Lý thuyết Sửa Chữa Điện Thoại Di Động

Texto

(1)

Lý thuyɼt Sͭa Chͯa Điʄn Thoɞi Di Đ͙ng

Các Phương Pháp Sͯa Chͯa máy di đ͙ng :

Nhân dʈp em đưͣc m͟ nick ,quay tr͟ lɞi v͛i diʂn đàn không có gì thôi tɴng anh em cái tài liʄu này ,anh em lɢy vɾ mà dùng nha:

Các Phương Pháp Sͯa Chͯa máy di đ͙ng :

1. Tìm hiʀu máy hư qua cách "ph͏ng vɢn" chͧ máy

Khi bɞn nhɪn sͭa m͙t máy h͏ng, viʄc trư͛c tiên là phɠi khéo léo "ph͏ng vɢn" ngư͝i dùng máy đʀ nhanh chóng xác đʈnh tình trɞng cͧa máy. Các câu h͏i đɞi thʀ như : Anh biɼt máy hư lúc nào? Nó có dɢu hiʄu gì khác thư͝ng không? Có cho ai "đͥng" đɼn máy chưa? Máy có bʈ vô nư͛c không? Bʈ r͛t không? máy có hao pin không? Trư͛c đó sóng có mɞnh không? Tiɼng nghe có l͛n không?... Bɞn càng biɼt cách "khai thác thông tinlɢy đưͣc tͫ ngư͝i dùng máy", công viʄc tìm hư h͏ng cͧa bɞn sɺ chính xác hơn và nhanh hơn. Bɞn nh͛ "Ngư͝i dùng máy hiʀu tình trɞng cͧa máy nhiɾu hơn bɞn và h͍ sɺ sɲn sàng giúp bɞn nhiɾu thông tin đʀ bɞn sͭa máy".

2. Quan sát trͱc tiɼp trên máy

Khi cɤm trên tay m͙t máy h͏ng, bɞn hãy chú tâm quan sát và phát hiʄn các dɢu vɼt bɢt thư͝ng trên máy. Các ch͗ cɤn chú ý là ch͗ ghép v͏ máy có vɼt trɤy không? Các tiɼp điʀm kɼt n͑i v͛i pin, v͛i thɸ SIM có bʈ rʆ sét không? Màn hình có bʈ vɼt đen không? Có vɼt nͩt trên v͏ máy không? Máy có bʈ vô nư͛c không? Khi quan sát bo mɞch in, bɞn chú ý đɼn các IC, xem các IC có bʈ thay thɼ chưa? Có mɢt linh kiʄn gì không? Bɠng mɞch in nhiɾu l͛p có bʈ cong không? Các phím đông có bʈ ͑, rʆ sét không? Có vɼt nͩt trên bo mɞch không?

Trư͛c hɼt bɞn phɠi tìm pan bɮng mɬt (nhiɾu khi cɤn đɼn kính lúp), rɢt nhiɾu trư͝ng hͣp bɞn thɢy ch͗ h͏ng chʆ nh͝ quan sát k͹ các b͙ phɪn cͧa máy mà không cɤn phɠi "dùng đɼn đao to búa lơn". Như vɪy vͫa ít lao tâm, t͑n sͩc mà đã sͭa đưͣc máy.

3. Dùng phép đo điʄn tr͟

Đo điʄn tr͟, g͍i là phép đo Ohm. Khi đo Ohm, máy không đưͣc cɢp điʄn, đây là cách đo dùng đʀ phát hiʄn các linh kiʄn trên bo bʈ hư rɢt hiʄu quɠ. Bình thư͝ng bɞn nên đo Ohm trên các máy còn t͑t đʀ lɢy mɨu, ghi vào s͕ tay. Thí dͥ : bɞn đo Ohm trên các chɢu ngu͓n pin, Mass, trên các chɢu thɸ SIM, trên các chɢu kɼt n͑i (thư͝ng đɴt bên dư͛i máy), đo trên các chân cͧa IC thư͝ng hư h͏ng. Khi kiʀm tra m͙t máy hư, bɞn dùng phép đo Ohm như trư͛c đʀ lɢy kɼt quɠ đo và so sánh kɼt quɠ này v͛i các dͯ liʄu mɨu đã có ghi trong s͕ tay. Nɼu s͑ Ohm đo đưͣc quá nh͏ so v͛i mɨu, có lɺ mɞch đã bʈ chɞm, rʆ, dính, nɼu s͑ Ohm quá l͛n so v͛i mɨu, có lɺ đã có ch͗ bʈ đͩt trên mɞch, điʄn tr͟ tăng Ohm...

Ghi chú : bɞn nh͛ khi đo Ohm phɠi lɪp lɞi cùng cách đo, cùng m͙t máy đo Ohm, và trên cùng m͙t thang đo, lúc đó các kɼt quɠ lɢy đưͣc tͫ phép đo Ohm m͛i có thʀ so sánh đ][cj v͛i các mɨu đã có và cho kɼt luɪn chính xác.

4. Dùng phép đo điʄn áp

Điʄn áp là sͩc ép đɴt trên các chân cͧa linh kiʄn thư͝ng so v͛i đư͝ng Mass (Mass là đư͝ng lɪp mͩc áp chuɦn 0V). Trong máy thư͝ng có rɢt nhiɾu tɤng, nhiɾu kh͑i khác nhau, mͩc áp trên các tɤng, các kh͑i thư͝ng có tính đ͙c lɪp, ít ɠnh hư͟ng lên nhau, do đó ngư͝i thͣ thư͝ng dùng phép đo Volt đʀ khɠo sát tính bình thư͝ng hay không bình thư͝ng cͧa các mɞch điʄn.

Trư͛c hɼt, bɞn hãy kiʀm tra mͩc áp cͧa mɞch ngu͓n nuôi. Nɼu mɢt áp, nguyên do có thʀ do có chɞm trong tɠi, khiɼn cho mɢt áp hay do mɢt lʄnh m͟ ngu͓n hay đo đͩt đư͝ng

(2)

ngu͓n, hay như IC đóng m͟ cͭa ngu͓n.

Đo áp trên các chân cͧa IC, nɼu thɢy mɢt áp, trư͛c hɼt hãy kiʀm tra các linh kiʄn chung quanh, nɼu thɢy các linh kiʄn này đɾu bình thư͝ng, nguyen do có thʀ có hư h͏ng trong IC. Khi máy đang có tín hiʄu, lúc này có thʀ kiʀm tra biên đ͙ tín hiʄu bɮng phép đo áp v͛i m͙t Volt kɼ AC đͧ nhɞy.

Ghi chú : mͩc áp phân cͱc DC cͧa các tɤng thư͝ng ít liên đ͛i ɠnh hư͟ng nhau, sͱ khác thư͝ng ͟ mͩc áp DC thư͝ng cho bɞn biɼt vùng có linh kiʄn bʈ h͏ng. Mͩc áp tín hiʄu AC, luôn có tính đʈnh hư͛ng, nó có điʀm kh͟i phát và lɤn lưͣt đi qua các điʀm trên mɞch và sau cùng sɺ đɼn tɠi. Mɢt tín hiʄu thư͝ng do hư các linh kiʄn AC, như tͥ điʄn liên lɞc bʈ h͟ mɞch, các cu͙n cɠm bʈ chɞm hay bʈ đͩt...

5. Dùng phép đo dòng điʄn

Dòng điʄn là m͙t đɞi lưͣng rɢt quan tr͍ng cͧa máy hay cͧa mɞch, nó phɠn ánh trɞng thái làm viʄc cͧa mɞch m͙t cách rɢt chính xác. Điɾu bɢt tiʄn là khi đo dòng, bɞn phɠi tìm cách làm h͟ mɞch đʀ chèn máy đo vào.

Khi cɢp điʄn cho máy v͛i m͙t ngu͓n DC ngoài (thay cho pin), trên h͙p ngu͓n thư͝ng có điʄn kɼ đo dòng, bɞn hãy làm quen v͛i các đ͙ng thái cͧa dòng điʄn trên máy đo dòng đʀ biɼt các trɞng thái kh͟i đ͙ng cͧa máy có bình thư͝ng hay không.

- Nɼu máy bình thư͝ng, khi nhɢn nút m͟ máy, kh͟i đɤu dòng tăng lên vài chͥc mA, r͓i đ͙t nhiên tăng lên rɢt l͛n (khoang 200mA), lúc này máy đang cho phát sóng vɾ các trɞm đʀ xin kɼt n͑i v͛i mɞng, khi kɼt n͑i xong, máy sɺ tr͟ vɾ trɞng thái ch͝, vào mode WatchDog, lúc đó dòng nuôi máy tr͟ vɾ vài chͥc mA và thʆnh thoɠng nhích lên đʀ quét phím.

- M͙t máy ăn dòng quá l͛n, trên 500mA, dɢu hiʄu này cho biɼt trong máy đã có linh kiʄn bʈ chɞm, như các tͥ l͍c chɞm hay rʆ nɴng. Các IC công suɢt bʈ chɞm sɺ ăn dòng rɢt l͛n. Bɞn có thʀ cho cách ly các mɞch điʄn đʀ xác đʈnh vùng có chɞm, khi tháo m͙t đư͝ng mɞch ra mà dòng tr͟ vɾ mͩc thɢp, như vɪy sɺ xác đʈnh đưͣc vùng có chɞm.

- M͙t máy ăn dòng quá nh͏, hay không ăn dòng, dɢu hiʄu này cho biɼt trong máy có ch͗ bʈ h͟ mɞch.

Trong các sơ đ͓ mɞch điʄn cͧa nhà sɠn xuɢt, ngư͝i ta thư͝ng có ghi dòng điʄn tiêu thͥ chɠy trong các nhánh đʀ bɞn có thʀ kiʀm tra sͱ hoɞt đ͙ng cͧa mɞch điʄn này.

6. Dùng phép đo đ͑i chͩng

Khi bɞn có trong tay m͙t máy t͑t và m͙t máy h͏ng cͧa cùng m͙t Model, lúc đó bɞn có thʀ dùng phép đo đ͑i chͩng đʀ nhanh chóng tìm ra ch͗ hư.

Phép đo đ͑i chͩng rɢt đa dɞng : Đ͑i chͩng theo phép đo Ohm, đ͑i chͩng theo phép đo Volt DC, theo Volt AC, đ͑i chͩng theo phép đo dòng, đ͑i chͩng theo phép đo dɞng sóng... Trư͝ng hͣp bɞn không có 2 máy gi͑ng nhau thì sao ? Luca đó bɞn có thʀ cho đo đ͑i chͩng theo các dͯ liʄu đã có trên sơ đ͓ mɞch điʄn cͧa máy hay đã có trong s͕ tay thͣ (mà trư͛c đây bɞn đã ghi lɞi). Tìm hư h͏ng v͛i phép đo đ͑i chͩng là m͙t cách làm rɢt hiʄu quɠ, bɞn nên làm quen v͛i phép đo này.

7. Dùng phép thay thͭ

M͙t trong các cách sͭa mà ngư͝i thͣ rɢt hay dùng là cho "d͍n nhà", tͩc thay thɼ ngay các linh kiʄn nghi hư. Chúng ta biɼt m͙t IC dùng trong máy này, nó còn đưͣc dùng trong nhiɾu máy khác. Khi nghi hư IC, bɞn hãy tìm nó có trong các máy khác và lɢy ra cho thay thͭ. Khi thay linh kiʄn t͑t vào, máy tr͟ lɞi hoɞt đ͙ng t͑t là đã tìm ra linh kiʄn hư, nɼu thay vào máy vɨn không có gì thay đ͕i vɨn còn pan. Kɼt luɪn linh kiʄn đó không hư và thay tiɼp.

