l. S[,,Vilniaus miesto büstas" veiklos dokumentq valdymo ir interesantq aptamavimo reglamentas (toliau -

12 

Texto

(1)

PATVIR'I'INTA

S[,,Vilniaus miesto büstas" direktoriaus 2013

m.

birZelio

6

d.

isakvmuNr.

1.23-13140

SI

,,VILNIAUS MIESTO B[]STAS"

VETKLOSDoKUME*tnXfåiÏ"_liüi"^TrANruAprARNAVrMo

I.

BENDROSTOS NUOSTATOS

l.

S[

,,Vilniaus

miesto büstas"

veiklos

dokumentq

valdymo

ir

interesantq aptamavimo reglamentas (toliau

-

Reglamentas) nustato dokumentq rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo

ir

interesantq aptarnavimo ra5tu, elektroniniu pa5tu, telefonu ir

jiems

apsilankius S[ ,,Vilniaus miesto bústas" (toliau

-

fmone) tvark1, kad bütq:

1.1. pagristas fmones veiklos skaidrumas

ir

atskaitingumas bei

uäikrinami

susijusiq asmenq teisöti interesai;

1.2. sudaryta galimybe prieiti

prie

[mones veiklos dokumentr¿, kad butq igyvendinta pilieöiq

ir kitq

asmenq teise ieskoti, gauti

ir

skleisti informacij4;

1.3. skatinamas [mones veiklos veiksmingumas ir teisetumas;

I.4.

uùtikrintas efektyvus

veiklos

dokumentr¿ valdymas,

kad

dokumentai

butq

prieinami {monös darbuotojq poreikiams, laiku

ir

kokybiSkai parengti, apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo, neteisefo naudojimo, pakeitirno, naikinirno

ir

bütr¿ fvarkomi taip, kad brltq

ìiZtikrinti

fmonès veiklos

irodymai, tenkinami

fiziniq

ir

juridiniq

asmenq poreikiai;

1.5.

nustatyti fmones

veiklos

dokumentq

rengimo, tvarkymo, apskaitos,

saugojimo reikalavimai.

2.

Aktuali

Reglamento versija skelbiama [monês interneto svetaineje

(UUU¡rnhJt)

3.

Dokumentams, kuriuose yra valstybes ar tarnybos paslapti sudaranðios informacijos, Sis

Reglamentas taikomas tiek, kiek Siq klausimq nereglamentuoja

kiti

teises aktai.

4.

Reglament4 administruoja fmones referentas. Pastabas, pasiülymus, pageidavimus teikia [mones direktoriaus pavaduotojas bei skyriq vedejai.

5.

UZ [mones veiklos dokumentq valdymo organizavim4

ir

kontrolç

yrc

atsakingi: [mones direktoriaus pavaduotoj as, skyriq vedéj ai bei referentas.

6.

UZ

informacijos

teikim4

interesantams telefonu ar

jiems

apsilankius fmoneje atsako fmones darbuotojai, kuriems tokios funkcijos nustat¡rtos pareigybes apra5yme.

7.

[mones darbuotojq pareigos, vardai

ir

pavardès, elektroninio pa5to adresas, tarnybiniq telefonq numeriai, kita reikalinga informacija skeibiama fmonés intemeto svetaineje uÕ

M4qþJI

.

II.

INTERESANTU

APTARNAVIMO, PILIECIU PRASYMU

IR

SKUNDU

NAGRINÉJIMO

TVARKA

8.

|mones

darbuotojai, aptamaudami interesantus, nagrinedami

pilieðiq

pra5yrnus

ir

skundus,

privalo

vadovautis pagarbos Zmogaus teisèms, teisingumo, s4Ziningumo

ir

protingumo,

taip pat

Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatyme

itvirtintais

istatymo vir5enybes,

objekfyvumo,

proporcingumo, nepiktnaudùiavimo

valdäia,

tamybinio

bendradarbiavimo,

efektyvumo,

subsidiarumo

ir

vieno langelio principais,

o

teikdami

interesantui informacij4

-Lietuvos

Respublikos teises

gauti informacij4

i5

valstybes

ir

savivaldybiq

institucijq

ir

istaigq istafyme nustatytais informacijos i5samumo, tikslumo, teisetumo ir objektyvumo principais.

(2)

3

9,

Draudùiama atsisakyti aptarnauti interesantus (nagrinèti asmenq pra5ymus

ir

skundus)

motyvuojant

tuo,

kad

nera

5i4 funkcij4

r,ykdanðio darbuotojo. {mones

darbuotojo

atostogt¿, kornandiruoðiq

ir

kitais

nebuvimo tarnyboje atvejais interesantq praSymq nagrinejirnas

turi

büti pavedamas kitiems darbuotojams.

10.

[moneje nagrinejami tokie ra5ytiniai pra5ymai, parei5kirnai

ir

skundai, kurie tvarkingai

ir

iskaitomai para5yti valstybine

(lietuviq)

kalba,

yra

pareiSkejo pasira5yti, nurodltas

jo

vardas, pavarde, gyvenamoji

vieta fieigu

parei5kejas

-

fizinis

asrnuo) arba pavadinimas, kodas

(eigu

parei5kejas

fizinis

asmuo, asmens kod4 nurodyti nebutina), buveines adresas

fieigu

parei5kejas

-juridinis

asmuo)

ir

duomenys ry5iui palaikyti.

11.

Sprendim4

del

ra5ytiniq pra5ymq, parei5kimq

ir

skundq, pateiktq

nesilaikant Reglamento nustatytq reklamavirnq priima frnones direktorius, direktoriaus pavaduotojas.

12.

PareiSkejui atsakoma valstybine kalba.

13.

.Ieigu su pra5ymu ar skundu kreipiasi parei5kejo atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardè, gyvenamoji

vieta,

atstovavim4

liudijantis

dokumentas

ir

parei5kêjas,

kurio

vardu

jis

kreipiasi.

L4.

Neiskaitomi,

nesuprantamai

i5destyti pra5ymai

ir

skundai

grEäinarni parei5kejui, nurodant gr4Zinimo prieZast! Reglamento nustatyta tvarka ir terminais.

15.

Parei5kejas, pra5ydamas pateikti privaði4 informacij4 apie save, pra5yme

turi

nurod¡i

savo asmens kod4 irlarba prideti asmens dokumento kopüq. Jeigu del tokios informacijos kreipiasi parei5kêjo atstovas,

jis

pateikia tapatybç

ir

atstovavim4

liudijanti

dokument4.

16.

Asmens

nepasira5yti (anoniminiai)

pra5ymai

ir

skundai

nenagrinèjami.

Jei anoniminiame skunde keliama problema yra aktuali

ir

reikalauja faktq patikrinimo, sprendim4 del anoniminio skundo registravimo priima [mones direktorius, direktoriaus pavaduoto.ias.

17

-

Interesantq pra5ymai

ir

skundai, pateikti elektroniniu büdu,

turi

büti sudaryti taip, kad

butq galima suprasti praSymo

turini,

taip pat turi büti

nurod¡as

pareiSkejo vardas, pavarde, adresas, telefonas, kuriuo prireikus bütq galima susisiekti su interesantu.

18.

