• Nenhum resultado encontrado

Vizi Katalin - Angol-Magyar Alapszotar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vizi Katalin - Angol-Magyar Alapszotar"

Copied!
105
0
0

Texto

(1)

ffi

é

^-im

_<_Jí-,Tm

ffi

W

ffi

(2)

/

HID

SZOTARAK

sorozatszerkeszt : Temesi

viola

VIZI KATALIN

ANGOL-MAGYAR

ALAPszÓrÁn

TINTA KÖNYVKIADÓ

BUDAPEST,

2007

(3)

Angol anyanyelvi lektor/ Native English editor Margaret Mary Nugy

A

sz

tárat ellenóírizte/ Editing Supervisor

George

L.

Nagy

A

rajzokat készítette / Illustrated by Fekete Ba|ázs 'r]'' @

Vizi

Katalin

','.' O

TINTA

Konyvkiadó

O

Fekete Ba|ázs ISSN |787-7L80 ISBN 978 963 7094 32 3

Kiadja a

TINTA

Konyvkiad

, 2007

A

kiadásért felel Kiss Gábor, a

TINTA

Konyvkiadó igazgatója

Tipográfia, borítóterv, tordelés: Heiszer Csaba

A

nyomdai munkálatokat

a Kinizsi Nyomda végezte

Felelíís vezet :

Bord

s János igazgató

nt

szÓ

Az a|apsz tár cé|ja az egy

szer

rtbai g azítás rovid

szócikkek-ben. Például:

plan [plen] tervez

ll

terv

l

tervrajz / térkép

play

tpléj] játszik, lejátszik

ll

színdarab

A//jel jeloli a szófajok kozti ugrást (ige-f név), míg a

l

je|az

egy szófajon beltili

ktitonboz

jelentéseket választja el. Fon-tosnak tartottuk megmutatni, hogy az angolra mennyire

jel-lemz

, hogy a legtobb szó nem csak tobb jelentéssel bír,

ha-nem gyakran lehet tobb szófajri is: más és más mondatban lehet ige vagy

f

név,

f

név vagy melléknév, stb. Ugyanakkor

azt nem tartottuk fontosnak, hogy a szócikkeken

beliil

akár szófaji megjeloléseket, akár más apró jeleket helyezztink el _

hacsak megítélésiink szerint nincs rájuk feltétlentil szukség.

Az

a\apszókincsre koncentrálr

sz

gy jteményt igyekezttink értékesebbé

tenní

azá|ta|, hogy nem csak egy-egy szót, ha-nem

egyszer

kifejezéseket is felsoroltunk. Ezeket a szócik-kekhez illesztve találjuk meg, + jel hívja fel rájuk a figyelmet.

other

[ador] másik

l

egyéb

*

the other day a minap

# the other way round fordítva

Kiejtés

A kiejtést a Huron's

lnglish

Pronouncing Dictionary

jelei-vel

írjuk

le, Nádascly

Ádam

engedélyével.

Ez

a rendszer a

magyar ábécé

jeleivel ttinteti

fel az angol szavak kiejtését.

Kompromisszumot jelent, hogy nem adja pontos átírását az

olyan hangoknak, mint például a th és w

bet

kkel jelolt angol

(4)

Fontos tudnivaló, hogy ban haszrrálunk r-t, noha

ban, méghozzá éppen a

mássallrangzók

el

tt rlem

az áItalunk használt kiejtési

átírás-az angol nyelv bizonyos

változatai-brit

koznyelvben a

sz

végén és zr

ejtjtik az r-t:

6

ugyanakkor azonban konnyen olvasható, és egy clologra

na-gyon hangsrilyosan felhívja a szótárhasználó figyelmét: a

ma-gyzrrral ellentétb en az arrgol nyelvben llem minc]en

sz

ban az

els

szótag

a

lrangs lyos.

Az

olyan szavakban, amelyekben nem az

e|s

szótagra esik, nagybet kkel

jeloli

a hangs rlyt:

dictate

tdik-TET]

cliktál

dictation [dik-TEson] cliktálás, tollbamonclás

7

Ezek után a

í

nevek után tobbes számti igét használunk:

The

police

are coming. - Jt

.

a

rend

rség. Igék

Az angol igéket nem ragozzuk, csak egyes szám harmadik

sze mélyben kapnak -s (vagy -es) ragot.

A

m rlt

id

t az -ed

végz désjeloli (2. alak), és ugyanez az -ed végz dés áll

azítgy-nevezett 3. alak végén a nem rendhagyó igék esetében. A

rend-hagyó igék 2. és 3. alakját a

sz

tár kiejtéssel egytitt felttinteti: grow, grew, grown [g.ó, gr r,

grón]

n

, novekszik

l

vá-lik

/ termeszt Szótári nyelvtan

Nugy vonalakban elmondhatjuk, hogy a

sz

tárban a

félk

,

vér szavak az angolok, a nem félkovérek pedig a rnagyarok; azonban a vonzatokat, tehát az igék és a melléknevek után álló

olyan kis eloljárószókat, amelyek hozzájuk kapcsolják a mon-datban a

kovetkez sz

í, nem íélkovérrel szedttik,

ezzeljelol-ve, hogy a vonzat nem a

sz

része, hiszen az sokszor nélktile áll.

depend on

[di-PEND]

f.igg

vesstik ossze ezt a két mondatot:

It depends on the weather.

-

Az

id

járástól ftigg. It depends.

-

Attól

fiigs.

Máskor azonban a fi névi igerrév to-ja is belekertilt a

szó-cikkbe, ez mindig íélkovérrel szedve. A tanuló szótárhaszná-ló figyelmét szeretnénk vele felhívni a helyes szerkezetre:

able to [ébol] képes, tud

She is able to drive a lorry.

-

Tud

teherautót vezetni.

doctor [doktor] doktor, orvos

NYELWANI ALAPOK

F

nevek

Az angolban nincsenek esetek, egyes és tobbes szám azon-ban létezik. A tobbes szám jele az -s, olykor, bizonyos hangok

után az -es.

A

rendhagyó tobbes

szám

alakokat kiejtéisel

egytitt

jeloli

a szótár:

woman [vumon] (tbsz: women [vimin]) n

vannak

nem megszámlálhatónak nevezett

f

nevek: ilyen

például a water (víz), meat

(h

s), és az elvontabbak koztii az

information

(információ), news (hír), stb. Ezek soha nem állnak tobbes számban. Ezeket

asz

tárban nemjeloltiik meg.

Jelcllttik viszont, ha valami

a

magyarral ellentétben tobbás

számri

-

akár -s

vég

, akár nem: grapes [grépsz] tbsz

sz

l

(5)

8

Ha egy írott alakhoz

t

bb kiejtés tartozik, vagy ha egy

szó-nak számos jelentése van, és ez esetleg a szócikk áttekinthet

-ségét sodorná veszélybe , a

sz

t két szócikkben találjuk lneg.

Erre

kis

jel

figyelmeztet:

Mint az eddigiek is mutatják, a minél nagyobb egyszer

ség-re toség-rekedttink. Ugyanezért a hagyományos szótári nyelvtan-nak hátat fordítva a his/her, him/her szavakkal operáltunk

ott, ahol más szótár esetleg a one's, sy rovidítéseket használ-ja.

change his/her mind meggondolja magát

A his/her a saját gondolatokra vonatkozik, ha én gondolo?nmeg

magO,m:

rchanged

^y

mind.

-

Meggondoltam magam.

A

hagyományos szótári nyelvtanban ez a kifejezés: change one's mind.

Viszont:

give him/her a

lift

elviszi autóval

A him/her valaki másra vonatkozik, ha én uiszlek el téged:

.Pll give you a lift.

-

Majd én elviszlek.

A

hagyományos szótári nyelvtanban ez a kifejezés: give sy a

lift.

Nével

ket tetttink azok elé a

nével vel használunk.

