Čl. I. Všeobecné podmienky pre použitie hnojív a pôdnych pomocných látok sú tieto: Hnojivá a pôdne pomocné látky

81 

Texto

(1)

VESTNÍK

Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Roèník XXXX

2. máj 2008 Èiastka 8

O b s a h:

19.

Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom po¾nohospodárstve

è. j. 1867/2008-920

20.

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom po¾nohospodárstve è. j. 1868/

2008-920

21.

Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2008 – Doplnok 1/08

22.

Smernica è. 1534/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú

podmienky udelenia súhlasu na prevod vlastníctva majetku štátu v správe štátnych podnikov

a Slovenského pozemkového fondu

23.

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení zoznamov prípravkov

na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii vinièa, ovocia a zeleniny (z 1. mája 2008

è. 2080/2008-510)

24.

Reprezentatívne výnosy pre platbu na pestovanie energetických plodín (è. 2133/2008-510)

19

Z O Z N A M

hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom po¾nohospodárstve

è. j. 1867/2008-920

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej

re-publiky pod¾a § 3 písm. d) zákona è. 421/2004

Z. z. o ekologickom po¾nohospodárstve

zve-rejòuje na návrh Ústredného kontrolného

a skú-šobného ústavu po¾nohospodárskeho tento

zo-znam hnojív a pôdnych pomocných látok

po-volených v ekologickom po¾nohospodárstve

(ïa-lej len „zoznam hnojív“) pod¾a prílohy II èasti A

nariadenia Rady (EHS) è. 2092/1991 z 24. júna

1991 o ekologickej výrobe po¾nohospodárskych

výrobkov a  príslušných oznaèeniach

po¾nohospo-dárskych výrobkov a potravín (Mimoriadne

vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom znení:

(2)

Čl. I

Všeobecné podmienky pre použitie

hnojív a pôdnych pomocných látok sú

tieto:

a) hnojivá a pôdne pomocné látky sa môžu

použiť len v

súlade s

ustanoveniami

uvedenými v prílohe I nariadenia Rady

(EHS) č. 2092/1991 z 24. júna 1991

o

ekologickej výrobe

poľno-hospodárskych výrobkov a príslušných

označeniach poľnohospodárskych

výrobkov a potravín v platnom znení,

b) hnojivá a pôdne pomocné látky sa môžu

použiť len v

súlade s

ustanoveniami

všeobecne záväzných právnych

predpisov týkajúcich sa uvádzania

uvedených hnojív a

pôdnych

pomocných látok do obehu a

ich

používania v

poľnohospodárstve

v Slovenskej republike.

Hnojivá a pôdne pomocné látky Popis, požiadavky na zloženie,

podmienky použitia v ekologickom poľnohospodárstve. Viaczložkové produkty alebo produkty obsahujúce výlučne

len nasledovné látky:

Maštaľný hnoj - produkt obsahujúci zmes živočíšnych exkrementov a rastlinných zvyškov (z podstielky),

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie. - nutnosť identifikácie pôvodcu hnoja (druh zvieraťa), - pôvod z extenzívneho chovu len v prípade

dodržiavania ustanovenia odseku 5 článku 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2328/91(1) naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 3669/93(2) Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do

Konský hnoj Celkový dusík ako N v sušine v % Celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % Celkový draslík ako K2O v sušine v %

Min.

1,0

Min.

0,5

Min.

0,7

MANAKARA – Naturdűnger- Andreas Kummer e.K., Grimma, Nemecko AGRO CS Slovakia a.s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012

Maštaľný hnoj celkový dusík ako N v sušine v % 1,3 Coagro Dunajský Klátov a.s. 930 21 Dunajský Klátov č. 121 AGRO CS Slovakia a.s., Nám. Republiky 5 984 01 Lučenec Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

(1)

Ú. v. L 218, 6. 8. 1991.

(2)

Ú. v. L 338, 31. 12. 1993.

(3)

Sušený maštaľný hnoj a dehydrovaný hydinový trus - použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie - nutnosť identifikácie pôvodcu hnoja (druh zvieraťa) - pôvod z extenzívneho chovu len v prípade dodržiavania

ustanovenia odseku 5 článku 6 nariadenia (EHS) č. 2328/91 Minimálny obsah živín Názov Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do

Farmárske hnojivo - celkový dusík ako N v % - celkový fosfor ako P2O5 v % - celkový draslík ako K2O v % 3,3 2,2 1,1 SUNNY-EGG-SYSTEMS B.V., Teschuur Holandsko

Ing. Zita Greňová – ATRIUM, Pálenčiarska 1828/58 069 01 Snina Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010 Kravský hnoj peletovaný celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % min. 1,7 min. 0,8 min. 1,8 MeMon B. V., 6801 BC Arnhem, Holandsko AGRO CS Slovakia, a. s., Nám. republiky č. 5., 984 01 Lučenec Zapracovanie do pôdy 2006 - 31.12.2011 Lipohum Celkový dusík ako N v sušine v % Celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % Celkový draslík ako K2O v sušine v % Min. 1,0 Min. 0,5 Min. 0,5 Daniel Kelemeca – Biotrend, 1. mája 2049, 069 01 Snina Daniel Kelemeca – Biotrend, 1. mája 2049, 069 01 Snina Zapracovanie do pôdy do 31. 12. 2013 Hoštický kravský hnoj Celkový dusík ako N v sušine v % Celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % Celkový draslík ako K2O v sušine v % Min. 1,5 Min. 2,5 Min. 2,0 Forestina s.r.o., Tovární 9 Střelské Hoštice, ČR Qenerika s.r.o., Nádražná 58/1489 900 28 Ivanka pri Dunaji Zapracovanie do pôdy do 31. 12. 2013

Hoštický hnoj Celkový dusík ako N v sušine v % Celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % Celkový draslík ako K2O v sušine v % Min. 5,0 Min. 2,0 Min. 3,0 Forestina s.r.o., Tovární 9 Střelské Hoštice, ČR Qenerika s.r.o., Nádražná 58/1489 900 28 Ivanka pri Dunaji Zapracovanie do pôdy do 31. 12. 2013

(4)

ORG-E-VIT – sušené organické hnojivo -celkový dusík ako N v % - celkový fosfor ako P2O5 v % - draslík ako K2O v % - vápnik ako CaO v % - horčík ako MgO v % 4,0 1,5 2,3 9,0 1,1 MeMon B.V., Arnhem, Holandsko SHOGUN s.r.o., Podzáhradská 8, 946 32 Marcelová Zapracovanie do pôdy 2003 -31.12.2008

Kompostované živočíšne exkrementy, vrátane hydinového

trusu a kompostovaného maštaľného hnoja - použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie - nutnosť identifikácie pôvodcu hnoja ( druh zvieraťa) - zakázané sú produkty z veľkochovov

Minimálny obsah živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do HUMAVIT -celkový dusík ako N v sušine v % -celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % -draslík ako K2O v sušine v % -vápnik ako CaO v sušine v % -horčík ako MgO v sušine v % 2,0 1,5 0,7 0,2 0,2 Roľnícke družstvo

podieľnikov, Koš Roľnícke družstvo podieľnikov, Koš Okružná 784/42 97241 Koš Okres Prievidza Trenčiansky kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008 PRÍRODNÉ HNOJIVO – TRUS DÁŽĎOVIEK celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % min. 1,5 min. 1,5 min. 1,0 AGREKO, s. r. o.,

049 44 Hrhov 391 AGREKO, s. r. o., 049 44 Hrhov 391 Zapracovanie do pôdy 2006 - 31.12.2011

Kvapalné živočíšne exkrementy (hnojovica, močovka, atď.) - použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie - nutnosť identifikácie pôvodcu hnoja ( druh zvieraťa) - zakázané sú produkty z veľkochovov

(5)

Minimálny obsah živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do HUMAVIT 1 -celkový dusík ako N v sušine v % -celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % -draslík ako K2O v sušine v % -vápnik ako CaO v sušine v % -horčík ako MgO v sušine v % 2,0 1,5 0,7 0,2 0,2 Roľnícke družstvo

podieľnikov, Koš Roľnícke družstvo podieľnikov, Koš Okružná 784/42 97241 Koš Okres Prievidza Trenčiansky kraj Zapracovanie do pôdy 2006 - 31.12.2011

Kompostovaný alebo fermentovaný separovaný odpad z domácnosti

Zatiaľ neregistrovaný v SR

- kompost zo separovaného odpadu z domácnosti, ktorý sa kompostoval alebo anaeróbne fermentoval pre výrobu bioplynu;

- len odpad rastlinného a živočíšneho pôvodu z domácnosti;

- len za predpokladu, že kompostovanie alebo fermentácia bola monitorovaná a prebiehala v uzatvorenom systéme podľa predpisov platných v SR

- max. koncentrácie v mg na kg suchej hmoty: kadmium - 0,7 zinok - 200 meď - 70 ortuť - 0,4 nikel - 25 chróm celkový - 70 olovo - 45 chróm VI - 0 x - x limit stanovenia; - použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnou

organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie Rašelina - používanie len v záhradníctve (pestovanie zeleniny na

predaj, pestovanie kvetov, drevín aj v škôlkach) Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do

BORAVIT AB Celkový dusík ako N v sušine v % Celkový fosfor ako P v sušine v % Celkový drslík ako K2O v sušine v % Min. 0,2 Min. 0,1 Min. 0,2 BORA, s.r.o.,

029 42 Bobrov 436 BORA, s.r.o., 029 42 Bobrov 436

Do 31.12.2012

Črepníkový

substrát rašelinový celkový dusík ako N v sušine v %

Max.

