MATADOR KÓTOVACÍ PROSPEKT

59 

Texto

(1)

KÓTOVACÍ PROSPEKT

vypracovaný za účelom podania žiadosti o prijatie

Dlhopisov MATADOR a.s. 04

na kótovaný hlavný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

MATADOR

Matador a.s.

Terézie Vansovej 1054/45

020 01 Púchov

Dlhopisy MATADOR a.s. 04

na kótovaný hlavný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

uvádza

Všeobecná úverová banka, a.s.

(2)

O b s a h :

Preambula

I.

Základné údaje o emitentovi

1. Identifikačné údaje o emitentovi 2. História spoločnosti

3. Štruktúra akcionárov emitenta

4. Majetková účasť emitenta na podnikaní iných slovenských a zahraničných osôb 5. Postavenie emitenta v skupine majetkovo vzájomne prepojených osôb

6. Údaje o členoch štatutárnych orgánov, dozornej rady a o vedúcich zamestnancoch 7. Počet zamestnancov za posledné 3 roky a k 30.9.2001

8. Základná organizačná štruktúra

II.

Údaje o finančnej situácii emitenta

1. Výsledky hospodárenia a výroky audítorov za roky 1999 a 2000

2. Konsolidované výsledky hospodárenia a výroky audítorov za roky 1999 a 2000 3. Hospodárske výsledky k 30.9.2001 a za posledné 2 mesiace

4. Základné imanie

5. Údaje o ďalších vydaných cenných papieroch emitenta 6. Prijaté bankové a iné úvery

7. Pohľadávky a záväzky emitenta

III.

Údaje o podnikateľskej činnosti emitenta

1. Charakteristika činnosti emitenta

2. Postavenie emitenta na domácom a zahraničnom trhu, podiel jednotlivých trhov na obrate

3. Vykonané investície v posledných troch rokoch 4. Plánované investície

5. Zoznam nehnuteľností vo vlastníctve emitenta

6. Významné vlastné a zmluvne nadobudnuté patenty a licencie 7. Stratégia hospodárskej činnosti

8. Vyhliadky hospodárenia do doby splatenia dlhopisov

IV.

Údaje o cennom papieri

1. Základné údaje o vydaných dlhopisoch 2. Emisné podmienky

V.

Informácie o osobách zodpovedných za Prospekt a audit

1. Vyhlásenie štatutárnych zástupcov emitenta 2. Základné údaje o audítoroch

3. Mená osôb, ktoré vypracovali Prospekt 4. Vyhlásenie uvádzajúceho člena burzy

(3)

P R E A M B U L A

Kótovací prospekt Dlhopisov MATADOR a.s. 04 (ďalej len "Prospekt") je vypracovaný za účelom žiadosti o prijatie emisie verejne obchodovateľných Dlhopisov MATADOR a.s. 04 v celkovom objeme 300 mil. Sk na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s.

Prospekt je spracovaný podľa stavu k 30.9.2001, pokiaľ v texte nie je uvedené inak. Pojmy emitent alebo spoločnosť sú používané ako synonymá pre obchodné meno "MATADOR a.s.".

(4)

I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O EMITENTOVI

1.

Identifikačné údaje o emitentovi

Obchodné meno : MATADOR a.s.

Sídlo : Terézie Vansovej 1054/45

020 01 Púchov

Identifikačné číslo : 00 152 820

Predmet podnikania : výroba gumových pneumatík

Dátum vzniku : 01.07.1990

Právna forma : akciová spoločnosť

Číslo telefónu : 042/461-2125

Číslo faxu : 042/461-2220

Internetová stránka :

www.matador.sk

e-mail :

cp@matador.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 155/R, podľa výpisu zo dňa 10.12.2001.

2.

História spoločnosti

Počiatky gumárenského priemyslu na Slovensku sa viažu k roku 1905, kedy spoločnosť Gumi und Balata werke založila v Bratislave - Petržalke gumárenský závod

MATADOR. Pôvodný výrobný program bol v roku 1925 rozšírený o výrobu pneumatík. V roku 1947 začal MATADOR Bratislava budovať v Púchove nový gumárenský závod, ktorý

po oficiálnom otvorení niesol istý čas názov MATADOR.

V roku 1953 sa závod v Púchove osamostatnil a prijal nový názov Gumárne 1. mája. Následne bolo vytvorené podnikové riaditeľstvo Gumární 1. mája, ku ktorému boli pričlenené pobočné závody MATADOR Bratislava a Gumárne Dolné Vestenice.

V šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch prešiel podnik viacerými organizačnými zmenami a 1. júna 1988 mu bol ako prvému na Slovensku udelený štatút štátneho podniku.

O dva roky neskôr bol štátny podnik na základe rozhodnutia Ministerstva priemyslu SR č. 51/1990 zo dňa 27.6.1990 pretransformovaný na štátnu akciovú spoločnosť Gumárne Barum, a.s. Púchov.

V roku 1993 bola spoločnosť premenovaná na MATADOR a.s. Púchov a v roku 1994 bola štátna akciová spoločnosť privatizovaná.

(5)

3. Štruktúra akcionárov emitenta

Na základnom imaní MATADOR a.s., ktoré podľa platného výpisu z obchodného registra predstavuje sumu 2 403 121 tis. Sk, sa podieľajú akcionári:

Štruktúra akcionárov Podiel na ZI

(v tis. Sk)

Podiel na ZI (v %) Právnické osoby:

MATADOR HOLDING, a.s.

(T.Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov) Alfa Capital o.c.p., a.s.

(T.Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov) ERUDA, a.s. Púchov

(T.Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov) 1 497 421 1 427 535 36 455 33 431 62,31 59,40 1,52 1,39 Fyzické osoby:

Topmanažéri MATADOR a.s. Zamestnanci Ostatní 905 700 578 947 174 600 152 153 37,69 24,09 7,27 6,33 S p o l u : 2 403 121 100,00

4. Majetková účasť emitenta na podnikaní iných slovenských a zahraničných osôb

Podľa stavu k 30.9.2001 mala MATADOR a.s. viac ako 10 %-ný podiel na základnom imaní nasledovných spoločností:

a) tuzemské spoločnosti: GUMOV a.s.

- sídlo: Kopčianska cesta 14, 851 01 Bratislava

- IČO: 36 315 508

- výška ZI: 168 100 tis. Sk

- podiel na ZI: 100 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 1 681 ks / 100 000 Sk

- predmet činnosti: výroba a predaj výrobkov z gumy

Scarme a.s.

- sídlo: T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

- IČO: 30 224 241

- výška ZI: 50 475 tis. Sk

- podiel na ZI: 100 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 50 474 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: predaj gumárenských výrobkov

Púchov Leasing s.r.o.

- sídlo: T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

- IČO: 31 573 487

- výška ZI: 5 000 tis. Sk

- podiel na ZI: 100 %

(6)

Alfa Capital o.c.p., a.s.

- sídlo: T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

- IČO: 31 608 914

- výška ZI: 20 000 tis. Sk

- podiel na ZI: 99,98 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 19 995 ks/ 1 000 Sk

- predmet činnosti: obchod s cennými papiermi

ŠK MATADOR Púchov, s.r.o.

- sídlo: Športovcov 3, 020 01 Púchov

- IČO: 31 590 241

- výška ZI: 165 096 tis. Sk

- podiel na ZI: 97 %

- predmet činnosti: športový klub

Machinery a.s.

- sídlo: Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

- IČO: 31 632 301

- výška ZI: 471 616 tis. Sk

- podiel na ZI: 96,82 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 456 616 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: strojárstvo pre chemický priemysel

Vipotest s.r.o.

- sídlo: ul. gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

- IČO: 31 437 168

- výška ZI: 755 tis. Sk

- podiel na ZI: 69 %

- predmet činnosti: testovanie pneumatík

Matador Belt Trade akciová spoločnosť

- sídlo: T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

- IČO: 31 593 089

- výška ZI: 1 000 tis. Sk

- podiel na ZI: 51 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 510 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: obchod so surovinami

MATADOR - OBNOVA a.s.