9

fóldrajzi nevek elé, amelyeket

the Danube [denjrib] Duna

Reméljtik, a

sz

tár segítségére lesz, és kedvet csinál az angol nyelv elmélyriltebb tanulásához.

vizi

katalin

: minute [minit] perc

(6)

l0

A

sz

tárban használt riividítések és magy atázatok

esz

egyes szám

f"

f

név

hat

határoz

hsz

határozósz

lnn

melléknév

ne

nével

nrn

névmás

szn

számnév tbsz tobbes szám

gerundium ktjueti: A gerundium (gerund) az ige -ing

végz

cIé-síí alakja: taking, going, walking.

f

néui igenéu kijueti:

A

í

névi igenév (to-infinitive) a

to

*

a

szótári alak: to take, to go, to walk.

szótári alak ktjueti:

A

szótári alak (bare

infinitive)

az

az

alak,

amelyet a szótárban találunk: take, go, walk. tagmondat ktiueti: Egész tagmondat áll utána.

megsuímló,lhatóf néuuel: Alegtobb fi név megszámolható (count-able noun), állhat egyes és tobbes számban: boy

-

boys, book

-

books.

megszd,mlólhatatlan

f

néuuel:

A

megszámlálhatatlan

f

név

(uncountable noun) jellemz je, hogy soha nem áll

tob-bes számban, soha nincs

el

tte alan nével , az utána

ko-vetkez

ige egyes szám r: bread, water, music, news.

GB

-

brit angol

US

-

amerikai angol

a [o,

éj]

egy

abbey [ebi]

apátság

2

abbreviation

Iobrívi- Eson]

rovidítés

_*ili!y

[t

-Blliti]

képesség

able to [ébol] képes, tud aboard

[ -BORD]

a

fedélze-t.r,,h"

n Qárm uiin)

aboriginal

Iebo-RI dzsinol] bennsztilott

aborigine [ebo-RIclzsini]

bennsztilott

about

*ffirtilbeltil

[o-BAUT]

-ról,

-r

l

ll

_above*[t

-BAV]

... felett

abroad

t

-BRÓD]

ktilfoldon,

ktilfoldre

" absence [ebszonsz] hiányzás,

hiány

. absent [ebszont] híányz

absent-minded

[ebszont-májndid]

szórakozott absolute [ebszolrit] teljes,

to-kéletes

absolutely [ebszolritli]

telje-sen, tokéletesen

abstract [ebsztrekt] elvont,

absztrakt

;abuse

í

-BJÚZ]

visszaél / bántalmaz

íabuse

t

-BJÚSZ]

vissza-élés / bántalmazás

academic [eko-DEmik]

egye-temi, fels fokri / tudós academic

year

tanév academy [o-KEdomi]

akadé-mia

* Academy

Award

Oscar-dij íaccent Iok-SZENT] hang-srilyoz

íaccent fekszent] hang-srily / akcentus

_3199 p!

Iok-SZEPT]

elfogad

acceptable [ok-S Z E PTobol]

elfogadható

iaccess [ok-SZESZ]

hozzáíéi"*

-:access [ekszesz] hozzáférés

accession [ok-SZEson]

belé-pés

accessory

[ok-SZEszori]

ki-egészít

accident fekszidont] baleset,

véletlen

accidental

[ekszi-DENtol]

véletlen accidentally [ekszi-DENtoli] véletlentil accommodation [okomo-DEs<ln] szállás / lakás

accompany [o-KAMponi]

kísér

according to [o-KORding tu]

... szerint

accordion [o-KORdion] har-monika

account

Io-KAUNT]

beszá-moló

l

szám|a

* accounts department

(7)

accountant

4

orrn!ruJ

[

-KAUNtont]

konyvel

accounting [o-KAUNting]

számvitel / konyvelés

accurate [ekjurotJ

pontos,

precíz

accurately [ekjurotli]

ponto-san, precízen

accuse of

tci-KJÚZ]

vádol accused

t

_KJÚZD]

vádlott accustomed to [o-IGSZtomd] hozzászoko tt, me gszok ta ace [ész] ász ache

[ék]

íáj

ll

íájás achieve

t

-CSÍV}

elér achievement [o-CSÍVmont] eredmény

acid [eszid] sav

acknowledge

I

k-Nolidzs]

elismer acknowledgement [ok-NO-lidzsmont] elismerés acquaintance [o-KVENtonsz]

ismer

s

acquainted with

[

-KVENtid]

ismer, ismer se

across

[

-KROSZ]

át, keresz-tíil

ll

triloldalt

act [ekt] felvonás

l

tett /

tor-vény // cselekszik /szerepet

játszik

ill

13

1,2 administration

acting [ekting] színészi mun-ka, színészkedés

action [ekson] akció, tett

active [ektiv] aktív

*

active

voice

aktív

szerke-zet,

cselekv

szerkezet

actively [ektivli] aktívan

activity [ek-Tlviti]

tevékeny-ség

19t9T

[ektor]

színész

actress [ektrosz] színészn actual [ekcsuol] valódi actually [ekcsuoli] valójában,

igazáb l, tulajdonképpen

ad [ed] reklám, hirdetés

add [ed] hozzáad, osszead

addict [edikt] ftigg

addicted

[o-DIKtid]

ftigg

ségben lév addiction [o-DIKson] ség, addikció addictive [o-DIKtiv] séget okozó

addition [o-Dlson)

hozzá-adás, osszeadás

additional [o-Dlscinol]

kiegé-szit , további

address

[

-DRESZ)

cím

ll

cí-me4 fordul

*

address

book

címjegyzék adjective [edzsiktiv]

mellék-név

adjust Io-DZSASZT] igazít

adjustment

[o-DZSASZT-mont]

igazítás

administration

[odmini-SZTREs<rn] aclmin isztráció

l

kozigazg atás l kormányzat

administrative

administrative [od- M I

nisztro-tiv] adminisztratív l

kózígaz-gatási

admiration [edmi-REson]

csodálat

admire tcicl-MAJor] csodál

admirer

I

d-MAJror]

csodá-ló

_4dmit

I

d-MIT]

beisrner

adorable [o-DÓrobol] imácl-nivaló

adore

t

-DÓR]

imád

adult [edalt]

feln

tt

adultery

[o-DAl-tori]

házas-ságtorés

advance

t

d-VÁNSZ]

halad,

el

rejut

lelr legezllha|adás

1dJ$llge"

I o d -

VAN

tid z s ]

elony

advantageous [eclvon-TE-dzsosz]

el

nyos

adventure [od-VENcsor]

ka-lánd

adventurous

I

d-VENcsor-osz] kalandos

adverb [edvorb] határoz szó

advert [edvort] reklám,

hir-detés

advertise [edvortájz] .hirdet

advertisement [ocl -VO

Rtisz-mont]

hirdetés, reklám

advertising

Iedvortájzin g]

reklámszakma / reklámozás

Jldyi

,t

d-VÁJSZ]

tanács

advise

[od-VAJZ]

tanácsot ad, tanácsol

aerial

[eriol]

antenna

aerobics 1e-nÓbiksz] aerobik

agricultural

aeroplane feroplén]

reptil

-gép

affair [o-FER] .igy / szerelmi

viszony

l

affér

afford

[ -FORD]

(anyagi,lag)

megengedi magának

Afghan [efgen] afganisztáni

Afghanistan

[ef-GEnisztán] Afganisztán

afraid of [o-FRrO1 ret

l

att I

tart

Africa

fefrika]

Afrika

African fefrikon]

afrikai

after [áftor] ... után, ... eltel-tével, ... m rlva

ll

miután

after

all

végril is, minden-nek ellenére

afternoon

[áftor-NÚX]

dél-után

afterwards [áftorvordz] utá-na

again

[

-GEN,

-GEN]

me-gint

against

[

-GENSZT)

... ellen age [édzs] kor

agency [édzsonszi]

ugynok-'-"ség, rioda

agent [édzsont] tigynok

ages tbsz |édzsiz] rengeteg

id

ago [o-G Ó1

;..

ezel tt

asree [o-GRI] egyetért, bele-egyezik

agreement [o-GRImont] egyetértés, megállapodás /

szerz dés

agricultural [e gri-

KAlcsorol]

tnez gazdasági

ftigg

,

ftigg

(8)

