Texto

(1)f e n. Ι στο ρία. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΛΕΩΝ' ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ. ΜΗΝΙ ΑΙ Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Λ Λ ΗΝ Ι Κ Η ΚΑΙ ΠΑ Γ Κ ΟΣ ΜΙ Α ΣΤΡΑΤΙ ΩΤΙ ΚΗ Ι ΣΤΟΡΙ Α. Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗ. ΤΕΥΧΟΣ. 66 · Φ ΕΒΡΟ ΥΑΡΙΟ Σ. 2002. · ΔΡΧ. 1000 -€ 2,93. Τ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ. ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. t &■- m-"'Je %*. 1. R I S 1 \. X. V \,. Τ Τ ·— ί., -. * f. e. i. 3! Jr i. .1. 1. a n. Η ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ (1944) ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1897) ΜΑΡΣΤΟΝ ΜΟΥΡ 1644 ■ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ. 9. 771109. 051002.

(2) ΤΕ Υ Χ Ο Σ 66 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ 2002. A. Ρ. 6 Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗ. 16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΛΕΩΝ" ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ. 26 ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 36 ΜΑΡΣΤΟΝ ΜΟΥΡ 1644 ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ. 48 Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1897) 58 Η ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ (1944) ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. 64 Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΑΝΖΟΥ Η ΦΡΑΓΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ (1265-1282). Μ Ο Ν Ι Μ Ε Σ Ε Ξ Π Φ Υ Λ Λ Ο. Η π ολιορκία τη ς π όλης τη ς Ρόδου από το ν σ τρ α τό το υ Δ η μ η τρ ίο υ το υ Π ο λ ιο ρ κ η τή (πίν. το υ Θάνου Β ασ ιλικού για τη "ΣΙ").. 4 76 78 79 82. ΣΤΗΛΕΣ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ QUIZ ΓΝΩΣΕΩΝ. •Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ " Μ η νιαίο π ε ρ ιο δ ικ ό - Κ υ κ λ ο φ ο ρ εί σ τις α ρ χ έ ς κ ά θ ε μ ήνα · Ε Κ Δ Ο Τ Η Σ -Δ ΙΕ Υ 0 Υ Ν Τ Η Σ ; Γ Α Υ Ρ Ο Σ Π Α Ν Ε Λ Η Σ · Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν ΤΑ Κ ΤΗ Σ; Β Α Σ ΙΛ Η Σ Κ Α Μ Π Α Ν Η Σ · Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ-ΣΥ Μ Β Ο Υ Α Ο Ι: Μ ΙΧΑΗ Λ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Α Κ Ο Σ, Α ν τισ τρ ά τη γ ο ς ε,α. / ΕΛΕ ΥΘ ΕΡΙΟ Σ ΠΑΠ ΑΓΙΑΝΝ ΑΚΗΣ, Υ π ο σ τρ ά τη γ ο ς 8,α, / Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ ΚΑΝ ΑΚΑΡΗΣ, Υ π ο σ τρ ά τη γ ο ς ε,α., τ, Κ α θ η γ η τή ς Σ τρ α τιω τικ ή ς Ισ τορία ς Ι , Ι ί Ι Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ ΓΕ ΔΕΩ Ν, Υ π ο σ τρ ά τη γ ο ς ι , α , τ. Κ α θ η γ η τή ς Σ τρ α τιω τικ ή ς Ισ τορία ς Σ,Σ.Ε. / ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΣΤΟΥΡΑΣ, Υ π ο σ τρ ά τη γ ο ς ε,α , / ΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ ΚΑΝΤΕΡΕΣ, Υ π ο σ τρ ά τη γ ο ς ε,α ,/ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τ α ξία ρ χ ο ς ε , α , τ, κ α θ η γ η τή ς Σ τρ α τιω τικ ή ς Ισ τορ ία ς ΣΣ Ε / ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ ΝΙΚΟ Λ Ο ΥΔ Η Σ Σ υ ν τα γ μ α τά ρ χ η ς (ΤΧ) ε,α . / Π Α Ν Ν Η Σ ΡΟΥΣΚΑΣ, Α ρχ ιπ λο ία ρ χος (Δ) ΠΝ ε,α , / ΗΛΙΑΣ Π ΑΠ Α Θ Α Ν Α ΣΗ Σ / Α Ν Α ΡΓΥ ΡΟ Σ Φ ΑΓΚΡ ΙΔ ΑΣ / ΑΛΕΞΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ / ΝΙΚΟ Σ ΣΤΕΦ ΑΝΟ Υ / ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΡΕΛΑ / Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ ΧΡΙΣΤΟΔΟ ΥΛΟ Υ I Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ ΣΤΑΥΡΟ ΠΟ Υ ΛΟ Σ / ΝΙΚΟ Σ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ / ΝΙΚΟ Σ Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ I ΝΙΚΟ Σ ΔΙΑ Β Α Τ Η Σ / ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΒΑΡ ΣΑΜ ΗΣ / Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ Μ Α ΡΚΑΝ ΤΩ Ν ΑΤΟ Σ / ΙΑΚΩ ΒΟ Σ ΧΟ Ν Δ ΡΟ Μ Α ΤΙΔ Η Σ / ΣΤΕΛΙΟΣ Δ Ε Μ Η Ρ Α Σ / ΓΑ ΒΡΙΗΛ-Μ ΙΧΑΗΛ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΑ Δ Η Σ IΣ Π Υ Ρ Ο Σ ΚΑΠ ΑΡΗΣ / Π Α Ν Ν Η Σ 0Ε Ο Δ Ω Ρ Α Τ Ο Σ / ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ ΖΟ ΥΡΙΔ Η Σ / ΛΥΚ Ο ΥΡ ΓΟ Σ ΑΡΕ ΤΑΙΟ Σ / ΝΙΚΟ Σ ΚΑΚΑΒΕΛ ΑΚΗΣ / Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ ΠΑΡ ΑΘ ΥΡΑ Σ / ΣΩ Τ Η Ρ ΙΟ Σ Π ΑΠ ΑΒΑΣΙΑΕΙΟ Υ / ΣΩ Τ Η Ρ Η Σ ΒΟ ΥΡΛΙΩΤΗΣ / Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ ΠΑΠ ΑΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ / ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΜΑΝΣΟ ΛΑΣ/ Α ΓΓΕ Λ Ο Σ Δ Α Λ Α Σ Σ Η Ν Ο Σ I Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Μ ΠΕΛΕΖΟ Σ / ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΤΕΡ Ν ΙΩ ΤΗ Σ / ΣΤΑΥΡΟ Σ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ · Ε Π ΙΜ Ε Λ Ε ΙΑ Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ω Ν : Χ ΑΡ ΑΛΑΜ Π Ο Σ Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ · ΚΑ ΛΛΙΤΕΧΝ ΙΚ Η ΕΠΙΜ Ε ΛΕΙΑ ! ΓΕ Ω Ρ ΓΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΗ · Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Σ ΣΧ ΕΣΕΙΣ· Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ : Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ 0 Ε Ο Δ Ω Ρ Α Τ Ο Σ · ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΕΙΑ : ΚΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟ ΥΛΟ Υ - Λ ΙΝ Α ΚΑΤΣΑΡΟ Υ · ΓΡΑΦΕΙΑ: Θ ΕΜ ΙΣΤΟ ΚΛ ΕΟ Υ Σ 49, 10683 Α Θ Η Ν Α / ΤΑ Χ Υ Δ Ρ Ο Μ ΙΚ Η Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν ΣΗ : Π ΕΡΙΟ ΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Τ ,θ , 3951, 10210 Α Θ Η Ν Α t ΤΗΛΕΦ Ω Ν Α: 38.21.985 t e-m ail: p e ris c o p @ o te n e l.g r · FAX: 38.21.985 · Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο Υ (Ε ΤΗ ΣΙΑ 12 ΤΕΥΧΗ): 12.000 ΔΡΧ. / ΒΙΒΛΙΟ Θ ΗΚ ΕΣ-ΤΡΑΠ ΕΖΕΣ-Ο ΡΓΑ ΝΙΣΜ Ο Ι ΚΛΠ. 20.000 ΔΡΧ. · Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Υ: ΕΥΡΩΠΗ 24.0 00 ΔΡΧ. / ΚΥΠ ΡΟ Σ 18.500 ΔΡΧ. / Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Ε Σ Χ Ω Ρ Ε Σ 26.000 ΔΡΧ. · Ε Π ΙΤΑ Γ Ε Σ (ΤΑ Χ Υ Δ Ρ Ο Μ ΙΚ Ε Σ ): ΠΕΡ ΙΟ ΔΙΚ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Τ ,θ . 3951, 10210 Α Θ Η Ν Α · ΙΔ ΙΟ Κ ΤΗ ΤΗ Σ -Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΟ Ν Ο Μ Ο : ΣΤΑΥΡΟ Σ ΠΑΝ ΕΛΗΣ, Θ ε μ ισ το κ λ έ ο υ ς 49, Α θ ήνα · Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Σ ΥΠ Ε ΥΘ Υ Ν Ο Σ: ΣΤΑΥΡΟ Σ ΠΑΝ ΕΛΗΣ · ΕΚΤΥΠΩ ΣΗ : Δ, ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ-1. ΞΥΝΟ Σ Ο Ε · ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΣΙΑ : ΣΠ ΥΡΟ Σ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ.

