Súťažné podklady na predmet zákazky. Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí

36 

Texto

(1)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch

v zahraničí 1

Súťažné podklady na predmet zákazky

„Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre

vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí“

Nadlimitná zákazka

Verejná súťaž na poskytnutie služby

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Osoba zodpovedná za správne a úplne zadefinovanie opisu predmetu zákazky a výpočet predpokladanej hodnoty zákazky:

V Bratislave dňa 18.12.2013 ...

Ing. Silvia TOLDYOVÁ

riaditeľka FINO

Súlad súťažných podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní potvrdzuje:

V Bratislave dňa 18.12.2013 ...

Mgr. Ing. Adriana GAJDOŠOVÁ

riaditeľka ODVO

Za verejného obstarávateľa MZV a EZ SR :

V Bratislave dňa 18.12.2013 ...

Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ SEVS

(2)

Obsah súťažných podkladov

A.1 - Pokyny pre uchádzačov

Časť I. Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

2. Predmet zákazky

3. Variantné riešenie

4. Predpokladaná hodnota zákazky

5. Zdroj finančných prostriedkov

6. Typ zmluvy

7. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov

8. Miesto dodania predmetu zákazky

9. Druh zákazky

10. Lehota viazanosti ponuky

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami

12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

13. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Časť III. Príprava ponuky

14. Rozdelenie ponuky na časť "Ostatné" a časť "Kritériá" (obsah ponuky)

15. Vyhotovenie ponuky

16. Jazyk ponuky

17. Mena a ceny uvádzané v ponuke

18. Zábezpeka ponuky

19. Náklady na ponuku

Časť IV. Predkladanie ponuky

20. Predloženie ponuky

21. Označenie obálky ponuky

22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

23. Zmena a odvolanie ponuky

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24. Otváranie ponúk

25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

26. Vyhodnotenie ponúk

Časť VI. Dôvernosť vo verejnom obstarávaní

27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

Časť VII. Prijatie ponuky a aplikácia zákona o verejnom obsatrávaní

28. Uzavretie rámcovej dohody

29. Zrušenie verejného obstarávania

30. Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní

Časť VIII. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia rámcovej dohody

31. Pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia rámcovej dohody

Príloha k časti A.1

(3)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských

úradoch v zahraničí 3

A.1 - Pokyny pre uchádzačov

Časť I. Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Slovenskej republiky

odbor verejného obstarávania

IČO: 00699021

Sídlo organizácie: Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Oravec, Mgr. Adriana Gajdošová

Telefón: 02/ 5978 2895, 02/ 5978 2890

Fax: 02/ 5978 2899

E-mail: stanislav.oravec@mzv.sk, adriana.gajdosova@mzv.sk

2. Predmet zákazky

2.1. Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním

leteckej prepravy a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov.

2.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:

Hlavný slovník: 60400000-2 – Letecké a dopravné služby Doplnkový predmet:

Hlavný slovník: 63510000-7 – Služby cestovných kancelárií a podobné služby

3. Variantné riešenie

3.1. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému

predmetu zákazky.

3.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

4. Predpokladaná hodnota zákazky

4.1. Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 5 045 524 € bez DPH.

5. Zdroj finančných prostriedkov

5.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

5.2. Splatnosť faktúr bude stanovená v súlade s pravidlami obsiahnutými v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5.3. Predmet zákazky bude uhrádzaný bezhotovostným platobným stykom. Verejný

obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.

6. Typ zmluvy

6.1. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s viacerými uchádzačmi (účastníci

rámcovej dohody) s opätovným otvorením súťaže v súlade s § 64 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Rámcová dohoda bude uzavretá na dobu určitú a to na 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v bode 4.1 (predpokladaná hodnota zákazky).

(4)

7. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov

7.1. Za účelom zabezpečenia riadneho plnenia rámcovej dohody bude verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača, ktorý bude skupinou dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzavretím rámcovej dohody požadovať, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah, z ktorého obsahu musí vyplývať, že členovia skupiny dodávateľov, teda subjekty na strane dodávateľa, zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z rámcovej dohody voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. Musí byť tiež zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať. Skupina dodávateľov je povinná určiť jedného z členov skupiny dodávateľov pre účely komunikácie s verejným obstarávateľom počas verejného obstarávania a počas plnenia rámcovej dohody. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny

dodávateľov, musí uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu

uzatvorenia rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.

7.2. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

8. Miesto dodania predmetu zákazky

8.1. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa, a to Hlboká cesta

2, 833 36 Bratislava.

9. Druh zákazky

9.1. Zákazka na poskytnutie služby podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o verejnom

obstarávaní.

10. Lehota viazanosti ponuky

10.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.05.2014.

10.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí záujemcov/uchádzačov o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami

11.1. Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 16 zákona o verejnom obstarávaní.

12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

(5)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských

úradoch v zahraničí 5

obstarávateľ oznámi bezodkladne, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, všetkým známym záujemcom.

12.3. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných

podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

13. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

13.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa vzhľadom na predmet zákazky

neuskutoční.