Interesautq praÈymai

ir

skundai, pateikti elektroniniu budu nagrinèjami taip pat, kaip

ra5ytiniai pra5ymai

ir

skundai. Atsakymai

i

Siuos pra5ymus

ar

skundus pateikiami interesantui elektroniniu pa5tu, fmones darbuotojo, kuriam buvo pavesta juos nagrineti. Interesantq pageidavimu atsakymai siunðiami pa5tu pra5yme ar skunde nurodytu adresu arba iteikiami pasira5ytinai.

19.

Atsakymas elektroniniu büdu

turi

buti parengtas

ir

pasiraðytas fmonês vadovo arba

jo

igalioto asmens.

20.

Pra5ymai

ir

skundai, gauti pa5tu ar elektroniniu paõtu, kuriuose nenurodytas (nurodytas ne visas) parei5kejo vardas

ir

pavarde, gyvenamoji

vieta (eigu

parei5kejas

-

fizinis

asmuo) arba pavadinimas, kodas, bu*¿eines aclresas

(eigu

parei5kêjas

-

juridinis

asmuo) arba pra5ymai, kurie sudaryti taip, kad negalima suprasti praðymo turinio, parei5kejo nepasira5yti, paliekami nenagrineti.

21.

Sprendim4 del Sit¿ dokumentq priima fmones direktorius, direktoriaus pavaduotojas.

22.

Kai

interesantas nekalba ar nesupranta valstybines kalbos arba del sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai i5reik5ti savo minðiq,

j!

aptarnaujant

turi

dalyvauti pakviestas vertejas (interesanto atstovas arba fmones darbuotojas,

kuris åino kalb4),

sugebantis

versti

i

asmeniui suprantam4 kalb4. Vertej o kvietimu rupinasi interesantas.

23.

Interesantui

ir

parei5kejui neteikiama privati informacij aapíe kitus asmenis.

24.

Interesantq aptarnavimo [moneje tvarka, [mones buveines vieta, darbo laikas, vadovq vardai ir pavardès, kita reikiama informacija Siuo klausimu skelbiama {monês interneto svetainéje.

25.

Pra5ymus

ir

skundus interesantai gali pateikti ra5tu

ir

ùodäiu.

26.

Priimami

tik

tokie

ùodiruai pra5ymai,

kuriuos

galima i5sprçsti

tuoj

pat, nepaäeidäant interesanto

ir

{mones interesq. Prireikus, interesantui sudaroma galimybè i5destyti pra5ym4 ra5tu.

27.Praíymai

ir

skundai, gauti tiesiogiai

i5

asmens ar atsiqsti pa5tu,

turi büti

uZregistruoti

fmones Gautq

dokumentr¿

registre.

Elektroniniu

büdu gauti

asmem+

pra5ymai

ir

skundai registruoj ami bendrqj a tvarka.

28. Interesantui papra5ius, ant gauto dokumento kopijos dedamas gavimo fakt4 patvirtinantis spaudas su nuoroda apie gavimo

fakto patvirtinim4 su

dokumento

gavimo

data

ír

registracijos numeriu (arba iteikiama pra5ymo kopija).

(3)

4

29. Interesantr¡ pra$ymq

ir

skundq nagrinejimo

terminai

ir

tvarka:

2g.l.interesantq

pra5ymai nagrinejami vadovaujantis

Lietuvos

Respublikos Vyriausybes patvirtintomis Asmenq pra5ymq nagrinejimo ir

jq

aptarnavimo vie5ojo administravimo institucijose,

i s tai gose ir kituo se vieðoj o administravimo subj ekt uose taisyklemis ;

29.2. interesantq

skundai

nagrinejami vadovaujantis

Lietuvos

Respublikos

VieÈojo administravimo istatymu;

29.3.kiti

asmenq skundai

ir

praneSimai nagrinejami

atskirq ru5iq

skturdq

ir

pranesimr¿ nagrinejirn4 reglamentuojanðiq istatymq

ir

kitq

teises aktq nustatytais terminais

ir

tvarka,

kiek

tai neprie5tarauja Reglamente nustatltiems bendriesiems reikalavimams;

29.4.jeigl

pra5ymo

ar

skundo

nagrinejimas susijçs

su

komisijos

sudarymu, posedZio su5aukimu ar

kitomis

organizacinömis priemonèmis, del

kuriq

atsakymo pateikimas asmeniui gali ¿Zsitçsti

ilgiau nei

nustatyta istatymuose, {mones skyrius,

kuriam

pavesta nagrineti praðym4 ar skund4,

apie

tai

informuoja

parei5kej4

raðtu arba elektronirtiu

budu

(i5siunðiamas tarpinis afsakymas),

29.5.Lietuvos

Respublikos

Vie5ojo

administravimo

fstatyme

nustatyt4 administracines procedüros termin4

del objektyviq

prieZasðiq galima pratçsti ne

ilgiau kaip

10-ðiai darbo dienq. Asmeniui apie administracines procedüros termino pratçsim4 pranesama ra5tu arba elektroniniu pastu (kai skundas gautas elektroniniu pa5tu) ir nurodomos pratçsimo prieZastys.

29.6.

jeigt

[mone neigaliota sprçsti pra5yme i5destytq klausimq, pra5ymas ne veliau kaip per

5

darbo dienas nuo pra5ymo gavimo {moneje dienos persiunðiamas kompetentingai

institucijai

ir

apie tai nedelsiant prane5ama interesantui.

29.7.ttto atveju,

kai

nera institucijos,

kuri

pagal kompetencij4 turetq nagrineti pra5ym4 ar skund4,

pralymas

ar

skundas

per

5

darbo

dienas

nuo

jo

gavimo [moneje

datos grqíinamas

pare i Skêj ui (nuro doma gr 4tínimo prieZasti s ).

29.8. pra5ymai

ir

skundai, kuriuose

yra

privaðios informacijos,

persiunðiami nagrineti kitiems vykdytojams

tik

atsiklausus parei5kejo. Siuo atveju 5 darbo dienq terminas skaiðiuojamas

'.nuoparei5kèjosutikimopersiqstipra5yrn4gavimodatos.Jeiguper15

negagnamas, pra5ymas ar skundas gr4Zinamas parei5kéjui (nurodoma grqtinimo prieZastis)'

29.9. praÉymo, adresuoto kelioms institucijoms ar skyriams

ir

priklausanöio keliq institucijq

(skyriq)

kompetencijai,

nagrinejim4

organizuoja

pirmasis

adresatas.

Kitos

institucijos/skyriai

privalo be atskiro pirmojo adresato pra5ymo pateikti savo pasiulymus del pra5ymo nagrinejimo ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo pra5ymo gavimo dienos fmoneje.

30.

Pra5ymai, kuriais tas pats interesantas kreipiasi

i

[monç tuo paöiu klausimu (kartotiniai pra5ymai, parei5kimai

ir

skundai) nagrinejami tada, kai nurodomos naujos aplinkybes, sudaranðios

prasymo

pagtindE,

ar

pateikiami papildomi teisi5kai pagrlsti

argumentai, Ieidäiantys ginðyti ankstesni atsakym4.

31.

Kai

kartotinis

pra5ymas nenagrinêjamas, {monês

skyrius, kuriam

pavesta praSym4 nagrinetí, per

5

darbo dienas nuo kartotinio pra5ymo ar skundo gavimo frnoneje dienos, prane5a parei5köj ui, kodel j o pra5ymas nenagrinej amas.

32.

