R O Z V R H P R Á C E

50 

Texto

(1)

1

Spr/861/14

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

R O Z V R H P R Á C E

(2)

2

I. oddiel

Úvodná časť

P R A C O V N Ý Č A S

Pracovný čas sudcov

je určený podľa § 39 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a rozpisu nariadenia pracovnej pohotovosti.

Pracovný čas zamestnancov súdu:

Denný prevádzkový čas:

od 06:00 hod. do 17:00 hod.

Denný pracovný čas:

pružný pracovný čas pre zamestnancov s uplatnením mesačného modulu od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Pevný pracovný čas zamestnancov s povinnou prítomnosťou na pracovisku:

od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Prestávka na stravovanie: v rozsahu 0.30 hod. v čase

od 11:30 hod. do 12.30 hod.

Nariadená pracovná pohotovosť trvá:

- v dňoch pracovného pokoja 24 hodín denne

- zamestnanci v pracovných dňoch od 15:00 hod. do 07:00 hod. nasl. dňa

- sudcovia v pracovných dňoch

od 15:30 hod. do 07:00 hod. nasl. dňa

Úradné dni vrátane času na styk s verejnosťou

Podateľňa:

Pondelok – piatok

od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Informačné centrum:

Pondelok- štvrtok 08:00 hod. – 11:30 hod. 12:30 hod. –14:30 hod.

Piatok 08:00 hod. – 11:30 hod.

Predseda súdu:

s t r e d a 08:30 hod. - 12:00 hod.

Podpredseda:

s t r e d a 08.30 hod. - 12:00 hod.

(3)

3

Orgány riadenia a správy súdu

Predseda okresného súdu : JUDr. Eva Macúchová Podpredseda okresného súdu: JUDr. Rastislav Dlugoš Riaditeľ správy súdu: Ing. Jana Krivánková

Činnosť orgánov riadenia a správy súdov upravuje zákon č. 757/2004 Z. z. v platnom znení.

Predseda okresného súdu:

- zabezpečuje riadenie a správu súdu podľa zákona č. 757/2004 Z. z. v platnom znení a podľa osobitných zákonov,

- koná v mene súdu,

- vykonáva dohľad podľa § 53 a nasl. zákona č.757/2004 Z. z. v platnom znení - vybavuje sťažnosti podľa § 62 a nasl. zákona č.757/2004 Z. z. v platnom znení - vybavuje podnety podľa § 69 a nasl. zákona č.757/2004 Z. z. v platnom znení - vykonáva súdnictvo podľa rozvrhu práce

- rozhoduje podľa § 18 ods. 2 zákona č.211/2000 Z. z. v platnom znení

Podpredseda súdu:

- zastupuje predsedu okresného súdu a vykonáva činnosti podľa § 39 zákona č. 757/2004 Z. z. v platnom znení

Riaditeľ správy súdu:

- organizuje a riadi ekonomický a administratívny chod súdu a koná v mene súdu v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej zákonom, alebo v rozsahu určenom predsedom súdu

- vykonáva činnosti podľa § 76, § 77 a § 78 zákona č. 757/2004 Z. z. v platnom znení

Plénum sudcov okresného súdu s pôsobnosťou sudcovskej rady:

- podieľa sa na riadení a správe súdu ako orgán sudcovskej samosprávy - vykonáva činnosti podľa § 45 zákona č. 757/2004 Z. z. v platnom znení

(4)

4

II. oddiel

Výkon súdnictva

A/ Súdne registre

1) Pre evidenciu súdnych spisov sa na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom vedú súdne registre uvedené v § 163 ods. 1 vyhl. č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v platnom znení.

2) Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých registrov sú uvedené v časti II. prílohy č. 1 citovanej vyhlášky. Vedenie súdnych registrov sa spravuje ustanoveniami § 148 a násl. vyhlášky

3) Súdne registre sa vedú elektronicky, v rámci programu Podateľňa/Registre. Zriaďujú sa ručne vedené registre 0T, 0PPOm, 0C, 0Tp.

Na okresnom súde sú vedené registre:

trestných vecí T, Nt, Tp, Td, Tcud občianskoprávnych vecí C, Cpr, Cd, Ccud obchodných vecí Cb, Cbd, Cbcud

rodinných a opatrovníckych P, PPOm, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud vecí správneho súdnictva S, Scud

dedičských vecí D, Dd, Dcud výkonu rozhodnutia Em, Ed, Ecud, exekučných vecí Er, Erd, Ercud, platobných rozkazov Ro, Rob

vecí súdnych úschov U vecí umorenia listín UL spisy probácie Pr spisy mediácie M spisy justičnej pokladnice JP

(5)

5

Postup pri vedení súdnych registrov

Postup pri vedení súdnych registrov sa spravuje ustanoveniami vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. v platnom znení.

Veci zapisované do registrov mimo elektronickej podateľne:

Súdne

oddelenie

Register Názov agendy Typ zapisovaných vecí

P 0PPOm Predbežné opatrenia podľa ust. § 75a O.s.p.

Návrhy na vydanie predbežných opatrení podľa ust. § 75a O.s.p.

C 0C Predbežné opatrenia

podľa ust. § 76 ods. 1 písm. g)

Návrhy na vydanie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm.

g) O.s.p.

T 0Tp

0T

Rozhodovanie v prípravnom konaní

Rozhodovanie o ustanovení obhajcu, o príkaze na zatknutie, o väzbe, sťažnosť podľa § 191 Tr. por., konanie podľa § 204, 348 Tr. poriadku a iné

Utajované skutočnosti

Príkaz na domovú prehliadku, odpočúvanie a záznam telek. prevádzky

Podania vo veciach, ktoré sú zapisované do registrov iba v kanceláriách mimo elektronickej podateľne musia byť opatrené podacou pečiatkou súdu príslušným zodpovedným zamestnancom, na ktorej okrem dátumu podania, počtu podaní a príloh sa vyznačí aj hodina, minúta podania a prideľujú sa sudcom pre prípravné konanie podľa rozpisu pohotovostí uvedenom v prílohe rozvrhu práce.

(6)

6

B/ Pravidlá určenia zákonného sudcu

I) Všeobecné ustanovenia

Všetky podania, ktorými sa začína konanie, až na určené výnimky (v reg. Tp, 0T, 0PPom, 0C) musia byť prijaté elektronickou podateľňou súdu. Zákonný sudca oprávnený na prejednanie a rozhodnutie veci je stanovený náhodným výberom, ktorý vykonáva PC generátor.

V prípade elektronických podaní na mailovú adresu podatelnaOSNM@justice.sk postupuje podateľňa v súlade s metodickým pokynom č. 1/2008 sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR z 13. októbra 2008 č. 23113/2008-130 o postupe pri prijímaní, overovaní elektronických podaní podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.

II) Pravidlá určovania zákonného sudcu:

1/ Zákonným sudcom je v zmysle § 3 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. v platnom

znení sudca Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, ktorý je určený týmto rozvrhom práce na konanie a rozhodovanie o prejednávanej veci. Ak súd rozhoduje v senáte, zákonnými sudcami sú všetci sudcovia určení podľa rozvrhu práce na konanie a rozhodovanie v senáte.

Pokiaľ rozvrh práce neurčuje inak, uskutoční sa prideľovanie vecí náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov sa prerozdeľujú veci aj v prípade :

a/ dlhodobej 6 týždňov presahujúcej neprítomnosti zákonného sudcu, ktorému bola vec pridelená

b/ zmeny v obsadení súdu sudcami

c/ výraznej nerovnomernej zaťaženosti sudcov

d/ ak bol zákonný sudca, ktorému bola vec pridelená z konania a rozhodovania vo veci vylúčený

Ak prišlo k prerozdeleniu vecí podľa bodu a/ a skončila dlhodobá 6 týždňov presahujúca neprítomnosť dotknutého zákonného sudcu, môže predseda súdu rozhodnúť o vrátení prerozdelených vecí sudcovi, ktorému boli odňaté, pokiaľ nebolo vo veci rozhodnuté a v prípade trestných vecí tie, v ktorých nebolo nariadené hlavné pojednávanie.