1,0 JAKOS a.s., Kostolište JAKOS a.s., Kostolište 90062 Kostolište Okres Malacky Bratislavský kraj Zapracovanie do pôdy 2004 - 31.12.2009 Florcom- Biela

rašelina – – AB Šepeta, Litva/ BB Durpeta, COM s.r.o., Letohrad, ČR T. Takács, Senec DIAFRUKT Slnečná 8 90029 Nová Dedinka Okres Senec Bratislavský kraj Kondicionér 2003 - 31.12.2008 Kôra na

mulčovanie – – ASB Grünland spol. s r.o., Žár 38 Nové Hrady , ČR

ASB Grünland spol. s r.o., Žár 38 Nové Hrady , ČR

Aplikácia na

(6)

Krycia pôda PREMIUM TERRA – – SYLVAN Hungária, MR GLOBAL PROGRES, Hostianska 53 95193 Topoľčianky Okres Zlaté Moravce Nitriansky kraj Vo výrobnej spotrebe pri pestovaní šampiňónov 2003 - 31.12.2008

Rašelina – – EBA s.r.o., Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava

EBA s.r.o., Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012 Rašelina – – Klasmann-Deilmann GmbH, Geeste, Nemecko PASIČ s.r.o., Na Hôrke 28 94911 Nitra 11 Okres Nitra Nitriansky kraj Kondicionér 2003 – 31.12.2008

Rašelina – – Hesková, Šulekovo Hesková, Šulekovo Ľ. Podjavorinskej 92 92003 Hlohovec 3 Okres Hlohovec Trnavský kraj Kondicionér 2003 – 31.12.2008

Rašelina – – ASB Greenworld

AS EE, Pärnu Sauga Vald, Estónsko

ASB Grünland spol. s r.o., Žár 38 Nové Hrady , ČR Aplikácia do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Rašelina – – ASB Grünland spol. s r.o., Žár 38 Nové Hrady , ČR

ASB Grünland spol. s r.o., Žár 38 Nové Hrady , ČR Aplikácia do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Rašelina – – Severnaya Polyana,

s. r. o., Velikyi Novgorod, Rusko

SLOVEN, s. r. o., Levočská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

Zapracovanie do pôdy

do 31.12.2011

Rašelina biela – – Plevza, Trnava AB DURPETA ŠEPETA, Litva/ DIAFRUKT Slnečná 8 90029 Nová Dedinka Okres Senec Bratislavský kraj Kondicionér 2003 – 31.12.2008

Rašelina biela – – Rašelina, a.s., Na Pískách 488/II, 392 18 Soběslav, ČR Rašelina, a.s., Na Pískách 488/II, 392 18 Soběslav, ČR Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012 Rašelina biela – kyslá – – Floriana s.r.o., Prievidza Stock company „ Olaines kúdra“ Olaine, Lotyšsko Kondicionér 2003 - 31.12.2008 Rašelina biela – neutralizovaná – – Floriana s.r.o., Prievidza Stock company „Olaines kúdra“ Olaine, Lotyšsko Kondicionér 2003 - 31.12.2008 Rašelina biela – neutralizovaná pre výsev – – SIA KUDRAS EKSPORT, Litva ISOSTONE s.r.o., Tekovské Lužany 1 93541 Tekovské Lužany Okres Levice Nitriansky kraj Kondicionér 2003 - 31.12.2008

Rašelina Bora – – BORA, s.r.o., 029 42 Bobrov 436 BORA, s.r.o., 029 42 Bobrov 436 Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012 Rašelina čierna – – SIA KUDRAS

EKSPORT, Litva ISOSTONE s.r.o., Tekovské Lužany 1 93541 Tekovské Lužany Okres Levice Nitriansky kraj Kondicionér 2003 - 31.12.2008

Rašelina Kera – – J. Zimčík- KERA,

Kroměříž, ČR AGRONA, Lodno 84 02334 Kysucký Lieskovec

Okres Kysucké Nové Mesto

Žilinský kraj

Zapracovanie do

(7)

Rašelina vrchovisková

– – EBA s.r.o.,

Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava

EBA s.r.o., Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012 Rašelina

vrchovisková – – Torfopredprijatie Glinka, Bielorusko/ AgroTrading Bruckmayer, Graz, Rakúsko SWITRACO s.r.o., Račianska 155 83105 Bratislava 34 Zapracovanie do pôdy 2004 - 31.12.2009 Rašelina

vrchovisková – – UAB Durpeta, Litva SWITRACO spol.s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010 Rašelina vrchovisková ORAVA – – NPPL LAS Nowy Sacz, Zaklad produkcji torfovej Czarny Dunajec, Poľsko KULIFRUIT Kuláš Alojz, Školská 254/26 02744 Tvrdošín 1 Okres Tvrdošín Žilinský kraj Zapracovanie do pôdy 2004 - 31.12.2009

Rašelina záhradná – – J. Zimčík- KERA, Kroměříž, ČR NOHEL GARDEN, Horáková 615/8 95141 Lužianky Okres Nitra Nitriansky kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008 Rašelinová zemina BORA – – BORA, s.r.o., 029 42 Bobrov 436 BORA, s.r.o., 029 42 Bobrov 436 Pestovateľský substrát Do 31.12.2012 Rašelinová zemina – pôdna pomocná látka – – HAMOS, s. r. o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín HAMOS, s. r. o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín Pomocná látka 2006 - 31.12.2011 Rašelinový mix bielej a čiernej rašeliny – – SIA KUDRAS EKSPORT, Litva ISOSTONE s.r.o., Tekovské Lužany 1 93541 Tekovské Lužany Okres Levice Nitriansky kraj Kondicionér 2003 - 31.12.2008 SF DIATO Obsah vápnika ako CaO v % Min. 0,2 Brau Union Hungária Sörgyárak Nyrt, Sopron, Maďarsko SF Soepenberg s.r.o. Chovateľská 2, 917 01 Trnava Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012 Záhradnícky

substrát rašelinový - celkový dusík ako N v v sušine v % - celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % - celkový draslík ako K2O v sušine v % 1,0 1,7 0,6 Poľnohospodár. družstvo Mier 086 12 Dubinné Poľnohospodárske družstvo Mier 086 12 Dubinné Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Íl (napr. perlit, vermikulit a podobne) Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do Paralux -CaO v % hmot. -MgO v % hmot. -Fe2O3 v % hmot. 0,3 0,2 0,12 Geoprodukt Kft., Mád, Maďarsko NATURA – RNDr. I. Polyák, Kolíňany 23 95178 Kolíňany Okres Nitra Nitriansky kraj Listové hnojivo 2004 - 31.12.2009 ZeoGravel 1,0 – 2,5 – – ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 ZeoGravel 2,5 – 5,0 – – ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 ZeoGravel 1 - 5 – – ZEOCEM, a. s.,

(8)

ZeoGravel 4 - 8 – – ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Zeolan Horčík ako

MgO v %

3,0 Zeocem a.s., Bystré Zeocem a.s., Bystré Zapracovanie do

pôdy

2004 -31.12.2009 ZeoSand

0,5 – 1,0 – – ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 ZeoSand

0,2 – 0,5 – – ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 ZeoSand 0 – 0,2 – – ZEOCEM, a. s.,

094 34 Bystré 282 ZEOCEM, a. s., 094 34 Bystré 282 Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Zrnitý zeolit

frakcia 0 – 0,3 mm

– – PRO – ZEO s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3

066 01 Humenné

PRO – ZEO s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3 066 01 Humenné Zapracovaniedo pôdy 2005 – 31. 12. 2010 Zrnitý zeolit frakcia 0,3 – 1 mm

