• Nenhum resultado encontrado

Lam Dau Moi Kiem Soat Tthc Tai Quan-huyen, Phuong-xa-tt Nam 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lam Dau Moi Kiem Soat Tthc Tai Quan-huyen, Phuong-xa-tt Nam 2016"

Copied!
48
0
0

Texto

(1)

Phụ lục

Phụ lục

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

--

HUYỆN, PHƯỜNG

HUYỆN, PHƯỜNG

--

XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Số Số TT TT Họ và tênHọ và tên Chức vụChức vụ Đơn vịĐơn vị Thông tin liên lạc Thông tin liên lạc Cơ quan

Cơ quan Di độngDi động   EmailEmail I. Quận 1

I. Quận 1

1

1  Nguyễn Thị Thu Hường Nguyễn Thị Thu Hường Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân quận 1 quận 1 38 38 290 290 420 420 ntthuong.q1@tphcm.gov.vnntthuong.q1@tphcm.gov.vn 2

2  Nguyễn Diệp Bích Hạnh Trưởng phòng Tư pháp Nguyễn Diệp Bích Hạnh Trưởng phòng Tư pháp 38 38 220 220 741 741 0903 0903 832 832 162 162 ndbhanh.q1@tphcm.gov.vnndbhanh.q1@tphcm.gov.vn 3

3 Trần Thu HàTrần Thu Hà Chuyên Chuyên viên viên 38 38 223 223 404 404 0908 0908 038 038 148 148 ttha.q1@tphcm.gov.vnttha.q1@tphcm.gov.vn 4

4 Trần Công HậuTrần Công Hậu Chủ tịchChủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Cầu Ông Lãnh  phường Cầu Ông Lãnh

39

39 143 143 052 052 0903 656 0903 656 869869 tchau.q1@tphcm.gov.vntchau.q1@tphcm.gov.vn 5

5  Nguyễn Thị Ngọc Điệp NguyễnThị Ngọc Điệp Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 38 38 242 242 558 558 0975 0975 666 666 628 628 ntndiep.q1@tphcm.gov.vnntndiep.q1@tphcm.gov.vn 6

6 Võ Nguyễn Uyên LinhVõ Nguyễn Uyên Linh Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Cô Giang  phường Cô Giang

38

38 374 374 761 761 0908 814 0908 814 498498 nvulinh.q1@tphcm.gov.vnnvulinh.q1@tphcm.gov.vn 7

7 Lê Thu HoàiLê Thu Hoài Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 38 38 374 374 761 761 0938 0938 966 966 611 611 lthoai.q1@tphcm.gov.vnlthoai.q1@tphcm.gov.vn 8

8  Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nguyễn Thị Mỹ Lệ P.P.Chủ tịchChủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Đa Kao  phường Đa Kao

38

38 297 297 821 821 0904 153 0904 153 046 046 ntmle.q1@tphcm.gov.vnntmle.q1@tphcm.gov.vn 9

9 Mai Thị Thanh HàMai Thị Thanh Hà Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 38 38 297 297 821 821 0907 0907 445 445 224 224 mttha.q1@tphcm.gov.vnmttha.q1@tphcm.gov.vn 10

10  Nguyễn Đình Nam Nguyễn Đình Nam Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phườ  phường Nng Nguyễguyễn Cưn Cư Trinh Trinh 38 395 783 38 395 783 0907 0907 529 529 555 555 ndnam.q1@tphcm.gov.vnndnam.q1@tphcm.gov.vn 11 11 Vi SơnVi Sơn Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 0909 0909 020 020 814814 vson.q1@tphcm.gov.vnvson.q1@tphcm.gov.vn

(2)

12

12 Lê Thu HuyềnLê Thu Huyền Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân  phư

 phường ờng NguyNguyễn Tễn Tháihái

Bình Bình 38 298 38 298 210-16 16 0908 418 1770908 418 177 lthuyen.q1@tphcm.gov.vn lthuyen.q1@tphcm.gov.vn 13 13 Trần Văn ThắngTrần Văn Thắng Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 38 298 210-38 298 210-11 11 0905 500 7970905 500 797 tvthang.q1@tphcm.gov.vn tvthang.q1@tphcm.gov.vn 14

14 Lê Tấn ĐạtLê Tấn Đạt Chủ tịchChủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Phạm Ngũ Lão

 phường Phạm Ngũ Lão 39 203 08039 203 080

0908

0908 220 220 004 004 ltdat.q1@tphcm.gov.vnltdat.q1@tphcm.gov.vn 15

15 Lâm Hoài ĐôngLâm Hoài Đông Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 0946 0946 777 777 885 885 lhdong.q1@tphcm.gov.vnlhdong.q1@tphcm.gov.vn 16

16 Phan Ngọc ThảoPhan Ngọc Thảo Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Tân Định

 phường Tân Định 38 483 39738 483 397

0982

0982 144 144 367 367 pnthao.q1@tphcm.gov.vnpnthao.q1@tphcm.gov.vn 17

17 Lê Thị Hồng NhungLê Thị Hồng Nhung Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 0902 0902 570 570 686 686 lthnhung.q1@tphcm.gov.vnlthnhung.q1@tphcm.gov.vn 18

18 Mạc Hồng LĩnhMạc Hồng Lĩnh Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch ỦyỦy ban nhân dân ban nhân dân

 phường Bến Nghé

 phường Bến Nghé 38 222 31038 222 310

0937

0937 833 833 386 386 mhlinh.q1@tphcm.gov.vnmhlinh.q1@tphcm.gov.vn 19

19 Trần Vĩnh TiếnTrần Vĩnh Tiến Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 0914 0914 805 805 816 816 tvtien.q1@tphcm.gov.vntvtien.q1@tphcm.gov.vn 20

20  Nguyễn Võ Phương Nguyễn Võ Phương

Quỳnh

Quỳnh Chủ tịchChủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân  phường Bến Thành

 phường Bến Thành 38 390 85638 390 856

0937

0937 881 881 107 107 nvpquynh.q1@tphcm.gov.vnnvpquynh.q1@tphcm.gov.vn 21

21  Nguyễn Văn Phước Nguyễn Văn Phước Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 0969 0969 187 187 227 227 nvphuoc.q1@tphcm.gov.vnnvphuoc.q1@tphcm.gov.vn 22

22  Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Mai Hương Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Cầu Kho  phường Cầu Kho

38

38 386 386 424 424 0916 760 0916 760 727 727 ntmhuong.q1@tphcm.gov.vnntmhuong.q1@tphcm.gov.vn 23

23 Hà Minh NhựtHà Minh Nhựt Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 39 39 201 201 506 506 01207891980 01207891980 hmnhut.q1@tphcm.gov.vnhmnhut.q1@tphcm.gov.vn

II. Quận 2 II. Quận 2

24

24  Nguyễn Phước Hưng Nguyễn Phước Hưng Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

Quận 2 Quận 2

37

37 470 470 226 226 0907 938 0907 938 668 668 nphung.q2@tphcm.gov.vnnphung.q2@tphcm.gov.vn 25

25 Huỳnh Thị Thanh ThảoHuỳnh Thị Thanh Thảo Phó Trưởng phòng TưPhó Trưởng phòng Tư  pháp

 pháp 37 37 470 470 193 193 0938 431 0938 431 879879

httthao.q2@tphcm.gov.vn httthao.q2@tphcm.gov.vn

(3)

12

12 Lê Thu HuyềnLê Thu Huyền Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân  phư

 phường ờng NguyNguyễn Tễn Tháihái

Bình Bình 38 298 38 298 210-16 16 0908 418 1770908 418 177 lthuyen.q1@tphcm.gov.vn lthuyen.q1@tphcm.gov.vn 13 13 Trần Văn ThắngTrần Văn Thắng Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 38 298 210-38 298 210-11 11 0905 500 7970905 500 797 tvthang.q1@tphcm.gov.vn tvthang.q1@tphcm.gov.vn 14

14 Lê Tấn ĐạtLê Tấn Đạt Chủ tịchChủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Phạm Ngũ Lão

 phường Phạm Ngũ Lão 39 203 08039 203 080

0908

0908 220 220 004 004 ltdat.q1@tphcm.gov.vnltdat.q1@tphcm.gov.vn 15

15 Lâm Hoài ĐôngLâm Hoài Đông Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 0946 0946 777 777 885 885 lhdong.q1@tphcm.gov.vnlhdong.q1@tphcm.gov.vn 16

16 Phan Ngọc ThảoPhan Ngọc Thảo Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Tân Định

 phường Tân Định 38 483 39738 483 397

0982

0982 144 144 367 367 pnthao.q1@tphcm.gov.vnpnthao.q1@tphcm.gov.vn 17

17 Lê Thị Hồng NhungLê Thị Hồng Nhung Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 0902 0902 570 570 686 686 lthnhung.q1@tphcm.gov.vnlthnhung.q1@tphcm.gov.vn 18

18 Mạc Hồng LĩnhMạc Hồng Lĩnh Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch ỦyỦy ban nhân dân ban nhân dân

 phường Bến Nghé

 phường Bến Nghé 38 222 31038 222 310

0937

0937 833 833 386 386 mhlinh.q1@tphcm.gov.vnmhlinh.q1@tphcm.gov.vn 19

19 Trần Vĩnh TiếnTrần Vĩnh Tiến Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 0914 0914 805 805 816 816 tvtien.q1@tphcm.gov.vntvtien.q1@tphcm.gov.vn 20

