po 991 dòoch Potešila by Becker odchádza od Djokovièa, èo to znamená pre Mariána Vajdu? Reprezentácia? 25 rokov tipovania na Slovensku nike.

28 

Texto

(1)

Reprezentácia?

Potešila by

Tridsaśpäśroèný

banskobystric-ký útoèník Tomáš Surový je

momentálne

najproduktívnej-ší hráè našej hokejovej

extraligy. Priznáva, že

návrat do

reprezentá-cie, za ktorú

nastú-pil už 116-krát,

by ho potešil.

Dvojnásobná olympijská víśazka v biatlone sa dnes opäś postaví

na štart pretekov Svetového pohára

Gól

Gól

v prvom

v prvom

zápase!

zápase!

Nastin návrat

Nastin návrat

po 991 dòoch

Davidovi Depetrisovi sa naplnil krásny sen, v rodnej Argentíne

si v drese Huricanu koneène zahral v najvyššej súśaži

a strelil dokonca aj gól. A stále verí, že sa raz do reprezentácie

Slovenska ešte vráti.

FOTO ARCHÍV (dd)

Becker odchádza od Djokovièa,

èo to znamená pre Mariána Vajdu?

FOTO TASR/BRANISLAV RAÈKO

V slovinskej Pokljuke reštart

kariéry Anastasie

Kuzminovej.

19868 NOVOKUZNECK – AVANGARD OMSK

6,60

5,55

1,41

13:00

19871 BANSKÁ BYSTRICA – HK NITRA

1,89

4,60

3,10

17:30

19819 LITVÍNOV – PSG ZLÍN

1,60

4,85

5,05

17:30

19717 TRABZONSPOR – ADANASPOR

1,53

4,15

6,60

18:00

19872 RB MNÍCHOV – DÜSSELDORF

1,55

4,95

4,70

19:30

19994 EC RB SALZBURG – HCB SÜDTIROL

1,59

4,95

4,35

19:30

19112 MALAGA – GRANADA

1,70

4,00

5,75

20:45

19727 PARTICK THISTLE – CELTIC

11,4

5,70

1,27

20:45

19993 BUFFALO – WASHINGTON

3,00

3,80

2,24

So 1:05

NAJLEPŠIE KURZY – SUPERŠANCA

1 X 2

25 rokov tipovania na Slovensku

nike.sk

App Store pre iPad a iPhone / Google Play pre Android

Piatok

9. 12. 2016

70. ročník • číslo 285 cena 0,60

Strana 3

Strana 24

Strana 9

Strana 21

(2)

Všetko vyzeralo jednoducho. Sebas-tian Coe precestoval na jeseň kontinenty, vysvetlil svoje plány na reštrukturalizáciu Medzinárodnej asociácie atletických fe-derácií (IAAF). Vydal sa na cestu maxi-málnej transparentnosti a modernizácie. Zdalo sa, že hlasovanie o jeho novej ví-zii na mimoriadnom kongrese v Monte Carle bude len povinná jazda. Napokon aj bola, za bolo 182 krajín, proti 10 a ďal-ších 5 delegátov nehlasovalo. Pred hlaso-vaním však kolovali rôzne chýry. Naprí-klad, že sa Afrika spolčila do jedného blo-ku a bude proti, ďalší vraj žiadali odhla-sovať reformy bod po bode a nie naraz. Dokonca sa objavili hlasy, že ak reforma neprejde, Coe odstúpi z postu prezidenta IAAF. Našťastie, nič z toho sa nenaplnilo.

Coe, ktorého prvá cesta vlani po ná-stupe do funkcie šéfa svetovej atletiky

viedla na políciu v dôsledku korupčného škandálu jeho predchodcu Lamina Diac-ka, sa konečne môže pustiť aj do reforiem športového charakteru. Ukázalo sa však, že jeho „roadshow“ naprieč kontinentmi bola potrebná, aby vysvetlil, aké sú jeho úmysly. IAAF je s 214 členskými krajina-mi jedna z najpočetnejších federácií na svete a dianie v nej odzrkadľuje rôznoro-dosť vnímania udalostí, názorov, tradícií, zvyklostí. Nemôžeme sa preto čudovať, že snahu rovnomerne rozložiť členstvá v rade IAAF na 50:50 medzi mužov a že-ny, posunuli až na rok 2027. Saudská Ará-bia bola proti už teraz.

Kráľovná športov a najmä jej riadiaci orgán IAAF potrebuje po korupčných a dopingových škandáloch opäť získať dôveru verejnosti a aj sponzorov, ktorí sa zatiaľ do atletiky nehrnú. Coe sám

hovo-rí, že potrebuje riešiť tri zásadné problé-my.

Prvý, a azda najvážnejší, je boj proti do-pingu, druhý manipulácia s výsledkami (v kvalifikačnom procese na OH v Riu sa

objavili v niektorých krajinách pochybné výkony na úrovni olympijských limitov) a tretí zmeny štátnej príslušnosti. Bohaté štáty často nakupujú športovcov z chu-dobných krajín a nečakanou rýchlosťou napĺňajú literu zmeny občianstva. Prav-depodobne jedným z najúčinnejších lie-kov by bolo stanovenie dostatočne dlhej lehoty, v ktorej jednoducho nebude mož-né zmeniť štátnu príslušnosť. Citlivejšie by sa mali posudzovať len prípady ute-čencov, ktorí chcú reprezentovať krajinu, kde v súčasnosti žijú. Výsledkovú mani-puláciu môžu odstrániť nové trendy: prejsť z kvalifikačných limitov na pozície v rebríčku, prípadne selekcia súťaží, na ktorých sa budú môcť limity plniť.

Najtvrdší oriešok je boj proti dopingu. IAAF najnovšie zaviedla horúcu linku, kam je možné nahlásiť podozrivé

skutoč-nosti o akýchkoľvek atlétoch či tréne-roch. Za prvých 48 hodín od jej spustenia sa objavilo 43 podnetov! Pravdepodobne nie všetky sú seriózne, ale svedčí to o tom, že na globálnej úrovni bude mať IAAF v tejto oblasti ešte veľa práce.

Sebastian Coe na otázku, prečo sa o re-formách hlasovalo na kongrese verejne, odpovedal: „Posunuli sme sa do sveta transparentnosti.“ IAAF sa vďaka nemu vydala na neľahkú cestu, ale druhá či tre-tia možnosť neexistovala. Aj iné športy už realizujú podobné opatrenia alebo o nich uvažujú.

Svetový šport prežíva ťažké obdobie. Začína sa v ňom očisťovací proces. Koľ-ko potrvá, ostáva nezodpovedanou otáz-kou.

Autor je organizátor atletických podujatí a manažér.

2

NÁZORY

piatok 9. 12. 2016

Svetová atletika

potrebuje po

ko-rupčných a

dopingo-vých škandáloch

opäť získať

dôveru verejnosti

aj sponzorov.

Pred desiatimi rokmi to boli iba nesmelé sny. Keď na zimnej paralympiáde v Turí-ne vtedy osemročný Martin Joppa ako hosť Slovenského paralympijského výboru sle-doval aj atraktívne zápasy hokejistov na sánkach, ne-bol tento šport u nás ani v plienkach. Z chlapca,

kto-rého v auguste 2005 počas návratu z tréningu na bicykli na chodníku zachytila a zmrzačila dodávka šoférovaná opitým mladíkom, už vy-rástol mladý muž. A napriek tomu, že prišiel o obe nohy, reprezentant Slovenska. Odmalič-ka žil hokejom a o túto vášeň ho neobral ani ťažký úraz. Symbolicky na nedávnom turnaji B-divízie majstrovstiev sveta v hokeji na sán-kach v Japonsku spečatil dvoma gólmi víťaz-stvo Slovenska nad Veľkou Britániou 5:1 a tým náš bronz. Vyhlásili ho aj za najlepšieho hráča zápasu. Ešte dojímavejšie však bolo, že skvelá partia chlapíkov si tak vybojovala histo-rickú šancu bojovať o premiérovú účasť na pa-ralympiáde v Pjongčangu 2018. Kvalifikácia bude v zatiaľ neurčenom termíne a dejisku od septembra do novembra 2017. Na šesťčlen-nom turnaji budú okrem prvých dvoch muž-stiev z B-divízie Česka a Japonska súpermi Slovákov i posledné tri tímy z osemčlennej A-divízie MS. Najlepší traja získajú paralym-pijské miestenky. Ak by slovenskí reprezen-tanti týmto sitom prešli, bol by to veľký ús-pech. Vybudovaný za krátku chvíľu, veď prvú medzinárodnú akciu absolvovali zdravotne znevýhodnení hokejisti iba v roku 2011 vo Viedni. Pri svojom krste v „béčku“ v Naga-ne 2013 obsadili piatu priečku, vo švédskom Östersunde 2015 a pred pár dňami v Tomako-mai pridali tretie miesto. Svetová špička je veľ-mi silná, ale Slováci, ktorí začínali pred pár rokmi úplne od nuly, už klopú na jej bránu.

Ďalšia dobrá správa je, že v spolupráci so SZĽH by Slovensko mohlo v roku 2019 priví-tať elitu na svetovom šampionáte.

PAVOL KUBIŠ

Z plienok už vyrástli

KRESBA FEDOR VICO

Chceli sme to čo najlepšie a dopadlo to ako vždy, znie známa Černomyrdinova axióma, takmer použiteľná na schvaľova-nie novely zákona o športe. Bonmot rus-kého expremiéra však charakterizuje si-tuáciu v bývalom ostbloku, známu aj pod postrehom, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.

Čo však v prípade, ak úmysly autora novely zákona o športe vedie zámer vziať správu vecí verejných od ľudu/športovej obce a presunúť ju do rúk nadštandardne sebavedomého štátneho úradníka, pre-svedčeného o tom, že vie rozhodovať

ove-ľa lepšie ako celý tím športových odbor-níkov, ktorí už pripravili dve v podstate veľmi slušné a na slovenské pomery priamo vzorové a nasledovaniahodné le-gislatívne normy? Čo v prípade, ak autora zákona vedie úmysel rozdeliť športovú obec, ovládnuť menšie zväzy, zvrátiť prin-cíp „viac peňazí za viac transparentnos-ti“ a presadzovať vlastnú verziu sveta vý-rokom, vy neviete, kto v marci vyhral voľ-by a kto dostal šport? Neveril voľ-by som, že niekedy napíšem postreh „zlatý Pellegri-ni“, ale práve sa stalo.