Časť III. Príprava ponuky

14. Rozdelenie ponuky na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ (obsah ponuky)

14.1. Ponuka musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť označenú slovom „Ostatné“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk označenú slovom „Kritériá.“

14.1.1. V časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ uchádzač predloží:

a) súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky (obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie, dátumom podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača) oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri),

b) identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa,

c) vyplnené „Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže a prestavenie skupiny

dodávateľov“ podľa vzoru uvedeného v prílohe k časti A.1 súťažných podkladov; v prípade skupiny dodávateľov treba uviesť plnú moc pre jedného člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v tomto verejnom obstarávaní v zmysle vzoru uvedeného v prílohe k časti A.1 súťažných podkladov,

d) doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v oznámení

o vyhlásení verejného obstarávania (podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom),

e) doklad preukazujúci zloženie zábezpeky podľa časti A.3 „Zábezpeka“.

14.1.2. V časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ uchádzač predloží:

a) súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky (obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie, dátumom podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača) oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri),

b) vyplnený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy k časti A.2 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk“ vrátane dokladu o uskutočnení rezervácie letenky podľa požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej v časti A.2 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk“,

(6)

c) kópiu ponuky podľa bodu 20.3 týchto súťažných podkladov v elektronickej podobe (obe časti ponuky).

15. Vyhotovenie ponuky

15.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť čitateľná a musí byť vyhotovená v listinnej podobe, a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

15.2. Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo

osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať za každého člena skupiny dodávateľov.

15.3. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom uchádzač podpisovať nemusí.

15.4. Doklady, potvrdenia a iné dokumenty, tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie.

15.5. Odporúča sa každú časť ponuky (časť „Ostatné“, časť „Kritériá“) pevne zviazať, aby:

• nebola rozoberateľná,

• nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky,

• tvorila jeden celok (napr. knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky uchádzača alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača).

16. Jazyk ponuky

16.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú

v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

16.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom

mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.

17. Mena a ceny uvádzané v ponuke

17.1. Uchádzačom navrhovaná cena predložená podľa prílohy k časti A.2 „Kritériá na

vyhodnotenie ponúk“ musí byť vyjadrená v EUR.

18. Zábezpeka ponuky

18.1. Zábezpeka ponuky bola verejným obstarávateľom stanovená vo výške 5 000 EUR.

18.2. Podmienky zloženia a podmienky uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.3

„Zábezpeka“.

18.3. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač v zmysle podmienok uvedených v časti A.3 „Zábezpeka“.

18.4. Doklady o preukázateľnom zložení zábezpeky musia byť súčasťou časti ponuky

označenej slovom „Ostatné“.

(7)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských

úradoch v zahraničí 7

posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo

c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

19. Náklady na ponuku

19.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

19.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1. a predložené v lehote na predkladanie

ponúk podľa bodu 22.2., sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.1 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

Časť IV. Predkladanie ponuky

20. Predloženie ponuky

20.1. Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme a listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, v uzavretom obale podľa bodu 21.1 osobne cez podateľňu alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1. a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2. rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 20.2. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 22.1. verejný obstarávateľ vydá

uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

20.3. Uchádzač predloží v rámci ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na dátovom nosiči,

ktorý bude súčasťou ponuky časti označenej slovom „Kritériá“ (CD ROM, DVD a pod.) vo formáte .pdf v zmysle pokynov, ktoré sú uvedené na http://crdvo.uvo.gov.sk/, z dôvodu povinnosti verejného obstarávateľa vkladať dokumenty do centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania v súlade s § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a z dôvodu povinnosti zverejňovania ponúk uchádzačov v profile po uzavretí rámcovej dohody podľa § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka predložená vo formáte .pdf musí byť totožná s ponukou predloženou v listinnej podobe, pri zohľadnení príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (treba vymazať, resp. začierniť číslo bankového účtu, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail, podpis). Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

21. Označenie obálky ponuky

21.1. Uchádzač vloží obe časti ponuky (časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“) do obalu. Obal ponuky (t. j. obal celej ponuky vo vnútri ktorého sa nachádza samostatný uzatvorený obal označený slovom „Ostatné“ a samostatný uzavretý obal označený slovom „Kritériá“) musí byť uzatvorený, nepriehľadný a označený požadovanými údajmi podľa bodu 21.2.

21.2. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

21.2.1. názov a adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 22.1.

21.2.2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny,

21.2.3. označenie „Verejná súťaž – neotvárať“,

21.2.4. označenie heslom verejného obstarávania „Zabezpečenie leteckej prepravy

v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí.“

22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

(8)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odbor verejného obstarávania

Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava

(Úradné hodiny v podateľni sú: 07.30 do 15.30 h počas pracovných dní),

22.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 04.02.2014 o 10.00 hod. stredoeurópskeho času.

22.3. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode

22.2., sa vráti uchádzačovi neotvorená.

23. Zmena a odvolanie ponuky

23.1. Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na

predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne cez podateľňu alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 22.1. Novú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. a na adresu podľa bodu 22.1.

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24. Otváranie ponúk

24.1. Neverejné otváranie časti ponúk označených slovom „Ostatné“ sa uskutoční dňa

04.02.2014 o 11.30 hod. stredoeurópskeho času. Na neverejnom otváraní častí ponúk označených slovom „Ostatné“ sa zúčastní výlučne komisia verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov v súlade s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ v tomto postupe nepoužije elektronickú aukciu, bude otváranie ponúk označených slovom „Kritériá“ verejné, t.j. verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk označených slovom „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Otváranie častí ponúk označených slovom „Kritériá“ sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní.

