Piatok ročník číslo 259 cena 0,60. JÁN KOZÁK po debatách so staršími hráčmi: Som

28 

Texto

(1)

Som

nervózny

CRAIG RAMSAY pred Nemeckým pohárom:

Piatok

10. 11. 2017

App Store pre iPad a iPhone / Google Play pre Android

71. ročník • číslo 259

cena 0,60

Som

spokojný

JÁN KOZÁK po debatách so staršími hráčmi:

...lebo všetci chcú naďalej reprezentovať

...lebo k povinnostiam pristupujem zodpovedne

Ján Volko, 21-ročný šprintér klubu BK HNTN Bratislava, vyhral anketu o najlepšieho

slo-venského atléta roka 2017.

FOTO PAVOL UHRIN

Martin Réway po podpise zmluvy prvý raz včera trénoval s hokejistami bratislavského Slovana. Po ročnej

prestávke spôsobenej zdravotnými problémami cíti, že to ešte nie je ono. „Hlava vie, čo chcem, no ruky ju

ešte neposlúchajú,“ vraví.

FOTO ŠPORT/MILAN ILLÍK

Šprintér

na tróne

Hlava vie,

ruky nie

Strany 3 – 5

Strany 8 a 9

Strana 26

Strana 10

(2)

Pred štrnástimi rokmi sme sa v Petržal-ke aj s hlavným trénerom Vladimírom Weissom dozvedeli, že z Dunajskej Stre-dy by mal jeden mladý ľavý obranca odísť do Žiliny. Stade sme už mali Balázsa Bor-bélya a keďže nám chýbal hráč práve na Ďuricov post, slovo dalo slovo a čoskoro bol v našej kabíne.

Čo vám budem rozprávať, začiatky mal ťažké. Mladý ucháň prišiel medzi starých harcovníkov, akými boli Soboňa, Maix-ner, Hellebrand... Postupne však medzi nich zapadol. Pomohlo mu, že od začiat-ku na ňom bolo vidieť obrovskú snahu a vervu presadiť sa. Aj keď občas vypadol zo zostavy, vždy sa dokázal vrátiť späť. Postupne sa aj vďaka nemu vytvorilo v Artmedii veľmi úspešné mužstvo.

Bol som pri všetkých jeho významných začiatkoch. Pri príchode do Petržalky, pr-vom európskom poháropr-vom zápase,

pre-miérovom súboji v Lige majstrov, prvom ligovom dueli v zahraničí a aj pri debute v slovenskej reprezentácii v roku 2004. Spomínam si na jeho prvý tréning v ná-rodnom tíme, chlapci hrali „bago“. Prišiel jeden z jeho prvých súbojov, po ktorom dvaja či dokonca traja jeho spoluhráči zo-stali ležať na ihrisku. Hlavný tréner Du-šan Galis ho hneď musel upokojovať...

Janko šiel vždy naplno. Bol neuveriteľ-ne húževnatý a vďaka jeho priateľskej po-vahe vychádzal s každým. Keď sa do Petržalky vrátil Ondrej Debnár, hľadali sme k nemu ľavonohého stopéra. Šancu dostal práve Jano. S Debnárom vytvoril podobnú dvojičku ako neskôr v repre-zentácii s Martinom Škrtelom.

Keď si spomeniem na jeho pôsobenie v Artmedii, mám pred očami zápasy v Lige majstrov a jeho osobné súboje, často až bitky s protihráčmi ako John Hartson,

Adriano, Dado Pršo či Benny McCarthy. Boli to momenty, ktoré patrili k ozdobám stretnutí. V Celtic Parku mu Hartson, vá-žiaci viac ako metrák, roztrhol dres. Ná-hradný sme nemali a na spotenom tele sa mu ho snažili kustódi zlepiť dlhé mi-núty. A práve vtedy nám dal Hartson gól. No mali ste ho vidieť, aký bol nabrúsený. Jeho výkony v Lige majstrov ho „vystre-lili“ vyššie, v Saturne a najmä neskôr v

Lo-komotive vyryl hlbokú brázdu. Opäť sa pretrápil začiatkami, keďže nevedel po rus-ky a nepoznal ani tamojšiu mentalitu, ale vďaka obrovskému srdcu si vyslúžil uzna-nie spoluhráčov, trénerov, aj fanúšikov.

V reprezentácii dostal priestor aj vte-dy, keď mal v klube horšie obdobie, po-značené trebárs neúspešným hosťovaním v Hannoveri. S Vladom Weissom sme mu dôverovali a on znovu patril k najlepším hráčom, ako napríklad v kvalifikačnom dueli s Írskom v Žiline, keď sa zapísal aj medzi strelcov.

Neuveriteľne si sadol s Maťom Škrte-lom. Viedol som ich na mnohých trénin-goch a zakaždým sa pri nácviku defen-zívnych činností prekonávali. Jeden pred druhým sa chceli ukázať, ako skvelo do-kážu všetko vyriešiť. A čo predvádzali v tréningoch, to vedeli preniesť aj do zápa-sov. Hoci nie všetko sme schvaľovali.

Mnohokrát sme Jankovi vyčítali, že situ-ácie v šestnástke rieši až prehnane efekt-ne. Párkrát sa mu podarilo streliť aj vlast-ný gól, čo ho pochopiteľne veľmi škrelo. Aj v tomto si boli so Škrtelom podobní, že do každého súboja išli na hranici svo-jich možností. Vtedy sa občas pritrafí ne-podarený odraz a „vlastenec” je na svete. S Jankom som bol neustále v styku, do-ma aj v zahraničí. Jeho kariéru mám po-drobne zmapovanú. Boli aj chvíle, keď mu neprial futbalový život, no zakaždým sebe aj ostatným ukázal, čo dokáže. Je to veľmi vďačný typ futbalistu, akého by chcel mať v mužstve každý tréner. Som presvedčený, že všetci, ktorí ho trénovali, by so mnou súhlasili. Je to typ hráča, ktorý ide vo všet-kom naplno. Keď sa hrá, aj keď sa oslavu-je. Autor je bývalý tréner Jána Ďuricu v slovenskej reprezentácii, Artmedii Petržalka a Saturne Moskovvská oblasť.

2

NÁZORY

piatok 10. 11. 2017

Janko Ďurica

je typ hráča, ktorý

ide vo všetkom

napl-no. Keď sa hrá,

aj keď sa oslavuje.

Medzinárodnú hokejovú federáciu i Medzinárodný olympijský výbor straší nočná mora, po hokejistoch zo zámorskej NHL by olympijský turnaj v Pjongčangu mohol byť aj bez hrá-čov z Kontinentálnej hokejovej ligy. Ak by sa nepredstavila na olympij-skom ľade ani ruská reprezentácia, pre hokej by to bola apokalypsa.

Pre systematický doping pred i

po-čas zimných olympijských hier 2014 v Soči hrozia Rus-ku sankcie. Zákaz štartu pod vlastnou vlajkou pod piati-mi kruhpiati-mi je obľúbený trest v olympijskom hnutí pre krajiny, ktoré nerešpektujú zaužívané pravidlá. Viacerí zainteresovaní sa za túto formu trestu prihovárajú aj v tomto prípade.

Po hrozbe šéfa Kontinentálnej hokejovej ligy Dmitrija Černyšenka, že súťaž v prípade štartu Ruska len pod ne-utrálnou vlajkou neprerušia a neuvoľnia hráčov do Pjongčangu, sa MOV dostal pod veľký tlak. Devalvuje akýmkoľvek prísnym trestom úroveň olympijského ho-kejového turnaja alebo po antiolympijskom postoji NHL umožní predstaviť sa reprezentáciám aspoň s najlepšími hokejistami pôsobiacimi mimo štruktúr profiligy?

Prezident MOV Thomas Bach je šikovný diplomat a zatiaľ všetky návrhy o treste pre Rusko zmietol zo stola. Takticky čaká a hľadá najvhodnejšiu možnosť. Na minu-losť však nesmie zabudnúť ani on ani členovia exekutí-vy, ktorí budú v decembri o prípade Rusko rozhodovať. Mali by vystupovať ako športový orgán, nie ako politic-ký. Kým politici sa pozerajú na to, čo ich rozdeľuje, športovci majú hľadať to, čo ich spája. Aj v Olympijskej charte je článok, podľa ktorého politika a náboženstvo nemajú nič spoločné so športom.

Kým príde čas na rozhodnutie, je nutné všetko dô-sledne vyšetriť. Po serióznom procese sa musí povedať: Títo jednotlivci sú nevinní a títo vinní a čakajú ich prís-ne tresty. V športe prís-nemôže existovať kolektívna vina. Na olympijských hrách majú súťažiť najlepší športovci za rovnakých podmienok. Doping v ruskom hokeji na rozdiel od iných odvetví nie je problém, „zborná“ by preto mala súťažiť rovnako ako jej súperi pod vlastnou

vlajkou. PETER PAŠUTH

Kolektívna vina

do športu nepatrí

KRESBA FEDOR VICO

„Bol som informovaný o nevyhovujú-com stave Zimného štadióna Ondreja Nepelu s tým, že jeho uvedenie do vyho-vujúceho stavu by vyžadovalo neuveri-teľných päť miliónov eur. Nezaplatíme však ani jedno euro bez náležitej kontro-ly, bez toho, aby sme sa presvedčili, že skutočne je situácia tak vážna,“ povedal bratislavský primátor Ivo Nesrovnal – a každý príčetný pozorovateľ diania okolo nedávnej rekonštrukcie Zimného štadió-na Ondreja Nepelu, s pamäťou o chlp lepšou ako sliepka, vie, že byť v strehu je psou povinnosťou nielen pre primátora.

Kto si nepamätá, môže si vygúgliť na stránke Najvyššieho kontrolného úradu Správu o výsledku kontroly financova-nia rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostried-kov štátneho rozpočtu a prostriedprostried-kov hlavného mesta SR Bratislava.

Napriek tomu, že si túto predraženú rekonštrukciu s množstvom porušení konov, aj o verejnom obstarávaní, tiež zá-kona o verejných prácach, zázá-kona o roz-počtových pravidlách verejnej správy, zá-kona o účtovníctve, zázá-kona o finančnej kontrole a vnútornom audite,

stavebné-ho zákona, zákona o obecnom zriadení, nikto kompetentný neodskákal (pripo-meňme, že bratislavským primátorom bol v tom čase Andrej Ď.), toto drsné čí-tanie pripomína nočnú moru každého predstaviteľa verejnej či obecnej moci, ktorý má takéto flagrantné porušovanie zákonov a dobrých mravov prekryť a za-cvakať.