20  Nguyễn Võ Phương Nguyễn Võ Phương

Quỳnh

Quỳnh Chủ tịchChủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân  phường Bến Thành

 phường Bến Thành 38 390 85638 390 856

0937

0937 881 881 107 107 nvpquynh.q1@tphcm.gov.vnnvpquynh.q1@tphcm.gov.vn 21

21  Nguyễn Văn Phước Nguyễn Văn Phước Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 0969 0969 187 187 227 227 nvphuoc.q1@tphcm.gov.vnnvphuoc.q1@tphcm.gov.vn 22

22  Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Mai Hương Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Cầu Kho  phường Cầu Kho

38

38 386 386 424 424 0916 760 0916 760 727 727 ntmhuong.q1@tphcm.gov.vnntmhuong.q1@tphcm.gov.vn 23

23 Hà Minh NhựtHà Minh Nhựt Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 39 39 201 201 506 506 01207891980 01207891980 hmnhut.q1@tphcm.gov.vnhmnhut.q1@tphcm.gov.vn

II. Quận 2 II. Quận 2

24

24  Nguyễn Phước Hưng Nguyễn Phước Hưng Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

Quận 2 Quận 2

37

37 470 470 226 226 0907 938 0907 938 668 668 nphung.q2@tphcm.gov.vnnphung.q2@tphcm.gov.vn 25

25 Huỳnh Thị Thanh ThảoHuỳnh Thị Thanh Thảo Phó Trưởng phòng TưPhó Trưởng phòng Tư  pháp

 pháp 37 37 470 470 193 193 0938 431 0938 431 879879

httthao.q2@tphcm.gov.vn httthao.q2@tphcm.gov.vn

(4)

26

26  Nguyễn Thị Cẩm Vân Nguyễn Thị Cẩm Vân Chuyên Chuyên viên viên 37 37 470 470 193 193 0908 0908 535 535 264 264 ntcvan.q2@tphcm.gov.vnntcvan.q2@tphcm.gov.vn 27

27 Trần Thị Phương ThảoTrần Thị Phương Thảo Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Thạnh Mỹ Lợi  phường Thạnh Mỹ Lợi

37

37 423 423 504 504 0918 566 0918 566 679679 28

28  Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Minh Hiền Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp 37 37 420 420 559 559 0909 0909 303 303 607607 29

29  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Thảo Điền  phường Thảo Điền

35

35 191 191 005 005 0907 682 0907 682 969 969 thaodien.q2@tphcm.gov.vnthaodien.q2@tphcm.gov.vn 30

30 Trần Thị Thu TrangTrần Thị Thu Trang Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp 38 38 989 989 446 446 0936 0936 099 099 899899 31

31 Hồ Thị Mỹ HươngHồ Thị Mỹ Hương Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Bình Trưng  phường Bình Trưng Tây Tây 37 37 431 431 664 664 0938 052 0938 052 540540 32

32 Võ Trung HiếuVõ Trung Hiếu Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp 37 37 431 431 664 664 0909 0909 590 590 759759 33

33 Lê Long HồngLê Long Hồng Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Cát Lái  phường Cát Lái 38 38 976 976 429 429 0918 482 0918 482 898 898 catlai.q2@tphcm.gov.vncatlai.q2@tphcm.gov.vn 34 34 Đỗ Thị Minh TâmĐỗ Thị Minh Tâm Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp 38 38 976 976 429 429 0989 0989 939 939 165165 35

35  Nguyễn Thị Thùy Hạnh Nguyễn Thị Thùy Hạnh Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Bình Khánh  phường Bình Khánh 37 37 415 415 395 395 0903 680 0903 680 992 992 binhkhanh.q2@tphcm.gov.vnbinhkhanh.q2@tphcm.gov.vn 36 36  Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp 37 37 415 415 395 395 0938 0938 913 913 818818 37

37 Phạm Văn LànhPhạm Văn Lành Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường  phường Bình TBình Trưngrưng Đông Đông 37 37 431 431 053 053 0988 177 0988 177 458458 38

38 Vũ Song HàoVũ Song Hào Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp 37 37 431 431 053 053 0908 0908 167 167 804804 39

39 Hoàng Lê PhươngHoàng Lê Phương Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường An Phú  phường An Phú

37

37 470 470 428 428 0989 044 0989 044 599599 40

40 Võ Phan Tố AnhVõ Phan Tố Anh Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp 37 37 470 470 428 428 0913 0913 167 167 479479 41

41 Trần Thị HồngTrần Thị Hồng Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường Bình An  phường Bình An 37 37 415 415 036 036 0903 302 0903 302 096 096 binhan.q2@tphcm.gov.vnbinhan.q2@tphcm.gov.vn 42 42  Ngô Thanh Tú Ngô Thanh Tú Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp 37 37 415 415 036 036 0123998708801239987088

(5)

43

43 Trần Thị Thanh ThanhTrần Thị Thanh Thanh Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân  ph

 phường An Khánhường An Khánh

37

37 415 415 521 521 0903 379 0903 379 568568 44

44  Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thị Thu Hương Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp 37 37 415 415 521 521 0908 0908 810 810 115115 45

45 PhanPhanThị Mỹ DungThị Mỹ Dung Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân  ph

 phường Thủ Thiêmường Thủ Thiêm 46

46 Lê Thị YếnLê Thị Yến Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp   0123666550101236665501 47

47 Bùi Thị LanBùi Thị Lan Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân  ph

 phường An Lợi Đôngường An Lợi Đông

0917 481 914 0917 481 914 48

48 Huỳnh Công NghĩaHuỳnh Công Nghĩa Cán bộ tư phápCán bộ tư pháp 0919 0919 200 200 979979

III. Quận 3 III. Quận 3 49 49 Võ KhắcVõ KhắcTháiThái Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân quận 3 quận 3 38 322 506 38 322 506 0903 333 589 0903 333 589 50

50 Bùi Hữu Huy HoàngBùi Hữu Huy Hoàng Phó Trưởng phòng TưPhó Trưởng phòng Tư  pháp

 pháp 0909 110 0090909 110 009

51

51  Nguyễn Trung Nghĩa Nguyễn Trung Nghĩa Chuyên Chuyên viên viên 0918 0918 016 016 761761 52

52 Trần Vinh QuangTrần Vinh Quang Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân

 phường 1  phường 1

38

38 396 396 136 136 0908 442 0908 442 250250 53

53 Phan Thị Kim NgọcPhan Thị Kim Ngọc Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 38 38 396 396 136 136 0908 0908 291 291 999999 54 54  Nguyễn Thị Mỹ Hương Nguyễn Thị Mỹ Hương Phó Chủ tịchPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân  phường 2  phường 2 38 38 398 398 952 952 0908 834 0908 834 546546 55 55 Lưu Ngọc HồngLưu Ngọc Hồng Khương Khương Cán bộ Tư phápCán bộ Tư pháp 38 38 398 398 952 952 0903 0903 174 174 811811 56

56 Bùi Anh TuấnBùi Anh Tuấn Chủ tịchChủ tịch Ủy banỦy bannhân dânnhân dân

 phường 3  phường 3

38 396 898 38 396 898 57

(6)

58  Nguyễn Mạnh Quân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 4

38 327 961 0908 247 694

59 Trần Minh Vũ Cán bộ Tư pháp 38 328 197 0908 968 351

60  Nguyễn Thanh Thiện Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân  phường 5

38 395 263 0939 271 710 61 Lương Trịnh Hoàng

Cường Cán bộ Tưpháp 38 395 263 0985 074 049

62 Phạm Minh Trung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 6

39 305 175 0903 259 717

63 Trần Thị Thu Cán bộ Tư pháp 39 305 175 0908 635 373

64 Phạm Đăng Nam Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 7

39 325 536 0983 996 335 65 Trần Thị Thùy Phương Cán bộ Tư pháp 39 325 536 0903 662 746 66 Lê Minh Đạt Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 8

38 249 761 0906 844 108

67 Vũ Trọng Nam Cán bộ Tư pháp 38 249 761 0938 470 700

68  Nguyễn Thị Thanh Loan Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân  phường 9 39 317 313 0902 907 606 69  Nguyễn Thị Phương  Nhung Cán bộ Tư pháp 39 317 313 0976 585 299 70 Vũ Tố Quyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 10 39 316 251 0908 466 799 71 Võ Ngọc Thục Cán bộ Tư pháp 39 316 251 0903 314 568

(7)

73  Nguyễn Thị Huyền

Tuyết Cán bộ Tư pháp

 phường 11

38 445 292 0909 340 508 74 Trần Thanh Túc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 12 38 249 830 0963 121 877 75 Huỳnh Thị Ngọc Thuận Cán bộ Tư pháp 39 316 051 0983 454 536 76 Lê Tấn Hườn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 13 39 317 586 0903 663 396 77 Hồ Văn Dũng Cán bộ Tư pháp 39 317 586 0907 966 161

78  Nguyễn Thanh Thúy

Thành Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 14 0908 680 886 79 Đào Việt Dũng Cán bộ Tư pháp 39 316 866 0903 320 602 IV. Quận 4 80 Trần Hoàng Quân Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 39 400 118 0903 817 135 thquan.q4@tphcm.gov.vn 81 Phạm Thị Nương Phó Trưởng phòng Tư  pháp 39 402 388 0919 448 801 ptnuong.q4@tphcm.gov.vn

82 Trần Thị Khôi Nguyên Chuyên viên 39 402 388 0973 523 154 ttknguyen.q4@tphcm.gov.vn 83  Nguyễn Ngọc Thuận Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 1

38 264 181 0983 079 778 nnthuan.q4@tphcm.gov.vn 84  Nguyễn Ngọc Dung Cán bộ Tư pháp 38 264 181 0932 171 710 p1.q4@tphcm.gov.vn 85 Võ Thành Việt Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 39 400 793 0989 039 974 vtviet.q4@tphcm.gov.vn