25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

25.1. Verejným obstarávateľom menovaná komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti

uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

25.2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení

splnenia:

• podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa

§ 26 zákona o verejnom obstarávaní,

• podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického

postavenia,

• podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

25.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

(9)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských

úradoch v zahraničí 9

25.5. V prípade, ak uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača o tom, že bol z verejného obstarávania vylúčený s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

25.6. Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32

ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.

25.7. Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti (§ 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). Pre účely tejto verejnej súťaže (výsledkom je uzatvorenie rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi, ktorých počet verejný obstarávateľ neobmedzuje) sa za úspešného uchádzača bude považovať každý uchádzač, ktorý sa umiestni na niektorom z miest v poradí po vyhodnotení ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v časti A.2 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk.“

26. Vyhodnotenie ponúk

26.1. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré predložili uchádzači, ktorí neboli z verejného obstarávania vylúčení.

26.2. Ponuky budú vyhodnocované na základe požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky a podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.

26.3. Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk pred ich

vyhodnotením. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

26.4. Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač. Komisia vyzve uchádzača na

opravu zrejmých chýb v písaní a počítaní.

26.5. O potrebe vysvetlenia ponuky komisia upovedomí uchádzača bezodkladne.

26.6. V prípade potreby vysvetlenia ponuky bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 42

zákona.

26.7. Vylúčený uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu

vylúčenia a lehoty, v ktorej môže podať námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

26.8. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.

Časť VI. Dôvernosť vo verejnom obstarávaní

27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

27.1. Verejný obstarávateľ je podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

(10)

Časť VII. Prijatie ponuky a aplikácia zákona o verejnom obstarávaní 28. Uzavretie rámcovej dohody

28.1. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešnými uchádzačmi rámcovú dohodu v lehote

viazanosti ponúk. Uzavretá rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukami predloženými úspešnými uchádzačmi.

28.2. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s úspešnými uchádzačmi v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní.

29. Zrušenie verejného obstarávania

29.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov

určených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

29.2. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

30. Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní

30.1. Skutočnosti neupravené v týchto súťažných podkladoch sa spravujú príslušnými

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Časť VIII. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia rámcovej dohody

31. Pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia rámcovej dohody

31.1. Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia rámcovej dohody. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania rámcovej dohody, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného subdodávateľa overí na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nebude zapísaný v zozname podnikateľov, verejný obstarávateľ si vyžiada doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od úspešného uchádzača, ktorý ich bude povinný predložiť za navrhovaného subdodávateľa.

(11)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí

11

Príloha k časti A.1 Uchádzač : ...

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže a predstavenie skupiny dodávateľov

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí“, ktoré určil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.

2. Vyhlasujeme, že súhlasíme s obchodnými podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom v časti B.2 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ týchto sťažných podkladov, ktoré su pre nás záväzné, a nebudeme ich jednostranne doplňať a upravovať.

3. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s

týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu

pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa v súlade s § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Dátum: ... Podpis: ... [vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača]

Iba pre skupinu dodávateľov:

7. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny ... (uviesť pre všetkých

členov skupiny: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky vytvoríme pred

uzatvorením rámcovej dohody na uskutočnenie predmetu zákazky, z dôvodu riadneho plnenia rámcovej dohody, právnu formu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, že budeme ručiť spoločne a nerozdielne za záväzky skupiny dodávateľov vyplývajúce z rámcovej dohody na uskutočnenie predmetu zákazky.

9. Skupina dodávateľov udeľuje splnomocnenie

... ,

(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)

na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí.“

(12)

Dátum: ... Podpis: ... [vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača]

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).

(13)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí

13

A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ v súlade s § 35 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotí ponuky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a to nasledovným spôsobom:

Kritérium č. 1: cena letenky. Relatívna váha 80%. Celková konečná cena letenky v EUR predložená

v ponuke uchádzača podľa požiadavky verejného obstarávateľa na uskutočnenie nezáväznej rezervácie letenky uvedenej nižšie vrátane všetkých poplatkov (t.j. najmä cena letenky, letiskové poplatky, palivové poplatky, vystavenie a doručenie letenky, náklady na rezerváciu letenky, sprostredkovateľské poplatky, poplatky za batožinu, poplatok za check in, prípadne iné poplatky, ktoré sa nevyhnutne viažu na letenku). Uchádzači svoje návrhy predložia s presnosťou na dve desatinné miesta. Verejný obstarávateľ pridelí maximálny počet 80 bodov ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou konečnou cenou a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej celkovej konečnej ceny a navrhovanej celkovej konečnej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorú prenásobí maximálnym počtom 80 bodov pre uvedené kritérium. Výsledok (pridelený počet bodov za kritérium) verejný obstarávateľ zaokrúhľuje podľa matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

Kritérium č. 2: celkový čas prepravy z miesta odletu do miesta príletu. Relatívna váha 20%. Verejný

obstarávateľ bude hodnotiť čas prepravy z miesta odletu do miesta príletu vyjadrený v minútach (hodnota). Verejný obstarávateľ pridelí maximálny počet 20 bodov ponuke uchádzača s najnižším časom prepravy z miesta odletu do miesta príletu a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej hodnoty a navrhovanej hodnoty, ktorú prenásobí maximálnym počtom 20 bodov pre uvedené kritérium. Výsledok (pridelený počet bodov za kritérium) sa zaokrúhľuje podľa matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

