Geodézia a kataster nehnuteľ ností

Texto

(1)

1. Ná zov bakalá rskeho študijného programu:

Geodézia a kataster nehnuteľ ností

2. Garantujúce pracovisko študijného programu Katedra geodé zie.

Jej pôvod je spojený so vznikom Katedry baníctva Vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1951. Konštituovaná Katedra banské ho merač stva spolu s ostatnými banskými katedrami bola o rok neskôr úradne premiestnená na Banícku fakultu novovzniknutej Vysokej školy technickej v Košiciach, odkiaľ bola v roku 1977 preradená k novozriadenej Stavebnej fakulte tejto vysokej školy. V tomto období katedra niesla názov Katedra banské ho merač stva a geofyziky. V septembri 1986 bola katedra prinavrátená späť na Banícku fakultu. V roku 1989 sa rozšírila pôsobnosť katedry aj o problematiku katastra nehnuteľností, majetkovoprávne vzťahy a pozemkové úpravy, č o sa prejavilo zmenou názvu katedry na Katedru geodé zie a geofyziky. V súč asnosti sa katedra pretransformovala po organizač nej štruktúre do Ú stavu geodé zie a geografických informač ných systé mov pri Fakulte BERG TU Košice. Ú stav tvoria dve katedry: Katedra geodé zie a Katedra geografických informač ných systé mov. Ú stav má jeden študijný odbor Merač stvo, geodé zia a kartografia v rámci inžinierskeho 5-roč né ho štúdia a vedný odbor Banské merač stvo a geodé zia v rámci doktorandské ho štúdia. V roku 2004 Ú stav geodé zie a geografických informač ných systé mov získal akreditáciu v študijnom odbore Geodé zia a kartografia so študijnými programami: Geodé zia a kataster nehnuteľností a Geografické informač né systé my v 1. stupni (Bc.) a Inžinierska geodé zia a kataster nehnuteľností v 2. stupni (Ing.) vysokoškolské ho vzdelá vania.

3. Vedeckový skumné zameranie katedry

- trojrozmerné merač ské a spracovateľské postupy s aplikáciou v tvorbe Š GIS, - efektívne technológie pre pozemkové úpravy a evidenciu KN,

- kontrolné merania a deformač né šetrenia, - špeciálne merač ské práce v priemysle, - matematické analýzy geodetických sietí

- kinematika exponovaných území dobývaním nerastných surovín

- geodetické metódy efektívneho urč ovania pohybu horninových masívov a prejavov deformácií na povrchové komplexy

4. Š túdium v zahraničí

Podobné študijné odbory v zahranič í: Holandsko – TU Delft,

Nemecko -TU Mníchov, TU Stuttgart, TU Hannover, TU Dresden, Rakúsko - TU Viedeň, TU Graz,

Š vajč iarsko - ETH Zürich,

Česká republika - ČVUT Praha, VUT Brno, Maďarsko – TU Budapešť.

(2)

5. Profil absolventa

Vymedzenie odborné ho profilu absolventa (1. stupeň) Všeobecná charakteristika odborné ho profilu absolventa (1. stupeň).

Odborný profil absolventa prvé ho stupňa štúdia sa utvára v 6 až 8 semestrálnom štúdiu. Jadro vedomostí získa študent absolvovaním skupiny predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikač ný základ štúdia. Skupinu základných predmetov vhodným spôsobom dopĺňajú a profil absolventa rozširujú (humanizujú) predmety z oblasti politológie, práva a manažmentu. Nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach rezortu geodé zie,

kartografie a katastra a môže pracovať v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni, ako aj v podnikateľskom sektore. Teoretické vedomosti (1. stupeň).

Absolventi odboru Geodé zia a kartografia (1. stupeň) získajú teoretické zá klady z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný rámec nadväzujú základné vedné disciplíny z geodé zie a kartografie.

Teoretický základ absolventa sa buduje študovaním exaktných a prírodných vied –

matematiky, fyziky, matematickej štatistiky, deskriptívnej geometrie a geológie. Na formovaní odborné ho profilu absolventa sa podieľajú disciplíny odborné ho teoretické ho charakteru – geodézia a vyš šia geodézia, teória chýb, geodetická astronómia a fyziká lna geodézia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko-aplikač ným charakterom, medzi ktoré patria predmety geodetické bodové polia, inžinierska geodézia, fotogrametria, geoinformatika, topografia, kartografia, pozemkové úpravy a kataster nehnuteľností. Poznatky absolventa v tejto oblasti dotvárajú predmety pôdohospodá rstvo a pedológia, zá klady staviteľstva a urbanizmu, dopravné a vodohospodá rske stavby. K humanizácii štúdia prispievajú

disciplíny – politológia, občianske, pracovné a pozemkové prá vo a manaž ment geodetických činností, ktoré sú v osnove študijné ho odboru zastúpené v rozsahu cca 15%.

