102 Bratislava II Bratislava mestská čas Podunajské Biskupice 5110 Bratislava Bratislava mestská čas Ružinov 5110 Bratislava

65 

Texto

(1)

801 Okres Gelnica Gelnica GL

802 Okres Košice I Košice I K1

803 Okres Košice II Košice II K2

804 Okres Košice III Košice III K3

805 Okres Košice IV Košice IV K4

806 Okres Košice-okolie Košice-okolie KS

807 Okres Michalovce Michalovce MI

808 Okres Rožòava Rožòava RV

809 Okres Sobrance Sobrance SO

810 Okres Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves SN

811 Okres Trebišov Trebišov TV

ŠTATISTICKÝ ÈÍSELNÍK OBCÍ

Èíselný kód a názov okresu Èíselný kód a názov okresu

v novom územnom Èíselný kód a názov obce v starom územnom a správnom usporiadaní (mestskej èasti, vojenského obvodu) a správnom usporiadaní

Slovenskej republiky Slovenskej republiky

KRAJ: 1 BRATISLAVSKÝ

101 Bratislava I 528595 Bratislava – mestská èas• Staré Mesto 5110 Bratislava 102 Bratislava II 529311 Bratislava – mestská èas• Podunajské Biskupice 5110 Bratislava 529320 Bratislava – mestská èas• Ružinov 5110 Bratislava 529338 Bratislava – mestská èas• Vrakuòa 5110 Bratislava 103 Bratislava III 529346 Bratislava – mestská èas• Nové Mesto 5110 Bratislava 529354 Bratislava – mestská èas• Raèa 5110 Bratislava 529362 Bratislava – mestská èas• Vajnory 5110 Bratislava 104 Bratislava IV 529401 Bratislava – mestská èas• Devín 5110 Bratislava 529371 Bratislava – mestská èas• Devínska Nová Ves 5110 Bratislava 529389 Bratislava – mestská èas• Dúbravka 5110 Bratislava 529397 Bratislava – mestská èas• Karlova Ves 5110 Bratislava 529419 Bratislava – mestská èas• Lamaè 5110 Bratislava 529427 Bratislava – mestská èas• Záhorská Bystrica 5110 Bratislava 105 Bratislava V 529435 Bratislava – mestská èas• Èunovo 5110 Bratislava 529443 Bratislava – mestská èas• Jarovce 5110 Bratislava 529460 Bratislava – mestská èas• Petržalka 5110 Bratislava 529494 Bratislava – mestská èas• Rusovce 5110 Bratislava

582000 Bratislava 5110 Bratislava

106 Malacky 507831 Borinka 5201 Bratislava-vidiek

507890 Gajary 5201 Bratislava-vidiek

507954 Jablonové 5201 Bratislava-vidiek

507962 Jakubov 5201 Bratislava-vidiek

508012 Kostolište 5201 Bratislava-vidiek

(2)

508039 Láb 5201 Bratislava-vidiek

508055 Lozorno 5201 Bratislava-vidiek

508063 Malacky 5201 Bratislava-vidiek

504556 Malé Leváre 5208 Senica

508080 Marianka 5201 Bratislava-vidiek

508161 Pernek 5201 Bratislava-vidiek

504629 Plavecké Podhradie 5208 Senica

504637 Plavecký Mikuláš 5208 Senica

508195 Plavecký Štvrtok 5201 Bratislava-vidiek

504769 Rohožník 5208 Senica

504858 Sološnica 5208 Senica

504874 Studienka 5208 Senica

508233 Stupava 5201 Bratislava-vidiek

508241 Suchohrad 5201 Bratislava-vidiek

504947 Ve¾ké Leváre 5208 Senica

508349 Vysoká pri Morave 5201 Bratislava-vidiek 500267 Záhorie (vojenský obvod) 5201 Bratislava-vidiek

508365 Záhorská Ves 5201 Bratislava-vidiek

504980 Závod 5208 Senica

508381 Zohor 5201 Bratislava-vidiek

107 Pezinok 507806 Báhoò 5201 Bratislava-vidiek

507849 Budmerice 5201 Bratislava-vidiek 507857 Èastá 5201 Bratislava-vidiek 507873 Do¾any 5201 Bratislava-vidiek 507881 Dubová 5201 Bratislava-vidiek 507946 Jablonec 5201 Bratislava-vidiek 508047 Limbach 5201 Bratislava-vidiek 508101 Modra 5201 Bratislava-vidiek 508179 Pezinok 5201 Bratislava-vidiek 508187 Píla 5201 Bratislava-vidiek

508225 Slovenský Grob 5201 Bratislava-vidiek

507989 Svätý Jur 5201 Bratislava-vidiek 508250 Šenkvice 5201 Bratislava-vidiek 508268 Štefanová 5201 Bratislava-vidiek 508306 Vinièné 5201 Bratislava-vidiek 508314 Vinosady 5201 Bratislava-vidiek 508322 Vištuk 5201 Bratislava-vidiek

108 Senec 507814 Bernolákovo 5201 Bratislava-vidiek

507822 Blatné 5201 Bratislava-vidiek

503681 Boldog 5203 Galanta

507865 Èataj 5201 Bratislava-vidiek

545333 Dunajská Lužná 5201 Bratislava-vidiek

507903 Hamuliakovo 5201 Bratislava-vidiek

503797 Hrubá Borša 5203 Galanta

(3)

503819 Hurbanova Ves 5203 Galanta

507911 Chorvátsky Grob 5201 Bratislava-vidiek

555487 Igram 5201 Bratislava-vidiek

507938 Ivanka pri Dunaji 5201 Bratislava-vidiek

507997 Kalinkovo 5201 Bratislava-vidiek

555495 Kaplna 5201 Bratislava-vidiek

503851 Kostolná pri Dunaji 5203 Galanta

503894 Krá¾ová pri Senci 5201 Bratislava-vidiek

508071 Malinovo 5201 Bratislava-vidiek

508098 Miloslavov 5201 Bratislava-vidiek

508110 Most pri Bratislave 5201 Bratislava-vidiek

508136 Nová Dedinka 5201 Bratislava-vidiek

582549 Nový Svet 5201 Bratislava-vidiek

503983 Reca 5203 Galanta

508209 Rovinka 5201 Bratislava-vidiek

508217 Senec 5201 Bratislava-vidiek

508276 Tomášov 5201 Bratislava-vidiek

508284 Tureò 5201 Bratislava-vidiek

508292 Ve¾ký Biel 5201 Bratislava-vidiek

508331 Vlky 5201 Bratislava-vidiek

555509 Zálesie 5201 Bratislava-vidiek

KRAJ: 2 TRNAVSKÝ

201 Dunajská Streda 501441 Báè 5202 Dunajská Streda

501450 Baka 5202 Dunajská Streda

501468 Baloò 5202 Dunajská Streda

555517 Bellova Ves 5202 Dunajská Streda

501484 Blahová 5202 Dunajská Streda

501492 Blatná na Ostrove 5202 Dunajská Streda

503461 Bodíky 5202 Dunajská Streda

501506 Bohe¾ov 5202 Dunajská Streda

501514 Èakany 5202 Dunajská Streda

580554 Èenkovce 5202 Dunajská Streda

501531 Èiližská Radvaò 5202 Dunajská Streda

501549 Dobrohoš• 5202 Dunajská Streda

501557 Dolný Bar 5202 Dunajská Streda

501611 Dolný Štál 5202 Dunajská Streda

501433 Dunajská Streda 5202 Dunajská Streda

555541 Dunajský Klátov 5202 Dunajská Streda

501573 Gabèíkovo 5202 Dunajská Streda

501581 Holice 5202 Dunajská Streda

501590 Horná Potôò 5202 Dunajská Streda

555568 Horné Mýto 5202 Dunajská Streda

501603 Horný Bar 5202 Dunajská Streda

501620 Hubice 5202 Dunajská Streda

(4)

501654 Jahodná 5202 Dunajská Streda

501662 Janíky 5202 Dunajská Streda

501671 Jurová 5202 Dunajská Streda

501689 K¾úèovec 5202 Dunajská Streda

501697 Kostolné Kraèany 5202 Dunajská Streda

501701 Krá¾ovièove Kraèany 5202 Dunajská Streda

501719 Kútniky 5202 Dunajská Streda

501727 Kvetoslavov 5202 Dunajská Streda

580597 Kyselica 5202 Dunajská Streda

501735 Lehnice 5202 Dunajská Streda

501743 Lúè na Ostrove 5202 Dunajská Streda

555606 Macov 5202 Dunajská Streda

555649 Mad 5202 Dunajská Streda

555665 Malé Dvorníky 5202 Dunajská Streda

501760 Medveïov 5202 Dunajská Streda

501778 Mierovo 5202 Dunajská Streda

501786 Michal na Ostrove 5202 Dunajská Streda

501930 Òárad 5202 Dunajská Streda

501808 Nový Život 5202 Dunajská Streda

501816 Ohrady 5202 Dunajská Streda

501824 Okoè 5202 Dunajská Streda

501832 O¾dza 5202 Dunajská Streda

501859 Orechová Potôò 5202 Dunajská Streda

501867 Padáò 5202 Dunajská Streda

501883 Pataš 5202 Dunajská Streda

555720 Povoda 5202 Dunajská Streda

582522 Potônske Lúky 5202 Dunajská Streda

501891 Rohovce 5202 Dunajská Streda

501875 Sap 5202 Dunajská Streda

501905 Šamorín 5202 Dunajská Streda

501913 Štvrtok na Ostrove 5202 Dunajská Streda

501921 Topo¾níky 5202 Dunajská Streda

555576 Trhová Hradská 5202 Dunajská Streda

501956 Trnávka 5202 Dunajská Streda

501964 Trstená na Ostrove 5202 Dunajská Streda

501972 Ve¾ká Paka 5202 Dunajská Streda

501981 Ve¾ké Blahovo 5202 Dunajská Streda

555673 Ve¾ké Dvorníky 5202 Dunajská Streda

501522 Ve¾ký Meder 5202 Dunajská Streda

555746 Vieska 5202 Dunajská Streda

501999 Vojka nad Dunajom 5202 Dunajská Streda

502006 Vrakúò 5202 Dunajská Streda

502014 Vydrany 5202 Dunajská Streda

502022 Zlaté Klasy 5202 Dunajská Streda

202 Galanta 503673 Abrahám 5203 Galanta

(5)

503703 Èierny Brod 5203 Galanta

555789 Dolná Streda 5203 Galanta

503746 Dolné Saliby 5203 Galanta

503754 Dolný Chotár 5203 Galanta

503665 Galanta 5203 Galanta

503762 Gáò 5203 Galanta

503771 Horné Saliby 5203 Galanta

503789 Hoste 5203 Galanta

503827 Jánovce 5203 Galanta

503835 Jelka 5203 Galanta

503843 Kajal 5203 Galanta

503860 Košúty 5203 Galanta

503878 Krá¾ov Brod 5203 Galanta

582638 Malá Maèa 5203 Galanta

555754 Matúškovo 5203 Galanta

503924 Mostová 5203 Galanta

503959 Pata 5203 Galanta

503967 Pusté Sady 5203 Galanta

503975 Pusté Ú¾any 5203 Galanta

504009 Sereï 5203 Galanta 504017 Sládkovièovo 5203 Galanta 504033 Šalgoèka 5203 Galanta 504041 Šintava 5203 Galanta 504050 Šoporòa 5203 Galanta 504076 Tomášikovo 5203 Galanta 504084 Topo¾nica 5203 Galanta 504106 Trstice 5203 Galanta 504114 Váhovce 5203 Galanta