-i l

E

B C D E F G

H

I J

K

L

M N

o

P

a

R S

T

U

V

W

x

Y

n

agriculture _ agriculture [e grikalcsor]

mez

gazdaság ahead

[o-HED]

el

re

aid [éd]

segély, segítség //

segít

aim [ém] cél

ll

cé|bavesz

aimless [émlosz] céltalan

ain't

[énü

nem

air

[er]

leveg

ll

szell ztet #

air conditioning

[erkon-disoning] légkondicionálás

*

air

force

légier

# air hostess légikisasszony,

légi utaskíséró #

airline

légitársaság # air

mail

légiposta

* airplane repril

gép

airport

repiil

tér

alarm

[o-LARM]

riaszt

ll

rí-asztó

* alarm

call

telefonébresztés

*

alarm

clock ébreszt

ra

*

alarm system riasztó

alarmed

[o-[ARMD]

megré-mtilt

alarming [o-rÁRming]

riasz-t

, aggaszt

alarmingly Io-LÁRmingli]

aggasztóan

alcohol felkohol] alkohol

alcoholic

[elko-HOlik]

alko-holos // alkoholista

alibi

[elibáj] alibi

alien [élion] idegen

alike

[ -LÁJK]

ugyanolyan,

*6$ro.

mv

ll egyformán

alive

[o-LAJV]

é1

all

[ó1] minden / osszes

* all in

all

minclent osszevet-Ve

*

all

over the

world

a világ

minden táján

l

avl|ág

min-den tájára

*

all

right

rendben

* all

the

same akkor

is //

mindegy

*

all year

round

egész éven

át

alley

[eli]

utca,

kóz lfasor

allow

to-LAUl

LJ megenged

"*

be

allowed to

[o_LAUD]

szabad

allowance

fo-IÁUonsz]

jut-tatás / kedvezmény

almond [ámond] mandula

3Jmo,tt fólmószt] majdnem alone

[ -LON]

egyedtil along

[ -LONG]

végig,

egytitt vele / ... mentén

alou_dlo-tAuD]

hangosan

áffiabet

[elfobet] ábécé

alphabetical

order

[elfó-BEtikol ...]

ábécérend

alrea{y

[ól-REdi]

már

áÉÓ

[ólszó] szintén, is

"iiit

o"gh tól-DÓ]

noha, ha-bár

altogether [ólto-GEdor]

ossze-sen

aluminium [elo-MIniom]

alumínium

always [ólvéz] mindig

am [em, om,

m]

vagyok

a.m.

reggel,

délel

tt (éjfélt

l

délig)

2

amaze [o-MEZ] meghokkent

amazed

amazed

t

-MEZD]

meghok-kent, meglepett

amazement [o-M É,Zmont] meghokkenés, ámulat amazing [o-MEzing]

bámula-tos

apba,9_91Cgr [em- B Eszodor]

nagykovet

ambition

[em-Blson]

ambí-ció

ambitious [em-Blsosz]

torek-v

, nagyra

tor

, ambíciózus

ambulance [embj ulonsz]

ment autó

America [o-MErika]

Ameri-ka

American fo-MErikon]

ame-rikai

among

[ -MANG]

...kozott amount

[ -MAUNT]

osszeg,

mennyiség amphibian [em-Flbion] két-élt T_$r 9ío -MJÚ4]

sz

rakoztat ámused

í

-MJÚZD] jól

szó-rakozó

amusement [o-MJ ÚZmont1

szórakozás, mulatság

*

amusement arcade

játék-terem

S

amusement

park

vidám-park I4

rliii

l5 angry

amusing

tii-MJÚzing]

szóra-koztató

an [on,

en]

egy

analyses az analysis tobbes

száma

analysis

[o-NEl

szisz] (tbsz:

analyses [o-N Eloszíz] )

elem-zés

analyze [enolájz] elemez

ancestor[enszesztor]

s

anchor [enkor] horgony

//

horgonyoz

ancient

fénsont]

si /

ókori

and [end, ond,

on]

és and so

on

és a tobbi angel [éndzsol] angyal

.'alg_eJ [engor] harag

angle [engol] szog (geometri-ában)

llát

szóg

Anglican fenglikon]

angli-kán

Anglo-Saxon

[engló-SZEK-szon] angolszász

angry [engri] mérges

A

*

t

V A .r + V

(9)

t6 animal

animal

[enimol]

állat

ankle [enkol] boka

a1_qlyg _a_ry [en i-VÖ Rszori]

- évforduló

announce Io-NAUNSZ]

beje-lent

announcement Io-NAU

NSZ-mont] bejelentés

announcer [o-NAUNszor]

bemondó

annoy

t

-NOJ] bosszant, ide-gesít

annoyance [o-NOJonsz] bosszírság

annoyed

[o-NOJD]

bosszris,

ideges

annoying

[o-NOJing]

bosz-szantÓ, idegesít

annual [enjuol] éves, évi

annually [enjuoli] évente

another

[o-NAdor]

másik,

egy másik, még egy answer [ánszor] vá|asz ll

vá|a-szol

*

answer the

door

ajtót nyit

*

answer the

phone

felveszi

a telefont

answering

machine

tizenet-rógzít

ant [ent] hangya

Antarctica [ent-ÁRKtika]

Déli-sarkvidék

Antarctic

Circle

[entárktik-SZÖRk

l]

Déli-sarkkor

anthem [enszom] himnusz

aPPear

anti- [enti] anti-, -ellenes antibiotic [entibaj-Otik]

anti-biotikum

antique

[en-TÍK]

antik

* antique dealer

m

kereske-clo

anxiety [eng-ZÁjoti]

aggo-dalom, szorongás

anxious

[enksosz] aggódó, szorongó

any

[eni]

bármennyi

l

vala-mennyi / semennyi

*

any

more

még

l

már nem

*

any

time

bármikor

anybody [enibodi] bárki,

va-laki, senki

anyone [enivan] bárki, vala-ki, senki

anything

feniszing] bármi,

valami, semmi

anyway [enivéj] akárhogy is, mindenesetre

anywhere

[eniver]

bárhol,

valahol, sehol, bárhova,

va-lahova, sehova

apart from

t

-PÁRT ...] ... kí-vtil

apartment Io-PÁRTmont]

lakás

* apartment

block

társasház ape [ép] emberszabásír

ma-jo*

apologize

[o-POlodzsájz]

bocsánatot kér

apol_o,gy_ [o-

POlodzsi]

bocsá-natkérés

appeai

t

-PÍR]

t

nik,

lát--

sZili / megjelenik

appearance

appearance [o-PÍronsz]

meg-jelenés i

kíils

appearan ces tbsz [o- PÍ ronsziz]

látszat

appendices az appendix tob-bes száma

appendix [o-PENdiksz] (tbsz:

appendices [o-PENdiszíz])

ftiggelék, melléklet appetite [epitájt] étvágy

applaud

[ -PLOD]

tapsol

applause

[o-PLOZ]

taps

apple fepol]

alma

*

apple

pie

almáslepény

applicant

feplikont] jelent-kez

application [epli-KEson]

je-lentkezés, pályázat / alkal-mazás

* application form

jelentke-zési lap

applied

t

_PLÁJD]

alkalma-zott

appty

t

-PLÁJ]

alkalmaz

-" +

"pply

for

jelentkezik

appoint

Io-POJNT]

kinevez

appointment

[

-POJNT-mont] megbeszélt

id

pont,

találkozó / kinevezés appreciate [o-PRÍsiét]

nagy-ra becstil, értékel

appreciation

[oprísi-É,Son] nagyrabecstilés ltil' l7 arcade approach

t

-PRÓCS]

megko-zelítés l l kóze|edik, kozelít

approval

t

-PRÚvol]

elfoga-dás, jóváhagyás

approve

t

-PRÚV]

elfogad,

jóváhagy

*

approve

of

helyesel

approved

[

-PRUVD]

elfo-gadott, _jóváhagyott

approximate

[o-PROKszi-mot] korrilbeluli,

hozzá-vet leges

approximately

[o-PROKszi-motli]

kortilbeluI,

hozzá-vet legesen

apricot féprikot] sárgabarack

April

[épril]

