GaleaLife_katalog_7.qxd:SK_new 1/29/08 5:10 PM Stránka 1. Galea TM. Life Dizajn a technológia pre va e dotyky NOV DIZAJN A FUNKCIE OVLÁDANIA

44 

Texto

(1)

Galea

Life

Dizajn a technológia

pre va‰e dotyky

(2)

02

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE A

In One

by Legrand

Galea

TM

Life:

nov˘ dizajn, osv e

Maximálny v˘ber:

5 krytiek x 18 rámikov =

nekoneãné moÏnosti v˘beru

Galea

TM

Life, nov˘ rad spínaãov a zásuviek od Legrandu, priná‰a do

vá‰ho Ïivota nov˘ pohºad na dokonalú techniku. Nadãasov˘ dizajn

v kombinácii s atraktívnymi materiálmi a farbami dokáÏe znásobiÈ

eleganciu domova a podãiarknuÈ osobit˘ ‰t˘l jeho majiteºa.

(3)

03

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM LIFE A In One by Legrand

Obsah

4–15

Dizajn Galea

TM

Life

16–17

Funkcie Galea

TM

Life

18–29

In One by Legrand

30–43

Katalógové strany

Dizajn v dizajne – to zosobÀujú

nové línie Galea

TM

Life

s mechanizmom PRO 21,

ktor˘ získal cenu IF Design. Je dôkazom, Ïe

kvalita sa dokáÏe spojiÈ s krásou a inteligenciou.

Jednoducho povedané, Galea

TM

Life je krásne

inteligentná a inteligentne krásna.

Nov˘ rad spínaãov a zásuviek dáva

odpoveì nielen svojím ‰t˘lom, ale aj

funkãnosÈou. Bezpeãn˘ komfort je

odpoveìou na to, po ãom ºudia túÏia.

(4)

Galea

TM

Life:

Jasná a jednoduchá

04

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

(5)

Titán

Biela

Bronz tmav˘

PerleÈ

Hliník

ÍsÈ svojím vlastn˘m ‰t˘lom znamená nájsÈ

práve to, ão ste e‰te len hºadali. Galea

TM

Life

v ‰tandardnej verzii ponúka objavovanie

oso-bitosti v spojení s eleganciou.

Rámiky a kryty sú kombinované nadãasovo

a umoÏÀujú kombináciu podºa vlastn˘ch

pred-stáv.

Pokojne si môÏete preskú‰aÈ svoju variabilitu.

5 ‰tandardn˘ch krytiek moÏno skombinovaÈ

do mnohonásobn˘ch dizajnov˘ch variácií

a vytvoriÈ tak vlastné jedineãné dielo.

05

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

(6)

06

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE DIZAJN

Galea

Life:

Hrajte sa s farbami

Spojte kovovú eleganciu materiálu so Ïiariv˘mi

farbami a staÀte sa na chvíºu umelcom.

V˘sled-kom môÏe byÈ to, ão doteraz bolo len súãasÈou

va‰ich predstáv. Objavíte doteraz neobjavené.

Hliník le‰ten˘/hliník

Chróm/hliník

âervená/hliník

Nikel ãierny/hliník

(7)

Modrá/perleÈ

Zelená/perleÈ

07

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

(8)

08

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE DIZAJN

Galea

TM

Life:

(9)

09

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE DIZAJN

Drevo dokáÏe vd˘chnuÈ teplo

kaÏdému priestoru. Rámiky

z pravého dreva oÏivia steny

a stanú sa jedineãn˘m

prepo-jením va‰ich predstáv o

prí-rodnom komforte, ktor˘ bude

ladiÈ so ‰t˘lom vá‰ho

zariade-nia. Dotknite sa cez rámiky

prírody – pocítite silu, ktorá

ãerpá zo sily stromov.

Galea

TM

Life: Prejavte svoju

individualitu.

âere‰Àa/titán

Javor/hliník

Mahagón/bronz tmav˘

(10)

10

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE DIZAJN

Galea

Life:

Originálny znaãkov˘ vzh º

V˘nimoãn˘ v˘raz je to, ão je

charakteristické pre

osobnos-ti. Rovnako ako renomovan˘

materiál CORIAN

®

, ktor˘ je vo

svojom vyhotovení dokonca

individualitou. MôÏete ho

kombinovaÈ tak, ako sa vám

zapáãi, komfortn˘ v˘sledok je

vÏdy zaruãen˘. Pri materiáli

CORIAN

®

sa oplatí byÈ zvedav˘.

Uvidíte, ão spolu dokáÏete.

CORIAN

®

je registrovaná ochranná známka DuPont

TM

.

CORIAN

®

Cocoa Brown/bronz tmav˘

CORIAN

®

(11)

11

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE DIZAJN

(12)

12

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE DIZAJN

Galea

TM

Life:

(13)

13

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE DIZAJN

Îivot je pln˘ kompromisov. Nie vÏdy sú v‰ak

potrebné. Ak chcete daÈ do súladu komfort,

exkluzivitu a úãelnosÈ, môÏete na ne zabudnúÈ.

Tieto kompromisy do vá‰ho Ïivota nepatria.

Rámiky z pravej koÏe sú v˘zvou, ktorú nemoÏno

odmietnuÈ. Sú jedineãné ako vy.

KoÏa Havana/perleÈ

KoÏa Club/bronz tmav˘

(14)

PerleÈ Titán Biela Hliník Bronz tmav˘ Nikel ãierny/hliník Hliník le‰ten˘/hliník Chróm/hliník Modrá/perleÈ Zelená/perleÈ âervená/hliník

Galea

TM

Life –

V

14

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE DIZAJN

Kov

(15)

CORIAN®Everest/perleÈ

CORIAN®Cocoa Brown/bronz tmav˘

Mahagón/bronz tmav˘

Vytvor si svoj svet

KoÏa Havana/perleÈ KoÏa Club/bronz tmav˘ âere‰Àa/titán

Javor/hliník

15

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM LIFE DIZAJN

Drevo

KoÏa

CORIAN

®

CORIAN ®

je registrovaná ochranná známka DuPont

TM

(16)

16

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE

FUNKCIE

Moderná technológia v perfektnom tvare

Spínaã ovládania

roliet

Termostat

âítaã elektronick˘ch

kºúãov

Stmievaã tlaãidlov˘

400 W

Stmievaã tlaãidlov˘

600W

Automatick˘ spínaã

Kombinovaná

zásuvka RJ 11/45

Zásuvka RJ 45

Zásuvka TV/RD/SAT

Stmievaã otoãn˘

Spínaã ã.6 s

orien-taãn˘m osvetlením

Galea

TM

Life vám dáva

moÏnosÈ kombinácie

mnoÏstva funkcií s

najná-roãnej‰ím dizajnom. Tak to

pokojne skúste. Dokonal˘

v˘sledok je vÏdy zaruãen˘.

Galea

TM

Life:

Buìte sami sebou

(17)

17

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY GALEA

TM

LIFE

FUNKCIE

Zvukov˘ rozvod STEREO: jednoduchá alebo úplná in‰talácia

MoÏnosÈ vytvárania rôznych scén, ktoré urobia b˘vanie

e‰te kraj‰ím. Pomocou jedného tlaãidla ovládanie

niekoºk˘ch sveteln˘ch okruhov, ako aj roliet.