V čase, keď sa bude slovenská hokejo-vá verejnosť pripravovať na ďalší exce-lentný športový zážitok, lebo majstrov-stvá sveta v roku 2019 by takým mohli byť, nemalo by sa zabudnúť ani na to, čo

NKÚ v decembri 2011 zistil. Na 26 stra-nách vecnej a vyargumentovanej správy je vidieť, ako sa z pôvodne schválenej al-ternatívy 2, ktorá mala stáť 40,57 milió-na eur, stala pozmenená altermilió-natíva, roz-šírená o rôzne dodatky z alternatív 3 a 4 či úplne mimo nich, a s celkovou su-mou 96,9 milióna eur. Slovami správy povedané: „Z porovnania ... vyplýva, že celková cena diela dohodnutá v základ-ných zmluvách o dielo (bez dodatkov) bola o 65 percent vyššia ako bola stano-vená v súhrnnom orientačnom prepočte vybranej alternatívy v cenovej úrovni ro-ku 2009 a po započítaní dodatkov bola vyššia o 90,6 percenta“. 90,6 percenta je takmer dvojnásobok, povedzme laickou rečou.

Tou istou laickou rečou povedané, vý-stavbu zimného štadióna, do ktorého treba po šiestich rokoch vraj vraziť ďal-ších päť miliónov (a v roku 2018 koneč-ne splatiť úver poslednou splátkou vo výške 6 miliónov, lebo štátna dotácia 40 miliónov na pokrytie 96 miliónov jed-noducho nestačila a mesto si vzalo úver), sprevádzalo také množstvo porušení zá-kona a pôvodnej, mestskými poslancami schválenej alternatívy, kde sa nedalo či nechcelo či nepodarilo ani zistiť, čo má platiť mesto za štadión a čo majiteľ pri-družene postaveného hotela, že požado-vaná suma piatich miliónov eur (na chladiaci a informačný systém, na man-tinely, ochranné sklá, sedadlá...) nemôže prekvapiť nielen cynika.“

Hráča ako Ďurica chce každý tréner

PRIAMA REČ

MICHALA HIPPA

SPORY

(t)

Kotiana

Róberta

Alena Procházková sa stala celkovou víťazkou

Svetového pohára v behu na kolieskových lyžiach. Do zbierky jej tak pribudol veľký krištáľový gló-bus, presne taký, aký sa udeľuje na konci zimy naj-lepším vo všetkých športoch združených pod hla-vičkou Medzinárodnej lyžiarskej federácie. A to už niečo znamená!

Mať držiteľku „veľkej gule“ je pre Slovensko nao-zaj úspech. Na druhej strane ho však nemožno pre-ceňovať. Stačí letmý pohľad do výsledkových listín a zistíme, že bežkyne, ktoré udávajú tón v bielej stope, o letný ekvivalent tohto športu svojou účasťou ani nezavadili. Aký to rozdiel so skokmi na lyžiach, v

ktorých je v letnom Grand Prix a zimnom Svetovom pohári identická konkurencia.

Avšak to, že 33-ročná Banskobystričanka nemala súperky zvučného mena, neznamená, že by mala glóbus schovať niekde do pivnice. História sa pýtať nebude, kto bol na štarte. Podstatné je, že Procház-ková na ňom bola. Nielenže si zasúťažila, čo je vždy najlepšia forma prípravy, ale si aj dokázala, že opäť dokáže vyhrávať.

Pred necelými ôsmimi rokmi bola jedna z hlav-ných ašpirantiek na zisk olympijskej medaily v kla-sickom šprinte vo Vancouvri. Nečudo, veď rok pred-tým tam vo „sveťákovej“ generálke na ZOH

trium-fovala. Lenže tlak na svoju oso-bu pod piatimi kruhmi nezvládla a porúčala sa už po štvrťfinále. Teraz vo februári v Pjongčangu je na programe opäť klasický šprint. Procházková zatiaľ medzi adept-ky na cenný kov nepatrí. Ako však sama povedala, krištáľový glóbus z leta je pre ňu veľkou motiváciou pre zimu.

Bodaj by „veľká guľa“ bola predzvesť aj veľkého výsledku Slovenky v ďalekej Kórejskej republike!

IGOR GRESSNER

Procházkovej „veľká guľa“

(3)

Obe krajiny berú toto stret-nutie (aj) ako šancu otes-tovať si hráčov pre ďal-šie obdobie, keďže Ukrajine sa – rovnako ako Slovensku – nepo-darilo

prejsť cez kvalifikačné sito na bu-dúcoročný svetový šampionát do Ruska. Mužstvo trénera Andrija Ševčenka malo pred záverečným súbojom proti Chorvátsku postu-povú situáciu vo vlastných rukách, v domácom prostredí však napo-kon prehralo s balkánskym tímom 0:2.

Zatiaľ čo Slováci sa o štyri dni neskôr predstavia v ďalšom prí-pravnom dueli proti Nórsku, pre ukrajinský realizačný tím ide o je-dinú možnosť vyskúšať si v tomto asociačnom termíne viaceré herné varianty. Ševčenko pravdepo-dobne vyrukuje na súpera od začiatku s najsilnejšou zosta-vou a po zmene strán dá šan-cu aj členom nováčikovskej šestice, ktorú zaradil do ak-tuálnej nominácie.

Čiastoč-ne aj z donútenia, keďže mu pre zdravotné patálie vypadli z pôvod-ne zverejpôvod-neného kádra opory Ra-kickij, Stepanenko, Garmaš, Bujaľ-skij a Kravec.

Slovenské absencie Kucku, cho-rého Weissa či doliečujúceho sa Pekaríka by nemali predstavovať vážny zásah do plánov Jána Kozá-ka, keďže už v októbri sa sloven-ský kouč vyjadril, že chce dať šan-cu kvalifikačne menej vyťažova-ným hráčom. V dianí by sme preto mohli vidieť Saba, Hrošovského, Gyömbéra, Mihalíka, Dudu či Rusnáka. Niektorých od úvodu, iných až v priebehu zápasu. „Sa-mozrejme, že aj ja to vnímam ako šancu ukázať svoje schopnosti. Za-číína sa pre nás niečo nové, chce-me sa dobre pripraviť na ďalšiu kvalifikáciu. Ideálne by bolo na

úvood uspieť na Ukrajine,“ povedal pre Šport záložník suverénneho lídra českej ligy Viktorie Plzeň Pat-rik Hrošovský. V strede poľa by mohol oprášiť spoluprácu so Sta-nislavom Lobotkom. „Hrali sme spolu nielen v dvadsaťjednotke, ale dokonca aj v trenčianskom do o-raste. Verím, že nám to bude fun-govať aj v áčku,“ dodal Hrošovský. Aj keď pozornosť slovenských fanúšikov sa možno viac sústredí na utorňajšie domáce vystúpenie v trnavskej City aréne, keď sa proti Nórom rozlúči s reprezentačným dianím dlhoročná stopérska opo-ra Ján Ďurica, súboj vo Ľvove je tiež veľmi dôležitý. Možno ani nie výsledkovo, ale skôr z pohľadu že-laného pokračovania – aj napriek personálnym obmenám - v ofen-zívnom hernom trende.

Hoci dnešný zápas na Ukrajine proti domácemu výberu je pre slovenských futbalistov súčasť záverečného tohtoročného zrazu, nie je symbolom

končia-ceho sa obdobia. Práve naopak, pre Kozákových zverencov sa v Ľvove začína nová kapitola, ktorá môže za priaznivých okolností vyvrcholiť účasťou

na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy 2020.

3

FUTBAL

CHAČERIDI

SABO

ŠKRTEL

ŠKRINIAR

GYÖMBÉR

LOBOTKA

RUSNÁK

NEMEC

HROŠOVSKÝ

MAK

DUDA

MARLOS

ROTAŇ

KONOPĽANKA

ORDEC

KOLOMOJEC

MALINOVSKIJ

MATVIJENKO

KARAVAJEV

JARMOLENKO

● ROZHODUJE: Andris Treimanis (Lotyšsko).

Z ĽVOVA

od nášho

redaktora

MIROSLAVA

ANTOLA

SS-1/17

DNES O 19.00 h VO ĽVOVE MEDZIŠTÁTNY PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

UKRAJINA SLOVENSKO

Tréner: Ján KOZÁK

Vzdušný presun slovenskej reprezentácie z

Bratislavy do dejiska dneš-ného prípravdneš-ného stretnu-tia proti domácej Ukrajine

tr-val len hodinu. Počasie v Ľvove nebolo najpríjemnejšie, zamra-čenú oblohu sprevádzalo len 6 stupňov Celzia. „Počas zápasu

bude ešte chladnejšie, iba okolo tri stupne,“ varoval po pristátí Ján Ďurica. Napriek tomu hral na jeho tvári úsmev, možno

z všadeprítomných nápisov v azbuke, čo mu

pripomenu-lo viacročné úspešné klubo-vé pôsobenie v Rusku.

Práve skúsený Ďurica patril k najobletovanejším hráčom, ktorých zastavo-vali nielen miestni novi-nári, ale aj lovci autogra-mov či populárnych selfie-fotografií. Dôvodom bol okrem znalosti ruštiny aj fakt, že to je jeho posledný

reprezentačný výjazd v kariére...

Problémy dostať sa k pri-stavenému autobusu cez de-siatky prítomných priaznivcov ma-li aj Martin Škrtel, Marek Hamšík, Mi-lan Škriniar či Norbert Gyömbér. Mladší hráči to mali jednoduchšie, vy-užili zákryt naložených vozíkov

s debnami plnými reprezentač-ného vybavenia. Takto poľah-ky prekĺzol aj Stanislav Lo-botka, pre ktorého je to prvý pobyt na Ukrajine. „Teeším sa, že uvidím nie-čo nové,“ vyhlásil. Mier-ne sme ho však zaskočili otázkou, blízko ktorého známeho mesta, v ktorom

strávil značnú časť tohtoročného júna,

sa momentálne na-chádza. Správna

odpoveď bola Lub-lin, jedno z dejísk

ME dvadsaťjednot-károv, kde si „hapa-lovci“ rozložili svoj hlavný stan počas mláde-žníckeho šampionátu. Od Ľvova, kto-rý leží kúsok od poľských hraníc, sa nachádza necelých 200 kilo-metrov. „Na Euro sa krásne spomína, teraz aj mám s kým, keďžže nás tu je z toho výberu viac. Azda podobný turnaj, ho-ci už v seniorskej kategórii, eš-te zažijeem,“ zaželal si legionár zo španielskej Primera Divi-sion.