április

aquarium

[o-KVEriom]

ak-várium

:

"hkH

Aquarius [o-KVEriosz]

Yíz-ont

Arab [erob] arab

Arabic

ferobik] arab

arcade

[ár-KED]

árkácl

l

já-tékterem

(10)

B ] C D E F

G

H

I

J

K

L

M N

o

P

a

R S

T

U

V

W

X

Y

Z arch arch [árcs] ív, boltív archbishop [árcs-BIsop] ér-sek archeologist [árki-Olodzsiszt] régész

archeology [árki- Oloclzsi]

régészet archer [árcsor] íjász alc_!{tect

fárkitekt]

építész -

árchitecture

[árkitekcsor]

építészet

Arctic Circle

[árktik-SZOR-k

l]

Eszaki-sarkkor

are [ár,

or]

vagy,

vagyunk,

vagytok, vannak

arga [eria] teríilet

argue [árgj ] vitatkozik /érvel

argument fárgjumont] vita /

érv

Aries |eríz]

Kos

arise, arose, arisen

[

-RAJZ,

-RÓZ,

o-Rlzon]

felme-rtil

/ emelkedik

arisen az arise 3. alakja

aristocracy Ieri-SZTOkroszi]

arisztokrácia

aristocrat [erisztokret] arisz-tokrata

i.

l8

aristocratic feriszto-

KREtik]

arisztokratikus

arithmetic [o-RlSZmotik]

számtan

ark [árk] bárka

arm [árrn] kar

*

armchair

karosszék, fotel

armed [ármd] fegyveres

armour fármor] páncél

arms tbsz |ármzf fegyverek

army

lármil

lradsereg

-#J

arose az arise 2. alakja

_lj'9_und

[o-RAUND]

... felé,

... kortil // kortilbeltil

arrange

t

-RÉNDZS]

elren-dez, szervez

arrangement

[

-RENDZS-mont] elrendezés,

intézke-dés,

el

késztilet

arrest

[

-RESZT]

letartózta-tás

ll letart

ztat

arrival

1O-nÁ3vol1 érkezés

arrivil

[o-nÁJVt

érkezik

aiiow

[eró] nyíl

art

art [árt]

m

vészet

article [ártikol] cikk // cikkely

artificial

[árti-Flsol]

mester-séges

artist lártiszt]

míívész,

kép-z

m

vész

artistic [ár-TISZtik]

m

vészi

arts tbsz [ártsz] bolcsészettr"r-domány

as fez,

ózf

mint

ll

amint

l

"--'Jiivel / ahogy

ll

o|yan

*

as a matter of

fact

ami azt illeti, tulajdonképpen

* as a result ennek

kovetkez-tében

*

as a result

of

... miatt

*

as far as I

know

amennyi-re én tudom

as

for

ami ... illeti

*

as

if

mintha

as long

as

egészen addig,

míg

*

as soon

as

mihelyt, amint # as

though

mintha

*

as

well

szintén, is

as well

as

valamint

*

as

yet

mé8, ezidáig ash [es] hamu

*

ashtray

hamutartó

ashamed

t -SEMD]

szégyell

Asia

[ésa] Azsia

Asian

[éson] ázsiai

_*"k [ászk] kérdez, megkér

* askfor

kér

asleep

t

-SZLÍP]

alvó, alszik

a

paragus

[o-SZPErogosz]

spárga

asphalt [eszfelt] aszfalt

l9 at last

aspirin

[eszpirin] aszpirin

ass [esz] segg

l

szamár

assassin [o-SZEszin] gyilkos assassination floszeszi- N É,son]

gyilkosság

assess

[

-SZESZ] felmér, ér-tékel

as

essment [o-SZESZmont]

értékelés

assist Io-SZISZT] segít,

asszisztál

assistance

[o-SZI SZTonsz] segítség, asszisztencia assistant [o-SZ I SZTont]

asszisztens / eladó

association

Ioszószi-Eson]

sz<lvetség, egyestilet

astonish

[o-SZTOnis]

meg-dobbent

astonished

[

-SZTOnist]

megclobbent

astonishing [o-SZTOnisin g]

megdobbent

astrologer [o-S ZTROlcldzsor]

asztrológus

astrology [o-SZTROlodzsi]

asztrológia astronaut[esztronót] rhajós astronomer [o-SZTROnomor] csillagász astronomy [o-SZTROrromi] csillagászat

at [et,

ot]

-nál, -nél,

-ban, -ben / -kor

S

at

all

egyáltalán

*

at any

rate

mindenkép-pen, mindenesetre

(11)

at least

*

at

least

legalább

* at once egyszerre, hirtelen, azonnal

*

at present jelenleg

*

at that

time

akkoriban

*

at the bottom

of

... alján

# at the moment jelenleg

* at the same time ugyanakkor

*

at the top

of

... tetején

ate az eat 2. alakja

Athens feszinz] Athén

athlete [eszlít] sportoló latléta

athletic [esz-LEtik] sportos,

kisportolt

athletics [esz-LEtiksz] atlétika

atlas [etlosz] atlasz

ATM

pénzkiadó automata atmosphere [etmoszfír]

lég-kor, atmoszféra atom [etom] atom attach

[ -TECS]

csatol

attachment [o-TECSmont]

csatolt melléklet

attack

[o-TEK]

támad

ll

tá-madás / szívroham attacker

[o-TEkor]

támadó attempt

[ -TEMPT]

kísérlet,

próbálko zás l l próbál, meg-kísérel

á,ffi

4ffi

2l 2o authorization

attend [o-TEND] já., látogat attention [o-TENson]

figye-lem

attic [etik] padlás, padlástér

attitude [etitj

rd]

hozzáá||ás,

attit

d

attorney

[ -TÖRni]

tigyvéd attract

Io-TREKT]

vonz attraction [o-TREKson]

von-za|om

attractive

[o-TREKtiv]

von-z

, attraktív

aubergine [óborzsín]

padli-authorize

authorize [ószorájz]

engedé-Iyez, feljogosít

automatic [óto-MEtik] auto-mata

automatically

[óto-M

Etikli]

automatikusan

autumn

[ótom]

sz

available

[

-VEL b

l]

kup--'"ható, elérhet

avenue [evonjír] sugárírt average [evoridzs] áilrag

ll

--

átlágos*

u"9r{[ -VOJD]

elkertil

Íwake

[o-VEK]

ébren award

[o-VORD]

..1r ay

t

-VEJ]

el

*

away

from

el / távol

.qwful [óful] rettenetes

awfully

[ófuli]

rettenetesen

awloryard [ókvord] kínos /

tigyetlen

awkwardly

fókvordli]

kíno-san / tigyetlentil

axe [eksz] balta

zsan

audience [ódionsz] kozonség

audio- [ódió]

audio-August [ógoszt] augusztus

aunt [ánt] nagynéni / néni

auntie, aunty [ánti]

nagyné-ni / néni

Australia [o-SZTRnna1 Auszt-rália

Australian

[o-SZrRn[on1 ausztrál

Austria

[osztria] Ausztria

Austrian

[osztrion] osztrák author [ószor] szerz ,

ír

authority [ó_SZoriti]

ható_

ság

l

tekintély / hatáskor

authorization

s zo ráj ZÉi,

(12)

.]r

A

C D E F G

H

I

J

K

L

M N

o

P

a

R S

T

U

V

W

x

Y

Z ll

baby [bébi] bébi, baba bachelor [becsolor] ffiiskolai-'*"frák mégfelel fokozat

birto-kosa / agglegény

back [bek] hát(testrész)

lháto|-dalllvissza llháts

#

backgropnS

háttér

backpack

hátizsák

backwards [bekvordz] hátra-fele, visszafeLé

bacon fbékon] szalonna, ba-con

bad, worse, worst [bed, vorsz,

*"

v

rsit]

roiii*"

