SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: UNIVERZÁLNA RÝCHLONABÍJAKA V-1299 Obj

Texto

(1)

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. .: 51 88 59 www.conrad.sk

UNIVERZÁLNA RÝCHLONABÍJA KA V-1299 Obj. . 518859

Tento návod na použitie je sú as ou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu do prevádzky a k obsluhe. Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod.

Ponechajte si ho preto, aby ste si ho mohli kedyko vek znovu pre íta !

Úvod

Vážený zákazník,

s univerzálnou nabíja kou V - 1299 ste získali produkt, ktorý bol skonštruovaný pod a najnovšieho stavu techniky. S touto nabíja kou môžete nabíja alebo vybíja akumulátory NiCd aj NiMH rôznych ve kostí lánkov.

Univerzálna nabíja ka prešla bezpe nostnou kontrolou pod a DIN VDE 0700 (= EN 60335). Okrem toho je preskúšaná EMV a sp a požiadavky platných európskych a národných smerníc. Zhoda (CE) bola preukázaná, príslušné vyhlásenia sú uložené u výrobcu.

Aby ste tento stav zachovali a zaistili bezpe nú prevádzku musíte ako používate dba na dodržiavanie tohto návodu na použitie! Pred uvedením do prevádzky si pre ítajte celý návod, dbajte na všetky pokyny k obsluhe a bezpe nosti.

Ú el použitia

Rýchle nabíjanie (charge) resp. vybíjanie (discharge) 1 až 4 NiCd alebo NiMH akumulátorov ve kostí Micro (typ AAA), Mignon (typ AA), Baby (typ C) resp. Mono (typ D) s napätím lánku 1,2 V DC (menovité napätie).

Štandardné nabíjanie (bez vybíjania) jedného až dvoch NiCd alebo NiMH 9 V blokových akumulátorov (8,4 V) .

Pod a VDE 0510 sa týmto prístrojom nesmú nabíja batérie (zinkovo-uhlíkové, alkalické, at .).

Nabíja ka sa môže pripoji a prevádzkova len na 230 VAC s 50 Hz.

Použitie vo vlhkých miestnostiach alebo v exteriéri, resp. za nepriaznivých okolitých podmienok nie je prípustné. Nepriaznivé okolité podmienky sú:

- vlhko alebo príliš vysoká vlhkos vzduchu, - prach a hor avé plyny, pary alebo riedidlá,

(2)

- silné vibrácie,

Iné než uvedené použitie vedie k poškodeniu produktu! Okrem toho je spojené s alším nebezpe enstvom, ako je napr. skrat, požiar, úder elektrickým prúdom at . Celý produkt sa nesmie pozme ova resp. prestavova a kryt sa nesmie otvára .

Bezpodmiene ne dodržiavajte bezpe nostné pokyny.

Nastavujúce prvky

1. celá nabíja ka

2. nabíjacie šachty na 1 až 4 akumulátory (AA alebo AAA, C alebo D) s 2a plusovým

kontaktom(mi) (plusové kontakty sú pod a typu akumulátora rozdelené) a 2b mínusovým kontaktom(mi)

3. kontakty (ozna ené “+” a “-”) pre 9 V blokový akumulátor (štandardné nabíjanie bez

vybíjania)

4. kontrolné LED diódy nabíjania 4a ervená pre nabíjanie a 4b zelená pre vybíjanie 5. chladiace otvory (polootvorené)

6. tla idlo na spustenie vybíjania akumulátorov. Pri vybíjaní svieti zelená LED (4b). Toto

tla idlo musíte stla i aj pri obnove pôvodných nastavení (Reset).

7. na spodnej strane prístroja: prepína z NiCd na NiMH akumulátory (NiMH =

Nickel-Metall-Hydrid)

8. prípojné sie ové vedenie, dvojpólové bez ochranného kontaktu

Bezpe nostné pokyny

Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na záruku! Neru íme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo nedodržovaním bezpe nostných predpisov. V týchto prípadoch zaniká akýko vek nárok na záruku.