504122 Ve¾ká Maèa 5203 Galanta

504131 Ve¾ké Ú¾any 5203 Galanta

504149 Ve¾ký Grob 5203 Galanta

504157 Vinohrady nad Váhom 5203 Galanta

504173 Vozokany 5203 Galanta

504181 Zemianske Sady 5203 Galanta

203 Hlohovec 506800 Bojnièky 5211 Trnava

506885 Èerveník 5211 Trnava

506958 Dolné Otrokovce 5211 Trnava

506966 Dolné Trhovište 5211 Trnava

556521 Dolné Zelenice 5211 Trnava

507024 Dvorníky 5211 Trnava

507032 Hlohovec 5211 Trnava

507075 Horné Otrokovce 5211 Trnava

556602 Horné Trhovište 5211 Trnava

556530 Horné Zelenice 5211 Trnava

507130 Jalšové 5211 Trnava

(6)

507202 Koplotovce 5211 Trnava 507253 Leopoldov 5211 Trnava 507288 Madunice 5211 Trnava 507326 Merašice 5211 Trnava 507415 Pastuchov 5211 Trnava 518620 Ratkovce 5211 Trnava 507521 Sasinkovo 5211 Trnava 507539 Siladice 5211 Trnava 556611 Tekolïany 5211 Trnava 556645 Teplièky 5211 Trnava 507661 Trakovice 5211 Trnava 507792 Žlkovce 5211 Trnava

204 Pieš•any 581399 Banka 5211 Trnava

558354 Bašovce 5211 Trnava

506834 Borovce 5211 Trnava

506982 Dolný Lopašov 5211 Trnava

506991 Drahovce 5211 Trnava 507008 Dubovany 5211 Trnava 558338 Ducové 5211 Trnava 556581 Hubina 5211 Trnava 507121 Chtelnica 5211 Trnava 507199 Koèín-Lanèár 5211 Trnava 507229 Krakovany 5211 Trnava

507342 Moravany nad Váhom 5211 Trnava

507369 Nižná 5211 Trnava 507385 Ostrov 5211 Trnava 507431 Peèeòady 5211 Trnava 507440 Pieš•any 5211 Trnava 507466 Prašník 5211 Trnava 507482 Rakovice 5211 Trnava 507491 Ratnovce 5211 Trnava 507563 Sokolovce 5211 Trnava 558397 Šípkové 5211 Trnava 556548 Šterusy 5211 Trnava 507679 Trebatice 5211 Trnava

507709 Ve¾ké Kosto¾any 5211 Trnava

556572 Ve¾ké Orvište 5211 Trnava

507725 Veselé 5211 Trnava

507750 Vrbové 5211 Trnava

205 Senica 504211 Bílkove Humence 5208 Senica

504238 Borský Mikuláš 5208 Senica

504220 Borský Svätý Jur 5208 Senica

504297 Cerová 5208 Senica

504319 Èáry 5208 Senica

(7)

504335 Dojè 5208 Senica

504360 Hlboké 5208 Senica

504386 Hradište pod Vrátnom 5208 Senica

504416 Jablonica 5208 Senica

504475 Koválov 5208 Senica

504491 Kuklov 5208 Senica

504513 Kúty 5208 Senica

504521 Lakšárska Nová Ves 5208 Senica

504572 Moravský Svätý Ján 5208 Senica

504602 Osuské 5208 Senica

504645 Plavecký Peter 5208 Senica

504653 Podbranè 5208 Senica 504700 Prietrž 5208 Senica 504726 Prievaly 5208 Senica 556122 Rohov 5208 Senica 504777 Rovensko 5208 Senica 556131 Rybky 5208 Senica 556114 Sekule 5208 Senica 504203 Senica 5208 Senica 504823 Smolinské 5208 Senica 504831 Smrdáky 5208 Senica 504840 Sobotište 5208 Senica

504882 Šajdíkove Humence 5208 Senica

504891 Šaštín-Stráže 5208 Senica

504904 Štefanov 5208 Senica

206 Skalica 504271 Brodské 5208 Senica

504343 Dubovce 5208 Senica 504351 Gbely 5208 Senica 504378 Holíè 5208 Senica 504394 Chropov 5208 Senica 504432 Kátov 5208 Senica 504459 Kopèany 5208 Senica 504483 Koválovec 5208 Senica 504530 Letnièie 5208 Senica 504548 Lopašov 5208 Senica 504564 Mokrý Háj 5208 Senica 504599 Oreské 5208 Senica

504611 Petrova Ves 5208 Senica

504670 Popudinské Moèid¾any 5208 Senica

504718 Prietržka 5208 Senica 504734 Radimov 5208 Senica 504742 Radošovce 5208 Senica 504815 Skalica 5208 Senica 504912 Trnovec 5208 Senica 504939 Unín 5208 Senica 504963 Vrádište 5208 Senica

(8)

207 Trnava 580473 Biely Kostol 5211 Trnava

506788 Bíòovce 5211 Trnava

506796 Bohdanovce nad Trnavou 5211 Trnava

506818 Boleráz 5211 Trnava 506826 Borová 5211 Trnava 506842 Brestovany 5211 Trnava 506851 Buèany 5211 Trnava 506869 Buková 5211 Trnava 506877 Cífer 5211 Trnava 506893 Dechtice 5211 Trnava 556599 Dlhá 5211 Trnava

506915 Dobrá Voda 5211 Trnava

506923 Dolná Krupá 5211 Trnava

506931 Dolné Dubové 5211 Trnava

556661 Dolné Lovèice 5211 Trnava

506940 Dolné Orešany 5211 Trnava

507041 Horná Krupá 5211 Trnava

507059 Horné Dubové 5211 Trnava

507067 Horné Orešany 5211 Trnava

581020 Hrnèiarovce nad Parnou 5211 Trnava

507156 Jaslovské Bohunice 5211 Trnava

507164 Kátlovce 5211 Trnava

507211 Košolná 5211 Trnava

556483 Križovany nad Dudváhom 5211 Trnava

556688 Lošonec 5211 Trnava 507296 Majcichov 5211 Trnava 507318 Malženice 5211 Trnava 507351 Naháè 5211 Trnava 556491 Opoj 5211 Trnava 556556 Pavlice 5211 Trnava 556653 Radošovce 5211 Trnava 507512 Ružindol 5211 Trnava

556564 Slovenská Nová Ves 5211 Trnava

507555 Smolenice 5211 Trnava

507571 Suchá nad Parnou 5211 Trnava

556670 Šelpice 5211 Trnava 507601 Špaèince 5211 Trnava 507636 Šúrovce 5211 Trnava 506745 Trnava 5211 Trnava 507687 Trstín 5211 Trnava 556513 Vlèkovce 5211 Trnava 507741 Voderady 5211 Trnava 507768 Zavar 5211 Trnava 507776 Zeleneè 5211 Trnava 581488 Zvonèín 5211 Trnava

(9)

KRAJ: 3 TRENÈIANSKY

301 Bánovce nad Bebravou 542652 Bánovce nad Bebravou 5209 Topo¾èany

556793 Borèany 5209 Topo¾èany

542741 Brezolupy 5209 Topo¾èany

542776 Cimenná 5209 Topo¾èany

542806 Èierna Lehota 5209 Topo¾èany

542822 Dežerice 5209 Topo¾èany

542849 Dolné Naštice 5209 Topo¾èany

542857 Dubnièka 5209 Topo¾èany

542873 Dvorec 5209 Topo¾èany

542890 Haláèovce 5209 Topo¾èany

542920 Horné Naštice 5209 Topo¾èany

556408 Chudá Lehota 5209 Topo¾èany

543080 Krásna Ves 5209 Topo¾èany

543136 Kšinná 5209 Topo¾èany

556360 Libichava 5209 Topo¾èany

505056 ¼utov 5209 Topo¾èany

505072 Malá Hradná 5209 Topo¾èany

505102 Malé Hoste 5209 Topo¾èany

505153 Miezgovce 5209 Topo¾èany 505200 Nedašovce 5209 Topo¾èany 505277 Omastiná 5209 Topo¾èany 556289 Otrhánky 5209 Topo¾èany 505331 Peèeòany 5209 Topo¾èany 505358 Podlužany 5209 Topo¾èany 556742 Pochabany 5209 Topo¾èany 505382 Pravotice 5209 Topo¾èany 505412 Prusy 5209 Topo¾èany 505447 Ruskovce 5209 Topo¾èany 505455 Rybany 5209 Topo¾èany

505471 Slatina nad Bebravou 5209 Topo¾èany 505480 Slatinka nad Bebravou 5209 Topo¾èany

505544 Šípkov 5209 Topo¾èany

505552 Šišov 5209 Topo¾èany

505579 Timoradza 5209 Topo¾èany

505595 Trebichava 5209 Topo¾èany

505625 Uhrovec 5209 Topo¾èany

505633 Uhrovské Podhradie 5209 Topo¾èany

545651 Ve¾ké Držkovce 5209 Topo¾èany

505684 Ve¾ké Hoste 5209 Topo¾èany

505692 Ve¾ké Chlievany 5209 Topo¾èany

505765 Vysoèany 5209 Topo¾èany

505790 Zlatníky 5209 Topo¾èany

(10)

302 Ilava 582301 Bohunice 5307 Považská Bystrica

512885 Bolešov 5307 Považská Bystrica

557391 Borèice 5307 Považská Bystrica

512931 Èervený Kameò 5307 Považská Bystrica

513016 Dubnica nad Váhom 5307 Považská Bystrica

513024 Dulov 5307 Považská Bystrica

513091 Horná Poruba 5307 Považská Bystrica

513156 Ilava 5307 Považská Bystrica

557404 Kamenièany 5307 Považská Bystrica

513253 Košeca 5307 Považská Bystrica

513351 Košecké Podhradie 5307 Považská Bystrica

557617 Krivoklát 5307 Považská Bystrica

513296 Ladce 5307 Považská Bystrica

513385 Mikušovce 5307 Považská Bystrica

513440 Nová Dubnica 5307 Považská Bystrica

513598 Pruské 5307 Považská Bystrica

557412 Sedmerovec 5307 Považská Bystrica

557421 Slavnica 5307 Považská Bystrica

513725 Tuchyòa 5307 Považská Bystrica

557625 Vršatské Podhradie 5307 Považská Bystrica

513865 Zliechov 5307 Považská Bystrica

303 Myjava 504254 Brestovec 5208 Senica

504262 Brezová pod Bradlom 5208 Senica

504289 Bukovec 5208 Senica 506079 Hrašné 5210 Trenèín 504408 Chvojnica 5208 Senica 504424 Jablonka 5208 Senica 506141 Kostolné 5210 Trenèín 504467 Košariská 5208 Senica 506150 Krajné 5210 Trenèín 504581 Myjava 5208 Senica 506419 Podkylava 5210 Trenèín 504661 Polianka 5208 Senica 504688 Poriadie 5208 Senica 504696 Priepasné 5208 Senica 504793 Rudník 5208 Senica

504866 Stará Myjava 5208 Senica

504971 Vrbovce 5208 Senica

304 Nové Mesto nad Váhom 505846 Beckov 5210 Trenèín

505871 Bošáca 5210 Trenèín

505889 Brunovce 5210 Trenèín

505897 Bzince pod Javorinou 5210 Trenèín

505901 Èachtice 5210 Trenèín

505919 Èastkovce 5210 Trenèín

(11)

