Úplné znenie so zapracovaným dodatkom č.7 K ROZVRHU PRÁCE na rok 2012

46 

Texto

(1)

OKRESNÝ SÚD TOPOĽČANY

Nám. M. R. Štefánika 2238/5

5

955 15 TOPOĽČANY

Spr 818/12

Topoľčany dňa 23.07.2012

Úplné znenie so zapracovaným dodatkom č.7

K ROZVRHU PRÁCE

na rok 2012

Schválila:

JUDr. Mária Krausová

podpredsedníčka okresného súdu

Vyhotovila:

Ing. Janka Koleková

(2)

O b s a h :

Úvod:

-

Vedenie okresného súdu

-

Pracovný čas a úradné hodiny

Výkon súdnictva:

Súdne registre

Spoločné zásady pre občianskoprávny, trestný a obchodný úsek

Zásady prideľovania vecí zákonnému sudcovi:

-

na občianskoprávnom úseku

-

na trestnom úseku

-

na obchodnom úseku

Súdne oddelenia:

-

občianskoprávneho úseku

-

trestného úseku

-

obchodného úseku

Všeobecné súdne oddelenia:

Organizačné útvary

Zoznam sudcov nezaradených do rozhodovacej činnosti

Zoznam notárov v obvode súdu

Zoznam prísediacich

Záver:

(3)

Prílohy:

č. 1 – Rozpis pohotovostných služieb pre úkony trestného konania

č.2 – Rozvrh pojednávacích miestností

č. 3 – Zoznam prísediacich

č.4 –Tabuľka o prideľovaní vecí náhodným výberom pomocou aplikácie

Podateľňa registre

Rozdeľovník:podpredsedníčka okresného súduriaditeľka správy súdupersonalistka - osobný úradsudcoviasúdne oddeleniainformačné centrum

(4)

Predsedníčka Okresného súdu Topoľčany: neobsadené

-

činnosť podľa zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

činnosť podľa zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podpredsedníčka Okresného súdu Topoľčany: JUDr. Mária Krausová

-

vybavuje sťažnosti vrátane ústavných týkajúce sa občianskoprávneho

a obchodného konania, ktoré vybavujú sudcovia, súdni úradníci, alebo

zamestnanci občianskoprávneho a obchodného úseku

-

vybavuje aj sťažnosti trestného úseku v prípade, že sťažnosť už bola

vybavovaná predsedníčkou okresného súdu

-

vykonáva súdnictvo ako sudca v rozsahu podľa rozvrhu práce na

príslušný rok.

-

je oprávnená rozhodnúť o predĺžení lehoty na napísanie rozhodnutia

podľa § 158 ods.4 O.s.p. vo veciach rozhodnutých sudcami

občianskoprávneho a obchodného úseku, vrátane predsedníčky súdu

-

je oprávnená vydať pokyn na prevedenie veci do správneho registra

v zmysle postupu podľa § 152 ods.7 vyhl. MS SR č. 543/2005 Z. z.

o Spravovacom a kancelárskom poriadku v znení neskorších predpisov

-

podáva informácie v zmysle § 5 ods.1 zák. č. 211/00 Z.z. o slobodnom

prístupe k informáciám v platnom znení

Zastupovanie predsedníčky súdu:

Predsedníčku okresného súdu zastupuje podpredsedníčka súdu JUDr. Mária

Krausová, v rozsahu jej práv a povinností v čase jej neprítomnosti s výnimkou

prijímania zamestnancov.

Riaditeľka správy súdu:

Ing. Janka Koleková

-

činnosť podľa zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení

(5)

S účinnosťou od 03. júla 2012 do 30. septembra 2012 sa bude

uplatňovať pružný pracovný čas nasledovne:

Pracovný čas:

Dĺžka pracovného času:

40 hodín týždenne u sudcov

37,5 hod. týždenne u zamestnancov

Denný prevádzkový čas súdu:

od 07.30 hod. do l5.30 hod.

Základný pracovný čas pre sudcov :

od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Prestávka v práci:

od 11.30 hod. do 12.30 hod.

Pružný pracovný čas pre zamestnancov: od 06.00 hod. do l6.00 hod.

časový úsek začiatku voliteľného pracovného času v rozpätí od 6.00 hod.

do 7.30 hod.

základný pracovný čas s povinnou prítomnosťou na pracovisku od 7.30

hod. do l4.00 hod.

časový úsek konca voliteľného pracovného času v rozpätí od l4.00 hod.

do l6.00 hod.

Pracovný čas zamestnanca pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času je

37,5 hodín týždenne. Pružný pracovný čas sa uplatní ako pružný pracovný

deň, pri ktorom si zamestnanec sám volí začiatok pracovnej zmeny a je

povinný v príslušnom pracovnom dni odpracovať celú pracovnú zmenu

pripadajúcu na ten deň podľa zamestnávateľom určeného rozvrhu pracovného

času.

Pružný pracovný čas sa neuplatní u zamestnancov:

-

podateľňa

-

asistentka predsedníčky okresného súdu a riaditeľky správy súdu

-

vodič

ÚRADNÉ DNI A ČAS NA STYK S VEREJNOSŤOU :

Podateľňa – prijímanie podaní :

denne od 7.30 hod. do 15.00 hod.

Informačné centrum súdu :

denne od 8.00 hod. do 11.30 hod.

(6)

Registratúrne stredisko, pokladňa:

denne od 8.00 hod. do 11.30 hod.

denne od 13.00 hod. do 15.00 hod.

NÁVŠTEVNÉ DNI :

Predsedníčka okresného súdu :

piatok

od 8.00 hod. do 11.00 hod.

od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Podpredsedníčka okresného súdu: pondelok od 8.00 hod. do 11.00 hod.

od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Riaditeľka správy súdu :

štvrtok

od 8.00 hod. do 11.00 hod.

od 13.00 hod. do 14.30 hod.

S účinnosťou od 01. októbra 2012 sa bude uplatňovať pružný

pracovný čas nasledovne:

Pracovný čas:

Dĺžka pracovného času:

40 hodín týždenne u sudcov,

37,5 hod. týždenne u zamestnancov

Denný prevádzkový čas súdu:

od 7.3O hod. do l5.3O hod.

Základný pracovný čas pre sudcov :

od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Prestávka v práci:

od 11.30 hod. do 12.30 hod.

Základný pracovný čas pre zamestnancov: od 07.30 hod. do l5.00 hod.

časový úsek začiatku voliteľného pracovného času v rozpätí od 7.00 hod.

do 7.30 hod.

základný pracovný čas s povinnou prítomnosťou na pracovisku od 7.30

hod. do l5.00 hod.

časový úsek konca voliteľného pracovného času v rozpätí od l5.00 hod.

do l5.30 hod.

Pracovný čas zamestnanca pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času je

37,5 hodín týždenne. Pružný pracovný čas sa uplatní ako pružný pracovný

deň, pri ktorom si zamestnanec sám volí začiatok pracovnej zmeny a je

povinný v príslušnom pracovnom dni odpracovať celú pracovnú zmenu

pripadajúcu na ten deň podľa zamestnávateľom určeného rozvrhu pracovného

času.

(7)

Pružný pracovný čas sa neuplatní u zamestnancov:

-

podateľňa

-

asistentka predsedníčky okresného súdu a riaditeľky správy súdu

-

vodič

Podľa § 39 ods.1,2 zák. č. 385/2000 z.z. v znení neskorších predpisov

upravuje sa denná pracovná doba sudcov, ktorá tvorí prílohu k rozvrhu

práce.

ÚRADNÉ DNI A ČAS NA STYK S VEREJNOSŤOU :

Podateľňa – prijímanie podaní :

denne od 07.30 hod. do 15.00 hod.

Informačné centrum súdu :

denne od 08.00 hod. do 11.30 hod.

denne od 12.30 hod. do 15.00 hod.

Registratúrne stredisko:

denne od08.00

hod. do 11.30 hod.

denne od 12.30 hod. do 15.00 hod.

NÁVŠTEVNÉ DNI :

Predsedníčka okresného súdu :

piatok

od 8.00

hod. do 11.00 hod.

od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Podpredsedníčka okresného súdu: pondelok od 8.00

hod. do 11.00 hod.

od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Riaditeľka správy súdu :

štvrtok

od 8.00

hod. do 11.00 hod.

od 13.00 hod. do 14.30 hod.