– – PRO – ZEO s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3

066 01 Humenné

PRO – ZEO s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3 066 01 Humenné Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010 Zrnitý zeolit

frakcia 1 – 2,5 mm – – PRO – ZEO s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3

066 01 Humenné

PRO – ZEO s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3 066 01 Humenné

Zapracovanie do

pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Zrnitý zeolit

frakcia 2,5 – 5 mm – – PRO – ZEO s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3

066 01 Humenné

PRO – ZEO s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3 066 01 Humenné

Zapracovanie do

pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Zrnitý zeolit

frakcia 5 – 8 mm – – PRO – ZEO s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3

066 01 Humenné

PRO – ZEO s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3 066 01 Humenné

Zapracovanie do

pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Odpady z pestovania húb

Zatiaľ neregistrovaný v SR - počiatočný substrát musí obsahovať len zložky uvedené v tomto zozname Exkrementy červov (vernikompost) a exkrementy hmyzu

Minimálny obsah živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do Humus – produkt kalifornských dažďoviek celkový dusík ako N v sušine v % 0,6 JAKOS a.s., Kostolište JAKOS a.s., Kostolište 90062 Kostolište Okres Malacky Bratislavský kraj Zapracovanie do pôdy 2004 - 31.12.2009

Natur bikál 01 -- -- Biokál Interna-cional kft., Barcs, MR Agref s.r.o., Štúrova č. 5 94501 Komárno 1 Okres Komárno Nitriansky kraj Rastlinný kondicionér 2003 - 31.12.2008

Natur bikál 02 -- -- Biokál Interna-cional kft., Barcs, MR Agref s.r.o., Štúrova č. 5 94501 Komárno 1 Okres Komárno Nitriansky kraj Rastlinný kondicioner, ošetrenie drevín 2003 - 31.12.2008 PRÍRODNÉ HNOJIVO – TRUS DÁŽĎOVIEK celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % min. 1,5 min. 1,5 min. 1,0 AGREKO, s. r. o., 049 44 Hrhov 391 AGREKO, s. r. o., 049 44 Hrhov 391 Zapracovanie do pôdy 31.12.2011 Guáno Zatiaľ neregistrovaný v SR

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej orga-nizácie alebo štátnej inšpekčnej orgaorga-nizácie

(9)

Kompostovaná alebo fermentovaná zmes rastlinného

pôvodu - produkt získaný kompostovaním odpadov rastlinného pôvodu alebo ich anaeróbnou fermentáciou pri výrobe bioplynu

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do COAGAM – organické hnojivo celkový dusík ako N v sušine v % 1,3 COAGRO, Dunajský Klátov COAGRO, Dunajský Klátov 121 93021 Jahodná pri Dunajskej Strede Okres Dunajská Streda Trnavský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008 Črepníkový substrát rašelinový celkový dusík ako N v sušine v % Max . 1,0 JAKOS a.s., Kostolište JAKOS a.s., Kostolište 90062 Kostolište Okres Malacky Bratislavský kraj Zapracovanie do pôdy 2004 - 31.12.2009 Dvorecký

organoferm -celkový dusík ako N v sušine v % - celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % - draslík ako K2O v sušine v % 1,0 0,7 1,0 Agropodnik Dvorce

a.s., Dvorce, ČR NOHEL GARDEN s.r.o., Horákova 615/8, 951 41 Lužianky Zapracovanie do pôdy 2004 -31.12.2009 Kompost Celkový dusík ako N v sušine v % 0,6 A.S.A. Trnava

s.r.o., Trnava A.S.A. Trnava s.r.o., Priemyselná 5 971 01 Trnava Zapracovanie do pôdy 2004 -31.12.2009 Priemyselný kompost - celkový dusík ako N v sušine v % 0,6 TOPVAR a.s., Topoľčany O.Rybanská, EKO-BIO KOMPOSTY, M.Závodneho 1940/12 95501 Topoľčany 1 Okres Topoľčany Nitriansky kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008 Priemyselný kompost - celkový dusík ako N v sušine v %

0,6 Agref spol. s r.o., Štúrova 5 945 01 Komárno

Agref spol. s r.o., Štúrova 5 945 01 Komárno Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010 Priemyselný

kompost - celkový dusík ako N v sušine v % 0,6 Heineken Slovensko a. s., Štefánikova 79 949 01 Nitra Heineken Slovensko a. s., Štefánikova 79 949 01 Nitra Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

(10)

Priemyselný kompost celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % vápnik ako Ca v sušine v % horčík ako Mg v sušine v % min. 1,0 min. 0,5 min. 0,5 min. 1,2 min. 0,5 Elee, s. r. o., Mesačná 3238/20, 821 02 Bratislava Elee, s. r. o., Mesačná 3238/20, 821 02 Bratislava Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Priemyselný

kompost celkový dusík ako N v sušine v % min. 0,8 Ľupčianka, s. r. o., Bellova 2038, 031 01 Lipt. Mikuláš Ľupčianka, s. r. o., Bellova 2038, 031 01 Lipt. Mikuláš Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Priemyselný kompost celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % vápnik ako Ca v sušine v % horčík ako Mg v sušine v % min. 1,0 min. 0,5 min. 0,5 min. 1,2 min. 0,5 Ivan Štípala, Pozemná doprava, 1. mája 146/33, 038 51 Turčianska Štiavnička Ivan Štípala, Pozemná doprava, 1. mája 146/33, 038 51 Turčianska Štiavnička Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Priemyselný

kompost celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % vápnik ako Ca v sušine v % horčík ako Mg v sušine v % min. 1,0 min. 0,5 min. 0,5 min. 1,2 min. 0,5

BIO EKO plus, s. r. o.,

(11)

Priemyselný kompost celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % vápnik ako Ca v sušine v % horčík ako Mg v sušine v % min. 0,5 min. 0,5 min. 0,3 min. 0,5 min. 0,1 Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 UNIVIT celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % min. 0,9 min. 0,5 min. 0,5 EBA, s. r. o., Senecká 10, 900 27 Bernolákovo EBA, s. r. o., Senecká 10, 900 27 Bernolákovo Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 VITAHUM celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % min. 0,9 min. 0,5 min. 0,5 EBA, s. r. o., Senecká 10, 900 27 Bernolákovo EBA, s. r. o., Senecká 10, 900 27 Bernolákovo Zapracovanie do pôdy 31.12.2011 Živogam - celkový dusík ako N v sušine v % 2,5 Coagro Dunajský Klátov a.s. 930 21 Dunajský Klátov č. 121 Coagro Dunajský Klátov a.s. 930 21 Dunajský Klátov č. 121 Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Produkty alebo vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu, ako:

- krvná múčka - mleté kopytá; - mletá rohovina;

- kostná múčka alebo deželatinovaná kostná múčka bez želatiny,

- rybia múčka; - mäsová múčka,

- perie , vlasy a tzv. múčka chiquetta, - vlna,

- koželužný odpad; - mliekarenský odpad

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie

- maximálna koncentrácia v mg/kg sušiny chrómu (VI): 0(3) (3) limit stanovenia Minimálny obsah živín Názov Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do CONDIT -celkový dusík ako N v sušine v % 2,5 INTERFOOD OST spol. s r.o., Mládeže 17 072 22 Strážske INTERFOOD OST spol. s r.o.. Mládeže 17, 072 22 Strážske

Zapracovanie

(12)

EUTROFIT celkový dusík ako N v sušine v % železo ako Fe v sušine v % chloridy ako Cl v sušine v % min. 3,7 min. 0,02 max. 0,5 Stradi Renzo S. R.L., Castelnovo di Sotto (RE), Taliansko AGRO ALIANCE SK, s. r. o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011

Produkty a vedľajšie produkty rastlinného pôvodu vhodné na hnojenie

(napr.: koláč z lisovania olejnín, šlupky kakaových bôbov, sladový koláč a pod.)