Potiaľto sa pohybujeme v rovine zlého

úmyslu a nadštandardných mocenských možností tieto úmysly presadiť. Súčasťou tejto kombinácie je ignorovanie názorov najväčších športových zväzov a bagateli-zovanie mentálnej a expertnej výbavy skupiny ľudí, ktorá dlhodobo pracovala na športových zákonoch, ako aj prefero-vanie princípu, že komu dala koaličná ra-da úrad, tomu ra-dala aj rozum. A keď sa eš-te k eš-tejto úradníckej arogantnosti pripojí aj snaha o revanš svojej bývalej obci, vý-sledkom je pozmeňovací návrh na po-slednú chvíľu, odôvodňovaný chvályhod-ným úmyslom vziať tým, ktorí majú

naj-viac, a prideliť ich tým, ktorí majú menej.

Tu však prichádza na scénu ďalší filo-zofický rozmer celého príbehu – v jed-nom dávjed-nom spore rozhodli ústavní sud-covia výrokom, že keby navrhovateľ chcel dosiahnuť to, čo deklaruje, že chce do-siahnuť, mal to napísať inak. A tak nie div - pamätáte si ešte na Černomyrdinovu axi-ómu? - že výsledkom nekomunikácie s tý-mi, ktoré veci rozumejú, je novela, ktorá de facto dáva tým, ktorí majú najviac, ešte viac, a tým, ktorí majú menej, dáva me-nej ako mali. Aby som bol presný, dáva

im menej v percentuálnom vyjadrení, le-bo vďaka tomu, že do športu sa z hazar-du nalieva viac financií, nemal by mať menej ako v minulosti nikto.

Budem sa opakovať, ale keby mal šport štátneho tajomníka, ktorý veci rozumie a so svojou obcou komunikuje a načúva jej argumentom, neboli by sme svedkami tejto nekompetentnosti, ktorá vrhá zlé svet-lo aj na nového prezidenta SOV. Ale to ve-del už starý pán Murphy – koňa môžeš do-viesť k rieke, ale až keď ho presvedčíš, aby plával na chrbte, vtedy si niečo dokázal.

Kam vedú dobré úmysly a tie iné...

Atletika sa vydala na cestu otvorenosti

PRIAMA REČ

ALFONSA JUCKA

SPORY

(t)

Kotiana

Róberta

Karty sú rozdané. Od minulotýždňového žrebu ME 2017 futbalistov do 21 rokov v Poľsku už všetci účast-níci vedia, čo ich čaká a neminie. Poznajú zloženie skupín, dejiská zápasov aj ich program. Slovákom kra-kovský žreb nesplnil jedno želanie. Hoci si túžobne priali mať „domov“ v C-skupine, keďže dejiská jej zá-pasov Tychy a Krakov sú najbližšie k Slovensku, čím by sa znásobil aj počet slovenských priaznivcov v hľa-disku, našli ho v A-skupine. V Lubline a Kielcach.

Avšak čo sa súperov týka, žreb sa k “sokolíkom” za-choval galantne. Budú mať tú česť odohrať otvárací

zá-pas šampionátu (proti domácemu Poľsku), potom vy-zvú reprezentáciu z kolísky futbalu (Anglicko) a stret-nú sa aj s obhajcom titulu (Švédsko).

Vraví sa, že túžba je silný fenomén. A vedia to aj zverenci trénera Hapala. Ich túžbu postúpiť na ME 2017 vyslovenú ešte pred štartom kvalifikácie nena-búrala ani úvodná prehra v Bielorusku, ani nepriaz-nivý stav v Nijmeegene, kde na pôde holandského fa-vorita prehrávali 0:1, no napokon zvíťazili, a ani mo-ment, keď tieklo do topánok vari najviac, po prvom polčase domáceho súboja s Holanďanmi za stavu 0:2.

Opäť dokázali otočiť nepriaznivý stav a získať všetky tri dôležité bo-dy.

Nemá zmysel smútiť nad tým, že sme sa nedostali do dejiska, ktoré sme si vopred vysnívali. Lublin ani Kielce nie sú na konci sveta.

Navy-še, žreb nás ešte definitívne nepripravil o možnosť za-hrať si v Tychách a Krakove, v mestách, v ktorých sa budú hrať semifinálové zápasy budúcoročného šam-pionátu. VLADIMÍR KIKUŠ

(3)

●Aké pocity vo vás prevládajú po prvom zápase za A-mužstvo Hu-racánu?

„Veľmi pozitívne. Po štyroch dueloch v drese juniorky som sa dočkal aj vystúpenia za ,áčko‘. Som rád, že som dostal šancu a hneď som aj skóroval. Samozrejme, pre-hra mrzí. Najmä preto, že sme ne-museli prehrať. Nepremenili sme však viaceré šance, dokonca sme za stavu 1:1 nedali penaltu. Súper to využil, v závere nás zlomil dvoma gólmi.“

●Debut ste si pravdepodobne predstavovali presne takto, teda s gólovým podpisom, však?

„Je super, že som hneď skóroval. Podarilo sa mi to asi v 18. sekunde druhého polčasu, čo mužstvo na-koplo, ale ako som už povedal, ne-dokázali sme napriek skvelým prí-ležitostiam pridať ďalšie góly. Indi-viduálne to teda bola paráda, ale rá-tajú sa výsledky mužstva.“

●Prečo ste viac ako tri mesiace po prestupe do Atlética čakali na prvý zápas?

„Do mužstva som prišiel po ukončení letnej prípravy. Nestalo sa mi to prvýkrát v kariére, takže som vedel, že musím byť trpezlivý. Práca s loptou bola v poriadku, ale potreboval som sa fyzicky nastaviť na argentínsku ligu. Tempo je tu ne-smierne vysoké, súťaž je plná osob-ných súbojov. Ak nie ste na to do-statočne dobre nachystaný, nemá-te šancu. Potom som sa zranil, de-sať dní som netrénoval, čo ma pribrzdilo. Rozbiehal som sa v ju-niorke a až teraz som si vyskúšal aj prvý tím.“

●Bol štart v argentínskej lige od-malička váš sen?

„Jednoznačne. Futbal a zápasy argentínskej ligy sledujem od pia-tich rokov. Vždy som fandil

muž-stvám z Buenos Aires a veril som, že si raz zahrám v najvyššej súťaži. Na začiatku profesionálnej kariéry som mal možnosť účinkovať v dru-hej lige v tíme Atlético Rafaela, ale prvá liga je o niečom úplne inom. Som veľmi šťastný, že som sa do nej dostal, teraz sa však už pozerám do-predu. Neuspokojím sa s jedným zápasom, chcem hrať stále a dať čo najviac gólov.“

●Sú aspekty, v ktorých sa dá

ar-gentínska liga porovnať so sloven-skou?

„Každá má svoje špecifiká. Roz-diel je však veľký. Keď som sledoval zápasy v Argentíne cez internet, ne-zdalo sa mi, že by tempo mohlo byť až také, ale cez víkend som to zažil na vlastnej koži. Každý súboj som cítil, hralo sa hore-dolu. V druhom polčase som toho mal naozaj dosť, ale ľudia okolo a celková atmosféra mi dodávali energiu. Hoci, keď sa

nevyhráva, fanúšikovia vám to dajú poriadne pocítiť.“

●Vášmu tímu sa skutočne vôbec nedarí, z dvanástich kôl ste vyhrali jediný raz a s ôsmimi bodmi ste naa predposlednom 29. mieste tabuľky. V čom je problém?

„Vo viacerých veciach. Už po šty-roch kolách sa menil tréner, s no-vým prišla úplne iná filozofia. Muž-stvo potrebovalo čas na adaptáciu na odlišné tréningy aj spôsob hry. Predtým sme sa viac snažili držať loptu a hrali sme s väčším počtom

hráčov v útočnej fáze. Potom sa taktika zmenila. Vo viacerých zá-pasoch sme navyše mali veľkú dáv-ku smoly. Nevyužívame stoper-centné šance, naopak, súperi tre-stajú naše zaváhania v obrane. Roz-hodne máme v mužstve kvalitu na to, aby sme boli v tabuľke oveľa vyš-šie.“

● ● ●

●Pred necelými štyrmi rokmi ste získali slovenské občianstvo, za re-prezentáciu ste však veľa neodo--hrali. Myslíte na ňu ešte? Máte

šan-cu sa do nej dostať z ďalekej Argen-tíny?

„Stále verím, že sa niekedy bu-dem môcť vrátiť do slovenskej re-prezentácie. V prvom rade však musím pravidelne nastupovať, hrať dobre a dávať góly. Potom sa bude môcť tréner rozhodnúť, či ma vyu-žije, alebo nie.“

●Ako sa páči vašej rodine v Ar-gentíne?

„Všetci sme tu veľmi spokojní. Našli sme si bývanie v dobrej časti mesta, odkiaľ to mám blízko na tré-ningy a aj malý sa má kde hrať. Bu-enos Aires je však obrovské mesto a ešte budeme potrebovať veľa ča-su, aby sme ho lepšie spoznali.“

MIROSLAV ANTOL

Argentínska Primera Division je už deviata liga, ktorú si v kariére vy-skúšal 28-ročný David Depetris. Okrem najvyšších súťaží na Sloven-sku, v Turecku, ČeSloven-sku, Mexiku a svojej rodnej vlasti má na konte aj zá-pasy na „druhom stupni“ v Argentíne, na Slovensku, v Holandsku a Turecku. Menoslov jeho bývalých klubov je pomerne pestrý: Atlético Rafaela, Trenčín, Almere City, Rizespor, Sigma Olomouc, Monarcas Morelia a Spartak Trnava.

DEVIATA SÚŤAŽ

Neuspokojím sa s jedným

zápasom, chcem hrať stále a dať

čo najviac gólov.

