Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Segunda Câmara Cível

14  Download (0)

Full text

(1)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

A APPEELLAAÇÇÃÃOOCCÍÍVVEELLNNºº00001111556666––3399..22000088..88..1199..00220022 A APPEELLAANNTTEE::TTHHAAIISSCCRRIISSTTIINNAACCAAGGLLIIEERRIISSDDEEMMEENNDDOONNÇÇAA A APPEELLAADDOO::CCOOLLÉÉGGIIOOSSÃÃOOSSEEBBAASSTTIIÃÃOOLLTTDDAA.. R REELLAATTOORR::DDEESSEEMMBBAARRGGAADDOORRAALLEEXXAANNDDRREEFFRREEIITTAASSCCÂÂMMAARRAA R Reessppoonnssaabbiilliiddaaddee cciivviill.. AAlluunnaa qquuee vvaaii aaoo ccoollééggiioo sseemm ttrraajjaarr oo u unniiffoorrmmee eessccoollaarr ccoommpplleettoo.. AAlleeggaaççããoo ddee qquuee aa aalluunnaa tteerriiaa ssiiddoo r reettiirraaddaa ddee ssaallaa ddee ffoorrmmaa vveexxaattóórriiaa ppoorr nnããoo eessttaarr uunniiffoorrmmiizzaaddaa.. P Prroovvaa iinnccoonncclluussiivvaa,, qquuee nnããoo ppeerrmmiittee aa ffoorrmmaaççããoo ddee jjuuíízzoo ddee c ceerrtteezzaa ssoobbrree aa vveerraacciiddaaddee ddaa aalleeggaaççããoo.. EExxiiggêênncciiaa ddoo uussoo ddee u unniiffoorrmmee eessccoollaarr.. NNoorrmmaa rreeggiimmeennttaall iinntteerrnnaa ddoo eessttaabbeelleecciimmeennttoo e essccoollaarr..LLeeggiittiimmiiddaaddee..EExxeerrccíícciioorreegguullaarrddeeddiirreeiittoo ddoo ccoollééggiioo qquuee,, f faazzeennddoo vvaalleerr sseeuu rreeggiimmeennttoo iinntteerrnnoo,, eexxiiggee ddoo aalluunnoo qquuee eesstteejjaa i inntteeiirraammeennttee uunniiffoorrmmiizzaaddoo.. RReellaattiivviiddaaddee ddeessssee ddiirreeiittoo,, qquuee nnããoo p pooddee sseerr eexxeerrcciiddoo ddee ffoorrmmaa aabbuussiivvaa.. IInneexxiissttêênncciiaa,, nnoo ccaassoo eemm e exxaammee,, ddee qquuaallqquueerrccaauussaa jjuussttiiffiiccáávveellppaarraa aa ddiissppeennssaa ddoo uussoo ddoo u unniiffoorrmmee ccoommpplleettoo.. SSeenntteennççaa ddee iimmpprroocceeddêênncciiaa ddoo ppeeddiiddoo.. A Appeellaaççããooccíívveell..RReeccuurrssooaaqquueesseenneeggaapprroovviimmeennttoo.. V VIISSTTOOSS,, rreellaattaaddooss ee ddiissccuuttiiddooss eesstteess aauuttooss ddaa A AppeellaaççããooCCíívveellnn..00001111556666––3399..22000088..88..1199..00220022,,eemmqquueeééaappeellaanntteeTTHHAAIISSCCRRIISSTTIINNAA C CAAGGLLIIEERRIISSDDEEMMEENNDDOONNÇÇAAeeaappeellaaddooCCOOLLÉÉGGIIOOSSÃÃOOSSEEBBAASSTTIIÃÃOOLLTTDDAA.. A ACCOORRDDAAMM,, ppoorr uunnaanniimmiiddaaddee ddee vvoottooss,, ooss DDeesseemmbbaarrggaaddoorreess qquuee c coommppõõeemm aa SSeegguunnddaa CCââmmaarraa CCíívveell ddoo TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa ddoo EEssttaaddoo ddoo RRiioo ddee J Jaanneeiirrooeemmnneeggaarrpprroovviimmeennttooaaoorreeccuurrssoo.. D Deess..AALLEEXXAANNDDRREEFFRREEIITTAASSCCÂÂMMAARRAA R Reellaattoorr

Assinado por ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA:000030745

(2)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

A APPEELLAAÇÇÃÃOOCCÍÍVVEELLNNºº00001111556666––3399..22000088..88..1199..00220022 A APPEELLAANNTTEE::TTHHAAIISSCCRRIISSTTIINNAACCAAGGLLIIEERRIISSDDEEMMEENNDDOONNÇÇAA A APPEELLAADDOO::CCOOLLÉÉGGIIOOSSÃÃOOSSEEBBAASSTTIIÃÃOOLLTTDDAA.. R REELLAATTOORR::DDEESSEEMMBBAARRGGAADDOORRAALLEEXXAANNDDRREEFFRREEIITTAASSCCÂÂMMAARRAA V VOOTTOO O O qquuee ssee ddiissccuuttee nnoo pprreesseennttee rreeccuurrssoo éé ssee hháá oouu nnããoo rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee c ciivviillddooaappeellaaddooppoorrddaannoossmmoorraaiissqquueeaaaappeellaanntteeaaffiirrmmaatteerrssooffrriiddoo..PPaarraaiissssoo,,ppoorréémm,, é épprreecciissoovveerriiffiiccaarrsseeeessttããooccoommpprroovvaaddoossoossrreeqquuiissiittoossddaaoobbrriiggaaççããooddeeiinnddeenniizzaarr.. I Immppõõee--ssee,, eennttããoo,, vveerriiffiiccaarr –– aanntteess ddee ttuuddoo –– ssee ffiiccoouu ccoommpprroovvaaddaa aa c coonndduuttaa iimmppuuttaaddaa aaoo aappeellaaddoo.. ÉÉ qquuee sseemm ccoonndduuttaa nnããoo ppooddee hhaavveerr rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee c ciivviill,,sseejjaaeessttaarreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ssuubbjjeettiivvaaoouuoobbjjeettiivvaa..11AAssssiimm,,ssóósseeppooddeerrááccooggiittaarrddoo r reeccoonnhheecciimmeennttooddaaoobbrriiggaaççããooddeeiinnddeenniizzaarrsseettiivveerrffiiccaaddooddeemmoonnssttrraaddoonnoossaauuttoossqquuee a a aauuttoorraa ffooii,, rreeaallmmeennttee,, rreettiirraaddaa ddaa ssaallaa ddee aauullaa,, nnaa ffrreennttee ddee sseeuuss ccoolleeggaass ee ddoo p prrooffeessssoorr,,dduurraanntteeuummaaaauullaa,,ppoorrqquueennããooeessttaavvaattrraajjaannddoooouunniiffoorrmmeeccoommpplleettoo.. R Reeggiissttrree--ssee,, ppoorréémm,, qquuee aa ddeemmoonnssttrraaççããoo ddeessttaa ccoonndduuttaa,, eemmbboorraa p prreessssuuppoossttoonneecceessssáárriioo,,nnããooééssuuffiicciieenntteeppaarraaaavveerriiffiiccaaççããooddaaoobbrriiggaaççããooddeeiinnddeenniizzaarr.. A Assssiimm,, ccaassoo ssee ccoonnffiirrmmee qquuee oo ffaattoo rreeaallmmeennttee ooccoorrrreeuu,, sseerráá pprreecciissoo ccoonnttiinnuuaarr aa v veerriiffiiccaarrsseeeessttããoooouunnããoopprreesseenntteessoossddeemmaaiissrreeqquuiissiittoossddaarreessppoonnssaabbiilliiddaaddeecciivviill.. 1 1 SSoobbrree a a ccoonndduuttaa ccoommoo pprreessssuuppoossttoo ddaa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ssuubbjjeettiivvaa,, SSEERRGGIIOOCCAAVVAALLIIEERRIIFFIILLHHOO, ,PrProoggrraammaa d dee rreessppoonnssababiilliiddaaddee cciivviill.. SãSãoo PaPauulloo:: AtAtllaass,, 8ª8ª eedd..,, 20200099,, p.p. 1818.. AAccererccaa ddaa ccoonndduuttaa ccoommoo prpreessssuuppoossttoo d daa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee oobbjjeettiivvaa,, nnaa mmeessmma a oobbrraa,, pp.. 113344..