Výkon funkčných povinností sudcov v domácom prostredí bol povolený

u nasledovných predsedov senátu :JUDr. Helena DudzíkováMgr. Dagmar SnopekováMgr. Miroslava Šúleková

(8)Ľuboš ChrenkoJUDr. Mária KrausováJUDr. Alena BlaškováJUDr. Lenka HalmešováJUDr. Alena Šišková

Eskortný deň je streda.

Rozvrhom práce sa rozumie akt riadenia predsedníčky súdu, ktorým sa

riadi organizácia práce súdu pri zabezpečovaní výkonu súdnictva na príslušný

kalendárny rok.

Výkon súdnictva

Na súde je vedených 10 súdnych oddelení:

-

občiansko-právne oddelenie

-

obchodno-právne oddelenie

-

oddelenie starostlivosti o maloletých a opatrovnícke veci

-

dedičské oddelenie

-

exekučné oddelenie

-

trestno-právne oddelenie

Na jednotlivých oddeleniach sú vedené súdne registre T, Nt, Td, Tp, OT,

Tcud, Pr, M, C,Cpr , Cd, Ccud, Cb, Cbcud, Cbd, P, PPOm, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud,

S, Scud, D, Dd, Dcud, Ed, Ecud, Em, Er, Erd, Ercud, Ro, Rob, U, UL, v súlade

s Vyhláškou č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre

okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších

predpisov.

Na správe súdu je vedený správny register Spr, I a súdny register

Justičnej pokladnice JP, kde sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych

pohľadávok, a to trovy trestného konania, správne náklady (svedočné, tlmočné,

znalečné), právne služby, súdne poplatky civilné a správne, súdne poplatky

obchodné, notárske poplatky (dobiehajúce), pokuty – bez peňažných trestov,

zálohy v súdnom konaní a ostatné (napr. škody).

(9)

Pravidlá určovania zákonného sudcu

Elektronické

podania

prijíma

súd

na

e-mailovej

adrese

podatelnaOSTO@justice.sk. Všetky podania adresované tunajšiemu súdu

musia byť podateľňou prijaté, opatrené prezenčnou pečiatkou, na ktorej bude

vyznačený dátum, hodina a minúta podania. Nápad rovnakého rozsahu je do

jednotlivých senátov prideľovaný sudcom v súlade s rozvrhom práce,

náhodným výberom prostredníctvom generátora elektronickej podateľne.

Všetky ostatné podania adresované tunajšiemu súdu, ktoré nie sú prideľované

náhodným výberom, alebo v prípade, ak z technických príčin nemožno

prideľovať elektronickou podateľňou najmenej 2 dni, musia byť prezentované

podacou pečiatkou tunajšieho súdu, na ktorej bude vyznačené: dátum

podania, hodina, minúta. Týka sa to aj tých podaní, ktoré sú presúvané

z oddelenia súdu na vybavenie inému oddeleniu.

Výnimky z náhodného výberu sú dané:

a/ zásadami ustanovenými rozvrhom práce pre prideľovanie

b/ opatreniami predsedníčky súdu :

-

z dôvodu výrazných rozdielov v pracovnom zaťažení sudcov a poverených

zamestnancov, ktoré vznikli z objektívnych dôvodov ( napr. odchod

na materskú dovolenku, nástup z materskej dovolenky, odchod do

starobného dôvodu, práceneschopnosť, trvajúca dlhšie ako 6 týždňov,

dlhodobá stáž, kratšia práceneschopnosť – v súvislosti s riešením

väzobných vecí )

-

aktívnym súdnym oddelením je oddelenie, do ktorého sú podľa rozvrhu

práce prideľované napadnuté veci generátorom „Podateľňa – register“

-

neaktívnym súdnym oddelením je oddelenie, do ktorého veci prideľované

nie sú

Zákonný sudca je v zmysle § 3 ods. 3 zák. č.757/2004 Z. z. v znení

neskorších predpisov sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na príslušnom

súde a bol určený v súlade so zákonom a s rozvrhom práce na konanie

a rozhodovanie o prejednávanej veci. Ak súd rozhoduje v senáte zákonnými

sudcami sú všetci sudcovia určení podľa rozvrhu práce na konanie

a rozhodovanie v senáte.

V súlade s rozvrhom práce sa budú prideľovať veci určené podľa

predmetu konania jednotlivým sudcom náhodným výberom pomocou

technických

prostriedkov

a programových

prostriedkov

schválených

ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania prideľovania vecí.

Podmienka náhodného výberu bude splnená vtedy, ak bude vec pridelená

jednému z aspoň dvoch sudcov . Ak nebude možné prideliť vec náhodným

výberom a pôjde o potrebu pridelenia veci na rozhodnutie bez zbytočného

odkladu v prípadoch rozhodovania o ustanovení obhajcu, o príkazu na

zatknutie, o väzbe, o príkaze na domovú prehliadku, o príkaze na vyšetrenie

duševného stavu, o predbežnom opatrení podľa osobitného zákona a v ďalších

(10)

prípadoch ustanovených osobitným zákonom, veci sa budú prideľovať sudcom

v súlade s rozvrhom práce spôsobom určeným v rozvrhu práce.

Okresný súd Topoľčany tvorí územný obvod okresu Topoľčany pre

prideľovanie dedičských vecí. Na tunajšom súde pôsobia 4 notári.

A/ Spôsob poverovania notárov ako súdnych komisárov úkonmi

v konaní o dedičstve.

Rozvrh práce pre notárov vydala predsedníčka Krajského súdu v Nitre, ktorý

rozvrh tvorí prílohu k rozvrhu práce.

B/ Zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode okresného súdu

P.r. Meno notára

Sídlo notárskeho úradu

1

JUDr. Alena Korenecová

Topoľčany

2

JUDr. Gabriela Palugová

Topoľčany

3

JUDr. Vlasta Rybanská

Topoľčany

4

JUDr. Mária Vatrsková

Topoľčany

Pravidlá

Pravidlo 1/

Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v trestnoprávnych veciach,

zapíše sa do súdneho registra senátu alebo samosudcu, v ktorého súdnom

oddelení bol súdny spis, v ktorom bola vec vylúčená a zapisuje sa v súdnom

registri trestnoprávnych vecí pod novou spisovou značkou. Ak senát alebo

samosudca rozhodne o spojení vecí do jedného konania, pripojené veci sa

vyznačia v súdnom registri ako veci vedené pod spisovou značkou tej veci, ku

ktorej boli pripojené, a to až do jej skončenia; novšia vec sa pripája k staršej

veci.

Ak sa vedie trestné konanie proti tomu istému obvinenému a veci napadnú do

viacerých senátov, predseda súdu opatrením pridelí vec tomu senátu, v ktorom

sa vedie konanie vo veci, ktorá napadla na súd skôr.

Vec, ktorá bola spojená na spoločné prejednanie a rozhodnutie s inou

vecou, bude v prípade ich rozdelenia na samostatné prejednanie pridelená

tomu sudcovi, ktorému pôvodne patrila, ak ho už na súde ( v oddelení ) niet,

bude pridelená náhodným výberom.

(11)

Pravidlo 2/

Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v iných než trestnoprávnych

veciach, zapíše sa do súdneho registra toho senátu alebo samosudcu, ktorý

rozhodol o jej vylúčení; to neplatí, ak vylúčená vec predstavuje agendu, ktorej

vybavovaním je podľa rozvrhu práce poverený iný senát alebo samosudca.

V takom prípade sa vec prideľuje náhodným výberom. Vylúčená vec sa vedie

pod novou spisovou značkou. Ak senát alebo samosudca rozhodne o spojení

vecí do jedného konania, pripojené veci sa vyznačia v súdnom registri ako veci

vedené pod spisovou značkou tej veci, ku ktorej boli pripojené, a to až do jej

skončenia; novšia vec sa pripája k staršej veci.

Pravidlo 3/

Ak odvolací súd nerozhodne inak, vec zrušená na základe odvolania sa

zapisuje do súdneho registra tomu sudcovi alebo senátu, ktorý vo veci

rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod pôvodnou spisovou značkou. Ak

dovolací súd nerozhodne inak, po zrušení veci na základe mimoriadneho

opravného prostriedku sa vec zapíše do súdneho registra tomu senátu alebo

samosudcovi, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod

novou spisovou značkou a súvislosť s pôvodnou vecou sa vyznačí na spisovom

obale a v súdnom registri, kde sa vyznačí aj výsledok konania o mimoriadnom

opravnom prostriedku. V prípade, ak toho sudcu na súde ( v oddelení ) niet,

bude pridelená náhodným výberom.