Praktické schopnosti a zruč nosti (1. stupeň).

Praktickú zruč nosť a technickú obratnosť, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné pôsobenie absolventov v praxi, získajú študenti absolvovaním výuč by v teré ne v rozsahu dvoch týždňov v každom párnom semestri. Po ukonč ení štvrté ho semestra absolvujú študenti odbornú prax v štátnom, resp. súkromnom sektore v rozsahu troch týždňov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zruč nosti (1. stupeň). Absolvent geodé zie a kartografie (1. stupeň) dokáže:

Ÿ prezentovať technické problé my a ich riešenia, Ÿ pracovať efektívne ako č len vývojové ho tímu,

Ÿ porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problé mu, Ÿ organizovať si vlastné ďalšie štúdium,

Ÿ udržiavať kontakt a nadväzovať na súč asný vývoj vo svojej disciplíne a pokrač ovať vo vlastnom profesionálnom vývoji,

(3)

6. Uplatnenie v praxi

Absolventi bakalárskeho (1.stupňa) štúdia Geodézia a kataster nehnuteľností získajú vedomosti a schopnosti vykonávať všetky druhy geodetických prác v loká lnych rozmeroch na povrchu aj v podzemí a primerane aj regioná lnom, resp. globálnom priestore. So svojim odborným profilom nájdu možnosti mnohostranné ho uplatnenia v štátnej i súkromnej geodetickej a kartografickej sfé re, a to jednak v priemyselnej oblasti: stavebníctvo (pri projektovaní a realizácii stavieb), baníctvo (ako banskí merač i), strojárstvo, hutnícke, energetické , geologicko-prieskumné organizácie a pod., ako aj v nepriemyselnej oblasti: merač ské a mapovacie práce pre potreby poľnohospodárstva, vodné ho hospodárstva, lesníctva, v organizáciách dopravy, pre municipálne, resp. vôbec komunálne potreby, v pozemkových úpravách, v celej oblasti katastrá lnych potrieb a úloh najmä pre potreby katastrá lnych úradov, pozemkových úradov a pod. Uplatnenie absolventa je tiež v teoretickej oblasti pri poznávaní Zeme a jej fyziká lnych prejavoch, pri budovaní geodetických sietí, geoinformač ných systé mov pre nové priemyselné odvetvia (plynárenstvo, telekomunikácie, elektrická energia a pod.). Podľa zákona NR SR č .215/1996 Z.z. (Zá kon o geodé zii a kartografii) môžu absolventi bakalárskeho štúdia získať oprávnenie ”autorizovaný geodet a kartograf”.

7. Nosné predmety študijného programu

1. semester: Matematika I. Geodé zia I., Geológia a geomorfológia, Deskriptívna geometria, Zá klady staviteľstva a urbanizmu, Geoinformatika,

2. semester: Matematika II., Geodé zia II., Fyzika I., Informač né technológie, Metódy zobrazovania, Výuč ba v teré ne z geodé zie,

3. semester: Matematika III., Geodé zia III., Fyzika II., Kartografické techniky a normy, Programovanie,

4. semester: Inžinierska geodé zia I., Geografické informač né systé my, Topografia, MicroStation, Výuč ba v teré ne z inžinierskej geodé zie,

5. semester: Spracovanie a analýza meraní, Kataster nehnuteľností I., Fyziká lna geodé zia, Sfé rická astronómia a kozmická geodé zia, Kartografická tvorba a reprodukcia,

6. semester: Katastrálne mapovanie, LLLoká lne geodetické siete, Fotogrametria I., Výuč ba v teré ne z mapovania a katastra nehnuteľností

8. Laboratóriá katedry Laboratórium geodézie Charakteristika laboratória

Vybavenie:

Ÿ Laserová súprava typ LA 3002 s príslušenstvom Možnosti využitia:

Ÿ vyhodnocovanie stereofotogrametrických snímok Ÿ laserové testovacie merania

Ÿ komparácia pásiem

Ÿ komparácia nivelač ných invarových lát Ÿ uhlové meranie v laboratórnych jednotkách Ÿ testovanie elektrooptických dĺžkomerov

(4)

Ÿ revízia akumulátorov ku geodetickým elektrooptickým a iným meracím prístrojom Ÿ exterié rové GPS merania

Ÿ názorné demonštrač né cvič enia z geodé zie, kartografie a ostatných príbuzných geodetických predmetov.