(3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ TO ΤΡΟΠΑΙΟ ΣΤΟ ΑΚΤΙΟ Ελάχιστοι από τους επισκέ­ πτες των μνημείων της Νικόπολης γνωρίζουν ότι ο αρχαιολογικός της χώρος περιλαμβάνει, μεταξύ άλ­ λων, ένα σημαντικό αλλά άγνωστο μνημείο: το τρόπαιο της νίκης του Οκταβιανού στη ναυμαχία του Ακτίου (31 π.Χ.). Το μνημείο αυτό ανεγέρθηκε την περίοδο 29-27 π.Χ. στον λόφο επάνω στον οποίο ο 0κταβιανός είχε εγκαταστήσει το στρατηγείο του πριν από τη μάχη και ο οποίος στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στα όρια της πόλης που ι­ δρύθηκε για να υπενθυμίζει την καθοριστική νίκη του επί του Μ άρ­ κου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας. Το τρόπαιο στηριζόταν σε δύο άν­ δηρα. Στον αναλημματικό τοίχο του κάτω ανδήρου είχαν τοπ οθε­ τηθεί 36 χάλκινα έμβολα πλοίων του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας. Στο ανώτερο άνδηρο υπήρχε μία στοά σε σχήμα Π, δύο βάθρα αγαλ­ μάτων και ένας μνημειώ δης επιμή­ κης βωμός διακοσμημένος με ανά­ γλυφη ζωφόρο από πεντελικό μάρ­ μαρο, Η διαμόρφωση του χώρου δεν προσφερόταν για τη μακραίω­ νη επιβίωση του μνημείου. Η σύ­ σταση του υπεδάφους, που επιτρέ­ πει τις συνεχείς κατολισθήσεις (λόγω παρουσίας υπόγειων υδάτων), σε συνδυασμό με την καταστροφή του αποχετευτικού συστήματος που είχαν κατασκευάσει οι Ρωμαί­ οι, αλλά και οι επανειλημμένες λεη­ λασίες του μνημείου κατά την πα­ λαιοχριστιανική περίοδο, είχαν συντελέσ ει στη διάλυσή του. Παρά ταύτα πρόσφατες ανασκαφές στον χώρο έφεραν τους αρχαιολόγους αντιμέτωπους με ευχάριστες εκ­ πλήξεις: την ανακάλυψη μέρους ε­ νός χάλκινου εμβόλου, τμημάτων της ζωφόρου μήκους 3,5 μέτρων και 5.000 θραυσμάτων από γλυπτά, όπλα, κράνη, λόγχες, τρόπαια, πλοία, υδρορροές κλπ. Τα τμήματα της ζωφόρου απεικονίζουν τη σκη­ νή ενός θριάμβου ή κάποιας θυ-. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Αναπαράσταση του τροπαίου το υ Ο κταβιανού στη Νικόπολη.. σίας, με επίσημους Ρωμαίους στους οποίους περιλαμβάνεται ο Οκταβιανός ως ηνίοχος, κρατώ­ ντας δάφνη και συνοδευόμενος από δύο παιδιά (πιθανώς τα αιχμα­ λωτισμένα παιδιά της Κλεοπά­ τρας), καθώς και τρεις ιππείς (μάλ­ λον σύμμαχοι Αραβες ηγεμόνες). Την πομπή συμπληρώνουν γενειοφόροι ιππείς και στρατιώτες με α­ θηναϊκά κράνη. Η ανεύρεση των παραπάνω επιτρέπει την έναρξη αναστηλωτικών εργασιών, τις οποί­ ες έχει ήδη εγκρίνει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), για την αποκατάσταση του στυλοβάτη της βόρειας πλευράς, μήκους 40,3 μέτρων και ύψους περίπου 45 εκα­ τοστών. Το συγκεκριμένο τμήμα του μνημείου, όπως και τα βάθρα των αγαλμάτων και ο στυλοβάτης του βωμού, είναι τα μόνα που δεν μετακινήθηκαν από την αρχική τους θέση, με αποτέλεσμα να επι­ τρέπουν βάσιμες ελπίδες για τη σταδιακή αναστήλωση και άλλων τμημάτων του μνημείου.. ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΑΒΡΕΝΤΙ ΜΠΕΡΙΑ Για τους γνώστες της σοβιετι­ κής ιστορίας το όνομα του Λαβρέντι Μπέρια είναι συνώνυμο της φρί­ κης. Επί δεκαετίες ο κοντός Γεωρ­ γιανός ήταν το "δεξί χέρι" του Ιω­ σήφ Στάλιν, ο άνθρωπος ο οποίος, ως αρχηγός της μυστικής αστυνο­ μίας NKVD, εκτελούσε αδίστακτα τις πιο απάνθρωπες εντολές του Σοβιετικού δικτάτορα. Μ εταξύ άλ­ λων στον Μπέρια αποδίδονται οι εκκαθαρίσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Γεωργία το 1937-38, η δολοφονία του εξόριστου Τρότσκυ στο Μεξικό, η εκτέλεση. 14.000 αιχμαλώτων Πολωνών αξιω­ ματικών στο Κατύν (1940) και ο υ­ ποχρεωτικός μεταπολεμικός εκπα­ τρισμός των λαών του Καυκάσου που είχαν δ εχθεί φιλικά το υ ς Γερ­ μανούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Στάλιν τον αποκάλεσε κά­ ποτε "Ρώσο Χίμμλερ". Παρά ταύτα οι ιστορικοί εξακολουθούν να ανα­ ρωτιούνται για τον ρόλο που διεδραμάτισε ο Μπέρια στον μυστη­ ριώδη θάνατο του Στάλιν (5 Μ αρτί­ ου 1953), καθώς και για τις συνθή­ κες της ανατροπής του ιδίου 100 η ­ μέρες αργότερα, στην οποία είχε σημαίνοντα ρόλο ο Νικίτα Χρουτσώφ (ο Μπέρια συνελήφθη, κατα­ δικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου). Αρκετά από αυτά τα θ έ ­ ματα εξετάζονται στο βιβλίο του γιού του Μπέρια, Σέργκο Μπέρια, με τίτλο "Beria: My father" ("Μπέρια, ο πατέρας μου", εκδ. Duckworth). Ο συγγραφέας (ο οποίος πέθανε το 2000) δεν κρύβει τη συμπάθειά του για τον πατέρα του αλλά και την έ­ ντονη εχθρότητά του για τον Χρουτσώφ. Κεντρική ιδέα του έρ­ γου, την οποία συμμερίζεται ο Γάλ­ λος επιμελητής του, "κρεμλινολόγος" Φρανσουά Τομ, είναι η αντίλη­ ψη ότι ο Μπέρια υπήρξε ένας κρυ­ φός μεταρρυθμιστής, α ντίθετος με το σταλινικό σύστημα της επι­ βολής συγκεντρωτικού ελέγχου μέσω του φόβου. Σύμφωνα με τον συγγραφέα κατά τις 100 ημέρες της παντοκρατορίας του ο Μπέρια προσπάθησε να επιβάλει τις με­ ταρρυθμίσεις που επεδίωκε περι­. κόπτοντας τις εξουσίες της αστυ­ νομίας, απελευθερώ νοντας χιλιά­ δες κρατουμένους από τα γκούλαγκ και χαλαρώνοντας τον έλεγχο ε­ πάνω στα δορυφορικά κράτη. Πα­ ράλληλα επιτέθηκε στη μονολιθικότητα του σοβιετικού καθεστώ­ τος και πίεσε τους. συναδέλφους του στο Πολίτμπυρο να λογοδοτή­ σουν δημόσια για το αιματοβαμμέ­ νο παρελθόν τους. Ο ι τελευταίες α υτές πρωτοβουλίες φαίνεται ότι έδωσαν το έναυσμα για την ανα­ τροπή του: ο Μπέρια γνώριζε πολ­ λά για όλα τα σημαίνοντα πρόσωπα του καθεστώτος και