3

FUTBAL

š-194/12

Splnený sen

Splnený sen

s gólovou príchuśou

s gólovou príchuśou

DAVID DEPETRIS si v premiérovom zápase v argentínskej Primera Division otvoril strelecký účet

VIANOCE

STRÁVIA V MEXIKU

Vlani oslavovali najkrajšie sviat-ky roka na Slovensku, tentoraz však Depetrisovci zvolili pre vianočný čas inú destináciu: mexický Cancún,

mestečko na samom cípe Yucatán-skeho polostrova. „Silvester potom

strávime v Argentíne. Bude to zmena oproti vlaňajšku, keď sme bezpros-tredne po narodení nášho syna Valen-tina boli na Slovensku,“ povedal

Depet-ris. Jeho syn v uplynulých dňoch oslávil jeden rok. „Čas s deťmi ide veľmi

rýchlo. Valentino nám každý deň ukáže niečo nové. S Erikou sú momentálne na Slovensku, už sa však veľmi teším, keď sa znovu vrátia a budeme spolu.“

Odmalička sedával pred televízorom a „hltal“ zápasy argentínskej Primera Division. Veril, že jedného dňa bude on na mieste jeho vtedajších hrdinov. Ako 28-ročnému sa

mu veľký sen napokon splnil. Útočník David Depetris, už niekoľko rokov hrdý majiteľ slovenského občianstva, v sobotu debutoval v drese Huracánu, kam prestúpil v lete

z trnavského Spartaka. Premiéru mu síce pokazila prehra 1:3, náplasťou však bol premiérový gól v najvyššej argentínskej súťaži.

David Depetris už strelil prvoligový gól

aj v rodnej Argentíne.

FOTO PABLO DE ANGELIS

David Depetris sa dočkal štartu

v drese Huracánu.

(4)

4 FUTBAL

piatok 9. 12. 2016

Kopaničiarom sa ne-darí. Ťahajú sériu si-edmich zápasov bez víťazstva, z toho v li-ge šiestich. Naposle-dy vyhrali doma nad Zlatými Moravcami takmer pred dvoma mesiacmi. Remíza z Prešova je slabá ná-plasť na zlé výsledky, tri prehry v rade na domácej pôde sú alarmujúce.

Dve prehry rezolútne odstrihli predchá-dzajúcu víťaznú šnú-ru. Najtesnejšia v Ži-line sa zrodila po veľ-mi dobrom výkone, v derby s Trnavou však belasí sklamali. Myjave navyše majú čo vracať, dvakrát za sebou s ňou prehrali doma, aspoň že von-ku bývajú úspešnej-ší.

Matúš Hruška za nevy-darenú sériu veľmi ne-môže, hoci keď to nej-de, ťažko hovoriť o tom, že posledný muž zostavy si počína vý-borne. Mladý brankár je spoľahlivý na čiare, hrá však slabšie noha-mi a občas má problé-my s vybiehaním. Predsa len potrebuje nabrať viac skúsenos-tí.

Za Muchu zaskočil proti veľkému Sparta-ku v najprestížnejšom zápase Krnáč a počí-nal si spoľahlivo. Za in-kasovaný gól nemohol, minimálne dve spletité situácie vyriešil k spo-kojnosti. Medzi žrďami Slovan slabinu nemá, nech už by nastúpil v sobotu podvečer kto-rýkoľvek z trojice bran-károv.

Dlho bola najlepšou formáciou tímu. Šé-fuje jej zo stredu Pav-lík, ktorý je tvrdý a rýchly. Kolega stopér Ostojič je zas súbo-jový, s rozohrávkou sú na tom obaja hor-šie, práve konštrukti-vita chýba zadným radom najviac. Kraje hrajú doma solídne, no už nie sú neprie-chodné.

Bez Kubíka utrpela, pretože Burnet na ľa-vej strane bol slabuč-ký. Stopéri sú v po-riadku, hoci De Mar-co odohral s Trnavou asi najslabší zápas na novom pôsobis-ku. Defenzívne sú kraje vyvážené, Kotu-la by mohol viac a efektívnejšie podpo-rovať útok, stred ne-smie chybovať.

Nehral v optimálnom zložení, keďže ofenzív-ne ladený Pekár bol dl-hodobo zranený. Teraz je už fit, ale bez zápa-sovej praxe. Kóňa po-skytuje istotu, no Mar-ček vedľa neho už pre-stal stíhať najvyšší slo-venský level. Bilovský má kvalitu, ale rovnako ako šikovného Dugu ho trápili zdravotné problémy.

Silná formácia. De Kamps so Savičevi-čom tvoria na defenzív-nych štítoch najlepšiu dvojicu v súťaži. Obaja vedia hrať futbal, majú myšlienku, neľutujú krok a zapájajú sa aj do ofenzívy. Soumah je neznáma premenná. Keď sa mu chce, je najlepší, no keď ho sú-per znechutí, nie je ho vidieť.

Kolár je výborný do kontry, čo sa proti Slovanu bude dať vy-užiť. Tento útočník to potvrdil už na Pa-sienkoch, kde zo-strelil svojmu muž-stvu víťazstvo. Kukoľ sa po návrate z Jihla-vy ešte úplne nena-šiel, Sládek sa nedo-káže prepracovať na-trvalo do základnej zostavy.

Na nej je to slabšie. Je-diný Brigant dokáže ako striedajúci hráč priniesť potrebné oživenie, no stále to v jeho podaní nie je ako v reprezentácii do 21 rokov. Navyše často nastupuje aj od začiatku a vtedy už veľmi niet iné-ho lavičkovéiné-ho žolíka. Body robí v prevažnej väčšine prvá zostava.

Škoda zranenia Čav-riča, ale aj bez neho sú slovanisti v ofenzí-ve nebezpeční. Schet vytvára ľahko prečís-lenia, len spoluhráči nedokážu tieto situá-cie využívať. Priskin má všetko, čo stred-ný útočník potrebuje, len formu úplne nie. Presadiť sa vie aj rýchlonohý Oršula.

Na konci jesennej časti už veľmi nie je z čoho vy-berať. Najzaujímavejší zo zdravých hráčov je mladý Rigo. Trojica náhradníkov z Holandska bol omyl de-saťročia. Prestupová poli-tika v Slovane v posled-nom období vôbec ne-fungovala, zimná prestáv-ka je z tohto pohľadu pre klub veľmi dôležitá.

AK

TUÁLN

A FORMA

BRANKÁR

OBRAN

A

STRED POĽA

ÚT

OK

LA

VIČKA

PRED SOBOTŇAJŠÍM ZÁPASOM 19. KOLA NAŠEJ LIGY

NAJLEPŠÍ HRÁČ

Jednoznačne Soumah, ale v Žiline a najmä doma s Trnavou túto pozíciu nepo-tvrdil. Naopak derby ukázalo, ako veľmi chýbal mužstvu Kubík. Ten sa vypracoval za extrémne krátky čas na vynikajúceho ľavého obrancu. Paradoxne práve na tomto poste napĺňa bývalé krídlo svoj veľký potenciál.

SPARTAK MYJAVA

ŠK SLOVAN BRATISLAVA

Jesenná derniéra na kopaniciach

ŠLÁGER KOLA

verzus

verzus

NAJLEPŠÍ HRÁČ

Najstabilnejšie výkony podáva Tomáš Kóňa. Možno vzhľadom na vek má väčší po-tenciál Bilovský, ktorý je predsa rýchlejší a vie si pomôcť silou i futbalovosťou. Ka-pitán však nemá výkyvy, nebol zranený, konštruktívny spôsob hry v jeho podaní dosahuje vysokú úroveň i solídne čísla.

MIROSLAV HAŠAN

TRÉNER

Mikuláš Radványi je už skúsený „fachman“. Zo za-čiatku mu to s mužstvom išlo na domácej scéne vý-borne, v posledných zápasoch prišla kríza. Aj on by chcel predvádzať ofenzívnejší futbal, ktorého je zá-stancom, hráčsky materiál Spartaka ho však v tom-to smere limituje.

TRÉNER

Ivan Vukomanovič mužstvu pomohol. Je orientovaný futbalovo, chce, aby ním vedené mužstvo domino-valo. Rozohrávalo od brankára cez obranu, kombi-novalo v strede poľa a zabávalo fanúšikov v útoku. Na naplnenie svojich predstáv bude sympatický Srb ešte potrebovať čas.

František Kubík

FOTO JANO KOLLER

Tomáš Kóňa

FOTO MILAN ILLÍK

(5)

Hrdina najväčšieho úspechu v histórii anglického futbalu vče-ra oslávil svoje 75. narodeniny. „Som rád, že si ich užívam v rela-tívnom zdraví, na rozdiel od tých mojich spoluhráčov, ktorí tu už nie sú alebo sa trápia s ťažkými chorobami,“ povedal Geoff Hurst pre The Guardian.

Rodák z Ashton-under-Lyne z Lancashire vyrastal v Essexe a v detstve sa viac ako futbalu ve-noval kriketu. Nakoniec sa roz-hodol pre futbal a už v osemná-stich hral za slávny West Ham United. S ním v roku 1964 vyhral Pohár FA, o rok zas triumfoval vo finále už neexistujúceho Po-hára víťazov pohárov.

Jeho kvalitné výkony zaregis-troval i reprezentačný tréner Alf

Ramsey, ktorý ho vo februári 1966 nominoval na priateľský zá-pas proti NSR. Ukázal sa v dob-rom svetle, a tak sa dostal aj do nominácie pre MS 1966.

Prvýkrát nastúpil vo štvrťfiná-le proti Argentíne po tom, čo pre zdravotné problémy absentoval Jimmy Greaves, a strelil jediný gól stretnutia. Finále proti NSR bolo jeho. V 18. minúte vyrovnal na 1:1, potom prihral Petersovi na druhý gól Angličanov a v pre-dĺžení dal ďalšie dva. Päť desať-ročí sa diskutuje najmä o legen-dárnej strele zo 101. minúty. Lop-ta trafila brvno, padla dole a od-razila sa späť do ihriska – či spo-za bránkovej čiary či z nej, je vlastne stále otázne, hoci najnov-šia anglická štúdia tvrdí, že to bol

gól. Napriek protestom Nemcov švajčiarsky rozhodca Gottfried Dienst gól uznal. „Bol to gól, som o tom presvedčený. Predd bránou bol Roger Hunt, útočník so skvelým inštinktom. Po mojej strele sa otočil a bežal od brány. Povedal mi, že ak by mal chybnosti, išiel by po lopte,“ po-znamenal Geoff Hurst.

Svojím spôsobom sporný bol aj Hurstov tretí gól, ktorý dal v úpl-nom závere zápasu, keď už na ih-risko vbiehali natešení fanúšiko-via. Mimochodom, v tomto roku sa pri príležitosti osláv 50. výčia finále MS 1966 po dlhých ro-koch opäť dotkol lopty z finále. V súčasnosti je v múzeu v Man-chestri, celé roky ju mal doma ne-mecký stredopoliar Helmut Hal-ler, ktorý si ju po finále uchmatol a Nemci ju Angličanom vrátili v roku 1996 pred ME.