Minimálny obsah živín Názov

Druh

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do CONDIT -celkový dusík ako N v sušine v % 2,5 INTERFOOD OST spol. s r.o., Mládeže 17 072 22 Strážske INTERFOOD OST spol. s r.o., Mládeže 17 072 22 Strážske Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010 Darina - celkový dusík ako N v v sušine v % - celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % - celkový draslík ako K2O v sušine v % - obsah vápnika ako CaO v sušine v % - obsah horčíka ako MgO v sušine v % - obsah síry ako S v sušine v % 1,0 1,0 0,1 4,2 0,3 2,2 Darina s.r.o. Bratislava Darina s.r.o. Bratislava Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010 DARINA 4 -celkový dusík ako N v g/l -celkový fosfor ako P2O5 v g/l -draslík ako K2O v g/l 5,0 8,0 10,0 AOZT Baltkonverzia, Rusko DARINA s.r.o., Haanova 39 851 04 Bratislava Zapracovanie do pôdy 2003 -31.12.2008 Darina 4 - celkový dusík ako N v g.l-1 - celkový fosfor ako P2O5 v g.l-1 - draslík ako K2O v g.l-1 5,0 8,0 10,0 Darina s.r.o. Bratislava Darina s.r.o. Bratislava Zapracovanie do pôdy 2003 – 31. 12. 2008

(13)

Darina vital - celkový dusík ako N v g.l-1 - celkový fosfor ako P2O5 v g.l-1 - draslík ako K2O v g.l-1 0,12 1,4 1,8 Darina s.r.o. Bratislava Darina s.r.o. Bratislava Zapracovanie do pôdy 2003 – 31. 12. 2008 DARINA VITAL- kvapalné organicko-minerálne hnojivo -celkový dusík ako N v g.l-1 -celkový fosfor ako P2O5 v g.l-1 -draslík ako K2O v g.l-1 0,12 1,4 1,8 AOZT Baltkon-verzia, Sankt Peterburg, Rusko DARINA s.r.o., Haanova 39 851 04 Bratislava Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008 EM 1 – – Multikraft Produktions und Handels, GmbH, Sulzbach, Pichl/Wels Rakúsko Multikraft Produktions und Handels, GmbH, Sulzbach, Pichl/Wels Rakúsko Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012

Florahum – – Darina s.r.o.

Bratislava Darina s.r.o. Bratislava Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010 Krycia pôda PREMIUM TERRA – – SYLVAN

Hungária, MR GLOBAL PROGRES, Hostianska 53 95193 Topoľčianky Okres Zlaté Moravce Nitriansky kraj Vo výrobnej spotrebe pri pestovaní šampiňónov 2003 - 31.12.2008 Mitchurin - s organickým dusíkom - celkový dusík ako N v % - celkový obsah fosforu ako P2O5 v % - vodorozpustn ý draslík ako K2O v % 0,4 5,5 5,5

Zeocem a.s., Bystré Zeocem a.s., Bystré

Zapracovanie do pôdy

2005 – 31. 12. 2010

Natur bikál 01 – – Biokál Interna-cional kft., Barcs, MR Agref s.r.o., Štúrova č. 5 94501 Komárno 1 Okres Komárno Nitriansky kraj Rastlinný kondicionér 2003 - 31.12.2008

Natur bikál 02 – – Biokál Interna-cional kft., Barcs, MR Agref s.r.o., Štúrova č. 5 94501 Komárno 1 Okres Komárno Nitriansky kraj Rastlinný kondicionér, ošetrenie drevín 2003 - 31.12.2008 NATURAL HARMONY (Soran) celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % celková síra ako S v sušine v % min. 15 min. 0,2 min. 0,4 min. 16,5 Biotika, a. s., Slovenská Ľupča 566 976 13 Slovenská Ľupča ČOV, a. s., Slovenská Ľupča 566 976 13 Slovenská Ľupča Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011

(14)

SF TREON Obsah celkového dusíka ako N v % min. 2,0 Fermas, s. r. o., 976 13 Slovenská Ľupča 938 SF Soepenberg, s. r. o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 SF TRYPTO N Celkový dusík ako N v sušine v % Celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % Celkový draslík ako K2O v sušine v % Min. 13,0

Min

. 1,4

Min

.1,1

Fermas s.r.o., 976 13 Slovenská Ľupča č. 938 SF Soepenberg s.r.o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012

SF TRYPTO MIX Celkový dusík ako N v sušine v % Celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % Celkový draslík ako K2O v sušine v % Min. 14,0

Min

. 1,1

Min

.2,8

Fermas s.r.o., 976 13 Slovenská Ľupča č. 938 SF Soepenberg s.r.o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012 SF TRYPTO ML Celkový dusík ako N v sušine v % Celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % Celkový draslík ako K2O v sušine v % Min. 18,0 Min.

0,6

Min.

5,6

Fermas s.r.o., 976 13 Slovenská Ľupča č. 938 SF Soepenberg s.r.o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012

Morské riasy a produkty z nich vyrobené - len ak boli priamo získané nasledovnými postupmi: i) fyzikálnymi postupmi, vrátane dehydratácie,

mrazenia a mletia;

ii) extrakciou s vodou alebo vodným roztokom kyselín a/alebo zásad

iii) fermentáciou

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do NATURPLAZMA – – Variplast, Budapešť, MR Ekodat s.r.o., 29. augusta 16 93532 Kálna nad Hronom Okres Levice Nitriansky kraj Aplikácia do pôdy 2003 - 31.12.2008

Piliny a triesky z dreva

- z dreva, ktoré po sťatí stromu nebolo ošetrené chemickými prípravkami

(15)

Minimálny obsah živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do BUKOHUM celkový dusík ako N v sušine v % min. 1,0 Bukocel, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce Bukocel, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Kôra na mulčovanie Čerstvá kôra z ihličn stromov

- ASB Grünland spol. s r.o., Žár 38 Nové Hrady , ČR

ASB Grünland spol. s r.o., Žár 38 Nové Hrady , ČR Aplikácia na pôdu 2005 – 31. 12. 2010 Mulčovacia drť – – EBA Bratislava EBA Bratislava

Horný dvor 1516 90027 Bernolákovo Okres Senec Bratislavský kraj Pomocná látka 2003 - 31.12.2008

Mulčovacia kôra – – Rašelina a.s., na Pískách 488/II, 392 18 Soběslav,ČR Rašelina a.s., na Pískách 488/II, 392 18 Soběslav,ČR Nastielanie Do 31.12.2012

Mulčovacia kôra – – EBA Bratislava EBA Bratislava Horný dvor 1516 90027 Bernolákovo Okres Senec Bratislavský kraj Pomocná látka 2003 - 31.12.2008

Mulčovacia kôra – – Ľupčianka, s. r. o., Bellova 2038, 031 01 Lipt. Mikuláš Ľupčianka, s. r. o., Bellova 2038, 031 01 Lipt. Mikuláš Pomocná látka do 31.12.2011 Mulčovacie

štiepky – – EBA Bratislava EBA Bratislava Horný dvor 1516 90027 Bernolákovo Okres Senec Bratislavský kraj Pomocná látka 2003 - 31.12.2008 Tatranská mulčovacia kôra – – Pavol Belička, Batizovce Pavol Belička, Jurkovičova 117 05935 Batizovce Okres Poprad Prešovský kraj Pomocná látka 2003 - 31.12.2008 VEGET celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % min. 2,5 min. 2,0 min. 1,0 ČOV, a. s., Slov. Ľupča 566, 976 13 Slov. Ľupča ČOV, a. s., Slov. Ľupča, prev. Kompostáreň Čebovce, Družstevná ul., 991 25 Čebovce

Zapracovanie

do pôdy do 31.12.2011

Kompostovaná kôra z dreva - z dreva, ktoré po sťatí stromu nebolo ošetrené chemickými prípravkami Minimálny obsah živín Názov Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do BUKOHUM celkový dusík ako N v sušine v %

min. 1,0 Bukocel, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce Bukocel, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011

(16)

VEGET celkový dusík ako N v sušine v % celkový fosfor ako P2O5 v sušine v % celkový draslík ako K2O v sušine v % min. 2,5 min. 2,0 min. 1,0 ČOV, a. s., Slov. Ľupča 566, 976 13 Slov. Ľupča ČOV, a. s., Slov. Ľupča, prev. Kompostáreň Čebovce, Družstevná ul., 991 25 Čebovce Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Popol z dreva Zatiaľ neregistrovaný v SR

- z dreva, ktoré po sťatí stromu nebolo ošetrené chemickými prípravkami

Mäkký prírodný fosfát pomletý - produkt špecifikovaný Smernicou Rady č. 76/116/EHS naposledy zmenenou Smernicou č. 89/284/EHS; - obsah kadmia menší alebo rovný 90 mg Cd /kg P2O5. Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do

APATIT SUPER Obsah fosforu ako P2O5 v %

min.

