zaktualizovanú verziu Telefónneho interného zoznamu DFNsP nájdete na

45 

Texto

(1)

DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIMBOVÁ 1 833 40 BRATISLAVA Predvoľba 59371 Spojovateľka 59371 111 RIADITEĽSTVO DFNsP

Vnútorná linka Priama linka

sekretariát riaditeľa 512, 513 54 774 987, 59 371 513

FAX 54 776 243, 59 371 884

zást. riaditeľa pre LPS 544 54 773 937, 59 371 513

zást.riaditeľa pre ekonomiku 515 54 774 269, 59 371 515

sestra manažérka pre ošetrovateľstvo 446 54 774 946, 59 371 446 zást.riaditeľa pre PTÚ 363 54 773 045, 59 371 363 zást.riaditeľa pre styk s poisťovňami 166

hovorkyňa 599

referát kontroly a sťažností 170

referát pre vedu a výskum 151

sociálna sestra 382

ústavný hygienik 405

referát kvality zdravotnej starostlivosti 600 koordinátor transplantač. programu 374

referát krízového riadenia 186 FAX 59 371 827

závodný výbor odborov 507 FAX 59 371 820

právny referát 504, 605

(2)

PREVÁDZKOVO - TECHNICKÝ ÚSEK ( PTÚ )

Oddelenie prevádzkových činností ( OPČ ) Blok „C“ - 3

FAX v podateľni 54 788 361, 59 371 537

vedúci odd. prevádzkových činností 517 odd. prevádzkových činností

+ správa ubytovne 379

odd. prevádzkových činností 362

podateľňa 518

registratúrne stredisko zdrav. dokumentácie 146, 805

obsluha AV techniky ( posluchárne )

a rozmnožovňa 188 šatňa medikov – 2“F“ 226 Informátor poliklinická časť „D“ 566 hala návštev „B“ 350 centrála EPS - 1 “B“ 693 54 776 080, 59 371 693 hala polikliniky 796

Oddelenie dopravných činností ( ODČ )

Blok „E“ -3 a - 4

vedúci oddelenia 206

dispečing VaD 116, 117, 119

vodič motorového vozidla 380

manipulantky nemocničného prádla 118 vedúca skladu nemocničnej bielizne 690

centrálna úprava postelí 402

Oddelenie materiálno - technického zabezpečenia

a skladovania ( MTZ )

Blok „C“ - 4

vedúci oddelenia 889 FAX 59 371 825

referent zásobovania 887

sklady všeobecného materiálu 875

Oddelenie technickej údržby budov ( TÚB ) Blok „C“ -3, „B, E“– 4

(3)

majster TÚB 459

dispečing údržby – nahlas. porúch 860, 870 M: 0905 715 761

denná miestnosť, kuchynka 388

zámočnícka dielňa 234 stolárska dielňa 283 vodárska dielňa 607 chladiaca stanica 357 výťahoví technici 436 trafostanica –1/G 115 technická dokumentácia 168 energetik 732

Oddelenie zdravotníckej techniky ( OZT ) Blok „C“ - 3

vedúci oddelenia 609 FAX 59 371 823

referent 803

mechanici zdrav.techniky 804

ODDELENIE PERSONÁLNEJ POLITIKY A PRÁCE A MZDY Blok „B“ +-0

vedúca odd. personálnej politiky 479

personálne oddelenie 524

oddelenie práce a mzdy 529

referent – starostlivosť o zam. 167

EKONOMICKÝ ÚSEK Blok „B“ +-0

zástupca riaditeľa pre ekonomiku 515, 516 54 774 269, 59 371 515 manažér ekonomického oddelenia 574

Oddelenie finančnej účtárne,

plánu a rozpočtu ( FU a PaR )

Blok „B“ +-0

vedúci oddelenia plánu

(4)

oddelenie plánu a rozpočtu 150 referent rozpočtu 478 ekonóm. MTZ 185 finančná účtáreň 525 finančná účtáreň 368 pokladňa 364

Oddelenie mzdovej učtárne Blok „B“ +-0

vedúci oddelenia 509

oddelenie mzdovej učtárne 521, 528

Oddelenie operatívnej evidencie ( OE ) Blok „C“ - 2

vedúci oddelenia 808

referenti 706

Oddelenie výpočtovej techniky ( OVT )

Blok „C“ - 2 vedúci oddelenia 886 technici 743, 399, 425 správca NIS 904 serverovňa 197 Verejné obstarávanie ( VO ) Blok „C“ - 2

odborný referent – verejné súťaže 571

Oddelenie zdravotnej informatiky a štatistiky ( OZIŠ ) Blok „C“ - 2

vedúci oddelenia 161

oddelenie 526, 527

Úsek liečebnej výživy a stravovania ( ÚLVaS ) Blok „B“ - 3

(5)

vedúci diétnych sestier 630

diétne sestry 691, 591

referent pre stravovanie 880

hlavná kuchárka, varňa 592

sklad potravín 593

výdaj pacientskej stravy 703 skladový účtovník

výdaj stravy 725

– ref. strav. prevádzky 646

umýváreň riadu pacientov 386

chodba – sklady 661

Oddelenie liečebnej výživy novorodencov a dojčiat Blok „E“ – 3

vedúca sestra 235

sesterská miestnosť 236

prípravovňa kojeneckej stravy 237

mliečna časť 245

Laktárium – Banka ženského-materského mlieka Blok „C“ + 2

príjem mlieka 847

príprava sterilných dávok 846

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A MATERSKÁ ŠKOLA PRI ZDRAV. ZARIADENÍ ( ZŠ ) ( MŠ ) Blok „F“ – 1, – 2

riaditeľka ZŠ a zástupca riaditeľky ZŚ 105

tajomníčka ZŠ 313

ZŠ 510, 722

riaditeľka MŠ 312

FAX 59 371 312

KLINIKA DETSKEJ NEUROLÓGIE ( KDN )

Lôžková časť Blok „E“ + 7 prednosta 720 FAX 59 371 708 sekretariát, dokumentaristka 274 primár 631 vedúca sestra 102 vyšetrovňa 441

(6)

lekárska izba 810, 100

popisovňa EEG 674

sestra – malé deti 331

sestra - veľké deti 332

ošetrovňa 408 kuchyňka 632 pohotovostná služba 393 Ambulantná časť Blok „D“ + 4 prihlasovanie pacientov 323 neurologická ambulancia 620 neurolog. ambulancia 865 psychológ 406

KLINIKA DETSKEJ PSYCHIATRIE ( KDP )

Lôžková časť Blok „E“ + 7

prednosta 410 59 371 878

primár 476 59 371 883

vedúca sestra 310

vyšetrovňa – odd. malých detí 416

vyšetrovňa – odd. veľkých detí 718

denná miestnosť sestier 895

staničná sestra 719 hovorňa 704 materská škola 709 lekárska izba 243, 877, 315, 182 pracovňa psychológa 508 Ambulantná časť Blok „D“ + 4, +3 psychologická ambulancia „D“ +4 325 ambulancie 700, 108, 733, 394 sestry 189 I. DETSKÁ KLINIKA ( I. DK ) Lôžková časť Blok „E“ + 6

(7)

prednosta kliniky 209

sekretariát 209 FAX 59 371 852

zástupca prednostu 103

vedúca sestra 201

diabetologické centrum 485 FAX 59 371 467

lekári 391

Dojčenské oddelenie

vyšetřovna 272, 281

staničná sestra 903

lekárska izba 271

denná miestnosť sestier 311

materská škola 392 oddelenie - chodba 282 stacionár 142 Interné oddelenie vyšetrovňa 301, 302 staničná sestra 741 kuchyňka 482 knižnica 471 telocvičňa 329 lekárska izby 232, 241, 242, 484, 871 psychológ 231 škola 742

dokumentaristka, diétna sestra 481

telocvičňa 249 laboratóriá I. DK Blok „C“ + 2 laboratóriá 656, 657 Ambulantná časť I. DK Blok „D“ + - 0 dojčenská ambulancia 914

Ambulantná časť - odborné ambulancie Blok „D“ + 2

odborné ambulancie 660, 740, 749, 855, 856, 623, 662

diabetologická ambulancia 618

I. DK - Včasná diagnostika a terapia psychomotorického vývinu detí Blok „C“ – 3

(8)

