oviny ODVIHORLATSKÉ SNINSKÝ PLES OTVORILI VÝSTRELOM NEZÁVISLÝ REGIONÁLNY TÝŽDENNÍK Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o.

12 

Texto

(1)

Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o.

ODVIHORLATSKÉ

www

.po

dvihorla

ts

k

eno

v

in

y

.s

k

o v i n y

N E Z Á V I S L Ý R E G I O N Á L N Y T Ý Ž D E N N Í K

ROČNÍK: LIV

ČÍSLO: 4 21.1.2013

CENA: 0,40

(kurz 1

€ = 30,1260 Sk)

www.podvihorlatskenoviny.sk

Uplynulý víkend plesali mestské i viaceré obecné samosprávy. Plesovou atmosférou

„dý-chali“ aj domy kultúry v Humennom a v Snine (na snímke).

Humenčania mohli uplynulú sobotu obdivovať ľadové umenie. Maďar-ský výtvarník a sochár András Vis-ki pred zrakmi divákov približne za pol hodiny vyrezal s pomocou

motorovej píly z ľadu hokejistu. Prekvapením na záver bolo odkrytie erbu mesta Humenné.

Pokračovanie na 6. strane

Viac na 4. strane

Ľ

Ľ

A

A

D

D

O

O

V

V

Ý

Ý

H

H

O

O

K

K

E

E

J

J

I

I

S

S

T

T

A

A

(2)

Publicistika/Inzercia

Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ

2

21.1.2013

MsKS Humenné

* 21.12.-31.1. – Prvý pokus – výsta-va amatérskeho fotografa a cestovýsta-va- cestova-teľa Radovana Tótha (výstavná sieň)

Vihorlatské osvetové stredisko

* 12.12.-31.1. – Mikuláš Klimčák a Proglas – výtvarný profil akad. ma-liara M. Klimčáka a výber výtv. prác detí a mládeže

MsKOS Snina

* 29.1. – Poddukelský umelecký ľu-dový súbor – výchovný koncert pre školy (kinosála)

* 1.2. – Ryba v trojke – divadelná ko-média (kinosála, 19.00 hod., vstup-né 14 €)

Kino Fajn Humenné

* 23.1. – Kráľovská aféra * 25.-27.1. – Bedári

Začiatok predstavení o 19.30 hod. * 26.-27.1. – Sniežik, biely kožúšok Začiatok predstavení o 17.00 hod.

Humenné – 21.1. – Lúč (Ul. 1.

ja), 22.1. – Pri nemocnici (Ul. 1. má-ja), 23.1. – Media (Ul. družstevná), 24.1. – Sunpharma (Ul. družstevná), 25.1. – Pri nemocnici (Ul. 1. mája), 26.1. – Pri nemocnici (Ul. 1. mája), 27.1. – Media (Ul. družstevná)

Lekárne v uvedenom poradí budú za-bezpečovať prevádzku do 20.00 hod.. V dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Snina – 24.-27.1. – Lekáreň Centrum

(Ul. strojárska)

Kam za kultúrou

Kina pozývajú

Lekáreň - služba

Navždy nás opustili

KR PZ Prešov informuje

LUP MINULI V EROTICKOM SALÓNE

Humenský policajný vyšetrovateľ ob-vinil dvoch mužov vo veku 21 a 18 rokov zo Zemplínskych Hámrov za zlo-čin lúpeže a prezlo-čin porušovania do-movej slobody. Obvinená dvojica pri-šla v pondelok 14. januára okolo 21.15 hod. k jednému z domov v obci Zem-plínske Hámre. Starší z obvinených vošiel cez otvorenú bránku na dvor a od 82-ročnej majiteľky, ktorá pri-chádzala k domu, pýtal peňaženku. Keď mu povedala, že peňaženku ne-má, chytil ju okolo pliec a zvali na zem. Žena začala volať o pomoc a preto jej rukou zakryl ústa. Následne jej z vrec-ka vrec-kabáta zobral peňaženku, v kto-rej bolo 2 645 € a vybehol z dvora. Za tieto peniaze chcela žena kúpiť dre-vo. Pri ceste ho čakal druhý obvine-ný. Spolu potom odišli do Humen-ného, kde ulúpené peniaze minuli v erotickom salóne. Pri lúpeži žena ne-utrpela žiadne zranenia. Nasledujú-ci deň v popoludňajších hodinách po-licajti oboch obvinených zadržali. Po vznesení obvinenia a vykonaní po-trebných procesných úkonov boli umiestnení do cely policajného zais-tenia a vyšetrovateľ na oboch spra-coval podnet na vzatie do väzby.

ZABILI JALOVICU

Neuzamknutú maštaľ využili nezná-mi zlodeji na ukradnutie jednej jalo-vice z družstva v obci Pčoliné v noci zo stredy na štvrtok minulý týždeň. V maštali najprv neuviazanú jalovi-cu odchytili a vo vnútri ju aj usmrti-li. Následne ju vytiahli von, kde jalo-vici odrezali hlavu a vypitvali ju. Od-rezanú hlavu zahodili do jarku ved-ľa maštale, vnútornosti taktiež nechali pri maštali a telo jalovice odviezli. Spô-sobená škoda bola vyčíslená na naj-menej 700 €.

-džob-Humenné zrušilo tender

na výstavbu nájomných bytov

www.podvihorlatskenoviny.sk

Humenné

Ing. Kušnír František, r. n. 1954

Bálint Michal, r. n. 1926

Kalanin Július, r. n. 1948

Kecerová Mária, r. n. 1913

Majténiová Mária, r. n. 1925

Brekov

Demeterová Šarlota, r. n. 1930

Myslina

Lichman Andrej, r. n. 1929

Sl. Volová

Neupauer Ján, r. n. 1948

Ľubiša

Kridla Dávid, r. n. 1995

Grešová Anna, r. n. 1910

Kamenica n/Cir.

Kovaľová Mária, r. n. 1931

Modra n/Cir.

Harakaľ Štefan, r. n. 1934

Porvažnik Jozef, r. n. 1941

Snina

Grecko Jozef, r. n. 1948

Hancová Anna, r. n. 1941

Karľová Katarína, r. n. 1937

Csalová Terézia, r. n. 1936

Petrik Jozef, r. n. 1955

Stakčín

Lukša Juraj, r. n. 1929

Z. Hámre

Gajdošová Zuzana, r. n. 1942

Pčoliné

Durňak Vasiľ, r. n. 1939

Jalová

Zubaľ Peter, r. n. 1926

Klenová

Kuciková Anna, r. n. 1924

Kolonica

Surová Mária, r. n. 1928

Michajlov

Kresilová Anna, r. n. 1947

SVB na Dobrianskeho ulici

č. 1676 v Humennom

HĽADÁ DODÁVATEĽA

NA VÝMENU

PLASTOVÝCH OKIEN

SPOLOČNÝCH PRIESTOROV DOMU.

Bližšie info: 0905 542 485

ZIMNÉ POVINNOSTI

VODIČOV

Zimné obdobie prináša vodičom mo-torových vozidiel navyše povinnosti, ktoré v inom ročnom období nema-jú. Tou prvou je používanie zimných pneumatík a tou druhou je očistenie vozidla od snehu a ľadu.

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič osobného auta môže takéto vo-zidlo použiť v cestnej premávke len ak má na všetkých nápravách zim-né pneumatiky. Nákladzim-né vozidlá a autobusy musia byť vybavené zim-nými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav od 15. novembra do 31. marca a mimo tohto obdobia v prípadoch, ak sa na vozovke na-chádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. Tá-to povinnosť platí od 1. novembra 2011. Za nepoužitie zimných pneu-matík a za neočistenie vozidla a ná-kladu je možné uložiť pokutu 60 eur.

Daniel Džobanik, KR PZ Prešov

ZISTILI ZÁVAŽNÉ NEDOSTATKY

Mesto Humenné plánovalo

posta-viť obytný dom za odhadované ná-klady vyše 2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Úrad pre verej-né obstarávanie nariadil súťaž zrušiť na základe námietok jedné-ho z uchádzačov proti postupu mes-ta - nedosmes-tal totiž súťažné podklady pre účasť v tendri, hoci o ne po-žiadal.

Mesto Humenné zrušilo verejnú sú-ťaž na výstavbu obytného domu s 50 nájomnými bytmi bežného štandar-du, vrátane technickej infraštruktú-ry, na Sídlisku pod Sokolejom. Pred-pokladaná cena stavebných prác plánovaných na štrnásť mesiacov

bo-la 2,07 mil. eur bez DPH. O zrušení súťaže vyhlásenej vlani v septembri informovalo mesto vo Vestníku ve-rejného obstarávania s tým, že to na-riadil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Úrad nariadil zrušiť použitý postup zadávania zákazky vlani v decemb-ri. Rozhodol tak na základe námie-tok jedného z uchádzačov proti po-stupu mesta, keďže mu neposkytlo súťažné podklady, hoci o ne požiadal. Podľa sťažovateľa tak bolo porušené jeho právo zúčastniť sa verejného ob-starávania, uspieť v súťaži, ako aj prá-vo na rovnaké zaobchádzanie a rov-naký postup.

