• Nenhum resultado encontrado

DIN TIMIŞOARA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "DIN TIMIŞOARA"

Copied!
109
0
0

Texto

Studenții sunt implicați atât în ​​evaluarea calității procesului de învățământ, cât și a calității condițiilor și serviciilor oferite de universitate. Se va asigura derularea eficientă a Programelor de Burse Doctorale și se vor stabili reguli și proceduri pentru activitățile adiacente acestor programe. În cadrul Universităţii „Politehnica” din Timişoara, programele de studii de licenţă vor continua în 2010 la aceleaşi coordonate.

Ele vor fi promovate prin diverse politici – planuri educaționale adaptate, oferta preferențială a numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat, pentru acele programe de studii de real interes pentru mediul economic național și regional. Dintre cele 78 de programe de master acreditate, în acest an funcționează următoarele programe incluse în anexa 4.1.2 - care va continua cu anul 2.

PLANUL OPE RAŢIONAL PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Cercetarea este coordonată de comisia de cercetare științifică și tehnologică a senatului UPT, care împreună cu consiliul științific al UPT. Universitatea „Politehnica” din Timişoara pentru perspectiva cercetării ştiinţifice în perioada cu politici şi programe proprii de cercetare-dezvoltare, precum şi măsuri pentru realizarea acestora. Senatul urmărește să stimuleze diversificarea formelor de participare la cercetarea științifică, atât cu organisme naționale de finanțare (MECTS, Academia Română, ANCS, CNCSIS, alte ministere și agenții), cât și cu organisme internaționale (Comisia Europeană prin programul PC7, fundații, companii și alte organisme).

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare II (PNCDI-II), care a fost lansat pentru perioada 2007-2013;. Este o prioritate strategică extinderea utilizării tehnologiei informației, care poate exercita o mare influență în creșterea calității activității de cercetare.

PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND COLABORĂRILE ACADEMICE INTERNAŢIONALE ALE UNIVERSITĂŢII

 • Coordonate generale desprinse din strategia universităţii
 • Rolul şi responsabilităţile Departamentului pentru Programe şi Relaţii Internaţionale
 • Programe europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, al culturii şi societăţii
 • Promovarea burselor de studii şi cercetare în străinătate
 • Acorduri şi activităţi de cooperare cu universităţi şi companii din străinătate sau internaţionale
 • Studenţi străini la studii complete, candidaţi la studii provenind din străinătate
 • Afilieri internaţionale ale U.P.T
 • Deplasări în străinătate
 • Târguri, expoziţii, work-shopuri, forumuri, în domeniul educaţiei

Educarea spiritului de a fi student european se realizează prin dezvoltarea tipurilor și numărului de mișcări de ieșire și de intrare, pentru toți studenții, precum și pentru toți membrii comunității „UPT”. Universitatea „Politehnica” din Timişoara urmăreşte continuu educarea spiritului de a fi student european în anul 2010, concretizându-l prin dezvoltarea tipurilor, numărului şi domeniilor de studii pentru mişcările externe şi incoming, pentru toţi studenţii, precum şi pentru toţi membrii. . al UPT, inclusiv personalul neuniversitar. UPT va continua eforturile de a crește numărul de studenți veniți, precum și personalul didactic și non-universitar care sosește prin mobilitatea Erasmus.

Pentru a facilita integrarea studenților incoming în comunitatea „UPT”, vor fi organizate vizite și excursii, iar tradiția participării acestora la Zilele Tehnice ale Studenților se va menține. UPT va folosi mai eficient cadrul creat prin acorduri de cooperare cu companii recunoscute la nivel internațional (ALCATEL, CONTINENTAL, KATHREIN).

Elaborarea logisticii de mutare precum şi mutarea propriu - zisă reprezintă etape clare şi de durată ale activităţii pe acest an a Bibliotecii. Iminenta mutare

29 din noua locație necesită pregătirea întregului fond documentar, pentru a asigura o mișcare lină, cu perturbarea cât mai mică a activității Bibliotecii. Pentru a eficientiza utilizarea resurselor financiare, se vor face demersuri pentru accesarea bazelor de date prin abonarea la consorții de biblioteci. Se vor depune eforturi pentru completarea resurselor financiare prin dezvoltarea de servicii cu plată (bibliografii tematice la cerere, acces la bazele de date ale Bibliotecii, asigurarea accesului la documentele Bibliotecii pentru anumite categorii de cititori externi etc.).

Biblioteca va continua să dezvolte relațiile de cooperare și schimb cu bibliotecile din țară, pentru a utiliza mai eficient resursele bibliografice. Extinderea achizițiilor de abonamente pentru Consorțiul Bibliotecilor Tehnice va fi o prioritate, fiind absolut necesară pentru o utilizare mai eficientă a resurselor, precum și achiziția și accesul la baze de date.