Oddelenie patologických novorodencov I. DK ( I. DK – OPN ) Blok „C“ + 4

prednosta kliniky ,,E“ + 6 209

primár kliniky 760

FAX 59 371 602

vedúca sestra, staničná sestra odd. 769

ošetřovna I. 531, 768

ošetřovna II. 761

lekárska izba 763, 764

JIS

staničná sestra JIS 767

denná miestnosť JIS 766

JIS 765, 542 Blok „C“ + 3 „PRO VITA“ 54 793 655 lekári 843 lekári 833 dokumentaristka 845 DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR ( DKC SR ) riaditeľ 798 FAX 59 371 540 nám. pre ekonomiku 503 asistent ekon. nám. 248

námestníčka pre oš. starostlivosť 781

referent VO 782

odd. rozpočtu a financovania, fin. učtáreň, správa majetku,

styk s poisťovňami, MTZ 783

informatici 797

technik 867

personálne, práce a mzdy 643

koordinátor ekon. agiend 874

Oddelenie funkčného vyšetrovania ( OFV ) Blok „A“ + 1

sekretariát OFV 864

vedúca sestra 861

(9)

lekárska izba 863

Ultrazvuk I. 779

Ultrazvuk II. 773

Spirometria 772

katetrizačné prac.( angio ),

kardio anestéza blok „B“ 756

OFV katetrizácia blok „B“ 723

Holter-ergometria 776

lekárske izby 491, 863

Kardiologické oddelenie A ( DKC SR ) Blok „E“ + 5

primár oddelenia, nám. pre LPS 640

sekretariát 638 vedúca sestra 253 zákroková miestnosť 263 denná miestnosť 255 kuchyňka 254 JIS 322, 324

lekárske izby - ženy 857, 233, 473

lekárska izba - muži 477

izba matiek 256 Kardiochirurgické oddelenie B ( DKC SR ) Blok „E“ + 5 primár oddelenia 647 dokumentaristka 327 vedúca sestra 633 zákroková miestnosť 401 denná miestnosť 404 kuchyňka 634 knižnica 280 JIS 181, 387, 554, 659

lekárske izby - muži 288, 289, 483, 489

Oddelenie intenzívnej a resistutačnej starostlivosti ( OIRS ) Blok „E“ – 2 primár oddelenia 360 dokumentaristky 397 vedúca sestra 724 oddelenie 729 lekárska izba 727

(10)

denná miestnosť 390 knižnica 492 Operačné sály operačné sály 688, 687, 689 denná miestosť 556 anestéza 813, 489 ECC – pumpa 420 Ambulancie Blok „D“ + 2 EKG 444, 817 vyšetrovňa I. 854 vyšetrovňa II. 545 vyšetrovňa III. 624

II. DETSKÁ KLINIKA ( II. DK ) Blok „E“ + 4

prednosta kliniky, internet 104 FAX 59 371 850

sekretariát 109 primár 107 dokumentaristka 309 vedúca sestra 106 knižnica 472 Dojčenecké oddelenie Blok „E“ + 4

staničná sestra – dojč. odd. 265

lekári 240, 326, 474, 641, 642

študovňa 326

zákroková miestnosť 264

izba sestier + sanitárky 258

Interné oddelenie staničná sestra 673 oddelenie 717 sesterská izba 671 izby matiek 635 chodba 637 nadštandartná izba 672 nadštandartná izba 636

laboratórium molek. genetiky bl. „A“ 882

(11)

Blok „A“ + 2

laboratórium 873

Interné ambulancie II. DK Blok „D“ + - 0

interné ambulancie 913

Odborné ambulancie II. DK Blok „D“ + 2 gastroenetrologická ambulancia 359 endokrinologická ambulancia 567 pneumoalergologická ambulancia 563 reumatologická ambulancia 562 nefrologická ambulancia 562

endokrinologicko metabolická amb. 562

psychologická ambulancia 560

denná miestnosť 562

KLINIKA DETSKEJ ORTOPÉDIE ( DORK )

Blok „E“ + 3

Riadiaca časť

prednosta kliniky 451 FAX 59 371 881

primár oddelenia 239 FAX 59 371 853

sekretariát 612 FAX 59 371 716

vedúca sestra 443

vyšetrovňa 711, 712, 381

chodba (kontakt rodič. s pacientom) 494

lekárske izby 851, 611

pracovňa asistentov (lekárov) 735

pedagóg 202

Ortopedická ambulancia Blok „D“ + 1

ortopedické ambulancie 578, 403

KLINIKA PEDIATRICKEJ UROLÓGIE ( KPU ) Blok „E“ + 3

(12)

primár oddelenia 268, 261, 721 FAX 59 371 858 sekretariát 268 vedúca sestra 215 lekári 251, 192, 252 chodba 396 zákroková miestnosť 317 endoskopia 225

sesterská miestnosť + herňa 314

Urologické ambulancie Blok „D“ + 1

urologická ambulancia 585

urodynamická ambulancia 440

KLINIKA DETSKEJ OFTALMOLÓGIE ( KDO ) Blok „E“ + 2

prednosta kliniky 345 FAX 59 371 876

sekretariát, domumentarista 345 primár 346 vedúca sestra 223 pohotovostná ambulancia 622 služba - sestra 714 ošetrovňa 614 knižnica – zasadačka 304 lekári 303, 213, 344

karta, informácie, objed. pacientov 128

ambulancia ELF 153

Očné ambulancie Blok „E“ + 2

ambulancie 557, 568, 625, 622, 559

ortoptika 564

ERG ambulancia + lekár 586

študentská miestnosť 584

KLINIKA DETSKEJ CHIRURGIE ( KDCH )

Blok „E“ + - 0

Riadiaca časť

(13)

sekretariát 342 FAX 59 371 866 primár 173 vedúca sestra 349 FAX 59 371 802 lekárske izby 171,172, 174, 175, 176, 347, 348, 307 služba sanitár 219 Oddelenie chlapcov primár COS 227 staničná sestra 616 sesterská izba 296 vyšetrovňa 294 dokumentaristka 480 škola 655

Klinika detskej chirurgie ( KDCH )

Blok „E“ + 1 Kojenecké oddelenie staničná sestra 218 oddelenie 222 sesterská izba 210 lekárska izba 221

sanitár – pohotovostná služba 219

Oddelenie dievčat lekárska izba 615 staničná sestra 613 oddelenie 295 sesterská izba 298 škola 297 Chirurgické ambulancie Blok „D“ + 1

všeobecná chirurgická ambulancia 775 úrazová chirurgická ambulancia 546 odborné chirurgické ambulancie 774

denná miestnosť 541

endoskopia 539, 387

(14)

DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM ) Blok „E“ - 1

prednosta kliniky 418

sekretariát prednostu 417

DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM ) A Blok „E“ – 1 primár 216 dokumentaristky 415 59 371 879 vedúca sestra 293 staničná sestra 617 lekári 413, 502, 292, 412, 488 zákrokovňa 414

chodba, staničná sestra 499

I.izba pacientov 490

II.izba pacientov 497

I.izolačka 496

II.izolačka 495

lekárska izba - denná miestnosť 411

rýchly prevoz ( vodiči ) 800 M: 0905 / 447 117

Ambulantná časť Blok ,,D” + 1

liečba bolesti 626

DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM ) B Blok „E“ – 1 primár 216 lekári 177, 178 staničná sestra 321 oddelenie 300, 330 kuchyňka 400

(15)

DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM ) C

Blok „E“ - 1

primár 141, 198

vedúca sestra - anestéza 190

lekári 412, 178

anestézia - premedikácie 424

anestézia - sestra 193

lekár, anestézia – služba 198

KLINIKA DETSKEJ HEMATOLÓGIE A ONKOLÓGIE ( KDHaO ) Blok „E“ – 2 prednostka kliniky 230 primárka 139 FAX 59 371 583 vedúca sestra 130

dokumentaristka, sekretariát 376 FAX 59 371 143

príručná registratúra 123

psychológ 247, 409

sociálna sestra 205

centrálna riediareň cytostatík 373

Lekárske izby: 129, 246, 247, 375, 830 Malé deti vedúci lekár 246 staničná sestra 338 ošetrovňa 120 sesterská izba 336 izba pacientov č.1 905 izba pacientov č.2 121 izba pacientov č.3 122 izba pacientov č.4 124 izba pacientov č.5 125 izba pacientov č.6 126 izba pacientov č.7 149 izba pacientov č.8 354 izba pacientov č.9 140 izba pacientov č.10 355 herňa 148 Veľké deti vedúci lekár 247 staničná sestra 130