556424 Haluzice 5210 Trenèín

506001 Horná Streda 5210 Trenèín

505994 Hôrka nad Váhom 5210 Trenèín

506052 Hrádok 5210 Trenèín 506061 Hrachovište 5210 Trenèín 506109 Kálnica 5210 Trenèín 506125 Koèovce 5210 Trenèín 506184 Lubina 5210 Trenèín 506206 Lúka 5210 Trenèín 506249 Modrová 5210 Trenèín 506257 Modrovka 5210 Trenèín

506265 Moravské Lieskové 5210 Trenèín

506303 Nová Bošáca 5210 Trenèín

506311 Nová Lehota 5210 Trenèín

556459 Nová Ves nad Váhom 5210 Trenèín

506338 Nové Mesto nad Váhom 5210 Trenèín

506346 Oèkov 5210 Trenèín

506401 Pobedim 5210 Trenèín

506427 Podolie 5210 Trenèín

506435 Potvorice 5210 Trenèín

506443 Považany 5210 Trenèín

506516 Stará Lehota 5210 Trenèín

506524 Stará Turá 5210 Trenèín

506583 Trenèianske Bohuslavice 5210 Trenèín

506630 Vaïovce 5210 Trenèín

506672 Višòové 5210 Trenèín

556441 Zemianske Podhradie 5210 Trenèín

305 Partizánske 542733 Bošany 5209 Topo¾èany

580449 Brodzany 5209 Topo¾èany

542962 Hradište 5209 Topo¾èany

543004 Chynorany 5209 Topo¾èany

556416 Ješkova Ves 5209 Topo¾èany

543047 Klátova Nová Ves 5209 Topo¾èany

543055 Kolaèno 5209 Topo¾èany

556246 Krásno 5209 Topo¾èany

556173 Livina 5209 Topo¾èany

556190 Livinské Opatovce 5209 Topo¾èany

505129 Malé Kršteòany 5209 Topo¾èany

580953 Malé Uherce 5209 Topo¾èany

505170 Nadlice 5209 Topo¾èany 505196 Nedanovce 5209 Topo¾èany 505307 Ostratice 5209 Topo¾èany 505315 Partizánske 5209 Topo¾èany 505323 Paži• 5209 Topo¾èany 505463 Skaèany 5209 Topo¾èany 556271 Turèianky 5209 Topo¾èany

(12)

505706 Ve¾ké Kršteòany 5209 Topo¾èany

505722 Ve¾ké Uherce 5209 Topo¾èany

505731 Ve¾ký Klíž 5209 Topo¾èany

505803 Žabokreky nad Nitrou 5209 Topo¾èany

306 Považská Bystrica 557633 Bodiná 5307 Považská Bystrica

512915 Brvnište 5307 Považská Bystrica

557561 Èelkova Lehota 5307 Považská Bystrica

512966 Dolná Mariková 5307 Považská Bystrica

546640 Dolný Lieskov 5307 Považská Bystrica

513008 Domaniža 5307 Považská Bystrica

557609 Ïurïové 5307 Považská Bystrica

557510 Hatné 5307 Považská Bystrica

513083 Horná Mariková 5307 Považská Bystrica

580856 Horný Lieskov 5307 Považská Bystrica

513172 Jasenica 5307 Považská Bystrica

557552 Klieština 5307 Považská Bystrica

513245 Kostolec 5307 Považská Bystrica

557579 Malé Lednice 5307 Považská Bystrica

513466 Papradno 5307 Považská Bystrica

513474 Plevník-Drienové 5307 Považská Bystrica

558222 Poèarová 5307 Považská Bystrica

580864 Podskalie 5307 Považská Bystrica

512842 Považská Bystrica 5307 Považská Bystrica

513563 Preèín 5307 Považská Bystrica

513601 Pružina 5307 Považská Bystrica

557595 Sádoèné 5307 Považská Bystrica

557480 Slopná 5307 Považská Bystrica

513687 Stupné 5307 Považská Bystrica

518913 Sverepec 5307 Považská Bystrica

513741 Udièa 5307 Považská Bystrica

513784 Vrchteplá 5307 Považská Bystrica

513822 Záskalie 5307 Považská Bystrica

307 Prievidza 513903 Bojnice 5308 Prievidza

513911 Bystrièany 5308 Prievidza

513920 Cige¾ 5308 Prievidza

513938 Èavoj 5308 Prievidza

513946 Èereòany 5308 Prievidza

513954 Diviacka Nová Ves 5308 Prievidza

513962 Diviaky nad Nitricou 5308 Prievidza

513971 Dlžín 5308 Prievidza

513989 Dolné Vestenice 5308 Prievidza

513997 Handlová 5308 Prievidza

514004 Horná Ves 5308 Prievidza

514012 Horné Vestenice 5308 Prievidza

(13)

514039 Chvojnica 5308 Prievidza

557714 Jalovec 5308 Prievidza

514063 Kamenec pod Vtáènikom 5308 Prievidza

514071 Kanianka 5308 Prievidza

514080 K¾aèno 5308 Prievidza

514098 Kocurany 5308 Prievidza

514101 Kostolná Ves 5308 Prievidza

514110 Koš 5308 Prievidza

514128 Lazany 5308 Prievidza

514136 Lehota pod Vtáènikom 5308 Prievidza

514144 Lieš•any 5308 Prievidza

557706 Lipník 5308 Prievidza

514179 Malá Èausa 5308 Prievidza

514187 Malinová 5308 Prievidza

514209 Nedožery-Brezany 5308 Prievidza

514217 Nevidzany 5308 Prievidza

514225 Nitrianske Pravno 5308 Prievidza

514233 Nitrianske Rudno 5308 Prievidza

514241 Nitrianske Suèany 5308 Prievidza

514250 Nitrica 5308 Prievidza

514268 Nováky 5308 Prievidza

514284 Opatovce nad Nitrou 5308 Prievidza

514292 Oslany 5308 Prievidza 514306 Podhradie 5308 Prievidza 514314 Poluvsie 5308 Prievidza 514322 Poruba 5308 Prievidza 514331 Pravenec 5308 Prievidza 513881 Prievidza 5308 Prievidza 514349 Radobica 5308 Prievidza 514357 Ráztoèno 5308 Prievidza

514365 Rudnianska Lehota 5308 Prievidza

514373 Sebedražie 5308 Prievidza

514381 Seè 5308 Prievidza

514390 Šútovce 5308 Prievidza

514403 Temeš 5308 Prievidza

514411 Tužina 5308 Prievidza

514420 Valaská Belá 5308 Prievidza

514438 Ve¾ká Èausa 5308 Prievidza

514454 Zemianske Kosto¾any 5308 Prievidza

308 Púchov 512851 Beluša 5307 Považská Bystrica

512940 Dohòany 5307 Považská Bystrica

512958 Dolná Breznica 5307 Považská Bystrica

557439 Dolné Koèkovce 5307 Považská Bystrica

557692 Horná Breznica 5307 Považská Bystrica

513121 Horovce 5307 Považská Bystrica

(14)

513300 Lazy pod Makytou 5307 Považská Bystrica

513318 Lednica 5307 Považská Bystrica

513326 Lednické Rovne 5307 Považská Bystrica

513334 Lúky 5307 Považská Bystrica

513342 Lysá pod Makytou 5307 Považská Bystrica

513377 Mesteèko 5307 Považská Bystrica

513407 Mojtín 5307 Považská Bystrica

557447 Nimnica 5307 Považská Bystrica

513610 Púchov 5307 Považská Bystrica

557471 Streženice 5307 Považská Bystrica

513776 Visolaje 5307 Považská Bystrica

557498 Vydrná 5307 Považská Bystrica

513814 Zárieèie 5307 Považská Bystrica

500348 Zubák 5307 Považská Bystrica

309 Trenèín 505838 Adamovské Kochanovce 5210 Trenèín

505854 Bobot 5210 Trenèín

505935 Dolná Poruba 5210 Trenèín

505943 Dolná Súèa 5210 Trenèín

505960 Drietoma 5210 Trenèín

505978 Dubodiel 5210 Trenèín

506010 Horná Súèa 5210 Trenèín

506028 Horòany 5210 Trenèín

506036 Horné Srnie 5210 Trenèín

506044 Hrabovka 5210 Trenèín 506087 Chocholná-Velèice 5210 Trenèín 506095 Ivanovce 5210 Trenèín 506133 Kostolná-Zárieèie 5210 Trenèín 506168 Krivosúd-Bodovka 5210 Trenèín 545686 Melèice-Lieskové 5210 Trenèín

506231 Mníchova Lehota 5210 Trenèín

506273 Motešice 5210 Trenèín

506281 Nemšová 5210 Trenèín

506290 Neporadza 5210 Trenèín

506354 Omšenie 5210 Trenèín

506371 Opatovce 5210 Trenèín

581348 Petrova Lehota 5210 Trenèín

506478 Selec 5210 Trenèín

546682 Skalka nad Váhom 5210 Trenèín

506508 Soblahov 5210 Trenèín

506532 Svinná 5210 Trenèín

506541 Štvrtok 5210 Trenèín

506559 Trenèianska Teplá 5210 Trenèín

506567 Trenèianska Turná 5210 Trenèín

506591 Trenèianske Jastrabie 5210 Trenèín

506605 Trenèianske Mitice 5210 Trenèín

(15)

506613 Trenèianske Teplice 5210 Trenèín

505820 Trenèín 5210 Trenèín

506648 Ve¾ká Hradná 5210 Trenèín

506656 Ve¾ké Bierovce 5210 Trenèín

556475 Zamarovce 5210 Trenèín

KRAJ: 4 NITRIANSKY

401 Komárno 501034 Bajè 5204 Komárno

501395 Bátorove Kosihy 5204 Komárno

501042 Bodza 5204 Komárno

555819 Bodzianske Lúky 5204 Komárno

501069 Brestovec 5204 Komárno

501077 Búè 5204 Komárno

501085 Èalovec 5204 Komárno

501093 Èíèov 5204 Komárno

501107 Dedina Mládeže 5204 Komárno

501123 Dulovce 5204 Komárno 580911 Holiare 5204 Komárno 501140 Hurbanovo 5204 Komárno 501158 Chotín 5204 Komárno 501166 Ime¾ 5204 Komárno 501174 Iža 5204 Komárno 501182 Kamenièná 5204 Komárno

501191 Klížska Nemá 5204 Komárno

501204 Kolárovo 5204 Komárno

501026 Komárno 5204 Komárno

501212 Kravany nad Dunajom 5204 Komárno

501221 Lipové 5204 Komárno 501239 Marcelová 5204 Komárno 501247 Martovce 5204 Komárno 501255 Moèa 5204 Komárno 501263 Modrany 5204 Komárno 501271 Mudroòovo 5204 Komárno 501280 Nesvady 5204 Komárno

501301 Okolièná na Ostrove 5204 Komárno

501310 Patince 5204 Komárno

501328 Pribeta 5204 Komárno

501336 Radvaò nad Dunajom 5204 Komárno

501344 Sokolce 5204 Komárno

501115 Svätý Peter 5204 Komárno

501352 Šrobárová 5204 Komárno

501361 Tôò 5204 Komárno

501379 Trávnik 5204 Komárno

501387 Ve¾ké Kosihy 5204 Komárno

555827 Virt 5204 Komárno

(16)

501417 Zemianska Olèa 5204 Komárno

501425 Zlatná na Ostrove 5204 Komárno

402 Levice 502049 Bajka 5205 Levice

502057 Bátovce 5205 Levice 502065 Beša 5205 Levice 502073 Bielovce 5205 Levice 580937 Bohunice 5205 Levice 502090 Bory 5205 Levice 502103 Brhlovce 5205 Levice 502111 Èajkov 5205 Levice 502120 Èaka 5205 Levice 555843 Èata 5205 Levice 502154 Demandice 5205 Levice 502162 Devièany 5205 Levice