Uchádzač vykoná nezáväznú rezerváciu letenky podľa nasledovných požiadaviek verejného obstarávateľa: miesto odletu: Viedeň, miesto príletu: Brusel

Najskorší možný čas odletu z Viedne: 02.07.2014 o 6.00 hod. stredoeurópskeho času Najneskorší možný čas príletu do Bruselu: 02.07.2014 o 20.00 hod. stredoeurópskeho času. trieda: ekonomická

Uchádzač je povinný vykonať nezáväznú rezerváciu letenky. Uchádzač je povinný v časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ predložiť doklad o uskutočnení nezáväznej rezervácie požadovanej letenky, ktorú zrealizuje systémom Galileo alebo zodpovedajúcim ekvivalentom rezervačného systému alebo iným dokladom potvrdzujúcim vykonanú nezáväznú rezerváciu letenky (napr. potvrdenie leteckej spoločnosti o uskutočnení nezáväznej rezervácie letenky).

Nezáväzná rezervácia letenky na účely verejnej súťaže znamená, že verejný obstarávateľ na základe tejto rezervácie nebude vyžadovať zabezpečenie leteckej prepravy a uchádzač na jej základe nebude verejnému obstarávateľovi poskytovať plnenie.

Verejný obstarávateľ stanovením vyššie uvedených kritérií na vyhodnotenie ponúk zabezpečuje plnenie povinnosti stanovenej v § 64 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Postup pri vyhodnotení ponúk:

1. Ponuka, ktorej verejný obstarávateľ pridelí najviac bodov v súčte vyššie uvedených kritérií sa umiestni na prvom mieste poradia. Poradie ostatných ponúk sa určí v závislosti od pridelených bodov nasledovne: Ponuka s druhým najvyšším počtom bodov sa umiestni na druhom mieste poradia. Ponuka s tretím najvyšším počtom bodov sa umiestni na treťom mieste poradia, atď.

2. V prípade uchádzača, ktorý splnenie podmienok účasti preukázal čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom. Pre účely tejto verejnej súťaže (výsledkom je uzatvorenie rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi, ktorých počet verejný obstarávateľ neobmedzuje) sa za úspešného uchádzača bude považovať každý uchádzač, ktorý sa umiestni na niektorom z miest v poradí podľa vyššie stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, t.j. verejný obstarávateľ vyzve každého uchádzača, ktorý preukázal splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením a umiestnil sa po vyhodnotení ponúk na niektorom

(14)

z miest poradia na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti.

3. Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritérií vo vyplnenom formulári, ktorí tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov. Návrh na plnenie kritérií uchádzač predloží v časti ponuky označenej slovom „Kritériá“.

(15)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí

15

Príloha k časti A.2 Návrh na plnenie kritérií

Obchodné meno uchádzača ... Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača ...

Čas odletu/príletu Letecká spoločnosť Konečná cena v EUR vrátane všetkých poplatkov

Celkový čas trvania prepravy z miesta odletu do miesta príletu v minútach Odlet z Viedne: dňa: ... o ... hod. Prílet do Bruselu: dňa: ... o ... hod. V ……….…….. dňa ... ...

[uviesť miesto a dátum podpisu] [vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača] Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

(16)

A.3 - Zábezpeka

1. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.

2. Zábezpeka je stanovená vo výške 5000 EUR (slovom päťtisíc eur).

3. Spôsob zloženia zábezpeky:

- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa alebo

- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa.

4. Spôsob zloženia zábezpeky:

4.1. Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa:

4.1.1. Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v Štátnej pokladnici Bratislava podľa nasledovných inštrukcií:

Pre uchádzačov, ktorí realizujú tuzemský platobný príkaz: Číslo účtu: 7000073623/8180

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 142013

Špecifický symbol: IČO uchádzača

Doplňujúce údaje: Zábezpeka ,,Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí“.

Pre uchádzačov, ktorí realizujú cezhraničný platobný príkaz:

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

Názov účtu: BÚ - depozitný neúr. MZVaEZ SR

Číslo účtu príjemcu (IBAN): SK2981800000007000073623 SWIFT: SUBASKBX

Príjemca: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej repubilky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37

IČO: 00699021

Účel platby: obchodné meno uchádzača, zábezpeka ,,Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí.“

4.1.2. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky spôsobom zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

4.1.3. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodu 4.1.1.

a bodu 4.1.2. tejto časti súťažných podkladov, bude ponuka uchádzača z tejto verejnej súťaže vylúčená.

4.1.4. Doklad o zložení zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí byť predložený v časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.

(17)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí

17

4.2.3. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 4.2.1. a bodu 4.2.2. tejto časti súťažných podkladov, bude ponuka uchádzača z tejto verejnej súťaže vylúčená. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručnú listinu vyhotoví v štátnom jazyku krajiny sídla banky. Takáto záručná listina musí byť zároveň doložená prekladom do slovenského jazyka alebo českého jazyka.

4.3. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa uvedených bodov 4.1. alebo 4.2. tejto časti súťažných podkladov.

4.4. Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky ponuky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk: 4.4.1. Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa

podľa bodu 4.1. tejto časti súťažných podkladov, verejný obstarávateľ zábezpeku uvoľní najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia rámcovej dohody.