39,8 JSC APATIT, Kirovsk, Rusko AGROFERT Slovakia, a. s., Nobelova 34, P. O. Box 36, 836 05 Bratislava Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Hyperkorn/ Donaukorn 26 % P2O5 /HPG/ Fosfor ako P2O5 v % 26,0 Donauchemie AG,

Rakúsko F&N Agro Slovensko s.r.o., Rožňavská cesta 34 82104 Bratislava Okres Bratislava II Bratislavský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008

Hypernkorn Fosfor ako P2O5 v%

26,0 Donauchemie, AG, Rakúsko

Agroracio Senica a.s., Senica-Čáčov

Aplikácia do pôdy

2004 -31.12.2008 Hypernkorn Fosfor ako

P2O5 v%

26,0 Donauchemie, AG, Rakúsko

AGROLINZ SLOVAKIA, s.r.o., Pri železničnej stanici 946 31 Chotín

Aplikácia do pôdy

2004 -31.12.2008

MLETÝ FOSFÁT Obsah fosforu ako P2O5 v %

min. 30,0

General Company for Phosphate and Mines, Syria/Cipker 96 export- -import Co. Ltd., Budapešť, Maďarsko AZOTER, s. r. o., Považská 18, 940 63 Nové Zámky Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Vápenato-hlinitý fosfát Zatiaľ neregistrovaný v SR

- produkt špecifikovaný Smernicou Rady č. 76/116/EHS naposledy zmenenou Smernicou č. 89/284/EHS; - obsah kadmia menší alebo rovný 90 mg Cd/kg P2O5; - používanie obmedzené len do zásaditých pôd s hodnotou

pH vyššou ako 7,5 Zásaditá troska

Zatiaľ neregistrovaný v SR

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie Surová draselná soľ (napr. kainit, sylvinit, atď.) - použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej

organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie. Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do Draselná soľ 60 % K2O granulovaná draslík ako K2O v % min. 58 JSC SILVINIT, Mira 14, 618 540 Solikamsk, Rusko Agrospra, s. r. o., Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Draselná soľ 60 % K2O prášková draslík ako K2O v % min. 58 JSC SILVINIT, Mira 14, 618 540 Solikamsk, Rusko Agrospra, s. r. o., Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011

(17)

Draselná soľ 60 % K2O draslík ako K2O 58,0 PO Bieloruskalij, Soligorsk, Bielorusko IVAGRO, Hrušková 24 83106 Bratislava 35 Okres Bratislava I Bratislavský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008 Draselná soľ 60 % K2O draslík ako K2O 58,0 PO Bieloruskalij, Soligorsk, Bielorusko AGRORACIO, Senica Čáčov 90501 Senica nad Myjavou 1 Okres Senica Trnavský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008

Draselná soľ Obsah draslíka ako K2O v %

Min.

60 OAO Silvinit., Solikamsk, Rusko LANAI s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012 Draselná soľ granulovaná Obsah draslíka ako K2O v% 58,0 PO Bieloruskalij, Soligorsk, Bielorusko Agrolinz Slovakia s.r.o., Chotín Zapracovanie do pôdy 2004 -31.12.2009 Draselná soľ

granulovaná - obsah draslíka ako K2O v % 58,0 OAO Silvinit, Solikamsk Sverdlovskaja oblasť, Rusko Prefert a.s.,

Bratislava Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Draselná

soľ granulovaná Obsah draslíka ako K2O v %

Min.

60,0 OAO Silvinit., Solikamsk Rusko

Linzer Agro Trade Slovakia,

s.r.o., Pri železničnej stanici, 946 31 Chotín Zapracovanie do pôdy do 31.12.2013 Chlorid draselný granulovaný draslík ako K2O

58,0 Kali und Salz AG, Kassel, SRN RWA SLOVAKIA, Pri trati 15 82106 Bratislava 214 Okres Bratislava I Bratislavský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008

Síran draselný obsahujúci alebo neobsahujúci soli horčíka - produkt získaný zo surovej draselnej soli fyzikálnou extrakciou a môže obsahovať soli horčíka.

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie. Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do

Síran draselný draslík ako K2O

50,0 Kali und Salz AG, Kassel, SRN AGRORACIO, Senica Čáčov 90501 Senica nad Myjavou 1 Okres Senica Trnavský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008

Síran draselný draslík ako K2O

50,0 Kali und Salz AG, Kassel, SRN IVAGRO, Hrušková 24 83106 Bratislava 35 Okres Bratislava I Bratislavský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008

Síran draselný draslík ako K2O

50,0 Kali und Salz AG,

Kassel, SRN A.R. s.r.o., Hlavná 210 900 23 Viničné

Zapracovanie do

pôdy 2003 - 31.12.2008 Síran draselný draslík ako

K2O

50,0 Kali und Salz AG,

Kassel, SRN FLORASERVIS, Dorastenecká 37 83107 Bratislava 36 Okres Bratislava I Bratislavský kraj

Zapracovanie do

pôdy 2003 - 31.12.2008

Síran draselný draslík ako K2O

50,0 Kemira, Fínsko GAMMA SLOVAGRO, Hodská 384 92401 Galanta 1 Okres Galanta Trnavský kraj Zapracovanie do pôdy 2004 - 31.12.2009

Síran draselný - obsah draslíka ako K2O v % 50,0 K+S Kali GmbH, Kassel Nemecko Rašelina SK s.r.o., Beckovská Vieska Kočovce Zapracovanie do pôdy 31. 12. 2010

(18)

Síran draselný – práškový draslík ako K2O 50,5 Tessenderlo, Chemie, Tessenderlo, Belgicko M. Gregorovič a spol., Hany Meličkovej 21 84105 Bratislava Zapracovanie do pôdy 2003 – 31. 12. 2008 Síran draselný – práškový vodorozpustný draslík ako K2O 50,5 Tessenderlo, Chemie, Tessenderlo, Belgicko M. Gregorovič a spol., Hany Meličkovej 21 84105 Bratislava Zapracovanie do pôdy 2003 – 31. 12. 2008 Síran draselný –

granulovaný draslík ako K2O

49,5 Kali und Salz AG,

Kassel, SRN PREFERT Vajnorská 142 83103 Bratislava 3 Okres Bratislava I Bratislavský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008 Síran draselný – granulovaný draslík ako K2O 50,5 Tessenderlo, Chemie, Tessenderlo, Belgicko M. Gregorovič a spol., Hany Meličkovej 21 84105 Bratislava Zapracovanie do pôdy 2003 – 31. 12. 2008 Síran draselný – granulovaný draslík ako K2O

49,5 Kali und Salz AG, Kassel, SRN Chemina s.r.o., Ligetská 31 97251 Handlová Okres Prievidza Trenčiansky kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008

Liehovarnícke výpalky a výťažky z nich - okrem amónnych výpalkov Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do

SF VINASSE

KALI -celkový dusík ako N v % hmot. -draslík ako K2O v % hmot. - vápnik ako CaO v % hmot. 2,0 3,0 0,5 Liehovar a.s.,

Leopoldov SF SOEPENBERG, Skladová 2/A 91701 Trnava 1 Okres Trnava Trnavský kraj Aplikuje sa po zbere úrody na strniská repky, obilnín, kukurice a slnečnice 2003 - 31.12.2008

SF Vinasse Kali celkový dusík sko N v sušine v % draslík ako K2O v sušine v % vápnik ako Ca v % horčík ako Mg v % min. 2,2 min. 5,0 min. 0,8 min. 0,1

Györ Distillery & Refinery Co. Ltd., 9027 Györ, Maďarsko SF Soepenberg, s. r. o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011

Prírodný uhličitan vápenatý

(napr: krieda, vápenný íl, mletý vápenec, bretónská pôdna pomocná látka [maërl], fosfátová krieda)

Minimálny obsah živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do Prírodný jemne mletý vápenec -obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % 65,0 BAUMIT, Bratislava BAUMIT, Zrínskeho 15 81103 Bratislava Okres Bratislava I Bratislavský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008

Vápenec mletý -obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % 65,0 Vápencový priemysel Ružiná, Lučenec Vápencový priemysel Ružiná, Čajkovského 8 98401 Lučenec 1 Okres Lučenec Banskobystrický kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008

(19)

Vápenec mletý-hnojivý pre poľnohospodárske účely -obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % 65,0 Combin Vápenka, Tisovec Vápenka Tisovec Combin s.r.o. 980 61 Tisovec Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008 Vápenec pre poľnohospodárske účely EKOCELL AGRO -obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % 65,0 Cementáreň

Lietavská Lúčka Cementáreň Lietavská Lúčka Žilinská cesta 49/25 01311 Lietavská Lúčka Okres Žilina Žilinský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008 Vápenec veľmi jemne mletý -obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % Obsah MgCO3 v sušine v % Min. 95,0 Max. 4,0

