Top PDF HÓA KỸ THUẬT - PHẠM NGUYÊN CHƯƠNG

HÓA KỸ THUẬT - PHẠM NGUYÊN CHƯƠNG

HÓA KỸ THUẬT - PHẠM NGUYÊN CHƯƠNG

154 Chương 9. Một số khả năng có tính nguyên tắc của kỹ thuật tiến hành phản ứng với những thiết bị kiểu này, người ta bỏ qua năng lượng cơ học mà chỉ quan tâm ñến nhiệt phản ứng nhằm tạo ra hơi nước trong các thiết bị lớn (như thiết bị clo hoá metan). Tuy nhiên ñối với những thiết bị nhỏ thì việc tạo ra hơi nước không ñủ thoả mãn và nhiệt phản ứng sẽ ñược lấy ñi một cách ñơn giản nhờ hệ thống nước làm mát. Trong kỹ thuật tiến hành phản ứng khí phát nhiệt, luôn phải lưu tâm rằng hỗn hợp nguyên liệu có thể phát nổ trong giới hạn rộng về thành phần. Vì vậy phải cho phản ứng diễn ra ngay sau khi trộn lẫn khí nguyên liộu với nhau. Người ta phải ñảm bảo sao cho phản ứng tiến hành ngay sau khi các khí nguyên liệu gặp nhau. ðể thực hiện việc ñó, người ta ñã ñề xuất thiết kế thiết bị phản ứng kiểu “ñèn ñốt” có cấu trúc tương tư như các loại ñèn ñốt sử dụng trong các xưởng thuỷ tinh. Cả hai khí thành phần ñược ñưa vào hệ thống bằng nhũng vòi phun ñồng trục. Trọng vùng trộn lẫn, nhiệt ñộ thích hợp luôn ñược giữ ñể ñảm bảo cho phản ứng diễn ra ngay tức thì. Trong suốt quá trình xảy ra phản ứng, entanpi của phản ứng duy trì nhiệt ñộ cần thiết. Trong quá trình này ngửời ta phải luôn quan tâm tạo ra mọt cơ chè khơi mào phản ứng (ñánh lửa) an toàn ñể tránh tạo nên những hỗn hợp dễ nổ. Trong kỹ thuật, người ta sử dụng một loại thiết bị gọi là ñèn ñốt, với thiết bị nay, nguyên liệu ñược ñưa văo theo hệ số tỷ lượng, sau ñó hỗn hợp ñược duy trì ở nhiệt ñộ cháy rất cao. Tại nhiệt ñộ này, nếu sản phẩm rriong muốn là những hợp chất hữu cờ (ciometan, nitropropan), chúng sẽ không tồn tại trong trạng thái bền vững. Do ñó ngứcổ ta cồ thể chia nhỏ quá trình phản ứng. Trong hệ ñốt thứ nhất, những thành phần tham già phản ứng ñược ñưa vẫo không thèo hệ số tỷ lượng và do vậy nhiệt ñộ toăn hệ không thể vượt quá giới hạn bền vững của các hợp chất hữu cơ. Sau ñộ toàn bộ sản phẩm vặ nguyên liệu chưa phản ứng hết lại ñược ñưa tiếp sang ñèn ñốt thứ hai giống như hệ thứ nhất. Cứ như vậy hỗn hợp phản ứng sẽ ñược ñiều chỉnh với các thành phần tham gia eho tới khi cuối cùng tại ñầu ra chúng .vẫn tuân theo tỷ lệ hợp thức. Nếu một tỷ lệ hỗn hợp ñược ñưa vàò theo một trật tự như vậy thì sẽ khỗng xuất hiện ngọn ĩửa, do ñó người tạ phải dùng thêm một thiết bị phản ứng dạng ống ñựợc chia thành nhiều phần nhỏ riêng biệt kèm theồ số lượng vòi phun tăng lên ñể ñẫn những cấu tử lựa chọn vào các phần này. Trong thiết bị phẫn ứng này, phận ửng sẽ diễn ra dọc theo suốt chiều dài của ông vấ bản thân chiều dài của ồng cung ñược dùng ñể làin ngùội hỗn hợp (hình 9 .lb).
Mostrar mais