Pravidlo 4/

O návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje senát alebo sudca

určený náhodným výberom. Ak samosudca alebo senát po pridelení veci zistí

prekážku v konaní, vec sa pridelí náhodným výberom s vylúčením samosudcu

alebo senátu súdu z prideľovania, ktorý vo veci rozhodoval pred povolením

obnovy konania. Ak sa obnova konania povolí, vec sa vedie v súdnom registri

pod pôvodnou spisovou značkou a v konaní rozhoduje senát alebo samosudca,

ktorý rozhodol vo veci pred konaním o povolení obnovy konania. Ak ten sudca,

už na súde ( v oddelení ) niet, bude vec pridelená náhodným výberom.

Pravidlo 5/

Ak bola vo veci vyslovená miestna alebo vecná nepríslušnosť

a nadriadený súd vyslovil na návrh súdu, ktorému bola vec postúpená, že na

konanie nie je vecne alebo miestne príslušný, vec bude zapísaná do súdneho

registra tomu senátu alebo samosudcovi, ktorý vyslovil nepríslušnosť pod

novou spisovou značkou.

(12)

Ak bola vec zapísaná do nesprávne určeného súdneho registra, môže byť

prevedená podľa pokynu predsedu súdu do správne určeného súdneho registra

s novou spisovou značkou najneskôr do 30 dní odo dňa zapísania veci do

pôvodného súdneho registra. Ak nedôjde v lehote podľa predchádzajúcej vety

k prevodu veci do správne určeného súdneho registra, vec dokončí senát alebo

samosudca podľa pôvodného pridelenia.

Pravidlo 7/

Ak nemožno zapísať veci podľa odsekov 3 až 6 pôvodnému sudcovi,

pretože prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo mu veci nemôžu byť

prideľované z iných dôvodov, pridelia sa náhodným výberom.

V prípade, ak je sudca vylúčený vo veci, predsedníčka súdu odníme

tomuto sudcovi vec a pridelí ju cez generátor inému sudcovi súdu. V prípade,

ak nie je možný tento postup predsedníčka súdu prostredníctvom výnimky určí

iného sudcu.

V prípade vylúčenia zákonných sudcov v súdnych oddeleniach P, D, Cb,

bude vec pridelená technickými prostriedkami na vybavenie sudcovi

občianskoprávneho úseku – odd. C.

V prípade, že dôjde k zániku funkcie sudcu, alebo k jeho preloženiu na iný súd,

alebo mu veci nemôžu byť prideľované z iných dôvodov, zastavuje sa nápad

v tomto oddelení.

V prípade, že pôjde o sudcu zaradeného do trestného oddelenia, týmto

dňom dôjde k prednostnému prerozdeleniu väzobných vecí náhodným

výberom, ktorý vykonáva generátor elektronickej podateľne.

Ak vznikne náhla prekážka, ktorá bráni zákonnému sudcovi, ktorému

bola vec pridelená, vykonávať úkony a rozhodovať vo veci po kratší čas ako

šesť týždňov, vec bude pridelená sudcovi určenému rozvrhom práce na

zastupovanie tohto zákonného sudcu.

Podateľňa súdu je povinná predložiť väzobné veci, kde je podaná

obžaloba alebo návrh na schválenie dohody o vine a treste trestnej kancelárii

ihneď po pridelení veci sudcovi, najneskôr jednu hodinu po podaní obžaloby

alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste prokurátorom do podateľne

súdu.

Asistentky trestného oddelenia sú povinné väzobné veci s obžalobou

alebo návrhom na schválenie dohody o vine a treste predložiť sudcovi, ktorému

bola vec pridelená ihneď po predložení z podateľne súdu.

Pravidlo 8/

Po podaní odporu vo veciach Ro, Rob v prípade prevodu do C a Cb

zákonným sudcom sa stáva ten sudca, ktorého určí náhodným výberom

(13)

generátor. Môže ísť o iného sudcu než toho, ktorý bol zákonným sudcom pre

potreby rozkazného konania.

Pravidlo 9/

a/

Veci registra PPOm podané mimo pracovného času / v pracovných dňoch

od 15.30 hod. do 7.30 hod nasledujúceho dňa a v dňoch pracovného voľna

a pracovného pokoja /, zapíše vec do registra PPOm asistentka, ktorá má

nariadenú pracovnú pohotovosť sudcovi, ktorý má nariadenú pracovnú

pohotovosť a vec predloží s upovedomením sudcovi. Sudca, ktorý má nariadenú

pracovnú pohotovosť je zákonným sudcom na vydanie predbežného opatrenia

podľa § 75a O.s.p.

b/ Veci registra PPOm a C podané mimo pracovného času (

v pracovných dňoch od l4.00 hod. do 8.00 hod. nasledujúceho dňa a v dňoch

pracovného voľna a pracovného pokoja) zapíše vec do registra PPOm a C

asistentka, ktorá má nariadenú pracovnú pohotovosť / sudca pre prípravné

konanie /a vec predloží s upovedomením sudcovi. Sudca pre prípravné

konanie je zákonným sudcom na vydanie predbežného opatrenia podľa § 75 a

75a, 76 ods.l písm.g/ O.s.p.

c/ Podania vo veciach registra OT, Tp príjme v pracovnom čase

pracovníčka poverená vedením registra OT, Tp, v mimopracovnom čase sudca

pre prípravné konanie.

Pravidlo 1O/

a)

v prípade náhlej prekážky, ktorá nepresahuje dobu viac ako 6 týždňov,

jednotlivé úkony vykonáva zastupujúci sudca, resp. súdni úradníci

určení podľa rozvrhu práce .

b)

ak zastupujúci sudca, súdni úradníci nemôžu jednotlivé úkony

vykonávať z dôvodu náhlej prekážky v práci , kto tieto úkony vykoná,

rozhodne predsedníčka okresného súdu opatrením.

c)

v prípade dlhodobej neprítomnosti sudcu presahujúcej 6 týždňov sa

zastaví nápad do senátu a veci sa prerozdelia náhodným výberom medzi

ostatných sudcov toho istého oddelenia. Pri určení, ktorým sudcom

a v akom rozsahu sa prerozdelia sa prihliadne na počet nevybavených

vecí, počet nerozhodnutých vecí, počet reštančných vecí, zohľadní sa

rozhodovacia činnosť sudcov dotknutých prerozdelením za posledné tri

roky, pritom sa prihliada na zabezpečenie práva fyzickej a právnickej

(14)

osoby na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v zmysle čl. 48

Ústavy SR.

Pravidlo 11/

Ak v konaní registra P predchádza iná vec a nie je ešte právoplatne

skončená, vec ktorá napadla neskôr vybaví sudca, ktorý vybavuje vec

predchádzajúcu, okrem vecí, ktoré boli pred 01.9.2011 zapísané do registra C.

Pravidlo 12/

Spôsob a podmienky vykonania zmien v rozvrhu práce z dôvodu výrazných

rozdielov v pracovnom zaťažení, ktoré vznikli z objektívnych dôvodov.

a)

v prípade zistenia výrazných rozdielov v pracovnom zaťažení u sudcov

v rôznych oddeleniach ako i v oddeleniach rovnakého druhu, je možné

vykonať zmenu v rozvrhu práce a to preradením sudcu do iného

oddelenia, alebo úpravou nápadu, ak sa jedná u sudcov rovnakého

oddelenia,

b)

v prípade preťaženého senátu ak sudcovi bráni vo výkone plnenia

funkčných povinností náhla prekážka nepresahujúca 6 týždňov môže

dôjsť k zastaveniu nápadu na čas krátkodobej náhlej prekážky.

c)

v prípade výrazných rozdielov v pracovnom zaťažení sudcov, ktoré vznikli

z objektívnych dôvodov s tým, že v týchto oddeleniach nie je možné

objektívne zabezpečiť prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov možno

dočasne zastaviť nápad. Pri určovaní dĺžky zastavenia nápadu sa

prihliada na počet nevybavených vecí v oddelení, zohľadňuje sa

priemerný výkon sudcu v rovnakých oddeleniach a zohľadní sa

i priemerný počet nevybavených vecí, reštančných vecí u všetkých

sudcov vybavujúcich rovnaké oddelenie tak, aby sa dosiahlo zníženie

vecí v oddelení blížiacej sa k hranici preťaženého oddelenia a tak aby

zastavenie nápadu nespôsobilo vznik iných preťažených oddelení.

Pravidlo 13/

Postúpené veci z iných okresných súdov týkajúce sa agendy Pr a M, tieto

sa budú prideľovať probačnému úradníkovi bez použitia technických

a programových prostriedkov.