V súčasnosti viac ako 800-ti-sícový Ľvov v minulosti patril Poľsku, dokonca bol po Varša-ve a KrakoVarša-ve tretie najväčšie mesto krajiny. Momentálne je to najväčšie mesto západnej Ukrajiny, ktoré je prešpikova-né najrôznejšími kultúrnymi pamiatkami. Centrum Ľvova, ktorý je pre historické prepoje-nie považovaný za najvýchod-nejšie mesto západnej kultúry, bolo v roku 1998 zapísané do svetového kultúrneho dedič-stva UNESCO.

Dnes večer v ňom však bude hrať hlavnú úlohu šport, pres-nejšie jeho najpopulárnejšia podmnožina na Ukrajine aj Slo-vensku: futbal. Kto sa bude v Aréne Ľvov, modernom stán-ku postavenom pre Euro 2012, tešiť z hernej dominancie a cel-kového úspechu?

V ústrety novej (európskej) výzve

PJATOV

Tréner: Andrij ŠEVČENKO

KOZÁČIK

Stanislav Lobotka

je prvý raz na Ukrajine.

V zajatí

V zajatí

lovcov

lovcov

autogramov

autogramov

(4)

●Poznáte už de-finitívu, kto bude a kto nebude zo starších hrá-čov – okrem Jána Ďuricu - pokračo-vať v ná-rodnom tíme? „Čas od pon-delka sme vyu-žili na roz- ho-vory s hráč-mi po trid-siatke. Nie je pre nich ľahké sa rozhod-núť, keďže ďalšia kvali-fikácia sa za-čína až o rok a pol a nevedia, v akom budú sta-ve a športosta-vej for-me. Všetci do jedné-ho však povedali, že ak budú v poriadku a nominujem ich, veľmi ra-di prídu hrať za Slovensko. Z tohto pohľadu som spokojný, aj keď som to predpokladal. Poz-nám ich, stále radi reprezentovali, tešili sa na zrazy.“

● Kapitán Martin Škrtel prvý-krát koketoval s koncom v repre-zentácii už po ME 2016, teraz sa znovu rozhodol pokračovať. Ho-vorili ste práve s ním najdlhšie?

„S Martinom aj Marekom Ham-šíkom som sa bavil už pred októb-rovým zápasom s Maltou. Marek povedal okamžite, že chce pokra-čovať, Martin si vzal mesiac na rozmyslenie. Porozprával sa s ro-dinou a teraz sa vyjadril, že keď bude zdravý, veľmi rád pomôže.“

●V minulosti ste niekedy pred prípravným stretnutím prezradili zostavu, urobíte to aj tentoraz?

„Chcem dať príležitosť všetkým hráčom, keďže hráme dva zápasy, ale nie je to jednoduché. S Ukraji-nou nás čaká vážny a náročný zá-pas, ktorý je pre nás zároveň veľmi dôležitý. Preto to chcem postaviť tak, aby hra mala plynulosť a aby bolo mužstvo vyvážené. Niektorí hráči možno budú vyťažení menej. Zostava, ktorá pôjde od začiatku, by mala byť dostatočne silná, aby sme s domácim tímom odohrali dobrú partiu.“

●Máte na Ukrajinu z kvalifiká-cie ME 2016 len príjemné spomi-enky?

„Gól Róberta Maka v prvom vzájomnom dueli nám priniesol veľkú radosť a eufóriu. Víťazstvo v Kyjeve nás naštartovalo na ceste na francúzsky šampionát, kde sme prežili krásne časy. Na Ukrajinu preto spomínam často a rád.“

●Ako hodnotíte silu súpera? „Ukrajina má kvalitný káder. Disponuje výnimočnými hráčmi, spomeniem Jarmolenka a Kono-pľanku, ktorí pôsobia v bundesli-ge. Ďalší hráči nastupujú pravidel-ne v Lige majstrov či Európskej li-ge. Ukrajinci majú širokú

základ-ňu, pekné štadióny. Keď sa na-skytla možnosť hrať s týmto súpe-rom, okamžite som súhlasil. Ve-rím, že príde veľa ľudí a bude dob-rá atmosféra.“

●Proti sebe máte na trénerskej lavičke Andrija Ševčenka, ako ho vnímate?

„Bol fantastický futbalista,

kto-rý dosiahol vynikajúce výsledky. Je to sympatický mladý muž, prajem mu veľa úspechov aj v trénerskej funkcii. Na Ukrajine je to veľká osobnosť. Má dostatočný výber kvalitných hráčov a keď sa mu ich podarí stmeliť, môže byť tím pod jeho vedením úspešný.“

MIROSLAV ANTOL

Tréner JÁN KOZÁK neprezradil zostavu, potešil ho záujem všetkých hráčov naďalej reprezentovať

4 FUTBAL

piatok 10. 11. 2017

Andrij PJATOV 28. 6. 1984 Šachtar Doneck 77/0 Maksim KOVAĽ 9. 12. 1992 Dynamo Kyjev 1/0 Oleksandr KUČER 22. 10. 1982 Kayserispor 56/2 Jevgen CHAČERRIDI 28. 7. 1987 Dynamo Kyjev 49/3 Bogdan BUTKO 13. 1. 1991 Šachtar Doneck 27/0 Ivan ORDEC 8. 7. 19922 Šachtar Doneck 8/1 Oleksandr KARAVAJEV 2. 6. 1992 Zaria Lugansk 7/0 Mykola MATVIJENKO 2. 5. 1996 Voorskla Poltava 6/0 Eduard SOBOL 20. 4. 1995 Slavia Praha 5/0 Arťom ŠABANOV 7. 3. 1992 Olimpik Doneck 0//0 Oleksandr SVATOK 27. 9. 1994 Zaria Lugansk 0/0 Ruslan ROTAŇ 29. 10. 1981 Slavia Praha 97/8 Andrij JARRMOLENKO 23. 10. 1989 Borussia Dortmund 73/32 Jevgen KONOPĽANKA 29. 9. 1989 Schalke 04 66/14 Ruslan MMALINOVSKIJ 4. 5. 1993 Genk 6/0 Jevgen ŠACHOV 30. 11. 1990 PAOK Solún 3/1 MARLOS 7. 6. 1988 Šachtar DDoneck 2/0 Sergij MJAKUŠKO 15. 4. 1993 Karpaty Ľvov 0/0 Oleksandr ANDRIJEVSKIJ 25. 6. 1994 Zaria Lugaansk 0/0 Vjačeslav TANKOVSKIJ 16. 8. 1995 Mariupoľ 0/0 Jurij KOLOMOJEC 22. 3. 1990 Vorskla Poltava 0/0

ŠEVČENKOV KÁDER

DNES O 19.00 h VO ĽVOVE MEDZIŠTÁTNY PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

UKRAJINA SLOVENSKO

DUŠAN ŠVENTO

porozprával o ukrajinských

spoluhráčoch v Slavii Praha

Rotaň ponúka istotu,

Sobol dobré centre

V letnej prestávke sa vedenie pražskej Slavie rozhodlo pre radikálnu obmenu

kádra. V zozname posíl, ktoré napokon zakotvili v Edene, boli aj dvaja ukrajinskí

reprezentanti. Každý z iného súdka, ale obaja členovia aktuálneho výberu trénera

Andrija Ševčenka. O ich futbalovej charakteristike sme sa pozhovárali s iným

legioná-rom u „zošívaných“, slovenským ľavonohým univerzálom Dušanom Šventom.

Ruslan Rotaň (vpravo)

bojuje so Slaviou aj v Európskej lige.

FOTO SITA/AP

Na Ukrajinu spomínam rád

Ján Kozák na včerajšej tlačovej konferencii vo Ľvove.

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

Tréner Ukrajiny Andrij Ševčenko, v minulosti skvelý hráč, si pred súbo-jom so Slovákmi neželá nič iné ako víťazstvo. Pre našich východných suse-dov je to jediný duel v rámci novembrového asociačného termínu, a teda posledná príležitosť v tomto kalendárnom roku naladiť sa späť na pozitívnu vlnu po zbabranom závere kvalifikačného boja o postup na MS 2018 do Ruska. „Mužstvo je nastavené na víťazstvo. Je pre nás veľmi dôležité

uspieť, aj keď si uvedomujeme silu súpera a vážime si ho. Naposle-dy sme však doma prehrali s Chorvátmi, takže to musíme odčiniť,“

zdôraznil 41-ročný Ševčenko. Zároveň vyjadril radosť z návratu mužstva do Arény Ľvov, kde majú Ukrajinci skvelú bilanciu: okrem dvoch remíz (s Čes-kom a LotyšsČes-kom) tu zatiaľ iba vyhrávajú. Celkovo ťahajú vo Ľvove osemzá-pasovú sériu bez nezdaru. „A chceme ju predĺžiť. Hoci nám chýba až

šesť hráčov z pôvodného kádra, verím, že ostatní sa ukážu v dob-rom svetle. Nováčikom som povedal: ,Je to vo vašich rukách. Ak odohráte dobrý zápas, prinútite ma premýšľať o vašej nominácii aj pri najbližšej príležitosti,“ uviedol autor 46 gólov v reprezentácii, ktorý sa

stal trénerom národného tímu vlani v júli. Odvtedy s ním zaznamenal bilan-ciu 6 výhier, 2 remízy a 4 prehry pri aktívnom skóre 15:10. Proti Slovensku mu nepomôže ani útočník Dynama Kyjev Arťom Besjedin, ktorý sa na po-slednú chvíľu presunul k výberu do 21 rokov a dnes s ním v Kyjeve absol-vuje kvalifikačný duel proti Anglicku.

