγιdλα} Ηλ:ε. gτοrγαg γvc*αε* α* *gε{γοffg π*t} λιι{ατηo*ψ,

Eiγα*

ι&vdγaεη vd* πc{φειg

δλα

g& μdαφα, γed{ vdε

παsαφiαειg

τδ

δ*:-μ€τa,s ξΦqJ ε,drg

τδ

απ{

τ*fi α.ι:vτφ$φΦΨ ,rλ* πaiαεηl*ε, #φοΦ iμι.α:6 ffiΦ#r}"

γ*t5μεvα εξαrφιβrji,sει6, #v

l*ψ

Hμεa,

Hι, sλαε

ατtjεει

παφτ$φι

αεδ

αrπiτ*

ε*υ

fi

#gawγο$*{α-Ι{c{.ι}ε ατ3λλφψη εTeε qftγffffiiλυψη tΦ&aiaαTιpc*Φ ο,rrιειε,gfi

xλrε,

πφdrαει

v* €ξετιiξε'αa

s- #λεg Et36 τ},s λεrrτομ$φειεg

xαλ

γ*

atα,a9οφiξοvtαι

gii

αT-τaa{

εη6,

T,&

,dlιο

*ψ*φs, wα?

tλg

lφαπεεεsοειE

*π, gig

φυλαπδ6

xλπ-{Κefsε q}γcgΗ{gλψΨag πιτφαvdμaΦξ, φix{gg

[γadφe*{x, τψfεΦγφαφεΤοv,

οir{α

αvvεδφιdαε,*vi δξεεεiξεται λcπτοpιεΦΦg

fiπδ

τffi': χΦ&r,μΦ.Ψγιαεδγ

δι&

τfrγ

&vεdφεειv.g*i

reφ*δdτου

i

igτφiοg

πdγτοτε xατ&

τΦv

γvsμηv

tΦι} ,i,δ,i"

lηffε

τ&v

&αtq"lrφμiΨΨ

εi6

τfrv ιivαxι$λυ,ι.j:ιv αΦετ!v" ,Eπi*τη6

xrisε

&πdδφα"

σa6 rΦμε,$aΦψreστοfi q3πδ

-φυλαxτ]v,- ΗΦ#τt]g{φιοv

ii

xατ&

τΦψ

μεtαγΦ}γη* ΦεωφεΤEα,& }*ατo Φφη+gγ .fiπφrεοE ΦπΦ

τiψ

:aΦ},ι,tr.g,Φt,vιαε'€lγ etαi

i

δφαπdiig

πφατεiταε

εEg

qaπdαταα*ψ μι{κφ*g $ξαxφιβ#αεωg

τiγ

αυvΦηNiγ

Φπδ t&g

irτο{atg iδφαπ$τ€ξJσlΨ.

&ιqt ψ& &ποφευt9'fr

αυvεπig

fi

&vεa1φεαι€ τοΦ καταldπΦ,ι,, 8ι}r Φπcfφ1gg

lε$ογ

irεω6

$Eei τfrg c?vαxαλ,ι5ψεω6 εfrε

οix{α6

rλπ,

λαμβr{rΦγEαι

τ*

πα"

τciλληλcg

μ€εgα

riiατε

γ&

πφολαμβdvωvται τ&

ευμδv λrit}η

τ&

δποiα

19* δδηγ{εΦq:Ψ τοΦ6 ΗΦμLfl,Φι}vιατ&g

v&

&vεdφουγ τδγ καταδdEηγ"