Prane5im4

apie

atsisakym4

nagrineti

kartotini

interesanto pra5ym4

arba

skund4 pasira5o fmones direktorius, direktoriaus pavaduotojas ar lgaliotas asmuo.

33.

Interesantas

turi

teisç susipaZinti su duomenimis apie save, pateikçs asmens tapatybç patvirtinanti dokument4.

Kai

toks

pra5ymas siunðiamas pa5tu

at

pet pasiuntini, prie

jo

turi

buti

prideta

asmens tapatybç

patvirtinanðio

dokumento

kopija.

Kai

del

informacijos apie

asmen!

kreipiasi

jo

atstovas,

jis

pateikia

atstovavim4

liudijanti

dokument4

ir

savo

asmens tapatybç patvirtinanti dokument4.

34.

UZregistruoti

pra5ymai

ir

skundai perduodami

nagrineti |tnones

vadovybei arba [mones skyrir¿ vedejams (pagal kompetencij4).

35.

Interesantq skundai nagrinejimo tvarka nustatyta pagal Lietuvos Respublikos administravim o ! statymo treðiaj ame skirsnyj e nustatyt4 administracinç pro cedurQ.

vie5ojo

36.

Pra5ymai

pateikti

informacij4 nagrinejami

Lietuvos

Respublikos teisês

gauti informacij4 i5 valstybes

ir

savivaldybiq institucijq

ir

istaigq istatymo nustatyta tvarka.

(4)

5

37.

praðy,1¡¿i

ir

skundai,

persiqsti

valstybes

politikq,

Lietuvos

Respublikos Seimo,

Lietuvos

Respubiikos prezidento

ar

Lietuvos

Respublikos Vyriausybes kanceliarijos,

turi

buti

i5nagrineti lstãrymq nustatyt4 tvarka

ir

terminais,

jei

nenustatytas kitas persiqsto ra5to nagrinejimo

termlnas.

ùalsiybes potitikaì

ir

nurodytosios fstaigos informuojamos

apie

pra5ymo

ar

skundo

nagrinejirno eig4 per

jq

nustatl't4 termin4.

- :S.

Aisakymai

i

pra5ym4 parengiami atsiZvelgiant

i

pra5ymo

turini

ir

i

{mones istatais

patvirtint4 veiklos pobudi,

kompetencij4.

,

.

,

-39.

Apie pra5y-o

*^

skundt'

isnagrinejim4

ir

priimt4

sprendim4 parei5kejui

turi

bUti prane5ta registiuotu. arba paprastu lai5ku, elektroniniu pa5tu

(eigu

parei5kejo pra5ymas ar skundas pateiktas elektroniniu budu arba

jeigu

parei5kejas pageidavo gauti atsakym4 elektroniniu budu)' ãrba atitinkamas dokumentas pareiskejui iteikiamas asmeniskai. '

40.

Atsakyme

i

pra5ym4

ar

skund4

turi

bUti

nurod¡i

atsakymo motyvai, pagristi teises aktq nuostatomis taip pat nurodoma, atsakymo apskundimo tvarka.

41.

.Nagrinèjànt

kolektyvini

skund4, paklausim4 pra5ym4 atsakymas adresuojamas tarn parei5kejui,

kuris

piimas nurodytas kolektyviniame skunde,

jei

skundo autoriai nepageidauj a, kad ãtsakymäs butq i3sìqstas kitu adresu (tuo atveju

apieiaituri

buti paùymëta skunde).

42.

Atsakymo

I

kotektyvini

skund4 pabaigoje prie5 nurodant apskundimo

tvark4, pageidautin

a

pahymeti, kad skundo atsakymas skirtas ne

tik

pirmam adresatui, bet visiems 5f skund4 pasira5iusiems gyventoj ams.

pavyzdys

-

Butume dekingi,

jei

Jus su

iiuo

atsaþmu

supaàindintumëte

ir

kitus

ji

pasiraiiusius asmenß.

43.

parei5kejas, nesutinkantis su

priimtu

sprendimu del

jo

pra5ymo, savo pasirinkimu turi teisç paduoti skund4 Vilniaus miesto savivaldybes administracijai ([monç kuruojanðiam padaliniui,

savivaldybes

*".rri,

Administracijos direktoriui) arba paduoti

skund4

Administraciniq

ginðq -komisij ai ar Aclrninistraeiniarn teisrnui Lietuvos

nustatYta tvarka.

pøvyzdys

-

Srs atsalgtmas

gati

búti

skundàiamas

Vilniaus

miesto savivaldybès administracijai

(Konstitucijos

pr. 3,

LT-0g601

Vilnius)

ar

Vilniaus apygardos administraciniam

teismui '(Zygimantt¿

g.

),

LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracini4

byl4

teisenos istatymo

tíií.,199ó,\Jr.

60-1945; 2006,

Nr.

77-2975) nustatyta tvarkø arba Lietuvos Respublikos Seimo

kontiotieriams

(Gedimino

pr.

56,

LT-TIIIT

Vilnius)

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriry

i s t aty mo

(Zin.,

L g g 8, Nr . 1 | 0 -3 024

t

200 4 N, . 17 0 - 623 8) nus t aty

n

n ar kn.

44. Jeiguper nustatyt4 pra5ymo ar skundo nagrinejimo termin4 sprendimas nera priimamas, parei5kèjas turi -

teisç taí

apskqsti

Vilniaus

apygardos

administraciniam

teismui

Lietuvos l{espublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka.

45. Interesantui informacija teikiama telefonu atitinkamai pagal kompetencij4, kiekvieno i5

[monès darbuotojq.

:

q6.

fmones darbuotojas, teikdamas informacii4 telefonu, privalo pakelti telefono rageli prie5 treõi4 skambuti (pageidautina), prisistatyti skambinanðiajam þasakyti institucijos pavadinim4, savo pareigas

it

parraial¡,

atidLiar-

ßklaus¡i

asrnen!,

prireikus paprað¡i patikslinti kreipimosi

esmç' kalbeti mandagiai

ir

gebeti ai5kiai ir tiksliai atsakyti

i

interesanto klausimus:

46.1. ar lmone kompetentinga sprçsti interesantui rupim4 klausim4;

46.2.

kokius

dokumentus (pa4rm4, parei5kim4,

kitus

dokumentus)

ir

kaip

(asmeni5kai ar pa5tu, elektroniniu büdu) reikia pateikti, kacl asmens klausimas butq i5nagrinetas

ir

i5sprçstas;

asmeniui

rupimo klausimo,

ir

nurod¡i

tos

institucijos

adres4

bei

telefono numeri

fieigu

Sia

informacij a disponuoj a darbuotoj as);

+ø.q. negalini

pateikti

i$samios

informacijos

interesantui telefonu, interesant4

nukreipti i

atsaking4 darbuótoj4, skyriq, darbuotojui nesant

-

kompetenting4 fmones skyriaus vedej4;

(5)

6

46.5. pasistengti ið karto atsakyti

!

klausim4, prireikus

laiko

i5samiam atsakymui parengti

-tiksliai nuro,Cyti kit4 kontakt4 telefonu

il

laik4 ftada interesantas gali perskambinti); 46.6. baigçs pokalbi, mandagiai atsisveikinti.