- sídlo: Pastierska 2, 831 06 Bratislava

- IČO: 31 364 322

- výška ZI: 304 500 tis. Sk

(25.4.2001 bolo zvýšené ZI o 47 013 tis. Sk, ktoré nie je ešte zaregistrované v OR)

- podiel na ZI: 51 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 1 553 ks / 100 000 Sk

81 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: protektorovanie

ZDRAVIE, a.s.

- sídlo: Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov

- IČO: 31 643 566

- výška ZI: 77 370 tis. Sk

(7)

- počet / menovitá hodnota akcií: 1 738 ks / 10 000 Sk 10 000 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: zdravotníctvo

ROLLEX, s.r.o.

- sídlo: Kopčianska 18, 851 01 Bratislava

- IČO: 35 728 272

- výška ZI: 200 tis. Sk

- podiel na ZI: 34 %

- predmet činnosti: výroba a predaj gumárenských výrobkov

VIPO a.s.

- sídlo: ul. gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

- IČO: 31 409 911

- výška ZI: 64 808 tis. Sk

- podiel na ZI: 29,99 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 19 437 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: výpočtovo-inžinierska činnosť

MAYTEX a.s.

- sídlo: 1. mája 1207, 031 17 Liptovský Mikuláš

- IČO: 31 561 616

- výška ZI: 461 132 tis. Sk

- podiel na ZI: 29,9 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 138 338 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: textilná výroba

Continental Matador s.r.o.

- sídlo: T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

- IČO: 36 305 448

- výška ZI: 638 370 tis. Sk

- podiel na ZI: 24 %

- predmet činnosti: výroba pneumatík

Chémia Bratislava a.s.

- sídlo: Drieňová 24, 826 03 Bratislava

- IČO: 00 679 895

- výška ZI: 263 000 tis. Sk

- podiel na ZI: 19,88 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 523 ks / 100 000 Sk

- predmet činnosti: prenájom

OZETA odevné závody a.s. Trenčín

- sídlo: Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín

- IČO: 00 153 273

- výška ZI: 731 000 tis. Sk

- podiel na ZI: 18,94 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 138 451 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: textilná výroba

Chemická zdravotná poisťovňa Apollo

- sídlo: Dr. Vladimíra Clementisa 10, 826 13 Bratislava

- IČO: 31 386 202

(8)

- podiel na ZI: 15 %

- predmet činnosti: zdravotné poistenie

GPA a.s.

- sídlo: Grösslingova 53, 811 09 Bratislava

- IČO: 36 175 251

- výška ZI: 30 000 tis. Sk

- podiel na ZI: 15 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 450 ks / 10 000 Sk

- predmet činnosti: investičné aktivity v doprave a odpadoch

MERINA a.s.

- sídlo: M.R.Štefánika 379/19, 911 60 Trenčín

- IČO: 31 410 022

- výška ZI: 666 956 tis. Sk

- podiel na ZI: 13,32 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 88 853 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: textilná výroba

TREXIM Slovakia, a.s.

- sídlo: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

- IČO: 36 303 623

- výška ZI: 10 000 tis. Sk

- podiel na ZI: 10 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 1 000 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: obchod

b) zahraničné spoločnosti: MATADOR PRAHA s.r.o.

- sídlo: Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, ČR

- IČO: 49 616 803

- výška ZI: 30 000 tis. Kč

- podiel na ZI: 100 %

- predmet činnosti: predaj výrobkov Matador

Matador Deutschland GmbH.

- sídlo: Inselstrasse 11, 404 79 Düsseldorf, GERMANY

- výška ZI: 100 tis. DEM

- podiel na ZI: 100 %

- predmet činnosti: predaj výrobkov Matador

MATADOR U.S.

- sídlo: 3499 Grand Avenue, Pitsburg, USA

- výška ZI: 0,100 tis. USD

- podiel na ZI: 100 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 10 000 ks / 0,01 USD

- predmet činnosti: predaj výrobkov Matador

PANAMAT RUBBER T.C.

- sídlo: Panama, PANAMA

- výška ZI: 10 tis. USD

- podiel na ZI: 100 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 100 ks / 100 USD

(9)

Cyflex trading Ltd.

- sídlo: Julia House, 3 Themistocles Dervis Street,

Cy-1066 Nicosia, CYPRUS

- výška ZI: 6 208,2 tis. USD

- podiel na ZI: 99,99 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 62 081 ks / 100 USD

- predmet činnosti: obchodná spoločnosť

MATADOR-A

- sídlo: Ryskulova 103, Alma Ata, KAZACHSTAN

- výška ZI: 39 521 tis. Tenge

- podiel na ZI: 98 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 38 921 ks / 1 000 Tenge

- predmet činnosti: predaj výrobkov Matador

MATADOR - OMSKŠINA

- sídlo: 5 Kordnaja 2, Omsk 18, RUSSIA

- výška ZI: 101 326,4 tis. RUR

- podiel na ZI: 50 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 63 329 ks / 800 RUR

- predmet činnosti: výroba pneumatík

SPUR a.s.

- sídlo: tr. T. Bati 299, 764 22 Zlín, ČR

- IČO: 46 900 098

- výška ZI: 60 826 tis. Kč

- podiel na ZI: 37,79 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 22 990 ks / 1 000 Kč

- predmet činnosti: výroba z plastov a gumy

EUROTYRES S/A

- sídlo: Av. Nossa Senhora da Penha 387/1001 29055-131

Vitoria Espirito Santo, BRAZIL

- výška ZI: 100 tis. Real

- podiel na ZI: 26 %

- predmet činnosti: obchod

MATADOR MOSKVA a.s.

- sídlo: Volgogradskij prospekt 10, 109316 Moskva,

Ruská federácia

- výška ZI: 21 tis. RUR

- podiel na ZI: 19 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 19 ks /210 RUR

- predmet činnosti: predaj gumárenských výrobkov

Matador-T

- sídlo: ul. Furkata 14, Taškent, Republika Uzbekistan

- výška ZI: 350 tis. USD

- podiel na ZI: 19 %

(10)

c) spoločnosti v likvidácii, resp. v konkurze:

MATADOR INVEST investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii

- sídlo: I. Krasku 490/6, 020 01 Púchov

- IČO: 31 615 759

- výška ZI: 1 000 tis. Sk

- podiel na ZI: 100 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 1 000 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: správa IF

MATADOR investičný fond, a.s. "v likvidácii"

- sídlo: T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

- IČO: 31 613 161

- výška ZI: 1 000 tis. Sk

- podiel na ZI: 100 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 1 000 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: kolektívne investovanie

TT, s.r.o.

- sídlo: T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

- IČO: 31 587 623

- výška ZI: 1 100 tis. Sk

- podiel na ZI: 100 %

- predmet činnosti: obchod

MATADOREX, a.s.

- sídlo: Kopčianska 14, 852 01 Bratislava

- IČO: 35 683 023

- výška ZI: 572 594 tis. Sk

- podiel na ZI: 28,1 %

- počet / menovitá hodnota akcií: 160 898 ks / 1 000 Sk

- predmet činnosti: výroba dopravných pásov

5.