Laboratórium fyziká lnej geodézie Charakteristika laboratória

Vybavenie: Ÿ Hľadač pólu

Ÿ Barometer ANEROID kovový 2 ks

Ÿ Váhy torzné magnetické Ÿ Termohydrograf

Ÿ Váhy prenosné magnetické Ÿ Váhy poľné kombinované

Ÿ Hodiny poľné tranzistorové kremíkové Ÿ Luxmeter

Ÿ Termograf METRA

Ÿ Magnetometer optoelektronický protónový Ÿ Elektrostabilizátor Ÿ Gravimeter GS 11 Ÿ Syntonizátor 2.R Ÿ Inklinometer Ÿ Magnetometer ZEISS M2 Ÿ 3-zložkový magnetometer Možnosti využitia:

Ÿ meranie tiažové ho zrýchlenia tiažové ho poľa Zeme Ÿ gradientné tiažové merania

Ÿ inklinometrické testovacie merania

Ÿ magnetometrické exterié rové merania zložiek magnetické ho poľa Zeme Ÿ názorné demonštrač né cvič enia z fyziká lnej geodé zie a geofyziky. Laboratórium katastra nehnuteľ ností a pozemkový ch úprav Charakteristika laboratória

Vybavenie:

Ÿ veľkoplošné pracovné stoly

Ÿ mapové diela veľkých, stredných a malých mierok Ÿ vynášacie súpravy Zeiss

Ÿ osvetľovacie súpravy pre mapové diela Možnosti využitia:

Ÿ práca s mapovými dielami

Ÿ vynášacie grafické a ostatné kartografické práce

Ÿ riešenie úloh z katastra nehnuteľností a pozemkových úprav Ÿ vyhotovovanie geometrických plánov.

(5)

Astronomické observatórium Charakteristika observatória

Vybavenie:

Ÿ mechanicky odsúvateľná a smerove natáč ateľná kupola

Ÿ pevný betónový merač ský pilier so zariadením pre upevnenie geodetických prístrojov Ÿ č asomerné , barometrické a hydrometeorologické zariadenie

Možnosti využitia:

Ÿ astronomické merania pre vedecko-výskumné úč ely

Ÿ demonštrač né astronomické merania pre praktickú výuč bu z kozmickej a astronomickej geodé zie.

Ÿ

Počítačová učebňa

Pre výuč bu niektorých špeciá lnych geodetických a kartografických predmetov a predmetov z GIS naviazaných na poč ítač ovú podporu poč ítač ových miestností sú k dispozícii grafické a výpoč tovo-spracovateľské programy:

GEPRO KOKEŠ 8.0 special geodetický graficko-výpoč tový systé m GEPRO WinKOKEŠ 1.84, školská verzia geodetický graficko-výpoč tový systé m GEPRO ATLAS DMT DEMO 1.2, demo geodetický

BENTLEY MicroStation 4.0 projekč ný CAD systé m

GEPRO KOKEŠ 6.0 special geodetický graficko-výpoč tový systé m LANDSCAPE EXPLORER

ArcView GIS 3.2

Spatial analyst - nadstavba k ArcView GIS 3.2 3D Analyst - nadstavba k ArcView GIS 3.2

GEPRO WinKOKEŠ 3.0 standard geodetický graficko-výpoč tový systé m

GROMA 5.0 geodetický výpoč tový systé m

WINGEUS geodetický graficko-výpoč tový systé m

GEUS MAP 7.1, školská verzia geodetický graficko-výpoč tový systé m

MATLAB matematický systé m

MATHCAD 2000 PROFESSIONAL matematický systé m

GEONET geodetický systé m

S+ 2000 štatistický systé m

MAPLE matematický systé m

9. Spoluprá ca so zahraničný mi univerzitami a inštitúciami

- Institut geodé zie a důlního měřič ství HGF VŠ B TU Ostrava , Česká republika, - Brno, Česká republika,

- Freiberg, Nemecko

- AGH Krakov, Poľská republika - Miškolc, Maďarská republika

(6)

10. Spoluprá ca s domá cimi firmami - Geometra , Košice

- Geotop, Košice - Progres geo, Prešov - Progres cad, Prešov - Geospol, Košice - GSP, Košice

- CON-STAV, Košice

- GEODIS Slovakia s.r.o., Banská Bystrica - GEO- Global, Košice

- Geoteam, Košice

- Geodé zia, s.r.o., Michalovce

11. Možnosti pokračovania v štúdiu v inžinierskom štúdiu - Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľ ností

Imagem

Referências

temas relacionados :