VOLLEYBALL Match players ranking. CHN China

Texto

(1)

1 1 Yuan Xinyue 3 1 - 4 1.00 1 16 Ding Xia 3 3 5 11 1.00 3 9 Zhang Changning 1 - 1 2 0.33 3 6 Gong Xiangyu 1 1 3 5 0.33 3 5 Gao Yi 1 3 4 8 0.33 3 2 Zhu Ting 1 1 - 2 0.33 - 3 Li Jing - - - -- 4 Qian Jingwen - - - -- 7 Diao Linyu - - - -- 10 Liu Xiaotong - - - -- 12 Zheng Yixin - - - -- 15 Lin Li - - - -- 17 Wang Yuanyuan - - - -- 18 Wang Mengjie - - - -- - - -Others Total Team 10 9 13 32 3.33

Block

Avg. by set Rk No Name Kill

Blocks Faults Rebounds

Total Attempts Note 1 2 Zhu Ting 15 2 9 26 57.69 2 9 Zhang Changning 13 6 5 24 54.17 - 6 Gong Xiangyu 4 2 5 11 - 5 Gao Yi 7 - 2 9 - 1 Yuan Xinyue 4 2 3 9 - 16 Ding Xia 1 - 2 3 - 3 Li Jing - - - -- 4 Qian Jingwen - - - -- 7 Diao Linyu - - - -- 10 Liu Xiaotong - - - -- 12 Zheng Yixin - - - -- 15 Lin Li - - - -- 17 Wang Yuanyuan - - - -- 18 Wang Mengjie - - - -- - - -Others Total Team 44 12 26 82 53.66

Spike

Limit: 15.00% Succ. %

Rk No Name Spikes Faults Shots Total

Attempts Note

CHN • China

(2)

1 15 Lin Li 9 1 - 10 3.00 2 9 Zhang Changning 8 1 - 9 2.67 3 16 Ding Xia 5 1 - 6 1.67 4 2 Zhu Ting 4 1 - 5 1.33 4 6 Gong Xiangyu 4 2 - 6 1.33 6 1 Yuan Xinyue 1 2 - 3 0.33 - 3 Li Jing - - - -- 4 Qian Jingwen - - - -- 5 Gao Yi - - - -- 7 Diao Linyu - - - -- 10 Liu Xiaotong - - - -- 12 Zheng Yixin - - - -- 17 Wang Yuanyuan - - - -- 18 Wang Mengjie - - - -- - - -Others Total Team 31 8 - 39 10.33

Dig

Avg. by set

Rk No Name Digs Faults Receptions Total

Attempts Note

Team

Opponent errors & Team faults 24 - 24

1 1 Yuan Xinyue 1 1 14 16 0.33 - 2 Zhu Ting - - 15 15 - 3 Li Jing - - - -- 4 Qian Jingwen - - - -- 6 Gong Xiangyu - - 13 13 - 7 Diao Linyu - - - -- 10 Liu Xiaotong - - - -- 12 Zheng Yixin - - - -- 15 Lin Li - - - -- 16 Ding Xia - - 10 10 - 17 Wang Yuanyuan - - - -- 18 Wang Mengjie - - - -- 5 Gao Yi - 1 10 11 - 9 Zhang Changning - 2 10 12 - - - -Others Total Team 1 4 72 77 0.33

Serve

Avg. by set

Rk No Name Aces Faults Serve

Hits

Total

Attempts Note

CHN • China

(3)

1 15 Lin Li 11 3 2 16 50.00 2 9 Zhang Changning 10 7 4 21 14.29 - 2 Zhu Ting 2 1 10 13 - 6 Gong Xiangyu 6 3 - 9 - 1 Yuan Xinyue - - - -- 3 Li Jing - - - -- 4 Qian Jingwen - - - -- 5 Gao Yi - - - -- 7 Diao Linyu - - - -- 10 Liu Xiaotong - - - -- 12 Zheng Yixin - - - -- 16 Ding Xia - - - -- 17 Wang Yuanyuan - - - -- 18 Wang Mengjie - - - -- - - -Others Total Team 29 14 16 59 25.42

Reception

Limit: 25.00% Eff. %

Rk No Name Excellents Faults Serve

Receptions Total Attempts Note 1 16 Ding Xia 9 1 50 60 3.00 2 9 Zhang Changning 1 - 2 3 0.33 - 1 Yuan Xinyue - - - -- 2 Zhu Ting - - 2 2 - 3 Li Jing - - - -- 4 Qian Jingwen - - - -- 5 Gao Yi - - - -- 6 Gong Xiangyu - - 1 1 - 7 Diao Linyu - - - -- 10 Liu Xiaotong - - - -- 12 Zheng Yixin - - - -- 15 Lin Li - - 11 11 - 17 Wang Yuanyuan - - - -- 18 Wang Mengjie - - - -- - - -Others Total Team 10 1 66 77 3.33

Set

Avg. by set Rk No Name Running Sets Faults Still Sets Total Attempts Note

CHN • China

(4)