* bad for you ártalmas

* bad luck pech, balszerencse

bllse

lbedzs] jelvény,

kit

z

-badger

[bedzsor] borz

badly

[bedli]

rosszul

l

er

-sen, keményen

badminton [bedminton]

tol-laslabda bag [beg] táska,

szatyor, zacskó

baggage [begidzs] poggyász,

csomagÖ

bagpipe [begpájp] skót duda bake tbék] stit

}g srtbékor]

pék

* baker's

pékség

bakery

[békiiri]

pékség

balance [belonsz] egyens ly /

egyenle g

ll

egyensírlyban

tart

balanced [belonszt] kiegyen-srilyozott

balcony fbelkoni] erkély

bald [bóld]

kopasz

ballpoint pen

ballpoint

pen

[bólpojnt ...]

golyóstoll

ban [ben] betilt // tilalom

banana [bo-NÁna] banán

)h

bananas tbsz |bió:-Nánaz]

bo-lond

:band

[bend]

egytittes / banda

rband [bend] pánt

l

sáv

bandage [bendidzs] kotés //

bekotoz

bang [beng] tit, ptifol

ll

utés, ptifolés

bangs tbsz |bengz] frufru

(US)

bank [benk] bank l part

ll

banktigyeit intézi

* bank account bankszámla

*

bank

card

bankkártya * bank

clerk

banki

alkalma-zott

bank holiday

munkasztine-ti nap, tinnepnap

*bankrobber

bankrabló banker [benkor] bankár

bankrupt [benkrapt]

cs

d-ben bankruptcy [benkraptszi] cs d banner[benor] zász| l szalag, reklám ö$bar [bár] bárpult

ball

[ból] labda

l

goly

lbel-ballet [beléj] balett

balloon

[b -LUN]

léggomb / léghajó 23 ö*bar [bár]

r

rd / rács

* barmaid

felszolgálón

I

barmln

(tbsz: barmen)

pul-tos, csapos

*

barmen a barman tobbes

száma

* bartender

pultos, csapos

barbecue

fbárbikjri]

hrissti-tés / szabadban stilt h rs

barber fbárbor] borbély

bare [ber] puszta, csupasz barely fberli] alig/ éppen, hogy

bargain

[bárgin]

j

vásár

ll

alkudozik

;bark [bárk] ugat

;bark [bárk] kéreg

barrel [berol] hordó

base [bész] alap lbázisllalapoz

*

based

on

... alapuló baseball [bészból] baseball basement [bészmont] alagsor

*lssiq

[bészik] alapvet

basically [bészikli] alapvet

-en, lényegében

basin [bészon] medence/ mos-dó

basis [bészisz] alap basket [bászkit]

(13)

basketball

* basketball

kosárlabda

bat [bet] denevér

l

ut

bath[bász] kád

lftird

,flirdés

* bathroom

flird

szoba

bathe

tbéd]

ftirdet /

ftirdik

bathing fbéding]

ftird

zés

S

bathing

suit

flird

ruha

battery [betori] elem /

akku-mulátor

battle [betol] csata

bay

[béj]

b

l

be, was/were,

been

[bí, bi,

vaz, vóz,

vor,

bín]

lenni,

légy, legyetek

*

be able

to

képes, tud # be accustomed

to

hozzá-szokott, hozzá van szokva

*

be afraid

of

fél, attól tart

* be allowed

to

szabad, meg van engedve

# be bad for

you

ártalmas

*

be bored

with

unatkozik,

un

*

be

born

sztiletik

bear * be bound to meg fogja

ten-ni / meg kell tennie

*

be

cold

fázik

*

be fed up

with

elege van

*

be fond

of

kedvel

*

be going

to

fog (jriu

id

)

*

be good for

you

jót tesz # be

hot

melege van

*

be

in

love

with

szerelmes

*

be interested

in

érdekli

*

be late

for

késik

# be

missing

hiányzik

*

be

over

vége van

*

be

quiet

csendben van

S

be

right

igaza van

# be

sick

hány, rosszul van /

beteg

*

be

situated

található

*

be

sorry

about

sajnáI(ja,

amit tett)

* be sorry

for

sajná| (ualakit)

* be supposed to illik, kelle-ne, kell

*

be

to

a

jov

ben fog,

szán-dékozik

* be used to hozzávan

szok-va

*

be worried about aggódik

be worth megéri, érdemes

*

be

wrong

téved

beach I

bícs]

part / strand

S

beach

towel

ftird

leped

*

beachwear strandviselet

beak [bík] cs

r

bean [bín] bab

,tear, bore, borne [ber, bór,

born]

tart, hord / elvisel ;bear [ber] medve

beard

beard

[bírd]

szakáll

íbeat, beat, beaten [bít, bít,

bíton]

tit, megver,Iegy z

,beat [bít] titem beaten a beat 3. alakja

beautician

[bjri-Tlson]

koz-metikus

_k*íi_r1rJ [bjritiful] szép

bsryly [bj ti]

szépség

*

beauty

parlor

[... párlor]

kozmetika, szépségszalon

# beauty

queen

szépségki-rályn

became a become 2. alakja because

[bi-KOZ]

mert

# because

of

.. . miatt become, became, become

[bi-KAM,

bi-xru,

bi-KAM]

válik, lesz

bed [bed] ásy

* bed and breakfast szállás és reggeli, szállás magánháznáL

bedlinen

ágynemíí

* bedroom

hálószoba

bedding [beding] ágynem

bee

[bí]

méh 24

8@t;

_M

*fíffi-]

25 bell beef [bíf] marhahris

beefeater fbífítor] beefeater, test r a Towerben

been a be 3. alakja beer

[bír]

sor beetle

fbítol]

bogár

R

ffifé'tbi-FÓR]

...

el

tt

l

...

azel tt

ll

ezel tt

ll

miel tt

beg [beg] konyorog, kérlel

began a begin 2. alakja beggar [begor] koldus begin, began, begun [bi-GIN,

bi-GEN,

bi-GAN]

kezd

"F*siír.3*r [bi-GI

nor]

kezd

Pegi$ing

lbi-Glning] kezdet begun a begin 3. alakja on behalf of [. . .

bi-HÁP

. . .]

... nevében

behave

tbi-HEV]

viselkeclik

behavio_ur [bi-H

EVjor]

visel-- kectés

'

behind

tbi-HÁJND]

... mo-gótt

llhátul

beholder

[bi-HÓLdor]

néz

Beijing Ibéj-DZSING]

Pe-king

being [bíing] lény

llétll

lenni

Belgian

fbeldzson] belga

Belgium

[beldzsom]

Belgi-um

belief

[bi-LÍF]

hit

Aglieye

tbi-LÍV]

hisz, gondol

bell

[bel]

cseng ,

(14)

belly

belly

[beli]

belong to

[bi-LONG]

tarto-"" zik, valakié

belongin gs tbsz [bi-LONGi, gr]

holmi

below

tbi-LÓ]

... alatt ll a|ul, lent

belt [belt]

,O

ov

bench fbencs] pad

:bend,

bent,

bent

[bend, bent,

bent]

hajlik / hajlít Ébend [bend] kanyar

benefit [benifit]

el

ny /

jutta-tás

ll

hasznára van

bent a bend 2. és 3. alakja

berry [beri] bogyó

beside

Ibi-SZAJD]

... mel-lett / ...