V prípade nemožnosti využitia technických a programových prostriedkov

v trvaní najmenej dvoch pracovných dní sa veci prideľujú podľa tohto rozvrhu práce v časovej postupnosti a poradí, v akom na súd došli tak, že v každej veci prideľovanej náhodným výberom bude v podateľni súdu vyznačený čas (dátum, hodina, minúta, sekunda) v prítomnosti toho, kto podanie doniesol a vec bude pridelená sudcovi nasledujúcemu v číselnom poradí príslušného oddelenia.

Náhodný výber sudcu pomocou technických a programových prostriedkov sa nepoužije v prípade výnimiek určených týmto rozvrhom práce.

(7)

7

2/

V prípade zmeny personálneho obsadenia súdu odchodom sudcu predseda

súdu jeho veci pridelí prostredníctvom elektronickej podateľne náhodným výberom v rovnakom počte ostatným sudcom úseku za predpokladu, že voľné miesto sudcu po jeho odchode ostane neobsadené.

3/ V prípade zmeny personálneho obsadenia súdu príchodom ďalšieho sudcu

môže predseda súdu prideliť veci, ktoré v rovnakom počte náhodným výberom odníme od každého sudcu (zamestnanca) inému sudcovi (zamestnancovi) náhodným výberom alebo znížením nápadu v ostatných odd. sudcov príslušného úseku súdu.

4/ V prípade náhlej prekážky, ktorá bráni zákonnému sudcovi, ktorému je vec

pridelená, vykonávať úkony a rozhodovať vo veci po dobu kratšiu ako 6 týždňov koná a rozhoduje vo veci, sudca určený rozvrhom práce na zastupovanie zákonného sudcu. V prípade náhlej prekážky zastupujúceho sudcu, poverí týmito úkonmi predseda súdu ďalšieho sudcu z príslušného úseku (na trestnom úseku službukonajúceho sudcu) osobitným opatrením.

5/ V prípade, že bol zákonný sudca, ktorému bola vec pridelená, z konania

a rozhodovania vo veci vylúčený, pridelí sa vec na základe pokynu predsedu súdu náhodným výberom elektronickej podateľne sudcovi, ktorému je prideľovaný nápad nových vecí do registra, v ktorom je predmetná vec zapísaná.

6/ V prípade výrazných rozdielov v pracovnom zaťažení sudcov

a poverených zamestnancov súdu toho istého úseku, ktoré vznikli z objektívnych dôvodov v priebehu kalendárneho roka môže predseda súdu rozhodnúť o prerozdelení už pridelených vecí náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom, alebo o znížení, respektíve zastavení nápadu oddelení sudcov príslušného úseku.

7/ Ak bola vo veci vyslovená miestna alebo vecná nepríslušnosť a nadriadený

súd vyslovil na návrh súdu, ktorému bola vec postúpená, že na konanie nie je vecne alebo miestne príslušný, vec bude zapísaná do súdneho registra tomu senátu alebo samosudcovi, ktorý vyslovil nepríslušnosť, vec sa zapíše pod novú spisovú značku.

8/ Vec, ktorá bola spojená s inou vecou na spoločné prejednanie a rozhodnutie,

bude v prípade ich rozdelenia na samostatné prejednanie a rozhodnutie pridelená tomu sudcovi, ktorému pôvodne patrila. Ak už na súde nie je, bude pridelená náhodným výberom sudcovi z toho istého úseku.

9/ Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v iných než trestnoprávnych

veciach, zapíše sa do súdneho registra toho senátu alebo samosudcu, ktorý rozhodol o jej vylúčení; to neplatí, ak vylúčená vec predstavuje agendu, ktorej vybavovaním je podľa rozvrhu práce poverený iný senát alebo samosudca. V takom prípade sa vec prideľuje náhodným výberom. Vylúčená vec sa vedie pod novou spisovou značkou.

Ak senát alebo samosudca rozhodne o spojení veci do jedného konania, pripojené

veci sa vyznačia v súdnom registri ako veci vedené pod spisovou značkou tej veci, ku ktorej boli pripojené, a to až do jej skončenia; novšia vec sa pripája k staršej veci. Ak sa má vec spojiť k staršej veci, ktorá je pridelená inému sudcovi, môže sudca rozhodnúť o spojení veci len po dohode s týmto sudcom. Zákonným sudcom spojených vecí sa stáva zákonný sudca staršej veci.

(8)

8

10/ O návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje senát alebo sudca určený

náhodným výberom. Ak samosudca alebo senát po pridelení veci zistí prekážku v konaní (§ 397 ods. 2 Trestného poriadku), vec sa pridelí náhodným výberom s vylúčením samosudcu alebo senátu súdu z prideľovania, ktorý vo veci rozhodoval pred povolením obnovy konania. Ak sa obnova konania povolí, vec sa vedie v súdnom registri pod pôvodnou spisovou značkou a v konaní rozhoduje senát alebo samosudca, ktorý rozhodol vo veci pred povolením obnovy konania.

11/ O návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru rozhoduje sudca, ktorý zmier schválil.

12/ Ak odvolací súd nerozhodne inak, vec zrušená na základe odvolania sa

zapisuje do súdneho registra tomu sudcovi alebo senátu, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod pôvodnou spisovou značkou. Ak dovolací súd nerozhodne inak, po zrušení veci na základe mimoriadneho opravného prostriedku sa vec zapíše do súdneho registra tomu senátu alebo samosudcovi, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod novou spisovou značkou a súvislosť s pôvodnou vecou sa vyznačí na spisovom obale a v súdnom registri, kde sa vyznačí aj výsledok konania o mimoriadnom opravnom prostriedku.

13/ Ak bola vec zapísaná do nesprávne určeného súdneho registra, môže byť prevedená podľa pokynu predsedu súdu do správne určeného súdneho registra s novou spisovou značkou najneskôr do 30 dní odo dňa zapísania veci do pôvodného súdneho registra. Ak nedôjde v lehote podľa predchádzajúcej vety k prevodu veci do správneho registra, vec dokončí senát alebo samosudca podľa pôvodného pridelenia.

14/ Návrh na nariadenie predbežného opatrenia pred začatím konania sa

zapisuje do súdneho registra podľa obsahu návrhu a prideľuje sa sudcovi príslušného oddelenia náhodným výberom elektronickej podateľne. O predbežnom opatrení doručenom spolu s návrhom, rozhoduje sudca, ktorému bola pridelená vec na rozhodnutie vo veci samej.

15/ Návrh na nariadenie predbežného opatrenia po začatí konania sa zapisuje

do súdneho registra tomu sudcovi, ktorý koná vo veci samej. Pokiaľ nie je v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia uvedená spisová značka konania vo veci samej, zlustruje pracovník elektronickej podateľne, či takému návrhu konanie vo veci samej nepredchádza. Ak predchádza, založí sa podanie do spisu v konaní vo veci samej.

16/ Ak nemožno zapísať veci podľa predchádzajúcich odsekov pôvodnému sudcovi, pretože prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo mu veci nemôžu

byť prideľované z iných dôvodov, pridelia sa tieto veci náhodným výberom.

17/ Po podaní odporu vo veciach reg. Ro alebo Rob v prípade ich prevodu do

oddelenia, reg. C, Cpr alebo Cb sa stáva zákonným sudcom ten sudca, ktorý bol určený náhodným výberom elektronickej podateľne v oddelení, reg. C, Cpr alebo Cb. Môže ísť o iného sudcu ako toho, ktorý bol zákonným sudcom pre potreby rozkazného konania.

18/ Ostatné činnosti sudcu spojené s konaním a rozhodovaním v oddeleniach

(9)

9 vyšších súdnych úradníkov a rozhodovanie o vylúčení vyššieho súdneho úradníka z konania a rozhodovania v pridelenej veci.