Mesto Humenné podľa rozhodnutia úradu, zverejneného na jeho portá-li, mu nedoručilo vyjadrenie k poda-ným námietkam ani kompletnú do-kumentáciu o priebehu tendra ani v dodatočne určenej lehote. Úrad pre-to musel použitý postup zadávania zá-kazky zrušiť a mesto Humenné bolo povinné o tom bezodkladne upove-domiť všetkých záujemcov. Proti roz-hodnutiu úradu o námietkach nie je možné podať opravný prostriedok. Môže ho však preskúmať súd, ak by žaloba bola podaná do desiatich dní od doručenia rozhodnutia úradu.

-sita-Pracovníci Daňového a Colného úra-du v Prešove sa počas kontrolnej ak-cie na vianočných trhoch v minulom roku zamerali hlavne na používanie registračnej pokladne. Preverovali stánkový predaj drobného tovaru, su-venírov, kníh, vianočných ozdôb, vianočných stromčekov, mäsových robkov, textilných a kožušinových vý-robkov, pochutín, cukroviniek a ob-čerstvenia. Kontroly vykonalo 54 za-mestnancov Finančnej správy SR v mestách Humenné, Snina, Poprad, Prešov a Kežmarok. Z 33 vykonaných kontrol zistili 21 porušení zákona o registračnej pokladni. Daňoví kon-trolóri a colníci sa zameriavali pre-važne na zahraničných podnikateľov (predovšetkým poľských a českých), u ktorých zistili takmer vo všetkých prípadoch vážne nedostatky a poru-šenia zákona o elektronickej regi-stračnej pokladnici.

Najčastejším porušením bolo ne-použitie registračnej pokladnice pri evidencii tržby. Našli sa aj takí pre-dávajúci, ktorí vôbec nemali elek-tronickú registračnú pokladnicu, prípadne nevydali bločky alebo im chýbala kniha pokladnice. Jednotli-vým predajcom boli uložené pokuty vo výške od 100 do 1 000 eur. Sank-cie za správny delikt spolu pre daňové subjekty sú navrhované v celkovej vý-ške 5 659 €.

Daňový úrad Prešov upozorňuje ku-pujúcich, aby si skontrolovali, či im predávajúci vydali platný pokladnič-ný blok s viditeľpokladnič-ným znakom Minis-terstva financií SR. Kvôli zisteným zá-važným nedostatkom daňoví kon-trolóri budú opakovane vykonávať kontroly aj v januári a februári.

Mgr. Martina Jurašková, DÚ Prešov

ĽAVICU AJ PRAVICU BY MALO SPOJIŤ VLASTENECTVO

Okresná rada Slovenskej národnej strany v Humennom pripravila pri prí-ležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky stretnutie pri čaši vína. Po-zvanie organizátorov prijal aj nový predseda SNS Andrej Danko, ktoré-ho prítomnosť podčiarkla významnosť piatkového podujatia. Prítomných členov a sympatizantov strany, zá-stupcov štátnej správy i samosprá-vy v Premier Restaurant privítal pod-predseda OR SNS Jozef Čurilla. Kľú-čové momenty vzniku samostatného Slovenska v slávnostnom príhovore pripomenul predseda OR SNS Fran-tišek Bazar.

Nový predseda SNS Andrej Danko v pozdravnom príhovore okrem iného povedal, že dnes netreba politickú scé-nu deliť na ľavicu a pravicu, preto-že všetkých by malo spájať

vlaste-OBNOVA MOKRADÍ VO VTÁČOM RAJI

Krajina rozprestierajúca sa na takmer 30-tisíc hektárovom území Východoslovenskej nížiny medzi riekami Laborec a Uh ponúka rôzne možnosti vyu -žitia. Miestne špecifiká vytvárajú podmienky pre obnovu unikátnych pôvodných mokraďových biotopov a biodiverzity, ale zároveň aj šancu pre ich využitie na rozvoj územia. Ako je to možné dosiahnuť s podporou a súhlasom miest-nych ľudí nám príde porozprávať Ing. Peter Sabo, ktorý na tomto území ko-ordinoval rozsiahly päťročný projekt.

Akcia sa uskutoční 23. januára v Dome Matice slovenskej v Snine o 17.00 hodine. Vstup je voľný.

-bar-STE PRÁVE TERAZ BEZ PEŇAZÍ???

Máme pre vás riešenie:

€URO PÔŽIČKA!!!

- zamestnaným, dôchodcom do 5 000 € - živnostníkom a firmám do 30 000 € - opatrovateľkám v zahraničí - s možnosťou bezplatného odkladu splátok - predčasné splatenie - bez ručenia, bez ručiteľa,

bez poplatkov

Volajte: 0940 865 320

nectvo. Odpredaj strategických pod-nikov podľa neho spôsobil, že 14,5 miliardy eur ročne, čo je približne ďal-ší ročný rozpočet Slovenskej repu-bliky, odchádza do zahraničia. „Ne-rozumiem, prečo sme všetko rozpre-dali, prečo sme si nekúpili SPP na-späť a dovolili sme ho predať chlap-com v mojom veku,“ povedal. Dôle-žité je podľa neho, aby sme krajinu dokázali zreformovať, aby bola plno-hodnotným partnerom EÚ. „Tí, kto-rí bezhlavo odovzdávajú kompeten-cie Európskej únii, by mali občanom odpovedať, kedy budú mať také mzdy a dôchodky, aké majú v zá-padných krajinách," zdôraznil. „Keď chodím po Slovensku, vidím smútok, nevidím radosť. Ľudia často riešia existenčné problémy. Treba prestať s hašterivosťou, spojiť sa a začať hľa-dať racionálne riešenia,“ konštatoval Danko. lop

-Stretnutie začalo štátnou hymnou a skončilo piesňou Hej, Slováci.

Predseda SNS Andrej Danko a predseda OR SNS v Humennom František Bazar.

Stretnutie obohatil kultúrny pro-gram v podaní žiakov ZUŠ Hu-menné.

PREDSEDA V REGIÓNE

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík zavíta tento týždeň do sninského regiónu. V utorok 22. ja-nuára navštívi v rámci pracovného vý-jazdu stredné školy v Snine v zriaďo-vateľské pôsobnosti PSK. Na Strednej priemyselnej škole si prezrie zrealizo-vané investičné akcie, na Strednej

od-bornej škole sa uskutoční prezentácia zrekonštruovaného ústredného kúre-nia a fasády. S gymnazistami bude di-skutovať na tému kompetencie vyššieho územného celku. Predseda zavíta tiež na Kolonické sedlo, kde si prezrie no-vovybudované observatórium. V rám-ci pracovného výjazdu sa v Snine usku-toční aj zasadnutie finančnej komisie PSK.

(3)

-pf-21.1.2013

Publicistika

Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ

3

RYBA SMRDÍ

OD HLAVY

Vihorlatská knižnica a WaF ko-lektív pozývajú na premietanie dokumentu I am fishead. Pre-mietanie sa uskutoční 24. ja-nuára o 16.30 hod. na poscho-dí v študovni knižnice.

Je všeobecne známe, že naša spo-ločnosť má štruktúru pyramídy. Hŕstka ľudí na jej vrcholku vytvára podmienky pre tých dole. Kto sú títo ľudia? Môžeme ich viniť za problémy, ktorým naša spoločnosť dnes čelí? Podľa príslovia „ryba smrdí od hlavy“ sa autori doku-mentu za týmto zápachom

vydá-vajú.

-vk-O situácii na regionálnom trhu prá-ce a programoch na podporu za-mestnanosti hovoríme s Ing. Ga-brielou Karškovou (na snímke), ria-diteľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. * Nezamestnaných na Slovensku neustále pribúda. Čo hovoria šta-tistiky humenského úradu práce?

K 31. decembru 2012 sme v okrese Humenné evidovali 6 570 a v okre-se Snina 4 371 uchádzačov o za-mestnanie. V okrese Humenné to predstavuje medziročný nárast o 595 osôb (t.j. o 9,96%) a v okrese Sni-na o 261 osôb (o 6,35%).

* Ktoré vekové či profesijné sku-piny uchádzačov o prácu sú naj-početnejšie?