(16)

sesterská izba 203 odd.ošetrovňa 145 izba pacientov č.1 133 izba pacientov č.2 134 izba pacientov č.3 135 izba pacientov č.4 136 izba pacientov č.5 137 izba pacientov č.6 138 izba pacientov č.7 144 izba pacientov č.8 154 izba pacientov č.9 155 zasadačka 165

Ambulantné podávanie cytostatík (APC) 372

Ambulantná časť Blok „D“ + 4

sestry 684

ambulancia I 682

ambulancia II (vedúci lekár) 587

TRANSPLANTAČNÁ JEDNOTKA KOSTNEJ DRENE KDHaO (TJKD) Blok „A“ + 2 primár 927 vedúca sestra 928 lekári 935, 936 psychológ 936 dokumentaristka 929 FAX 59 371 991 zasadačka 937 ambulancia 939 stacionár 938

sestra na hematologickom odd. 930 sestra na transplantačnom odd. 931

kuchynka 934

izba matiek 932, 933

(17)

PRACOVISKO KLINICKEJ BIOCHÉMIE ( KB ) Blok „B“ + 2 primár 229 zástupca primára 832, / 438 / FAX 59 371 814 zástupca primára 438 vedúca laborantka 220 zást.vedúcej laborantky 435 pracovňa lekárov 452 zasadačka 460 denná miestnosť-biochemia 429 pracovňa IZzZ 551 pracovňa IzzZ 552 laboratórna časť pohotovostná služba 755

externý príjem biol. materiálu 456

močové laboratórium 428

centrálny príjem biolog.mat. 561

acidobáza a glykémie 787 bioch.lab.+Statim 466 rutinné laboratórium 468 špec.lab. GC/MS 469 špec.lab.HPLC,AAA 228 metabolické laboratórium 683 laboratórium 668 Elfo laboratórium 739 umýváreň skla 667 PRACOVISKO HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE ( HaT ) zodp.ved.lekár HaT, zást.primára OLM 832, /438/ FAX 59 371 839 zástupca vedúcej lab.OLM 435

pracovňa lekára 692 pracovňa lekárov 580 pracovňa lekárov 832 pracovňa IZzZ 439 laboratórna časť príjem materiálu 269

laboratórium základnej hematológie 260

hemokoagulačné laboratórium 430 cytomorfologické laboratórium 601 lab.prietokovej cytometrie 676 imunohematologické laboratórium 498 krvná banka 501 cytochémia 907

(18)

laboratórium prietok. cytometria 676 pohotovostná služba základná hematológia 260 krvná banka 514, 501 Ambulantná časť Blok ,,D” + 2 hematologická ambulancia 569

PRACOVISKO KLINICKEJ IMUNOLÓGIE ( KIaA ) Blok „C“ + 2 vedúci lekár 453 vedúca laboratória 454 IZZ 461 humoral. laboratórium 658 celulárne laboratorium 665 ELISA laboratórium 291 zasadačka 869 denná miestnosť 666 Imunologická ambulancia Blok „D“ + 2 ambulancia 538

DETSKÁ OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA ( ORL ) Blok „A“ + - 0 prednosta kliniky 448 sekretariát - FAX 59 371 812 primár 244 pracovňa lekárov 421, 422, 579 vedúca sestra 207 ošetrovňa 204 kuchyňka - chodba 449 karta 132 Operačná časť Blok „B“ - 1 staničná sestra 464

(19)

administratívna pracovňa 465

operačná sála 426

endoskopia 427

Odborné ambulancie Blok „A“ + 0

ambulancia , služba UPS 553

fibroskopická ambulancia 621

kartotéka 132

Blok „D“ +3

logopedická ambulancia 746

ambulancia I.+ kartotéka 543

ambulancia II. 576

audiometria 581

otoakustické emisie 582

ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL ( COS ) Blok „A“ - 1

primár 227

vedúca sestra, staničná sestra 821, 819

anestéza – staničná sestra 190

anestéza premedikácie 424

anesteziológ 198

administratívna pracovňa 523

denná miestnosť 555

sterilizácia 824

nočná služba - inštrumentárky 199, 793

anestéza - služba SZP 193

III. op. sála chirurgia 419

III. op. sála chirurgia 651

II. op. sála urológia 652

operátori - dokumentarista 523

operátori 822

I.op. sála chirurgia 653

OP sála III. (septická ) 651, 419

zákrokovňa 990

OAIM - telefonické spojenie v službe

anestéziologické sestry 490, 499

Oddelenie centrálnych operačných sál Blok „A“ - 2

(20)

denná miestnosť - očná 828 nočná služba - inštrumentárky 793, 792

premedikačná miestnosť 686

pooperačná miestnosť DKC SR 685

anestéza - lekári 891

denná miestnosť - kardio 813

ortopédia – artroskop 893

denná miestnosť – DKC SR 556, 826

denná miestnosť ortopédia 829

Operačné sály

OP sála I. ( aseptická ) 653

OP sála II. ( mezoseptická ) 652

OP sála III. ( septická ) 651, 419

OP sála IV. ( kardiochirurgická ) 688, 687

OP sála ortopedická V.OP.S. 689

OP sála V. ( ortopedická ) 680

OP sála VI. ( očná ) 794

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE ( RDG )

Blok „B“ + 1

primár 751

sekretariát 752

zástupca primára, internet 511

vedúca sestra 520 RDG pracovňa 1 575 RDG pracovňa 3 a 4 500 izba laborantov 770 negatoskopia, popisovňa 594 laborantská miestnosť 487

inšpekčná izba lekára 383

inšpekčná izba lekárov 384, 790, 370, 486

sonografia 894

angio pracovisko( anestéza DKC) 723

angio pracovisko 756

tmavá a svetlá komora 753

centrálna karta 450

CT pracovisko 286

(21)

FYZIATRICKO – REHABILITAČNÉ ODDELENIE ( FRO ) Blok „B“ „C“ – 1 primár 194 vedúci fyzioterapeut 195 recepcia 159 ambulancia č. 1 736 ambulancia klinická č. 2 737 elektro+masér 395 lekárska izba 675 vodoliečba 799 teploliečba 158 telocvičňa 1 183 telocvičňa 2 187 individuálna tělocvična 694, 250 telocvična 738 individuála telocvična 705

ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE ( OCS ) Blok „B“ - 2

primár 432

vedúca sestra 445

dokumentaristka, IZP 433

staničná sestra (príprava ZP) 849

príjem ZP 848

výdaj sterilných ZP 840

kancelária stan. sestra 892

dekontaminácia ikubátorov 844

príprava a pranie ZP 157

DETSKÁ DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA ( DKK ) Lôžková časť Blok „C“ +3 prednosta 284 FAX 59 371 859 sekretariát 284, 442 primár 434 vedúca sestra 277

lekárska izba - ženy 320

lekárska izba – muži 101

zákroková miestnosť 262

príjimacia miestnosť 273

(22)

kožné laboratórium + 2 / C 739 lekárska izba + 2 / C 162 Ambulantná časť Blok „D“ +3 dermatovenerologické ambulancie 713, 573, 535 testovacie laboratórium 573 zákroková miestnosť 885 fototerapia 535 NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ ( NL ) Blok „C“ + - 0 vedúca lekárne 610 FAX 59 371 815 zástupca vedúcej 834

pracovňa – gamo – objednávka

liekov cez VT a klinický farmaceut 619

kancelária - ekonómky 838

Oddelenie klinickej farmácie Blok „C“ + 0

FAX 59 371 815

vedúca oddelenia 834

výdaj liekov, sklad 603

Oddelenie prípravy liekov Blok „C“ + 0

vedúca oddelenia prípravy liekov 606 laboratórium pre prípravu liekov 604 Oddelenie kontroly liekov

Blok „C“ + 1

vedúca oddelenia 590

diagnostiká a ekonomka 696

FAX 59 371 816

príprava diagnostických roztokov

– labor. 664

vedúca farmaceutická laborantka a laboratórium fyzikálno chemickej

kontroly 590, 598

(23)

