SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013 / 2014

61 

Texto

(1)

SPRÁVA

O VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013 / 2014

2014

(2)

OBSAH

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠK. R. 2013/14 ... 1

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE ... 1

1.1. VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY ... 1

1.2. PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY ... 1

1.2.1. PREDMETOVÉ KOMISIE ... 1

1.2.2. RADA ŠKOLY ... 2

1.2.3. RADA RODIČOV ŠKOLY ... 3

1.2.4. ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA ... 3

1.2.5. ĎALŠÍ PERSONÁL PORADNÝCH ORGÁNOV ... 4

2. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY ... 4

3. ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ ... 5

4. ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY ... 6

5. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV ... 7

A/ Prospech, dochádzka, správanie v stupni vzdelania – ISCED 3A (študijné odbory) ... 7

B/ Prospech, dochádzka, správanie v stupni vzdelania – ISCED 3C (učebné odbory) ... 7

C/ Prospech, dochádzka, správanie v stupni vzdelania – celkom za školu ... 7

5.1. OPATRENIA NA ZLEPŠENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV ... 8

6. VYHODNOTENIE UKONČENIA VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY ... 9

A. Vyhodnotenie maturitných skúšok: ... 9

7. ZOZNAM ODBOROV, ICH ZAMERANÍ A UČEBNÝCH PLÁNOV ... 11

Učebné plány školských vzdelávacích programov – platné pre 2. až 5. ročník: ... 12

Učebný plán pre študijný odbor 2262 K hutník operátor ... 12

Učebný plán pre študijný odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení ... 14

Učebný plán pre učebný odbor 2433 H obrábač kovov ... 16

Učebný plán pre študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik ... 18

Učebný plán pre študijný odbor 2679 K mechanik mechatronik ... 20

Učebné plány školských vzdelávacích programov –platné pre 1. ročník: ... 22

Učebný plán pre študijný odbor 2262 K hutník operátor ... 22

Učebný plán pre študijný odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení ... 24

Učebný plán pre učebný odbor 2433 H obrábač kovov ... 27

Učebný plán pre študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik ... 28

Učebný plán pre študijný odbor 2679 K mechanik mechatronik ... 31

8. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU ... 33

9. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ... 34

10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCIÍ ŠKOLY NA VEREJNOSTI ... 34

10.1 Aktivity organizované v súčinnosti s inými organizáciami ... 34

10.2 Vlastné aktivity ... 36

11. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ ... 38

12. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE ... 40

13. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO -TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY .. 41

14. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY ... 42

15. CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/14 A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA ... 43

15.1. Oblasť vzdelávania a výchovy ... 43

15.2. Materiálna oblasť ... 47

15.3. Oblasť riadenia školy ... 47

16. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A TIEŽ OBLASTI, KTORÉ TREBA ZLEPŠIŤ ... 52

18. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE ... 57

19. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI ... 57

20. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S INÝMI SUBJEKTMI ... 57

(3)

1 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠK. R. 2013/14 Vypracovaná v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

Názov školy: Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová

Adresa školy: ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

Telefónne čísla školy: 048/ 671 2720, 048/ 671 2738 Internetová stránka školy: www.ssosh.sk

E-mailová adresa školy: ssosh@ssosh.sk

Zriaďovateľ: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Kontakt: tel.: 048/645 1111, admin@zelpo.sk, www.zelpo.sk

1.1. VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY

Funkcia: Meno a priezvisko

Riaditeľka školy Ing. Anna Pavlusová

Zástupkyňa riaditeľky pre všeobecné vzdelávanie PaedDr. Katarína Zingorová

Zástupkyňa riaditeľky pre odborné teoretické vzdelávanie Ing. Anna Čukanová

Zástupca riaditeľky pre praktickú prípravu Ing. Peter Mlynarčík

Zástupkyňa riaditeľky pre výchovu mimo vyučovania a školský internát Mgr. Ludmila Peťková

Hlavný majster odborného výcviku Mgr. Jozef Zákalický

Vedúca technicko-ekonomického úseku Ing. Jakočková Zdenka

1.2. PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY

Hlavným výkonným poradným orgánom riaditeľa školy je grémium riaditeľa. Medzi hlavné poradné orgány riaditeľa školy patria pedagogická rada, pracovné porady hlavných úsekov a predmetové komisie.

1.2.1. PREDMETOVÉ KOMISIE

Meno a priezvisko Aprobácia Vyučuje predmety

PK - vzdelávacej oblasti: - jazyk a komunikácia, - človeka hodnoty, - človek a spoločnosť

Mgr. Tichá Ľudmila-vedúca PK SJL - RUJ -ETI- ANJ SJL

Mgr. Erika Geciová OBN - ETI - ANJ ANJ, OBN, ETI

Mgr. Jana Hudíková NEJ - FIL NEJ, OBN

Mgr. Alexander Jirmer DEJ - TSV DEJ, TSV

Mgr. Danica Kvačkajová SJL - DEJ SJL, DEJ

Mgr. Katarína Kvačkajová ANJ - BIO ANJ

Mgr. Katarína Tajbošová NEJ - RUJ NEJ, RUJ

Mgr. Morongová Janka ANJ - NEJ ANJ

Mgr. Othmani Miroslava NEJ - FIL NEJ, OBN

Mgr. Syčová Jana SJL - ANJ ANJ

Mgr. Gregušová Markéta NEJ -ETI ETI

PK -vzdelávacích oblastí: - človek a príroda, - matematika a práca s informáciami, - ekonomika

Ing. Štubňa. Ivan -vedúci PK INF - EKO INF, API

Mgr. Čief Juraj MAT - FYZ FYZ, ELT, ZET

Mgr. Kroupová Ľudmila INF - PED INF, API

Ing. Pindiaková Miriam EKO, TEK, STR, TECH, MECH

Mgr. Završanová Martina MAT - FYZ -EKO MAT, FYZ, EKO

PaedDr. Zingorová Katarína MAT - FYZ MAT

PK - vzdelávacích oblastí - zdravie a pohyb

Mgr. Kvačkaj Tomáš -vedúci PK TEV ŠPP, TSV

Mgr. Peťková Ludmila TEV TSV

PaedDr. Snopko Roman PhD. TEV TSV, TEV

(4)

2

PaedDr. Budovec Michal TEV, BIO ŠPV

PK - odborného vzdelávania školských vzdelávacích programov: Hutníctvo – tvárnenie kovov, Strojárstvo – opravy a údržba, Strojárstvo – obrábanie kovov, Mechatronika

Ing. Majer Ivan -vedúci PK VŠ stroj. NAK, PCS, STT, TEK, TEM, TECH, TEZ, TVK

Ing. Pavlusová Anna VŠ stroj. STR

Ing. Čukanová Anna VŠ stroj. TEK

Ing. Mlynarčík Peter VŠ stroj. STT, TEM

Ing. Flaška Peter VŠ elektro. AUR, AUT, ELM, ELE, ELP, ELT, GTS, MET, PTS, TEK, TEM

Ing. Koštial Ivan VŠ stroj. ELP, STR, TEM, TEF, TMO, ODV

Ing. Kyseľová Vlasta VŠ stroj. HUCH,NAK, STT, STR, TEK, TECH, TMO TES

Ing. Pindiaková Miriam VŠ stroj. EKO, TEK, STR, TECH, MECH, TME

Ing. Štubňa Ivan INF - EKO INF, API

Alberty Ján ODV

Bc. Baka Jozef ODV

Hruška Miroslav ODV

Kňazovický Tibor ODV

Králik Róbert ODV

Lvomský Ján ODV

Molčan Ján ODV

Mgr. Zákalický Jozef ODV, ETS, ELT, ESP, ELG, VEE

PK - odborného vzdelávania školských vzdelávacích programov: Elektrotechnika, Mechatronika