Calmit s.r.o., závod Margecany 055 40 Margecany Calmit s.r.o., Gaštanova 15 811 04 Bratislava Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012 Vápenec veľmi jemne mletý -Obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % 65,0 Calmit, Bratislava/ Vápenka Tisovec Calmit Gaštanova 15 811 04 Bratislava Zapracovanie do pôdy 2004 – 31.12.2008 Vápenec veľmi jemne mletý -Obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % 65,0 Kameňolom a vápenka, Žirany Kameňolom a vápenka, Žirany Zapracovanie do pôdy 2003 – 31.12.2008 Vápenec veľmi

jemne mletý -Obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % 65,0 Calmit s.r.o., Bratislava/ výrobňa Žirany Calmit s.r.o.,

Bratislava Zapracovanie do pôdy 2004 -31.12.2008

Prírodný uhličitan vápenatý a horečnatý

(Napr: horečnatá krieda, mletý dolomitický vápenec apod.) - len prírodného pôvodu. - použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie. Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do

AMETÍN AGRO Obsah CaCO3 a MgCO3 v % MgCO3 v % min. 65,0 max. 4,5 AMETYS, s.r.o. Krompašská 9 040 11 Košice AMETYS, s.r.o. Krompašská 9 040 11 Košice Zapracovanie do pôdy do 31.12.2012

Agrovápno Obsah CaO v % MgO v % min. 65,0 min. 0,5 Ľupčianka s.r.o., Bellova 2038 031 01 Liptovský Mikuláš Ľupčianka s.r.o., Bellova 2038 031 01 Liptovský Mikuláš Zapracovanie do pôdy do 31.12.2008 Dolomit -obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % -Obsah MgCO3 v sušine v % Min. 65,0 41,0-46,0 AGRODRUŽSTVO BELAN, Šoltésovej 23 034 01 Ružomberok Terraton a.s., Hurbanova 11, 908 77 Borský Mikuláš Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012 Dolomit na hnojenie -obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % -Obsah MgCO3 v sušine v % 65,0 35,0 Kameňolomy a štrkopieskovne Zlaté Moravce, prevádzka Malé Kršteňany Kameňolomy a štrkopieskovne, Bernolákova 61 95311 Zlaté Moravce Okres Zlaté Moravce Nitriansky kraj

Zapracovanie do pôdy

2004 – 31.12.2009

(20)

Dolomit na hnojenie Obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % Obsah MgCO3 v sušine v % min. 65,0 41,0 – 46,0 Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61 953 01 Zlaté Moravce BORA, s. r. o., 029 42 Bobrov 436 Zapracovanie do pôdy do 31.12.2013 Dolomitický piesok obsah CaCO3 + MgCO3 v % obsah MgCO3 v % min. 65 41 – 46 Dolomit, a. s., Malá Vieska, 044 31 Družstevná pri Hornáde Carmeuse Slovakia, s. r. o., 049 51 Slavec 179 Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Dolomitický

vápenec -Obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v %

65,0 Dolvap, Varín Dolvap, Priemyselná 01303 Varín Okres Žilina Žilinský kraj Zapracovanie do pôdy 2003 – 31.12.2008 Dolomitický vápenec mletý, druh B -obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % obsah MgCO3 v sušine v % Min. 85,0 Min. 4,6 HASIT Šumavské vápenice a omítkárny a.s., Veľké Hydčice, Horažďovice, ČR Rašelina, a.s., na Pískách 488/II, 392 18 Soběslav, ČR Zapracovanie do pôdy Do 31.12.2012

Jemafert A Obsah MgO v % Obsah CaO v % 40,0 3,0 Slovenské magnezitové závody a.s., 049 16 Jelšava Slovenské magnezitové závody a.s., 049 16 Jelšava Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Jemafert B Obsah MgO v % obsah CaO v % 40,0 3,0 Slovenské magnezitové závody a.s., 049 16 Jelšava Slovenské magnezitové závody a.s., 049 16 Jelšava Zapracovanie do pôdy 2005 – 31.12. 2010 Jemne mletý dolomit Obsah CaCO3 a MgCO3 v % MgCO3 v % min. 65,0 41,0 – 46,0 Baumit, s. r. o., výr. závod Žilinská cesta 25/49, 013 11 Lietavská Lúčka Baumit, s. r. o., Zrínskeho 13, 811 03 Bratislava Zapracovanie do pôdy do 31.12.2011 Vápenato- horečnaté hnojivo KOMAT I. - obsah CaO + MgO v % - obsah CaO v % 64,0 54,0 Ing. František Hečko – EKOMAT BOJNICE Lúčky 34/1 972 01 Bojnice

Ing. František Hečko – EKOMAT BOJNICE Lúčky 34/1, 972 01 Bojnice Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010 Vápenec dolomitický mletý, druh B -Obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % 65,0 Hasit Šumavské vápenice a omítkárny a.s., Hydčice, ČR Rašelina SK s.r.o.,

Kočovce Zapracovanie do pôdy 2004 -31.12.2009

Vápnitý dolomit Obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine v % Obsah MgCO3 v sušine v % Min. 90,0 Min. 35,0 Engelhard GmbH Ammerthal, Nemecko AGRO CS Slovakia a.s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec Zapracovanie do pôdy do 31.12.2013

VITALIME vápnik ako CaO v sušine v % horčík ako MgO v sušine v % min. 30 min. 2,5 Eastern Sugar Slovensko, a. s., Bratislavská cesta 1246/9, 929 12 Dunajská Streda Eastern Sugar Slovensko, a. s., Bratislavská cesta 1246/9, 929 12 Dunajská Streda Zapracovanie do pôdy, na výrobu kompostov do 31.12.2011

(21)

Vzdušné drvené vápno KOMAT III. - obsah CaO + MgO v sušine v % - obsah CaO v sušine v % 92,0 90,0 Ing. František Hečko – EKOMAT BOJNICE Lúčky 34/1 972 01 Bojnice

Ing. František Hečko – EKOMAT BOJNICE Lúčky 34/1, 972 01 Bojnice Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010 Vzdušné mleté vápno KOMAT II.

- obsah CaO + MgO v sušine v % - obsah CaO v sušine v % 92,0 90,0 Ing. František Hečko – EKOMAT BOJNICE Lúčky 34/1 972 01 Bojnice

Ing. František Hečko – EKOMAT BOJNICE Lúčky 34/1, 972 01 Bojnice Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Záhradné vápno - obsah CaCO3 + MgCO3 v sušine 95,0 Terrasan Haus+Gartenbedarf GmbH Co.KG, Rain am Lech, Nemecko Terrasan SK s.r.o., Kapitulská 15 811 01 Bratislava Zapracovanie do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Síran horečnatý (napr. kieserit) Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do

HORKÁ SOĽ -obsah MgO -síra ako SO4

2-15,0 33,0

Terassan GmbH,

Rain am Lech, SRN BAUMAX SR s.r.o., Rožňavská cesta 4 83104 Bratislava Okres Bratislava III Bratislavský kraj

Zapracovanie do

pôdy 2003 - 31.12.2008

Horká soľ - obsah horčíka ako MgO v % - obsah síry ako SO42- v % 15,0 33,0 Terrasan Haus - + Gartenbedarf GmbH & Co. KG, Rain am Lech, Spolková republika Nemecko terrasan SK s.r.o., Kapitulská 15, 811 01 Bratislava Aplikácia na list 2005 – 31. 12. 2008

Roztok chloridu vápenatého

Zatiaľ neregistrovaný v SR

-listové hnojenie jabloní po zistení nedostatku vápnika; - použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej

organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie Síran vápenatý (sádra)

Zatiaľ neregistrovaný v SR

- produkt špecifikovaný v Smernici č. 76/116/EHS v znení Smernice č. 89/284/EHS;

Saturačný kal z výroby cukru - len prírodného pôvodu

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do KALKON -VH - CaO - obsah MgO 30,0 4,0 Slovenské cukrovary a.s., Rimavská Sobota Slovenské cukrovary a.s., Cukrovarská 3 97921 Rimavská Sobota Okres Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008

SATKA - CaO 30,0 Považský cukor, Trenčianska Teplá Považský cukor, Cukrovarská 311/9 91411 Trenčianska Teplá Okres Trenčín Trenčiansky kraj Zapracovanie do pôdy 2004 - 31.12.2009

Saturačný kal z vákuovej výroby soli

Zatiaľ neregistrovaný v SR

- vedľajší produkt z vákuovej výroby soli zo soľanky, ktorá sa vyskytuje v horách

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie. Elementárna síra

Zatiaľ neregistrovaný v SR

- produkt špecifikovaný v Smernici č. 76/116/EHS v znení Smernice č. 89/284/EHS;

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie

(22)

Stopové prvky - stopové prvky uvedené v Smernici č. 89/530/EHS; - použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej

organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie Minimálny obsah

živín Názov

Druh (v % sušiny)