Odkaz trénera Andrija Ševčenka ukrajinským mladíkom:

Je to vo vašich rukách

Dušan Švento

Aj keď má Ruslan Rotaň na konte už takmer stovku repre-zentačných zápasov, do leta 2017 nikdy nepôsobil inde ako na Ukrajine. Takmer dvadsať rokov bol v Dnepropetrovsku, dve a pol sezóny si odkrútil v Dyname Kyjev. Až v tomto roku si vyskúšal pôsobenie za hranicami. „Je na ňom vidieť, že počas kariéry nazbieral veľa skúseností. Z môjho pohľadu sú jeho najväčšie ddevízy pre-hľad v hre a pokoj s loptou na nohe. Mužstvu dodáva jeho herný štýl istotu. Má prehľad a zz pozície šestky organizuje hru. Zbiera lopty od stopérov a súva kombináciu do strán,“ po-vedal Švento na adresu 36-roč-ného stredopoliara. Ani Rotaň to nemá v Slavii jednoduché, nie vždy patrí do základnej zo-stavy. „Máme naabitý káder, ale v jeho veku už nie je problém, keď si odpočinie. V dôležitých dueloch nastúpil a nemmal som pocit, že by mu občasné pauzy

prekážali. Na jeho vek je stále fit a super natrénovaný.“

Eduard Sobol, druhý ukra-jinský reprezentant v Slavii, má 22 rokov a v Česku hosťuje ako kmeňový hráč Šachtara Do-neck. Za prvý tím pravidelné-ho účastníka Ligy majstrov odohral od roku 2013 štrnásť ligových zápasov, v najvyššej súťaži u našich západných su-sedov ich má od tohto leta na konte jedenásť. „Máá veľkú chuť sa zlepšovať. Je priebojný, hrá-va na ľavej strane obrany, takže je to vlastne môj konkkurent na základnú zostavu. Je talentova-ný, vie si obehať svoju stranu. Nie je až taký silný v hre jeden na jedného, ale defenzívnu čin-nosť si dokáže v pohode uhrať. Ponúka dobré strieľané centre, u

určite má perspektívu,“ uviedol Švento na margo Sobola.

Celkovo to Slavii ani s nový-mi hráčnový-mi vrátane dvoch ukra-jinských reprezentantov ne-šliape podľa predstáv. „Posily

majú kvalitu, zatiaľ sa to však neprejavilo na výsledkoch a výkoonoch celého mužstva. Prišlo veľa nových, bola to po-riadna rošáda. Verím však, že časom si všetko ,,sadne‘ a bu-deme hrať oveľa lepšie,“ vyhlá-sil Švento.

On sám je momentálne mi-mo hry, od októbra ho trápi koleno, ktoré mal operované v marci tohto roka. „Niečo tam ruplo, potom mi to celé opuchlo. Dávam sa postu up-ne dokopy, aby som už mal konečne pokoj. Nohu zaťa-žujem postupne stále viac, uvidím, či stihneem ešte tohtoročné zápasy. Keďže som bol už viac-krát na operácii, je to citlivé a musím si dá-vať veľký pozor,“ dodal na vysvetle-nie Dušan Švento. MIROSLAV ANTOL

(5)

Tridsaťdvaročný útočník Dina-ma Bukurešť má aktuálne na kon-te 11 gólov v národnom mužstve. Na prienik do prvej štvorky, re-spektíve za suverénnu trojicu Ró-bert Vittek (23), Szilárd Németh (22), Marek Hamšík (21), mu mo-mentálne chýbajú tri presné zása-hy.

V jednom ukazovateli je však už teraz medzi tromi najlepšími. Z hráčov, ktorí odohrali v reprezen-tácii aspoň dvadsať zápasov, majú lepší gólový priemer na jeden zá-pas ako Nemec len spomenutý Né-meth (0,37 gólu na jedno stretnu-tie) a Peter Dubovský (0,36). Býva-lý hráč Dubnice, Žiliny, Kaisers-lauternu, Unionu Berlín či New Yorku City potreboval na jedenásť presných striel 32 duelov, čo pred-stavuje priemer 0,34 gólu na zápas. „Vždy, keď idem na ihrisko, chcem dať gól, prípadne pomôcť mužstvu dobrou hrou. Niekedy to vyjdee, inokedy nie,“ povedal ura-stený zakončovateľ, s piatimi gól-mi suverénne najlepší strelec Slo-venska v kvalifikácii MS 2018. Napriek tejto výbornej bilancii, ktorú okorenil aj štyrmi asistencia-mi, nie je vzhľadom na neúčasť mužstva na záverečnom turnaji vôbec spokojný. „Bol som presved-čený, že postúpime na majstrov-stvá sveta a práve v Rusku to buude pre niektorých z nás pekný záver

reprezentačnej kariéry. Žiaľ, nedo-padlo to podľa našich predsttáv. Radšej by som sa – rovnako ako všetci ostatní – teraz pripravoval na barážový zápas, no budeme musieť počkať do ďalšieho

kvalifi-kačného cyklu.“ V odpovedi na-značil, že reprezentačné kopačky ešte nehodlá zavesiť na klinec po vzore o takmer štyri roky staršieho Jána Ďuricu. „Cítim sa stále dobre. Futbal ma baví, mám z nehoo ra-dosť. Dobre vieme, že na Sloven-sku nemáme veľa útočníkov. Obz-vlášť môjho typu, ktorí sú veľkí a ktorých súčasný tréner preferuje. Budem sa snažiť hrať ešte pár ro-kov alebo aspoň pár mesiacoov. Verím, že počas toho obdobia niekto výkonnostne vyskočí a následne bude platný pre reprezentáciu,,“ rozvíjal myšlienky Nemec.

Dnešný súboj v Aréne Ľvov považuje za výbor-nú previerku. „Ukrajina má výborné mužstvo, aj keď sa z ťažkej skupiny nekvalifikovala na maj-strovstvá sveeta. My sme už nad ňou dokázali vy-hrať, vtedy to bol veľmi dôležitý výsledok. Teraz to bude pre náss určite dobrá previerka. Zároveň sa teším aj na rozlúčku s rokom v súboji proti Nó-rom. So žiadnymm škandináv-skym súperom som ešte ne-hral, bude to niečo nové.“ Na budúcotýždňový duel v trnavskej City aréne si želá podobnú kulisu, aká nášmu tímu fandila v

októb-rovom poslednom vystúpení v kvalifiká-cii MS 2018 proti Malte. „Divác-ka návštevnosť sa v poorovnaní s minulosťou posunula dopredu. Som úprimne rád, že sa štadión zaplní aj vtedy, keď hráme so sslabším súperom. Ľudí sme prilákali na tribúny svojimi výkonmi, a to je najpod-statnejšie,“ uzavrel Adam Ne-mec.

Lepší gólový priemer na zápas ako ADAM NEMEC majú v reprezentácii už len Szilárd Németh a Peter Dubovský

0,34

gólu na zápas je strelecký priemer Adama Nemca v slovenskej reprezentácii. Z hráčov

s viac ako 20 súbojmi je na tom lepšie len Szilárd Németh

(0,37) a Peter Dubovský (0,36).

Pod trénerom Jánom Kozákom sa rýchlo vykryštalizoval ako hlavný (a napokon aj jediný) adept na post hrotového útočníka

slovenskej reprezentácie. Dva góly v ostatnom súboji proti Malte už Adama Nemca posunuli na dvojciferný nástrel v

najcen-nejšom drese, čo sa pred ním v ére samostatnosti podarilo len siedmim hráčom.

Matúš KOZÁČIK 27. 12. 1983 Viktoria Plzeň 26/0 Martin DÚBRAVKA 15. 1. 1989 Sparta Praha 8/0 Martin POLAČEK 2. 4. 1990 Zaglebie Lubin 0/0 Martin ŠKRTEL 15. 12. 1984 Fenerbahce Istanbul 93/6 Ján ĎURICA 10. 12. 1981 Trabzonspor 90/4 Tomáš HUBOČAN 17. 9. 1985 Trabzonspor 56/0 Norbert GYÖMBÉR 3. 77. 1992 FC Bari 19/0 Erik SABO 22. 11. 1991 Beitar Jeruzalem 12/0 Milan ŠKRINIAR 11. 2. 1995 Inter Miláno 12/0 Lukáš ŠTETINA 28. 7. 1991 Sparta Praha 1/0 Róbert MAZÁŇ 9. 2. 1994 MŠK Žilina 1/0 Marek HAMŠÍK 27. 7. 1987 SSC Neapol 101/21 Róbert MAK 8. 3. 19991 PAOK Solún 39/9 Ondrej DUDA 5. 12. 1994 Hertha Berlín 18/3 Patrik HROŠOVSKÝ 22. 4. 1992 Viktoria PPlzeň 17/0 Filip KISS 13. 10. 1990 Al Ittifaq 11/0 Albert RUSNÁK 7. 7. 1994 Salt Lake City 6/0 Stanisslav LOBOTKA 25. 11. 1994 Celta Vigo 5/1 Matúš BERO 6. 9. 1995 Trabzonspor 3/0 Jaroslav MIHALÍK 27. 7. 1994 Cracovia Krakov 1/0 Adam NEMEC 2. 9. 1985 Dinamo Bukurešť 32/11

KOZÁKOV KÁDER

V rumunských médiách sa objavili infor-mácie o tom, že Adam Nemec by rád odišiel z Dinama Bukurešť. Napriek tomu zostáva v klube, za ktorý strelil v minulej sezóne tri-násť gólov. V tomto ročníku má zatiaľ na konte tri zásahy. „Už nemám pred sebou veľa rokov aktívnej kariéry, preto by som chcel vyskúšať ešte niečo iné. S Diinamom však mám platnú zmluvu, som viazaný. Možno v zime sa bude niečo riešiť, keďže je to posledná ššanca, ako by za mňa klub mohol dostať peniaze. Uvidíme, čo sa stane. Ja by som sa chcel nie-kam possunúť, nemám to však vo vlastných rukách,“ objasnil svoj postoj Nemec.

CHCE SA POSUNÚŤ ĎALEJ

1. Róbert VITTEK 23 gólov (82 zápasov)

2. Szilárd NÉMETH 22 (59) 3. Marek HAMŠÍK 21 (101) 4. Marek MINTÁL 14 (45) Miroslav KARHAN 14 (107) 6. Stanislav ŠESTÁK 13 (66) 7. Peter DUBOVSKÝ 12 (33) 8. Adam NEMEC 11 (32)

NAJLEPŠÍ REPREZENTAČNÍ

KANONIERI

5

FUTBAL

DNES O 19.00 h VO ĽVOVE MEDZIŠTÁTNY PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

UKRAJINA SLOVENSKO

Ako sám s obľubou hovorí, v Inte-ri Miláno je dva dni aj s cestou, napriek tomu pri-chádza jedno ocene-nie za druhým. Naj-novšie sa Milan Škri-niar ocitol v ideálnej je-denástke doterajšieho priebehu sezóny zloženej zo všetkých popredných európskych súťaží. Zosta-vu vytvorili redaktori zná-meho portálu Goal.com.