Oddelenie výdaja zdravotníckych pomôcok Blok „C“ –1 vedúca oddelenia VZP 807 FAX 59 371 818 sklady ŠZM 809 sklady 806

Oddelenie centralizovanej prípravy roztokov a cytostatík Blok „E“ –2

vedúci oddelenia 373

Oddelenie prípravy sterilných liekov ( OPSL ) Blok „C“ + 1

vedúci lekárnik OPSL 896 59 371 841

vrchná laborantka – ved. farm. lab. 898

príjem NTS fliaš 890

laboratórium OPSL 596

denná miestnosť 595

príprava sterilných liekov 897

počítač – 3 / C 679

POLIKLINICKÁ ČASŤ

Blok „D“ + - 0

informátor 566

hala polikliniky 796

Oddelenie urgentného príjmu ( OUP )

primár 918

vedúca sestra 922

Triediaca ambulancia OUP 911

Pediatrická akútna ambulancia č. 1 913 Pediatrická akútna ambulancia č. 2 915

Odberová ambulancia 914

(24)

Chirurgická ambulancia 917

Chirurgická ambulancia – JUS 916

Expektačné lôžka OUP 921

Lekárska izba č. 1 919 Lekárska izba č. 2 920 Denná miestnosť 923 LSPP ambulancia č. 1 910 LSPP ambulancia č. 2 912 LSPP Lekárska izba 786

Registrácia pacientov - dispečing 565, 744

Zber biologického materiálu - poliklinika 385

Blok „A“ + - 0

Ušno nosovo krčné ambulancie

ambulancia, denná miestnosť 543

ambulancia foniatrická 576

Blok „D“ +-0

logopedická ambulancia 746

Blok „D“ + 1

Chirurgické ambulancie

všeobecná chirurgická ambulancia 775 úrazová chirurgická ambulancia 546 odborné chirurgické ambulancie 774

denná miestnosť 541 endoskopia 539 sadrovňa 530 Urologické ambulancie urologická ambulancia 585 urodynamická ambulancia 440

Ambulancia DKAIM – liečby bolesti 626 Neštátna imunologická ambulancia 588 Imunoalergologická ambulancia 538

(25)

Ortopedické ambulancie 578, 403

Blok „D“ + 2

Kardiologické ambulancie

kardiologická ambulancia 854, 545, 624

kardiologická ambulancia EKG 444, 817

EKG 444, 817

Odborné ambulancie I. DK

odborná ambulancia, sestry 660

diabetologická ambulancia 740, 618

diabetologická poradňa 749

odborné ambulancie 855, 856

diétna sestra 623

novorodenecká ambulancia 662

Odborné ambulancie II. DK

gastroenetrologická ambulancia 359

endokrinologická ambulancia 567

pneumoalergologická ambulancia 563

reumatologická ambulancia 562

nefrologická ambulancia 562

endokrinologicko metabolická amb. 562

psychologická ambulancia 560

denná miestnosť 562

Hematologická ambulancia 569

Blok „D“ + 3

Ambulancie kliniky detskej psychiatrie

ambulancia 700, 108, 733, 394 sestry 189 psychologická ambulancia „D“ +4 325 Kožné ambulancie dermatovenerologické ambulancie 713, 573, 535 testovacie laboratórium 573 zákroková miestnosť 885 fototerapia 535 Blok „D“ + 3

(26)

audiometria 581

denná miestnosť 582

ambulancia, kartotéka 543

logopedická ambulancia 746

ambulancia neštátneho lekára 1 677 ambulancia neštátneho lekára 2 678

Blok „D“+ 4 Gynekologická ambulancia 627 prípravovňa 628 Neurologické ambulancie prihlasovanie pacientov 323 neurologická ambulancia 620 neurolog. ambulancia 865 psychológ 406

Klinika detskej psychiatrie

psychológ 325

Ambulancie kliniky detskej hematológie a onkológie

sestry 684

ambulancia I 682

ambulancia II (vedúci lekár) 587

ambulancia III 372

súkromná zubná ambulancia 589

DODÁVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE

Vnútorná linka Mob. tel. číslo MUNDITIA, s.r.o.

dodávateľské čistenie 361

Blok „E“ - 4

Peter Vlach – QUICK

bufet 196

(27)

Kaderníctvo 505 Blok „F“ - 1 Kozmetika 0902 177 733 Blok „F“ - 1 Masér 506 Blok „F“ - 1 Lekáreň LIMBA 608, 351 Blok „D“ + - 0

QUESTUS – predaj pizze, , atď.. 837, 695 Blok „B“ + - 0

LASER DENT s.r.o. MUDr. Jozef Šesták

- súkromná zubná ambulancia 589 Blok „D“ + 4

Strážna služba 648

kryté parkoviská - 2

Neštátne lekárske ambulancie

MUDr. Dagmar Kollárová 677

MUDr. Táňa Nováková 678

Blok „D“ + 3

EUROMED, s.r.o.

- neštátna chirurgická ambulancia 777 Blok „D“ + 1

IMUNO A ALERGO

- neštátna imunologická a alergologická ambulancia

MUDr. Dagmar CINGELOVÁ, PhD. 588

Blok „D“ + 1

Bezpečnost práce a požiarna ochrana

Marian Bednárik 801

(28)

IMPAX TRADING, s.r.o. Dialýza 270, 279, 577 Blok „D“ – 1, + 1 GP STOMEX s.r.o závodná ambulancia 701 závodná sestra 702 Blok „D“ + 4

IMUNA PHARMA a.s. 791

FAX 795

Blok „E“ – 3

MOBILNÉ TELEFÓNY DFNsP

RÝCHLY PREVOZ – sanitka 0905 / 447 117

Tech. údržba budov - dispečing 0905 / 715 761

Odd. výpočtovej techniky - pohotovosť 0918 / 817 868, 0905 / 885 908

Hovorkyňa 0917 / 370 843

Menný zoznam vedúcich zamestnancov - vedenie DFNsP

meno funkcia

telefón

klapkový priama linka

Žitňan Daniel, MUDr., MPH riaditeľ DFNsP 512, 513 54774 987

Haľko Michal, Ing. zástupca riaditeľa pre ekonomiku 515 54774 269

Laluhová-Striežencová Zuzana,

(29)

Grman Tibor, Ing. zástupca riaditeľa pre PTÚ 363 54773 045 Belcáková Tatjana, Mgr.

zástupca riaditeľa pre

ošetrovateľstvo 446 54774 946

Kubicová Adriana, MUDr. nám. pre styk s poisťovňami 166

Schewelová Darina Ing. styk s poisťovňami 166

Menný zoznam vedúcich zamestnancov - administratíva

meno funkcia

telefón

klapkový priama linka

Begánová Monika, Ing. manažér kvality 600

Brngál Igor

vedúci úseku liečebnej výživy a

stravovania 649

Čergelová Oľga

vedúca oddelenia operatívnej

evidencie (OE) 808

Dobiášová Adriana, Bc. vedúca odd. zdravotníckej techniky 609

Gatci Miriam, Bc.

vedúca odd. personálnej politiky a

PaM 479

Gáll Andrej

vedúci odd. výpočtovej techniky

(OVT) 886

Gogoláková Petra, Ing. manažérka ekonomického odd. 574

Hromádková Anna, Ing. vedúci referent kontroly a sťažností 170 Kováčiková Mariana

vedúca výdaja zdravotníckych

potrieb 807

Krajčik Jozef, Ing.

vedúci odd. technickej údržby budov

(TÚB) 459

Labašová Eva, Mgr. vedúca knižnice 184

Méryová Helena vedúca mzdovej účtárne 509

Moric Milan, Ing.

vedúci zdravotníckej informatiky

(OZIŠ) 161

Rolincová Mária, PharmDr. vedúca odd. prípravy sterilních liekov 606 Sejnová Daniela, MUDr.

predseda závodného výboru odborov

(ZVO) 507

Sirotová Eva, Ing.

vedúci odd. plánu a rozpočtu

a finančnej učtárne (EOPaR a FÚ) 368

Staneková Zuzana

vedúca odd. prevádzkových činností

(OPČ ) 517

Trokanová Ľudmila Ing. vedúci referent pre vedu a výskum 151 Tomečko František

útvar krízového riadenia

(30)

Turčáni Jozef

vedúci odd. dopravných činností

(ODČ) 206

Menný zoznam vedúcich oddelení a kliník

meno funkcia telefón priama linka

Babulic Milan, MUDr. CSc. primár centrálnych operačných sál 227 Barák Ľubomír, MUDr.

primár I. detskej kliniky pre

diabetologické centrum 485

Behúlová Darina, MUDr. PhD. primár odd. laboratórnej medicíny 229

Bzdúch Vladimír, MUDr. CSc. primár I. detskej kliniky 103

Brenner Marcel, MUDr. primár odd. urgentného príjmu 918

Cingel Vladimír, MUDr. primár kliniky detskej chirurgie 173

Červeňová Oľga, Doc. MUDr.