359 Ler mais

Kỹ thuật địa môi trường - Nguyễn Uyên

Kỹ thuật địa môi trường - Nguyễn Uyên

Không giống trường hợp của cát. hoá hoc của sự thẩm thâu (ngoài tính chấí vật tí cúa độ nhớt) ảnh hướng tính (hâm đất sét đầm chặt. Đó là do hoá bể mặt mà các hạt sét biếu hiện khi tương tác với chất [ỏng lỏ rỗng trong giai đoan chế bị cũng như trong giai đoạn thấm. Lí Ihuyết lớp kép khuếch tán đã đề cập trong chương 2 cho cơ sở để rút ra các kếl ỉuận tổng quát vé hoá thẩm [hâu biên đối vi cấu trúc cưa đất sét đầm chặl như thê nào. Dựa (rcn sự thẩm thấu dang xúc tiến cấu trúc kct hông hay phân tán. ít nhất có khá năng phòng đoán định tính ánh hương đcn tính llũím. Các yếu tô' làm ạiàm bé dày lứp kép hav chiều dài Debye [1/K. ơ đây K biêu thị bằng phương trình (2-10)1. lạo ra kết câu kèì bòng trong khi có thể ỉàni lảng kết câu phân tán. Nói chung, kết cấu kết bông làm tãng tính thấm còn kết cấu phân tán làm giảm lính ihấm. Dựa trên các ánh hướng của thanh phần chíít lỏng lỗ rỗng đến bề dày lớp kép khuếch tán, cỏ thể phỏng đoán các biến đổi giống như Ihc về tính thấm. Xu hướng biến dổi tính thấm do sự biên đổi các tíiông sò chất lóng lỗ rỗng phổ biến được thấy trong bảng 3.1. Nehiên cứu thực nghiệm cúa Mitchcll và Madsen (1987), dã khảng định xu hướng định tính thây trong háng .1.1. Tuy nhiên, nhicu nhà khao sát đã hạn chế cho các lìOií chấl tinh khiết và ihờị gian Ihí nghiệm thấm là ngắn. Các ánh hướng cùa một sỏ chất ỏ nhiễm thực, đa dạng đến cấu trúc đất và k chưa đưực tbiếl lập và các vấn đe nàv sẽ là phạm vi nghìcn cứu sôi động cần được tiếp tục trong kì thuật địa môi trường.
Mostrar mais

372 Ler mais

Bài tập Hóa Đại cương có đáp án

Bài tập Hóa Đại cương có đáp án

Quyển sách này được biên soạn bởi các tác giả: Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Nguyễn Sơn Bạch, Trần Minh Hương, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Lệ Trúc. Nội dung của sách cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm gồm 3 phần; Phần thứ nhất: Cấu tạo nguyên tử, cấu trúc bảng hệ thống tuần hoàn, các kiểu liên kết hóa học. Phần thứ hai: cung cấp kiến thức cơ bản về nhiệt – động học. Phần thứ ba: kiến thức cơ bản về các quá trình xảy ra trong dung dịch loãng mà dung môi là nước và một số vấn đề về điện hóa học. Câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) được đưa ra dựa trên các sách lý thuyết về Hóa đại cương đang lưu hành rộng rãi, theo cách viết và nội dung phù hợp với nhu cầu của sinh viên kỹ thuật.
Mostrar mais