Úplná in‰talácia zvukového rozvodu STEREO umoÏÀuje

poãúvanie v˘stupu z audiosúpravy v ktorejkoºvek ãasti bytu,

lokálne zvoliÈ rádiostanicu, prípadne pripojiÈ inú audiosúpravu.

Systém umoÏÀuje sledovanie dieÈaÈa a to tak, Ïe prípadn˘ zvuk

z detskej izby je prenesen˘ cez reproduktory do inej izby, kde

dôjde k automatickému preru‰eniu hudby z audiosúpravy.

SamozrejmosÈou je tieÏ centrálny, ako aj adresn˘ interkom.

Jednoduchá in‰talácia umoÏÀuje

poãúvanie v˘stupu z audiosúpravy v inej

miestnosti (napr. v kúpeºni alebo

kuchyni). MoÏnosÈ pouÏitia ak˘chkoºvek

reproduktorov dostupn˘ch na trhu.

Rámiky dostupné aÏ do 5-násobku

pre vodorovnú a zvislú montáÏ

Dvojit˘ striedav˘

prepínaã

Zásuvka 2 P +

T

Stereo FM tuner

Kompletn˘ rad

funkcií v krytí IP 44

Viacnásobné rámiky

Centrálna jednotka

Lokálny stereo ovládaã

s LCD

Modul doplnkov˘ch

funkcií

(18)

18

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

by Legrand

âokoºvek si Ïeláte, v‰e t

In One by Legrand

robí teraz in‰taláciu jednoduch‰ou

a priná‰a vy‰‰í komfort, bezpeãnosÈ b˘vania, ako aj

multime-diálne prepojenie celého domu.

„Chcem si

vychut-naÈ svoje digitálne

fotky vo veºkom.

Preto mám

prepo-jen˘ cel˘ dom.“

„ Chcem zaspávaÈ,

ale zároveÀ byÈ

pánom svetla.

Preto mám

In One by Legrand

A môÏem pokojne

snívaÈ.“

„KaÏdú situáciu

vidím v inom

svetle.

In One by Legrand

to vidí rovnako

ako ja.“

„OvládaÈ svetlo

a tmu je

jednodu-ché. Staãí maÈ

In One by Legrand

,

zhasnem a

zatiah-nem rolety, kedy

(19)

„SpustiÈ v‰etky

rolety jedn˘m

dotykom. Niã ºah‰ie

neexistuje.“

„Moja vaÀa e‰te

nepretiekla. A ani

nemá ‰ancu

nieke-dy pretiecÈ.“

„Staãí sa pripojiÈ

na sieÈ a som

v ìal‰om leveli.“

19

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

by Legrand

Technológiu zajtraj‰ka

môÏete zaÏívaÈ uÏ dnes.

Vy ju kontrolujete jedin˘m

stlaãením tlaãidla.

PretoÏe je tu

In One by Legrand

(20)

20

Stmievaã

Akú máte dnes náladu? Chcete svetlom vyjadriÈ to, ão práve

cítite? Staãí jeden spínaã a svetlá vytvoria tú pravú atmosféru.

Presne tak, ako to cítite.

Staãí dotyk

a ste v kraj‰om obraze

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

by Legrand

Stmievaã zásuvky

Jedin˘ spínaã a tak veºa moÏností. To

dokáÏe jedine

In One by Legrand

. Svetelné

scény sú tu na va‰e prianie. Intímnu

atmosféru môÏu kedykoºvek vystriedaÈ

farby párty s priateºmi, rodinnej veãernej

pohody alebo pracovnej atmosféry. Tak to

skúste, je to jednoduché.

(21)

Spínaã

Ovládnite svoj svet na diaºku

Komfort svetla sa skr˘va

v jeho ovládaní. Tak preão by

ste to nemali vyskú‰aÈ.

Ovládnite svetlo na diaºku

uni-verzálnym mulimediálnym

diaºkov˘m ovládaãom a

zabá-vajte sa aj so svojimi blízkymi.

VyuÏiÈ môÏete v‰etky

zariade-nia, na ktoré si spomeniete.

Stolov˘ diaºkov˘ ovládaã: zapína

aÏ 6 rôznych scén (Iâ alebo RF)

21

Iâ/RADIO univerzálny

multimediálny diaºkov˘

ovládaã

Iâ diaºkov˘ ovládaã:

tieÏ vhodn˘ pre TV

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

by Legrand

Príklad in‰talácie:

str. 26

âo by ste si práve teraz

pria-li? Spoloãenské hry s deÈmi?

Stmievaã to zvládne za vás.

Samostatné prednastaviteºné

úrovne svietenia urobia

pres-ne to, ão chcete. Staãí sa

roz-hodnúÈ. Tak sa hrajte pod

lampou.

(22)

22

Cel˘ dom

kdekoºvek poruke

Komfort v‰ade, kde vstúpite.

Len jeden dotyk pre:Svetlo v predsieniOtvorenie Ïalúzií

na prízemíZapnutie svetla

v ob˘vaãke...

In One by Legrand

je to, ão chcete, aby vám

slúÏilo. Odteraz sa vám celá domácnosÈ

prispô-sobí. MôÏete robiÈ ãokoºvek – na‰e prístroje sme

pripojili pre vበkomfort. Staãí zapojiÈ svoju

fan-táziu a ovládate jedin˘m dotykom svetlo a jeho

intenzitu vo v‰etk˘ch miestnostiach, Ïalúzie ãi

zrolovanie markízy a, samozrejme, v kaÏdej

chvíli. Aj keì sa rozhodnete ísÈ spaÈ.

S

In One by Legrand

bude va‰a noc naozaj

sladká.

Scenárová jednotka

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

(23)

23

Spínaã

Ovládaã roliet, markíz a Ïalúzií

Stmievaã zásuvky

Automatick˘ spínaã

Stmievaã

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

(24)

24

ChytiÈ sa do siete je niekedy zábavné.

In One by Legrand

je sieÈ, do

kto-rej sa radi chytíte aj vy. Uºahãí vám komunikáciu spojením informácií

a zábavy a jednoduch˘m spôsobom prepojí vበdom. Vy sa môÏete

zabá-vaÈ a na‰a technika sa postará o v‰etko ostatné.

Unikátne a jedineãné

Doprajte si voºnosÈ. Unikátna

dátová sieÈ prepojí TV, telefón,

poãítaã, tlaãiarne atì. cez

dátové zásuvky RJ 45. Vìaka

nim sa môÏete oslobodiÈ

a dopriaÈ si vÏdy práve to,

na ão pomyslíte.

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

by Legrand

TV, telefón a internet

v ktorejkoºvek dátovej z

Prepojení a pritom voºní

Internet, televízor a telefón v kaÏdej miestnosti domu? ByÈ

pri-pojení k svojim dátam, tlaãiarÀam alebo in˘m technick˘m

zariadeniam, kdekoºvek sa v Àom nachádzate? Celkom

jedno-duché. Takúto slobodu vám dáva

In One by Legrand

DATA.

