Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

32 

Texto

(1)

1

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a

podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Adresa školy Námestie SNP 9, Piešťany 92126

Telefón 033/7989311 E-mail gypy@gypy.sk WWW stránka gypy.edupage.org

Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail Riaditeľ Mgr. Miroslava Hanková 033/7989333 0911 718 667 riaditel@gypy.sk ZRŠ RNDr. Jana Dugátová, CSc. 033/7989325 0911 083 975 jana.dugatova@gypy.sk ZRŠ Ing. Erika Horváthová 033/7989330 0911 718 755 erikahorvathova@gypy.sk

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany bola ustanovená podľa

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V školskom roku 2016/2017 zasadala Rada školy trikrát.

05.10.2016 - Rada školy bola oboznámená so Školským vzdelávacím programom a organizáciou šk. roka 2016/2017. Zároveň bola oboznámená so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2015/2016, ktorá bola odsúhlasená.

01.02.2017 - Členovia rady školy boli oboznámení s prideleným rozpočtom na rok 2017, s kritériami prijímacích pohovorov do jednotlivých študijných programov. Riaditeľka školy informovala o zmenách v personálnom zabezpečení vyučovacieho procesu, o stave materiálno-technického vybavenia školy, o výsledkoch vykonanej rekonštrukcie vykurovacieho systému, pripravenosti obnovy elektrorozvodov a osvetlenia v hlavnej budove školy, pripravenosti prác na II. etapu obnovy fasády školy a o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok šk.r.

(2)

2

19.06.2017 - Rada školy prerokovala správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2016 a vykonávanej podnikateľskej činnosti v roku 2016. Riaditeľka školy informovala členov Rady školy o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania do 5-ročného, 4-ročného i 8-4-ročného študijného programu, o priebehu a výsledkoch písomných maturít. Bol stanovený počet tried pre šk. rok 2018/2019.

Titl., priezvisko, meno Kontakt

predseda Mgr. Stanislava Šimová stanislava.simova@gypy.sk

pedagogickí zamestnanci Mgr. Robert Paradi od 05.05. robert.paradi@gypy.sk

ostatní zamestnanci Mgr. Iveta Garžíková garzikova.iveta@zupa-tt.sk

zástupcovia rodičov JUDr. Emil Hubinák emil.hubinak@logomotion.eu

Ing. Denisa Bartošová denisa.bartosova@hlohovec.sk

JUDr. Daniela Vargová daniela@vargova.sk

zástupca zriaďovateľa Ing. Remo Cicutto remo.cicutto@gmail.com

Miloš Tamajka MBA milos.tamajka@gmail.com

TTSK Mgr. Elena Kátlovská katlovska.elena@trnava-vuc.sk

Ing. Iveta Belányiová belanyiova.iveta@trnava-vuc.sk

študenti Viktória Poláková pkvpvp@gmail.com

Poradné orgány školy

Poradné orgány riaditeľky školy:

- zástupkyne riaditeľky školy - RNDr. Jana Dugátová, CSc., Ing. Erika Horváthová - predsedovia predmetových komisií a sekcií

- metodické združenie triednych učiteľov

- výchovná poradkyňa - Mgr. Patrícia Kubincová

- koordinátor prevencie závislostí - Mgr. Patrícia Kubincová - koordinátor zdravého životného štýlu - Mgr. Zuzana Dvořáková - koordinátor environmentálnej výchovy - RNDr. Eva Domonkosová - koordinátor mediálnej výchovy - RNDr. Ján Šmída

(3)

3

- koordinátor dobrovoľníctva - Mgr. Stanislava Šimová

- koordinátor spolupráce s družobnými školami - Mgr. Katarína Dzurová - koordinátor IKT - Roman Ondrejka

- koordinátor práce so Žiackou radou - RNDr. Jana Dugátová, CSc. - koordinátor práce s Radou rodičov - Mgr. Miroslava Hanková - školská psychologička - PhDr. Alena Heřmánková

- vedúca ekonomického úseku - Ing. Zuzana Ruľáková - vedúca sekretariátu - Mgr. Iveta Garžíková

- rada školy - rada rodičov

- žiacka školská rada

Predmetové komisie a sekcie

Uskutočnilo sa 6 zasadnutí PK, na ktorých sa riešila problematika ŠkVP, TVVP, plán výkonov žiakov, príprava prijímačkových testov, príprava maturitných zadaní, podnety na skvalitnenie práce so žiakmi s cieľom dosahovať čo najlepšie výsledky.

Výchovná poradkyňa Práca so žiakmi

• september - informovanie žiakov o konzultačných hodinách a práci výchovného poradcu.

• september - zistenie záujmu o absolvovanie profesijnej orientácie v CPPP a P v Piešťanoch (II. ročník a Sexta)

• október - „Trestnoprávna zodpovednosť“ - beseda so žiakmi II.A ( v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany)

• október - „Obchodovanie s ľuďmi“ - besedy so žiakmi III.A ( v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany).

• november - „Šikanovanie“ - besedy so žiakmi I. ročníka a Prímy ( v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany)

(4)

4

• november - „Trestnoprávna zodpovednosť“ - beseda so žiakmi II.B,C,D ( v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany)

• november - „Obchodovanie s ľuďmi“ - besedy so žiakmi III.B, C, D ( v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany)

• november - „Tabakizmus“ - beseda so žiakmi Sekundy ( v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany)

• november - „Nelegálne drogy“ - besedy so žiakmi Tercie ( v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany)

• november - „Nelátkové závislosti“ - besedy so žiakmi Kvarty ( v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany)

• december - celoškolský prieskum dotazníkovou metódou na tému „Šikanovanie“ • január, február - profesijná orientácia -II.A, II.C, II.D a Sexta

• január - inštruktáž k vyplneniu prihlášok na vysokú školu (IV. ročník)

• január - „Domáce násilie“- beseda so žiakmi Septimy ( v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany)

• január, február - beseda s pracovníkom ÚPSVAR v Piešťanoch- štvrtý ročník a Oktáva

• marec - „Závislosti“ - beseda pre študentov Kvinty a Sexty (Dr. Jindřich Cupák) •1.polrok - poskytovanie individuálneho poradenstva týkajúce sa výberu vysokej školy a vyplnenia elektronických prihlášok na vysokú školu.