PhD. prednosta I. detskej kliniky 209

Čolláková Katarína, MUDr.

primár - fyziatricko - rehabilitačné

oddelenie 194

Danilla Tibor, Doc. MUDr. CSc. prednosta detskej kožnej kliniky 284 Dolníková Dana, MUDr.

primár - I. DK - odd. patol.

novorodencov 760

Gerinec Anton, Prof. MUDr.

CSc. prednosta detskej očnej kliniky 345

Hargaš Marián MUDr.

primár kliniky detskej anestéziológie

a intenzívnej medicíny / C 424, 141,198

Haviar Dušan, MUDr. primár rádiologického oddelenia 751

Hlavatá Anna, MUDr. PhD.,

MPH primár II. detskej kliniky 107

Horáková Júlia MUDr., PhD.

primár - transplantačná jednotka

kostnej drene 927

Huraj Emil, Doc. MUDr. CSc. primár ortopedickej kliniky 239

Jajcaiová-Zedníčková Nora, MUDr.

zástupca primára odd. laboratórnej

medicíny 832, /438/

Jakubíková Jana, Doc. MUDr. CSc.

prednosta otorinolaryngologickej

kliniky 448

Kaiserová Emília, Doc. MUDr. PhD.

primár kliniky detskej hematológie

onkológie 230

Kokavec Milan, Prof. MUDr. prednosta ortopedickej kliniky 451

Köppl Jozef, MUDr.

primár kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny / A a B 216,499, 339 Kovács László, Prof. MUDr.

(31)

Kubíková Jana, PharmDr., CSc. primár odd. centrálnej setrilizácie 432 Payerová Jaroslava, MUDr. primár kliniky detskej neurológie 100

Polák Vladimír, MUDr. PhD. prednosta urologickéj kliniky 268

Sejnová Daniela, MUDr.

primár kliniky detskej hematologie a

onkológie 139

Slezáková Marta, RNDr., CSc. vedúca nemocničnej lekárne 610

Staník Roman, MUDr. primár otorinolaryngologickej kliniky 244 Sýkora Pavol, Doc. MUDr. PhD. prednosta kliniky detskej neurológie 274 Šagát Tibor, Prof. MUDr.,CSc.

prednosta kliniky anestéziológie

a intenzívnej medicíny 418

Škodáček Igor, Doc. MUDr.

Csc. prednosta kliniky detskej psychiatrie 410

Šuba Ján, MUDr. pimár kliniky detskej psychiatrie 476

Tomčíková Dana, MUDr. primár detskej očnej kliniky 346

Trnka Ján, MUDr. CSc. prednosta kliniky detskej chirurgie 342

Velická Zuzana, MUDr. CSc. primár detskej kožnej kliniky 434

Vicianová Katarina, MUDr. vedúca lekárka I.detskej kliniky 843

Menný zoznam ved. sestier, ved. laborantiek, ved. asistentiek, a ved. fyzioterapeutiek

meno funkcia

telefón

klapkový priama linka Béressová Yveta, PhDr.

vedúca sestra - odd. centrálnej

sterilizácie 445

Burgerová Veronika, Mgr. vedúca sestra - I. detskej kliniky 201

Červinková Renáta, Bc. vedúca sestra - ortopedická klinika 443

Čižmáriková Jana

vedúca zdra. lab.- odd. klinickej

imunológie 454

Darášová Blažena, Mgr. vedúca sestra - urologickej kliniky 215

Drobná Jana

vedúca sestra - odd. centrálneho

príjmu 565

Dúbravcová Petra vedúca sestra - očná klinika 223

Folkmanová Veronika, Mgr. vedúca sestra - detská kožná klinika 277 Haviarová Zlatica, Bc..

vedúca sestra - klinika detskej

chirurgie 349

Holanová Sidónia, PhDr.

vedúca sestra - klinika detskej

(32)

Krajčovičová Anna, Mgr.

vedúca laborantka - odd.

laboratórnej medicíny 220

Kopačová Emília ved. farmakolog. lab. - lekáreň 898, 896

Pagáčová Jana vedúca diétnych sestier 630

Petrakovičová Adriana

zást. ved. lab. - odd. laboratórnej

medicíny 435

Lauková Jana, Mgr.

vedúca sestra – hematologická a

onkologická klinika 130

Mladá Jana, Bc.

vedúca sestra – transplantačná

jednotka kostnej drene 928

Schéryová Marta, Bc.

vedúca sestra - detská klinika

anestéziológie a intenzívnej medicíny 293

Sušková Slávia, Bc. vedúca sestra - II. detská klinika 106

Syslová Zuzana, PhDr. vedúca sestra - neurologická klinika 102

Štefánková Lýdia ved. farmakolog. lab. - lekáreň 598

Števicová Eva, Mgr.

vedúca sestra otorinolaryngologickej

kliniky 207

Štrokendlová Ingrid, Bc.

vedúca RTG asistentka -

rádiologické oddelenie 520

Tančáková Daniela, Mgr.

vedúca sestra - centrálna mliečna

kuchyňa 235

Valentová Jana, Mgr.

vedúca sestra - centrálne operačné

sály 819, 821

Šurániová Helena, Mgr.

vedúca sestra – odd. urgentného

príjmu 922

Jančovičová Renáta, Mgr.

vedúca sestra - I. DK - odd.

patologických novorodencov 769

Zubalová Eva, Mgr.

vedúca fyzioterapeutka - fyziatricko -

rehabilitačné oddelenie 195

Menný zoznam lekárov

(33)

B

BABALA Jozef MUDr. KDCH 172 294, 296 777

BABULIC Milan MUDr. COS 227 294, 296

BABINSKÁ Katarína MUDr. II.DK 264

BALAŽOVJECHOVÁ MUDr. KDN 408 331

BALAŽOVÁ Mariana MUDr. KDP 718

BALÁŽIK Jakub MUDr. I.DK

BALÁŽIOVÁ Barbora MUDr. II. DK 264

BANDŽÁKOVÁ Oľga MUDr. DKAIM 502 339

BANÍKOVÁ Karin MUDr. Onkol. kl. 336 cirkuluje

BÁNSKY Roman MUDr. KDCH 171 298, 221

BARÁK Ľubomír MUDr. CSc. I. DK 485 209, 301, 302 740

BARTOŇ Peter MUDr. Urol. klin. 251 317 440

BARKOCIOVÁ Jana MUDr. UNKK

BAŠNÁKOVÁ Jana MUDr. Urol. kl. MD 251 317

BEHÚLOVÁ Darina MUDr., PhD. OLM - KB 229

BÉDER Igor MUDr. KDCH 307 298

BEIER Milan MUDr., PhD. DKAIM 413 411, 499

BELICOVÁ Jana MUDr. ORL 422 204

BERNADIČOVÁ Katarína MUDr. DKK 162

BERKYOVÁ Zuzana MUDr. DKAIM 178 424, 339, 499

BIBZA Jaroslav MUDr. KDCH 175 294, 296, 222 539

BLÁHOVÁ-VICENOVÁ Alžbeta, MUDr. KDN 331, 332

BLUSKOVÁ Zuzana MUDr. II. DK MD

BOĎOVÁ Ivana MUDr., PhD. TJKD 935 930, 931, 937

BODNAROVÁ Viera MUDr. OUP+KDCH 210

BOHUNICKÝ Imre MUDr. Očná kl.