Geoff Hurst reprezentoval Anglicko ešte aj na ME 1968, kde strelil gól proti ZSSR v zápase o tretie miesto a na MS 1970, kde dal gól v základnej skupine proti Rumunsku. Reprezentačnú ka-riéru, počas ktorej strelil v 49

zá-pasoch 24 gólov, ukončil v ro-ku 1972. V tom istom roro-ku opus-til West Ham, za ktorý odohral len v lige 411 zápasov a dal v nich 180 gólov.

Po odchode z West Hamu hral za Stoke City (1972 - 1975), bol na hosťovaní v FC Cape Town Ci-ty, pokračoval vo West Bromwi-chi (1975 – 1976), írskom Corku Celtic (1976) a americkom Seatt-le Sounders (1976).

V rokoch 1979 až 1981 tréno-val FC Chelsea, potom presedlal na manažérsku prácu mimo fut-balu, najprv v poisťovníctve, po-tom aj v spoločnosti McDo-nalds.

Je držiteľom Rádu britského impéria a v roku 2004 ho uviedli do Siene slávy anglického futba-lu. (mst) Fanúšikovia West Hamu dlhé

roky spomínali najmä na jeho vý-kon proti Sunderlandu v októbri 1958, keď „kladivári“ vyhrali 8:0 a Hurst dal šesť gólov. „Vtedy

by som trafil aj z tribúny, pa-dalo mi tam všetko,“ smial sa

pri spomienke na tento zápas.

TRAFIL BY AJ Z TRIBÚNY

5

FUTBAL

Skvelý darček

p

pod stromček!

od stromček!

Séria kvalitných

futbalových publikácií z produkcie

vydavateľstva Šport Press pokračuje!

Ob

je

dná

vkov

ý

kup

ón

Po viacerých úspešných knihách o futbalových šampionátoch

od redaktora nášho denníka Mojmíra Staška prichádza

na vianočný trh kniha EURO 2016, ktorá s užitočným odstupom

niekoľkých mesiacov mapuje úspešné vystúpenie slovenských

futbalistov na ME vo Francúzsku. Prehľadnosť, triezvy štýl, odborné

hodnotenie zápasov, podrobné štatistiky a množstvo fotografií. Knihu nájdete vo všetkých dobrých

kníhkupectvách, ale môžete využiť aj našu predvianočnú akciu.

Objednávam si na dobierku knihu EURO 2016 vo futbale POČET: ... ks (cena za 1kus 13,90 EUR + poštovné)

MENO: ... PRIEZVISKO: ... ULICA: ... PSČ a MESTO: ... PODPIS: ...

Kupón zasielajte na adresu: ŠPORT PRESS, s. r. o., Fracisciho 4, 811 08 Bratislava. Objednávky na tel. č.: 02/602 65 339, mail: predplatne@sportpress.sk

EURO

2016

priamo u nás

za zvýhodnenú cenu

13,90

+ poštovné

GEOFF HURST, autor legendárnej strely z roku 1966, včera oslavoval 75. narodeniny

Keeney odchádza

zo Šamorína

Šamorínčanov, kto-rí sa netaja ambí-ciou postúpiť do najvyššej súťaže, už ďa-lej nebude viesť americký lodivod Mike Keeney. Odchá-dza totiž do Fínska, kde bude pôsobiť v prvoligo-vom klube KuPS. V Šamoríne strávil dovedna rok. Jeho príchod oznámilo vedenie klubu vlani tes-ne pred Vianocami a pod jeho ve-dením vybojoval Šamorín postup do druhej ligy. V tejto sezóne mal ako tréner 50% úspešnosť. Šamo-rín zakončil jesennú časť na 5. mieste v tabuľke s bilanciou 9-5-4.

„Uplynulý rok v ŠTK Šamorín bol z môjho pohľadu veľmi do-brý. Aj preto bolo toto rozhodnu-tie jeedno z najťažších v mojej pro-fesionálnej kariére. Z osobných dôvodov som potreboval prijať ponuku zz Fínska, no na pôsobe-nie v Šamoríne budem spomínať ako na úžasnú kariérnu skúse-nosť. Súčasný tímm ŠTK má poten-ciál na to, aby vyhral druhú ligu a postúpil do najvyššej slovenskej súťaže. Práca s hráčmi, realizač-ným tímom, vedením, Fluminen-se a fanúšikmi bolo skvelou skú-senosťou, ktorá ma bude spre-vádzať po celý život,“ povedal pre oficiálnu klubovú stránku Šamo-rína Mike Keeney.

Rodák z Kalifornie pracoval pred príchodom na Slovensko na-príklad aj ako skaut londýnskej Chelsea či tréner národného mužstva Papuy-Novej Guiney. Fínsky ligový futbal nie je pre Ke-eneyho žiadnou neznámou, tré-noval tu klub MYPA. K odchodu amerického trénera sa vyjadril aj Marco Manso, športový riaditeľ projektu Šamorín-Fluminense. „Záujmu o Mikea rozumieme, nechceli sme mu brániť v kariér-nom posune. Želáme mu do ďal-šej kariéry veľa úspechov. Ešte pred Vianocami ohlásime meno nového koučča, ktorý povedie zim-nú prípravu ŠTK,“ ubezpečil bra-zílsky funkcionár. (jač)

Je jediný futbalista v histórii MS, ktorý dosiahol vo finálovom zápase hetrik. Pozoruhodné boli aj okolnosti,

pri ktorých dal tri góly. Anglicko, hrdo sa štylizujúce do pozície kolísky futbalu, sa vďaka nim stalo jediný

raz majstrom sveta. O jednom z gólov sa doteraz vo veľkom diskutuje. Zaujímavé bolo aj to, že Geoff Hurst vtedy

nastúpil len na svoj ôsmy zápas za Anglicko.

Jediný s hetrikom

z finále MS

Geoff Hurst strieľa

vo finálovom zápase MS 1966.

FOTO FOOTBALL 365

Geoff Hurst

v súčasnosti.

(6)

Futbalisti Borussie Dortmund pred záverečným stretnutím vede-li, že aj prípadná remíza na štadió-ne Santiaga Bernabeua im bude stačiť na prvenstvo v skupine. Pred Realom Madrid mali dvojbodový náskok. Tréner Thomas Tuchel po-stavil na veľký zápas do základnej zostavy dvoch tínedžerov: okrem krídelného útočníka Ousmana Dembeleho (19) sa v strede ihriska predstavil aj Christian Pulisic (18). Hlavnou hviezdou domácich ten-toraz nebol Cristiano Ronaldo, dva góly dal francúzsky útočník Karim Benzema. V 53. minúte, po jeho druhom presnom zásahu, ktorý bol inak jeho jubilejným 50. v Lige maj-strov, to vyzeralo tak, že Real Mad-rid poľahky dokráča k trom bodom a prvenstvu v skupine.

Nepozornosť domácej defenzívy však využil súčasný najlepší eu-rópsky kanonier Pierre-Emerick Aubameyang (nikto v najlepších piatich ligách nestrelil toľko gólov čo on – 15) a znížil skóre na 1:2. Následne sa na poslednú polhodi-nu dostal na trávnik Marco Reus, ktorému v 88. minúte prihral na vyrovnávajúci gól práve Aubamey-ang. „Hrali sme odvážne a vyplati-lo sa nám to. Samozrejme, mali

sme aj šťastie, lebo v istej fáze zá--pasu sme urobili veľa chýb a ne-správnych rozhodnutí,“ povedal po stretnutí tréner BVB Thomas Tuchel. Náramne sa mu vyplatilo najmä striedanie Marca Reusa, ktorý sa pričinil o výborný výsle-dok. „Je pre nás dôležité, že sme odohrali prooti Realu dva dobré

zá-pasy a ani raz sme neprehrali. Aj za stavu 0:2 sme verili, že skóre môžeme vyyrovnať. Prialo nám aj šťastie, ale to k tomu patrí, pokiaľ sa snažíte niečo urobiť s výsled-kom,“ skonštatoval šťastný strelec Marco Reus.

Nemecký vicemajster sa vďaka remíze stal víťazom F-skupiny

a s 21 gólmi v šiestich zápasoch stanovil nový rekord skupinovej fázy LM. Borussia v tomto smere prekonala práve madridský Real zo sezóny 2013/2014, ale aj ďalších 20-gólových - FC Barcelona (2011/12 a 2016/17) či Manches-ter United (1998/99).

Real Madrid, ako druhý v skupi-ne, automaticky vie, že sa v osem-finále predstaví najprv na domá-com ihrisku. Jeho súperom bude jeden z pätice Arsenal, Leicester, Neapol, Juventus a AS Monaco. „Moje dojmy sú zmiešané. Mali sme dosť šancí na góly, ale nedali sme ich. Som hrdý na hráčov a ichh poctivú prácu, ktorú predviedli. V závere sme možno mali viac prit-lačiť, ale to už je minulosť. Skonči-li sme druhí, oni prví, a tak je to pravdepodobne férové. Uvidíme, koho v pondelok dostaneme. Jedi-ný, koho si neželám, je Juventus, a to z dvoch dôvodov. To je všetko. Neovplyvníme to, počkkajme si a uvidíme, koho nám žreb prisúdi,“ vyhlásil kouč Realu Madrid Zine-dine Zidane, ktorý počas hráčskej kariéry pôsobil v Juventuse a práve pred príchodom do Realu Madrid. „Je v podstate jedno, či skončíme na prvom alebo druhomm mieste v skupine. Ak chceme obhájiť cel-kové víťazstvo, musíme zdolať všet-kých súperov, ktorýchh nám prisúdi žreb,“ myslí si 50-gólový jubilant Karim Benzema. (jač, sita)

6 FUTBAL

piatok 9. 12. 2016

Leicester City mal už pred stre-dajším stretnutím postup aj isto-tu prvého miesta vo vrecku. V predchádzajúcich piatich zápa-soch ani raz neprehral a do Por-tugalska jeho hráči rozhodne ne-cestovali v úlohe outsiderov. Ta-liansky kouč Ranieri však urobil v porovnaní s tradičnou základ-nou zostavou až desať zmien. „Neľutujem svoje rozhodnutie, pretože som chcel vidieť v akcii všetkých mojich hráčov. Príleži-toosť dostali chlapci z lavičky, ale nevyužili svoju šancu ukázať, čo je v nich. Ja som zmenil tím aj herný systém, tento výsledok je moja chyba,“ vyhlásil Claudio Ranieri. Zároveň priznal, že už pred duelom v Porte nosil v hla-ve dôležitý ligový súboj, ktorý ča-ká jeho zverencov v sobotu. Lei-cester si doma zmeria sily s ašpi-rantom na titul Manchestrom Ci-ty. Aj preto nenasadil Riyada Mahreza či Jamieho Vardyho. „Keby sme potrebovali bodovať,

tak by som použil všetkýých kľú-čových hráčov. Čaká nás však ná-ročný zápas v Premier League. Navyše, v Lige majstrov sme mmali istotu prvého miesta. Opakujem, beriem prehru na seba,“ zdupľo-val Claudio Ranieri. Päťgólový portský debakel je najhorší výsle-dok anglických tímov v histórii Ligy majstrov.