•2. polrok -individuálne poradenstvo týkajúce sa výberu voliteľných predmetov do ďalšieho ročníka (II., III. ročník).

•Počas celého roka boli žiakom poskytované individuálne konzultácie týkajúce sa profesijnej orientácie, osobných i školských problémov.

•Počas celého roka bolo žiakom poskytované poradenstvo integrovaným žiakom a ich rodičom, a takisto žiakom, ktorým bol odporúčaný individuálny prístup.

•Priebežne boli žiaci informovaní o možnostiach štúdia na vysokých školách a boli im poskytnuté aktuálne informácie o rôznych akciách prebiehajúcich na vysokých

(5)

5 Školská psychologička

Psychologické pracovisko začalo svoju činnosť na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch dňa 17. 9. 2014, funguje teda tretí školský rok. Hlavnou aktivitou bola práca so študentmi, v niektorých prípadoch sme prizvali aj ich rodičov a problémy niektorých študentov sme konzultovali aj s ich pedagógmi.

V tomto školskom roku psychologické pracovisko poskytlo študentom gymnázia 240 hodín.

Počet študentov v psychologickej starostlivosti:

Oproti minulému školskému roku sme zaznamenali mierny nárast. Venovali sme sa 12 študentom, z čoho bolo:

• 6 chlapcov • 6 dievčat

Pokiaľ ide o formy štúdia, ich rozloženie je nasledovné: • 4-ročná forma: 7 študentov

• 8-ročná forma: 4 študenti

• 5-ročná bilingválna forma: 1 študent

Takmer polovicu tvorili študenti maturitného ročníka. Dĺžka psychologickej starostlivosti:

• v krátkodobej terapii bolo 9 študentov • v dlhodobej terapii boli 3 študenti

Dlhodobá terapia dvoch zo študentov trvala celý školský rok. Spôsoby, akými študenti prichádzali, boli nasledovné:

• 2 prišli na základe odporučenia pedagóga • 5 prišli na základe odporučenia matiek • 5 prišli sami z vlastnej iniciatívy

Problémy, ktoré študenti riešili, boli:

(6)

6 • elektívny mutizmus • depresívne ladenie • dekoncentrácia pozornosti • neefektívne učenie • obavy z neúspechov • trauma z prvého zlyhania • príprava na maturitné skúšky • porozvodové problémy v rodine Kvalitatívna analýza:

Na konci školského roku sme zaznamenali takéto efekty psychologického sprevádzania študentov:

• u piatich študentov došlo k výraznému zlepšeniu ich stavu - a to objektívne i subjektívne; traja z nich - povzbudení úspechmi z práce na sebe - chcú i po prázdninách pokračovať v psychoterapii

• dvaja študenti sa hlásia sporadicky v čase núdze

• traja študenti náhle prestali využívať naše služby, takže výsledky nie sú známe • dvoch študentov sme po čase odoslali na iné, im prislúchajúce pracoviská Metodické združenie triednych učiteľov

Ako významný konzultačný, poradný a realizačný orgán vedenia školy združuje triednych učiteľov s cieľom implementovať zásady výchovy a vzdelávania v súlade s platnou legislatívou v podmienkach školy. Zameriava sa na aktualizáciu a

vyhodnocovanie školského poriadku, triednej pedagogickej dokumentácie, na aktuálne témy prosociálneho správania žiakov, psychohygienu a posilnenie

spolupráce so školským psychológom, na prevenciu v boji proti drogám a všetkým formám násilia a šikanovaniu, na znižovanie absencie žiakov, na predchádzanie negatívnych javov v správaní žiakov.

Prijímacia komisia

Prijímacia komisia pre prijímacie konanie do 4-ročného, 5-ročného aj 8-ročného študijného plánu pracovala v zložení:

(7)

7

- RNDr. Jana Dugátová, Csc.- predsedníčka komisie

- RNDr. Denisa Bartošová - predsedníčka Rady rodičov pri GPdC Piešťany - RNDr. Miroslava Kubalová - predsedníčka PK MAT

- Mgr. Patrícia Kubincová - výchovná poradkyňa - PaedDr. Ivana Papcunová - predsedníčka PK SJL

Prijímacia komisia sa vyjadrovala k príprave prijímacieho konania a realizácie prijímacích skúšok a odvolacieho konania.

Predmetové komisie

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka

PK SJL PaedDr. Ivana Papcunová SJL

PK MAT a FYZ RNDr. Miroslava Kubalová MAT, FYZ

PK ANJ Mgr. Dagmar Bertoliová ANJ

PK cudzích jazykov Mgr. Barbara Vavrínová NEJ, FRJ, RUJ PK BIO a CHE RNDr. Lívia Rajnáková BIO a CHE PK DEJ a OBN Mgr. Edita Kohutovičová DEJ, OBN, EKN, PSY

PK INF Ing. Jana Hižová INF

PK výchov Mgr. Zuzana Jendrichovská HUV, VYV, ETV, NBV, UMK

PK TEV a GEG Mgr. Radim Urban TSV, GEG

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 615 Počet tried: 23

Podrobnejšie informácie:

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP

I.A 25 I.B 31 I.C 26 I.D 25 II.A 27 II.B 30 II.C 28

(8)

8 II.D 28 III.A 29 III.B 27 III.C 29 III.D 24 IV.A 26 IV.B 28 IV.C 28 IV.D 23 príma 26 sekunda 27 tercia 25 kvarta 25 kvinta 25 sexta 25 septima 28 § 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 288 Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 17

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 149 Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 140

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat

Gym 8.roč Gym 5.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu prihlásení 65 75 148 288

(9)

9 § 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJL ANJ ANJn ANJv AJG AJK AJP AJR BIO BIO_v CVM CVMv DEJ DEJ_v DU I.A 1,92 1,63 1,67 I.B 1,35 1,9 1,16 1,19 1,35 1,65 I.C 1,73 1,19 1,69 I.D 1,88 1,56 1,48 II.A 2 2,44 2,04 II.B 1,27 1,33 1,5 1,4 II.C 2,04 1,85 2 II.D 2,18 1,68 1,46 III.A 2,71 2,04 2 III.B 1,88 1,65 1,65 III.C 2,88 1,77 2,42 III.D 2,43 2,22 1,92 IV.A 2,23 2,25 2 IV.B 1,79 2,33 1,6 IV.C 1,82 1,57 1,8 IV.D 1,91 1,5 1,75 príma 1,31 1,31 1,42 sekunda 1,41 1,7 1,48 tercia 1,68 1,28 1,76 kvarta 1,48 1,16 1,52 kvinta 1,8 2,12 1,56 sexta 1,87 1,52 1,42 septima 1,81 2,37 1,52