(3)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

P Paarraasseessaabbeerrsseeooffaattoonnaarrrraaddoonnaappeettiiççããooiinniicciiaallooccoorrrreeuummeessmmoooouunnããoo é é pprreecciissoo vvaalloorraarr aa pprroovvaa pprroodduuzziiddaa aa rreessppeeiittoo ddaa vveerraacciiddaaddee ddaa aalleeggaaççããoo ddaa d deemmaannddaannttee..EEccoommttaallffiimm,,éépprreecciissoolleevvaarreemmccoonnssiiddeerraaççããoooossddaaddoosssseegguuiinntteess.. C Coomm aa ppeettiiççããoo iinniicciiaall nnããoo vveeiioo qquuaallqquueerr eelleemmeennttoo ccaappaazz ddee sseerrvviirr ddee p prroovvaa ddee qquuee ttaaiiss ffaattooss tteerriiaamm oouu nnããoo ooccoorrrriiddoo.. JJáá oo rrééuu,, ccoomm aa ccoonntteessttaaççããoo,, a apprreesseennttoouu uummaa ddeeccllaarraaççããoo eessccrriittaa ddee pprróópprriioo ppuunnhhoo ee aassssiinnaaddaa ppeelloo pprrooffeessssoorr N Naattaalliinnoo PPaauullaaeeSSoouuzzaa,,qquueesseerriiaa––sseegguunnddooaa nnaarrrraattiivvaaddaapprróópprriiaappeettiiççããooiinniicciiaall––oo d doocceennttee rreessppoonnssáávveell ppoorr mmiinniissttrraarr aa aauullaa eemm qquuee oo ffaattoo tteerriiaa ooccoorrrriiddoo,, eemm qquuee oo m meessmmooddeeccllaarraatteexxttuuaallmmeenntteeoosseegguuiinnttee:: “ “EEuu NNaattaalliinnoo PPaauullaa ee SSoouuzzaa,, pprrooffeessssoorr ddee ffííssiiccaa,, ddeeccllaarroo qquuee eemm 0 077//0044//22000088 nnooppeerrííooddoo ddaa MMaannhhãã,,mmiinniissttrroouu((sisicc))aauullaass ddeeffííssiiccaa nnooiinntteerrvvaalloo d dee0077::2200hhaass((ssiicc))0099::0000hh,,ccoommrreevviissããooddaammaattéérriiaaddeepprroovvaaqquueeffooiiaapplliiccaaddaa n noommeessmmooddiiaaààss1100::2200hh.. N Nããoo ffooii oobbsseerrvvaaddoo ((ssiicc))nneennhhuummaa ooccoorrrrêênncciiaa eexxttrraa--ccllaassssee ccoonnffoorrmmee ffooii i innsseerriiddoo eemm pprroocceessssoo iinnssttaauurraaddoo ccoonnttrraa oo CCoollééggiioo SSããoo SSeebbaassttiiããoo.. AAss a accuussaaççõõeess nnããoo pprroocceeddeemm,, ppoorrqquuee dduurraannttee oo tteemmppoo qquuee ppeerrmmaanneeccii eemmssaallaa d deeaauullaa,,nnããoopprreesseenncciieeiittaalleeppiissóóddiioo,,mmeessmmooppoorrqquuee,,éénnoorrmmaaddooccoollééggiiooqquuee o ossaassssuunnttoossddeettaalloorrddeemm,,nnããoocchheegguueemmaattééaassssaallaassddeeaauullaass,,sseennddoottrraattaaddooss n naappoorrttaarriiaaddaaeessccoollaa,,ppeellaaoorriieennttaaddoorraa ddiisscciipplliinnaarr,,ppaarraaqquueennããooppeerrttuurrbbeemmaa o orrddeemmeeooffuunncciioonnaammeennttooddaassaauullaass””.. D Deeiixxaannddooddee llaaddoo qquuaaiissqquueerrccoonnssiiddeerraaççõõeess ssoobbrree oosseerrrrooss ddee ppoorrttuugguuêêss d daa ddeeccllaarraaççããoo,, llaammeennttáávveeiiss qquuaannddoo ssee ssaabbee qquuee pprroovvêêmm ddoo ppuunnhhoo ddee uumm eedduuccaaddoorr,, c ceerrttooééqquueesseettrraattaaddaaddeeccllaarraaççããooddooddoocceenntteeeemmccuujjaaaauullaaoossffaattoosstteerriiaammooccoorrrriiddoo,,ee o o mmeessmmoo ooss nneeggaa.. NNããoo ssee ppooddee,, ppoorréémm,, ddeeiixxaarr ddee lleevvaarr eemm ccoonnttaa oo ffaattoo ddee qquuee oo