226 Ler mais

HÓA HỌC PHÂN TÍCH - TRẦN TỨ HIẾU

HÓA HỌC PHÂN TÍCH - TRẦN TỨ HIẾU

Bất cứ một ngành khoa học, kỹ thuật công nghệ sản xuất cũng như điều tra cơ bản nào như địa hóa, địa chất, địa lý, khoáng vật học, vật lí, sinh học, nông hđa, các nhà máy sản xuất công nghiệp, luyện kim, y dược học v.v. .. đều cẩn đến hóa phân tích. Chẳng hạn trong tấ t cả các nhà máy sản xuất công nghiệp đều có phòng thí nghiệm phân tích để kiểm tra và kiểm nghiệm nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm để điểu hành quá trình sản xuất. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như nông hóa, thổ nhưỡng, y dược học cẩn hóa phân tích để nghiên cứu chất đất, phân bón, chất lượng các nông sản ; phân tích thành phần máu, huyết thanh, nước tiểu, các loại dịch sinh học, kiểm nghiệm các loại dược phẩm ; trong ngoại thương kiểm nghiệm chất lượng các loại hàng hóa xuất nhập khẩu ... Từ các công trình thăm dò địa chất, nghiên cứu môi trường đến các nghiên cứu vũ trụ đều cẩn đến sự đđng góp của hóa học phân tích. Trong ngành kỹ thuật mới, cấn nhiểu loại vật liệu đa dạng có độ tinh khiết cao, việc xác định chính xác lượng vô cùng nhỏ các tạp chất trong các vật liệu siêu sạch là một trong những nhiệm vụ của hóa học phân tích hiện nay.
Mostrar mais

399 Ler mais

Quan trắc chất lượng môi trường - Phạm Anh Đức

Quan trắc chất lượng môi trường - Phạm Anh Đức

Sau khi phân tích số liệu, đối chiếu kết quả quan trắc vào trong một hệ thống tóm tắt thống kê ngắn gọn, và sử dụng phép chẩn đoán số dư để đánh giá những kết quả này. Đây là giai đoạn chuyển tải thông tin kết quả, nghĩa là trả lời những câu hỏi và mục tiêu của chưcmg trình. Ví dụ, những giá trị đo của các chất ô nhiễm ở sông Đồng Nai - khu vực KCN Biên Hòa 2 vượt tiêu chuẩn cho phép của Quy định Kỹ thuật Quốc gia QCVN 08: 2008/BTNMT về Chất lượng Nước mặt đối với chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh mức A2 (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009) là do tác động của nguồn nước thải từ các nhà máy sản xuất công nghiệp; hay kết quả đo nồng độ các chất ô nhiễm ở vùng ven biển Vũng Tàu có xu hướng giảm xuống chỉ ra rằng các công trình cải thiện môi trường đã hoàn thành và đưa vào hoạt động phần nào làm giảm mức độ ô nhiễm từ nước thải đô thị của Thành phố Vũng Tàu; hay các thông số môi trường đo đạc trong các lần quan trắc không cho thấy có mối tưcmg quan nào.
Mostrar mais

193 Ler mais

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ VÀ CHIẾT TÁCH - PHẠM LUẬN (TRÍCH ĐOẠN)

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ VÀ CHIẾT TÁCH - PHẠM LUẬN (TRÍCH ĐOẠN)