19/ Rozdiel v počte pridelených vecí medzi senátmi, samosudcami a súdnymi

úradníkmi toho istého úseku súdu môže byť za kalendárny rok maximálne 5 vecí pokiaľ ide o trestný úsek a 10 vecí na ostatných úsekoch súdu, okrem prípadov uvedených v pravidle 3, 6.

III) Osobitné ustanovenia vo veciach registra P rodinných a opatrovníckych 20/ Ak je vo veciach registra P podaný návrh : a) o úpravu práv a povinností voči

maloletému dieťaťu, b) o úpravu práv a povinností maloletého dieťaťa, c) o zvýšenie alebo zníženie výživného, d) o úprave styku, e) o náhradnej osobnej starostlivosti, f) o pestúnskej starostlivosti, g) o ústavnej starostlivosti a predchádza mu iné z uvedených konaní týkajúce sa toho istého dieťaťa, ktoré nie je v deň podania nového návrhu rozhodnuté, zákonným sudcom pre túto vec bude sudca, ktorý vybavuje vec predchádzajúcu.

21/ Návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručený súdu pred začatím konania vo veci samej sa pridelí do súdneho registra sudcu náhodným výberom. Ak

ide o konanie, ktoré možno začať aj bez návrhu a sudca postupuje podľa § 76 ods. 3 O.s.p., je zákonným sudcom na prejednanie veci samej. Ak ide o konanie, ktoré nemožno začať aj bez návrhu, postupuje sa podľa všeobecných pravidiel určenia zákonného sudcu, pričom sa predbežné opatrenie musí týkať predmetu konania vo veci samej.

22/ Ak je návrh na nariadenie predbežného opatrenia podaný po začatí konania,

o tomto rozhodne sudca, ktorý koná vo veci samej.

23/ Ak bol podaný návrh na nariadenie predbežného opatrenia a následne bol

podaný návrh vo veci samej, zapíše sa tento návrh pod tú spisovú značku, v ktorej je vedený návrh na nariadenie predbežného opatrenia, pokiaľ nebolo o tomto predbežnom opatrení doposiaľ právoplatne rozhodnuté. Návrh vo veci samej sa musí týkať predmetu konania predbežného opatrenia.

IV) Osobitné ustanovenia v trestných veciach a pohotovosti sudcov

24/ Veci registra „T“ vrátené na došetrenie, vrátené po sťažnosti pre porušenie

zákona, veci, v ktorých došlo k späťvzatiu obžaloby, veci, v ktorých došlo k odmietnutiu obžaloby a vrátené prokurátorovi, veci vrátené prokurátorovi na konanie o dohode o vine a treste a veci, v ktorých nebola dohoda o vine a treste schválená a bola vrátená prokurátorovi, budú pridelené tomu sudcovi, ktorému boli pridelené na vybavenie pôvodne. Ak už v oddelení nie je, budú pridelené náhodným výberom sudcovi tohto úseku.

25/ Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v trestnoprávnych veciach, zapíše sa do súdneho registra senátu alebo samosudcu, v ktorého súdnom oddelení bol súdny spis, v ktorom bola vec vylúčená a zapisuje sa v súdnom registri trestnoprávnych vecí pod novou spisovou značkou. Ak senát alebo samosudca rozhodne o spojení veci do

(10)

10 jedného konania, pripojené veci sa vyznačia v súdnom registri ako veci vedené pod spisovou značkou tej veci, ku ktorej boli pripojené, a to až do jej skončenia; novšia vec sa pripája k staršej veci. Ak sa má vec spojiť k staršej veci, ktorá je pridelená inému sudcovi, môže sudca rozhodnúť o spojení veci len po dohode s týmto sudcom. Zákonným sudcom spojených vecí sa stáva zákonný sudca staršej veci.

26/ Sudca je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, ak bol

v prejednávanej veci činný ako prokurátor, policajt, spoločenský zástupca, obhajca, splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného, zástupca poškodeného alebo spoločný zástupca poškodených. Z rozhodovania v trestnej veci je vylúčený aj ten sudca, ktorý sa v prejednávanej veci zúčastnil na rozhodovaní na súde vyššieho stupňa. Ak je sudca z uvedených dôvodov vylúčený, nahradí ho sudca, ktorý je určený na jeho zastupovanie rozvrhom práce.

27/ V prípade potreby náhradného sudcu (sudcov) alebo prísediacich (§ 246 ods. 1 Trestného poriadku) týchto určí predseda súdu osobitným opatrením.

28/ V prípade nápadu obzvlášť rozsiahlej alebo na dokazovanie obzvlášť

obtiažnej veci môže predseda súdu zastaviť v predmetnom oddelení nápad na

primeranú dobu, ak je to podľa jeho názoru potrebné, najmä vzhľadom na stav nevybavených vecí v predmetnom oddelení.

29/ Sudca pre prípravné konanie je sudca tunajšieho súdu, ktorý je rozvrhom

práce súdu poverený rozhodovať o

a) zásahoch do základných práv a slobôd pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní,

b) sťažnostiach proti rozhodnutiam prokurátora, ak tak ustanovuje Trestný poriadok

c) v iných prípadoch ustanovených Trestným poriadkom d) v iných prípadoch ustanovených týmto rozvrhom

30/ Sudcovia, ktorí podľa rozvrhu práce vykonávajú pôsobnosť sudcov pre prípravné konanie sa vo vykonávaní tejto činnosti striedajú každý kalendárny

týždeň. Pohotovosť začína v pondelok o 15.30 hod. a končí v nasledujúci pondelok o 7.00 hod. V prípade, že by tieto dni pripadli na sviatok, začína a končí v najbližší pracovný deň. V určenom týždni vykonávajú túto pôsobnosť počas denného pracovného času a mimo neho na základe nariadenej pohotovosti. Mimo pracovného času na základe nariadenej pohotovosti konajú a rozhodujú títo sudcovia aj vo veciach reg. PPOm, vo veciach zabezpečenia svedka, o návrhoch na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. a vo veciach príkazu na zatknutie vydaného mimo prípravného konania.

31/ Prideľovanie trestných vecí toho istého obvineného tomu istému zákonnému sudcovi

Ak je v registri „T“ zapísaná trestná vec obvineného (prvá trestná vec), v ktorej ešte nebola na hlavnom pojednávaní prečítaná obžaloba a do registra „T“ napadne iná trestná vec toho istého obvineného (ďalšia trestná vec), bude so zreteľom na ustanovenia o spoločnom konaní (§ 21 ods. 3 Trestného poriadku) každá ďalšia trestná vec tohto obvineného pridelená na prejednanie a rozhodnutie sudcovi, ktorý

(11)

11 má pridelenú prvú a ešte nerozhodnutú trestnú vec tohto obvineného. To neplatí, ak prvá alebo ďalšia trestná vec je väzobnou vecou alebo ak ide o vec, v ktorej bol na súd podaný návrh prokurátora na schválenie dohody o vine a treste; v takýchto prípadoch sa za prvú a nerozhodnutú trestnú vec považuje nasledujúca najstaršia trestná vec obvineného. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na trestné veci, ktoré napadli do registra „T“ pred 01. novembrom 2013.

32/ V prípade, že dôjde v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. do 15.30 hod.

príslušníkmi Policajného zboru k zatknutiu obvineného na základe príkazu na zatknutie vydaného v trestnej veci vedenej v registri „T“, príkaz na zatknutie zrealizuje sudca, ktorý ho vydal (zákonný sudca). Zástupcom zákonného sudcu je v tomto prípade sudca, ktorý zákonného sudcu zastupuje podľa tohto rozvrhu práce. Ak realizáciu príkazu na zatknutie nemôže vykonať ani jeden z týchto sudcov pre neprítomnosť z dôvodu dočasnej práceneschopnosti, ošetrovania člena rodiny, čerpania dovolenky, účasti na vzdelávacom podujatí sudcov alebo z iných dôvodov a hrozí nebezpečenstvo márneho uplynutia zákonom stanovenej lehoty obmedzenia osobnej slobody obvineného za účelom rozhodnutia o jeho väzbe, zrealizuje príkaz na zatknutie sudca, ktorý má nariadenú pohotovosť podľa tohto rozvrhu práce. Za prekážku brániacu realizácii príkazu na zatknutie sa u zákonného sudcu a jeho zástupcu nepovažuje výkon práce sudcu v domácom prostredí.