1 4 Da Silva Ana Carolina 4 1 3 8 1.33

2 5 Da Silva Adenizia 3 2 1 6 1.00

3 11 Caixeta Tandara 1 - 2 3 0.33

3 12 Pereira Natalia 1 1 1 3 0.33

- 1 Leão Mara Ferreira - - -

-- 2 Carneiro Macris - - -

-- 13 Francisco Amanda - - -

-- 14 Souza Gabriella - - -

-- 16 Costa Drussyla - - -

-- 17 Pinto Suelen - - -

-- 20 Correa Ana Beatriz - - -

-- 21 Marinho Pavao Monique - - 1 1

- 9 Ratzke Roberta Silva - 4 2 6

- 7 Montibeller Rosamaria - 5 - 5 - - - -Others Total Team 9 13 10 32 3.00

Block

Avg. by set Rk No Name Kill

Blocks Faults Rebounds

Total

Attempts Note

1 11 Caixeta Tandara 16 8 8 32 50.00

2 7 Montibeller Rosamaria 8 2 10 20 40.00

2 12 Pereira Natalia 10 8 7 25 40.00

- 4 Da Silva Ana Carolina 5 - 1 6

- 5 Da Silva Adenizia 4 2 - 6

- 9 Ratzke Roberta Silva - 1 2 3

- 16 Costa Drussyla - - 1 1

- 1 Leão Mara Ferreira - - -

-- 2 Carneiro Macris - - -

-- 13 Francisco Amanda - - -

-- 14 Souza Gabriella - - -

-- 17 Pinto Suelen - - -

-- 20 Correa Ana Beatriz - - -

-- 21 Marinho Pavao Monique - - -

-- - - -Others Total Team 43 21 29 93 46.24

Spike

Limit: 15.00% Succ. %

Rk No Name Spikes Faults Shots Total

Attempts Note

BRA • Brazil

(5)

1 17 Pinto Suelen 7 1 - 8 2.33 2 12 Pereira Natalia 4 - - 4 1.33 2 11 Caixeta Tandara 4 3 - 7 1.33 4 5 Da Silva Adenizia 2 - - 2 0.67 4 7 Montibeller Rosamaria 2 - - 2 0.67 4 13 Francisco Amanda 2 - - 2 0.67 4 16 Costa Drussyla 2 - - 2 0.67

4 9 Ratzke Roberta Silva 2 1 - 3 0.67

9 4 Da Silva Ana Carolina 1 - - 1 0.33

- 1 Leão Mara Ferreira - - -

-- 2 Carneiro Macris - - -

-- 14 Souza Gabriella - - -

-- 20 Correa Ana Beatriz - - -

-- 21 Marinho Pavao Monique - - -

-- - - -Others Total Team 26 5 - 31 8.67

Dig

Avg. by set

Rk No Name Digs Faults Receptions Total

Attempts Note

Team

Opponent errors & Team faults 8 - 8

1 4 Da Silva Ana Carolina 3 - 11 14 1.00

2 7 Montibeller Rosamaria 1 1 9 11 0.33

2 12 Pereira Natalia 1 1 9 11 0.33

2 11 Caixeta Tandara 1 1 6 8 0.33

- 1 Leão Mara Ferreira - - -

-- 2 Carneiro Macris - - 1 1 - 5 Da Silva Adenizia - - 7 7 - 13 Francisco Amanda - - 1 1 - 14 Souza Gabriella - - - -- 16 Costa Drussyla - - - -- 17 Pinto Suelen - - -

-- 20 Correa Ana Beatriz - - -

-- 21 Marinho Pavao Monique - - -

-- 9 Ratzke Roberta Silva - 2 10 12

- - - -Others Total Team 6 5 54 65 2.00

Serve

Avg. by set

Rk No Name Aces Faults Serve

Hits

Total

Attempts Note

BRA • Brazil

(6)

1 12 Pereira Natalia 19 3 7 29 55.17

2 17 Pinto Suelen 10 3 11 24 29.17

- 7 Montibeller Rosamaria 3 3 4 10

- 13 Francisco Amanda 5 - - 5

- 1 Leão Mara Ferreira - - -

-- 2 Carneiro Macris - - -

-- 4 Da Silva Ana Carolina - - -

-- 5 Da Silva Adenizia - - -

-- 9 Ratzke Roberta Silva - - -

-- 11 Caixeta Tandara - - -

-- 14 Souza Gabriella - - -

-- 20 Correa Ana Beatriz - - -

-- 21 Marinho Pavao Monique - - -

-- 16 Costa Drussyla - 1 2 3 - - - -Others Total Team 37 10 24 71 38.03

Reception

Limit: 25.00% Eff. %

Rk No Name Excellents Faults Serve

Receptions

Total

Attempts Note

1 9 Ratzke Roberta Silva 14 - 49 63 4.67

2 2 Carneiro Macris 1 - 3 4 0.33

- 1 Leão Mara Ferreira - - -

-- 4 Da Silva Ana Carolina - - -

-- 5 Da Silva Adenizia - - 1 1 - 7 Montibeller Rosamaria - - - -- 11 Caixeta Tandara - - 2 2 - 12 Pereira Natalia - - 3 3 - 13 Francisco Amanda - - - -- 14 Souza Gabriella - - - -- 16 Costa Drussyla - - 1 1 - 17 Pinto Suelen - - 1 1

- 20 Correa Ana Beatriz - - -

-- 21 Marinho Pavao Monique - - 1 1

- - - -Others Total Team 15 - 61 76 5.00

Set

Avg. by set Rk No Name Running Sets Faults Still Sets Total Attempts Note

BRA • Brazil

Imagem

Referências

temas relacionados :