Ι{αλ

&vτε,*

Φ6τω*

θιiγ

δiγ

iπr$φμφ

xαrαδdτη5

δι6ογ

γ*

λαμβdve,}ΨEα{,

ιivriλογα

μ$τφα

etαλ ψ& διαrφdπ€Φ}rται <<λdt9η* σrγ€JEε{ψ

εiv

iπφ{ωψ

*i

ΗΦμμΟtlvιαεαi,

19* &rεοδsσΦψt, gΦιv εΦ,ι9t3vηv

gfrE

&γαxαλdψεωg

ε,ιg

HΦμμοt,,vιατfrw δ

iπ*Τ*E

δ}v ffgεa

παμμ{αv

οy,€εav

μi

τι}g q&p}ζdζ, Γ{φοeεεeμ6τ,ου

πεφλ

σ?gt?* vοΦετηg,ι6v*:v ε&rr*δφιtσεft}Ψ

liοv

irr*:6

αi

αυvΦfrπα* q&ποftφdσξζΦs

εiγαι

sαωψ

τδ

δψγαt&q, ,EεΦa,Φσdεεφοv φqsσexαλ δ{,sε{,

i

ffiffigu €vεολfrv δφαπdτη6

τdτc μdvοv

Φi* xατ*φΦ,δ*aτ ψdg θfεαvααψγ*,\€sfr

μi

εftv E{ομματιxfrv δφγεf"

rcι}σι,r xαλ

r*

deψελ{απ E*g ,ftφκnjg}'

,,A,

ti

iξdτααιg

α&τΦ δ}γ xαε*φse,et9εΙ

ψ-*

gελειsgε*

#μdαr,:g, ffiΦd*

ffiεil τ& ξ,vigημnξ α&ε&

γ*

gδ *3υμdμαΦ"Eε9 γ& rεεxtφv*Ψβξ gξ,ε λεπτ*pι$φεn,εg

(9)

16Ο

Φ

rig

πληροφoρ(ε6

παi γ&

6υσχετ[ξοιlμε μδ

παEdμοια γεγοvdτα,

ποδ

γ[.

;*;"

'.l,Ξvt'r*.

;'δ

iiiδ*ι,γο,,

ποδ

α1i1{E-ογταt μδ τοτi5,ι1διουg σtJΨτQdφου.E xλπ.

i;'.iψη

σοt,

ατu

tι,i*i

&vαxεfλtjψη, .αιiλ}.η$η

xλπ.

πο.ιi

#μει

γι&

trηγγi τη€

x*δλοιαμδ

&πδ

&γΦρωπο τft6.&αφciλTιcgg ΨoΦ βφiαπεται

ft;"

;;δ

κομi,",

,'oοoυαιdξεται

πdvτοτε

&π,

ηv

,Aαφεiλεια

α&γ

((τtJ*

;;Ι;;

lυιιηψη,

".i,.on*ι,ψη

πλπ.

εTτε

θv

&vcfγπη ftαQΦt:σιciξεται α&γ

&ποτελεσinc{ JEα,8}αrΦ λο dsηαη E"

πο/"u,

ξ6φει9

i.u

ii.,,og.απολοd8ηση

ιiπ,5ξω {,Α,π,

τflv

,Aαφd.

λεια}

':ιg

rcερtσσd'iφ,E

φΟδδE δδγ

ε1γαι

παE& β*μΦΨΙιxd,

δευτερεiογ

*?;;

o.&

*ω;

τΦE

;Aqwtλiιαg

Toι

δ.''

Φ ΨαgΨ}t^ολοst}ηοη <<θπεφγdξε.

;;;

(*,,tiu.tξ*u,

δουλει}*u,

μελετG) μ6γ9

τ& δεδιiμεvα

ποδ

παiφvογEα&

e;,

,λυE

,.A;

πληροφοφιοδdτεg τηE μ6σΨ

οτftv

δφγcfvωαη"

gr.iΞ,iλ*ψiug

εΤτε

i-,

Eμ"sεE

τ[6 ,ιiπ6rΦιε6.

ποδ

Φdτουv αδ

xυ.

Nλοφορ(α

αl*'o' αdγτολφot

εiααι

€lπομφεωμ6γοg ι,&^τi6

πdνειE

ι&μdαωE

;;;.δg

o,δo xαsοδηγΤιτt

α,ι1vτροφο

τοs

&μ6αωE

ι!γdγφου

?(ομι,ιf,τιπο&

il;j;;,

tιjγo*

xJφη,&,

-'Φ

ξηiηu"

Φφρqα

τtγ η"Ο"η.