kívtil

besides

tbi-SZÁJDZ]

emel-lett

/

ktilonben

is,

egyéb-ként is

ll

... mellett

bespectacled

[bi-SZPE

Kto-k

ld]

szemtiveges

26 bind

best [beszt] legjobb //

legjob-ban

*

best

before

szavatosságát

meg rzi

*

best

man

v

fély, násznagy

* bestseller

sikerkonyv

ibet, bet, bet [bet, bet, bet]

big [big] nagy

bike tbájk] bicikli

bill

[bil]

számla /

torvényja-vaslat / bankjegy (US)

billboard [bilbord] óriásplakát

billion

[biljon]

milliárd

billionaire

[biljo-NER]

milli-árdos

bin

[bin] szemetes // kidob

bind, bound, bound [bájnd,

baund,

baund]

kot

binoculars

binocul

ars tbsz

[bi-NOKju-lorz]

látcs

bird

[bord] madár

biro

[bájró] golyóstoll

birth

[borsz] sztiletés * birth control

fogamzásgát-lás

*

birthday

sziiletésnap

* birthplace

sztiletési hely

biscuit

[biszkit] keksz

bishop [bisop] ptispok / futO

(sahh)

bit [bit] darabka, rész lbit

ll

a bite 2. alakja

*

a

bit

egy kicsit, egy kevéssé

bitch [bics] kurva / szuka

ibite,

bit,

bitten

[bájt, bit,

biton]

harap

;bite tbájt] harapás

bitten a bite 3. alakja

bitter

lbitor]

keser

bitterly [bitorli]

keser en

black [blek] fekete / néger

*

blackbird

feketerigó

s

blackboard iskolai falitábla

*

blackmail

zsarol

ll

zsarolás fogad

,'bet [bet] fogadás betray

[bi-TREJ]

elárul

betrayal

tbi-TREJ

l]

árulás

better [betor]

jobb

(a good

kozépfoka) ll jobban (a well

kozépfoka)

*

better

off jobb

kortilmé-nyeknek

orvend l

gazd,a-gabb

between

tbi-TVÍN]

... kozott beverage [bevoridzs] ital

UeJ_ona

tbi-JOND]

... t rl

""Üicycle [bájszikol] bicikli

blame [blém] okol, hibáztat

27 blouse

h!p"nke* [blenkit] takaró blast [blászt] robbanás //

rob-bant

bled a bleed 2. és 3. alakja

bleed, bled, bled [blíd, bled,

bled]

vérzik

blend [blend] kever l vegyul

ll

keverék / elegy

blender

[blendor]

turmix-8ép, gytimolcsprés

bless [blesz] áld

*

bless

you

egészségedre

(tiisszentéskor)

blew a blow 2. alakja

blind

[blajnd] vak

llvakít

blindfold

fblájndfóld]

beko-ti a szemét

blindfolded

[blájndfóldid]

bekotott szemmel

block [blok] blokkol, |ezár

ll

Iezárás / blokk, tomb

blond [blond]

sz

ke

blonde [blond]

sz

ke ll

sz

ke ember

blood fblad] vér

* blood pressure vérnyomás

bloody

[bladi]

rohadt,

sze-mét

l

véres

*

bloody mary [... meri]

vodka paradicsomlével

}J^_"sp'glg*[blo

szom)

vir ág l

l

virágzik

(15)

1,1

A

ffi

li

J-'lu

D I !r} E F G

H

I

J

K

L

M N

o

P

a

R S

T

U

V

W

x

Y

Z blow

Éblow tbló] robbanás / iités

rblow, blew,

blown

[bló,

bl r,

blón]

f.ij,elfrij

* blow

up

felrobbant, felrob-ban

ll

felfrij / felnagyít blown a blow 3. alakja

blue

tbl

]

kék

blues [bl rz] blues l (tbsz) szo-morriság

blunt [blant] életlen / bunkó,

nyers

bluntly

[blantli] nyersen board [bord] tábla líedélzet

l

ellátás

l

igazgat

tanács

ll

beszáll

*

board game társasjáték # board of

directors

igazga-tótanács

*

board

room

tárgya| boarding card beszállók ártya boast [bószt] dicsekszik .:4,[ ,rlir boat

tbóü

csónak, 28 booking office body [bodi] holttest

* bodyguard

test

r

*

body language testbeszéd

boil [bojl]

forr

l

forral,

f

z

(uí,zben)

boiled [bojld]

f

tt (uí,zben)

boiling

[bojling]

forró, for-rásban lév

bold [bóld]

bátor / félkovér (bet )

bomb [bom] bomba llbombáz

bond

fbond]

kotelék /

kot-vény // osszekot

bone [bón] csont

bonfire [bonfájor]

máglya,

oromt

z

bonnet

fbonit]

motorházte-t lfkómotorházte-t

bonus [bónosz] prémium

boo [b

r]

fiijol

book

[buk]

konyv

ll

fog|a|

l

konyve1

*

bookcase konyvespolc

*

bookshop

konyvesbolt

booking

[buking]

foglalás,

jegyvásárlás

* booking office jegypénztár

bookkeeper

bookkeeper [bukkípor] kony-vel

bookkeeping [bukkípin g]

konyvelés

boost [briszt] novel

ll

nóve-lés / biztatás

íboot

tb

t]

fél pár csizma, fél pár magas szárír cip

iboot

autó-csomagtartó

boots

tbsz

[b

,tsz]

csizma, magas

szár

cip

border

[bordor]

határ

bore

[bór]

untat

ll

abear 2.

alakja

bored [bórd] unott

boring [bóring] unalmas

born

[born]

sztiletett

borne a bore 3. alakja

borrow

[boró]

kolcsonkér

i

kolcsonvesz boss [bosz] ffinok

* boss around parancsolgat,

f6nokosk dik

bossy fboszi]

f

nokoskod both [bósz] mind, mindkett ,

"-"ifrindketten

bother [bodor] zavar,

hábor-gat

l

zavartatja magát

ll

a

fenébe!

bottle [botol] tiveg

ll

pa|ackoz

bottom

fbotom]

fenék, alsó

rész

ll

als

bought a buy 2. és 3. alakja

bound a

bind

2. és 3. alakja

boundary

fbaundori]

határ

boutique

[b

-rÍ

r]

butik,

,,Shop"

bowl [ból] tálka

bowler hat [bólor

...]

ke-ménykalap

ibox

[boksz] bokszol

ibox [boksz] doboz /

fiilke

*

box

office

jegypénztár

boxing [bokszing] boksz

Boxing

Day

karácsony

más-napja, december 26.

boy [boj]

fiíl

* boyfriend

fi

rja, barátja, pasija

bra [brá] melltartó

!.r"acelet {brészlot] karkot

(16)

brake

[brék]

rék

ll

fékez

branch fbráncs] ág

l

fi

k

brand [brend] márka

*

brand-new vadonatrij

brass [brász] sárgaréz brave [brév] bátor

bravery [brévori] bátorság '

Biázil |bró-ZILl

Brazília

Brazilian

[bro-Zlljon] brazil bread [bred] kenyér

# bread

andbutter

vajas ke-nyér * breadcrumbs tbsz|... kramz] zsemlemorzsa

*

breadroll

zsomle

* breadwinner

kenyérkere-s

, családfenntartó :break [brék] sztinet

t

break, broke,

broken

[brék, brók,

brókon]

tór

l

torik

* break down elromlik /

ossze-omlik

*

break

in

betor

*

break

up

szakít

breakdown [brékdaun] ossze-omlás, meghibásoclás

break-up [brékap] szakítás

breakfast [brekfoszt] reggeli

# breakfast cereal reggeli ga-bonapeh ely l reggeli kuko-ricapehely

brilliantly breast [breszt] mell

* breastfed a breasÉeed 2. és

3. alakja

*

breastfeed, breastfed,

breastfed fbresztfíd,

breszt-fed, bresztfed] szoptat

breath [bresz] lélegzet

[bríd]

lélegzik

bribe [brájb] veszteget

bribery [brájbori] vesztegetés

brick [brik]

tégla

#

bricklayer [brikléjor]

k

-m

ves

bride

[brájd] (eshiia

r)

bridge fbridzs] menyasszony híd / bridzs briefcase

[bríftész]

aktatás-ka, irattáska

brigade

[bri-GED]

csapat,

brigád

bright [brajt] fényes / eszes

brighten [brájton]

kidertil

(id ) /

felvidít

brilliant

[briljont] csodás,

ragyogó / eszes

brilliantly

[briljontli] ragyo-góan

bring

bring,

brought, brought

[bring, brót,

brót] hoz

*

bring

back

visszahoz

*

bring

down

csokkent l

e|-kedvetlenít

*

bring

up

felnevel

Britain [briton]