4.4.2. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky podľa bodu 4.2. tejto časti súťažných podkladov, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

4.5. Podmienky uvoľnenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.

4.5.1. Verejný obstarávateľ pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uvoľní zábezpeku uchádzačovi do siedmich dní, ak:

4.5.1.1. uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

4.5.1.2. verejný obstarávateľ vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní

4.5.2. Verejný obstarávateľ bezodkladne uvoľní zábezpeku uchádzačovi, keď zruší použitý postup zadávania zákazky.

4.5.3. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

4.6. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač

a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,

b) v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech,

c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

(18)

B.1 - Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie:

a) jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy ministra, zamestnancov verejného obstarávateľa a osôb určených verejným obstarávateľom pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách z Bratislavy, Viedne alebo Budapešti do destinácií, ktoré budú uvedené v požiadavke verejného obstarávateľa pri opätovnom otvorení súťaže. Príloha č. 1 k tejto časti súťažných podkladov obsahuje zoznam destinácií (vrátane počtu leteniek), do ktorých verejný obstarávateľ obstaral leteckú prepravu na tento účel v roku 2012,

b) jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy zamestnancov verejného obstarávateľa a ich rodinných príslušníkov dočasne vyslaných na zastupiteľských úradoch v zahraničí pri zahraničných cestách z miest, kde sídlia tieto zastupiteľské úrady, do Bratislavy, Viedne alebo Budapešti. Podrobnosti budú uvedené v požiadavke verejného obstarávateľa pri opätovnom otvorení súťaže. V prílohe č. 2 k tejto časti súťažných podkladov je uvedený zoznam najčastejších destinácií, do ktorých bude potrebné zabezpečiť leteckú prepravu na tento účel.

Úspešní uchádzači, s ktorými bude podpísaná rámcová dohoda budú povinní:

• vybrať v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa optimálne a ekonomicky najvýhodnejšie letecké spojenie,

• zabezpečiť leteckú prepravu do destinácií na základe požiadavky verejného obstarávateľa,

• doručiť letenku elektronickou poštou verejnému obstarávateľovi v súlade s objednávkou verejného obstarávateľa,

• poskytnúť verejnému obstarávateľovi nepretržité asistenčné služby v nasledovnom rozsahu a) kontaktná telefónna linka 24 hodín denne,

b) predcestovná technická a administratívna asistencia, a to najmä prebookovanie letenky cestujúceho, zaobstaranie náhradnej letenky, ak osoba, na ktorú je vystavená letenka, nemohla nastúpiť na pôvodne objednaný let z dôvodov na strane verejného obstarávateľa, úspešného uchádzača alebo leteckého prepravcu, alebo z dôvodu vyššej moci,

c) pomoc pri riešení reklamácií súvisiacich s leteckou prepravou,

• poskytnúť verejnému obstarávateľovi informačné služby vo forme informácie o

a) presnom časovom a geografickom pláne cesty, a to dátum a miesto požadovaného odletu a príletu s uvedením prípadných prestupov a dĺžky letu,

b) dodatočných údajoch a dokumentoch požadovaných zo strany leteckej spoločnosti súvisiacich s požiadavkou,

c) štruktúre ceny letenky vrátane letiskových poplatkov a ostatných povinných poplatkov, d) možnostiach zmeny alebo úpravy letenky,

e) o leteckej spoločnosti.

Plnenie rámcovej dohody

Verejný obstarávateľ bude pri zadávaní konkrétnych požiadaviek zohľadňovať časové hľadisko potreby zabezpečenia predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ na tento účel rozlišuje plánované pracovné cesty a mimoriadne pracovné cesty. Ak má úspešný uchádzač zabezpečiť leteckú prepravu, ktorá sa má uskutočniť o viac ako 72 hodín od elektronického odoslania konkrétnej požiadavky verejného obstarávateľa, ide o plánovanú pracovnú cestu. Ak má úspešný uchádzač zabezpečiť leteckú prepravu, ktorá sa má uskutočniť o menej ako 72 hodín od elektronického odoslania konkrétnej požiadavky

(19)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí

19

Opätovné otvorenie súťaže – plánované pracovné cesty

Počas trvania rámcovej dohody bude dochádzať k opätovnému otváraniu súťaže podľa potreby verejného obstarávateľa prostredníctvom zadania konkrétnej požiadavky na zabezpečenie leteckej prepravy. Opätovné otvorenie súťaže bude prebiehať počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. formou elektronickej požiadavky na predkladanie ponúk (ďalej len „požiadavka“), ktorá bude obsahovať nasledovné minimálne náležitosti:

a) názov a sídlo verejného obstarávateľa,

b) číslo telefónu, faxu, e-mailová adresa verejného obstarávateľa,

c) počet leteniek,

d) označenie miesta odletu a miesta príletu,

e) označenie letovej triedy (ekonomická trieda, biznis trieda a pod.),

f) informácia o tom, či ide o jednosmernú letenku alebo spiatočnú letenku,

g) najskorší možný čas a dátum odletu a najneskorší možný čas a dátum príletu,

h) potrebné a dôležité informácie týkajúce sa podmienok a používania on-line

elektronického systému, ak sa bude pri opätovnom otváraní súťaže používať on-line elektronický systém,

i) dátum a čas vystavenia požiadavky,

j) ďalšie informácie a požiadavky súvisiace a potrebné na vypracovanie ponuky a plnenie predmetu rámcovej dohody.