Dvadsaťdvaročný obran-ca „nerazzurri“ je jediný zástupca svojho klubu vo

vybranej spoločnosti. Z talianskej Serie A sú

v nej už len stredopo-liar Jorginho z Nea-pola a útočník Ciro Immobile z

rím-skeho Lazia. V ofenzíve

fi-gurujú

hviezdni Lionel Messi a Edinson Cavani, so Škriniarom vytvorili sto-pérsku trojicu Cesar Az-pilicueta a Samuel Umti-ti. „Na papieri to vyzerá veľmi dobre, kto vie, ako by sa nám darilo na ih h-risku...“ pousmial sa Škriniar a potom už vážnejšie pokračo-val: „Je to super pocta. Veľmi ma to potešilo. Je to pre mňa česť a motivácia do ďal-šej práce. Verím, že budem pokra-čovať vo výko-noch, ktoré mi vyniesli nomi-nááciu do také-ho výberu.“ Goal.com na ad-resu nášho re-prezentanta na-písal: „Škriniar je na San Sire skvelý. Aktuál-ne je opodstat-nenou voľbou, pokiaľ ide o najlepšiehoo obrancu v Eu-rópe.” Len na lavičke náhrad-níkov sa ocitli napríklad Har-ry Kane, Dries Mertens či naj-drahší futba-lista planéty Neymar. (man)

Dobre vieme, že nemáme

veľa útočníkov...

MILAN ŠKRINIAR

o účasti v ideálnej

jedenástke doterajšieho

priebehu sezóny po boku

Lionela Messiho:

Adam Nemec (vpravo) takto strelil

v októbri proti Malte svoj jubilejný desiaty gól

v reprezentačných farbách. V tom istom

zápase sa presadil ešte raz.

FOTO ŠPORT/JANO KOLLER

Obrovská

pocta

IDEÁLNA JEDENÁSTKA

OBLAK (Atletico)

AZPILICUETA (Chelsea) ŠKRINIAR (Inter) UMTITI (Barcelona) JORGINHO (Neapol)

DANI ALVES (PSG) DE BRUYNE (Man. City) SANE (Man. City) MESSI (Barcelona) IMMOBILE (Lazio) CAVANII (PSG)

Milan Škriniar sa môže

usmievať, dostal sa do jedného

výberu s Lionelom Messim.

MIROSLAV ANTOL

(6)

6 FUTBAL

piatok 10. 11. 2017

Peru sa doteraz na „mundiale“ predstavilo štyrikrát. Štartovalo už na úvodných MS 1930 v Uruguaji. Neskôr pridalo ďalšie tri účasti (1970, 1978 a 1982), a to zásluhou niekdajšej zlatej generácie hráčov okolo stredopoliara Cesara Cueta či hviezdneho kanoniera Teofila Cubillasa. Druhý menovaný je do-dnes s 10 gólmi jedným z najlep-ších strelcov v histórii MS. „Sveto-vý šampionát je najväčšie futbalo-vé podujatie. Je to ako promócia po skončení vysokej škooly. Keď sa vám nepodarí dostať sa na MS, akoby ste nikdy neboli na univer-zite. Mojou najväčšou raddosťou je to, že som bol súčasťou nie jed-ných, ale hneď troch majstrov-stiev sveta,“ vyhlásil 68-ročný ro-dák z Limy, ktorý sa v časoch naj-väčšej slávy mohol pýšiť prezýv-kou „peruánsky Pelé“.

Najväčší úspech na scéne MS dosiahli „potomkovia Inkov“ na turnaji v Mexiku 1970, kde vo štvrťfinále nestačili na neskorších šampiónov z Brazílie. Medzi os-mičku najlepších sa prebojovali aj o osem rokov neskôr v Argentíne. Na šampionáte v Španielsku 1982 však neoslnili. Kufre si balili už po

skončení skupinovej fázy a v peru-ánskom futbale následne nastalo dlhé obdobie temna. „Už sme

tr-peli neskutočne dlho. Peruánci tú-žia po radosti z postupu na MS. Verím naším chlapcom, musia hrať pokojne a využiť všetky mož-né zbrane, aby zvíťazili. Tento tím hrá tak, ako sme si všetci prialli. Bojuje za svoju vlasť a na ihrisku vypustí aj dušu. Môj veľký sen je vidieť Peru na turnaji v Russku,“ nechal sa počuť bývalý útočník Guillermo La Rosa, autor nateraz posledného peruánskeho zásahu na MS. „Bola to šťastná chvíľa mo-jej kariéry, pretože to bol môj prvý gól na šampionáte, no zároveňň aj veľmi smutná, keďže sme v tom stretnutí vysoko podľahli Poľsku (1:5). To, že odvtedy žiadny Peru uá-nec neskóroval na ”mundiale“, mi pripomína, koľko času už uplynu-lo. Verím, že onedlho sa to zmeení a niekto na mňa nadviaže. Stojíme pred veľkou šancou, chýba nám už len krôčik,“ doplnil La Rosa, ktorý

dnes pôsobí ako tréner a v Peru vedie vlastnú akadémiu na výcho-vu mladých talentov.

Celý peruánsky národ vkladá veľké nádeje do argentínskeho kouča Ricarda Garecu. Päťdesiat-deväťročný odborník prevzal muž-stvo pred dvomi rokmi. Vštepil mu svoju filozofiu, hráči jej uverili a Peruánci napokon v juhoame-rickej kvalifikácii MS 2018 neča-kane obsadili barážovú 5. priečku. Mimochodom, tento bývalý ar-gentínsky reprezentačný útočník strelil v kvalifikácii MS 1986 po-stupový gól „Albicelestes“ a zaha-tal ním cestu na šampionát práve Peruáncom. „Momentálne zzažíva-me naše najlepšie mozzažíva-menty. Po-dávame dobré výkony a dosahuje-me dobré výsledky. Ani predtýmm sme nehrali zle, ale čo z toho, keď sme nezbierali body. Myslím si, že títo chlapci si zaslúžia hraať na

MS,“ skonštatoval Gareca. Napriek tomu, že juhoameric-ký zástupca bude v konfrontácii s majstrom Oceánie favoritom, ne-bude to mať ľahké. Novozélanďa-nia sú známi tým, že nezvyknú predať kožu lacno. Presvedčiť sa o tom mohli aj slovenskí futbalisti na MS 2010 v JAR pri remíze 1:1. Juhoameričania sa navyše pred niekoľkými dňami dozvedeli, že

v kľúčových stretnutiach o postup na MS sa budú musieť zaobísť bez svojho kapitána Paola Guerrera. Tridsaťtriročného útočníka FIFA suspendovala na 30 dní pre poru-šenie antidopingových pravidiel. Hráčovi brazílskeho klubu Fla-mengo po októbrovom kvalifikač-nom dueli s Argentínou (0:0) na-šli v tele bližšie nešpecifikovanú zakázanú substanciu. „Podporuje-me ho a stojí„Podporuje-me za ním. Je to náš kapitán a vždy bude. Nesmieme sa tým neechať rozhodiť. Musíme byť maximálne koncentrovaní na obe barážové stretnutia, pretože budú veľmi ťažžké,“ burcuje 22-ročný stredopoliar Feyenoordu Rotter-dam Renato Tapia. Podľa peruán-skych médií by mal Guerrera v ofenzíve nahradiť Raul Ruidiaz spoločne s ostrieľaným Jefferso-nom FarfaJefferso-nom.

LADISLAV HRIBIK

V stretnutí proti Beneventu však prišla negatívna správa: Immobile si poranil stehenný sval a vynechal súboj Európskej ligy proti Nice. V zostave nebol ani pred posled-ným duelom s Udinese, tento zá-pas však nakoniec pre hustý lejak odložili. Taliani to brali ako hoto-vú vec, že vynechá aj barážové stretnutia proti Švédsku, avšak 27-ročný kanonier je podľa vlast-ných slov pripravený hrať. „Som k dispozícii koučovi Venturovi. Berieme to s plnou vážnosťou, je to pre nás veľmi dôležitý dduel. Mo-hol by som pokojne povedať, že to bude pre mňa najdôležitejší zápas v kariére, pretože nám môže zaru-čiť postup. Taliani nesmú na ta-komto turnaji chýbať,“ vravel no-vinárom Immobile.

O väčší rozruch sa postaral jeho kolega z defenzívnej línie Giorgio Chiellini, ktorý nastúpi v

základ-nej zostave spolu s Barzaglim a Bonuccim. Za nimi bude stáť brankárska jednotka Buffon. Toto kvarteto má na konte dovedna 411 štartov v národnom drese. Novi-nári sa skúseného stopéra pýtali na to, prečo neprichádza nová ge-nerácia obrancov. „Môže za to Guardiolismo ((výraz pre futbalový štýl Pepa Guardiolu, pozn. red.). Áno, Guardiolismo zruinovalo už veľa talianskyych obrancov. Dnes chce každý zakladať útoky, ale ni-kto nevie brániť. Nikdy nebudeme hrať španielskkym systémom tiki-ta-ka, to nie je naša filozofia. U nás sa

snažíme hľadať čisté talenty do útoku, aale zišli by sa nám koneč-ne aj skutoční obrancovia,“ utrúsil Chiellini, ktorý patrí k najinteli-gentnejším futbalistom na scéne. Ako jeden z mála hráčov absolvo-val popri futbalovej kariére vyso-kú školu, môže sa pýšiť diplomom z obchodnej administratívy. V zá-verečnej práci sa venoval téme biz-nis -modelu Juventusu Turín v medzinárodnom kontexte.

PETER JAČIANSKY

PRED PRVÝMI INTERKONTINENTÁLNYMI BARÁŽOVÝMI ZÁPASMI O POSTUP NA MS 2018

PRED DNEŠNÝM PRVÝM BARÁŽOVÝM ZÁPASOM O POSTUP NA MS 2018 - EURÓPA

Peruánci

túžia ukončiť

futbalový pôst

Peruánska reprezentácia môže v nadchádzajúcich dňoch

dosiah-nuť najväčší úspech za ostatné desaťročia. Tím „Los Incas“ sa na

majstrovstvách sveta nezúčastnil od roku 1982, no ak zvládne

blí-žiacu sa interkontinentálnu baráž proti Novému Zélandu, postúpi

na budúcoročný šampionát v Rusku. Duely play-off sa uskutočnia

11. a 15. novembra v hlavných mestách oboch krajín. Prvý zápas

je na programe v sobotu ráno o 4.15 h nášho času vo Wellingtone,

odvetu bude hostiť peruánska metropola Lima.