Podľa veku bolo najviac uchádzačov o zamestnanie v skupine do 29 ro-kov, a to 33%. Nasleduje kategória ne-zamestnaných vo veku 30 - 39 rokov, ktorí sa na celkovom počte podieľa-li 23%. Pribpodieľa-ližne v rovnakom zastú-pení boli skupiny 40 - 49 ročných uchádzačov (22%) a skupina nad 50 rokov (22%).

Najpočetnejšou profesijnou skupinou boli remeselníci a kvalifikovaní vý-robcovia, spracovatelia, opravári (okrem obsluhy strojov a zariade-ní), ktorí tvorili 11,75% na celkovom počte, podobne ako aj pomocní a ne-kvalifikovaní zamestnanci (11,61% z celkového počtu uchádzačov o za-mestnanie).

Aká je v súčasnosti situácia na trhu práce v regióne?

Naďalej pretrváva určitá nerovnová-ha medzi dopytom a ponukou voľných pracovných miest. Zamestnávatelia nemôžu nájsť vhodných zamestnan-cov najmä na špecifické strojárske profesie (zámočník, zvárač, obrábač kovov) a žiadané sú šičky najmä pre automobilový priemysel. Nezamest-naných strojárov je málo, najmä tých, ktorí majú potrebné zručnosti a prax. Vždy je záujem zamestnávate-ľov aj o profesie kuchár a čašník. Uplatnenie by našli aj všeobecné zdra-votné sestry a opatrovatelia. Profesie, ktoré nenachádzajú uplat-nenie na regionálnom trhu práce, ko-pírujú situáciu na slovenskom a eu-rópskom trhu práce. Najväčší problém zamestnať sa majú profesie zamera-né na administratívu, obchod a služby, ekonomiku a manažment, so-ciálnu prácu, verejnú správu, právo a iné humánne vedy.

Naďalej pretrváva problém prehlbu-júcej sa dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosť mladých ľudí. V súčasnosti ÚPSVR Humenné dis-ponuje 87 voľnými pracovnými mies-tami, z toho 68 v strojárstve.

Koľko a akých voľných pracovných miest nahlásili zamestnávatelia na úrade práce?

Za celý prechádzajúci rok bolo na úra-de práce nahlásených 732 voľných

pracovných miest (Humenné a Sni-na). Viac ako polovicu týchto miest tvorili voľné pracovné miesta v stro-járstve: zámočník, zvárač, obrábač ko-vov. Zamestnávatelia potrebovali aj kuchárov, čašníkov, masérov, fyzio-terapeutov, účtovníkov, vodičov v me-dzinárodnej kamiónovej doprave, upratovačky, žeriavnikov, murárov, tesárov, železiarov a šičky.

O nárast voľných pracovných miest (VPM) oproti predchádzajúcemu ro-ku sa pričinili aj obce. 73 VPM bolo vytvorených v rámci § 50 - príspev-ku na podporu zamestnanosti na rea-lizáciu opatrení na ochranu pred po-vodňami a na riešenie následkov mi-moriadnej situácie zamestnanosti a výrazne na tvorbu pracovných miest mal vplyv aj projekt Zapojenie neza-mestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Na obnove brekovského a jasenovského hradu pracovalo 42 uchádzačov o zamestnanie.

Aké sú vyhliadky vývoja zames-tnanosti v tomto roku?

Predpokladáme, že zamestnanosť v ro-ku 2013 v našom regióne bude stag-novať. Okrem ohlásených problémov vo firme Twista úrad práce nezachytil žiadne negatívne signály, že by ma-lo v regióne dôjsť k výrazným hro-madným prepúšťaniam. Skôr môže ísť o rušenie menších prevádzok (s

počtom 6-10 zamestnancov) a o ru-šenie živností osôb samostatne zá-robkovo činných. Dobré vyhliadky majú strojárske firmy v regióne, kde môže nastať aspoň mierne oživenie zamestnanosti. Očakávame ale, že bez štátnej podpory sa nebudú vytvárať žiadne voľné pracovné miesta. Niek-toré firmy pôsobiace v našom regió-ne využijú národný projekt XXI.

Ako prebieha realizácia Národného projektu na podporu vytvárania pra-covných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov? Aký je záu -jem zo strany zamestnávateľov?

Realizácia NP č. XX – Podpora za-mestnávania nezamestnaných v sa-mospráve a NP č. XXI Podpora vy-tvárania pracovných miest začala v novembri 2012. Úrad hneď pripravil informačné stretnutia, ktoré sa zrea-lizovali v mesiacoch november a de-cember so zamestnávateľmi a pred-staviteľmi samosprávy v regióne Hu-menné a Snina. Po týchto informač-ných stretnutiach boli zamestnáva-telia, ktorí ihneď prejavili záujem o tieto príspevky a vytvorenie nových pracovných miest pre UoZ vo veku do 29 rokov. Ide o pracovné pozície v školstve, administratíve a prevažne v obchode a službách.

Po dva a pol mesiacoch realizácie tých to projektov sa nám javí, že väč-ší záujem je o NP XXI, v ktorom o prí-spevok môžu žiadať zamestnávatelia – podnikatelia a občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie po-skytujúce všeobecne prospešné služ-by za podmienky, že ku dňu poda-nia žiadosti o poskytnutie príspevku vykonávali svoju činnosť najmenej 12 mesiacov a zároveň vykonávajú hos-podársku (ekonomickú) činnosť za účelom dosiahnutia zisku, resp. po-skytujú tovary a služby za úhradu. Úrad vytvorené pracovné miesto v rámci tohto projektu podporuje 12 mesiacov vo výške 90% celkovej ce-ny práce zamestnanca, najviac však vo výške 456,54 eur. Zamestnávateľ je povinný potom pracovné miesto udržať ešte minimálne 6 mesiacov. Menší záujem je o NP XX, kde opráv-neným žiadateľom môže byť len obec, mesto, samosprávny kraj a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočto-vé organizácie. Pri tomto projekte dô-ležitým aspektom je zvýšenie za-mestnateľnosti mladých ľudí, a to

for-mou získania, resp. obnovou pra-covných návykov potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. Prefe-rované sú sofistikovanejšie činnosti s vyššou pridanou hodnotou, aby mla-dí ľudia uplatnili svoj vedomostný po-tenciál nadobudnutý vo vzdelávacom systéme a nenahrádzala sa takýmto spôsobom aktivačná činnosť či men-šie obecné služby podľa zákona o obecnom zriadení. Úrad vytvorené pra-covné miesto v rámci tohto projektu podporuje minimálne 6 mesiacov a maximálne 9 mesiacov vo výške 95% celkovej ceny práce zamestnanca, naj-viac však vo výške 456,54 eur. Úrad poskytuje aj jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochran-né pracovochran-né pomôcky na vykonáva-nie prác (nariadevykonáva-nie vlády SR), a to maximálne 95 % preukázaných ná-kladov, najviac vo výške 40 eur na jed-no vytvorené pracovné miesto. Za-mestnávateľ je povinný potom pra-covné miesto udržať ešte toľko me-siacov, koľko pracovné miesto úrad podporoval.

V mesiaci január úrad pripravuje aj informačné stretnutie pre základné a stredné školy v regióne Humenné a Snina, ktoré sú zriadené obcou, mestom alebo samosprávnym krajom a môžu byť oprávnenými žiadateľmi v rámci tohto projektu.

Ako prebieha výber vhodného uchádzača pre zamestnávateľa?

Niektorí zamestnávatelia prídu na úrad a majú už vybratého uchádza-ča o zamestnanie. V takomto prípa-de zamestnávateľovi len overíme, či uchádzač spĺňa podmienky na zara-denie do daného projektu (vek do 29 rokov vrátane, evidencia na úrade mi-nimálne 3 mesiace). V prípade, ak za-mestnávateľ nemá uchádzača, kto-rého by zamestnal, úrad mu vie po-môcť pri výbere vhodného zamest-nanca, a to buď vydaním ponuky pra-covného miesta uchádzačovi k za-mestnávateľovi a ten si vyberie, ale-bo zrealizovaním výberového konania pre zamestnávateľa priamo na úra-de.

Sú uvedené projekty časovo ob-medzené?

Obidva uvedené projekty sú časovo obmedzené.

NP č.XX – prijímanie žiadosti sa rea-lizuje do apríla 2014, podpisovanie do-hôd o poskytnutí príspevku do júna 2014 a úhrada príspevkov konečným užívateľom do augusta 2015. NP č.

XXI - prijímanie žiadosti sa realizu-je do októbra 2013, podpisovanie do-hôd o poskytnutí príspevku do de-cembra 2013 a úhrada príspevkov ko-nečným užívateľom do júla 2015.

Pre mnohých nezamestnaných je jediným východiskom práca v za-hraničí. Koľkým záujemcom, akú prácu a v ktorých krajinách spro-stredkoval úrad prácu prostred-níctvom EURES?