Univerzálna nabíja ka opustila výrob u v bezpe no-technicky nezávadnom stave. Aby ste tento stav zachovali a zaistili bezpe nú prevádzku musíte ako používate dba na dodržiavanie tohto návodu na použitie! Pred uvedením do prevádzky si pre ítajte celý návod, dbajte na všetky pokyny k obsluhe a bezpe nosti.

Prístroj je skonštruovaný v ochrannej triede II. Dvojpólová Euro zástr ka prípojného sie ového vedenia je pevne spojená s krytom prístroja. Dbajte na to, aby nepoškodili ani nezni ili izoláciu (krytu resp. sie ového vedenia).

(3)

V priemyselných zariadeniach je nutné dodržiava predpisy úrazovej zábrany, ktoré sa týkajú elektrických zariadení a prevádzkových prostriedkov.

V školách, výukových zariadeniach a hobby diel ach musí na prevádzku sie ových prístrojov dohliada školený personál.

Univerzálnu nabíja ku uvádzajte do prevádzky len vtedy, ak je kryt bezpe ne zatvorený a zaskrutkovaný.

Neprevádzkujte nabíja ku bez dozoru.

V prípade chyby môžu sie ové adaptéry a nabíja ky vydáva napätie vä šie než 50V jednosmerného napätia, z oho vyplýva nebezpe enstvo aj v prípade, že udávané výstupné napätie prístrojov je nižšie.

Pri prácach pod napätím sa môžu použi len nástroje, ktoré sú na tento ú el výslovne povolené.

Zabrá te prevádzke prístroja za nepriaznivých okolitých podmienok. Vedú k poškodeniu citlivej elektroniky vo vnútri nabíja ky a tým k nebezpe enstvu ohrozenia života používate a. Nepriaznivé okolité podmienky sú:

- príliš vysoká vlhkos vzduchu (> 75 % rel. vlhkosti, kondenzujúca) - vlhko

- prach a hor avé plyny, pary alebo riedidlá, benzíny - príliš vysoké okolité teploty (> cca. +40°C)

- silné elektromagnetické (motory alebo transformátory) resp. elektrostatické polia (nabitie).

Pri nabíjaní akumulátorov bezpodmiene ne dbajte na dodržiavanie predpisov k nabíjaniu od príslušného výrobcu akumulátora.

Pri neprimeranom zaobchádzaní (príliš ve ký nabíjací prúd alebo nesprávna polarita) môže dôjs k prebitiu resp. zni eniu akumulátora. V najhoršom prípade môže akumulátor explodova a spôsobi tak zna né škody.

Pri práci so sie ovými prístrojmi a nabíja kami je zakázané nosi kovové alebo vodivé šperky ako napr. retiazky, náramky, prstene a pod.

Sie ové prístroje a nabíja ky sa nesmú používa na u och a zvieratách! Neprikrývajte vetracie otvory nabíja ky!

Prístroje umiestnite na tvrdú, ažko vznetlivú podložku, aby sa k nim vzduch dostal bez prekážok. Chladenie prístrojov prebieha prevažne konvekciou.

Neumiest ujte prístroj do blízkosti vysielacích zariadení (bezdrôtové telefóny, vysielacie zariadenia v modelárstve, at .), pretože dopadajúce vyžarovanie vysiela a by mohlo vies k rušeniu procesu nabíjania resp. k zni eniu nabíja ky a tým aj akumulátorov.

Defektné akumulátory resp. akumulátory, ktoré sa už nedajú nabi , treba da do špeciálneho odpadu (zberné miesta) a nepatria do domového odpadu.

Ak predpokladáte, že už nie je možné zaisti bezpe nú prevádzku, prístroj sa musí vyradi z prevádzky a zaisti proti náhodnej prevádzke! Môžete predpoklada , že bezpe ná prevádzka už nie je možná, ak:

- prístroj vykazuje vidite né poškodenie, - prístroj už nefunguje

- bol prístroj dlhšie uskladnený za nepriaznivých podmienok alebo - nemožno vylú i ve ké transportné za aženie.