Trieda DU_v EKN EKNn ESV ETV FIA FIAv FIG FRJ FRJv FYZ FYZn FYZv GCL GEG I.A 2 2,04 1,63 I.B 1,77 I.C 1,73 1,54 I.D 2,2 1,4 II.A 1,59 1,27 2,63 1,63 II.B 1,21 2 1,53 II.C 1,59 1,78 1,41 II.D 1,46 1,68 1,71 III.A 2 2,29 III.B 1,8 2 III.C 2,4 2,54 III.D 1 2,08 2,48 IV.A 1,6 1,67 IV.B 1,88 1,62 2

(10)

10 IV.C 1 2,1 IV.D 1,67 2 príma 1,12 1,27 sekunda 1,21 1,41 1,7 tercia 1,2 1,4 1,44 kvarta 1,5 1,48 1,32 kvinta 1,9 1,8 1,56 sexta 1,61 2 2,35 1,7 septima 1,78 2,37

Trieda GEGv HUV CHE CHEn CHEv INF INFn INFv KSD KSDn KAJ KAJv KNJv KRJ KFJ I.A 2,58 2,08 I.B 1,58 I.C 2,31 1,46 I.D 2 1,64 II.A 1,93 1,78 II.B 1,73 1,4 II.C 2,3 1,37 II.D 2,32 1,5 III.A 2,64 1,43 2 III.B 1,52 1,12 1 III.C 1,69 1 1,91 III.D 2,09 1,22 2,17 1,33 IV.A 2,5 2,24 2,5 2 IV.B 2,33 2,52 2,11 IV.C 2,67 1,65 1,71 IV.D 1,83 2,05 1,75 príma 1 1,15 sekunda 1 1,44 1,59 tercia 1,84 1,52 kvarta 1,72 1,64 kvinta 2,36 1,52 sexta 1,96 1,48 septima 1,93 1,11 1,5

Trieda KNJ_N LAT LIS LISv MAT MATn MATv NBV NBVe NAS NASv NEJ NEJn NEJv OBN I.A 2,25 1,77 I.B 1,81 1,53 I.C 2,27 1,77 I.D 2,28 1,44 II.A 2,7 2,06 2 II.B 1,8 1,88 II.C 2,07 2 1,37 II.D 2,04 1,68 1,57

(11)

11 III.A 2,71 2 2,18 III.B 2 1,38 1,54 III.C 2,38 1,96 2,19 III.D 2,61 2,2 1,39 IV.A 1,6 1,77 IV.B 2,4 IV.C 1,92 1,29 IV.D 2 2,22 príma 1,38 1,27 1 sekunda 1,81 1,77 1,3 tercia 2,04 1,47 1,28 kvarta 1,72 1,53 1,52 kvinta 2,6 1,67 sexta 2,7 1,92 1,92 septima 2,48 2,44 1,48

Trieda OBNv POS POP PRG PSY PSYn PST RUJ SJK SLK SOA SEB SEB_V SED SFG

I.A I.B 1,5 I.C 1,62 I.D II.A II.B II.C 1,67 II.D III.A 1,22 1,87 1,86 2 2 III.B 1 2,2 1,64 1 1,22 III.C 1,9 2,67 2,14 III.D 2 1,77 1,17 2,5 IV.A 2,57 2,11 1,92 2,83 1,89 IV.B 2,25 1,33 2,6 2,25 1,29 IV.C 1,5 1,57 2,21 1,5 IV.D 2,33 1,2 1,83 1,4 príma sekunda tercia kvarta kvinta sexta septima 1,83 1,5 2,33 1

(12)

12

Trieda SEF SEFn SEFv SEG SEGn SEC SEC SECn SECv SEI SEIc SEM SEMn SEMv SEP

I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C II.D III.A 2 2 2,3 1,75 2,2 3,18 III.B 2 1,2 1,8 1 1,78 III.C 2,43 1,67 2,67 1,4 1 2,45 III.D 2,75 1,5 2,4 2 IV.A 1,4 1,5 1,33 IV.B 2,17 2,14 IV.C 2,43 1,83 1,67 IV.D 2 1,5 2,29 príma sekunda tercia kvarta kvinta sexta septima 1,92 2 1,73 1,75 1,33 2,09 Trieda SSJ SSJv SJL Spr ŠPP TCH TSV TSVv TEV TVZ Th UMK VUM VYV ZEE I.A 2,54 1 1 1 I.B 1,9 1 1 1 I.C 1,65 1,08 1 1 I.D 2 1 1 1 II.A 1,96 1 1 1 1,11 II.B 1,83 1,03 1,1 1,03 II.C 2,26 1 1,04 1,11 II.D 2,39 1 1 1,11 III.A 2,39 1 1,11 1,14 III.B 1,62 1 1,19 1 III.C 2,58 1,04 1,27 1,31 III.D 1,92 1,04 1,1 1 IV.A 2,31 1 1,16 IV.B 2,11 1 1 IV.C 2,04 1 1 IV.D 1,65 1 1 príma 1,46 1 1 1 sekunda 1,44 1 1 1

(13)

13 tercia 1,68 1 1,08 1 1 kvarta 1,72 1 1 1 kvinta 1,84 1 1,04 1 sexta 2,39 1 1 1 septima 2,04 1 1,08 1,11 Trieda ZEEv ZPP ZPPn ZPS ZPSv I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C II.D III.A 1,83 III.B 1,2 III.C 2 III.D 2 IV.A IV.B IV.C IV.D príma sekunda tercia kvarta kvinta sexta septima 2,5