Ing. Flaška Peter-vedúci PK VŠ elektro. AUR, AUT, ELM, ELE, ELP, ELT, GTS, MET, PTS, TEK, TEM

Ing. Koštial Ivan VŠ stroj. ELP, STR, TEM, TEF, TMO, ODV

Ing. Kyseľová Vlasta VŠ stroj. HUCH,NAK, STT, STR, TEK, TECH, TMO TES

Ing. Majer Ivan VŠ stroj. NAK, PCS, STT, TEK, TEM, TECH, TEZ, TVK

Ing. Pindiaková Miriam VŠ stroj. EKO, TEK, STR, TECH, MECH, TME

Ing. Štubňa Ivan INF - EKO INF, API

Alberty Ján ODV

Bc. Baka Jozef ODV

Hruška Miroslav ODV

Kňazovický Tibor ODV

Králik Róbert ODV

Lvomský Ján ODV

Molčan Ján ODV

Mgr. Zákalický Jozef ODV

Metodická komisia školského internátu

Kandráčová Mária -Vedúca MK vychovávateľka

Briedová Renáta vychovávateľka

Lacková Zuzana vychovávateľka

Mgr. Turňová Anna vychovávateľka

Mgr. Žabková Ľubica vychovávateľka

1.2.2. RADA ŠKOLY

P.č. Meno a priezvisko Zvolený /delegovaný/ za Adresa Telef. číslo E mail 1. Ing. Mária Niklová zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35, 976 81

Podbrezová 048/645 2700 niklova@zelpo.sk 2. Ing. Vladimír Soták ml. zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35, 976 81

Podbrezová 048/645 3004 sotak.vlado@zelpo.sk 3. Ing. Martin Domovec zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35, 976 81

(5)

3 1.2.3. RADA RODIČOV ŠKOLY

Zloženie výboru Rady rodičov:

Predsedkyňa: Oravčíková Alena – III.B Hospodárka: Krahulcová Ľubica

Trieda Meno a priezvisko Adresa Číslo telefónu Meilova adresa Triedny učiteľ I.A Gajdošová Jana 97663 Predajná Kalvárska 220 0907874353 - Mgr.Kvačkaj I.B Vrábová Zuzana 97696 Medzibrod Niva 11 0907694035 - Mgr. Hudíková I.C Štulajterová Martina Clementisa 7 Brezno 0915172338 - Ing. Flaška I.D Dragošeková Gabriela Horná Lehota 15, Podbrezová 0915846823 - Ing. Kyseľová II.A Švedová Danka Moyzesova 27, Brezno 0903228904 - Mgr. Jirmer II.B Ľudmila Žabková Chalúpkova 16, Valaská 0908/926275 - Mgr. Čief II.C Marianna Jančiarová Niva 130/29, 97696 Medzibrod 0908/948984 - Mgr. Morongová II.D Simanová Edita Štiavnička 212/52 Podbrezová 0918547579 - Ing. Kyseľová III.A Oravčíková Alena Štiavnička 206, Podbrezová 0904440080 alena.oravcikova@gmail Ing.Majer III.B Bystrianska Lenka Dolná Lehota 58 0903116922 - Ing.Pindiaková III.C Krahulcová Ľubica Krčulova 3, Brezno 0904741595 lubica.krahulcova@centrum.sk Ing.Štubňa III.D Ťažká Viera Trosky 3, Michalová 0903367961 - Ing.Kyseľová

IV.A Grolmusová Zuzana Čelno 369/5, Lopej 0904100812 grolmusova.z@azet.sk Mgr. Kvačkaj IV.B Halgaš Marian Dubová 10, ul.Za Štadiónom 0908508553 - Mgr. Geciová IV.C Kňazovický Miroslav Jasenie 148 0944244677 - Mgr. Kroupová

V.C Sliačan Dušan Štúrova 5, Valaská 0905701962 sliacand@gmail.com Mgr. Tichá

1.2.4. ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Meno a

priezvisko Trieda Funkcia Adresa Telef. číslo E mail

1. Rosík Jozef I.A člen Švermová 1179/85, Č. Balog 0917577640 jozef.rosik@centrum.sk 2. Bartoš Miroslav I.B člen ŠKN 10, Dubová 0902450413 migo3@centrum.sk 3. Ševc Kamil I.C člen Paseka 630/9, 0907183616 kamilsevc@gmail.sk

4. Mgr.Weisová Ivana zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35, 976 81

Podbrezová 048/645 2374 weisova@zelpo.sk 5. Ing. Ivan Štubňa pedagog. zamest. 9.mája 6, Brezno 977 03 0905 320 215 stubna@ssosh.sk 6. Mgr. Juraj Čief pedagog. zamest. Strelníky 5 Ľubietová 976 55 0910 687 386 juraj.cief@gmail.com 7. Danka Cvachová nepedagog. zamest. Dolná Lehota 163 Lopej 976 98 0918 238 678 cvachova@ssosh.sk

8. Ľubica Krahulcová rodičov (III. C) Krčulova 3 Brezno 977 01 0904741 595 lubica.krahulcova@centrum.sk

9. Alena Oravčíková rodičov (III. A) Štiavnička 206/38 Podbrezová 976 81 0904440 080 alena.oravcikova@gmail.com 10. Mgr. Ľubica Žabková rodičov (III. B) Chalupkova 16 Valaská 976 46 0908926 275 bubka612@azet.sk

(6)

4 Závadka nad Hronom

4. Strigáčová Lenka I.D člen Strojárenská 22, Piesok 0915817489 strigacova@azet.sk 5. Švéda Filip II.A člen Moyzesova 27, Brezno 0904031383 -

6. Zima Marek II.B člen Štiavnička 44, Podbrezová 0903023995 -

7. Majchút Peter II.C člen Na studničke 9, Valaská 0918417700 peter.majchut.jr@gmail.com 8. Kubala Filip II.D člen MPČĽ 43, Brezno 0949249556 james10@azet.sk 9. Multán Lukáš III.A predseda Glianska 11, Brezno 0915272777 multi12345@azet.sk 10. Šimko Tomáš III.B člen MPČĽ 12, Brezno 0918236248 s-i-m-o@azet.sk 11. Krahulec Michal III.C podpredseda Krčulova 3, Brezno 0911597690 xtremee@centrum.sk 12. Suchánek Milan III.D člen Hlavná 150, P. Polhora 0903368773 milansuchanek@azet.sk 13. Dický Róbert IV.A člen Vihorlatská 1412/42, Snina 0911195863 robertdicky@centrum.sk 14. Daubner Erik IV.B člen F. Kráľa 11, Brezno 0918055940 krotitel.vevericiek@gmail.com 15. Jaroslav Giertl V.C člen ČSA 33, Brezno 0904934149 jarda3331@azet.sk

1.2.5. ĎALŠÍ PERSONÁL PORADNÝCH ORGÁNOV

• Výchovný poradca a koordinátor prevencie sociálno-patologických javov - Mgr. Danica Kvačkajová

• Koordinátor maturitných skúšok - Ing. Anna Čukanová • Koordinátor environmentálnej výchovy - Mgr. Juraj Čief

• Koordinátor pre výučbu pneumatiky a hydrauliky – Ing. Peter Flaška • Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Erika Geciová • Koordinátor žiackej školskej rady - Mgr. Jana Hudíková

• Koordinátor školských súťaží - Mgr. Alexander Jirmer • Koordinátor pre odbornú tvorivosť - Ing. Vlasta Kyseľová • Koordinátor SOČ a krúžkovej činnosti - Ing. Ivan Majer • Koordinátor projektovej činnosti - Ing. Peter Mlynarčík • Koordinátor exkurzií - Mgr. Katarína Tajbošová