Výrobca Distribútor Aplikácia Registrované od-do

BIAMIT PLUSSZ vápnik ako Ca v % horčík ako Mg v % meď ako Cu v % zinok ako Zn v % mangán ako Mn v % železo ako Fe v % bór ako B v % min. 7,0 min. 5,0 min. 8,0 min. 7,5 min. 0,7 min. 0,8 min. 0,04 Agrolens, s. r. o., Čenkovce 114, 930 39 Zlaté Klasy Agrolens, s. r. o., Čenkovce 114, 930 39 Zlaté Klasy Aplikácia na list do 31.12.2011

Borovital Obsah bóru ako B v % Min. 9,5 ASRA s.r.o. Nádražná 28, 900 28 Ivánka pri Dunaji ASRA s.r.o. Nádražná 28, 900 28 Ivánka pri Dunaji Zapracovanie do pôdy, aplikácia na list do 31.12.2011

Cupran Obsah medi

ako Cu v %

50,0 Spiess-Urania Chemicals Hamburg, Nemecko

Arysta Agro Slovakia s.r.o., Komárňanská Nové Zámky Zapracovanie do pôdy 2003 - 31.12.2008 Dissolvine Fe Obsah železa

ako Fe v %

2,75 AKZO Nobel, Ammersfoort Holandsko

Agrovita Nádražná 28 Ivanka pri Dunaji

Aplikácia na list aj na pôdu

2003 - 31.12.2008 Ferrovit Obsah železa

ako Fe v g.l-1 45,0 Agrichem s.r.o., Nobelova 34 Bratislava Agrichem s.r.o., Nobelova 34 Bratislava Aplikácia na list aj na pôdu 2003 - 31.12.2008 Forbor 150 Obsah bóru

ako B v % 9,0 Ing. P. Černý Agrochemix Moravská 3 Bratislava Ing. P. Černý, Agrochemix Moravská 3 Bratislava Zapracovanie do pôdy, aplikácia na list 2003 - 31.12.2008 FULMEX

UNIVERZÁL Stopové prvky: Zn, Fe, Mn, Mo, Cu, Co, B

--- SEWO kft.,

Tatabánya, MR AGREMIX- Ing. Ollé Komárňanská 2157/122, 932 01 Veľký Meder Listové hnojivo na všetky poľnohospodár-ske plodiny 2003 - 31.12.2008 Humix Bór - celkový dusík ako N v % - bór ako B v % - celkový draslík ako K2O v % 1,0 4,0 1,2 Humix KFT, Tatabánya, Maďarsko

Agrocultur Bio, s.r.o., Farská 44, 949 01 Nitra Aplikácia na list aj do pôdy 2005 – 31. 12. 2010

Klomag NCu Obsah horčíka ako MgO v % Obsah dusíka ako N v % Obsah medi ako Cu v % 19,1 15,0 0,5 – 1,5 Synthon s.r.o., Blansko, ČR Agrovita Nádražná 28 Ivanka pri Dunaji

Aplikácia na list 2003 - 31. 12. 2008 Klomag SNB Obsah horčíka ako MgO v % Obsah dusíka ako N v % Obsah bóru ako B v % Obsah síry ako S 19,1 7,6 0,2 – 0,6 19,0 Synthon s.r.o., Blansko, ČR Agrovita Nádražná 28 Ivanka pri Dunaji

Aplikácia na list 2003 - 31. 12. 2008

(23)

Lamag B Obsah horčíka ako MgO v % Obsah bóru ako B v % 15,0 0,2 – 0,6 Synthon s.r.o., Blansko, ČR Agrovita Nádražná 28 Ivanka pri Dunaji

Aplikácia na list 2003 - 31.12.2008 Lamag Mo Obsah horčíka ako MgO v % Obsah molybdénu ako Mo v % 16,0 0,5 – 1,5 Synthon s.r.o.,

Blansko, ČR Agrovita Nádražná 28 Ivanka pri Dunaji Aplikácia na list 2003 - 31. 12. 2008

Molychel Obsah molybdénu ako Mo v % 10,0 Agrichem s.r.o., Nobelova 34 Bratislava Agrichem s.r.o., Nobelova 34 Bratislava Aplikácia na list aj na pôdu 2003 - 31.12.2008 Polybor 150 Obsah bóru

ako B v g.l-1

150 Fitohorm Kft., Baja,

Maďarsko Arysta Agro Slovakia s.r.o., Komárňanská Nové Zámky

Aplikácia na list 2003 - 31.12.2008

Rosabor Obsah bóru ako B v %

9,0 S.A. Rosier,

Belgicko Agroaliance s.r.o., o.z.z.o., ČSĽA 579/28 Kanianka

Zapracovanie do

pôdy 2003 - 31.12.2008 SF TREO MIX Obsah N,

P,K, Ca, Cu, Fe, Zn, B, Mo, Mn, Stopy MgO 0,2 Fermas, s. r. o., 976 13 Slovenská Ľupča 938 SF Soepenberg, s. r. o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava Zapracovanie do pôdy do 31.12.2012

Superzink - retard Obsah zinku ako Zn v % Obsah mangánu ako Mn v % Obsah medi ako Cu v % 42,0 4,0 0,25 Agrovita, Nádražná 28 Ivanka pri Dunaji Agrovita Nádražná 28

Ivanka pri Dunaji Aplikácia na list aj na pôdu 2003 - 31.12.2008

Vetozen -CaO v % hmot. -MgO v % hmot. -Fe2O3 v % hmot. -K2O v % hmot. 0,55 0,15 0,15 0,7 Geoprodukt Kft., Mád, Maďarsko NATURA – RNDr. I. Polyák, Kolíňany 23 95178 Kolíňany Okres Nitra Nitriansky kraj Zakoreňovanie odrezkov okrasných rastlín, bobuľovín a kvetov 2004 - 31.12.2009 Chlorid sodný Zatiaľ neregistrovaný v SR

- len ak má pôvod v kamennej soli.

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie. Kamenné múčky

(24)

Minimálny obsah živín

Názov

Druh

(v % sušiny)

Výrobca Distribútor

Aplikácia

Registrované

od-do

AGROPERLIT

KERKO, a. s.,

Tomášikova 35,

043 22 Košice

KERKO, a. s.,

Tomášikova 35,

043 22 Košice

Zapraco-vanie do

pôdy

do 31.12.2011

Amalgerol Premium - - Hechenbichler GmbH, Innsbruck, Rakúsko Amalgerol CZ s.r.o., Kostelní 1228/34 370 04 České Budějovice, ČR Zapraco-vanie do pôdy do 31. 12. 2013

AZOFOS Vitálne

mikroorga-

nizmy Bacillus

megatherium

Azoter, s. r. o.,

Považská 18,

940 63 Nové

Zámky

Azoter, s. r. o.,

Považská 18,

940 63 Nové

Zámky

Zapraco-vanie do

pôdy

do 31.12.2011

Azorhiz

- Pôdne

mikroorganiz-my rod

Azotobacter

Azospirillum

Bacillus

Rhizobium

Azoter

spol.

s r.o., Považská

18

940 63 Nové

Zámky

Azoter spol.

s r.o., Považská

18 940 63 Nové

Zámky

Zapraco-vanie do

pôdy

2005 –

31. 12. 2010

Azoter -

Pôdne

mikroorganiz-my

Rod

Azotobacter

Azospirillum

Bacillus

Azoter spol.

s r.o., Považská

18 940 63 Nové

Zámky

Azoter spol.

s r.o., Považská

18

940 63 Nové

Zámky

Zapraco-vanie do

pôdy

2005 –

31. 12. 2010

BactoFil Perla B

- Pôdne

mikroorganiz-my

Azotobacter

Azospirillum

Bacillus

Pseudomonas

Micrococcus

AGRO

bio

Hungary Kft.,

Budapešť,

Maďarsko

GAMMA –

SLOVAGRO

spol. s r.o.,

Hodská 384

924 01 Galanta

Zapraco-vanie

do pôdy

2005 –

31. 12. 2010

BACTOMIX UN

– –

Dr. Szabo

Szücs,

Budapešť,

Maďarsko

AGREF,

Komárno

Aplikácia

do pôdy

2004 -

31.12.2009

BACTOMIX UN

--

--

Dr. Szabo

Szücs,

Budapešť,

Maďarsko

AGREF,

Komárno

Na rozklad

celulózy

2004 -

31.12.2009

BIANAT

ORGANICS

Obsah N, P, K,

Ca, Cu, Fe, Zn,

B, Mo, Mn,

stopy

MgO

Výťažky

liečivých

rastlín, melasa

0.2 Drin

s.r.o.,

Kollárová 8,

917 02 Trnava

Drin s.r.o.,

Kollárová 8,

917 02 Trnava

Aplikácia

do pôdy

do 31. 12. 2011

(25)

COFUNA -celkový

dusík

ako N v sušine

v %

-celkový fosfor

ako P

2

O

5

v sušine v %

- draslík ako

K

2

O v sušine

v %

1,5

1,2

2,0

HERMA,

Bratislava

HERMA,

Bratislava

Zapracova

nie do

pôdy

2003 -

31.12.2008

Klomag K

Obsah horčíka

ako MgO v %

Obsah draslíka

ako K v %

19,1

2,5

Synthon s.r.o.,

Blansko, ČR

Agrovita

Nádražná 28

Ivanka pri

Dunaji

Aplikácia

na list

2003 -

31. 12. 2008

Lamag Ca 5

Obsah horčíka

ako MgO v %

Obsah vápnika

ako Ca0

16,0

5,0

Synthon s.r.o.,

Blansko, ČR

Agrovita

Nádražná 28

Ivanka pri

Dunaji

Aplikácia

na list

2003 - 31.