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4

I.A 25 7 10 7 0 1 0 0 0 I.B 31 14 14 3 0 0 0 0 0 I.C 26 11 10 5 0 0 0 1 0 I.D 25 10 8 7 0 0 0 0 0 II.A 27 7 12 8 0 0 0 0 0 II.B 30 15 12 3 0 0 1 0 0 II.C 28 8 12 7 0 1 0 0 0 II.D 28 11 12 3 2 0 0 0 0 III.A 29 4 10 14 0 1 0 0 0

(14)

14 III.B 27 10 12 4 0 1 0 0 0 III.C 29 6 6 13 1 3 1 0 0 III.D 24 5 8 10 0 1 1 0 0 IV.A 26 7 7 12 0 0 0 0 0 IV.B 28 7 10 11 0 0 0 0 0 IV.C 28 11 8 9 0 0 0 0 0 IV.D 23 7 10 6 0 0 0 0 0 príma 26 24 2 0 0 0 0 0 0 sekunda 27 17 6 4 0 0 0 0 0 tercia 25 14 9 2 0 0 0 0 0 kvarta 25 15 6 4 0 0 0 0 0 kvinta 25 12 6 7 0 0 0 0 0 sexta 25 8 6 9 0 2 0 0 0 septima 28 9 6 12 0 1 0 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka

I.A 25 2201 93,14 2201 93,14 0 0,00 I.B 31 2939 94,81 2928 94,45 11 0,35 I.C 26 1182 47,14 1156 46,14 26 1,00 I.D 25 1619 64,76 1619 64,76 0 0,00 II.A 27 2473 91,59 2473 91,59 0 0,00 II.B 30 2224 74,13 2223 74,10 1 0,03 II.C 28 2483 90,39 2475 90,10 8 0,29 II.D 28 2615 93,39 2615 93,39 0 0,00 III.A 29 3588 128,14 3588 128,14 0 0,00 III.B 27 2234 84,17 2230 84,02 4 0,15 III.C 29 2585 97,22 2576 96,88 9 0,34 III.D 24 2768 117,97 2748 117,12 20 0,86 IV.A 26 1852 71,23 1772 68,15 80 3,08 IV.B 28 2592 92,57 2592 92,57 0 0,00 IV.C 28 1775 63,39 1768 63,14 7 0,25 IV.D 23 2180 94,78 2172 94,43 8 0,35 príma 26 2581 99,27 2581 99,27 0 0,00 sekunda 27 2080 78,31 2080 78,31 0 0,00 tercia 25 2555 102,20 2555 102,20 0 0,00 kvarta 25 2603 104,12 2599 103,96 4 0,16 kvinta 25 1753 70,12 1753 70,12 0 0,00 sexta 25 2587 110,72 2580 110,42 7 0,30 septima 28 2803 103,81 2803 103,81 0 0,00

(15)

15

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) priemer počet priemer PFIČ počet PFIČ Ústna 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 priemer Ústna Ústna počet

Anglický jazyk B1 1 (1/0) 1 2,00 1 Anglický jazyk B2 104 (45/59) 74,10% 99 72,63% 99 37 31 31 5 2,04 104 Biológia 29 (5/24) 18 7 2 2 1,59 29 Dejepis 25 (10/15) 8 8 5 3 1 2,24 25 Ekonomika 29 (15/14) 18 9 2 1,45 29 Fyzika 16 (15/1) 7 5 4 1,81 16 Chémia 20 (5/15) 10 4 4 2 1,90 20 Matematika 34 (26/8) 51,47% 34 13 15 5 1 1,82 34 Nemecký jazyk B1 6 (3/3) 4 2 1,67 6 Nemecký jazyk B2 1 (1/0) 87,50% 1 85,00% 1 1 1,00 1 Občianska náuka 25 (10/15) 11 5 6 3 2,04 25 Psychológia 27 (5/22) 17 5 2 3 1,67 27 Ruský jazyk B1 1 (0/1) 1 1,00 1 Ruský jazyk B2 1 (1/0) 70,00% 1 75,00% 1 1 2,00 1 Slovenský jazyk a literatúra 106 (47/59) 75,26% 106 72,18% 106 47 36 17 5 1 1,84 106 § 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie

I.A 7902 5 gymnázium

I.B 7902 J gymnázium bilingválne štúdium

I.C 7902 5 gymnázium

I.D 7902 5 gymnázium

II.A 7902 J gymnázium

II.B 7902 J gymnázium bilingválne štúdium

II.C 7902 J gymnázium II.D 7902 J gymnázium III.A 7902 J gymnázium III.B 7902 J gymnázium III.C 7902 J gymnázium III.D 7902 J gymnázium IV.A 7902 J gymnázium IV.B 7902 J gymnázium IV.C 7902 J gymnázium IV.D 7902 J gymnázium príma 7902 5 gymnázium sekunda 7902 J gymnázium tercia 7902 J gymnázium kvarta 7902 J gymnázium kvinta 7902 J gymnázium sexta 7902 5 gymnázium septima 7902 5 gymnázium

(16)

16 § 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný

pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. nepedag. prac. Počet úväzkov

TPP 51 13 51 13 DPP 9 3 9 3 Znížený úväzok 11 1 11 1 ZPS 2 3 2 3 Na dohodu 3 2 3 2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu

učiteľov - 51 51 vychovávateľov - - - asistentov učiteľa - - - spolu - 51 51 § 2. ods. 1 h Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška 26 1

2.kvalifikačná skúška 14 1

štúdium školského manažmentu - 2 špecializačné inovačné štúdium - - špecializačné kvalifikačné - - postgraduálne - - doplňujúce pedagogické - - vysokoškolské pedagogické - - vysokoškolské nepedagogické - - § 2. ods. 1 i

(17)

17

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže žiakov Počet kolo okr. kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo Slovenský jazyk

a literatúra

Hollého

pamätník 7 3 1 D.Garžík, P, 3.m.okr.kolo

N.Mičová, K, 3.m.okr.kolo

E.Vičanová, K, 1. m. okr..kolo

Keď si

vymýšľam 1 M.Juríková, II.D

Medziriadky 3 E.Vičanová, K a N.Papcunová, II.A, L. Orlovská, K - postup na letné sústredenie