502171 Dolná Seè 5205 Levice

502189 Dolné Semerovce 5205 Levice

502197 Dolný Pial 5205 Levice

502201 Domadice 5205 Levice

502219 Drženice 5205 Levice

502227 Farná 5205 Levice

502243 Hokovce 5205 Levice

502251 Hontianska Vrbica 5205 Levice

545350 Hontianske Trs•any 5205 Levice

502260 Horná Seè 5205 Levice

502278 Horné Semerovce 5205 Levice

502286 Horné Turovce 5205 Levice

502294 Horný Pial 5205 Levice

581895 Hrkovce 5205 Levice

502324 Hronovce 5205 Levice

502332 Hronské K¾aèany 5205 Levice

502341 Hronské Kosihy 5205 Levice

502359 Iòa 5205 Levice

502367 Ipe¾ské Ú¾any 5205 Levice

502375 Ipe¾ský Sokolec 5205 Levice

502383 Jabloòovce 5205 Levice

556777 Jesenské 5205 Levice

502391 Jur nad Hronom 5205 Levice

502413 Kalná nad Hronom 5205 Levice

502472 Ke• 5205 Levice 502421 Kozárovce 5205 Levice 502430 Krškany 5205 Levice 502448 Kubáòovo 5205 Levice 502456 Kukuèínov 5205 Levice 502464 Kura¾any 5205 Levice 502031 Levice 5205 Levice 502481 Lok 5205 Levice

(17)

502499 Lontov 5205 Levice

502502 Lula 5205 Levice

502511 Málaš 5205 Levice

581135 Malé Kozmálovce 5205 Levice

502537 Malé Ludince 5205 Levice

502570 Mýtne Ludany 5205 Levice

502588 Nová Dedina 5205 Levice

502596 Nový Tekov 5205 Levice

502600 Nýrovce 5205 Levice

502618 Ondrejovce 5205 Levice

502626 Pastovce 5205 Levice

502634 Peèenice 5205 Levice

502642 Pláš•ovce 5205 Levice

502651 Plavé Vozokany 5205 Levice

502669 Podlužany 5205 Levice

502677 Pohronský Ruskov 5205 Levice

502693 Pukanec 5205 Levice 502707 Rybník 5205 Levice 502715 Santovka 5205 Levice 502723 Sazdice 5205 Levice 502731 Sikenica 5205 Levice 502740 Slatina 5205 Levice

502758 Starý Hrádok 5205 Levice

502766 Starý Tekov 5205 Levice

502782 Šahy 5205 Levice

502791 Šalov 5205 Levice

502804 Šarovce 5205 Levice

502812 Tehla 5205 Levice

502821 Tekovské Lužany 5205 Levice

502847 Tekovský Hrádok 5205 Levice

502863 Tlmaèe 5205 Levice

502871 Tupá 5205 Levice

502880 Turá 5205 Levice

502898 Uhliská 5205 Levice

581160 Ve¾ké Kozmálovce 5205 Levice

502910 Ve¾ké Ludince 5205 Levice

502928 Ve¾ké Turovce 5205 Levice

502936 Ve¾ký Ïur 5205 Levice

502944 Vyškovce nad Ip¾om 5205 Levice

502952 Vyšné nad Hronom 5205 Levice

502961 Zalaba 5205 Levice

502979 Zbrojníky 5205 Levice

502987 Želiezovce 5205 Levice

502995 Žemberovce 5205 Levice

(18)

403 Nitra 500020 Alekšince 5206 Nitra 500046 Báb 5206 Nitra 582697 Bádice 5206 Nitra 581623 Babindol 5206 Nitra 500071 Branè 5206 Nitra 545589 Cabaj-Èápor 5206 Nitra 582387 Èab 5206 Nitra 500101 Èakajovce 5206 Nitra 555886 Èechynce 5206 Nitra 500135 Èe¾adice 5206 Nitra 500160 Èifáre 5206 Nitra

582425 Dolné Lefantovce 5206 Nitra

500194 Dolné Obdokovce 5206 Nitra

500232 Golianovo 5206 Nitra

555959 Hos•ová 5206 Nitra

545635 Horné Lefantovce 5206 Nitra

500313 Hruboòovo 5206 Nitra

558320 Ivanka pri Nitre 5206 Nitra

500356 Jarok 5206 Nitra 500372 Jelenec 5206 Nitra 500381 Jelšovce 5206 Nitra 500399 Kapince 5206 Nitra 500402 Klasov 5206 Nitra 500411 Kolíòany 5206 Nitra 500453 Lehota 5206 Nitra

500470 Lúènica nad Žitavou 5206 Nitra

581097 ¼udovítová 5206 Nitra

500488 Lukáèovce 5206 Nitra

580899 Lužianky 5206 Nitra

556785 Malé Chyndice 5206 Nitra

500534 Malé Zálužie 5206 Nitra

555908 Malý Cetín 5206 Nitra

555851 Malý Lapáš 5206 Nitra

500569 Melek 5206 Nitra

500577 Mojmírovce 5206 Nitra

500011 Nitra 5206 Nitra

556696 Nitrianske Hrnèiarovce 5206 Nitra

500631 Nová Ves nad Žitavou 5206 Nitra

500640 Nové Sady 5206 Nitra

500666 Paòa 5206 Nitra

500674 Podhorany 5206 Nitra

500682 Pohranice 5206 Nitra

500691 Po¾ný Kesov 5206 Nitra

500704 Rišòovce 5206 Nitra

500712 Rumanová 5206 Nitra

(19)

581691 Štefanovièová 5206 Nitra

582719 Štitáre 5206 Nitra

500780 Šurianky 5206 Nitra

500798 Tajná 5206 Nitra

555967 Telince 5206 Nitra

500844 Ve¾ká Dolina 5206 Nitra

500518 Ve¾ké Chyndice 5206 Nitra

500887 Ve¾ké Zálužie 5206 Nitra

500895 Ve¾ký Cetín 5206 Nitra

555860 Ve¾ký Lapáš 5206 Nitra

500917 Vinodol 5206 Nitra 500933 Vráble 5206 Nitra 500941 Výèapy-Opatovce 5206 Nitra 500950 Zbehy 5206 Nitra 500992 Žirany 5206 Nitra 501018 Žitavce 5206 Nitra

404 Nové Zámky 503029 Andovce 5207 Nové Zámky

503037 Bajtava 5207 Nové Zámky

503045 Bánov 5207 Nové Zámky

503053 Bardoòovo 5207 Nové Zámky

503061 Belá 5207 Nové Zámky

503070 Bešeòov 5207 Nové Zámky

503088 Bíòa 5207 Nové Zámky

503096 Branovo 5207 Nové Zámky

503100 Bruty 5207 Nové Zámky

503118 Èechy 5207 Nové Zámky

503126 Èerník 5207 Nové Zámky

503134 Dedinka 5207 Nové Zámky

503151 Dolný Ohaj 5207 Nové Zámky

503169 Dubník 5207 Nové Zámky

503177 Dvory nad Žitavou 5207 Nové Zámky

503185 Gbelce 5207 Nové Zámky

503193 Hul 5207 Nové Zámky

503207 Ch¾aba 5207 Nové Zámky

503215 Jasová 5207 Nové Zámky

503223 Jatov 5207 Nové Zámky

503231 Kamenica nad Hronom 5207 Nové Zámky

503240 Kamenín 5207 Nové Zámky

503258 Kamenný Most 5207 Nové Zámky

503266 Kme•ovo 5207 Nové Zámky

503274 Kolta 5207 Nové Zámky

503282 Komjatice 5207 Nové Zámky

503291 Komoèa 5207 Nové Zámky

503312 Le¾a 5207 Nové Zámky

503321 Lipová 5207 Nové Zámky

(20)

503347 Malá nad Hronom 5207 Nové Zámky

503355 Malé Kosihy 5207 Nové Zámky

503363 Maòa 5207 Nové Zámky

503371 Michal nad Žitavou 5207 Nové Zámky

503398 Mojzesovo 5207 Nové Zámky

503401 Mužla 5207 Nové Zámky

556092 Nána 5207 Nové Zámky

503436 Nová Vieska 5207 Nové Zámky

503011 Nové Zámky 5207 Nové Zámky

582361 Obid 5207 Nové Zámky

503452 Palárikovo 5207 Nové Zámky

556033 Pavlová 5207 Nové Zámky

503479 Podhájska 5207 Nové Zámky

503487 Pozba 5207 Nové Zámky

503495 Radava 5207 Nové Zámky

503509 Rastislavice 5207 Nové Zámky

503517 Rúbaò 5207 Nové Zámky

503525 Salka 5207 Nové Zámky

503533 Semerovo 5207 Nové Zámky

503541 Sikenièka 5207 Nové Zámky

503550 Strekov 5207 Nové Zámky

503568 Svodín 5207 Nové Zámky

503576 Šarkan 5207 Nové Zámky

503584 Štúrovo 5207 Nové Zámky

503592 Šurany 5207 Nové Zámky

503606 Trávnica 5207 Nové Zámky

503614 Tvrdošovce 5207 Nové Zámky

556050 Ú¾any nad Žitavou 5207 Nové Zámky

503631 Ve¾ké Lovce 5207 Nové Zámky

503380 Ve¾ký Kýr 5207 Nové Zámky

556025 Vlkas 5207 Nové Zámky

503649 Zemné 5207 Nové Zámky

405 Ša¾a 503711 Diakovce 5203 Galanta

503720 Dlhá nad Váhom 5203 Galanta

500241 Hájske 5206 Nitra

555878 Horná Krá¾ová 5206 Nitra

503886 Krá¾ová nad Váhom 5203 Galanta

500739 Moèenok 5206 Nitra

503932 Neded 5203 Galanta

503991 Selice 5203 Galanta

504025 Ša¾a 5203 Galanta

504068 Tešedíkovo 5203 Galanta

504092 Trnovec nad Váhom 5203 Galanta

504165 Vlèany 5203 Galanta

(21)

406 Topo¾èany 556220 Ardanovce 5209 Topo¾èany 542661 Belince 5209 Topo¾èany 542695 Biskupová 5209 Topo¾èany 542709 Blesovce 5209 Topo¾èany 542717 Bojná 5209 Topo¾èany 556297 Èe¾adince 5209 Topo¾èany 542792 Èermany 5209 Topo¾èany

556262 Dvorany nad Nitrou 5209 Topo¾èany

542881 Hajná Nová Ves 5209 Topo¾èany

556351 Horné Chlebany 5209 Topo¾èany

542938 Horné Obdokovce 5209 Topo¾èany

542954 Horné Štitáre 5209 Topo¾èany

542971 Hrušovany 5209 Topo¾èany 556165 Chrabrany 5209 Topo¾èany 556157 Jacovce 5209 Topo¾èany 543039 Kamanová 5209 Topo¾èany 543063 Koniarovce 5209 Topo¾èany 543071 Kovarce 5209 Topo¾èany 543101 Krnèa 5209 Topo¾èany 543110 Krtovce 5209 Topo¾èany 556149 Krušovce 5209 Topo¾èany 581704 Kuzmice 5209 Topo¾èany 505021 Lipovník 5209 Topo¾èany 505048 Ludanice 5209 Topo¾èany 505064 Lužany 5209 Topo¾èany