(15)

V prípade, že sa budú veci dodatočne odovzdávať na preberajúci súd

alebo dôjde k chybným odovzdávaniam vecí, bude sa postupovať podľa čl. 17

a 18 Inštrukcie MS SR č. 12460/2007-130 z 6. 12. 2007 (prechod výkonu

súdnictva).

Pravidlo č. l5/

Pre všetkých sudcov tunajšieho súdu vychádzajúc z článku 6 ods. 1

Európskeho dohovoru o ľudských právach a naň nadväzujúcej štrasburskej

judikatúry, ktorou sú súdy v rozhodovacej činnosti viazané, budú mať veci

súvisiace s vážnym ohrozením života, slobody, zdravia a života občana prednosť

vo vybavovaní pred ostatnými.

Vo veciach P v prípadoch, kde zákonný sudca začne konať bez návrhu, sa

vec pridelí tomu sudcovi, ktorý konanie začal.

Ak je návrh na vydanie predbežného opatrenia podaný po začatí konania,

o tomto rozhodne sudca, ktorý vybavuje vec v merite.

Pravidlo č. l6/

Pri výkone trestu povinnej práce, ak je spis zaslaný z iného súdu,

predloží sa spis do podateľne za účelom pridelenia veci technickými

prostriedkami sudcovi do oddelenia T.

Pravidlo 17/

Exekučné veci uložené na dlhodobej lehote, v ktorých vznikne potreba

vykonať úkon smerujúci k ukončeniu veci, avšak pôvodný zákonný sudca už

na súde nepracuje, alebo je zaradený do iného oddelenia, budú pridelené

inému sudcovi vybavujúcemu agendu Er náhodným výberom pomocou

technických a programových prostriedkov .

Podľa § 51 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

nemožnosťou využitia technických prostriedkov sa na účely tohto zákona

rozumie ich porucha neumožňujúca prístup k dátam potrebným na

prideľovanie vecí v trvaní najmenej 2 pracovných dní.

Podľa § 51 ods. 8 vyššie citovaného zákonného ustanovenia rozvrh práce

obsahuje spôsob prideľovania vecí sudcom v prípade nemožnosti využitia

technických prostriedkov.

(16)

Týmto rozvrhom práce sú stanovené presné pravidlá pre určenie

zákonného sudcu. Zmenu zákonného sudcu môže vykonať iba v pracovnom

zaťažení sudov, z objektívnych dôvodov predsedníčka súdu.

Veci zapisované do registrov mimo elektronickej podateľne (po

pracovnom čase a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja)

(Rozhodovanie v prípravnom konaní, predbežné opatrenia podľa ustanovenia §§

75, 76 ods. l písm. g/ O. s. p.)

1T

OT, Tp, PPOm,C

Mgr.Miroslava Šúleková Eva Mikátová

2T

OT, Tp, PPOm,C

JUDr. Mária Krausová

Martina Hvězdová

7P

OT, Tp, PPOm,C

JUDr.Lenka Halmešová Edita Ilková

9P

OT, Tp, PPOm,C

JUDr.Helena Dudzíková Mgr. Beáta Káčerová

Veci s výnimočnou rýchlosťou konania ( absolútna prednosť vo vybavovaní)

vrátane výkonu rozhodnutí:

-

úprava styku rodičov s deťmi

-

výživné na maloleté deti

-

náhrady škody osobám nevyliečiteľne chorým s perspektívou skorej

smrti

-

náhrady škody z ujmy na zdraví s následkom straty, resp. nehybnosti

končatín, resp. celkovej nehybnosti

-

sporné veci, v ktorých rozhodne US SR o porušení ústavného práva

účastníka na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov

Zoznam zamestnancov nezaradených do rozvrhu práce:Mgr. Marianna Valjentová, vyššia súdna úradníčka, rodičovská

dovolenkaJana Hudečková, rodičovská dovolenka

(17)

Personálne obsadenie jednotlivých súdnych

oddelení

Ob

č

iansko-právne oddelenie /C/ :

Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistentka

4C Marián Mokoš Bc. Hana Žitňanská Jozefína Chrenková Anna Kúdelová

5C Mgr. Dagmar

Snopeková Mgr. Ľudmila Bálentová Jozefína Chrenková Ing. Veronika Kozinková

6C Ľuboš Chrenko JUDr. Eva Kránerová Jozefína Chrenková Monika Hricová

7C JUDr. Lenka

Halmešová Mgr. Mária Mačejová Mgr. Beáta Káčerová Katarína Krajčíková

8C JUDr. Alena

Blašková Mgr. Denisa Cagálová Marta Košíková Drahoslava Žišková

Oddelenie starostlivosti o maloletých a opatrovníckych vecí /P/ :

Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistentka 10P JUDr. Alena

Šišková Mgr. Martina Gogová Františka Merková Andrea Grmanová

9P JUDr. Helena

Dudzíková Mgr. Martina Gogová Františka Merková Ľubica Chochulová

11P JUDr. Vlastimil

Valkovič Mgr. Martina Gogová Františka Merková Edita Ilková

Obchodné oddelenie /Cb/ :

Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistentka

4Cb Marián Mokoš Bc. Hana Žitňanská Marta Košíková Anna Kúdelová

8Cb JUDr. Alena

Blašková Mgr. Denisa Cagalová Marta Košíková Drahoslava Žišková

Exeku

č

né oddelenie /Er/ :

Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistentka

4Er Marián Mokoš Bc. Hana Žitňanská Jana Nikodémová

Eva Doležajová

5Er Mgr. Dagmar

Snopeková Mgr. Ľudmila Bálentová Jana Nikodémová Eva Doležajová

(18)

7Er JUDr. Lenka

Halmešová Mgr. Mária Mačejová Mgr. Beáta Káčerová Veronika Vargová

8Er JUDr. Alena

Blašková Mgr. Denisa Cagalová Mgr. Beáta Káčerová Eva Doležajová

Oddelenie výkonu rozhodnutia /E/ :

Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistentka

4Em Marián Mokoš Bc. Hana Žitňanská Jana Nikodémová Eva Doležajová

5EmMgr. Dagmar

Snopeková Mgr. Ľudmila Bálentová Jana Nikodémová Eva Doležajová

6Em Ľuboš Chrenko JUDr. Eva Kránerová Jana Nikodémová

Eva Doležajová

7Em JUDr. Lenka

Halmešová Mgr. Mária Mačejová Mgr. Beáta Káčerová Veronika Vargová

8Em JUDr. Alena

Blašková Mgr. Denisa Cagálová Mgr. Beáta Káčerová Eva Doležajová

Oddelenie skráteného konania vo veciach ob

č

ianskoprávnych /Ro/ :

Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistentka

4Ro Marián Mokoš Bc. Hana Žitňanská

Mgr. Beáta Káčerová Anna Kúdelová

5Ro Mgr. Dagmar

Snopeková Mgr. Ľudmila Bálentová Mária Bajzíková Ing. Veronika Kozinková

6Ro Ľuboš Chrenko JUDr. Eva Kránerová Mária Bajzíková Monika Hricová

7Ro JUDr. Lenka

Halmešová Mgr. Mária Mačejová Mgr. Beáta Káčerová Katarína Krajčíková

8Ro JUDr. Alena

Blašková Mgr. Denisa Cagalová Marta Košíková Drahoslava Žišková

9Ro JUDr. Helena

Dudzíková Mgr. Martina Gogová Marta Košíková Ľubica Chochulová

10Ro JUDr. Alena

Šišková Bc. Jana Pakšiová Mária Bajzíková Andrea Grmanová

11Ro JUDr. Vlastimil

Valkovič Mgr. Martina Gogová Mária Bajzíková Edita Ilková

Oddelenie skráteného konania vo veciach obchodných /Rob/ :

Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistentka

4Rob Marián Mokoš Bc. Hana Žitňanská Marta Košíková Mária Trnovcová

8Rob JUDr. Alena

(19)

Oddelenie dedi

č

ské /D/ :

Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistentka 2D JUDr. Mária

Krausová Mgr. Jana Jurčová Mária Bajzíková Mária Trnovcová

5D Mgr. Dagmar

Snopeková Bc. Janka Pakšiová Mária Bajzíková Mária Trnovcová

Trestné oddelenie /T/ :

Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistentka 1T Mgr. Miroslava

Šúleková Mgr. Jana Jurčová Marta Kúnovská Eva Mikátová

2T JUDr. Mária

(20)

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca Marián Mokoš / zastupujúci: JUDr. Alena