Klasici v komikse 1 1 T.Hluzinová, II.C, 2.m. nár.kolo

Anglický jazyk

Olympiáda v anglickom

jazyku 34 4 5 1 M.Ondrejková, S, 2.m.okr.kolo

A.Horváth, T, 3.m., kraj.kolo

J.Kočenda, II.D, 1.m., kraj.kolo

B.Banasová, Sp,, 4.m., kraj.kolo

D.Šušuk, II.B, 6.m. kraj.kolo

J.Kočenda, II.D, 2.m.,nár.kolo

Jazykový kvet 1 1 1 L.Žitňanská, III.B, 4.m., nár.kolo

Cudzie jazyky

Olympiáda v nemeckom

jazyku 14 3 5 L.S.Mináriková, P, 3.m.kraj.kolo

E.Masopust-Kreye, K, 5.m.kraj.kolo

S.Niepelová, II.A, 11.m.kraj.kolo

D.Krajčirik,IV.C, 6.m., kraj.kolo

M.Masopust-Kreye, III.A, 5.m., kraj.kolo

Olympiáda vo francúzskom

jazyku 3 3 3 A,Bundová, S, 2.m. kraj.kolo

T.Hrdinová, K, 2.m., kraj.kolo

Olympiáda v

ruskom jazyku 3 3 3 2 Ž.Čechvalová, III.B, 3.m., nár. kolo

S.Pápež, IV.B, 5.m.,nár.kolo

Jazykový kvet v

NEJ 1 1 1 L.S.Mináriková, P, 1.m., nár.kolo

Jazykový kvet vo

FRJ 1 1 1 A.Horváth, T, 3.m., nár.kolo

Jazykový kvet v

RUJ 3 3 1 L.Žitňanská, III.B, 3.m., nár. kolo

(18)

18

Dejepisná

olympiáda 8 8 2 P.Tremboš, S, 1.m., okr.kolo, 11.m. kraj. kolo

M.Ondrejková, S, 2.m. okr.kolo, 8.m. kraj.kolo

N.Banasová, P, 1.m. okr.kolo

Občianska náuka

Mladý Európan 3 3 Blahuta,III.A, Garžík, Ilenčík, III.B, 4.m. kraj .kolo Olympiáda

ľudských práv 1 L.Janeková

SOČ 1 E.Domonkosová, III.D, Blahuta, 6. m. okr. kolo Mladý Európan

digitálne 2 2 Blahuta, Garžík

Finančná

olympiáda 3 3 A.Bučko, Ž.Čechvalová, III.B, L.Pomajbo

RE proti násiliu a extrémizmu 1 M.Ficel Výchovy Biblická olympiáda 3 3 3

P.Klein,Sx, L.Maštalírová, III.C, M.Mikušová, III.C, 4.m, nár. kolo

Máš umelecké

črevo? 6 6

B.Jančarová, E.Vičanová, L.Orlovská,

T.Kubincová, A.Bučková, M.Fedosenya, K, dielo vystavené v SNG

Slávik Slovenska 1 1 A. Bundová, S

Matematika Matematická olympiáda 46 18 28 1 E.Ábelová,P,3.m.okr.kolo S.Banas, K, 1.m., kraj.kolo N.Banasová, P, 4.m., okr.kolo A.Bundová,S, 2.m. okr.kolo A.Chmelo, T, 3.m. okr.kolo S.Banas, K, 1.m. okr.kolo M.Poturnay, Sx, 1.m., kraj.kolo

M.Poturnay, 3.m. Rio de Janeiro

T.Drahovský, IV.C, 3.m., kraj. kolo

P.Klein, Sx, 5.m. kraj.kolo

J.Jobus, Ka, 5.m. kraj. kolo

T.Lukáč, Ka, 9.m., kraj.kolo

Pytagoriáda 104 3 N.Banasová, P, 1.m., okr.kolo

D.Šebo, P, 2.m. okr.kolo

K.Varga, T, 1.m., okr.kolo

Matematický

náboj 10 10 družstvo juniorov - 2.miesto

družstvo seniorov - 13. miesto

Matematický

klokan 76 76 N.Banasová, P, 1-49.miesto

S.Banas, K - 1.-11. miesto

M.Poturnay, Sx - 1.-38. miesto

MAKS 33 15 E.Ábelová, P, 3.m. kraj.kolo

(19)

19

N.Mičová, K, 2.m. kraj.kolo

D.Mladenov, K, 3.m. kraj. kolo

Matematický

expres 7 7

Banas, Dupkanič, Jančárová, Kleinová - 7.m. nár.kolo

Náboj JUNIOR 4 4 Banas, Dupkanič,Kleinová, Horváth - 6.m., nár.kolo

Fyzika

Ffyzikálna

olympiáda 4 4 3 S.Banas, K, 4.m., kraj.kolo

M.Poturnay, Sx, 1.m., kraj.kolo

S.Brezina, I.C, 3.m., kraj.kolo

J.Jobus, Ka, 5.m. kraj.kolo

Biológia

Biologická

olympiáda 15 8 8 2 F.Nedelka, P, 4.m. okr. kolo

K.Špániková, S, 3.m. okr. kolo

M.Mlynáriková, S, 8.m. okr. kolo

A.Bundová, S, 10.m. okr. kolo

P.M.Tremboš, S, 12.m. okr. kolo

E.Vičanová, K, 5.m. okr. kolo

E.Štubňová, T, 7.m. okr. kolo

N.Mičová, K, 2.m. kraj. kolo, 12.m. národné kolo

Ž.Šmídová, II.A, 7.m. kraj.kolo

A.Nováková, II.B, 25.m. kraj kolo

B.Blšťáková, II.B, 27.m. kraj. kolo

M.Bačík, II.B, 28.m. kraj kolo

J.Jenčík, IV.D, 2.m. kraj. kolo, 16.m. nár. kolo

R.Macová, IV.C, 20.m. kraj. kolo

L.Vavrincová, III.B, 27.m. kraj. kolo

SOČ 1 1 L.Kadlecová, Sp, 4.m. kraj kolo

Chémia

Chemická

olympiáda 11 4 8 S.Banas, 4.m. okr. kolo, 35.m. kraj. kolo

N.Mičová, K, 7.m. okr. kolo

E.Štubňová, T, 10.m. okr. kolo

M.Strečanský, T, 12.m. okr. kolo

J.Jobus, Ka, 3.m. kraj. kolo

F.Bučko, Ka, 7.m. kraj. kolo

N.Pločeková, Ka, 13.m. kraj kolo

K.Krommelová, Ka, 22.m. kraj kolo

R.Gratke, Ka, 27.m. kraj. kolo

M.Poturnay, Sx, 5.m.kraj. kolo

S.Bojnanský, II.D, 7.m. kraj. kolo

Telesná výchova 250 250 100 80

Školské

majstrovstvá SR 1.miesto-L.Drahovská, III.B, orientačný beh

štafeta 4x100m-M.Babulík, IV.D, A.Borčány, I.A,

(20)