Ghi chú : bɞn nh͛ khi trong tay bɞn đang có 2 IC cͧa cùng m͙t mã s͑, trư͛c khi cho thay thͭ IC t͑t vào máy, bɞn nên dùng phép đo Ohm đ͑i chͩng giͯa 2 IC này, nɼu khi đó có sͱ khác nhau l͛n, dɢu hiʄu này cho thɢy IC tháo ra trong máy đã bʈ hư, nɼu đo đ͑i chͩng và

(3)

không thɢy có sͱ khác nhau nhiɾu, điɾu này chưa chɬc linh kiʄn tháo ra trong máy bʈ hư (như vɪy, thay vào sɺ vɨn không có kɼt quɠ)

8. Dùng phép đo dòng nóng

V͛i các máy có linh kiʄn bʈ chɞm, ăn dòng l͛n, bɞn có thʀ dùng phép đo nóng đʀ nhanh chóng xác đʈnh đưͣc các vùng hư hay tìm ra đưͣc linh kiʄn hư. Bɞn hãy cho cɢp dòng điʄn vào mɞch, ch͝ m͙t lúc, tɬt ngu͓n, dùng ch͗ nhɞy cɠm v͛i nóng trên cơ thʀ bɞn, như đɤu ngón tay hay da mɴc«, đʀ dò xem linh kiʄn nào bʈ quá nóng. Nɼu ch͗ quá nóng là trên IC ngu͓n, hãy kiʀm tra tɠi n͑i trên đư͝ng ngu͓n này. Nóng trên các IC công suɢt, có thʀ trong IC đã có ch͗ chɞm.

Ghi chú : v͛i m͙t máy ăn dòng quá l͛n, trên 500mA, bɞn hãy cho tɬt ngu͓n, vì đʀ lâu sɺ có hɞi cho máy, có thʀ cháy máy, làm hư thêm nhiɾu ch͗ khác. Lúc này bɞn hãy giɠm mͩc áp cͧa ngu͓n nuôi xu͑ng, chʆ duy trì dòng điʄn khoɠng 200mA chɠy vào máy, ͟ mͩc dòng này, bɞn có thʀ yên tâm đʀ th͝i gian cɢp dòng đͧ dài đʀ ch͝ các ch͗ bʈ quá nóng sɺ bʈ đ͑t nóng mà không làm hư thêm các ch͗ khác.

9. Dùng phép Đè & Nhɢn

V͛i các máy hư h͏ng có dɢu hiʄu chɪp ch͝n, nguyên do thư͝ng là ch͗ tiɼp xúc xɢu, khi có ý nghĩ này xuɢt hiʄn trong đɤu, bɞn hãy dùng phép sͭa ³Đè & Nhɢn´. Bɞn dùng đɤu ngón tay nhɢn mɞnh lên các linh kiʄn nghi h͟ chân , hay dùng 2 ngón tay bóp mɞnh lên linh kiʄn nghi có ch͗ hàn bʈ h͟.

- Khi đè & Nhɢn lên 1 IC mà máy đang hư tr͟ lɞi hoɞt đ͙ng bình thư͝ng là nghi h͟ chân ͟ IC này, gia c͑ các chân hàn.

- Khi máy đang hoɞt đ͙ng, dùng phép Đè & Nhɢn lên 1 IC, máy ngưng hoɞt đ͙ng, nghi h͟ chân hay có ch͗ chɞm ͟ IC này, cho làm lɞi các chân hàn.

Ghi chú : khi dùng ngón tay Đè & Nhɢn lên thân các IC này, bɞn phɠi ch͍n đùng tư thɼ đʀ làm, nhɮm tránh làm gãy bo, như vɪy càng làm cho máy hư nɴng hơn.10. Dùng phép bɬt cɤu cho ngɬn mɞch

Nɼu bɞn hiʀu rõ cɢu trúc cͧa máy, khi sͭa các máy bʈ mɢt tín hiʄu, bɞn có thʀ dùng cách bɬt cɤu cho ngɬn mɞch, đʀ tín hiʄu đi qua đư͝ng n͑i tɬt đʀ đɼn các phɤn khác, dùng cách thͭ này, nhanh chóng tìm ra vùng có hư.

V͛i các mɞch điʄn bʈ mɢt, bɞn có thʀ dùng dây cho n͑i tɬt, đem ngu͓n tͫ m͙t ch͗ đã ch͍n đɼn cɢp cho vùng mɞch bʈ mɢt điʄn đʀ thͭ nhanh.

11. Dùng phép h͟ mɞch

V͛i các máy có dɢu hiʄu bʈ chɞm. ăn dòng l͛n, viʄc xác đʈnh vùng có linh kiʄn bʈ chɞm, ngư͝i ta thư͝ng dùng phép h͟ mɞch đʀ tìm hư h͏ng trên máy.

Nɼu có chɞm mɞch ͟ tɤng công suɢt PA, hãy tháo điʄn tr͟ đɴt trên ngu͓n DC cho h͟ mɞch. Nɼu dòng nuôi tr͟ lɞi bình thư͝ng thì đã xác đʈnh đưͣc vùng có linh kiʄn bʈ chɞm.

Nɼu có chɞm ͟ mɞch điʄn trên nɬp màn hình, thì rút dây kɼt n͑i giͯa bo mɞch chính và mɞch điʄn màn hình ra, nɼu dòng nuôi tr͟ vɾ mͩc bình thư͝ng thì sɺ tìm ra ch͗ chɞm. Nɼu có chɞm mɞch ͟ thɸ SIM thì cho làm h͟ mɞch đư͝ng ngu͓n cɢp cho thɸ SIM, nɼu dòng nuôi tr͟ vɾ mͩc bình thư͝ng là đã xác đʈnh ch͗ chɞm.

(4)

12. Dùng phép làm sɞch

ĐTDĐ thư͝ng bʈ bͥi, khi bʈ ɦm hay bʈ nư͛c vào, nhiɾu ch͗ trong máy bʈ rʆ sét, ren. Do đó khi có máy hư h͏ng trư͛c hɼt cɤn phɠi quan sát bo mɞch và nɼu có nhͯng dɢu hiʄu trên thì trư͛c hɼt cɤn làm vʄ sinh ngay. Nɼu có thʀ thì hãy rͭa bo mɞch v͛i máng siêu âm. Các ch͗ rɢt dʂ bʈ ten, rʆ nhɢt là các điʀm đɴt ͟ phɤn dư͛i cͧa máy, các tiɼp điʀm v͛i thɸ SIM, v͛i ngu͓n pin và v͛i ͑ng nói, ͑ng nghe«

13. Dùng máy hiʄn sóng

Nɼu có máy hiʄn sóng thì ta nên sͭ dͥng đʀ quan sát các tín hiʄu trên bo mɞch. Các dɞng tín hiʄu thư͝ng gɴp :

-Xung data trên các đư͝ng truyɾn, tín hiʄu xung đ͓ng h͓ Clock Pulse. -Tín hiʄu âm thoɞi ͟ các ͑ng nói, ͑ng nghe.

-Tín hiʄu xung nhʈp chính 13 MHz, tín hiʄu xung đ͓ng h͓ 32768 Hz. -Tín hiʄu dao đ͙ng ngoɞi sai LO, tín hiʄu RF, tín hiʄu IF.

Đây là 1 phương pháp chͧ yɼu, rɢt đưͣc sͭ dͥng. 14. Dùng cách dò tín hiʄu

Bɞn có thʀ ráp 1 mɞch điʄn khuɼch đɞi ± Amplifier hay 1 mɞch điʄn dao đ͙ng ± Oscillator đʀ làm thiɼt bʈ truy tìm tín hiʄu trên bo mɞch.

-Mɞch khuɼch đɞi tín hiʄu sɺ đưͣc dùng đʀ truy tìm tín hiʄu có trên mɞch ± Signal Tracer. -Mɞch dao đ͙ng tɞo ra tín hiʄu ± Signal Generator dùng đʀ xem tín hiʄu có đi qua đưͣc các tɤng trong máy đʀ đɼn tɠi hay không.

Đây là thiɼt bʈ g͍i là Signal Generator/ Tracer rɢt hͯu dͥng đʀ nhanh chóng xác đʈnh vùng pan cͧa máy. Có thʀ lɢy các linh kiʄn trong các máy đ͝i cũ và biɼn nó thành các mɞch Signal Generator phát ra các tín hiʄu thư͝ng dùng trong ĐTDĐ đʀ thͭ máy.

15. Dùng dây Jump

Máy cɤn rɢt nhiɾu đư͝ng n͑i mɞch, đ͓ng th͝i phɠi g͍n nhɶ do đó nhiɾu đư͝ng n͑i phɠi đɴt trong các l͛p Inner. Bo mɞch in dùng trong các điʄn thoɞi có đɼn 8 l͛p. Ngoài ra trên Top và l͛p dư͛i Bottom, chúng ta thɢy ͟ giͯa là các l͛p Inner. Khi các đư͝ng n͑i nɮm trong các l͛p Inner bʈ đͩt, cɤn phɠi dùng các dây Jump đʀ thay thɼ các đư͝ng dây n͑i này.

Dây Jump là dây đ͓ng rɢt nh͏ bên ngoài có tráng l͛p men cách điʄn. Ta dùng dây này đʀ tɞo các đư͝ng Jump cho n͑i các ch͗ bʈ đͩt. Sau khi n͑i hãy đè dây n͑i Jump xu͑ng dùng l͛p sơn cách điʄn c͑ đʈnh các dây n͑i này đʀ tăng đưͣc đ͙ bɾn vͯng cͧa nó.

16. Dùng phép giɠ dây Anten

Khi sͭa chͯa điʄn thoɞi bʈ sóng quá mɞnh hay quá yɼu, có thʀ dùng m͙t đoɞn dây nh͏ giɠ làm Anten. Anten là 1 mɞck tɠi cao tɤn, có liên quan đɼn điɾu kiʄn hoɞt đ͙ng cͧa kh͑i cao tɤng RF. Nɼu thêm 1 Anten đúng vào kh͑i RF., ta có thʀ tăng đưͣc mͩc sóng cho các máy yɼu. Dây Anten là 1 đoɞn dây dài khoɠng 1 cm, đɴt nó đúng ch͗ sɺ cɠi thiʄn đưͣc chͩc năng thu phát sóng cͧa máy. Dùng dây giɠ Anten đʀ điɾu chʆnh lɞi điɾu kiʄn tɠi ͟ cao tɤn RF.

17. Dùng phép điɾu chʆnh

Trong mɞch có các mɞch điɾu chʆnh như :

(5)

đɞi PA ± FR Power Amplifier. Ta có thʀ thay đ͕i trʈ s͑ linh kiʄn ͟ mɞch này như tăng giɠm các điʄn tr͟ đʀ thay đ͕i mͩc điʄn áp VAPC qua đó chʆnh lɞi công suɢt làm viʄc cͧa kh͑i khuɼch đɞi PA.

- Điɾu chʆnh AFC ± Automatic Frequency Control, điɾu chʆnh đ͙ lʄch tɤn cho tín hiʄu

13MHz.Ta có thʀ thay đ͕i trʈ s͑ linh kiʄn ͟ mɞch này, như tăng giɠm các điʄn tr͟, các tͥ l͍c ͟ mɞch l͍c thɢp qua đʀ thay đ͕i mͩc điʄn áp VAFC qua đó chʆnh lɞi mͩc ͕n tɤn cho tín hiʄu 13MHZ.