Vašu univerzálnu nabíja ku nikdy nezapájajte do siete ihne po tom, ako ste ju preniesli z chladnej miestnosti do teplej. Kondenzovaná voda, ktorá pri tom vznikne, by za ur itých okolností mohla prístroj zni i . Nechajte prístroj vypnutý, kým sa nezohreje na izbovú teplotu.

(4)

Univerzálna nabíja ka V-1299 pomocou funkcie vybíjania pre vždy štyri akumulátory Micro resp. Mignon alebo Baby resp. Mono (NiCd) zabra uje neželanému pamä ovému efektu. V dôsledku tohto efektu sa asom stráca kapacita akumulátorov; tzn., že možná prevádzková doba akumulátora sa znižuje, akumulátor si „zapamätá” (memory = ukladanie, zapamätávanie) horný prah nabitia. Cielené vybíjanie akumulátora až na napätie lánku cca. 0,9 V DC tomuto efektu zabra uje.

Príslušný akumulátor si na relatívne dlhý as uchová svoju zadanú kapacitu.

Z technických prí in nie je možné rýchlo nabíja /vybíja 9 V blokové akumulátory. Tie sa nabíjajú štandardným procesom (= normálne nabíjanie; doba nabíjania cca. 15 hodín pri akumulátore so 110 mAh).

Použitie piatich oddelených „nabíjacích okruhov“ umož uje sú asné nabíjanie rozli ných typov akumulátorov.

Ak však chcete nabíja štyri akumulátory Mono alebo Baby a sú asne jeden alebo dva 9V blokové akumulátory, vzniknú kvôli priemeru akumulátorov problémy s miestom. Môžete však sú asne nabíja štyri akumulátory Micro alebo Mignon s jedným alebo dvoma 9V blokovými akumulátormi.

Nastavenie nabíjacieho prúdu pod a typu akumulátora prebieha „automaticky“ pri vložení príslušnej ve kosti akumulátora (oddelené plusové póly). Po ukon ení procesu vybíjania (pri napätí lánkov cca. 0,9 V na akumulátor), ktorý spustíte tla idlom „ŠTART”, sa automaticky za ne rýchle nabíjanie. Prístroj nie je vybavený prepína om na prispôsobenie rozli ných menovitých kapacít akumulátorov (mAh), ale len prepína om medzi akumulátormi NiCd a NiMH.

Príslušný stav nabitia indikujú ervené LED, proces vybíjania zelená LED. Po ukon ení nabíjania, tzn. ke je(sú) akumulátor(y) plný(é) resp. ke sa dosiahne napätie ukon enia nabíjania cca. 1,75 V DC na lánok, nabíja ka sa opä automaticky prepne na udržujúce nabíjanie. Predchádza sa tým príliš rýchlemu vlastnému vybíjaniu.

Pripojenie / uvedenie do prevádzky resp. vybíjanie / nabíjanie

a) Nabíjanie okrúhlych lánkov

Zapojte Euro sie ové vedenie nabíja ky s dvojitou izoláciou do 230 V siete. Vložte akumulátory, ktoré chcete nabíja , do príslušných nabíjacích šácht. Dbajte na správnu polaritu (“+” lánku na kladný kontakt 2a a “-” lánku na záporný kontakt 2b). Ak je akumulátor vložený správne a nie je defektný, nad príslušnou nabíjacou šachtou za ne blika ervená LED, tzn., že by sa okamžite spustilo nabíjanie príslušného akumulátora.