Úrady práce, sociálnych vecí a rodi-ny sprostredkovali od januára do kon-ca novembra 2012 zamestnanie 1 845 záujemcom z celého Slovenska. Vý-sledky náborov z novembra a de-cembra 2012 sa prejavia až v hori-zonte 2 – 3 mesiacov, keďže spro-stredkovanie zamestnania v inej členskej krajine EÚ je často dlhodo-bým procesom.

Najvyšší počet záujemcov sa umiest-nil predovšetkým v hotelových a reš-tauračných službách (na pozíciách kuchár, čašník, barman, chyžná), v strojárenskom priemysle (zvárači, brusiči, zlievači, jadrári, a pod.), v ob-lasti zdravotníctva a sociálnej staro-stlivosti (lekári, zdravotné sestry, oše-trovateľky), vo výrobe (mechanici strojov, stolári) a v poľnohospodár-stve (sezónne práce pri zbere ovocia a zeleniny). Medzi najčastejšie cieľo-vé krajiny patrili počas roka 2012 Ra-kúsko, Nemecko a Holandsko, v prí-pade sezónnych prác v poľnohospo-dárstve aj Dánsko. Menší počet ob-sadených pracovných ponúk v po-rovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali v Českej republike a vo Veľkej Británii.

Nesledujeme štatisticky umiestnenie záujemcov o prácu v zahraničí pod-ľa miesta trvalého pobytu. Občan sa môže zaujímať o sprostredkovanie práce v zahraničí prostredníctvom EU-RES na ktoromkoľvek úrade v rám-ci Slovenska.

Čo je aktuálne na úrade?

Momentálne pracujeme na príprave stretnutia zamestnávateľov a škôl za-merané na strojárenské odvetvie. V prvom polroku budeme intenzívne pracovať na oboznamovaní širokej ve-rejnosti s novelou zákona o službách zamestnanosti, ktorá bude v najbližšej dobe prejednávaná v Národnej rade SR.

Za odpovede ďakuje Mária Lopatníková

PREDPOKLADÁ SA, ŽE ZAMESTNANOSŤ BUDE STAGNOVAŤ

POĎAKOVANIE

Aj touto cestou ďakujem primá-torke mesta PhDr. Jane Vaľovej a vedeniu mesta Humenné za rýchle riešenie havarijného sta-vu v obecnom byte v čase via-nočných sviatkov a na Silvestra.

(4)

Publicistika/Inzercia

Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ

4

21.1.2013

Na takmer dve stovky hostí 6. re-prezentačného plesu mesta Snina ča-kalo tohto roku prekvapenie. Sa-mospráva i Mestské kultúrne a osvetové stredisko sa rozhodli úvod plesu pojať v historickom duchu a v znamení tohtoročného sprístup-nenia zrekonštruovanej historickej dominanty mesta – kaštieľa. Hostí vo vyzdobenom foyeri domu kultúry ví-tali hlavní organizátori - primátor Šte-fan Milovčík a riaditeľ MsKOS Daniel Andráško, ktorí každú z prichádza-júcich dám obdarili ružou. Atmosféru

pri vstupe do sály umocňovali dobové paničky či zbrojnoši. Úvod plesu pa-tril Skupine historického šermu Vi-komt, ktorí ples otvorili výstrelom zo šľachtickej pištole Drugetovcov. V do-bových historických kostýmoch s his-torickými tancami vystúpili tanečníci z TS Merlin. Hosťom programu bo-la aj speváčka Beáta Dubasová. Ná-klady na organizáciu tohtoročného plesu v Snine nepresiahli podľa slov D. Andráška 9-tisíc eur, prispeli naň sponzori, časť plynula aj zo

vstup-ného.

-frn-PLESAJÚCIM SPIEVALA ZUZANA MAURÉRY

Sninský ples otvorili výstrelom

Na XV. reprezentačnom plese mes-ta Humenné sa zabávalo približne 200 hostí. Medzi pozvanými boli po-slanec Národnej rady SR Michal Lukša zo Sniny, sudkyňa Ústavné-ho súdu SR Marianna Mochnáčo-vá, odborná asistentka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej prá-ce sv. Alžbety Zlata Ondrušová, predseda Predstavenstva Kúpeľov Trenčianske Teplice Tomáš Vranka a ďalší. Do tanca hrala hudobná skupina Atomic. Zážitkom bolo vy-stúpenie herečky a speváčky Zuza-ny Mauréry i tanečná šou. Humenská samospráva na ples vyčlenila z mestského rozpočtu 6-tisíc eur. Finančne na ples prispel ako sponzor aj HSV Chemkostav Humenné. Ďalší sponzori prispeli cenami do tomboly.

- lop -

1. Plesajúcich vítali viceprimátor Andrej Semanco a prednosta mestského úradu Ondrej Bart-ko. Dámam namiesto ružičiek odovzdali darček.

2. Ples otvorila primátorka mes-ta Jana Vaľová spolu s vice-primátorom A. Semancom a prednostom mestského úradu O. Bartkom.

3. Plesali aj viacerí mestskí po-slanci, medzi nimi Michal Ba-bin s manželkou (na snímke). 4. Herečka a speváčka Zuzana

Mauréry to roztočila.

1

1

.

.

2

2

.

.

3

3

.

.

4

4

.

.

(5)

Na rozdiel od miest, v obciach, ktoré sme oslovili, nezaznamenali úbytok obyvateľov, niektoré práve naopak. Najväčšia obec v regióne – Belá nad Cirochou (cca 3 400 obyvateľov) sa na-ďalej rozrastá. Minulý rok sa podľa in-formácie starostu Jána Vajdu do ob-ce prisťahovalo 37 ľudí a narodilo sa 38 detí. Navždy sa rozlúčili s 31 ob-čanmi. „O bývanie v obci je veľký zá-ujem. Všetky staršie domy, s výnim-kou jedného, kde sú určité problémy, sú zadané. Keď sme pred rokom ohlá-sili, že ideme postaviť dve 16-bytové jednotky, do týždňa sa nám prihlásilo 40 záujemcov o byt,“ povedal staros-ta obce. Samospráva podala žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania. Keď bude úspešná, vznikne v obci 32 by-tov, väčšina 3-izbových. Prírastok oby-vateľov zaznamenali aj v Kochanov-ciach. Minulý rok sa tam podľa in-formácie starostu Miroslava Poroch-navého prisťahovalo 40 ľudí a naro-dili sa štyri deti. Naopak, z obce sa odsťahovalo 7 a rovnaký počet Ko-chanovčanov zomrel. K 16. januáru žilo v obci 804 obyvateľov. Podľa

sta-rostu Porochnavého problémom je, že obec už nemá voľné stavebné po-zemky.

Mierne vyššie podielové dane budú do-stávať aj v obci Kolonica (586 obyva-teľov), kde sa minulý rok prihlásilo na trvalý pobyt 17 ľudí, medzi nimi aj štu-denti, ktorí tam majú starých rodičov. V obci sa narodilo 5 detí, zomrelo 10 ľudí a z obce sa odsťahovali 3. Stabilný počet obyvateľov si udržia-va obec Jasenov (1 171 ľudí). Skóre prihlásených a odhlásených v roku 2012 bolo 19:18. Počet narodených

a zomrelých bol rovnaký (6). Obec Topoľa má 160 obyvateľov, v zá-vere roku 2011 ich bolo 158. V uply-nulom roku sa do obce prisťahovali 4 občania a narodilo sa jedno dieťa. Neodsťahoval sa nikto a zomreli 3 ľu-dia.

Obec Ubľa (801) zaznamenala minu-lý rok úbytok o jedného obyvateľa. Aj keď sa do obce prisťahovalo 6 ľudí a narodilo sa 6 detí, počet odsťahova-ných (9) a zosnulých (4) bol vyšší. Obec Pčoliné minulého roku posilni-lo 16 „prisťahovalcov“ a 2 novorodenci. Z obce sa rozhodli odsťahovať 7 a zo-mreli 5 ľudia. K 31. decembru 2012 žilo v obci 589 ľudí. – ml –

21.1.2013

Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ

Publicistika/Inzercia

5

Poučka pre život

Jedným z predpokladov životného úspechu je pravidlo: „Pochváľ dobrú vec“. Mnohí z nás sa chovajú práve opačne. Ak sa im niečo nepáči, kri-čia a keď sa im niečo páči, mlkri-čia. Ne-uvedomujú si, že svojím postojom otravujú a ničia radostný život nie-len tým, ktorí sú okolo nich, ale aj vlastný život. Sú to chudáci, ktorí ne-vedia žiť. Niet na svete človeka, i vyš-šie postaveného, ktorý by nebol po-tešený úprimným uznaním a nepra-coval by po ňom lepšie a radostnej-šie. Teda nie haniť, ale každú dobrú vec pochváliť.