20

2.miesto- L.Drahovská, III.B, cezpoľný beh

štafetový beh memoriál M. Zavarskej-družstvo chlapcov SŠ (M.Babulík, O.Chamraz, J.Janotík, J.Kršňák, J.Štefank, D.Horil, P.Chudý, F.Korec, D.Miezga, P.Taraba)

orientačný beh - družstvo dievčat (L.Drahovská, L.Rypáková, N.Pločeková, T.Orviská,) orientačný beh - družstvo dievčat (K.Grežďová, E.Vančová,T.Danková, Ž.Čuboňová)

3.miesto-halové veslovanie - družstvo mladších študentiek (V.Zruttová, Z.Vladovičová, K.Držíková, E.Kelemenová)

halové veslovanie- družstvo mladších študentov (D.Kuropka, M.Rusnák, P.Taraba, M.Spanakis)

atletika-1500m-L.Drahovská

štafetový beh Memoriál M.Zavarskej- družstvo dievčat SŠ (Z.Ábelová, L.Drahovská,

S.Strečanská, E.Domonkosová, T.Zubáková)

4.miesto-cezpoľný beh- družstvo dievčat SŠ (L.Drahovská, E.Domonkosová, Z.Ábelová)

5.miesto-orientačný beh - T.Drahovský

orientačný beh - družstvo chlapcov SŠ (T.Drahovský, O.Kusenda, K.Šiška, D.Horil)

Gaudeámus

Igitur 20 atletika - 6x5.miesto, 1x6.miesto, 1x8. miesto

bedminton - 7. a 8. miesto

cezpoľný beh - 8.miesto

šachy - 16.miesto

Krajské kolá

súťaží +

2.miesto-halové veslovanie (V.Poláková, E.Domonkosová, V.Kabátová, D.Marianiová)

bedminton- družstvo dievčat SŠ (K.Baďurová, E.Knéblová)

bedminton- družstvo chlapcov ZŠ (J.Grznár, M.Kalinčík)

orientačný beh - L.Rypáková, E.Vančová

3.miesto- orientačný beh - N.Pločeková

cezpoľný beh - M.Babulík

šach - M.Juríková

halové veslovanie - družstvop starších žiakov (J.Augustín, D.Burzala, M.Kočárik, A.Žitňanský) stolný tenis- družstvo dievčat SŠ (Mt.Ondrášiková, Ma. Ondrášiková,

Z.Radošovská)

orientačný beh - družstvo chlapcov ZŠ

(M.Urban, M.Brna, A.Chmelo, B.Németh)

(21)

21

5.miesto- šachy- M.Poturnay

Župná

olympiáda 20 1.miesto - Z.Ábelová - skok do diaľky

L.Drahovská - 1500 m

M.Babulík - 800m

M.Husák - skok do diaľky

A.Borčány - 400m

štafeta 4x100m (Babulík, Borčány, Husák, Horil)

švédska štafeta (Babulík, Drahovská, Horil, Strečanská)

2.miesto - basketbal- družstvo dievčat

3.miesto - volejbal - družstvo chlapcov

Piešťanské hry 25 1.miesto - N.Zábojníková - 60m

A.Chmelo - 1000m

3.miesto - H.Puváková - hod kriketkou

N.Zábojníková - skok do diaľky

štafeta 4x60m (L.Pernischová, E.Kubalová, A.Bundová, N.Zábojníková)

J.Chamraz - 1000m Piešťanská basketbalová liga 30 3.miesto Beh Dňa študentsva 10 1.miesto Beh Olympijského dňa 10 Okresné kolá rozličných súťaží

atletské športy, basketbal, veslovanie,volejba, hádzaná, futbal, futsal, streľba, vybíjaná, streetball, malý futbal,

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- Účasť 7-členného družstva študentov na XI. medzinárodnom stretnutí škôl Pierra de Coubertina v Estónsku.

- Vystúpenia folklórneho súboru Máj, ktorý pôsobí pri našej škole, na domácich i zahraničných pódiách.

(22)

22

- Organizovanie Memoriálu Viliama Kuba (volejbal) s účasťou učiteľských družstiev z regiónu.

- Pomoc a poskytnutie prezentačného priestoru Mgr. Tatiane Sedlákovej pri realizácii výstavy: Prvé lásky v nás nestarnú

- Vydávanie a distribúcia školského časopisu Gymnazista.

- Umelecké vystúpenia žiakov 8-ročného gymnázia na umeleckých akadémiách. - Spoluúčasť na akciách organizovaných Domom umenia v Piešťanoch, Mestskou knižnicou v Piešťanoch.

- Účasť žiakov na besedách a prednáškach k regionálnej problematike a závažným spoločenským javom.

- Účasť žiakov na environmentálnych akciách mesta - čistenie brehov Váhu. - Školské akadémie pri výročných slávnostných príležitostiach.

- Úspešná účasť žiakov na vedomostných súťažiach. - Organizovanie exlurzí a poznávacích zájazdov.

- Účasť žiakov na výberových táboroch pre talentované deti organizovaných univerzitami a vzdelávacími inštitúciami.

- Úspešná účasť žiakov na športových súťažiach v rámci regiónu i SR.

- Účasť žiakov na dobrovoľníckych aktivitách - organizovaní charitatívnych zbierok - Biela pastelka, Hodina deťom, Úsmev ako dar, Deň narcisov, Na kolesách proti rakovine, Srdce na dlani.