(8)

86  Nguyễn Thị Trúc Quyên Cán bộ Tư pháp  phường 2 39 400 793 0988 546 054 p2.q4@tphcm.gov.vn 87  Nguyễn Hùng Dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 3

39 404 517 0903 721 665 nhdan.q4@tphcm.gov.vn 88  Nguyễn Ngọc Trâm Cán bộ Tư pháp 39 404 517 0919 448 801 p3.q4@tphcm.gov.vn 89 Trần Ngọc Tuấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 4

39 404 637 0903 682 558 p4.q4@tphcm.gov.vn 90  Nguyễn Thị Ngọc Diễm Cán bộ Tư pháp 39 404 637 01217 120 951 p4.q4@tphcm.gov.vn 91  Nguyễn Tiến Đức Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 5

38 261 566 0913 703 241 ntduc.q4@tphcm.gov.vn 92 Trần Thị Mai Hoa Cán bộ Tư pháp 38 261 566 0907 255 419 p5.q4@tphcm.gov.vn 93 Đỗ Chí Chinh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 6

38 266 984 0938 722 144 dcchinh.q4@tphcm.gov.vn 94  Nguyễn Tiến Hùng Cán bộ Tư pháp 38 266 984 0918 063 035 p6.q4@tphcm.gov.vn 95  Nguyễn Huy Phong Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 8

39 400 570 0989 040 304 nhphong.q4@tphcm.gov.vn 96 Bùi Trung Bình Cán bộ Tư pháp 39 400 570 0918 711 873 btbinh.q4@tphcm.gov.vn

97 Lý Tấn Hảo Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 9

39 430 845 0907 113 357 lthao.q4@tphcm.gov.vn 98  Nguyễn Thị Tuyết Mai Cán bộ Tư pháp 39 435 365 0933 464 663 p9.q4@tphcm.gov.vn 99 Hoàng Thị Bích Loan Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 10

39 404 977 0989 707 706 p10.q4@tphcm.gov.vn 100 Cao Thanh Vân Cán bộ Tư pháp 39 404 977 0938 825 357 p10.q4@tphcm.gov.vn 101  Nguyễn Thị Bảo Trinh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 12

38 265 482 0903 181 494 ntbtrinh.q4@tphcm.gov.vn 102 Lê Thiên Long Cán bộ Tư pháp 38 265 482 0906 744 201 p12.q4@tphcm.gov.vn

(9)

103 Kha Thị Kim Hương Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 13

39 400 795 0918 615 696 ktkhuong.q4@tphcm.gov.vn 104 Đỗ Viết Diễn Cán bộ Tư pháp 39 400 795 0908 607 036 p13.q4@tphcm.gov.vn 105 Võ Lan Điền Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 14

39 404 337 0907 087 603 vldien.q4@tphcm.gov.vn 106 Đoàn Thị Hải Cán bộ Tư pháp 39 404 337 0907 106 615 dthai.q4@tphcm.gov.vn 107  Nguyễn Văn Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 15

39 404 014 0908 839 966 nvtan.q4@tphcm.gov.vn 108 Trần Thị Minh Thùy Cán bộ Tư pháp 39 404 014 0985 284 114 p15.q4@tphcm.gov.vn 109  Nguyễn Thúy Hằng Chủ tịch Ủy bannhân dân

 phường 16

39 409 309 0903 644 347 hang80@ymail.com 110 Hoàng Trung Toàn Cán bộ Tư pháp 39 404 432 0908 223 182 p16.q4@tphcm.gov.vn 111 Bùi Anh Tuấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 18

39 404 682 0918 342 611 batuan.q4@tphcm.gov.vn 112  Nguyễn Thị Bạch Tuyết Cán bộ Tư pháp 39 404 682 0938 461 399 p18.q4@tphcm.gov.vn

V. Quận 5

113

Phạm Quốc Huy

Chủ tịch UBND

Ủy ban nhân dân quận 5

38 551 275 0913 810 188 q5@tphcm.gov.vn

114

Đoàn Thanh Liêm

Trưởng phòng tư pháp 38 551 203 0913 110 701

tuphap.q5@tphcm.gov.vn

115

Đồng Đăng Sơn

Chuyên viên 38 551 203 0903 686 998

(10)

117

Phạm Thị Thu Thủy

Cán bộ Tư pháp  phường 1 0908 219 361

118

Huỳnh Đắc Nhã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 2 39 236 954

0938 867 868

 p2.q5@tphcm.gov.vn

119

Phan Võ Ngọc Thủy

Cán bộ Tư pháp 0902 347 181

120

Phan Ngọc Phát

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 3 39 234 399

0909 846 555

 p3.q5@tphcm.gov.vn

121

 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Cán bộ Tư pháp 0906 871 871

122

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 4 38 353 336

0918 621 421

 p4.q5@tphcm.gov.vn

123

La Trọng Hùng

Cán bộ Tư pháp 0902 318 885

124

Lê Thị Ngọc Dung

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 5 38 384 469

0908 218 358

 p5.q5@tphcm.gov.vn

125

Trần Thị

Anh Tú Cán bộ Tư pháp 0906 898 398

126

Trương Quan Tiến

PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 6 39 235 437

0902 355 431

 p6.q5@tphcm.gov.vn

127

Phạm Duy Bảo

Cán bộ Tư pháp 0903 989 283

128

Châu Minh Vũ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 7 38 554 615

0908 799 366

 p7.q5@tphcm.gov.vn

129

Châu Lữ Hồng Trang

Cán bộ Tư pháp 0938 922 746

130

Bùi Vĩnh Phước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 8 39 235 368

0983 930 630

 p8.q5@tphcm.gov.vn

131

 Nguyễn Thị Kim Ngôn

Cán bộ Tư pháp 0903 305 087

132

 Nguyễn Gia Long

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 9 38 357 081

0937 888 369

 p9.q5@tphcm.gov.vn

(11)

134

 Nguyễn Thị Thu Vĩnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 10 38 556 638

0937 303 639

 p10.q5@tphcm.gov.vn

135

Trần Thị Tuyết

Cán bộ Tư pháp 0908 439 579

136

 Nguyễn Hồng Minh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 11 38 555 073

0909 673 868

 p11.q5@tphcm.gov.vn

137

Trần Phan Trí

Cán bộ Tư pháp 0903 716 106

138

 Nguyễn Tấn Tài

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 12 38 555 859 0903 935 146  p12.q5@tphcm.gov.vn 139

 Nguyễn Văn Cung

Cán bộ Tư pháp 0908 889 731 140

Trương Bích Vân

PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 13 38 555 698 0909 883 766  p13.q5@tphcm.gov.vn 141

Phan Thị Diệu Hương

Cán bộ Tư pháp 0944 475 767 142

Khương Lê Thùy Anh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 14 38 551 997 0907 638 739  p14.q5@tphcm.gov.vn 143

Huỳnh Phước Lân

Cán bộ Tư pháp 0983 745 677

144

Trần Thị Tuyết Hạnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 15 38 552 353 0909 991 299  p15.q5@tphcm.gov.vn 145

 Nguyễn Thái Bình

Cán bộ Tư pháp 0938 665 661 VI. Quận 6 146 Ngô Thành Luông Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 38 575 014

147 Bùi Trọng Suốt Trưởng phòng Tư pháp 38 554 454 0908 129 661 btsuot.q6@tphcm.gov.vn

(12)

149  Nguyễn Thanh Hiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 1 38 553 749 0918 257 998

150 Lê Thị Thanh Thúy Cán bộ Tư pháp 38 553 749 0908 429 698 151  Nguyễn Quốc Dương Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 2

39 698 518 152  Nguyễn Thị Bích Thủy Cán bộ Tư pháp 39 698 518 153  Nguyễn Thị Thu Hương Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 3

39 671 064 0937566457 154  Nguyễn Thụy Đan Vân Cán bộ Tư pháp 39 671 064 0908 678 270 155 Lương Thị Kim Vân Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 4

39 670 522

156 Huỳnh Thị Kim Thu Cán bộ Tư pháp 39 670 522 0955 112 836 157  Nguyễn Hữu Lộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 5

39 694 191 0938 869 674

158 Lê Thị Thảo Cán bộ Tư pháp 39 694 191 0932704001

159  Nguyễn Trường Thanh Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 6

39 694 199 0918 188 985  p6.q6.@tphcm.gov.vn 160 Phan Thành Tâm Cán bộ Tư pháp 39 694 199 0907797863

161 Huỳnh Thị Ngọc Hân Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 7

39 971 671 0918892781 htnhan.q6@tphcm.gov.vn

162 Đặng Khải Văn Cán bộ Tư pháp 39 971 671 0906335144

163 Lại Tấn Nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 8

38 540 387

164 Lê Công Thông Cán bộ Tưpháp 38 540 387 0904 728 005 p8.q6.@tphcm.gov.vn 165 Phan Thị Bích Hường Chủ tịch Ủy ban nhân dân 39 691 163 0982 158 999  p9.q6.@tphcm.gov.vn

(13)

166  Nguyễn Ngọc Sơn Cán bộ Tư pháp  phường 9 39 691 163 0909 665 635 167 Phan Thành Vinh Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 10 38 753 410 0936 866 581 htnh.q6@tphcm.gov.vn 168 Trịnh Thị Ngọc Diễm Cán bộ Tư pháp 38 753 410 0938 411 410 169  Nguyễn Ngọc Trung Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 11