Postavenie emitenta v skupine majetkovo vzájomne prepojených osôb

MATADOR a.s. patrí do skupiny MATADOR, ktorá združuje podnikateľské aktivity kapitálovo a personálne prepojených firiem a delegatúr. V súlade s platnou legislatívou na základe podielu majetkovej účasti k 30.9.2001 do konsolidácie sú zaradené nasledovné spoločnosti:

Obchodné meno Sídlo IČO

Púchov Leasing s.r.o. T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov 31 573 487

Vipotest s.r.o. ul. gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske 31 437 168

Scarme a.s. T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov 30 224 241

Matador Belt Trade, a.s. T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov 31 593 089

ŠK MATADOR Púchov, s.r.o. Športovcov 3, 020 01 Púchov 31 590 241

GUMOV a.s. Kopčianska cesta 14, 851 01 Bratislava 36 315 508

MATADOR-OBNOVA a.s. Pastierska 2, 831 06 Bratislava 31 364 322

Machinery, a.s. Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 31 632 301

MATADOR PRAHA s.r.o. Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, ČR 49 616 803

Matador Deutschland GmbH Inselstrasse 11, 404 79 Düsseldorf, GERMANY

(11)

Cyflex trading Ltd. Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, Cy-1066 Nicosia, CYPRUS

Alfa Capital o.c.p., a.s. T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov 31 608 914

MATADOR - OMSKŠINA 5 Kordnaja 2, Omsk 18, RUSSIA

ZDRAVIE, a.s. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov 31 643 566

SPUR a.s. tr. T. Bati 299, 764 22 Zlín, ČR 46 900 098

Continental Matador s.r.o. T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov 36 305 448

VIPO a.s. ul. gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske 31 409 911

MAYTEX a.s. 1. mája 1207, 031 17 Liptovský Mikuláš 31 561 616

Matador Ostrava, s.r.o. Frýdecká 338, 719 00 Ostrava-Kunčice, ČR 62 363 981

MATADOR INVEST investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii

I. Krasku 490/6, 020 01 Púchov 31 615 759

TT, s.r.o. T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov 31 587 623

MATADOREX, a.s. v konk. Kopčianska 14, 852 01 Bratislava 35 683 023

MATADOR investičný fond, a.s. "v likvidácii"

T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov 31 613 161

ROLLEX, s.r.o. Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 35 728 272

MATADOR U.S. 3499 Grand Avenue, Pitsburg, USA

PANAMAT RUBBER T.C. Panama, PANAMA

EUROTYRES S/A Av. Nossa Senhora da Penha 387/1001

29055-131 Vitoria Espirito Santo, BRAZIL

V skupine MATADOR je uplatňovaný decentralizovaný systém riadenia, v ktorom má vedúce postavenie akciová spoločnosť MATADOR Púchov a jej divízie. Tri

výrobné divízie spoločnosti a dcérske spoločnosti majú štatút strategických podnikateľských jednotiek a v zmysle prijatých manažérskych ekonomických pravidiel samostatne hospodária. Predmet podnikania dcérskych spoločností je príbuzný hlavnej činnosti príslušnej divízie, prípadne tieto spoločnosti zabezpečujú aj odbyt produkcie.

Úroveň riadiacich kompetencií divízií vo vzťahu k jednotlivým majetkovým účastiam, ktorých predmet podnikania podporuje a súvisí s predmetom podnikania divízií, je

organizačne zabezpečená prostredníctvom vrcholových manažérov MATADOR a.s. v štatutárnych orgánoch dcérskych spoločností a legislatívne kodifikovaná v ich stanovách.

6.

Údaje o členoch štatutárnych orgánov, dozornej rady a o vedúcich

zamestnancoch

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie akcionárov. Štatutárnym orgánom, ktorý riadi spoločnosť a koná jej menom, je predstavenstvo, volené a odvolávané dozornou radou. Na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti dohliada dozorná rada. Dozorná rada volí a odvoláva prezidenta spoločnosti, ktorý súčasne zastáva funkciu predsedu správnej rady ako poradného orgánu dozornej rady.

Výkonný aparát spoločnosti tvoria: generálny riaditeľ, odborní riaditelia, riaditelia divízií a vedúci príslušných organizačných stupňov. Generálneho riaditeľa spoločnosti vymenúva a odvoláva predstavenstvo, funkcie odborných riaditeľov a riaditeľov divízií obsadzuje generálny riaditeľ.

(12)

Prezident a predseda správnej rady Ing. Štefan ROSINA

- dátum narodenia: 07.07.1932

- trvalý pobyt: Vajanského 143, 020 01 Púchov

- vzdelanie: VŠE - Obchodná fakulta

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: Predstavenstvo MATADOR HOLDING, a.s.

Predstavenstvo Ing. Jozef VOZÁR

- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

- dátum narodenia: 18.10.1942

- trvalý pobyt: Horovce 115, 020 62

- vzdelanie: SVŠT - Strojnícka fakulta

- podiel na ZI: 3,385 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: Predstavenstvo MATADOR HOLDING, a.s.

Predstavenstvo Matador Belt Trade, a.s. Ing. Gejza HANTÁK

- podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie MATADOR - Dopravné pásy

- dátum narodenia: 03.01.1933

- trvalý pobyt: Vodárenská 1362/10, 020 01 Púchov

- vzdelanie: VŠE - Fakulta riadenia

- podiel na ZI: 2,486 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: Predstavenstvo MATADOR HOLDING, a.s.

Ing. Libor MIŠÁK

- člen predstavenstva a riaditeľ pre ekonomiku a financie

- dátum narodenia: 07.11.1953

- trvalý pobyt: Okružná 1421, 020 01 Púchov

- vzdelanie: VŠE - Fakulta riadenia

- podiel na ZI: 0,353 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: -

Ing. Vladimír SOMORA

- člen predstavenstva a riaditeľ pre riadenie ľudských zdrojov

- dátum narodenia: 30.03.1951

- trvalý pobyt: Sadová 617/39, 020 01 Púchov

- vzdelanie: VŠE - Fakulta riadenia

- podiel na ZI: 0,121 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: Predstavenstvo Scarme a.s.

Dozorná rada ŠK MATADOR Púchov, s.r.o. Ing. Štefan PREKOP

- člen predstavenstva a riaditeľ divízie MATADOR - Pneu

- dátum narodenia: 19.12.1957

- trvalý pobyt: Komenského 1626/3, 020 01 Púchov

- vzdelanie: SVŠT - Chemicko-technologická fakulta

(13)

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: -

Ing. Michal ŠTUBŇA

- člen predstavenstva a riaditeľ divízie Výskumný ústav gumárenský

- dátum narodenia: 24.08.1961

- trvalý pobyt: Nimnica 237, 020 71

- vzdelanie: SVŠT - Chemicko-technologická fakulta

- podiel na ZI: 0,003 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: Dozorná rada VIPO a.s.

Dozorná rada Vipotest s.r.o. Ing. František HROMADÍK

- člen predstavenstva a vedúci odboru Technicko-investičný rozvoj

- dátum narodenia: 16.11.1948

- trvalý pobyt: Mládežnícka 1431/6, 020 01 Púchov

- vzdelanie: VŠE - Národohospodárska fakulta

- podiel na ZI: 0,005 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: Predstavenstvo GUMOV a.s.

Dozorná rada Machinery a.s. Dozorná rada

Ing. Štefan ROSINA, PhD.

- predseda dozornej rady a viceprezident pre stratégiu

- dátum narodenia: 27.06.1962

- trvalý pobyt: J. Kráľa 1068/4, 020 01 Púchov

- vzdelanie: SVŠT - Chemicko-technologická fakulta

- podiel na ZI: 4,164 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: Predstavenstvo MATADOR HOLDING, a.s.

Ing. Miroslav ROSINA, PhD.

- podpredseda dozornej rady a viceprezident pre obchod a zahraničné vzťahy

- dátum narodenia: 05.06.1959

- trvalý pobyt: Vodárska 1361/6, 020 01 Púchov

- vzdelanie: Univerzita Carl Schorlemmer

v Leuna-Merseberg, Nemecko

- podiel na ZI: 4,164 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: Dozorná rada MATADOR HOLDING, a.s.

Ing. Rudolf RUSNÁK

- člen dozornej rady a riaditeľ divízie Logistika a informatika

- dátum narodenia: 18.11.1962

- trvalý pobyt: Lysá pod Makytou 518, 020 54

- vzdelanie: SVŠT - Elektrotechnická fakulta

- podiel na ZI: 1,027 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: Dozorná rada MATADOR HOLDING, a.s.

Dozorná rada Alfa Capital o.c.p., a.s. Dozorná rada Scarme a.s.

(14)

Ing. Marián HANTÁK, PhD.