Nói chung, quá trình tách trong kỹ thuật HPLC cũng là những quá trình tổ họp của nhiều quá trình vừa có tính chất hóa học, lại vừa có cả tính chất lý học. Nó là những cân bằng ñộng xảy ra và diễn biến liên tục trong cột sắc kỷ giữa pha tĩnh và pha ñộng trong những ñiều kiện nhất ñịnh. Nó là sự vận chuyển và phân bố lặp ñi lặp lại nhiều làn liên tục của các chất tan Xi (hỗn hợp mẫu phân tích) theo từng lớp qua chất nhồi cột (pha tĩnh) từ ñầu cột tách ñến cuối cột tách. Trong quá trình ñó, chất tan Xi luôn luôn ñược phân bố lại giữa hai pha, trong khi pha ñộng luôn luôn chảy qua cột tách với một tốc ñộ nhất ñịnh, hay gradient. Tất nhiên khái niệm vận chuyển chất mẫu theo từng lớp trong pha tĩnh chỉ là tương ñối trong một phạm vi nhất ñịnh nào ñó của quy luật phân bố. Vì thực tế khó có thể phân biệt ñược dứt khoát từng vùng, từng lớp ñộc lập nhau trong hẩi pha của quá trình chạy sắc ký. Song chắc chắn rằng, trong những ñiều kiện sắc ký nhất ñịnh, thì chất tan Xi luôn luôn phân bố trong hai pha theo những cân bằng ñộng học, từ lúc chất tan bắt ñầu ñược nạp vào cột tách (ở ñầu cột) cho ñến khi nó ñược rửa giải ra khỏi cột tách. Vì vậy, ở ñây, những quy luật cân bằng ñộng trong hóa học vẫn giúp chúng ta ñánh giá ñược phần nào của mỗi chất tan sẽ ñi vào pha tĩnh và phần nào ñi vào pha ñộng, cũng như sự tương tác và phân bố của chúng ra sao. ðồng thời cũng do có tính chất cân bằng ñộng mà luôn luôn có sự vận chuyển của chất tan từ pha này sang pha kia và ngược lại, không ngừng trong quá trình sắc ký. Nghĩa là ñối với một phân tò chất tan Xi, thì trong quá trình sắc ký, nó luôn luôn nhảy từ pha này sang pha kia nhiều lần từ ñầu cột ñến cuối cột sắc ký. Mặt khác, cũng vì cấu trúc và tính chất của mỗi phân tử của chất tan Xi là khác nhau, nên tốc ñộ dịch chuyển trung bình của mỗi chất tan cũng khác nhau trong quá trình di chuyển ñó. Khi ở trong pha ñộng, nó chuyển
Mostrar mais

185 Ler mais

Hóa học biển, năng suất sinh học và các vấn đề môi trường trong vùng biển Việt Nam - Nguyễn Tác An

Hóa học biển, năng suất sinh học và các vấn đề môi trường trong vùng biển Việt Nam - Nguyễn Tác An

Những năm gần đây, chương trình Biển cấp Nhà nước đã và đang hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới (đặc biệt là Nga, Pháp, Đức, Philippine, Nhật Bản, ...) về nghiên cứu khảo sát trên Biển Đồng, các nghiên cứu đã được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực. Chương trình Biển cấp Nhà nước đã đào tạo, nâng cấp, đầu tư khá nhiều thiết bị, và phương tiện phục vụ các quá trình nghiên cứu, khảo sát về lĩnh vực biển. Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng đã đóng góp quan trọng cho công cuộc điều tra nghiên cứu, tăng cường hiểu biết và sử dụng các nguồn tài nguyên biển của nước ta (Đặng Ngọc Thanh, 2001). Có thể nói rằng: sau các hoạt động khảo sát biển của Viện Hải đương học Nha Trang vào những năm 1930 có phạm vi toàn vùng biển, nhưng chủ yếu ở nội dung khảo sát thủy văn, địa hình, cho tới giai đoạn 1977 - 2000 hoạt động của các chương trình Biển cấp Nhà nước đã triển khai với một nội dung tổng hợp trên toàn vùng biển và thềm luc đia Viêt Nam. Các tư liệu mà các chương thu được, các vấn đề cơ bản đã giải quyết được đều mang ý nghĩa trên toàn vùng biền và thềm lục địa, không giới hạn ở từng khu vực biển như trước đây. Nhờ vậy đã mở rộng và nâng cao rất nhiều sự hiểu biết về vùng biển nước ta.
Mostrar mais