37 551 430 0908 193 355 nngtrung.q6@tphcm.gov.vn

170 Mai Thị Thanh Thủy Cán bộ Tư pháp 37 551 430

171 Võ Anh Trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 12 37 515 214 0903 706 975  p12.q6.@tphcm.gov.vn 172 Trương Văn Toàn Cán bộ Tư pháp 37 515 214 0908 877 728 173 Trần Thúy Hằng Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 13 38 754 751-20 0902 877 728 174 Trần Thị Thanh Thúy Cán bộ Tư pháp 38 754 751-11 0933 845 748 175  Nguyễn Vĩnh Ngân Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 14

38 756 113 0903 966 303 176 Lê Minh Hiếu Thiện Cán bộ Tư pháp 38 756 113 0902576913

VII. Quận 7 177 Lê Trọng Hiếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 0983 625 691 q7@tphcm.gov.vn 178 Lê Thị Năm Trưởng phòng Tư pháp 37 850 612 0918644532 tuphap.q7@tphcm.gov.vn

(14)

180  Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Phú Mỹ 37 851 900 0903 936 383  phumy.q7@tphcm.gov.vn 181 Hồ Huỳnh Mỹ Linh Cán bộ Tư pháp 37 851 900 0167 459 3169 182 Trần Nguyễn Hoàng Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Phú Thuận 38 733 439 0903 744 286  phuthuan.q7@tphcm.gov.vn 183  Nguyễn Văn Nước Cán bộ Tư pháp 38 734 495 0973 392 122

184 Phan Minh Cảnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Bình Thuận 38 728 032 0909 258 809  binhthuan.q7@tphcm.gov.vn 185 Võ Thị Hòa Cán bộ Tư pháp 38 728 032 0932 698 118 186 Cao Quốc Bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường TânThuận Đông 37 720 429 37 720 429 tanthuandong.q7@tphcm.gov.vn 187 Bùi Thị Kim Dung Cán bộ Tư pháp 37 720 429 0934 819 918

188 Tô Đình Nhã Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Tân Thuận Tây 38 722 654 0908 011 369 tanthuantay.q7@tphcm.gov.vn 189 Đỗ Khắc Long Cán bộ Tư pháp 38 722 654 0918 333 292 190 Lê Văn Dừa Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Tân Phú 37 717 557 37 717 557 0903 211 333 tanphu.q7@tphcm.gov.vn 191  Nguyễn Phước Dũng Cán bộ Tư pháp 37 717 557 0903 182 875 192 Võ Anh Huy Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Tân Phong 62 621 605 62 621 605 0903 384 388 tanphong.q7@tphcm.gov.vn 193 Đoàn Minh Sơn Cán bộ Tư pháp 62 621 605 0908 720 776

(15)

194  Nguyễn Thị Kiều

Phươ ng Loan Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Tân Quy 37 715 038 37 715 038 0908 150 518 tanquy.q7@tphcm.gov.vn 195  Nguyễn Thanh Vân Cán bộ Tư pháp 37 715 038 0903 399 576 196  Nguyễn Văn Phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Tân Kiểng 37 717 057 37 717 057 0913 613 788 tankieng.q7@tphcm.gov.vn 197 Cao Thị Nguyệt Cán bộ Tư pháp 37 717 057 0908 443 926

198 Lê Hồng Quân Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Tân Hưng 37 713 653 0932 949 938 tanhung.q7@tphcm.gov.vn 199 Trương Mộng Em Cán bộ Tư pháp 37 713 653 0908 131 443 VIII. Quận 8 200 Lê Huỳnh Đài Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 54 314 355 0903 821 290 lqdai.q8tphcm.gov.vn 201  Nguyễn Văn Dũng Trưởng Phòng Tư pháp 54 314 354 0903 726 578 tuphap.q8@tphcm.gov.vn 202 Lý Ngọc Hiếu Ch uy ên vi ên 54 314 356 0908 664 102

203  Nguyễn Thanh Hiệp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 1 38569060

0918 495 477

 p1.q8@tphcm.gov.vn

204  Ngô Thị Trúc Giang Văn phòng Thống kê 0933 920 216

205  Nguyễn Thành Phong Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 2 38504568

0903 857 254

 p2.q8@tphcm.gov.vn 206  Nguyễn Thị Ngọc

(16)

207 Huỳnh Bá Hiếu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 3 38569009 0983 031 012  p3.q8@tphcm.gov.vn 208 Lưu Thị Phương Thủy Cán bộ Tư pháp 0989 105 658 209  Nguyễn Thị Kiều  Nương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 4 38 520 586 0903 903 519  p4.q8@tphcm.gov.vn

210  Nguyễn Hữu Việt Cán bộ Tư pháp 0937 719 779

211 Phạm Chí Hiển Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 5 38504533

0913 796 868

 p5.q8@tphcm.gov.vn

212 Lê Thị Thanh Thúy Văn phòng Thống kê  01212901444

213 Võ La Hòa Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 6 38504898

0938 448 585

 p6.q8@tphcm.gov.vn

214  Nguyễn Huy Thanh Cán bộ Tư pháp 0909 700 780

215  Nguyễn Văn Minh Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 7 38502671

0908 016 607

 p7.q8@tphcm.gov.vn

216 Đỗ Minh Thương Cán bộ Tư pháp 0903 367 606

217  Nguyễn Trọng Nghĩa Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 8 38554019 0938 615 696  p8.q8@tphcm.gov.vn 218  Nguy n Thị Thanh Tuyền Cán bộ Tư pháp 0914 101 945 219 Lê Trọng Dật Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 9 39543783 0937 688 368  p9.q8@tphcm.gov.vn 220  Nguyễn Thị Thùy Dương Cán bộ Tư pháp 0908 492 780 221 Trần Thanh Thắng Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 10 38555667 0962 999 980  p10.q8@tphcm.gov.vn 222 Phạm Nguyễn Thanh Tâm Cán bộ Tư pháp 0913 963 113

(17)

224 Dương Ngọc Châu Văn phòng Thống kê  phường 11 0908 277 426 225 TăngXuân Phong Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 12 38557655 0918 622 868  p12.q8@tphcm.gov.vn 226 Phạm Nguyễn Bạch  Nhật Cán bộ Tư pháp 0919 359 441

227 Phạm Phi Thường Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 13 39516132

0903 875 057

 p13.q8@tphcm.gov.vn

228 Dương Lê Trung Cán bộ Tư pháp 0909 223 009

229 Phan Minh Trí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 14 38552899

0913 838 526

 p14.q8@tphcm.gov.vn

230 Đỗ Châu Lệ Cán bộ Tư pháp 0909 578 936

231  Nguyễn Đoàn Phi

Phượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 15 38555565

0983 168 595

 p15.q8@tphcm.gov.vn

232 Phạm Phương Nam Văn phòng Thống kê 0907 777 019

233  Nguyễn Quốc Công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 16 39803669 0908 806 977  p16.q8@tphcm.gov.vn 234 Bùi Ngọc Trinh Cán bộ Tư pháp 0936 000 035 IX. Quận 9 235  Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 38 973 056 38 973 056 0903 813 413 236  Nguyễn Thị Tuyết Trưởng phòng Tư pháp 0908 454 575 237 Lâm Bá Chuyên viên 38 973 056 0908 151 215

238  Nguyễn Thị Ngọc Hà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Phước Long A

0909 688 412

(18)

Giang

240 Phạm Thị Hoàn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Phước Long B

0989 626 648

241 Đỗ Tiến Dằng Cán bộ Tư pháp 0983 632 592

242  Nguyễn Xuân Dũng Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Tăng Nhơn Phú

A

0908 892 494

243  Ngô Văn Hoàng Cán bộ Tư pháp 0918 337 797

244 Phạm Văn Luận Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Tăng Nhơn Phú

B

0908 786 267

245 Lê Minh Lợi Cán bộ Tư pháp 0903 304 778

246 Đặng Minh Ngôn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Hiệp Phú 0903 776 309 247  Nguyễn Thanh Sơn Cán bộ Tư pháp 0935 380 360 248 Trần Văn Chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Phước Bình 249  Nguyễn Thị Hải Cán bộ Tư pháp

250  Nguyễn Thị Sáng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Long Thạnh Mỹ

0904 425 761

251  Nguyễn Thị Tố Nga Cán bộ Tư pháp 0909 158 167

252 Trần Thị Hải Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Long Bình

0938 485 778

253 Trương Văn Truyền Cán bộ Tư pháp 0903 695 906

254 Mai Xuân Sang Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Long Phước

0914 182 078

(19)

256 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Long Trường

257  Nguyễn Thị Thu Cán bộ Tư pháp

258 Phan Hoàng Đấu Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Trường Thạnh

0918 766 767

259 Trần Văn Sang Cán bộ Tư pháp 0903 630 474

260 Đặng Thanh Phong Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân

 phường Phú Hữu

0909 862 812

261 Trần Văn Thu Cán bộ Tư pháp 0903 684 208

262 Bùi Văn Hữu  PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Tân Phú 38 966 940 0918 176 583 263 Đỗ Thị Kiều Hạnh Cán bộ Tư pháp 38 966 940 0918 111 872 X. Quận 10 264  Nguyễn Đức Trọng Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 38 655 904 0983 123 005 ndtrong.q10@tphcm.gov.vn 265 Trần Văn Phước Trưởng phòng tư pháp 38 655 754 0903 758 752 tuphap.q10@tphcm.gov.vn 266  Nguyễn Văn Thành Chuyên viên 38 655 754 0918 693 207 tuphap.q10@tphcm.gov.vn 267 Hoàng Văn Sinh Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 1 38 358 353 0903 876 160  p1.q10@tphcm.gov.vn 268 Trần Hùng Minh Cán bộ Tư pháp 38 358 353 0903 964 371 269  Nguyễn Thị Ánh Loan P.Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 2 38 302 093 0903 316 991  p2.q10@tphcm.gov.vn 270  Nguyễn Lam Hương Cán bộ Tư pháp 0919 866 863