47. [mones

darbuotojai

telefonu

teikia

ir

kit4

pageidaujam4 vie54j4

informacij4,

kuria

disponuoja fmonè

ir

kuri4

interesantas

turi

teisç gauti

pagal Lietuvos Respublikos teisés gauti informacij4

i5

valstybes

ir

savivaldybiq istaigq istatym4

ir

kurios

teikimas neprie5tarauja Siam Reglamentui.

TII.

INTERESANTU

PRIEMIMAS

PAS

IMONES VADOVUS

48.

Interesantq pra5ymus (Zodinius ar ra5tu) del priemimo pas {mones vadovus'(direktoriq; direktoriaus pavaduotoj 4) nagrinej a {mones referentas ;

49.

Inteiesantas

yra

priimamas pas {mones vadovus

jiems

esant clarbo vietoj:e

ir

gavus Zodini vadovq pritarim4.

50.

Interesantui

pateikus

pra5ym4

del

priemimo pas

{mones vadov4

ra5tu,

jam

yra

suteikiamas raSti5kas atsakymas (vadovaujantis Reglamento nuostatais), nurodant priemimo viet4, dat4

ir

laik4.

50.l.praSymas

i

priemim4

registruojamas,

jei

para5ltas

valstybine

kalba tvarkingai

ir

iskaitomai,

jei

yra interesanto pasira5ytas, nurodytas

jo

vardas, pavarde

ir

tikslus adresas, kuriuo

jis

pageidautq gauti atsakym4, taip pat telefono numeris

ir

el. pa5tas

(eigu

interesantas

ji

turi).

50.2. pra5yme

turi büti

nurodoma

i

kurio fmones vadovo priemim4 interesantas pageidauja

büti

uZregistruotas, nurodomos aplinkybes, del

ko

interesantas pageidauja susitikti, koks fmones darbuotojas sprendè

jo

klausim4, kuo interesantas nepatenkintas

ir

kokio rezultafo tikisi.

50.3. nepriimami pra5yrnai, pareiSkimai

ir

skundai,

kurie

pateikti nesilaikant Reglamento nustatytq reikalavimq (netvarkingai

ir

neiskaitomai para5yti ne valstybine (ne

lietuviq)

kalba,

yra

:.--._parei5kèjonepasira5fti,nenufod¡asjovardas,

fizinis

asmuo) arba pavadinimas, kodas

fieigu

pareiSkêjas

fizinis

asmuo, asmens kod4 nurodyti nebutina), buveines adresas

(eigu

parei5kejas

- juridinis

asmuo)

ir

duontenys ry5iui palaikyti).

50.4.

prie

pra5yrno pridedamos interesanto

turimos klausimo

sprendimui reik5mingos dokumentq kopijos.

50.5. sprendim4

del

ra5ytiniq

pra5ymq

registruoti

interesant4

i

priemim4 pas

fmones vadovus, pateiktq nesilaikant Reglamento reklamavimq, priima [monös vadovai.

51.

Interesanto pageidavimu,

jam

yra i5duodana uùregistruoto gauto dokumento/pra5ymo kopija (registravimo Zymoje nurodoma istaiga priêmusi dokument4, databei registracijos numeris)

52.

Interesantai pas [mones vaclor,ybç !priemim4 registruojami:

52.I.kaiyruakivaizdüs

klausimo sprendimo

vilkinimo ir

biurokratizmo afvejai;

52.2.kai [moneje i5nagrineto klausimo pateiktas atsakymas (raÉfuläodùiu) asmens netenkina;

52.3 . kai skundZiami [monés darbuotoj q veiksmai;

53.

Interesantai pas {mones vadovybç

ipriemim4

neregistruojami:

53.1 . jeigu [mone nera igaliota sprçsti pra5yme ar ùodäiu iSdestytq klausimq;

53.2. jeigu asmens klausimo nenagrinejo fmones darbuotojai;

53.3.

jei

tas pats

asmuo

pakartotinai

kreipiasi

tuo

paðiu klausimu

ir

pra5yme nèra nurodomos nauj os aplinkybes, sudaranðios praSymo pagrind1;

54.

Apie

atsisakym4

registnroti

i

priemim4

interesantas

informuojamas

pra5ymo padavimo/kreipimosi Zodùiu metu. Interesanto pageidavimu,

ne veliau kaip per

5

darbo dienas, fmones referentas atsisakymo registruoti

i

priemim4 prieZastis parei5kejui prane5a ra5tu

ir

nurodo tokio sprendimo 4pskundimo tvark4.

55.

Priemimui

pas

lmones vadovybç organizuoti

(eigu

priemimas

yru

derinamas interesantui pateikus pra5ym4

ra5tu)

[mones referentas

suformuoja

atitinkamr¿ [mones skyriq ved.ejams uZduotis

-

ne völiau kaip 3 darbo dienos

iki

interesanto priernimo datos pateikti [mones

(6)

/

referentui informacijq/tarnybini prane5im4 apie interesanto klausimo sprendimo

eig4

[monêje

ir

teisi5kai pagristus siülymus, kaip sprçsti interesanto klausim4

,

56.

Rengejq pasiraSyta informacija/tarnybinis praneSimas

i

[mones vadovybes interesantq prièmim4 pateikiama {mones referentui ne veliau kaip per

I

darbo dien4

iki

priemimo pradZios.

57.

Interesantq priemimq vykdanðiam {mones vadovui [mones referentas pateikia turim4

ir

parrest4

surinkti

informacij4 apie interesant4

ne

veliau

kaip

prieS

1

darbo dien4

iki

interesanto priemimo dienos.

58.

Po

[mones vadovybes

priemimo

ne veliau

kaip kit4

darbo dien4 [mones referentas {mones skyriq vedejams pateikia vadovo suformuotas uZduotis (rezoliucijas) vykdymui.

59.

Vieno

interesanto

priemimui skiriama

ne

daugiau

kaip

15 minuðiq.

Interesantai registruojami

taip, kad

interesantq priemimas

bütq

baigtas

iki

fmones

vadovo

Zodùiu nustatyto priernimo laiko pabaigos.

60.

Kartotinai tuo paõiu klausimu

i

priemim4 interesantas registruojamas

tuo

atveju, kai nurodomos naujos aplinkybes, sudaranðios pra5ymo pagrind4,

ar

pateikiami

papildomi

teisi5kai pagristi argumentai, leidZiantys ginðyti ankstesni atsakym4.

61.

Sprendim4 kartotinai registruoti interesant4 i priemim4 priima [mones vadovas.

62.

Kai i

kartotini priemim4 interesanto pra5ymas neregistruojamas, interesantui i5destomi Sio sprendimo

motyvai

arba interesanto pageidavimu

ne veliau kaip per

5

darbo dienas nuo kartotinio pra5ymo gavimo [moneje dienos prane5ama parei5kejui ra5tu nuroclant, kodel

jo

pra5ymas nenagrinejamas ir tokio sprendimo apskundimo tvark4.

IV. BENDRIEJI DOKUMENTU RENGIMO IR REGISTRAVIMO

REIKALAVIMAI

63. lmones dokumentai iforminami

tokiq

f'ormatq popieriaus lapuose:

A4

(210

x297

mm), A5 (148

x2I0

mm),

ir

A4L (297

x2I0

mm), paliekant tokio ploöio para5tes:

63.1.A4 (210

x

297 mm)

ir

A5

(148

x

210 mm)

kairioji

-

30 mm, de5inioji

-

ne maZesne

taiplO

mm, vir5utine

-2A

mm, apatine

:

nemaùesnekaip 20 mm;

63.2.44L (297

x

210 mm)

kairioji

-

ne maùesne kaip 20 mm, de5inioji

-

ne maZesnê kaip 10 mm, vir5utinè

-

ne maZesne 30 mm, apatiné

-

ne maZesnè kaip 20 mm.