- Prispievanie študentov do novín a časopisov - recenzie, fotografie. - Články v miestnom týždenníku Piešťanský týždeň.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

- Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (NÚCEM) - projekt dlhodobý

- Ambasadorská škola Európskeho parlamentu - projekt dlhodobý, medzinárodný

(23)

23

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola - projekt dlhodobý

- Mladý Európan - projekt dlhodobý

- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - projekt dlhodobý

- Planéta vedomostí - projekt dlhodobý - Ekoškola - projekt dlhodobý

- Očkovanie hrou - projekt krátkodobý

- Olympijský deň (pre žiakov školy) - projekt školský - Deň otvorených dverí - projekt školský

- Medzinárodné mládežnícke fóra škôl Pierra de Coubetina - projekt medzinárodný

- Cezhraničná spolupráca - Školy Pierra de Coubertina - do všetkých vyučovacích predmetov výchovno-vzdelávacieho procesu dôsledne zaraďuje princípy kalokagatie.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15.02. 2017

Druh inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v čitateľskej gramotnosti žiakov maturitného ročníka.

Dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá - 80,52% (explicitné úlohy), 72,53% (implicitné úlohy), 69,05% (integračné a interpretačné úlohy) - výsledky lepšie ako bol národný priemer.

(24)

24 § 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy:

Škola má tri budovy - stará 91- ročná, budova 8 - ročného gymnázia - 14 ročná a nová športová hala - 16 ročná.

V starej budove je 18 kmeňových tried, 2 menšie jazykové triedy, 2 špeciálne triedy (INF), 4 špeciálne laboratória (FYZ, CHE, BIO, GEG).

Súčasťou školy je telocvičňa na loptové hry s posilňovňou a saunou, gymnastická telocvičňa.

Na školskom dvore sú po obnove v r. 2015 vybudované dve basketbalové ihriská a jedno volejbalové s povrchom EPDM klasik a bežecká dráha na krátke trate a rozbeh pre skok do diaľky s povrchom EPDM atletik, doskočisko s pieskovým povrchom. Ihriská sú s plným doplnkovým vybavením (konštrukcie s košmi, stĺpiky, bránky, ...) V starej budove sa nachádzajú: výdajňa stravy, žiacka i učiteľská knižnica,

vzdelávacie centrum.

V novej budove je 6 tried, spoločenská miestnosť, 4 apartmány na príležitostné ubytovanie partnerov školy.

V budove novej telocvične v rámci podnikateľskej činnosti sú prenajímané priestory pre bufet, masáže, kadernícke služby, posilňovňu a telocvičňu pre športové hry. Odborné pomôcky - postupne, podľa finančných možností školy, sa vybavujú triedy novým pracovným nábytkom a stoličkami; laboratória a špecializované učebne vybavujeme novými modernými pomôckami a zariadeniami. Vo všetkých kmeňových i špecializovaných triedach sú dataprojektory a počítače ako príslušenstvo. V troch triedach sú nainštalované interaktívne tabule.

Analýza súčasného stavu

- Uskutočnila sa komplexná rekonštrukcia vykurovacieho systému - vytvorenie stupačkového systému a výmena vykurovacích telies.

- Uskutočnila sa obnova osvetlenia hlavnej budovy školy, gymnastickej telocvične a športovej haly.

(25)

25

- Po uskutočnení nového výberového konania bola dokončená II. etapa obnovy fasády hlavnej budovy školy - východná a južná časť.

- Na prelome šk. rokov sa opravuje atika na hlavnej budove školy.

- Na prelome šk. rokov sa realizuje rekonštrukcia výdajne stravy - stavebné, elektroinštalačné, vzduchotechnické práce a komplexná výmena zariadenia.

- Na prelome šk. rokov sa realizuje rekonštrukcia vstupu do budovy školy - recepcia a vstupná brána.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov KZ 111 spolu: 1 210 923,78 eur

z toho: 1 038 848,00 - normatívne príspevky 6 277,00 - maturitné skúšky

17 318,00 - vzdelávacie poukazy 800,00 - mimoriadne výsledky žiakov

15 406,00 - dotácia na platy pedag. zamestnancov 2 955,00 - odchodné

39 960,00 - prenos z kal. rok 2016 - KZ131 8 295,00 - dohadovacie konanie

56 434,78 - havarijná situácia - svietidlá 20 700,00 - lyžiarsky výcvik

3 930,00 - učebnice ...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

(26)

26 Škola nemala pridelené finančné prostriedky. ...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Dotácia na vzdelávacie poukazy bola vo výška: 17 318,00 eur Spôsob použitia: 6 582,44 - mzdy, poistné

10 735,56 - materoiálne zabezpečenie, energie ...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Škola nezískala vyššie uvedené finančné prostriedky. ...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - vlastné príjmy z prenájmov (KZ 46) - 24 314,32

- dotácia z TTSK (KZ 41) - 235 026,08 (športová trieda, bezpečnostný audit, dofinancovanie BV, kúrenie, atika)

- dotácia na kapitálové výdavky (rekonštrukcia jedálne - projekt) - 20 330,65 - čerpanie zisku PČ - 8 758,20

- dotácia z TTSK na výdajňu stravy - 11 150,00 - poistné plnenie - 27,13

(27)

27 § 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Vychádzajúc z Plánu práce školy na šk. rok 2016/2017 a vyhodnotenia jeho plnenia konštatujeme plnenie cieľov, ktoré sme si stanovili:

- Postupne uvádzame inovovaný Školský vzdelávací program pre všetky tri študijné programy.

- Skvalitnili sme výučbu, čím intenzívne prispievame k rozvíjaniu rozhodujúcich kľúčových kompetencií absolventov - informačných, učebných a kognitívnych, interpersonálnych, komunikačných a personálnych, ako aj zvyšujeme mieru aktívneho učenia u žiakov.

- Zúčastňovali sme sa rozličných regionálnych a celospoločenských aktivít, čím sme prispievali k rozvoju občianskych kvalít a vyzretosti žiakov.

- Vytvorili sme efektívne vnútorné i vonkajšie komunikačné kanály a systém tvorivého riadenia, pričom sme uplatňovali systém TQM; vypracovali sme systém hodnotenia práce učiteľa a žiaka, čím sme skvalitnili fungovanie školy.

- Zabezpečili plnú kvalifikovanosť výučby po personálnych zmenách počas šk. roka. - Personálne a obsahovo sme zabezpečili ďalší ročník bilingválneho programu vzdelávania.