γ&

τδ

γvωφ["

;.;

ατδ

γn"μ*"iε.i

τfrs ,AxT,Q,nfrEl.

Σδ

iξαιρετιπ}5

*Ψι βciαιμε6

rεQt"

;;;,il

(λaγλ

xciρη

δταγ δi

,j,,,ΨiεE

.iΨoφgδγε τδv.ι1μ6αω6

&vilτεqο

χi|ffi-δ}

μπορ,οfiμε v& ι1ποφιjγοιlμε τδγ δφγαvισμδ

α{'τδγ

xαL

δ,τι

fl1ομε -,b-

ι

v&

τδ

μ,εταδι$σΦ.t.Jμε

πιδ

rεd,γα},

oΟποιοj διαδ(δει

φrtμε6

γι&

rΦΟβοxdταt{E fl κατηγοgεΤ ffλλουs

συl,

τρ6φουE,ii

δ'"δiδει

εΙ6

xατnγgοiεg

λ,i'u6s,

δ}γ

ε,ιvαι

δ,ι1διοg πρdy,το"

*}; 'm,

,λuφαiει{rg

ii

&αυ.,uiaη'".δlργαvο

πd,ποιoυ πφdμτΦEα:^πο.& ?{8d"

E;;-;.o(**

u.,u, *cfγu'

πdγτα

μ.;e Bγxλημαειxft

δουλει&

ποl)

δδηγεΤ uΞEΦ

.διdλυαη

τflg δργdvωση6.

Mδo

tlx,"E

πig

1δια

fi

,Aαφd19'o

πολλδq

Ψ9-oδε

δημιουQlετ

.,xαi,

a,*aιa*',μe

uο*ls-*φ&nτοΦιξg

tηg

πο{jvαι

μ6αα

ατδ

tζ6μιιΨ ,ιpεdτιπε6

;;;η';οiεg,

γι&

γd

unλα,ει

μ,

αδεδg

τοδg ποcixτοο€E τηE"

,Aλλ&

xαΙ

διπαιοι,γημ6,'g

ι3πdγοιε6,

&v

μεταδ{δει5,

β"

αΦτδ μποφε]9

ιιdvg }δ

l*-δiε

,*

"il;δ;;οιτ]αειg

xαi

γ&

εδγ

διειlπολdvειg

v&

ξεμπλ6ξει,

Γι,

αiτδ

πεfsε

διciδοαη Φποvοι6lγ,

rds.ε

iι9υβι6vτα γι&

μαφιεδιαμδ

βλg"

πφ6πει v&

ΦεωΦεiτ{χ,ι

oδ,-ι}π6αxΨψη

τιrδ

ξΦμμoτΦ6. rαi,,πεirΦψ6 ποΦ βλ6πειE γ& εδ

πεiγολ,,

πφdπει γ&

τοδ5 }ζατcnγγ$λειg

αtδ

Κ6μμα

xαi

γ&

τιμωQοiγται

μdxφι

διαγEαφftE

&.πδ

τδ

E{dμμα.

(,E*

τiγ

&γο:τ€8ω αψγdγετ{Ει,.

iτι

δ τυ1δor πφdπεωφ

τξg

Aαετ,lvο,i,i*s

8γτδg

τεli

Eζ"Ιζ,E.