BOHMER František MUDr. KDP 704, 508 718

BOHYNÍKOVÁ Nadežda MUDr. II. DK 560 264, 717, 671

BORSIKOVÁ Elena MUDr. Gynek. amb 628,627

BRENNER Marcel MUDr. OUP 918 913, 914

BROZMANOVÁ Mária MUDr. Neurol. kl. 100 331 865, 620

BROZMANOVÁ Denisa MUDr. Očná kl. 303 713, 714 mater. dov. MD

BROZMANOVÁ Blažena, CSc. MUDr. Ortop. kl. 403

(34)

BRUCKNEROVÁ Ingrid MUDr,PhD. I. DK - OPN 833 761, 531,768

BUCHVALD Dušan MUDr.PhD. DKK 101 262, 273 535 BUSANYOVÁ-RAJNOKOVÁ Beáta MUDr. Očná kl. 303, 559 622

BUZASSYOVÁ Darina MUDr. DKAIM „A“ 292 411,499, 490

BZDÚCH Vladimír MUDr. CSc. I. DK 103 209, 281, 301 856, 660

C

CIBULOVÁ Ľubica MUDr. závodná amb. 702 sestrička 701

CINGEL Vladimír MUDr. KDCH 173 295, 298

CSOMOR Daniel MUDr. DKAIM 412 424, 499

ČÁRSKA Natália MUDr. DKK 262

ČERNIANSKA Andrea MUDr. I. DK 271 272 855

ČECHVALOVÁ Andrea MUDr. Patológ 145, 203, 247

ČERVEŇOVÁ Oľga Doc.MUDr. CSc. I. DK 209 281,301, 302, 856 ČIERNA Iveta MUDr., PhD II. DK 240 671, 717 359

ČINČUROVÁ Elena MUDr. KDP 877

ČIŽNÁR Peter Doc. MUDr. CSc. I.DK 241 272, 311 660,856

ČIŽMÁR Andrej MUDr. Onkol. kl. 375 336, 129, 375

CMOREJOVÁ Alena MUDr. I. DK 391, 272, 281

ČOLLÁKOVA Katarína MUDr. FRO 194 736

D

DAKKAK Mohamad Ing. OCS 433, 840

DALLOS Tomáš MUDr. II.DK 717, 264, 326, 109, 240

DANILLA Tibor Doc. MUDr., PhD. DKK 262 535, 573

DOLNÁK Andrej MUDr. KDCH

DOLNÍKOVÁ Dana MUDr. I. DK-OPN 760

DRESLLEROVÁ Iveta MUDr. ORL logop. 746

DÚBRAVOVÁ Dana MUDr. KDCH 615 298, 917, 210

DUCHONOVÁ Jaroslava MUDr. OUP a II.DK 717

DZATKOVÁ Marianna MUDr. Onkol. klin. 246 336, 129

(35)

E

ELIZOVÁ Iveta MUDr. Očná kl. 344 625

ELKHATIM Ali Sir MUDr. Onkol. klin. 375 336, 145

F

FABRICIOVÁ Katarína MUDr. I. DK 271, 272 281, 311 855

FÁBRI Oksana MUDr. OLM - HaT 439, 601

FEHERVIZYOVÁ Zuzana MUDr. II.DK 560 671, 717

FOLTINOVÁ Anna MUDr., CSc. Onkol. kl. 139 587

FRATRIČOVÁ Katarína MUDr. I.DK

FRIŠTAKOVÁ Martina MUDr. Ortop.kl. 735 711,712

FRIVOLT Klára MUDr. II. DK 560 717, 264, 258

FULA Martin MUDr. DKAIM 412, 411 499, 424

FUŇAKOVÁ Miroslava MUDr. KDCH MD

G

GAJDOŠ Marek MUDr. Ortop. kl. 851 711 578

GAJDOŠ Marek ml. MUDr. I.DK-OPN 763, 764 765

GAJŇÁKOVÁ Soňa MUDr. DKAIM 178

GINZERIOVÁ Monika Mgr. Neurol. kl. 406 331, 332, 323

GECÍKOVÁ Margaréta MUDr. OUP 921, 240, 258 671, 717 532

GERINCOVÁ Eva MUDr. Ortop. kl. 611 711

GERINEC Anton Prof. MUDr. CSc. Očná kl. 345 714 568

GÉCZ Jakub MUDr. OUP 717, 761

GÉCZOVÁ Lucia MUDr. TJKD 717, 671

GIBEJOVÁ Miroslava MUDr. I.DK-OPN

GONDOVÁ Gabriela MUDr. Očná kl.

GREŠÍKOVÁ Monika MUDr. OLM – HaT 832, 580 Str, Pia 601, 147 Po 569 DOK U, štv. 372

GAMANOVÁ Jana MUDr. ORL 421 204

(36)

GROMOVÁ Monika MUDr. Očná kl. 303 714

GRZNÁROVÁ (Selková) Zuzana MUDr. DKAIM 178 424,339,499

GULBIŠOVÁ Kristína MUDr. OUP

H

HAJDU Ladislav MUDr. KDCH 171 210, 222 777

HAJDUOVÁ Eva MUDr. Ortop. 711, 712

HAMRAČKOVÁ Anežka MUDr. FRO 675 736

HARGAŠ Marián MUDr. DKAIM 141 424, 198

HAVIAR Dušan MUDr. RDG 751 753, 487, 771, 894

HEDEROVÁ Stanislava MUDr. Onkol. kl. 129 145,203

HEGYI Vladimír Doc. MUDr. DKK 101 262, 273 535

HEGYI Ester MUDr. II. DK 267

HERBANSKÁ Iveta MUDr. OUP

HINŠTOVÁ Anrea Mgr. KDP 325 877

HIRNER Vladimír MUDr. KDCH 546 296, 210

HLAVATÁ Anna MUDr. II. DK 107 562

HLIVOVÁ Irena Mgr.psych. Onkol. kl 247 336, 145

HOLEŠOVÁ Darina MUDr. OLM - KB 452 561

HOLOBRADÁ Mariana MUDr. DKK 162 713

HORÁKOVÁ Júlia MUDr., PhD TJKD 927 930, 931, 937 939

HORN František MUDr. PhD. KDCH 172 295, 298

HORNOVÁ Jarmila MUDr.PhD. I.DK 871 272,281 855

HOSTÝNOVÁ Elena MUDr. OLM - HaT 569

HRADEČNÁ Zuzana PHDr. KDP 243

HRAŠKOVÁ Andrea MUDr. Onkol. kl. 246 336, 129 682, 684

HRICÁKOVÁ Jarmila MUDr. Neurol. kl. 331, 323 620, 100

HRICOVÁ Marieta MUDr. I.DK 272

HROMADOVÁ Monika MUDr. DKAIM 292 626

HRONĆEKOVÁ Stanislava MUDr. I.DK-pat. nov. 763 542,765 MD

HRUBŠOVÁ Zuzana MUDr. DKAIM 424

HUDECOVÁ Rebeka MUDr. Neurol. kl. 331, 332

HUMPOLCOVÁ Zuzana MUDr. KDN

HURAJ Emil MUDr. Ortop. kl. 239 711 578

(37)

HUSŤAVOVÁ Lucia MUDr., PhD. KDCH 347, 210 294, 296 774

CH

CHEBEŇOVÁ Mária MUDr. ORL 579 204

CHOCHOLOVÁ (Dzurenková)

Mária MUDr. TJKD 936 930, 931, 937

CHRENKA Branislav MUDr. Onkol. kl.