• Koordinátor jazykových olympiád - Mgr. Katarína Tajbošová • Koordinátor pre zdravý životný štýl - Mgr. Martina Završanová • Koordinátor finančnej gramotnosti - Mgr. Martina Završanová • Koordinátor kultúrnych a spoločenských aktivít-Mgr. Erika Geciová • Koordinátor informatizácie - Ing. Štubňa Ivan

• Správca web stránky – Mgr. Juraj Čief

• Špecialista pre zabezpečenie propagačných materiálov – Mgr. Juraj Čief • Školská knižnica - Mgr. Štefan Fedor

• Správa skladu učebníc - Danka Cvachová • Technik BOZP a PO - Ľubomír Kriška • Technik pre CO - Ľubomír Kriška

• Zdravotná výchova - Mgr. Peťková Ludmila 2. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY

Základné údaje k 30.8.2014

Počet tried -16 tried s nasledovným rozdelením: - 13 tried študijných odborov - 3 triedy učebných odborov a) Počty žiakov v študijných odboroch podľa zameraní, ročníkov a tried: Študijné odbory:

Kód a názov študijného

(7)

5 Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov -odišli /+prišli

2262 K hutník operátor 1. I.A 17 17

2. II.A II.B 7 9 7 8 -1

2262 4 hutník operátor 3. III.A 17 16 -1

4. IV.A IV.B 5 8 5 8 SPOLU 63 61 -2 2697 4 K mechanik elektrotechnik 1. 2. I.A - 11 - 10 - -1 2697 4 mechanik elektrotechnik 3. 4. IV.B - 8 - 8 - SPOLU 19 18 -1 2413 K mechanik strojov a zariadení 1. I.B 24 24 2. II.A II.B 11 8 10 8 -1 2413 4 mechanik strojov a zariadení 3. III.B 23 23 4. IV.A IV.B 10 9 10 9 SPOLU 85 84 -1 2679 K mechanik

mechatronik 1. 2. II.C I.C 19 16 19 16

2679 4 mechanik mechatronik 3. III.C 19 19 4. IV.C 11 11 5. V.C 22 22 SPOLU 87 87 0 SUMÁR ZA ŠKOLU 254 250 -4 Učebné odbory: Kód a názov študijného odboru Ročn ík Tri ed a Obdobie-

september 2013 Obdobie-jún 2014 Šk. rok 2013/14 Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov -odišli /+prišli

2433 H obrábač kovov 1. I.D 2. II.D 19 12 17 12 -2

2433 2 obrábač kovov 3. III.D 10 10

SPOLU 41 39 -2

SUMÁR ZA ŠKOLU 41 39 -2

Sumárne počty žiakov :

Kód a názov študijného odboru

Obdobie-

september 2013 Obdobie-jún 2014 Šk. rok 2013/14 Počet žiakov Počet žiakov -odišli /+prišli Počet žiakov

Študijné odbory 254 250 -4

Učebné odbory 41 39 -2

SUMÁR ZA ŠKOLU 295 289 -6

3. ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade

(8)

6 s prílohou č. 9 Vyhlášky MŠ SR č. 282/ 2009 Z. z. o stredných školách (zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania).

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok riaditeľka školy menovala prijímaciu komisiu ako poradný orgán. Členovia prijímacej komisie – Ing. Čukanová Anna, Mgr. Kvačkaj Tomáš, Ing. Štubňa Ivan.

Prijímacie konanie – športovci – odbory: - 2262 K hutník operátor

- 2413 K mechanik strojov a zariadení

1) Prijímacie konanie pozostávalo z vedomostnej a talentovej časti. Bezpodmienečnou nutnosťou pre prijatie bola zdravotná spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore. 2) Pre zostavenie poradia uchádzačov bol uplatnený bodový systém, pričom pre prijatie bol

rozhodujúci súčet bodov za:

• úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov - maximálne 60 bodov • talentové skúšky – maximálne 50 bodov,

• priemerný prospech z vedomostných predmetov v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ - maximálne 50 bodov,

• za výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 9.ročníkov – maximálne 200 bodov 3) Prijímacia skúška sa konala 25.3.2014 a pozostávala z vedomostnej a talentovej časti. 4) Prijatí boli uchádzači s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov do obsadenia všetkých

voľných miest. Zoznam uchádzačov bol zverejnený na výveske školy a na www.ssosh.sk podľa výsledkov prijímacieho konania.

Prijímacie konanie – nešportoci - odbory: - 2262 K hutník operátor

- 2413 K mechanik strojov a zariadení - 2479 K mechanik mechatronik - 2433 H obrábač kovov

1) Uchádzači boli prijatí na základe vedomostnej skúšky. Bezpodmienečnou nutnosťou pre prijatie bola zdravotná spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore

2) Pre zostavenie poradia uchádzačov bol uplatnený bodový systém, pričom pre prijatie bol rozhodujúci súčet bodov za:

• úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov - maximálne 60 bodov • priemerný prospech z vedomostných predmetov v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku

9. ročníka ZŠ - maximálne 50 bodov,

• za výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 9.ročníkov – maximálne 200 bodov 3) Prijímacia skúška sa konala 12. a 15.5.2014 a pozostávala z vedomostnej časti.

4) Prijatí boli uchádzači s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov do obsadenia všetkých voľných miest. Zoznam uchádzačov bol zverejnený na výveske školy a na www.ssosh.sk podľa výsledkov prijímacieho konania.

4. ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY

PLÁN PRIJÍMACIE KONANIE

Kód

odboru Názov odboru Dĺžka štúdia Stupeň vzdelania Počet žiakov Trieda

Po če t uch ád začo v Po če t ne ús pe šný ch uch ád začo v Po če t pr ija týc h N ena pl ne né po čt y v od bo ro ch Po če t ot vor en ýc h tri ed

2262 K hutník operátor 4 ISCED 3A 24 I.A 29 5 24 - 1

2413 K mechanik strojov a zariadení 4 ISCED 3A 24 I.B 45 21 24 - 1 2679 K mechanik mechatronik 4 ISCED 3A 20 I.C 43 23 20 - 1 2433 H obrábač kovov 3 ISCED 3C 12

I.D 14 0 14 - 1

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 3 ISCED 3C 10 8 8 0 8 - 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 3 ISCED 3C 24 I.E 4 4 0 24 -

(9)

7 5. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

Výsledky koncoročnej klasifikácie:

A/ Prospech, dochádzka, správanie v stupni vzdelania – ISCED 3A (študijné odbory)

Ročník ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu

Počet tried 02. 3 3 3 3 1 13

Počet žiakov celkom (04+08+13) 03. 68 49 58 50 22 247

Z ce lk ové ho p očt u ži ak ov prospeli spolu(05+06+07) 04. 67 47 57 49 22 242

v tom s vyznamenaním veľmi dobre 05. 06. 14 2 1 2 3 8 2 7 3 1 34 9

ostatní 07. 51 44 46 40 18 199

neprospeli spolu (09+10+11) 08. 1 2 1 1 0 5

v tom z 1 predmetu z 2 predmetov 09. 10. 1 1 1 1 1 4 1

z 3 a viac 11.