(4)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

p prrooffeessssoorr éé eemmpprreeggaaddoo ddaa ppaarrttee rréé,, oo qquuee ffaazz ccoomm qquuee ssee ppoossssaa ccoonnssiiddeerraarr sseerr eellee i inntteerreessssaaddoonnoorreessuullttaaddooddoopprroocceessssoo.. A A aauuttoorraa,, ppoorr ssuuaa vveezz,, ffeezz jjuunnttaarr ((ffllss.. 7744)) uumm rrooll ddee aassssiinnaattuurraass ddee c coolleeggaass ddee ttuurrmmaa ((vviinnttee ee ddooiiss eessttuuddaanntteess)) qquuee aaffiirrmmaamm tteerreemm pprreesseenncciiaaddoo oo i inncciiddeennttee.. DDeesstteess,, ppoorréémm –– ee ccoommoo ssee vveerráá mmeellhhoorr aaddiiaannttee –– aappeennaass uumm ddeeppôôss eemm j juuíízzooccoommootteesstteemmuunnhhaa,,ccoorrrroobboorraannddooooqquueeccoonnssttaaddoorreeffeerriiddooddooccuummeennttoo.. N Naaaauuddiiêênncciiaaddeeiinnssttrruuççããooeejjuullggaammeennttooffooiiccoollhhiiddooooddeeppooiimmeennttooppeessssooaall d daa aauuttoorraa,, qquuee rreeiitteerroouu aa nnaarrrraattiivvaa ddoossffaattooss ccoonnttiiddaa nnaa ppeettiiççããoo iinniicciiaall,, bbeemm aassssiimm ssee o ouuvviiuu oo ddeeppooiimmeennttoo ddoo rreepprreesseennttaannttee ddoo ccoollééggiioo ddeemmaannddaaddoo,, qquuee nneeggoouu ttaaiiss ffaattooss,, r reeaapprreesseennttaannddooaavveerrssããooddoorrééuu.. T Taaiiss ddeeppooiimmeennttooss ddee nnaaddaa vvaalleemm ccoommoo pprroovvaass.. ÉÉ qquuee,, sseennddoo oo d deeppooiimmeennttooppeessssooaalluummaa pprroovvaa qquueetteemm ppoorr ffiimm pprroovvooccaarraa ccoonnffiissssããoo,,ssóóssee pprreessttaa aa p prroodduuzziirr pprroovvaa ccoonnttrraa oo ddeeppooeennttee,, nnuunnccaa eemm sseeuu ffaavvoorr.. SSoobbrree oo ppoonnttoo,, vvaallee aa ppeennaa t trraannssccrreevveerr aa llíímmppiiddaa ee oobbjjeettiivvaa lliiççããoo ddoo eemmiinneennttee pprroocceessssuuaalliissttaa HHUUMMBBERERTTOO T THHEEOODDOORROO JJÚNÚNIIOORR::22 “ “OO ddeeppooiimmeennttoo ppeessssooaall ddeevvee lliimmiittaarr--ssee aaooss ffaattooss ccoonnttrroovveerrttiiddooss nnoo p prroocceessssoo.. S Seeuuoobbjjeettooeessppeeccííffiiccoo ssããooooss ffaattooss aalleeggaaddooss ppeellaa ppaarrttee ccoonnttrráárriiaa,,ccoommoo f fuunnddaammeennttooddeesseeuuddiirreeiittoo..PPooddee,,nnooeennttaannttoo,,ppaarraaaaccllaarraarraassiittuuaaççããooddaalliiddee,, h haavveerr ddeeppooiimmeennttoo ppeessssooaall,, ttaammbbéémm,, ssoobbrree ffaattooss aalleeggaaddooss ppeelloo pprróópprriioo d deeppooeennttee.. 2 2 HHUUMMBBEERRTTOOTTHHEEOODDOORROOJJÚÚNNIIOORR, ,CuCurrsso o ddee ddiirreeiittoo pprroocceessssuuaall cciivviill, , vvooll.. II.. RRiioo ddee JJaanneeiirroo:: FFoorreennssee,, 5500ªª eedd..,, 2 2000099,, pp.. 443300..

(5)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

U Ummaa ccooiissaa,,ppoorréémm,,éécceerrttaa::ooddeeppooiimmeennttoo ppeessssooaall,,qquuaannddoo úúttiill,,ddeessttiinnaa- -s see aa ccrriiaarrpprroovvaa ppaarraa oo aaddvveerrssáárriioo ddoo ddeeppooeennttee,, nnuunnccaa ppaarraa aa pprróópprriiaa ppaarrttee q quueeoopprreessttaa..AArraazzããooéé óóbbvviiaa::nniinngguuéémmpprroodduuzz,,ccoommssuuaasspprróópprriiaassppaallaavvrraass,, p prroovvaappaarraassiimmeessmmoo””.. E Emmsseegguuiiddaa,,ffooiioouuvviiddaaaatteesstteemmuunnhhaaRRooddoollffooLLuuiizzTThhiiaaggooCCiinnttrraa,,qquueeeerraa c coolleeggaaddeettuurrmmaaddaaaauuttoorraa,,tteennddoossiiddoouummddoossvviinntteeeeddooiissssuubbssccrriittoorreessddooddooccuummeennttoo d dee ffllss.. 7744.. EEmm sseeuu ddeeppooiimmeennttoo,, aaffiirrmmoouu aa tteesstteemmuunnhhaa qquuee ““oo úúnniiccoo iinncciiddeennttee e ennvvoollvveennddoo aa aauuttoorraa nnaa iinnssttiittuuiiççããoo ffooii qquuaannddoo eellaa ffooii ccoollooccaaddaa ppaarraa ffoorraa ddoo ccoollééggiioo;; q quuee oo mmoottiivvoo ddaarreettiirraaddaa ddaaaauuttoorraa ddaa ssaallaaddee aauullaaffooii ppoorrnnããoo eessttaarr ttrraajjaannddooaa ccaallççaa d doouunniiffoorrmmee;;qquuee,,ddeeppooiiss,,ffiiccoouussaabbeennddooqquueeoouuttrroossaalluunnoossttaammbbéémmffoorraammrreettiirraaddoossddaa i innssttiittuuiiççããoo ppoorr nnããoo eessttaarreemm ccoomm oo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo;; qquuee nnoo ddiiaa ddooss ffaattooss eessttaavvaamm m maarrccaaddaass aass pprroovvaass ddee PPoorrttuugguuêêss ee FFííssiiccaa;; qquuee aacchhaa qquuee aa aauuttoorraa nnããoo rreeaalliizzoouu aass p prroovvaass nnoo aalluuddiiddoo ddiiaa;; qquuee,,nnaa ééppooccaa,, oo ddeeppooeennttee jjáá ttiinnhhaa oo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo;; qquuee,, n naa mmeessmmaa ooccaassiiããoo,, oouuttrroo aalluunnoo eessttaavvaa nnaa ssaallaa ddee aauullaa sseemm oo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo,, p poorréémm nnããooffooii rreettiirraaddooddaa iinnssttiittuuiiççããoo;; qquueeoo aalluuddiiddooaalluunnoonnããoo ffooiirreettiirraaddoo ppooiiss eessttaavvaa e essccoonnddiiddoo;;qquuee aallgguunnss ttaa,,aannhhooss ddee uunniiffoorrmmeeeessttaavvaammeemmffaallttaannaalloojjaaddooccoollééggiioo;;qquuee t taall ffaattoo ggeerraallmmeennttee ooccoorrrree nnoo iinníícciioo ddoo aannoo lleettiivvoo””.. DDiissssee,, aaiinnddaa,, ““qquuee ffooii aa c coooorrddeennaaddoorraa AAnnaaLLuuzziiaaqquueettiirroouuaaaauuttoorraaddaassaallaaddeeaauullaa;;qquueeoopprrooffeessssoorrddeeFFííssiiccaa e essttaavvaa nnaa ssaallaa ddee aauullaa;; qquuee aa aauuttoorraa ffooii ccoollooccaaddaa ppaarraa ffoorraa ddoo ccoollééggiioo,, ppoorréémm p peerrmmaanneecceeuu nnaa ppoorrttaa ccoomm oouuttrrooss aalluunnooss;; qquuee aacchhaa qquuee aa aauuttoorraa eessttaavvaa aagguuaarrddaannddoo s suuaa ggeenniittoorraa;; qquuee aallgguunnss aalluunnooss ffiiccaarraamm zzoommbbaannddoo ccoomm ooss ccoolleeggaass qquuee ffoorraamm r reettiirraaddoossoouupprrooiibbiiddoossddeeeennttrraarreemmnnooccoollééggiioo””..