PIATOK 10. NOVEMBRA

HONDURAS – AUSTRÁLIA 23.00 h, San Pedro Sula, rozhoduje Orsato (Taliansko)

SOBOTA 11. NOVEMBRA

NOVÝ ZÉLAND – PERU 4.15 h, Wellington, Geiger (USA)

PROGRAM PRVÝCH

BARÁŽOVÝCH ZÁPASOV

Peruánci sa v baráži budú spoliehať

na Jeffersona Farfana (vpravo),

ktorý má na konte 22 reprezentačných

gólov a v tejto sezóne sa dostal

do výbornej formy v drese Lokomotivu Moskva.

FOTO SITA/AP

Ak vezmeme do úvahy výhradne ligové góly, tak najlepším európskym strelcom je Ciro Immobile, ktorý ich v aktuálnej sezóne Serie A nastrieľal už štrnásť. Jeho mužstvo

Lazio Rím hrá vo vynikajúcej forme, čo dokazuje aj postavenie v tabuľke. Rimania majú o štyri body menej ako líder z Neapola a navyše majú jeden zápas k dobru.

Podľa najnovších správ by mal Ciro Immobile (vpravo) nastúpiť v baráži proti Švédsku.

FOTO SITA/AP

ŠVÉDSKO - TALIANSKO 20.45 h, Solna, rozhoduje Cakir (Turecko)

DNEŠNÝ PROGRAM

Chiellini: Talianskych obrancov zruinoval Guardiola

Dnes môžeme spoznať

tretie-ho africkétretie-ho účastníka MS 2018. Z tohto kontinentu si po-stup zatiaľ vybojovali Egypt a Ni-géria, ku ktorým sa môže pridať Senegal. V D-skupine má dvoj-bodový náskok pred dvojicou Burkina Faso a Kapverdy a štvorbodový pred Juhoafrickou republikou. Dnes o 18.00 h na-stúpia zverenci Alioua Cissého v Polokwane práve proti reprezen-tácii JAR. Tento zápas sa pôvod-ne hral v novembri 2016, keď JAR vyhrala 2:1. Vyšetrovanie FIFA však odhalilo, že ghanský rozhodca Joseph Lamptey svo-jím nesprávnym verdiktom o po-kutovom kope ovplyvnil zápas a poškodil Senegal, preto FIFA na-riadila opakovať tento duel. Ak Senegal zvíťazí, pred ostatnými tímami bude mať už nedostihnu-teľný päťbodový náskok. Domá-ci však sú poriadne namotivova-ní, veď v prípade triumfu sa reál-ne môžu vrátiť do hry o postup...

(mar)

(7)

Zverencov trénera Pavla Hapala posu-nul k obhajobe výborný výkon. Na tráv-niku jasne dominovali, čo po vylúčení Cartwrighta v 42. minúte, platilo hneď dvojnásobne. Hru nášho výberu charak-terizovala pevná defenzíva, kreativita a priamočiarosť v ofenzíve a tiež efektivi-ta v koncovke. Na šefektivi-tadióne v Žiari nad Hronom našla reprezentácia žičlivé prostredie, za čo sa odvďačila publiku predvedenou hrou, za ktorú si často vy-slúžila potlesk na otvorenej scéne.

Pochopiteľne, po záverečnom hvizde a slávnostnom ceremoniáli vládla v na-šom tábore spokojnosť. „Nebolo to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zda-lo. Zo začiatku sme nedominovali v práci ss loptou tak, ako sme chceli. Stále sme

však mali hru pod kontrolou, a hoci sme nepremenili jedenástkku, nepoložilo nás to. Hrali sme svoju hru, potom prišlo vy-lúčenie hráča súpera. Dosť to ovplyvniloo zápas, odvtedy sme nechali behať súpera. Premenili sme šance, takže výborný vý-kon,“ skonštatoval kapitán nášho tímu Branislav Niňaj, ktorému na stopérskom poste veľmi dobre sekundoval Martin Valjent. „Od prvého momentu po prí-chode na zraz bola v tíme výborná atmo-sféra. Tvoríme skvelú partiu a myslím si, žee presne tak to vyzeralo aj na ihrisku. Víťazstvo nad Anglickom bolo skvelým vyvrcholením jednej kapiitoly, sme veľmi radi, že sme potešili trénera a našich priaznivcov. Diváci v Žiari vytvorili skve-lú kulisu, takže víťazstvo patrí aj im,“

vedal Valjent. V podobnom duchu po-kračoval aj Martin Chrien. „Finálový zá-pas sme zvládli, vyhrali sme 4:0, divákom sa zápas musel páčiť, lebo sme dali nao-zaj pekné góly. Hodnotím to veľmi pozi-tívne. Pred odchodom do klubov si ešte zaspomíname na kvalifikačný cyklus i zá-verečný turnaj ME 2017 v Poľsku. Boli to n

nádherné zážitky, ktoré nám zostanú až do konca života,“ poznamenal stredopo-liar Benficy Lisabon.

(kik) Tréner Pavel Hapal sa už krátko po zápase autom presúval do Šamorína, na zraz súčasnej reprezentačnej dvadsať-jednotky. Vzhľadom k jeho prítomnosti v Žiari nad Hronom ho v stredu mali pod palcom tréner brankárov Miroslav König a kondičný tréner Peter Boďo, ktorí viedli prvý tréning. „Na Španielov sa

skúsime čo najlepšie pripraviť. Určite to na ich pôde bude ešte o dosť ťaž-šie ako v Poprade. No urobíme maxi-mum, aby sme odtiaľ odchádzali s priaznivým výsledkom,“ vyhlásil pre

oficiálny web SFZ stredopoliar Lukáš Čmelík.

Výprava dvadsaťjednotky je od včera už v Španielsku. V utorok o 21.50 h odohrá v Cartagene kvalifikačný duel ME 2019 proti domácim rovesníkom, ktorým v októbri v Poprade podľahla

1:4. (tasr)

DVADSAŤJEDNOTKA

UŽ V ŠPANIELSKU

7

FUTBAL

š-232/17 Ruch patrí v

Poľ-sku k futbalovým pojmom. Má boha-tú históriu, získal trinásť titulov a len o jeden zao-stáva za tými naj-lepšími - Górni-kom Zabrze a Wis-lou Krakov. V mi-nulej sezóne sa po-hyboval na spod-ných priečkach a živil iskierku ná-deje na záchranu. Avšak tá zhasla v nadstavbe v sku-pine o udržanie, keď nedokázal vy-hrať ani v jednom zo siedmich zápa-sov a opustil naj-vyššiu súťaž.

Mužstvo spadlo o poschodie nižšie po desiatich ro-koch. Napriek to-mu, že fanúšikovia

verili v skorý návrat a ľahký druholigový beh, realita je iná. Kolektív sa jednotli-vými kolami predieral ťažko, bojazlivo a zakríknuto. Aj od priemerných súpe-rov dostával facky a za dva mesiace do-kázal vyhrať iba raz. Nepriaznivé výsled-ky v septembri odpálili trénera Krzysz-tofa Warzychu, ktorého nahradil Juan Ramos Rocha z Argentíny. „Konečne sme sa ako-tak chytili. Z ostatných sied-mich kôl sme až päťkrát vyhrali a vrátila sa nám pohoda, forma má stúpajúci trend. Stále sme na poslednom mieste, ale súperov pred nami už máme nna do-hmat,“ povedal 31-ročný slovenský bran-kár Libor Hrdlička, ktorý posilnil Ruch pred rokom po tom, ako s Dinamom Tbilisi získal gruzínsky titul.

Klub dobehla minulosť. „Odpočítali nám deväť bodov. Vlani štyri a do aktu-álnej sezóny sme vstúpili s päťťbodovým mankom. Navyše sme dostali zákaz

tran-sferov, takže sme sa ani neposilnili. Je to dodatočnáá penalizácia za nevyplate-né pohľadávky spred troch sezón,“ vy-svetlil odchovanec Interu Bratislava, ktorý pôsobil aj v Brne, Ružomberku či ukrajinskom Metalurgu Záporožie. „Klub prechádza reštrukturalizáciou, si-tuácia sa stabilizuje. Zmenili sa pomery v štruktúrach Ruchu, je tu nová dozorná rada. Výplaty musia byť vyplatené do dvadsiateho dňa v mesiaci. Voči všet-kým veriteľom bude stanovený splátko-vý kalendár, ktorý právne potvrdí súd v Katoviciach. Postupne sa dlžoby zma-žú,“ pokračoval Hrdlička, ktorý odchy-tal na jeseň osem zápasov, rovnakú por-ciu má na svojom konte aj bulharský le-gionár Nikolaj Bankov. „Ja nemám vy-pllatený máj a časť júna.“ Poľské zdroje uvádzajú, že Ruch len hráčom vyplatí zruba 600-tisíc zlotých, čo je asi 141-tisíc

eur. RÓBERT ČAPLA

RUCH CHORZÓW s brankárom LIBOROM HRDLIČKOM

prechádza náročným obdobím

Klub dobehli

dlhy z minulosti

Ruch Chorzów v lete vypadol z Ekstraklasy, v druhej lige je na dne tabuľky a na

opätovný návrat po roku môže zabudnúť. Prechádza náročným obdobím.

Od utorka je Libor Hrdlička otcom, priateľka Danka mu poro-dila dcérku Ninu. „Spolu sme rok a pol, takže sme nečakali

dlho. Mali sme neskorší termín, ale pôrod prišiel o niečo skôr. Práve v čase, keď sme dostali dva dni voľna a bol som v Bratislave,“ smial sa. „Pôrod prebehol rýchlo a bez komplikácií. Žiadne divoké oslavy sa nekonali, posedel som len s niekoľkými kamarátmi. Koncom novembra kon-čí jesenná časť, potom to dobehneme a budeme si viac užívať spoločné chvíle.“

ŠŤASTNÝ TATO

Šťastný otec Libor Hrdlička v pôrodnici s priateľkou a novorodeniatkom.

FOTO ARCHÍV (lh)

PO FINÁLOVOM ZÁPASE CHALLENGE TROPHY

SLOVENSKO 23 - ANGLICKO „C“ (4:0)

Noblesne, presvedčivo,

zaslúžene

Slovenská reprezentácia do 23 rokov zvládla finálový zápas dlhodobého turnaja

Challenge Trophy s noblesou. Výberu Anglicka „C“ vyprášila kožuch

štvorgólo-vou nádielkou a zaslúžene obhájila trofej.

Zaslúžená slovenská radosť

v Žiari nad Hronom – zľava

Pavol Šafranko, Filip Oršula,

Martin Chrien a Jakub Paur.