0

neprospeli z 1 a 2 predmetov - opravné skúšky 12. 1 1 1 1 4

Neklasifikovaní 13. 0

so zníženým 2. stupňom správania 14. 2 2 5 2 11

so zníženým 3. stupňom správania 15. 2 1 5 8

so zníženým 4. stupňom správania 16. 1 1

Počet vymeškaných hodín spolu 17. 4670 5572 5890 4457 2072 22661

Z toho neospravedlnené hodiny 18. 84 74 197 181 5 541

B/ Prospech, dochádzka, správanie v stupni vzdelania – ISCED 3C (učebné odbory)

Ročník ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu

Počet tried 02. 1 1 1 3

Počet žiakov celkom (04+08+13) 03. 17 12 10 39

Z ce lk ové ho p očt u ži ak ov prospeli spolu(05+06+07) 04. 17 12 10 39

v tom s vyznamenaním veľmi dobre 05. 06. 1 3 1 4 1

ostatní 07. 16 8 10 34

neprospeli spolu (09+10+11) 08. 0

v tom z 1 predmetu z 2 predmetov 09. 10. 0 0

z 3 a viac 11. 0

neprospeli z 1 a 2 predmetov - opravné skúšky 12. 0

Neklasifikovaní 13. 0

so zníženým 2. stupňom správania 14. 0

so zníženým 3. stupňom správania 15. 3 5 8

so zníženým 4. stupňom správania 16. 2 2

Počet vymeškaných hodín spolu 17. 1762 1360 1360 4402

Z toho neospravedlnené hodiny 18. 78 78 353 509

C/ Prospech, dochádzka, správanie v stupni vzdelania – celkom za školu

Ročník ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu

Počet tried 02. 4 4 4 3 1 16

Počet žiakov celkom (04+08+13) 03. 85 61 68 50 22 286

Z ce lk ové ho p očt u ži ak ov prospeli spolu(05+06+07) 04. 84 59 67 49 22 281

v tom s vyznamenaním veľmi dobre 05. 06. 14 3 4 3 3 8 2 7 3 1 13 35

ostatní 07. 67 52 56 40 18 233

neprospeli spolu (09+10+11) 08. 1 2 1 1 0 5

v tom z 1 predmetu z 2 predmetov 09. 10. 1 1 1 1 1 4 1

z 3 a viac 11.

0

neprospeli z 1 a 2 predmetov - opravné skúšky 12. 1 1 1 1 4

Neklasifikovaní 13. 0

so zníženým 2. stupňom správania 14. 2 2 5 2 11

so zníženým 3. stupňom správania 15. 2 3 6 5 16

so zníženým 4. stupňom správania 16. 3 3

Počet vymeškaných hodín spolu 17. 6432 6852 7250 4457 2072 27063 Priemer vymeškaných hodín na žiaka spolu 18. 73,93 112,33 106,62 87,39 94,18 93,64

Z toho neospravedlnené hodiny 19. 162 152 550 181 5 1050

(10)

8 5.1. OPATRENIA NA ZLEPŠENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV

1. Zvýšiť motiváciu žiakov k učeniu – vhodným výberom zaujímavých úloh, jednoznačným formulovaním požiadaviek na hodnotenie , možnosť sebahodnotenia, doučovanie aj na krúžkoch.

2. Pravidelne sa venovať opakovaniu základného učiva.

3. prispôsobiť rozsah učiva ,daný učebnými osnovami, potrebám príslušného odboru a úrovni schopnosti žiakov (33%).

4. Dostatočne využívať názorné učebné pomôcky, moderné formy vyučovania (počítače, prezentácie, didaktické hry).

5. Po vymeškaní 25% hodín robiť súhrnné preskúšanie učiva. 6. Zabezpečiť povinné štúdium na internáte.

7. Na začiatku hodiny vždy motivovať žiakov a vysvetliť význam vyučovacej hodiny a využitie jej obsahu v praktickom živote.

8. Veľký dôraz klásť na individuálnu prácu žiakov a ich aktívne zapojenie sa do vyučovacieho procesu.

9. U žiaka vybudovať pocit že nie je len súčasť triedy, za ktorú sa môže schovať a zostať v anonymite, ale je jej aktívnym prvkom.

10. Využívať problémové úlohy a cvičenia formou testov. 11. Žiakov zapájať do tvorby dialógov a situačných úloh.

12. Využívať vypracovanie referátov a ich prezentáciu pred triedou.

13. Uplatňovať individuálny prístup u neprospievajúcich a zaostávajúcich žiakov.

14. V prípade záujmu žiakov robiť doučovanie v čase od 7.00 – 7.45 hod, alebo popoludní. 15. Pri štúdiu využívať internetový portál „MOODLE“.

16. Budovať v žiakoch pocit zodpovednosti za zverené učebné pomôcky a školský majetok. 17. Zvýšiť motiváciu k pohybovej aktivite vhodným výberom motivačných úloh.

18. Do hodín telesnej a športovej výchovy zaraďovať športové aktivity podľa výberu žiakov. 19. V rámci hodín uskutočňovať viac triednych súťaží, hlavne v nešportových triedach. 20. Uplatňovať individuálny prístup u žiakov s odmietavým postojom k telesnej výchove. 21. Viesť žiakov k samostatnej práci - riešenie problémových úloh, vypracovanie referátov

a ich prezentácia pred triedou.

22. Dodržiavať nasledujúce zásady vyučovania

ZÁSADY VYUČOVANIA

VY Vysvetlenie – žiaci vedia, čo je cieľom ich učenia sa, poznajú účel - prečo je potrebné, aby sa isté vedomosti, zručnosti naučili a načo im poslúžia v živote. U Ukážka - žiaci konkrétne (vizuálne, hmatateľne) vedia, čo sa od nich očakáva, ako to môžu najlepšie urobiť, ako spoznajú, že svoje vedomosti a zručnosti použili správne. Č Činnosť - žiaci vedomosti a zručnosti používajú, prakticky precvičujú, aby si ich dôkladne upevnili.

O Oprava a kontrola - žiaci si sami priebežne overujú, či pochopili učivo, dosiahli požadované výsledky, pre zložitejšie a komplexnejšie vedomosti a zručnosti využívajú pomoc učiteľa.

V Vybavovacie pomôcky - žiaci majú poznámky, ktoré im vedomosti a zručnosti neskôr pripomenú, lebo vhodne schematizujú a systemizujú učivo.

A Aktívne opakovanie - žiaci neustále (s pomocou učiteľa aj bez neho) rekapitulujú osvojené učivo (získavajú zručnosť v jeho využívaní), ako predpoklad jeho trvácneho osvojenia.

Ť Testovanie - žiaci si vedomosti a zručnosti overujú v reálnych podmienkach, aby sa presvedčili, ako úspešne ich zvládli. ? Otázky - žiaci sa v ktorejkoľvek etape procesu učenia pýtajú na nejasnosti, pochybnosti súvisiace s učivom. 23. Pedagógovia našej školy rozvíjajú osobnostné predpoklady každého žiaka , chcú ich

naučiť učiť sa a naučené využívať v reálnom živote. Vládne tu klíma náročnosti, kde učitelia svojimi postojmi trvalo dávajú najavo, že od žiakov vyžadujú dobré výkony a sú presvedčení, že žiaci „majú na to“, aby ich dosiahli.

Používame denne v praxi “zručnosti života“, ktoré sú naším tichým pomocníkom pri vytváraní pozitívnej školskej klímy, kde nemá miesto pocit ohrozenia a zároveň zvyšuje schopnosť učiť sa.

(11)

9 Prehľad „životných zručností“ a noriem spolunažívania pre žiakov a učiteľov

Životná zručnosť Viem a mám ... Urobím ...

FLEXIBILITA Schopnosť meniť plány v prípade potreby. „Nájdem lepšie riešenie.“ INTEGRITA Konať poctivo, úprimne a podľa morálnych pravidiel. “Stojím si za slovom.”