64.

[monês clokumentq spausdinimas

ir

numeravimas:

64.1. {mones dokumentai spausdinami

tik

vienoje lapo puseje,

jei kiti

teises norminiai aktai ar galiojantys standartai nenustato kitaip;

64.2.lmones

dokumentr¿

teksto

pastraipq

pirmosios eilutes

spausdinamos

vienodu,

ne daugiau kaip 22 mm atstumu nuo kairiosios para5tès;

64.3. keliq lapq dokumento numeruojamas antras ir

kiti

lapai.

64.4.[mones veiklos dokumentai ra5omi

12

dydäio,,Times

New Roman"

ðriftu. Prireikus lenteleje, priedq ùymoje ar pan. gali bUti naudojamas

ir

maZesnis dydis.

65.

fmonês

veiklos

dokumentq

rengimo

ir

iforminimo

rckvizitai

yra

Sie:

fmones pavadinimas, fmonés duomenys,

priedo

ùyma, dokumento gavimo registracijos 1yma, dokumento pavadinimas,

dokumento data, dokumento registracijos numeris, gauto dokumento

nuoroda, dokumento sudarymo vieta, adresatas, rezoliucija, dokumento

tvirtinimo

Lyma, dokumento tekstas, para5as, dokumento suderinimo ùyma,

vizos,

supaZindinimo ùyma, rengejo nuoroda, dokumento paie5kos nuoroda, kopijos tikrumo Zyma.

66. Kiekvienas dokumento rekvizitas ra5omas nustatytoje vietoje ar

plote. Kai

dokumento rekvizitai iSdestomi ne viename lape,

jie turi

büti i5destyti taip, kad

i

atskir4lap4 nebutr¿ perkeliamas vien para5o rekvizitas ir po

juo

raðomi

kiti

rekvizitai.

67.

[monês veiklos dokumentai skirstomi: 67.1.

þones

parengti dokumentai:

67

.1.T.

fmones teises aktai

-

tai {monès Ieidäarni individualus (vienkartiniai teises taikymo

aktai,

skirti

konkreõiam asmeniui

ar

nurodytai

asmenr¿

grupei), norminiai

(nustatantys elgesio taisykles, skirtas

individualiai

neapibreùtai asmenq grupei) teisès aktai

-

fmoneje sudarytq komisijq

(7)

I

67.1.2.

lmones dokumentai

-

dokumentai, kuriuose pateikiama informacija ar duomenys,

fiksuojami su fmonès

veikla

susijç faktai,

ivykiai, ry5iai

su

kitomis

istaigomis (ra5tai, lydra5öiai, paZymos, aktai,protokolai, i5vados, tarnybiniai pavedimai, tarnybiniai prane5imai, planai, ataskaitos ir kt.).

67.2.

[mones

gauti

dokumentai

-

pavedimai

fmones savininko teises

ir

pareigas lgyvendinanðios

institucijos

ir jui

pavaldZiq administraciniq vienetq; padaliniq,

gyventojq

prasymas/skundai,

teisminiai dokumentai,

s4skaitos

ir kiti

gauti,

su

[mones

veikla

susijç, dokumentai;

68. [mones

teisês aktq

(sprendimq,

protokoliniq nutarimq, potvarkiq, isakymq)

btankq

rekvizitai yra:

dokumento sudarytojas, dokumento pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris, dokumento sudarymo vieta, tekstas, para5as.

69. [mones teises aktai gali buti papildyti Siais

jq

rengimo

ir

apyvartos procedürq iforminimo rekvizitais: speciali4ja Lyma, suderinimo Zyma, vizomis, supaZindinimo Lyma, rezoliucija.

70.

[mones teises aktais tvirtinamq

kitq

teises

ãktq

(nuostatq,

taisykliq,

reglamentq,

pareigybiq

apraðyrnq), nustatanõ.iq

teises

aktq

igyvendinimo normas rengimo

ir

ifoiminimo

rekvizitai yra: dokumento

tvirtinimo

Zyma, dokumento pavadinimas, dokumento tekstas.

71: {moneje parengti

ir

gauti su jos veikla susijç dokumentai turi büti registruojami, kad butq

irodytas

jq

buvimas, oficialumas {moneje

ir

uZtikrinta

dokumento paieðka.

l)okumentai registruojami atitinkamuose {mones direktoriaus isakymu patvirtintuose registruose arba Vilniaus miesto savivaldybes dokumentq valdymo sistemoje

-@vilys"

(tarnybiniai ra5tai

skirti

ne {mones darbuotojams, skyriams; atsakymai ipavedimus gautus dokumentq valdymo sistemoje ,,@vilys").

72.[moneje

oficialiai

gautaisiais

ir

siunðiamaisiais dokumentais pripaZlstami

tik

tie

dokumentai,

kurie

Sio Reglamento nustatyta

tvarka yra

uLregístruoti fmonÖs skyriuje/padalinyje, kuriam suteikta dokumentq registratoriaus teisè.

T2.l.Dokumentq registratoriaus teises suteikia {mones direktoriaus lsakymas, pareigybes apra5ymas; Dokurnentq

valdymo

sistemos

-@vilys"

prisijungimus suteikia

atsakingas

tai

Vilñiáus miesto sávivãldtbéS pácláliñtS, ganùi {mones réfeiéñto tarnybini þaklâusim4 arba Imonejo registruot4 siunðiamqj i ra5t4.

72.2.U2

dokumentq,

kurie yra

priskirti

atitinkamo skyriaus, darbuotojo,

komisijos kompetencijai

registravim4

atsakingas

to

[mones skyriaus

vedejas,

komisijos pirmininkas

ar sekretorius, darbuotojas (S{ ,,Vilniaus miesto büstas" patalpq remonto darbq komisijos protokolai; sutartys, sudarytos su gyventojais, paslaugq tiekejais, rangovais

ir

kt.).

73.

Kol

dokumentas neuZregistruotas, jokios kitos procedüros negali buti atliekamos. 74. Dokumentai [moneje registruojami vien4 kart4:

74.I.Gaufi4 ra5tq registras

-

[mones referentas registruoja visus gautus raStus/dokumentus

(gyventojq pra5ymai, teisiniai/teisminiai

dokumentai,

PVM

s4skaitos

-

faktüros,

dokumentq valdymo sistemos

-@viIys"

pavestos {monei uZduotys, [mones darbuotojq tarnybiniai prane5imai

ir

kita)

jq

gavimo {monêje dien4, nurodant dat4 bei registracijos numeri.

74.2. Siunðiamq ra5tq registras

-

dmones referentas registruoja

visus

[mones siunðiamus dokumentus (atsakyrnai,

teisminiai

dokumentai,

uZklausimai

ir

kita)

pateiktus

laikantis

Sio

Reglamento

reikalavimq, su

[mones darbuotojo, parengusio dokument4, para5u, skyriaus vedÖjo viza, jeigu reikalauj am4 tei sinink o viza, pasiraS ius {mones vadovui.