Zdravé životné postoje:

- pomôž si sám - maj vieru - buď otvorený zmenám nauč sa odpúšťať

-mysli pozitívne - hľadaj mier a pokoj hľadaj cesty k duchovnému rastu -nefajči a nepi alkohol - buď asertívny - dopraj si dostatok spánku (min. 6 hodín denne) maj zmysel pre humor -pohybuj sa na čerstvom vzduchu - prijmi kritiku - nezaťažuj organizmus nadmerne, či už športom alebo prácou maj sa rád, prijmi sa taký aký si -nepoddaj sa - nájdi si čas na relax a meditáciu nezabúdaj na sebaúctu -nauč sa zhlboka dýchať

Veľa ľudí holduje nejakej vášni, za-háňa problémy nie striedmym spô-sobom a snaží sa o nápravu, keď je už neskoro. Sme akoby spútaní svo-jimi slabosťami, zlými návykmi a sklonmi, čo napokon vyústi v cho-robu, či už duševnú alebo telesnú.

Dr. Jozef Mandzák

Žena, ktorá vidí anjelov,

navštívi Bratislavu

Írka Lorna Byrne, ktorá má dar vidieť veci na opačnom kon-ci spektra mimo každodenných zážitkov, pricestuje na pozva-nie vydavateľstva Ikar v apríli do Bratislavy. Lorna Byrne tvrdí, že vidí anjelov a rozpráva sa s nimi odmalička. Svoje zážitky s anjelmi opísala vo viacerých knihách, ktoré sa stali sveto-vými bestsellermi. „Keď vidím anjela, chcem len zastať a dívať sa naňho. Cítim prítomnosť obrovskej sily,“ hovorí Lorna a dodáva: „Anjelov vidím a komuni-kujem s nimi každý jeden deň už od svojho narodenia. Vidím rôznych anjelov. Za každým človekom vidím lúč svetla, ktorý je jeho anjel strážny. Každý neja-kého má, bez ohľadu na národnosť či vierovyznanie. A nikdy som nevidela člo-veka bez tohto svetla. Občas sa to svetlo otvorí a ja vidím strážneho anjela tej ktorej osoby.“

Lornu Byrne navštevujú aj chorí ľudia, ktorí u nej hľadajú uzdravenie a úte-chu. Počas dvojdňovej návštevy (od 10. do 12. apríla) Bratislavy sa stretne aj s čitateľmi svojich kníh, ktorých na Slovensku nie je málo. Okrem toho sa pri-pravuje jedno špeciálne podujatie, na ktoré bude potrebné zakúpiť si vstupen-ku, kde Lorna osobne porozpráva o svojich duchovných zážitkoch a stretnu-tiach s anjelmi.

Lorna Byrne je autorka bestsellerov Anjeli v mojich vlasoch, Schody do neba a Posolstvo nádeje od anjelov. Prvé dve knihy už vyšli aj v slovenskom pre-klade. Najnovšia kniha Posolstvo nádeje od anjelov vyjde koncom marca. Pre-važná časť čitateľov, bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie, reaguje na knihy Lorny Byrne pozitívne. Oceňujú, že im prostredníctvom nich dáva ná-dej, pripomína im, že anjel strážny je na ich strane.

Mária Lešková, PR manažérka vydavateľstva Ikar

V minulom roku sa v Humennom na-rodilo viac chlapcov ako dievčat. Kým v roku 2011 to bolo v podstate päťdesiat na päťdesiat (145 chlapcov a 149 čat), v roku 2012 sa narodilo 130 diev-čat a až 169 chlapcov. Vyplýva to z úda-jov humenskej matriky. Celkovo sa v Hu-mennom v uplynulom roku narodilo o 5 detí viac ako v roku 2011 (294). V Sni-ne sa narodilo 159 detí. V porovnaní s rokom 2011 je to o jedno dieťa menej. Celkovo prišlo v sninskej nemocnici v mi-nulom roku na svet 326 detí. Viac chlap-cov sa narodilo aj v Medzilaborciach (40), pričom na svet prišlo 28 Medzilaborča-niek. Najčastejšími menami, ktoré rodičia

dávali svojim ratolestiam v Medzilabor-ciach, boli Tomáš, Marek, Matúš, Michal, u dievčat Nely či Nela, Viktória, Domi-nika, Sára či Anna. Návrat k rýdzo slo-venským menám zaznamenali v minu-lom roku aj na Matričnom úrade v Sni-ne, kde sa podľa informácií matrikárok po dlhšom čase opäť objavili mená ako Juraj, Ján či Katarína.

V minulom roku zomrelo v Humennom 268 obyvateľov, v roku 2011 to bolo 226 Humenčanov. V Snine zomrelo 209 oby-vateľov, čo je o 11 menej ako v roku 2011. Rady obyvateľov mesta opustilo 70 Me-dzilaborčanov, z toho 38 mužov a 32 žien. Počet obyvateľov v okresných mestách

regiónu poklesol. Kým k 31. decembru 2012 malo trvalý pobyt v Humennom 34 177 obyvateľov, v roku 2011 to bo-lo 34 432. Z evidencie pobytu obyva-teľstva v Snine sa v roku 2012 odhlá-silo 371 občanov a k trvalému pobytu sa prihlásilo 189. Podľa matričných úda-jov žije v Snine 20 284 ľudí, čo je o 143 menej ako bolo v roku 2011, kedy žilo v meste 20 427 občanov. K trvalému po-bytu do Medzilaboriec sa prihlásilo 76 občanov, odhlásilo sa 105 ľudí. Celko-vo žilo ku koncu uplynulého roka v Me-dzilaborciach 6 249 ľudí, pričom najstarší občan mesta mal 99 rokov.

-frn

V piatok 11. januára sa ko-nala tradičná výročná člens-ká schôdza Federácie stroj-vodcov v správe prevádzky Humenského depa. Z cel-kového počtu 86 členov sa na nej zúčastnilo 25. Nebolo to spôsobené nezáujmom, ale nepretržitou pracovnou prevádzkou (niektorí čle-novia boli po nočnej, iní pred nočnou alebo na den-nej zmene) a tiež tým, že veľkú časť členskej základ-ne tvoria dochádzajúci z priľahlých miest a obcí. Za ZSSK Slovensko, a.s. prijali pozvanie prednosta správy

riadenia a realizácie prevádzky Bc. Zoltán Šimko, odborný asistent pre-vádzky Ján Hvišč a vedúci strediska prevádzky Humenné Ing. Michal Če-kan. Za ZSSK Cargo sa na schôdzi zúčastnili prednosta strediska pre-vádzky a trakcie Mgr. Marián Orosz,

vedúci oddelenia strediska trakcie Ing. István Surosz a vedúci pracoviska Hu-menné Ing. Štefan Gamrát. Riadiaci pracovníci informovali zamestnancov o cieľoch a zámeroch spoločností v tomto roku, ale aj o prepúšťaní, kto-ré čaká ZSSK Cargo Slovensko. Na-šťastie, zatiaľ sa netýka

zamestnan-cov v správe Humenné. Aj keď to nebola výrob-ná porada, o ktorú ma-jú rušňovodiči najväčší záujem, hovorilo sa aj o problémoch. Rušňovo-diči najviac poukazova-li na častú poruchovosť rušňov, ktoré sú v pre-vádzke už mnoho rokov. Napriek tomu, že kon-com roka 2011 do sprá-vy prevádzky pribudlo 5 nových motorových jed-notiek s označením 861, rušňovodičom neubudlo starostí, pretože skutoč-ná prevádzka je iskutoč-ná než skúšobná. Po otázkach a odpovediach členská schôdza schválila plán hlav-ných úloh na rok 2013 a finančné hospodárenie. Všetkým za účasť po-ďakoval predseda federácie stroj-vodcov v Humennom Martin Sta-novský. Vladimír Žuk

POČET OBYVATEĽOV V MESTÁCH KLESÁ

Všetci vieme, že v okrese Humenné má značné zastúpenie i rusínska i ukrajinská národnosť. Žiaľ, občanov s touto národnosťou stále ubúda, a ak to tak pôj -de ďalej, v budúcnosti je viac než isté, že rusínčina zanikne.

Prečo je to tak? Hanbia sa rodičia – Ru-síni rozprávať so svojimi deťmi “po rus-nacky“? „Báli sme sa, že by sa nenau-čilo dobre po slovensky, “ – aj takéto ná-zory som už počula. Avšak nie je to prav-da. Veď malé dieťa je veľmi učenlivé a prispôsobivé. Je dokázané, že dieťa, kto-ré rozpráva i dialektom, má väčší cit na učenie sa ďalších cudzích jazykov. Mnoho mladých dospelých, ktorí majú rodičov Rusínov, by teraz aj rozprávalo po rusínsky, no rodičia ich k tomu v det-stve neviedli. „Ale rozumieme všetko,“ po-vedia smutne.