͞ tɤng khuɼch đɞi LNA cũng có mɞch điɾu chʆnh ͕n biên. ͞ tɤng khuɼch đɞi **m trư ͛c khi vào tɤng giɠi mã tách sóng tín hi ʄu I/Q cũng có mɞch chʆnh biên AGC. Ta thͭ thay đ͕i trʈ s͑ các linh kiʄn ͟ các mɞch điɾu chʆnh tͱ đ͙ng đʀ tìm đưͣc điɾu kiʄn hoɞt đ͙ng t͑t hơn cho máy.

18. Dùng phép phân tích đʀ sͯa máy Đây là phương pháp t͑i ưu, trư͛c hɼt hãy quan sát đʀ phân vùng, sau đó tìm h͓ sơ mɞch điʄn cͧa máy đʀ xác đʈnh mɞch điʄn tͫng vùng, tͫ sơ đ͓ ta sɺ thɢy nguyên lý vɪn hành cͧa mɞch điʄn r͓i tìm ra phép đo đʀ nhanh chóng tìm ch͗ hư h͏ng. Đây g͍i là phương pháp sͭa máy có cơ s͟ lý thuyɼt. Nɼu sͭa máy không theo sơ đ͓ thư͝ng chʆ có 3 cách : m͙t là th͕i nóng gia c͑ các chân hàn, hai là vʄ sinh rͭa sɞch bo mɞch và ba là d͍n nhà thay thͭ các linh kiʄn bʈ hư h͏ng .Đʈnh Nghĩa 1 S͑ Tͫ Chuyên Ngành Dtdd

1. Firmware : G͍i là phɤn mɾm cho máy điʄn thoɞi. Là hʄ điɾu hành trên máy điʄn thoɞi. Chính là chương trình chính đʀ máy hoɞt đ͙ng không có nó thì máy sɺ là cͥc sɬt.

2. Flash : Là con IC b͙ nh͛ nɮm trên máy điʄn thoɞi dùng lưu trͯ firmware cũng như lưu trͯ các ͩng dͥng do ngư͝i sͭ dͥng cài đɴt thêm và các thông tin khác như danh bɞ, tin nhɬn...Do firmware lưu trͯ trong IC nh͛ Flash cho nên trong gi͛i thͣ thư͝ng g͍i các file firmware là file flash. Và quá trình nɞp firmware vào máy g͍i là "Quá trình Flash".

3. Unlock mɞng : Nɼu máy do m͙t s͑ mɞng khác làm chương trình khuyɼn mãi đʀ tăng thuê bao. H͍ sɺ trͣ giá làm cho giá máy thɢp hơn thʈ trư͝ng tuy nhiên các máy này đã bʈ khóa chʆ có thʀ sͭ dͥng v͛i SIM card cͧa mɞng đó ví dͥ : T Mobile, Vodafone...không sͭ dͥng v͛i các sim ͟ viʄt nam như Mobi, Vina hay Viettel. Đʀ sͭ dͥng đưͣc thì phɠi thͱc hiʄn viʄc can thiʄp sâu vào hʄ điɾu hành tͩc là Unlock máy. Sau khi unlock thì máy sɺ gi͑ng như các máy bán bình thư͝ng không phɠi máy khuyɼn mãi nͯa.

4. Unlock user code : Nɼu m͙t s͑ máy ngư͝i sͭ dͥng khóa lɞi bɮng chͩc năng Phone lock nhưng do m͙t lý do gì đó quên mɢt mɪt mã đʀ

(6)

m͟ ra thì cũng phɠi dùng thiɼt bʈ xóa vùng nh͛ này và chuyʀn mɪt mã vɾ lɞi như ban đɤu. G͍i là quá trình m͟ lock ngư͝i sͭ dͥng.

5. Driver : Thư͝ng khi kɼt n͑i v͛i máy tính các máy điʄn thoɞi hay thiɼt bʈ phͥ trͣ cͧa máy tính cɤn có các file thông báo thông tin v͛i windows đʀ nhɪn dɞng và điɾu khiʀn.

6. Phɤn cͩng (Hardware) : Bao g͓m toàn b͙ máy điʄn thoɞi ví dͥ như mɞch điʄn , màn hình, pin, mɞch xɞc...

7. CPU : Thư͝ng do quen dùng nên hay g͍i là CPU nó chính là con vi xͭ lý chính trên máy thͱc hiʄn viʄc điɾu khiʀn toàn b͙ hoɞt đ͙ng cͧa máy.

8. RAM : Là IC b͙ nh͛ tɞm đʀ load m͙t s͑ dͯ liʄu khi chɞy chương trình RAM sɺ mɢt toàn b͙ dͯ liʄu khi mɢt điʄn cho nên có m͙t s͑ dòng máy các thông tin tɞm không quan tr͍ng sɺ lưu trên RAM và khi tháo PIN ra sɺ mɢt toàn b͙.

9. ROM cͧa Pocket PC : ROM chính là firmware hay hʄ điɾu hành cͧa các máy Pocket PC tuy nhiên do quen dùng hiʄn nay nó tên là ROM là các chương trình. Nɼu đúng nghĩa nó là b͙ nh͛ chʆ đ͍c : Read Only Memory.

10. EEPROM : Nó cũng là m͙t IC nh͛ gɤn gi͑ng ROM tuy nhiên nó không chʆ đ͍c mà còn có thʀ ghi, khi mɢt điʄn nuôi dͯ liʄu vɨn còn. trư͛c kia các dòng máy đ͝i cũ sͭ dͥng chip này đʀ lưu các thông tin cɤn thay đ͕i như danh bɞ, s͑ Imei, các thông s͑ tunning đʀ điɾu chʆnh sóng...Do đó m͛i xuɢt hiʄn là các file lưu trͯ trong này v͛i cái tên là file EEPROM. Sau này các dòng máy đ͝i m͛i lưu các thông tin này vào IC Flash nhưng chia thành 1 vùng g͍i là vùng EEPROM giɠ lɪp.

11. Mɢt Ngu͓n : Theo ý cͧa tͫ này trong gi͛i sͭa chͯa là máy không thʀ kh͟i đ͙ng lên đưͣc. Nguyên nhân thͱc sͱ có rɢt nhiɾu nguyên nhân đʀ máy không bɪt lên đưͣc ví dͥ như mɢt hʄ điɾu hành

(firmware) hay chép sai hʄ điɾu hành, cháy CPU, mɢt dao đ͙ng...chͩ Ngu͓n đúng nghĩa (Power) có thʀ vɨn còn không hư.

12. Dây ngu͓n (LCD Flat cable) : Đúng ra nó sɺ là tên dây cáp màn hình nhưng nguyên nhân do h͓i ngày đɤu tiên các máy Motorola StarTaX sͭ dͥng chung dây màn hình và dây đʀ n͑i Pin gɬn trên đó xu͑ng nɼu dây này đͩt thì mɢt ngu͓n nên nó có tên là dây ngu͓n. Sau này các máy gɪp nɢp ngư͝i ta vɨn quen g͍i là dây ngu͓n dù thͱc sͱ nó chʆ là dây màn hình.

(7)

13. Gͭi file : Thͱc sͱ tͫ này chʆ có dùng cho máy NOKIA khi cɤn đ͓ng b͙ hóa giͯa IC bɠo mɪt ( UEM) và chương trình trong flash. Nguyên nhân có tͫ gͭi file là do phɠi đ͍c thông tin tͫ UEM ra thành 1 file sau đó gͭi file này vô hãng Nokia h͍ tính ra 1 cái file đ͓ng b͙ và gͭi vɾ. Dùng file này đʀ đ͓ng b͙ hóa giͯa flash và IC bɠo mɪt.

Hiʄn nay có thʀ làm tͱ đ͙ng bɮng cách mua LOG và gͭi qua mɞng internet t͛i server trͱc tiɼp.

14. Soft Reset : Hay còn g͍i là reset mɾm cái này chʆ thͱc hiʄn trên các máy Pocket PC do pin gɬn liɾn trong máy và m͙t s͑ đɴc tính khác nên nhà sɠn xuɢt không thiɼt kɼ dɞng nút power mà ͟ các máy này nút power chʆ có tác dͥng vô chɼ đ͙ ch͝ hoɴc dùng tɬt đèn màn hình. Đʀ tɬt máy và kh͟i đ͙ng lɞi phɠi thͱc hiʄn viʄc reset mɾm này. Nó gɤn gi͑ng viʄc restart lɞi máy tính thôi. Các chương trình còn nguyên hɼt.

15. Hard Reset : Đây là công viʄc xóa toàn b͙ máy và cài lɞi nguyên bɠn như trong nhà máy m͛i xuɢt xư͟ng ra. M͗i dòng máy sɺ có m͙t cách Hard Reset khác nhau. Sau khi reset xong toàn b͙ thông tin hay chương trình do ngư͝i dùng cài đɴt sɺ biɼn mɢt.

16. UpROM : đây gi͑ng như là quá trình flash cho máy điʄn thoɞi thư͝ng nhưng khi làm v͛i PDA lɞi dùng tͫ là UpROM chɠ hiʀu vì sao luôn nhưng nó là tͫ thông dͥng nói ra ai cũng hiʀu.

17. SET NAM : Hay có ngư͝i dùng tͫ Namming hay NAM. Viʄc này chʆ có khi thͱc hiʄn đ͑i v͛i các máy CDMA. M͙t máy tͫ mɞng khác khi mu͑n sͭ dͥng trong m͙t mɞng m͛i ví dͥ SKtelecom mu͑n xài v͛i Sfone thì phɠi thͱc hiʄn quá trình này. Quá trình này bao g͓m gán s͑ thuê bao vào b͙ nh͛ cͧa máy, kênh sóng, mã qu͑c gia, mã mɞng...thì khi đó máy m͛i có sóng. Do đó đ͑i v͛i máy CDMA nɼu mà mɢt sóng nên thͱc hiʄn viʄc này trư͛c khi đͥng t͛i dao kéo nhé.

18. Sê ma phiên âm tͫ tiɼng anh là Schematic) đây chính là các sơ đ͓ mɞch điʄn cͧa máy điʄn thoɞi gi͑ng TV thôi.

19. Test Point : M͙t s͑ máy đ͝i m͛i thư͝ng nhà sɠn xuɢt sͭ dͥng cách boot máy bɮng m͙t đoɞn boot trong b͙ nh͛. Nɼu trong trư͝ng hͣp đoɞn boot này toi mɞng khi đó máy điʄn thoɞi sɺ gi͑ng như cͥc gɞch máy tính và điʄn thoɞi không hiʀu gì nhau hɼt đʀ đɾ phòng trư͝ng hͣp này phɠi tháo flash r͝i ra chép bɮng Labtool thì nhà sɠn xâɢt chíp đã đɾ phòng có chɼ ra thêm 1 điʀm đʀ có gì thì kɼt n͑i v͛i máy tính trͱc tiɼp bɮng CPU luôn cho g͍n cái điʀm này g͍i là

(8)

TestPoint. thư͝ng sɺ n͑i xu͑ng đɢt hay lên VCC hay n͑i tɬt hay tháo ra...tùy theo dòng máy.

]20 .BT ( Bluetooth ) : Là 1 loɞi mɞch điʄn đưͣc lɬp trͱc tiɼp trong 1 s͑ đ͝i máy dtdđ . Nó thư͝ng cho làm viʄc v͛i tín hiʄu 13MHZ , công dͥng cͧa mɞch bluetooth là tɞo kɼt n͑i qua sóng vô tuyɼn giͯa máy điʄn thoɞi v͛i các thiɼt bʈ khác cùng h͕ trͣ bluetooth. Tɤm liên lɞc cͧa bluetooth thư͝ng khoɠng 20 mét và có đɴc điʀm là không cɤn nhìn thɢy nhau.