I

ILČIK Milan MUDr. RDG 370

ILENČÍKOVÁ Denisa Doc.MUDr.PhD II.DK 474 267

IVANIČ Boris MUDr. DKAIM 412 424,499

IZAKOVIČOVÁ Petra MUDr. Ortop. kl. 735

J

JAGER Rene MUDr. KDCH 221 210

JAJCAIOVÁ ZEDNíčKOVá Nora

MUDr. OLM - HaT 832 601 569

JAKEŠOVÁ Salome MUDr. RDG 770, 753, 370

JAKUBÍKOVÁ Jana Doc. MUDr. CSc. ORL 448 204, 449

JANČOVÁ Emília MUDr. I. DK 871, 749 302, 301 740

JANČOVIČOVÁ Zuzana MUDr. I.DK 242 302,301

JANKOVÁ Andrea MUDr. DKK 162 573, 101, 713, 262 573, 885

JANKÓ Viktor MUDr. II. DK 671 326, 264, 717

JASENKOVÁ Mária MUDr. Onkol. kl. 246 336, 129, 372

JOVANKOVIČOVÁ Andrea MUDr. ORL 422 204

JINDROVÁ Jana MUDr. Onkol. kl. 129 336, 129

(38)

K

KABÁT Michal MUDr. KDCH 615 298

KAISEROVÁ Emília MUDr. Onkol. kl. 230 336, 120 587

KÁKOŠOVÁ Vlasta PharmDr. Lekáreň 619 603

KADOŠOVÁ Zuzana MUDr. FRO

KRAYNININA Magalina MUDr. KDCH 615

KATRLÍKOVÁ Eva MUDr. KDP 243 718

KIRŇÁK Juraj MUDr. KDCH 334 349, 342, 294,296

KIZEKOVÁ Zuzana MUDr. I.DK 270, 279 301, 302 577 streda,

štvrtok KLEPOCH Juraj MUDr. KDCH 296

KLOCHANOVÁ Ivona MUDr. UNKK 422

KMEŤOVÁ Andrea MUDr. DKAIM 178 424, 499

KOHÚTOVÁ Zuzana MUDr. DKK 262

KOKAVEC Milan Doc.MUDr.Phd. Ortop. kl. 239 451

KOLLEROVÁ Adriana MUDr. DKAIM 292 499, 490,626

KOLENOVÁ Alexandra MUDr. MD Onkol. amb.

KOLNÍKOVÁ Miriam MUDr. Neurol. klin. 631, 100 331, 865, 332

KOPPL Jozef MUDr. DKAIM 216 499

KOPČOVá Jana Ing. OLM - HaT 439, 832 430

KORBAČKOVÁ Katarína MUDr. I. DK 301,302, 534, 913 KOŠČOVÁ Zuzana MUDr. DKAIM 292 424,339,411

KOSTOLNÁ Barbora MUDr. Očná kl. 341 714 548, 557

KOŠNÁROVÁ Elena MUDr. KDCH amb. 775

KOSNÁČOVÁ Jana MUDr. I. DK 484 301,302 856, 855

KOŠŤÁLOVÁ Ĺudmila Doc. MUDr. II.DK 641 264, 474 567 KOVÁCS László Prof.MUDr.DrSc., MPH II. DK 104, 109 562

KOVÁČOVÁ Anna MUDr. KDP 108

KOVÁROVÁ Dominika MUDr. KDN

KRÁLIK Rastislav MUDr. KDCH 221, 348 210, 222 KRAJNER Peter Mgr. Onkologia 409, 375

KRBAŤA Jaromír MUDr. RDG 511 770, 487, 753

KRIŠTOFOVÁ Denisa MUDr. Onkologia 145 KRIŠTÍKOVÁ Zuzana Mgr. Onkologia 409, 247

(39)

KUBICOVÁ Adriana MUDr. ORL 579 204, 553

KUBINA Michal MUDr. OUP+KDCH 717

KUDZIOVÁ Zuzana MUDr. Neurol. kl. 393 331, 408

KUKOVÁ Zuzana MUDr. II. DK 240 264, 258 563

KULAŠIKOVÁ Miroslava MUDr. FRO 675 736 KURILOVÁ Miroslava MUDr. DKAIM 178 424,339,411

KURUCOVÁ Patrícia MUDr. DKAIM 292 499, 216, 411

KVANTOVÁ Martina MUDr. DKAIM 178 424, 499

KYSELOVÁ Tatiana RNDr. OLM 461 658

L

LACKOVIČOVÁ Dana MUDr. RDG 384 770, 370, 594 894

LACIKOVÁ Mária MUDr. KDCH 615

LACIKOVÁ Klaudia MUDr. KDCH

LANGEROVÁ Lenka MUDr. II. DK

LATEČKOVÁ Katarína MUDr. I. DK 301, 302

LAUKOVÁ Katarina MUDr. DKAIM 178 339,499,424 LEGINUSOVÁ Eva MUDr. DKAIM MD 178 339

LETENAYOVÁ Ivana MUDr. I.DK-OPN 763 531,761,768 LINKAYOVÁ Zuzana MUDr. LSPP 272

LUČANOVÁ Petra MUDr. Urol. kl. 317

M

MACEJKOVÁ Zuzana MUDr. II. DK 560 264, 717, 882, 671

MAČAJ Matúš MUDr. UNKK 421 204

MALÁ Milica Mgr. TJKD 936

MATZOVÁ Zuzana MUDr. KDP 243

MATEJOVÁ Veronika Mgr. KDP 508 718

MASÁKOVÁ Martina MUDr. ORL 579 204

MAŽÁRIOVÁ Oľga prom. chem. OLM – HaT 439 601 MEDZIHRADSÁ Anna Mgr. Lekáreň 606 604

(40)

MIHALOVIČOVÁ MUDr. Lekáreň 610

MIKEŠKOVÁ Martina MUDr. Onkol. kl. 129 336, 129

MIKLOVIČOVÁ Daniela MUDr., PhD I. DK MD

MIKOVÁ Katarína Mgr. KDP 877

MIKULAJOVÁ (Selková) Silvia MUDr. I.DK - OPN 761, 531, 768

MIŠÍKOVÁ Slávka MUDr. Onkol. kl. 129 120

MLKVÁ Jarmila Mgr. Lekáreň 598 590,696,

MOCNÁ Andrea MUDr. Onkol. amb. 682 120, 129 cirkuluje

MOJŽIŠOVÁ Katarína MUDr. Neurol. kl. 393 331, 332 MD

MOLČAN Jaroslav MUDr. Urol. kl. 251 317, 314, 440

MOZOLOVÁ Dagmar MUDr., CSc. I. DK 484 301, 302 855, 856,

660

MRÁZ Dezider Mgr. Onkol. kl. 373,145 cytostatiká

MRÁZOVÁ Jana MUDr. I. DK 484 301, 302 855

MURGAŠOVÁ Lenka MUDr. ORL 422 204

MRÁZOVÁ Viera Mgr. Lekáreň 807,809 výdaj zdrav.mat. MÚČKOVÁ Agnes Pead.Dr. KDP 733, 718, 704, 895

N

NAVRÁTIL Matej MUDr. DKAIM 412 424, 300

NAGYOVÁ Gabriela MUDr. II. DK 267

NEDOMOVÁ Barbora MUDr. DKAIM 212 424 – anestéza mater. dov.

O

OGIBOVIČOVÁ Eva MUDr. DKAIM 212 411, 424

ORAVCOVÁ Marta Mgr. Lekáreň 603 834

ONDREJKOVÁ Eva MUDr. KDP 704 718

ONDRIAŠOVÁ Jana MUDr. I.DK-OPN MD

OSTROŽLÍKOVÁ Mária MUDr. OLM – KB 561

(41)

P

PAŠTEKOVÁ Terézia MUDr. DKAIM 178 424

PAVLÍK Štefan MUDr. RDG 370 770

PAVLOVIČOVÁ Zlatica MUDr. RDG 770, 753, 370

PAUKOVOVA Zuzana MUDr. KDP 877 718

PAYEROVÁ Jaroslava MUDr. Neurol. 631 331 620

PAULINYOVÁ Martina MUDr. KDP 704 718

PECNÍKOVÁ Miriam MUDr. DKAIM 178, 292 424, 499 PEREČKOVÁ Jana RNDr. OLM - KB 552 228, 469

PETRUŠOVÁ Veronika MUDr. KDP

PETROVAJOVÁ Michaela MUDr. DKK 162 262

PETRÍK Michal MUDr. KDCH 171 298

PETRŽALKOVÁ Dana MUDr. Onkol. kl. 129 145

PEVALOVÁ Ľubica MUDr. KDCH JIS 177 330

PODHORANSKÝ Branislav MUDr. DKAIM 412 424, 499

PODHORSKÁ Adriána MUDr. DKAIM 178 424, 499, 300, 339

PODOLÁKOVÁ Kristínna MUDr. I. DK 242 302,301 POLÁK Vladimír MUDr. PhD. Urol. kl. 268,261,721, 317,314