Chcete pozeraÈ svoje dovolenkové fotografie

z poãítaãa na televízore v ob˘vacej

miest-nosti? Je to jedna z moÏností ponúkaná

(25)

25

Jedineãné rie‰enie prenosu v‰etk˘ch

aplikácií TV, telefón alebo internet

cez RJ 45.

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

by Legrand

TV, telefón a internet

cez RJ 45

j zásuvke RJ 45

MoÏnosÈ pripojenia televízora, poãítaãa

alebo telefónu do ktorejkoºvek dátovej

zásuvky RJ 45.

Tel

TV

Internet

(26)

26

Povedzte: buì svetlo –

a svetlo bude. Je to jed n

PO âOM URâITE TÚŽITE AJ VY:

„Pohodlne ovládaÈ svetlo vo va‰ej ob˘vaãke z jedného miesta a jedin˘m

dotykom. VychutnaÈ si v ‰ere podveãernú pohodu, dopriaÈ si vo svojom

obºúbenom kresle svetlo priamo na stránky najnov‰ieho bestselleru alebo

zatiahnuÈ Ïalúzie a v prítmí sledovaÈ napínav˘ film. Je fajn, keì to zvládnete

jedin˘m dotykom tlaãidla. Staãí len chcieÈ.“

882 03 882 11 7756 37 7756 22 7756 22 N L LN LN

SPS/Iâ rie‰enie

Rie‰enie pri novostavbe:

V˘hody:BeÏná in‰talácia bez

‰peciál-nych vodiãovVhodné pre v‰etky druhy

zaÈaÏeniaKomfort s moÏnosÈou

kedy-koºvek si ho upraviÈMoÏnosÈ diaºkového ovládania

P R O D U K T Y :

SPS/Iâ systém

Rádio systém

Stmievaã

7756 37

7756 42

Ovládaã Ïalúzií

7756 22

7556 27

Stmievaã zásuvky

882 03

882 08

Scenárová jednotka

7756 18

7756 45

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

(27)

27

882 08 882 11 7756 42 7756 45 L N 7756 27 N L 7756 27 N L

Rádiové (RF) rie‰enie

Rie‰enie pre rekon‰trukciu:

V˘hody:Jednoduchá in‰talácia bez

‰pinav˘ch a nepríjemn˘ch

murárskych prácOvládacie miesta môÏu byÈ

ºubovoºne integrovanéKomfort, ktor˘ si môÏe

zákazník kedykoºvek upraviÈ

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

by Legrand

d noduché

Univerzálne diaºkové

ovládanie Iâ/RADIO

882 11

LEGRAND POZNÁ VAŠE TÚŽBY:

A nie je pre nás niã jednoduch‰ie, ako ich vyplniÈ. Vy sa budete len dot˘kaÈ

diaºkového ovládaãa. Ostatné za vás urobí inteligentná a krásna technika,

ktorá bola vytvorená pre va‰e pohodlie. S in‰taláciou

In One by Legrand

(28)

28

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

by Legrand

Podrobnosti o systéme

In One by Legrand

nájdete

(29)

29

DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY In One

by Legrand

Katalóg

In One by Legrand

(30)

30

S kovovou montáÏnou doskou, montáÏ pomocou skrutiek alebo západiek Dodávané bez krytu a rámika

Bal. Obj. ã. Spínaãe 10 A – 250 V

10 7758 01 Spínaã ã. 1

10 7758 06 Striedav˘ prepínaã ã. 6

10 7756 02 Striedav˘ prepínaã ã. 6 s orientaãn˘m osvetlením(1)

10 7758 20 Striedav˘ prepínaã ã. 6 so signalizaãn˘m osvetlením (nulov˘ vodiã)(2)

10 7758 07 KríÏov˘ prepínaã ã. 7

1 7758 27 KríÏov˘ prepínaã ã. 7 s orientaãn˘m osvetlením(1)

10 7758 02 Spínaã dvojpólov˘

10 7758 03 Spínaã trojpólov˘

10 7758 05 Sériov˘ spínaã ã. 5

1 7758 25 Sériov˘ spínaã ã. 5 s orientaãn˘m osvetlením pre obidva obvody(3)

10 7758 69 Sériov˘ spínaã ã. 5 so signalizaãn˘m osvetlením pre obidva okruhy(2)

10 7758 08 Dvojit˘ striedav˘ prepínaã

10 7756 08 Dvojit˘ striedav˘ prepínaã s orientaãn˘m osvetlením(3)

Spínaãe 16 A – 250 V

10 7756 05 Dvojpólov˘ spínaã

10 7756 06 Striedav˘ prepínaã ã. 6 V˘berová tabuºka krytov (str. 38), rámikov (str. 42)

(1) Dodávan˘ so zelenou signálkou 0,5 mA obj. ã. 7758 97 (2) Dodávan˘ s oranÏovou signálkou 1,0 mA obj. ã. 7758 98 (3) Dodávan˘ s 2 zelen˘mi signálkami 0,5 mA obj. ã. 7758 97 (4) Dodávan˘ so zelenou signálkou 1,0 mA obj. ã. 7758 90 Bal. Obj. ã. Tlaãidlá 10 A – 250 V

10 7758 11 Tlaãidlo so spínacím kontaktom

10 7758 13 Tlaãidlo so spínacím kontaktom a orientaãn˘m osvetlením(4)

10 7758 16 Tlaãidlo s prepínacím kontaktom

1 7758 18 Tlaãidlo dvojité s prepínacím kontaktom

10 7758 17 Tlaãidlo pre elektrické zvonãeky 8-12 V(2)

(suchý kontakt)

Spínaãe s ãasovaním

1 7759 62 Spínaã s ãasovaním, s otoãn˘m ovládaãom (0 – 15 min.) 16 A – 250 V - 2 póly

Ovládanie osvetlenia, ventilácie, kúrenia 1 7759 64 Spínaã s ãasovaním, s otoãn˘m ovládaãom

(0 – 120 min.) 16 A – 250 V – 2 póly Ovládanie osvetlenia, ventilácie, kúrenia

Spínaã na kºúã

1 7758 50 Spínaã uzamykateºn˘ 16 A – 250 V

(31)

31

S kovovou montáÏnou doskou, montáÏ pomocou skrutiek alebo západiek Dodávané bez krytu a rámika

Bal. Obj. ã. Otoãné stmievaãe

Otoãn˘ stmievaã 40 – 400 W

1 7756 54 Pre Ïiarovky a halogénky 230 V a halogénky MN s feromagnetick˘m transformátorom.

Otoãn˘ stmievaã 420 W

1 7759 03 Pre Ïiarovky a halogénky 230 V a halogénky MN s elektronick˘m transformátorom. MoÏnosÈ orientaãného presvetlenia pomocou signálky 7758 91 a krytky 7711 6x. MoÏnosÈ spínania z druhého miesta pomocou striedavého prepínaãa ã.6.

V˘konov˘ stmievaã 1000 W

1 7759 10 100 – 1000 W pre Ïiarovky a halogénky 230 V. 100 – 1000 VA pre halogénky MN

s feromagnetick˘m transformátorom a kompenzátorom (obj. ã. 401 39). Nie je moÏné umiestniÈ prístroj do viacnásobného rámika.