είναι βέβαιο ότι δεν θα δίσταζε να προβεί σε ε­ κβιασμούς προκειμένου να πετύχει τους στόχους του. Ορισμένα από τα στοιχεία που παραθέτει ο συγ­ γραφέας (ο οποίος συναναστράφηκε τη σοβιετική ελίτ από τα παιδικά του χρόνια) είναι ιδιαίτερα ενδια­ φέροντα. Για τον Στάλιν γράφει, μεταξύ άλλων: "Είχε στοιχεία αν­ θρωπιάς αλλά ήταν σπάνια. Πί­ στευε στον μαρξισμό με έναν σχε­ δόν ισλαμικό φανατισμό. Γι' αυτόν η ανθρώπινη ζωή δεν σήμαινε τίπο­ τα". Σε κάποιο άλλο σημείο προ­ σθέτει ότι ο Σοβιετικός δικτάτορας προετοίμαζε κατά τη δεκαετία του 1950 μία αιφνιδιαστική επίθεση ε­ ναντίον των Η Π Α που θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε έναν Γ' Παγκό­ σμιο Πόλεμο, Την εξέλιξη αυτή α­ πέτρεψ ε ο Μπέρια. Μ ετά από αυτά είναι σαφές ότι αρκετές πτυχές της ζωής του Μπέρια θα συνεχίσουν να καλύπτονται από την αχλύ του μυστηρίου, δεν συμβαίνει ό-. ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΓΙΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η τύχη των Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων της Κύ­ πρου εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. Μ ε την πάροδο του χρόνου όμως εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία για πολ­ λούς από αυτούς. Πρόσφατα η μαρτυρία ενός Σουηδού πρώην στρα­ τιώτη της UNFICYP (της μονάδας του ΟΗΕ που σταθμεύει στην "Πρά­ σινη Γραμμή" της Κύπρου) έριξε φως στην τύχη 15 αγνοουμένων. Ο συγκεκριμένος Σουηδός (που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος) δήλω­ σε ότι το 1974 υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης 15 ανδρών ηλικίας 25-50 ετών σε συγκεκριμένο σημείο στους πρόποδες του Πε­ νταδάκτυλου. Σύμφωνα με την περιγραφή του οι Τούρκοι στρατιώτες μετέφεραν τους αιχμαλώτους με αυτοκίνητο στο τέρμα ενός δρόμου, απ’ όπου στη συνέχεια ακούστηκαν ριπές αυτομάτων όπλων επί 3-4 λε­ πτά και, στη συνέχεια, δέκα μεμονωμένοι πυροβολισμοί. Ο ίδιος μάρ­ τυρας ανέφερε ότι άκουσε παρόμοιες περιγραφές από άλλους Σουη­ δούς στρατιώτες της UNFICYP για αντίστοιχα περιστατικά σε άλλα ση­ μεία της Κύπρου. Η ύπαρξη ομαδικών τάφων σε διάφορα σημεία της Κύπρου είναι γνωστή από καιρό. Η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί πιέ­ σεις στην Τουρκία ώστε να επιτραπεί η εκταφή λειψάνων που βρίσκο­ νται σε ομαδικό τάφο 300 ατόμων στην περιοχή Κυθραίας (στους πρό­ ποδες του Πενταδάκτυλου), μεταξύ των οποίων πιστεύεται ότι βρίσκο­ νται τα λείψανα τριών Αμερικανών πολιτών. Ενας δεύτερος ομαδικός τάφος 20 Ελληνοκυπρίων είναι γνωστό ότι βρίσκεται στο χωριό Κοντε­ μένος, βορειοδυτικά της Λευκωσίας,.

Imagem

Referências

temas relacionados :