230 Ler mais

Cơ sở hóa sinh - PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

Cơ sở hóa sinh - PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

Người ta sử dụng tính chất ghép cặp theo nguyên tắc bổ sung giữa các gốc nucleotit của ADN làm phép thử để phát hiện những đoạn ADN giống nhau. Các đoạn này có nguồn gốc từ các loài khác nhau hoặc có trong bộ gen của từng loài. Nguyên tắc của phép thử là : làm biến tính hoàn toàn ADN từ các loài khác nhau ở các điểm nóng chảy của chúng và trộn lẫn với nhau rồi làm nguội từ từ. Khi đó những đoạn ADN bổ sung lẫn nhau giữa hai loại ADN trên sẽ tạo cặp với nhau và tạo thành sợi kép tuỳ thuộc vào mức độ tương đồng giữa chúng. Nếu mức độ tương đồng lớn thì số lượng các đoạn lai càng lớn và ngược lại. Mức độ lai được xác định bằng phương pháp sắc kí hoặc li tâm, trong đó một loại ADN được đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ. Kĩ thuật này được áp dụng rộng rãi không những trong lĩnh vực Sinh học, mà còn trong Y học để việc phát hiện sớm một số bệnh và cả trong pháp y để điều tra tội phạm.
Mostrar mais

212 Ler mais

Kỹ thuật Hóa dược Tập 1 - Nguyễn Đình Luyện

Kỹ thuật Hóa dược Tập 1 - Nguyễn Đình Luyện

Từ nguyên liệu đi đên thành phẩm phải, trải qua nhiều quá trình biến đổi, nhiều phản ứng hoá học. Kết qủa là hình thành ra nhiều sản phẩm trung gian (các hợp chất 3, 4), phế liệu (2). Tuy nhiên, cần nhớ rằng cùng một hợp chất, có khi là sản phẩm trung gian hay ph^ liệu của quá trình sản xuất này lại là thành phẩm hay nguyên liệu ban đầu cho một qui trình sản xuất khác. Ví dụ hợp chất 2 và 3 là những hoạt chất trong thuốc kích thích tăng trưởng thực vật, hợp chất 2 còn là nguyên liệu đầu trong tổng hợp các Hoá dược chữa bệnh đường ruột thuộc dẫn xuất 8 -hydroxyquinolin.
Mostrar mais

261 Ler mais

CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ VÀ HÓA LÝ TRONG NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC (UV-VIS, IR, NMR, MS, TA, PHƯƠNG PHÁP KÍNH HIỂN VI) - CAO HẢI THƯỜNG HVKTQS

CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ VÀ HÓA LÝ TRONG NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC (UV-VIS, IR, NMR, MS, TA, PHƯƠNG PHÁP KÍNH HIỂN VI) - CAO HẢI THƯỜNG HVKTQS

 NMR (nuclear magnetic resonance) là kỹ thuật có giá trị nhất để xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ. Phương pháp NMR có hạn chế là chỉ áp dụng cho các hạt nhân Nguyên tử với số hiệu nguyên tử (số thứ tự Z) lẻ hoặc số khối (A) lẻ có spin hạt nhân mới có tính chất từ như 1 H, 2 D, 13 C, 15 N, 19 F, 31 P…

489 Ler mais

Kỹ thuật Hóa dược Tập 2 - Nguyễn Đình Luyện

Kỹ thuật Hóa dược Tập 2 - Nguyễn Đình Luyện

Các thuốc được dừng trong điều trị hiện nay chủ yếu là các sản phẩm của kỹ thuật hóa dược. Phương pháp sản xuất các thuốc hoá dược liên tục được thay đổi và tối ĩtu hóa, bên cạnh đủ cúc hoả dược mới cũng liên tục xuất hiên trên thị trường. Vĩ vậy, môn học này được quan tâm rất nhiều trong chương trình đào tạo ở các Trường Đại học Dược và các Trường Đại học có liên quan đến thuốc trên thế giới. Kỹ thuật hoá dược cung cấp những kiến thức cơ bản về các phản ứng, các loại tác nhân, các dung môi... thường dùng trong tong hợp hoá dược, các qĩỉy trình kỹ thuật, các phương pháp tong hợp thuốc ở qui mô phòng thỉ nghiệm và qui mô công nghiệp. Môn học này đã được bộ môn Công nghiệp Dược giảng cho sinh viên chuyên ngành Công nghiệp Dược của Trường Đại học Dược-Hà nội trong nhiều năm.
Mostrar mais