Blašková

2. Členovia senátu/zastupujúci sudcovia alebo prísediaci

3. Súdne oddelenia

4C, 4Cpr, 4Ccud, 4Cd, 4Ro, 4S, 4Scud, 4Cb, 4Cbcud, 4Cbd,4Em, 4Ed, 4Er, 4Erd, 4Ercud, 4Ecud, 4Rob,

4. Rozsah pôsobnosti

Rozhoduje vo veciach C,Cpr, Cd, Ccud, S, Scud v 2/9 nápadu, v 1/8 nápadu Ro, v 1/2-ine nápadu Rob, v 1/5-ine nápadu Em, Ed, Er, Ercud, Ecud, 1/10- nápadu Cb, Cbcud, Cbd, náhodným výberom, ktorý vykonáva generátor elektronickej podateľne

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

utorok č.66

piatok č.66

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca Mgr. Dagmar Snopeková / zastupujúci: Ľ

uboš Chrenko

2. Členovia senátu/zastupujúci sudcovia alebo prísediaci

3. Súdne oddelenia

5C,5Cpr, 5Ccud, 5Cd, 5Ro, 5S, 5Scud, 5Em,

5Ed, 5Er, 5Ercud, 5Ecud, 5D, 5Dd, 5Dcud, 5U, 5UL

4. Rozsah pôsobnosti

Rozhoduje vo veciach C,Cpr, Cd, Ccud, S, Scud v 2/9 nápadu, v 1/8-ine nápadu Ro, v 1/5-ine nápadu Em, Ed, Er, Ercud, Ecud, rozhoduje vo veciach D, Dd, Dcud, U, UL v 1/2-nápadu náhodným výberom, ktorý vykonáva generátor elektronickej podateľne.

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

pondelok č.111

streda č.111

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca Ľuboš Chrenko / zastupujúci: Mgr. Dagmar

Snopeková

2. Členovia senátu/zastupujúci sudcovia alebo prísediaci

3. Súdne oddelenia 6C,6Cpr, 6Ccud, 6Cd, 6Ro, 6S, 6Scud, 6Em, 6Ed, 6Er, 6Erd, 6Ercud, 6Ecud

4. Rozsah pôsobnosti

Rozhoduje vo veciach C,Cpr, Cd,Ccud, S, Scud 2/9 -nápadu, v 1/8-ine nápadu Ro, v 1/5 ine nápadu Em, Ed, Er, Ercud, Ecud

náhodným výberom, ktorý vykonáva generátor elektronickej podateľne.

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

streda č.71

(21)

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca JUDr. Lenka Halmešová / zastupujúci: Mgr.

Dagmar Snopeková

2. Členovia senátu/zastupujúci sudcovia alebo prísediaci

3. Súdne oddelenia

PPOm, 7Em, 7Ed, 7Er, 7Ercud, 7Ecud, 7Ro , 7Tp,OT , 7C, 7Cpr, 7Cd,7Ccud, 7S, 7Scud

4. Rozsah pôsobnosti

Rozhoduje vo veciach C,Cpr, Cd,Ccud, S, Scud 2/9 -nápadu rozhoduje vo veciach Em,

Ed, Er, Ercud, Ecud v 1/5 ine nápadu, ako i vo veciach Ro v 1/8 nápadu vecí náhodným výberom, ktorý vykonáva generátor

elektronickej podateľne. Rozhoduje vo veciach

Tp, OT v ¼ nápadu , ako aj vo veciach PPOm počas služby.

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

pondelok č.66

štvrtok č.66

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca JUDr. Alena Blašková / zastupujúci: Marián

Mokoš

2. Členovia senátu/zastupujúci sudcovia alebo prísediaci

3. Súdne oddelenia

8Cb, 8Cbcud, 8Cbd, 8C,8Cpr, 8Cd,8Ccud,

8S, 8Scud ,8Rob, 8 Em,8Ed, 8Er, E8rcud, 8Ecud, 8Ro

4. Rozsah pôsobnosti

Rozhoduje vo veciach Cb, Cbcud Cbd v 9/10 nápadu,

rozhoduje vo veciach C,Cpr, Cd,Ccud, S, Scud 1/9, v 1/5-ine nápadu Em, Ed, Er, Ercud, Ecud, vo veciach Rob v 1/2 nápadu, vo veciach Ro v 1/8 nápadu vecí náhodným výberom, ktorý vykonáva generátor elektronickej podateľne.

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

utorok č.111

štvrtok č.111

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca JUDr. Helena Dudzíková /zastupujúci: JUDr.

Vlastimil Valkovič

2. Členovia senátu/zastupujúci sudcovia alebo prísediaci

3. Súdne oddelenia 9P, PPOm, 9Ps, 9Po, 9Pú, 9Pd, 9Pcud, OT,Tp

4. Rozsah pôsobnosti

Rozhoduje vo veciach P, PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud v 1/3 nápadu, ako i vo veciach Ro v 1/8 nápadu vecí náhodným výberom, ktorý vykonáva generátor elektronickej podateľne.

Rozhoduje vo veciach Tp, OT v 1/4nápadu, ako aj vo veciach PPOm počas služby.

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

utorok č.71

(22)

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca

JUDr. Alena Šišková / zastupujúci:

JUDr.Vlastimil Valkovič

2. Členovia senátu/zastupujúci sudcovia alebo prísediaci

3. Súdne oddelenia 10P, PPOm, 10Ps, 10Po, 10Pú, 10Pd, 10Pcud,10Ro

4. Rozsah pôsobnosti

Rozhoduje vo veciach P, PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud v 1/3 nápadu, ako i vo veciach Ro v 1/8 nápadu vecí náhodným výberom, ktorý vykonáva generátor elektronickej podateľne

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

pondelok č.16

streda č. 16

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca

JUDr. Vlastimil Valkovič / zastupujúci:JUDr.

Helena Dudzíková v P veciach, v ostatných veciach zastupuje Ľuboš Chrenko

2. Členovia senátu/zastupujúci sudcovia alebo prísediaci

3. Súdne oddelenia 11P, 11PPOm, 11Ps, 11Po, 11Pú, 11Pd, 11Pcud

4. Rozsah pôsobnosti

Rozhoduje vo veciach P, PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud v 1/3 ako i vo veciach Ro v 1/8 nápadu vecí nápadu vecí náhodným výberom, ktorý vykonáva generátor elektronickej

podateľne. Zároveň si dokončí pridelené veci

v dedičskom oddelení ako i v oddelení Er, Em,

Ed, Erd, Ercud, Ecud.

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

utorok č.16

štvrtok č.16

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca JUDr. Mária Krausová /zastupujúci: Mgr.

Miroslava Šúleková

2. Členovia senátu/zastupujúci sudcovia

alebo prísediaci podľa priloženého zoznamu

3. Súdne oddelenia 2T, 2Tp, 2Tcud, 2Td, 2Nt, PPOm, OT, 2D, 2Dd, 2Dcud, 2UL, 2U

4. Rozsah pôsobnosti

Rozhoduje vo veciach T v 1/2-ine nápadu, vo veciach Tcud, Nt, Td v 1/2-ine nápadu, náhodným výberom, ktorý vykonáva generátor elektronickej podateľne.

Rozhoduje vo veciach D, Dd, Dcud, UL, U v 1/2 nápadu, ako i v ostatných reštančných

veciach. Rozhoduje vo veciach Tp, OT v 1/4nápadu ako aj vo veciach PPOm počas

služby. Porozsudkovú agendu vykonáva vždy sudca zaradený v príslušnom oddelení /2T,/, teda v tom oddelení, v ktorom sa súdny spis nachádza.(Dokončí veci z oddelenia 3T)

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť

utorok č.92

(23)

1. Predseda senátu/ zastupujúci sudca Mgr. Miroslava Šúleková /zastupujúci: JUDr.

Mária Krausová

2. Členovia senátu/zastupujúci sudcovia

alebo prísediaci podľa priloženého zoznamu

3. Súdne oddelenia 1T, Tp, 1Tcud, 1Td, 1Nt, PPOm, OT

4. Rozsah pôsobnosti

Rozhoduje vo veciach T v 1/2-ine nápadu, vo veciach Tcud, Nt, Td v 1/2-ine nápadu, náhodným výberom, ktorý vykonáva generátor elektronickej podateľne. Rozhoduje vo veciach

Tp, OT v 1/4nápadu ako aj vo veciach PPOm počas služby. Porozsudkovú agendu

vykonáva vždy sudca zaradený v príslušnom oddelení /1T,/, teda v tom oddelení, v ktorom sa súdny spis nachádza.