(20)

271 Huỳnh Ngọc Thông Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 3 38 359 477 0942 257 788 hnthong.q10@tphcm.gov.vn 272 Trần Thị Trà My Cán bộ Tư pháp 38 359 477 01226382790  p3.q10@tphcm.gov.vn 273 Lê Trọng Hiếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 4 39 270 946 0918 466 732  p4.q10@tphcm.gov.vn 274 Đinh Thị Thanh Hương Cán bộ Tư pháp 39 270 946 01219 939 888 275 Lê Kiên Trung Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 5 38 555 111 0907 353 599  p5.q10@tphcm.gov.vn 276 Thái Hồng Việt Cán bộ Tư pháp 38 555 111 0906 600 010 277 Đặng Đình Khôi Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 6 38 556 814 0913 701 940  p6.q10@tphcm.gov.vn 278  Nguyễn Thị Lâm Tuyền Cán bộ Tư pháp 38 556 814 0903 157 767

279  Nguyễn Huy Chiến Chủ tịch

Ủy ban nhân dân  phường 7 38 553 709 0903 947 493  p7.q10@tphcm.gov.vn 280 Lê Thị Hiền Hạnh Cán bộ Tư pháp 38 553 709 0908 293 731 281  Nguyễn Trung Dũng Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 8 38 556 832 0908 049 136  p8.q10@tphcm.gov.vn 282 Lê Việt Trung Cán bộ Tư pháp 38 655 754 0908 119 776 283 Lê Thị Hương Trà Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 9 39 270 384 0903 166 548  p9.q10@tphcm.gov.vn 284 Đặng Quang Hoàng Cán bộ Tư pháp 39 270 384 0979 227 793

(21)

286  Nguyễn Vũ Thụy Phương Vy Cán bộ Tư pháp  phường 10 38346514 0983 181 813 287 Trần Nguyên Khánh Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 11 38 392 596 0903 713 459  p11.q10@tphcm.gov.vn 288 Hà Thị Chí Trung Cán bộ Tư pháp 38 392 596 0908 081 816 289 Trần Thị Ngọc P.Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 12 38 620 301 0989 072 176  p12.q10@tphcm.gov.vn 290 Phạm Thị Tuyết Cán bộ Tư pháp 38 620 301 0989 390 889 291  Nguyễn Phúc Hiệp P.Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 13 38 634 802 0937 100 076  p13.q10@tphcm.gov.vn 292 Trần Đức Thắng Cán bộ Tư pháp 38 634 802 0937 516 660 293 Lương Vũ Ngữ P.Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 14 38 637 770 0908 272 919  p14.q10@tphcm.gov.vn 294 Lê Thanh Tùng Cán bộ Tư pháp 38 637 770 0902 174 429 295 Trương Hoài Phong Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 15 38 646 278 0936 872 086  p15.q10@tphcm.gov.vn

296  Nguyễn Thùy Dung Thống kê VP 38 646 278 0937 765 301

XI. Quận 11

297 Trương Quốc Cương Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân quận 11

0903 918 829 298 Hoàng Kim Chi Phó Trưởng PhòngTư pháp 38 581 085 0917 271 554

(22)

300  Nguyễn Hoàng Tuấn

  PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 1

39 606 273 0938 500 799 301  Nguyễn Tấn Thuận Cán bộ Tư pháp 39 606 273 0909 724 579 302  Nguyễn Phi long Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 2

39 606 256 0919 993 168

303 Diệp Anh Thư Cán bộ Tư pháp 38 583 301 01224656980

304 Huỳnh Tấn Tài  PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 3

39 633 936 0908 252 177 305  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Cán bộ Tư pháp 39 633 936 0907 576 841 306 Trần Cẩm Hiệp  PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 4

38 552 742 0989 177 994

307 Huỳnh Anh Vũ Cán bộ Tư pháp 38 552 742 0909 667 268

308 Võ Thị Thanh Trúc Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 5

38 653 131 0933 797 148 309 Phan Thanh Tâm Cán bộ Tư pháp 38 653 131 0904 693 551 310  Nguyễn Hữu Tỉnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 6

38 558 982 0907 989 807

311 Hà Văn Bình Cán bộ Tư pháp 38 558 982 0908 425 785

312

 Nguyễn Văn An Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 7

38 553 805 0903 837 254

313 Huỳnh Thị Bửu Trân Cán bộ Tư pháp 38 553 805 0906 380 727 314

(23)

315 Triệu Kim Liên Cán bộ Tư pháp  phường 8 39 630 880 0909 248 704 316 Phạm Tuấn Khanh Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 9 38 582 332 0982 909 970 317 Lâm Kiến Dũng Cán bộ Tư pháp 38 582 332 0902 368 146 318  Nguyễn Minh Vũ Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 10 38 583 582 0908 866 236 319 Phạm Nguyễn Ngọc Thiên Lộc Cán bộ Tư pháp 38 583 582 0903 396 371

320 Lê Thúy Bình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 11 39 628 899 0903 129 386 321 Hà Thị Phương Hoa Cán bộ Tư pháp 39 628 899 0903 319 619 322  Nguyễn Thị Hồng Anh Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 12 39 627 275 0988 601 061 323 Lê Minh Tân Cán bộ Tư pháp 39 627 275 0903 743 807 324  Nguyễn Hoàng Phú Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 13 39 627 139 0903 397 231 325  Nguyễn Thị Kim  Nguyệt Cán bộ Tư pháp 39 627 139 0906 828 210 326 Đỗ Ngọc Sơn  PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 14 38 655 916 0903 883 969  p14.q10@tphcm.gov.vn 327  Nguyễn Thị Thùy Dương Cán bộ Tư pháp 38 655 916 0903 199 196 328  Nguyễn Thị Xuân Lộc Chủ tịch Ủy ban nhândân  phường 15 38 650 269 0918 956 767 329 Trần Thị Thanh Bình Cán bộ Tư pháp 38 651 134 0906 791 745

(24)

330  Nguyễn Văn Tài Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 16 39 692 912 0909 665 090 331 Dương Ngọc Như Hoàng Cán bộ Tư pháp 39 692 912 01687116399 XII. Quận 12 332 Lê Trương Hải Hiếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 333 Cao Hà Đức Trọng Phó Trưởng phòng Tư  pháp 38 917 447 0983 751 351 chdtrong.q12@tphcm.gov.vn

334 Lê Đức Anh Chuyên viên 38 917 447 0912 976 879

335 Huỳnh Minh Hoàng Chủ tịch Ủy bannhân dân

 phường Đông Hưng

Thuận 37 150 422

0907 345 139 hphoang.q12@tphcm.gov.vn

336  Nguyễn Thị Giang Cán bộ Tư pháp 0942 445 781 ntgiang.q12@tphcm.gov.vn

337 Võ Thị Hồng Minh Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Tân Hưng Thuận

37 159 485 0908 618 630  phuongtht.q12@tphcm.gov.vn 338  Nguyễn Quang Đại Cán bộ Tư pháp 37 159 485 0906 323 357

339 Trần Minh Cảnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Thạnh Lộc

38 919 001 0987 555 399 thanhloc.q12@tphcm.gov.vn 340 Dương Thị Cẩm Hồng Cán bộ Tư pháp 37 161 355 0984 246 560

341 Hoàng Bá Trường Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Tân Thới Hiệp

37 172 011 0989 027 178 hbtruong.q12@tphcm.gov.vn 342 Pha Văn Cường Cán bộ Tư pháp 37 172 012 0986 331 906 pvcuong.q12@tphcm.gov.vn 343  Nguyễn Thị Kim Cúc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Thạnh Xuân

38 919 989 0907 105 435 cucntk.q12@tphcm.gov.vn 344  Nguyễn Văn Thi Cán bộ Tư pháp 39 919 990 0908 022 678 tuphap.tx.q12@tphcm.gov.vn

(25)

345 Đỗ Thị Kim Yến Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân  phường Tân Chánh

Hiệp

38 837 796 0972 079 759 346 Phan Nguyễn Ngọc Như Cán bộ Tư pháp 38 837 796 0902 405 403 347  Nguyễn Hữu Đính Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Hiệp Thành

348 LêVăn Phú Cán bộ Tư pháp

349  Nguyễn Ngọc Trường Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Thới An 350 Trần Văn Hậu Cán bộ Tư pháp 37 173 561 0974 329 397 351 Trần Văn Tấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường An Phú Đông 37 195 901 0908 891 366 352 Phan Tấn Dũng  Cán bộ Tư pháp 37 195 901 0907 633 788 353  Nguyễn Đức Hiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Tân Thới Nhất

38 833 587 0908 321 310 354 Võ Lê Trung Cán bộ Tư pháp 38 833 588 0908 108 892 355 Mai Văn Thọ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Trung Mỹ Tây 37 157 180 0935 125 402 phuongtmt.q12@tphcm.gov.vn 356 Tạ Điền Sơn Cán bộ Tư pháp 37 157 180 0903 385 452 XIII. Quận Bình Thạnh 357 Hoàng Song Hà Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh 35 103 874 0903 698 888 hahs.binhthanh@tphcm.gov.vn 358 Trần Thanh Bình Trưởng Phòng Tư pháp 38 417 906 0919 338 933 tuphap.binhthanh@tphcm.gov.vn

(26)