Ak chcel portugalský tím po-mýšľať na účasť vo vyraďovacej fá-ze, musel zdolať anglického šam-pióna. Jeho hráči išli za víťaz-stvom ráznym krokom hneď od začiatku duelu. O svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase. Na úvodný gól Andreho Silvu nad-viazal krásnym volejom do

šibeni-ce Mexičan Jesus Corona a neme-nej pekná bola aj gólová pätička Yacina Brahimiho krátko pred polčasovou prestávkou. Portugal-ský športový denník O Jogo do-konca hovorí o monštruóznom

apetíte „portských drakov“ a ukončení streleckej krízy na veľ-kom bankete. „Predviedli sme úžasnú exhibíciiu,“ podporil tieto vyhlásenia stredopoliar Oliver Torres. „Víťazstvá prinášajú

ra-dosť, radosť spôsobuje sebadôve-ru a so sebadôverou prichádza aj pekkný herný štýl. Nie je ľahké zdolať nás a ukázali sme to aj v tomto zápase. Odohrali sme ho výborne a splnili sme cieľ, ktorým

Ranieri:

Moja chyba

ZAUJALO V STREDAJŠÍCH ZÁPASOCH 6. KOLA SKUPINOVEJ FÁZY LIGY MAJSTROV

FC PORTO – LEICESTER CITY 5:0

Až nečakane hladko vyhral FC Porto nad Leicestrom City. V

Portu-galsku mu na cestu domov pribalil päť gólov. Tréner úradujúceho

anglického šampióna Claudio Ranieri vzal vinu na seba. Za zlý

herný prejav jeho zverencov a veľké množstvo inkasovaných gólov

môže podľa neho zmena herného systému.

6

FC Porto neinkasoval gól už v šiestich stretnutiach po sebe vo všetkých súťažiach.

21

Toľko gólov strelili hráči Borussie Dortmund v skupi-novej fáze a stanovili tak nový rekord Ligy majjstrov.

Noc žlto-čiernych rekordérov

Obhajca vlaňajšieho triumfu Real Madrid sa musí uspokojiť s druhým miestom v F-skupine. V poslednom zápase mu nestačili na výhru

ani dva presné zásahy Karima Benzemu. Hostia z Dortmundu nezložili zbrane a napokon v hlavnom meste Španielska uhrali remízu 2:2.

Tú zariadil v samom závere duelu Marco Reus, ktorý sa do hry dostal v druhom polčase.

Pierre-Emerick Aubameyang a Marco Reus (vpravo)

zariadili dvoma gólmi remízu na ihrisku Realu Madrid.

FOTO SITA/AP

REAL MADRID – DORTMUND 2:2

NAJLEPŠÍ STRELCI

10 Lionel Messi (FC Barcelona) 6 Edinson Cavani (PSG) 5 Robert Lewandowski (Bayern Mníchov)

NAJVIAC ASISTENCIÍ

7 Neymar (FC Barcelona) 4 Ousmane Dembele (Borussia Dortmund), Eduardo Salvio (Benfica Lisabon), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

STRELY NA BRÁNU

13 Messi

11 Karim Benzema (Real Madrid), Angel di Maria (PSG), Cavani

STRELY MIMO BRÁNY

14 Ronaldo 11 Lewandowski

NAJVIAC FAULUJÚCI

19 Franco Vazquez (FC Sevilla), Aleksandr Gatcan (FK Rostov) 18 Adama Traoré (FC Bazilej) 17 Ljubomir Fejsa (Benfica)

NAJVIAC FAULOVANÍ

27 Jonathan Cafu (Ludogorec Razgrad) 20 Vitolo (FC Sevilla)

CELKOVÝ POČET PRIHRÁVOK

502 Marco Verratti (PSG) 470 Steven N’Zonzi (FC Sevilla),

Thiago Motta (PSG) 446 Gabi (Atletico Madrid)

INDIVIDUÁLNE

ŠTATISTIKY

STRELY CELKOVO

118 Bayern Mníchov 110 Real Madrid 103 Olympique Lyon

STRELY NA BRÁNU

50 Borussia Dortmund 48 Bayern Mníchov 41 Real Madrid

STRELY MIMO BRÁNY

46 Olympique Lyon 45 Bayern Mníchov 41 FC Porto

NAJVIAC ROHOV

56 SSC Neapol 53 Paríž Saint-Germain 46 Tottenham Hotspur

DRŽANIE LOPTY

(V PERCENTÁCH)

68 Bayern Mníchov 62 FC Barcelona 61 Tottenham

NAJVIAC FAULUJÚCI

109 FC Bazilej

94 Olympique Lyon, Benfica Lisabon 88 Dynamo Kyjev

NAJVIAC FAULOVANÍ

111 Ludogorec Razgrad 91 Dynamo Kyjev, Juventus Turín 90 FC Sevilla

TÍMOVÉ

ŠTATISTIKY

Lionel

Messi

(7)

bol postup do osemfinále z tejto veľmi náročnej skupiny,“ doplnil španielsky reprezentant do 21 ro-kov, ktorý je v Porte na hosťovaní z Atletica Madrid.

(lon)

7

FUTBAL

A-SKUPINA

● FEYENOORD ROTTERDAM - FENERBAHCE ISTANBUL 0:1 (0:1), gól: 22. Sow. ŠKRTEL (Fenerbahce) odohral celý zápas.

● ZARIA LUGANSK - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:0), góly: 48. Mchitarjan, 88. Ibrahimo-vič. 1. FENERBAHCE 6 4 1 1 8:6 13 2. MANCHESTER 6 4 0 2 12:4 12 3. Feyenoord 6 2 1 3 3:7 7 4. Lugansk 6 0 2 4 2:8 2

B-SKUPINA

● YOUNG BOYS BERN - FC ASTANA 3:0 (0:0), góly: 63. Frey, 66. Hoarau, 71. Schick.

●APOEL NIKÓZIA - OLYMPIAKOS PIREUS 2:0 (1:0), góly: 19. Da Costa (vlastný), 83. De Camargo. 1. NIKÓZIA 6 4 0 2 8:6 12 2. OLYMPIAKOS 6 2 2 2 7:6 8 3. YB Bern 6 2 2 2 7:4 8 4. Astana 6 1 2 3 5:11 5

C-SKUPINA

●FSV MAINZ - FK GABALA 2:0 (2:0), góly: 30. Hack, 40. De Blasis.

●ANDERLECHT BRUSEL - AS SAINT-ÉTIENNE 2:3 (2:0), góly: 21. Chipciu, 31. N. Stanciu – 62. a 67. Söderlund, 74. Monnet-Paquet. 1. SAINT-ÉTIENNE 6 3 3 0 8:5 12 2. ANDERLECHT 6 3 2 1 16:8 11 3. Mainz 6 2 3 1 8:10 9 4. Gabala 6 0 0 6 5:14 0

D-SKUPINA

● AZ ALKMAAR - ZENIT PETROHRAD 3:2 (2:0), góly: 7. Rienstra, 43. Haps, 68. Tankovič – 58. Giuliano, 80. Wuytens (vlastný). MAK (Zenit) odohral celý zápas.

● MACCABI TEL AVIV - FC DUNDALK 2:1 (2:1), góly: 21. Ben Haim II (11 m), 38. Micha – 27. Dasa (vlastný). 1. ZENIT 6 5 0 1 17:8 15 2. ALKMAAR 6 2 2 2 6:10 8 3. Maccabi 6 2 1 3 7:9 7 4. Dundalk 6 1 1 4 5:8 4

E-SKUPINA

● VIKTORIA PLZEŇ - AUSTRIA VIEDEŇ 3:2 (1:2), góly: 44. Hořava, 72. a 84. ĎURIŠ – 19. Holzhauser (11 m), 40. Rotpuller. VYLÚČENÝ: 19. Hejda (Viktoria). KOZÁČIK odchytal celý zápas, HROŠOVSKÝ odohral celý duel, ĎURIŠ hral od 58. min, BAKOŠ (všetci Viktoria) nastú-pil v 83. min. ●ASTRA GIURGIU - AS RÍM 0:0. 1. AS RÍM 6 3 3 0 16:7 12 2. ASTRA 6 2 2 2 7:10 8 3. Plzeň 6 1 3 2 7:10 6 4. Austria 6 1 2 3 11:14 5

F-SKUPINA

●US SASSUOLO - KRC GENK odložený pre hmlu a zníženú viditeľnosť. Zápas sa bude hrať dnes o 12.30 h.

● RAPID VIEDEŇ - ATHLETIC BILBAO 1:1 (0:0), góly: 72. Joelinton – 84. Saborit. 1. BILBAO 6 3 1 2 10:11 10 2. GENK 5 3 0 2 11:9 9

3. Rapid 6 1 3 2 7:8 6 4. Sassuolo 5 1 2 2 9:9 5

G-SKUPINA

●STANDARD LIÉGE - AJAX AMSTERDAM 1:1 (0:1), góly: 85. Raman - 27. El-Ghazi.

●PANATHINAIKOS ATÉNY - CELTA VIGO 0:2 (0:1), góly: 4. Guidetti, 76. Orellana. 1. AJAX 6 4 2 0 11:6 14 2. CELTA VIGO 6 2 3 1 10:7 9 3. Standard 6 1 4 1 8:6 7 4. Panathinaikos 6 0 1 5 3:13 1

H-SKUPINA

●KONYASPOR - KAA GENT 0:1 (0:0), gól: 90+. K. Coulibaly.