(6)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

O O pprrooffeessssoorr ddee ffííssiiccaa,, qquueejjáá hhaavviiaa aapprreesseennttaaddoouummaa ddeeccllaarraaççããoo eessccrriittaa,, p prreessttoouu ddeeppooiimmeennttoo oorraall,, tteennddoo ddiittoo qquuee dduurraannttee ssuuaa aauullaa nnaaqquueellee ddiiaa ““nnããoo hhoouuvvee q quuaallqquueerr eeppiissóóddiiooeennvvoollvveennddooaa rreettiirraaddaaddeeaalluunnooss;;qquuee nnoo ddiiaaddoossffaattooss nnããoo rreeppaarroouu s seeaaaauuttoorraaeessttaavvaaeemmssaallaaddeeaauullaa;;ppoorréémmppooddeeaaffiirrmmaarrqquueennããoohhoouuvveeiinncciiddeenntteeccoomm q quuaallqquueerr aalluunnoo””.. DDiissssee,, aaiinnddaa,, ddee rreelleevvaannttee ssoobbrree oo ffaattoo,, ““qquuee nnããoo ssee rreeccoorrddaa ssee aa a alluunnaaTThhaaííssffeezzpprroovvaaddee22ªªcchhaammaaddaa;;qquuee,,pprroovvaavveellmmeennttee,,ffeezzpprroovvaaddee11ªªcchhaammaaddaa;; n nããoossaabbeeddiizzeerrsseehhoouuvveeaallgguummiinncciiddeenntteeeennvvoollvveennddooaalluunnoossnnooppoorrttããooddooccoollééggiioo””.. O O ggeerreennttee aaddmmiinniissttrraattiivvoo ddoo ccoollééggiioo ddeemmaannddaaddoo,, eemmpprreeggaaddoo ddoo rrééuu ee,, p poorr iissssoo,, ttaammbbéémm iinntteerreessssaaddoo nnoo rreessuullttaaddoo ddaa ccaauussaa,, aaffiirrmmoouu qquuee ““aaoo cchheeggaarr nnaa i innssttiittuuiiççããoo,, ccoonnssttaattoouu qquuee aallgguunnss aalluunnooss eessttaavvaamm sseennddoo iimmppeeddiiddooss ddee iinnggrreessssaarr ppoorr f faallttaa ddee uunniiffoorrmmee;; qquuee nnããoo pprreesseenncciioouu qquuaallqquueerr ffaattoo eennvvoollvveennddoo ddiirreettaammeennttee aa aalluunnaa T Thhaaííss,,ppooiisseerraauummggrruuppooddeeaalluunnooss;;qquueettooddoossoossaalluunnoossffoorraammpprrooiibbiiddoossddeeeennttrraarrnnoo c coollééggiioo;; qquuee ppeelloo qquuee ssaabbee,, nneennhhuumm aalluunnoo ffooii rreettiirraaddoo ddaa iinnssttiittuuiiççããoo ppoorr ffaallttaa ddee u unniiffoorrmmee;; qquuee oo ddeeppooeennttee ffooii aattéé àà ssuuppeerrvviissããoo ee ccoonnvveerrssoouu ssoobbrree aa ssiittuuaaççããoo ddooss a alluunnooss,, ppooiisseelleesseessttaavvaamm eemm ppeerrííooddoo ddeepprroovvaa;; qquuee,, aappóóssaaccoonnvveerrssaa,, ffiiccoouuddeecciiddiiddoo q quuee ooss aalluunnooss ppooddeerriiaamm iinnggrreessssaarr ppaarraa ppooddeerreemm rreeaalliizzaarr aass pprroovvaass;; qquuee nnããoo ssaabbee d diizzeerrsseennaalloojjaaddooccoollééggiioooossuunniiffoorrmmeesseessttaavvaammeemmffaallttaa””.. P Poorrffiimm,, pprreessttoouu ddeeppooiimmeennttoo,, ddiissppeennssaaddaa ppeelloo jjuuiizz ddee pprriimmeeiirroo ggrraauu ddee pprreessttaarr c coommpprroommiissssoo,, AAnnaa LLuuzziiaa ddooss SSaannttooss CCoorrrreeaa,, qquuee tteerriiaa ssiiddoo –– sseegguunnddoo aass aasssseerrttiivvaass c coonnttiiddaass nnaaiinniicciiaall–– aarreessppoonnssáávveellppoorr rreettiirraarr aa aauuttoorraaddaa ssaallaa ddee aauullaa..NNeeggoouuoo ffaattoo,, a affiirrmmaannddooqquueeiimmppeeddiiuu aaddeemmaannddaanntteeddeeiinnggrreessssaarrnnooccoollééggiiooeemmrraazzããoo ddee nnããoo eessttaarr c coomm oo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo,, ccoonndduuttaa qquuee oobbsseerrvvoouu eemm rreellaaççããoo aaooss ddeemmaaiiss aalluunnooss qquuee