21.Block diagram : Sơ đ͓ kh͑i cͧa máy . Công dͥng cͧa sơ đ͓ kh͑i là cho thɢy viʄc t͕ chͩc cͧa các loɞi máy đtdđ , qua sͱ trình bày cͧa sơ đ͓ kh͑i ngư͝i thͣ sɺ biɼt trong máy có các kh͑i chͩc năng nào , các kh͑i nào liên kɼt v͛i nhau,tín hiʄu sɺ kh͟i phát tͫ đâu và sɺ lɤn lưͣt qua nhͯng kh͑i nào ...nói chung sơ đ͓ kh͑i rɢt hͯu ích vì nó giúp ngư͝i thͣ có cái nhìn nhanh vɾ t͕ng quan cͧa máy .

22.COM ( C͕ng COM ) : viɼt tɬt cͧa tͫ communication -> là c͕ng kɼt n͑i đɴt ͟ mɴt sau cͧa các máy tính PC , nó dùng đʀ trao đ͕i dͯ liʄu

v͛i các thiɼt bʈ khác , c͕ng COM có 9 chân ..Các linh kiʄn điʄn tͭ cơ bɠn trong đtdđ

1. Điʄn tr͟ : Là m͙t linh kiʄn có khɠ năng hɞn chɼ đưͣc dòng điʄn chɞy qua nó

Ký hiʄu : R ( ) Đơn vʈ : W

Công dͥng : Hɞn chɼ và giɠm thɼ

Ví dͥ : Trong điʄn thoɞi R có thʀ làm tăng giɠm đ͙ sáng t͑i cͧa Led Cách kiʀm tra : + Màu đen bóng

+ Mu͑n xác đʈnh chính xác cͧa R phɠi đ͑i chiɾu v͛i lưͣc đ͓ máy

2. Tͥ điʄn (C): G͓m 2 miɼng kim loɞi đɞt song song nhau, ͟ giͯa là 1 chɢt cách điʄn. Đơn vʈ đo F (Farad)

Đɴc tính: Chʆ cho dòng điʄn xoay chiɾu đi qua Có 2 loɞi tͥ điʄn:

- Tͥ không phân cͱc: Không phân biʄt chiɾu lɬp vào board - Tͥ có phân cͱc: Phɠi lɬp đúng cͱc đã đưͣc đʈnh sɲn

Cách nhɪn biɼt: Nhͯng con nh͏ li ti màu vàng hoɴc màu xám xanh Công dͥng: Tͥ dùng đʀ giͯ điʄn hoɴc khi có dòng điʄn chɞy qua thì nó sɺ l͍c ngu͓n.

Tͥ có thʀ kiʀm tra trên board mɞch chɞm hay không chɞm. Không xác đʈnh đưͣc giá trʈ

3. Cu͙n dây (L): Đơn vʈ đo H ( Henry) Cɢu tɞo: 1 cu͙n dây dɨn quɢn quanh lõi

(9)

Đɴc tính:

- Đ͑i v͛i dòng điʄn 1 chiɾu thì cu͙n dây không cɠn điʄn

- Đ͑i v͛i dòng điʄn xoay chiɾu nɼu có tɤn s͑ càng cao thì cu͙n dây cɠn điʄn càng nhiɾu

Cách kiʀm tra: Cu͙n dây như dây dɨn nên khi dùng VOM chʆnh thang đo điʄn tr͟ (W). Nɼu cu͙n dây không đͩt à kɼt quɠ Ohm nh͏

Nɼu cu͙n dây đͩt à kɼt quɠ Ohm l͛n 4. Chɢt bán dɨn: 2 loɞi P và N

Cɢu tɞo: khi pha vào nguyên chɢt m͙t ít chɢt (là chɢt cách điʄn hay dɨn điʄn) thì ta đưͣc 2 loɞi bán dɨn khác nhau:

- Bán dɨn dương (Loɞi P) - Bán dɨn âm (Loɞi N)

Công dͥng: Hai loɞi bán dɨn này dùng đʀ chɼ tɞo linh kiʄn điʄn tͭ và đưͣc g͍i là linh kiʄn bán dɨn.

5. DIODE : G͓m 1 miɼng bán dɨn loɞi P tiɼp xúc 1 miɼng bán dɨn loɞi N

Ký hiʄu:

Công dͥng: TɠI dòng điʄn tͭ (+) sang (-) không cho phép đi ngưͣc lɞI

Diode phát quang (Led): Là diode khi có dòng điʄn chɞy qua nó sɺ phát sang.

6. TRANSISTOR: G͓m 3 miɼng bán dɨn loɞi P và N ghép xen kɺ nhau Ký hiʄu Transistor: V

Đʀ phân biʄt ta chú ý đɼn mũi tên cͱc phát (E). Mũi tên chʆ vào là PNP; mũi tên chʆ vào là PNP; mũi tên chʆ ra là NPN

Công dͥng:

- Khuyɼch đɞi tín hiʄu, làm cho tín hiʄu l͛n lên - Khóa đóng m͟ (xem Schematic 8310)

7. Cách đ͍c chân IC các loɞi´ a. Dɞng IC ³chân rʄp´

Căn cͩ tͫ dɢu chɢm đ͍c ngưͣc chiɾu kim đ͓ng h͓ b. Dɞng IC ³chân gián´

8. Đ͓ng h͓ đo (VOM) a. Thư͝ng đo ohm (W)

X1: giá trʈ nh͏ nhɢt (X1 àX10k) Giá trʈ qui đ͕i

1000 W = 1kW 1000k W = 1mW

(10)

Đʀ X1 (VOM) lên 10 W = 10 W

Đʀ X10 (VOM) lên 10 W = 10 x 10 = 10k W Đʀ X100(VOM) lên 10 W = 10 x 100 = 1000kW Chú ý:

- Khi đo đʀ bɢt ký ͟ thang đo X1, X10, X100 ta đɾu chʆnh vɾ 0

- Khi đo giá trʈ cͧa linh kiʄn ta nên tính trong khoɠng tͫ 2 à 30W (vì đó là thang đo đưͣc chia đɾu và dʂ tính giá trʈ)

b. Thang đo thông mɞch: Có 2 cách đo:

- đʀ thang đo tɞi Buzz đ͓ng h͓ phát ra tiɼng kêu là t͑t

- đʀ thang đo tɞi X1 khi đo kim đ͓ng g͓ sɺ lên bɮng vʈ trí lúc chɪp 2 que đo v͛i nhau là chính xác nhɢt.

c. Thang đo DCV

Đ͑i v͛i ĐTDĐ thang đo V: thư͝ng là chʆnh thang đo vɾ 10V Dùng đʀ đo áp cͧa điʄn thoɞi, kích hoɞt pin, đo pin«

d. Thang đo ACV: Dùng đʀ đo điʄn xoay chiɾu 9. B͙ ngu͓n cɢp:

Dùng đʀ test (kiʀm tra) ngu͓n, test sóng, kích pin,«.T͕ng quát và các phương pháp sͭa chͯa điʄn thoɞi di đ͙ng

T͔NG QUÁT Vɽ MɝNG

M͘T S͐ THUɩT NGͮ VÀ Tͪ VIɻT TɫT:

‡ IMEI : International Mobile Equipment Identity (Mã s͑ nhɪn dɞng tiêu chuɦn Qu͑c tɼ)

‡ Cách xem s͑ IMEI : *#06#

‡ SIM : Subriber Identijication Module. ( Nhɪn dɞng hòa mɞng )

‡ Hiʄn nay có 3 băng tɤn 900 MHZ, 1800 MHZ,1900 MHZ dành cho mɞng GSM (2 và 2,5G). Trong đó băng tɤn 900MHZ đưͣc sͭ dͥng ph͕ biɼt ͟ VN.

‡ Các mɞng GSM ͟ VN: Vinaphone, Mobiphone, Viettel. ‡ Mã Pin : Perasonal Identijication Number.

(Mã s͑ nhɪn dɞng cá nhân) mͥc đích là bɠo vʄ sim

Mã Pin mɴc đʈnh : 1234 or 1111. Nɼu nhɪp quá nhiɾu lɤn thì sɺ chuyʀn qua mã PUK ® Liên hʄ T͕ng đài.

‡ Mã PUK : Pin unlooking KKK (Mã khóa nhɪn dɞng cá nhân). Mã PUK g͓m 8 s͑.

Chú ý: Mã Pin thì thay đ͕i đưͣc còn mã PUK thì không thay đ͕i đưͣc vì mã. PUK do T͕ng đài quɠn lý.

‡ CDMA : Thɼ hʄ 3G (Code Division Mutiphe Access).

Các mɞng di đ͙ng sͭ dͥng hʄ 3G: S-phone, Hanoitelecom, E-Mobile.

(11)

‡ GSM : Thɼ hʄ 2G : Global Sytem for Mobile Communication (Hʄ th͑ng giao tiɼp toàn cɤu cͧa ĐTDĐ)

‡ Thɼ hʄ 2G chʆ truyɾn đưͣc âm thanh, không truyɾn đưͣc hình ɠnh. ‡ Thɼ hʄ 3G truyɾn đưͣc âm thanh, truyɾn đưͣc hình ɠnh.

‡ Trong Schematic: ü Đư͝ng GSM : Thư͝ng kí hiʄu cho băng tɤn 900 MHZ. ü Đư͝ng DCS : Thư͝ng kí hiʄu cho băng tɤn 1800, 1900 MHZ. ‡ Dualband : Băng tɤn kép (g͓m 900 MHZ và 1800 MHZ) ‡ Triband : 3 băng tɤn g͓m (g͓m 900,1800, 1900 MHZ) Trong tɢt cɠ ĐTDĐ có m͙t s͑ máy sͭ dͥng 2 băng tɤn 900MHZ và 1800MHZ.Có m͙t s͑ máy dùng đưͣc luôn cɠ 3 băng tɤn (900MHZ, 1800MHZ, 1900MHZ)

CÁC LʃNH RESET, TEST MÁY ĐT I. NOKIA

ü Xem phiên bɠn phɤn mɾm: *#0000# ü Dòng DCT4:

ü Mã đʀ kiʀm tra thông tin máy: (G͓m IMEI, ngày SX): *#92702689#

ü Mã khôi phͥc cài đɴt g͑c cͧa nhà sɠn xuɢt: *#7780# hoɴc *#7370#

( Mã bɠo vʄ 12345) ü Dòng WD2 và BB5

ü Lʄnh format máy: ɡn giͯ phím * + s͑ 3 + phím g͍i và nút ngu͓n .Khi dùng lʄnh này thì các s͑ danh bɞ trong máy sɺ bʈ mɢt hɼt . II. SAM SUNG

ü Thͭ chɼ đ͙ rung cͧa máy: *#0482# hoɴc *#9998*842# hoɴc *#8999*842#

ü Khôi phͥc lɞi sɬc màu màn hình : *#0523# hoɴc *#9998*523 hoɴc *#8999*523#

ü Xem phiên bɠn phɤn mɾm: *#9999# hoɴc *#1234#.

ü Mã Reset: *2767*2828#( Chú ý khi dùng lʄnh này danh bɞ lưu trong máy sɺ bʈ mɢt đi, m͍i cài đɴt sɺ tr͟ vɾ mɴc đʈnh.

III. MOTO, SONY VÀ SIEMEN ü Xem s͑ IMEI: *#06#

ü Reset lɞi máy: Vào Mater Rɼt hoɴc cài đɴt ban đɤu. Nɼu h͏i nhɪp mã.

§ Sony: 0000 hoɴc 000000 § Siemen: 0000 hoɴc 000000

§ Moto: 0000 hoɴc 0000000 hoɴc 1234. Sau đó OK. Máy sɺ tr͟ vɾ mɴc đʈnh.