V prípade, že dôjde príslušníkmi Policajného zboru k zatknutiu obvineného na základe príkazu na zatknutie vydaného v trestnej veci vedenej v registri „T“ v pracovných dňoch v čase od 15.30 hod. do 07.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, počas soboty, nedele a počas dňa pracovného pokoja, teda mimo pracovného

času, príkaz na zatknutie zrealizuje sudca, ktorý má nariadenú pohotovosť podľa

tohto rozvrhu práce.

Pohotovosť všetkých sudcov a asistentiek vo veciach, ktoré patria do

pôsobnosti sudcu pre prípravné konanie, vo veciach príkazov na zatknutie vydaných tunajším súdom mimo prípravného konania a vo veciach registra 0PPOm, 0C, 0Pov určí predseda súdu vopred najmenej na dobu jedného štvrťroka.

Veci registra PPOm, návrhy na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76

ods. 1 písm. g/ O.s.p. a návrhy na vydanie povolenia podľa §185a O.s.p. podané mimo pracovného času (v pracovných dňoch od 15.00

do 7.00 hod. nasledujúceho dňa a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja) zabezpečí asistentka, ktorá má nariadenú pracovnú pohotovosť a vec predloží sudcovi, ktorý má nariadenú pracovnú pohotovosť. Zákonným sudcom je v mimopracovnom čase sudca, ktorý má nariadenú pohotovosť, v pracovnom čase sudca odd. P, resp. odd. C.

Podania vo veciach registra „Tp“ a registra „0Tp“ (v prípadoch ustanovenia obhajcu, príkazu na zatknutie, návrhu na vydávanie zatýkacích rozkazov, rozhodnutie o väzbe, príkazu na domovú prehliadku, príkazu na vyšetrenie duševného stavu) prijíma v pracovnom čase zamestnanec poverený vedením registra „Tp“, v mimopracovnom čase sudca, ktorý má nariadenú pracovnú pohotovosť. Tieto veci sa zapisujú tomu sudcovi, ktorý má nariadenú pohotovosť.

(12)

12 V prípade, že nastane situácia, ktorá nie je upravená týmito výnimkami z pravidiel zákonného sudcu v občianskoprávnom konaní rozhodne o tom opatrením po porade s predsedom grémia predseda súdu, v trestnom konaní predseda súdu.

Zástupcom sudcu pre prípravné konanie je počas nariadenej pohotovosti

sudca určený ako zástupca v Pokyne predsedníčky Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom o nariadení pohotovosti.

V) Podania urobené ústne do zápisnice spisuje vyšší súdny úradník, do oddelenia

ktorého je pridelená vec, ktorej sa podanie týka. V prípade, že takto vyššieho súdneho úradníka nemožno určiť alebo sa podanie netýka veci, o ktorej sa už vedie konanie, spíše do zápisnice podanie:

- týkajúce sa trestnej veci vyšší súdny úradník – JUDr. Oľga Jarošová, v prípade jej neprítomnosti jej zástupca,

- týkajúce sa občiansko-právnej veci vyšší súdny úradník Mgr. Andrej Peterka, v prípade jeho neprítomnosti jeho zástupca.

VI) Zástupcom zákonného sudcu je sudca, ktorý je určeným zástupcom v rozvrhu

práce a plní úlohy zákonného sudcu v prípade jeho neprítomnosti, ak vec neznesie odklad. Ak pre náhlu prekážku nebude možné vykonať úkon zastupujúcim sudcom, poverí predseda súdu ktoréhokoľvek sudcu tunajšieho súdu.

Pokiaľ sa v tomto rozvrhu práce hovorí o zástupcovi (mimo sudcov) ide o osobu, ktorá je určená týmto rozvrhom na jeho zastupovanie a plní v čase jeho neprítomnosti všetky úlohy tak, ako to vyplýva z rozvrhu práce pre toho, koho zastupuje. V prípade, že v danom čase niet zástupcu, určí ho predseda súdu.

VII) Kontaktným bodom Súdnej siete pre občianske veci Slovenskej republiky je

sudca JUDr. Andrej Stachovič a náhradným kontaktným bodom sudkyňa JUDr. Ing. Erika Trtalová /Inštrukcia MS SR č. 36/2010 z 21.12.2010/.

(13)

13

C/ Personálne obsadenie súdnych oddelení a rozdelenie súdnej

agendy

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Ivan Pavlovič

JUDr. Rastislav Dlugoš

2. Prísediaci podľa zoznamu prísediacich –viď príloha

3. Súdne oddelenie 1T, 1Nt, 1Td, 1Tcud, 0Tp, 0T, 0PPOm, 0C 1Pr, 1M (vrátane vecí od OP a PZ)

vyšší súdny úradník: JUDr. Oľga Jarošová

zastupovanie: PhDr. Ján Pavlíček, PhD.

súdna tajomníčka: Renáta Filúsová zastupovanie: Jana Bošeľová asistentka senátu: Katarína Piskláková zastupovanie: Petra Košťálová probačný a mediačný úradník :

PhDr. Ján Pavlíček, PhD. zastupovanie : JUDr. Oľga Jarošová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov T, Nt, Td, Tcud – ½ nápadu Rozhodovanie vo veciach registra

Tp, T - sudca pre prípravné konanie podľa rozvrhu práce

PPOm, C – v čase nariadenej pracovnej pohotovosti Rozhodovanie vo veciach registrov

1Pr – pomer pridelených spisov 1/2 nápadu 1M – pomer pridelených spisov 1/2 nápadu

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť Pondelok: budova 101B č. d. 100/B Utorok: budova 101B č. d. 100/B

(14)

14 1. Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Rastislav Dlugoš

JUDr. Ivan Pavlovič

2. Prísediaci podľa zoznamu prísediacich –viď príloha

3. Súdne oddelenie 2T, 2Nt, 2Td, 2Tcud, 0Tp, 0T, 0PPOm, 0C 2Pr, 2M (vrátane vecí od OP a PZ)

vyšší súdny úradník: JUDr. Oľga Jarošová

zastupovanie: PhDr. Ján Pavlíček, PhD.

súdna tajomníčka: Renáta Filúsová zastupovanie: Jana Bošeľová asistentka senátu: Petra Košťálová zastupovanie: Katarína Piskláková probačný a mediačný úradník :

PhDr. Ján Pavlíček, PhD. zastupovanie : JUDr. Oľga Jarošová

2C

vyšší súdny úradník: JUDr. Oľga Jarošová

zastupovanie: PhDr. Ján Pavlíček, PhD.

súdna tajomníčka: Renáta Štefaničková zastupovanie: Renáta Zámečníková asistentka senátu: Petra Košťálová

zastupovanie: Katarína Piskláková

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov T, Nt, Td, Tcud – ½ nápadu C - 0 nápad

Rozhodovanie vo veciach registra

Tp, T - sudca pre prípravné konanie podľa rozvrhu práce

PPOm, C - v čase nariadenej pracovnej pohotovosti Rozhodovanie vo veciach registrov

2Pr – pomer pridelených spisov 1/2 nápadu 2M – pomer pridelených spisov 1/2 nápadu

5. Pojednávacie dni

a pojednávacia miestnosť

Štvrtok: budova 101B č. d. 100/B Piatok: budova 101B č. d. 100/B

(15)

15

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Eva Macúchová

JUDr. Elena Šuríková

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 3C, 3Cd, 3Ccud, 3Cpr, 3S, 3Scud

vyšší súdny úradník: JUDr. Jana Škrabáková zastupovanie: Mgr. Ján Vojtek

súdna tajomníčka: Renáta Zámečníková zastupovanie: Renáta Štefaničková asistentka senátu: Katarína Pastorková zastupovanie: Renáta Olbertová

3P, 3Ps

vyšší súdny úradník: JUDr. Jana Škrabáková zastupovanie: Mgr. Ján Vojtek

súdna tajomníčka: Marcela Havalcová zastupovanie: Jana Bošeľová asistentka senátu: Katarína Pastorková zastupovanie: Renáta Olbertová

4.

Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov C, Cpr, Cd, Ccud, S, Scud - 1/14 nápadu

Rozhodovanie vo veciach registrov P, PPOm, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud - 0 nápad

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť Utorok: budova 101B č. d. 204/B Štvrtok: budova 101B č. d. 204/B

(16)

16 1. Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Hedviga Pikalíková

JUDr. Andrej Stachovič

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 4C, 4Cd, 4Ccud, 4Cpr, 4S, 4Scud

vyšší súdny úradník: Mgr. Marcela Masárová zastupovanie: Mgr. Jana Bilová Majtásová súdna tajomníčka: Renáta Zámečníková

zastupovanie: Renáta Štefaničková asistentka senátu: Marianna Gulánová zastupovanie: Adriana Sélešiová

4P, 4Ps

vyšší súdny úradník: Mgr. Marcela Masárová zastupovanie: Mgr. Jana Bilová Majtásová súdna tajomníčka: Marcela Havalcová

zastupovanie: Jana Bošeľová asistentka senátu: Marianna Gulánová zastupovanie: Adriana Sélešiová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov C, Cpr, Cd, Ccud, S, Scud - 3/14 nápadu P, PPOm, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud – 0 nápad

5. Pojednávacie dni

a pojednávacia miestnosť

Utorok: budova 101B č. d. 305/B Štvrtok: budova 101B č. d. 305/B

(17)

17

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Elena Šuríková

JUDr. Hedviga Pikalíková

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 5P, 5Ps, 5Po,5Pu, 5Pd, 5Pcud , 5PPOm

vyšší súdny úradník: Mgr. Jana Bilová Majtásová zastupovanie: Mgr. Emília Brešťanská súdna tajomníčka: Marcela Havalcová zastupovanie: Jana Bošeľová asistentka senátu: Renáta Olbertová zastupovanie: Marianna Gulánová

5C, 5Cd, 5Ccud, 5Cpr, 5S, 5Scud

vyšší súdny úradník: Mgr. Jana Bilová Majtásová zastupovanie: Mgr. Emília Brešťanská súdna tajomníčka: Renáta Štefaničková zastupovanie: Renáta Zámečníková asistentka senátu: Renáta Olbertová zastupovanie: Marianna Gulánová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov C, Cpr, Cd, Ccud, S, Scud - 1/14 nápadu P, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud, PPOm – 1/3 nápadu

5. Pojednávacie dni a pojednávacia

miestnosť

Pondelok: budova 101B č. d. 305/B Streda: budova 101B č. d. 305/B

(18)

18

1.

Predseda senátu /

zastupujúci sudca JUDr. Barbara Plaskurová

(dlhodobo práceneschopná)

JUDr. Andrej Stachovič

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 6C, 6Cd, 6Ccud, 6Cpr, 6S, 6Scud

vyšší súdny úradník: Mgr. Tatiana Lachová zastupovanie: Mgr. Andrej Peterka súdna tajomníčka: Renáta Zámečníková zastupovanie: Renáta Štefaničková asistentka senátu: Adriana Sélešiová zastupovanie: Monika Hargašová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov C, Cd, Ccud, S, Scud, Cpr - 0 nápad 5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť Pondelok: budova 101B č. d. 204/B Streda: budova 101B č. d. 204/B

(19)

19 1. Predseda senátu / zastupujúci sudca Mgr. Stanislava Miklánková

JUDr. Ing. Erika Trtalová

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 7C, 7Cd, 7Ccud, 7Cpr, 7S, 7Scud

vyšší súdny úradník: Mgr. Andrej Peterka zastupovanie: Mgr. Tatiana Lachová súdna tajomníčka: Renáta Štefaničková zastupovanie: Renáta Zámečníková asistentka senátu: Renáta Sláviková zastupovanie: Monika Janegová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov C, Cd, Ccud, S, Scud, Cpr – 3/14 nápadu P, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud, PPOm – 0 nápad

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

Pondelok: budova 101B č. d. 200B Streda: budova 101B č. d. 200B

(20)

20

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

JUDr. Lenka Pavlovičová

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 8Cb, 8Cbd, 8Cbcud

vyšší súdny úradník: JUDr. Tomáš Chovanec zastupovanie: Mgr. Marcela Masárová súdna tajomníčka: Renáta Zámečníková zastupovanie: Renáta Štefaničková asistent senátu: Adriana Sélešiová

zastupovanie: Simona Kotásková

8P, 8Ps, 8Po, 8Pu, 8Pd, 8Pcud , 8PPOm

vyšší súdny úradník: JUDr. Tomáš Chovanec zastupovanie: Mgr. Marcela Masárová

súdna tajomníčka: Marcela Havalcová zastupovanie: Jana Bošeľová asistent senátu: Adriana Sélešiová zastupovanie: Simona Kotásková

8C, 8Cpr

vyšší súdny úradník: Mgr. Tatiana Lachová zastupovanie: Mgr. Andrej Peterka súdna tajomníčka: Renáta Zámečníková zastupovanie: Renáta Štefaničková asistentka senátu: Adriana Sélešiová zastupovanie: Simona Kotásková

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Cb, Cbd, Cbcud – ½ nápadu

P, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud, PPOm – 1/3 nápadu C, Cpr – 0 nápad 5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť Utorok: budova 101B č. d. 300B Streda: budova 101B č. d. 300B

(21)

21

1.

Predseda senátu /

zastupujúci sudca JUDr. Lenka Pavlovičová JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 9Cb, 9Cbd, 9Cbcud

vyšší súdny úradník: JUDr. Tomáš Chovanec zastupovanie: Mgr. Marcela Masárová

súdna tajomníčka: Renáta Zámečníková zastupovanie: Renáta Štefaničková asistentka senátu: Simona Kotásková zastupovanie: Adriana Sélešiová

9P, 9Ps, 9Po, 9Pu, 9Pd, 9Pcud, 9PPOm

vyšší súdny úradník: JUDr. Tomáš Chovanec zastupovanie: Mgr. Marcela Masárová

súdna tajomníčka: Marcela Havalcová zastupovanie: Jana Bošeľová asistentka senátu: Simona Kotásková zastupovanie: Adriana Sélešiová

0Tp, 0T, 0PPOm 9C, 9Cpr

vyšší súdny úradník: Mgr. Tatiana Lachová zastupovanie: Mgr. Andrej Peterka súdna tajomníčka: Renáta Zámečníková zastupovanie: Renáta Štefaničková asistentka senátu: Simona Kotásková zastupovanie: Adriana Sélešiová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Cb, Cbd, Cbcud – ½ nápadu

P, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud, PPOm – 1/3 nápadu

Tp, T - sudca pre prípravné konanie podľa rozvrhu práce

PPOm, C - v čase nariadenej pracovnej pohotovosti C, Cpr – 0 nápad 5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť Štvrtok: budova 101B č. d. 301B Piatok: budova 101B č. d. 301B

(22)

22

1.