74.3.Yeiklos

isakymq, personalo

ir

atostogq

isakymq

registras

-

yra

pildomas lmones

referento, rengejui suderinus isakymq projektus su skyriaus vedejais

ar

atsakingais darbuotojais, lmones vadovu (-ais) bei teisininku.

V. GAUTU DOKUMENTU PRIEMIMAS IR RE,GISTRAVIMAS

75. fmoneje gautus pa5tu, kurjeriq pa5tu, elektroniniu pa5tu, faksu, taip pat

pilieðiq

ir

kitq

asmenq atne5tus dokumentus (ra5tus, pra5ymus, parei5kimus, skundus) (toliau

-

gauti dokumentai) priima {mones referentas.

(8)

9

76. {mones darbuotojas, tiesiogiai gavçs fmonei adresuot4 dokument4, ne vèliau kaip kit4

darbo dien4 privalo

ji

pristatyti

dokumentq registratoriui (fmonès

referentui) 5io

Reglamento nustatvta tvarka.

7 7 . Gautt4 dokumentq skirstymas :

77.1. pa5tu gautus vokus atple5ia {mones referentas;

77.2. nustaðius,

kad

gautas atple5tas

vokas arba

kad

gautame

voke

truksta

nurodytq

dokumento

priedq

ar

pridedamq

dokurnentq,

dokumente nesant paraSo

rekvizito, datos

ar registracijos numerio, apie tai paíymima gauto dokumento pirmame lape;

77.3.kai dokumento tekstas neiskaitomas, istatymq nustatyta tvarka dokumentas gr4Zinamas

ji

pateikusiam asmeniui;

.

77.4.jei kartu

su gautu dokumentu

fmonei

pateikiamí asmens dokumentq

(gimimo

arba santuokos liudijirnas, mokslo baigimo paZymejimas, diplomas

ir

kt.)

arba

kitq

svarbiq dokumentq

originalai,

Sie dokumentai, padarius

jq

kopijas, su aktu gr1ùinami siuntejui;

17 .5. vokai i5saugomi ir pridedami prie dokumentq

tik

tais atvejais, kai pa5to antspaudas turi reikSmç i5siuntimo arba gavimo datai uZfiksuoti arba kai siuntejo adresas yra

tik

ant voko.

77-6.lmones darbuotojams registruoti, adresuoti iriarba pavizuoti dokumentai paskirstomi !

vietinio

susira5inejimo dèZutes, paZymetas

skyriq

pavadinimai, esanðias [mones referento darbo vietoje.

77.7.lmonès referentas

apie

gautq skubi4 (veluojanði4) korespondenci-f

4 turi

nedelsdamas

informuoti

adr esat{ v ykdytoj a.

78. Gautq dokumentq registravimas:

78.1.gauti dokumentai (informaciniai ra5tai, gauta susira5inêjimo korespondencija, teisminiai dokumentai, gyventojq pra5ymas, gautos uZduotys dokumentq valdymo sistemoje ,,@vilys"

ir

kita.)

registruojami 5io Reglamento nustatyta tvarka frnones gautq ra5tq registre.

78.2. neregistruojama

periodine

spauda,

proginiai

sveikinimai,

kvietimai,

reklaminiai

lankstinukai, reklaminiai-komerciniai pasiulymai, privataus pobüdZio

lai5kai

su

nuoroda

,

-

,,Asmeni5kail',

kita

korespondencij4 adresuota

þonei,

kylanðia

del

dokumentq neuZfiksavimo [mones gautq ra5tq registre.

Su tokio

pobüdZio korespondencija [mones vadovas, skyriai darbuotojai yra supaZindinami pagal poreik!, sveikinimai i5kabinami skelbimq lentoje, asmeniné korespondencija iteikiama adresatui.

78.3.

Lietuvos

Respublikos

teises aktais

ir

Sio

Reglamento

nustatytq

reikalavimq

neatitinkanti gauta korespondencija gali

buti

neregistrúojama. Sprendim4 del atsisakymo registruoti gaut4 korespondencij 4 priima {monês referentas.

78.4. atsakymus

i

gautus dokumentus registruoja fmones referentas.

78.5. registruojant gautE dokument4 (interesanto ra5t4, praSym4, parei5kim4, skund4, kit4

dokument4)

pirmojo

lapo vir5utines para5tes de5iniajame kampe dedamas registracijos spaudas su

[mones pavadinimu, nustatyta dokumento gavimo data, dokumento gavimo registracijos Zymoje ira5omas dokumento registracij os numeris.

78.6. nevalstybine

kalba

gauti

dokumentai

neregistruojami,

i5skyrus

tuos

atvejus, kai [monèje yru Zmogus sugebanti s ùodùiu i5versti dokument4

i

valstybinç kalb4 arba suprasti

jo

esmç.

78.7. fäksimilinio rySio ar

kitokiais

telekomunikacijq irenginiais gauti oficialus dokumentai registruojami bendra tvarka. Jei veliau gaunamas dokumento originalas,

jis

registruojamas bet tuo paðiu registracij os numeriu, paùymima dokumento (originalo) gavimo data.

78.8. elektroniniu paðtu gauti dokumentai registruojami bendra

tvarka,jei

dokumentai gauti per

oficialius

{mones elektroninio pa5to adresus

ir

galima

identifikuoti

siuntéj4 (nurodytas varclas,

pavardé, adresas, kontaktinis telefonas).

78.9- neregistruoti elektroniniu pa5tu gauti dokumentai persiunðiami adresatui. 79.Yllniaus miesto savivaldybes oficialüs elektroninio pa5to adresai yra Sie:

T9.l.vilniaus.bustas@vmb.lt

-

administruoja

(t. y.

registruoja gautq

informacij4,

lai5kus) fmones referentas.

7 9 .2. Dirbanðiq, tuo

metu,

[monêj e darbuotojq vardas.pavarde@vmb.lt ;

80.

Vidaus tarnybinio

susira5inejimo dokumentus

(tarnybinius pavedimus,

tarnybinius prane5imus, tarnybinius ra5tus) registruoja [mones referentas Gautq raStq registre bendr4ja tvarka.

(9)

t0

VI. IMONES DOKUMENTU RENGIMAS

81.

lmones dokumentai iforminami

pagal

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos

4

d.

isakymu

Nr.

V-118

patvirtintas Dokumentq

tvarkymo

ir

apskaitos taisykles

bei

Lietuvos

Vyriausiojo archyvaro 2011

m.

liepos

4

d.

isakymu

Nr.

V-ll7

patvirtintas l)okumentq rengimo taisykles.

82.

Tekstas renkamas naudojant 12 dydùio Tirnes Nerv Roman Srift4 su lietuvi5ku raidynu. Renkant tekst4,

turi büti

laikomasi Siq reikalavimq: lapo formatas

-

A4, palaStes

-

ne maäiaukaip 2 cm (virSuj

e),2

cm (apaðioje), 3 cm (kaireje),

I

cm (deðineje), tarpai tarp eiluõiq

-

1,5 intervalo.

83:

Dokumentai spausdinami vienoje

lapo

puseje,

jei

kiti

teises aktai nenustato kitaip.

Dokumento,

spausdinamo

keliuose lapuose,

numeruojamas

antras

ir

tolesni

lapai.

Lapai

numeruojami vir5utines para5tes viduryje arabi5kais skaitmenimis bè ta5kq ir brük5neliq.

84.