- člen dozornej rady a obchodný námestník divízie MATADOR - Dopravné pásy

- dátum narodenia: 10.12.1963

- trvalý pobyt: Pribinova 1171, 020 01 Púchov

- vzdelanie: VŠE - Fakulta riadenia

- podiel na ZI: 0,006 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: Dozorná rada MATADOR HOLDING, a.s.

Dozorná rada MATADOR Belt Trade a.s. JUDr. Milan MIKOLÁŠIK

- člen dozornej rady a vedúci odboru Právne služby

- dátum narodenia: 03.11.1949

- trvalý pobyt: Pod Zábrehom 1595, 020 01 Púchov

- vzdelanie: UK Bratislava - Právnická fakulta

- podiel na ZI: 0,006 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: -

Ing. Jaroslav ZIGO

- člen dozornej rady a vedúci kancelárie GR

- dátum narodenia: 14.07.1966

- trvalý pobyt: Lúky 142, 020 53

- vzdelanie: VŠDS - Fakulta prevádzky a ekonomiky

dopravy a spojov

- podiel na ZI: 0,001 %

- účasť v orgánoch ďalších

spoločností skupiny MATADOR: -

Vedúci zamestnanci

(vymenovaní štatutárnym orgánom) Ing. Jozef VOZÁR

- generálny riaditeľ

Žiadny člen predstavenstva, dozornej rady a vedenia spoločnosti nevykonáva podnikateľskú činnosť mimo podnikania emitenta.

Nie sú známe informácie o prípadných postihoch členov predstavenstva, dozornej rady a vedenia spoločnosti v súvislosti s protiprávnou činnosťou majetkovej povahy.

7.

Počet zamestnancov za posledné tri roky a k 30.9.2001

Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Stav k 30.9.2001

Počet zamestnancov 3 843 2 802 2 804 2 656

Zníženie počtu zamestnancov v roku 1999 bolo spôsobené predovšetkým založením spoločného podniku Continental Matador, s.r.o. (nepeňažný vklad MATADOR a.s.) a odčlenením niektorých činností (bufety, jedáleň, ochrana).

(15)

8. Základná organizačná štruktúra Prezident Viceprezident pre stratégiu Viceprezident pre obchod aZV Generálny riaditeľ Riaditeľ pre rozvoj Riaditeľ pre ekonomiku a financie Riaditeľ pre riadenie ľudských zdrojov M-VÚG M-Servis

M-Machinery M-Logistika M-Pneu a informatika M-Dopravné pásy M-Bratislava Valnézhromaždenie Dozorná rada Predstavenstvo Správna rada Prezídium

(16)

II.

ÚDAJE O FINANČNEJ SITUÁCII EMITENTA

1.

Výsledky hospodárenia a výroky audítorov za roky 1999 a 2000

(v tis. Sk)

V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T Rok 1999 Rok 2000

Tržby za predaj tovaru 2 536 882 2 643 182

Náklady vynaložené na predaný tovar 2 194 387 2 155 379

Obchodná marža 342 495 487 803

Výroba 4 541 727 5 174 940

- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 4 714 562 5 017 154

- zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby - 290 197 22 248

- aktivácia 117 362 135 538

Výrobná spotreba 3 296 720 3 688 568

- spotreba materiálu a energie 2 406 125 2 817 124

- služby 890 595 871 444

Pridaná hodnota 1 587 502 1 974 175

Osobné náklady 816 929 965 179

- mzdové náklady 602 283 716 283

- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 0 0

- náklady na sociálne zabezpečenie 194 535 225 904 - sociálne náklady 20 111 22 992 Dane a poplatky 24 113 18 027 Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku 430 458 317 416 Tržby z predaja investičného majetku a materiálu 2 620 025 1 678 359 Zostatková cena predaného investičného majetku a materiálu 1 961 148 1 595 994 Zúčtovanie rezerv a časového rozlíšenia prev. výnosov 0 10 065 Tvorba rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových nákladov 265 000 25 000 Zúčtovanie opravných položiek do prevádzkových výnosov 9 800 22 864 Tvorba opravných položiek do prevádzkových nákladov 1 151 174 907 Ostatné prevádzkové výnosy 49 172 41 516 Ostatné prevádzkové náklady 101 423 79 455 Prevod prevádzkových výnosov 0 0

Prevod prevádzkových nákladov 0 0

Prevádzkový hospodársky výsledok 666 277 551 001 Tržby z predaja cenných papierov a vkladov 19 007 27 442 Predané cenné papiere a vklady 19 395 23 757 Výnosy z finančných investícií 1 383 1 217 - výnosy z cenných papierov a vkladov v podnikoch v skup. 0 958

- výnosy z ostatných investičných CP a vkladov 1 383 259

- výnosy z ostatných finančných investícii 0 0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0 0

Zúčtovanie rezerv do finančných výnosov 94 422 0

Tvorba rezerv na finančné náklady 102 651 3 358 Zúčtovanie opravných položiek do finančných výnosov 0 0

Tvorba opravných položiek do finančných nákladov 8 474 81 220 Výnosové úroky 22 687 24 696 Nákladové úroky 252 013 225 899 Ostatné finančné výnosy 179 841 188 269 Ostatné finančné náklady 363 873 236 027 Prevod finančných výnosov 0 0

(17)

Hospodársky výsledok z finančných operácií - 429 066 - 328 637

Daň z príjmov za bežnú činnosť 121 982 96 485

- splatná 130 494 103 992

- odložená - 8 512 - 7 507

Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 115 229 125 879

Mimoriadne výnosy 7 953 63 898

Mimoriadne náklady 4 897 6 817

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 3 181 17 458

- splatná 3 181 17 458

- odložená 0 0

Mimoriadny hospodársky výsledok - 125 39 623

Prevod podielu na hospodárskom výsledku spoločníkom 0 0

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 115 104 165 502

(v tis. Sk)

S Ú V A H A Rok 1999 Rok 2000

A k t í v a celkom 9 816 297 9 774 003

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0

Stále aktíva 4 015 322 4 284 392

Nehmotný investičný majetok 19 226 17 536

- zriaďovacie výdavky 0 0

- nehmotné výsledky výskumnej a obdobnej činnosti 0 0

- software 10 927 9 901

- oceniteľné práva 8 299 5 999

- iný nehmotný investičný majetok 0 0

- nedokončené nehmotné investície 0 1 636

- poskytnuté preddavky na nehmotný investičný majetok 0 0

Hmotný investičný majetok 2 191 577 2 075 254

- pozemky 202 341 200 417

- budovy, haly, stavby 930 959 924 144

- stroje, prístroje a zariadenia, dopr. prostriedky a inventár 811 740 598 596

- pestovateľské celky trvalých porastov 0 0

- základné stádo a ťažné zvieratá 0 0

- iný hmotný investičný majetok 57 899 53 431

- nedokončené hmotné investície 188 638 295 530

- poskytnuté preddavky na hmotný investičný majetok 0 3 136

- opravná položka k nadobudnutému majetku 0 0

Finančné investície 1 804 519 2 191 602

- podielové CP a vklady v podnikoch s rozhod. vplyvom 956 105 1 286 314 - podielové CP a vklady v podnikoch s podstatným vplyvom 684 270 876 280

- ostatné investičné cenné papiere a vklady 156 185 20 988

- pôžičky podnikom v skupine 0 0

- iné finančné investície 7 959 8 020

Obežné aktíva 5 597 610 5 296 100

Zásoby 932 739 973 937

- materiál 207 816 300 940

- nedokončená výroba a polotovary 35 207 56 026

- výrobky 285 671 295 747

- zvieratá 0 0

- tovar 377 763 288 467

(18)

Dlhodobé pohľadávky 1 828 513 1 457 263

- pohľadávky z obchodného styku 161 098 1 476

- pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 0 0

- pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 0 0 - pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 0 0