505137 Malé Ripòany 5209 Topo¾èany

581305 Nemèice 5209 Topo¾èany

505226 Nemeèky 5209 Topo¾èany

505234 Nitrianska Blatnica 5209 Topo¾èany

505242 Nitrianska Streda 5209 Topo¾èany

505251 Norovce 5209 Topo¾èany 505285 Oponice 5209 Topo¾èany 556211 Orešany 5209 Topo¾èany 505340 Podhradie 5209 Topo¾èany 505374 Prašice 5209 Topo¾èany 581658 Práznovce 5209 Topo¾èany 505404 Prese¾any 5209 Topo¾èany 505421 Radošina 5209 Topo¾èany 505439 Rajèany 5209 Topo¾èany 505498 Solèany 5209 Topo¾èany 556327 Solèianky 5209 Topo¾èany 505510 Súlovce 5209 Topo¾èany 556238 Svrbice 5209 Topo¾èany 505536 Šalgovce 5209 Topo¾èany 505561 Tesáre 5209 Topo¾èany 504998 Topo¾èany 5209 Topo¾èany

(22)

580457 Tovarníky 5209 Topo¾èany

505617 Tvrdomestice 5209 Topo¾èany

505641 Urmince 5209 Topo¾èany

505676 Ve¾ké Dvorany 5209 Topo¾èany

505714 Ve¾ké Ripòany 5209 Topo¾èany

505749 Velušovce 5209 Topo¾èany

505757 Vozokany 5209 Topo¾èany

505773 Závada 5209 Topo¾èany

407 Zlaté Moravce 500062 Beladice 5206 Nitra

500127 Èaradice 5206 Nitra

555916 Èervený Hrádok 5206 Nitra

500151 Èierne K¾aèany 5206 Nitra

500283 Hostie 5206 Nitra

500305 Hos•ovce 5206 Nitra

500321 Choèa 5206 Nitra

500364 Jed¾ové Kosto¾any 5206 Nitra

500429 Kosto¾any pod Tribeèom 5206 Nitra

500437 Ladice 5206 Nitra

500461 Lovce 5206 Nitra

500500 Machulince 5206 Nitra

555924 Malé Vozokany 5206 Nitra

500542 Mankovce 5206 Nitra

500551 Martin nad Žitavou 5206 Nitra

500585 Nemèiòany 5206 Nitra 500593 Neverice 5206 Nitra 500607 Nevidzany 5206 Nitra 500658 Obyce 5206 Nitra 500721 Skýcov 5206 Nitra 500747 S¾ažany 5206 Nitra 500755 Slepèany 5206 Nitra

517305 Tekovské Nemce 5312 Žiar nad Hronom

500810 Tesárske Mlyòany 5206 Nitra

500828 Topo¾èianky 5206 Nitra

500836 Velèice 5206 Nitra

555932 Ve¾ké Vozokany 5206 Nitra

500909 Vieska nad Žitavou 5206 Nitra

500925 Volkovce 5206 Nitra

500968 Zlaté Moravce 5206 Nitra

500976 Zlatno 5206 Nitra

500984 Žikava 5206 Nitra

582816 Žitavany 5206 Nitra

KRAJ: 5 ŽILINSKÝ

501 Bytèa 517461 Bytèa 5313 Žilina

581984 Hlboké nad Váhom 5313 Žilina

(23)

517631 Jablonové 5313 Žilina 517674 Kolárovice 5313 Žilina 517691 Kotešová 5313 Žilina 517798 Maršová-Rašov 5313 Žilina 517861 Petrovice 5313 Žilina 517895 Predmier 5313 Žilina 517992 Sú¾ov-Hradná 5313 Žilina 518018 Štiavnik 5313 Žilina

518085 Ve¾ké Rovné 5313 Žilina

502 Èadca 509132 Èadca 5302 Èadca

509159 Èierne 5302 Èadca

509167 Dlhá nad Kysucou 5302 Èadca

509183 Dunajov 5302 Èadca

509213 Klokoèov 5302 Èadca

509221 Klubina 5302 Èadca

509230 Koròa 5302 Èadca

509248 Krásno nad Kysucou 5302 Èadca

509299 Makov 5302 Èadca

509311 Nová Bystrica 5302 Èadca

509337 Olešná 5302 Èadca 509345 Ošèadnica 5302 Èadca 509361 Podvysoká 5302 Èadca 509396 Radôstka 5302 Èadca 509400 Raková 5302 Èadca 509451 Skalité 5302 Èadca

509477 Stará Bystrica 5302 Èadca

509485 Staškov 5302 Èadca

509493 Svrèinovec 5302 Èadca

509507 Turzovka 5302 Èadca

509515 Vysoká nad Kysucou 5302 Èadca

509523 Zákopèie 5302 Èadca

509531 Zborov nad Bystricou 5302 Èadca

503 Dolný Kubín 580813 Bziny 5303 Dolný Kubín

509639 Dlhá nad Oravou 5303 Dolný Kubín

509540 Dolný Kubín 5303 Dolný Kubín

509671 Horná Lehota 5303 Dolný Kubín

509698 Chlebnice 5303 Dolný Kubín

509701 Istebné 5303 Dolný Kubín

509710 Jasenová 5303 Dolný Kubín

509744 Kra¾ovany 5303 Dolný Kubín

509761 Krivá 5303 Dolný Kubín

509787 Leštiny 5303 Dolný Kubín

509825 Malatiná 5303 Dolný Kubín

509833 Medzibrodie nad Oravou 5303 Dolný Kubín

(24)

509957 Oravský Podzámok 5303 Dolný Kubín

509965 Osádka 5303 Dolný Kubín

509973 Párnica 5303 Dolný Kubín

509990 Pokryváè 5303 Dolný Kubín

510009 Pribiš 5303 Dolný Kubín

510017 Pucov 5303 Dolný Kubín

510041 Sedliacka Dubová 5303 Dolný Kubín

510165 Velièná 5303 Dolný Kubín

510181 Vyšný Kubín 5303 Dolný Kubín

510211 Zázrivá 5303 Dolný Kubín

510254 Žaškov 5303 Dolný Kubín

504 Kysucké Nové Mesto 509175 Dolný Vadièov 5302 Èadca

509205 Horný Vadièov 5302 Èadca

509256 Kysucké Nové Mesto 5302 Èadca

509264 Kysucký Lieskovec 5302 Èadca

509272 Lodno 5302 Èadca

509281 Lopušné Pažite 5302 Èadca

509302 Nesluša 5302 Èadca 509329 Ochodnica 5302 Èadca 509370 Povina 5302 Èadca 580791 Rado¾a 5302 Èadca 509426 Rudina 5302 Èadca 509434 Rudinka 5302 Èadca 509442 Rudinská 5302 Èadca 509469 Snežnica 5302 Èadca

505 Liptovský Mikuláš 510271 Beòadiková 5304 Liptovský Mikuláš

510319 Bobrovèek 5304 Liptovský Mikuláš

510327 Bobrovec 5304 Liptovský Mikuláš

510335 Bobrovník 5304 Liptovský Mikuláš

510351 Bukovina 5304 Liptovský Mikuláš

510386 Demänovská Dolina 5304 Liptovský Mikuláš

510408 Dúbrava 5304 Liptovský Mikuláš

510416 Galovany 5304 Liptovský Mikuláš

510424 Gôtovany 5304 Liptovský Mikuláš

510459 Huty 5304 Liptovský Mikuláš

510467 Hybe 5304 Liptovský Mikuláš

556807 Ižipovce 5304 Liptovský Mikuláš

510505 Jakubovany 5304 Liptovský Mikuláš

510513 Jalovec 5304 Liptovský Mikuláš

510521 Jamník 5304 Liptovský Mikuláš

507393 Konská 5304 Liptovský Mikuláš

510564 Krá¾ova Lehota 5304 Liptovský Mikuláš

510572 Kvaèany 5304 Liptovský Mikuláš

510581 Lazisko 5304 Liptovský Mikuláš

(25)

510611 Liptovská Kokava 5304 Liptovský Mikuláš 558281 Liptovská Porúbka 5304 Liptovský Mikuláš 510653 Liptovská Sielnica 5304 Liptovský Mikuláš 510688 Liptovské Beharovce 5304 Liptovský Mikuláš 510696 Liptovské K¾aèany 5304 Liptovský Mikuláš 510700 Liptovské Matiašovce 5304 Liptovský Mikuláš 510726 Liptovský Hrádok 5304 Liptovský Mikuláš

510734 Liptovský Ján 5304 Liptovský Mikuláš

510262 Liptovský Mikuláš 5304 Liptovský Mikuláš 510751 Liptovský Ondrej 5304 Liptovský Mikuláš

580287 Liptovský Peter 5304 Liptovský Mikuláš

510777 Liptovský Trnovec 5304 Liptovský Mikuláš

510793 ¼ube¾a 5304 Liptovský Mikuláš

510831 Malatíny 5304 Liptovský Mikuláš

510840 Malé Borové 5304 Liptovský Mikuláš

510858 Malužiná 5304 Liptovský Mikuláš

510874 Nižná Boca 5304 Liptovský Mikuláš

510904 Partizánska ¼upèa 5304 Liptovský Mikuláš

510912 Pavèina Lehota 5304 Liptovský Mikuláš

510921 Pavlova Ves 5304 Liptovský Mikuláš

510947 Podtureò 5304 Liptovský Mikuláš

510963 Pribylina 5304 Liptovský Mikuláš

510971 Prosiek 5304 Liptovský Mikuláš

511013 Smreèany 5304 Liptovský Mikuláš

511048 Svätý Kríž 5304 Liptovský Mikuláš

511072 Trstené 5304 Liptovský Mikuláš

511099 Uhorská Ves 5304 Liptovský Mikuláš

511111 Vavrišovo 5304 Liptovský Mikuláš

511129 Važec 5304 Liptovský Mikuláš

511137 Ve¾ké Borové 5304 Liptovský Mikuláš

511145 Veterná Poruba 5304 Liptovský Mikuláš

511153 Vlachy 5304 Liptovský Mikuláš

511170 Východná 5304 Liptovský Mikuláš

511188 Vyšná Boca 5304 Liptovský Mikuláš

511196 Závažná Poruba 5304 Liptovský Mikuláš

511200 Žiar 5304 Liptovský Mikuláš

506 Martin 512052 Belá-Dulice 5306 Martin

512061 Benice 5306 Martin

512079 Blatnica 5306 Martin

512133 Bystrièka 5306 Martin

512150 Ïanová 5306 Martin

512168 Diaková 5306 Martin

512206 Dolný Kalník 5306 Martin

512214 Dražkovce 5306 Martin

512257 Folkušová 5306 Martin

(26)

512346 Karlová 5306 Martin

512354 Kláštor pod Znievom 5306 Martin

512371 Koš•any nad Turcom 5306 Martin

512389 Krpe¾any 5306 Martin 512397 Laskár 5306 Martin 512419 Ležiachov 5306 Martin 512435 Lipovec 5306 Martin 512036 Martin 5306 Martin 512478 Necpaly 5306 Martin 512486 Nolèovo 5306 Martin 512508 Podhradie 5306 Martin 512524 Príbovce 5306 Martin 512541 Rakovo 5306 Martin 512567 Ratkovo 5306 Martin 512583 Sklabiòa 5306 Martin

512591 Sklabinský Podzámok 5306 Martin

512613 Slovany 5306 Martin 512630 Socovce 5306 Martin 512648 Suèany 5306 Martin 512656 Šútovo 5306 Martin 512664 Trebostovo 5306 Martin 512672 Trnovo 5306 Martin 512681 Turany 5306 Martin