(12)

M͘T S͐ THUɩT NGͮ THÔNG DͤNG DÙNG TRONG SCHEMATIC BUZZER (BUZZ) : Chuông

VIBBRATOR (VIB) : Rung

LCD (Liquid Crystal Display) : Màn hình KBD (Keyboard) : Bàn phím

LCD-LED : Đèn màn hình KBD-LED : Đèn phím

CNT (Control) : Điɾu khiʀnKý Ký hiʄu n͑i mass : , GND, , No supply : Không cung cɢp điʄn Backup : Điʄn dͱ phòng

Power off/ Power on : Ngɬt điʄn / M͟ điʄn On / Off : Tɬt / M͟

Reset (RST) : Kh͟i đ͙ng lɞi Protection : Bɠo vʄ

OSC (Occuslator) : Dao đ͙ng D/C : Dòng điʄn 1 chiɾu VBB : Điʄn áp

Charg : Sɞc RX : Thu sóng TX : Phát sóng

Supply Power Line : Ngu͓n dây ͕n đʈnh RFCLK : Đư͝ng dao đ͙ng

IR (Infrared) : H͓ng ngoɞi

MCU (Micro Controller Unit) : B͙ vi xͭ lý

PPM (Post Programmable Memory) : B͙ nh͛ lɪp trình trư͛c SW (Software) : Phɤn mêm

HW (Hardware) : Phɤn cͩng

UEM (Universal Energy Management) : Xͭ lý b͙ ngu͓n CS (Chip select) : Điʀm đʀ đo áp Chip

KHÁI QUÁT CÁC LINH KIʃN TRONG SƠ Đ͒ KH͐I NGU͒N

1. IC Ngu͓n : Có nhiʄm vͥ cɢp ngu͓n cho các IC khác trên Board mɞch

2. CPU : Là con IC xͭ lý trung tâm

3. Flash : IC b͙ nh͛ chương trình. Nó cho phép viɼt dͯ liʄu tͫ bên ngoài vào và lɢy tͫ nó ra. Khi mɢt điʄn dͯ liʄu trong nó không mɢt đi.

(13)

Ví dͥ : Danh bɞ đưͣc lưu trong b͙ nh͛ máy.

4. Ram : Là 1 IC b͙ nh͛ xͭ lý tín hiʄu trung gian. Nó cho phép viɼt dͯ liʄu tͫ bên ngoài vào và lɢy ra. Nhưng nɼu mɢt điʄn dͯ liʄu trong nó cũng mɢt đi.

Ví dͥ : nhͯng cu͙c g͍i: nh͡, g͍i đɼn, g͍i đi

5. Rom : IC b͙ nh͛ chương trình. Nó cho phép lɢy dͯ liʄu tͫ trong nó ra, không cho phép viɼt dͯ liʄu vào.

Ví dͥ : S͑ IMEI

6. IC giao tiɼp ngoɞi vi: Chʆ giao tiɼp v͛i các thiɼt bʈ bên ngoài Ví dͥ : Chuông, rung, đèn hình, đèn phím

7. Dao đ͙ng : cɢp, dao đ͙ng cho CPU

§ Điɾu kiʄn cɤn đʀ máy bɪt ngu͓n: Các linh kiʄn (IC) phɠi có điʄn áp và dao đ͙ng 13MHz

§ Điɾu kiʄn đͧ: Là các IC phɠi còn t͑t. Nɼu vɪy mà không có ngu͓n thì do Flash

Flash thư͝ng h͏ng do nhiɾu hͣp: h͏ng vɪt lý và h͏ng chương trình. § H͏ng vɪt lý: là phɠi thay IC chͩa Flash

§ H͏ng chương trình: là chương trình bʈ l͗i (có thʀ chɞy lɞi là t͑t) SƠ Đ͒ KH͐I CͦA MÁY THU VÀ PHÁT SÓNG

A. Sơ đ͓ máy thu

b. Sơ đ͓ máy phát (ngưͣc lɞi sơ đ͓ máy thu)

Tͫ Mic à KĐ tín hiʄu âm tɤn à Tín hiʄu âm tɤn à B͙ tr͙n à KĐ tín hiʄu trung tɤn à Tín hiʄu trung tɤn à B͙ tr͙n àKĐ tín hiʄu cao tɤn à Tín

hiʄu cao tɤn à Ăngten.phân tích pan Nokia: 8210 ± 8250 ± 8850 ± 8890 vvvvv

I/ KHÁI QUÁT LINH KIʃN D200 : CPU

N101 : IC sɞc

N310 : IC giao tiɼp h͓ng ngoɞi vi

(rung, chuông, đèn màn hình, bàn phím)

N505 : IC trung tɤn (Haga) (quɠn lý sóng + ngu͓n) N250 : COBBA (quɠn lý sóng và âm thanh)

D210 : Flash, Ram, Rom N400 : C͕ng h͓ng ngoɞi X302 : Tiɼp xúc ͕ sim X300 : Tiɼp xúc màn hình V350 : Diot (bɠo vʄ) B301 : Chuông 

(14)

N702 : Công suɢt (PA) G502 : Dao đ͙ng 26 MHz

G800 : Vco (tɞo dao đ͙ng đ͓ng b͙ cho phɤn sóng) N100 : IC ngu͓n

Ký hiʄu:

Supply power line : đư͝ng ngu͓n RX signal : Đư͝ng thu sóng

TX signal plow : Đư͝ng phát sóng LO signal line : Đư͝ng dao đ͙ng II/ KHÔNG RUNG

1. Dùng Vom hoɴc b͙ ngu͓n kiʀm tra rung 2. Vʄ sinh nâng cao tiɼp xúc rung

3. Kiʀm tra điʄn áp VBAT tɞi chân s͑ 1 cͧa rung. Nɼu không có điʄn áp ta n͑i t͛i cu͙n dây L103

4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ chân s͑ (2) cͧa rung t͛i V350 à R352 à R350, R3517 à Chân s͑ 16 (N310)

Đʀ phát ra tín hiʄu báo cu͙c g͍i dɞng rung IC CPU D200 sɺ cho ra 1 lʄnh Vbri PWM trên chân s͑ G12. Lʄnh này đưa đɼn chân 19 cͧa N310. Lúc này rung sɺ đưͣc cɢp điʄn qua chân 16 và qua các R trên. Như vɪy hoɞt đ͙ng cͧa rung điɾu khiʀn đóng m͟ b͟i CPU D200

5. Hàn lɞi IC N310 6. Thay IC N310

7. Kiʀm tra tͫ đư͝ng mɞch in tͫ chân 19 (N310) à G12 (D200) III/ KHÔNG CHUÔNG

1. Dùng vom kiʀm tra chuông 30 ƻ 2. Hàn lɞi chân chuông

3. Kiʀm tra điʄn áp VBAT tɞi chân s͑ 1. Nɼu không có điʄn áp ta n͑i t͛i cu͙n dây L103.

4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ chân s͑ 2 cͧa ( chuông) đɼn chân s͑ 6 (N310). Nɼu đͩt thì n͑i lɞi

5. Hàn lɞi N310. 6. Thay N310.

7. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ chân s͑ 3 (N310) đɼn chân D9 (D200) 8. Hàn lɞi CPU và thay CPU.

IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH 1. Dùng VOM kiʀm tra các Led 2. Hàn lɞi chân các đèn Led

3. Kiʀm tra điʄn áp cͧa VBAT tɞi cͱc dương cͧa các bóng đèn. Nɼu m͙t trong các bóng đèn không có điʄn áp thì ta n͑i t͛i cu͙n day L103. 4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ chân s͑ 2 (bóng đèn) ® đɼn chân s͑ 9 (N310). Nɼu đͩt thì n͑i lɞi.

(15)

5. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ chân s͑ 8 (N310) ® (R310).(R310 chʆnh đ͙ sáng t͑i cͧa đèn, mu͑n chʆnh sáng hơn thì thay điʄn tr͟ 12k xu͑ng 10k hoɴc 5k. Nɼu tháo b͏ sɸ bʈ cháy

6. Hàn lɞi N310 7. Thay N310

8. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in chân s͑ 7 (N310) ®C12 (CPU) 9. Hàn lɞi CPU và thay CPU

V/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM 1. Dùng vom kiʀm tra các Led. 2. Hàn lɞi chân các Led

3. Kiʀm tra điʄn áp tɞi cͱc (+) cͧa các Led. Nɼu không có điʄn áp thì ta n͑i t͛i cu͙n dây L103 hoɴc tͥ C310

4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ cͱc âm ( - ) cͧa các Led đɼn chân s͑ 13 (N310). Nɼu đͩt thì ta n͑i lɞi

5. Kiʀm tra điʄn tr͟ R311 nɮm trong khoɠng 10k ® 12k 6. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ chân 14 (N310) ® R311

7. Kiʀm tra đư͝ng mɞch tͫ chân s͑ 15 (N310) ® C12 (CPU) 8. Hàn lɞi N310 và thay N310

9. Hàn lɞi CPU - Thay CPU VI/ NÓI KHÔNG NGHE

1. Dùng Vom kiʀm tra mic  1,2k

2. Vʄ sinh và nâng cao chɢu mic.

3. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ chân s͑ 2 (mic) Þ mass.

4. Kiʀm tra chân s͑ 1 cͧa mic ÞL287ÞR268ÞC263ÞA3(N250) 5. Kiʀm tra chân s͑ 1 cͧa mic ÞL287ÞR267ÞC262ÞB3(N250) 6. Kiʀm tra và hàn lɞi L287, R268, C287, C276, C278, C274, C263, C262, R267

7. Tháo b͏ các tͥ l͍c C276, C278, C274. 8. Hàn lai CoBBa

9. Thay CoBBa ( giɠi mã) VII/ NGHE KHÔNG ĐƯ͢C

1. Dùng Vom kiʀm tra Loa  30 ƻ

2. Vʄ sinh và nâng cao tiɼp xúc Loa

3. Kiʀm tra đư͝ng mɞch tͫ chân s͑ 1, 2 ( Loa) t͛i L271, L272ÞC291, C292

4. Kiʀm tra và hàn lɞi L271, L272, C291, C292. 5. Hàn lɞi CoBBa

6. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ C292Þchân D2(N250) 7. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ C291Þchân D1(N250) 8. Thay CoBBa(giɠi mã)

(16)

VIII/ MÀN HÌNH KHÔNG HIɿN THʇ 1. Vʄ sinh tiɼp xúc màn hình

2. Vʄ sinh màn hình và vʄ sinh tiɼp board

3. Thay tiɼp xúc màn hình và thay thͭ màn hình

4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch cͧa các chân màn hình : LCD-RST, VOUT, GND, OSC, LCD-CS, LCDD/C, GENS-I/O, GENS-CLK, VBB.