5. Pojednávacie dni a pojednávacia miestnosť pondelok č.92 utorok č. 76 streda č. 76

S ú d n e o d d e l e n i a

1. Súdne oddelenie

5C,5Cpr, 5Ccud, 5Cd, 5Ro, 5S, 5Scud, 5Em,

5Ed, 5Er, 5Ercud, 5Ecud, 5P, 5Ps, 5Po, 5Pú, 5Pd, 5Pcud

2. Funkcia, meno a priezvisko Vyšší súdny úradník Mgr. Ľudmila Bálentová

3. Rozsah pôsobnosti

Koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o návrhu na vydanie platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorenom podanom odpore, podanom bez odôvodnenia a o zrušení platobného rozkazu, o úschovách, o poriadkovej pokute, o znalečnom, tlmočnom a

svedočnom, o preddavkoch na trovy dôkazu, o

súdnych poplatkoch, o oslobodení od súdnych poplatkov, odstraňovaní vád podania,

ustanovení správcu dedičstva, príslušnosti a

právomoci súdu na konanie, ustanovení zástupcu účastníkov konania, prípustnosti

vedľajšieho účastníka, prerušení konania, o

dožiadaniach, o úkonoch súvisiacich s rekonštrukciou súdneho spisu, o úkonoch súvisiacich s prípravou pojednávania,

prípravou rozhodnutí pre sudcu, o prípustnosti zmeny návrhu na začatie konania a o iných

procesných rozhodnutiach. Koná a rozhoduje podľa § 5,6,7 a 8 zák. č.549/2003 Zb. v znení neskorších predpisov . Poverenie je zapísané pod Spr.

(24)

1. Súdne oddelenie

4C, 4Cpr, 4Ccud, 4Cd, 4Ro, 4S, 4Scud, 4Cb, 4Cbcud, 4Cbd,4Em, 4Ed, 4Er, 4Erd, 4Ercud, 4Ecud, 4Rob

2. Funkcia, meno a priezvisko Vyšší súdny úradník Bc. Hana Žitňanská

3. Rozsah pôsobnosti

Koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o návrhu na vydanie platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorenom podanom odpore, podanom bez odôvodnenia

a o zrušení platobného rozkazu, o úschovách, o poriadkovej pokute, o znalečnom, tlmočnom

a svedočnom, o preddavkoch na trovy dôkazu,

o súdnych poplatkoch, o oslobodení od súdnych poplatkov, odstraňovaní vád podania,

ustanovení správcu dedičstva, príslušnosti a

právomoci súdu na konanie, ustanovení zástupcu účastníkov konania, prípustnosti vedľajšieho účastníka, prerušení konania, o

dožiadaniach, o úkonoch súvisiacich s rekonštrukciou súdneho spisu, o úkonoch súvisiacich s prípravou pojednávania,

prípravou rozhodnutí pre sudcu, o prípustnosti zmeny návrhu na začatie konania a o iných

procesných rozhodnutiach. Koná a rozhoduje podľa § 5,6,7 a 8 zák. č. 549/2003 v znení

neskorších predpisov. Poverenie je zapísané pod Spr.

(25)

1. Súdne oddelenie

9P, PPOm, 9Ps, 9Po, 9Pú, 9Pd, 9Pcud, 10P, PPOm, 10Ps, 10Po, 10Pú, 10Pd, 10Pcud, 11P, 11Ps, 11Po, 11Pú, 11Pd, 11Pcud, 11Em, 11Ed, 11Er, 11Erd, 11Ercud, 11Ecud, 9Ro, 11Ro. Zároveň dokončí pridelené veci v oddelení 11C, 11Ccud, 11Cd, 11S,11Scud. 2. Funkcia, meno a priezvisko Vyšší súdny úradník Mgr. Martina Gogová

3. Rozsah pôsobnosti

Koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o návrhu na vydanie platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorenom podanom odpore, podanom bez odôvodnenia

a o zrušení platobného rozkazu, o úschovách, o poriadkovej pokute, o znalečnom, tlmočnom

a svedočnom, o preddavkoch na trovy dôkazu,

o súdnych poplatkoch, o oslobodení od súdnych poplatkov, odstraňovaní vád podania,

ustanovení správcu dedičstva, príslušnosti

a právomoci súdu na konanie, ustanovení zástupcu účastníkov konania, prípustnosti

vedľajšieho účastníka, prerušení konania,

o dožiadaniach, o úkonoch súvisiacich s rekonštrukciou súdneho spisu, o úkonoch súvisiacich s prípravou pojednávania,

prípravou rozhodnutí pre sudcu, o prípustnosti zmeny návrhu na začatie konania a o iných

procesných rozhodnutiach. Koná a rozhoduje podľa § 5,6,7 a 8 zák. č. 549/2003 v znení

neskorších predpisov. Poverenie je zapísané pod Spr.

(26)

1. Súdne oddelenie

5D, 5Dd, 5Dcud,5U,5UL, 2T, 2Tp, 2Tcud, 2Td, 2Nt, 2OT, 10Tp, 10OT. Zároveň dokončí pridelené nepárne vecí v

oddelení 3T, 3Tp, 3Tcud, 3Td, 3Nt, PE 1T, PE 1Tp, PE 1Tcud, PE 1Td, PE 1Nt, 10Ro 2. Funkcia, meno a priezvisko Vyšší súdny úradník Bc. Janka Pakšiová

3. Rozsah pôsobnosti

Koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o návrhu na vydanie platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorenom podanom odpore, podanom bez odôvodnenia a o zrušení platobného rozkazu, o úschovách, o poriadkovej pokute, o znalečnom, tlmočnom a

svedočnom, o preddavkoch na trovy dôkazu, o

súdnych poplatkoch, o oslobodení od súdnych poplatkov, odstraňovaní vád podania,

ustanovení správcu dedičstva, príslušnosti a

právomoci súdu na konanie, ustanovení zástupcu účastníkov konania, prípustnosti

vedľajšieho účastníka, prerušení konania, o dožiadaniach, o úkonoch súvisiacich s rekonštrukciou súdneho spisu, o úkonoch súvisiacich s prípravou pojednávania,

prípravou rozhodnutí pre sudcu, o prípustnosti zmeny návrhu na začatie konania a o iných

procesných rozhodnutiach. Koná a rozhoduje podľa § 5,6,7 a 8 zák. č.549/2003 v znení

neskorších predpisov. Poverenie je zapísané pod Spr.

(27)

1. Súdne oddelenie

6C,6Cpr, 6Ccud, 6Cd, 6Ro, 6S, 6Scud, 6Em,

6Ed, 6Er, 6Erd, 6Ercud, 6Ecud, 6P, 6Ps, 6Po,

6Pú, 6Pd, 6Pcud

2. Funkcia, meno a priezvisko Vyšší súdny úradník JUDr. Eva Kránerová

3. Rozsah pôsobnosti

Koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o návrhu na vydanie platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorenom podanom odpore, podanom bez odôvodnenia a o zrušení platobného rozkazu, o úschovách, o poriadkovej pokute, o znalečnom, tlmočnom a

svedočnom, o preddavkoch na trovy dôkazu, o

súdnych poplatkoch, o oslobodení od súdnych poplatkov, odstraňovaní vád podania,

ustanovení správcu dedičstva, príslušnosti a

právomoci súdu na konanie, ustanovení zástupcu účastníkov konania, prípustnosti

vedľajšieho účastníka, prerušení konania, o

dožiadaniach, o úkonoch súvisiacich s rekonštrukciou súdneho spisu, o úkonoch súvisiacich s prípravou pojednávania,

prípravou rozhodnutí pre sudcu, o prípustnosti zmeny návrhu na začatie konania a o iných

procesných rozhodnutiach. Koná a rozhoduje podľa § 5,6,7 a 8 zák. č.549/2003 v znení

neskorších predpisov. Poverenie je zapísané pod Spr.