- iné pohľadávky 1 667 415 1 455 787

Krátkodobé pohľadávky 2 537 170 2 476 736

- pohľadávky z obchodného styku 1 530 614 1 742 285

- pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 0 0

- sociálne zabezpečenie 0 0

- štát – daňové pohľadávky 179 708 167 023

- štát – odložená daňová pohľadávky 0 0

- pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 3 048 2 595 - pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 0 0

- iné pohľadávky 823 800 564 833

Finančný majetok 299 188 388 164

- peniaze 490 723

- účty v bankách 297 598 387 441

- krátkodobý finančný majetok 1 100 0

Ostatné aktíva – prechodné účty aktív 203 365 193 511

Časové rozlíšenie 183 516 185 439

- náklady budúcich období 80 865 79 430

- príjmy budúcich období 0 0

- kurzové rozdiely aktívne 102 651 106 009

Dohadné účty aktívne 19 849 8 072

P a s í v a spolu 9 816 297 9 774 003 Vlastné imanie 5 486 598 5 641 183 Základné imanie 3 542 171 3 541 958 - základné imanie 3 542 675 3 542 675 - vlastné akcie - 504 - 717 Kapitálové fondy 1 336 092 1 335 659 - emisné ážio 474 474

- ostatné kapitálové fondy 634 199 634 349

- oceňovacie rozdiely z kapitálových fondov 0 0

- oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 701 419 700 836

Fondy zo zisku 286 031 291 785

- zákonný rezervný fond 269 031 274 785

- nedeliteľný fond 0 0

- štatutárne a ostatné fondy 17 000 17 000

Hospodársky výsledok minulých rokov 207 200 306 279

- nerozdelený zisk minulých rokov 207 200 306 279

- neuhradená strata minulých rokov 0 0

Hospodársky výsledok účtovného obdobia 115 104 165 502

Cudzie zdroje 3 900 776 3 391 715

Rezervy 377 716 131 009

- rezervy zákonné 265 000 0

- rezerva na kurzové straty 102 651 106 009

- ostatné rezervy 10 065 25 000

Dlhodobé záväzky 586 310 70 880

- záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 0 0 - záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 0 0

(19)

- dlhodobé prijaté preddavky 0 0

- emitované dlhopisy 564 290 70 880

- dlhodobé zmenky na úhradu 22 020 0

- iné dlhodobé záväzky 0 0

Krátkodobé záväzky 1 803 741 1 588 517

- záväzky z obchodného styku 1 505 946 1 252 269

- záväzky voči spoločníkom a združeniam 15 674 42 486

- záväzky voči zamestnancom 55 832 71 956

- záväzky zo sociálneho zabezpečenia 25 774 24 532

- štát – daňové záväzky a dotácie 16 131 28 133

- štát – odložený daňový záväzok 47 976 40 470

- záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 0 0 - záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 0 0

- iné záväzky 136 408 128 671

Bankové úvery a výpomoci 1 133 009 1 601 309

- bankové úvery dlhodobé 207 938 159 328

- bežné bankové úvery 725 011 941 921

- krátkodobé finančné výpomoci 200 060 500 060

Ostatné pasíva 428 923 741 105

Časové rozlíšenie 246 732 354 060

- výdavky budúcich období 4 449 12 231

- výnosy budúcich období 1 485 2 535

- kurzové rozdiely pasívne 240 798 339 294

(20)
(21)
(22)

2.

Konsolidované výsledky hospodárenia a výroky audítorov za roky 1999 a 2000 (v tis. Sk)

V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T Rok 1999 Rok 2000

Tržby za predaj tovaru 3 791 272 3 662 041

Náklady vynaložené na predaný tovar 2 877 728 2 412 854

Obchodná marža 913 544 1 449 187

Výroba 4 248 595 4 853 478

- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 4 451 450 4 709 007

- zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby - 326 257 5 497

- aktivácia 123 402 138 974

Výrobná spotreba 2 972 171 3 856 481

- spotreba materiálu a energie 2 246 099 3 074 024

- služby 726 072 784 457

Pridaná hodnota 2 189 968 2 444 184

Osobné náklady 1 077 862 1 221 724

Dane a poplatky 31 421 22 172

Ostatné prevádzkové výnosy 2 875 440 1 799 180

Ostatné prevádzkové náklady 2 358 679 1 778 363

Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku 643 656 584 345

Zúčtovanie rezerv a časového rozlíšenia prev. výnosov 22 755 13 584 Tvorba rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových nákladov 268 831 27 396 Zúčtovanie opravných položiek do prevádzkových výnosov 25 849 32 314

Tvorba opravných položiek do prevádzkových nákladov 23 785 215 918

Prevod prevádzkových výnosov 0 0

Prevod prevádzkových nákladov 0 0

Prevádzkový hospodársky výsledok 709 778 439 344

Finančné výnosy 325 718 330 955

Finančné náklady 769 660 652 016

Zúčtovanie rezerv do finančných výnosov 101 699 6 003

Tvorba rezerv na finančné náklady 108 659 16 352

Zúčtovanie opravných položiek do finančných výnosov 0 0

Tvorba opravných položiek na finančné náklady 8 474 81 220

Prevod finančných výnosov 0 0

Prevod finančných nákladov 0 0

Hospodársky výsledok z finančných operácií - 459 376 - 412 630

Daň z príjmov za bežnú činnosť 159 805 98 932

- splatná 141 355 106 406

- odložená 18 450 - 7 474

Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 90 597 - 72 218

Mimoriadne výnosy 14 645 66 066

Mimoriadne náklady 13 400 4 410

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 3 284 17 789

- splatná 3 284 17 789

- odložená 0 0

Mimoriadny hospodársky výsledok - 2 039 43 867

Prevod podielu na hospodárskom výsledku spoločníkov 0 0 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE

z toho: HV pripadajúci na vlastné podiely

HV pripadajúci na podiely iných spoločníkov

88 558 98 986 - 10 428 - 28 351 9 062 - 37 413

(23)

(v tis. Sk)

S Ú V A H A Rok 1999 Rok 2000

A k t í v a spolu 10 709 751 9 952 438

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 14 952 9 992

Stále aktíva 4 512 122 4 049 933

Nehmotný investičný majetok 231 973 108 996

- aktívny konsolidačný rozdiel /goodwill/ 38 0

Hmotný investičný majetok 2 841 016 2 559 115

- pozemky 285 315 238 283

- budovy, haly, stavby 1 378 428 1 412 700

- stroje, prístroje a zariadenia, dopr. prostriedky a inventár 1 064 513 770 693

- pestovateľské celky trvalých porastov 0 0

- základné stádo a ťažné zvieratá 0 0

- iný hmotný investičný majetok 59 894 59 189

- opravná položka k nadobudnutému majetku 52 866 28 250

Nedokončené nehmotné a hmotné investície 204 302 445 431

Poskytnuté preddavky na nehmotný a hmotný inv. majetok 6 036 3 136

Finančné investície 1 228 795 933 255

- podielové CP a vklady v podnikoch s rozhod. vplyvom 296 556 364 349 - podielové CP a vklady v podnikoch s podstatným vplyvom 754 694 539 898

- ostatné investičné cenné papiere a vklady 168 095 20 988

- pôžičky podnikom v skupinách 0 0

- ostatné finančné investície 9 450 8 020

Obežné aktíva 5 966 378 5 681 135

Zásoby 1 113 948 1 147 207

- materiál 262 778 360 685

- nedokončená výroba a polotovary 94 280 97 737

- výrobky 287 884 310 439

- zvieratá 0 0

- tovar 435 712 339 807

- poskytnuté preddavky a zásoby 33 294 38 539

Dlhodobé pohľadávky 1 855 878 1 460 045

- pohľadávky z obchodného styku 180 730 4 168

- pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 0 0

- pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 0 0 - pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 0 0

- iné pohľadávky 1 675 148 1 455 877

Krátkodobé pohľadávky 2 546 060 2 570 121

- pohľadávky z obchodného styku 1 524 840 1 861 315

- pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 100 100

- sociálne zabezpečenie 0 0

- štát – daňové pohľadávky 221 383 206 776

- štát – odložená daňová pohľadávka 2 507 0

- pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 3 048 2 595 - pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 0 0