339 Ler mais

Khảo sát quá trình thủy phân tinh bột của một số loại nguyên liệu hạt và củ

Khảo sát quá trình thủy phân tinh bột của một số loại nguyên liệu hạt và củ

Mục tiêu chính của điều trị bệnh ĐTĐ là làm giảm lượng glucose huyết cao xuống mức bình thường nhằm cải thiện các triệu chứng của bệnh ĐTĐ và ngăn ngừa hay trì hoãn các biến chứng của bệnh. Có nhiều biện pháp để điều trị bệnh ĐTĐ như là liệu pháp ăn uống, vận động đúng cách, sử dụng thuốc hay insulin,… Trong đó, liệu pháp ăn uống là phương pháp trị liệu cơ bản nhất, dựa trên các nguyên tắc là tiêu thụ năng lượng trong phạm vi thích hợp; giữ được sự cân bằng về dinh dưỡng, bổ sung năng lượng và vitamin; tránh ăn quá độ và thất thường. Một trong số các phương pháp đó là sử dụng nguồn TB thích hợp cũng góp phần ổn định đường huyết của người bị bệnh ĐTĐ. Nguồn TB có khả năng thủy phân chậm sẽ làm đường huyết tăng từ từ, do đó nhóm TB này sẽ tốt hơn cho bệnh nhân ĐTĐ.
Mostrar mais

65 Ler mais

Hóa học bảo vệ thực vật - Hoàng Xuân Tiến

Hóa học bảo vệ thực vật - Hoàng Xuân Tiến

Năm 1970, cà nirớc Nhật và thế giới đều chấn động khi chính phù Nhật Bàn công khai sự kiện ngộ độc thủy ngân, do người dân àn phải cá biển tại vùng vịnh Minamata. Các loài hải sản vùng biến này bị nhiễm thủy ngân do nhà máy hóa chất Chisso có sừ dụng thủy ngân và chất thải có thủy ngàn không xừ lý triệt để được xả thẳng vào nước biển. Theo đánh giá cùa Bộ Y tế Nhật Bản, trong quá trình hoạt động từ năm 1932 đến khi sự cố xày ra, nhà máy hóa chất Chisso đã thải ra vùng biển này 81 tấn thủy ngân! Thảm họa trên khởi phát từ 1956, kéo dài hậu quà đển 1978 và tiếp tục điều tra, phát hiện nạn nhàn mới đến những năm cuối thập niên 1990 (là con, cháu những người bị nhiễm thuỷ ngân đầu tiên). Thảm họa này gây ra trên 30.000 người bị tàn phế (suy kiệt toàn thân, liệt, rối loạn nhận thức, mù mắt, lóng tai, dị dạng bào th a i...) và đã có trên 2.000 nguời từ vong. Được biết từ đầu năm 1950, tạì vùng biển này đã có hàng lọat cá biển bị chết phơi bụng trên mặt biển, thỉnh thoảng các loài bói cá hoặc quạ đen đâm đầu vào đả, nhiều con mèo (có thói quen ăn cá chết) bị co giật, hoảng loạn nhảy xuống biển mà chết... Sau đó ít lâu, một số người dân đến bệnh viện khai báo những chứng bệnh đau nhức dai dẳng, tê liệt, tồn thương thị giác... Lúc ấy cu dân tại vùng này tỏ ra hoang mang, nhưng chưa giải thích được căn nguyên cùa “chứng bênh kỳ quái” trên. Mãi đến nàm 1956, với sự giúp đỡ của các nhà khoa học người Anh đến tận hiện trường khảo sát. Ba năm sau, sự thật đã được phơi bày: vùng biển nảy đã bị nhiễm thủy ngân toàn bộ (dạng methyl hữu cơ). Đến nãm 1968, nhà máy này mới ngừng hẳn việc đổ chất thài ra môi trường.
Mostrar mais

320 Ler mais

GÓP PHẦN CHIẾT XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TỎI (ALLIUM SATIVUM L.), HỌ HÀNH (ALLIACEAE)