Nagy-Bri-tannia, Anglia

British

[britis] brit, angol

*

the

British

Isles

|... ájlz] Brit-szigetek broad [bród] széles *- x

bróadcast, broadcast,

broadcast [bródkászt, bród-kászt, bródkászt] kozvetít, sugároz ;broadcast fbródkászt] koz-vetítés

broaden [bródon] szélesít

broad-minded [bród-Mej

N-did]

széles látókor

brochure [brósor]

prospek-tus, brosrira

broke [brók] csóró // a break 2. alakja

broken [brókon] torott, tort /

rossz, elromlott l l

abteak3.

alakja

broker

fbrókor]

bróker

broom [br rm] sepr brother [brador] testvér

*

brother-in-law

fi

testvér, sógor 3l brain

'fffbrén]-6\

\,í

30 ,li buddy

brought a bring 2. és 3. alak-Ja

brown [braun] barna

brownie

fbrauni]

kakaós

sii-temény

browse [brauz] bongész, keres

__brgrts"er fbrauzor] bongész

bruise [brriz] horzsol

llhor-zsolás

brush [bras] kefe

l

ecset

ll

*

brush his/her

teeth

fogat

moS

Brussels [braszolz] Brtisszel

# Brussels sprout [. . . szpraut]

kelbimbó

bucket [bakit] vodor

bud [bad] haver / rtigy,

bim-b

ll rtigyezik, bimbózik

Buddhism fbudizom]

budd-hizmus

Buddhist [budiszt] buddhista

(17)

budgerigar

budgerigar [badzsorigár] tor-pepapagáj

budget [badzsit]

koltségve-tés

ll

kis koltségvetés

budgie [badzsi]

torpepapa-gáj

buffalo [bafoló] bivaly /

bo-*-lény

buffet [buféj] btifé

*

buffet

car

étkez kocsi

"

build, built, built

[bild,

bilt,

bilt]

épít, felépít

build [bild]

testalkat

building [bilding]

éptilet,

ház

l

építés

#

building site

építési telek, építkezés

built

a

build

2. és 3. alakja

bulb [balb] villanykorte

/

novény hagymája

Bulgaria

[bal-GEria]

Bulgá-ria

Bulgarian

[bal-GErion] bol-gár

bull

[bul] bika

*

bullfight

bikaviadal

bullet [bulit]

golyó

bump into [bamp intu] bele-botlik, osszefut

bun

[ban]

kiscipó

l

_-konty

bunch [bancs] csokor, csomó,

ftirt / csapat

l

32 business trip

bunny [bani]

nyuszi

b_grgla3 [borglor] betor

*

burglar

alarm

riasztó

burglary fborglori] betorés

burial fberiol]

temetés

burn, burnt, burnt

[born,

bornt, bornt] ég, éget, elég

burnt a burn 2. és 3. alakja

burst,

burst,

burst

[borszt] kitor, robban

*

burst

out

kirobban, kitor

bury [beri] temet

bus [basz] busz

*

bus

stop

buszmegálló bush [bus] bokor

bushy [busi] bozontos

business [biznosz] tizlet, vál-lalkozás / tigy

* business-like

hivatalos, profinak

t

n

*

businessman

(tbsz:

busi-ne

smen) tizletember

*

businessmen a

business-man tobbes száma

S

business

trip

tizleti rit

businesswoman

* businesswoman (tbsz:

busi-nesswomen) tizletasszony

f

busine

sTrromen a

busi-ne

swoman tobbes száma busy

[bizi]

elfoglalt /

forgal-mas

but [bat,

bot]

de / hanem

butcher [bucsor] hentes

* butcher's

hentes(tizlet) butter [bator] vaj

butterfly

[batorfláj]

lepke, pillangó

buttocks tbsz |batóksz] fenék

button [baton] gomb

bystander

bry,

bought,

bought

[báj, bót,

bót]

vesz, vásárol buzz [baz] ziimmogés

l

moz-golódás ll zummóg

l

mozgo-lódik

by tbáj] ... által

l

azálta|, hogy

...

l

-ra, -re (id ben) l ...

mel-lett

*

by

accident

véletlentil

* byall means mindenképpen

* by and large nagyjából

* by chance véletlentil

bynomeans semmiképpen

*

by

now

mostanra by

then

addigra

* by the way ktilonben,

egyéb-ként

bye [báj] viszlát

bye bye tbáj-BÁJ] viszlát

bystander [bajsztendor]

bá-mészkod ,

jár kel

33

(18)

cab [keb] taxi

cabbage [kebidzs] káposzta

cabin

[kebin]

kunyhó

l

ka-bin

cabinet [kebinot] szekrény /

kabinet

*

cabinet maker [kebinot mékor] asztalos cable

lkéb

l]

kábel café [keféj] kávéz , bár

cafeteria [kefo-TÍria) kávéz ,

biifé

l

étkezde

cage fkédzs] kalitka, ketrec

cake [kék] torta, stitemény

calculate [kelkjulét] számol

calculator

Ikelkjulétor] szá,

mológép

calendar [kelondor] naptár

calf

[káf] (tbsz: calves [kávz])

borj

I

call [kól]

hív, szólít

ll

hívás

called

[kóld]

... nev

calm [kám] nyugodt

llnyug-tat

# calm down megnyugszik /

megnyu8tat

calves a calf tobbes száma came a come 2. alakja camel [kemol] teve

camera [kemora]

fényképe-z

gép / kamera

*

cameraman (tbsz:

camera-men)

operat

r

# cameramen a cameraman tobbes száma

camp [kemp] tábor

ll

táboro, zik, sátorozik

camp

site

kemp,ing

campaign

[kem-PEN]

kam-pány

camping [kemping]

sátoro-zás, kempingezés

:can [ken, kon]

konzervdo-boz

ican [ken, kon] tud, képes

can't

* can't [kánt / kent (US)] nem

tud, nem képes

* can't afford nem engedhe-ti meg magának

s

can't

bear

ki

nem állhat,

nem tucl elviselni

* can't have. . . nem

torténhe-tett meg,kizárt, hogy

meg-tortént

*

can't

help

nem tehet róla, nem tudja megállni

can't

stand

ki nem állhat Canada [kenoda] Kanada Canadian

tk

-NEdion]

kana-dai

canal

[k -NEL]

csatorna

canary

[ko-NEri]

kanári

cancel [kenszol] tórol ll

,,még-sem"

cancelled [kenszold]

elma-rad, torolve

,'Cancer [kenszor] Rák

;cancer [kenszor] rák

candidate [kendidét]

jelent-kez

,

jelolt

candle [kendol]

gyertya

35 Capricorn

candy

[kendi]

édesség, cu-korka

cane [kén] nád

canned [kend] konzerv-canoe

tk -NÚ]

kenu cantaloup(e) [kentolírp]

sár-gadinnye

cap

[kep]

sapka / kupak

capable of [képobol] képes cape

tkép]

fok / kopeny

capital fkepitol]

f

ll

f

vá-ros/nagybetri

ltke

*

capital

city

f

város

*

capital

punishment

halál-btintetés

capitalism [kepitolizom]

ka-pitalizmus

capitalist fkepitoliszt] kapita-lista

capitalistic

Ikepito-LI SZtik] kapitalista

Capricorn [keprikorn]

Bak

(19)

captain

captain

[keptin]

kapitány /

százados

captive [keptiv]

fogságban tartott

captivity

[kep-Tlviti]

fogság

capture [kepcsor] elfog

car [kár] kocsi, autó

# car

crash

autóbaleset car

dealer

autókeresked

*

car

park

parkoló

*

car

race

autóverseny

s

car

wash

autómosó

caravan

[keroven]

lakóko-csi / karaván

caraway [kerovéj] komény

*

caraway seed koménymag

carbohydrate

[kárbó-HÁJO-rét]

szénhidrát

carbonated [kárbonétid]

szénsavas

carbon copy fkárbon ...] má-solat

carbon

dioxide

[kárbon

dáj-OKszájd]

széndioxid

card [kárd] kártya,lap,

név-j.gy

ffimb

ffi**l

\W

36 cartoon

cardboard [kárdbord]

kar-ton

cardigan [kárdigon]

kardi-gán

care [ker]

tor

dik, érdekli //

figyelem, gondoskodás career

tk -RÍR]

karrier

carefree

[kerfrí]

gondtalan

careful [kerful] óvatos

carefully [kerfuli]