Ak chcete vložený(é) akumulátor(y) vybi , jedenkrát stla te tla idlo „ŠTART“ resp. „RESET”. Rozsvieti sa príslušná zelená LED, aj príslušná ervená LED nad nabíjacou šachtou. as vybíjania závisí od menovitej kapacity resp. od zvyškovej kapacity (zvyškové nabíjanie) jednotlivých akumulátorov/typov akumulátorov a môže trva až cca. 5 hodín. Na použitie v tomto prístroji sú vhodné nasledujúce typy akumulátorov (okrúhle lánky) s príslušnými hodnotami kapacity:

AAA-Micro UM 4 180 až 220 mAh NiCd

AAA-Micro UM 4 250 až 420 mAh NiMH

AA-Mignon UM 3 500 až 800 mAh NiCd

AA-Mignon UM 3 800 až 1400 mAh NiMH

C-Baby UM 2 1200 až 2200 mAh NiCd

C-Baby UM 2 1800 až 2600 mAh NiMH

D-Mono UM 1 1200 až 2400 mAh NiCd

(5)

Po stla ení tla idla ŠTART sa za ne vybíjanie všetkých vložených okrúhlych lánkov. Permanentne svieti zelená LED (vybíjanie) a príslušné LED nad jednotlivými nabíjacími šachtami. Akonáhle sa vybíjanie jednotlivých lánkov ukon í, zhasne príslušná ervená LED. Až ke zhasnú všetky ervené LED, prepne sa prístroj na rýchle nabíjanie. Príslušné ervené LED teraz blikajú a indikujú tak proces nabíjania, zelená LED zhasne. Po cca. 4 hodinách v prípade akumulátorov NiCd resp. 7 hodín v prípade akumulátorov NiMH, v závislosti od kapacity akumulátora, sa ervené LED opä rozsvietia natrvalo.

„Hlavý“ proces nabíjania je ukon ený, ke všetky ervené LED permanentne svietia. V takomto prípade sa nabíja ka automaticky prepne na udržujúce nabíjanie. Akumulátory môžete necha v nabíja ke, až kým ich nebudete potrebova , bez toho, že by došlo k ich prebitiu. Môžete však akumulátory vybra aj hne .

Pozor!

Bezpodmiene ne dbajte na dostato né vetranie nabíja ky a nikdy nezakrývajte vetracie otvory na vrchnej resp. spodnej strane prístroja, aby ste predišli

prípadnému poškodeniu.

V prípade nevhodného zaobchádzania resp. nastavenia (príliš ve ký nabíjací prúd alebo nesprávna polarita) dôjde k prebitiu a zni eniu akumulátora. V najhoršom prípade môže akumulátor explodova a spôsobi zna né škody.

V prípade akumulátorov Mono (D) s kapacitou 4000 mAh je potrebné „dvojité” nabíjanie, ktoré pre ve kú kapacitu trvá až cca. 8 hodín, kým je akumulátor „plný“. Po prvom cykle nabíjania príslušný akumulátor Mono z nabíja ky vyberte a opä stla te tla idlo ŠTART. Následne vložte príslušný akumulátor spä do nabíjacej šachty. Spustí sa druhý cyklus, ktorý bude opä trva cca. 4 hodiny.

Pozor!

Ak „vysokokapacitný” akumulátor Mono ponecháte v nabíjacej šachte a stla íte tla idlo ŠTART, spustí sa vybíjanie a nie o akávaný druhý nabíjací cyklus.

Mierne zohrievanie akumulátorov po as vybíjania resp. nabíjania je normálne.

Ak chcete proces nabíjania zvráti , napr. aby ste po as nabíjania opä spustili vybíjanie, opä jedenkrát stla te tla idlo „ŠTART/RESET”. Pred ži sa tým samozrejme celková doba nabíjania.

Pozor!