POLÓNYOVÁ Lubomíra MUDr. DKAIM 292 339,411, 424

PONEC Jozef RNDr., CSc. OLM-KB 551 561, 466

PORUBANOVÁ Miroslava MUDr. Očná kl. 213 714

PREPIAKOVÁ Zuzana MUDr. Očná kl. 213 714, 622

PRIBILINCOVÁ Zuzana MUDr. II. DK 240 326, 567, 717, 671

PUKANČÍKOVÁ Eva MUDr. Onkol. kl. /HaT 676

PUTŠKOVÁ Ivana Mgr. KDP 457, 325, 189 457

PUŠKÁČOVÁ Judita MUDr. Onkol. kl. 247 336, 129 682, 684

R

RAMOS Rivera Gonzalo Alonso MUDr. KDN 332

RIEDEL Rudolf MUDr. DKAIM 488 411, 490

ROKYTOVA Jana MUDr. KDN 331

ROMANČÍKOVÁ Jana MUDr. KDCH 347 210, 294, 295

ROSOĽANKOVÁ Monika MUDr. I. DK - OPN 763 768,531,761 ROLINCOVÁ Mária Pharm.Dr. Lekáreň 896 595,596,897

(42)

RYBÁROVÁ Anna MUDr. II.DK 562, 258

S

SALČIK Martin MUDr. OUP 241 301, 302

SAMEKOVÁ Hana MUDr. Ortop. kl. 611,712 578

SEJNOVÁ Daniela MUDr. Onkol. kl. 139 246, 336, 120,145 372

štvrtok SELKOVÁ (Mikulajová) Silvia MUDr. I.DK - OPN 761, 531, 768

SELKOVÁ (Grznárová) Zuzana MUDr. DKAIM 178 424,339,499

SHARASHIDZE Ana MUDr. Očné 213, 714

SIPEKIOVA Tatjana MUDr. I.DK 242

SKOKŇOVÁ Martina MUDr. I.DK - OPN 763 761,531,768

SKUBÁK Martin MUDr. RDG 790 594

SLAŠŤANOVÁ Petra MUDr. KDP 704 718, 416

SLEBODNÍKOVÁ Kvetoslava MUDr. Urol. kl. 192 317,314 585

SLEZÁKOVÁ Beata MUDr. I. DK - OPN 763 768, 531

SLEZÁKOVÁ Denisa MUDr. Onkol. kl.

SLEZÁKOVÁ Marta RNDr. Lekáreň 610

SMOLENOVÁ Jana MUDr. II.DK 240 562 563

SMREK Martin MUDr. KDCH 174 295, 298 774

SORŠÁKOVÁ-TRNOVSKÁ Katarína

MUDr. DKK 320 262, 273 885

SOJKOVÁ Martina MUDr. I.DK 281

STANÍK Juraj MUDr. I. DK 241 302, 301

STANÍK Roman MUDr. ORL 244 204, 423

STANÍKOVÁ Alena MUDr. ORL 579 204

STANÍKOVÁ Daniela MUDr. I. DK a OUP 281, 272 391, 272

STEHLÍKOVÁ Michaela MUDr. Očná kl. 213 714

STRAKOVÁ Gabriela MUDr. I. DK-OPN 763 761, 531, 768

SUCHÁ Terezia MUDr. DKAIM

SZÁZ Kamil MUDr. I. DK 241 281, 311

SZÉKYOVÁ Dagmar MUDr. II.DK 240 264 359

SZORAD Štefan MUDr. KDP 325

SÝKORA Ján MUDr. DKAIM 339

(43)

SÝKORA Pavol Doc. MUDr. CSc. Neurol. kl. 274 331, 323 865, 868

SYROVÁ Dagmar Ing. OLM – KB 552 466, 561

Š

ŠABOVÁ Lucia MUDr. I. DK 560 264, 717, 882, 873

ŠAFÁRIK Zoltán MUDr. RDG 790 487 753 770

ŠAGÁT Tibor Prof. MUDr. CSc. DKAIM 418, 417 490 ŠALINGOVÁ Anna RNDr. OLM - KB 552 683

ŠÁNDOROVÁ Daniela MUDr. KDCH 615, 298

ŠAUŠOVÁ Martina MUDr. OKI 666 658 MD 538

ŠEBO Michal MUDr. KDCH 546

ŠEBOVÁ Claudia MUDr. OLM – KB 452 561

ŠEMBEROVÁ Jana MUDr. OKI 666 658 538 ŠIMKOVÁ Miroslava Mgr. KDP 325

ŠKODÁČEK Igor Doc. MUDr. PhD. KDP 410

ŠKODOVÁ Jozefina RNDr. OLM-KB 552 228, 469

ŠPÁNIK Peter MUDr. ORL 422 204, 449 553

ŠRAMKOVÁ Klára MUDr. I. DK a OUP 271, 911, 915 532

ŠTETINOVÁ Tamara MUDr. Očná kl. 213 714 584

ŠTRICOVÁ Ivona MUDr. DKAIM 424 178

ŠUFLIARSKA Sabína MUDr. , PhD. TJKD 935 930, 931, 937

ŠUBOVÁ Zuzana MUDr. Onkol. kl. 129 336, 120 682

ŠUBA Ján MUDr. KDP 476

ŠUVADA Jozef MUDr. Onkol. kl. 375 336

ŠVEC Peter MUDr., PhD TJKD 936 930, 931, 937

ŠVECOVÁ Denisa MUDr. I.DK 272

ŠVECOVÁ Lucia MUDr. DKAIM 178 424

T

TAKÁCSOVÁ Denisa Mgr. KDP

TÁRNOKOVÁ Simona MUDr. I. DK 311, 281

TICHÁ Ľubica MUDr., PhD I. DK 871 301, 302 662

(44)

TOČÍKOVÁ Alena MUDr., PhD. DKK 320 262, 273 535

TOMČÍKOVÁ Dana MUDr. PhD. Očná kl. 344 714 568

TOMAŠEK Igor Mgr. KDP 325 718

TOMOVÁ Zuzana MUDr. DKAIM 212 339,411, 424

TREBATICKÁ Jana MUDr., PHD KDP 243 416, 189

TREBULOVÁ Kristína MUDr. KDP 704 718

TRGOVÁ Gabriela MUDr. OUP+I.DK 302 913

TRNKA Ján MUDr. CSc. KDCH 342

TRTALOVÁ Ingrid MUDr. DKAIM 178 339 mater. dov.

TVRDOŇ Igor MUDr. KDCH 171 210, 222,298,296

U

URBANOVÁ Soňa MUDr. DKAIM 178 424

V

VAJOVÁ Ľudmila Mgr. Lekáreň 606 604

VALACHOVÁ Jana MUDr. DKAIM 178

VALENTÍKOVÁ Martina MUDr. I.DK MD

VANČOVÁ Zuzana MUDr. ORL amb. 576

VARGOVÁ Halina RNDr.,PhD OLM – HaT 676 676

VASILENKOVÁ Alena RNDr. OLM - KB 551 466, 561

VÁVROVÁ Dana MUDr. Urol. amb. 585,440

VELICKÁ Zuzana MUDr., CSc. DKK 434 262 535

VÉGHOVÁ Linda MUDr. I. DK 391, 272

VICIANOVÁ Katarína MUDr. I. DK - OPN 843 531, 761 662

VIESTOVÁ Karin MUDr. KDN 331, 332

VIRÁGOVÁ Lenka MUDr. OUP

VITÁRIUŠOVÁ Eva MUDr. II. DK 641 264, 717

VIGLASKÝ Martin MUDr. DKAIM 412 424, 499

VOJTIKEVIČOVÁ Eva MUDr. OUP a II.DK 717

VOJTASOVÁ Lenka MUDr. II. DK

(45)

VRTÍKOVÁ Adela MUDr. DKK 320 262, 273 535

VYSKOČOVÁ Zuzana MUDr. DKAIM 178 424

W

WLACHOVSKÁ Luďka MUDr. I.DK - OPN 833 531,768, 761

Z

ZAMBORSKÁ Katarína MUDr. DKAIM 292

ZAVARSKÁ Mária MUDr. OLM-HaT 832

ZÁVODNÁ Mária MUDr. ORL 543

ZBOŘILOVÁ Jarmila MUDr. I. DK 484 301, 302

ZEMANOVSKÁ Kamila MUDr. DKAIM 292 411, 490, 499

ZAJÍČKOVÁ Katarína MUDr. ORL 421 204

Ž

ŽELEŇÁKOVÁ Lucia MUDr. OUP

Imagem

Referências

temas relacionados :