Je to naozaj smutné, koľko Rusínov sa hanbí za svoju národnosť a svoju rod-nú reč. A pritom známe osobnosti, ako sú napr. herec Michal Hudák či spevák Marián Čekovský, nemajú problém v pria-mom prenose celému Slovensku dať na-javo, že sú Rusíni a sú na to skutočne hrdí. Nehovoriac o tom, že majú lásku k svojmu pôvodu, i keď už roky sú preč z rodného domu. My žijeme tu, na

vý-chode, a našu rodnú reč zatracujeme? Vezmime si napríklad občanov maďar-skej národnosti. Nemohli by sme si my, Rusíni, zobrať čo i len štipku z ich hrdos-ti? Tí sa o svoju národnosť báť nemusia, veď existuje i štát Maďarsko, ale predo-všetkým hrdo sa hlásia k svojej národ-nosti a podporujú národnostné školstvo. A čo my, Rusíni?! My nemáme štát, keď teda po rusínsky nenaučíme svoje deti, tento jazyk zanikne. Nebola by to ško-da? Aké smutné, veď všetci vedia, že “rus-nacke spivanočky“ sú tie najkrajšie. Len aby ich o 20 rokov mal kto spievať. I v súčasnosti existujú súbory či jedno-tlivci, ktorí prezentujú na verejnosti ru-sínsku kultúru a tvrdia o sebe, akí sú len veľkí Rusíni. To je síce pekné, ale ja sa pýtam, koľko z ich detí rozpráva po rusínsky, koľko z ich detí navštevovalo alebo navštevuje jedinú rusínsku – ukrajinskú ZŠ v Humennom, ktorej, mi-mochodom, pre klesajúci počet žiakov reálne hrozí zánik.

Pozrime sa pravde priamo do očí. Len ten si môže s čistým svedomím povedať, že „jem Rusnak, Rusyn - som Rusín,“ kto svoju rodnú reč, to najvzácnejšie bo-hatstvo, odovzdá svojim deťom či vnu-kom. Chcem týmto vyzvať všetkých

Ru-sínov v Humennom i okolí: „Nedopusťte, aby naša krásna rusínčina zanikla! Pri-hláste svoje dieťa do rusínskej školy, aby vedelo po rusínsky nielen slovom, ale i písmom!“

Aj ja som absolventkou rusínskej ZŠ v Humennom, bez problémov hovorím od detstva aj po slovensky, som učiteľka a 80 % mojich spolužiakov z tejto ZŠ sú vy-sokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí veľmi radi spomínajú na prekrásne časy pre-žité na tejto výnimočnej škole. Mnohí ďal-ší absolventi sú profesori, docenti, doktori, diplomati a doteraz tvrdia, že táto ško-la im daško-la viac ako ostatné, daško-la im kul-túru a vybudovala v nich vzťah k ná-rodným hodnotám.

Aj keď som si vzala za muža Slováka (láska nerozlišuje ľudí podľa národnos-ti), náš takmer dvojročný syn oslovuje svojho dedka “dido“ a ja s nim rozprá-vam po rusínsky, pretože chcem, aby aj on ovládal reč svojich predkov. A verím, že bude na to v budúcnosti hrdý. Chcem poprosiť všetkých Rusínov, nech sa zamyslia, ako sa oni podieľajú na tom, aby naša rusínčina nezanikla, a nech sa nehanbia šíriť ju ďalej prostredníctvom svojich deti. Prajem vám všetko dobré a nech je nás – Rusínov - stále viac a viac a nie že “šytky sme Rusnaci, lem dakotry o tim ši neznajuť“, ale nech platí: „To, že sme Rusnaci, naj šytky o tim znajuť!“

Natália Padová

OJ, RUSÍNI, RUSÍNI ...

O ZÁMEROCH, PORUCHÁCH I PREPÚŠŤANÍ

K zmenám vo vydávaní vodičských preukazov došlo 19. januára, pričom nové vodičské preukazy sa začínajú vydávať od pondelka 21. januára.

- Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 budú platné do 31. decembra 2023. Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 budú platné do 31. decembra 2032. Platnosť vodič-ského preukazu vydaného po 19.1.2013 pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov, najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov. Platnosť vo-dičského preukazu vydaného po 19.1.2013 pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov, najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov. Plat-nosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak pred-loží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

- Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa vodiči, ktorí vedú mo-torové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, a vodiči, ktorí ve-dú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na pre-pravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a ta-xislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

- Držitelia vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, sú po-vinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spô-sobilosti a doklad o psychickej spôspô-sobilosti. Na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať. Doklady nesmú byť staršie ako päť rokov. Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januá-rom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov. A následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spô-sobilosti nie starší ako päť rokov. Na výzvu policajta sú povinní takým do-kladom sa preukázať.

Výmena vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013 bu-de stáť namiesto 6,50 eur len 3 eura.

Denisa Baloghová, Prezídium PZ

ZMENY PRI VODIČÁKOCH

SOBÁŠIACICH SA BOLO VIACEJ

Humenská matrika zaznamenala v minulom roku 246 sobášov, čo je o 33 so-bášov viac ako v roku 2011. Deväť manželstiev bolo uzavretých s cudzincami. V roku 2012 uzavrelo manželstvo v Snine 126 párov, 92 sobášov bolo cirkev-ných a 34 civilcirkev-ných. V desiatich prípadoch bolo manželstvo uzavreté s cudzin-com. Podľa vyjadrení pracovníčok sninskej matriky v porovnaní s rokom 2011 aj tu došlo k nárastu sobášiacich sa. Do manželského zväzku vstúpilo v minu-lom roku o 11 párov viac ako v roku 2011. Medzilaborská matrika eviduje 20 sobášov, z toho 8 civilných, 12 cirkevných a dva sobáše s cudzincom. Celkovo v roku 2012 uzatvorilo manželstvo 34 Medzilaborčanov.

-frn-Podľa juliánskeho kalendára osla-vujú pravoslávni veriaci 19. ja-nuára sviatok Bohozjavenia a Krstu Spasiteľa Isusa Christa. V predvečer tohto sviatku je medzi rusínskym obyvateľstvom zvykom pripravovať sviatočnú večeru (tzv. druhý Štedrý večer) ako pred sviatkom Narodenia Isusa Chris-ta. Aj keď sa táto tradícia poma-ly vytráca, Pravoslávna cirkevná obec Osadné sa snaží o jej zacho-vanie. Preto organizuje druhý Štedrý večer pre všetkých obyva-teľov obce, nakoľko mnohí žijú sa-mi a sviatočnú večeru si nepri-pravujú.

Takto sa pri jednom stole na Obec-nom úrade v OsadObec-nom stretli v pia-tok 18. januára popoludní všetci

bohatí i chudobní, mladí i starí, zdraví i chorí. Všetci, ktorí chce-li zachovať tradíciu a osláviť sviatok Bohozjavenia. Tohtoročná štedrá večera v Osadnom bola o to slávnostnejšia, že bol na nej prí-tomný aj najvyšší predstaviteľ Pra-voslávnej cirkvi na Slovensku - pre-šovský arcibiskup Rastislav. Ten pred večerou slúžil archijerejskú liturgiu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach - rodnej obci svojho otca.