GÓP PHẦN CHIẾT XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TỎI (ALLIUM SATIVUM L.), HỌ HÀNH (ALLIACEAE)

Ở Ấn Độ, tỏi được dùng trong các chế phẩm chữa lao phổi và ho gà. Lao thanh quản, loét tá tràng điều trị với dịch ép tỏi. Hít dịch ép tỏi tươi có ích trong điều trị lao phổi. Trị khó tiêu, đầy hơi, đau bụng. Dịch ép tỏi hòa với nước dùng rửa vết thương vết thương hoại tử, dùng cho những vùng da sung huyết trong bệnh ngoài da và nhỏ tai trị viêm tai. Ngoài ra, chế phẩm tỏi với thủy xương bồ và diếp cá trị đau bụng kinh và đau bụng xuất huyết trong mang thai, tỏi phối hợp xuyên tâm liên trị sốt rét. Tinh dầu tỏi kích thích tiêu hóa, diệt giun,…
Mostrar mais

54 Ler mais

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ PHÂN TỬ - PHẠM LUẬN (TRÍCH ĐOẠN)

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ PHÂN TỬ - PHẠM LUẬN (TRÍCH ĐOẠN)

Trong phân tích, người ta chỉ sử dụng vùng tuyến tính, Vì thế khi tiêu chuẩn hóa một phương pháp phân tích bằng phép ño phổ hấp thụ quang UV-VIS chúng ta phải xác ñịnh vùng tuyến tính nà[r]

119 Ler mais

Giáo trình thực vật Dược - Tài nguyên cây thuốc (Phần 4)

Giáo trình thực vật Dược - Tài nguyên cây thuốc (Phần 4)

Các dân t ộc còn lại chủ yếu pmhân bố ở các khu vực đồi núi, nơi chiếm đến 3/4 di ện tích cả nước, có thành phần đa dạng, bao gồm các nhóm dân tộc Tày-Thái, Hmông- Dao, T ạng Miến, vv. ở miền núi phía Bắc hiện còn bà con đang sinh sống ở nam Trung Qu ốc, Lào, Thái Lan, Miến Điện; các nhóm dân tộc sinh sống ở miền Trung và miền Nam thu ộc nhánh ngôn ngữ Môn-Khmer có bà con sinh sống ở Lào, Campuchia, Thái Lan, vv. nhóm các dân t ộc sinh sốn g dọc ven biển miền Trung và Tây Nguyên có quan h ệ họ hàng với những dân cư đang sinh sống ở Malaysia, Indonesia. Các dân tộc sinh s ống ở Việt Nam tạo nên một hình ảnh thu nhỏ của khu vực Đông Nam Á.
Mostrar mais

22 Ler mais

Giáo Trình Huấn Luyện Kỹ Năng Lâm Sàng Mới-2

Giáo Trình Huấn Luyện Kỹ Năng Lâm Sàng Mới-2

–   Bạch tạng (albinism): là bệnh giảm sắc tố di truyền, tính lặn với biểu hiện giảm sắc tố đồng đều ở da, tóc và võng mạc. Bạch tạng hiếm khi chỉ biểu hiện ở da, nhưng có thể chỉ biểu hiện ở mắt một cách đơn thuần. Cơ chế bệnh sinh có liên quan đến vai trò của men tyrosinase trong việc chuyển hóa tyrosin thành DOPA. Biểu hiện của bệnh bạch tạng là da bị giảm hay mất hẳn sắc tố, tóc bạc. Người bệnh sợ ánh sáng, bị giật nhãn cầu. Khám ghi nhận đáy mắt và mống mắt trong suốt. Hậu quả là bệnh nhân bị giảm thị lực, không chịu được ánh sáng mặt trời, da nhạy cảm với tia cực tím và dễ bị ung thư da ở vùng tiếp xúc với ánh sáng. Người bệnh cần mang kính mát, khăn che ánh sáng mặt trời.
Mostrar mais

220 Ler mais

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 (Có đáp án chi tiết)

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 (Có đáp án chi tiết)

1. Khi cho isobutilen vào dung dịch H 2 SO 4 đậm đặc đun nóng tới 80 0 C thu được hỗn hợp sản phẩm gọi tắt là đi- isobutilen gồm hai chất đồng phân của nhau A và B. Hiđro hóa hỗn hợp này thu được chất C quên gọi là isooctan. C là chất được dùng để đánh giá nhiên liệu lỏng. Dùng cơ chế giải thích hình thành sản phẩm A, B. Gọi tên A, B, C theo danh pháp IUPAC.