360  Nguyễn Thị Tuyết Mai Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 1

38 412 019 0908 600 479

 p1.binhthanh@tphcm.gov.vn 361 Phan Thị Kim Oanh Cán bộ Tư pháp 38 412 019 0938 756 877

362 Phạm Thành Giang Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 2

38 412 171 0938 526 950

 p2.binhthanh@tphcm.gov.vn 363  Nguyễn Mạnh Tiến Cán bộ Tư pháp 38 412 171 0908 118 467

364 Đặng Hoàng Tuấn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 3

38 414 846 0989 064 856

 p3.binhthanh@tphcm.gov.vn

365  Ngô Quốc Việt Cán bộ Tư pháp 38 414 846 0938 088 3097

366  Nguyễn Thị Thùy Trâm Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 5

35 151 499 0903 373 467

 p5.binhthanh@tphcm.gov.vn 367 Võ Trịnh Thùy Giang Cán bộ Tư pháp 35.158.505 0914 498 818

368 Vũ Minh Giang Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 6

38 445 027 0903 929 944

 p6.binhthanh@tphcm.gov.vn

369 Hoàng Lê Hương Cán bộ Tư pháp 38 445 027 0979 357 214

370 Huy n Tôn Nữ Tuy t

Hoa Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 7

35 510 598 0918 139 676

 p7.binhthanh@tphcm.gov.vn 371 Trần Thị Mỹ Phương Cán bộ Tư pháp 35 510 598 0973 879 590

372  Nguyễn Thu Hiền Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 11

38 432 410 0933 273 797

 p11.binhthanh@tphcm.gov.vn 373  Nguyễn Thị Vân Cán bộ Tư pháp 38 432 410 0908 750 698

374 Tô Trung Chính Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 12

835165366 0909 073 973

 p12.binhthanh@tphcm.gov.vn 375 Lê Mộng Thu Hương Cán bộ Tư pháp 38 432 469 0934 070 881

(27)

377 Phạm Nguy n Thanh

Tài Cán bộ Tư pháp

 phường 13

35 533 088 0902 357 537 378  Nguyễn Thị Thủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 14

35 030 445 0983 240 877

 p14.binhthanh@tphcm.gov.vn

379 Hồ Minh Dũng Cán bộ Tư pháp 35 030 445 0902 324 007

380  Nguyễn Thị Mỹ Linh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 15

38 994 249 0907 699 975

 p15.binhthanh@tphcm.gov.vn 381  Nguy n Thị H ng

 Nhung Cán bộ Tư pháp 38 994 249 0933 772 081

382  Nguyễn Thị Dạ Thảo Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 17 38 995 225 0903 623 238  p17.binhthanh@tphcm.gov.vn 383 Võ Thị Minh Châu Cán bộ Tư pháp 38 995 225 0973 719 212 384 Hà Thị Vân Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 19 38 404 112 0902 803 747  p19.binhthanh@tphcm.gov.vn 385 Lê Phùng Ngọc Thanh Tuyền Cán bộ Tư pháp 38 404 112 0908 745 918

386 Lê Minh Hiếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 21

38 992 233 0908 600 479

 p21.binhthanh@tphcm.gov.vn 387 Trần Thị Yến Loan Cán bộ Tư pháp 38 992 233 0913 138 666

388 Trần Thị Bích Vui Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 22

38 992 211 0902 900 676

 p22.binhthanh@tphcm.gov.vn 389  Nguyễn Thị Duyên Cán bộ Tư pháp 38 992 211 0902 814 458

390  Nguyễn Quốc Trung Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 24

38 995 567 0919 032 230

 p24.binhthanh@tphcm.gov.vn 391  Nguyễn Thị Tuyết

Sương Cán bộ Tư pháp 38 995 567 0906 029 009

392  Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 25

38 994 794 0906 870 109

 p25.binhthanh@tphcm.gov.vn 393  Nguyễn Thị Hồng Thoại Cán bộ Tư pháp 38 994 794 0989 023 702

(28)

394 Phan Quang Khánh Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 26

38 994 558 0908 145 462

 p26.binhthanh@tphcm.gov.vn

395 Lê Nhật Hương Cán bộ Tư pháp 38 994 558 0908 484 839

396 Bùi Thị Thu Hà Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 27

35 566 641 0908.575.007

 p27.binhthanh@tphcm.gov.vn

397 Lê Thị Dung Cán bộ Tư pháp 35 566 641 0962.604.941

398 Đinh Bảo Quốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 28 35 566 436 0913 834 997  p28.binhthanh@tphcm.gov.vn 399 Tống Văn Anh Cán bộ Tư pháp 35 566 436 0938 967 952 XIV. Quận Gò Vấp 400 Trần Văn Tịnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 38 942 662 0903 906 822 401  Nguyễn Thị Liễu Trưởng phòng Tư pháp 39 966 740 0902 997 677

402 Lê Minh Hiển Chuyên viên 39 966 740 01678 064 539

403 Thân Thị Hồng Yến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 1 38 945 887 0902 936 961 404 Văn Thị Hoàng Duyên Tư pháp 38 945 887 0903 807 475 405 Võ Minh Trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 3 39 857 397 0913 669 238 406  Nguyễn Hồng Giang Tư pháp 39 857 397 0903 605 951

407  Ngô Xuân Bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 4

38 954 932 0903 184 376

408 Lê Thị Mai Tư pháp 38 954 932 0909 306 485

(29)

410 Đặng Thị Phượng Liên Tư pháp  phường 5 22 441 107 0909 460 234 411 Phan Đình An Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 6 38 940 345 0937 023 203 412 Đặng Công Tâm Tư pháp 38 940 345 0986 539 672

413  Nguyễn Thị Hà Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 7

38 946 157 0903 771 533 414  Nguyễn Thụy ThùyDương Tư pháp 38 946 157 0934 004 887 415 Tô Đình Triệu Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 8 35 899 733 0903 855 033 416 Phạm Thị Thanh Thúy Tư pháp 35 899 733 0907 902 133 417  NguyễnMinh Trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 9 39 871 286 0914 190 408 418

Bùi Thị Mai Loan Tư pháp 39 871 286 0937 693 738

419 Hoàng Thị Kim Thu Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 10 35 893 528 0903 871 949 420 Trần Thanh Tuấn Tư pháp 35 893 528 0909 019 095 421 Lâm Thị Hồng Phúc Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 11 39 967 604 0909 559 917 422 Huỳnh Thị Mai Tâm Tư pháp 39 967 604 0983 310 315 423

(30)

424 Bành Võ Xương Tư pháp 39 876 630 0934 028 355 425 Lê Thành Tài Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 13 38 949 852 0988 235 922 426  Nguyễn Ngọc Cường Tư pháp 39 961 831 0903 605 765

427  Nguyễn Thị MinhPhượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 14

22 443 667 0989 021 823

428  Nguyễn Thị Kim Loan Tư pháp 22 443 667 0919 100 477

429 Lê Minh Liêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 15 39 162 865 0918 328 667 430 Lương Công Trình Tư pháp 39 162 865 0982 270 177 431 Phạm Thị Thanh Nhàn Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 16 39 965 031 0986 630 082 432 Trần Lâm Thảo Ly Tư pháp 39 965 031 0906 703 742

433 Huỳnh Thanh Nhàn Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 17 39 846 617 0987 919 110 434 Lâm Thị Ngọc Mai Tư pháp 39 846 617 0918 411 011 XV. Quận Phú Nhuận 435  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận 0945 837 788 0908 409 693 ntann.phunhuan@tphcm.gov.vn 436 Trần Ngọc Thảo Trưởng phòng Tư pháp 38 446 220 0902 990 179

(31)

438 Trần Nguyễn Nguyệt

Minh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 1 0988389478 439  Nguyễn Thị Cẩm Vân Cán bộ Tư pháp  0933968000 440  Nguyễn Văn Sanh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 2 0908154242  p2.phunhuan@tphcm.gov.vn 441 Lâm Thị Hồng Tuyến Cán bộ Tư pháp 442 Phan Ngọc Minh Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 3 0938352020  p3.phunhuan@tphcm.gov.vn 443 Lê Hồng Hạnh Cán bộ Tư pháp  0907797933 444 Đào Minh Cảnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 4 0946857585 445  Nguyễn Thị Ngọc Mai Cán bộ Tư pháp  0908886352 446 Hùynh Văn Lùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 5 0903855336 447 Trần Thị Ngọc Việt Cán bộ Tư pháp 0909753447 448 Lê Thị Thu Hằng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 7 0908028959 449 Trần Ngọc Lan Cán bộ Tư pháp 450 Vũ Ngọc Minh Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 8 0909 249 196 451 Hoàng Đình Thanh Cán bộ Tư pháp  0908425668

(32)

452  Nguyễn Đức Lai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 9 0908269210 453  Nguyễn Thị Ngọc Thảo Cán bộ Tư pháp 0933245242 454 Ngô Giang Hoàng Hân Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 10 0909338469 455  Nguyễn Đức Tiến Đạt Cán bộ Tư pháp 01222964094 456  Nguyễn Thị ThanhPhương Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 11 457  Nguyễn thị Thanh Thanh Cán bộ Tư pháp  0938413399 458 Lê Thanh Tuấn  PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 12 0908152233 459 Lê Hồng Phượng Cán bộ Tư pháp 01214802555 460  Nguy n Ngọc MinhTrang Chủ tịch

Ủy ban nhân dân  phường 13 461  Nguy n Thị PhươngThảo Cán bộ Tư pháp  0988007017 462 Lê Doãn Thăng Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 14 0989708808 463  Nguyễn Chiến Thành Cán bộ Tư pháp  09199961968 464 Hùynh Văn Phát Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 15 0909459540 465  Nguyễn Thị Trúc Linh Văn phòng-Thống kê  0937229559