(28)

1. Súdne oddelenie 7C,7Cpr, 7Ccud, 7Cd, 7Ro, 7S, 7Scud, 7Em, 7Ed, 7Er, 7Ercud, 7Ecud, 7Ro

2. Funkcia, meno a priezvisko Vyšší súdny úradník Mgr. Mária Mačejová

3. Rozsah pôsobnosti

Koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o návrhu na vydanie platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorenom podanom odpore, podanom bez odôvodnenia a o zrušení platobného rozkazu, o úschovách, o poriadkovej pokute, o znalečnom, tlmočnom a

svedočnom, o preddavkoch na trovy dôkazu, o

súdnych poplatkoch, o oslobodení od súdnych poplatkov, odstraňovaní vád podania,

ustanovení správcu dedičstva, príslušnosti a

právomoci súdu na konanie, ustanovení zástupcu účastníkov konania, prípustnosti

vedľajšieho účastníka, prerušení konania, o

dožiadaniach, o úkonoch súvisiacich s rekonštrukciou súdneho spisu, o úkonoch súvisiacich s prípravou pojednávania,

prípravou rozhodnutí pre sudcu, o prípustnosti zmeny návrhu na začatie konania a o iných

procesných rozhodnutiach. Koná a rozhoduje podľa § 5,6,7 a 8 zák. č.549/2003 v znení

neskorších predpisov. Poverenie je zapísané pod Spr.

(29)

1. Súdne oddelenie

8C,8Cpr, 8Ccud, 8Cd, 8Ro, 8S, 8Scud, 8Em,

8Ed, 8Er, 8Ercud, 8Ecud, 8Ro, 8Rob, 8Cb, 8Cbcud, 8Cbd

2. Funkcia, meno a priezvisko Vyšší súdny úradník Mgr. Denisa Cagálová

3. Rozsah pôsobnosti

Koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o návrhu na vydanie platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorenom podanom odpore, podanom bez odôvodnenia a o zrušení platobného rozkazu, o úschovách, o poriadkovej pokute, o znalečnom, tlmočnom a

svedočnom, o preddavkoch na trovy dôkazu, o

súdnych poplatkoch, o oslobodení od súdnych poplatkov, odstraňovaní vád podania,

ustanovení správcu dedičstva, príslušnosti a

právomoci súdu na konanie, ustanovení zástupcu účastníkov konania, prípustnosti

vedľajšieho účastníka, prerušení konania, o

dožiadaniach, o úkonoch súvisiacich s rekonštrukciou súdneho spisu, o úkonoch súvisiacich s prípravou pojednávania,

prípravou rozhodnutí pre sudcu, o prípustnosti zmeny návrhu na začatie konania a o iných

procesných rozhodnutiach. Koná a rozhoduje podľa § 5,6,7 a 8 zák. č.549/2003 v znení

neskorších predpisov. Poverenie je zapísané pod Spr.

4. Zastupovanie Bc. Hana Žitňanská

1. Súdne oddelenie

1T, 1Tp, 1Tcud, 1Td, 1Nt, 1OT, 9OT, 9Tp, (3T, 3Tp, 3Tcud, 3Td, 3Nt , PE 1T, PE 1Tp, PE 1Tcud, PE1Td, PE1Nt– dokončí párne veci), 2D, 2Dd, 2Dcud, 2U, 2UL

2. Funkcia, meno a priezvisko Vyšší súdny úradník Mgr. Jana Jurčová

3. Rozsah pôsobnosti

Poverená rozhodovaním o vrátení veci dôležitej pre trestné konanie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, o trovách trestného konania, o ustanovení obhajcu, o znalečnom,

tlmočnom, svedočnom, o započítaní väzby a

trestu, doručovaní obžaloby a písomností

súdu, vybavovaní dožiadaní s výnimkou dožiadaní do cudziny, opatrenia potrebnej na výkon uložených trestov, ochranných opatrení a poriadkových pokút, úkony súvisiace s rekonštrukciou spisu, príprava hlavného pojednávania, a iných pojednávaní vrátane vyhodnotenia dokazovania v prípravnom konaní, príprava rozhodnutí a iné úkony s osobitného predpisu. Koná a rozhoduje podľa

§ 5,6,7 a 8 zák. č.549/2003 v znení neskorších

predpisov. Poverenie je zapísané pod Spr.

(30)

1. Súdne oddelenie

5C,5Cpr, 5Cud, 5Ccud, 5Cd, 5S, 5SCud, 6C, 6Cpr, 6Ccud, 6Cud, 6S, 6Scud, 5P, 5Ps, 5Po, 5Pú, 5Pd, 5Pcud, 6P, 6Ps, 6Po, 6Pú, 6Pd, 6Pcud, 4C,4Cpr, 4Ccud, 4Cd, 4S, 4Scud,

2. Funkcia, meno a priezvisko Súdny tajomník Jozefína Chrenková

3. Rozsah pôsobnosti

Vykonáva samostatnú odbornú činnosť alebo

samostatnú ucelenú agendu s rozhodovacou právomocou v rozhodovacích veciach, zodpovedá za prácu asistentiek jej zverených senátov, pripravuje sudcovi návrhy

jednotlivých nemeritórnych rozhodnutí, samostatne pripravuje spisy na prejednanie, vypracúva štatistické listy a výkazníctvo za zverené senáty a plní ďalšie pracovné úlohy.

Vykonáva úkony podľa § 9,10,11

zák.č.549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch

v znení neskorších predpisov.

4. Zastupovanie Marta Košíková

1. Súdne oddelenie

8C,8Cpr, 8Ccud, 8Cd, 8S, 8Scud

4Cb,4Rob, 4Cbcud, 4Cbd, 8Cb, 8Cbcud, 8Cbd, 4Rob, 8Rob, 8Ro, 9Ro.

2. Funkcia, meno a priezvisko Súdny tajomník Marta Košíková

3. Rozsah pôsobnosti

Vykonáva samostatnú odbornú činnosť alebo

samostatnú ucelenú agendu s rozhodovacou právomocou v rozhodovacích veciach, zodpovedá za prácu asistentiek jej zverených senátov, pripravuje sudcovi návrhy

jednotlivých nemeritórnych rozhodnutí, samostatne pripravuje spisy na prejednanie, vypracúva štatistické listy a výkazníctvo za zverené senáty a plní ďalšie pracovné úlohy.

Rozhoduje vo veciach Rob. Vykonáva úkony podľa § 9,10,11 zák. č.549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.

(31)

1. Súdne oddelenie

11P, PPOm, 11Ps, 11Po, 11Pú, 11Pcud, 11Pd, 10P, 10Ps, 10Po, 10Pú, 10Pcud, 110d, 9P, 9Ps, 9Po, 9Pú, 9Pcud, 9Pd 2. Funkcia, meno a priezvisko Súdny tajomník Františka Merková

3. Rozsah pôsobnosti

Vykonáva samostatnú odbornú činnosť alebo

samostatnú ucelenú agendu s rozhodovacou právomocou v rozhodovacích veciach, zodpovedá za prácu asistentiek jej zverených senátov, pripravuje sudcovi návrhy

jednotlivých nemeritórnych rozhodnutí, samostatne pripravuje spisy na prejednanie, vypracúva štatistické listy a výkazníctvo za zverené senáty a plní ďalšie pracovné úlohy.

Vykonáva úkony podľa § 9,10,11 zák. č.549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.

4. Zastupovanie Marta Košíková

1. Súdne oddelenie

4Er, 4Erd, 4Ercud, 4Em, 4Ed, 4Ecud, 5Er, 5Erd, 5Ercud, 5Em, 5Ed, 5Ecud, 6Er, 6Erd, 6Ercud, 6Em, 6Ed, 6Ecud, 11Er, 11Erd, 11Ercud, 11Em, 11Ed, 11Ecud

2. Funkcia, meno a priezvisko Súdny tajomník Jana Nikodémová

3. Rozsah pôsobnosti

Vykonáva samostatnú odbornú činnosť alebo

samostatnú ucelenú agendu s rozhodovacou právomocou v rozhodovacích veciach, zodpovedá za prácu asistentiek jej zverených senátov, pripravuje sudcovi návrhy

jednotlivých nemeritórnych rozhodnutí, samostatne pripravuje spisy na prejednanie, vypracúva štatistické listy a výkazníctvo za zverené senáty a plní ďalšie pracovné úlohy.

Vykonáva úkony podľa § 9,10,11 zák. č.549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch

v znení neskorších predpisov.

(32)

1. Súdne oddelenie

7C,7Cpr, 7Ccud, 7Cd, 7Ro, 7S, 7Scud 8Er,

8Erd, 8Ercud, 8Em, 8Ed, 8Ecud, 12Er, 12Erd, 12Ercud, 12Em, 12Ed,

12Ecud,7Tp,OT, PPOm, 4Ro,7Ro 2. Funkcia, meno a priezvisko Súdny tajomník Mgr. Beáta Káčerová

3. Rozsah pôsobnosti

Vykonáva samostatnú odbornú činnosť alebo

samostatnú ucelenú agendu s rozhodovacou právomocou v rozhodovacích veciach, zodpovedá za prácu asistentiek jej zverených senátov, pripravuje sudcovi návrhy

jednotlivých nemeritórnych rozhodnutí, samostatne pripravuje spisy na prejednanie, vypracúva štatistické listy a výkazníctvo za zverené senáty a plní ďalšie pracovné úlohy.