Predseda senátu /

zastupujúci sudca JUDr. Andrej Stachovič Mgr. Stanislava Miklánková

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 10C, 10Cd, 10Ccud, 10Cpr, 10S, 10Scud,

vyšší súdny úradník: Mgr. Emília Brešťanská zastupovanie: JUDr. Tomáš Chovanec

súdna tajomníčka: Renáta Štefaničková zastupovanie: Renáta Zámečníková asistentka senátu: Monika Hargašová zastupovanie: Renáta Sláviková

0Tp, 0T, 0PPOm

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov C, Cd, Ccud, S, Scud, Cpr – 3/14 nápadu Cb, Cbd, Cbcud – 0 nápad

Rozhodovanie vo veciach registra Tp, T - sudca pre prípravné konanie podľa rozvrhu práce

PPOm, C- v čase nariadenej pracovnej pohotovosti

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

Utorok: budova 101B č. d. 200B Štvrtok: budova 101B č. d. 200B

(23)

23 1. Predseda senátu / zastupujúci sudca N E O B S A D E N É N E O B S A D E N É 2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 11C, 11Cd, 11Ccud, 11Cpr 11S, 11Scud 11P, 11Ps

4. Rozsah pôsobnosti

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

(24)

24

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Ing. Erika Trtalová

JUDr. Eva Macúchová

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 12C, 12Cd, 12Ccud, 12Cpr, 12S, 12Scud

vyšší súdny úradník: Mgr. Ján Vojtek

zastupovanie: JUDr. Jana Škrabáková súdna tajomníčka: Renáta Štefaničková zastupovanie: Renáta Zámečníková asistentka senátu: Monika Janegová zastupovanie: Katarína Pastorková

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov C, Cd, Ccud, S, Scud, Cpr – 3/14 nápadu

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť Utorok: budova 101B č. d. 301B Piatok: budova 101B č. d. 204B

(25)

25

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

JUDr. Lenka Pavlovičová

2. Členovia senátu

-

3. Súdne oddelenie 8D, 8Dd, 8Dcud, 8U, 8UL

vyšší súdny úradník: JUDr. Tomáš Chovanec

zastupovanie: Mgr. Marcela Masárová súdna tajomníčka: Jana Bošeľová

zastupovanie: Marcela Havalcová asistent senátu: Martina Polláková

zastupovanie: Vladislava Kelešiová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov D, Dd, Dcud, U, UL - ½ nápadu 1. Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Lenka Pavlovičová

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

2. Členovia senátu

-

3. Súdne oddelenie 9D, 9Dd, 9Dcud, 9U, 9UL

vyšší súdny úradník: JUDr. Tomáš Chovanec zastupovanie: Mgr. Marcela Masárová súdna tajomníčka: Jana Bošeľová

zastupovanie: Marcela Havalcová asistent senátu: Martina Polláková zastupovanie: Vladislava Kelešiová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov D, Dd, Dcud, U, UL – ½ nápadu

(26)

26

1. Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Ivan Pavlovič

JUDr. Rastislav Dlugoš

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 1Er, 1Erd, 1Ercud 1Ed, 1Ecud, 1Em

vyšší súdny úradník: Mgr. Marcela Masárová – spisy končiace párnou číslicou

vyšší súdny úradník: Mgr. Ján Vojtek

– spisy končiace nepárnou číslicou

zastupovanie: Mgr. Marcela Masárová

a Mgr. Ján Vojtek - navzájom súdna tajomníčka: Petra Alušicová

zastupovanie: Marta Kraváriková asistentka senátu: Martina Polláková zastupovanie: Tomáš Bartal

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Er, Erd, Ercud, Ed, Ecud, Em – 0 nápad

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Rastislav Dlugoš

JUDr. Ivan Pavlovič

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 2Er, 2Erd, 2Ercud 2Ed, 2Ecud, 2Em

vyšší súdny úradník: Mgr. Marcela Masárová

zastupovanie: Mgr. Ján Vojtek

súdna tajomníčka: Petra Alušicová zastupovanie:Marta Kraváriková asistentka senátu: Martina Polláková zastupovanie: Slávka Valušiaková

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Er, Erd, Ercud, Ed, Ecud, Em – 0 nápad

(27)

27 1. Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Hedviga Pikalíková

JUDr. Elena Šuríková

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 4Er, 4Erd, 4Ercud, 4Ed, 4Ecud, 4Em

vyšší súdny úradník: Mgr. Emília Brešťanská zastupovanie: Mgr. Jana Bilová Majtásová súdna tajomníčka: Petra Alušicová

zastupovanie:Marta Kraváriková asistent senátu: Tomáš Bartal

zastupovanie: Slávka Valušiaková

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov

Er, Erd, Ercud, Ed, Ecud, Em - 1/5 nápadu

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Elena Šuríková

JUDr. Hedviga Pikalíková

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 5Er, 5Erd, 5Ercud, 5Ed, 5Ecud, 5Em

vyšší súdny úradník: Mgr. Jana Bilová Majtásová zastupovanie: Mgr. Emília Brešťanská súdna tajomníčka: Petra Alušicová

zastupovanie:Marta Kraváriková asistent senátu: Tomáš Bartal

zastupovanie: Slávka Valušiaková

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov

(28)

28

1.

Predseda senátu /

zastupujúci sudca JUDr. Barbara Plaskurová Mgr. Stanislava Miklánková

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 6Er, 6Erd, 6Ercud, 6Ed, 6Ecud, 6Em

vyšší súdny úradník: Mgr. Tatiana Lachová zastupovanie: Mgr. Andrej Peterka súdna tajomníčka: Petra Alušicová zastupovanie:Marta Kraváriková asistentka senátu: Slávka Valušiaková zastupovanie: Tomáš Bartal

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Er, Erd, Ercud, Ed, Ecud, Em – 0 nápad

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

Mgr. Stanislava Miklánková

JUDr. Hedviga Pikalíková

2. Členovia senátu

-

3. Súdne oddelenie 7Er, 7Erd, 7Ercud, 7Ed, 7Ecud, 7Em

vyšší súdny úradník: Mgr. Andrej Peterka zastupovanie: Mgr. Tatiana Lachová súdna tajomníčka: Petra Alušicová

zastupovanie:Marta Kraváriková asistentka senátu: Slávka Valušiaková zastupovanie: Tomáš Bartal

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov

(29)

29

1.

Predseda senátu/ zastupujúci sudca/

JUDr. Andrej Stachovič

JUDr. Ing. Erika Trtalová

2. Členovia senátu

-

3. Súdne oddelenie 10Er, 10Erd, 10Ercud, 10Ed, 10Ecud, 10Em

vyšší súdny úradník: Mgr. Marcela Masárová zastupovanie: Mgr. Jana Bilová Majtásová súdna tajomníčka: Petra Alušicová zastupovanie:Marta Kraváriková asistentka senátu: Slávka Valušiaková zastupovanie: Tomáš Bartal

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov

Er, Erd, Ercud, Ed, Ecud, Em – 1/5 nápadu

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca/ N E O B S A D E N É N E O B S A D E N É 2. Členovia senátu

-

3. Súdne oddelenie 11Er, 11Erd, 11Ercud, 11Ed, 11Ecud, 11Em

(30)

30

1.

Predseda senátu/

zastupujúci sudca/ JUDr. Ing. Erika Trtalová JUDr. Andrej Stachovič

2. Členovia senátu

-

3. Súdne oddelenie 12Er, 12Erd, 12Ercud, 12Ed, 12Ecud, 12Em

vyšší súdny úradník: Mgr. Ján Vojtek

zastupovanie: Mgr. Marcela Masárová súdna tajomníčka: Petra Alušicová

zastupovanie:Marta Kraváriková asistentka senátu: Tomáš Bartal

zastupovanie: Slávka Valušiaková

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov

Er, Erd, Ercud, Ed, Ecud, Em – 1/5 nápadu

(31)

31

1.

Predseda senátu/ zastupujúci sudca

JUDr. Eva Macúchová

JUDr. Andrej Stachovič

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 3Ro

vyšší súdny úradník: JUDr. Jana Škrabáková zastupovanie: JUDr. Oľga Jarošová

súdna tajomníčka: Jana Bošeľová zastupovanie: Renáta Filúsová asistentka senátu: Vladislava Kelešiová zastupovanie: Katarína Pastorková

Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Ro – 0 nápad 1. Predseda senátu / zastupujúci sudca Mgr. Stanislava Miklánková

JUDr. Eva Macúchová

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 7Ro

vyšší súdny úradník: JUDr. Jana Škrabáková zastupovanie: JUDr. Oľga Jarošová

súdna tajomníčka: Jana Bošeľová zastupovanie: Renáta Filúsová asistentka senátu: Vladislava Kelešiová zastupovanie: Renáta Sláviková

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Ro - 0 nápad

(32)

32

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

JUDr. Eva Macúchová

2. Členovia senátu

-

3. Súdne oddelenie 8Ro

vyšší súdny úradník: JUDr. Jana Škrabáková zastupovanie: JUDr. Oľga Jarošová

súdna tajomníčka: Jana Bošeľová zastupovanie: Renáta Filúsová asistent senátu: Vladislava Kelešiová zastupovanie: Adriana Sélešiová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Ro - 0 nápad

1.