●SPORTING BRAGA - ŠACHTAR DONECK 2:4 (1:2), góly: 43. Stojiľkovič, 90. N. Vukčevič -22. a 62. Kryvcov, 39. a 66. Taison. 1. ŠACHTAR 6 6 0 0 21:5 18 2. GENT 6 2 2 2 9:13 8 3. Braga 6 1 3 2 9:11 6 4. Konyaspor 6 0 1 5 2:12 1

I-SKUPINA

●RED BULL SALZBURG - SCHALKE 04 2:0 (1:0), góly: 22. Schlager, 90+. Radoševič.

● OGC NICE - FK KRASNODAR 2:1 (0:0), góly: 64. Bosetti (11 m), 77. Le Marchand - 52. Smolov. VYLÚČENÝ: 61. Granqvist (Krasnodar). 1. SCHALKE 6 5 0 1 9:3 15 2. KRASNODAR 6 2 1 3 8:8 7 3. Salzburg 6 2 1 3 6:6 7 4. Nice 6 2 0 4 5:11 6

J-SKUPINA

● FK KARABACH - ACF FIORENTINA 1:2 (0:0), góly: 73. Reynaldo - 60. Vecino, 76. Chiesa. VYLÚČENÝ: 84. Chiesa (Fiorentina).

● PAOK SOLÚN - SLOVAN LIBEREC 2:0 (1:0), góly: 29. G. Rodrigues, 67. Pelkas. DÚBRAVKA (Liberec) odchytal celý zápas. 1. FIORENTINA 6 4 1 1 15:6 13 2. PAOK SOLÚN 6 3 1 2 7:6 10 3. Karabach 6 2 1 3 7:12 7 4. Liberec 6 1 1 4 7:12 4

K-SKUPINA

●INTER MILÁNO - SPARTA PRAHA 2:1 (1:0), góly: 23. a 90. Eder – 54. Mareček.

●FC SOUTHAMPTON - HAPOEL BEER ŠEVA 1:1 (0:0), góly: 90+. Van Dijk - 79. Buzaglo. 1. SPARTA 6 4 0 2 8:6 12 2. BEER ŠEVA 6 2 2 2 6:6 8 3. Southampton 6 2 2 2 6:4 8 4. Inter 6 2 0 4 7:11 6

L-SKUPINA

●FC VILLARREAL - STEAUA BUKUREŠŤ 2:1 (1:0), góly: 16. Sansone, 88. Trigueros - 55. Achim. VYLÚČENÝ: 79. Tamas (Steaua).

● OSMANLISPOR - FC ZÜRICH 2:0 (0:0), góly: 73. Delarge, 89. Kilicaslan.

1. OSMANLISPOR 6 3 1 2 10:7 10 2. VILLARREAL 6 2 3 1 9:8 9 3. Zürich 6 1 3 2 5:7 6 4. Steaua 6 1 3 2 5:7 6 POZNÁMKA: Kluby, ktoré sú v tabuľkách veľkými písmenami, si vybojovali postup do jar-nej fázy súťaže.

Po záverečnom hvizde mohli byť spokojnejší Sevillčania. Bez-gólová remíza ich totiž posunu-la do vyraďovacej fázy. Lyon po-treboval na prienik medzi naj-lepšiu európsku šestnástku klu-bov zvíťaziť o dva góly. FC Se-villa vyhral trikrát po sebe Eu-rópsku ligu, štvrtý raz sa mu to nepodarí, no jeho hráči ani fa-núšikovia nemusia byť z toho smutní. Účasť v osemfinále LM ich teší viac, veď naposledy boli v tejto fáze súťaže v roku 2010.

V Lyone nebola vôbec nuda. Už v prvom polčase domáci dva razy trafili brvno a hostia ope-čiatkovali žrď zásluhou Vitola. Navyše, hlavný rozhodca Eriks-son mohol, ba dokonca mal, od-pískať dva pokutové kopy. Po jednom na každej strane. V dru-hom polčase sa hostia spoliehali vyslovene na stabilnú obranu a rýchle protiútoky, takže Lyon-čania márne dobýjali pokutové územie súpera. „Som naozaj šťastný, že sme sa dostali tak ďa-leko v dôležitej a kvalitnej súťa-ži. Až keď mátte postup v ru-kách, uvedomíte si jeho veľkú hodnotu,“ podotkol tréner Se-villčanov Jorge Sampaoli, ktorý pre trest z predchádzajúceho duelu s Juventusom Turín sle-doval stretnutie iba z tribúny.

Argentínsky kouč je magnet na úspechy. S Čiľanmi vyhral Copu America, na konte má aj dva ti-tuly z čilskej ligy a celkový triumf na Cope Sudamericana, čo je druhá najprestížnejšia sú-ťaž klubov Južnej Ameriky. Nič z toho by nedosiahol, keby

ne-bol ambiciózny. „Nemôžeme sa uspokojiť s účasťou v osemffiná-le. Náš úmysel je dostať sa do ďalšieho kola vyraďovacej fázy a potom do ďalšieho a ďalšie-ho,,“ vyhlásil Jorge Sampaoli na tlačovej konferencii po zápase v Lyone. (lon)

Andre Silva (vpravo) v súboji s Wesom

Morganom strelil Leicestru dva góly.

FOTO SITA/AP

Varšavská eufória,

sklamanie

lisabonských „levov“

Poľský šampión Legia Varšava ukončil dlhé vyše 21-ročné čakanie na víťazstvo

v skupinovej fáze Ligy majstrov. Legia v stredu zdolala Sporting Lisabon 1:0,

tento triumf zároveň znamená, že si zahrá v pohárovej Európe aj na jar.

Jediný presný zásah v stretnutí zariadil v 30. minúte Brazílčan Guilherme. Portugalské mužstvo skolil chlap, ktorý štyri roky hrá-val za tamojšie portugalské muž-stvá Sporting Braga a Gil Vicen-te.

Doteraz bola posledným trium-fom Legie výhra 1:0 z 18. októbra 1995 nad vtedajším anglickým majstrom Blackburnom Rovers. „Gratulujem môjmu mužstvu k skvelému zápasu. Je to veľký deň, hráme ďalej v Európe. Vy-znávam metódu postupných kro-kov. Nebolo to o žiadnej mágii, hráči iba dodržali stanovený plán a hrali s nnezlomnou vierou. Bojo-vali jeden za druhého. Nič nie je nemožné, ak k práci pristupujete zodpovednee a veríte vo svoje schopnosti. Postup do EL je ús-pech celého poľského futbalu,“ vyhlásil po stretnutí tréner Legie Jacek Magiera. Tridsaťdeväťročný

rodák z Čenstochovej je vo funk-cii od konca septembra, keď na-hradil Albánca Besnika Hasiho.

V šiestich zápasoch Legie pad-lo neuveriteľných 33 gópad-lov, čo predstavuje priemer 5,5 gólu na jedno stretnutie. „Je to veľkýý ús-pech. LM sme začali veľmi zle, boli sme až príliš vystrašení a Dortmund nás dokonale vyškolil výpraskom 0:6. S každým ďalším zápasom sme však rástli a nako-niec sme skončili tretí. Je to jeden z najkrajších okamihov v mojom živote. Poľský prezident Andrzej Duda prišiel po zápase do šatne a spiieval s nami. Svedčí to o tom, že sme dokázali niečo výnimoč-né,“ skonštatoval švajčiarsky útočník Legie Aleksandar Prijo-vič.

Úradujúcemu portugalskému

vicemajstrovi zostali iba oči pre plač. Odohral vyrovnané súboje s Borussiou Dortmund aj Realom Madrid, no napokon sa s poháro-vou Európou lúči a nezahrá si ani v kontinentálnej súťaži číslo dva. „Nastúpili sme proti tímu, kttorý túžil po postupe ďalej. Le-gia už v predošlých stretnutiach predviedla svoje útočné kvality. Veedeli sme, že jej hráči budú ne-bezpeční. Ujali sa vedenia v pr-vom polčase a vedeli, ako naložiť s touto výhodou. Našim súperom musíme vzdať hold. V skupinovej fáze sme ukázali kvalitu, ale sme von zz hry, teraz musíme interne prehodnotiť ďalšie ciele,” zdôraz-nil kouč „levov“ Jorge Jesus.

„V budúcnosti si musíme v ta-kýchto zápasocch počínať zrelšie. Nemôžete hrať celý čas pekný

futbal, občas treba zahrať aj inak. Chýbali nám niekktorí dôležití hráči, ale aj tak sme nemali pre-hrať. Vytvorili sme si niekoľko šancí, ale lopte sa akosi nechcelo do bránky,“ povedal útočník Sportingu André.

Portugalské médiá podrobili Lisabončanov po prehre vo Var-šave veľkej kritike. „V stredu bol na ihrisku iba jeden tím. Boli to domáci. Legia ukázalaa, že je sku-točný kolektív, nie iba zlepenec individualít ako Sporting. Hosti-telia ukázali, že dookážu bojovať jeden za druhého a ísť za spoloč-ným cieľom. Mužstvo trénera Je-susa tieto charakteristiky nema-lo,“ skonštatovali komentátori ve-rejnoprávnej televízie RTP. Vysla-ní redaktori rozhlasovej stanice Antena 1 označili hru Sportingu v útoku za „fatálnu, hlúpu a do-slova škandalóznu“.

(mar, sita)

LEGIA VARŠAVA – SPORTING LISABON 1:0

Koniec dominancie

Sevilly v EL

Jediným zápasom stredajšieho večera, v ktorom nepadol gól, bol súboj Olympiquu Lyon s FC Sevilla.

Priebeh stretnutia, v ktorom sa bojovalo o druhé miesto a postup do jarného osemfinále, bol

na-priek tomu nesmierne zaujímavý.

Vicente Iborra priviedol ako kapitán Sevillu k postupu do osemfinále LM.

FOTO TASR/AP

OLYMPIQUE LYON –

FC SEVILLA 0:0

VČERAJŠIE ZÁPASY 6. KOLA

SKUPINOVEJ FÁZY EURÓPSKEJ LIGY

Taliansky reprezentant Eder ( v strede) včera dvoma gólmi prispel k víťazstvu Interu

nad Spartou, milánskemu tímu to však už nepomohlo a so súťažou sa lúči.

FOTO SITA/AP

Brazílčan Guilherme

strelil jediný gól zápasu.