-sor-OBCE SA ZATIAĽ DRŽIA

OSADŇANIA NA SPOLOČNEJ VEČERI

www.podvihorlatskenoviny.sk

•spravodajstvo z regiónu a publicistika •informácie o podmienkach inzerovania

v našom týždenníku •archív Podvihorlatských novín

(6)

Publicistika/Inzercia

Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ

6

21.1.2013

Ľ

Ľ

A

A

D

D

O

O

V

V

Ý

Ý

H

H

O

O

K

K

E

E

J

J

I

I

S

S

T

T

A

A

Štyridsaťročný výtvarník a sochár An-drás Viski z maďarského Györu sa venuje vyrezávaniu ľadových sôch šesť rokov. Ľadové umenie ho za-mestnáva tri mesiace v roku. Pred dvoma rokmi prezentoval svoj talent a zručnosti v Košiciach a uplynulú sobotu v Humennom. Pracovať s ľa-dom je podľa jeho slov náročnejšie ako s drevom, a to hlavne pre krát-kosť času. Kým na drevenej soche môže pracovať ako dlho chce,

ľado-vú musí vyrezať zhruba za pol hodiny. Po ľadovom prekvapení rozprúdila zá-bavu pred Zimným štadiónom v Hu-mennom skupina IMT Smile s pred-kapelou Yelllowee. Program vyvrcholil ohňovou šou. Dobrovoľné vstupen-ky boli zlosovateľné. Výhrou bol ví-kendový wellnes pobyt a vecné ceny. Sobotňajšie podujatie zorganizovala bardejovská spoločnosť Bemaco, s.r.o. v spolupráci s mestom

Hu-menné. -

lop-ZO SVETA REKORDOV

NAJVÄČŠIE MAČKOVITÉ

ŠELMY SVETA

Keď sa do seba zamilujú lev a tiger, vznikne z toho liger! Liger je totiž krí-žencom leva a tigra, presnejšie po-vedané samca leva a samičky tigra. Považujú sa za najväčšie mačkovité šelmy sveta, pretože sú ešte väčšie ako ich rodičia. Majú tri až tri a pol metra a často dosahujú váhu cez 350 kilogramov. V oblastiach, kde sa le-vy a tigre prirodzene le-vyskytujú, by sa nikdy nestretli. Avšak v zajatí, na-príklad v zoologickej záhrade, sa lev s tigrom občas stretnú a môžu sa do seba zaľúbiť. Preto sa ligre vyskytu-jú len tam, kde ich rodičia žili v sta-rostlivosti ľudí. A mimochodom, krí-ženec samca tigra a samičky leva sa nazýva tigon a je naopak, menší ako jeho rodičia.

NAJZVLÁŠTNEJŠIA

METÓDA PITIA

Aborigéni, pôvodní obyvatelia Aus -trálie, majú v suchých oblastiach kra-jiny veľmi zvláštnu metódu ako tíšiť smäd, keď je málo vody. Chytajú špe-ciálny druh žiab, ktoré majú vo svo-jom tele zásobáreň vody. Vyvíjajú na ne menší tlak a keď to už žaby ne-vydržia, vypúšťajú svoje zásoby vo-dy von. A bohato. Tieto žaby potre-bujú v období sucha prežiť, preto si

napĺňajú močový mechúr až na prasknutie vodou a vytvoria si tak zá-soby. A vyzerajú skutočne veľmi na-fúknuto. Po tom, čo Aborigéni žabám ich vodu ukradnú, nechajú ich as-poň živé odísť.

Z knihy nálepiek Svet neuveri-teľných rekordov

Líder skupiny IMT Smile Ivan Tásler.

(7)

21.1.2013

Inzercia

Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ

7

* Predám alebo vymením 3-izb. byt za 2-izb. byt v centre mes-ta. Tel.: 0949 271 087

* Predám 3-izb. byt, Ulica miero-vá. Tel.: 0908 630 972

* Predám 3-izb. byt na Mierovej uli-ci v osobnom vlastníctve. Tel.: 0918 371 648

* Predám 3-izb. byt na Sídlisku pod Sokolejom, v pôvodnom stave. Ce-na 26 500 €. Tel.: 0905 400 222 * Predám 3-izbový byt s balkónom za výbornú cenu. Tel.: 0907 915 293

* Predám 3-izbový byt (75 m2) v Dolnom Smokovci, kuchynský kút, pivnica, v podkroví izba k by-tu + garáž, nové plastové okná, nové vodovodné potrubie, stre-cha na budove v novembri 2005, 2011 zateplená budova, nová fa-sáda. Vo víle býva 6 rodín. V blíz-kosti škola, škôlka, lekár, obchod a žel. stanica. Tichá lokalita. Tel.: 0905 111 808

* Predám 2-izb. byt v centre mes-ta. Tel.: 0907 357 986

* Predám 2-izbový byt (64 m2), v OV, pri centre HÉ. Tel.: 00421 908 215 861

* Predám 2-izb. byt s balkónom. Tel.: 0907 658 657

* Lacno predám 2-izbový byt s bal-kónom v centre mesta. Tel.: 0907 972 949

* Predám 2-izb. byt s balkónom na Sídl. I. Tel.: 0902 160 964 * Predám 2-izb. byt v HE. Tel.: 0910 337 691

* Predám 2-izb. byt v Košarov-ciach. Cena dohodou. Tel.: 0915 509 590

* Predám 1-izb. byt na Sídl. pod Sokolejom. Tel.: 0902 154 908 * Predám pekný 1-izb. byt (40 m2) na Sídl. pod Sokolejom. Tel.: 0917 615 431

* Súrne predám garsónku s veľkou rozlohou za výbornú cenu. Tel.: 0907 915 293

* Predám dom v Lukačovciach. Tel.: 0908 871 532

* Predám dom v Košarovciach, ale-bo vymením za 2-izale-bový byt v Hu-mennom. Tel.: 0904 154 669 * Predám pozemok na Brestovskej ulici (1 580 m2). Cena dohodou. Tel.: 0908 257 412, 0915 259 468 * Predám pozemok na Šírave, ob-lasť Sl. LÚČ. Tel.: 0907 357 986

* Predám garáž pri SAD. Cena 4 000 €, dohoda možná. Tel.: 0908 981 192

* Predám garáž pri ZEKONE. Tel.: 0918 326 057

* Predám garáž za SPP. Tel.: 0915 858 382

* Predám Renault Grandtour Me-gane, r. v. 2004, naj. 191 000 km, stav OK. Cena 4 650 €. Tel.: 0918 893 103

* Predám Hyundai Accent 1.3 benzín, r. v. 2005, naj. 96 000 km. Cena dohodou. Tel.: 0903 274 092 * Predám Škoda Fabia HTP, biela, r. v. 2004. Cena 2 200 €. Tel.: 0905 954 231

* Predám 4 ks originál Opel alu di-sky (5 x 110), veľkosť 15”, obuté let-né pneu Formula GT 195/65 R15 91V, jazdené. Cena 150 €, zľava pri

rýchlom jednaní. Tel.: 0915 150 777 * Predám Š 120 GLS v dobrom tech. stave, platná EK a STK, fľaše plyn + kyslík - 50% naplnené, kompre-sor ORLIK, úplne nový, nevybale-ný, bez tlak. nádrže a ručnú la-mačku terasovej dlažby. Tel.: 0915 966 598

* Predám šaty na 1. sväté prijí-manie. Tel.: 0903 038 005 * Predám dlhé snehobiele sva-dobné šaty luxusnej značky s krásnou dekoráciou kvetov, ku-pované v originálnom svadobnom salóne + spodnička, bolerko, ru-kavice a závoj. Cena 290 €. Tel.: 0907 292 047

* Predám harmoniku klávesovú -DELÍCIA, 10 registrov na klávesy - BAS - 3 registre, v kvalitnom sta-ve. Cena dohodou. Tel.: 739 7278, 0917 844 904

* Predám prenosný písací stroj Con-sul, 20 eur - dohoda. Tel.: 057/775 2143 - HE

* Predám čiernu koženú sedaciu sú-pravu 3+1+1, pravá koža. Cena 500,- € - dohoda. Tel.: 0918 699 865 - HE

* Predám 1-ročné kožušiny z oviec na spracovanie. Cena dohodou. Tel.: 739 7278, 0917 844 904

* Predám regály z predajne. Tel.: 0907 283 662

* Predám starší nábytok za sym-bolickú cenu. Tel.: 776 2916, 0907 561 691

* Predám piecku na tuhé palivo, nové perie na vankúše a náhradné diely na robot ETA. Tel.: 057/775 4938

* Predám palivové drevo. Tel.: 0907 456 586

* Predám cestné panely - 3 x 2 m (8 ks). Tel.: 0908 868 588

* Predám šteniatka Československý vlčiak, bez PP, lacno. Dohoda istá. Tel.: 0949 653 594

* Predám husi a kačice, BIO odchov. Tel.: 0905 263 818

* Kúpim rodinný dom v Humennom alebo blízkom okolí. Tel.: 0907 915 293

* Hľadám pre svojich klientov do-my, byty, pozemky. Ponúknite. Tel.: 0918 858 692

* Hľadám menší byt v Snine alebo v Humennom. Tel.: 0948 352 052

* Prenajmem 4-izbový zariadený byt v centre HE. Tel.: 0905 515 094 * Dám do prenájmu, alebo predám 3-izbový byt v Humennom (špajz, šatník, plastové okná). Tel.: 0905 179 933

* Dám do prenájmu 3-izb. byt Tel.: 0915 563 455

* Dám do prenájmu IHNEĎ 3-izb. byt na Sídl. pod Sokolejom. Tel.: 0917 295 178, 056/647 8661 * Dám do prenájmu pekný 2-izbo-vý byt na námestí. Tel.: 0905 959 684