Verejný obstarávateľ bude povinný zaslať požiadavku na predloženie ponuky všetkým úspešným uchádzačom, ktorí budú účastníkmi rámcovej dohody v súlade s § 64 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V rámci jednej požiadavky môže verejný obstarávateľ požadovať predloženie ponuky na zabezpečenie leteckej prepravy do viacerých destinácii, pričom verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky na leteckú prepravu do každej destinácie osobitne. Úspešný uchádzač je oprávnený predložiť ponuku na zabezpečenie leteckej prepravy aj len do niektorých z verejným obstarávateľom požadovaných destinácii uvedených v požiadavke verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ bude požiadavku zasielať cez on-line elektronický systém. Verejný obstarávateľ poskytne úspešným uchádzačom prístupové údaje k tomuto on-line elektronickému systému v rozsahu umožňujúcom úspešným uchádzačom predkladať verejnému obstarávateľovi ponuky. Ponuky predložené úspešnými uchádzačmi do on-line elektronického systému sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Všetky podrobnosti a technické špecifikácie potrebné na predloženie ponuky prostredníctvom on-line elektronického systému budú uvedené v požiadavke. V prípade technických problémov on-line elektronického systému doručí verejný obstarávateľ úspešným uchádzačom požiadavku na e-mailové adresy uvedené v rámcovej dohode. Lehota na predloženie ponuky úspešnými uchádzačmi trvá 1 hodinu od odoslania požiadavky verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ vyhodnotí prijaté ponuky do 5 hodín od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ v súlade s § 35 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotí ponuky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, a to na základe nasledovných kritérií:

Kritérium č. 1: cena letenky. Relatívna váha 80%. Celková konečná cena letenky v EUR preložená

v ponuke úspešného uchádzača vrátane všetkých poplatkov (t.j. najmä cena letenky, letiskové poplatky, palivové poplatky, vystavenie a doručenie letenky, rezerváciu letenky, sprostredkovateľské poplatky, poplatky za batožinu, poplatok za check in, prípadne iné poplatky, ktoré sa viažu na príslušnú leteckú prepravu) predložená úspešným uchádzačom v rámci opätovného otvorenia rámcovej dohody. Úspešní uchádzači svoje návrhy predložia s presnosťou na dve desatinné miesta. Verejný obstarávateľ pridelí maximálny počet 80 bodov ponuke úspešného uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou konečnou cenou a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej

(20)

celkovej konečnej ceny a navrhovanej celkovej konečnej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorú prenásobí maximálnym počtom 80 bodov pre uvedené kritérium. Výsledok (pridelený počet bodov za kritérium) verejný obstarávateľ zaokrúhľuje podľa matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

Kritérium č. 2: čas prepravy z miesta odletu do cieľovej destinácie v minútach. Relatívna váha 20%.

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť čas prepravy z miesta odletu do miesta príletu vyjadrený v minútach (hodnota). Verejný obstarávateľ pridelí maximálny počet 20 bodov ponuke úspešného uchádzača s najnižším časom prepravy z miesta odletu do miesta príletu a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej hodnoty a navrhovanej hodnoty, ktorú prenásobí maximálnym počtom 20 bodov pre uvedené kritérium. Výsledok (pridelený počet bodov za kritérium) sa zaokrúhľuje podľa matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

Následne verejný obstarávateľ spočíta u každej ponuky získané body za obe kritériá. Verejný obstarávateľ ponuku s najvyšším počtom bodov označí za úspešnú, ponuku s druhým najvyšším počtom bodov označí za prvú neúspešnú, ponuku s tretím najvyšším počtom bodov označí za druhú neúspešnú, atď.

V prípade rovnosti bodov v ponukách viacerých úspešných uchádzačov rozhodujú o úspešnosti ponuky dosiahnuté body v kritériu ,,cena letenky“ a ak ani týmto spôsobom nebude možné určiť úspešnú ponuku, verejný obstarávateľ vyzve úspešných uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov, na predloženie nových ponúk. Lehota na opätovné predloženie ponuky trvá 1 hodinu od odoslania požiadavky na opätovné predloženie ponuky. V opätovne predloženej ponuke môžu úspešní uchádzači, ktorí získali najvyšší počet bodov len znížiť cenu; iné zmeny ponuky nie sú prípustné. Ak úspešný uchádzač nepredloží v rámci opätovného predloženia ponuky ponuku s nižšou cenou, platí jeho pôvodná ponuka predložená na základe pôvodnej požiadavky. Ak ani týmto postupom nebude určená ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, verejný obstarávateľ opätovne otvorí súťaž zadaním novej požiadavky.

Po vyhodnotení predložených ponúk bude verejný obstarávateľ informovať úspešných uchádzačov o dosiahnutom poradí. Ak verejný obstarávateľ požiada o vystavenie rezervácie s garanciou ponuky úspešného uchádzača, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, úspešný uchádzač je povinný rezervovať letenku a dodržať svoju ponuku. Na základe vykonanej rezervácie má verejný obstarávateľ právo vyhotoviť objednávku a doručiť ju prostredníctvom faxu alebo elektronickou poštou úspešnému uchádzačovi, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Náležitosti objednávky budú uvedené v rámcovej dohode. Ak verejný obstarávateľ nevyhotoví na základe predložených ponúk objednávku, požiada úspešného uchádzača elektronickou poštou o zrušenie rezervácie a následne môže doručiť úspešným uchádzačom novú požiadavku na zabezpečenie leteckej prepravy.