δ6ογ γ& ε"ιιrαg }uiαv ,τφΦσεΗτιπδ6 εE,E

τεig

θxφφdαειE

παi

γεvεxi:ε

τ&E

θπδηλεi>sεt€ τ*υ}"

24"

Kι{sε

πομματιx.t} *πιτφοπfi

xεεi, δογc{γωαη

ε,ιγαι

niπομφεωμ6vη

γ& fεαQΦαffiΦλουι}εΤ"

&,

τdε μdλη tΦυLτηqΡ,frΨ αfrατηρ& sτf} δουλgιεi Ξοψg

'*tE

**γ6vεE

τΦq &παγφτjπvησηE"

.Tδ

,{δaο

πg6rεει γ.& θλ6γμει

καi

γ&

παi$v,ι

τ&

o**,gaaηλα -δφγαvωτι:ε& ψ6τφα γu&

τ*γ

Ξφαομογγi EΦιtg αg&

,**,oi'ugα

ffργ{EγεΕ παt,

iΦγαγ6σεtq

rε*t} .και}οδηγετ"

(10)

8ffα-:1#

i

,γΦι,;*ι:'-r}a,,'ξ.iζ ffrrτΦ}i{xiγει Ξξ ι:λ*xλ-fiij#,ff τ.δ sΗ.*g{i "ξξ.Sc ,rdτg

μ.,$γ*, ΦEε9,',

τg,a.i6 iερcnφμιSξt:wv

δλα

τ& μ6λη τr:,* 3{sμιe,ιg"fl*6 πcgi, γE,* .*g-*τδ t}x'*μφ$u:.:αt! ..s*ι] Eξ.n,,,Γ*a,

,vι,,

rεφοαdv*ι5

τδγ

f;cι,υ.g*i

.ljsυ

xαi,

tο*g

diλλ*.i:6 :*caλ u*

ξu*u-ξιι:Eειε wit}ε

frπ*π;u:λαι*$Et?Τt{ xEiΦε εΤδ*:rq rrεΦr,ΨΦr$vr1nτη gg& ξη'η*,*x εfrε

επαγ*.sffiΨ.fll{Ξy1,€, ff}" *,#E&

*i

pt*-ydvε.; τ*ξg 8πcεγφdffiΨη#,η6

adτε

μsv*

fl€E.L1.

gα,ιv*.a"l.ι, τ,}

gpg*rd

Ts1,?,;s

iτ,:gv

8φε;*μsξ*vταε, gτ& αdiγ*,\di τΦ.ξ]6 i.:.r*Φig εξc*ιφdαεa6

xαλ

αβαφ{ε6, rεοΦ γflwcavtι{& sdαε:ηpια,

2s"

Γι&

r€qgε ι&μ€λεa,α xα?, εrgιJrολαε,sτηεα π*.fu -JdffiEffJr{χτοfiγ ε*r}g

χG};dψεg tftg €;εαγφt3;πvηsΥ3{ pt*f*ε pι€λ*g

τ*fi

κdμpeαεο6 Ηgει

tΦγ,dδια

ε&.

#-d,γη rεοΦ φdφvει γ&-{ξ

εfjγ

irτdλεαη

pεisε

d{}"ληg **μμαi*xfrg ι1πdφα€ηζ

xαi

€t,aολfrζ-3]ια

rειδ

s,JilΦ?Jδcgδεe fflαq,i}ζ,cλ{αεgg &rg&

tο*g

Hα,γsvεq gfrq ε,rεαγφd"

Ξ[ΨTitrγ}€

:τ*&

&πειλοfi.ι,

ε&r ιiοφdλεια

τ*i

xi$ιrpιc*το6,

οt

αιivτφ*φΦt rεο,υ εtγεε* .&:τεd.i3υγ*a, γθ,d{

τ},q

'rrαφε}tΗλ{οει,g α&τε\g πφ$πει v& ειμι*ρφiγεαι, μdxφι διαγφα{pfr6 ιrtπδ

xdμilι,α,

?fr'

Ι{ε{q9ε

v€φ

αdvεφοΨs,

rεο{.l fεΦΦ}τsμπα{γεε, *,τδ πdpιμα εΤτε

γi-},εEffiθ,

ldxιμ*

pefλοg

EΦΨ9 rεφdrr*ι α}μdαcι.,g ι,d* τ*ff $a{isΟψpιε

iλοιlε

το*ζ

.;εαvs,vεg e,frε $rc*aγφdrεvηsη6

xαi

ι,q&

gδ,

δι*u.παaδαγ*:γ{sΦ.l:μ€

*τit

μda}ο-δε6 τfr6

*Aγ

παφdι,οE.ε,ηt δουλειfi6"