(8)

NAJLEPŠIA ŠESTICA NAJVYŠŠEJ HOKEJOVEJ SÚŤAŽE

PO POLOVICI ZÁKLADNEJ ÈASTI POD¼A ŠPORTU

Defenzíva

Defenzíva

pre legionárov,

pre legionárov,

v útoku

dominovali

Slováci

Najvyššia hokejová súśaž na Slovensku sa dnes

pre-hupne do druhej polovice základnej èasti. „Posvietili“

sme si na doterajší jej priebeh a vybrali sme šesticu

najlep-ších, ktorá pod¾a nás v súśaži dominovala. V bránke a obrane

nás zaujali zámorskí hokejisti – brankár Jason Bacashihua

a obrancovia Mathew Maione s Jamesonom Milamom, v

ofen-zíve si miesto v all stars pod¾a Športu vyslúžilo slovenské trio

– Ladislav Nagy, Tomáš Surový a Marek Hovorka.

JASON

BACASHIHUA

(B. Bystrica)

Vedie rebríček brankárov v per-centuálnej úspešnosti – 93.12 percent (druhý Karol Križan z Liptovského Mikuláša ju má 92,97) i v priemere inkasova-ných gólov na stretnutie – 1,94 (za ním je Košičan Vladislav Habal – 2,11). Aj vďaka nemu vedúca Banská Bystrica inka-sovala zo všetkých tímov najme-nej gólov (57, pričom Jason z toho dostal 43). Američan vie v kritických chvíľach vytiahnuť skvelé zákroky, jasne na ňom vidieť zámorskú brankársku školu, ktorá mnohým útoč-níkom súperových mužstiev robí výrazné problémy. Jason v troch zápasoch nedostal ani gól, vychytal 11 víťazstiev v riadnom čase a dve po predĺže-ní či samostatných nájazdoch.

MATHEW

MAIONE

(B. Bystrica)

Šťastnú ruku pri angažovaní zámorských hokejistov majú už dlhší čas pod Urpínom. Viacerí z nich boli v minulých sezónach oporami a oživením mužstva, no tento kanad-ský obranca zrejme prevýši všetkých. Mathew si doteraz pripísal obdivuhodných 25 asistencií, jeho prihrávky sú pre protivníka neraz „smrteľ-né“ a v tomto je vôbec naj-úspešnejší spomedzi všetkých hráčov (aj útočníkov) v lige. Okrem toho strelil aj 8 gólov a v celkovej produktivite mu s 33 bodmi patrí tretie miesto. Na konte má tri presilovkové góly, 15 plusových bodov, 38 trestných minút a dva víťazné góly. Naozaj osobnosť ligy.

JAMESON

MILAM

(Nitra)

Bodovo o čosi menej úspešný, než Maione, no tento Američan tiež patrí medzi obranné piliere najvyššej súťaže. Na konte má 19 kanadských bodov (5 gólov + 14 asistencií) a tie ho radia v produktivite na druhé miesto za Maioneho, na tretej pozícii je v rebríčku asistencií i gólov. Pripísal si aj 26 trestných minút, čo na obrancu nie je vysoký počet. Svedčí to o jeho technických prednostiach i dobrom korčuľovaní. Jameson strelil jeden gól v presilovke a pri početnej výhode zazname-nal aj 8 asistencií, takže je pri oslabení súpera mimoriadne platným hráčom. V minulom ročníku si pripísal 30 bodov, zdá sa, že tento svoj úspech ešte prekoná.

LADISLAV

NAGY

(Košice)

Hoci pykal za faul, keď mu za-stavili činnosť na osem zápasov (potom disciplinárka na žiadosť klubu zredukovala dištanc na štyri stretnutia), technický a rýchly útočník, ktorý sa do rodných Košíc vrátil zo Slovana Bratislava z KHL, je so 17 gólmi najlepším strelcom ligy a ku gólom pridal aj 16 asistencií. V kanadskom bodovaní je celkove na druhom mieste, len bod pred ním je Tomáš Surový. O jeho skvelom prehľade a skú-senostiach hovoria aj tri góly v presilovkách a tri v oslabeniach košického tímu. A to ešte pri početnej výhode protivníkov pri-dal aj dve asistencie. Strelil dva víťazné góly. Malou machuľkou na jeho výkonoch je fakt, že inkasoval až 81 trestných minút.

TOMÁŠ

SUROVÝ

(B. Bystrica)

Líder kanadského bodovania tiež prišiel pred sezónou zo Slovana a pre mužstvo odo-vzdáva kvantum práce, navyše je produktívny (15 gólov + 21 prihrávok). Nebojí sa ísť bojovať pred bránku, vidno na ňom, ako si hru užíva a niet sa čo čudovať, že ho s ponukou reprezentovať na blížiacich sa MS 2017 oslovil aj tréner našej reprezentácie Zdeno Cíger. Tomáš hrá veľmi čisto, rozhodcovia ho v prvej polo-vici ligy vylúčili len päťkrát. Vsietil štyri góly v presilovkách a na konte má tri víťazné trefy. Jedna jeho strela putovala pri odvolaní brankára do prázdnej bránky.

MAREK

HOVORKA

(Žilina)

Žilinčania sa v súčasnosti vyhrievajú na štvrtej priečke tabuľky. Veľký podiel na tom má aj útočník a rodák z Dub-nice Marek Hovorka. Po dlhej anabáze v rôznych českých klu-boch sa pred týmto ročníkom vrátil pod Tatry a tréner Milan Jančuška mal z jeho príchodu radosť. Jeho skúsenosti sú na nezaplatenie, čo sa prejavuje aj na jeho produktivite. Doteraz získal 32 kanadských bodov za 15 gólov a 17 asistencií, čo znamená, že sa v podieľal zhruba na každom treťom góle „vlkov“. Dva z nich vsietil pri presilovkách, štyri jeho zásahy boli víťazné. Aj Marek je ne-obyčajne disciplinovaný hráč, inkasoval len 14 trestných minút. (mč)

JA

SO

N B

ACASHIH

UA

MA

THEW

MAIO

NE

JA

MES

ON MILA

M

TO

MÁŠ

SUROV

Ý

LA

DISLAV

NAG

Y

MA

REK

HOVOR

KA

8 HOKEJ

piatok 9. 12. 2016

Š-276/3

(9)

9

HOKEJ

Na začiatku kariéry sa presa-dzoval v Pittsburghu, hviezdne ro-ky zažil vo švédskej Lulee, kde mal priemer bod na zápas. Medzi ofen-zívnych lídrov patril aj neskôr v Linköpingu, Skelleftee či Rige.

V Banskej Bystrici mu na za-čiatku ročníka dali ofenzívnu vol-nosť. Tomáš Surový je s 36 bodmi v 29 zápasoch na čele bodovania ligy.

„Keď bol Tomáš mladší, hral ofenzívnejšie. V KHL ho zaška-tulkovali ako defenzívneho hráča. Smee radi, že ofenzíva sa v ňom znovu prejavila a našiel v sebe znova útočné chúťky,“ povedal tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh.

Útočné prebudenie Surového si všimol aj bývalý reprezentačný tréner Vladimír Vůjtek. „Ani ma nepreekvapuje, že sa ofenzívne presadzuje. Poznal som ho ešte, keď hrával v Minsku alebo v Rige Až v Slovaane ho zaradili medzi brániacich hokejistov. V Banskej Bystrici dostal pozíciu lídra úto-ku, môže ukkazovať svoje kvality,“ vravel český kouč.

Všetci tréneri na Surovom vy-zdvihujú jeho profesionalitu a poctivosť. Je ochotný plniť rozlič-né úlohy. V Slovane dokonca pred dvoma rokmi nastúpil pri problémoch tímu v obrane. „Je najuniverzálnejší hráč, akého som mal v Slovane. Svoje úlohy výborne zzvládol aj v obrane,“ vra-vel vtedajší tréner Slovana Petri Matikainen.

„Tomáš je veľmi vďačný hráč pre trénerov. Je profesionálom na ľade aj mimo neeho. Vie urobiť po-riadok aj v kabíne. Na tréningu ide príkladom. Vidno na ňom, že hral celú kariéruu v kvalitných sú-ťažiach. Každý tréning či zápas ide naplno. Poctivec, ktorý zobe-rie každú úlohu,, či v prvej alebo vo štvrtej formácii,“ pokračoval Vladimír Országh.

Surového kvality sa ukazujú v ťažkých zápasoch, čo zdôraznil aj tréner Vladimír Vůjtek. Ten s ním zažil momenty v reprezentácii, kde si skúsený útočník zastal svoje miesto veľmi dobre. Či to bolo na ZOH v Soči, kde síce Slovensko vyhorelo, ale v osemfinále s Čes-kom siahalo na dobrý výsledok. Do hry nás vtedy vrátil práve Su-rového gól. Podobne nesklamal ani na šampionáte 2015 v Česku, kde začínal v nižších útokoch a po-stupne si zahral centra v prvej for-mácii. „Vždy sme sa bez problé-mov dohodli. Nikdy nemal pripo--mienky,“ dodal Vladimír Vůjtek.

Reprezentačný dres si obliekol tridsaťpäťročný útočník

naposle-dy na spomínanom turnaji v Čes-ku. Celkove odohral v ňom 108 zápasov, predstavil sa na sied-mich MS a ZOH v Soči 2014. „Zaslúžil by si návrat do národ-ného tímu. Je univerzálny, využi-teľný na viacerýcch pozíciách. Do reprezentácie prichádzajú mladí hráči, ale do kabíny potrebujete aj skúsenejších hrááčov, ktorí mla-dých usmernia,“ vravel hlavný tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh.

Surového výkony neušli tréne-rovi reprezentácie Zdenovi Cíge-rovi. Na prvé dva turnaje v Ne-mecku a Švajčiarsku ho však ne-povolal. „S Tomášom sme sa do-hodli, že na Švajčiarsky pohár ho

teraz neebudeme brať, zahrá si za výber extraligy v zápase proti ná-rodnému tímu. Ak bude po No-vom roku hrrať podobne ako te-raz, nevylučujem, že ho zavolá-me,“ povedal nám Zdeno Cíger, ktorý pridal svoju charakteristiku k Surovému. „Stále ho vnímam skôr ako defenzívneho hhráča. Má chuť, cíti sa dobre, pravidelne bo-duje. Na druhej strane medziná-rodná úroveň je trochu iná. Hrá sa s väčším nasadením ako v na-šej lige, ale tým nechcem povedať, že Tomáš nepodáva dobré výko-ny. O jeho nominácii sa rozhod-neme neskôr,“ dodal hlavný tré-ner reprezentácie.