(7)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

t taammbbéémm nnããoo eessttaavvaamm aaddeeqquuaaddaammeennttee ttrraajjaaddooss.. AAffiirrmmoouu,, aaiinnddaa,, qquuee aappóóss ccoonnvveerrssaarr c coommaaaauuttoorraa,,ppeerrmmiittiiuusseeuuiinnggrreessssoonnooccoollééggiioo,,aassssiimmccoommooffeezzccoommoossoouuttrroossaalluunnooss q quuee eessttaavvaamm nnaa mmeessmmaa ssiittuuaaççããoo,, oo qquuee aaccoonntteecceeuu nnoo hhoorráárriioo ddoo iinníícciioo ddaass aauullaass d daaqquueelleeddiiaa.. O O eexxaammeeddoo ccoonnjjuunnttoo ddaapprroovvaapprroodduuzziiddaa mmoossttrraaqquueennããoo hháá eelleemmeennttooss s suuffiicciieenntteessppaarraaaaffoorrmmaaççããooddeeuummjjuuíízzooddeecceerrtteezzaaaacceerrccaaddaavveerraacciiddaaddeeddaannaarrrraattiivvaa f feeiittaa ppeellaa aauuttoorraa,,eemm ssuuaa ppeettiiççããoo iinniicciiaall,, qquuaannttoo aa tteerr eellaa ssiiddoo rreettiirraaddaa ddaa ssaallaa ddee aauullaa d deeffoorrmmaavveexxaattóórriiaa.. D Dee uumm llaaddoo,,hháá ddeeppooiimmeennttoossddee qquueemm ddiizznnããoo tteerrvviissttoo sseehhoouuvvee aallgguumm i inncciiddeennttee eessppeeccííffiiccoo ccoomm eessssaaaalluunnaa.. DDee oouuttrroo llaaddoo,,hháá ddeeppooiimmeennttoossddee ppeessssooaass qquuee n neeggaamm tteerr ooccoorrrriiddoo oo iinncciiddeennttee,, mmaass ttooddooss pprreessttaaddooss ppoorr ppeessssooaass iinntteerreessssaaddaass nnoo r reessuullttaaddooddaaccaauussaa,,eemmrraazzããooddeesseeuussvvíínnccuulloossddeeeemmpprreeggooccoommooddeemmaannddaaddoo.. P Poorr ffiimm,, hháá oo ddeeppooiimmeennttoo ddee uummaa tteesstteemmuunnhhaa qquuee aaffiirrmmaa tteerr t teesstteemmuunnhhaaddoo oo ffaattoo ccoommoo nnaarrrraaddoo ppeellaa ddeemmaannddaannttee.. EEssssee ddeeppooiimmeennttoo,, ppoorréémm,, tteemm s suuaa ccrreeddiibbiilliiddaaddee ccoommpprroommeettiiddaa ppoorr uumm rreelleevvaannttee ddeettaallhhee:: oo ddeeppooeennttee eerraa aalluunnoo ddaa m meessmmaa ttuurrmmaa eemm qquueeeessttuuddaavvaaaaddeemmaannddaannttee,,ddiizztteerrvviissttooooqquueeaaccoonntteecceeuueemmssaallaa d dee aauullaa –– oo qquuee ssóó sseerriiaa ppoossssíívveell ssee ddeennttrroo ddaa ssaallaa eessttiivveessssee –– mmaass pprroosssseegguuee eemm s suuaa nnaarrrraattiivvaa ddeessccrreevveennddoo oo qquuee tteerriiaa ooccoorrrriiddoo ccoomm aa aauuttoorraa ddeeppooiiss ddee tteerr ssaaííddoo ddaa s saallaa,, ddiizzeennddoo qquuee ffooii eellaa lleevvaaddaa aattéé oo ppoorrttããoo ddaa eessccoollaa ee lláá ffiiccoouu,, aagguuaarrddaannddoo ssuuaa m mããee,, jjuunnttoo ccoomm oouuttrrooss aalluunnooss nnaa mmeessmmaa ssiittuuaaççããoo.. OOrraa,, nnããoo ppooddeerriiaa uumm aalluunnoo qquuee e essttiivveessssee ddeennttrroo ddaa ssaallaa ddee aauullaa ssaabbeerr oo qquuee ooccoorrrriiaa ffoorraa ddee ssaallaa.. AAlléémm ddiissssoo,, oo d deeppooeennttee,,uumm aaddoolleesscceennttee((aaoo mmeennoossààééppooccaaeemmqquueeoossffaattoossddaaccaauussaaooccoorrrreerraamm)),,

(8)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

t trraazz ccoonnssiiddeerraaççõõeess ssoobbrree ssee ooss uunniiffoorrmmeess ddoo ccoollééggiioo eessttaavvaamm oouu nnããoo eemm ffaallttaa aaoo t teemmppoo eemm qquuee ooss aaccoonntteecciimmeennttooss ssee ssuucceeddeerraamm.. CCoomm ttooddaass aass vvêênniiaass,, mmaass aaddmmiittiirr t taall ddeeppooiimmeennttoo ccoonnttrraarriiaa aa eexxppeerriiêênncciiaa ccoommuumm,, qquuee ssee iinnvvooccaa ccoomm aappooiioo nnoo aarrtt.. 333355 d doo CCPPCC,, jjáá qquuee éé ccoonnttrráárriioo aa ttaaiiss mmááxxiimmaass aaddmmiittiirr qquuee éé oo aaddoolleesscceennttee,, ee nnããoo sseeuuss p paaiiss,, qquueemm tteemmnnoottíícciiaa ssoobbrree ssee aass ppeeççaass ddee uunniiffoorrmmee eessttããoo oouu nnããoo eemm ffaallttaa nnaa lloojjaa f foorrnneecceeddoorraa.. AA lleeiittuurraa gglloobbaall ddeessssee ddeeppooiimmeennttoo ffaazz ccrreerr qquuee oo ddeeppooeennttee lliimmiittoouu--ssee aa r reepprroodduuzziirr aa vveerrssããoo ddooss ffaattooss aapprreesseennttaaddaa ppeellaa aauuttoorraa,, ppoorr qquueemm ffooii aarrrroollaaddoo ccoommoo t teesstteemmuunnhhaa.. N Nããoo hháá,, eennttããoo,, eelleemmeennttooss ssuuffiicciieenntteess ppaarraa aa ffoorrmmaaççããoo ddee jjuuíízzoo ddee c ceerrtteezzaa aacceerrccaa ddaa vveerraacciiddaaddee ddooss ffaattooss nnaarrrraaddooss ppeellaa ddeemmaannddaannttee,, sseennddoo cceerrttoo qquuee e erraaddeellaaooôônnuussddeessssaapprroovvaa,,nnoosstteerrmmoossddooaarrtt..333333,,II,,ddooCCóóddiiggooddeePPrroocceessssooCCiivviill.. H Háá,, ppoorréémm,, oouuttrroo aassppeeccttoo aa ccoonnssiiddeerraarr.. ÉÉ qquuee nnooss pprreesseenntteess aauuttooss,, e emmbboorraa nnããoo ssee tteennhhaa ddeemmoonnssttrraaddoo qquuee aa aauuttoorraa ppaassssoouu ppeellaa rreettiirraaddaa vveexxaattóórriiaa ddee s saallaa ddee aauullaa,,ttoorrnnoouu--ssee iinnccoonnttrroovveerrssoo qquuee hhoouuvvee uumm iinncciiddeennttee qquuee aa eennvvoollvveeuu,, tteennddoo s siiddoo ccrriiaaddoo uumm oobbssttááccuulloo aaoo sseeuu lliivvrree aacceessssoo aaoo eessttaabbeelleecciimmeennttoo eessccoollaarr ppoorr nnããoo e essttaarr ttrraajjaannddoo oo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo.. EE éé pprreecciissoo vveerriiffiiccaarr ssee eessttee ffaattoo,, ppoorr ssii,, éé s suuffiicciieenntteeppaarraaggeerraarrrreessppoonnssaabbiilliiddaaddeecciivviillppoorrddaannoossmmoorraaiiss.. I Immppõõee--ssee,, aaqquuii,, ppoorréémm,, ccoonnssiiddeerraarr qquuee oo rreeggiimmeennttoo iinntteerrnnoo ddoo e essttaabbeelleecciimmeennttoo eessccoollaarr––aaqquueeaaaauuttoorraa,,ppoorrsseeuussppaaiiss,,qquueeeennttããooaarreepprreesseennttaavvaamm,, a addeerriiuu ––eexxiiggee oouussooddoo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettooppaarraa qquueeoossaalluunnoossppoossssaamm ffrreeqquueennttaarraass d deeppeennddêênncciiaassddooccoollééggiiooee,,ccoommooddiittooccoommpprroopprriieeddaaddeeppeellaasseenntteennççaaaappeellaaddaa,,eessttaaéé u ummaaqquueessttããoo iinntteerrnnaa ccoorrppoorriissddooeedduuccaannddáárriioo,,qquueeaaooPPooddeerrJJuuddiicciiáárriiooccaabbeerreessppeeiittaarr..