KOMUNIKÁCIA Povedať, čo si myslím, a dokázať počúvať iných. „Viem sa poučiť od teba, a ty sa môžeš naučiť niečo odo mňa."

OHĽADUPLNOSŤ Mať ohľad na iných a ich problémy. „Záleží mi na tebe.“

ORGANIZÁCIA Poriadne plánovať, usporadúvať a realizovať. „Premyslím to.“ „Zariadim to.“ PARTICIPÁCIA Zúčastňovať sa na skutočnom živote, byť ochotný pracovať. „Rád sa zúčastním.“

PRIATEĽSTVO Vedieť si vybrať a udržať priateľa pomocou vzájomnej dôvery a

starostlivosti. „Môžeš sa na mňa spoľahnúť!“

RIEŠENIE

PROBLÉMOV Zistiť, čo viem a dokážem to použiť. „Dokážem riešiť problémy!“

SEBADÔVERA Byť presvedčený, že dokážem niečo urobiť. „Som schopný.“

SPOLUPRÁCA Pracovať spoločne v tíme. „Viem spolupracovať s inými ľuďmi.“

STAROSTLIVOSŤ Všímať si, čo potrebujú iní ľudia, pomáhať im, starať sa o nich. „Môžem ti pomôcť?“

TRPEZLIVOSŤ Vytrvať pri určitej činnosti. „Dokážem čakať ...“

ÚSILIE Usilovne pracovať a byť ochotný urobiť čo najviac a najlepšie. „Dokážem usilovne pracovať.“ VYTRVALOSŤ Dokončiť, čo som začal robiť. „Dokážem vytrvať vo svojej práci a ukončiť ju.“ ZDRAVÝ ROZUM Robiť správne rozhodnutia a používať zdravý rozum „Dokážem si správne vybrať.“ ZMYSEL PRE

HUMOR Vedieť sa zasmiať a byt veselý a vtipný bez zraňovania iných. „Nestrácam humor v žiadnej situácii.“ ZODPOVEDNOSŤ Byť zodpovedný a dôveryhodný. „Dá sa na mňa spoľahnúť.“ „Môžeš so mnou počítať.“ ZVEDAVOSŤ Snažiť sa dozvedieť alebo poznať veci v plnom rozsahu. „Ako to vlastne je?“ „Ako to funguje?“

6. VYHODNOTENIE UKONČENIA VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY A. Vyhodnotenie maturitných skúšok:

a) Prehľad o externej časti MS a jej výsledky:

Predmet Úro ve ň Po če t ži ak ov ko na jú ci ch PFI Č M S Po če t úsp eš ný ch ži ak ov PFI Č Pr ie m er ná ú sp ešn osť v šk . ro ku 2 01 3/ 14 Pr ie m er ná ú sp ešn osť v šk . ro ku 2 01 2/ 13 R ozp ät ie ú sp ešn ost i v %

slovenský jazyk a literatúra - 62 62 64,4 % 63,7% 92,9 – 32,1 %

anglický jazyk B1 38 32 37,24% 44,6% 75,0 – 0 %

(12)

10 Počet skúšok externej časti vo vyučovacom a cudzích jazykoch bolo 124, úspešne vykonaných bolo 88, teda 70,97% (vlani 88,54%).

Záver:

Na zlepšenie výsledkov v ďalšom školskom roku je potrebné viac času venovať precvičovaniu učiva testovými úlohami. Dôležité je zamerať sa hlavne na vyučovací jazyk, kde neboli dosiahnuté adekvátne výsledky.

b) Prehľad o písomnej formy internej časti MS a jej výsledky:

Predmet Úro ve ň Po če t ži ak ov ko na jú ci ch PFI Č MS Poče t úsp eš ný ch ži ak ov PFI Č Prieme rn á úsp ešn osť v šk . ro ku 20 13/ 14 Prieme rn á úsp ešn osť v šk . ro ku 20 12/ 13 R oz pä ti e úsp ešn ost i v %

slovenský jazyk a literatúra - 62 62 64,4 % 63,7% 92,9 – 32,1 %

anglický jazyk B1 38 32 37,24% 44,6% 75,0 – 0 %

nemecký jazyk B1 24 17 34,6% 41,4% 70,0 – 0 %

Počet skúšok písomnej formy internej časti vo vyučovacom a cudzích jazykoch bolo 124, úspešne vykonaných bolo 111, teda 89,52 %.

Záver: Vo vyučovacom jazyku nastalo oproti minulému roku mierne zlepšenie, zhoršenie nastalo v anglickom a nemeckom jazyku.

c) Prehľad o praktickej časti odbornej zložky MS a jej výsledky:

Študijný odbor Počet žiakov konajúcich PČOZ MS Priemerná známka

2262 4 hutník operátor 13 2,23

2413 4 mechanik strojov a zariadení 19 2,26

2679 4 mechanik mechatronik 22 2,05

2697 4 mechanik elektrotechnik 8 1,75

spolu 62 2,11

Vo všetkých odboroch PČOZ žiaci konali praktickou realizáciou.

d) Prehľad o ústnej a praktickej forme internej časti MS a jej výsledky: - v riadnom termíne

Predmet úroveň Počet žiakov 1 2 Známky 3 4 5 predmetu Priemer

slovenský jazyk a literatúra - 61 15 16 19 10 1 2,44

anglický jazyk B1 38 4 9 22 3 - 2,63

nemecký jazyk B1 23 - 4 11 8 - 3,17

praktická časť odbornej zložky -

spolu - 62 17 22 22 1 0 2,11

2262 4 hutník operátor - 13 3 5 4 1 - 2,23

2413 4 mechanik strojov a zariadení - 19 4 6 9 - - 2,26

2679 4 mechanik mechatronik - 22 6 9 7 - - 2,05

2697 4 mechanik elektrotechnik - 8 4 2 2 - - 1,75

teoretická časť odbornej zložky -

spolu - 61 5 15 32 9 - 2,74

2262 4 hutník operátor - 13 - 3 7 3 - 3,00

2413 4 mechanik strojov a zariadení - 18 1 5 9 3 - 2,78

2679 4 mechanik mechatronik - 22 3 5 12 2 - 2,59

2697 4 mechanik elektrotechnik - 8 1 2 4 1 - 2,62

Spolu počet skúšok a priemer školy 245 41 66 106 31 1 2,53

Vzhľadom na to, že jeden žiak neprospel z viacerých (4) predmetov, neúspešne ukončil štvrtý ročník, ústnu maturitnú skúšku nekonal, bolo mu povolené opakovať ročník.

(13)

11 Vzhľadom na to, že 12 žiaci (okrem toho jeden žiak neukončil úspešne štvrtý ročník) nevykonali úspešne maturitnú skúšku v riadnom termíne, bolo im povolené vykonať opravnú maturitnú skúšku v mimoriadnom období – september.

Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne ukončili úspešne všetci 12 žiaci. Maturitná skúška - poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3A. POUŽITÉ PODKLADY PRE SPRACOVANIE

1. Hodnotenia výsledkov externej časti MS -spracované NÚCEM.

2. Hodnotenia výsledkov jednotlivých častí maturitnej skúšky - spracované predmetovými maturitnými komisiami.

3. Správa o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky - spracovaná predsedom školskej maturitnej komisie.

Pozitívne je, že všetci absolventi majú uplatnenie v Železiarňach Podbrezová a.s.. B. Vyhodnotenie záverečných skúšok:

Záverečná skúška - poskytuje stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3C V učebnom odbore končila vzdelávanie v 3. ročníku trieda - III.D:

Odbor: 2433 2 00 obrábač kovov – 10 žiakov

UČEBNÝ ODBOR

Školský rok.2011/12 Školský rok.2013/14

Pí so m ná čas ť Pr ak ti ck á časť Ú st na čas ť C el kov é hod not en ie Pí so m ná čas ť Pr ak ti ck á časť Ú st na čas ť C el kov é hod not en ie 2433 2 obrábač kovov Ø2,55 Ø2,36 Ø2,09 5PVD, 6P 1/ Ø3,20 Ø2,10 Ø2,50 2PVD, 8 P 1/

1/ PV- prospel s vyznamenaním; PVD – prospel veľmi dobre; P- prospel Záver:

V porovnaní so školským rokom 2011/12 (v šk. roku 2012/13 neboli absolventi v odbore obrábač kovov) sú výsledky v záverečných skúškach horšie, k zlepšeniu došlo len v praktickej časti záverečnej skúšky (prehľad v tabuľke).