12. 2008

Lamag N

Obsah horčíka

ako MgO v %

Obsah dusíka

ako N v %

16,0

16,0

Synthon s.r.o.,

Blansko, ČR

Agrovita

Nádražná 28

Ivanka pri

Dunaji

Aplikácia

na list

2003 - 31.

12. 2008

LIGNOFERT

– –

Baňa Záhorie

a.s., Čáry

Baňa Záhorie

a.s., Čáry

Pôdny

kondi-cionér

2003 -

31.12.2008

Nitro-fix - - United Agricultural Services, Inc. Hudson, USA Shogun s.r.o., Podzáhradná 1426/8, 946 32 Marcelová Zapraco-vanie do pôdy do 31. 12. 2010

PHYLAZONIT -

MC

– –

Phylaxia –

Pharma Rt.,

Budapešť, MR

AGREMIX

s.r.o.,

Veľký Meder

Aplikácia

do pôdy

2003 -

31.12.2008

Rašelinová zemina

– pôdna pomocná

látka

– –

HAMOS,

s. r. o.,

Bratislavská 37,

931 01 Šamorín

HAMOS,

s. r. o.,

Bratislavská 37,

931 01 Šamorín

Pomocná

látka

do 31.12.2011

SF TREO MIX Obsah N, P,K, Ca, Cu, Fe, Zn, B, Mo, Mn, Stopy MgO 0,2 Fermas, s. r. o., 976 13 Slovenská Ľupča 938 SF Soepenberg, s. r. o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava Zapracova-nie do pôdy do 31.12.2012

Super Hume - - United

Agricultural Services, Inc. Hudson, USA Shogun s.r.o., Podzáhradná 1426/8, 946 32 Marcelová Zapracova-nie do pôdy do 31. 12. 2010

Urýchľovač

kompostovania

– –

terrasan Haus -

+ Gartenbedarf

GmbH & Co.

KG, Rain am

Lech, Spolková

republika

Nemecko

terrasan SK

s.r.o.,

Kapitulská 15,

811 01

Bratislava

Aplikácia

do

kompostu

2005 –

31. 12. 2009

VAMBAC

– –

Biotechnology

a.s., Chomutov,

ČR

Biotechnology

a.s., Považská

Bystrica

Očkovacia

látka

2004 -

31.12.2009

(26)

Èl. III

Zrušuje sa Zoznam hnojív a  pôdnych

pomoc-ných látok povolepomoc-ných v ekologickom

po¾nohos-podárstve è. j. 4713/2007, zverejnený vo Vestníku

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej

re-publiky v èiastke 6 z 3. apríla 2007 pod è. 24.

Èl. IV

Tento zoznam hnojív nadobúda úèinnos dòom

zverejnenia vo Vestníku Ministerstva

pôdohospo-dárstva Slovenskej republiky.

Zdenka Kramplová, v. r.

ministerka

(27)

20

Z O Z N A M

prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve

č. j. 1868/2008-920

Ministerstvo pôdohospodárstva

Slovenskej republiky podľa § 3 písm. d)

zákona č. 421/2004 Z. z. o ekologickom

poľnohospodárstve zverejňuje na návrh

Ústredného kontrolného a

skúšobného

ústavu poľnohospodárskeho tento zoznam

prípravkov na ochranu rastlín povolených

v ekologickom poľnohospodárstve (ďalej

len „ zoznam prípravkov“) podľa prílohy

II časti B nariadenia Rady (EHS) č.

2092/1991 z 24. júna 1991 o ekologickej

výrobe poľnohospodárskych výrobkov

a príslušných

označeniach

poľnohos-podárskych výrobkov a

potravín

(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv.

2) v platnom znení:

Čl. I

Všeobecné podmienky pre použitie

prípravkov zložených alebo obsahujúcich

účinné látky uvedené v tabuľke sú tieto:

a) dodržiavanie pravidiel ekologického

poľnohospodárstva podľa prílohy

I

nariadenia Rady (EHS) č. 2092/1991

z 24. júna 1991 v platnom znení,

b)

dodržiavanie všeobecne záväzných

právnych predpisov pre prípravky na

ochranu rastlín v Slovenskej republike.

I. Látky rastlinného a živočíšneho pôvodu

Názov Účinná látka Registrovaný do Popis; požiadavky na zloženie; podmienky použitia

Azadirachtin extrahovaný z Azadirachta indica (strom

neem) v SR neregistrovaný

∗∗

- insekticíd,

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie

Včelí vosk v SR neregistrovaný∗∗ - záhradnícke činidlo

Želatína v SR neregistrovaná∗∗ - insekticíd

Hydrolyzované proteíny v SR neregistrované∗∗

- vábidlo,

- len pre povolené aplikácie v kombinácii s inými vhodnými produktmi z časti B prílohy II

Lecitín v SR neregistrovaný∗∗ - fungicíd

Rastlinné oleje (napr. mätový olej, ihličnanový olej, rascový olej)

- insekticíd, akaricíd, fungicíd a inhibítor klíčenia,

- prípravok na obmedzenie strát pri zbere, aditíva, špeciálne látky,

(28)

AGROVITAL pinolene 31. 12. 2012

SPODNAM DC pinolene 31. 12. 2011

- obilniny, repa cukrová, repa kŕmna, zemiaky, repka ozimná, slnečnica jačmeň, raž, tritikale, pšenica, vinič

Pyretríny extrahované z Chrysanthenum cinerariaefolium

v SR neregistrované∗∗

- insekticíd,

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie

Horkoň (surinamské horké drevo, extrahovaný z Quassia amara

v SR neregistrovaný∗∗ - insekticíd, repelent

Rotenón získaný z Derris spp. (kožatec) a Lonchokarpus spp. (lonchokarp) a Terphrosia spp. (tejfrózia)

v SR neregistrovaný∗∗

- insekticíd,

- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie ∗∗ prípravok s uvedenou účinnou látkou nie je povolený do ekologického poľnohospodárstva v Slovenskej republike

II. Mikroorganizmy používané na biologické ničenie škodcov

Názov Účinná látka Registrovaný do Popis; požiadavky na zloženie; podmienky použitia Mikroorganizmy

(baktérie, vírusy a huby) napr. Bacillus thuringensis,

Granulosis virus, atď.

BIOBIT WP Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki 31. 12. 2012 BIOBIT XL Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki 31. 12. 2008 CONTANS WG Coniothyrium minitans 31. 12. 2010 NOVODOR FC Bacillus thuringiensis ssp. Tenebrionis 31. 12. 2011 POLYVERSUM Pythium oligandrum 31. 12. 2012 TRICHOMIL Trichoderma harzianum 31. 12. 2008

- len produkty, ktoré nie sú geneticky modifikované podľa smernice č. 90/220/EHS(1).

(1) Ú. v. ES L 117, 8. 5. 1990, s. 15

III. Prípravky používané v lapačoch alebo v dávkovačoch

Všeobecné podmienky použitia:

-

z lapača alebo dávkovača nesmie unikať prípravok do prostredia a nesmie prísť ku

kon-taktu prípravku s pestovanou plodinou,

-

po použití sa lapače musia pozbierať a bezpečným spôsobom zlikvidovať.

Názov Účinná látka Registrovaný do Popis; požiadavky na zloženie; podmienky použitia Fosforečnan

dvojamónny v SR neregistrovaný∗∗

- vábidlo;

- použitie len v lapačoch

Metaldehyd v SR neregistrovaný∗∗ - prípravok proti mäkkýšom

Imagem

Referências

temas relacionados :