Vykonáva úkony podľa § 9,10,11 zák. č.549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch

v znení neskorších predpisov.

4. Zastupovanie Jana Nikodémová

1. Súdne oddelenie

2D, 2Dd, 2Dcud, 2U, 2UL, 5D, 5Dd, 5Dcud, 5U, 5UL, 5Ro, 6Ro,10 Ro,11Ro

Dokončí všetky veci v oddelení D.

2. Funkcia, meno a priezvisko Súdny tajomník Mária Bajzíková

3. Rozsah pôsobnosti

Vykonáva samostatnú odbornú činnosť alebo

samostatnú ucelenú agendu s rozhodovacou právomocou v rozhodovacích veciach, zodpovedá za prácu asistentiek jej zverených senátov, pripravuje sudcovi návrhy

jednotlivých nemeritórnych rozhodnutí, samostatne pripravuje spisy na prejednanie, vypracúva štatistické listy a výkazníctvo za zverené senáty a plní ďalšie pracovné úlohy.

Rozhoduje vo veciach Ro. Vykonáva úkony podľa § 9,10,11 zák.č.549/2003 Z. z. o

súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov a vybavuje všetky veci, ktoré jej boli doposiaľ pridelené

(33)

1. Súdne oddelenie

1T, 1Tp, 1Tcud, 1Td, 1Nt, 2T, 2Tp, 2Tcud, 2Td, 2Nt,( 3T, 3Tp, 3Tcud, 3Td, 3Nt, 9OT, 9Tp,9OT, lTp,1OT, 2Tp,2OT, 10Tp,10OT( všetky trestné veci)

2. Funkcia, meno a priezvisko Súdny tajomník Marta Kúnovská

3. Rozsah pôsobnosti

Vykonáva samostatnú odbornú činnosť alebo

samostatnú ucelenú agendu s rozhodovacou právomocou v rozhodovacích veciach, zodpovedá za prácu asistentiek jej zverených senátov, pripravuje sudcovi návrhy

jednotlivých nemeritórnych rozhodnutí, samostatne pripravuje spisy na prejednanie, vypracúva štatistické listy a výkazníctvo za zverené senáty a plní ďalšie pracovné úlohy.

Vykonáva úkony podľa § 9,10,11 zák. č.549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch

v znení neskorších predpisov.

4. Zastupovanie Edita Ilková

1. Súdne oddelenie 4C, 4Cpr, 4Ccud, 4Cd, 4S, 4Scud, 4Cb, 4Cbcud, 4Cbd,4Ro

2. Funkcia, meno a priezvisko Asistentka Anna Kúdelová

3. Rozsah pôsobnosti

Vedie registre vecí pridelených zo senátu, sleduje lehoty, zakladá prípisy a doručenky

do spisov, vykonáva korešpondenciu, zabezpečuje predvolávanie osôb,

účastníkov súdneho konania, vyhotovuje

zápisnice z úkonov súdneho konania, píše a opisuje súdne rozhodnutia, zodpovedá za správnosť opisu, za riadnu žurnalizáciu,

vyhotovuje výkazy za senát a plní pracovné príkazy sudcu.

(34)

1. Súdne oddelenie 5C,5Cpr, 5Ccud, 5Cd, 5S, 5Scud, 5P, 5Ps, 5Po, 5Pú, 5Pd, 5Pcud, PPOm,5Ro

2. Funkcia, meno a priezvisko Asistentka Ing. Veronika Kozinková

3. Rozsah pôsobnosti

Vedie registre vecí pridelených zo senátu, sleduje lehoty, zakladá prípisy a doručenky do

spisov, vykonáva korešpondenciu,

zabezpečuje predvolávanie osôb, účastníkov

súdneho konania, vyhotovuje zápisnice z úkonov súdneho konania, píše a opisuje súdne rozhodnutia, zodpovedá za správnosť

opisu, za riadnu žurnalizáciu, vyhotovuje výkazy za senát a plní pracovné príkazy sudcu.

4. Zastupovanie Anna Kúdelová

1. Súdne oddelenie 6C,6Cpr, 6Ccud, 6Cd, 6S, 6Scud, 6P, 6Ps, 6Po, 6Pú, 6Pd, 6Pcud, PPOm ,6Ro

2. Funkcia, meno a priezvisko Asistentka Monika Hricová

3. Rozsah pôsobnosti

Vedie registre vecí pridelených zo senátu, sleduje lehoty, zakladá prípisy a doručenky do

spisov, vykonáva korešpondenciu,

zabezpečuje predvolávanie osôb, účastníkov

súdneho konania, vyhotovuje zápisnice z úkonov súdneho konania, píše a opisuje súdne rozhodnutia, zodpovedá za správnosť

opisu, za riadnu žurnalizáciu, vyhotovuje výkazy za senát a plní pracovné príkazy sudcu.

4. Zastupovanie Drahoslava Žišková

1. Súdne oddelenie 7C, 7Ccud, 7Cd, 7S, 7Scud, 7P, 7Ps, 7Po, 7Pú, 7Pd, 7Pcud,7Ro

2. Funkcia, meno a priezvisko Asistentka Katarína Krajčíková

3. Rozsah pôsobnosti

Vedie registre vecí pridelených zo senátu, sleduje lehoty, zakladá prípisy a doručenky do

spisov, vykonáva korešpondenciu,

zabezpečuje predvolávanie osôb, účastníkov

súdneho konania, vyhotovuje zápisnice z úkonov súdneho konania, píše a opisuje súdne rozhodnutia, zodpovedá za správnosť

opisu, za riadnu žurnalizáciu, vyhotovuje výkazy za senát a plní pracovné príkazy sudcu.

(35)

1. Súdne oddelenie

8Cb, 8Cbcud, 8Cbd, 8C, 8Cpr,8Ccud, 8Cd, 8S, 8Scud, 8P, 8Ps, 8Po, 8Pú, 8Pd,

8Pcud,8Ro

2. Funkcia, meno a priezvisko Asistentka Drahoslava Žišková

3. Rozsah pôsobnosti

Vedie registre vecí pridelených zo senátu, sleduje lehoty, zakladá prípisy a doručenky do

spisov, vykonáva korešpondenciu,

zabezpečuje predvolávanie osôb, účastníkov

súdneho konania, vyhotovuje zápisnice z úkonov súdneho konania, píše a opisuje súdne rozhodnutia, zodpovedá za správnosť

opisu, za riadnu žurnalizáciu, vyhotovuje výkazy za senát a plní pracovné príkazy sudcu.

4. Zastupovanie Monika Hricová

1. Súdne oddelenie 9P, PPOm, 9Ps, 9Po, 9Pú, 9Pd, 9Pcud, 9Ro

2. Funkcia, meno a priezvisko Asistentka Ľubica Chochulová

3. Rozsah pôsobnosti

Vedie registre vecí pridelených zo senátu, sleduje lehoty, zakladá prípisy a doručenky do

spisov, vykonáva korešpondenciu,

zabezpečuje predvolávanie osôb, účastníkov

súdneho konania, vyhotovuje zápisnice z úkonov súdneho konania, píše a opisuje súdne rozhodnutia, zodpovedá za správnosť

opisu, za riadnu žurnalizáciu, vyhotovuje výkazy za senát a plní pracovné príkazy sudcu.

4. Zastupovanie Edita Ilková

1. Súdne oddelenie 10P, PPOm, 10Ps, 10Po, 10Pú, 10Pd, 10Pcud,10 Ro

2. Funkcia, meno a priezvisko Asistentka Andrea Grmanová

3. Rozsah pôsobnosti

Vedie registre vecí pridelených zo senátu, sleduje lehoty, zakladá prípisy a doručenky do

spisov, vykonáva korešpondenciu,

zabezpečuje predvolávanie osôb, účastníkov

súdneho konania, vyhotovuje zápisnice z úkonov súdneho konania, píše a opisuje súdne rozhodnutia, zodpovedá za správnosť

opisu, za riadnu žurnalizáciu, vyhotovuje výkazy za senát a plní pracovné príkazy sudcu.

Imagem

Referências

temas relacionados :