Predseda senátu /

zastupujúci sudca JUDr. Andrej Stachovič JUDr. Eva Macúchová

2. Členovia senátu

-

3. Súdne oddelenie 10Ro

vyšší súdny úradník: JUDr. Tomáš Chovanec zastupovanie: JUDr. Oľga Jarošová

súdna tajomníčka: Jana Bošeľová zastupovanie: Renáta Filúsová asistent senátu: Katarína Pastorková zastupovanie: Monika Hargašová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Ro – 0 nápad

(33)

33

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Eva Macúchová

JUDr. Andrej Stachovič

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 3Rob

vyšší súdny úradník: Mgr. Tatiana Lachová zastupovanie: JUDr. Jana Škrabáková súdna tajomníčka: Jana Bošeľová

zastupovanie: Renáta Filúsová asistentka senátu: Vladislava Kelešiová zastupovanie: Katarína Pastorková

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Rob – 0 nápad

1.

Predseda senátu /

zastupujúci sudca JUDr. Barbara Plaskurová JUDr. Eva Macúchová

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 6Rob

vyšší súdny úradník: Mgr. Tatiana Lachová zastupovanie: JUDr. Jana Škrabáková súdna tajomníčka: Jana Bošeľová

zastupovanie: Renáta Filúsová asistentka senátu: Vladislava Kelešiová zastupovanie: Adriana Sélešiová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Rob – 0 nápad

(34)

34

1.

Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

JUDr. Eva Macúchová

2. Členovia senátu

-

3. Súdne oddelenie 8Rob

vyšší súdny úradník: Mgr. Tatiana Lachová zastupovanie: JUDr. Jana Škrabáková súdna tajomníčka: Jana Bošeľová

zastupovanie: Renáta Filúsová asistent senátu: Vladislava Kelešiová zastupovanie: Adriana Sélešiová

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Rob - 0 nápad

1. Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Lenka Pavlovičová

JUDr. Eva Macúchová

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 9Rob

vyšší súdny úradník: Mgr. Tatiana Lachová zastupovanie: JUDr. Jana Škrabáková súdna tajomníčka: Jana Bošeľová

zastupovanie: Renáta Filúsová asistentka senátu: Vladislava Kelešiová zastupovanie: Simona Kotásková

4.

Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Rob - 0 nápad

(35)

35

1. Predseda senátu / zastupujúci sudca

JUDr. Andrej Stachovič

JUDr. Eva Macúchová

2. Členovia senátu -

3. Súdne oddelenie 10Rob

vyšší súdny úradník: Mgr. Tatiana Lachová zastupovanie: JUDr. Jana Škrabáková súdna tajomníčka: Jana Bošeľová

zastupovanie: Renáta Filúsová asistentka senátu: Vladislava Kelešiová zastupovanie: Monika Hargašová

4.

Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov Rob – 0 nápad

1.

Funkcia, meno a priezvisko

probačný a mediačný úradník PhDr. Ján Pavlíček, PhD.

zastupovanie: JUDr. Oľga Jarošová

2. Súdne oddelenie 12Pr, 12M

(vrátane vecí od OP a PZ)

4. Rozsah pôsobnosti Rozhodovanie vo veciach registrov 12Pr – pomer pridelených spisov 0 nápad 12M – pomer pridelených spisov 0 nápad

(36)

36

Všeobecné súdne oddelenia

Dozorný úradník: Mgr. Martina Černá

Organizuje, riadi a kontroluje prácu súdnych kancelárií a vykonáva ďalšie práce na základe poverenia predsedníčky súdu alebo riaditeľky správy súdu. Spracúva štatistiku súdu, spracúva hodnotenie výkonnosti sudcov. Vykonáva hromadnú výnimku spisov v programe súdny manažment na základe dodatku k rozvrhu práce.

Prevádzkovo-technický súdny asistent : Bc. Miroslav Hrušovský

Pridelený k pojednávacej miestnosti vybavenej špeciálnymi technickými zariadeniami. Vykonáva funkciu bezpečnostného zamestnanca, pracuje s utajovanými skutočnosťami na základe zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podateľňa : Mária Šenkárčinová Iveta Orságová

Zodpovedajú za organizáciu práce a chod podateľne súdu. Zabezpečujú chod elektronickej podateľne súdu. Vykonávajú ďalšie práce podľa opisu činnosti. Zakladajú súdne spisy a vedú elektronický súdny register.

Informačné centrum súdu: Marta Kraváriková

Poskytuje informácie účastníkom konania zo všetkých súdnych oddelení. Umožňuje účastníkom konania nahliadnuť do spisu na základe vopred doručenej žiadosti. Vydáva fotokópie rozhodnutí a písomností zo spisov za poplatok, vykonáva overovanie odpisov a kópií. Vyznačuje právoplatnosti účastníkom na rovnopisy.

(37)

37

III. oddiel

Grémiá Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom

Občianskoprávne grémium:

Predsedníčkou občianskoprávneho grémia Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom je JUDr. Hedviga Pikalíková.

Predseda občianskoprávneho grémia po odbornej stránke koordinuje činnosť grémia, najmä zvoláva rokovanie grémia, určuje jeho program, vedie rokovanie grémia, sleduje rozhodovanie senátov a samosudcov, upozorňuje členov grémia na rozpory v ich rozhodovaní, na základe stanoviska grémia podáva podnety na zjednocovanie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vyšším súdom, sleduje rozhodovaciu činnosť súdov vyššieho stupňa a predkladá o nej informáciu grémiu a vykonáva ostatné činnosti podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch alebo iných právnych predpisov.

Členovia:

JUDr. Eva Macúchová Mgr. Stanislava Miklánková JUDr. Lenka Pavlovičová JUDr. Hedviga Pikalíková JUDr. Barbara Plaskurová JUDr. Elena Šuríková

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová JUDr. Andrej Stachovič

JUDr. Ing. Erika Trtalová

Trestnoprávne grémium:

Spoločné trestnoprávne grémium na Okresnom súde Trenčín:

Členovia – sudcovia Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom:

JUDr. Rastislav Dlugoš JUDr. Ivan Pavlovič

(38)

38

IV. oddiel

Plénum Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom

Sudcovia súdu tvoria plénum súdu.

Na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom sa v súlade s ustanovením § 45 ods. 1 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sudcovská rada, ako orgán sudcovskej samosprávy n e z r i a ď u j e a jej pôsobnosť vykonáva plénum.

Podľa § 45 ods. 4 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, plénum okresného súdu si zvolilo zástupcu pléna súdu Mgr. Stanislavu Miklánkovú, ktorá vykonáva pôsobnosť predsedu sudcovskej rady.

Na prerokovanie vecí, ktoré patria do pôsobnosti sudcovskej rady podľa § 45 ods. 7 zák. č. 757/2004 Z. z. plénum zvoláva a vedie Mgr. Stanislava Miklánková, v ostatných veciach plénum zvoláva a vedie predseda súdu.

Plénum Okresného súdu:

JUDr. Eva Macúchová JUDr. Rastislav Dlugoš Mgr. Stanislava Miklánková JUDr. Ivan Pavlovič

JUDr. Lenka Pavlovičová JUDr. Hedviga Pikalíková JUDr. Barbara Plaskurová JUDr. Elena Šuríková

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová JUDr. Andrej Stachovič

(39)

39

V. oddiel

Rozvrh práce notárov

Súčasťou rozvrhu práce je i rozvrh práce notárov, ako súdnych komisárov pre rok 2014.

A. Zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom

Notársky úrad, jeho sídlo a poverený zástupca v prípade vylúčenia (§17 ods. 2 O.s.p.) alebo odňatia veci (§175 zb. ods. 1 O.s.p.)