- iné pohľadávky 794 182 499 335

Finančný majetok 450 492 503 762

- peniaze 31 444 20 891

- účty v bankách 404 341 465 694

- krátkodobý finančný majetok 14 707 17 177

(24)

Časové rozlíšenie 195 885 202 933

- náklady budúcich období 87 202 83 930

- príjmy budúcich období 24 0

- kurzové rozdiely aktívne 108 659 119 003

Dohadné účty aktívne 20 414 8 445

P a s í v a spolu 10 709 751 9 952 438

Vlastné imanie 5 686 852 5 428 475

Základné imanie 3 527 737 3 541 958

Kapitálové fondy 1 352 332 1 328 262

- emisné ážio 478 478

- ostatné kapitálové fondy 647 903 624 516

- oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 4 862 2 431

- oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 699 089 700 837

Fondy zo zisku 280 091 286 184

- zákonný rezervný fond 262 844 268 937

- nedeliteľný fond 0 0

- štatutárne a ostatné fondy 17 247 17 247

Hospodársky výsledok minulých rokov 174 928 101 349

- nerozdelený zisk minulých rokov 227 772 584 079

- neuhradená strata minulých rokov - 52 844 - 482 730

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 98 986 9 062

Podiely iných spoločníkov 252 778 161 660

Cudzie zdroje 4 371 686 3 767 103

Rezervy 407 471 171 251

- rezervy zákonné 266 290 2 360

- rezerva na kurzové straty 108 659 119 003

- ostatné rezervy 32 522 49 888

Dlhodobé záväzky 589 204 73 394

- záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 0 0 - záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 0 0

- dlhodobé prijaté preddavky 1 699 1 385

- emitované dlhopisy 564 290 70 880

- dlhodobé zmenky na úhradu 22 020 0

- iné dlhodobé záväzky 1 195 1 129

Krátkodobé záväzky 1 934 470 1 751 134

- záväzky z obchodného styku 1 529 633 1 377 021

- záväzky voči spoločníkom a združeniu 15 674 33 702

- záväzky voči zamestnancom 66 555 82 704

- záväzky zo sociálneho zabezpečenia 51 163 37 686

- štát – daňové záväzky a dotácie 56 746 48 402

- štát – odložený daňový záväzok 78 522 37 067

- záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 662 0 - záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 0 0

- iné záväzky 135 515 134 552

Bankové úvery a výpomoci 1 440 541 1 771 324

- bankové úvery dlhodobé 376 588 161 332

- bežné bankové úvery 863 676 1 109 932

- krátkodobé finančné výpomoci 200 277 500 060

Pasívny konsolidačný rozdiel 142 845 151 877

Ostatné pasíva 508 368 604 983

(25)

- výdavky budúcich období 11 092 13 108

- výnosy budúcich období 59 703 39 249

- kurzové rozdiely pasívne 247 371 162 042

Dohadné účty pasívne 190 202 390 584

(26)
(27)

3.

Hospodárske výsledky k 30.9.2001 a za posledné 2 mesiace

V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T (v tis. Sk)

Tržby za predaj tovaru 1 771 931

Náklady vynaložené na predaný tovar 1 511 133

Obchodná marža 260 798

Výroba 4 362 071

- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 4 070 143

- zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby 96 698

- aktivácia 195 230

Výrobná spotreba 3 100 511

- spotreba materiálu a energie 2 502 690

- služby 597 821

Pridaná hodnota 1 522 358

Osobné náklady 705 115

- mzdové náklady 520 000

- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 0

- náklady na sociálne zabezpečenie 168 590

- sociálne náklady 16 525

Dane a poplatky 8 557

Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku 204 895

Tržby z predaja investičného majetku a materiálu 1 386 037

Zostatková cena predaného investičného majetku a materiálu 1 337 206

Zúčtovanie rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových výnosov 0

Tvorba rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových nákladov 0

Zúčtovanie opravných položiek do prevádzkových výnosov 0

Tvorba opravných položiek do prevádzkových nákladov 0

Ostatné prevádzkové výnosy 16 831

Ostatné prevádzkové náklady 94 390

Prevod prevádzkových výnosov 0

Prevod prevádzkových nákladov 0

Prevádzkový hospodársky výsledok 575 063

Tržby z predaja cenných papierov a vkladov 27 915

Predané cenné papiere a vklady 26 724

Výnosy z finančných investícií 9 672

- výnosy z cenných papierov a vkladov v podnikoch v skupine 410

- výnosy z ostatných investičných cenných papierov a vkladov 9 262

- výnosy z ostatných finančných investícii 0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0

Zúčtovanie rezerv do finančných výnosov 0

Tvorba rezerv na finančné náklady 10 000

Zúčtovanie opravných položiek do finančných výnosov 0

Tvorba opravných položiek do finančných nákladov 0

Výnosové úroky 5 884

Nákladové úroky 157 371

Ostatné finančné výnosy 127 557

Ostatné finančné náklady 155 857

Prevod finančných výnosov 0

Prevod finančných nákladov 0

Hospodársky výsledok z finančných operácií - 178 924

(28)

- splatná 0

- odložená 0

Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 396 139

Mimoriadne výnosy 4 767

Mimoriadne náklady 5 702

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 0

- splatná 0

- odložená 0

Mimoriadny hospodársky výsledok - 935

Prevod podielu na hospodárskom výsledku spoločníkom 0

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 395 204

S Ú V A H A (v tis. Sk)

A k t í v a celkom 8 269 102

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0

Stále aktíva 4 315 747

Nehmotný investičný majetok 30 037

- zriaďovacie výdavky 0

- nehmotné výsledky výskumnej a obdobnej činnosti 0

- software 8 413

- oceniteľné práva 17 946

- iný nehmotný investičný majetok 0

- nedokončené nehmotné investície 3 678

- poskytnuté preddavky na nehmotný investičný majetok 0

Hmotný investičný majetok 2 388 345

- pozemky 203 788

- budovy, haly, stavby 1 158 782

- stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky a inventár 572 130

- pestovateľské celky trvalých porastov 0

- základné stádo a ťažné zvieratá 0

- iný hmotný investičný majetok 83 471

- nedokončené hmotné investície 357 076

- poskytnuté preddavky na hmotný investičný majetok 13 098

- opravná položka k nadobudnutému majetku 0

Finančné investície 1 897 365

- podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhod. vplyvom 1 198 300

- podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podstatným vplyvom 678 281

- ostatné investičné cenné papiere a vklady 12 764

- pôžičky podnikom v skupine 0

- iné finančné investície 8 020

Obežné aktíva 3 877 121

Zásoby 1 040 208

- materiál 176 520

- nedokončená výroba a polotovary 159 975

- výrobky 286 399

- zvieratá 0

- tovar 325 364

- poskytnuté preddavky na zásoby 91 950

Dlhodobé pohľadávky 6 928

(29)

- pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 0

- pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 0

- pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 0

- iné pohľadávky 5 760

Krátkodobé pohľadávky 2 401 253

- pohľadávky z obchodného styku 1 795 811

- pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 0

- sociálne zabezpečenie 0

- štát – daňové pohľadávky 238 305

- štát – odložená daňová pohľadávky 0

- pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 2 595

- pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 0

- iné pohľadávky 364 542

Finančný majetok 428 732

- peniaze 1 305

- účty v bankách 427 427

- krátkodobý finančný majetok 0

Ostatné aktíva – prechodné účty aktív 76 234

Časové rozlíšenie 75 214

- náklady budúcich období 75 214

- príjmy budúcich období 0

- kurzové rozdiely aktívne 0

Dohadné účty aktívne 1 020

P a s í v a spolu 8 269 102 Vlastné imanie 4 543 859 Základné imanie 2 061 867 - základné imanie 3 542 675 - vlastné akcie - 1 480 808 Kapitálové fondy 1 337 135 - emisné ážio 474