FOTO TASR/BRANISLAV RAČKO

Takto vyzerá víťazná

trofej, ktorú Slováci

obhájili.

FOTO TASR/ BRANISLAV RAČKO

(8)

8 INZERCIA, HOKEJ

piatok 10. 11. 2017

Š-215/3

Šéf nášho realizačného tímu privítal na utorňajšom zraze 21 z 25 nominovaných hráčov. V stredu sa k mužstvu pripojili To-máš Marcinko (Třinec), Martin Bakoš a Adam Jánošík (Liberec), ktorí mali s českými klubmi po-vinnosti v Lige majstrov. Prišiel aj útočník Slovana Bratislava Boris Sádecký. Pod vedením Ramsayho s asistentmi Vladimírom Ország-hom a Michalom Handzušom ab-solvovali hráči doma len dva tré-ningy. Včera skoro ráno odcesto-vali autobusom do Augsburgu, kde večer trénovali tretíkrát. Craig Ramsay pred odchodom do dejiska Nemeckého pohára opa-koval: „Najdôležitejšie je, aby hrá-či hrali s nadšením, aby ukázali, že chcú reprezentovať Sloven-sko. Ak budú zodpovední a bude z nich vyžarovať entuziazmus, môžu uspieť. Absolvovali sme niekoľko tréninggov, tešíme sa na turnaj.“

ORGANIZOVANE,

NEZLOMNE A RADOSTNE

Charizmatický Kanaďan pred Slovenskom nikdy neviedol ná-rodný tím. Tridsať rokov tréner-skej práce venoval klubovému ho-keju v zámorí, no teší sa, že vo ve-ku 66 rokov má pred sebou novú skúsenosť. „Je to iná úloha, ne-viem, čo môžem od nej očakávať. Teším sa, že budem s hráčmi a s realizačným tímmom. Tvoria ho skvelí ľudia, ktorí mi vo všetkom pomáhajú. Môžem sľúbiť, že vy-dáme zo seba maximum.. Budeme sa snažiť hrať organizovane, ne-zlomne a s radosťou,“ predstavil svoj koncept Craig Ramsay.

Premiéru na slovenskej strie-dačke absolvoval počas augusto-vého kempu a prípravného dvoj-zápasu s Čechmi. V prvom stret-nutí v Třinci doviedol vtedajší vý-ber k víťazstvu 2:0, v žilinskej od-vete sme podľahli dlhoročnému rivalovi 1:2. Reprezentanti po tři-neckom zápase páskou oblepili puk, napísali naň „1. zápas so slo-venskou reprezentáciou, 1. víťaz-stvo“ a trénerovi ho darovali na pamiatku. Napriek pozitívnym pr-vým dojmom z pôsobenia na Slo-vensku bude mať Craig Ramsay pred štartom Nemeckého pohára zvýšené nervové napätie. „Pred prvým zápasom budem určite neer-vózny rovnako ako pred stovka-mi predchádzajúcich stretnutí. K svojim povinnostiam pristupu-jem zodpovedne, nervozita je pri-rodzená. Na druhej strane sa te-ším na novú skúsenosť, na

atmo-sféruu v Nemecku a výkony našich chlapcov,“ doplnil.

SÚDRŽNOSŤ VPREDU

AJ VZADU

Slováci dnes nastúpia v Augs-burgu proti USA, zajtra proti do-mácemu Nemecku a v nedeľu za-končia turnaj súbojom s olympij-ským výberom Ruska. Predovšet-kým prvý a posledný súper budia rešpekt. „Nastúpime proti kvalit-ným hráčom, ktorí nás donútia hrať vo vysokom tempe. Nevadí, pretože v ňomm chceme hrať. Už prvé dva augustové zápasy proti Česku mi ukázali, že v Európe sa hrá tvrdšie a silnejjšie, než som si myslel. Proti Čechom náš výber zvládol aj vysoké tempo a ukázal i fyzickú silu. To istté musí pred-viesť aj v Augsburgu,“ pokračoval Craig Ramsay.

Našich dnes čaká súper, ktoré-ho hráči majú dokopy 5107 štar-tov v NHL. Je pravda, že na ame-rickej súpiske sú hokejisti, ktorí v súčasnosti pôsobia najmä v Eu-rópe, no majú veľa skúseností. Svedčí o tom aj vekový priemer mužstva nad hranicou 31 rokov. „Nastúpime proti organizovanej partii chlapcov, ktorých veľmii dobre poznám. Americký hokejo-vý program som roky sledoval po-čas pôsobenia v NHL. Vychoval

kvalitných hokejistov, ktorí výbor-ne korčuľujú, majú prehľad a per-fektne zvládajú prácu s hokejkou. Protti tímom ako USA či Rusko je dôležité, aby každá naša päťka hrala súdržne, aby sme v obrane aj v útoku boli pokope. Musíme mať pevnú defenzívu, no zároveň sa snažiť napádať súpera, narúšať jeho rozohrávkku. Odstaviť proti-hráča od puku a v protiútoku vyu-žiť rýchlosť,“ priblížil Ramsay re-cept na súperov v Augsburgu.

NECH SA BRÁNIA

Najväčšími hviezdami v tíme USA sú Brian Gionta a Ryan Ma-lone. Gionta po šestnástich ro-koch v profilige zostal bez klubu. Vo výbere trénera Tonyho Grana-ta chce patriť k lídrom a postup-nými krokmi si vybojovať účasť na olympiáde v Pjongčangu. Záu-jem o ňu má aj Ryan Malone „V NHL som často viedol muž-stvá proti Giontovi a Malonovi. Oboch poznám, sú to dobrí chlap-ci a kvvalitní hokejisti. Víťazné ty-py, ktoré dokážu rozhodovať zá-pasy. Napriek tomu chceme Ame-ričanovv napádať, držať pod tla-kom. Chcem, aby sme ich prinúti-li hrať defenzívnejšie, čo najčas-tejšie okolo ich vlastnej bránky,“ dodal Craig Ramsay.

TOMÁŠ KYSELICA

DNES NA NEMECKOM POHÁRI V AUGSBURGU:

SLOVENSKO – USA (16.00)

Našich hokejistov dnes čaká súper,

ktorého hráči majú dokopy 5107 štartov v NHL

Prinútiť Američanov

brániť sa

Nemecký pohár nebude novinkou len pre šiestich nováčikov vo výbere slovenskej hokejovej

reprezen-tácie, ale aj pre trénera Craiga Ramsayho. Kanadský odborník prvýkrát povedie národný tím na

medzi-národnom podujatí. Napriek 32-ročným trénerským skúsenostiam z NHL priznal, že bude nervózny.

Craig Ramsay priznal, že pred prvým zápasom proti USA bude nervózny.

FOTO ŠPORT/MILAN ILLÍK

„Chcem, aby sme Američanov

prinútili hrať defenzívnejšie, čo

najčastejšie okolo ich vlastnej bránky.

CRAIG RAMSAY

(9)

Urastený obranca by mal byť lí-drom v defenzíve aj na Nemec-kom pohári. „Tešil som sa na cha-lanov. Nálada je dobrá, v lige sa nám darí. Verím, že to prenesiem do reprezeentácie. Všetci si uvedo-mujeme, že sa začína boj o miesta do olympijskej nominácie. Chce-me predvieesť peknú hru a uhrať dobrý výsledok,“ začal odchova-nec trenčianskeho hokeja, ktoré-mu obdobie uplynulého roka a pol zdvihlo sebavedomie.

„Každý rok je to lepšie. Už som starší. Cítim sa na ľade isttej-šie. Čakajú nás len dva turnaje. Chcem Craiga Ramsayho pre-svedčiť, že patrím na olympiádu. Koouč priniesol bohaté skúsenos-ti. Tréningy vyzerali už v auguste výborne. Všetko spočíva v jedno-duchhosti, ktorú preferujú v zá-morí. Tréner nemá rád, keď sa niečo komplikuje,“ pokračoval Čerešňák, ktorý sa snažil

vysvet-liť, čo Kanaďan očakáva od hry obrancov. „Každý má v tíme úllohu, ktorú musí dodržiavať. Obranca môže hrať s pukom, ale nesmie ho držať dlho. Hokej je systémová hra a tréner má množ-stvo skúseností na to, aby vždy správne zareagoval.“

BEZ HRÁČOV KHL

BY TO BOLO ZLÉ

Stále mladý obranca si zatiaľ pozrel súpisky Nemcov, Američa-nov a ruského béčka len zbežne. „V Augsburgu to bude iné ako v minulosti, keď tam hrávali väč-šinou Švajčiari a Kanada. Myslím si,, že kvalitatívne to horšie nebu-de. Nemci sú doma vždy silní, Američania tiež bojujú o olym-piádu aa Rusi zobrali mladých, energických hráčov z KHL. Som zvedavý, ako dopadneme v kon-frontácii.“ Najhorúcejšou informáciou sme-r o m k olympij-ským hrám je hrozba KHL o neuvoľnení hrá-čov, ak Rusi nebudú môcť nastúpiť pod vlast-nou vlajkou v dôsledku do-pingového škandálu. „Čítaal som o tom, nepoznám detaily. Bolo by určite zlé, keby nemohli na olympiáde hrať ani hokejisti z KHLL. Bola by to antireklama pre hokej,“ dodal Čerešňák.

ČAKÁ NA GÓL

Šikovný bek patrí medzi opory Plzne, ktorá začala sezónu v Čes-ku výborne. Po štvrtine sezóny sa delí o prvé miesto s obhajcom ti-tulu, s Kometou Brno. „Minulý rok sme boli o tomto čase druhí či tretí od konca. Logicky je teraz nálada úplne iná. Darí sa nám.

Prišli dvaja-traja

ši-kovní hokejisti, hráme oveľa lep-šie. Nemali sme hluché miesto. Tamm, kde niektorí strácajú, my vieme zbierať body. Snažíme sa o ofenzívny štýl hokeja, aby fa-núšikoov bavil,“ pokračoval slo-venský obranca, ktorému sa ešte nepodarilo v sezóne skórovať.

„Na gól stále čakám. Hrám dosť, cítim sa na ľade dobre, ale body ma zatiaľ obchádzajú. SSnáď to naštartujem v reprezentácii.“

Plzeň v súčasnosti dominuje najpopulárnejším športom v Čes-ku. Futbalisti sú v lige suverénne prví. „Na hokej i na futbal cho-dia plné štadióny. Plzeň žije špor--tom, čo nás veľmi teší. Medzi klubmi je zdravá konkurencia, ale vzájomne si doprajeme. My chodíme nna futbal a futbalisti za-vítajú aj na naše zápasy,“ zakon-čil Peter Čerešňák.