MoÏnosÈ spínania z druhého miesta pomocou striedavého prepínaãa ã.6.

Otoãn˘ stmievaã 1 – 10 V

1 7759 01 Pre predníky 1 – 10 V. MoÏnosÈ orientaãného presvetlenia pomocou signálky 7758 91 a krytky 7711 6x.

MoÏnosÈ spínania z druhého miesta pomocou striedavého prepínaãa ã.6.

Tlaãidlové stmievaãe

Stmievaã univerzálny 40 – 400 W

1 7756 52 Zapnutie, vypnutie pomocou jedného tlaãidla, stmievanie pomocou druhého tlaãidla (+/-). UmoÏÀuje spínanie a stmievanie aÏ do 400 W ãi uÏ Ïiaroviek, halogénok 230 V, halogénok MN s feromagnetick˘m, alebo elektronick˘m transformátorom. MoÏnosÈ ovlá-dania z druhého miesta pomocou tlaãidla bez signálky alebo striedavého prepínaãa ã. 6

Stmievaã 40 – 600 W

1 7756 53 Zapnutie, vypnutie pomocou jedného tlaãidla, stmievanie pomocou druhého tlaãidla (+/-). UmoÏÀuje spínanie a stmievanie Ïiaroviek a halogénok 230 V a halogénok MN s feromagnetick˘m transformátorom MoÏnosÈ ovládania z druhého miesta pomocou nepodsvieteného tlaãidla.

Bal. Obj. ã. Automatické spínaãe

Automatick˘ spínaã 60 - 300 W – 2 vodiãe

1 7756 55 UmoÏÀuje spínanie Ïiaroviek a halogénok 230 V. MoÏnosÈ spínania pomocou nepodsvieteného tlaãidla. NastaviteºnosÈ:

Intenzita osvetlenia od 3 – 1000 lux.

âasovanie 6 s – 6 min. Horizontálny uhol detekcie: 130°.

Automatick˘ spínaã 40 - 400 W vypínateºn˘ – 2 vodiãe

1 7756 56 UmoÏÀuje spínanie Ïiaroviek a halogénok 230 V a halogénok MN s elektronick˘m alebo feromagnetick˘m transformátorom. MoÏnosÈ spínania pomocou

nepodsvieteného tlaãidla. NastaviteºnosÈ:

VzdialenosÈ detekcie: 3–10 m.

Horizontálny uhol detekcie: max. 180°. Intenzita osvetlenia od 3 – 1000 lux. âasovanie 1 s – 16 min.

Automatick˘ spínaã 1000 W vypínateºn˘ – 3 vodiãe

1 7756 57 UmoÏÀuje spínanie Ïiaroviek a halogénok 230 V a halogénok aÏ do 1000 W, halogénky MN s elektronick˘m alebo feromagnetick˘m transformátorom aÏ do 500 VA. MoÏnosÈ spínania pomocou

nepodsvieteného tlaãidla. NastaviteºnosÈ:

VzdialenosÈ detekcie: 3–10 m.

Horizontálny uhol detekcie: max. 180°. Intenzita osvetlenia od 3 – 1000 lux. âasovanie 1 s – 16 min.

Detektor pohybu 1000 W in‰talácia do podhºadu, 230 V, 50 Hz – 3 vodiãe

1 493 33 PouÏitie na chodbách, toaletách, kanceláriách...

UmoÏÀuje spínanie Ïiaroviek a halogénok 230 V a halogénok aÏ do 1000 W, halogénky MN s elektronick˘m alebo feromagnetick˘m transfor-mátorom aÏ do 500 VA.

Priemer detekcie na zemi: ∅ 3,7 m (pri v˘‰ke 2,4 m). Uhol detekcie: max. 360°.

Nastaviteºná citlivosÈ detekcie. Intenzita osvetlenia od 3 – 1000 lux. âasovanie 1 s – 16 min.

V˘berová tabuºka krytov (str. 39), rámikov (str. 42)

(32)

Bal. Obj. ã. Telefónne zásuvky

Zásuvka RJ 11

10 7759 38 4 kontakty - 1 v˘stup

Zásuvky so zarezávacími svorkami

Prichytenie otoãením skrutkovaãa o 1/4 otáãky

Zásuvka RJ 11 dvojitá

10 7759 39 4 kontakty - 2 v˘stupy

Zásuvky so zarezávacími svorkami

Prichytenie otoãením skrutkovaãa o 1/4 otáãky

Zásuvka RJ 45 / RJ 11 dvojitá

10 7757 81 1 konektor RJ 11 a 1 konektor RJ 45 kat.6 UTP

S kovovou montáÏnou doskou, montáÏ pomocou skrutiek alebo západiek Dodávané bez krytu a rámika

Bal. Obj. ã. Zásuvky 16 A – 250 V

Krytie IP 2x 10 7759 27 2P+T

10 7759 28 2P+T s detskou ochranou

10 7757 34 2P+T nezámenná

10 502 99 Príslu‰enstvo nezámennej zásuvky (samolepiaci adaptér na vidlicu)

Zásuvky TV-RD

Zásuvky klasické a pre káblov˘ rozvod Pre zástrãky s priemerom 9,5 mm 10 7757 86 TV-RD – hviezda

Pre individuálnych uÏívateºov Do 862 MHz. Útlm 1,5 dB 10 7757 87 TV-RD koncová

Pre rozvody v kolektívnych budovách Do 862 MHz. Útlm 10 dB

10 7757 88 TV-RD priebeÏná

Pre rozvody v kolektívnych budovách Do 862 MHz. Útlm 14 dB Zásuvky TV-RD-SAT S automatick˘mi svorkami TV „samãek“ od 5 po 862 MHz RD „samiãka“ od 87,5 po 108 MHz SAT od 950 po 2400 MHz 10 7757 89 TV-RD-SAT 2400 MHz hviezda

Pre individuálnych uÏívateºov Útlm 1,5 dB

10 7757 90 TV-RD-SAT 2400 MHz koncová

Pre rozvody v kolektívnych budovách Útlm 11 dB

10 7757 91 TV-RD-SAT 2400 MHz priebeÏná

Pre rozvody v kolektívnych budovách Útlm 15 dB

32

V˘berová tabuºka krytov (str. 40), rámikov (str. 42)

7757 86+7715 72+7715 01 7757 34+7770 23+7710 01 7757 89+7712 73+7712 01 7759 38+7770 95+7710 01

(33)

S kovovou montáÏnou doskou, montáÏ pomocou skrutiek alebo západiek Dodávané bez krytu a rámika

Bal. Obj. ã. Dátové zásuvky

Zásuvky VDI (hlas, dáta, obrázky)

Signalizácia kontaktu pomocou dvojfarebného kódu 568 A a B a oãíslované

Zarezávacie svorky

Pre káble UTP Kategória 5e 10 7757 61 RJ 45 – 1 v˘stup 10 7757 62 RJ 45 – 2 v˘stupy Kategória 6 10 7758 28 RJ 45 – 1 v˘stup 10 7758 30 RJ 45 – 2 v˘stupy Pre káble STP Kategória 5e 10 7757 63 RJ 45 – 1 v˘stup 10 7757 64 RJ 45 – 2 v˘stupy Kategória 6 10 7758 40 RJ 45 – 1 v˘stup 10 7758 41 RJ 45 – 2 v˘stupy 33