- ostatné kapitálové fondy 634 349

- oceňovacie rozdiely z kapitálových fondov 0

- oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 702 312

Fondy zo zisku 300 061

- zákonný rezervný fond 283 061

- nedeliteľný fond 0

- štatutárne a ostatné fondy 17 000

Hospodársky výsledok minulých rokov 449 592

- nerozdelený zisk minulých rokov 453 235

- neuhradená strata minulých rokov - 3 643

Hospodársky výsledok účtovného obdobia 395 204

Cudzie zdroje 3 605 414

Rezervy 141 009

- rezervy zákonné 0

- rezerva na kurzové straty 116 009

- ostatné rezervy 25 000

Dlhodobé záväzky 70 880

- záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 0

- záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 0

- dlhodobé prijaté preddavky 0

(30)

- dlhodobé zmenky na úhradu 0

- iné dlhodobé záväzky 0

Krátkodobé záväzky 1 387 969

- záväzky z obchodného styku 1 111 622

- záväzky voči spoločníkom a združeniam 18 622

- záväzky voči zamestnancom 80 346

- záväzky zo sociálneho zabezpečenia 29 537

- štát – daňové záväzky a dotácie 6 613

- štát – odložený daňový záväzok 40 470

- záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 0

- záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 0

- iné záväzky 100 759

Bankové úvery a výpomoci 2 005 556

- bankové úvery dlhodobé 475 736

- bežné bankové úvery 1 029 765

- krátkodobé finančné výpomoci 500 055

Ostatné pasíva 119 829

Časové rozlíšenie 6 834

- výdavky budúcich období 6 275

- výnosy budúcich období 559

- kurzové rozdiely pasívne 0

Dohadné účty pasívne 112 995

HV k 31.10.2001: 425 747 tis. Sk

HV k 30.11.2001: 498 633 tis. Sk

Zisk po zdanení na 1 akciu v roku 1998 predstavoval 48,- Sk, v roku 1999 dosiahol 32,50 Sk a v roku 2000 predstavoval 46,70 Sk.

4.

Základné imanie

Podľa platného výpisu z obchodného registra predstavuje základné imanie MATADOR a.s. sumu 2 403 121 tis. Sk a je rozdelené na nasledovné druhy akcií:

a) Zamestnanecké akcie:

- v počte 174 600 kusov prioritných zamestnaneckých akcií na meno v menovitej hodnote

jednej akcie 1 000,- Sk, majú listinnú podobu a nie sú verejne obchodovateľné (zoznam akcionárov je zaevidovaný v Stredisku cenných papierov SR, a.s. pod č. LP 0009900053);

- prevod zamestnaneckých akcií medzi zamestnancami navzájom a zamestnancami a inými

osobami je možný len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti; - nemajú predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania;

- nemajú právo hlasovať na valnom zhromaždení.;

- majú prednostné práva na výplatu dividend; b) Akcie na doručiteľa:

- v počte 2 228 521 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 1 000,- Sk,

majú zaknihovanú podobu (sú zaregistrované v Stredisku cenných papierov SR, a.s. s prideleným identifikačným kódom ISIN: SK1120005246 séria 01, 02, 03 a 04) a sú

(31)

- prevod akcií na iný subjekt je možný len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti;

- nemajú predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania.

Práva a povinnosti akcionárov spoločnosti sú uvedené v platných Stanovách MATADOR a.s.

Na základe vzájomnej dohody medzi MATADOR a.s. a spoločnosťou MATADOR HOLDING, a.s. Púchov došlo k odstúpeniu od zmluvy o kúpe akcií akciovej spoločnosti MATADOR uzatvorenej medzi MATADOR a.s. a MATADOR HOLDING, a.s. v roku 1997. Prevodom týchto akcií na účet MATADOR a.s. bola dňom 26.3.2001 stornovaná dlhodobá pohľadávka voči MATADOR HOLDING, a.s. náhradou za vlastné akcie.

V súvislosti s tým, valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti, konané dňa 28.4.2001, rozhodlo o znížení základného imania vzatím z obehu 1 139 554 kusov akcií, ISIN: SK 11210005246, znejúcich na doručiteľa, v menovitej hodnote 1 akcie 1 000,- Sk.

Základné imanie MATADOR a.s. vo výške 2 403 121 tis. Sk je zapísané vo Výpise z obchodného registra zo dňa 10.12.2001.

Spoločnosť vyplatila dividendy v rokoch 1998, 1999 a 2000 len na prioritné zamestnanecké akcie, a to každoročne vo výške 10 mil. Sk.

5.

Údaje o ďalších vydaných cenných papieroch emitenta

Ďalšie cenné papiere, ktoré MATADOR a.s. do 30.9.2001 emitovala, sú obligácie a dlhopisy.

Obligácie: I. emisia:

- povolená FMF schvaľovacím výmerom č. 26-6616/90 v objeme 15 mil. Kčs pre

zamestnancov;

- splatnosť: február 1995;

- úroková sadzba: 15 % p.a. pevný výnos + 7,5 % p.a. pohyblivá časť výnosu závislá na tvorbe hospodárskeho výsledku;

- možnosť predčasného splatenia; II. emisia:

- povolená FMF výmerom č. 26-12867/90 v celkovom objeme 60 mil. Kčs;

- splatnosť: jún 1995;

- úroková sadzba: 5 % p.a. pevný výnos; III. emisia:

- povolená FMF výmerom č. 26-17320/90 v celkovom objeme 100 mil. Kčs;

- splatnosť: jún 1995;

- úroková sadzba: 15 % p.a. pevný výnos + 7,5 % p.a. pohyblivá časť výnosu závislá na tvorbe hospodárskeho výsledku;

- možnosť predčasného splatenia;

V súčasnej dobe sú všetky tri emisie obligácií splatené. Za všetky tri emisie ručil MATADOR a.s. svojím majetkom a hospodárskymi výsledkami.

(32)

Dlhopisy:

a) Na základe Rozhodnutia MF SR č. 17/Dp/1995 zo dňa 21.6.1995, vydala MATADOR a.s. dňa 1.7.1995 verejne obchodovateľné Dlhopisy MATADOR a.s. na doručiteľa, v celkovom objeme 200 mil. Sk, v počte 40 000 kusov a v menovitej hodnote jedného dlhopisu 5 000,- Sk. Úrokový výnos bol stanovený v prvom roku fixný, vo výške 16,1 % p.a. a v druhom až piatom roku pohyblivý, vo výške časovej diskontnej sadzby NBS + 5,1 % p.a. a bol vyplácaný polročne. Zaknihované dlhopisy s prideleným identifikačným kódom ISIN: SK4120000290 séria 01, registrované na trhu nekótovaných cenných papierov BCPB, a.s., boli splatené v termíne splatnosti 1.7.2000.

b) Na základe Rozhodnutia MF SR č. 134/Dp/1996 zo dňa 14.11.1996, vydala MATADOR a.s. dňa 12.12.1996 verejne obchodovateľné Dlhopisy MATADOR a.s. II. na doručiteľa, v celkovom objeme 500 mil. Sk, v počte 5 000 kusov a v menovitej hodnote jedného dlhopisu 100 000,- Sk. Úrokový výnos bol stanovený pohyblivý, vo výške časovej diskontnej sadzby NBS + 3,35 % p.a. a bol vyplácaný polročne. Zaknihované Dlhopisy MATADOR a.s. II. majú pridelený identifikačný kód ISIN: SK4120001090 séria 01 a sú kótované na hlavnom trhu BCPB, a.s. Splatnosť dlhopisov je 12.12.2001.

c) Rozhodnutím MF SR č. 011/Dp/1998 zo dňa 23.4.1998, vydala MATADOR a.s. dňa

1.5.1998 neverejne obchodovateľné dlhopisy MATADOR III. - zamestnanecký, v celkovom objeme 50 mil. Sk, v počte 1 000 kusov, s menovitou hodnotou jedného

dlhopisu 50 000,- Sk a so splatnosťou 1.5.2003. Úrokový výnos bol stanovený vo výške 21 % p.a. v prvom polroku, v ďalšom období ako priemerný úrokový výnos všetkých štátnych dlhopisov v Sk + 2 % a je vyplácaný polročne. Zamestnanecké dlhopisy majú pridelený identifikačný kód IČE: 880980000546 séria 01.

d) Rozhodnutím MF SR č. 010/Dp/1998 zo dňa 23.4.1998 vydala MATADOR a.s. dňa

1.5.1998 neverejne obchodovateľné dlhopisy MATADOR IV. - zamestnanecký, v celkovom objeme 100 mil. Sk, v počte 10 000 kusov, s menovitou hodnotou jedného

dlhopisu 10 000,- Sk a so splatnosťou 1.5.2003. Úrokový výnos bol stanovený vo výške 21 % p.a. v prvom polroku, v ďalšom období ako priemerný úrokový výnos všetkých štátnych dlhopisov v Sk + 2 % a je vyplácaný polročne. Zamestnanecké dlhopisy majú pridelený identifikačný kód IČE: 880980000553 séria 01.