αυοτ,r]ο"ει6 p*ctιι,οdφγrΦ μ$λοg γt.&

εδ ιtdμμα,

μιελdτηαε

τδ

JEα-φελΦdv EΦΨ}

τ**g

χφFl$g,ειtιxο"e3E gΦ.ι}

πdφ*w5

xαi, τΦγ ,EQΦσ{,3rειx{ gΦυ εvτιμdτητffi,

27

"

&{&ψ ιiποπφe5JτEε!,€ τ{π*τεx.

πο*

#"φοφfi τΦγ ι1τομιtιt.9

η

g*γ

tΦμ" μιαvex{ #Φι9 ξr,:γi, &gr,

τΦtε

ι1vmτ$φΦυ6 ?{{3pξ,$aαEιxοr}g δφγαvιομοιiE"

98,

Σi

rεεφiπτΦ3ση

ποΦ πιαgτοiγ

μ€λη

xαi

αεελι$χη τfrg

δgγcivω-Φηg 8πεE

πο*

lουλεq3ει6, rrdφε &μ$αα:6 τd* μ$τφα σΦι9

γι*

τ&v

&rεο:εατd" σfl#*,η τ&g αι1γδεα{ε σΦt,t :εαλ τrt αυv$μιαη τfrE δουλει#E

σΦ,ι:o

'

"ffi

οτΦαη

trΦηJ

αεξv

εftvciκpε.ση,

l." EΤοελ

μΦγ

δμ*λογεEq:iv

δδγ

εΞααι

&πδ rεryλιdε

γvωετδζ*igι

εiααι

μ€λοE

τοδ

κdμματΦ6 ,ii δεa

xdvειg

πομματιNfr δοψλει,d, ο{iεε γ&&

τδv €αιlτd σΦψ

παΙ,

gεολ{.: ftεφισσ6τεφοv

γι&

τοq}g

dλλοιlg

σιrγγφ$ΨΦΦs,

dptiiμα

xαλ

γι&

τδ

ξfrτημα

αiεδ

ffμει

fr

ι&αφdλεια πληφοφορiεg fi

Φ:r*δεiξεuq #1ncι:γ αυλληφΦ€γταaγ"

Γιατ{;

ΓιεgτΙ

ff.v

τiE

rεληφ*φοΦiεg rτο* ffηει .ιi

&αφdλεια πig

πfrφε

qirεδ ffψεε

μαφ*i μιfαα

gτi

xdμμα,

μδ τ},6 iμφλογ{ε6

α*υ πφftτα,πφiτα

}*{χ,rηγφφεig

εδv

$αψτd σΦ,{-, p*αi, αεφ*δ{vειg etαλ το{,lg #λλοψg, 8φ*

igογ

οΙ

πληφοφοφ{εE α&τ&* $χουγ αμdοη pgαl, i,$* α&τοq9g" &εdτεφΦ

δ{γειs

μι,

α&τδ

τrt

ri.lγατdtηfiα αefrv ,Aαφefλεια

γdε θξακφ*βrflαει τΦg δουλει& τ#γ πφα*εεsΦffiΨ

τη€

μdοα

ατδ

pιiiir,il{,α,

γ*

iλdγξει

τΙ6 πληφ*φ*ρiεE ποq}

δi.