V˘berová tabuºka krytov (str. 40), rámikov (str. 42)

Bal. Obj. ã. Optické zásuvky

Optické zásuvky SC

1 7758 83 Svorky typu push pull

Optické zásuvky ST

1 7758 84 Svorky typu bajonet

(34)

34

S kovovou montáÏnou doskou, montáÏ pomocou skrutiek alebo západiek Dodávané bez krytu a bez rámika

Bal. Obj.ã. Termostaty ‰tandardné 230 V – 50/60 Hz

Termostat s prepínacím voºn˘m kontaktom 8A cos ϕ = 1

4A cos ϕ = 0,6 Regulácia: 5 °C – 30 °C

1 7758 15 Termostat s regulátorom - Biela

1 7756 84 Termostat s regulátorom - Bronz tmav˘

1 7756 85 Termostat s regulátorom - Hliník

1 7756 86 Termostat s regulátorom - Titán

1 7756 87 Termostat s regulátorom - PerleÈ

Termostaty komfrot 230 V – 50/60 Hz

Termostat s rozpínacím voºn˘m kontaktom a LED. Noãn˘ útlm.

8A cos ϕ = 1 4A cos ϕ = 0,6 Regulácia: 5 °C – 30 °C

1 7758 67 Termostat s regulátorom - Biela

1 7756 92 Termostat s regulátorom - Bronz tmav˘

1 7756 93 Termostat s regulátorom - Hliník

1 7756 94 Termostat s regulátorom - Titán

1 7756 95 Termostat s regulátorom - PerleÈ V˘berová tabuºka krytov (str. 41), rámikov (str. 42)

Bal. Obj.ã. Termostaty pre podlahové kúrenie

230 V – 50/60 Hz

Termostat s LED. 16 A – 230 V Regulácia: 10 °C – 60 °C âidlo je súãasÈou dodávky.

1 7758 58 Termostat s regulátorom - Biela

1 7756 88 Termostat s regulátorom - Bronz tmav˘

1 7756 89 Termostat s regulátorom - Hliník

1 7756 90 Termostat s regulátorom - Titán

1 7756 91 Termostat s regulátorom - PerleÈ

Termostat elektronick˘ 230 V – 50/60 Hz

1 7758 68 Regulácia: 5 °C – 30 °C PresnosÈ regulácie: +/- 0,5 °C

1 v˘stup na nenapájan˘ prepínací kontakt Spínacia schopnosÈ NN: 8A – 250 V odporová záÈaÏ 2A – 250 V induktívna záÈaÏ Spínacia schopnosÈ MN: 1 mA - 500 VA 12 – 48 V/ 12 – 24 V 7756 85+7713 19+7713 01 7758 15+7770 19+7710 01

(35)

35

Bal. Obj. ã. Svetelné funkcie

1 7759 43 Orientaãné svietidlo Vybavené Ïiarovkou E10 5 W Dodávané s priehºadn˘m difuzérom 10 7759 46 Zelen˘ difuzér

10 7759 47 OranÏov˘ difuzér

10 7759 48 âerven˘ difuzér

Núdzové orientaãné svietidlo

1 7759 41 Zálohov˘ zdroj 1 hod.

Dodávané so Ïiarovkou E10 – 2,2 V – 1,25 A Svieti v prípade v˘padku prúdu. Signalizácia stavu. Vynímateºné, s moÏnosÈou zaistenia Napájanie 230 V 50 Hz

1 7759 42 Náhradn˘ modul pre núdzové svietidlo

Bal. Obj.ã. Ovládaãe roliet a markíz 10 A – 250 V

Spínaã ovládania

1 7758 04 S mechanick˘m blokovaním

Dvojité tlaãidlo ovládania

1 7758 14 S elektrick˘m blokovaním

Tlaãidlov˘ ovládaã uzamykateºn˘

1 7758 55 2 póly – 3 polohy 1-0-2

Kºúã moÏno vytiahnuÈ v strednej polohe. Uhol otoãenia 45°. Dodávan˘ so zámkom kºúãov RONIS 601

Ovládaã pre motory SOMFY (RADIO)

1 7756 83 UmoÏÀuje rádiovo individuálne ovládaÈ max.15 motorov alebo tieÏ skupinu motorov SOMFY. Systém RTS. Napájanie ovládaãa pomocou batérií

Dosah: 50 m

In‰talácia na akékoºvek miesto V˘berová tabuºka krytov (str. 39), rámikov (str. 42)

S kovovou montáÏnou doskou, montáÏ pomocou skrutiek alebo západiek Dodávané bez krytu a rámika

(36)

36

Bal. Obj. ã. âítaã elektronick˘ch kºúãov

1 7759 52 Po priloÏení elektronického kºúãa uvedie doãasne pod napätie el. obvod

(elektronick˘ zámok)

MoÏnosÈ pouÏitia 12 rozliãn˘ch uÏívateºsk˘ch kºúãov obj. ã. 898 08 Napájanie 12 V – Kontakt 5 A – 24 V pre odporovú záÈaÏ

Prístroj ãítaãa s dvomi signalizaãn˘mi LED 1 898 09 Kºúã pre naprogramovanie uÏívateºsk˘ch

kºúãov obj. ã. 898 08 a ãasovania kontaktu 1 898 08 UÏívateºsk˘ kºúã

Hotelov˘ kartov˘ spínaã „Hotel card system“

Spína obvod vloÏením hotelovej karty Max. ‰írka karty 54 mm

10 7759 54 Prístroj vybaven˘ prepínacím kontaktom 10 A Dodávan˘ so zelenou signálkou 0,5 mA V˘berová tabuºka krytov (str. 41), rámikov (str. 42)

S kovovou montáÏnou doskou, montáÏ pomocou skrutiek alebo západiek. Dodávané bez krytu a rámika.

7757 45+7713 19+7713 01

7759 52+7714 52+7714 01 7759 54+7713 54+7713 01 7757 41+7713 43+7713 01 7757 42+7770 43+7710 01

Bal. Obj. ã. Detektory technick˘ch alarmov

1 7757 41 Detektor zatopenia

Detekuje prítomnosÈ vodivej kvapaliny (voda...)