31 date din bibliotecă, care asigură accesul la documentele bibliotecii pentru anumite categorii de cititori externi etc.). Prin dezvoltarea tehnică a nodului ISP (echipament cu tehnologie informatică și echipamente performante), s-a realizat trecerea la o viteză crescută de comunicare cu nodul central RoEduNet din București: 1 Gbps față de 155 Mbps. În 2010, se vor crea facilități sporite de utilizare a internetului prin crearea de puncte de acces WiFi în spațiile publice la care au acces studenții (săli de învățământ, zone din apropierea căminelor studențești, cantine și spații de agrement) și performanță sporită în transmisie/recepție de date.

Este necesară continuarea dezvoltării rețelelor de calculatoare în cadrul universității, printr-un program coerent, care să creeze condiții pentru introducerea unor aplicații mai complexe destinate comunicării interne. În acest sens, a fost creat și depus la MEC un proiect pentru obținerea de cofinanțare, prin includerea în Programul Național de Infrastructură a Educației - MEC.

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

PLANUL OPERAŢIONAL CU PRIVIRE LA RESURSELE UMANE 1. Prin structurile de conducere academică, universitatea va sprijini atât

 • Repartizarea fondurilor de la buget se va face în continuare, în conformitate cu procedura aprobată de Senatul UPT, în funcţie de numărul studenţilor procesaţi
 • Planul de investiţii pentru realizarea unor noi spaţii de învăţământ, documentare, cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, practică,
  • Centrul de documentare, formare continuă şi transfer tehnologic (CDFCTT)
  • Sală de sport polivalentă – Baza sportivă nr. 2
  • Extindere spaţii de învăţământ şi spaţii a dministrative la Facultatea de Chimie I ndustrială
  • Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile (ICER)
  • Sediul nou al Facultăţii de Arhitectură
  • Spaţii administrative şi garaj auto
  • Institut de cercetări în Sisteme Inteligente de Transport
 • Planul lucrărilor de consolidări a clădirilor existente
 • Planul lucrărilor de reabilitare a clădirilor existente
 • Planul lucrărilor de reparaţii capitale a clădirilor existente
 • Pla nul de reabilitare a instalaţiilor şi a centralelor termice
 • Situaţia juridică a patrimoniului UPT

În 2010, UPT va reînnoi documentația necesară pentru a continua obținerea de finanțare în cadrul acestor proiecte. În acest context, în anul 2009 senatul universitar a reanalizat și adoptat noile „Criterii de evaluare a personalului universitar UPT”, în conformitate cu criteriile de performanță didactică și științifică recunoscute în prezent la nivel mondial, european și național. Diferențierea salarială pe criterii de performanță profesională va constitui în 2010 un obiectiv semnificativ și prioritar în politica de personal.

Iar în 2010, UPT va depune toate eforturile pentru a asigura plata burselor din programele POSDRU până la rambursarea acestor cheltuieli. Conducerea bazei materiale a Universității „Politehnica” din Timișoara se referă la structura patrimonială existentă în anul 2010 (pentru reabilitarea structurală și funcțională a clădirilor, pentru repararea și întreținerea construcțiilor, instalațiilor și centralelor electrice) și investițiilor. pentru crearea de noi spații educaționale, documentare, activități practice de cercetare științifică și transfer tehnologic. Lucrarile la obiectivul CDFCTT au inceput in anul 2006, principalele fonduri pentru finantare au fost asigurate de la bugetul de stat si o mica parte din veniturile proprii ale Universitatii "Politehnica" din Timisoara.

Când clădirea Facultății de Management în Productie și Transport a fost restituită proprietarului de drept în anul 2006 (în condițiile Legii nr. 10 privind returnarea), lucrările de consolidare au fost oprite. Având în vedere importanța prăbușirii pentru procesul de predare la facultatea MPT, în anul 2007 Universitatea Politehnică a cumpărat clădirea de la fostul proprietar și și-a finalizat lucrările de consolidare în 2009. Pentru unul dintre experții aflați la Facultatea Tehnică din Hunedoara (bloc de clădire). C) în cazul în care lucrările de consolidare au fost finalizate în anul 2006, iar pentru blocul B, lucrările de consolidare au fost finalizate în anul 2007.

Pârvan, unde reparațiile capitale (începute în 2005) vor fi finalizate în 2010; De asemenea, în 2010 vor fi efectuate reparații de rutină la toate țintele care necesită intervenție urgentă din cauza daunelor acumulate în timp sau a accidentelor accidentale. Astfel, în 2010, se vor continua lucrările la obiectivele începute și vor fi atacate alte obiective, în funcție de existența resurselor și de gradul de urgență.