5. Chɞy lɞi chương trình 6. Hàn lɞi CPU

7. Thay CPU

IX/ INSERT SIMCARD 1. Vʄ sinh sim

2. Vʄ sinh tiɼp xúc ͕ sim và nâng cao chɢu sim 3. Kiʀm tra R125, R124, R126, C127, C128, V104 4. Kiʀm tra đư͝ng mach in tͫ:

§ Chân 2 (X302) Þ R124 § Chân 3(X302) Þ R126 § Chân 4 (X302) ÞGND § Chân 5 (X302) Þ C127,C128Þ chân 1(X302) § Chân 6 (X302) Þ R125 5. Hàn lɞi ͕ sim 6. Tháo b͏ V104

7. Hàn lɞi ic ngu͓n, thay ic ngu͓n 8. Chɞy lɞi chương trình

9. Hàn lɞi CPU. Kiʀm tra đư͝ng mɞch tͫ ic ngu͓n qua CPU 10. Thay CPU

X/ SɝC KHÔNG VÀO

1. Thay thͭ sɞc và vʄ sinh chɢu cɬm sɞc 2. Nâng cao tiɼp xúc sɞc

3. Kiʀm tra F101,L104,V100,C103,C104

4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch tͫ chân s͑ 1( tiɼp xúc sɞc ) Þ mass

5. Kiʀm tra đư͝ng mɞch tͫ chân s͑ 2( tiɼp xúc sɞc ) Þ F101 Þ L104 Þ C103 Þ C104 Þ A5,A4,A3,A2(N101) 6. Tháo b͏ V100 (bɠo vʄ),C103,C104 7. Hàn lɞi Ic sɞc N101, thay N101 8. Thay Ic sɞc N101 9. Hàn lɞi Ic ngu͓n 10. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ chân C1,D1(N101) ÞB1(N100) 11.Thay Ic ngu͓n XI/ MɡT NGU͒N

(17)

khác trong máy . Nó phɠi cɤn có điʄn áp cɢp cho nó (Chính là pin). § IC ngu͓n cɤn điʄn áp VBAT đʀ chɞy

§ CPU cɤn điʄn áp VBB, VCORE § Flash cɤn điʄn áp VBB

§ Haga cɤn điʄn áp : VCXO, VRX, VSYN1, VSYN2, VREF Điʄn áp vào: VBAT • 3,6v

Điʄn áp ra: § VBB = 2.8v § VCORE=1,9v § VCXO =2,8v

1. Kiʀm tra điʄn áp pin • 3,6v 2. Vʄ sinh và nâng cao tiɼp xúc pin 3. Dùng Vom kiʀm tra nút ngu͓n

4. Kiʀm tra điʄn áp ngõ vào VBAT • 3,6v 5. Kiʀm tra điʄn áp ngõ ra

§ VBB = 2.8v=C159 § VCORE=1,9v=C158 § VCXO =2,8v =C156

Nɼu m͙t trong các áp trên không đúng => Hàn lɞi IC ngu͓n N100 6. Thay IC ngu͓n N100

7. Kiʀm tra dao đ͙ng 13MHZ ( tɞi L800)

8. Kiʀm tra dao đ͙ng 26MHZ ( tɞi C833 = C830 = 26MHz), nɼu không có hàn lɞi G502 hoɴc G830 (khác sima 8210«)

9. Thay G502 hoɴc G830 (sima 5210) 10. Hàn lɞi N505 (Haga)

11. Thay Haga

12. Chɞy lɞi chương trình 13. Hàn lɞi CPU

14. Hàn lɞi Flash

15. Thay CPU, thay Flash XIII/ MɡT SÓNG PHɣN THU SÓNG PHɣN PHÁT SÓNG G3, F3 (N250) ® H3, J3, H4, G3 (N605) ® A1, B1 (chɞy đư͝ng 900) ® L504 ® T700 ® R712 ® Z700 ® R710 ® T750 ® R758 ® C863 ® V801 ® L506 ® C860 ® R723 ® N702 ® L553 ® C744 ® Z670 ® Anten

1. Vʄ sinh tiɼp xúc Anten 2. Nâng cao tiɼp xúc Anten 3. Kiʀm tra điʄn áp

(18)

§ Vcobba = C154 = 2,8V § VTX = C152 = 2,8 V § VRX = C153 = 2,8V § VSYN1 = C151 = 2,8V § VSYN2 = C150 =2.8V § VCP = C157 = 5V = C108 (5210)

Khi mà máy tìm sóng không có thì sɺ có đưͣc 5 áp trên. Máy tìm sóng rɢt nhanh nên đo tͥ rɢt nhanh

4. Hàn lɞi Haga (N505), hàn Duplex 5. Hàn Cobba (N250)

6. Thay Haga, Duplex 7. Hàn công suɢt

8. Thay Cobba (đ͓ng b͙ chɞy lɞi chương trình) XIV/ PHÍM BɡM KHÔNG ĂN

Ký hiʄu: Row: vòng trong / Col: vòng ngoài 1. Vʄ sinh tiɼp xúc phím

2. Kiʀm tra đư͝ng mɞch vòng trong cͧa phím:

Send, end ® F1 (D200); Left *¯ Right ® F2 (D200); 1,4,7,* ® F3(D200) 2,5,8,0 ® F4 (D200); 3,6,9,# ® E2 (D200)

3. Kiʀm tra đư͝ng mɞch vòng ngoài cͧa phím

Left ,1,2,3 ® C4(D200); Send ,* ,4,5,6 ® D4(D200); end ,¯, 7,8,9 ® D3(D200); Right ,*, 0, # ® D2(D200)

Nɼu đư͝ng mɞch vòng trong, vòng ngoài nào đͩt ta n͑i lɞi 4. Hàn lɞi CPU - Thay CPU

NOKIA: 8310, 6500, 6510, 8910 I/ KHÁI QUÁT CHͨC NĂNG LINH KIʃN

D200 : IC Ngu͓n ( G͓m ngu͓n, CoBBa, Sɞc, ngoɞi vi) D450 : Flash D400 : CPU X303 : Tiɼp xúc bàn phím X300 : Tiɼp xúc màn hình B301 : Chuông B300 : Pin Backup S300 : Nút ngu͓n

B200 : Tɞo dao đ͙ng cho IC ngu͓n Z301 : IC đʄm bàn phím

X101 : Tiɼp xúc bàn phím X386 : Tiɼp xúc ͕ sim

G650 : Tɞo dao đ͙ng cho phɤn sóng G660 : Dao đ͙ng 26MHZ

(19)

N356 : Điɾu khiʀn Radio N600 : IC trung tɤn ( Haga) N700 : Công suɢt

Z500 : Duplex

X100 : Tiɼp xúc sɞc, rung, mic. II/ KHÔNG RUNG

1. Dùng vom kiʀm tra rung

2. Vʄ sinh nâng cao tiɼp xúc rung

3. Kiʀm tra điʄn áp tɞi chân s͑ 1(Tx rung) Nɼu không có ta n͑i t͛i tͥ C202

4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ chân s͑ 2 (Tx rung) đɼn C115 đɼn C114,C108 đɼn G3(D200)

5. Hàn lɞi IC ngu͓n D200. 6. Chɞy lɞi chương trình

7. Thay IC D200 ( phɠi giɠi mã vì có CoBBa)

III. KHÔNG CHUÔNG

1. Dùng Vom kiʀm tra chuông

2. Kiʀm tra VBAT tɞi chân 1 cͧa chuông.

Nɼu tɞi chân 1 không có điʄn áp thì ta n͑i t͛i R200. 3. Kiʀm tra đư͝ng mɞch tͫ

chân 2( chuông) Þ C308 Þ C307 Þ C306 Þ G2 (D200). 4. Hàn lɞi chân chuông

5. Chɞy lɞi chương trình 6. Hàn lɞi IC ngu͓n

7. Thay IC ngu͓n (Giɠi mã) IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH

1. Dùng Vom kiʀm tra các bóng đèn 2. Hàn lɞi chân Led

3. Hàn lɞi V329, V301, V300, R305, R306, R304, R307 4. Kiʀm tra điʄn áp VBAT tɞi V329, R307, R304

Nɼu đͩt ta n͑i t͛i tͥ C202

5. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ V301 Þ chân (+) cͧa đèn

6. Kiʀm tra đư͝ng mɞch tͫ chân s͑ 5(V301) Þ R305 Þ F3(D200) 7. Chay lɞi chương trình

8. Hàn lɞi D200

9. Thay D200 (Giɠi mã) V/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Dùng Vom kiʀm tra mic

(20)

2. Vʄ sinh và nâng cao chɢu mic

3. Hàn lɞi linh kiʄn C105, Z100, L105, R157, C151(Tͥ đôi) 4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ

§ chân s͑ 1 mic đɼn L105 Þ R157 Þ C151 Þ j1,j2 (D200) § chân s͑ 2 mic ÞZ100 Þ GND

5. Kiʀm tra các linh kiʄn C105, L105, R157, C151 6. Hàn IC ngu͓n

7. Chɞy lɞi chương trình 8. Thay IC ngu͓n (giɠi mã) VI/ NGHE KHÔNG ĐƯ͢C 1. Dùng Vom kiʀm tra Loa

2. Vʄ sinh và nâng cao tiɼp xúc Loa

3. Hàn lɞi linh kiʄn L151(đôi), C160(đôi), C152, C156, R164(Tr͟ đôi) 4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ:

§ Chân 1 Þ L151 Þ C160 Þ R164

§ Chân 2 Þ L151 Þ C160 Þ C156, C152, C160 Þ R164 5. Kiʀm tra các linh kiʄn L151, R164, C160, C152, C156 6. Tháo b͏ lɤn lưͣt các tͥ l͍c C160, C156 7. Kiʀm tra đư͝ng mɞch tͫ R164 Þ M1, M2(D200) 8. Chɞy lɞi chương trình 9. Hàn lai IC ngu͓n (D200) 10. Thay D200 ( giɠi mã) VII/ SɝC KHÔNG ĐƯ͢C

1. Vʄ sinh tiɼp xúc và nâng cao chɢu sɞc

2. Hàn lɞi linh kiʄn: C100, C103, V100, L100, F100 3. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ: § Chân 1 Þ F100 Þ L100 Þ C100 Þ C103 Þ V100 § Chân 2 Þ mass 4. Kiʀm tra đương mɞch in tͫ: V100 Þ M9, P9, L6 (D200) Þ N10, P10, L9 Þ R200 Þ VBAT 5. Tháo b͏ C100, C103, V100 6. Chɞy lɞi chương trình 7. Hàn lɞi D200. 8. Thay D200 (giɠi mã). VIII/ MÀN HÌNH KHÔNG HIɿN THʇ

1. Vʄ sinh và nâng cao tiɼp xúc màn hình 2. Hàn laʈ chɢu tiɼp xúc

3. Thay thͭ màn hình

4. Kiʀm tra các tͥ C832, C303 và hàn lɞI X300 (Dùng m͏ hàn) 5. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tͫ:

(21)

§ Chân 8(Tx màn hình) ® C382 § Chân 7(Tx màn hình) ® C303 (Tͥ đôi) = VIO= 1.8 V § Chân 6(Tx màn hình) ®C303(Tͥ đôi) = VFLASH 1 = 2.8 V § Chân 5(Tx màn hình) ®C6 (D400) § Chân 4(Tx màn hình) ®B6 D400) § Chân 3(Tx màn hình) ®GND § Chân 2(Tx màn hình) ®C7 (D400) § Chân 1(Tx màn hình) ®A7 (D400) 6. Chɞy lɞʈ chương trình 7. Hàn lɞʈ CPU 8. Thay CPU

Chú ý: Nɼu ch͍n file chɞy không đúng cũng có thʀ trɬng màn hình IX/ INSERT SIMCARD

1. Vʄ sinh sim card

2. Vʄ sinh và nâng cao ͕ sim 3. Hàn lɞi các chân ͕ sim 4. Hàn lɞi R388

5. Kiʀm tra đư͝ng mach in tͫ : § Chân 1 (X386) ® J389® C389 § Chân 2 (X386) ® J387® R1(R388) ® A2(D200) § Chân 3 (X386) ® J388® R2(R388) ® B3(D200) § Chân 4 (X386) ® C386® J386 ® R3(R388) ® B2(D200) § Chân 5 (X386) không dùng § Chân 6 (X386) ® GND

6. N͑i dây R388 (Tͫ dɢu chɢm cͧa R388 ta n͑i dây theo chiɾu kim đ͓ng h͓ :

7. Hàn lɞi D200

8. Thay D200 (Giɠi mã) X/ RADIO (N356)

1. Kiʀm tra rack cɬm phone 2. Kiʀm tra áp:

Vflash 2 = C367 =2.8V cɢp cho N356 tɞi chân 8, 23, 25.