Umiestnenie sondy (v˘‰ka nad podlahou) urãuje prah alarmu

Spotreba: v normálnom stave 0,1 mA pri alarme 25 mA

Dodávan˘ so sondou na kábli 2 m 1 7757 42 Detektor plynu (metán)

Detekuje prítomnosÈ metánu (zemn˘ plyn) Svetelná a zvuková signalizácia 85 dB vo vzdialenosti 1 m

Spotreba: v normálnom stave 120 mA Pri alarme 164 mA

1 7757 43 Detektor plynu (propán, bután) Detekuje prítomnosÈ propánu a butánu Svetelná a zvuková signalizácia 85 dB vo vzdialenosti 1 m

Spotreba: v normálnom stave 112 mA pri alarme 145 mA

Napájanie

1 7757 45 Transformátor 230 V V˘stup 12 V – 4 VA

Pre spotrebu vy‰‰iu ako 4 VA pouÏiÈ transformátor LEXIC obj. ã. 042 37

Príslu‰enstvo

1 7757 44 Prená‰aã alarmu

Na prenesenie signálu z detektorov Svetelná a zvuková signalizácia 85 dB vo vzdialenosti 1 m

Prená‰a alarmov˘ signál zopnutím suchého kontaktu 6 A

Spotreba: v normálnom stave 52 mA pri alarme 137 mA

Prená‰aã nesmie byÈ in‰talovan˘ v tej istej miestnosti ako detektor plynu

(37)

37

V˘berová tabuºka rámikov (str. 42)

Bal. Obj.ã. Náhradné signálky

10 7758 93 Signálka + kazeta 230 V, 1 mA neónová

10 7758 94 Signálka + kazeta 230 V, 0,5 mA zelená

10 7758 95 Signálka + kazeta 230 V, 1 mA oranÏová

10 7758 96 Signálka + kazeta 8-12 V, 15 mA zelená

10 7758 90 Signálka náhradná 230 V, 1 mA zelená

10 7758 97 Signálka náhradná 230 V, 0,5 mA zelená

10 7758 98 Signálka náhradná 230 V, 1 mA oranÏová

10 7758 99 Signálka náhradná 8-12 V, 15 mA zelená

10 7758 92 Signálka náhradná E 10, 230 V, 3W

10 898 40 Îiarovka náhradná E 10, 230 V, 5W

10 7758 91 Signálka náhradná pre obj.ã. 7759 03, 7759 01

Súprava piktogramov pre signalizaãné kryty

10 7758 00 In‰talácia na kryty obj.ã. 777X 11 Obsahuje symboly:

Disk 1: zvonãek, osvetlenie, ãerven˘ alebo priehºadn˘ piktogram

Disk 2: kºúã, ventilátor, zásuvka, pivnica Disk 3: schody smerom nahor alebo nadol Disk 4: TV, PC, Hi-Fi, kúrenie

Krabice pre povrchovú montáÏ

10 7710 96 Krabica pre vodorovnú montáÏ – 1 prístroj

5 7710 97 Krabica pre vodorovnú montáÏ – 2 prístroje

5 7710 98 Krabica pre vodorovnú montáÏ – 3 prístroje

10 7761 84 Priechodky pre krabice

10 7761 85 Priechodky pre viacnásobnú montáÏ

Bal. Obj.ã. Rad prístrojov v krytí IP44

Dodávané s bielym krytom. In‰talácia do in‰talaãnej krabice∅ 60 mm a v krytí IP 44.

10 7758 52 Spínaã ã. 1

10 7710 20 Striedav˘ prepínaã ã. 6

10 7710 21 Sériov˘ spínaã ã. 5

10 7710 22 Dvojit˘ striedav˘ prepínaã

10 7710 23 Tlaãidlo

10 7710 24 KríÏov˘ prepínaã ã. 7

10 7759 29 Zásuvka 2P+T

Záslepky

Dodávané s krytom.

10 7770 78 Záslepka – kryt biely

1 7712 78 Záslepka – kryt bronz tmav˘

1 7713 78 Záslepka – kryt hliník

1 7714 78 Záslepka – kryt titán

1 7715 78 Záslepka – kryt perleÈ

Iné funkcie

Dodávané bez krytu.

10 7759 85 V˘vod káblov s 5 svorkami

(5 vodiãov 2,5 mm) 10 7759 86 V˘vod káblov bez svoriek

(38)

38

Bronz

Titán PerleÈ

Obj. ã.

Biela tmav˘ Hliník

Bal.

KRYTY (obj. ã.) OSVETLENIE – SPÍNAâE A TLAâIDLÁ (str. 30)

Spínaã ã. 1 7758 01

Striedav˘ prepínaã ã. 6 7758 06

KríÏov˘ prepínaã ã. 7 7758 07

Striedav˘ prepínaã ã. 6 16 A 7756 06 7770 10 7712 10 7713 10 7714 10 7715 10 1

(1)

Tlaãidlo so spínacím kontaktom 7758 11

Tlaãidlo s prepínacím kontaktom 7758 16

Spínaã ã. 1 7758 01

Striedav˘ prepínaã ã. 6 7758 06 7770 44 7712 44 7713 44 7714 44 7715 44 1(1)

KríÏov˘ prepínaã ã. 7 7758 07

7770 46 7712 46 7713 46 7714 46 7715 46 1(1)

Striedav˘ prepínaã ã. 6 16 A 7756 06

Tlaãidlo so spínacím kontaktom 7758 11 7770 48 7712 48 7713 48 7714 48 7715 48 1(1)

Tlaãidlo s prepínacím kontaktom 7758 16

Striedav˘ prepínaã ã. 6 s orientaãn˘m osvetlením 7756 02

Striedav˘ prepínaã ã. 6 so signalizaãn˘m osvetlením

(nulov˘ vodiã) 7758 20

KríÏov˘ prepínaã ã. 7 s orientaãn˘m osvetlením 7758 27 7710 34 7712 34 7713 34 7714 34 7715 34 1(1)

Tlaãidlo so spínacím kontaktom a orientaãn˘m

osvetlením 7758 13 Tlaãidlo pre elektrické zvonãeky 8-12 V 7758 17

Striedav˘ prepínaã ã. 6 s orientaãn˘m osvetlením 7756 02

Striedav˘ prepínaã ã. 6 so signalizaãn˘m osvetlením

(nulov˘ vodiã) 7758 20

KríÏov˘ prepínaã ã. 7 s orientaãn˘m osvetlením 7758 27 7770 11 7712 11 7713 11 7714 11 7715 11 1(1)

Tlaãidlo so spínacím kontaktom a orientaãn˘m

osvetlením 7758 13 Tlaãidlo pre elektrické zvonãeky 8-12 V 7758 17

Striedav˘ prepínaã ã. 6 s orientaãn˘m osvetlením 7756 02

7710 10

Striedav˘ prepínaã ã. 6 so signalizaãn˘m osvetlením

7758 20

(nulov˘ vodiã)

KríÏov˘ prepínaã ã. 7 s orientaãn˘m osvetlením 7758 27 7710 11 10

Tlaãidlo so spínacím kontaktom a orientaãn˘m

osvetlením 7758 13

7710 12

Tlaãidlo pre elektrické zvonãeky 8-12 V 7758 17

Sériov˘ spínaã ã. 5 7758 05

Dvojit˘ striedav˘ prepínaã 7758 08 7770 12 7712 12 7713 12 7714 12 7715 12 1(1)

Tlaãidlo dvojité s prepínacím kontaktom 7758 18

Sériov˘ spínaã ã. 5 s orientaãn˘m osvetlením

pre obidva okruhy 7758 25

Dvojit˘ striedav˘ prepínaã s orientaãn˘m

osvetlením 7756 08 7710 79 7712 79 7713 79 7714 79 7715 79 1

(1)

Sériov˘ spínaã ã. 5 so signalizaãn˘m osvetlením

pre obidva okruhy 7758 69

(1) Kryt biely - Bal. 10 ks

(piktogram svietidla) (piktogram zvonãeka) (piktogram schodiska) PRÍSTROJE pre slabozrak˘ch - piktogram svietid-la - BIELA pre slabozrak˘ch - piktogram kºúãa - BIELA pre slabozrak˘ch - piktogram zvonãeka - BIELA

(39)

39

Biela Bronz Hliník Titán PerleÈ

Bal.