STRATEGIA PRIVIND RESURSELE FINANCIARE

Întrucât universitatea noastră a demarat o serie de noi investiții (vezi capitolul 9.2.), vor fi identificate noi surse de finanțare, în special împrumuturi bancare, care să permită demararea construcției propriu-zise cu obiectivele menționate. Pentru perioada următoare se propune o restructurare strategică a bugetului de venituri și cheltuieli, astfel încât tendința de creștere a cheltuielilor de personal să nu afecteze ponderea altor tipuri de cheltuieli, fapt care va asigura o dezvoltare armonioasă a universității în toate. componente. Aceeași tendință va continua și în 2007, ceea ce înseamnă luarea unor măsuri radicale pentru a reuși reechilibrarea structurii bugetare.

Avand in vedere managementul si managementul activitatii in domeniul social, care este o activitate independenta din punct de vedere financiar, pentru a mentine costurile locuintei la un nivel rezonabil, fata de conditiile oferite, este necesara cresterea resurselor adiacente. precum veniturile din activitățile de cazare și masă către terți, închirierea permanentă sau temporară a spațiilor disponibile etc. Întrucât resursele adiacente sunt limitate, în contextul insistenței și solicitării motivate a studenților pentru condiții foarte bune de cazare și masă, la cele mai mici preturi posibile, exista necesitatea alocarii unor sume substantiale atat din resurse guvernamentale cat si din resursele locale pentru sustinerea activitatii. acest domeniu este impus. Se impune, așadar, continuarea politicii actuale a universității, și anume alocarea resurselor necesare reabilitării integrale, la standarde înalte, a unor obiective, și reducerea costurilor de exploatare, în special prin realizarea unor sisteme termice proprii.

Atingerea obiectivelor dorite menționate mai sus va fi asigurată și prin implicarea managerială a organizațiilor studențești, ceea ce este normal în comunitatea academică a universității noastre.

ANEXE

Metode și mijloace avansate în proiectarea sistemelor mecanice 4 11.3 Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei electrice 4.

PROGRAME FINANTATE DIN FONDURI NAŢIONALE DERULATE ÎN ANUL 2009

Organizator Luna Zile Tara i. manifestare Domenii Persoana de contact. email, tel., site web) FACULTATEA DE AUTOMATICI SI CALCULATORE. Organizator Luna Zile Tara i. manifestare Domenii Persoana de contact. email, telefon, site web) FACULTATEA DE ARHITECTURA. Politehnică” de la Direcţiile pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional ale Facultăţii de Arhitectură Timişoara din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Arad.

Posibilitati de protejare a cladirilor cu valoare de patrimoniu in domeniul arheologiei industriale. liliana.rosiu@arh.upt.ro. Politehnica" de la Facultatea de Arhitectura din Timisoara. Politehnica" de la Facultatea de Arhitectura din Timisoara. international: 40 de ani de educatie arhitecturala la Timisoara. Organizator Luna Zile Locul. Persoana de contact în domeniul manifestării. e-mail, telefon, site web) Universitatea.

Planificarea urbană în perspectiva dezvoltării durabile. raduradoslav@gmail.com FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA SI INGINERIA MEDIULUI. Organizator Luna Zi Locul i. manifestare Domenii Persoana de contact. e-mail, telefon, site web) Universitatea. Organizator Luna Zi Locul i. manifestare Domenii Persoana de contact. e-mail, telefon, site web) Departamentul Construcții metalice și mecanică a construcțiilor St.

Organizator Luna Zile Locul de. manifestare Domenii Contact. e-mail, telefon, site web) Salonic,. Organizator Luna Zile Locul de. manifestare Domenii Contact. e-mail, telefon, site web) Arhitectură comercială și peisagistică. Organizator Luna Zile Locul de. manifestare Domenii Contact. e-mail, telefon, site web) - Tehnologie și modele mentale.

Organizator Luna Zile Locul. Persoana de contact în domeniul manifestării. e-mail, telefon, site web) și utilizare. Organizator Luna Zile Locul. Persoana de contact în domeniul manifestării. e-mail, telefon, site web) - aplicații WWW. Organizator Luna Zile Locul. Persoana de contact în domeniul manifestării. e-mail, telefon, site web) Dept.

Referências

Documentos relacionados

2 Semestrul 2 anul I  Competențe de comunicare în limba franceză exerciții gramaticale, traducere gramaticală, traducere specializată – diferite domenii  Competențe de comunicare în