210 Ler mais

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA THÂN RỄ CHUỐI HỘT (MUSA SEMINIFERA Lour. MUSACEAE)

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA THÂN RỄ CHUỐI HỘT (MUSA SEMINIFERA Lour. MUSACEAE)

Các thuốc điều trị ĐTĐ hiện nay còn tiềm ẩn nhiều tác dụng không mong muốn. Tất cả các thuốc điều trị ĐTĐ đều có nguy cơ làm hạ đường huyết (giảm đường huyết quá mức bình thường), nếu không kịp thời điều chỉnh mức đường huyết tăng trở lại thì hạ đường huyết nặng có thể dẫn đến mất ý thức và hôn mê. Dị ứng thuốc cũng thường gặp với các biểu hiện như: nổi mẩn ngứa, sưng nề mắt và mặt. Khi đã dị ứng một thuốc nào thì ngừng thuốc và không nên sử dụng lại thuốc đó nữa. Một số thuốc có thể gây rối loạn tiêu hóa (buồn nôn, đầy bụng và tiêu chảy) như Metformin, Acarbose… Các tác dụng không mong muốn này là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng kém tuân thủ trị liệu ở bệnh nhân ĐTĐ khi mà điều trị ĐTĐ phải lâu dài. Ngoài những tác dụng phụ thường gặp trên, thuốc điều trị ĐTĐ thuộc nhóm sulfonylurea còn gây một số tác dụng phụ hiếm gặp hơn trên gan thận. Một số thuốc gây giữ nước và có tác dụng xấu trên bệnh nhân ĐTĐ có kèm bệnh tim mạch [25].
Mostrar mais

63 Ler mais

Thực tập Hóa hữu cơ + phân tích (Dùng cho đào tạo Dược sỹ ĐH) - Trường ĐH Thành Đô

Thực tập Hóa hữu cơ + phân tích (Dùng cho đào tạo Dược sỹ ĐH) - Trường ĐH Thành Đô

Trên nguyên tử nitơ của amin còn cặp electron p tự do không liên kết có vai trò quan trọng ưo^g các tính chất hoá học của anùn như tính base, tính ái nhân. Tính base của các amin phụ thuộc vào mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ, mật độ điện tử trên nguyên từ nitơ càng lớn lực base càng mạnh và ngược lại. Đối với các amin mạch hở, nhỏm amin gắn với các gốc alkyl có hiệu ứng cảm ứng đẩy điện tử (+ 1 ) làm tăng mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ. Đối với các arain thơm có nhóm định chức gẮn trực tiếp ữên nhân thơm, cặp elecừon p tự do trên nguyên tá nitơ của nhóm amin liên hợp với các điện tử n của nhân thơm (liên hợp p, 7t) làm giảm m ật độ điện .tử trên nguyên tử nitơ dẫn tới làm giảm lực base của amĩn thơm, nhưng lại làm cho phản ứng thế ái điện tử (SE) vào nhân thơm ứở nên dễ dàng hơn. Anilin là một amin thơm đơn giản đầu dãy. Dung dịch trong nước anilin tồn tại dưới dạng hydrat và có khả năng phân ly ra anion hydroxyl (-OH), dung địch aniỉin trong nước có tỉnh base yếu nên không làm chuyển màu giấy quỳ. Tuy nhiẽn, chúng ta có thể nhận biết anion hydroxyl (-OH) bằng dung dịch FeCl3.
Mostrar mais

193 Ler mais

Show all 36 documents...