- Zmodernizovali sme vybavenie školy - do všetkých tried sme umiestnili nové počítače, technicky sme pripravili školu na spustenie elektronickej triednej knihy a elektronickej dochádzky.

- Dokončili sme rekonštrukciu fasády hlavnej budovy školy. - Na škole pracovalo 23 záujmových krúžkov,

- Žiaci školy sa úspešne zapojili do mnohých vedomostných súťaží, najmä olympiád a telovýchovných súťaží, kde sme získali vynikajúce úspechy v regionálnych,

celoslovenských i medzinárodných kolách.

(28)

28 § 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: - vo vzdelávaní žiakov,

- vo vedomostných súťažiach,

- v kultúrnych súťažiach a vystúpeniach, - v športových súťažiach.

V hodnotení EČ MS sme obsadili 1. miesto ako najlepšie štátne gymnázium v Trnavskom kraj v SJL a ANJ,

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň zlepšiť:

- vyučovacie výsledky v triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, - materiálno- technické vybavenie školy,

- stav chodieb školy,

- stav oplotenia areálu školy, - údržba školy a servis zariadení. Návrh opatrení:

- motivovať žiakov k dosahovaniu lepších vyučovacích výsledkov v širšom zábere, - vypracovať systém kontroly prospechu a dochádzky žiakov v triedach s rozšírenou športovou prípravou, pozitívne vplývať na žiakov v týchto triedach,

- postupne skvalitňovať pracovné prostredie, modernizovať materiálno-technické vybavenie školy.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Ďalšie štúdium maturantov z roku 2017 • Celkový počet maturantov - 105

(29)

29

• Počet prijatých uchádzačov - 98 ( z toho: SR - 80, ČR - 18 ) • Počet študentov, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole - 3 Slovenská republika

• Univerzita Komenského v Bratislave - 22

• Slovenská technická univerzita v Bratislave - 12 • Trnavská univerzita - 12

• Ekonomická univerzita v Bratislave - 7 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - 5

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - 4 • Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave - 3 • Akadémia Policajného zboru v Bratislave - 3 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - 3 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave -2 • Žilinská univerzita - 2

• Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach - 1 • Technická univerzita vo Zvolene - 1

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - 1 • Nadstavbové štúdium - 2

Česká republika

• Vysoké učení technické v Brne - 6 • Masarykova univerzita v Brne - 6 • Mendelova univerzita v Brne - 2 • Univerzita Karlova v Prahe - 2 • Newton College v Brne - 1

(30)

30 § 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

- Máme zabezpečenú pravidelnú starostlivosť školského psychológa (PhDr. Alena Heřmánková) pre žiakov s rozličnými psychickými poruchami a pedagogickými problémami, ako aj pre žiakov, ktorí sa ocitli v ťažko riešiteľnej životnej situácii. - Rešpektujeme zásady psychohygieny pri zostavovaní rozvrhu tried a začiatku vyučovacieho procesu.

- Dbáme na to, aby sa v 1 deň nepísala viac ako 1 väčšia písomná kontrolná práca. - Žiakov učíme zaviesť si a dodržiavať správny režim dňa.

- V spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou dávame žiakom návod, ako sa správne a efektívne učiť.

- V spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou učíme žiakov, ako zvládať stres, trému, ako riešiť záťažové a problémové situácie.

- Zabezpečujem pravidelné prednášky a besedy s odborníkmi s cieľom prevencie pred užívaním drog a inými závislosťami a taktiež pred šikanovaním a inými nespoločenskými javmi.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí skupín Počet Vedúci

Basketbal 13 Mgr. Anna Matúšová

Bedmintonový krúžok 49 RNDr. Ján Šmída

Biologicko - chemický krúžok 15 RNDr. Eva

Domonkosová

Fitnes 1 15 Mgr. Anna Matúšová

Fitnes 2 24 Mgr. Miroslava

Dubovská

Florbal 19 Mgr. Róbert Paradi

Krúžok kondičného posilňovania 19 Mgr.Daniel Domonkoš

Kolkársky krúžok 15 Mgr. Tibor Kertész

Konverzácia v nemeckom jazyku 14 PhDr. Anna Holíková

Krúžok konverzácie v NEJ 14 Mgr. Barbara Vavrínová

Krúžok konverzácie v RUJ 6 Mgr. Anna Kertészová

(31)

31

Krúžok lezenia na umelej stene 18 Mgr. Daniel Domonkoš

Krúžok matematickej olympiády pre 1. - 4.

ročník 22 RNDr. Miroslava Kubalová

Krúžok olympijskej prípravy 11 Mgr. Patrícia Kubincová

Matematický krúžok prímu - kvartu 12 Mgr. Mária Gregoričková

Príprava na BIO olympiádu 17 RNDr. Lívia Rajnáková

Príprava na FYZ olympiádu pre kat. A,B,C,D 14 Mgr. Milan Maro

Stolno tenisový krúžok 22 Mgr. Daniela Gašparová

Športovo - rekreačný krúžok 210 učitelia TSV

Tanečný krúžok a mažoretky 13 Mgr. Katarína Dzurová

Volejbalový krúžok 62 Mgr. Ján Číž

Žurnalistický krúžok 9 PaedDr. Ivana Papcunová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi prebieha prostredníctvom Rady rodičov a Rady školy. Rada rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch každoročne volí svoje vedenie a formy práce.

Pomáha škole zabezpečiť úlohy a ciele školy a prispieva na financovanie akcií študentov podľa svojho rozpočtu (príspevky na akcie, odmeny študentom ...), schádza sa 3-krát za šk. rok.

Rada školy sa schádza 3x za školský rok. Sleduje výsledky školy vo všetkých oblastiach vymedzených zákonom a štatútom rady školy.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupracujeme s miestnymi organizáciami: - Mestské kultúrne stredisko,

(32)

32 - Dom umenia,

- športové kluby,

- Liga proti reumatizmu, - Liga proti rakovine,

- Únia nevidiacich a slabozrakých, - CVČ - Ahoj,

- základné školy v meste i okolí.

Záver

Vypracovala: Mgr. Miroslava Hanková V Piešťanoch, 28. augusta 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.09. 2017

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v Rade školy pri Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany dňa: 09.10. 2017

Schválenie zriaďovateľom školy

Imagem

Referências

temas relacionados :