óvatosan

careless

[kerlosz]

el

vigyá-zatlan

carelessly [kerloszli]

el

vi-gyázatlanul

cargo [kárgó]

rakomány,

szá||ítmány

carnival [kárnivol] karnevál

carol [kerol] karácsonyi dal

carpenter [kárpontor]

ács,

asztalos

carpet [kárpit]

sz

nyeg

carriage fkeridzs] vagon

carrot [kerot] sárgarépa

carry

fkeri]

kézben visz

*

carry

on

folytat

# carry

out

végrehajt,

elvé-gez

cart [kárt] kocsi

carton [kárton] doboz

lkar-ton

cartoon

[kár-TÚN]

rajzfilm

case [kész] tigy, eset / táska,

tartó

cash [kes] készpénz llbevá|t

cashier 1ke-SÍn1 pénztáros

casino

[ko-SzÍnó]

kaszinó

cassette

[k

-SZET]

kazetta

*

cassette

player

magnó

*

cassette

recorder

magnó

icast, cast, cast [kászt] dob,

vet

Écast [kászt] szereposztás castle [kászol] vár, kastély

cat [ket] macska, cica

catalogue [ketolog] katalógus catastrophe [ko-TESZTrofi ]

katasztrófa

catastrophic [keto-SZTROfi k] katasztroíális

catch, caught, caught Ikecs,

kót,

kót]

elkap, megfog /

elér

37 ceiling

*

catch a

cold

megfázik

*

catch

on

elterjed

*

catch up

with

utolér,

fel-zárk

zik

cater [kétor] élelemmel ellát

*

cater

for

kiszolgál

catering [kétoring] élelmezés

caterpillar

Iketorpilor]

her-ny

cathedral

[k

-SZÍOrot1 ka-tedrális, székesegyház

Catholic [keszolik] katolikus

cattle [ketol] szarvasmarha

Caucasian [kó-KÉ,zion]

fe-hérb

r

, fehér

caught a catch 2. és 3. alakja cauliflower fkoliflauor] karfiol causative fkózotiv]

m

velte-tés

cause [kóz] ok

ll

okoz

caution [kóson]

figyelem /

óvatosság

cautious fkósosz] óvatos,

el

-vigyázatos

cautiously [kósoszli] óvatosan

carle [kév] barlang

*

caveman (tbsz: cavemen)

sember, barlanglakó

*

cavemen a caveman tobbes

száma

CD

CD, cédé

+ CD

player

CD-lejátszó

ceiling fszíling]

mennyezet,

(20)

celebrate

celebrate [szelobrét] iinnepel

celebration

Iszelo- B REson]

tinneplés, tinnep

celebrity [szo-LEBriti]

híres-sé8

celery [szelori] zeller

cell

fszel] sejt

*

cellphone

mobiltelefon

cellar

fszelor] pince

cellular

[szeljulor] sejt-* cellular phone mobiltelefon cemetery [szemotri] temet

censor

[szenszor]

cenzor

ll

cenz(lráz

censorship [szenszorsip]

cen-z:'ira

cent [szent] cent

center, centre [szentor] koz-pont, kozéppont

central [szentrol] kozponti /

kozép-*

central bank jegybank

*

central

heating

kozponti

í

tés

century fszencsorif évszázad

cereal [szíriol] gabonaféle /

ga-bonapehely / kukoricapehely

ceremony

[szeromoni]

tin-nepség, szertartás

certain [szorton] bizonyos /

biztos

certainly [szortonli]

bizonyá-ra / természetesen

certificate [szor-Tlfikot]

iga-zolás lbizonyítvány

chain [csén] lánc

ll

lánc-38 character

chair [cser]

chalk [csók] kréta

challenge [cselindzs]

kihí-vás

ll

feladat elé

állít

chamber [csémbor) kamara l

l

kamara-champagne [sem-PnN] pezs-g

El

l,[

YüY

champion [csempion] bajnok

championship [csempionsip]

bajnokság

chance [csánsz] esély, sansz

change [cséndzs] cserél, vált, változtat, változik /

átolto-zik

l

átszáll

ll

vá|tozás, csere

* change his/her

mind

meg-gondolja magát

changeable [cséndzsobol] változékony

changing room oltoz

channel [csenol] csatorna //

terel, áramoltat chaos [kéjosz] káosz chap [csep] pasas

chapter [cseptor] fejezet character [keriktor] karakter,

jellem /

szerepl

/jelleg

characteristic

characteristic [kerikto-Rl

SZ-tik]

jellemz

lljellegzetes-ség

*

characteristic feature

jel-lemz

tulajdonság

characteristically

Ikerikto-RISZtikli]

jellemz

en,

jel-legzetesen charcoal [csárkól] faszén charge [csárdzs] felszámol / vádol / feltolt

ll

díj

l

vád

l

toltés charged fcsárdzsd] megbíz-va / feltoltve / felszámítva

charity

[cseriti]

jótékony-ság /jótékonysági szervezet charm [csárm] báj lvarázs

ll

elb

vol

charming

[csárming] bájos, sármos

chart [csárt] táb|ázat

chase [csész] iildoz, kerget //

{ildozés

chat [cset] cseveg / csetel //

csevegés / cset, cseti

chauffeur [sófór]

hivatásos soffir

cheap [csíp] olcsó // olcsón

cheat [csít] csal. llcsaló

check[csek] ellen

rizlkipipál

(US) ll ellen rzéslcsekk (US)

*

check

in

bejelentkezik, becsekkol

*

check

out

kijelentkezik check-in [csekin]

bejelentke-zés, becsekkolás

checkout [csekaut] pénztár

l

kijelentkezés

chess

*

checkout

clerk

pénztáros checked [csekt] kockás cheek [csík] arc, orca cheeky [csíki] szemtelen,

pi-masZ

cheer up [csír ...] felvidít,

fel-vidul

cheerful [csírful] vidám,

de-ríís

cheerfully fcsírfuli] vidáman

cheers

[csírz]

egészségedre

(koccintóshor) cheese [csíz] sajt

# cheese

cake

trirótorta cheetah [csíta] gepárd chef [sef] séf

chemist [kemiszt] kémikus /

gyógysze r ész l illatszerboltos chemistns illatszerbolt-gyógyszertár

chemistry [kemisztri]

ké-mia

lvonzalom

chenille [so-NÍL]

zsenília cheque [csek] csekk

chequered [csekord] színes

kockás

cherry [cseri] cseresznye

chess [csesz] sakk

39

Referências

Documentos relacionados

Czapski observa que são poucas as empresas em que o código de barras não satisfaz suficientemente suas expectativas, em que sua capacidade como ferramenta de

Frente a todos esses elementos, a prática de estágio docente como estudantes do mestrado acadêmico de saúde coletiva, foi necessário um novo planejamento e embasamento teórico

Abbreviations: aHR, adjusted hazard ratio; APH, adolescent living with perinatally acquired HIV; ART, antiretroviral therapy; BIPAI, Baylor International Pediatric AIDS Initiative

Sob outra perspectiva, Mika Hannula (escritor, curador e crítico de arte) que em 2013 entrevistou a artista, fala sobre os meios da ficção como algo vital na arte, um

A utilização de agentes coagulantes microbianos fúngico e genético e coalho bovino não apresentaram diferenças sensoriais nos atributos de aparência, sabor e

Considera-se não quitado o FGTS pago diretamente ao empregado, à exceção dos pagamentos efetuados até 15 de fevereiro de 1998, relativos ao mês da rescisão, ao imediatamente

Vimos já, que quando um aluno apresenta uma ideia, através de linguagem concreta, e não no «estilo» abstracto, corre o risco de não ser reconhecido pelo

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Oceânica, n.º 2994, Bairro Abrolhos, CEP 45.920-000, Município de Nova Viçosa –