512702 Turèianska Štiavnièka 5306 Martin

545961 Turèianske Jaseno 5306 Martin

512711 Turèianske K¾aèany 5306 Martin

512737 Turèiansky Ïur 5306 Martin

512753 Turèiansky Peter 5306 Martin

512761 Valèa 5306 Martin

512796 Vrícko 5306 Martin

557358 Vrútky 5306 Martin

512818 Záborie 5306 Martin

512834 Žabokreky 5306 Martin

507 Námestovo 509558 Babín 5303 Dolný Kubín

509566 Beòadovo 5303 Dolný Kubín

509582 Bobrov 5303 Dolný Kubín

509591 Breza 5303 Dolný Kubín

509680 Hruštín 5303 Dolný Kubín

509728 Klin 5303 Dolný Kubín

509779 Krušetnica 5303 Dolný Kubín

509809 Lokca 5303 Dolný Kubín

509817 Lomná 5303 Dolný Kubín

509850 Mútne 5303 Dolný Kubín

509868 Námestovo 5303 Dolný Kubín

509884 Novo• 5303 Dolný Kubín

(27)

509906 Oravská Lesná 5303 Dolný Kubín

509914 Oravská Polhora 5303 Dolný Kubín

509931 Oravské Veselé 5303 Dolný Kubín

510025 Rabèa 5303 Dolný Kubín

510033 Rabèice 5303 Dolný Kubín

510050 Sihelné 5303 Dolný Kubín

510092 •apešovo 5303 Dolný Kubín

510149 Vasi¾ov 5303 Dolný Kubín

510157 Vavreèka 5303 Dolný Kubín

510203 Zákamenné 5303 Dolný Kubín

510246 Zubrohlava 5303 Dolný Kubín

508 Ružomberok 510301 Bešeòová 5304 Liptovský Mikuláš

510441 Hubová 5304 Liptovský Mikuláš

507300 Ivachnová 5304 Liptovský Mikuláš

510530 Kalameny 5304 Liptovský Mikuláš

510548 Komjatná 5304 Liptovský Mikuláš

510599 Likavka 5304 Liptovský Mikuláš

510629 Liptovská Lúžna 5304 Liptovský Mikuláš

510637 Liptovská Osada 5304 Liptovský Mikuláš

510661 Liptovská Štiavnica 5304 Liptovský Mikuláš

510670 Liptovská Teplá 5304 Liptovský Mikuláš

510718 Liptovské Revúce 5304 Liptovský Mikuláš 511005 Liptovské Sliaèe 5304 Liptovský Mikuláš 510742 Liptovský Michal 5304 Liptovský Mikuláš

510785 Lisková 5304 Liptovský Mikuláš

510807 ¼ubochòa 5304 Liptovský Mikuláš

510815 Lúèky 5304 Liptovský Mikuláš

510823 Ludrová 5304 Liptovský Mikuláš

510866 Martinèek 5304 Liptovský Mikuláš

510955 Potok 5304 Liptovský Mikuláš

510998 Ružomberok 5304 Liptovský Mikuláš

511030 Stankovany 5304 Liptovský Mikuláš

511056 Štiavnièka 5304 Liptovský Mikuláš

511064 Švošov 5304 Liptovský Mikuláš

507407 Turík 5304 Liptovský Mikuláš

511102 Valaská Dubová 5304 Liptovský Mikuláš

509 Turèianske Teplice 512044 Abramová 5306 Martin

512087 Blažovce 5306 Martin 512095 Bodorová 5306 Martin 512109 Borcová 5306 Martin 512117 Brieštie 5306 Martin 512125 Budiš 5306 Martin 512141 Èremošné 5306 Martin 512222 Dubové 5306 Martin 512265 Háj 5306 Martin

(28)

512273 Horná Štubòa 5306 Martin 512303 Ivanèiná 5306 Martin 512311 Jasenovo 5306 Martin 512320 Jazernica 5306 Martin 512338 Ka¾amenová 5306 Martin 512427 Liešno 5306 Martin

512443 Malý Èepèín 5306 Martin

512451 Moškovec 5306 Martin 512460 Mošovce 5306 Martin 512494 Ondrašová 5306 Martin 512559 Rakša 5306 Martin 512575 Rudno 5306 Martin 512605 Sklené 5306 Martin

512621 Slovenské Pravno 5306 Martin

512699 Turèek 5306 Martin

512729 Turèianske Teplice 5306 Martin

512788 Ve¾ký Èepèín 5306 Martin

510 Tvrdošín 509604 Brezovica 5303 Dolný Kubín

518719 Èimhová 5303 Dolný Kubín

509655 Habovka 5303 Dolný Kubín

509663 Hladovka 5303 Dolný Kubín

509795 Liesek 5303 Dolný Kubín

509876 Nižná 5303 Dolný Kubín

509949 Oravský Biely Potok 5303 Dolný Kubín

509981 Podbiel 5303 Dolný Kubín

510076 Suchá Hora 5303 Dolný Kubín

510084 Štefanov nad Oravou 5303 Dolný Kubín

510106 Trstená 5303 Dolný Kubín

510114 Tvrdošín 5303 Dolný Kubín

510173 Vitanová 5303 Dolný Kubín

510190 Zábiedovo 5303 Dolný Kubín

510238 Zuberec 5303 Dolný Kubín

511 Žilina 517429 Belá 5313 Žilina

547522 Bitarová 5313 Žilina 547557 Brezany 5313 Žilina 517470 Èièmany 5313 Žilina 517488 Divina 5313 Žilina 517496 Divinka 5313 Žilina 517500 Dlhé Pole 5313 Žilina

517518 Dolná Tižina 5313 Žilina

517526 Dolný Hrièov 5313 Žilina

557986 Ïurèiná 5313 Žilina

517542 Faèkov 5313 Žilina

517551 Gbe¾any 5313 Žilina

(29)

517577 Hôrky 5313 Žilina

547590 Hrièovské Podhradie 5313 Žilina

517640 Jasenové 5313 Žilina

517658 Kamenná Poruba 5313 Žilina

557994 K¾aèe 5313 Žilina

517682 Konská 5313 Žilina

517704 Kotrèiná Lúèka 5313 Žilina

517712 Krasòany 5313 Žilina

517721 Kunerad 5313 Žilina

517739 Lietava 5313 Žilina

557935 Lietavská Lúèka 5313 Žilina

517755 Lietavská Svinná-Babkov 5313 Žilina

517763 Lutiše 5313 Žilina

517771 Lysica 5313 Žilina

517780 Malá Èierna 5313 Žilina

517801 Mojš 5313 Žilina

517828 Nededza 5313 Žilina

558168 Nezbudská Lúèka 5313 Žilina

547611 Ovèiarsko 5313 Žilina

547620 Paština Závada 5313 Žilina

517879 Podhorie 5313 Žilina

557960 Porúbka 5313 Žilina

517917 Rajec 5313 Žilina

517925 Rajecká Lesná 5313 Žilina

517933 Rajecké Teplice 5313 Žilina

517941 Rosina 5313 Žilina 517950 Stráòavy 5313 Žilina 517968 Stránske 5313 Žilina 517976 Stráža 5313 Žilina 517984 Streèno 5313 Žilina 518000 Svederník 5313 Žilina 581712 Šuja 5313 Žilina

518034 Teplièka nad Váhom 5313 Žilina

518042 Terchová 5313 Žilina

518051 Turie 5313 Žilina

518069 Varín 5313 Žilina

518077 Ve¾ká Èierna 5313 Žilina

518093 Višòové 5313 Žilina

518131 Zbyòov 5313 Žilina

517402 Žilina 5313 Žilina

KRAJ: 6 BANSKOBYSTRICKÝ

601 Banská Bystrica 508454 Badín 5301 Banská Bystrica

508471 Baláže 5301 Banská Bystrica

508438 Banská Bystrica 5301 Banská Bystrica

(30)

508519 Èerín 5301 Banská Bystrica

508543 Dolná Mièiná 5301 Banská Bystrica

508551 Dolný Harmanec 5301 Banská Bystrica

508560 Donovaly 5301 Banská Bystrica

508586 Dúbravica 5301 Banská Bystrica

508594 Harmanec 5301 Banská Bystrica

508616 Hiade¾ 5301 Banská Bystrica

508632 Horná Mièiná 5301 Banská Bystrica

508641 Horné Pršany 5301 Banská Bystrica

508659 Hrocho• 5301 Banská Bystrica

580236 Hronsek 5301 Banská Bystrica

508713 Kordíky 5301 Banská Bystrica

508721 Králiky 5301 Banská Bystrica

557277 Kynce¾ová 5301 Banská Bystrica

508748 ¼ubietová 5301 Banská Bystrica

508756 Luèatín 5301 Banská Bystrica

580244 Malachov 5301 Banská Bystrica

508764 Medzibrod 5301 Banská Bystrica

508799 Moštenica 5301 Banská Bystrica

508802 Motyèky 5301 Banská Bystrica

508781 Môlèa 5301 Banská Bystrica

557285 Nemce 5301 Banská Bystrica

508837 Oravce 5301 Banská Bystrica

508861 Podkonice 5301 Banská Bystrica

508896 Pohronský Bukovec 5301 Banská Bystrica

508918 Poniky 5301 Banská Bystrica

508926 Povrazník 5301 Banská Bystrica

508942 Priechod 5301 Banská Bystrica

508969 Rieèka 5301 Banská Bystrica

508977 Sebedín-Beèov 5301 Banská Bystrica

508985 Selce 5301 Banská Bystrica

509001 Slovenská ¼upèa 5301 Banská Bystrica

509019 Staré Hory 5301 Banská Bystrica

509027 Strelníky 5301 Banská Bystrica

509035 Špania Dolina 5301 Banská Bystrica

509060 Tajov 5301 Banská Bystrica

557269 Turecká 5301 Banská Bystrica

557293 Vlkanová 5301 Banská Bystrica

602 Banská Štiavnica 516601 Baïan 5312 Žiar nad Hronom

516627 Banská Belá 5312 Žiar nad Hronom

516643 Banská Štiavnica 5312 Žiar nad Hronom

516651 Banský Studenec 5312 Žiar nad Hronom

516678 Beluj 5312 Žiar nad Hronom

516716 Dekýš 5312 Žiar nad Hronom

516856 Ilija 5312 Žiar nad Hronom

(31)

517071 Moèiar 5312 Žiar nad Hronom

517160 Poèúvadlo 5312 Žiar nad Hronom

517143 Podhorie 5312 Žiar nad Hronom

517178 Prenèov 5312 Žiar nad Hronom

516597 Svätý Anton 5312 Žiar nad Hronom

517283 Štiavnické Bane 5312 Žiar nad Hronom

517372 Vysoká 5312 Žiar nad Hronom

603 Brezno 508446 Bacúch 5301 Banská Bystrica

508462 Beòuš 5301 Banská Bystrica

508489 Braväcovo 5301 Banská Bystrica

508497 Brezno 5301 Banská Bystrica

557251 Bystrá 5301 Banská Bystrica

508527 Èierny Balog 5301 Banská Bystrica

508535 Dolná Lehota 5301 Banská Bystrica

508578 Drábsko 5301 Banská Bystrica

508608 He¾pa 5301 Banská Bystrica

508624 Horná Lehota 5301 Banská Bystrica

508667 Hronec 5301 Banská Bystrica

508691 Jarabá 5301 Banská Bystrica

508705 Jasenie 5301 Banská Bystrica

508730 Lom nad Rimavicou 5301 Banská Bystrica

508772 Michalová 5301 Banská Bystrica

508811 Mýto pod Ïumbierom 5301 Banská Bystrica

508829 Nemecká 5301 Banská Bystrica

508845 Osrblie 5301 Banská Bystrica

508853 Podbrezová 5301 Banská Bystrica

508870 Pohorelá 5301 Banská Bystrica

508888 Pohronská Polhora 5301 Banská Bystrica

508900 Polomka 5301 Banská Bystrica

508934 Predajná 5301 Banská Bystrica

508951 Ráztoka 5301 Banská Bystrica

508993 Sihla 5301 Banská Bystrica

509043 Šumiac 5301 Banská Bystrica

509051 Telgárt 5301 Banská Bystrica

509086 Valaská 5301 Banská Bystrica

509094 Va¾kovòa 5301 Banská Bystrica

509124 Závadka nad Hronom 5301 Banská Bystrica

604 Detva 518263 Detva 5311 Zvolen

518271 Detvianska Huta 5311 Zvolen

518379 Dúbravy 5311 Zvolen

518450 Horný Tisovník 5311 Zvolen

518468 Hriòová 5311 Zvolen

518492 Klokoè 5311 Zvolen

580520 Korytárky 5311 Zvolen

(32)