* Dám do prenájmu priestory na podnikanie. Tel.: 0908 876 468

* Vymením 3-izb. byt za 4 - 5-iz-bový na Sídl. I. Tel.: 0915 965 305

* Práca - kurzy opatrovania, 130 €. Tel.: 0918 295 711

* Požičiavam karnevalové masky. Tel.: 0905 313 734

* Úvery do 500 eur, vyplácanie v ho-tovosti. Tel.: 0904 801 684 * Výhodné pôžičky na čokoľvek. Tel.: 0948 970 100, www.uvermarket.sk * Pôžičky - peniaze na počkanie. Tel.: 0904 804 406

* Dig. zvončeky a otv. na čipy. Tel.: 0907 920 584

* Tepovanie priamo u vás doma. Tel.: 0944 503 990

* Stavebné práce - kvalitne a za vý-borné ceny. Tel.: 0915 921 013 * Zaoberáme sa rekonštrukciou by-tových jadier, obklady, dlažby,

omiet-ky, montáž sadrokartónu, plávajú-ce podlahy za dobré plávajú-ceny. Vyrába-me kované brány a ploty, prístrešky z lexanu. Kontakt: 0907 264 424

* Ponúkam serióznu prácu. Tel.: 0907 188 380

* Pracovná agentúra - ponuka prá-ce pre opatrovateľky - Nemecko, Švajčiarsko 1,2 - 3 mesiace. Kon-takt: gm-person@hotmail.com, 0918 232 744

* Prijmeme kuchára/-ku. Tel.: 0915 702 202

* SBS - kurzy odbornej spôsobi-losti. Tel.: 0915 111 116

* Hodinová manželka. Tel.: 0949 809 388

* Výkup a predaj funkčných FTV, chladničiek, mrazničiek, pračiek, pl. sporákov a nábytku. Tel.: 057/775 0046, 0904 240 673

* Darujem 2 zdravé mixíky ko-k r š p a n i e l i ko-k o v (fenky). Matka s papiermi, otec neznámy. Vhod-né do bytu, do-mu, veľmi pria-teľské, hravé,

vhodné pre deti.

V okresoch KE, HE, MI, VT dove-ziem zadarmo. Podmienka: Milujúca rodina, ktorá sa o šteniatko postará. Tel.: 0917 817 809

PREDÁM

SLUŽBY

PRÁCA

PRENÁJOM

KÚPIM

DARUJEM

Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime. Čas plynie, ale bolesť nás trápi, lebo Teba nám už nikto nevráti.

Jeden smutný rok uplynie 28. januá-ra od chvíle, keď nás vo veku 61 ro-kov navždy pred-išiel do večnosti náš drahý manžel, otec, starý otec, brat a švagor

JÁN NAZAD

z Humenného.

S láskou spomínajú a za tichú spomienku ostatným ďakujú manželka Mária, dcéry Marti-na a JaMarti-na s rodiMarti-nami.

Milovali sme ju a ona milovala nás. Tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas. Odišla na cestu, kam musí každý sám, len dvere spomienok nechala dokorán... Odchod Tvoj bol rýchly, nečakaný, niet Ťa už viac medzi nami. V neznámy svet si odišla spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.

Dňa 24. januára uplynú 2 smutné roky od chvíle, keď nás vo veku 51 rokov navždy opustila naša dra-há manželka a mama

ANNA TRUSÁKOVÁ

z Hrubova.

S bolesťou v srdci a úctou spo-mína najbližšia rodina.

Touto cestou sa chceme poďa-kovať ošetrujúcemu personálu a všetkým pracovníkom Zariadenia

sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom, ktorí sa

obe-tavo a láskavo starali o našu mamku, babku a prababku

MÁRIU MIŽÁKOVÚ,

ktorá tam prežila posledný rok svojho života a navždy nás opus-tila vo veku 90 rokov.

Stále k nej pristupovali s láskou a poskytovali zdravotnú a oše-trovateľskú pomoc na vysokej úrovni, čo sme si veľmi vážili. Ešte raz srdečná vďaka.

Dcéry a synovia s rodinami

Dňa 22. januára uplynie 6 bolest-ných rokov od-chodu na večný odpočinok našej drahej mamky MARGITY ICHOVEJ, rod. Hordošovej. Večné svetlo nech Ti svieti, dra-há mamka

Vyhoreli spomienky v Tvojich drahých očiach a srdiečko prestalo v Tvojej hrudi biť. My priali sme si kvety v Tvojich dlaniach a ústa by vraveli:

zostaň nám ešte, mamka, dlho žiť. Niet slova útechy nad stratou drahej matky, to prázdno nenahradí nik.

Anjelské trúbky nech zanesú náš pozdrav, slzy čo kanú a bolestný náš vzlyk. V tento smutný deň zastaví sa čas a my ostaneme mĺkvo stáť.

Odišla si do ďaleka, drahá naša mama, no Tvoje srdce stále bije v nás.

Ktorí ste poznali našu drahú mamku, prosíme o vrúcnu mod-litbu.

Dcéry Marika, Evka, Valika, syno-via Števko a Mirko s rodinami.

Drahá babka a prababka, vy-prosujeme Ti pokoj v nebíčku.

Dňa 29. de-cembra sme si pripomenuli 3. výročie smrti náš ho drahého manžela, otca a dedka DEZIDERA SKYBU.

Už len kvety na hrob Ti môžeme dať a s láskou a úctou na teba spomínať.

Spomínajú manželka Anna, sy-novia Vlado, Ďoďo, dcéry

Vier-ka a LucVier-ka s rodinami.

VYMENÍM

SPOMIENKY

PONÚKAME

PREPRAVU

TOVARU

DODÁVKOU

(aj sťahovanie )

Kontakt:

0907 928 238

SVADOBNÉ OZNÁMENIE

Brazílska občianka ÉRICA RANGEL BRAGA, trvalým pobytom na Quadra 510 cj. 26, ca-sa 03 v hlavnom meste BFR, a pán BRA-NISLAV SURMAJ, narodený dňa 15. júna

1978 v Humennom, rodné číslo 780615/8679, držiteľ slovenského cestovného pasu č. BD6765809, trvalým pobytom na Třebíčskej ul. 1844/23 v Humennom, uzavrú manželstvo na území Brazílie v priebehu mája 2013.

Tunajšie predpisy, okrem všeobecne potrebných dokumentov, robia ohlá-šky s 15-dňovou lehotou. Avšak čl. 1527 § 4° Občianskeho zákonníka Brazílie vyžaduje, aby v prípadoch, keď snúbenci majú trvalé bydlis-ko na rôznych miestach, aby sa aj nielen v mieste sobáša, ale aj v mies-te bydliska osoby, ktorá je cudzím štátnym občanom, urobili ohlášky. Z toho dôvodu je potrebné urobiť „ohlášky“ aj v Humennom, kde by bo-li vyvesené počas 15 dní pre informáciu tretích osôb, alebo urobiť oz-námenie v miestnych novinách, ak existujú.

PROCLAMAS

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documen-tos exigidos pelo Art. 1525, incisos I, III e IV, do Código Civil, Lei 10406 de 10 janeiro de 2002:

BRANISLAV SURMAJ e ÉRICA RANGEL BRAGA,

ELE é eslovaco, solteiro, autônomo, residente na Rua Trebicska,

1844/23, HUMENNÉ-ESLOVÁQUIA, nascido em 15 de junho de 1978. natural de HUMENNÉ-ESLOVÁQUIA, filho de ALEXANDER SURMAJ e de VLASTA SURMAJOVÁ.

ELA é brasileira, solteira, professora, residente na QN 07, conj. 22,

casa 31, RIACHO FUNDO I-DF, nascida em 22 de marco de 1979, natural de BRASÍLIA-DF, filha de ANTONIO ANCELMO ROCHA

BRA-GA e de MARIA JOSÉ RANGEL.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para ser afixado neste Serviço Registral, no lugar de costume e publicado no Diário de Justiça Eletrônico.

Este edital de proclama deverá ser afixado, também, no local de residência do noivo, em HUMENNÉ-ESLOVÁQUIA, durante 15 dias, no Serviço Registral local, ou em órgão correspondente, certifi-cando-se sobre possível manifestação de impedimento de casa-mento, ou que não tenha havido nenhuma impugnação, conso-ante estabelecido no artigo 1527, do Código Civil Brasileiro, e con-forme determinação da Excelentíssima Sra. Juíza de Direito da Vara de Registros Públicos de Brasília, Capital Federal do Brasil, Dra Jaqueline Mainel Rocha de Macedo.

POĎAKOVANIE

Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo Myslina

VYPISUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na ťažbu – približovanie a odpredaj

drevnej hmoty – buk 500 m

3

.

Ťažba vo februári 2013.

Prihlášky zašlite do 28.1.2013 na adresu:

Pavol Šimurda, Myslina 12, 066 01 Humenné

Imagem

Referências

temas relacionados :