Obj. ã. tmav˘

KRYTY (obj. ã.) OSVETLENIE - SPÍNAâE A TLAâIDLÁ (pokraãovanie), (str. 30)

Spínaã dvojpólov˘ 7758 02

Spínaã dvojpólov˘ 16 A 7756 05 7770 15 7712 15 7713 15 7714 15 7715 15 1(1)

Spínaã trojpólov˘ 7758 03

Tlaãidlo s orientaãn˘m osvetlením a menovkou 7758 13 7770 17 7712 17 7713 17 7714 17 7715 17 1(1)

Spínaã s ãasovaním 0 – 15 min.; 16 A; 250 V 7759 62

7770 57 7712 57 7713 57 7714 57 7715 57 1

Spínaã s ãasovaním 0 – 120 min.; 16 A; 250 V 7759 64

Spínaã na kºúã 7758 50 7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19 10 Stmievaã otoãn˘ 400 W 7756 54 7710 68 7712 68 7713 68 7714 68 7715 68 1 Stmievaã otoãn˘ 420 W 7759 03 7770 60 7712 60 7713 60 7714 60 7715 60 1 Stmievaã otoãn˘ 1 - 10 V 7759 01 Stmievaã otoãn˘ 420 W 7759 03 7711 66 7711 67 7711 68 7711 69 7711 70 1 Stmievaã otoãn˘ 1 - 10 V 7759 01 Stmievaã v˘konov˘ 1000 W 7759 10 7770 59 7712 59 7713 59 7714 59 7715 59 1

Stmievaã tlaãidlov˘ univerzálny 400 W 7756 52

Stmievaã tlaãidlov˘ 600 W 7756 53 7710 86 7712 86 7713 86 7714 86 7715 86 1

Automatick˘ spínaã 60 - 300 W, 2 vodiãe 7756 55 7710 88 7712 88 7713 88 7714 88 7715 88 1

Automatick˘ spínaã vypínateºný 40 - 400 W,

2 vodiãe 7756 56

Automatick˘ spínaã vypínateºný 1000 W,

3 vodiãe 7756 57

7710 87 7712 87 7713 87 7714 87 7715 87 1

Spínaã ovládania roliet 7758 04

Tlaãidlo ovládania roliet dvojité 7758 14 7770 14 7712 14 7713 14 7714 14 7715 14 1

Uzamykateºn˘ ovládaã roliet 7758 55 7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19 10

Ovládaã pre systém RTS Somfy 7756 83 7770 61 7712 61 7713 62 7714 62 7715 62 1

Tuner FM stereo 2 x 1 W 16 Ohm 7756 69 - - - -

-Centrálna jednotka 7756 66 7710 49 7712 49 7713 49 7714 49 7715 49 1

Lokálny ovládaã stereo s LCD displejom 7756 67 7710 50 7712 50 7713 50 7714 50 7715 50 1

Modul doplnkov˘ch funkcií 7756 68 7710 51 7712 51 7713 51 7714 51 7715 51 1

Zásuvka pre reproduktory dvojitá 7757 84 7710 25 7712 25 7713 25 7714 25 7715 25 1

Zásuvka pre reproduktory jednoduchá 7757 85 7710 00 7712 00 7713 00 7714 00 7715 00 1

(1) Kryt biely - Bal. 10 ks

OSVETLENIE – STMIEVAâE (str. 31)

OSVETLENIE – AUTOMATICKÉ SPÍNAâE (str. 31) OVLÁDANIE ROLIET A MARKÍZ (str. 35)

(kryt stmievaãa presvetlen˘)

ZVUKOV¯ ROZVOD – STEREO (katalóg In One by Legrand )

(40)

40

Biela Bronz Hliník Titán PerleÈ

Bal. Obj. ã. tmav˘ KRYTY (obj. ã.) TV R TV SAT R ZÁSUVKY 2P+T (str. 32)

ZÁSUVKY TELEFÓNNE A DÁTOVÉ (str. 32) ZÁSUVKY TELEVÍZNE (str. 32)

OSVETLENIE, ROLETY (katalóg In One by Legrand )

Spínaã 1 x 2500 W SPS 7756 33 Spínaã 300 W Radio 7756 36 7710 92 7712 92 7713 92 7714 92 7715 92 1 Spínaã 2 x 1000 W SPS 7756 32 7710 91 7712 91 7713 91 7714 91 7715 91 1 Stmievaã SPS 7756 37 Stmievaã Radio 7756 42 7710 69 7712 69 7713 69 7714 69 7715 69 1 Automatick˘ spínaã 1000 W SPS 7756 21 7710 87 7712 87 7713 87 7714 87 7715 87 1

Individuálny ovládaã roliet SPS 7756 22

Skupinov˘ ovládaã roliet SPS 7756 25

Individuálny ovládaã roliet Radio 7756 27

7770 61 7712 61 7713 61 7714 61 7715 61 1

Skupinov˘ ovládaã roliet Radio 7756 29

Scenárová jednotka SPS 7756 18

Scenárová jednotka Radio 7756 45

7710 93 7712 93 7713 93 7714 93 7715 93 1

Zásuvka RJ 11 7759 38 7770 95 7712 95 7713 95 7714 95 7715 95 1(1)

Zásuvka RJ 11 dvojitá 7759 39

Zásuvka VDI RJ 45/RJ 11 7757 81

Zásuvka RJ 45 UTP, kat. 5e – 1 v˘stup 7757 61

7770 75 7712 75 7713 75 7714 75 7715 75 1(1)

Zásuvka RJ 45 UTP, kat. 5e – 2 v˘stupy 7757 62

Zásuvka RJ 45 UTP, kat. 6 – 1 v˘stup 7758 28

Zásuvka RJ 45 UTP, kat. 6 – 2 v˘stupy 7758 30

Zásuvka RJ 45 STP, kat. 5e – 1 v˘stup 7757 63

Zásuvka RJ 45 STP, kat. 5e – 2 v˘stupy 7757 64

Zásuvka RJ 45 STP, kat. 6 – 1 v˘stup 7758 40

Zásuvka RJ 45 STP, kat. 6 – 2 v˘stupy 7758 41 7770 84 7712 84 7713 84 7714 84 7715 84 1

(1) Zásuvka optická SC 7758 83 Zásuvka optická ST 7758 84 Zásuvka TV-RD hviezda 7757 86 Zásuvka TV-RD koncová 7757 87 7710 72 7712 72 7713 72 7714 72 7715 72 1(1) Zásuvka TV-RD priebeÏná 7757 88

Zásuvka TV-RD-SAT hviezda 7757 89

Zásuvka TV-RD-SAT koncová 7757 90 7710 73 7712 73 7713 73 7714 73 7715 73 1(1)

Zásuvka TV-RD-SAT priebeÏná 7757 91

Zásuvka 2P+T 7759 27 7770 27 7712 27 7713 27 7714 27 7715 27 1(1)

Zásuvka 2P+T s detskou ochranou 7759 28 7770 28 7712 28 7713 28 7714 28 7715 28 1(1)

Zásuvka 2P+T nezámenná 7757 34 7770 23 10

(1) Kryt biely - Bal. 10 ks

(41)

41

Biela Bronz Hliník Titán PerleÈ

Bal.