(33)

466 Trần Hùynh Nga Chủ tịch

Ủy ban nhân dân  phường 17

0903868802

467  Nguyễn Thị Mai Khanh Cán bộ Tư pháp  0932044887

XVI. Quận Tân Bình 468 Châu Văn La Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 54 080 666 0933 903 115 tanbinh@tphcm.gov.vn 469 Đặng Xuân Ngọc Trưởng phòng Tư pháp 0908 385 370 tuphap.tanbinh@tphcm.gov.vn 470  Nguyễn Xuân Việt Chuyên viên 54 341 516 0983 834 786

471 Châu Văn Tình Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 1 39 913 357 0919 528 899 472  Nguyễn TấnQuang Cán bộ Tư pháp 39 913 357 0913 732 710 473 Phạm Thị Tâm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 2 39 912 046 0907 089 498  p2.tanbinh@tphcm.gov.vn 474  Nguyễn Thái Tâm Cán bộ Tư pháp 39 911 999 0914 879 565

475 Lưu Công Trường Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 3 62 922 561

0918 113 263

476 Đào Thị Mến Cán bộ Tư pháp 0968 215 335

477 Phạm Anh Tùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 4

38 445 063 0918 511 141 478  Ngô Thị Minh Trang Cán bộ Tư pháp 38 445 063 0906 393 646 479 Đỗ Thị Cẩm Tiên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 5 62 922 561

0938608099

 p5.tanbinh@tphcm.gov.vn

480  Nguyễn Thị Hoa Dung Cán bộ Tư pháp  0903807291

(34)

482  Nguyễn Bảo Lâm Cán bộ Tư pháp  phường 6 38 644 358 0906 739 272 483  Nguyễn Trung Sơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 7

38 644 234 0903 835 200 ntson.tanbinh@tphcm.gov.vn 484 Hoàng Thị Liên Cán bộ Tư pháp 38 644 234 0908 123 283  p7.tanbinh@tphcm.gov.vn 485 Đoàn Ngọc Khanh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 8 0908 873 547 486  Nguyễn Thanh Sĩ  Cán bộ Tư pháp 0903 755 107 487 Lâm Thị Lam Phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 9 38 654 733 0938 760 505 488 Đoàn Thị Liên Cán bộ Tư pháp 0908 664 179

489 Đoàn Văn Đủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 10

38 653 050 0908 487 776

 p10.tanbinh@tphcm.gov.vn 490 Đặng Minh Phương Cán bộ Tư pháp 38 653 050 0938 912 585

491  Nuyễn Ngọc Anh Quốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 11

38 644 489 0932 040 778

 p11.tanbinh@tphcm.gov.vn

492 Hồ Công Ánh Cán bộ Tư pháp 38 644 489 0903 772 036

493 Lê Thanh Biền Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 12

38 490 019 0983 700 701

 p12.tanbinh@tphcm.gov.vn

494 Lê Lệ Quân Cán bộ Tư pháp 38 490 019 0918 277 169

495 Mai Đình Phượng  PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 13

38 101 090 0908 899 947

 p13.tanbinh@tphcm.gov.vn

496 Trần Thị Tuyến VP-TK 38 100 401 0935 354 589

497 Trần Sinh Hùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường 14 38 122 852

0989 071 142

(35)

499 Trần Văn Tâm Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 15 38 153 012 0903 752 992 500 Hồ Quang Thạch Cán bộ Tư pháp 38 153 052 0982 121 021 XVII. Quận Bình Tân 501 Phạm Thị Ngọc Diệu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 38 750 480 0916 993 077  binhtan@tphcm.gov.vn 502 Bùi Minh Phương Phó Trưởng phòng 38 752 406 0909 575 157 tuphap.binhtan@tphcm.gov.vn

503 Chung Ngọc Bích Hiền Chuyên viên 0903 620 564

504 Trần Thị Thu Hương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường An Lạc 38 750 297

0938 525 325

anlac.binhtan@tphcm.gov.vn

505 Lê Thị Thu Hiền Công chức Tư pháp 0973 555 093

506 Thái Thị Bích Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường An Lạc A 36 670 173

0908 901 246

anlacA.binhtan@tphcm.gov.vn

507 Trịnh Minh Ngà Công chức Tư pháp 0989 600 875

508  Nguyễn Thị Tuyết

 Nhung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Tân Tạo 37 545 443

0908 611 485

tantao.binhtan@tphcm.gov.vn

509  Nguyễn Thị Thắm Công chức Tư pháp 0979 251 098

510 Huỳnh Đặng Hà Tuyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Tân Tạo A 38 750 434

0909 849 988

tantaoA.binhtan@tphcm.gov.vn

511 Trần Thị Trúc Ly Công chức Tư pháp 0933 089 419

512  Nguyễn Thanh Hoàng Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân  phường Bình Trị Đông 36 670 183 0913 653 674  binhtridong.binhtan@tphcm.gov.vn 513  Nguyễn Thị Ánh Phượng Công chức Tư pháp 0122 617 1996

(36)

514  Nguyễn Thị Thu Huệ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Bình Trị Đông A 38 774 299 0909 489 630  binhtridongA.binhtan@tphcm.gov.vn 515 Phan Thị Cẩm Loan Công chức Tư pháp 0908 800 629

516 Trương Thị Minh Tín Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Bình Trị Đông B 37 624 814 0902 691 707  binhtridongB.binhtan@tphcm.gov.vn 517 Lê Thị Mỹ Dung Công chức Tư pháp 0908 197 722

518 Lê Minh Hiếu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Bình Hưng

Hòa

54 356 033

0909 760 789

 binhhunghoa.binhtan@tphcm.gov.vn

519  Nguyễn Thanh Trang Công chức Tư pháp 0909 491 222

520 Dương Thanh Hậu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Bình Hưng Hòa A 37 503 732 0913 888 853  binhhunghoaA.binhtan@tphcm.gov.vn 521 Trương Công Dũng Công chức Tư pháp 0908 972 776

522  Nguyễn Thị Hoàng Yến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Bình Hưng Hòa B 37 652 524 0126 545 4556  binhhunghoaB.binhtan@tphcm.gov.vn 523 Đỗ Thị Thu Cúc Công chức Tư pháp 0903 857 784 XVIII. Quận Tân Phú 524 Hứa Thị Hồng Đang Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 54 088 478 0909 739 973 tanphu@tphcm.gov.vn 525 Huỳnh Thanh Yến Trưởng phòngTư pháp 54 088 320 0918 410 089

526 Dương Hồng Hà Chuyên viên 54 088 321 0909 464 289 527 Phạm Thị Thanh Hương Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Tân Sơn Nhì 54 087 682 0987 596 393 528  Nguyễn Ngọc Thảo Cán bộ Tư pháp 54 087 682 0908 396 052

(37)

529 Trương Phạm Lan Phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Tây Thạnh 38 163 132 0909 664 458 530 Bùi Thế Hiển Cán bộ Tư pháp 38 163 132 0908 320 878 531  Nguyễn Hoàng Mỹ

Dung Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 phường Sơn Kỳ 38 163 551 01222749616 532 Lê Thị Thanh Tuyền Cán bộ Tư pháp 38 163 551 01222 749 616 533  Ngô Đình Quy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Tân Quý 38 470 034 0965 934 999 534 Hà Thị Kim Thanh Cán bộ Tư pháp 38 470 007 0934 030 686 535 Đoàn Thị Mai Phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Tân Thành 38 426 405 0903 704 592

536 Lưu Thanh Tuấn Cán bộ Tư pháp 38 426 405 0903 422 061

537 Đường Đức Huy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Phú Thạnh 38 657 957 0909 875 168 538 Phạm Tấn Phát Cán bộ Tư pháp 38 657 957 0982 793 946 539 Trương Văn Quang Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Phú Thọ Hòa 39 786 533 0908 139 539 540 Lê Hoàng Anh Cán bộ Tư pháp 39 786 533 0907 100 029 541 Lê Văn Đức Chủ tịch Ủy ban nhân dân 39 735 149 0908 123 938

(38)

542  Nguyễn Thị Kim Tuyến Cán bộ Tư pháp  phường Hòa Thạnh 39 735 147 0918 622 113 543  Nguyễn Đình Vũ  PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Phú Trung 38 616 671 0909 572 759 544 Tạ Thanh Hằng Cán bộ Tư pháp 38 616 671 0937 096 672 545 Phan Minh Thắng Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Hiệp Tân 39 612 840 0918 666 679 546  Nguyễn Thị Minh  Nguyệt Cán bộ Tư pháp 39 612 840 0909 682 346 547  Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Tân Thới Hòa 39 162 862 0903 658 705 548  Nguyễn Thị Thu Huyền Cán bộ Tư pháp 39 162 862 0906 993 030

XIX. Quận Thủ Đức 549 Huỳnh Thanh Nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 38 962 515 0908 583 039 htnhan.thuduc@tphcm.gov.vn 550  Nguyễn Khắc Điệp Phó Trưởng phòng Tư  pháp 38 960 307 0902 506 634 nkdiep.thuduc@tphcm.gov.vn 551  Nguyễn Thị Bích Liên Chuyên viên 38 960 307 0984 914 656 ntblien.thuduc@tphcm.gov.vn 552 Lưu Trọng Nghĩa Chủ tịch

Ủy ban nhân dân  phường Tam Phú

38 966 903 0988 9608 99 553  Nguyễn Thị Thu Thêm Cán bộ Tư pháp 38 966 903 0919 521 090 554  Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch Ủy ban nhân dân 37291960 01234557 012