Pozitívne je, že všetci absolventi majú garantovanú možnosť pracovného uplatnenie v Železiarňach Podbrezová a.s..

7. ZOZNAM ODBOROV, ICH ZAMERANÍ A UČEBNÝCH PLÁNOV a)Skladba odborov zaradených v sieti škôl

ŠTUDIJNÉ ODBORY Kód a názov štátneho

vzdelávacieho programu Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov študijného odboru 22 Hutníctvo Hutníctvo – tvárnenie kovov 2262 K hutník operátor 24 Strojárstvo a ostatná

kovospracúvacia výroba II Strojárstvo – opravy a údržba 2413 K mechanik strojov a zariadení 2411 K mechanik nastavovač 26 Elektrotechnika Elektrotechnika Mechatronika 2697 K mechanik elektrotechnik 2679 K mechanik mechatronik

UČEBNÉ ODBORY Kód a názov štátneho

vzdelávacieho programu Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov učebného odboru 24 Strojárstvo a ostatná

kovospracúvacia výroba II

Strojárstvo – obrábanie kovov 2433 H obrábač kovov

Strojárstvo – servis výroby 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 26 Elektrotechnika Elektrotechnika – servis výroby 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

NADSTAVBOVÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY Kód a názov štátneho

vzdelávacieho programu Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov učebného odboru 24 Strojárstvo a ostatná

kovospracúvacia výroba II

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

2414 L 03 strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov

(14)

12 26 Elektrotechnika 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

b)Skladba odborov vyučovaných v školskom roku 2013/2014

ŠTUDIJNÉ ODBORY Kód a názov štátneho

vzdelávacieho programu Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov študijného odboru 22 Hutníctvo Hutníctvo – tvárnenie kovov 2262 K hutník operátor 24 Strojárstvo a ostatná

kovospracúvacia výroba II Strojárstvo – opravy a údržba 2413 K mechanik strojov a zariadení 26 Elektrotechnika Elektrotechnika Mechatronika 2697 K mechanik elektrotechnik 2679 K mechanik mechatronik

UČEBNÉ ODBORY Kód a názov štátneho

vzdelávacieho programu Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov učebného odboru 24 Strojárstvo a ostatná

kovospracúvacia výroba II Strojárstvo – obrábanie kovov 2433 H obrábač kovov

c) Štúdium sa uskutočňovalo podľa vypracovaných školských vzdelávacích programov – schéma

ŠVP

ŠkVP

ŠO

ŠVP

ŠkVP

UO

Učebné plány ŠkVP sú vypracované v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

Učebné plány školských vzdelávacích programov – platné pre 2. až 5. ročník:

Učebný plán pre študijný odbor 2262 K hutník operátor

Škola (názov, adresa)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HUTNÍCKA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ ,

ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová Názov ŠkVP HUTNÍCTVO – TVÁRNENIE KOVOV Kód a názov ŠVP 22 H U T N Í C T V O

Kód a názov študijného odboru 2262 K hutník operátor

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Štátne vzdelávacie programy pre úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

Strojárstvo – obrábanie kovov

2262 K

hutník operátor

2413 K mechanik

strojov a zariadení 2697 K mechanik elektrotechnik 2679 K mechanik mechatronik

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

Štátne vzdelávacie programy pre úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

22 Hutníctvo

26 Elektrotechnika

Hutníctvo

– tvárnenie kovov

Strojárstvo

– opravy a údržba

Elektrotechnika

Štátne vzdelávacie programy pre úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

2433 H obrábač kovov

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

(15)

13

Dĺžka štúdia 4 roky

Základné podmienky prijatia

-ukončené nižšie stredné všeobecné vzdelanie

-preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania

-dobrý zdravotný stav Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška Doklady o získanom stupni

vzdelania

- vysvedčenie o maturitnej skúške,

- dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške Doklady o získanej kvalifikácií

- vysvedčenie o maturitnej skúške,

- dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške - výučný list

Forma štúdia denná

Vyučovací jazyk slovenský Druh školy súkromná škola

Zriaďovateľ Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová Možnosti pracovného uplatnenie

absolventa

Najmä v hutníckych prevádzkach na výkon činností vysokokvalifikovaného pracovníka v oblasti hutníckej výroby a technických rezortov, ktoré používajú kovové materiály a technológie spojené so zušľachťovaním ich vlastností.

Nadväzná odborná príprava - vysokoškolské štúdium najmä technického smeru - pomaturitné štúdium

Platnosť ŠkVP 01. september 2010 začínajúc 1. ročníkom

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro čn íku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Spo lu C el ko p et ho n z a št údi um 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Všeobecné vzdelávanie 19 627 19 627 14 462 12 360 64 2076 Jazyk a komunikácia 9 297 9 297 8 264 8 240 34 1098

Slovenský jazyk a literatúra 3 99 3 99 3 99 3 90 12 387

Prvý cudzí jazyk c) 3 99 3 99 3 99 3 90 12 387

Druhý cudzí jazyk c) 3 99 3 99 2 66 2 60 10 324

Človek, hodnoty a spoločnosť 3 99 3 99 1 33 - - 7 231 Etická výchova / Náboženská výchova

d) 1 33 1 33 - - - - 2 66

Dejepis 1 33 1 33 - - - - 2 66

Občianska náuka 1 33 1 33 1 33 - - 3 99

Človek a príroda 1 33 1 33 1 33 - - 3 99

Fyzika 1 33 1 33 1 33 - - 3 99

Matematika a práca s informáciami 4 132 4 132 2 66 2 60 12 390

Matematika 2 66 2 66 2 66 - - 6 198

Informatika f) 2 66 0+2 66 - - 0+2 60 6 192

Zdravie a pohyb 2 66 2 66 2 66 2 60 8 258

Telesná a športová výchova e) 2 66 2 66 2 66 2 60 8 258

Odborné vzdelávanie 14 462 14 462 19 627 21 630 68 2181 Teoretické vzdelávanie 8 264 5 165 4 132 7 210 25 771

Ekonomika - - - 2 60 2 60

(16)

14 Strojníctvo 1 33 - - - 1 33 Hutnícka chémia 1 33 1 33 - - - - 2 66 Náuka o kovoch 1 33 2 66 1+0,5 50 0+2 60 6,5 209 Technológia 3 99 - - - 3 99 Tvárnenie kovov - - 2 66 2 66 0+3 90 7 222 Technické merania h) - - - - 0+0,5 16 - - 0,5 16 Praktická príprava g) 6 198 9 297 15 495 14 420 44 1410 Odborný výcvik g) 6 198 9 297 14 462 14 420 43 1377 Technické merania h) - - - - 1 33 - - 1 33 SPOLU a) 33 1089 33 1089 33 1089 33 990 132 4257 Povinne voliteľné predmety pre

športové triedy 2 66 2 66 2 66 2 60 8 258

Športová príprava 2 66 2 66 2 66 2 60 8 258

SPOLU PRE ŠPORTOVÉ TRIEDY a) 35 1155 35 1155 35 1155 35 1050 140 4515 Účelové kurzy i)

Ochrana života a zdravia 2x6 hodín 2x6 hodín 3x7 hodín - hodín 45 45

Telovýchovno-výcvikový kurz 5x7 hodín 5x7 hodín - - hodín 70 70

Prehľad využitia týždňov

Činnosť b) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30

Maturitná skúška b), j) - - - 2

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie, ...)