(9)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

V Vaallee rreeggiissttrraarr,, aaqquuii,, qquuee ooss mmooddeerrnnooss tteeóórriiccooss ddaa EEdduuccaaççããoo ddiissccuutteemm m muuiittoo aa ccoonnvveenniiêênncciiaa ddee ssee aaddoottaarr oouu nnããoo uunniiffoorrmmeess eessccoollaarreess.. OO eemmpprreeggoo ddoo u unniiffoorrmmee tteemmuummaa sséérriieeddee vvaannttaaggeennssqquuee ccoossttuummaamm sseerreennuummeerraaddaass:: aajjuuddaaooss ppaaiiss d dooppoonnttooddeevviissttaaeeccoonnôômmiiccooeeeevviittaaddiissccuussssõõeessddoommééssttiiccaassssoobbrreeaarroouuppaaaasseerruussaaddaa n naa eessccoollaa;; vveessttiirr--ssee ddee mmooddoo aaddeeqquuaaddoo ccoonnttrriibbuuii ppaarraa aa ccoonnvviivvêênncciiaa aaddeeqquuaaddaa,, e ennssiinnaannddoo bboonnss mmooddooss ee nnoorrmmaass ddee eedduuccaaççããoo bbáássiiccaa;; eevviittaa--ssee aa rriivvaalliiddaaddee eennttrree g grruuppoossppoorrccaauussaaddaauuttiilliizzaaççããooddeerroouuppaassddeemmaarrccaassccaarraasseeaaddiissccrriimmiinnaaççããooddeeqquueemm n nããoo aassuussaa;;eevviittaa--sseeddiiffeerreennççaa eennttrreeooppúúbblliiccooee oo pprriivvaaddoo,,jjááqquueeaa iinndduummeennttáárriiaa nnããoo s see aassssoocciiaa aa ppeerrtteenncceerr oo eessttuuddaannttee aa uummaa eelliittee,, aa uummaa mmeellhhoorr eedduuccaaççããoo.. CCoonnttrraa oo u unniiffoorrmmee,, ccoossttuummaa--ssee aalleeggaarr:: ooss aalluunnooss ddeevveemm sseerr lliivvrreess ppaarraa eelleeggeerr ssuuaa iimmaaggeemm;; oo t trraabbaallhhooeedduuccaattiivvoorreeaallccoonnssiisstteeeemmeennssiinnaarrooeessttuuddaanntteeaavveessttiirr--sseeaaddeeqquuaaddaammeennttee;;oo o obbjjeettiivvoo úúllttiimmoo ddaa eedduuccaaççããoo éé ccrriiaarr iinnddiivvíídduuooss lliivvrreess,, ccrrííttiiccooss,, aauuttôônnoommooss,, eeoo uussoo ddoo u unniiffoorrmmee ssóó eevviittaa pprroobblleemmaassnnooaammbbiieenntteeeessccoollaarr;;oouunniiffoorrmmeeccoonnttrraarriiaaaalliibbeerrddaaddeeddee e exxpprreessssããoo;; iimmppoorr uummaa ffoorrmmaa ddee vveessttiirr--ssee ccoonnttrraarriiaa aa aaqquuiissiiççããoo ddee aauuttoonnoommiiaa ppeellaass c crriiaannççaass ee aaddoolleesscceenntteess;; aa mmeeddiiddaa éé mmaaiiss ppoollííttiiccaa ddoo qquuee eedduuccaattiivvaa,, jjáá qquuee nnaaddaa a accrreesscceennttaaddooppoonnttooddeevviissttaaeedduuccaacciioonnaall..33 E Exxaattaammeennttee ppoorr ccoonnttaa ddeessssee ddeebbaattee éé qquuee hháá,, eemm ttooddoo oo mmuunnddoo,, c coollééggiioossqquueeaaddoottaammuunniiffoorrmmeesseeoouuttrroossqquueennããoooo aaddoottaamm..OOrraa,,aappaarrttiirrddoommoommeennttoo e emm qquuee ooss ppaaiiss ddee uummaa ccrriiaannççaa oouu ddee uumm aaddoolleesscceennttee eelleeggeemm,, ppaarraa sseeuu ffiillhhoo,, uumm 3 3 I Innffoorrmmaaççõõeess obobttiiddaass nana InIntteerrnneett,, eemm ccoonnssuullttaa aaoo sisittee eessppaannhhooll h

httttpp::////rreevviissttaa..uunniivveerrssiiddaaddddeeppaaddrreess..eess//iinnddeexx..pphhpp??ooppttiioonn==ccoomm__ccoonntteenntt&&vviieeww==aarrttiiccllee&&iidd==551100::rree0044tthh000022&&cc a

attiidd==118877::ttrriibbuu--hhiijjooss&&IItteemmidid==998877,, aacceesssso o emem 2222..88..22001122.. VVaallee rereggiissttrraarr ququee nnaa EsEsppaannhhaa eessccoollaass p