Meno notára Sídlo NÚ Poverený zástupca

JUDr. Tatiana Cagalová Nové Mesto n/ Váhom, Piešťanská 6 Mgr. Eva Holčíková Mgr. Eva Holčíková Myjava, M. R. Štefánika 564/18 JUDr. Tatiana Cagalová JUDr. Priska Štěrbová Nové Mesto n/ Váhom, Robotnícka 5 Mgr. Eva Holčíková

B. Spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve

Rozvrh práce notárov – súdnych komisárov je založený podľa § 51 ods. 10 písm. c/ zák. č.757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na kombinácii systémov podľa písm. a/, b/ citovaného zákonného ustanovenia, a to na obvodovom a časovom. Pre celý justičný obvod okresného súdu sa pre potreby poverovania notárov úkonmi v konaní o dedičstve zriaďujú dva obvody, a to obvod okresu Nové Mesto nad Váhom a obvod okresu Myjava, v rámci ktorých budú notári – súdni komisári poverovaní úkonmi tak, že veci po poručiteľoch, ktorí mali posledné trvalé bydlisko v okrese Nové Mesto nad Váhom budú prideľované notárovi, ktorý má sídlo v okrese Nové Mesto nad Váhom a veci po poručiteľoch, ktorí mali posledné trvalé bydlisko v okrese Myjava budú prideľované notárovi, ktorý má sídlo v okrese Myjava.

Súdnym komisárom sú prideľované veci kombináciou obvodového a časového systému.

Obvod č. 1 – tvoria obce a mestá okresu Nové Mesto nad Váhom a sú do neho zaradení notári:

- JUDr. Tatiana Cagalová - JUDr. Priska Štěrbová

(40)

40 V tomto obvode budú notári poverovaní úkonmi v konaní o dedičstve v závislosti od času smrti poručiteľa v rámci kalendárneho roka.

JUDr. Tatiana Cagalová:

- vo veciach, v ktorých poručiteľ zomrel v čase od 1. do 15. dňa v mesiaci a 31. januára, 31. marca a 31.decembra.

JUDr. Priska Štěrbová:

- vo veciach, v ktorých poručiteľ zomrel v čase od 16. do 30. dňa v mesiaci a 31. mája, 31. júla, 31. augusta a 31. októbra.

Dedičské veci, v ktorých bol ako súdny komisár poverený Mgr. Michal Dzamko a nie sú ukončené a vybavené, budú prerozdelené tak, že po poručiteľoch zomretých od 11.-15. dňa v mesiaci a 31. mája sa stáva povereným notárom JUDr. Tatiana Cagalová a po poručiteľoch zomretých od 16. – 20. dňa v mesiaci a 31. júla sa stáva súdnym komisárom JUDr. Priska Štěrbová.

Notárska komora SR podľa § 17 ods. 5 Not. por. do doby vymenovania nového notára so sídlom v Novom Meste nad Váhom ustanovila s účinnosťou od 18.09.2014 náhradníka za Mgr. Michala Dzamku v osobe JUDr. Prisky Štěrbovej, notárky so sídlom v Novom Meste nad Váhom.

Obvod č. 2 – tvoria obce a mestá okresu Myjava a je do neho zaradená notárka: - Mgr. Eva Holčíková

V tomto obvode bude notárka poverovaná úkonmi v konaní o dedičstve vo všetkých veciach.

V prípade zastavenia nápadu notárovi, bude poverený úkonmi v konaní o dedičstve jeho zástupca.

(41)

41

VI. oddiel

Záverečná časť

Návrh rozvrhu práce pre rok 2015 bol prerokovaný plénom sudcov Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom s pôsobnosťou sudcovskej rady na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 01. decembra 2014, na ktorom neboli vznesené žiadne pripomienky.

Spôsob vykonania zmien v rozvrhu práce:

Zmena rozvrhu práce sa vykonáva dodatkom k rozvrhu práce. Všetky zmeny rozvrhu práce, ktoré sa dotýkajú sudcov a súdnych úradníkov, vykoná predseda súdu po ich prerokovaní v pléne sudcov.

Dodatok obsahuje označenie súdu, spisovú značku, pod ktorou je vedený v správnom registri, miesto a dátum vydania dodatku, označenie "DODATOK" spolu s poradovým číslom dodatku a označením rozvrhu práce, ktorého sa týka, údaj o dátume účinnosti zmeny rozvrhu práce, odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky súdu a podpis predsedu súdu.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 05. decembra 2014

JUDr. Eva Macúchová

(42)

42

Prílohy

Príloha č.1 Zoznam sudcov s nariadenou pohotovosťou a ich zastupovanie

Príloha č.2 Zoznam prísediacich v súdnom oddelení 1T a 2T

Príloha č.3 Pomer prideľovania vecí náhodným výberom pomocou aplikácie do jednotlivých senátov

Príloha č. 4 Prehľad pojednávacích dní na rok 2015

Príloha č. 5 Pracovné porady

(43)

43

Príloha č. 1 Rozvrhu práce Spr/862/2014

Zoznam sudcov s nariadenou pracovnou pohotovosťou v roku 2015

s u d c a t ý ž d e ň 1. JUDr. Rastislav

Dlugoš 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

53

2.

JUDr. Ivan Pavlovič

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 3. JUDr. Lenka Pavlovičová 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 4. JUDr. Andrej Stachovič 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Zastupovanie sudcov počas nariadenej pohotovosti bude v nasledovnom poradí: JUDr. Ivan Pavlovič

1) JUDr. Andrej Stachovič 2) JUDr. Rastislav Dlugoš 3) JUDr. Lenka Pavlovičová

JUDr. Andrej Stachovič

1) JUDr. Lenka Pavlovičová 2) JUDr. Rastislav Dlugoš 3) JUDr. Ivan Pavlovič

JUDr. Lenka Pavlovičová

1) JUDr. Rastislav Dlugoš 2) JUDr. Andrej Stachovič 3) JUDr. Ivan Pavlovič

JUDr. Rastislav Dlugoš

1) JUDr. Ivan Pavlovič 2) JUDr. Andrej Stachovič 3) JUDr. Lenka Pavlovičová

V mimopracovnom čase možno dosiahnuť sudcov na čísle telefónu:

0911 299 577.

Sudcovia majú určenú pracovnú pohotovosť celý týždeň nepretržite v pracovnom i mimopracovnom čase. Týždňom sa rozumie čas od pondelka od 07.00 hod. do nasledujúceho pondelka 07,00 hod. V prípade, že posledný deň pohotovosti pripadne na sviatok, končí pohotovosť najbližší pracovný deň o 07.00 hod.

(44)

44

Príloha č.2 Rozvrhu práce Číslo zoznamu

prísediacich Odd. Prísediaci

1. 1 Viera Jánošíková Eva Fraňová Helena Madarová Ján Macháč Antonia Muthová Mgr. Zoltán Henč Emília Kamendyová Ing. Jana Krajčírová Alojz Feranec Vojtech Giertl

Ing. Alžbeta Smetanová PhDr. Kvetoslava Hejbalová Branislav Znachor Bc. Viliam Medvecký Jaroslav Hargaš Monika Hluchá Mgr. Milan Klimáček Ján Puškár

Ing. Viera Vienerová Mgr. Marcela Smolinská Miroslav Ďuriš

Ivan Krúpa Eva Imrišková

Číslo zoznamu

prísediacich Odd. Prísediaci

2. 2

Božena Jamborová Jana Okrucká Ing. Zuzana Kočová Ing. Jana Šándorová Mgr. Jana Šteklerová Mgr. Tatiana Šusteková Vladimír Pacek Katarína Seidelová Zlata Vydarená Vlasta Tomešová Janka Trúsiková Štefan Horák Milan Báto Miroslav Uherčík Ing. Mário Palcút Mgr. Štefan Hummel Bc. Danica Holičová JUDr. Patrícia Klačková Martin Ozimý

Ing. Eva Ružičková PhDr. Patrícia Maráková

Imagem

Referências

temas relacionados :