ΨΦtJΨ xα}, θπιβεβαιc,5γgι€

ffμμεαα

τΦr

δφι9dτtnτεn δλr'aγ εffiγ dλλο:γ πλη-ΦΦφsφι#ψ,

*Αψ

ποΦ ffμει *&πδ αΦτ*Φg τοΦg πφdxτ*Φ€ζ τγ}€'

τi,5 rεληΦ*Ψ*Φf,εg α,*τ}5

fi

,Aαφriλειεx ελg πfrφε

μθ

ξiλ*

:t*λ πrei, εd*

$αααvιαp{φια

.irδ

dλλ*υg

αυλληψsι4vτεg .συγEΦdφ*υ€,

μi

τig

(11)

Φ 162 ffi

δμολογ(εg

οου

πdβειq

εδ

δρdμο.

γι&.ιiπο16Ψηση

ατοriE dλλcυ6 αυ.v1οd"

φff;ω

a;n

τοδg

δiγη6.'δy

διjι,ατdτητα

γε}.τiE

πdφουv

ττLαt*

παi

flταe

δ"o,*λειiει6 τδ χdμμα

-

..

γ&

ξεαπεπεfαει

ΤοΦg

βαααvιατf6

τοt-}g"

ΣτiE

ltαiαfldo,iE

τοt;g-

οi

αυλλαμβαγ6μεvοι αιivπφοφgι

πφdπει v&

,τε*iο(}iξiνται

ατfιγ

trρry1oη

'Φ,

?{ctτηγοριdlv, ποδ. E[μvουγ

θπdvω

τΟυE, .'-ΞΞ-

igδ*

ε''

oυμv&

fi

"λ,φoiλεια, γι&

vdι μπερδ6Ψει 'δ,^αυλληφ,96γτα

ι,"α}.

γ&

ia,

α,ρωqει

αδ

<ε,ιi,ιπφιvεΤ6>> Nατα,s€σ,ειq

τοi

δε[y,vει .φσ"vtα.

,i'*δE

κατα86αεiE dλλωv

ουλλτ1φι96γτωγ, πλαατο1.QαΨdγταE τ.ιiv

fiπφ-γφαv{

τoυE,

οπηvο.}ετ6γταE ι1vdλογε5

αxηι.οr}εα[εE μdαα ατ,fiι,^dαφεi"

i;d

γ,.i,jt

δεiξiι

δτι

xαi

&λλοι

<<&γ*γ.ωφiL.ψv>> xαb

xυρiωq

α&εδ.γ(.

;;;;;

μδ

τοi6

*.δ

δπευ.sfvου;

σt.}γTQ6φουq.

,Eπiqμg

grοΦσJτεtr$εΤ ι,δι φ6φει

,υγχυση

}NεΤγογ

ποδ

πιciοτηxε },.$γοντci6

του

δτι

τ&

uξdρuι δλα}} π.αΙ

iφoo,J,,"Φεi,γ&

τδγ

Ψαq6Φει λ6γοvεdq

τoυ

παi. ^dlφιαμt6vεE πληφοφ.οφ[ε6

'λ-

τ{τγ

xομuατιxft

ξ*'1,

ποΦ

τiε

πfrQε

ιiπδ

το,&; πρdxτοφ{g τηg

fi

ιxπδ

}tαtα$6αει6

dλλωv

αυλληφr}6vE{t}Ψ.

λ,[fiv

μuερδεdεααι

αδ

eιαμιξ

Ηc}Uβfντα

μδ

τοδE

.ε1γδρι{lπουE τfrg ,AαφcfλinαE ιixdμεx ptαi

ατ&

πιδ

&φηοημ€vα ι}€ματα

παi

μi

&61εαα[

fl([-γdγα

((8}Ουσφ6τι>

&πδ

τοig

&vlρdlπΟ1,6

τfrg

"Aαφciλεια6.

{Δdοv

}tατ" *ρχtv

v& αημειωr9fr

iτι

δ}.Φι

οi

l{sμμΦUγιαταλ δδγ

γ,o,ρiξουγ

παi

αυvεπ6ιg

δiγ

θφαφμdξj'u,

τ&q

&vωεdφω iδηγ[α9. το'fi

ir"κ"ε.