TOMÁŠ PROKOP

Hráč Slovana v KHL a Trenčí-na v extralige prijal pozvánku do reprezentácie s pokorou. „Re-prezentácia je v hokejovej hie-rarchii najvyššie. Som poctený a veľmi vďačný,“ neskrýval nad-šenie Juraj Bezúch.

ZMENA V ČEREŠNIČKÁCH

Hráč, ktorý v minulosti často striedal pôsobiská – bol v zámo-rí, švédskom Vimmerby, Karlo-vých Varoch, Sokolove, Skalici či Banskej Bystrici – našiel ideálne zázemie až v Trenčíne. „Túžil som si nájsť stále miesto v klube. Dostal som možnosť v Dukle a využil ju. Hrám v pr-vom útokuu s fantastickými hráč-mi, darí sa nám, sme prví v ta-buľke. Ešte donedávna som si myslel, že čerešniičkou na torte po vydarenom vstupe do sezóny bola zmluva so Slovanom a mož-nosť hrať v KHL. Po novom jje

ňou reprezentácia,“ dodal skalický rodák.

Na Považí sa cíti prí-jemne, čo potvrdzujú aj jeho štatistiky. V osem-nástich dueloch strelil Juraj Bezúch sedem gólov a pridal osem asistencií. V tímo-vej produktivite mu patrí druhá priečka za Petrom Ölveckým. Bezúchovu účasť v Augsburgu mohlo ohroziť zranenie slabín: „Priznám sa, mal som obavy, ako dlho budem pauzovať. Na-koniec som musel vvynechať len tri-štyri tréningy.“

Z Dukly sa okrem Ölveckého a Bezúcha dostali do výberu tré-nera Craiga Ramsayho aj obran-ca Ladislav Romančík či útočík Marek Hecl. Na súpiske je aj

od-chovanec klubu Boris Sádecký, ktorý hrá pravidelne v KHL za Slovan, no môže aj za Duklu v extralige. Aj bez Sádeckého príspevku sa pokladnica v tren-čianskej kabíne rozrastie o neja-ké to euro. „Chlapci nám repre-zentáciu vyúčtujú, som zvedavý, akú sumu zaahlásia. Rád

zapla-tím. V Dukle je výborná partia, ktorá si nezávidí, ale praje,“

do-dal rýchly korčuliar.

ŠOK PRI VEČERI

Bola sobota, 28. ok-tóbra. Juraj Bezúch sedel v Trenčíne na večeri s klubovým masérom a prebe-rali hokejové zále-žitosti. Zazvonil mu telefón, na dis-pleji sa objavilo známe číslo. „Tie ne-dvíham, prieskumy a ponuky produktov od operátorov ma otravujú,“ priznal. Keď sa však zahľa-del na kombináciu čísel, spome-nul si na Ladislava Romančíka, trenčianskeho spoluhráča. „Me-dzi rečou mi povedal, že keď mi bude volať ‚Šarky‘, na konci čísla bude osemnástka. Bola tam. Chvalabohu, hovorr som prijal,“ vydýchol si reprezentač-ný debutant a doplnil, že slová Miroslava Šatana o príchode na zraz národného mužstva ho vy-viedli z miery. „Koktal som do telefónu, zostal som ‚vyklepaný‘.

Predstavte si, že večeriate a zra-zu zavolá Miro Šatan. Povie vám, že vás vybrali do reprezen-tácie, či by som prišiel. Bol to šok,“ dodal Juraj.

ÚSMEV ODHALÍ SUVENÍR

Tréner Craig Ramsay v mé-diách viackrát vyzdvihol jeho meno. Páčil sa mu Bezúchov po-hyb, stabilita na korčuliach. „Po niekoľkých dňoch som v mé-diách zachytil, že tréner ma chválil. Potešilo ma to. V uply-nulých dňoch sme sa pozhová-rali, pôsobil na mňa príjemným dojmom,“ opísal Bezúch rozho-vory s kanadským koučom.

Súhlasí s Ramsaym, že rých-losť je jeho najväčšou prednos-ťou: „Odmalička mi dobre išli nohy. Hraal som futbal aj niekoľ-ko iných športov. Som na no-hách silný a zostalo mi to.“

K výzoru Juraja Bezúcha už niekoľko mesiacov patrí široký úsmev, z ktorého vidieť odlome-né časti predných zubov. Ide o hokejový suvenír, ktorý si tren-čiansky útočník ponechá už navždy. „Prišiel som o čassť predných zubov v minulej se-zóne. Stalo sa mi to tretíkrát, už ich nebudem reparovať,“ dodal s príznačným úsmevom Juraj Be-zúch. TOMÁŠ KYYSELICA

4140

USA  SLOVENSKO

1 X 2

1,50

5,05

4,65

4141

NEMECKO  RUSKO OL. TÍM

1 X 2

3,45

4,30

1,70

Užíva si

plzenskú

dominanciu

Peter Čerešnák patril na posledných biednych majstrovstvách sveta

v Kolíne medzi neveľa pozitív, ktoré slovenskí reprezentanti ponúkli.

Dvadsaťštyriročný hokejista dozrel na spoľahlivého obrancu, čo

doka-zuje v Plzni, s ktorou vedie českú extraligu.

Ignorácia neznámych čísel mohla útočníka JURAJA BEZÚCHA stáť miesto v nominácii

V auguste bolo cieľom Juraja Bezúcha presadiť sa v áčku Dukly

Trenčín. V úvode sezóny ho vyskúšali tréneri na krídle prvej

for-mácie a 23-ročný útočník sa osvedčil. Až natoľko, že v októbri

dostal príležitosť v KHL a začiatkom novembra ukázať sa

reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu.

Kontakto-val ho generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

Pre Juraja Bezúcha to bol nečakaný, no príjemný

tele-fonát.

Spomenul si na Šatanovu osemnástku

Juraj Bezúch sa teší z gólu v drese

Dukly Trenčín.

FOTO TASR/RADOVAN STOKLASA

Obranca PETER ČEREŠŇÁK chce presvedčiť Ramsayho, že patrí na olympiádu

Peter Čerešňák (vľavo), spolu

s ďalšou oporou v obrane Michalom

Čajkovským.

FOTO ŠPORT/ MILAN ILLÍK

9

HOKEJ

DNES NA NEMECKOM POHÁRI V AUGSBURGU: SLOVENSKO – USA (16.00)

SLOVENSKO

Brankári: J. Laco (Chomutov),

Čiliak (Kometa Brno), Rybár (Hradec Králové).

Obrancovia: Romančík

(Tren-čín), Čerešňák (Plzeň), Gernát (voľ-ný hráč), J. Mikuš (Sparta Praha), Čajkovský (Jekaterinburg), Ďaloga (Kchun-lun), Valach (Chomutov), Já-nošík (Liberec).

Útočníci: Marcel Haščák

(Ko-meta Brno), Bakoš (Liberec), Cingel (Hradec Králové), Marcinko (Třinec), Ölvecký (Trenčín), Bezúch (Trenčín), Bubela, Lamper (obaja Banská Bys-trica), Krištof, Paulovič (obaja Nit-ra), M. Sukeľ (Liptovský Mikuláš), Sádecký, Hecl (obaja Slovan), Ho-vorka (Košice).

Tréner: Craig Ramsay.

NEMECKO

Brankári: Aus den Birken

(Mní-chov), Endras (Mannheim), Piel-meier (Ingolstadt).

Obrancovia: Abeltshauser,

D. Boyle (obaja Mníchov), Akdag (Mannheim), Ebner (Düsseldorf), Krueger (Bern), B. Krupp (Wolfs-burg), J. Müller (Eisbären Berlín), Mo. Müller, Zerressen (Kolín), Pietta (Krefeld).

Útočníci: Eder, Hager, Kahun,

Mauer, Y. Seidenberg (všetci Mní-chov), Ehliz, Pföderl (obaja Norim-berg), Holzmann (Augsburg), Kam-merer (Düsseldorf), Kink, Plachta, Raedeke (všetci Mannheim), Loibl (Straubing), Macek (Iserlohn), Ma. Müller, Pietta (obaja Krefeld).

Tréner: Marco Sturm.

RUSKO

Brankári: Košečkin, Samsonov

(obaja Magnitogorsk), Jeriomenko (Dinamo Moskva).

Obrancovia: Blažijevskij,

Nau-menkov, Ožiganov (všetci CSKA Moskva), Koledov, Rafikov (obaja Ja-roslavľ), Provolňov (Spartak Mos-kva), A. Vasilevskij (Jekaterinburg), Jakovlev (Petrohrad), Jarullin (Ka-zaň).

Útočníci: A. Fiodorov (Ufa),

Kablukov, Karpov, Ketov, Prochor-kin, Tichonov (všetci Petrohrad), Ka-garlickij (Čerepovec), Kuzmenko, Okulov, Šalunov, Šumakov, Svetla-kov (všetci CSKA Moskva), Makejev (Podoľsk), Michejev, Semionov (oba-ja Omsk), Osnovin (Novosibirsk).

Tréner: Oleg Brataš.

USA

Brankári: Leggio (Mníchov),

Maxwell (Mladá Boleslav), Zapolski (Jokerit Helsinki).

Obrancovia: Billins (Linköping),

Blum (Vladivostok), Donovan (Frölun-da), Gilbert (Norimberg), Gilroy, Lun-din (obaja Jokerit Helsinki), Gunder-son (Brynäs), Reese (HV 71), Stuart (Mannheim), Welch (Väjxö).

Útočníci: Acrobello (Bern),

Backman (Eisbären Berlín), Earl (Biel), Gionta (voľný hráč), Kolarik (Mannheim), Lasch (Frölunda), Little (Davos), Malone (Iowa), Miele (Mal-mö), O’Neil (Jokerit Helsinki), Roe (Zug), Sanguinetti (Lugano), Sexston (Nižnekamsk), Shore (Zürich), Slater (Fribourg-Gottéron), Stoa (Spartak Moskva).

Tréner: Tony Granato.

NOMINÁCIE ÚČASTNÍKOV

DNES: USA – Slovensko

(16.00), Nemecko – Rusko

(19.30).

SOBOTA: Nemecko –

Slo-vensko (16.00), Rusko – USA

(19.30).

NEDEĽA: Slovensko – Rusko

(13.15), Nemecko – USA (16.45).

PROGRAM

Imagem

Referências

temas relacionados :