Obj. ã. tmav˘

KRYTY (obj. ã.) TECHNICKÉ DETEKTORY (str. 36)

Detektor zatopenia 7757 41

Detektor plynu (metán) 7757 42

7770 43 7712 43 7713 43 7714 43 7715 43 1

Detektor plynu (propán a bután) 7757 43

Prená‰aã alarmu 7757 44

Napájanie pre detektory 7757 45 7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19 10

âítaã elektronick˘ch kºúãov 7759 52 7770 52 7712 52 7713 52 7714 52 7715 52 1

Hotelov˘ kartov˘ spínaã 7759 54 7770 54 7712 54 7713 54 7714 54 7715 54 1(1)

Termostat elektronick˘ 7758 68 7770 53 7712 53 7713 53 7714 53 7715 53 1

Termostat – kryt biely 7758 15

Termostat – kryt bronz tmav˘ 7756 84

Termostat – kryt hliník 7756 85

Termostat – kryt titán 7756 86

Termostat – krytka perleÈ 7756 87

Termostat s LED – kryt biely 7758 67

Termostat s LED – kryt bronz tmav˘ 7756 92

Termostat s LED – kryt hliník 7756 93

Termostat s LED – kryt titán 7756 94

Termostat s LED – kryt perleÈ 7756 95 7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19 10

Termostat pre podlahové vykurovanie – kryt biely

7758 58

Termostat pre podlahové vykurovanie

– kryt bronz tmav˘ 7756 88

Termostat pre podlahové vykurovanie

– kryt hliník 7756 89

Termostat pre podlahové vykurovanie

– kryt titán 7756 90

Termostat pre podlahové vykurovanie

– kryt perleÈ 7756 91

V˘vod káblov s 5 svorkami 7759 85

V˘vod káblov bez svoriek 7759 86 7770 85 7712 85 7713 85 7714 85 7715 85 1

(1)

Núdzové orientaãné osvetlenie 7759 41 7770 41 7712 41 7713 41 7714 41 7715 41 1

Orientaãné svietidlo 7759 43 7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19 10

(1) Kryt biely - Bal. 10 ks

HOTELOVÉ SYSTÉMY (str. 36) KÚRENIE (str. 34)

INÉ (str. 37) PRÍSTROJE

(42)

42 Biela 7710 01 7710 02 7710 06 7710 03 7710 07 10(2) Bronz tmav˘ 7712 01 7712 02 7712 06 7712 03 7712 07 2(3) Hliník 7713 01 7713 02 7713 06 7713 03 7713 07 2(3) Titán 7714 01 7714 02 7714 06 7714 03 7714 07 2(3) PerleÈ 7715 01 7715 02 7715 06 7715 03 7715 07 2(3) âervená 7719 01 7719 02 7719 06 7719 03 7719 07 1 Modrá 7719 11 7719 12 7719 16 7719 13 7719 17 1 Zelená 7719 21 7719 22 7719 26 7719 23 7719 27 1 Chróm 7719 31 7719 32 7719 36 7719 33 7719 37 1 Nikel ãierny 7719 41 7719 42 7719 46 7719 43 7719 47 1 Hliník le‰ten˘ 7719 51 7719 52 7719 56 7719 53 7719 57 1 Javor 7719 61 7719 62 7719 66 7719 63 7719 67 1 âere‰Àa 7719 71 7719 72 7719 76 7719 73 7719 77 1 Mahagón 7719 81 7719 82 7719 86 7719 83 7719 87 1 7717 01 7717 02 7717 06 7717 03 7717 07 1 7717 11 7717 12 7717 16 7717 13 7717 17 1 KoÏa Havana 7719 90 7719 91 7719 93 7719 92 7719 94 1 KoÏa Club 7719 95 7719 96 7719 98 7719 97 7719 99 1

1 prístroj 2 prístroje 2 prístroje 3 prístroje 3 prístroje Bal.

(1) MoÏnosÈ objednania ìal‰ích dizajnov CORIAN®- Oyster;Canyon; Moss; Macadam; Gray Fieldstone; Flint; Fossie; Gray Savannah;

CORIAN®registrovaná známka DuPontTM

(2) Balenie rámiku pre 3 prístroje: 2 ks. (3) Balenie rámiku pre 1 prístroj: 5 ks.

CORIAN®

Cocoa Brown(1)

CORIAN®

(43)

43

(1) MoÏnosÈ objednania ìal‰ích dizajnov CORIAN®- Oyster;Canyon; Moss; Macadam; Gray Fieldstone; Flint; Fossie;

Gray Savannah;

CORIAN®registrovaná známka DuPontTM

(2) ODPORÚâANIE: Preverte dodací termín u vá‰ho predajcu

4 prístroje 4 prístroje 5 prístrojov 5 prístrojov Bal.

Biela 7710 04 7710 08 7710 05 7710 09 1 Bronz tmav˘ 7712 04 7712 08 7712 05 7712 09 1 Hliník 7713 04 7713 08 7713 05 7713 09 1 Titán 7714 04 7714 08 7714 05 7714 09 1 PerleÈ 7715 04 7715 08 7715 05 7715 09 1 âervená 7719 04(2) 7719 08(2) 7719 05(2) 7719 09(2) 1 Modrá 7719 14(2) 7719 18(2) 7719 15(2) 7719 19(2) 1 Zelená 7719 24(2) 7719 28(2) 7719 25(2) 7719 29(2) 1 Chróm 7719 34(2) 7719 38(2) 7719 35(2) 7719 39(2) 1 Nikel ãierny 7719 44(2) 7719 48(2) 7719 45(2) 7719 49(2) 1 Hliník le‰ten˘ 7719 54(2) 7719 58(2) 7719 55(2) 7719 59(2) 1 Javor 7719 64 7719 68 7719 65 7719 69 1 âere‰Àa 7719 74 7719 78 7719 75 7719 79 1 Mahagón 7719 84 7719 88 7719 85 7719 89 1 7717 04 7717 08 7717 05 7717 09 1 7717 14 7717 18 7717 15 7717 19 1 CORIAN® Cocoa Brown(1) CORIAN® Everest(1)

(44)

Legrand Slovensko, s. r. o.

Plus Centrum

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5

tel.: +421 2 32 15 36 01

fax: +421 2 32 15 36 09

e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

poboãka Ko‰ice

Alvinczyho ul. 12, 040 11 Ko‰ice

tel.: +421 55 32 60 320

fax: +421 55 32 60 321

e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

Imagem

Referências

temas relacionados :