6 6 7 4

Telovýchovno-výcvikový kurz 1 1 - -

Spolu týždňov 40 40 40 36

Učebný plán pre študijný odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení

Škola (názov, adresa)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HUTNÍCKA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ,

ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

Názov ŠkVP Strojárstvo – opravy a údržba

Kód a názov ŠVP 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA

VÝROBA II

Kód a názov študijného odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia 4 roky

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

-ukončené nižšie stredné všeobecné vzdelanie

-preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania

-dobrý zdravotný stav

Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška

Doklady o získanom stupni vzdelania

- vysvedčenie o maturitnej skúške,

- dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

Doklady o získanej kvalifikácií

- vysvedčenie o maturitnej skúške,

- dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške - výučný list

- zváračský preukaz so základným kurzom zvárania

Forma štúdia denná

Vyučovací jazyk slovenský

(17)

15

Zriaďovateľ Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

Absolvent je kvalifikovaný technický pracovník v oblasti diagnostikovania a odstraňovania porúch, so zváračským preukazom ZG-1, na klasických a programovaných strojoch a zariadeniach. Po získaní praxe je schopný vykonávať nižšie technickoprevádzkové funkcie - predák, majster.

Možnosti ďalšieho štúdia - vysokoškolské štúdium najmä technického smeru - pomaturitné štúdium

Platnosť ŠkVP 01. september 2010 začínajúc 1. ročníkom

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch ho dí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Spo lu C el ko po če t ho n za št údi um 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Všeobecné vzdelávanie 19 627 19 627 14 462 12 360 64 2076 Jazyk a komunikácia 9 297 9 297 8 264 8 240 34 1098

Slovenský jazyk a literatúra 3 99 3 99 3 99 3 90 12 387

Prvý cudzí jazyk 3 99 3 99 3 99 3 90 12 387

Druhý cudzí jazyk 3 99 3 99 2 66 2 60 10 324

Človek, hodnoty a spoločnosť 3 99 3 99 1 33 - - 7 231

Etická výchova / Náboženská

výchova 1 33 1 33 - - - - 2 66 Dejepis 1 33 1 33 - - - - 2 66 Občianska náuka 1 33 1 33 1 33 - - 3 99 Človek a príroda 1 33 1 33 1 33 - - 3 99 Fyzika 1 33 1 33 1 33 - - 3 99 Matematika a práca s informáciami 4 132 4 132 2 66 2 60 12 390 Matematika 2 66 2 66 2 66 - - 6 198 Informatika 2 66 0+2 0+66 - - 0+2 0+60 2+4 66+126 Zdravie a pohyb 2 66 2 66 2 66 2 60 8 258

Telesná a športová výchova 2 66 2 66 2 66 2 60 8 258

Odborné vzdelávanie 14 462 14 462 19 627 21 630 68 2181 Teoretické vzdelávanie 8 264 5 165 4 132 7 210 24 771 Ekonomika - - - 2 60 2 60 Technické kreslenie 2 66 0+2 66 - - - - 2+2 66+66 Strojníctvo 1 33 - - - 1 33 Mechanika - - - - 1 33 2 60 3 93 Strojárska technológia 2 66 - - - 2 66 Technológia 3 99 3 99 - - - - 6 198 Technológia montáže - - - - 2+0,5 66+17 0+3 0+90 2+3,5 66+107 Technické merania - - - - 0+0,5 16 - - 0+0,5 0+16 Praktická príprava 6 198 9 297 15 495 14 420 44 1410 Odborný výcvik 6 198 9 297 14 462 14 420 43 1377 Technické merania - - - - 1 33 - - 1 33

(18)

16

SPOLU 33 1089 33 1089 33 1089 33 990 132 4257

Povinne voliteľné predmety pre

športové triedy 2 66 2 66 2 66 2 60 8 258

Športová príprava 2 66 2 66 2 66 2 60 8 258

SPOLU PRE ŠPORTOVÉ TRIEDY 35 1155 35 1155 35 1155 35 1050 140 4515

Účelové kurzy

Ochrana života a zdravia 2x6 hodín 2x6 hodín 3x7 hodín - hodín 45 45

Telovýchovno-výcvikový kurz 5x7 hodín 5x7 hodín - - hodín 70 70

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30

Maturitná skúška - - - 2

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

6 6 7 4

Telovýchovno-výcvikový kurz 1 1 - -

Spolu týždňov 40 40 40 36

Učebný plán pre učebný odbor 2433 H obrábač kovov

Škola (názov, adresa)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HUTNÍCKA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ ,

ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

Názov ŠkVP Strojárstvo – obrábanie kovov

Kód a názov ŠVP 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ

KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II

Kód a názov učebného odboru 2433 H obrábač kovov

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia 3 roky

Základné podmienky prijatia

- nižšie stredné všeobecné vzdelanie,

- preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania,

- dobrý zdravotný stav

Spôsob ukončenia štúdia záverečná skúška

Doklady o získanom stupni vzdelania - vysvedčenie o záverečnej skúške, - dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške

Doklady o získanej kvalifikácií

- vysvedčenie o záverečnej skúške,

- dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške - výučný list

Forma štúdia denná

Vyučovací jazyk slovenský

Druh školy súkromná škola

Zriaďovateľ Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35,

976 81 Podbrezová Možnosti pracovného uplatnenia

absolventa

Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti pri obsluhe obrábacích strojov

Možnosti ďalšieho štúdia

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3.ročných učebných odborov.

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov

(19)

17 Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti

/ vyučovacích predmetov Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku spo lu celkový poč et hod ín z a štú di um 1. 1. 2. 2. 3. 3. Všeobecnovzdelávacie predmety 10 330 7 231 6 180 23 741 Jazyk a komunikácia 5 165 4 132 4 120 13 417

Slovenský jazyk a literatúra e) 1,5+0,5 66 1 33 1 30 4 129

Prvý cudzí jazyk b) 3 99 3 99 3 90 9 288

Druhý cudzí jazyk b) - - - -

Človek, hodnoty a spoločnosť 2 66 - - - - 2 66

Etická výchova/Náboženská výchova c) 1 33 - - - - 1 33

Občianska náuka 1 33 - - - - 1 33

Človek a príroda 1 33 - - - - 1 33

Fyzika 1 33 - - - - 1 33

Matematika a práca s informáciami - - 1 33 - - 1 33

Informatika h) - - 1 33 - - 1 33

Zdravie a pohyb 2 66 2 66 2 60 6 192

Telesná a športová výchova g) 2 66 2 66 2 60 6 192

Odborné vzdelávanie 23 759 26 858 28,5 855 77,5 2472

Ekonomické vzdelávanie - - - - 3 90 90 90

Ekonomika - - - - 3 90 3 90

Technické a technologické vzdelávanie 8 264 11 363 8 240 27 867

Technické kreslenie e) 2 66 0+2 66 0+1 30 5 152 Strojníctvo 2 66 - - - - 2 66 Strojárska technológia 1 33 1 33 - - 2 66 Technológia 3 99 - - - - 3 99 Technológia sústruženia e) - - 1+2 99 0+2 60 5 159 Technológia frézovania e) - - 1+2 99 0+2 60 5 159 Programovanie CNC strojov e) - - 1+1 66 0,5+ 2,5 90 5 156 Praktické vzdelávanie 15 495 15 495 17,5 525 47,5 1515 Odborný výcvik d) 15 495 15 495 17,5 525 47,5 1515 SPOLU a) 33 1089 33 1089 34,5 1035 100,5 3213 Účelové kurzy