511510 Látky 5305 Luèenec

511731 Podkriváò 5305 Luèenec

518794 Slatinské Lazy 5311 Zvolen

518816 Stará Huta 5311 Zvolen

518824 Stožok 5311 Zvolen

518921 Víg¾aš 5311 Zvolen

518930 Víg¾ašská Huta-Kalinka 5311 Zvolen

605 Krupina 518212 Bzovík 5311 Zvolen

518239 Cerovo 5311 Zvolen

518247 Èabradský Vrbovok 5311 Zvolen

518255 Èekovce 5311 Zvolen

518280 Devièie 5311 Zvolen

518301 Dolné Mladonice 5311 Zvolen

518310 Dolný Badín 5311 Zvolen

518336 Domaníky 5311 Zvolen

518344 Drážovce 5311 Zvolen

518352 Drienovo 5311 Zvolen

518387 Dudince 5311 Zvolen

518409 Hontianske Moravce 5311 Zvolen

518417 Hontianske Nemce 5311 Zvolen

518425 Hontianske Tesáre 5311 Zvolen

518433 Horné Mladonice 5311 Zvolen

518441 Horný Badín 5311 Zvolen

518484 Jalšovík 5311 Zvolen

518514 Kozí Vrbovok 5311 Zvolen

518531 Krá¾ovce-Krnišov 5311 Zvolen 518557 Krupina 5311 Zvolen 518565 Lackov 5311 Zvolen 518573 Ladzany 5311 Zvolen 518603 Lišov 5311 Zvolen 518611 Litava 5311 Zvolen 518646 Medovarce 5311 Zvolen 518701 Rykynèice 5311 Zvolen 518735 Sebechleby 5311 Zvolen 518743 Selce 5311 Zvolen 518751 Senohrad 5311 Zvolen 518832 Sudince 5311 Zvolen 518841 Súdovce 5311 Zvolen 518867 Terany 5311 Zvolen 518883 Trpín 5311 Zvolen 518905 Uòatín 5311 Zvolen

518956 Zemiansky Vrbovok 5311 Zvolen

518999 Žibritov 5311 Zvolen

606 Luèenec 511226 Ábelová 5305 Luèenec

(33)

557315 Biskupice 5305 Luèenec 511251 Bo¾kovce 5305 Luèenec 511277 Budiná 5305 Luèenec 558273 Bulhary 5305 Luèenec 511293 Buzitka 5305 Luèenec 511323 Èakanovce 5305 Luèenec 511331 Èamovce 5305 Luèenec 511358 Divín 5305 Luèenec 511366 Dobroè 5305 Luèenec 511391 Fi¾akovo 5305 Luèenec

511404 Fi¾akovské Kováèe 5305 Luèenec

557331 Gregorova Vieska 5305 Luèenec

511421 Haliè 5305 Luèenec 511439 Holiša 5305 Luèenec 511463 Jelšovec 5305 Luèenec 511480 Kalonda 5305 Luèenec 511374 Kotmanová 5305 Luèenec 511528 Lehôtka 5305 Luèenec 511536 Lentvora 5305 Luèenec 511544 Lipovany 5305 Luèenec 511552 Lovinobaòa 5305 Luèenec 511561 ¼uboreè 5305 Luèenec 511218 Luèenec 5305 Luèenec 511579 Lupoè 5305 Luèenec 511609 Mašková 5305 Luèenec 580309 Mikušovce 5305 Luèenec 511625 Muèín 5305 Luèenec 511641 Mýtna 5305 Luèenec

511668 Nitra nad Ip¾om 5305 Luèenec

511676 Nové Hony 5305 Luèenec

511692 Panické Dravce 5305 Luèenec

511706 Píla 5305 Luèenec 511714 Pinciná 5305 Luèenec 511722 Pleš 5305 Luèenec 511749 Podreèany 5305 Luèenec 511757 Polichno 5305 Luèenec 511773 Praha 5305 Luèenec 511781 Prša 5305 Luèenec 511790 Radzovce 5305 Luèenec 511803 Rapovce 5305 Luèenec 511811 Ratka 5305 Luèenec 511838 Ružiná 5305 Luèenec

511846 Stará Haliè 5305 Luèenec

511854 Šávo¾ 5305 Luèenec

511862 Šiatorská Bukovinka 5305 Luèenec

(34)

511897 Šurice 5305 Luèenec 511901 Toènica 5305 Luèenec 511919 Tomášovce 5305 Luèenec 511927 Trebe¾ovce 5305 Luèenec 557340 Trenè 5305 Luèenec 511943 Tuhár 5305 Luèenec

511994 Ve¾ká nad Ip¾om 5305 Luèenec

512010 Ve¾ké Dravce 5305 Luèenec

557307 Vidiná 5305 Luèenec

607 Poltár 511269 Breznièka 5305 Luèenec

511315 Cinobaòa 5305 Luèenec

511340 Èeské Brezovo 5305 Luèenec

557323 Ïubákovo 5305 Luèenec

511447 Hradište 5305 Luèenec

514900 Hrnèiarska Ves 5309 Rimavská Sobota

514918 Hrnèiarske Zalužany 5309 Rimavská Sobota

511471 Kalinovo 5305 Luèenec

511498 Kokava nad Rimavicou 5305 Luèenec

511501 Krná 5305 Luèenec 511595 Málinec 5305 Luèenec 511617 Mládzovo 5305 Luèenec 511684 Ozdín 5305 Luèenec 511765 Poltár 5305 Luèenec 511820 Rovòany 5305 Luèenec

515515 Selce 5309 Rimavská Sobota

515591 Sušany 5309 Rimavská Sobota

511889 Šoltýska 5305 Luèenec

511978 Uhorské 5305 Luèenec

580317 Utekáè 5305 Luèenec

512001 Ve¾ká Ves 5305 Luèenec

582051 Zlatno 5305 Luèenec

608 Revúca 514675 Držkovce 5309 Rimavská Sobota

514721 Gemer 5309 Rimavská Sobota

514756 Gemerská Ves 5309 Rimavská Sobota

525677 Gemerské Teplice 5408 Rožòava

525685 Gemerský Sad 5408 Rožòava

514896 Hrlica 5309 Rimavská Sobota

525766 Hucín 5408 Rožòava

514977 Chvalová 5309 Rimavská Sobota

525774 Chyžné 5408 Rožòava

525791 Jelšava 5408 Rožòava

525812 Kameòany 5408 Rožòava

515574 Leváre 5309 Rimavská Sobota

515159 Levkuška 5309 Rimavská Sobota

(35)

525928 Lubeník 5408 Rožòava

525944 Magnezitovce 5408 Rožòava

580384 Mokrá Lúka 5408 Rožòava

525987 Muráò 5408 Rožòava

525995 Muránska Dlhá Lúka 5408 Rožòava

526002 Muránska Huta 5408 Rožòava

526011 Muránska Lehota 5408 Rožòava

526029 Muránska Zdychava 5408 Rožòava

526037 Nandraž 5408 Rožòava

515256 Otroèok 5309 Rimavská Sobota

515302 Ploské 5309 Rimavská Sobota

515311 Polina 5309 Rimavská Sobota

526100 Prihradzany 5408 Rožòava

526118 Rákoš 5408 Rožòava

515361 Rašice 5309 Rimavská Sobota

515370 Ratková 5309 Rimavská Sobota

515400 Ratkovské Bystré 5309 Rimavská Sobota

526142 Revúca 5408 Rožòava

526151 Revúcka Lehota 5408 Rožòava

515507 Rybník 5309 Rimavská Sobota

557820 Sása 5309 Rimavská Sobota

526258 Sirk 5408 Rožòava

515523 Skerešovo 5309 Rimavská Sobota

526304 Šivetice 5408 Rožòava

515612 Torna¾a 5309 Rimavská Sobota

526321 Turèok 5408 Rožòava

515761 Višòové 5309 Rimavská Sobota

515833 Žiar 5309 Rimavská Sobota

609 Rimavská Sobota 557757 Abovce 5309 Rimavská Sobota

514489 Babinec 5309 Rimavská Sobota

514501 Barca 5309 Rimavská Sobota

514519 Bátka 5309 Rimavská Sobota

514535 Belín 5309 Rimavská Sobota

514543 Blhovce 5309 Rimavská Sobota

514551 Bottovo 5309 Rimavská Sobota

514586 Budikovany 5309 Rimavská Sobota

514594 Cakov 5309 Rimavská Sobota

514608 Èerenèany 5309 Rimavská Sobota

514616 Èierny Potok 5309 Rimavská Sobota

514624 Èíž 5309 Rimavská Sobota

514632 Dolné Zahorany 5309 Rimavská Sobota

514641 Dražice 5309 Rimavská Sobota

514659 Drienèany 5309 Rimavská Sobota

514667 Dròa 5309 Rimavská Sobota

514683 Dubno 5309 Rimavská Sobota

(36)

557919 Dulovo 5309 Rimavská Sobota

514713 Figa 5309 Rimavská Sobota

514730 Gemerèek 5309 Rimavská Sobota

514764 Gemerské Dechtáre 5309 Rimavská Sobota 557889 Gemerské Michalovce 5309 Rimavská Sobota 514781 Gemerský Jablonec 5309 Rimavská Sobota

514799 Gortva 5309 Rimavská Sobota

514811 Hajnáèka 5309 Rimavská Sobota

514829 Hnúš•a 5309 Rimavská Sobota

514837 Hodejov 5309 Rimavská Sobota

514845 Hodejovec 5309 Rimavská Sobota

514853 Horné Zahorany 5309 Rimavská Sobota

514861 Hostice 5309 Rimavská Sobota

514870 Hostišovce 5309 Rimavská Sobota

514888 Hrachovo 5309 Rimavská Sobota

514926 Hrušovo 5309 Rimavská Sobota

514934 Hubovo 5309 Rimavská Sobota

514942 Husiná 5309 Rimavská Sobota

514951 Chanava 5309 Rimavská Sobota

514969 Chrámec 5309 Rimavská Sobota

514985 Ivanice 5309 Rimavská Sobota

514993 Janice 5309 Rimavská Sobota

515001 Jesenské 5309 Rimavská Sobota

515019 Jestice 5309 Rimavská Sobota

515027 Kaloša 5309 Rimavská Sobota

515035 Kesovce 5309 Rimavská Sobota

515043 Klenovec 5309 Rimavská Sobota

515051 Kociha 5309 Rimavská Sobota

515060 Konrádovce 5309 Rimavská Sobota

515078 Krá¾ 5309 Rimavská Sobota

515086 Kraskovo 5309 Rimavská Sobota

515094 Krokava 5309 Rimavská Sobota

515108 Kružno 5309 Rimavská Sobota

515116 Kyjatice 5309 Rimavská Sobota

515124 Lehota nad Rimavicou 5309 Rimavská Sobota

515132 Lenartovce 5309 Rimavská Sobota

515141 Lenka 5309 Rimavská Sobota

515167 Lipovec 5309 Rimavská Sobota

515175 Lukovištia 5309 Rimavská Sobota

515183 Martinová 5309 Rimavská Sobota

515205 Neporadza 5309 Rimavská Sobota

557790 Nižný Skálnik 5309 Rimavská Sobota

515230 Nová Bašta 5309 Rimavská Sobota

515248 Orávka 5309 Rimavská Sobota

515264 Ožïany 5309 Rimavská Sobota

(37)