Úspešný uchádzač potvrdí prijatie objednávky oznámením tejto skutočnosti na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa do 1 hodiny od jej odoslania verejným obstarávateľom, alebo v tejto lehote oznámi verejnému obstarávateľovi, že objednávka je neúplná. Ak úspešný uchádzač nepotvrdí prijatie objednávky do 1 hodiny od jej odoslania verejným obstarávateľom alebo v tejto lehote neoznámi verejnému obstarávateľovi, že objednávka je neúplná, verejný obstarávateľ uskutoční nové opätovné otvorenie súťaže.

Ak úspešný uchádzač v stanovenom čase nedoručí verejnému obstarávateľovi vhodnú ponuku z dôvodu, že letecká preprava podľa požadovaných parametrov nie je dostupná, úspešný uchádzač bude povinný zaslať verejnému obstarávateľovi odpoveď s označením „preprava podľa požadovaných kritérií nie je dostupná“ a predloží alternatívnu ponuku, ktorá nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa, pričom verejný obstarávateľ nie je touto ponukou viazaný. Ak letecká preprava podľa kritérií

(21)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí

21

Opätovné otvorenie súťaže pri mimoriadnych pracovných cestách sa bude spravovať rovnakými pravidlami ako pri opätovnom otvorení súťaže pri plánovaných pracovných cestách, okrem nasledujúcich výnimiek:

a) opätovné otvorenie súťaže prebiehať v ktorýkoľvek kalendárny deň v čase od 00:00 do 24:00 hod formou elektronickej požiadavky,

b) verejný obstarávateľ vyhodnotí prijaté ponuky do 1 hodiny.

(22)

Príloha č. 1 k časti B.1 Poradie Destinácia Počet ciest 1 Brusel 359 2 Paríž 40 3 Londýn 23 4 Moskva 22 5 Luxemburg 22 6 Ženeva 21 7 Kyjev 20 8 Berlín 19 9 Helsinki 17 10 New York 16 11 Larnaka 15 12 Amsterdam 15 13 Kodaň 14 14 Dublin 13 15 Varšava 13 16 Washington 13 17 Rím 11 18 Belehrad 10 19 Peking 8 20 Kišinev 8 21 Tunis 7 22 Ankara 7 23 Štrasburg 6 24 Sofia 6 25 Lisabon 6 26 Nairobi 6 27 Hanoj 6 28 Petrohrad 5 29 Káhira 5 30 Tel Aviv 5 31 Mexiko city 5 32 Štokholm 4 33 Dubrovník 4 34 Johannesburg 4 35 Minsk 4 36 Zahreb 4 37 Tirana 3 38 Sarajevo 3 39 Vilnius 3

(23)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 23 49 Terst 3 50 Miláno 3 51 Tokio 3 52 Barcelona 3 53 Ottawa 3 54 Šanghaj 2 55 Tunisko 2 56 Oslo 2 57 Podgorica 2 58 Kuala Lumpur 2 59 Los Angeles 2 60 Bazilej 2 61 Bangkok 2 62 Billund 2 63 Buenos Aires 2 64 Bejrút 2 65 Soul 2

66 Bandar Seri Begawan 2

67 Astana 2 68 Pristina 2 69 Seattle 1 70 Rio de Janeiro 1 71 Istanbul 1 72 Doha 1 73 Damasek 1 74 Split 1 75 Košice 1 76 Bagdad 1 77 Bern 1 78 Abu Dhabi 1 79 Kuvajt 1 80 Vientiane 1 81 Tripolis 1 82 Taipei 1 83 Singapur 1 84 Dubaj 1 85 Jerevan 1 86 Tbilisi 1 87 Krakov 1 88 Riga 1 89 Madrid 1 90 Malta 1 91 Ľvov 1 Celkový súčet 867

(24)

Príloha č. 2 k časti B.2

Abuja Tbilisi

Addis Abeba Mníchov

Ankara Ľubľana

Astana Madrid

Atény Mexico city

Bagdad Minsk

Bangkok Nairobi

Belehrad New York

Bern Nikózia

Brazília (mesto) Oslo

Brusel Ottawa

Berlín Peking

Moskva Podgorica

Paríž Pretória

Buenos Aires Priština

Bukurešť Rím Canberra Riga Bejrút Sarajevo Dillí Skopje Dublin Sofia Haag/Amsterdam Soul Hanoj Štrasburg Havana Štokholm Helsinki Taipei Instanbul Taškent Jakarta Teherán

Káhira Tel Aviv

Kišinev Tirana

Kodaň Tokio

Krakov Tunis

Kuvajt city Varšava

Kyjev Washington

Lisabon Záhreb

Londýn Ženeva

Šanghai St. Peterburg

(25)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí

25

B.2 Obchodné podmeinky dodania predmetu zákazky

Nižšie uvedený návrh rámcovej dohody (príloha k tejto časti súťažných podkladov) je pre uchádzačov záväzný. Uchádzači nie sú oprávnení ho dopĺňať a akýmkoľvek spôsobom upravovať, čo potvrdzujú predložením čestného vyhlásenia, ktoré je obsiahnuté v prílohe k časti A.1 týchto súťažných podkladov („Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže a predstavenie skupiny dodávateľov“) a bude predložené v časti ponuky uchádzača označenej slovom „Ostatné.“

Uchádzači nepredkladajú podpísaný nižšie uvedený návrh rámcovej dohody vo svojej ponuke. Pred podpisom rámcovej dohody s úspešnými uchádzačmi budú verejným obstarávateľom do znenia rámcovej dohody doplnené údaje podľa výsledku verejného obstarávania, ktoré neboli známe verejnému obstarávateľovi pri príprave návrhu rámcovej dohody.