Na doposiaľ vydané emisie dlhopisov MATADOR a.s. neboli poskytnuté záruky a nie sú s nimi spojené žiadne predkupné a výmenné práva.

6.

Prijaté bankové a iné úvery

Celková suma bankových úverov MATADOR a.s. podľa stavu k 30.9.2001 predstavovala sumu 2 055 556 tis. Sk, z toho bankové úvery dlhodobé 475 736 tis. Sk, bežné bankové úvery 1 029 765 tis. Sk a krátkodobé finančné výpomoci 500 055 tis. Sk.

Prehľad úverovej zaťaženosti MATADOR a.s. k 30.9.2001: Bankové úvery dlhodobé:

Druh úveru Splatnosť Zostatok k 30.9.2001

(v tis. Sk)

Phalaris 41-197533-8 20.05.2005 32 424

Financovanie prev. potrieb 20.04.2005 109 333

(33)

Financovanie OP 30.04.2004 200 000

Financovanie prev. potrieb 31.05.2003 76 000

Financovanie prev. potrieb 18.10.2002 29 854

S p o l u : 475 736

Bežné bankové úvery:

Druh úveru Splatnosť Zostatok k 30.9.2001

(v tis. Sk) Revolvingový úver 20.08.2002 27 463 Kontokorent 31.07.2002 99 983 Revolvingový úver 19.07.2002 60 300 Kontokorent 31.05.2002 25 742 Financovanie OP 28.02.2002 60 000 Revolvingový úver 28.02.2002 22 403 Revolvingový úver 28.12.2001 60 200 Revolvingový úver 28.12.2001 100 000 Revolvingový úver na financovanie prev. potrieb

27.12.2001 87 248

Financovanie bežných prevádzkových nákladov

20.12.2001 100 000

Revolvingový obratový úver 20.12.2001 100 000

Revolvingový úver 17.12.2001 3 498 Revolvingový úver 05.12.2001 32 500 Revolvingový úver 30.11.2001 15 568 Revolvingový úver 28.11.2001 37 051 Revolvingový úver 16.11.2001 6 188 Revolvingový úver 9.11.2001 17 853 Revolvingový úver 15.11.2001 100 000 Syndikovaný úver 06.10.2001 43 948 Syndikovaný úver 06.10.2001 29 820 S p o l u : 1 029 765

Krátkodobé finančné výpomoci v sume 500 055 tis. Sk predstavujú záväzky MATADOR a.s. splatné do 1 roka (dlhopisy), nakoľko dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov, ktoré sú splatné do 12 mesiacov, spoločnosť vykazuje ako krátkodobé záväzky.

Podľa stavu k 30.9.2001 spoločnosť nevykazovala úvery nesplatené v lehote splatnosti ani platobnú neschopnosť (s výnimkou neuzatvoreného súdneho sporu so Slovenskou sporiteľňou, a.s.).

K 30.9.2001 mala MATADOR a.s. založený majetok za poskytnuté úvery vo výške 1 825 236 tis. Sk nasledovne:

hnuteľný majetok vo výške 1 017 432 tis. Sk; nehnuteľný majetok vo výške 807 804 tis. Sk.

(34)

7.

Pohľadávky a záväzky emitenta

Prehľad pohľadávok a záväzkov z obchodného styku MATADOR a.s. k 30.9.2001: (v tis. Sk)

Pohľadávky (brutto) Záväzky

Tuzemské celkom: z toho: do lehoty splatnosti: po lehote splatnosti: - do 30 dní - do 60 dní - do 90 dní - do 360 dní - nad 360 dní 707 662 298 345 91 863 29 407 10 129 30 958 246 960 Tuzemské celkom: z toho: do lehoty splatnosti: po lehote splatnosti: - do 30 dní - do 60 dní - do 90 dní - nad 90 dní 502 978 273 645 177 433 41 688 6 025 4 187 Zahraničné celkom: z toho: do lehoty splatnosti: po lehote splatnosti: - do 30 dní - do 60 dní - do 90 dní - do 360 dní - nad 360 dní 1 331 133 1 024 376 90 097 4 899 32 362 76 361 103 038 Zahraničné celkom: z toho: do lehoty splatnosti: po lehote splatnosti: - do 30 dní - do 60 dní - do 90 dní - nad 90 dní 608 644 567 433 28 579 10 769 1 817 46 S p o l u : 2 038 795 S p o l u : 1 111 622

Pozn.: Na pohľadávky z obchodného styku je vytvorená opravná položka vo výške 242 984 tis. Sk.

Prehľad záruk, ktoré poskytla MATADOR a.s. k 30.9.2001:

Názov spoločnosti Splatnosť Zostatok k 30.9.2001

(v tis. Sk)

SCOMA MADE-TRADE, s.r.o. Lukov 31.12.2001 24 644

Slovlak, a.s. Košeca 31.12.2001 26 999

Matadorfix, s.r.o. 31.12.2001 5 000

Matador Praha s.r.o. 16.03.2002 108 790

PRIMA ZDROJ Holding, a.s. 20.03.2002 6 900

Púchov Leasing, s.r.o. 01.04.2002 25 666

PZD Trading, spol. s r.o. 20.05.2002 3 161

Obecný úrad Horovce 15.10.2004 821

Agrofarma Hrádek 10.02.2005 1 120

LOGMAN, s.r.o. Považská Bystrica 07.12.2005 11 865

S p o l u : 214 966

Zostatok leasingových záväzkov k 30.9.2001 predstavuje sumu 338 472 tis. Sk, z toho na stroje a zariadenia 329 066 tis. Sk a na osobné a úžitkové vozidlá 9 406 tis. Sk. Spoločnosť spláca leasingové záväzky v mesačných splátkach v sume cca 11 782 tis. Sk.

Majetok spoločnosti je poistený v Slovenskej poisťovni, a.s. Bratislava v súlade s Rámcovou zmluvou o poistení zo dňa 2.9.1998, na základe ktorej je uzatvorená Poistná zmluva č. 937-1 070 200 zo dňa 30.9.1998 na dobu určitú od 1.10.1998 do 31.12.2003.

(35)

Poistený je nehnuteľný i hnuteľný majetok a súbor zásob pre prípad: - poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou;

- škôd spôsobených na hnuteľných veciach krádežou; - poškodenia alebo zničenia strojov a strojových zariadení; - poškodenia alebo zničenia skla;

- zodpovednosti za škodu právnických osôb;

- poškodenia, zničenia alebo krádeže motorových vozidiel.

Poistné platí spoločnosť v ročných poistných obdobiach, pričom splatnosť poistného je v štvrťročných splátkach.

V súčasnosti vedie spoločnosť súdny spor o neplatnosti verejnej dražby technologickej linky a zariadenia na výrobu polyuretánových plášťov o sumu 50 mil. Sk.

Imagem

Referências

temas relacionados :