Nɼu không có thì ta n͑i dây t͛i tͥ C204 do IC ngu͓n cɢp ra áp . Nɼu tɞi C204 ko có áp Vflash 2 thì hàn lɞi hoɴc thay IC ngu͓n.

3. Dao đ͙ng Z357, Z358, Z356 quɠn lý và phân chia kênh. 4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch in tɞi:

§ Chân 47(N356) ® ANT

§ Chân 42(N356) ® R380®GND 5. Hàn lɞi các tͥ điʄn và điʄn tr͟. 6. Hàn lɞi N356, thay N356.

(22)

XI/ PHÍM BɡM KHÔNG ĂN

1. Vʄ sinh board tiɼp xúc bàn phím 2. Vʄ sinh tiɼp xúc X303

3. Hàn lɞi Z301

4. Kiʀm tra đư͝ng mɞch tͫ tiɼp xúc X303 ® Z301® D400 5. Thay Z301

6. Hàn lɞi D400 7. Thay D400 XII/ MɡT NGU͒N

1. Kiʀm tra điʄn áp viên pin 

3.6 v

2. Vʄ sinh tiɼp xúc pin và nâng cao tiɼp xúc 3. Kiʀm tra nút ngu͓n và đư͝ng mɞch: § Chân 1(S300) ® GND

§ Chân 2(S300) ®C312®R301®P7(D200)

4. Kiʀm tra điʄn áp ngõ vào C202 

3,6v 5. Kiʀm tra điʄn áp ngõ ra:

§ VIO = C207 = 1.8V § VCORE = C208 = 1.8 V § VR3 = C227 = 2.8 V

Nɼu 1 trong 3 điʄn áp trên không đúng thì hàn lɞi IC ngu͓n 6. Thay IC ngu͓n

7. Kiʀm tra dao đ͙ng 26MHZ tɞi C660. Nɼu không có dao đ͙ng 26MHZ thì hàn lɞi G660 , thay G660.

8. Kiʀm tra dao đ͙ng 26MHZ tɞi chân M5 (D400). Nɼu không có thì hàn lɞi trung tɤn N600.

9. Thay trung tɤn N600

10. Chɞy lɞi chương trình cho Flash 11. Hàn lɞi CPU 12. Hàn lɞi Flash 13. Thay CPU 14. Thay Flash XIII/ MɡT SÓNG PHɣN THU SÓNG Anten ® Z500 ® Z520 ® L502 ® C501 ® V500 ® C502 ® Z501 ® C506,C505 ® C9,B9 (N600) ® G5,G6 ® C13,D12 (D200) M1,M2 ® Loa PHɣN PHÁT SÓNG:

Mic®J1,J2 (D200) ®E11, G14, E12, E14®R607, R608 ®H3,J3,G3, H4 (N600)A1,B1®R706, R701 ®C701,C702 ®Z700 ®4 (N700)21®1 (L750)7®C716®16(Z500)12 ®anten

1. Vʄ sinh và nâng cao tiɼp xúc anten 2. Kiʀm tra các điʄn áp:

(23)

§ VR4 = C222 = 2.8v § VR5 = C226 = 2.8v § VR6 = C225 = 2.8v

§ VRT=VR7 = C224 = 2.8v

3. Nɼu m͙t trong các áp trên không đúng thì hàn lɞi D200 4. Thay D200 (giɠi mã)

5. Hàn lɞi trung tɤn 6. Thay trung tɤn

7. Kiʀm tra và thay Duplex

8. Nɼu không có sóng ra thì thư͝ng hư công suɢt. Kiʀm tra và thay

công suɢt..Vinh nghiʄm : Máy mɢt áp Vsim - cách khɬc phͥc và không phɠi thay IC ngu͓n

Vinh nghiʄm : Máy mɢt áp Vsim - cách khɬc phͥc và không

phɠi thay IC ngu͓n

Sưu tɤm cho anh em nghiêm cͩu

dành cho dct4 và wd2

- M͙t s͑ trư͝ng hͣp máy ko nhɪn sim do ic ngu͓n ko đưa ra đưͣc điʄn áp 2,8-3v DC (khi đã lɬp sim vào máy). Thì thư͝ng phɠi thay ic ngu͓n = mɢt công gͭi file hoɴc thay cɴp có cɠ Flash. Nhưng khi ic ngu͓n không đưa ra đưͣc áp 2,8-3v DC cho sim thư͝ng ko phɠi là nó bʈ chɼt đư͝ng đó đâu nha, mà nó chʆ bʈ kɶt thôi.

Cách khɬc phͥc như sau :

Cách 1: Lɢy đ͓ng h͓ đo đʀ ͟ thang đo x1 que đ͏ đʀ ͟ GND que

đen quɶt vào đɤu con tͥ xɠ GND cho đư͝ng cɢp áp 2.8-3v tͫ ic ngu͓n cho sim đʀ kích nó m͟ khoá đư͝ng đó ra nɼu ko đưͣc tiɼp tͥc làm cách 2 (cách này ít khi đưͣc )

Cách 2: Hàn vào con tͥ xɠ GND cho đư͝ng cɢp áp cho sim đó

m͙t c͍ng dây đ͓ng dài ra ngoài, sau đó lɬp sim, gɬn pin vào máy. M͟ đ͓ng h͓ kɶp ngu͓n lên chʆnh khoɠng 3v dây GND cͧa b͙ đ͓ng h͓ cɢp ngu͓n kɶp vào điʀm GND cͧa máy còn dây dương (+) cͧa b͙ đ͓ng h͓ cɢp ngu͓n kɶp vào c͍ng dây đ͓ng mà h͓i nãy m͛i câu. Tiɼn hành m͟ máy lúc này máy chɬc chɬn đã nhɪn sim vì sim đã đưͣc cɢp áp. khi đã nhɪn sim r͓i thì g͡ b͏ điʄn áp cɢp tͫ đ͓ng h͓ kɶp ngu͓n ra lúc này đɠm bɠo máy vɨn đang nhɪn sim và có sóng vì ic ngu͓n đã m͟ đưͣc đư͝ng

(24)

áp cɢp cho sim r͓i vɪy là ok. đây là kinh nghiʄm bɠn thân mình đã làm nhiɾu r͓i. kinh nghiʄm bɠn thân tɴng ae có gì sai sót mong ae thông cɠm

Cách 3 : Trư͝ng hͣp mɢt áp VSim thì ta cách ly đư͝ng cɢp áp

này luôn, có thʀ dùng dao cɬt mɞch ngɤm cͧa nó cũng đưͣc sau đó n͑i chân Vsim trên khe sim và chân Vbat luôn và sài OV và chɞy phà phà:zan::zan:

Vinh nghiʄm : Máy mɢt áp Vsim - cách khɬc phͥc và không

phɠi thay IC ngu͓n

Sưu tɤm cho anh em nghiêm cͩu

dành cho dct4 và wd2

- M͙t s͑ trư͝ng hͣp máy ko nhɪn sim do ic ngu͓n ko đưa ra đưͣc điʄn áp 2,8-3v DC (khi đã lɬp sim vào máy). Thì thư͝ng phɠi thay ic ngu͓n = mɢt công gͭi file hoɴc thay cɴp có cɠ Flash. Nhưng khi ic ngu͓n không đưa ra đưͣc áp 2,8-3v DC cho sim thư͝ng ko phɠi là nó bʈ chɼt đư͝ng đó đâu nha, mà nó chʆ bʈ kɶt thôi.

Cách khɬc phͥc như sau :

Cách 1: Lɢy đ͓ng h͓ đo đʀ ͟ thang đo x1 que đ͏ đʀ ͟ GND que

đen quɶt vào đɤu con tͥ xɠ GND cho đư͝ng cɢp áp 2.8-3v tͫ ic ngu͓n cho sim đʀ kích nó m͟ khoá đư͝ng đó ra nɼu ko đưͣc tiɼp tͥc làm cách 2 (cách này ít khi đưͣc )

Cách 2: Hàn vào con tͥ xɠ GND cho đư͝ng cɢp áp cho sim đó

m͙t c͍ng dây đ͓ng dài ra ngoài, sau đó lɬp sim, gɬn pin vào máy. M͟ đ͓ng h͓ kɶp ngu͓n lên chʆnh khoɠng 3v dây GND cͧa b͙ đ͓ng h͓ cɢp ngu͓n kɶp vào điʀm GND cͧa máy còn dây dương (+) cͧa b͙ đ͓ng h͓ cɢp ngu͓n kɶp vào c͍ng dây đ͓ng mà h͓i nãy m͛i câu. Tiɼn hành m͟ máy lúc này máy chɬc chɬn đã nhɪn sim vì sim đã đưͣc cɢp áp. khi đã nhɪn sim r͓i thì g͡ b͏ điʄn áp cɢp tͫ đ͓ng h͓ kɶp ngu͓n ra lúc này đɠm bɠo máy vɨn đang nhɪn sim và có sóng vì ic ngu͓n đã m͟ đưͣc đư͝ng áp cɢp cho sim r͓i vɪy là ok. đây là kinh nghiʄm bɠn thân mình đã làm nhiɾu r͓i. kinh nghiʄm bɠn thân tɴng ae có gì sai sót mong ae thông cɠm

Cách 3 : Trư͝ng hͣp mɢt áp VSim thì ta cách ly đư͝ng cɢp áp

(25)

sau đó n͑i chân Vsim trên khe sim và chân Vbat luôn và sài OV

và chɞy phà phà:zan::zan.Chɼ sɞc TQ mình thư͝ng làm theo cách này!

có gì anh em g͛p ý nha

Như ae đã biɼt nhiɾu vʈ khách rɢt khó chʈu và ko cho ae thͣ mình m͟ máy ra đʀ chɼ sɞc,và nɼu m͟ máy ra thì cũng mɢt th͝i gian,nên mình thư͝ng làm theo cách sau mong có thʀ giúp ae m͛i vào nghɾ đ͡ phɠi mɢt th͝i gian mong ae đͫng chê cư͝i nha. đɤu tiên mình mua cͥc sɞc có thʀ g͡ chân ra đưͣc và đͧ chân đ͓ng,sau đó mình hàn chân (-) cͧa cͥc sɞc vào chân n͑i mas cͧa máy,kɶp (-)và(+) cͧa b͙ ngu͓n vào máy.chʆnh b ͙ ngu͓n vɾ 0v .ch ân(+) cͧa cͥc sɞc hàn vào 1 cây kim và rà thͭ các chân sɞc.mình rà chân (+) n ào mà b͙ ͓n báo kho ɠng 2.5v>3v thì thư ͝ng đó là chân sɞc và nh͛ lɢy chân này.sau đ ó m ình b ͏ pin vào m ͟ ngu͓n lên và hàn vào chân nào khoɠng 2.5v>3v thɢy máy báo nɞp điʄn đã nɬp là ok r͓i

nhiɾu ae đã bʈ trɬng màn hình b͟i b͏ pin vào và rà chân.nên t͑t nhɢt các bɞn nên k ɶp vào b͙ ngu͓n là an toàn nhɢt

chút kinh nghiʄm vɴt mong ae đͫng chê cư ͝i.