"Yπdρ1ουγ

8πiαη6

χΦμμΦ1

γιαταλ

οi

δποΤοι

ftr καi

γvε*ρ[ξΦι,v τ&g 1iγω16φω

δδηγiα6

iv

εοdEΟt€

δδγ

τ&5

8φαΦμdξουv

θπαπριβiE

iταψ

o,λληφ,$οiγ λdγδ

τfrε θx τftg αυλλγiψε{,}G

νευEiN6in'*6

,ij ^τοi

φdβ9j

oΡ,b

τοi'E λλτ*λoμβεiγει πατ&

τdE

πQ6ταE

ατιγμ&;

τηζ

αυλ},.ι{ψεωg,

"YΨ.i*.

}ιoυγ θπ[oη6 ?tΟμμΦt,γιαεαl οi, δποΤω πα{τοι γvωφiξoυr-.

xαλδg

τ&

βι,ο:"

?6ρω

8,

τοdτοιq

δiγ

,Eφοσ,Eα.ι}οδγ

γ*

τ&- 8φαQ},ιdαουγ

iταγ

αυλληφ,sοiψ διδτu

ιiπδ

φdβοv

fi

xαΙ

dλλαE

αiτiαg

€πιξητοfiv

γ&

αiπαλλαγΦfiγ

τξs

τιμωφiα5,

δι,-δοογ

τδ

δυγατδγ

φυαιολογιxοi τφ6που

rqsφc{αιξdμεvοι

irι

δπ6xειι[,lαγ συvεπε,ιψ fEQΦδοαiαE dλλο:v},

2,

ΙγΙiιγ ξεxγfrg

iιι

ατfrv

.Ααφdλεια

δ6φvουv

παt

βαααviξουι,

r,8δ

παvτδg

txε[γουξ

ποl} &nδ

τΦ

<γεt,Qιχt}

παl

δειλ{

τΟυq

συμπEg,ιφLaΦ

iπολ,',γ[ξουv,

δiι

τοι)g

<θκβιdσΦιγΣ

x}' dφ1iαοη:v γ&

φλιαφοiv"

Γι,

αΦτδ

'3,

δ

φdβοs

σοlJ

εΤναι

ptαi

δ

θxΦqdq σου.

MΦγ

vομ[ξειE

δει

€iψ

μιλγiαειg ατt\v

&ι,dπριαη γιdι

αδQια,μf1rg$

μ6γο

πρc{γματα πο,ti ,ι9εωφεT6 ftαQCqμιπριt

καi

y"α}Qig αημιαα{α μεγciλη o$&

λ.iψoυ,

αδ

βαααγ{ξουv.

,AxφιβδE τδ

tiγτ{'}εεο

:

Bλfπογταq

αΦτολ

δτι.θiαγεq μtd xιtποια

διrολογ(α,

παi

μ'

α&τδ Bπεαεg

γεQ&

ατι} 16φια

TΦU6;

8,

ιigy.iοουγ

γ*

αδ μτυποfiv ,τεQFiεοdτερο γι& γ& πεΤG JEεQισqdrε(}{E" trdι, -ι1x6μα,

s,

τ&

πεig

δλα

πο*

ξα[gει6

t1&

αδ

μτυπ#vε τεαt

ατδ

τ€λοg

Φd

διιολογιiαει;

ιiaιdμα

xαi

δxεΙvα.ποδ

δδv ξα{QειS,

ποδ

δδψ ffπουαε6

παi

δδv

εiδι.6" ΙγΙfiγ ξε1'

i5,

δτι

τδ

πφfflτο βfrμcι

ατδγ

xατt!φοφο

τf,$

προδοα{αE

εivαι

αiτd,

,Aπδ

τfg

ατιγμft

ποΦ παpαδ€χτη}tε€

xciτι

ποΦ

οοi

ξη.i

fi

"Ααφεfλεια

γ&

παpαδε1τεΤE,

δoο

μιx8δ

χ{,u ffψ

αοδ

φα(ι,ε"

Imagem

Referências

temas relacionados :