TOMÁŠ PROKOP

- Dnes sa začína druhá polovica ligy.

- Banská Bystrica chce v súboji minulosezónnych finalistov tretíkrát v ročníku zdolať Nitru. - Na Liptove priamy súboj o 4. miesto, v Poprade východoslovennské derby.

POZVÁNKA NA 28. KOLO NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽE

Majster chce prerušiť

negatívnu sériu

ROZHODUJÚ: Lokšík – Holienka, Krajčík

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2016/17: 7:2 (v), 2:1 (d), 3:7 (v)

L. MIKULÁŠ – ŽILINA

17.00

Hokejisti Liptovského Mikuláša sa v poslednom čase dostali na víťaznú nôtu. Sériu štyroch vý-hier by chceli natiahnuť proti Žiline v priamom súboji o 4. priečku tabuľky. Liptáci sú v tejto sezó-ne efektívni, z ligistov na bránky súperov síce vyslali najmesezó-nej striel (761), ale každá desiata skon-čila v sieti. Lepšie na tom sú len Košice. „Snažíme sa hrať agresívne, mužstvo zdobí bojovnosť,“ povedal tréner Róbert Spišák. V utorok sériu troch výhier Žiliny zastavila Banská Bystrica. „Zápaso-vé série nesledujeme. Pred každým zápasom vieme, čo nás čaká. Musíme sa vyvarovať chýb, ktoré sme spravili v Banskej Bystrici,“ priznal útočník MsHK Rastislav Konečný.

ROZHODUJÚ: Baluška, Müllner – Tvrdoň, Šefčík

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2016/17: 3:4 (v), 5:2 (d), 4:1 (v)

BANSKÁ BYSTRICA – NITRA

17.30

Oba tímy sa v tomto kalendárnom roku stretnú už dvanástykrát, šesťkrát sa radovala Nitra, ktorá bola úspešnejšia aj vo finálovej sérii minulého ročníka. Posledné dva duely však vyhrali Banskobys-tričania, ktorí v minulom kole prerušili v lige sériu troch prehier výhrou nad Žilinou. Domácim bude chýbať brankár Bacashihua, ktorý sa zranil počas rozkorčuľovania pred posledným duelom. Kým Nitra doma pravidelne vyhráva, v zápasoch na klziskách súperov sa jej v predchádzajúcich kolách nedarilo, naposledy uspela 16. novembra v Liptovskom Mikuláši. Do zostavy majstra sa vráti Marek Slovák, ktorý v predchádzajúcom kole pauzoval pre päť vyšších trestov.

ROZHODUJÚ: Čech, Polák – Orolin, Junek

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2016/17: 1:5 (v), 2:3 sn (d), 4:3 (v)

MARTIN – TRENČÍN

18.00

Martin po troch víťazstvách po nútenej prestávke zapríčinenej žltačkou v ich kabíne začal pošku-ľovať na najlepšiu štvorku súťaže, potom však zo siedmich stretnutí zvládol len jediné proti repre-zentačnej dvadsiatke. Vo vyrovnanej súťaži spadol strmhlav nadol až na momentálnu predposlednú priečku o skóre pred Novými Zámkami. „Výsledkovo sa mužstvu nedarí, ale máme ešte pár zápasov k dobru, verím, že sa v nich čoskoro našttartujeme,“ povedala nová posila MHC Richard Mráz. Tren-čín vonku z posledných štyroch zápasov vyhral tri, všetky za dva body. Sériu by chcel natiahnuť aj v Turci. V tejto sezóne už v Martine raz vyhral.

ROZHODUJÚ: D. Konc, Novák – Valo, Gegáň

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2016/17: 1:2 pp (v), 1:5 (d), 3:4 (v)

NOVÉ ZÁMKY – ZVOLEN

18.00

Domáci sa budú chcieť dnes odpútať z poslednej priečky tabuľky. Zvolenčanov však v tejto sezó-ne ešte sezó-nezdolali, aj keď v prvom súboji prehrali až po predĺžení. Na lavičke Nových Zámkov bude naďalej Ivan Černý, ktorý dostal po odvolaní Júliusa Pénzeša poverenie na tri zápasy. Teraz mu man-dát predĺžili na neurčito, keďže v klube sú spokojní s jeho prácou. Zvolenu sa na klziskách súperov nedarí, v posledných štyroch dueloch na nich vrátane súboja s reprezentačnou dvadsiatkou zakopol. „Výkony z domáceho prostredia musíme preniesť aj na cudzie štadióny. Vyhrávať len pred vlastný-mii fanúšikmi nestačí, potrebujeme voziť body aj zvonku,“ uviedol obranca HKM Daniel Krejčí.

ROZHODUJÚ: Goga, Jonák – Vyšný, Kacej

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2016/17: 1:3 (v), 3:4 sn (d), 2:1 (v)

POPRAD – KOŠICE

18.00

V predchádzajúcom východoslovenskom derby Popradčania zaskočili favorita na jeho ľade, oce-liari majú súperovi čo vracať. Poprad po príchode trénera Marcela Ozimáka doma ešte nezaváhal, v utorok ho nezastavila ani majstrovská Nitra. „Liga je vyrovnaná, je jedno, či hráme proti prvému alebo poslednému. V tabuľke chceme stúpať vyšššie, nemôžeme preto doma strácať body. Pohodu zo šatne prenášame teraz aj na ľad,“ tvrdí útočník Adam Lapšanský. Košičania už druhýkrát v sezó-ne prišli o obrancu Jiřího Vašíčka, ktorý sa zranil v Nitre a doma proti Martinu už sezó-nehral. Z hosťo-vania práve v Martine preto stiahli 20-ročného Christiana Michalčina.

1. Ban. Bystrica 29 18 3 3 5 103:57 63 2. Košice 28 17 4 2 5 109:62 61 3. Nitra 28 16 1 3 8 96:79 53 4. Žilina 27 11 3 3 10 86:80 42 5. Lipt. Mikuláš 28 10 5 2 11 77:81 42 6. Trenčín 29 8 5 4 12 73:78 38 7. Zvolen 29 11 2 1 15 80:98 38 8. Poprad 29 9 3 4 13 79:85 37 9. Martin 25 10 1 3 11 70:79 35 10. Nové Zámky 28 7 4 6 11 69:81 35 Slovensko 20 20 2 0 0 18 20:82 6

●Poznámka: Tím Slovensko 20 absolvoval v základnej časti 20 zá-pasov, hral mimo konkurencie.

TABUĽKA

TOMÁŠ SUROVÝ ofenzívu vždy

zvládal, až v Slovane ho

zaškatuľkovali ako defenzívne

ladeného hráča

Zabúdali

ho vyťažiť

v útoku

Poctivosť, bojovnosť a výborné obranné schopnosti.

Veci, ktorými si zapamätali fanúšikovia výkony Tomáša Surového.

Aj pre ne si vyslúžil v Slovane kapitánske céčko. Postupne

sa ale zabudlo na to, že univerzálny útočník má aj výborné

ofenzívne schopnosti.

●Čo je za vašou výbornou for-mou?

„Všetci v klube sa snažíme poc-tivo pracovať. Hrám aj inú ligu, v KHL som mal viac defenzívnych úloh. Som rád, že sa mi darí, ale najdôležitejší je úspech tímu.“

●Tréner Vladimír Országh po-vedal, že akoby sa zabudlo, že ste výborný ofenzívny hráč, vnímate to poodobne?

„Mal som predtým obranné úlohy. Hokejista sa musí snažiť hrať tak, ako chce tréner.“

●Na začiatku kariéry ste hrali viac útočne, kedy ste pridali viac defenzívy?

„Človek dospieva aj vekom. Postupne ma aj tréneri zaradili do iných rolí. Musel som sa pri-spôsobiť.“

●Ste známy svojou univerzál-nosťou. Kde sa vám hrá lepšie, na centri alebo na krídle?

„Je mi to jedno, ale v posled-ných rokoch hrám v strede úto-ku, viac som si na to zvykol. Ne-mám problém vrátiť sa aj na kríd-lo.“

●V tabuľke produktivity aj medzi strelcami súperíte s La-dislavom Nagyom. Už ste sa stihli podpichnúúť?

„Nie, vôbec. Laco mal trest, vtedy som ho predbehol. Obaja chceme tímový úspech, podpi-chovačky o produktivite medzi nami nie sú. Skôr budem rad-šej, keď sa budeme baviť o tom, kto bude na prvom mieste v ta-buľke. Tímový úspech prináša väčšiu radosť.“

●Vyhrať produktivitu v lige by nebolo na zahodenie, nie?

„To je ešte ďaleko. Sezóna je dlhá, forma môže byť kolísavá.“

● Kedy ste mali naposledy podobnú formu?

„Bolo to ešte v Diname Riga v KHL, pokiaľ som sa nezra-nil.“

●V Banskej Bystrici ste hrali aj pred dvoma rokmi, posunul sa odvtedy jej tím?

„Áno, vývoj mužstva je vidi-teľný. Nároky v klube sú naj-vyššie. Zabezpečenie i servis fungujú výborne.“

●Čo vravíte na kvalitu ligy? „Som príjemne prekvapený z jej napredovania. Noví ľudia ro-bia dobrú prácu. Som spokojný, kam smeruje.“

●Banská Bystrica spolupracu-je so Slovanom Bratislava, nelá-mali vás vrátiť sa do KHL?

„Nie, som v Banskej Bystrici. Ani neviem, v akom rozsahu je spolupráca so Slovanom.“

●Tréner reprezentácie Zdeno Cíger si všimol vašu produktivi-tu, oslovil vás?

„Nie som v nominácii do Švaj-čiarska, čo rešpektujem. Ak bude mať záujem o moje služby, rád sa vrátim do reprezentácie. Potešilo by ma to.“

●Viete sa nastaviť na krátko-dobé turnaje. Pri pohľade na va-še štatistiky na väčšine šampio-nátoov ste hrali dobre.

„Sústredil som sa, aby som sa na reprezentáciu dobre pripravil. Vždy som sa v nej dobre cítil, možno aj to sa odzrkadlilo na mojej pohode.“

(top)

Surový: Pozvánka do reprezentácie by potešila

Imagem

Referências

temas relacionados :