515281 Pavlovce 5309 Rimavská Sobota

515299 Petrovce 5309 Rimavská Sobota

515337 Poproè 5309 Rimavská Sobota

515345 Potok 5309 Rimavská Sobota

515353 Radnovce 5309 Rimavská Sobota

557854 Rakytník 5309 Rimavská Sobota

515388 Ratkovská Lehota 5309 Rimavská Sobota

515396 Ratkovská Suchá 5309 Rimavská Sobota

557765 Rieèka 5309 Rimavská Sobota

515426 Rimavská Baòa 5309 Rimavská Sobota

515442 Rimavská Seè 5309 Rimavská Sobota

514462 Rimavská Sobota 5309 Rimavská Sobota

515451 Rimavské Brezovo 5309 Rimavská Sobota

515469 Rimavské Janovce 5309 Rimavská Sobota

557811 Rimavské Zalužany 5309 Rimavská Sobota

515485 Rovné 5309 Rimavská Sobota

515493 Rumince 5309 Rimavská Sobota

515531 Slizké 5309 Rimavská Sobota

515540 Stará Bašta 5309 Rimavská Sobota

515566 Stránska 5309 Rimavská Sobota

515582 Studená 5309 Rimavská Sobota

515604 Sútor 5309 Rimavská Sobota

515621 Šimonovce 5309 Rimavská Sobota

515639 Širkovce 5309 Rimavská Sobota

515647 Španie Pole 5309 Rimavská Sobota

515655 Štrkovec 5309 Rimavská Sobota

515663 Tachty 5309 Rimavská Sobota

515671 Teplý Vrch 5309 Rimavská Sobota

515680 Tisovec 5309 Rimavská Sobota

515698 Tomášovce 5309 Rimavská Sobota

515701 Uzovská Panica 5309 Rimavská Sobota

515795 Valice 5309 Rimavská Sobota

515710 Vèelince 5309 Rimavská Sobota

515728 Veèelkov 5309 Rimavská Sobota

515736 Ve¾ké Teriakovce 5309 Rimavská Sobota

515744 Ve¾ký Blh 5309 Rimavská Sobota

515752 Vieska nad Blhom 5309 Rimavská Sobota

515779 Vlkyòa 5309 Rimavská Sobota

557901 Vyšné Valice 5309 Rimavská Sobota

515809 Vyšný Skálnik 5309 Rimavská Sobota

515817 Zádor 5309 Rimavská Sobota

557927 Zacharovce 5309 Rimavská Sobota

515841 Žíp 5309 Rimavská Sobota

610 Ve¾ký Krtíš 515868 Balog nad Ip¾om 5310 Ve¾ký Krtíš

515876 Bátorová 5310 Ve¾ký Krtíš

(38)

515892 Bušince 5310 Ve¾ký Krtíš

515906 Èebovce 5310 Ve¾ký Krtíš

515914 Èeláre 5310 Ve¾ký Krtíš

515922 Èelovce 5310 Ve¾ký Krtíš

515931 Èerveòany 5310 Ve¾ký Krtíš

515949 Daèov Lom 5310 Ve¾ký Krtíš

515957 Dolinka 5310 Ve¾ký Krtíš

515965 Dolná Strehová 5310 Ve¾ký Krtíš

515973 Dolné Plachtince 5310 Ve¾ký Krtíš

515981 Dolné Strháre 5310 Ve¾ký Krtíš

515990 Ïurkovce 5310 Ve¾ký Krtíš

516007 Glabušovce 5310 Ve¾ký Krtíš

516015 Horná Strehová 5310 Ve¾ký Krtíš

516023 Horné Plachtince 5310 Ve¾ký Krtíš

516031 Horné Strháre 5310 Ve¾ký Krtíš

516040 Hrušov 5310 Ve¾ký Krtíš

516058 Chrastince 5310 Ve¾ký Krtíš

516066 Chr•any 5310 Ve¾ký Krtíš

516074 Ipe¾ské Predmostie 5310 Ve¾ký Krtíš

516082 Kamenné Kosihy 5310 Ve¾ký Krtíš

516091 Kiarov 5310 Ve¾ký Krtíš

516104 Kleòany 5310 Ve¾ký Krtíš

516112 Koláre 5310 Ve¾ký Krtíš

516121 Kosihovce 5310 Ve¾ký Krtíš

516139 Kosihy nad Ip¾om 5310 Ve¾ký Krtíš

516147 Kováèovce 5310 Ve¾ký Krtíš

516155 Lesenice 5310 Ve¾ký Krtíš

516163 ¼uborieèka 5310 Ve¾ký Krtíš

516171 Malá Èalomija 5310 Ve¾ký Krtíš

558206 Malé Straciny 5310 Ve¾ký Krtíš

516198 Malé Zlievce 5310 Ve¾ký Krtíš

558192 Malý Krtíš 5310 Ve¾ký Krtíš

516210 Modrý Kameò 5310 Ve¾ký Krtíš

516228 Mu¾a 5310 Ve¾ký Krtíš

516236 Nenince 5310 Ve¾ký Krtíš

516244 Nová Ves 5310 Ve¾ký Krtíš

516252 Obeckov 5310 Ve¾ký Krtíš

516261 Olováry 5310 Ve¾ký Krtíš

516279 Opatovská Nová Ves 5310 Ve¾ký Krtíš

516287 Opava 5310 Ve¾ký Krtíš 516295 Pôtor 5310 Ve¾ký Krtíš 516309 Pravica 5310 Ve¾ký Krtíš 516317 Príbelce 5310 Ve¾ký Krtíš 516333 Seèianky 5310 Ve¾ký Krtíš 516341 Se¾any 5310 Ve¾ký Krtíš 516368 Senné 5310 Ve¾ký Krtíš

(39)

516376 Sklabiná 5310 Ve¾ký Krtíš

516384 Slovenské Ïarmoty 5310 Ve¾ký Krtíš

516392 Slovenské K¾aèany 5310 Ve¾ký Krtíš

516406 Stredné Plachtince 5310 Ve¾ký Krtíš

516414 Sucháò 5310 Ve¾ký Krtíš

516422 Suché Brezovo 5310 Ve¾ký Krtíš

516431 Širákov 5310 Ve¾ký Krtíš

516449 Šu¾a 5310 Ve¾ký Krtíš

516457 Trebušovce 5310 Ve¾ký Krtíš

516465 Ve¾ká Èalomija 5310 Ve¾ký Krtíš

516473 Ve¾ká Ves nad Ip¾om 5310 Ve¾ký Krtíš

558214 Ve¾ké Straciny 5310 Ve¾ký Krtíš

516490 Ve¾ké Zlievce 5310 Ve¾ký Krtíš

515850 Ve¾ký Krtíš 5310 Ve¾ký Krtíš

516503 Ve¾ký Lom 5310 Ve¾ký Krtíš

516511 Vieska 5310 Ve¾ký Krtíš 516520 Vinica 5310 Ve¾ký Krtíš 516538 Vrbovka 5310 Ve¾ký Krtíš 516546 Záhorce 5310 Ve¾ký Krtíš 516554 Závada 5310 Ve¾ký Krtíš 516562 Zombor 5310 Ve¾ký Krtíš 516571 Želovce 5310 Ve¾ký Krtíš

611 Zvolen 518166 Babiná 5311 Zvolen

518174 Bacúrov 5311 Zvolen

518191 Breziny 5311 Zvolen

518204 Budèa 5311 Zvolen

518221 Bzovská Lehôtka 5311 Zvolen

518298 Dobrá Niva 5311 Zvolen

518361 Dubové 5311 Zvolen

518476 Hronská Breznica 5311 Zvolen

518506 Kováèová 5311 Zvolen

518581 Leš• (vojenský obvod) 5311 Zvolen

558133 Lieskovec 5311 Zvolen

558087 Lukavica 5311 Zvolen

518654 Michalková 5311 Zvolen

518662 Oèová 5311 Zvolen

518671 Ostrá Lúka 5311 Zvolen

518689 Pliešovce 5311 Zvolen 518697 Podzámèok 5311 Zvolen 518727 Sása 5311 Zvolen 518760 Sielnica 5311 Zvolen 518808 Sliaè 5311 Zvolen 518875 Tànie 5311 Zvolen 518891 Turová 5311 Zvolen

581585 Ve¾ká Lúka 5311 Zvolen

(40)

518972 Zvolenská Slatina 5311 Zvolen

518981 Železná Breznica 5311 Zvolen

612 Žarnovica 581607 Brehy 5312 Žiar nad Hronom

516759 Hodruša-Hámre 5312 Žiar nad Hronom

516805 Horné Hámre 5312 Žiar nad Hronom

516813 Hrabièov 5312 Žiar nad Hronom

516830 Hronský Beòadik 5312 Žiar nad Hronom

516902 K¾ak 5312 Žiar nad Hronom

517062 Malá Lehota 5312 Žiar nad Hronom

517097 Nová Baòa 5312 Žiar nad Hronom

580546 Orovnica 5312 Žiar nad Hronom

517119 Ostrý Grúò 5312 Žiar nad Hronom

517127 Píla 5312 Žiar nad Hronom

517232 Rudno nad Hronom 5312 Žiar nad Hronom

517291 Tekovská Breznica 5312 Žiar nad Hronom

517330 Ve¾ká Lehota 5312 Žiar nad Hronom

517348 Ve¾ké Pole 5312 Žiar nad Hronom

517356 Voznica 5312 Žiar nad Hronom

517381 Žarnovica 5312 Žiar nad Hronom

517399 Župkov 5312 Žiar nad Hronom

613 Žiar nad Hronom 516660 Bartošova Lehôtka 5312 Žiar nad Hronom

516708 Bzenica 5312 Žiar nad Hronom

516724 Dolná Trnávka 5312 Žiar nad Hronom

516732 Dolná Ves 5312 Žiar nad Hronom

516741 Dolná Ždaòa 5312 Žiar nad Hronom

516767 Hliník nad Hronom 5312 Žiar nad Hronom

581747 Horná Ves 5312 Žiar nad Hronom

516791 Horná Ždaòa 5312 Žiar nad Hronom

516821 Hronská Dúbrava 5312 Žiar nad Hronom

516848 Ihráè 5312 Žiar nad Hronom

516872 Janova Lehota 5312 Žiar nad Hronom

516881 Jastrabá 5312 Žiar nad Hronom

516937 Kopernica 5312 Žiar nad Hronom

516945 Kosorín 5312 Žiar nad Hronom

516961 Krahule 5312 Žiar nad Hronom

516970 Kremnica 5312 Žiar nad Hronom

516988 Kremnické Bane 5312 Žiar nad Hronom

516996 Kunešov 5312 Žiar nad Hronom

599328 Ladomerská Vieska 5312 Žiar nad Hronom 517011 Lehôtka pod Brehmi 5312 Žiar nad Hronom

517020 Lovèa 5312 Žiar nad Hronom

517038 Lovèica-Trubín 5312 Žiar nad Hronom

517046 Lúèky 5312 Žiar nad Hronom

599336 Lutila 5312 Žiar nad Hronom

Imagem

Referências

temas relacionados :