(26)

Príloha k časti B.2

Číslo rámcovej dohody: 715.249/2013-FINO

Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v

znení neskorších predpisov

Účastníci dohody:

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Sídlo: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37

IČO: 00699021 DIČ: 20208799344 V zastúpení:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:

(ďalej ako „objednávateľ“)

a Názov Sídlo: Štatutárny orgán: IČO: DIČ: Bankové spojenie: Číslo účtu: Obchodný register:

(ďalej ako „poskytovateľ“)

(27)

Verejná súťaž – Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí

27

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1.1 Účastníci dohody uzatvárajú túto rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže na predmet zákazky „Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí“ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zverejnenej objednávateľom v postavení verejného obstarávateľa vo Vestníku verejného obstarávania č. ... a v Úradnom Vestníku EÚ č. ... 1.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že:

a) oboznámil sa a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu tejto rámcovej dohody,

b) predmet tejto rámcovej dohody je mu jasný a na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni a v tejto rámcovej dohode dohodnutých lehotách, termínoch a kvalite.

1.3 Účelom tejto rámcovej dohody je zabezpečiť

a) jednosmernú alebo spiatočnú leteckú prepravu ministra, zamestnancov objednávateľa a osôb určených objednávateľom pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách z Bratislavy, Viedne alebo Budapešti do destinácií uvedených v požiadavke objednávateľa, b) jednosmernú alebo spiatočnú leteckú prepravu zamestnancov objednávateľa a ich

rodinných príslušníkov dočasne vyslaných na zastupiteľských úradoch v zahraničí pri zahraničných cestách z miest, kde sídlia tieto zastupiteľskú úrady, do Bratislavy, Viedne alebo Budapešti.

1.4 Objednávateľ uzatvára túto rámcovú dohodu s úspešnými uchádzačmi, ktorí sa zúčastnili verejnej súťaže uvedenej v bode 1.1 a poskytli súčinnosť pri uzatváraní rámcovej dohody podľa zákona o verejnom obstarávaní. Počas trvania rámcovej dohody bude dochádzať k opätovnému otváraniu súťaže prostredníctvom zadania konkrétnej požiadavky objednávateľa na zabezpečenie leteckej prepravy adresovanej všetkým úspešným uchádzačom (ďalej aj „poskytovatelia“), ktorí sa zúčastnili verejnej súťaže uvedenej v bode 1.1, v súlade s § 64 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

1.5 K opätovnému otváraniu súťaže prostredníctvom zadania konkrétnej požiadavky objednávateľa dochádza postupom uvedeným v článku 4, ak ide o výber poskytovateľa pri plánovanej pracovnej ceste, alebo uvedeným v článku 5, ak ide o výber poskytovateľa pri mimoriadnej pracovnej ceste.

Článok 2

Predmet rámcovej dohody

2.1 Rámcová dohoda upravuje podmienky, za akých poskytovateľ v súlade s účelom rámcovej dohody

uvedeným v bode 1.3 zabezpečuje leteckú prepravu pre objednávateľa a za akých poskytuje asistenčné služby a informačné služby uvedené v rámcovej dohode.

(28)

a) vybrať v súlade s požiadavkou objednávateľa optimálne a ekonomicky najvýhodnejšie letecké spojenie,

b) predložiť ponuku na vybrané letecké spojenie uvedené v písmene a) tohto bodu,

c) zabezpečiť na základe a v súlade s objednávkou dostupnú/dostupné letenku/letenky na vybrané letecké spojenie uvedené v písmene a) tohto bodu rámcovej dohody a doručiť ju/ich elektronickou poštou v súlade s touto rámcovou dohodou,

d) poskytovať objednávateľovi nepretržité asistenčné služby uvedené v bode 2.3. e) poskytovať objednávateľovi informačné služby uvedené v bode 2.4.

2.3 Poskytovateľ na základe tejto rámcovej dohody poskytuje objednávateľovi asistenčné služby v nasledujúcom rozsahu:

a) kontaktná telefónna linka 24 hodín denne,

b) predcestovná, technická a administratívna asistencia, a to najmä zmenu rezervácie cestujúceho, zaobstaranie náhradnej letenky, ak osoba, na ktorú je vystavená letenka, nemohla nastúpiť na pôvodne objednaný let z dôvodov na strane objednávateľa, poskytovateľa, alebo leteckého prepravcu, alebo z dôvodu vyššej moci,

c) pomoc a súčinnosť pri riešení reklamácií súvisiacich s leteckou prepravou.

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi informačné služby vo forme informácie:

a) o presnom časovom a geografickom pláne cesty, a to dátum a miesto

požadovaného odletu a príletu s uvedením prípadných prestupov a dĺžky letu,

b) o dodatočných údajoch a dokumentoch požadovaných zo strany leteckej

spoločnosti súvisiacich s požiadavkou,

c) o štruktúre ceny letenky vrátane letiskových poplatkov a ostatných povinných

poplatkov,

d) o možnostiach zmeny alebo úpravy letenky,

e) o leteckej spoločnosti.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas poskytovateľom poskytnuté plnenie podľa článku 2 cenu dohodnutú podľa tejto rámcovej dohody.

Článok 3

Práva a povinnosti účastníkov dohody a plnenie rámcovej dohody

Imagem

Referências

temas relacionados :