(10)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

c coollééggiioo qquuee aaddoottaa oo eemmpprreeggoo ddee uunniiffoorrmmee,, aaddeerreemm aa eessttee mmooddeelloo,, qquuee tteemm ddee sseerr n neecceessssaarriiaammeenntteeoobbsseerrvvaaddoo.. P Pooiiss nnoo ccaassoo ddooss aauuttooss ooss ppaaiiss ddaa aauuttoorraa ooppttaarraamm ppoorr mmaattrriiccuulláá--llaa eemm u ummaa eessccoollaa qquuee aaddoottaa oo uussoo ddee uunniiffoorrmmeess.. OO rreeggiimmeennttoo iinntteerrnnoo ddoo eessttaabbeelleecciimmeennttoo e essccoollaarrééccllaarrooeemmaaffiirrmmaarrqquuee oossaalluunnoossssóóppooddeemmiinnggrreessssaarrnnooccoollééggiioosseeeessttiivveerreemm u ussaannddoo oo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo,, tteennddoo hhaavviiddoo eexxpprreessssaa aaddeessããoo,, nnoo mmoommeennttoo ddaa c ceelleebbrraaççããoo ddoo ccoonnttrraattooddeepprreessttaaççããooddeesseerrvviiççoosseedduuccaacciioonnaaiiss,,aaoorreeffeerriiddoorreeggiimmeennttoo.. E Eaaaauuttoorraannããoouussaavvaaoouunniiffoorrmmeeccoommpplleettoo,,ooqquueeééiinnccoonnttrroovveerrssoo.. O Orraa,,sseehhoouuvveeuummaaooppççããooppeellaammaattrrííccuullaaddaaeessttuuddaanntteeeemmuummccoollééggiiooeemm q quueesseeaaddoottaaoouunniiffoorrmmee,,eeeesstteennããooeessttaavvaasseennddooiinntteeiirraammeenntteeoobbsseerrvvaaddoo,,aaccoonndduuttaa d daa ccoooorrddeennaaççããoo ddoo eessttaabbeelleecciimmeennttoo eessccoollaarr –– iimmppeeddiirr oolliivvrree aacceessssoo ddooss aalluunnooss qquuee n nããoo ttrraajjaavvaamm oo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo –– ddeevvee sseerr rreeppuuttaaddoo exexeerrccíícciioo reregguullaarr dede didirreeiittoo,, f faattoorr eexxcclluuddeennttee ddaa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee cciivviill,, nnooss tteerrmmooss ddoo ddiissppoossttoo nnoo aarrtt.. 118888 ddoo C CóóddiiggooCCiivviill.. É É eevviiddeenntteeqquueeoo ddiirreeiittoo ddoo ccoollééggiioo ddeeeexxiiggiirrddeesseeuu aalluunnoo qquuee eennvveerrgguuee o o uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo nnããoo éé aabbssoolluuttoo.. NNeemm ppooddeerriiaa sseerr.. PPoouuccooss ssããoo ooss ddiirreeiittooss a abbssoolluuttooss.. FFaallaavvaa BBOBOBBBIIOO nnoo didirreeiittoo dede nãnãoo sseerr totorrttuurraaddoo ee nnoo didirreeiittoo dede nnããoo sseerr e essccrraavviizzaaddoo..44 OO MMiinn.. CCaarrllooss AAyyrreess BBrriittttoo jjáá tteevvee ooppoorrttuunniiddaaddee ddee aaccrreesscceennttaarr aa eessssee 4 4 N NOORRBBEERRTTOO BBOOBBBBIIOO, , AA ereraa dodoss ddiirreeiittooss.. TTrraadd.. brbraass.. ddee CaCarrllooss NNeellssoonn CCoouuttiinnhhoo,, RiRioo dede JaJanneeiirroo:: C Caammppuuss,, 11999922,, pp.. 3377..

(11)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

l liimmiittaaddoo rrooll oo didirreeiittoo dodo brbraassiilleeiirroo nanattoo ddee nãnãoo seserr exexttrraaddiittaaddoo..55 OO ddiirreeiittoo ddee eexxiiggiirr ddee u umm eessttuuddaannttee qquuee vviissttaa oo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo,, eevviiddeenntteemmeennttee,, nnããoo ssee eeqquuiippaarraaaa eessttee t tããooeexxcclluussiivvoorroollddoossddiirreeiittoossaabbssoolluuttooss.. B Baassttaa ppeennssaarr,, ppoorr eexxeemmpplloo,, nnoo ccaassoo ddee uumm aalluunnoo eessttaarr ccoomm uummaa ffeerriiddaa n noo ppéé qquuee oo iimmppeeççaa ddee ccaallççaarr oo ssaappaattoo iinntteeggrraannttee ddoo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo ddee sseeuu c coollééggiioo.. EEvviiddeenntteemmeennttee,, eennttrree oo iinntteerreessssee nnoo rreessppeeiittoo àà rreeggrraa qquuee iimmppõõee oo uussoo ddoo u unniiffoorrmmee ee oo ddiirreeiittoo ddoo aalluunnoo ddee,, mmeessmmoo mmaacchhuuccaaddoo ee iimmppoossssiibbiilliittaaddoo ddee ccaallççaarr oo s saappaattoo,, aassssiissttiirr ààss aauullaass,, ddeevvee pprreevvaalleecceerr eessttee úúllttiimmoo.. NNeessttee ccaassoo,, sseerriiaa aabbuussoo ddee d diirreeiittooeexxiiggiirroouunniiffoorrmmee,,ooqquueeccoonnffiigguurraarriiaaaaiilliicciittuuddeeddooaattoo.. V Vaallee lleemmbbrraarr,, aalliiááss,, qquuee oo aabbuussoo ddoo ddiirreeiittoo ssee ccoonnffiigguurraa ppeellaa pprrááttiiccaa ddee u ummaattooqquuee,, aappaarreenntteemmeennttee,,ccoonnssiisstteennooeexxeerrccíícciiooddooddiirreeiittoo,,mmaassooccoorrrreeccoommeexxcceessssoo d doosslliimmiitteessiimmppoossttoossppeelloosssseeuussffiinnss,,nnoosstteerrmmoossddooaarrtt..118877ddooCCóóddiiggooCCiivviill.. P Pooiissffooiieexxaattaammeennttee eessttaa aassiittuuaaççããooeexxaammiinnaaddaappoorreesstteeTTrriibbuunnaalleemmuumm p prreecceeddeennttee iinnvvooccaaddooppeellaaaauuttoorraa,,oorraa aappeellaannttee,,eemmaabboonnooddee ssuuaapprreetteennssããoo.. CCoonnffiirraa- -s see:: 0 0000077443388--6622..22000077..88..1199..00002233 ((22000099..000011..6655116699)) -- AAPPEELLAACCAAOO 1 1ªªEEmmeennttaa D DEESS..EEDDSSOONNVVAASSCCOONNCCEELLOOSS--JJuullggaammeennttoo::2211//0011//22001100--DDEECCIIMMAASSEETTIIMMAA 5 5 O O ququee popoddee sseerr liliddoo nnoo vvoottoo prprooffeerriiddoo poporr SS.. ExExaa.. nono jujullggaammeennttoo ddoo RREE 551111996611//SSPP,, rreell.. MMiinn.. GGIILLMMAARR M MEENNDDEESS,, j.j. emem 1177..66..22000099,, ononddee aaccrreesscceennttaa eellee a a esestata lilissttaa alalgguunnss oouuttrrooss didirreeiittooss ababssoolluuttooss,, cocommoo oo d

(12)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

C

CAAMMAARRAACCIIVVEELL

VEDAÇÃO DE ENTRADA DE MENOR EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO - APRESENTAÇÃO COM UNIFORME INCOMPLETO - NÃO OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO INTERNO - PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E AUTONOMIA PRIVADA - PROIBIÇÃO DE CONDUTA QUE EXPONHA CRIANÇA À SITUAÇÃO VEXATÓRIA - VALOR DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA. O ente privado pode regulamentar a forma como irá exercer a sua atividade-fim, ante o princípio da autonomia privada, entretanto, tal norma não é absoluta devendo ser ponderada com o princípio do melhor interesse do menor que materializa o valor da proteção integral da criança e adolescente e, em último, caso o princípio da dignidade da pessoa humana. Conflito entre o direito da instituição de ensino-ré em dar efetividade às suas diretrizes administrativas e o direito da criança e adolescente à incolumidade psíquica. Existência de causa justificável a ensejar o uso de sandália por

aluno, fato que compelia a diretora da escola a elaborar seu juízo decisório pautada no critério da ponderação, o que não ocorreu na hipótese. Prescindível qualquer prova de haver a diretora agido com

agressividade e violência, pois o Estatuto da Criança e Adolescente põe a criança a salvo de mero constrangimento sofrido por menor. A conduta da diretora da escola em impedir a entrada da criança no momento que ingressava no colégio, em razão do uso de sandália, ofendeu bem de maior relevância (incolumidade psíquica da criança) prestigiando sem justificativa a força vinculativa do regramento interno da instituição de ensino. Dano moral configurado. Redução da verba. Parcial provimento do recurso. (sem grifos no original)