{sakymo projekto tekst4 paprastai sudaro ivadine

ir

dêstomoji dalys. Destomoji dalis turi büti glausta, aiSki, logi5ka. Ji gali büti suskirst¡rta punktais

ir

papunkðiais.

85.

fmones direktoriaus isakymo veiklos klausimais projekte turi büti nurodlta: 85.1. isakymo ar atskirq

jo

punktq

vykd¡ojai;

85.2. terminai, kada isakymas ar

jo

punktai

turi büti fvykdyti fieigu

butina atsiZvelgiant ! isakymo esmg);

85.3.

kam

pavedama

isakymo

ar

atskiro

jo

punkto vykdymo kontrole

(kai

isakymu tvirtinamos taisykles, tvarkos apraðas ar kitais atvejais bütina veiklos kontrolè).

85.4.

kurie

anksðiau

priimti

isakymai pakeiðiami,

papildomi

ar

pripaùistami netekusiais galios, pasiraSius teikiam4 isakym4.

86.

[mones direktoriaus isakymai

bei

jq

priedeliq

ir

priedq projektai teikiami

fmonês refèrentui, prie5

tai

projektai

turi

buti

pasiraSyti

rengejo

(nurodomas rengéjo vardas, pavardè,

-kontaktinistelef<rnas);pavízuotijoskyriausvedéjo'dmonesvyr.finansininko(i"ig"

su |mones finansine veikla) bei [mones teisininko.

87.

Dokumentai vizuojami gavimo dien4, bet ne veliau kaip

kit4

darbo dien4. Sudetingi projektai, kuriais tvirtinamos taisykles, nuostatai, istatai, tvarkos

ir

kt., gali büti derinami ne ilgiau

kaip 3 darbo dienas. Vizuojami ne

tik

isakymq, bet ir

jq

priedeliq ir priedq projektai.

88.

Visos vizos ra5omos tame paðiame projekto egzemplioriuje. Darbuotojai, vizuojantys dokumentus, o

jq

nesant

-

juos

pavaduojantys ar jr¿ funkcijas vykdantys asmenys,

turi

nurodyti pareigas, vard4, pavardç,

vizavimo dat4ir

pasira5yti.

Vizuotojq

pastabos

turi

büti tikslios, ai5kios, konkreðios

ir

iskaitomos.

89.

ieikiamo

isakymo original4 pasira5o [mones direktorius,

jo

nesant,

ji

pavaduojantis

ir I arba vykdantis f mones direktoriaus funkcij as asmuo.

9b.

lmones skyriq

vedejai

bei

lsakymq

projektq

rengejai

yra

asmeni5kai atsakingi

ú,

parengtq

ir

teikiamq

fmones

direktoriui

pasira5yti isakymq

projektq

derinim4

ir

jq

atitinkamq

siülymq pagristum4, duomenr¿

bei

kitq

dokumentq teisingum4

ir

teisetumq.

UZ

Siq reikalavimq

nesilaikym4 taikoma i statymo nustatyta atsakomybè.

91.

[mones referentas pasira5ytus lsakymus tE paöi4 dien4 arba ne veliau kaip

kit4

darbo dien4 registruoja [monés

veiklos

ir

personalo klausimais lsakymq registre, supaZindina isakymo rengejus irlarba isakymo vykdytojus su pasira5ytu

ir

uZregistruotu isakymu el. pa5tu irlarba,jeigu to reikalauj ama isakyme, pasira5ytinai.

92.

[mones ra5tai, lydra5ðiai rengiami fmones direktoriaus isakymu patvirtintame fmonès blanke, rengiant ra5tus, atsakymus Vilniaus miesto savivaldybês ar

Vilniaus

miesto savivaldybes administraciniq padaliniq vardu, naudojami Vilniaus miesto savivaldybês administracijos

patvirtinti

blankai, registruojant/talpinant/rengiant juos dokumentt¿ valdymo sistemoje

-@vilys".

93.

Tarnybines

veiklos

dokumentq

-

tamy-binio pavedimo, tarnybinio

prane5itno

ir

tarnybinio raðto

rekvizitai yra:

dokumento sudarytojas, (tarnybiniame prane5ime

ir

tarnybiniame

(10)

lt

registracijos numeris (suteikia {mones referentas tarnybinius ra5tus registruojant [monès gautq ra5tr¿

registre arba dokumentq valdymo sisternoje ,,@v7lys"), tekstas, para5as.

94.

Tarnybiniai prane5imai

ir

tarnybiniai ra5tai gali büti rengiami vykdant Zodinius [mones vadovybes pavedimus.

95.

Jei

[mones raStq, lydra5ðiq, tarnybinès

veiklos

dokumentq

tekste

ivardijama, kad siunðiami

ir kiti

dokumentai, teksto paskutineje pastraipoje nurodomas j,+ lup.t skaiðius. Pastraipa spausdinama ne daugiau kaip 22 mm atstumu nuo kairiosios para5tes didZiosiomis raidemis ra5omu ùodZiu,,PzuDEDAMA".

96.

{mones dokumentq,

rekvizitai

yra:

dokumento

sudarytojo

pavadinimas, {mones

duomenys, adresatas, dokumento pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris, dokumento tekstas, para5as.

97.

Para5o rekvizit4 sudaro [mones vadovo pareigos, paraSas, vardas

ir

pavarde.

98.

Kai dokument4 pasiraSo ne [monès vaclovas, o teisês aktq nustatyta tvarka kitas asmuo (pavaduojantis vadov4, atliekantis vadovo funkcijas

ar kt.), tai

nurodoma paraSo rekvizite.(pvz.: Direktoriaus pavaduotojas, vykdantis direktoriaus funkcijas; pavaduojantis

direktoriq

arba Büsto administravimo skyriaus specialistas, vykdantis skyriaus vedejo funkcijas).

99.

[mones dokumentai

gali büti

papildomi

Siais

jq

rengimo

ir

apyvartos procedUry

iforminimo

rekvizitais: specialiEja ùyma, rezoliucija, vizomis, dokumento paieSkos nuoroda, o aktai, s4ra5ai

ir

pana5üs dokumentai

-

tvirtinirno

Zyma.

100. Protokolai gali buti papildomi

tik

speciali4ja ùymair dokumento paie5kos nuoroda.

vII.

IMONAS

SIUNðTAMUJTJ

DOKUMENTU

REGTSTRAVTMAS

rR

rSSrUNrrMAS

l0l.

[mones siurðiamieji dokumentai registruojami po to, kai

jie

pasira5omi [mones vadovo

ar

jipavaduojanöio, vykdanöio

jo

funkcijas asmens.

'102.

fmones siunðiamqjq dokumentq registravimui frnones referentui teikiama

tiek

dokumento egzemplioriq,

kiek

jq

pasira5ytr¿

bus

siunõiama,

ir

vienas rengejo

vjzuotas egzempliorius. Siunðiamojo dokumento bylos indeks4

Q.35--l

)

kompiuteriu uZra5o dokumento rengejas.

103. Rengèjo nuoroda nera5oma

ir

dokumentas nevizuojantas,

tik

tada,

kai

dokumento rengèjas yra dokument4 pasira5antis asmuo.

104. Ui, siunðiamqjq dokumentq i5siuntim4 per elektronines ry5io priemones yra atsakingas dokumento rengejas.

105.