Pri nabíjaní akumulátorov bezpodmiene ne dbajte na dodržiavanie pokynov/predpisov k nabíjaniu od príslušného výrobcu akumulátora. Uvedomte si, že defektné akumulátory resp. akumulátory, ktoré sa už nedajú nabi (staré akumulátory), patria do špeciálneho odpadu a treba ich likvidova ekologicky (na zberných miestach). Bezpodmiene ne dbajte na dodržiavanie bezpe nostných pokynov

Nakoniec ešte doby vybíjania okrúhlych lánkov (úplne nabitých akumulátorov). Doby vybíjania iasto ne vybitých akumulátorov sú nižšie:

AAA-Micro UM 4 180 mAh cca. 3 hodiny

AA-Mignon UM 3 500 mAh cca. 2 hodiny

C-Baby UM 2 1800 mAh cca. 2 hodiny

(6)

b) Nabíjanie blokových akumulátorov IEC 6F22 (štandardné nabíjanie)

Blokový akumulátor nastr te na oba gombíkové kontakty (2 x “+” a “-” pre 2 blokové akumulátory) na dne nabíjacej šachty. Dbajte na správnu polaritu.

Doba nabíjania je v prípade akumulátora so 110 mAh je cca. 15 hodín, v prípade akumulátora so 150 mAh cca. 20 hodín.

Likvidácia

Nepoužite ný prístroj likvidujte pod a platných zákonných predpisov.

Odstra ovanie porúch

S univerzálnou nabíja kou V - 1299 ste získali produkt, ktorý bol skonštruovaný pod a najnovšieho stavu techniky a je prevádzkovo bezpe ný. Napriek tomu sa môžu vyskytnú poruchy. V nasledujúcom texte je popísané, ako môžete niektoré poruchy relatívne jednoducho odstráni aj sám; bezpodmiene ne dbajte na dodržiavanie bezpe nostných predpisov!

Problém Možné riešenie

žiadne zobrazenie Je nabíja ka pripojená k sieti? Je prepína nastavený na NiCd alebo NiMH? Je akumulátor v poriadku?

Pozor!

- Pri otvorení krytov alebo odstra ovaní astí, okrem takých, ktoré sa dajú otvori rukou, sa môžu odhali asti vedúce elektrický prúd. Pod prúdom môžu

by aj spojové miesta.

- Kondenzátory v prístroji ešte môžu by nabité, aj ke bol prístroj už odpojený od všetkých zdrojov napätia a meracích okruhov.

Údržba

Nabíja ka V - 1299 okrem prípadného istenia nevyžaduje žiadnu údržbu. Prístroj sa nesmie otvára /pozme ova . V prípade otvorenia/rozobratia prístroja zaniká nárok na záruku.

Na istenie používajte istú, suchú, antistatickú a nechlpatú utierku.

Pozor!

Na istenie nepoužívajte istiace prostriedky obsahujúce uhlík ani benzíny, alkoholy a pod. Poškodili by povrch prístroja. Okrem toho sú ich výpary zdraviu škodlivé a výbušné. Na istenie nepoužívajte ani ostré predmety, skrutkova e alebo kovové kefy a pod.

Technické údaje

Prevádzkové napätie : ... menovité napätie 230 V, 50 Hz Spotreba prúdu : ... cca. 16 W (menovitý výkon)

Nabíjací prúd : ... max. cca. 4 x 600 mA pri typoch C a D (akumulátory Baby- a Mono)

max. cca. 4 x 200 mA pri type AA (akumulátor Mignon) max. cca. 4 x 60 mA pri type AAA (akumulátor Micro) max. cca. 2 x 11 mA pri 9 V blokovom akumulátore

Indikácia nabíjania/vybíjania : . zelená LED pre vybíjanie, (neplatí pre 9 V blokové akumulátory); ervená LED pre nabíjanie (blikajúca alebo trvalo svietiaca)

(7)

Poistka : ... tepelná poistka v primárnom závite vstavaného transformátora Pracovná teplota : ... +5 °C až +40 °C, relatívna vlhkos vzduchu < 75%,

nekondenzujúca

Hmotnos : ... cca. 1100 g (bez akumulátorov)

Rozmery (D x Š x V) : ... 230 x 115 x 65 mm (bez sie ového vedenia)

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tla i. Zmeny v technickom stave vyhradené.

Imagem

Referências

temas relacionados :