(39)

555  Nguyễn Thanh Phú Cán bộ Tư pháp  phường Tam Bình 37 293 996 0938 057 638 556 Trương Hồng Yến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Bình Chiểu 37 291 548 557 Đinh Trọng Bình Cán bộ Tư pháp 37 291 548

558 Lê Thị Thúy An Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Hiệp Bình Phước 37 272 997 0933 261 279 lttan.thuduc@tphcm.gov.vn 559 Phạm Phương Thảo Cán bộ Tư pháp 37 272 997 0902 590 545 560  Nguyễn Thị Thùy Hương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Hiệp Bình Chánh 561 Phạm Mai Thảo Cán bộ Tư pháp 38 969 717 0908 488 090 562  Nguyễn Việt Cường Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Trường Thọ 38 970 039 0908 442 486 563 Bành Khánh Cán bộ Tư pháp 38 970 039 0983 406 205 564  Nguyễn Hữu Cảnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Bình Thọ 38 972 050 0908 290 879 565 Phạm Minh Vĩnh Cán bộ Tư pháp 38 972 050 0902 458 407 566 Trần Duy Long Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Linh Chiểu 38 966 898 0908 345 694 567  Nguyễn Phúc Duy Khang Cán bộ Tư pháp 38 961 366 0902 832 395

(40)

569  Nguyễn Thị Châu Tiên Cán bộ Tư pháp  phường Linh Trung 38 966 594 0934 155 399 570  Ngụy Thị Thu Hà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Linh Xuân 0988 545 968 571 Trần Thế Hùng Cán bộ Tư pháp 0985 977 966 572 Phan Văn Đựng Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Linh Tây 38 970 032 0908 124 925 573 Trần Thị Anh Đào Cán bộ Tư pháp 38 970 032 0983 150 573 574  Nguyễn Thị Hồng Dung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường Linh Đông 38 960 005 0903 163 945 575  Nguyễn Thị Bích Ngân Cán bộ Tư pháp 38 960 005 0909 562 004 XX.Huyện Củ Chi

576  Nguyễn Hữu Hoài Phú Chủ tịch

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

38 920 318 0903842495 nhhphu.cuchi@tphcm.gov.vn 577  Nguyễn Văn Hạnh Trưởng phòng Tư pháp 38 920 263 0908000335 ntphuong.cuchi@tphcm.gov.vn 578  Nguyễn Thị Phướng Chánh Văn phòng 38 920 383 0908495569 nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn 579 Lê Thị Thùy Trang Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Thị trấn Củ Chi

38 920 257 0908 242 844

cuchi.cuchi@tphcm.gov.vn 580  Nguyễn Thị Thanh Thảo Cán bộ Tư pháp 38 920 257 0932 151 839

581 Trần Hoàng Tuyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xãPhước Vĩnh An

37 905 947 0908 192 080

 phuocvinhan.cuchi@tphcm.gov.vn

582 Võ Ánh Tuyết Cán bộ Tư pháp 37 905 947 0938 119 133

(41)

584 Trương Thị Cẩm Tú Cán bộ Tư pháp xã Phú Mỹ Hưng 37 948 850 0973 002 884 585  Nguyễn Văn Nhựt Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã Nhuận Đức

37 928 197 0908 351 064

nhuanduc.cuchi@tphcm.gov.vn

586 Tô Thanh Điền Cán bộ Tư pháp 37 928 197 0937 131 999

587 Trần Minh Hoàng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã Tân Thạnh Tây

37 950 793 0909 180 826

tanthanhtay.cuchi@tphcm.gov.vn 588  Nguyễn Thị Tuyết Trinh Cán bộ Tư pháp 37 950 793 0906 643 528

589  Nguyễn Thới Loan Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã Trung Lập Hạ

37 923 411 0903 835 033

trunglapha.cuchi@tphcm.gov.vn

590 Lê Đình Tâm Cán bộ Tư pháp 37 923 411 0909 073 454

591 Phạm Thị Kim Thoa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã Tân Thạnh Đông

38 927 750 01696969479

592 Lê Thị Ngọc Liễu Cán bộ Tư pháp 38 927 750 0987 949 593 tanthanhdong.cuchi@tphcm.gov.vn 593 Huỳnh Thanh Vũ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã Trung Lập Thượng 38 926 786 0906 329 023 trunglapthuong.cuchi@tphcm.gov.vn 594 Lê Thị Thúy Vi Cán bộ Tư pháp 38 926 786 0983 492 447 595 Dương Thị Thu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Mỹ 37 913 236 0909 743 634 thaimy.cuchi@tphcm.gov.vn 596  Nguyễn Thị Khương Cán bộ Tư pháp 37 913 236 0909 140 704 597 Đặng Văn Hùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Trung 38 922 554 0907 272 858 tanphutrung.cuchi@tphcm.gov.vn

(42)

598

 Nguyễn Hữu Thiết Cán bộ Tư pháp 38 922 554 0938 239 741 599 Bùi Thị Xuân Thảo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã An Phú 37 941 132 0983 948 618 anphu.cuchi@tphcm.gov.vn 600 Trần Thị Bích Thảo Cán bộ Tư pháp 37 941 132 0983 086 978 601 Phạm Thị Hiếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh 38 929 336 0909 763 789  phuocthanh.cuchi@tphcm.gov.vn 602  Nguyễn Thị Hướng Dương Cán bộ Tư pháp 38 929 336 0903 392 302 603 Tô Văn Vững Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoà Phú 38 927 744 0908 135 688 hoaphu.cuchi@tphcm.gov.vn 604 Trần Thế Luân Cán bộ Tư pháp 38 927 744 0909 828 790 605 Võ Thanh Bình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hiệp 37 916 684 0918 290 898  phuochiep.cuchi@tphcm.gov.vn 606 Hà Ngọc An Cán bộ Tư pháp 37 916 684 0977 855 621 607

Đỗ Thị Thanh Thúy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ 37 975 532 0982 376 842  binhmy.cuchi@tphcm.gov.vn 608

 Nguyễn Lê Tâm

Cán bộ Tư pháp 37 975 532 0978 133 567 609 Lê Trí Dũng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung An 37 954 474 0909 289 093 trungan.cuchi@tphcm.gov.vn 610 Trương Thị Kim Hoa Cán bộ Tư pháp 37 954 474 0937 180 483

(43)

611 Trần Tấn Lộc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã Phú Hoà Đông

37 971 280 0908 147 789

 phuhoadong.cuchi@tphcm.gov.vn 612  Nguyễn Thị Lam Tuyền Cán bộ Tư pháp 37 971 280 0982 453 377

613 Phạm Chí Tâm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã An Nhơn Tây

37 946 213 0986 667 979

annhontay.cuchi@tphcm.gov.vn

614 Hồ Viết Thạnh Cán bộ Tư pháp 37 946 213 0985 952 622

615  Nguyễn Văn Trỗi Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã Tân An Hội

37 904 670 0908 417 754

tananhoi.cuchi@tphcm.gov.vn 616  Nguyễn Thị Gái Cán bộ Tư pháp 37 904 670 0903 093 697

617 Phan Võ Thúy Phượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã Tân Thông Hội

37 901 553 0932 077 363

tanthonghoi.cuchi@tphcm.gov.vn 618 Phan Thị Kim Ngân Cán bộ tư pháp 37 901 553 0966 639 730

619  Nguyễn Nhật Tiến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã Phạm Văn Cội

37 990 245 0918 922 177

 phamvancoi.cuchi@tphcm.gov.vn

620 Huỳnh Xuân Thái Cán bộ tư pháp 37 949 817 01693232472

XXI. Huyện Hóc Môn 621 Đỗ Lâm Tuyền Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn 0903874502 622  Nguyễn Văn Chung Phó Trưởng phòng Tư  pháp 38910525 0908157186 623  Nguyễn Thị Hoài

Thương Chuyên viên 38910525 0909105117 tuphap.hocmon@tphcm.gov.vn

624 Trần Thị Thu Hương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Thị trấn Hóc Môn

38 910 390 0907 173 378

hocmon.hocmon@tphcm.gov.vn 625  Nguyễn Quang Bình Cán bộ Tư pháp 38 910 390 0908 665 969

Referências

Documentos relacionados

Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre o custo de uma operação utilizando o dimensionamento apresentado pela Resolução CONAMA nº 398, de 11 de junho de 2008, e o

Tais estruturas sofrem deslocamentos horizontais, podendo ser classificadas como estruturas de nós fixos ou móveis de acordo com parâmetros como o gama z, o qual sendo maior que 1,1

Os modelos de regressão linear simples e múltipla criados para identificar os fatores associados à pontuação na Escala de Sono Diurna Pediátrica em adolescentes

(2003) estudando o efeito de diferentes tempos entre a pulverização do regulador a base de cloreto de mepiquat na dose de 12,5 g ha -1 do ingrediente ativo e a ocorrência de

discutimos como reflexões espaciais podem ser gestadas para além dos confins da ciência geográfica; em seguida verificamos como algumas dimensões do conceito

Este trabalho tem como objetivo projetar uma caixa de transmiss˜ ao com quatro marchas e engrenagens cil´ındricas de dentes helicoidais para aplica¸c˜ ao no sistema de transmiss˜ ao

Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise preliminar dos resumos de três trabalhos, sendo uma tese e duas dissertações selecionadas no site da busca da Capes e

Para a realização do concurso as professoras bibliotecárias em parceria com os professores de português e/ou professores titulares de turma procedem à seleção de títulos