Visi

[mones siunðiamieji dokumentai Sio Reglamento nustatyta tvarka registruojami

ir

siunõiami (iSskyrus el. pa5tu teikiamus atsakymus) fmones referento.

106. Parengtas siunðiamasis dokumentas dokumentq valdymo sistemoje ,,@v7lys", kuriam suteiktas laikinas registracijos numeris, perduodamas registruoti [monês referentui, jeigu tai vidinis

tarnybinis ra5tas,

kiti

ra5tai perduodami

Vilniaus

miesto savivaldybês administracijos atitinkamq skyrir¡/padalinit¿ darbuotojams,

kuriems suteikta

atitinkamos ru5ies dokumento registratoriaus teisé/funkcija.

107.

Kai yra

siunðiamas atsakymas

i

gaut4 fmonês dokument4, siunðiamajame ra5te yra nurodoma gauto ra5to

i

kuri

atsakoma data, registracijos numeris

(pur.

I2013-01-01 pra5ymg (reg.

Nr.0000) arba[

2013-01-01 pra5ym4Nr. 1111 (reg.

Nr.0000),

kai gautarnra5tui siuntejas suteiké numeri).

108. Siunðiant registruot4 pa5to siunt4, dokumento rengejas ùodùiu informuoja apie tai frnones referent4.

109. Telekomunikacijos

irenginiais

siunõiamo

dokumento

rengejas

ar

siuntejas raSto

pabaigoje nurodo, kad dokumento originalas nebus i5siqstas/bus papildomai i5siqstas.

110.

[mones teises

aktq

(ais

patvirtintq

kitq

teises

aktr¿, nustatanðir¿

teises

aktq igyvendinimo norrnas) ar

kitq

dokumentq patvirtintos kopijos siunöiamos su lydra5öiais.

I

i 1.

Siunðiamajame dokumente adresato

rekvizitas

ra5omas

Sio

Reglamento nustatyta tvarka ant dokumento blanko.

(11)

t2

112. Aclresas, uZra5ytas ant siunðiamojo dokumento,

turi büti

gerai matomas per speciali4 voko adreso viet4.

113. UZklijuotuose vokuose siuntimui

gali büti

pateikiami

tik

isiaptinti

ir

konfidencialüs siunðiamiej

i

dokumentai.

114. Draudùiama naudotis [monès pa5to paslaugomis asmeninèms pa5to siuntoms.

VIII.

trNIONN¡N GAUTOS UZOUOTYS

IR

JU

VYKDYMO

KONTROLE

1 15.

[mones

referentas administruoja

ir

tvarko

gaunamuosius

ir

siunðiamuosius

dokumentus, vador.ybes interesantq priêmim4

ir

[mones teises aktus ({mones direktoriaus isakymus veiklos, personalo

ir

atostogq klausimais):

115.1. UZregistruotos

ir

su [monès vadovo rezoliucija (pagal fmones skyriq veiklos sritis) uZduotis sudedamos

i

fmones skyriq langelius, atitinkamo fmonês skyriaus vedejas minetas uZduotis

paskirsto:

(su

rezoliuclja)

savo

skyriaus

darbuotojams

.ir

gr4äina

[mones

referentui uZduoties/dokumento original4 su {mones vadovo, savo (vedejo) rezoliucijomis bei darbuotojo, kuris

gavo

dokumenta/uiduoti

vykdymui,

para5u. TJù ra3tr¿/dokumenfi4/tùduoðiq

originalq

grfiinim1

fmones referentui atsakingi [mones skyriaus

vedèjai.

fmones vadovas,

skyriaus . vedejas gaunamuosius

ir

siunðiamuosius dokumentais vjrzuoja,

t.

y.

paskiria vykdytojus, uZduotis, nustato uZduoðiq vykdymo terminus.

115.2. Uåduoðiq

ivykdymo

terminas nustatomas pagal galiojanðius

tietuvos

Respublikos teises aktus.

116.

Jei

dokumento

rezoliucijoje nurodomi

keli

vykdyojai

dokumento

originalas pateikiamas

pirmajam, kitiems

-

kopij-os, atsakym4 lstatymr¿ nustatyta

tvarka rengia

pirmasis

vykdytojas,

o

kiti

informacij4 sprendZiamu klausimu pagal savo kompetencij4 pateikia tarnybiniu raÈtu

per

10 d.arbo dienq

(likus nemaùiat

kaip

3

darbo dienoms

iki

uZduoties ivykdymo termino pabaigos).

l 17. fmones skyrius rengiantis atsakym4, tarnybiniu raÈtu kuriems nepavesta

vykd¡i

uZduoti, kad

jie

pateiktq nuomonç ar Tokio pra5Srmo pateikimas nepratçsia pavedimo ivykdymo termino.

118. Jei vienoje rezoliucijoje nustatytos atskiros uZduotys skirtingiems formuojamos atskiros uZduotys.

vykd¡ojams,

jiems 119. Pavestq uZduoðiq kontrolç vykdo atitinkamo |mones skyriaus vedêjas (savo skyriaus darbuotoj q) bei fmones direktoriaus pavaduotoj as.

IX. USUOMENES INFORMAVIMAS

120.

[moneje informacij4 teikiama

vadovaujantis

Lietuvos

Respublikos teises gauti

informacij4 i5 valstybes

ir

savivaldybiq istaigq istatymu.

Atsisak¡i

suteikti informacij4 galima

tik

Sio istatymo nustatyta tvarka.

I2l.

Atsakingas uZ intemetines sveikatines administravim4 asmuo, interneto svetainêje

falpina svarbius prane5imus ar teisès aktus, susijusius su fmones veikla (fmones darbuotojq s4raÈ4

su

kontaktiniais duomenimis, fmonês istatus,

skyriq

nuostatus,

5i

Reglament4; {mones darbo valandas,

socialinio busto

skyrimo, adur-inistravimo, nuomos mokesöio apskaiõiavimo

tvark4

ir

kitÐ.

I22.

Pilieðiai

ir

kiti

asmenys

turi

teisç gauti

i5

[mones

informacij4

apie

jos

veikl4,

oficialius jos veiklos dokumentus, taip pat informacij4,kuriEfmone

turi

apie

juos

paöius.

t23.

Pilieðiai

ir kiti

asmenys

turi

teisç

prieiti prie

fmonês veiklos dokumentq, iSskynrs

tuos dokumentus, prie kuriq priejim4 riboja istatymai. Prie Siq dokumentq asmenys hrri teisç

prieiti

ttl istatyrnq nustaty'ta tvarka.

124.

Asmuo,

norintis

susipaZinti

su

[mones

veiklos

dokumentais,

prie kuriq

priejimas neribojamas,

turi

kreiptis

i

[rnones direktoriq pateikdamas

ra5ytini

pra5ym4

ir

asmens tapatybç

liudijanti dokument4. Informacij q jampateikiama ra5tu.

gali

praðyri

kitq

fmones

skyriq

informacij4 pagal kompetencij4.

(12)

13

125.

Sprendirn4 del pra5omq {mones veiklos dokumentq (dokumentq koprjq) pateikimo

teisètumo

priirna

[mones

direktorius

arba

jo

igaliotas darbuotojas. Atsisakius

pateikti

asmens nurodytus dokumentus, asmuo informuojamas apie atsisakymo pateikti dokumentus prieZastis.

Imagem

Referências

temas relacionados :