Účelové cvičenie f) 2x6 hodín 2x6 hodín - hodín 12 12

Kurz na ochranu života a zdravia - - 3x7 hodín hodín 21 21

Telovýchovno-výcvikový kurz 5x7 hodín 5x7 hodín - hodín 70 70

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30

Záverečná skúška i) - - 1

(20)

18 výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

Telovýchovno-výcvikový kurz 1 1 -

Spolu týždňov 40 40 37

Učebný plán pre študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik

Škola (názov, adresa)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HUTNÍCKA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ ,

ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

Názov ŠkVP ELEKTROTECHNIKA

Kód a názov ŠVP 26 E L E K T R O T E CH N I K A

Kód a názov študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia 4 roky

Základné podmienky prijatia

-ukončené nižšie stredné všeobecné vzdelanie

-preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania

-dobrý zdravotný stav

Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška

Doklady o získanom stupni vzdelania

vysvedčenie o maturitnej skúške,

dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

Doklady o získanej kvalifikácií

- vysvedčenie o maturitnej skúške,

- dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

- výučný list

- vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. §15 ods.3, získa Osvedčenie na vykonávanie činnosti vykonávané na technickom zariadení

elektrickom Elektrotechnik (§ 21)

Forma štúdia denná

Vyučovací jazyk slovenský

Druh školy súkromná škola

Zriaďovateľ Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

Absolvent je kvalifikovaný technický pracovník. Odborná pripravenosť mu umožňuje vykonávať kvalifikované činností v oblasti elektrotechnických činností od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke údržby elektrotechnických zariadení.

Nadväzná odborná príprava - vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

- pomaturitné štúdium

Platnosť ŠkVP 01. september 2010 začínajúc 1. ročníkom

Kategórie a názvy vyučovacích

predmetov Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Poč et týž de nný ch vyuč ova cí ch hodí n v ro ční ku Ce lkový po če t h odí n v ro ční ku Spo lu C el ko po če t ho n za št údi um 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Všeobecné vzdelávanie 19 627 19 627 14 462 12 360 64 2076

(21)

19

Jazyk a komunikácia 9 297 9 297 8 264 8 240 34 1098

Slovenský jazyk a literatúra 3 99 3 99 3 99 3 90 12 387

Prvý cudzí jazyk c) 3 99 3 99 3 99 3 90 12 387

Druhý cudzí jazyk c) 3 99 3 99 2 66 2 60 10 324

Človek, hodnoty a spoločnosť 3 99 3 99 1 33 - - 7 231

Etická výchova / Náboženská

výchova d) 1 33 1 33 - - - - 2 66 Dejepis 1 33 1 33 - - - - 2 66 Občianska náuka 1 33 1 33 1 33 - - 3 99 Človek a príroda 1 33 1 33 1 33 - - 3 99 Fyzika 1 33 1 33 1 33 - - 3 99 Matematika a práca s informáciami 4 132 4 132 2 66 2 60 12 390 Matematika 2 66 2 66 2 66 - - 6 198 Informatika f) 2 66 0+2 66 - - 0+2 60 6 192 Zdravie a pohyb 2 66 2 66 2 66 2 60 8 258

Telesná a športová výchova e) 2 66 2 66 2 66 2 60 8 258

Odborné vzdelávanie – silnoprúd 14 462 14 462 19 627 22 660 69 2211

Teoretické vzdelávanie – silnoprúd 8 264 5 165 4 132 7 210 24 771 Odborné vzdelávanie – automatizačná technika 14 462 14 462 19 627 22 660 69 2211 Teoretické vzdelávanie – automatizačná technika 8 264 5 165 3,5 116 6,5 195 23 740 Ekonomika - - - 2 60 2 60 Technické kreslenie 2 66 - - - 2 66 Základy elektrotechniky 3 99 2 66 - - - - 5 165 Technológia 2 66 - - - 2 66 Základy elektroniky - - 2 66 - - - - 2 66 Číslicová technika 1 33 1 33 - - - - 2 66 Elektrotechnická spôsobilosť - - - 1 30 0+1 0+30

Odborné predmety -voliteľný

blok – silnoprúd - - - - 4 132 4 120 8 252

Rozvod elektrickej energie - - - 1 30 1 30

Využitie elektrickej energie - - - - 1 33 - - 0+1 0+33

Automatické riadenie - - - - 1 33 1 30 0+2 0+63

Elektrické stroje a prístroje - - - - 1 33 1 30 2 63

Elektrické merania h) - - - - 1 33 - - 0+1 0+33

Merania v silnoprúdovej technike

i) - - - -

-

- 0,5 15 0,5 15

Grafické systémy v silnoprúdovej

technike j) - - - 0,5 15 0,5 15

Praktická príprava - silnoprúd 6 198 9 297 15 495 15 450 45 1440

Odborný výcvik g) 6 198 9 297 14 462 14 420 43 1377

Elektrické merania h) - - - - 1 33 - - 0+1 0+33

Merania v silnoprúdovej technike

i) - - - 0,5 15 0,5 15

Grafické systémy v silnoprúdovej

technike j) - - - 0,5 15 0,5 15

Odborné predmety -voliteľný

blok–automatizačná technika - - - - 3,5 116 3,5 105 7 221

(22)

20

Riadiace systémy - - - - 1 33 1 30 1+1 30+33

Elektrické merania h) - - - - 1 33 - - 0+1 0+33

Programovanie automatizačných

zariadení j) - - - 0,5 15 0,5 15

Merania v automatizačnej technike

i) - - - 0,5 15 0,5 15

Grafické systémy v automatizačnej

technike k) - - - - 0,5 17 0,5 15 0+1 0+32

Praktická príprava –automatizačná

technika 6 198 9 297 15,5 512 15,5 510 46 1471

Odborný výcvik g) 6 198 9 297 14 462 14 420 43 1377

Elektrické merania h) - - - - 1 33 - - 0+1 0+33

Programovanie automatizačných

zariadení j) - - - 0,5 15 0,5 15

Merania v automatizačnej technike

i) - - - 0,5 15 0,5 15

Grafické systémy v automatizačnej

technike k) - - - - 0,5 16 0,5 15 0+1 0+31

SPOLU a) 33 1089 33 1089 33 1089 34 1020 133 4287

Účelové kurzy

Ochrana života a zdravia l) 2x6 hodín 2x6 hodín 3x7 hodín - hodín 45 45

Telovýchovno-výcvikový kurz p) 5x7 hodín 5x7 hodín - - hodín 70 70

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30

Maturitná skúška - - - 2

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

6 6 7 4

Telovýchovno-výcvikový kurz 1 1 - -

Spolu týždňov 40 40 40 36

Učebný plán pre študijný odbor 2679 K mechanik mechatronik

Škola (názov, adresa)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HUTNÍCKA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ ,

ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

Názov ŠkVP Mechatronika

Kód a názov ŠVP 26 ELEKTROTECHNIKA

Kód a názov študijného

odboru 2679 K mechanik mechatronik

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia 5 rokov

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

-ukončené nižšie stredné všeobecné vzdelanie

-preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania

-dobrý zdravotný stav

Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška

Doklady o získanom stupni vzdelania

- vysvedčenie o maturitnej skúške,

- dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške Doklady o získanej

kvalifikácií

- vysvedčenie o maturitnej skúške

Imagem

temas relacionados :