P

Peerrcceebbee--ssee,, ppeellaa lleeiittuurraa ddaa eemmeennttaa cciittaaddaa,, qquuee hhaavviiaa –– nnoo ccaassoo eennttããoo a

(13)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

p paarrtteeddoouunniiffoorrmmee..EEaalleeiittuurraaddooiinntteeiirrootteeoorrddooaaccóórrddããooppeerrmmiitteevveerrqquueennaaqquueelleeccaassoo h haavviiaaaapprroovvaaddeeqquueeooaalluunnooffooiiaaooccoollééggiiooccoommuummaalleessããoonnooppééddiirreeiittooqquueeooiimmppeeddiiaa d deeccaallççaarrssaappaattoossffeecchhaaddooss.. O Ouuttrrooccaassooeemmqquueesseeppooddeeccoonnssiiddeerraarrrraazzooáávveellppeerrmmiittiirrqquueeooaalluunnoonnããoo e esstteejjaa aaeennvveerrggaarroouunniiffoorrmmee ccoommpplleettooééaaqquueellee eemm qquueennããoohhoouuvveessssee ccoommooaaddqquuiirrii- -l loo.. FFooii oo qquuee ccoonnssiiddeerroouu eessttee TTrriibbuunnaall aaoo eexxaammiinnaarr oouuttrroo ccaassoo eemm aaccóórrddããoo qquuee aa a appeellaanntteettaammbbéémmiinnvvooccaaeemmddeeffeessaaddeessuuaatteessee..CCoonnffiirraa--ssee:: 1ª Ementa - APELACAO

DES. FABIO DUTRA - Julgamento: 22/01/2009 - PRIMEIRA CAMARA CIVEL

ESTABELECIMENTO DE ENSINO

USO DE UNIFORME ESCOLAR

RETIRADA DE ALUNO DE SALA DE AULA

CONSTRANGIMENTO PUBLICO

DANO MORAL

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALUNA RETIRADA DA SALA DE AULA EM DIA DE PROVA POR NÃO ESTAR USANDO UNIFORME ESCOLAR. UNIFORME A SER ADQUIRIDO, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, NA PRÓPRIA ESCOLA, QUE NÃO DISPUNHA DO TAMANHO DA ALUNA. FALTA DE UNIFORME SÓ SOLUCIONADA APÓS O EVENTO QUE ENVOLVEU A AUTORA. PREJUÍZOS QUE FOGEM À NORMALIDADE, INTERFERINDO NA ESFERA PSICOLÓGICA DA ALUNA. DANO MORAL CORRETAMENTE ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

N

Nooccaassooqquueeoorraasseeeexxaammiinnaa,,aassssiimmccoommoonneesstteeoouuttrroopprreecceeddeenntteeqquueessee a

(14)

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

Câmara Cível

p paarraa vveennddaa nnaa lloojjaa ddaa eessccoollaa,, úúnniiccoo lluuggaarr eemm qquuee sseerriiaa ppoossssíívveell aaddqquuiirriirr aa ppeeççaa ddee v veessttuuáárriioo.. OOccoorrrreeqquuee nnooccaassoo aanntteerriioorrmmeennttee aapprreecciiaaddooppoorr eessttaa CCoorrtteeffiiccoouu pprroovvaaddoo,, p poorr ddeeppooiimmeennttoo ddee tteesstteemmuunnhhaa,, qquuee hhaavviiaa uumm pprroobblleemmaa nnoo ffoorrnneecciimmeennttoo ddooss u unniiffoorrmmeess,,ooqquuaallssóóffooiissoolluucciioonnaaddooaappóóssooffaattooqquueeddeeuuoorriiggeemmààqquueellaaccaauussaa..EEnnããoo f fooiiiissttooooqquueesseetteevveennooccaassooaaqquuiiaapprreecciiaaddoo.. P Pooddeerriiaa aa aauuttoorraa tteerr pprroodduuzziiddoo pprroovvaa tteesstteemmuunnhhaall ddaa ffaallttaa ddee ppeeççaass ddee u unniiffoorrmmeeppaarraavveennddaannaalloojjaaddooeessttaabbeelleecciimmeennttoo..PPaarraaiissssoo,,bbaassttaarriiaatteerraarrrroollaaddooccoommoo t teesstteemmuunnhhaass ppaaiiss ddee oouuttrrooss aalluunnooss qquuee eessttiivveesssseemm eemm ssiittuuaaççããoo sseemmeellhhaannttee,, sseemm c coonnsseegguuiirr aaddqquuiirriirr oo uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo ppaarraa sseeuuss ffiillhhooss.. EEssssaa pprroovvaa,, ppoorréémm,, nnããoo ffooii p prroodduuzziiddaa.. A Assssiimm,,nnããoo hháá ccoommoo ssee ccoonnssiiddeerraarrqquuee oo ccaassoooorraa eemm tteellaasseejjaa iiddêênnttiiccoo a aooss aanntteerriioorreess,, mmoottiivvoo ppeelloo qquuaall nnaaddaa hhaavviiaa qquuee ppuuddeessssee sseerr ttiiddoo ccoommoo cacauussaa j juussttiiffiiccáávveell ppaarraaaaddiissppeennssaaddoouussooddoouunniiffoorrmmeeccoommpplleettoo.. D Deessttee mmooddoo,, éé ddee ssee ccoonnssiiddeerraarr qquuee ffooii mmeessmmoo rreegguullaarr eexxeerrccíícciioo ddee d diirreeiittooddooeessttaabbeelleecciimmeennttooddeemmaannddaaddooaaccoonndduuttaaccoonnssiisstteenntteeeemmiimmppeeddiirrooaacceessssoo,,ààss s suuaassddeeppeennddêênncciiaass,,ddaaaalluunnaaiinnddeevviiddaammeenntteettrraajjaaddaa.. C Coomm ttaaiiss ccoonnssiiddeerraaççõõeess,, vvoottaa--ssee ppoorr NNEEGGAARR PPRROOVVIIMMEENNTTOO AAOO R REECCUURRSSOO.. R RiiooddeeJJaanneeiirroo,,1100ddeeoouuttuubbrrooddee22001122.. D Deess..AAlleexxaannddrreeFFrreeiittaassCCââmmaarraa R Reellaattoorr

Figure

Updating...

References