Hư͛ng dɨn cách sͭ dͥng máy khò:

1. Hư͛ng dɨn cách sͭ dͥng máy khò:

Máy khò đưͣc cɢu tɞo tͫ 2 b͙ phɪn có quan hʄ hͯu cơ :

1- B͙ sinh nhiʄt có nhiʄm vͥ tɞo ra sͩc nóng phù hͣp đʀ làm chɠy thiɼc giúp tách và gɬn linh kiʄn trên main máy an toàn. Nɼu chʆ có b͙ sinh nhiʄt hoɞt đ͙ng thì chính nó sɺ nhanh chóng bʈ h͏ng.

2- B͙ sinh gió có nhiʄm vͥ cung cɢp áp lͱc thích hͣp đʀ đɦy nhiʄt vào gɤm linh kiʄn đʀ th͝i gian lɢy linh kiʄn ra sɺ ngɬn và thuɪn lͣi.

Nɼu kɼt hͣp t͑t giͯa nhiʄt và gió sɺ đɠm bɠo cho viʄc g͡ và hàn linh kiʄn an toàn cho cɠ chính linh kiʄn và mɞch in giɠm thiʀu t͑i đa sͱ c͑ và giá thành sͭa chͯa máy.

(26)

­ Giͯa nhiʄt và gió là m͑i quan hʄ nghʈch nhưng hͯu cơ: N ɼu cùng chʆ s͑ nhiʄt, khi gió tăng thì nhiʄt giɠm, và ngưͣc lɞi khi gió giɠm thì nhiʄt tăng. Đʀ giɠm th͝i gian IC ngɪm nhiʄt, ngư͝i thͣ còn dùng h͗n hͣp nhͱa thông l͏ng như m͙t chɢt xúc tác vͫa làm sɞch m͑i hàn vͫa đNy nhiʄt ³c͙ng hư͟ng´ nhanh vào thiɼc. N hư vɪy mu͑n khò thành công m͙t IC bɞn phɠi có đͧ 3 thͩ: Gió, nhiʄt và nhͱa thông l͏ng.

­ Viʄc chʆnh nhiʄt và gió là tuƒ thu͙c vào thʀ tích IC ( chú ý đɼn diʄn tích bɾ mɴt) và thông thư͝ng linh kiên có diʄn tích bɾ mɴt càng r͙ng thì lùa nhiʄt vào sâu càng khó khăn-nhiʄt nhiɾu thì dʂ chɼt IC; gió nhiɾu thì tuy có thʀ lùa nhiʄt sâu hơn nhưng phɠi bɬt IC ngɪm nhiʄt lâu. N ɼu qúa nhiɾu gió sɺ làm ³rung´ linh kiʄn, chân linh kiʄn sɺ bʈ lʄch đʈnh vʈ, thɪm chí còn làm ³bay´ cɠ linh kiʄn«

­ Đư͝ng kính đɤu khò quyɼt đʈnh lưͣng nhiʄt và gió. Tùy thu͙c kích c͡ linh kiʄn l͛n hay nh͏ mà ta ch͍n đư͝ng kính đɤu khò cho thích hͣp, tránh quá to hoɴc quá nh͏: N ɼu cùng m͙t lưͣng nhiʄt và gió, đɤu khò có đư͝ng kính nh͏

thì đɦy nhiʄt sâu hơn, tɪp trung nhiʄt g͍n hơn, đ͡ ³loang´

nhiʄt hơn đɤu to, nhưng lưͣng nhiʄt ra ít hơn, th͝i gian khò lâu hơn. Còn đɤu to thì cho ra lưͣng nhiʄt l͛n nhưng lɞi đNy nhiʄt nông hơn, và đɴc biʄt nhiʄt bʈ loang làm ɠnh hư͟ng sang các linh kiʄn lɪn cɪn nhiɾu hơn.

Trư͛c khi khò nhiʄt ta phɠi tuân thͧ các nguyên tɬc sau:

­ Phɠi che chɬn các linh kiʄn gɤn điʀm khò kín sát t͛i mɴt main đʀ tránh l͍t

nhiʄt vào.

­ N ên c͑ gɬng cách ly các chi tiɼt bɮng nhͱa ra kh͏i mainboard.

­ N ɼu trên mainboard có CAMERA thì phɠi b͏ chúng ra bɠo quɠn riêng.

N ɼu vô ý đʀ vɪt kính CAMERA tiɼp cɪn v͛i nhiʄt và hoá chɢt thì nó sɺ bʈ biɼn tính.

­ Tuyʄt đ͑i không đưͣc tɪp trung nhiʄt đ͙t ng͙t và lâu ͟ m͙t vùng, cũng không nên giɠi nhiʄt quá nhanh sɺ xɠy ra hiʄn tưͣng giãn n͟ đ͙t ng͙t làm mɞch in bʈ ³r͙p´.

­ N ɼu nɴng thì mainboard còn bʈ cong, vênh dɨn đɼn ³rɞn´ ngɤm mɞch in.

(27)

­ Vhi đʈnh vʈ main bɮng b͙ gá, không đưͣc ép quá chɴt, khi khò nhiʄt đ͙ sɺ làm cho main bʈ biɼn dɞng.

­ N ɼu thay cáp, chʆ khò vào cáp khi bɾ mɴt cáp đã nɮm đ͓ng nhɢt trên mɴt phɰng. N ɼu phɠi u͑n trong khi khò thì không đưͣc đʀ cáp cong quá 45 đ͙.

2. Giai đoɞn khò linh kiʄn đưͣc chia làm 2 giai đoɞn :

Giai đoɞn lɢy linh kiʄn ra:

­ Phɠi giͯ bɮng đưͣc sͱ toàn vɶn cͧa chân IC và mɞch in bɮng cách phɠi đʈnh đͧ mͩc nhiʄt và gió, khò phɠi đͧ cɠm nhɪn là thiɼc đã ³chín´ hɼt.

­ Gɤm cͧa IC phɠi thông thoáng, mu͑n vɪy phɠi vʄ sinh sɞch xung quanh và tɞo ³hành lang´ cho nhͱa thông thuɪn lͣi chui vào.

­ N hͱa thông l͏ng phɠi ngɢm sâu vào gɤm IC , mu͑n vɪy dung dʈch nhͱa thông phɠi đͧ ³loãng´- Đây chính là nguy cơ thư͝ng gɴp đ͑i v͛i nhiɾu k͹ thuɪt viên ít kinh nghiʄm.

­ Vhi khò lɢy linh kiʄn chúng ta thư͝ng phɞm phɠi sai lɤm đʀ nhiʄt thNm thɢu qua thân IC r͓i m͛i xu͑ng main. N ɼu ch͝ đʀ thiɼc chɠy thì linh kiʄn trong IC đã phɠi ³chʈu trɪn´ quá lâu làm chúng biɼn tính trư͛c khi ta gɬp

ra.

­ Đʀ khɬc phͥc nhưͣc điʀm chí tͭ này, ta làm như sau: Dùng nhͱa thông l͏ng quét vͫa đͧ quanh IC , nh͛ là không quét lên bɾ mɴt và làm loang sang các linh kiʄn lân cɪn. Theo linh cɠm, các bɞn chʆnh gió đͧ mɞnh ³thúc´ nhͱa thông và nhiʄt vào gɤm IC-Chú ý là phɠi khò vát nghiêng đɾu xung quanh IC đʀ dung dʈch nhͱa thông dɨn nhiʄt sâu vào trong.

3. Giai đoɞn gɬn linh kiʄn vào:

­ Trư͛c tiên làm vʄ sinh thɪt sɞch các m͑i chân trên main, quét vͫa đͧ m͙t

l͛p nhͱa thông m͏ng lên đó. Xin nhɬc lɞi: N hͱa thông chʆ vͫa đͧ tɞo m͙t l͛p màng m͏ng trên mɴt main. N ɼu quá nhiɾu , nhͱa thông sôi sɺ ³đ͙i´ linh kiʄn lên làm sai đʈnh vʈ. Chʆnh

(28)

nhiʄt và gió vͫa đͧ Þ khò ͧ nhiʄt tɞi

vʈ trí gɬn IC. Sau đó ta chʆnh gió yɼu hơn (đʀ sͩc gió không đͧ lͱc làm sai

đʈnh vʈ). N ɼu điɾu kiên cho phép, lɪt bͥng IC khò ͧ nhiʄt tiɼp vào các vʈ

trí vͫa làm chân cho nóng giàÞ đɴt IC đúng vʈ trí (nɼu có thʀ ta dùng dùi giͯ đʈnh vʈ) và quay dɤn đɾu m͏ khò tͫ cɞnh ngoài vào giͯa mɴt linh kiʄn.

­ Nên nh͛ là tɢt cɠ các chɢt bán dɨn hiʄn nay chʆ có thʀ chʈu đưͣc nhiʄt đ͙ khuyɼn cáo (t͑i đa cho phép) trong th͝i gian ngɬn (có tài liʄu nói nɼu đʀ nhiʄt cao hơn nhiʄt đ͙ khuyɼn cáo 10 % thì tu͕i th͍ và thông s͑ cͧa linh kiʄn giɠm hơn 30%). Chính vì vɪy cho dù nhiʄt đ͙ chưa t͛i hɞn làm biɼn chɢt bán dɨn nhưng nɼu ta khò nhiɾu lɤn và khò lâu thì linh kiʄn vɨn bʈ chɼt.Trong trư͝ng hͣp bɢt khɠ kháng (do lʄch đʈnh vʈ, nhɤm chiɾu chân«) ta nên khò lɢy chúng ra ngay trư͛c khi chúng kʈp ngu͙i.

Tóm lɞi khi dùng máy khò ta phɠi lưu ý:

­ Nhiʄt đ͙ làm chɠy thiɼc phͥ thu͙c vào thʀ tích cͧa linh kiʄn, linh kiʄn càng r͙ng và dày thì nhiʄt đ͙ khò càng l͛n-nhưng nɼu l͛n quá sɺ làm chɼt linh kiʄn.

­ Gió là phương tiʄn đNy nhiʄt tác đ͙ng vào chân linh kiʄn bên trong gɤm,đʀ tɞo thuɪn lͣi cho chúng dʂ lùa sâu, ta phɠi tɞo cho xung quanh chúng thông thoáng nhɢt là các linh kiʄn có diʄn tích l͛n.Gió càng l͛n thì càng lùa nhiʄt vào sâu nhưng càng làm giɠm nhiʄt đ͙, và dʂ làm các linh kiʄn lân cɪn bʈ ɠnh hư͟ng. Do vɪy luôn phɠi rèn luyʄn cách điɾu ph͑i nhiʄt-gió sao cho hài hoà.

­ Nhͱa thông vͫa là chɢt làm sɞch vͫa là chɢt xúc tác giúp nhiʄt ³c͙ng hư͟ng´ thNm thɢu sâu vào gɤm linh kiʄn, nên có 2 l͍ nhͱa thông v͛i tͷ lʄ loãng khác nhau. Vhi lɢy linh kiʄn thì phɠi quét nhiɾu hơn khi gɬn linh kiʄn, tránh cho linh kiʄn bʈ ³đ͙i´ do nhͱa thông sôi đùn lên, nɼu là IC thì nên dùng loɞi pha loãng đʀ chung dʂ thɦm thɢu sâu.

­ Trư͛c khi thao tác phɠi suy luɪn xem nhiʄt tɞi điʀm khò sɺ tác đ͙ng t͛i các vùng linh kiʄn nào đʀ che chɬn chúng lɞi, nhɢt là các linh kiʄn bɮng nhͱa và nh͏.

(29)

­ Các linh kiʄn dʂ bʈ nhiʄt làm chɼt hoɴc biɼn tính theo thͩ tͱ là : Tͥ điʄn, nhɢt là tͥ m͙t chiɾu; đi͑t; IC; bóng bán dɨn; điʄn

tr͟«.

 

Imagem

Referências